Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s"

Átírás

1 BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület munkaterv szerinti ülését szeptember 10. (szerda) napjára de órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme I. N y i l v á n o s ü l é s 1. Polgármesteri jelentés Elıadó: Dr. Tiba István polgármester 2. Tájékoztató a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról, a megjelent fontosabb jogszabályokról Elıadó: jegyzı 3. Beszámoló az Önkormányzat költségvetése évi I. féléves teljesítésérıl Elıadó: Dr. Tiba István polgármester 4. Elıterjesztés az önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosításáról Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 5. Beszámoló az önkormányzat többségi tulajdonában lévı gazdasági társaságok évi I. féléves munkájáról Elıadók: ügyvezetık 6. Beszámoló a polgármester és a bizottságok saját és átruházott hatáskörben hozott döntéseirıl Elıadók: polgármester, bizottsági elnökök 7. Beszámoló a Balmazújvárosi Roma és Német Nemzetiségi Önkormányzatok munkájáról Elıadók: nemzetiségi önkormányzatok elnökei 8. Elıterjesztés a helyi önkormányzatok mőködıképessége megırzéséhez a 7/2014. (I. 31.) BM rendelet alapján igényelhetı rendkívüli önkormányzati támogatás iránti pályázat benyújtása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 9. Elıterjesztés a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer évi fordulójához való csatlakozás tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 10. Elıterjesztés tulajdonosi jóváhagyás a Balmazújváros Vízmőtelep ivóvíz fertıtlenítı berendezésének felújítása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester

2 11. Elıterjesztés Balmazújváros Város Helyi Esélyegyenlıségi Programjának teljesítésérıl szóló beszámoló elfogadása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 12. Elıterjesztés tulajdonosi kölcsön nyújtása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 13. Elıterjesztés a Kalmár Zoltán Általános Iskola Diáksportjáért Egyesület részére támogatás tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester II. Z á r t ü l é s 1. Elıterjesztés önkormányzati tulajdonú lakások ellenırzésérıl szóló beszámoló elfogadása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 2. Elıterjesztés szociális jelleggel bérbe adott önkormányzati lakás lejáró bérletének meghosszabbítása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 3. Elıterjesztés mezııri pályázat elbírálása tárgyában. Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester Balmazújváros, szeptember 5. Dr. Tiba István polgármester

3 BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE Törvényességi szempontból ellenırizte: POLGÁRMESTERI JELENTÉS a lejárt határidejő önkormányzati határozatok végrehajtásáról Jegyzı Tisztelt Képviselı-testület! Jelentem, hogy a Képviselı-testület által hozott határozatok közül az alábbiaknak járt le a végrehajtási határideje: 25/2014. (II. 12.) 27/2014. (II. 12.) Balmazújváros Város Önkormányzat évi költségvetésére A gyermekétkeztetés nyersanyag normájának emelésére nem került sor. A szeptember 1-tıl induló óvodai csoportok száma két csoporttal csökkent. 44/2014. (III. 07.) A jótékonysági rendezvény bevétele terhére nyújtott támogatás tárgyában A jótékonysági rendezvény többletbevétele terhére a sőrített levegıs légzıkészülékek és a defibrillátor készülék beszerzése megtörtént. 47/2014. (III. 07.) A Balmazújváros Sport Kft. támogatása tárgyában A pénzeszköz átadása a megvalósított beruházási, felújítási kiadásokhoz megtörtént. 66/2014. (III. 26.) A Balmazújvárosi Általános Iskola LEADER pályázatához forrás biztosítása tárgyában A forrást, mint pályázónak, az önkormányzatnak kellett biztosítani, ezért erre vonatkozóan a késıbbiekben döntés született. A határozatban foglalt pénzeszköz átadására a leírtak miatt nem került sor. 100/2014. (V. 08.) 143/2014. (V. 29.) A Balmazújváros, Batthyány utca 4. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítése tárgyában Az ingatlan a határozatban foglaltaknak megfelelıen meghirdetésre került. A pályázati kiírásra egy érvényes ajánlat érkezett, az ingatlan eladásáról a Képviselı-testület döntött /2014. (V. 29.) A Böszörményi út 75. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítésre kijelölése tárgyában A Böszörményi út 75. szám alatti önkormányzati vállalkozói ingatlan versenytárgyalás útján a határozatnak megfelelı feltételekkel értékesítésre lett kijelölve. A hirdetmény közzététele megtörtént. 162/2014. (VI. 27.) Balmazújváros, Böszörményi út 75. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítése tárgyában A Böszörményi út 75. szám alatti önkormányzati ingatlan hirdetmény útján való közzététele után, az értékesítésre 1 db érvényes pályázatot nyújtottak be, a pályázati biztosítékot a vételi ajánlattevı befizette. Jelenleg a törvényi szabályok alapján az MNV Zrt.-nél van folyamatban az elıvásárlással kapcsolatos eljárás.

4 145/2014. (VI. 12.) A helyi közösségi közlekedés támogatás igényléséhez nyilatkozat megtétele tárgyában A helyi közösségi közlekedés támogatása igényléséhez tett önkormányzati nyilatkozat csatolásra került a pályázati dokumentációhoz. A pályázat határidıre benyújtásra került, elbírálásáról még döntés nem született. 149/2014. (VI. 27.) A Balmazújvárosi Református Általános Iskola és Óvoda mőködésérıl szóló tájékoztató elfogadása tárgyában A képviselı-testületi döntésrıl az intézmény értesítése a határozat kivonat megküldésével megtörtént. 150/2014. (VI. 27.) A Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat évi mőködésérıl szóló beszámoló tárgyában A képviselı-testületi döntésrıl a vállalat értesítése a határozat kivonat megküldésével megtörtént. 151/2014. (VI. 27.) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerzıdés megkötése tárgyában A közszolgáltatási szerzıdés aláírásra került és a Képviselı-testület döntésével egyidejőleg a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetıi részére megküldtük. 154/2014. (VI. 27.) A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának 14/2014. (V. 08.) számú határozatának tárgyában A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása évi pénzmaradványából Balmazújváros Város Önkormányzatát megilletı rész a határozatban foglaltaknak megfelelıen elszámolásra került. 155/2014. (VI. 27.) Az Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény vezetıjének kérelme tárgyában Az IPR 13-C kódjelő pályázat utófinanszírozása, az elnyert támogatás átutalása megtörtént az önkormányzat részére az összeg intézmény számlájára történı tovább utalásával. A forrás biztosításra került az intézményvezetı részére a munkáltatói intézkedések megtételéhez. 158/2014. (VI. 27.) A Kamilla Gyógy-, Termál- és Strandfürdıben alkalmazandó jegyárak tárgyában július 1-tıl a határozattal megállapított jegyárak alkalmazásra kerültek. 159/2014. (VI. 27.) A Nıi Kézilabda Klub támogatása tárgyában A többlettámogatás folyósítása a jelentkezı többlet kifizetésekhez igazodva történik. 161/2014. (VI. 27.) A Balmazújvárosi Kézilabda Klub támogatása tárgyában A biztosított többlettámogatásból a kiutalás folyamatosan történik a jelentkezı fizetési kötelezettségekhez igazodva. 174/2014. (VII. 11.) A DEBRECEN TISZK Térségi Integrált Szakképzı Központ Oktatási Szolgáltató Nonprofit Kiemelkedıen Közhasznú Korlátolt Felelısségő Társaság társasági szerzıdésének módosítása tárgyában A Képviselı-testület határozatáról a DEBRECEN TISZK Kft.-t értesítettük, a társasági szerzıdés módosítása aláírásra került. 175/2014. (VII. 11.) A Hajdúböszörmény 01329/3 hrsz-ú ingatlan tulajdonjogának tárgyában A pénzeszköz átadási megállapodás a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társasággal aláírásra került, ez alapján rendezésre került a 01329/3 hrsz.-ú ingatlan tulajdonjoga. 2

5 HATÁROZATI JAVASLAT A lejárt határidejő önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri jelentés elfogadásáról Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a lejárt határidejő önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri jelentést elfogadja. Balmazújváros, szeptember 5. Dr. Tiba István polgármester 3

6 TÁJÉKOZTATÓ A Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról, a megjelent fontosabb jogszabályokról A Szervezeti és Mőködési Szabályzat 25. -a a jegyzı számára elıírja, hogy tájékoztassa a Képviselı-testületet a hivatal munkájáról és az ügyintézésrıl, valamint a megjelent és a testület hatáskörét érintı új jogszabályokról. Ezen kötelezettségének az alábbiak szerint kívánok eleget tenni. Dr. Bencsik Judit aljegyzı jelenti: Megkezdıdtek a október 12-i helyi önkormányzati képviselık és polgármesterek általános választásának, valamint a települési nemzetiségi önkormányzati választások elıkészületi munkálatai. A jelöltek, jelölı szervezetek augusztus 25-tıl szeptember 8-ig győjthetik az ajánlásokat, az ajánlóívek leadási határideje szeptember óra. Ellátjuk a folyamatosan zajló közmunkaprogramokkal kapcsolatos munkaügyi teendıket szeptember hónapban több alkalommal lesz Debrecenben a év közötti balmazújvárosi hölgyeknek emlıszőrés. A minél nagyobb arányú részvétel érdekében a szőrésen való megjelenést az önkormányzat busz indításával támogatja. A szervezést a balmazújvárosi Semmelweis Védınıi Egyesület dolgozói végzik. Az Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap jelentkezését megküldtük Schváb Zoltán helyettes államtitkár úrnak. A programok szervezése folyamatban van, melyhez csatlakozik a Kadarcs Hagyományırzı Egyesület, a Látássérültek Észak-Alföldi Regionális Egyesülete, a Bakcsó Egyesület, a Veres Péter Kulturális Központ, a Lengyel Menyhért Városi Könyvtár, csak hogy néhányat felsoroljunk. Lesznek elıadások, érzékenyítı tréningek, Balmazújváros- Hajdúszoboszló Balmazújváros érintésével teljesítménytúra, csapatversenyek, népi játékok fesztiválja stb.... Július 27-tıl augusztus 1-ig a már hét éve tartó diákcsere program keretében Oberstaufen fiataljai ismerkedhettek meg városunk és környékünk nevezetességeivel. Városunk Önkormányzatának támogatásával sikeresen zajlott le a Vidám nyári esték, illetve a XII. Országos Bio Fızıverseny és Pásztortalálkozó programsorozat. Augusztus között került megrendezésre városunkban a XIV. Országos Trombitástábor. A tábor résztvevıi színesítették az Elszármazottak második találkozójára érkezett vendégek, a Kamilla Gyógy-, Termál- és Strandfürdı programjait. Érmihályfalva alkotóinak munkáiból nyílt kiállítás a Semsey kastélyban. Tusa Zoltán, Medvésy Barnabás fafaragók, Kovács Éva desinger porcelán és üvegfestı, Hintalan Géza grafikus, Molnár Zoltán és Kovács Zoltán festık munkái augusztus 15-tıl szeptember 15-ig tekinthetık meg. Testvérvárosunk delegációja az alkotókkal együtt részt vett a kiállítás megnyitón. Balmazújváros Város Helyi Esélyegyenlıségi Programjának megvalósulásához járult hozzá a,,vidám családi sportnap címmel meghirdetett esemény augusztus 17-én. A Foto-Book Könyvkiadó Kft.- vel kötött szerzıdést hivatalunk, így elkészülhet ezer példányszámban a,,szeretettel vár Balmazújváros címő képeskönyv. Az augusztus 15-én megnyílt Tourinform irodában lehetıség lesz a könyv megvásárlására. A 24 db 2 x 1 méteres fedlappal elkészültek a Színpad-és Emelıgéptechnikai Kft. telephelyén azok a színpad elemek, melyeket Balmazújváros Város Önkormányzata az,,idıkerék rendezvénysorozat keretén belül készíttethetett el. A színpadelemek cm magas állítható lábbal, 2 garnitúra szállítókerékkel ellátva lehetıvé teszik, hogy városunk,,kisebb formációban mőködı csoportjai is színpadi-fellépési lehetıséget kapjanak Balmazújváros bármely területén. A mobil, könnyen szállítható,

