E L İ T E R J E S Z T É S

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L İ T E R J E S Z T É S"

Átírás

1 7. E L İ T E R J E S Z T É S Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének november 19-i ülésére Tárgy: Jelentés a évi költségvetés I.-III. negyedévi végrehajtásáról Az elıterjesztést készítette: Tengölics Judit irodavezetı Tárgyalásra és véleményezésre megkapta: Pénzügyi Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság Törvényességi ellenırzésre megkapta: Muhariné Mayer Piroska aljegyzı /: Kutasiné Nagy Katalin sk.:/ jegyzı

2 2 E L İ T E R J E S Z T É S Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének november 19-i ülésére Tárgy: Jelentés a évi költségvetés I-III. negyedévi végrehajtásáról Üi.sz.: 33/41/2008. Az államháztartás alrendszereihez tartozó szervezetek költségvetési beszámolója összeállításának módját, annak tartalmára, szerkezetére vonatkozó kérdéseket, valamint a beszámoló adatait alátámasztó könyvvezetési kötelezettséget a számvitelrıl szóló évi C. törvény és az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságáról szóló 249/2000. (XII.24.) kormányrendelet szabályozza. A rendkívül széleskörő sajátosságok miatt az államháztartási törvény és annak végrehajtási rendelete is figyelembe veendı. A költségvetésben meghatározott feladatok és pénzügyi elıirányzatok teljesítésérıl készített jelentéssel az önkormányzat képviselı-testülete az államháztartás elıírásai szerint legalább évente három alkalommal foglalkozik. Szeptember 30-ig terjedı idıszakról a koncepció elıterjesztésével egy idıben kell beszámolni. Az önkormányzat képviselı-testülete a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek elemi beszámolói alapján elkészített III. negyedéves jelentésrıl határozatot hoz. Lajosmizse Város évi költségvetésének végrehajtása az I.-III. negyedévben az alábbiak szerint alakult: Bevételek alakulása: A bevételek összességében az intézményekkel együtt, 80,4 %-ra, ezen belül az önkormányzat bevételei 80,9 %-ra, az intézmények bevételei pedig 74,3 %-ra teljesültek az elıirányzathoz képest. Az Önkormányzat bevételeinek alakulása: (Intézmények nélkül) A bevételek összességében 80,4 %-ra teljesültek a módosított elıirányzathoz képest. A mőködési bevételek teljesülése 90,4 %. A hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel (hatósági engedélyezési tevékenység, felügyeleti díj) teljesülése 55,9 %-os. Az egyéb saját bevétel (piac vásár bevétele, egyéb alaptevékenységi bevétel, földtulajdonosi hozzájárulás, bérleti díjak és egyéb bevételek) teljesülése 185,7 %. Az idıdarányos teljesítéshez képest jelentıs többletbevétel származott a piac és vásár tevékenységbıl. A hozam és kamatbevételek nem kerültek tervezésre, a teljesítés összege E Ft. Várhatóan az év végi elszámoláskor eléri a E Ft-ot. Helyi adók ben 95,0 %-ra teljesültek, az idegenforgalmi adó 95,6 %-ra, míg az iparőzési adó 94,9 %-ra teljesült. Év végéig várhatóan az elıirányzat teljesülni fog és az iparőzési adó feltöltés miatt esetleg túlteljesülés várható. Az átengedett központi adók közül az SZJA bevételek folyamatosan érkeztek a központi költségvetésbıl a nettó finanszírozás keretében teljesült 77,3 %-ra. A gépjármőadó bevételek teljesülése 94,8 %-os, jónak mondható.

3 3 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos mőködési bevételek teljesítési aránya 187,6 %. Az idıarányos feletti teljesítés oka, hogy környezetvédelmi bírság, építésügyi bírság, talajterhelési díj és egyéb sajátos bevétel nem került tervezésre, de ezekre a jogcímekre folyt be bevétel.. A költségvetési támogatások az SZJA-hoz hasonlóan az ütemezésnek megfelelıen, havonta a nettó finanszírozás keretében rendelkezésre állnak. A felhalmozási és tıke jellegő bevételek teljesülése 114,9 %- os, ezen belül a tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítésének teljesülése 92,3 %, ezeken a jogcímeken betervezett bevételek jelentıs része realizálódott. Két építési telek nem került értékesítésre. A támogatásértékő mőködési bevételek 82,7 %-ra teljesültek. A támogatásértékő felhalmozási bevételnél a kerékpárútra elnyert pályázati támogatás összege szerepel. A kerékpárút átadására sor került, az összeg lehívása megtörtént. A bevételek alakulását az elıterjesztés 1. sz. melléklete tartalmazza, részletesen a 1/a-1/e sz. mellékletek. A pénzkészlet változásának alakulását az 1/f sz. melléklet szemlélteti. Kiadások alakulása: A kiadások alakulását az elıterjesztés 2. sz. melléklete mutatja be. A kiadások összességében az intézményekkel együtt 70,9 %-ra, ezen belül a mőködési kiadások 73,5 %-ra, a felhalmozási kiadások pedig 55,1 %-ra teljesültek. Önkormányzat (Intézmények nélkül) A személyi juttatások teljesülése 75,4 %-os, jónak mondható mert a január hónapban elszámolt és kifizetett ½ 13. havi illetmény is szerepel a teljesítésben. A munkaadót terhelı járulékok teljesülése 70,4 %. A dologi kiadások teljesülése az elıirányzathoz képest 75,8 %. Energia áremelések ellenére is elıre láthatólag az elıirányzaton belül tudunk maradni. A szociálpolitikai ellátások (segélyek) kifizetésének teljesülése 66,8 %-os, amely kevéssel alatta maradt ugyan az elıirányzatnak, de várhatóan éves szinten 100 % körüli teljesülés prognosztizálható. A II. félévben fıleg az év utolsó két hónapjában jelentısen megemelkedik az átmeneti segélyek iránti igény, illetve kifizetés. A részletes felhasználást a 7. sz. melléklet tartalmazza. A mőködési célú pénzeszköz átadások teljesülése 65,7 %-os. Az átutalások az Együttmőködési megállapodásban rögzített határidıben történnek. A részletes felhasználást az 5. sz. melléklet mutatja. A beruházási kiadások 54,5 %-ra teljesültek, amelyek lényegesen alatta maradt az idıarányos elıirányzatnak. A beruházások döntı többsége a második félévben valósul meg. A részletes beruházási kiadásokat a 6. sz. melléklet szemlélteti. A létszámelıirányzat alakulását szakfeladatonként és önállóan illetve részben önállóan gazdálkodó intézményenként a 8. sz. melléklet mutatja.

