Pálosvörösmart Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pálosvörösmart Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről"

Átírás

1 Pálosvörösmart Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről Pálosvörösmart Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi XXXVIII. tv. 65. (1), 67. (3), 69., 76. (3) bekezdései alapján, - az Alkotmány 44/A (1) bekezdés b) pontjában, a helyi önkormányzatokról szóló év LXV. törvény 10. (1) bekezdés a) és d) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva - a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CLXIX. törvény figyelembevételével, a köztisztviselők jogállásáról szóló évi XXIII. törvény 44/a., továbbá a szociális igazgatásról és eljárásról szóló évi III. törvény bekezdése alapján a következő rendeletet alkotja Pálosvörösmart Önkormányzat évi költségvetéséről: 1. (1) A rendelet hatálya kiterjed Pálosvörösmart Községi Önkormányzatára, annak költségvetési intézményére a 2. (3) bekezdésben foglalt címrend szerint. 2. (1) A Képviselő-testület Pálosvörösmart Község Önkormányzat évi összesített költségvetésének a) kiadási főösszegét ezer forintban b) bevételi főösszegét ezer forintban állapítja meg. (2)A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal évi költségvetésének a) kiadási főösszegét ezer forintban, b) bevételi főösszegét ezer forintban állapítja meg. (3) A költségvetés az alábbi címre, és alcímekre tagozódik: a) 1. cím: Polgármesteri Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó intézmény b) A Polgármesteri Hivatal címein belül az egyes tevékenységek, szakfeladatok együttesen az 1/b. és 6/a, vagy önállóan a megfelelő címhez tartozó alcímeket alkotják az 5. és 7. melléklet szerint. 1. Bevételek (1) A helyi önkormányzat évi előirányzatait a Képviselő-testület e forint bevételi főösszeggel határozza meg: 3. a.) A bevételi főösszeg e forint, melyet forrásonként, továbbá önállóan működő és gazdálkodó intézményre bontva az 1. melléklet tartalmazza. b.) A normatív állami hozzájárulásokat az SZJA nélkül e forint összegben részletezve az 1/a. melléklet tartalmazza. c.) A bevételi főösszeget szakfeladatonként, a szakfeladatok számának, nevének megjelölésével, valamint összesen az önállóan működő és gazdálkodó intézményre az 1/b. melléklet tartalmazza, mely e forint.

2 d.) A szolgáltatásokból származó e forint működési bevételek forrásonkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza. e.) A évre tervezett helyi adóbevétel e forint, a gépjárműadó e forint, az adónemenkénti részletezést a 3. melléklet tartalmazza. f.) A felhalmozási célú bevételek összesen e forint, melyet a 4. melléklet tartalmaz. g.) Felhalmozási célú hitel felvételre e forint hitel kerül meghatározásra. ga.) A költségvetési hiány fedezetéül e forint hitel felvételével számol a Képviselőtestület. gb.) A lebonyolítás elvégzésére, és az ezzel kapcsolatos intézkedéseket megtételére, a hitelszerződés aláírására a Képviselő-testület hatáskörét átruházva, felhatalmazza a polgármestert. h.) Az összes működési bevétel e forintban került megállapításra, melyet címenként és alcímenként az 5. számú melléklet tartalmaz. 2. Kiadások (1) A helyi önkormányzat évi kiadási főösszegét a Képviselő-testület e forintban állapítja meg: 4. a.) A kiadásokat kiemelt előirányzatonként részletezve az önállóan működő és gazdálkodó intézményre a 6. melléklet tartalmazza e forint értékben. b.) A kiadások szakfeladatonkénti bontását a szakfeladatok számának, nevének megjelölésével a 6/a. melléklet tartalmazza, önállóan működő és gazdálkodó intézményre, mely e forint. c.) A működési kiadások összege e forint, melyet címenként, és alcímenként, feladatonként a 7. melléklet tartalmazza, a felhalmozási kiadások összege e forint, mely kiegészülve a működési kiadásokkal a 7/a. melléklet tartalmaz címenként, alcímenként és feladatonként bontva. d.) A Képviselő-testület felújítási kiadási előirányzatát feladatonként részletezve e forintban a 8. melléklet tartalmazza. e.) A Képviselő-testület felhalmozási kiadási előirányzatát feladatonként részletezve e forint összegben a 9. melléklet tartalmazza. f.) A évben az önkormányzat által folyósított ellátások összege e Ft, melyet a 10. melléklet tartalmaz. g.) Az önkormányzati költségvetési létszámkerete a 11. mellékletben foglaltak szerint kerül meghatározásra. ga.) A létszámot, a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. tv., és a köztisztviselők jogállásáról szóló évi XXIII. tv előírásai szerinti fizetési fokozatokba csoportosítva a 11/a. melléklet mutatja be.