7 pakolható elemek avatására a Lengyel Menyhért Városi Könyvtár 10 éves névadó, jubileumi ünnepségén került sor. Balmazújváros Város Önkormányzata a,,betonelem-gyártó közmunkaprogram keretében készített járdalapokat eladásra hirdeti meg: 40 x 40 cm-es járdalap: 350 Ft / db; 40 x 20 cm-es járdalap: 175 Ft / db A járdalapok a Böszörményi út 75. szám alatti telephelyen (Acex-szel szemben) megvásárolhatók hétfıtıl-péntekig, naponta 8 18 óra között. A felhívás megjelent a Balmazújváros közszolgálati havilap júliusi, augusztusi számában. Csiha Gábor, a Hatósági Osztály vezetıje jelenti: Az Építési Csoport jelenleg folyamatban lévı jelentısebb feladatai: Gazdasági épület használatbavételi engedélyezési eljárása Mezıgazdasági épület használatbavételi engedélyezési eljárása Balmazújváros családi ház építési engedélyezési eljárása Tiszacsege falusi szálláshely építési engedélyezési eljárása Gazdasági épület használatbavételének tudomásul vételi eljárása Géptároló épület használatbavételi engedélyezési eljárása Egyek településen Balmazújváros belterületén tároló épületének fennmaradási engedélyezési eljárása Lakóépület használatbavételének tudomásul vételi engedélyezési eljárása Tiszacsege külterületén szálláshely használatbavételi engedélyezési eljárás Építési engedélyezési eljárás megszüntetése Hatósági bizonyítványok kiadása Pályázatokhoz nyilatkozat és igazolás kiadása Zajterhelési határérték megállapítása Nyilvántartásba vétel folyamatosan mind az öt településen Lejárt építési engedélyek jogszabály általi helyszíni ellenırzési kötelezettség teljesítése Építési engedély módosítások Többcélú csarnok bıvítés használatbavételi engedélye Lakóépület átalakítás építési engedélyezése Üzlet és iroda épület magastetı ráépítés építési engedélyezése Büfé épület építési engedélyezése Hortobágy Hortobágy fürdı és kapcsolódó létesítményeinek építési engedélyezésének eljárása Tiszacsege mőhely építési engedélyezési eljárása Belföldi jogsegély kérések teljesítése építés hatósági eljárásokban Szakhatósági állásfoglalások kiadása építéshatóságként valamint település Önkormányzat Jegyzıjeként: - a Földhivatalnál folyó telekalakítási ügyekben - a TIKTVF-nél folyó vízjogi létesítési ügyekben - a Nemzeti Közlekedési Hatóságnál folyó útépítési ügyekben - Nemzeti Hírközlési hatóságnál folyó ügyekben - Bányakapitányságnál folyó ügyekben - mőködési engedélyezési ügyekben Elektronikus építési engedély nyilvántartás vezetése napi rendszerességgel LLTK és NAV adatszolgáltatás negyedévi rendszerességgel Jogszabály által elıírt, településenként 16 féle hatósági nyilvántartás vezetése folyamatosan Illetékkedvezmény megállapításához adatszolgáltatás az NAV felé Statisztikai adatszolgáltatás elektronikus úton a statisztikai hivatal felé éves, negyedéves és havi rendszerességgel

8 Bejelentés köteles és mőködési engedély köteles engedélyek kiadása Balmazújvároson és Hortobágyon Telephely létesítésének bejelentése és telephely engedélyezési eljárása Szálláshely-üzemeltetési engedély kiadása Statisztikai adatszolgáltatás elektronikus úton a mőködı üzletekrıl, szálláshelyekrıl Szociális csoport A gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. tv. 20/A. -ában foglaltak alapján a települési önkormányzat jegyzıje annak a gyermeknek, fiatal felnıttnek, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága tárgyév augusztus 1-jén fennáll, a tárgyév augusztus hónapjában természetbeni támogatást nyújt fogyasztásra készétel, ruházat, valamint tanszer vásárlására felhasználható Erzsébet-utalvány formájában. A természetbeni támogatás mértékét a mindenkori költségvetési törvény határozza meg, mely alapján évben a természetbeni támogatás Erzsébet utalvány formájában nyújtandó összege gyermekenként 5.800,-Ft augusztus hónapban összesen kiskorú gyermek, valamint 80 fı fiatal felnıtt részére került kiadásra az Erzsébet utalvány, amely összegszerően összesen ,- Ft. Az önkormányzat a balmazújvárosi lakcímmel rendelkezı tanulók részére a rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról szóló 4/2010. (II.17.) számú helyi rendelet alapján a megvásárolt helyi autóbuszjáratra érvényes tanulóbérlet után a bérlet árának erejéig utazási támogatást nyújt, amennyiben azt a törvényes képviselı írásban kérelmezi. A tanulóbérlet árusításának idıpontjait a HAJDÚ VOLÁN Zrt. illetékesével egyeztettük, mely szerint szeptember 3-tól kezdıdıen szeptember 5-ig az oktatási intézményekben lesz lehetıség a tanulóbérletek megvásárlására és ezzel egyidejőleg a támogatás igénylésére. A tanulóbérlet ára havonta 780,- Ft június, július és augusztus hónapokban önkormányzati lakás szociális alapon történı kiutalása céljából 6 kérelem érkezett, a jogosultság vizsgálatát követıen mind a hat esetben nyilvántartásba vételre került sor. Az elmúlt idıszakban is folyamatosan érkeztek a szociális és gyermekvédelmi ellátások megállapítása iránti kérelmek. Az ügyfélforgalom a nyári idıszakban sem csökkent. A közgyógyellátás és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény iránti kérelem a korábbi jogosultság lejártát megelızı három hónapban is benyújtható, míg más határozott idıtartamra megállapított támogatásnál, nevezetesen a lakásfenntartási támogatás iránti kérelmeket csak a korábbi jogosultság lejártát követıen tudjuk fogadni. Szociális ügyek: június, július és augusztus hónapban: Lakásfenntartási támogatás iránti kérelmet 172 fı nyújtott be, Közgyógyellátás megállapítása során (szociális rászorultság alapján) 188 ügy keletkezett, Gyógyfürdıellátás támogatás megállapítása iránt 56 kérelem érkezett, Önkormányzati segély (eseti segély, gyógyszersegély, temetési költségekhez való hozzájárulás) megállapítása iránt 68 fı nyújtott be kérelmet, Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény és a halmozottan hátrányos helyzet megállapítása iránt összesen 498 kérelem érkezett, Egyéb ügyben keletkezett ügyek száma (hatósági bizonyítvány, védett fogyasztói státusz igazolása, szociális statisztika, megkeresésre környezettanulmány készítése stb: 71 db, Önkormányzati bérlakás szociális alapon történı kiutalása ügyében 36 db iktatott ügyirat keletkezett. Aktív korúak ellátásával kapcsolatban iktatott iratok száma: db, Óvodáztatási támogatással kapcsolatban iktatott ügyiratok száma 1 db.