4 4 Bevételek alakulása Intézmények (IGSZ-hez tartozó) Az intézmények bevételei összességében 74,3 %-ra teljesültek. A Fekete István Általános Iskola bevételei 58,17%-ra teljesült. Az elmaradás oka: a bérleti díjak kiszámlázásából a bevételek a következı negyedévben fognak pénzügyileg teljesülni. A Fekete István Általános Iskola Kollégiumának bevételei megközelítıleg idıarányosan teljesültek 72,7%-ra. A Napközi Otthonos Óvodánál 70,28%-ra teljesült a bevétel, az alulteljesülés oka, hogy a felsılajosi tagintézmény részére a negyedik negyedévben kerül kiszámlázásra az étkeztetés. A Mővelıdési Központ bevételei idıarányosan jól teljesültek. Az EGYSZI- nél az OEP bevétel 76,1%-ra, a saját bevétel 85,45%-ra, tehát jól teljesült. A Felsılajosi Tagiskola bevételei 68,83%-ra teljesült, amely elmaradt a várttól. A Felsılajosi Tagóvoda bevételei 79,38%-ra teljesült, mely idıarányosan az elvártnak megfelelı. Kiadások alakulása Intézmények (IGSZ-hez tartozó) A kiadások összességében 74,61%-ra teljesültek. A személyi juttatások teljesülése 74,69%. Az alulteljesülés oka, hogy a jubileumi jutalmak egy része a negyedik negyedévben lesz kifizetve. A munkaadót terhelı járulékok 74,35%-ban lettek kifizetve, a személyi juttatásnál jelzettek miatt lett kevesebb a pénzügyi teljesítés. A dologi kiadások összességében 73,82%-ra teljesültek, ez megfelel az idıarányos elvárásnak. Az energiaszámlák a negyedik negyedévben jelentkeznek jelentısen. A felhalmozási kiadások teljesítésére a harmadik negyedévben nem került sor. Összegezve: Az I-III. negyedév gazdálkodásáról elmondható, hogy a várakozásnak megfelelıen nem volt könnyő. Ezt már a tervezés folyamán is láttuk, bízunk abban, hogy a felelısségteljes gazdálkodás eredményt fog produkálni.

5 5 Határozati javaslat:../2008.(.) ÖH. Jelentés a évi költségvetés I-III. negyedévi végrehajtásáról H a t á r o z a t Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadja a Polgármester jelentését a évi költségvetés I- III. negyedévi végrehajtásáról, a jelentés mellékleteivel együtt. Felelıs: Képviselı-testület, Polgármester Határidı: 2008.november 19. Lajosmizse, november 4. Basky András sk. polgármester

6 6 Bevételek alakulása önkormányzat és intézményei Teljesítés 1. sz. melléklet Teljesítés% I. Önkormányzat Mőködési bevételei ,4 1. Intézményi mőködési bevételek (07/04, 14, 19,23) ,0 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei (16/27) ,7 Helyi adók (16/11) ,0 Átengedett központi adók (16/20) ,3 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev. (16/12, 21-26) ,6 II. Támogatások ,2 1.Önkormányzatok költségvetési támogatása (09/06) ,2 1.1 Normatív hozzájárulások (16/39) ,1 1.2 Központosított elıirányzatok (16/40) ,6 1.3 Normatív kötött felhasználású támogatások (16/49) ,2 1.4 Fejlesztési célú támogatások (16/49-54) 1.5 Egyéb központi támogatás (16/56) ,0 III. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek ,3 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (08/09) ,3 2. Önk. sajátos felhalmozási és tıkebev. (16/36) ,9 3. Pénzügyi befektetések bevételei (08/15) IV.Támogatásértékő bevétel ,3 1. Támogatásértékő mőködési bevétel (09/14) ,0 ebbıl társadalombizt. alapból átv. pe. (09/09) 2. Támogatásértékő felhalmozási bevétel ((09/23) ebbıl társadalombizt. alapból átv. pe. (09/18) 3. Kiegészítések, visszatérülések (09/28) ,2 V. Véglegesen átvett pénzeszközök ,9 1. Mőködési célú pe. átv. államh. kívülrıl (07/30) Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államh. kívülrıl (08/23) VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele (10/60,78,80,81) Mőködési célú 2. Felhalmozási célú 957 VII. Pénzforgalom nélküli bevételek(10/14) Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele (10/11) ebbıl: mőködési célú felhalmozási célú VIII. Finanszírozási bevételek Önkormányzat Intézmény nélkül ,9 Iskola ,0 Óvoda ,9 Kollégium ,7 Mővelıdési Ház és Könyvtár ,8 Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szoc. Int ,5 Felsılajosi tagiskola ,7 Felsılajosi tagóvoda ,4 Intézmény mőködési bevételei ,9 Intézmény támogatásértékő bevételei (EGYSZI) ,1 Mőködési célú pénzeszköz átvétel 900 Intézményfinanszírozási bevételek -172 Intézmény pénzforgalom nélküli bevétele ,0 Intézmény : ,3 Önkormányzat bevételei mind ,4

7 7 1/a sz. melléklet Mőködési bevételek részletezése Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel (Hatósági engedélyezési, felügyeleti díj)(07/04) ,0 Egyéb saját bevétel (piac, vásár bevétele, egyéb alaptevékenységi bev., földtulajdonosi hozzájár. bérleti díjak és egyéb bev.)(07/14) ,7 ÁFA bevételek, visszatérülések (07/19) Hozam és kamatbevételek (07/23) Intézményi mőködési bevételek ,0 Helyi adók alakulása Idegenforgalmi adó 16/ ,6 Iparőzési adó 16/ ,9 Iparőzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparőzési tevékenység után 16/ Helyi adók ,0 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos mőködési bevételek alakulása Bírságok, pótlékok (16/12) ,2 Környezetvédelmi bírság (16/21) 252 Természetvédelmi bírság (16/22) Mőemlékvédelmi bírság (16/23) Építésügyi bírság (16/24) Talajterhelési bírság (16/25) 547 Egyéb sajátos bevételek (16/26) Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos mőködési bevételek ,6

8 8 1/b sz. melléklet Átengedett központi adók alakulása Személyi jöv. adó helyben maradó része (SZJA átengedett rész) ,9 Jövedelemkülönbség mérséklése (SZJA kiegészítés) ,6 Gépjármőadó ,8 Átengedett központi adók ,3 Normatív hozzájárulások részletezése Normatív hozzájárulások (16/39) ,1 Norm. hozzájár. - lakosságszámhoz kötött (16/37) ,7 - feladatmutatóhoz kötött (16/38) ,3 Központosított elıirányzatok (16/40) ,6 Normatív kötött felhasználású támogatások (16/48) ,2 Kiegészítı támogatás egyes közoktatási feladatokhoz (16/46) ,9 Kiegészítı támogatás egyes szociális feldatokhoz (16/47) ,2 Egyéb központi támogatás Egyéb központi támogatás 16/ ,0