3 gb.) A létszámkeret a költségvetés végrehajtása szükséges esetben növelhető. h.) A működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat a 12. melléklet tartalmazza. j.) A működési, és felhalmozási célú kiadási, és bevételi előirányzatokat egymástól elkülönítetten, mérlegszerűen, önállóan működő és gazdálkodó intézményként a 13. melléklet mutatja be. k.) A likviditási tervet a 14. melléklet tartalmazza. l.) Az önkormányzat közvetett támogatásait a 15. melléklet tartalmazza. 3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok 5. (1) A képviselő-testület az elfogadott előirányzatok között az átcsoportosítás jogát e Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza. (2) A közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó árubeszerzéseknél, szolgáltatás igénybe vételnél, karbantartási kiadásoknál azonos vétel, vagy vállalási ár esetén előnyben kell részesíteni azt a beszállítót (vállalkozót, szolgáltatót), amelyik kedvezőbb (30, 60 napos) fizetési határidőt biztosít. (3) A működési célú, támogatásértékű pénzeszköz átadások közzététele az önkormányzat honlapján, és hirdetőtábláján történik, melyről a jegyző gondoskodik. (4) A feladatmutató alapján normatív állami hozzájárulásban részesülő intézmény a tényleges mutatók szerint kötelesek elszámolni a kapott támogatással. A támogatás ellenőrizhetősége érdekében az intézmény kötelesek olyan nyilvántartást vezetni, melyből egyértelműen megállapítható a tényleges feladatmutató teljesülése. (5) Az önkormányzatnál a különböző pályázatokhoz való csatlakozásra és a saját erő biztosítására vonatkozó döntési jogkört e forint alatt a Képviselő-testület a polgármesterre átruházza. (6) Az önkormányzat szabad pénzeszközeinek kamatozó betétben történő elhelyezéséről történő döntését a Képviselő-testület a polgármesterre, akadályoztatása esetén az alpolgármesterre ruházza át. A lekötés időtartama nem lehet több, mint 6 hónap. (6) Felhatalmazást kap a jegyző a köztisztviselők, a közalkalmazottak cafetéria-juttatással kapcsolatos belső szabályzat elkészítésére és a cafetéria juttatással kapcsolatos intézkedés megtételére. (7) A Képviselő-testület egységesen valamennyi köztisztviselőnek illetménykiegészítést állapít meg, melynek mértéke az alapilletmény 10 %-a. (8) Az önkormányzat a Ktv. 49/J. (2) bekezdése alapján szociális és kegyeleti célra forint fedezetet biztosít, mely hivatkozott jogszabály szerint más célra nem használható fel és nem csoportosítható át. (9) a.) A szociális étkeztetés keretében történő étkezési térítési díjak bruttó összege Ft/fő/nap. b.) A családi napközi étkezési térítési díjak összege Ft/fő/nap, óradíj összege 0.- Ft/fő/nap.

4 Záró rendelkezések 6. (1) E rendelet március 8-án lép hatályba, a rendelet rendelkezéseit január 1-jétől kell alkalmazni és december 31-én hatályát veszti. (2) A költségvetés elfogadásáig teljesített bevételek és kiadások e költségvetés keretszámaiba illesztendők. A január 01. és e költségvetés hatályba lépése közötti időtartam gazdálkodásáról a polgármester beszámolt, azt a képviselő-testület jóváhagyta. Pálosvörösmart, március 7. Kobzi Tamás alpolgármester dr. Bekecs Andrea címzetes főjegyző helyettes jegyző Záradék: A rendelet kihirdetve az SZMSZ-ben előírt módon: Pálosvörösmart, március 8. dr. Bekecs Andrea címzetes főjegyző helyettes jegyző

5 2011. évi költségvetésének Bevételek forrásonként 1.melléklete Az adatok ezer forintban! Önkormányzat bevételei forrásonként kiemelve az önállóan működő és gazdálkodó intézményénél Sorsz Források megnevezése évi eredeti e.i évi eredeti e.i. 1 Normatív állami hozzájárulás Személyi jövedelmadó átengedett része SZJA kiegészítés SzJA összesen (2+3) Gépjárműadó Átengedett egyéb központi adók Átengedett bevételek összesen (4+5+6) Intézményi működési bevételek Helyi adók Pótlék,bírság,építésügyi bírság,talajterhelési díj Működési célú, támogatás értékű bev. Áht-n belülről Működési célú hitel felvétel (folyószámla + rövid lej. hit.) Polg.Hiv.Tám.ért.műk.bev.fejezeti kez.ei.eu-s program Működési célú pénzmaradvány Működési bevételek összesen Felhalmozási és tőkejell. Bevételek Sajátos felhalm.célú bevétel Felhalmozási pénze.átv.vállalk Felhalmozási c.pénze.átv.háztartás Tám.ért.felúj.bev.fejezeti kez ei.hazai programokra Tám.ért.felúj.bev.fejezeti kez ei.eu-s program Felhalmozási p.e. átvétel és tám. értékű bev Polgármesteri Hivatal felhalmozási pénzmaradvány Finanszírozás bevételei (Felhalmozási célú hitelfelvétel) Felhalmozási bevételek összesen Bevételek összesen.: (15+25)