9 Egyes lakáscélú hitelhátralék törlesztési kötelezettség felfüggesztésére való jogosultságának felülvizsgálata ügyében 1 db. az iktatott ügyiratok száma. A helyi autóbuszjáratra június hónapban megvásárolt tanulóbérlet ügyében 180 kérelem érkezett. Elsı lakáshoz jutók támogatása ügyében 1 kérelem érkezett. Anyakönyvi igazgatás - Helyben születés 0 - Házasságkötés 14 - Haláleset (helyben anyakönyvezett) 12 - Névadó 4 - Hagyatéki és póthagyatéki eljárás ebben az idıszakban 37 indult. - Anyakönyvi kivonat kiadása 47 db - Házassági névmódosítás 4 db - Születendı gyermekre tett teljes hatályú apai elismerı nyilatkozat: 5 eset - Házasságkötés engedélyezése: 5 db Állampolgársági eskütétel ebben az idıszakban nem volt. Folyamatos együttmőködés és segítségnyújtás Hortobágy és Újszentmargita települések választással, anyakönyvvel, hagyatékkal kapcsolatos feladatainak ellátásához. Korábban okmányirodai feladat : Vagyonleltár gondnoksági ügyben (gondnokváltás miatt): 2 db Címnyilvántartásba vétel: 7 Talált tárgy: 1 Lakásépítési kedvezmény: 0 Hulladék kedvezménnyel kapcsolatok ügyek: 18 db Hatósági bizonyítvány: 1 Emıdi Sándor, a Beruházási Osztály vezetıje jelenti: A városközponti beruházási munkák során július hónapban lebonyolítottuk a régi múzeumépület mőemléki rekonstrukciójának mőszaki átadás-átvételi eljárását, az Örökségvédelmi Hivatalnál a használatbavételi engedélyezése folyamatban van. Ezen engedély kiadása után lesz lehetıség a szolgáltatóházként tervezett mőködtetés elıkészítésére, mőködési engedély megkérésére. A Semsey kastély parkjának rekonstrukciós munkáira vonatkozóan felszólítottuk a fıvállalkozót a befejezéssel kapcsolatos hiányosságok pótlására, melyek megtörténte után a mőszaki átadás-átvételi eljárás lefolytatható. A csomóponti és fıtér aszfaltozási munkák befejezését a kivitelezı készre jelentette, a mőszaki átadás-átvételi eljárás ez alapján lefolytatható. A csomópontok jelzılámpás mőködtetését a debreceni székhelyő Magyar Közút Nonprofit Zrt. Hajdú-Bihar Megyei Igazgatósága látja el. Tájékoztatást kértünk a tervezıtıl és a lámpák üzemeltetıjétıl arra vonatkozóan, hogy a lámpák beállítása sem a közúti gépjármő, sem a gyalogos és kerékpáros jelzılámpák esetében nincs megfelelıen összehangolva. Válaszként arról tájékoztattak, hogy a Magyar Közúthoz (Debrecen, Barna u. 15.) írásos véleményt, illetve javaslatot lehet tenni, melyet az üzemeltetés során a kettıs csomópont üzemeltetésénél a lehetıségekhez képest figyelembe vesznek. Befejezıdött a fıtéren azon térburkolatok kialakítása, térkövezése, mely területeken a jóváhagyott tervek alapján pályázati támogatásban részesültünk. A térkövezéssel és parkosítással kapcsolatosan közvilágítási lámpák, utcabútorok kihelyezése részben megtörtént, részben folyamatban van. A Kossuth téri rekonstrukciós munkákhoz kapcsolódóan a városi hivatal és a járási hivatal felújítására a használatbavételi engedély kiadása megtörtént, míg a Kulturális Központ esetében ezen eljárás folyamatban van.

10 A belvízrendezési munkák során a mőszaki ellenırrel és a kivitelezıkkel rendszeresek a munkaterületi bejárások. A lakosság és önkormányzati képviselık belvízrendezéssel, kapubejárókkal, közmő kiváltásokkal, támfalakkal, stb. kapcsolatos bejelentéseket és hibajavításokat minden esetben a helyszínen tisztázzuk a bejelentést tevıkkel is egyeztetve. A jegyzıkönyvben felvett hiányok pótlását minden esetben továbbítjuk a kivitelezı felé. A beruházás lezárásához a bejelentett hiányosságok, minıségi hibák javítása a szerzıdés és mőszaki tartalom keretei között elvégzendı, a mőszaki ellenır csak ezen teljesítések esetén járul hozzá a mőszaki átadáshoz. A beruházás teljeskörő befejezése után a vízügyi hatóság üzemeltetési engedélyt ad ki, mely üzemeltetı városunk esetében az önkormányzati csatornák esetében a Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. feladatkörébe van utalva. Önkormányzati vagyonügyekben lebonyolítottuk a Képviselı-testület által eladásra meghirdetett ingatlanok adásvételével kapcsolatos versenyeztetési eljárást (Böszörményi u. 75. és Batthyány u. 4., illetve 6. szám alatti ingatlanok.). A szerzıdés tervezetek ezen ingatlanok esetében a törvényi elıírás szerint az MNV Zrt.-nél vannak véleményezés alatt. A Balmazújváros-Nagyhegyes kerékpárút forgalomba helyezéséhez a Nádudvari úti, belterületi határon lévı kettıs útkanyarulatnál az elıírt szalagkorlátok telepítését a kivitelezı elkészítette, a Nemzeti Közlekedési Hatóság a forgalomba helyezést a kerékpárútra kiadta. Az elmúlt évben átvett beruházásokkal kapcsolatban az egy éves garanciális kötelezettség keretében folyamatban van a Móricz Zs. utcai általános iskola tetı ráépítésének, illetve a Semsey kastélynak a garanciális hibajavítása. Az iskola esetében kisebb, nem jelentıs hiányosságok voltak tapasztalhatók, a Semsey kastély esetében az elektromos, gépészeti berendezések beállításában, lift gépház beállításában és kisebb jellegő építészeti javítások területén kell a kivitelezınek hibajavítást elvégeznie. A kastély telkén folyamatban van a tőzoltóságnál ideiglenesen tárolt tőzoltó eszközök és egyéb jármővek kiállítására szolgáló szekérállás építése. Jelenleg is több birtokvédelmi ügy van folyamatban, amelyekben a tényállás pontos tisztázása sokszor igen bonyolult és jelentıs idıt igényel. Az osztály katasztrófavédelmi referensi feladatokat ellátó dolgozója két polgári védelmi felkészítés elıkészítésében is közremőködik. Szeptember 11-én a települési polgári védelmi szervezet tagjainak alapképzésére kerül sor, míg szeptember 27-én a járási mentıcsoport minısítı gyakorlata fog lezajlani. Vágnerné Szilágyi Ilona, a Pénzügyi Osztály vezetıje jelenti: Költségvetési csoport Az államháztartás számvitelérıl szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet szerinti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségre történı áttérés alapján június 30-i dátummal a költségvetés elsı félévi teljesülésérıl szóló beszámolót a MÁK felé nem kellett készíteni, ezzel szemben második negyedévi PMINFO elnevezéssel július 20-ig kellett adatot szolgáltatni június 30-i állapotnak megfelelıen a évi költségvetés ezen idıszakig történı teljesülésérıl, illetve szerepeltek az adatszolgáltatásban olyan kiegészítı táblák, amelyek kitöltésével tulajdonképpen az elızı évek gyakorlatának megfelelı adatszolgáltatás történt az önkormányzat elsı félévi gazdálkodásáról. A jogszabályi elıírás szerinti adatszolgáltatáshoz készült központi program fejlesztése még mindig folyamatban van, amibıl az következik, hogy a határidıre lezárt jelentést (nem teljesítés esetén bírság vonzata lenne) központilag újra nyitják és még több napon át ellenırzéseket kell rajta lefuttatni, esetleg adatokat módosítani a program új verziójának megfelelıen. Ez a feladat a jövıben, illetve ebben a hónapban is aktuális, ugyanis az önkormányzat pénzforgalmi helyzetének alakulásáról a tárgyhót követı 20- ig minden hónapban adatszolgáltatást kell teljesíteni.

11 A mérlegjelentésre vonatkozó adatszolgáltatás negyedéves feladat, így július 20- ig a második negyedévrıl ezen kötelezettségünknek is eleget kellett tenni, azaz bemutatásra került az önkormányzat vagyoni helyzetérıl szóló mérleg június 30-i állapot szerint. MÁK felé történı továbbítása határidıben megtörtént. Több jogszabályban rögzített adatszolgáltatási (pl. statisztikai jelentés), bevallási kötelezettséget (NAV), elızı idıszakok támogatásával kapcsolatos elszámolási kötelezettségeket kell és kellett teljesítenünk. A NAV ÁFA visszaigénylés miatt a május havi bevallás ellenırzését rendelte el, ami lezárult és nem tárt fel hiányosságokat. Kormányrendelet alapján a költségvetési törvényben elfogadott keretbıl támogatás igénylésére az eltelt idıszakban is havonta nyújtottunk be az ÖNEG rendszeren keresztül kérelmet, így részesültünk jogszabály alapján megilletı támogatásokban. Adócsoport Július hónapban a június 30-ig nyilvántartott adatokról elkészítettük a zárási összesítıket, és lajstromot. Az adatállományt a Magyar Államkincstár részére határidıben elküldtük. Hortobágy község vonatkozásában a zárási munkálatok szintén határidıben elkészültek, a lajstrom adatok továbbítása a Magyar Államkincstár részére megtörtént. A félévi zárást követıen elkezdıdtek az ügyfelek részére kipostázandó adóívek elıkészítı munkálatai. Kinyomtatásra, rendszerezésre és borítékolásra kerültek azok a fizetési értesítések (valamint készpénzátutalási megbízások), melyek valamennyi adózó tekintetében tartalmazzák számlájuk egyenlegét (tartozás vagy túlfizetés), valamint a tartozás után felszámított késedelmi pótlékot. Az új Konica Minolta-s program lehetıvé tette az adó értesítık új formában történı nyomtatását. A csomagoláshoz borítékoló gép áll rendelkezésünkre. Balmazújváros vonatkozásában mintegy db adóív készült el, melyek kézbesítése augusztus hónap végén megtörtént. Hortobágy részére 869 db elkészített adóív került átadásra (kézbesítésre). A kipostázott értesítések kézhezvételét követıen valamennyi adónem tekintetében jelentıs ügyfélforgalommal kell számolnunk, ez már szeptember elsı napjaiban is érzékelhetı. Július és augusztus hónapban is eleget tettünk adatszolgáltatási kötelezettségünknek, az önkormányzati köztartozás bejelentéséhez szükséges OKO nyomtatványt elektronikus úton megküldtük a NAV részére. Az adatszolgáltatás az eddigi tapasztalatok alapján hatékonynak mondható, számos adózói hátralékot tudunk a kapcsolattartásnak köszönhetıen beszedni. A elsı félévi teljesítési adatok elemzését követıen megállapítást nyert, hogy az adózói morál jelentıs romlásával kell számolnunk ebben az évben is. Az adóbevételek teljesülése érdekében a végrehajtási eljárások megindítása az év hátralévı részében folyamatos lesz. Fizetési letiltások, valamint az adózók bankszámlájára kivetett hatósági átutalások benyújtása, adott esetben gépjármővek forgalomból való kivonásának kezdeményezése várható azon adózók esetében, akik határidıben nem teljesítik fizetési kötelezettségüket, azaz hátralékkal, kintlévıséggel rendelkeznek. A végrehajtási eljárások megindítása szeptember hónaptól Hortobágy községben is fokozottabban várható. Balmazújváros, szeptember 5. jegyzı