9 9 1/c. sz. melléklet Tárgyi eszközök, immateriális javak ért. bevételeinek részletezése Immateriális javak értékesítése (08/01) Ingatlanok érétkesítése (08/02) ,4 Termıföld értékesítése (08/03) ,0 Gépek berend. felsz. értékesítése (08/04) Jármővek értékesítése (08/05) Egyéb felh. bevételek (08/07) ,8 Tárgyi eszközök, immateriális javak ért. (08/09) ,3 Önkormányzat sajátos felhalmozási és tıke bevételei részletezése Önkormányzati lakások értékesítése Önkormányzati lakótelek értékesítés Privatizációból származó bevétel Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetésébıl származó bevétel (SZIGÜ RT.) ,0 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıke bevételei ,9

10 10 1/d sz. melléklet Támogatásértékő mőködési bevételek részletezése Támogatásértékő mőködési bevétel közp. költv. szervtıl Támogatásértékő mőködési bevétel fejezeti kezeléső elıirányzattól (mozgáskorlátozottak támogatása) Támogatásértékő mőködési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitıl (Felsılajostól mőködésre, belsı ell. társulás) Támogatásértékő mőködési bevétel többcélú kistérségi társulástól Támogatásértékő mőködési bevétel ,0 Kiegészítések, visszatérülések (2007. évi normatíva és jöv. kül. elsz ,2 Összesen ,7 Támogatásértékő felhalmozási bevételek részletezése Támogatásértékő felh. bevétel fejezeti közp. költs. szervtıl (kerékpárút) Támogatásértékő felh. bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitıl Támogatásértékő felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól Támogatásértékő felhalmozási bevétel

11 11 1/e sz. melléklet Mőködési célú pénzeszköz átvétel Mőködési célú pe. átvétel vállalkozásoktól 350 Mőködési célú pe. átvétel háztartásoktól 25 Mőködési célú pe. átv. non-profit szerv. Mőködési célú pe. átv. külföldrıl Mőködési célú pe. átv. EU költségvetésbıl Mőködési célú pe. átv. államházt. kívülrıl (07/30) 375 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pe. átv. vállalkozásoktól Felhalmozási célú pe.átv. háztartásoktól Felhalmozási célú pe.átv. non-profit szerv. Felhalmozási célú pe.átv. államházt. kivülrıl (08/23) Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Mőködési célú támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrıl (10/07) Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülrıl (10/38) 957 Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, belföldi értékpapírok bevétele 957 Finanszírozási bevételek részletezése Függı átfutó kiegyenlítı bevételek 10/ Belföldi értékpapírok bevételei 10/ Finanszírozási bevételek

12 12 1/f. sz. melléklet Pénzkészlet változásának alakulása Teljesítés Nyitó pénzkészlet ebbıl Hivatal ebbıl IGSZ 141 Bevételek Le: pénzforgalom nélküli bevétel Kiadások Le: pénzforgalom nélküli kiadás Záró pénzkészlet ebbıl Hivatal ebbıl IGSZ 2 562

13 2. sz. melléklet Kiadások alakulása kiemelt elıirányzatonként és önállóan gazdálkodó intézményenként E Ft-ban Hivatal IGSZ Önkormányzat Mód. Teljesítés Telj. Mód. Teljesítés Telj. Mód. Teljesítés % % Telj. % Személyi juttatás (02/50) , , ,9 Munkaadókat terhelı járulék(02/57) , , ,2 Dologi és egyéb folyó kiadás (03/62) , , ,5 Támogatás értékő mőködési kiadás (04/11) Mőködési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belül Mőködési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívül (04/24) , ,7 Társadalom-,szociálpolitikai és egyéb juttatás , ,8 Ellátottak pénzbeli juttatása Mőködési kiadás , , ,5 Felújítás Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések , , ,9 Támogatás értékő felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n belül Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívül , ,0 Felhalmozási célú kiadás felújítás nélkül , , ,7 Pénzforgalom nélküli kiadások Finanszírozási kiadás Költségvetési kiadás , , ,9

14

15

16 16

17 5. sz. melléklet Mőködési célú pénzeszköz átadás Egyéb szervezetek Módosított E Ft-ban Teljesítés Református egyház Lajosmizsei Tőzvédelmi és Mőszaki Mentési Köztestület Lajosmizse Rendırırs Lajosmizséért Közalapítvány Cigány Kisebbségi Önkormányzat Táborfalvi Közmávelıdési és Népzenei Egyesület Fel nem osztott keret Egyéb szervezetek támogatása Sportszervezetek Lajosmizsei Sakk Kör (2007. évi) 80 Lajosmizsei Sakk Kör Lajosmizse Általános Iskola Sport Egyesület Lajosmizsei Asztalitenisz Club Almavirág Sporthorgász E Kispályás teremlabdarúgás TOPKIDS Kse Lajosmizsei Városi Labdarugó Club Lajosmizsei Városi Labdarugó Club Mizse Kézilabda Club Lajosmizsei Utánpótlásnev. Kézilabda Club Fel nem osztott keret (felnıtt labdarúgás beindítása) Sportszervezetek támogatása Társadalmi szervezetek Lajosmizsei Polgárır Egyesület Micimackó Kuckója Oktatási Alapítvány Gyermekmosoly Alapítvány Tündérkert Alapítvány Legyetek jók, ha tudtok Alapítvány Lajosmizsei Kultúrapártoló Alapítvány Mozgáskorlátozottak Bács-Kiskun Megyei Egyesület Lajosmizsei Csoport İszikék Nyugdíjas klub Gyermekekért Plusz Alapítvány Társadalmi szervezetek támogatása BURSA HUNGARICA Lajosmizséért díjak Folyékony hulladék ártalmatlanítás Polgármesteri keret (fel nem osztott) Polgármesteri keretbıl UKC-nak támogatás Testvérvárosi kapcsolat Vizitdíj visszatérítés Orvosok támogatása 990 Mőködési célú pénzeszköz átadás