12 BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE Törvényességi szempontból ellenőrizte: ELŐTERJESZTÉS BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉS I. FÉLÉVI TELJESÍTÉSÉRŐL jegyző Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 87. (1) bekezdése értelmében a polgármester az önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15-ig írásban tájékoztatja a képviselő testületet. A tájékoztatás tartalmazza az önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő előirányzatok és a költségvetési egyensúly alakulását. A tájékoztatás egyben- mivel a tájékoztatással egy időben kerül módosításra az önkormányzat 2014.évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.13) önkormányzati rendelet indoklása a költségvetési rendelet június 30-ai állapot szerinti módosításának. A közigazgatás átalakítása keretében január 1-től a helyi igazgatás és önkormányzás hatékonyabbá tétele érdekében az önkormányzatokra vonatkozóan újraszabályozásra kerültek mind a sarkalatos, mind az önkormányzatok mindennapi működését rendező törvények és a feladatok végrehajtását biztosító előírások. Az önkormányzati gazdálkodás feltételei és módja is megváltoztatásra került. A évi költségvetési rendelet a év pozitív és negatív tapasztalatait is figyelembe véve, a bevezetésre került és azóta érvényben lévő változásokra tekintettel került elfogadásra. Fentieken túl figyelemmel voltunk az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm.rendelet (továbbiakban: Áhsz) szerinti január 1-től hatályos beszámolási és könyvvezetési kötelezettségre történő áttérésre is. Továbbra is él a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 111. (4) bekezdésének azon rendelkezése, hogy működési hiány nem tervezhető. Figyelemmel a fent leírtakra, valamint Magyarország központi költségvetéséről szóló évi CCXXX. törvény IV. fejezetében a helyi önkormányzatok és a központi alrendszer kapcsolata foglaltakra, részletezzük a évre tervezett bevételek és kiadások módosulását és teljesülését június 30-ai állapotnak megfelelően önkormányzatunk esetében. 1

13 BEVÉTELEK I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK I. Önkormányzat működési célú támogatása államháztartáson belülről 1. Önkormányzatok működési támogatásai Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCXXX. törvény 2. sz. melléklete tartalmazza az önkormányzat működéséhez és ágazati feladatainak ellátásához a költségvetési törvényben meghatározottak szerint nyújtandó támogatások jogcímeit A melléklet I/1. pontja a települési önkormányzatok működésének támogatására biztosít előirányzatot úgy, hogy az önkormányzatot megillető támogatás a törvény által elismert hivatali létszám alapján kerül meghatározásra. Esetünkben ez az összeg e Ft, az összeg e Ft-tal nő a település üzemeltetési feladatainak támogatása miatt. Törvényi rendelkezés alapján azonban a számított támogatás önkormányzati együttes összegét csökkenti az önkormányzat elvárt bevétele a évi iparűzési adóalap 0,5%-a ami differenciálásra kerül a település különböző mutatói alapján, esetünkben ez az összeg kisebb, e Ft. A központi költségvetés azonban az Mötv ában meghatározott egyes feladatok ellátására további e Ft-ot biztosít önkormányzatunk részére, illetve ebbe a támogatási csoportba tartozik a pénzbeli szociális ellátások összege e Ft, így mindösszesen e Ft a helyi önkormányzat működésének általános támogatása. Az előirányzat a beszámolási időszakig nem módosult, a teljesülés e Ft időarányos A melléklet II. pontja a települési önkormányzatok egyéb köznevelési feladatainak támogatását tartalmazza. Az óvodai feladatok ellátásához pedagógusok bértámogatása, segítők bértámogatása és óvoda működtetési támogatás mindösszesen e Ft. Előirányzat módosulás nem történt, az összeg folyósítása időarányosan történt, így a teljesülés e Ft A melléklet III. pontja a települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatását részletezi e Ft-ban részesülünk, az összeg magában foglalja a szociális és gyermekjóléti feladatok támogatását e Ft-tal az összeg része a bölcsődei ellátáshoz nyújtott e Ft -, továbbá az idősek átmeneti és tartós, valamint hajléktalan személyek ellátásához nyújtott e Ft támogatást és ez a jogcím tartalmazza a gyermekétkeztetés központi támogatását e Ft összegben. Az összeg e Ft-ra módosult. A fent részletezett eredeti előirányzatok nem módosultak, de ez a támogatási rész foglalja magában a szociális törvény alapján nyújtandó segélyekhez kapott állami támogatás összegét és itt kell elszámolni az óvodáztatási támogatás kifizetéséhez biztosított állami támogatás összegét. Ezek együttesen e Ft-os módosulást, növekedést eredményeztek az eredeti előirányzathoz június 30-ig. A teljesülés e Ft, mely összegből a e Ft-os módosulás 100%-os teljesülésű, az eredetileg tervezett jogcímek folyósítása időarányosan történt A melléklet IV. pontja a kulturális feladatok támogatását tartalmazza. Önkormányzatunk támogatása a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz e Ft. Az 5/2014. (I. 24.) EMMI rendelet 3. sz. melléklete a települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatásához Balmazújváros település esetében további e Ft összeget határozott meg. A módosított előirányzat nem változott az eredetihez képest, a teljesülés e Ft. Ez 65%-os támogatás kiutalást jelent Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCXXX. törvény 3. sz. melléklete a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatokat tartalmazza. Ebből a fejezetből a támogatások általában külön kormányrendelet alapján igényelhetők, de a lakosságszámhoz kötött támogatási formák a költségvetés összeállítására rendelkezésre álló idő alatt településenként kihirdetésre kerülnek. Ilyen jogcímen önkormányzatunk részére az alábbiak kerültek meghatározásra: 2

14 A lakott külterülettel kapcsolatos feladatokhoz évre központilag osztották le a támogatást, 853 e Ft-ban részesülünk. Az összegben módosulás nem történt, a teljesülés 50%-os, azaz 427 e Ft. Üdülőhelyi feladatok támogatása címen e Ft-ot állapítottak meg részünkre a évi vendégéjszakákról tett adatszolgáltatás alapján. A módosított előirányzat az eredetivel megegyező, a kiutalt összeg e Ft, tehát a beszámolási időszaknak megfelelő. A települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása címén e Ft-ban részesülünk az oktatási intézményeink (általános iskolák) működési kiadásaihoz. Többletforrás biztosítása nem történt, tehát az eredeti előirányzatban változás nincs a beszámolási időszakig, az összeg kiutalása e Ft-ban történt meg. A beszámolási időszakig a évről áthúzódó bérkompenzációk kifizetéséhez e Ft-ban részesültünk, a módosított előirányzat és teljesülés összegszerűen megegyezik. Az E-útdíj bevezetése miatt az önkormányzatoknál keletkező iparűzési adóbevétel bevételezése miatt 2014.junius 30-i 546 e Ft került leutalásra, ugyanilyen összeggel történt előirányzat módosítás is. A gyermekszegénység elleni program keretében idén nyáron is biztosított volt a rászorult gyermekek nyári étkeztetése a jogszabályi előirások alapján önkormányzatunk e Ft ilyen központosított támogatásban részesült. A módosított előirányzat és teljesülés e jogcímek esetében is azonos Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása címén szerepeltetett e Ft módosított előirányzat, e Ft összegben az önkormányzat felhalmozási célú hiányát mutatja, aminek ellensúlyozása érdekében a költségvetési törvény adta lehetőséggel élve az igénylés feltételeiről szóló kormányrendelet alapján támogatási igényt kívánunk benyújtani, így teljesülési összeg ilyen jogcímen még nem szerepel a beszámolási időszakig. A szociális és gyermekvédelmi ágazatban dolgozók ágazati pótlékának rendezése érdekében született döntés finanszírozásához önkormányzatunk e Ft pótigényt nyújthatott be a Magyar Államkincstárhoz, az összeg leutalásra is került, így a beszámolási időszakig mind módosított előirányzat, mind teljesülés megjelenik évben is vannak olyan foglalkoztatottak, akik az SZJA törvény változásából adódóan jövedelmük kompenzálására szorulnak, ehhez szintén a költségvetés központilag biztosít forrást, önkormányzatunk esetében a beszámolási időszakig ez e Ft, mely teljesüléshez az előirányzat is módosulásra került. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről Az önkormányzatnál került betervezésre a mezőőri szolgálat támogatásához a jogszabályi ismeretre támaszkodva e Ft bevétel, mely magában foglalja az előző évről áthúzódó és a tárgyévi támogatást is.az előirányzat módosításra nem került, a tervezett összegből eft folyt be a beszámolási időszakig. Az eredeti költségvetésben a évben átlagosan várható foglalkoztatásra kerülő 203 fő közmunkaprogramban részt vevő munkavállaló után járó támogatás címén e Ft volt a tervezett összeg. Félévig a közfoglalkoztatottak létszáma 512 főre nőtt, így módosult a közfoglalkoztatáshoz tervezett előirányzat is eft-tal. A teljesülés E Ft-ot mutat ezen a jogcímen. Működési célú pályázati önerő megelőlegezése miatt - kiadási kötöttség nélkül e Ft várható bevétellel számolunk. Az összeg eft-ra módosult, amely összeg az előző évek megelőlegezésén túl idei évben elnyert pályázati forrásokat is magában foglal. Az előirányzattal szemben a teljesülés e Ft, ami többek között TÁMOP pályázat, Szeretlek Magyarország, Kadarcs Napforduló, Időkerék pályázathoz kapott támogatásokat tartalmaz. Az Mötv. előírásainak megfelelően július 1-től létrejött új társulási formától - aminek neve maradt a Balmazújváros Kistérség Többcélú Társulás a közösen ellátandó feladatokhoz átadott pénzeszköz e Ft önkormányzatunk részére. Az előirányzat nem módosult, teljesülése időarányos, e Ft március 1-től közös önkormányzati hivatal jött létre Balmazújváros, Újszentmargita és Hortobágy községek együttműködésével évben a közös önkormányzati hivatalokat megillető állami támogatás a gesztor önkormányzathoz érkezik, de mivel ez az összeg kevesebb, mint a két társult települést terhelő kiadás, így ezen önkormányzatok e Ft működési célú pénzeszköz átadásával biztosítják kiadásaik 3

15 teljes fedezetét. Ilyen jogcímen kiadás a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatalnál merül fel, tehát az összeg teljesülést nem mutat. A szociális feladatok ellátását végző költségvetési szerv feladatai ellátásához támogatási szerződés keretében e Ft támogatásban részesül év során. Ennek e Ft összege került leutalásra. Egyéb intézményeknél eredeti előirányzatban működési célú támogatással nem számoltunk, a beszámolási időszakig e Ft-os módosított előirányzattal szemben e Ft teljesülés jelentkezett. Mint a fentiekben utaltunk rá, a közös hivatalhoz tartozó települések által átadott pénzeszköz ebben az összegben realizálódik, illetve intézményeink is nyújtottak be és nyertek különböző pályázati forrásokat (pl. TÁMOP, pénztárgép beszerzés, rendezvény lebonyolítás). II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Az előirányzatként betervezésre kerülő e Ft összegből e Ft a költségvetési törvény 10. sz. mellékletében részletezett beruházási alapból Balmazújvárosnak megállapított labdarúgó sportlétesítmény fejlesztése címén adott támogatás. A további e Ft olyan Európai Uniós illetve hazai forrásból származó bevételeket foglal magában, amely az önkormányzat részéről évben megelőlegezésre, azaz pénzügyi teljesülésre kerültek, de a támogató csak 2014-ben teljesít. A tervezett összeg e Ft-ra módosult. A e Ft növekedés egyrészt e Ft összegben, a második adósságkonszolidációs ütem keretében teljesített támogatás e Ft pedig a közművelődési feladatokhoz nyújtott pályázati támogatás. E két összeg teljesülése a beszámolási időszakban 100 %. A balmazújvárosi sportlétesítmény építéséhez nyújtott támogatás előirányzata nem módosult, teljesülés e Ft összegben történt a beszámolási időszakig. A további e Ft előirányzat növekedés a városfejlesztési projekt megvalósításához lehívott forrás következménye, a e Ft-os felhalmozási célú támogatásteljesülés az eddig leírtakon túl nagymértékben tartalmazza a városfejlesztési projekttel kapcsolatos pénzügyi teljesülést, illetve forrás érkezett még utólagosan a már benyújtott kifizetési kérelmek alapján a Semsey kastély, a rendelőintézet bővítés, belterületi belvíz beruházásokkal kapcsolatban. III. Közhatalmi bevételek 1. A termőföld bérbeadásából származó jövedelem után beszedett személyi jövedelemadó 100 %-ban az önkormányzatot illeti meg, ebből 400 e Ft várható éves bevételre számítunk. A tervezett összeget nem módosítottuk, a teljesülés 173 e Ft junius 30-ig. 2. Vagyoni típusú adók 2.1.Az építményadóból származó bevétel alapja a Keleti főcsatorna mentén lévő hétvégi házak adóköteles területe, valamint a 29/2012. (XI. 29.) önkormányzati rendelettel elfogadott belterületi építmények közül a lakás és nem lakás céljára szolgáló építmény, melyet a tulajdonosa vállalkozás céljára használ, hasznosít, illetve használatba ad, szorozva az építményadó 500 Ft/m2 mértékével. Így a évi adó várhatóan e Ft lesz. Az összeget változatlanul hagytuk, a teljesülés e Ft A magánszemélyek kommunális adója bevételt a képviselő-testület által elfogadott Ft éves adómérték figyelembevételével terveztük ingatlanonként. A bevétel tervezésénél tekintettel kell lenni a jelenleg érvényben lévő adórendeletben foglaltakra, az adófizetési mentességet biztosító rendelkezésekre, mely szerint a 65 éven felüli egyedülállók és a 70 éven felüliek tulajdonában lévő ingatlanok 100%-ban mentesülnek az adófizetés alól. Az önálló helyrajzi számmal rendelkező garázsok esetén 25% az adókedvezmény mértéke. A évre bevételként e Ft-ot terveztünk. Módosításra nem került sor, a teljesülés e Ft. 3. Termékek és szolgáltatások adói 3.1. A helyi iparűzési adó számításnál az iparűzési adóerő-képességet meghatározó becsült adóalap összegét szorozzuk a évre elfogadott 2 %-os iparűzési adó mértékkel, illetve tekintettel voltunk a 4

16 2013. évi tényadatra, ami eredményezi a várható e Ft összeget e Ft-ra csökkent az eredeti előirányzat, a módosítás oka az E-útdíj bevezetése miatt keletkező iparűzési adóbevétel kieség. Az összeg a beszámolási időszakig e Ft teljesülést mutat A gépjárműadót a gépjármű-nyilvántartásban szereplő gépjármű-teljesítmény kw-ban kifejezett értéke után kell megállapítani. A gépjárműadózásban nem az önadózás szabályai szerint járunk el, hanem az okmányiroda adatközlése alapján kerül megállapításra a gépjárműadó összege. Ezen adónem esetében is tekintettel voltunk az előző évi tényadatra, így a beszedhető gépjárműadó önkormányzatunkat megillető 40 %-ával számolva e Ft-ra tervezzük az ilyen címen várható évi bevételt. A tervezetet nem módosítjuk a beszámolási időszakig, a e Ft-os teljesülés tervezésünk megalapozottságára utal A talajterhelési díj a jogszabályi előírásokban meghatározott kiszabható mértékkel számolva e Ft-ban lett megállapítva. A tervezett összeget nem változtatjuk, a teljesülés igen alacsony, 62 e Ft a beszámolási időszakig. Ez részben annak tudható be, hogy a lakosság egy része felismerte azt, hogy inkább él a szennyvízhálózatra való rákötés lehetőségével, így mentesül ezen adóteher fizetésétől, illetve állampolgári kötelességének sokan nem tesznek eleget Az idegenforgalmi adó évre várható bevétele a évi vendégéjszakák száma alapján, illetve a 350 Ft/vendégéjszaka összeggel szorozva e Ft-ban került tervezésre. Az összeget nem módosítottuk, a teljesülés az időarányos mértéket meghaladó e Ft. 4. Egyéb közhatalmi bevételek 4.2. Ebrendészeti hozzájárulás A képviselő-testület a 2/2012 (I.30.) számú rendeletével bevezette az ebrendészeti hozzájárulást, melyből várhatóan e Ft bevétel realizálható. A jogszabályi változásból adódóan 2014-ben ilyen címen fizetési kötelezettsége csak annak az ebtulajdonosnak lesz, aki december 31-ig, illetve évben egyedi azonosítóval nem látta el állatát. Ilyen címen mindössze 162 e Ft keletkezett, tehát jogszabály adta lehetőséggel élve kell a hátralékok behajtásáról intézkedni Helyszíni és szabálysértési bírság címén e Ft a tervezett összeg a évi tény és tapasztalati adatokra tekintettel.az összeget nem módosítottuk, a teljesülés 916 e Ft, ugyanakkor környezetvédelmi bírság címén (ilyet nem terveztünk) e Ft realizálódott június 30-ig Egyéb bírság a közigazgatási eljárásokhoz kapcsolódóan keletkezhet, ami tapasztalati adatokból kiindulva évre várhatóan 600 e Ft. A teljesülés 521 e Ft Helyi adópótlék, adóbírság: mint a nevéből is kitűnik, az önkormányzatot megillető adóbevételek megfizetésének elmulasztásából következő fizetési kötelezettség, ezen címen tervezett összeg e Ft. A beszámolási időszakig a tervezett összeg teljesülést nem mutat Egyéb közhatalmi bevételek: A mezőőri járulék befizetésből származó bevétel e Ft emelt összegben került betervezésre évre vonatkozóan a évi tényadatok ismeretében, mivel előző évben a tervezést megelőzte a szolgáltatást igénybe vevő gazdákkal történt egyeztető tárgyalás. Ennek eredménye ez a magasabb bevételi összeg. Módosítása nem történt, teljesülése e Ft. A jogszabályból adódó fizetési kötelezettségek (pl. kifüggesztés) várhatóan 200 e Ft bevételt eredményeznek, ez az összeg kerül betervezésre, amit nem módosítottunk, teljesülése 211 e Ft. 5

17 A közhatalmi bevételek évben összesen: e Ft-ban lettek tervezve, az összeg e Ft-ra módosult, míg a teljesülés e Ft. A fent részletezett teljesülések alapján egyes jogcímeknél az időarányostól pozitív, más esetekben negatív irányú az eltérés. Ezeknek a jogcímeknek a teljesülése nagymértékben függ a lakosság fizetési moráljától, illetve fizetőképességétől. IV. Működési bevételek Ilyen címen e Ft bevétellel számolunk, az összeget e Ft-ra módosítottuk a beszámolási időszakig. A e Ft-os teljesülés a szöveges indoklás mellékletét képező 1. számú táblában részletezett jogcímenként és intézményenként folyt be az önkormányzat számlájára. Jelentős összeget képviselnek az étkezési szolgáltatási igénybevétel miatt fizetendő térítési díjak, a évi várható ÁFA bevételek, valamint az önkormányzati ingatlanhasznosításból származó bevételek, amik azonban a tavalyi évihez képest elmaradást mutatnak, egyrészt nem kerül tervezésre a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. által fizetendő üzemeltetési díj, továbbá a saját tulajdonú gazdasági társaságainknak átadott vagyon utáni üzemeltetési díj. V. Felhalmozási bevételek Ilyen címen eredeti előirányzatot nem tervezünk, mivel nincs olyan képviselő-testületi döntés, ami az önkormányzati vagyon évi értékesítését mondaná ki. Év közben már születtek önkormányzati vagyon hasznosítására vonatkozó képviselő-testületi döntések, de azok pénzügyileg a beszámolási időszakig nem realizálódtak. VI. Működési célú átvett pénzeszközként Az önkormányzat nem rendelkezik olyan dokumentummal (pl. szerződés), ami államháztartáson kívülről történő működési pénzeszköz betervezését alapozná meg a évi költségvetésben. Születtek azonban olyan képviselő-testületi döntések, mely alapján önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozás részére támogatási kölcsönt nyújtottak, ezen összeg visszafizetése történt meg a e Ft-os módosított előirányzattal szemben e Ft összegben. A lakosság részéről is történt pénzeszköz átadás 560 e Ft összegben. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz A működési célú pénzeszköz átvétellel azonos indoklás miatt ilyen címen sem tervezünk bevételt. Itt is elmondhatjuk, hogy született olyan képviselő-testületi határozat, mely alapján kölcsön nyújtására került sor. Ennek a kölcsönnek a megtérítése szerepel részben a soron e Ft összegben e Ft-ban a lakosság teljesítette a hátralékos víziközmű hozzájárulási fizetési kötelezettségét Az önkormányzat évi költségvetésébe betervezett felhalmozási és működési bevételek összege e Ft. Az előirányzat e Ft-ra módosul a beszámolási időszak, azaz június 30-ra. A teljesülés ezzel szemben e Ft. VIII. Finanszírozási bevételek Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. (2) d, pontját a évi CLXVI. törvény módosítás akképpen változtatta meg, hogy a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának igénybevételét működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban, valamint kiegészítette az Áht. nevesített -át e ponttal, mely szerint a d.) ponton túli költségvetési hiány 6