18 18 6. sz. melléklet Felhalmozási kiadások részletezése E Ft-ban Beruházási kiadások (Áfa-val együtt) ei Módosított ei Teljesítés Településrendezési terv felülvizsgálat utolsó részlet (2007. évi kötelezettség-vállalás, fedezete a pénzmaradvány) Külter. szilárd burkolatú út hozzájárulás (2007. évi kötelezettségvállalás, fedezete a pénzmaradvány) 4214 hrsz (Keresztes Alajos) EGYSZI akadálymentesítés (2007. évi kötelezettség-vállalás, fedezete a pénzmaradvány) Kerékpárút engedélyezési tervének elkészítése (2007. Évi kötelezettségvállalás, fedezete a pénzmaradvány) DAOP keretében alapfokú nev.-okt. int. Infrastruktúrájának fejlesztésére kiírt pályázat elıkészítése (2007. évi kötelezettség-vállalás, fedezete a pénzmaradvány) DAOP keretében alapfokú nev.-okt. int. Infrastruktúrájának fejlesztésére kiírt pályázat saját erı (2007. évi kötelezettség-vállalás, fedezete a pénzmaradvány) Városközpont rendezésének tervezési díja (2007. évi kötelezettségvállalás, fedezete a pénzmaradvány) Kerékpárút közbeszerzési eljárás és kisajátítás (2007. Évi kötelezettségvállalás, fedezete a pénzmaradvány) Temetıfelújítás (2007. évi pénzmaradvány terhére a fedezet E Ft) Kül és belterületi buszvárók létesítése és felújítása (2007. évi pénzmaradvány terhére a fedezet E Ft) Városközpont rehabilitáció Kerékpárút kivitelezés Kerékpárúttal kapcsolatos megosztási vázrajz Kerékpárút kivitelezéssel kapcs. mőszaki ellenırzés Kerékpárút használatbavételi engedély Kerékpárúttal kapcs. magántulajdon miatti kártalanítás Szennyvízpályázat elıkészítése Kodály u. áteresz meghosszabbítása Játszótér, térfigyelı rendszer Licenc bérleti szerzıdés Web oldal készítés A3-as nyomtató beszerzés (Hivatal) Vírusvédelem Iktatóprogram licencdíj labor számítógépes fejl Napk. Otth. Óvoda sütı beszerzés Általános Iskola fénymásoló beszerzés EGYSZI fénymásoló beszerzés Mőv. Ház raktár kialakítás Hivatal elektronikus ügyintézés elıkészítése EGYSZI lapadagoló beszerzés 100 Szociális térkép 264 Hulladékgyőjtı konténer Utcák ép.eng.érvényess.meghosszabbítása 351 DAOP Eü.szolg fejlesztés Szoc. alapszolg. gyermekjól. alapell. infrastruktúra fejlesztése Polgármesteri Hivatal szervez. fejlesztése Törzsbetét vásárlás (Leader csoport) Összesen

19 19 6/a sz. melléklet Felújítási kiadások alakulása Felújítási célok megnevezése ei Módosított ei Bercsényi, Ady, Ybl, Radnóti Gróf Teleki u pály. saját erı (2007. évi kötelezettségvállalás, fedezete a pénzmaradvány) E Ft-ban Teljesítés Felújítás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás részletezése E Ft-ban Módosított Teljesítés ei Elsı lakáshoz jutók támogatása Ivóvíz minıségjavító program Felújításra átadott pénzeszköz 77 (lakásszövetkezet) Összesen

20 20 7. sz. melléklet Szociálpolitikai juttatások alakulása E Ft-ban ei. Módosított ei. Teljesítés Telj. % Nem foglalkoztatott személyek rendszeres szociális segélye (Szt. 37/A. (1) bek. b) pont ,6 Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személyek részére (Szt. 37/A. (1) bek. a pont ,0 Idıskorúak járadéka (Szt. 32/B. (1) bek ,3 Lakásfenntartási támogatás (Szt. 38. (1) bek. a) pont (normatív) ,5 Ápolási díj (Szt. 41. (1) bek. 43/A. (1) és (4) bek. (normatív) ,8 Rendszeres ellátások ,0 Átmeneti segély (Szt. 45. ) ,9 Temetési segély (Szt. 46. ) ,4 Rendszeres gyermekvédelmi kedv. részesülık egyszeri tám ,8 Kiegészítı gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítı gyermekvédelmi támogatás pótléka (Gyvt. 20/B. ) ,0 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (Gyvt. 21. (helyi megállapítás) 10 Egyéb önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (tankönyvtámogatás) Egyéb önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (mozgáskorlátozottak támogatása) Eseti ellátások ,2 Átmeneti segély ,1 Köztemetés (Szt. 48. ) ,5 Közgyógyellátás (Szt. 49. ) ,5 Rászorultságtól függı normatív kedv. (Gyvt (5) bek. Közokt. tv. 10 (4) bek ,2 Étkeztetés (Szt. 62. ) ,0 Megelılegezett gyermektartás díj 620 Természetben nyújtott szociális ellátások ,6 Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás ,8

21 8. sz. melléklet Létszám elıirányzat alakulása szakfeladatonként, önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményenként elóir. Fı Teljesítés Kisegítı mezıgazdasági szolgáltatás ( szakfeladat)(parkfenntartás) Mélyépítıipar ( szakfeladat) Helyi közutak, hidak alagutak létesítése és felújítása ( szakfeladat) Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása ( Belterület) Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása ( Külterület) Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tev. (751153) Települési és területi kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége (CKÖ) (751164) Város és községgazdálkodási szolg. (751845) (Piac) Város és községgazdálkodási szolg. (751845) (Egyéb) Települési vízellátás (751856) Közvilágítási feladatok (751878) Rendszeres pénzbeli ellátás (853311) Munkanélküli ellátások ( szakfeladat) Eseti pénzbeli szociális ellátások ( szakfeladat) Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások ( szakfeladat) Települési hulladékok kezelése (902113) Sportcélok és feladatok (924047) Önkormányzat IGSZ nélkül Iskola Kollégium Óvoda Mővelıdési Központ EGYSZI IGSZ Felsılajosi tagiskola Felsılajosi tagóvoda Intézmény Önkormányzat mind

Lajosmizse Város Önkormányzata I/3/13/2009. Képviselő-testület ülésének jegyzőkönyve 2009. október 14.

Lajosmizse Város Önkormányzata I/3/13/2009. Képviselő-testület ülésének jegyzőkönyve 2009. október 14. Lajosmizse Város Önkormányzata I/3/13/2009. Képviselő-testület ülésének jegyzőkönyve 2009. október 14. Az ülésen hozott rendeletek és határozatok száma és tárgya: Lajosmizse Város Önkormányzatának 16/2009.(

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. április 22.-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzatának./2009.( ) rendelete a 2008. évi költségvetésrıl szóló

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2010. február 17-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2010. február 17-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S 3. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 17-i ülésére Tárgy: A társulás által fenntartott intézmények éves költségvetésének elfogadásához előzetes

Részletesebben

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 28-i ülésére

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 28-i ülésére 1. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 28-i ülésére Tárgy: Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a 2010.