18 külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételeket és kiadásokat működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban kell bemutatni. A leírtak alapján működési belső finanszírozást nem tervezhettünk, mivel ilyen bevétellel nem rendelkezünk. Felhalmozási belső finanszírozásként e Ft-tal számoltunk, az összeg e Ftra módosult. Teljesülés nem mutatkozik. Az összeg az 1967/2013. (XII. 17.) Kormányhatározat alapján önkormányzatunk feladat ellátás megvalósításához kapott támogatásából évben felhasználható támogatás, valamint az elfogadott pénzmaradványból igénybe vett összeg. Az államháztartás önkormányzati alrendszerében irányítószervi támogatásként folyósított támogatás intézményeinknél bevételként megjelenő összeg e Ft. Ugyanezen összeg szerepel a módosított előirányzatként, ezzel szemben a teljesülés e Ft. Finanszírozási bevételként kell elszámolni az önkormányzat részére január elején leutalt úgynevezett megelőlegezett állami támogatás összegét, ami a finanszírozhatóság biztosításához nyújtott fedezetet. Esetünkben ez összegszerűen e Ft. Tárgyévi bevétel összesen: e Ft, mely összeg e Ft-ra módosult, a teljesülése e Ft, ami 54 %-os teljesülést mutat. Tehát mondhatjuk, hogy időarányos, de a leírtakból látható, hogy vannak bevételek, amik 100 %-on teljesültek, míg vannak olyanok, amelyek az időarányos mértéktől lényegesen elmaradtak. 1. Személyi juttatás KIADÁSOK I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK Személyi juttatás címén betervezett összeg a köztisztviselők esetében növekedést nem tartalmaz, mivel a költségvetési törvény az illetményalap mértékét nem változtatta, azaz továbbra is ,- Ft. A pedagógus munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottak illetmény növeléséről szeptemberében már döntés született, ennek hatása, illetve a szeptemberétől várható újabb emelés a költségvetési rendeletben elfogadásra került. A kötelező soros lépésekkel, valamint a évre megállapított minimálbér összegére figyelemmel voltunk. A központi költségvetés a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.), a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény (a továbbiakban: Köznevelési Tv.), a Kjt. végrehajtását köznevelési intézményekben szabályozó kormányrendelet, továbbá a keresetet meghatározó jogszabályok alapján fizetendő juttatásokhoz biztosított forrást. Ezek kerültek betervezésre évre is be kellett tervezni a jogszabály alapján jubileumi jutalomra jogosultak részére fizetendő összeg fedezetét, továbbá a költségvetési szerveknél jelentkező nyugdíjazási kiadásokkal kapcsolatos összegeket. A dolgozók részére a folyószámla vezetés miatt felmerülő költségek támogatása Ft/fővel került tervezésre a költségvetési törvényben megadott felhatalmazás alapján. A évi költségvetésben a közalkalmazottak részére cafetéria juttatás nem szerepel. A köztisztviselői törvény alapján január 1. napjától a köztisztviselők részére a cafetéria juttatás mértékét a költségvetési törvény rendelkezéseit figyelembe véve bruttó 200 e Ft/év mértékben terveztük be. A személyi juttatás tartalmazza a képviselő-testület tagjai és külső bizottsági tagok évi tiszteletdíját is. 7

19 Az intézményben azon foglalkoztatottak részére, akik közlekedési költségtérítésben részesültek betervezésre került a közlekedési hozzájárulás. Az idei évben a jogszabályváltozások miatt a költségvetési rendeletnek tartalmaznia kell a közfoglalkoztatottak létszám előirányzatát, így az ehhez kapcsolódó személyi juttatás és munkaadókat terhelő járulékok összegét is. A közfoglalkoztatással kapcsolatos kiadásokat az önkormányzat költségvetése tartalmazza. A személyi juttatások jogcímenkénti részletezését a 2. sz. táblázat tartalmazza. 2. Munkaadókat terhelő járulékok Munkaadókat terhelő járulékok között szerepel a szociális hozzájárulási adó 27%-os mértékkel, a járulékköteles kifizetések tekintetében. 3. Dologi kiadások Az önkormányzat költségvetési intézményeinél a dologi kiadás tervezése során az intézményi hálózatszerkezet átalakításából adódó várható kiadásokra, a dologi kiadás kiemelt előirányzaton belüli jogcímeknél az előző évivel azonos szinten, vagy a tényadatokra tekintettel, illetve a dologi kiadások mértékére ható évben hatályos szerződések alapján történt a tervezés. A gyermekélelmezés biztosításához az Elamen Zrt.-vel fennálló szerződésünk díjtételére vonatkozó pont alapján növekedéssel ugyan számolhattunk volna, de a feladathoz adott állami támogatás és a szülők által megfizetett térítési díj, valamint az Elamen Zrt., mint szolgáltató felé teljesítendő összeg közötti nagy különbség, a több, mint e Ft önkormányzati hozzájárulás miatt nem állt módunkban további, a szolgáltatásra fordítható összeget növelni évben a kormány is érzékelte az önkormányzatokra háruló nagy terhet, ezért pótlólagos forrást biztosított évben a beszámolási időszakig ilyen kormányzati döntés nem született, így nem került sor a szolgáltató normaemelésre irányuló igényének tárgyalására. A dologi kiadások jogcímenkénti részletezését a 3. sz. táblázat tartalmazza. 4. Ellátottak pénzbeli juttatása A január 1-jétől hatályos jogszabályból adódóan ezen kiemelt előirányzatok között szerepel az önkormányzatok által nyújtott szociális juttatásokból eredő fizetési kötelezettség, így ezen a soron e Ft a költségvetési rendelet 6. számú melléklete szerinti részletezésben került betervezésre. Az összeg e Ft-ra módosult. A módosításra a bevételi oldal adatainak ismertetésekor nevesített szociális juttatásokhoz nyújtott állami támogatás összege hatott. A teljesített összegek jogcímenkénti felhasználását a rendelet módosítás 6. számú melléklete tartalmazza június 30-i állapotnak megfelelően. 5. Egyéb működési célú kiadások 5/a. Egyéb működési célú kiadás államháztartáson belülre Ezen a soron a július 1-től az Mötv. előírásai szerint létrejött társulási forma neve maradt a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása - keretében ellátandó önkormányzati feladatokhoz nyújtott hozzájárulás e Ft. Ez az összeg az előző évihez képest igen magas, de a bevételi oldalon is megjelenik a fedezet egy része, ugyanis ennek az új társulási formának jogszabályból adódóan a gesztor önkormányzata, jelen esetben Balmazújváros kapja az állami támogatás összegét, illetve a támogatási szerződésen alapuló feladat ellátáshoz nyújtott támogatást, tehát az önkormányzati, ún. saját 8

20 hozzájáruláson túl ezek az állami támogatások is pénzeszköz átadás útján jutnak el az arra jogosulthoz, a felhasználóhoz. Az összeg módosításra nem került, a teljesülés e Ft. További e Ft is ilyen jogcímen szerepel a kiadások között. A költségvetési törvényből adódóan a március 1-től létrejött közös önkormányzati hivatalt megillető évi állami támogatás Balmazújváros önkormányzatához került egy összegben leutalásra. Ezt lakosságarányosan kell tovább adni a közös önkormányzati hivatalban résztvevő települések részére. Az összeg nem módosult, teljesítést nem mutat, mivel a közös önkormányzati hivatalnál jelentkező bérek forrása. Elvonásokkal, befizetésekkel nem számoltunk, de június 30-ig e Ft módosított előirányzattal szemben e Ft a teljesülés, mint pl. munkahely védelmi akcióterv miatt vagy a MÁK által végzett ellenőrzések elvonása, befizetési kötelezettség befizetése miatt. 5/b. Egyéb működési célú kiadás államháztartáson kívülre Ezen az előirányzaton e Ft-ot terveztünk, melyek az önkormányzat által nyújtott támogatások, az összeg a beszámolási időszakra e Ft-ra módosult. Ezzel szemben a teljesülés e Ft. Ezen összegek részletezését az alábbiakban mutatjuk be: - Az egyesületek és szervezeteknek nyújtható támogatás összege: eft eft eft - Az önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságok támogatása: a. Városgazdálkodási Nonprofit Kft.: eft eft eft b. Balmazújvárosi Sport Kft.: eft eft eft - a 62. éven felüliek részére biztosított szemétszállítási díj átvállalása várható kiadását eft eft eft - A lakosságtól átvállalt vízterhelési díj eft eft eft - Hajdú-Volán támogatása eft eft - - Tűzoltóság támogatására e Ft került betervezésre, ez az összeg a tűzoltóság működéséhez az I. félévig nyújt fedezetet, akkor újra kell tárgyalni a további támogatás lehetőségét. Figyelemmel arra, hogy a évben is elkezdett tárgyalások a szolgáltatást igénybevevőkkel milyen eredményt hoznak, azaz a tűzoltóság tudja-e saját bevételét növelni, ez által az önkormányzati segítséget nélkülözni annak érdekében, hogy az államtól kapott működési támogatás felhasználása is jogszerűen történjen és maradjon eft eft - Bursa Hungarica ösztöndíjra eft eft eft Az önkormányzaton túl a közös önkormányzati hivatalnál is történt 90 e Ft összegben pénzeszköz átadás. Az összeg mind a módosított előirányzat, mind a teljesülés mindösszesen része. Működési célú kölcsön nyújtásáról a beszámolási időszakban született képviselő-testületi döntés, ennek pénzügyi teljesülését és előirányzat módosítását e Ft összegben tartalmazza a tájékoztató tábla, illetve a rendelet-tervezet kötelező melléklete. 5/c. Tartalékok Általános tartalékot e Ft-ot terveztünk, melyből e Ft-ot a polgármester, e Ft-ot a Pénzügyi, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság átruházott hatáskörében javaslunk felhasználni. Céltartalékot a évi költségvetési rendelet 500 e Ft összegben tartalmaz az esetleges vis maior pályázathoz szükséges önerő fedezetére. Az eredeti összeget e Ft-tal módosítottuk, ide kerültek be azok az állami támogatások, amik a tényleges felmerült kiadások alapján az intézmények részére kerülnek módosításra. Az önkormányzat működési kiadásait összességében e Ft-ban terveztük meg. Az összeg e Ft-ra módosult, az előirányzattal szemben a teljesülés e Ft. 9

M E G H Í V Ó. Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete. k ö z m e g h a l l g a t á s t

M E G H Í V Ó. Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete. k ö z m e g h a l l g a t á s t M E G H Í V Ó Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete k ö z m e g h a l l g a t á s t tart szelektív hulladékgyűjtés témában. A közmeghallgatás helye:

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/27. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

2012. október 17. (szerda) napjára de. 9.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

2012. október 17. (szerda) napjára de. 9.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/21. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete. k ö z m e g h a l l g a t á s t

M E G H Í V Ó. Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete. k ö z m e g h a l l g a t á s t M E G H Í V Ó Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete k ö z m e g h a l l g a t á s t tart Balmazújváros Sportélete, lehetıségek a sportolásra Balmazújvároson

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/27. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. március 18-án (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2016. március 18-án (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

2015. február 18-án (szerda) napjára du. 16.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

2015. február 18-án (szerda) napjára du. 16.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2010. december 10. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2010. december 10. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2015. augusztus 14. napjára (péntek) 8.30 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2015. augusztus 14. napjára (péntek) 8.30 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Képviselő-testület. 2011. április 28. napján tartandó rendes üléséhez

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Képviselő-testület. 2011. április 28. napján tartandó rendes üléséhez ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testület 2011. április 28. napján tartandó rendes üléséhez Gyomaendrőd Város Önkormányzata 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal dísztermében (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 12-i rendkívüli

Részletesebben

E L T E R J E S Z T É S. HARKÁNY VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2015. január 15-i ÜLÉSÉRE

E L T E R J E S Z T É S. HARKÁNY VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2015. január 15-i ÜLÉSÉRE Tárgy: Beszámoló a lejárt határidej határozatokról Melléklet: E L T E R J E S Z T É S HARKÁNY VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2015. január 15-i ÜLÉSÉRE EL TERJESZT : AZ EL TERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: VÉLEMÉNYEZÉSRE

Részletesebben

M E G H Í V Ó N A P I R E N D:

M E G H Í V Ó N A P I R E N D: M E G H Í V Ó Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 14-én /csütörtökön/ 16.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal nagytermében /Sárvár, Várkerület 3. II.em./ ülést tart, amelyre

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2015. április 15. napjára (szerda) 10.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2015. április 15. napjára (szerda) 10.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/21. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal dísztermében (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 25-én

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL TÉGLÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉTŐL 4243 TÉGLÁS, KOSSUTH U. 61. sz. T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL A hivatal látja el az önkormányzatnak, illetve a jegyzőnek jogszabályokban

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL TÉGLÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉTŐL 4243 TÉGLÁS, KOSSUTH U. 61. sz. T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL A hivatal látja el az önkormányzatnak, illetve a jegyzőnek jogszabályokban

Részletesebben

M e g h í v ó. 2012. szeptember 13-án (csütörtök) 17 órára. 2./ A 2012. évi költségvetés módosítása I. (11/2012.(IX. 13.

M e g h í v ó. 2012. szeptember 13-án (csütörtök) 17 órára. 2./ A 2012. évi költségvetés módosítása I. (11/2012.(IX. 13. A 2012. szeptember 13-i rendes képviselő-testületi ülés előterjesztései M e g h í v ó Rád Községi Önkormányzat Képviselő-testület 7/2010.(X. 28.) számú rendelete (SZMSZ) 8. (1) bekezdésére figyelemmel

Részletesebben

2015. december 16. (szerda) napjára de. 09.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

2015. december 16. (szerda) napjára de. 09.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Iktatószám: 30765/2014. Önkormányzat 2013. évi zárszámadása

Iktatószám: 30765/2014. Önkormányzat 2013. évi zárszámadása Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 30765/2014. Tárgy: Önkormányzat 2013. évi zárszámadása Melléklet: előterjesztés melléklete (8 db táblázat) 1 db határozati javaslat 1 db

Részletesebben

Polgármesteri Hivatalban végzett feladatok részletezése:

Polgármesteri Hivatalban végzett feladatok részletezése: 1 E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 19. ülésére 1. napirend: Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: Jegyzői beszámoló a Hivatal 2015.

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2014. augusztus 18-án (hétfő) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2014. augusztus 18-án (hétfő) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA a 12/2010. (V.03.) ÖKT számú rendelettel elfogadott a 2009 évi költségvetés végrehajtásáról Előterjesztő: Wittinghoff Tamás polgármester Tartalomjegyzék

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s E l ő t e r j e s z t é s Nyúl Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-i ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! Nyúl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. október 30.-i ülésén

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal dísztermében (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 27-i munkaterv

Részletesebben

Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2013. évi tevékenységéről

Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2013. évi tevékenységéről Előterjesztő: Jegyző távollétében Dr. Guláné Bacsó Krisztina aljegyző Készítették: szervezeti egységek vezetői Tisztelt Képviselő-testület! Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2013. évi tevékenységéről Magyarország

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Edelény, 2013. február 5.

ELŐTERJESZTÉS. Edelény, 2013. február 5. ELŐTERJESZTÉS EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. FEBRUÁR 12-EI RENDES NYÍLT ÜLÉSÉRE SORSZÁM: MELLÉKLETEK: 20 DB TÁRGY: EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó Kazincbarcika Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról.

B E S Z Á M O L Ó Kazincbarcika Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról. Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: Feledi Jánosné osztályvezető Dolniczky Lászlóné költségvetési csoportvezető B E S Z Á M O L Ó Kazincbarcika Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetésének

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 11-én megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 11-én megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

2016. január 27. (szerda) napjára de. 09.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

2016. január 27. (szerda) napjára de. 09.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának Ü G Y R E N D J E 2014.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának Ü G Y R E N D J E 2014. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának Ü G Y R E N D J E 2014. I. Általános rendelkezések Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án, 16:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza

Részletesebben

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ FEGYVERNEK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2016. ÁPRILIS 28-án CSÜTÖRTÖKÖN - 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, melyre

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA a 2008. évi költségvetés végrehajtásáról El terjeszt : Wittinghoff Tamás polgármester Tartalomjegyzék A 2008. évi gazdálkodásról szóló beszámoló általános

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. április 27 -i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. április 27 -i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. április 27 -i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2008. évi költségvetésének teljesítése Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 11-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 11-i rendes ülésére 8. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 11-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvár Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 Tárgyalja: minden bizottság E L Ő T E R J E S Z T É S Újszász Város Képviselő-testületének 2014. február 18.-i ülésére Újszász

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. április 16-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2011. április 16-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

2012. november 21. (szerda) napjára de. 9.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

2012. november 21. (szerda) napjára de. 9.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/21. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Iktatószám:

Részletesebben

Bevételi források és azok teljesülése

Bevételi források és azok teljesülése Előterjesztés Harsány Község Képviselő-testülete 211. szeptember 13-én tartandó ülésének 2. számú beszámoló Harsány Község Önkormányzata 211. I. félévi gazdálkodásáról - napirendi pontjához Tisztelt Képviselő

Részletesebben

2. NAPIREND: Ügyiratszám: 5/41/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2009. február 13-i nyilvános ülésére

2. NAPIREND: Ügyiratszám: 5/41/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2009. február 13-i nyilvános ülésére 2. NAPIREND: Ügyiratszám: 5/41/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2009. február 13-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: Tapolca város 2009.

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S 7. E L İ T E R J E S Z T É S Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. november 19-i ülésére Tárgy: Jelentés a 2008. évi költségvetés I.-III. negyedévi végrehajtásáról Az elıterjesztést

Részletesebben

Kutasiné Nagy Katalin sk. jegyzı

Kutasiné Nagy Katalin sk. jegyzı 5. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 25-i ülésére Tárgy: Elıterjesztés a járásokról, a járási hivatalok kialakításáról, valamint a polgármesteri hivatalok,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2010. november 15-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal B épület emeleti nagytanácskozó terem Mezőkövesd, Mátyás király

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal 2015. évi beszámolója

Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal 2015. évi beszámolója Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal 2015. évi beszámolója Irányadó jogszabályok: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. (3) bekezdés f) pontja szerint a jegyző évente

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

az önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetéről Jelentés Szécsény Város Önkormányzata Vagyoni és pénzügyi helyzetéről 2010-2014.

az önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetéről Jelentés Szécsény Város Önkormányzata Vagyoni és pénzügyi helyzetéről 2010-2014. E LŐTERJESZTÉS az önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetéről Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-i ülésére Előterjesztő: Stayer László polgármester Tisztelt

Részletesebben

Bevezetés... 3 Az ügyiratforgalom alakulása... 4 Szociális ellátások... 5 Közgyógyellátás... 5 Aktív korúak ellátása... 5 Rendszeres gyermekvédelmi

Bevezetés... 3 Az ügyiratforgalom alakulása... 4 Szociális ellátások... 5 Közgyógyellátás... 5 Aktív korúak ellátása... 5 Rendszeres gyermekvédelmi Beszámoló A Bordányi Polgármesteri Hivatal 2015. évi tevékenységéről Bevezetés... 3 Az ügyiratforgalom alakulása... 4 Szociális ellátások... 5 Közgyógyellátás... 5 Aktív korúak ellátása... 5 Rendszeres