Részletesebben

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 17-i ülésére. Tengölics Judit irodavezető

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 17-i ülésére. Tengölics Judit irodavezető 1. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 17-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2010.( ) rendelete a 2010. évi költségvetésről

Részletesebben

Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve 2009. április 27. 16/2009. (IV.27.) ÖH 2008. évi pénzmaradvány jóváhagyása

Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve 2009. április 27. 16/2009. (IV.27.) ÖH 2008. évi pénzmaradvány jóváhagyása Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve 2009. április 27. Az ülésen hozott rendelet, és határozatok száma és tárgya: 16/2009. (IV.27.) ÖH 2008. évi pénzmaradvány jóváhagyása

Részletesebben

Tiszatenyő község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2010.(IV.22.) rendelete a 2009.évi költségvetésének végrehajtására

Tiszatenyő község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2010.(IV.22.) rendelete a 2009.évi költségvetésének végrehajtására Tiszatenyő község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2010.(IV.22.) rendelete a 2009.évi költségvetésének végrehajtására Tiszatenyő községi önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 1992.évi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. február 16.-án tartandó ülésére.

ELŐTERJESZTÉS. Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. február 16.-án tartandó ülésére. Körösladány Város Önkormányzata 5516 Körösladány, Dózsa György út 2. Tel:06/66/474-012 Fax:06/66/475-155 Web: www.korosladany.hu / E-mail: hivatal@korosladany.hu ELŐTERJESZTÉS Körösladány Város Önkormányzatának

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. október 13.

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. október 13. Lajosmizse Város Önkormányzata I/1018/14/2011. Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. október 13. Az ülésen hozott rendeletek, és határozatok száma és tárgya: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. március 18-án (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2016. március 18-án (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

IKT. SZ:1177-4 /2012. Tárgy: Tájékoztatás az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről. Dávid István polgármester.

IKT. SZ:1177-4 /2012. Tárgy: Tájékoztatás az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről. Dávid István polgármester. ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. AUGUSZTUS 23-i MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ:1177-4 /2012. MELLÉKLETEK SZÁMA: 5 DB I I I. N A P I RE N D Tárgy: Tájékoztatás

Részletesebben

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. M E G H Í V Ó Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2008. december 18-án csütörtök 15 órakor ülést tart, melyre tisztelettel

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. március 21-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. március 21-i ülésére 9. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. március 21-i ülésére Tárgy: A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvodába történı beíratás idıpontjának meghatározása, valamint

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. november 27-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. november 27-i ülésére Tárgy: Beszámoló Békés Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítésérıl Elıkészítette: Váczi Julianna osztályvezetı Véleményezı bizottság: Gazdálkodási Osztály Valamennyi

Részletesebben

Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi zárszámadásról

Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi zárszámadásról Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi zárszámadásról Sajóivánka községi Önkormányzat Képviselő-testülete Alaptörvény 32. cikk 2. bekezdésében

Részletesebben

- 1 -./2008. (.)sz. határozat. Tura Város Önkormányzatának 2008. I-III. negyedévi költségvetése végrehajtásáról

- 1 -./2008. (.)sz. határozat. Tura Város Önkormányzatának 2008. I-III. negyedévi költségvetése végrehajtásáról - 1 -./2008. (.)sz. határozat Tura Város Önkormányzatának 2008. I-III. negyedévi költségvetése végrehajtásáról Tura Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az államháztartásról szóló többször módosított-

Részletesebben

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2012. NOVEMBER 22-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre tisztelettel

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009. (II. 13.) számú r e n d e l e t e A 2009. ÉVI KÖ LTSÉGVETÉSRŐL

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009. (II. 13.) számú r e n d e l e t e A 2009. ÉVI KÖ LTSÉGVETÉSRŐL Ez a dokumentum tartalmazza Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2009. (II. 13.) számú A 2009. évi költségvetésről rendeletét és annak módosításait az alábbi sorrendben: Békés Város Önkormányzata

Részletesebben

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. április 24 -i ülésére. Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése.

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. április 24 -i ülésére. Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése. ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. április 24 -i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése. Előadó: Horváth László polgármester Előterjesztés

Részletesebben

Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2016. február 18-i ülésére

Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2016. február 18-i ülésére E L İ T E R J E S Z T É S 4. Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2016. február 18-i ülésére Tárgy: Elızetes véleményezés Lajosmizse

Részletesebben

Budapest-Csepel Önkormányzata 2005.évi bevételi előirányzatainak alakulása források szerint

Budapest-Csepel Önkormányzata 2005.évi bevételi előirányzatainak alakulása források szerint 1 1.számú melléklet Budapest-Csepel Önkormányzata 2005.évi bevételi inak alakulása források szerint 2005. évi Testületi tájékoz- Sor- Megnevezés eredeti tató mód. szám előirányzat előrányzat 1. 2. 3. 4.

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. november 26-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. november 26-i ülésére Tárgy: Tájékoztató Békés Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítésérıl és a 2009. évi költségvetésrıl szóló 4/2009.(II.13.) KT. rendelet módosítása Elıkészítette: Tárnok

Részletesebben

Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2005. évi gazdálkodásáról

Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2005. évi gazdálkodásáról /2006. ELİTERJESZTÉS Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2005. évi gazdálkodásáról Nádudvar, 2006. április 2 Tisztelt Képviselı-testület! A helyi önkormányzatoktól szóló módosított 1990.

Részletesebben

Bocskaikert Önkormányzata Képviselõ-testületének 9/2008. (IV.15.) rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetési zárszámadásáról

Bocskaikert Önkormányzata Képviselõ-testületének 9/2008. (IV.15.) rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetési zárszámadásáról Bocskaikert Önkormányzata Képviselõ-testületének 9/2008. (IV.15.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetési zárszámadásáról Bocskaikert Önkormányzatának Képviselő testülete az államháztartásról szóló,

Részletesebben

RÁCKEVE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 20/2011.(VI.20.) rendelete

RÁCKEVE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 20/2011.(VI.20.) rendelete RÁCKEVE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2011.(VI.20.) rendelete a Ráckeve város 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011.(II.28.) rendelete módosítására Ráckeve Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés

Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés Megnevezés Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés 1. számú melléklet adatok E Ft-ban Költségvetés Mód. EI Teljesítés Telj. (%) 2008. év 2008.XII.31. 2008.XII.31.