Részletesebben

4. Szociális rászorultak részére adomány osztása, valamint karácsonyi támogatásról szóló rendelet módosítása és egységes szerkezetben való elfogadása

4. Szociális rászorultak részére adomány osztása, valamint karácsonyi támogatásról szóló rendelet módosítása és egységes szerkezetben való elfogadása KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.hu A helyi önkormányzat érvényre juttatja a népfelség elvét, helyi közügyekben kifejezi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: A Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozótermében (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) Balmazújváros Város Önkormányzat Pénzügyi, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 12-én megtartott üléséről. Az ülés helye: Nagykátai Polgármesteri Hivatal 6-os bejárat emelet (Nagykáta,

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciója. Horváth Miklós polgármester

Velem községi Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciója. Horváth Miklós polgármester E L Ő T E R J E S Z T É S Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 13-ai testületi ülésére Tárgy: Előterjesztő: Összeállította: Melléklet: Velem községi Önkormányzat 2011. évi költségvetési

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s E l ő t e r j e s z t é s Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-i ülésére Tárgy: A Szekszárdi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása, valamint a közös önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Pomáz Város Önkormányzata 18/2012. ÖTÜ. J E G Y Z İ K Ö N Y V Felvéve: Pomáz város Önkormányzat Képviselı-testülete által 2012. 12.11-én tartott Képviselı-testületi ülésen a Polgármesteri Hivatal dísztermében.

Részletesebben

ÉRDI. V. évfolyam. 14. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja TARTALOM

ÉRDI. V. évfolyam. 14. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja TARTALOM ÉRDI 2015. október 27. V. évfolyam. 14. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja TARTALOM I. RENDELETEK 2 28/2015. (X.27.) önkormányzati rendelet a Pest Megye területén történő kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzat A 2011. évi költségvetésének általános indokolása

Budaörs Város Önkormányzat A 2011. évi költségvetésének általános indokolása Budaörs Város Önkormányzat A 2011. évi költségvetésének általános indokolása 1. sz. melléklet Az Országgyűlés 2010. december 23-án fogadta el a Magyar Köztársaság 2011.évi költségvetéséről szóló 2010.

Részletesebben

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍ VÓ FEGYVERNEK ÖNKORM ÁNYZ AT KÉPVI SEL Ő TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 26-ÁN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre

Részletesebben

2015. március 18-án (szerda) napjára de. 9.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

2015. március 18-án (szerda) napjára de. 9.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

2. számú előterjesztés Egyszerű többség

2. számú előterjesztés Egyszerű többség 2. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város, Szakcs, Lápafő, Várong Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 11-i együttes ülésére Tárgy: Beszámoló a Dombóvári

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban JEGYZŐKÖNYV Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban Határozatok száma és tárgya: 66/2013. Közös Önkormányzati

Részletesebben

Szil Község Önkormányzat Képviselőtestülete 9326 Szil, Hunyadi tér 3. 197-15/2013. Jegyzőkönyv

Szil Község Önkormányzat Képviselőtestülete 9326 Szil, Hunyadi tér 3. 197-15/2013. Jegyzőkönyv Szil Község Önkormányzat Képviselőtestülete 9326 Szil, Hunyadi tér 3. 197-15/2013. Jegyzőkönyv Készült: Szil Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én (kedd) 19,oo órakor a Községháza

Részletesebben

2014. évi 3. szám 2014. január 31. TARTALOMJEGYZÉK

2014. évi 3. szám 2014. január 31. TARTALOMJEGYZÉK 2014. évi 3. szám 2014. január 31. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (I. 31.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 11/2008. (II.

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYEI FÖLDHIVATAL S Z E G E D Horváth Mihály u. 1/b. 6701 Pf. 129 (62) 551-950 Fax: (62) 425-581 web:www.csmfhiv.hu

CSONGRÁD MEGYEI FÖLDHIVATAL S Z E G E D Horváth Mihály u. 1/b. 6701 Pf. 129 (62) 551-950 Fax: (62) 425-581 web:www.csmfhiv.hu CSONGRÁD MEGYEI FÖLDHIVATAL S Z E G E D Horváth Mihály u. 1/b. 6701 Pf. 129 (62) 551-950 Fax: (62) 425-581 web:www.csmfhiv.hu Szám: 28008-22/2008. Tárgy: 2007. évi szöveges beszámoló Elıadó: Bozsóné Hiv.sz.:

Részletesebben

1. oldal. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése

1. oldal. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése 1. oldal Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5083. Kengyel, Szabadság út 10. Telefon: 56/583-400. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése

Részletesebben

Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Humán-közszolgáltatási Osztály 1239 Budapest, Hősök tere 12. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és

Részletesebben

7/2013. (I.24.) 8/2013. (I.24.) 9/2013. (I.24.) 15/2013. (II.14.) 16/2013. (II.14.) 17/2013. (II.14.)

7/2013. (I.24.) 8/2013. (I.24.) 9/2013. (I.24.) 15/2013. (II.14.) 16/2013. (II.14.) 17/2013. (II.14.) Farkasgyepű Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. évi határozatai Testületi ülés időpontja, jellege Határozat száma: 01.23. nyilvános együttes 1/2013. (I.23.) 2/2013. (I.23.) 01.24. rendkívüli, nyilvános

Részletesebben

Tárgy: Budaörs Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló

Tárgy: Budaörs Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló Budaörs Város Önkormányzat Polgármestere ELŐTERJESZTÉSE a Képviselő-testület 2014. május.-ei, valamint valamennyi Bizottság, valamint a Kamaraerdei Részönkormányzat és a Frankhegyi Részönkormányzat 2014.

Részletesebben

Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatairól beszámoló

Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatairól beszámoló Tengelic Község Jegyzője Tervezet Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatairól beszámoló A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 96. (6) bekezdése írja

Részletesebben

Kivonat az Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2009.január 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat az Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2009.január 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat az 2009.január 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. 1/2009. (I.29.) sz. határozata: Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Egyek Nagyközség közbiztonsági helyzetéről készült

Részletesebben

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ikt. sz.: 3563/2015/A JEGYZŐKÖNYV

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ikt. sz.: 3563/2015/A JEGYZŐKÖNYV Ikt. sz.: 3563/2015/A JEGYZŐKÖNYV Készült: Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülésén 2015. szeptember napján 10. napján, 16.00 órakor, Ászár Polgármesteri Hivatal (Ászár, Kossuth u.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzat Répcelak 380-6/2012. szám J e g y z ő k ö n y v Répcelak Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2012. március 29-én 17.00 órakor a Polgármesteri Hivatalban megtartott üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal dísztermében Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 21-i munkaterv szerinti nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyiratszám: 97248-1-11/2013. Tárgy: Szentkirályi Ásványvíz Kft., Szentkirály Ügyintéz : dr. Barka Dóra el zetes vizsgálat Berényi

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email. Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.hu M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Képviselő-testület. 2013. október 31. napján tartandó rendes üléséhez

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Képviselő-testület. 2013. október 31. napján tartandó rendes üléséhez ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testület 2013. október 31. napján tartandó rendes üléséhez Gyomaendrőd Város Önkormányzata 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület

Részletesebben

K i v o n a t. a Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2014. július 9-i ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. a Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2014. július 9-i ülésének jegyzőkönyvéből Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2014. K i v o n a t a Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2014. július 9-i ülésének jegyzőkönyvéből /Kihagyva a kihagyandókat!/ Kiskunmajsa

Részletesebben

AZ ALFÖLDVÍZ ZRT. TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA

AZ ALFÖLDVÍZ ZRT. TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA TARTALOM I. BEVEZETÉS... 1 II. A 4. SZÁMÚ TERÜLETI DIVÍZIÓ... 1 III. KAPCSOLAT MAKÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁVAL... 2 IV. AZ ALFÖLDVÍZ ZRT. ALAPTEVÉKENYSÉGEINEK BEMUTATÁSA... 2 IV./1. AZ IVÓVÍZ-SZOLGÁLTATÁS...

Részletesebben

A rendelet célja. A R az alábbi 1. -al egészül ki:

A rendelet célja. A R az alábbi 1. -al egészül ki: Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2005. (IV.28.) számú lakáscélú támogatásról szóló rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról szóló 23/2004. (IV.28.) számú rendelet módosításáról

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 2009. december 10-i nyilvános ülésére. Tisztelt Képviselı Hölgyek és Urak!

ELİTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 2009. december 10-i nyilvános ülésére. Tisztelt Képviselı Hölgyek és Urak! 1. számú napirendi pont Nyirád Község Polgármesterétıl 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/235-001; 88/506-070 e-mail: nyiradph@vnet.hu Ügyszám: 1-102/2009. Ügyintézı: Kovács Károlyné ELİTERJESZTÉS

Részletesebben

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Tartalomjegyzék 2010. évi költségvetés általános indoklása Budaörs Város Önkormányzat 2010. évi költségvetésének általános indokolása...1 oldal

Részletesebben

J A V A S L A T. A Mátraalja Fesztivál, 2016. augusztus 5-6-7-i. Strand bérleti szerződés elfogadására

J A V A S L A T. A Mátraalja Fesztivál, 2016. augusztus 5-6-7-i. Strand bérleti szerződés elfogadására Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. 3060 Pásztó, Kossuth út 116. Szám: 1-97/2016. A határozat meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. J A V A S L A T A Mátraalja Fesztivál, 2016.

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS közös önkormányzati hivatal létrehozásáról

MEGÁLLAPODÁS közös önkormányzati hivatal létrehozásáról MEGÁLLAPODÁS közös önkormányzati hivatal létrehozásáról Tiszakürt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (5471 Tiszakürt, Hősök tere 1.; képviseli: Tálas László polgármester) és Nagyrév Község Önkormányzatának

Részletesebben

Ü G Y R E N D SZÉCSÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 1 GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA

Ü G Y R E N D SZÉCSÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 1 GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA 8. melléklet a 12/2011.(IV.20.) önkormányzati rendelethez Ü G Y R E N D SZÉCSÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 1 GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA 1 A megnevezést módosította

Részletesebben