Részletesebben

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. szeptember 20-i ülésére

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. szeptember 20-i ülésére 3. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. szeptember 20-i ülésére Tárgy: Lajosmizse és Felsılajos Gyermekjóléti és Szociális Feladatellátó Társulása társulási megállapodásának

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Edelény, 2013. február 5.

ELŐTERJESZTÉS. Edelény, 2013. február 5. ELŐTERJESZTÉS EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. FEBRUÁR 12-EI RENDES NYÍLT ÜLÉSÉRE SORSZÁM: MELLÉKLETEK: 20 DB TÁRGY: EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

Sorszám eredeti ei. módosított ei. módosítás hatályos ei. eredeti ei. módosított ei. módosítás hatályos ei.

Sorszám eredeti ei. módosított ei. módosítás hatályos ei. eredeti ei. módosított ei. módosítás hatályos ei. 1. melléklet a 4/2011.(II.25.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE 2011. ÉVBEN A B C D E F G H I

Részletesebben

Az év során az átmenetileg szabad pénzeszközeinket rövid lejáratú bankbetétekben helyeztük el.

Az év során az átmenetileg szabad pénzeszközeinket rövid lejáratú bankbetétekben helyeztük el. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere Budapest i ivaros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése lqlgijb\k.\jlo\o. i TíílvTi Tárgy: Tájékoztató a Budapest Főváros

Részletesebben

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2009. (II.16.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésér l

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2009. (II.16.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésér l Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2009. (II.16.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésér l I. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSI RENDELKEZÉSEI Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képvisel -testülete

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata 2007. évi költségvetés pénzügyi mérlege

Nyírbátor Város Önkormányzata 2007. évi költségvetés pénzügyi mérlege Nyírbátor Város Önkormányzata évi költségvetés pénzügyi mérlege A 12.31-i kv. beszámoló 1. sz. melléklete Sorsz. B e v é t e l e k Eredeti Módosított 12.31. 12.31. Sorsz. K i a d á s o k Eredeti Módosított

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l Pásztó Városi Önkormányzat Képvisel -testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990.évi

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága 2010. június 22-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága 2010. június 22-i ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága 2010. június 22-i ülésére EÜ. Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye

Részletesebben

Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2/2009. (III.19.) rendelete

Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2/2009. (III.19.) rendelete Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2/2009. (III.19.) rendelete Az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl Vasmegyer Önkormányzat Képviselıtestülete, az államháztartásról szóló 1992. évi

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 1. A rendelet a címrendben foglalt költségvetési szervekre terjed ki (8. melléklet).

1. A rendelet hatálya. 1. A rendelet a címrendben foglalt költségvetési szervekre terjed ki (8. melléklet). Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2014. ( II. 4. ) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetéséről Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó Kazincbarcika Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról.

B E S Z Á M O L Ó Kazincbarcika Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról. Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: Feledi Jánosné osztályvezető Dolniczky Lászlóné költségvetési csoportvezető B E S Z Á M O L Ó Kazincbarcika Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetésének

Részletesebben

JÁSZÁGÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESÜLETÉNEK 6/2014. (V. 6.) önkormányzati rendelete a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

JÁSZÁGÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESÜLETÉNEK 6/2014. (V. 6.) önkormányzati rendelete a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról JÁSZÁGÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESÜLETÉNEK 6/2014. (V. 6.) önkormányzati rendelete a pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

1. számú melléklet a 4/2008. (IV. 28.) költségvetési beszámoló rendelethez

1. számú melléklet a 4/2008. (IV. 28.) költségvetési beszámoló rendelethez 1 1. számú melléklet a 4/2008. (IV. 28.) költségvetési beszámoló rendelethez Alsópetény Községi Önkormányzat 2007. évi költségvetési mérlegének teljesítése 1000 Ft-ban Megnevezés Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

1. A bevételek és kiadások teljesítése

1. A bevételek és kiadások teljesítése Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2012.(V.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetési zárszámadásáról Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. M E G H Í V Ó Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2008. szeptember 25-én csütörtök 15 órakor ülést tart, melyre tisztelettel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án, 16:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 7/2010. /IV. 30./ önkormányzati rendelete a város 2010.évi költségvetésér l szóló 3/2010. (II.15.

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 7/2010. /IV. 30./ önkormányzati rendelete a város 2010.évi költségvetésér l szóló 3/2010. (II.15. Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 7/2010. /IV. 30./ önkormányzati rendelete a város 2010.évi költségvetésér l szóló 3/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról. Pásztó Városi Önkormányzat

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó Elıterjesztı: Dr. Faragó Péter Polgármester Készítette: Dr. Márton Kinga Jegyzı SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ TESTÜLETÉNEK T Á J É K O Z T A T Ó SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDÁLKODÁSÁNAK

Részletesebben

Bevételi források és azok teljesülése

Bevételi források és azok teljesülése Előterjesztés Harsány Község Képviselő-testülete 211. szeptember 13-én tartandó ülésének 2. számú beszámoló Harsány Község Önkormányzata 211. I. félévi gazdálkodásáról - napirendi pontjához Tisztelt Képviselő

Részletesebben

1. oldal. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése

1. oldal. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése 1. oldal Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5083. Kengyel, Szabadság út 10. Telefon: 56/583-400. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 4/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 4/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről 1. oldal Képviselőtestületének 4/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről a Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. számú törvény 91.

Részletesebben

Berente Község Önkormányzata 3704 Berente, Esze Tamás út 18. Tel./Fax: (48) 411-435, 512-042

Berente Község Önkormányzata 3704 Berente, Esze Tamás út 18. Tel./Fax: (48) 411-435, 512-042 Berente Község Önkormányzata 3704 Berente, Esze Tamás út 18. Tel./Fax: (48) 411-435, 512-042 Tájékoztató Berente Község Önkormányzata 2014. évi gazdálkodásról, annak első félévi helyzetéről Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2014. február 05.

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2014. február 05. Felsılajos Község Önkormányzata II/59/2/2014. Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2014. február 05. Az ülésen hozott rendeletek száma és tárgya: Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

Tárgy: Budaörs Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló

Tárgy: Budaörs Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló Budaörs Város Önkormányzat Polgármestere ELŐTERJESZTÉSE a Képviselő-testület 2014. május.-ei, valamint valamennyi Bizottság, valamint a Kamaraerdei Részönkormányzat és a Frankhegyi Részönkormányzat 2014.

Részletesebben

Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselıtestületének 6/2008.(IV.30.) rendelete a 2007. évi költségvetésének teljesítésérıl

Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselıtestületének 6/2008.(IV.30.) rendelete a 2007. évi költségvetésének teljesítésérıl Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselıtestületének 6/2008.(IV.30.) rendelete a 2007. évi költségvetésének teljesítésérıl Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2012. (II. 16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről.

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2012. (II. 16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről. Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2012. (II. 16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről. Mátraterenye község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. november 26-án a Városháza Dísztermében (Edelény, István király útja 52.) megtartott rendes nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata

Részletesebben

jegyzője polgármestere ELŐTERJESZTÉS

jegyzője polgármestere ELŐTERJESZTÉS Nagykáta Város Önkormányzata Nagykáta Város Önkormányzata jegyzője polgármestere ELŐTERJESZTÉS Nagykáta Város Önkormányzata 2011. évi többször módosított 6/2011. (II.23.) költségvetési rendeletének végrehajtásáról

Részletesebben

6. Kieg. tám. egyes szoc. fel.hoz 55.421 54.407 6. Dologi kiadás 59.496 59.650

6. Kieg. tám. egyes szoc. fel.hoz 55.421 54.407 6. Dologi kiadás 59.496 59.650 1. sz. melléklet MÉRLEG 2010. évi költségvetés módosított előirányzata eft Bevételek Előirányzat Mód. Kiadások Előirányzat Mód. megnevezése eredeti ei. megnevezése eredeti ei. 1. Intézm. műk. és 25.982

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2011.(II. 11.) önkormányzati rendelete. Kadarkút Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésérıl

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2011.(II. 11.) önkormányzati rendelete. Kadarkút Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésérıl Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2011.(II. 11.) önkormányzati rendelete Kadarkút Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésérıl Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselı-testülete (a

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. november 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. november 26-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. november 26-i ülésére Tárgy: A Zirc Városi Önkormányzat 2008. évi költségvetési koncepciója, 2007. évi várható teljesítési adatok Előadó:

Részletesebben

A költségvetési tervezés megalapozása

A költségvetési tervezés megalapozása Ö CS KÖZSÉG ÖNKORMÁN Y Z AT A P O L G Á R M E S T E R 8292 ÖCS, Béke u. 35. (88) 263-001 fax:(88) 263-001 Ügyszám: 11/198/2015. Az előterjesztést összeállította: Sárfi Józsefné Tárgy: Öcs község Önkormányzatának

Részletesebben

A 2010. évi költségvetés mellékletei

A 2010. évi költségvetés mellékletei A 2010. évi költségvetés mellékletei 1. sz. melléklet 1.1. sz. melléklet 2.sz. melléklet 2.1. sz. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési a önállóan és részben önállóan gazdálkodó

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 31-i ülésére. Az elıterjesztést készítette: - Gulyás Attiláné pénzügyi csoportvezetı

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 31-i ülésére. Az elıterjesztést készítette: - Gulyás Attiláné pénzügyi csoportvezetı Elıterjesztés 10. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 31-i ülésére Tárgy: Lajosmizse belterületi 259. hrsz.-ú ingatlan értékesítése Az elıterjesztést készítette: - Gulyás

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2012. február 15-én 14 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2012. február 15-én 14 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal B épület emeleti nagytanácskozó terem Mezőkövesd, Mátyás király

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. számú melléklet 2. számú melléklet: 3. számú melléklet 3/a. számú melléklet: 4. számú melléklet:

TARTALOMJEGYZÉK 1. számú melléklet 2. számú melléklet: 3. számú melléklet 3/a. számú melléklet: 4. számú melléklet: TARTALOMJEGYZÉK - Előterjesztés az önkormányzat 2009. évi költségvetési rendeletének módosítására - Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelet tervezete az önkormányzat 2009. évi

Részletesebben

2. NAPIREND: Ügyiratszám: 5/41/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2009. február 13-i nyilvános ülésére

2. NAPIREND: Ügyiratszám: 5/41/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2009. február 13-i nyilvános ülésére 2. NAPIREND: Ügyiratszám: 5/41/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2009. február 13-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: Tapolca város 2009.

Részletesebben

R E N D E L E T T E R V E Z E T NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT /2009. (II. 12.) számú r e n d e l e t e

R E N D E L E T T E R V E Z E T NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT /2009. (II. 12.) számú r e n d e l e t e R E N D E L E T T E R V E Z E T NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT /2009. (II. 12.) számú r e n d e l e t e Nyírbátor Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről Nyírbátor Város Képviselőtestülete az államháztartásról

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE XXIII. (LI.) évfolyam 6. szám 2013. november 19. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK RENDELETE 14/2013. (XI. 19.) önkormányzati

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Tolmács-Bánk Óvoda 2013. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről

BESZÁMOLÓ Tolmács-Bánk Óvoda 2013. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről 1. Napirend Beszámoló a 2013. I. félévi gazdálkodásról 1. Napirend BESZÁMOLÓ Tolmács-Bánk Óvoda 2013. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről Tisztelt Társulási Tanács!! A Tolmács-Bánk Óvoda önállóan

Részletesebben

Pálosvörösmart Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Pálosvörösmart Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Pálosvörösmart Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Pálosvörösmart Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Tájékoztató A Hercegszántó Község Önkormányzata aktuális vagyoni és pénzügyi helyzetér l

Tájékoztató A Hercegszántó Község Önkormányzata aktuális vagyoni és pénzügyi helyzetér l Hercegszántó Község Polgármestere Tájékoztató A Hercegszántó Község Önkormányzata aktuális vagyoni és pénzügyi helyzetér l Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény 50/A (1) bek. 4. pontja

Részletesebben

Sárisáp Község P o l g á r m e s t e r e 2523 Sárisáp, Fı utca 123. Telefon: 33/518-310. Fax: 33/518-311. E-mail: sarisap@invitel.

Sárisáp Község P o l g á r m e s t e r e 2523 Sárisáp, Fı utca 123. Telefon: 33/518-310. Fax: 33/518-311. E-mail: sarisap@invitel. Sárisáp Község P o l g á r m e s t e r e 2523 Sárisáp, Fı utca 123. Telefon: 33/518-310. Fax: 33/518-311. E-mail: sarisap@invitel.hu 1-99/2008. M E G H Í V Ó Sárisáp Község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzat Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság üléséről készült jegyzőkönyv 2010. május 18.

Lajosmizse Város Önkormányzat Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság üléséről készült jegyzőkönyv 2010. május 18. Lajosmizse Város Önkormányzat Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottsága I/3-24/2010. Lajosmizse Város Önkormányzat Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság üléséről készült

Részletesebben

Esztergom Város Polgármestere

Esztergom Város Polgármestere Esztergom Város Polgármestere 445/27.9.2. TÁJÉKOZTATÓ A Képviselı-testület 27. szeptember 2-ai ülésére Tájékoztató az önkormányzat gazdálkodásának 27. elsı félévi alakulásáról Tisztelt Képviselı-testület!

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2007. (II.19.) sz. rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetésér l

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2007. (II.19.) sz. rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetésér l Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2007. (II.19.) sz. rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetésér l I. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSI RENDELKEZÉSEI 1.. Általános rész Bugyi Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

A Rendelet 3. -a helyébe a következő rendelkezés lép:

A Rendelet 3. -a helyébe a következő rendelkezés lép: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének../2012. (...) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről szóló 8/2012. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 3. E L Ő T E R J E S Z T É S Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. szeptember 3-i ülésére Tárgy: Felsőlajos Község Önkormányzatának../2008. (.) rendelete a 2008. évi költségvetésről

Részletesebben

19/2011. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 131-134/2011. (VII.27.sz. Kth.) 12-14/2011. (VII.28.) sz. rendelet

19/2011. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 131-134/2011. (VII.27.sz. Kth.) 12-14/2011. (VII.28.) sz. rendelet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 5535-2/2011. 19/2011. számú 2011. július 27-ei rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 131-134/2011. (VII.27.sz.

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/27. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. március 23-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. március 23-i ülésére 8. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. március 23-i ülésére Tárgy: Felsılajos Község Polgármesterének beszámolója a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás Társulási

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata 2008. évi költségvetés pénzügyi mérlege 12.31. működési kiadás

Nyírbátor Város Önkormányzata 2008. évi költségvetés pénzügyi mérlege 12.31. működési kiadás Nyírbátor Város Önkormányzata évi költségvetés pénzügyi mérlege A -i kv. beszámoló 1. sz. melléklete Sorsz. Mell. Ssz. Intézményi működési 1. Intézményi működési bevételek 2. I. 1. 483 614 1 024 014 939

Részletesebben

Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/380-013 Fax: 84/380-256 E-mail: polgarmester@sagvar.hu MEGHÍVÓ

Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/380-013 Fax: 84/380-256 E-mail: polgarmester@sagvar.hu MEGHÍVÓ Ügyszám: 3026/2012. Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/380-013 Fax: 84/380-256 E-mail: polgarmester@sagvar.hu MEGHÍVÓ Ságvár, Som és Nyim Községek Képviselő-testületei 2012. március

Részletesebben

3. /1/ Az önkormányzat 2008.évi költségvetés kiadásainak főösszegét 3.158.913 e Ft-ban állapítja meg.

3. /1/ Az önkormányzat 2008.évi költségvetés kiadásainak főösszegét 3.158.913 e Ft-ban állapítja meg. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 23 / 2008. /XI. 28. / rendelete a 22/2008. /XI.12./ rendelettel, a 20/2008. /X.15./ rendelettel, a 18/2008. /IX.26./ rendelettel, a 14/2008. /V.15./ rendelettel,

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. február 26-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. február 26-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. február 26-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II.13.) rendelet módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

8.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK

8.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK 8.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI 9-23. oldal II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI 24-59. oldal III. BIZOTTSÁGOK ÁLTAL HOZOTT HATÁROZATOK

Részletesebben

Szank Községi Polgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetése

Szank Községi Polgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetése Szank Községi Polgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetése 1. Közterületek és zöldterületek gondozása (karbantartó és közcélú foglalkoztatottak) 014034 7111 Személyi juttatások 1 fő karbantartó (fizikai

Részletesebben

Képviselı-testületének

Képviselı-testületének Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT a Képviselı-testület 2008. december 10-i ülésének jegyzıkönyvébıl Kihagyva a kihagyandókat! 186/2008. (XII.10.) ÖH. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ FEGYVERNEK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2016. ÁPRILIS 28-án CSÜTÖRTÖKÖN - 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, melyre

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2007. Évi zárszámadási rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt

Részletesebben

7. A polgármesteri szabadkeret felhasználását a 13.sz. melléklet tartalmazza.

7. A polgármesteri szabadkeret felhasználását a 13.sz. melléklet tartalmazza. KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATKÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 4/29.(IV.3.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A 28. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL Kál Nagyközség Önkormányzati Képviselıtestülete a többször módosított Államháztartásról

Részletesebben

Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. április 18.

Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. április 18. Lajosmizse Város Önkormányzata Iktsz: I/394/9/2013. Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. április 18. Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 50/2013. (IV. 18.) ÖH. Lajosmizse Város

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S 4. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 18-i ülésére Tárgy: Előzetes véleményezés Lajosmizse

Részletesebben

3.. Az Önkormányzat 2010.évi közvetett támogatásokat a 3.sz melléklet szerint állapítja meg.

3.. Az Önkormányzat 2010.évi közvetett támogatásokat a 3.sz melléklet szerint állapítja meg. Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2010. (VIII.24.) sz. rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. ( II. 15.) sz. rendelet módosításáról Rudabánya Város Önkormányzat

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/204. (V. 05.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e AZ ÖNKORMÁNYZAT 203. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére 12. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére Tárgy: A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde Szervezeti és Mőködési Szabályzatának, valamint

Részletesebben

Címrend a 2013. Évi költésvetéshez

Címrend a 2013. Évi költésvetéshez 1. számú melléklet a 9/214. (V.14.) önkormányzati rendelethez Címrend a 213. Évi költésvetéshez Cím/Alcím Főcím száma Alcím száma Tevékenység jellege Cím/Alcím neve 1. Rezi Község Önkormányzata Szakfeladat

Részletesebben

SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e. A rendelet hatálya. A költségvetés címrendje

SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e. A rendelet hatálya. A költségvetés címrendje SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e Az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 3/2008.(II.21.) SKKT rendelete módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról Az

Részletesebben

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010.december 13-i ülésére. Jelentés a 2010. évi költségvetés I-III. negyedévi végrehajtásáról.

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010.december 13-i ülésére. Jelentés a 2010. évi költségvetés I-III. negyedévi végrehajtásáról. 5. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010.december 13-i ülésére Tárgy: Jelentés a 2010. évi költségvetés I-III. negyedévi végrehajtásáról. Az elıterjesztést készítette: Dömötör Klára

Részletesebben

a) felhalmozási célra 7.786.000,-Ft, b) működési célra 14.000,-Ft.

a) felhalmozási célra 7.786.000,-Ft, b) működési célra 14.000,-Ft. FÜLESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2009. (V. 04.) FKKT. RENDELETE Az önkormányzat 2008. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. Tel/Fax: 56/552-022

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. Tel/Fax: 56/552-022 ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. Tel/Fax: 56/552-022 E L Ő T E R J E S Z T É S Újszász Város Képviselő-testületének 2009. december 01.-i ülésére Újszász Város Önkormányzatának

Részletesebben