6 2011. évi költségvetésének 1/a. melléklete Normatív állami hozzájárulások részletes bemutatása Az adatok ezer forintban! Sor. sz. Megnevezés évi eredeti e.i évi eredeti e.i. 1 Községek általános támogatása Üdülőhelyi feladatok Pénzbeni, és term.beni szoc., gyerm jólléti ell Szociális és Szociális étkeztetés gyermekjóléti alapszolgál- 4 tatások 5 Gyermekek napközbeni Családi napközi ellátás napi nyitva tartás meghaladja a heti 20 órát ellátása 6 Normatívák mindösszesen

7 2011. évi költségvetésének Bevételek szakfeladatonként 1/b. melléklete 1/2011.(III.8. )önkormányzati rendelethez 1.oldal Adatok ezer forintban! Pálosvörösmart Község Önkormányzatának 2011.évi költségvetése bevételek szakfeladatonként Bevétel/szakfeladat Összesen Normatívák ÁFA bevételek Pénzmaradvány Beruh.c.pénzeszk.átvéte l Szolgáltatási bevételek Helyi adóbevételek Tám.é.műk.bev.EU Tám.é.felúj.bev.hazai Finanszírozás bevételei Tám.é.műk.bev.TB Tám.é.felúj.bev.TB Közp.előir. Összesen Szakfeladatok száma, megnevezése Önk.és többc.k.t.igazg.tev Szoc.étkeztetés Családi napközi ellátás Szennyvíz,-gyűjtés Köztemető fenntartása, működtetése Város és községgazdálkodás Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Önk.és többc.k.t.elszámolásai Közművelődési intézmények közösségi színterek működtetése Finanszírozási műveletek

8 2011. évi költségvetésének 2.sz. melléklete Működési bevételek részletezése Az adatok ezer forintban! Megnevezés Összesen Továbbszámlázott szolgáltatások értéke Bérleti és lízingdíjak 756 Térítési díjak Működési célú kamatbevétel Á.H-on kívülről 880 Összesen: 4.736

9 2011. évi költségvetésének 3. sz. melléklete Kimutatás a évi helyi adókról, és várható bevételekről adónemenként Az adatok ezer forintban! Adónem 2010.évi bev.ei évi teljesítés 2011.évi bev.ei. Kommunális adó Idegenforgalmi adó tartózkodás után Iparűzési adó állandó jelleggel végzett Iparűzési adó ideiglenes Adópótlék, bírság Talajterhelési díj Egyéb sajátos bevétel 57 Összesen: Gépjárműadó

10 2011. évi költségvetésének Kimutatás évi felhalmozási bevételekről 4.melléklet Az adatok ezer forintban! Felhalmozási célú p.e. átvétel háztartás víz 225 Felhalmozási célú p.e. átvétel Áht-n kívülről mindösszesen 225 Felhalmozási pénzmaradvány Felhalmozási célú tám. Értékű bevétel hazai programokra Felhalmozás bevételei (felhalmozási célú hitel) Felhalmozási bevételek mindösszesen A felhalmozási célú tám. értékű bev. hazai programokra a ravatalozó támogatási összege.

11 2011. évi költségvetésének Működési bevételek címenként, és alcímenként 5. melléklete Az adatok ezer forintban! Cím, alcím Cím alcím neve Normatív támogatások Bevételek Összesen 1 Polgármesteri Hivatal 1 Szociális ellátás Családi napközi Szociális étkezés Községgazdálkodás Város és községgazdálkodás Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása Települési igazgatás SZJA átengdett része Gépjárműadó Átengedett egyéb központi adó Helyi adók Kamatbevétel Működési bevételek összesen

12 2011. évi költségvetésének Kiadások kiemelt előirányzatként 6. melléklete 1/2011.(III.8.)önk.-i rend.-hez adatok e Ft-ban! Sorsz Megnevezés évi eredeti e.i évi eredeti e.i. 1 Személyi jellegű kiadások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Önkormányzatok által folyósított ellátások Átadott pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit szerv Működési célú pénzeszköz átadás egyháznak Működési célú pénzeszköz átadás vállalkozásnak Tám.ért.műk.kiadás helyi önkormányzatnak Működési tartalék Működési kiadások összesen Felhalmozási kiadások Felújítási kiadások Felhalmozási célú hitelek törlesztése Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Felhalmozási célú tartalék Felhalmozási célú p.e.átvétel 0 18 Felhalmozási kiadások összesen Kiadások Mindösszesen

13 2011. évi költségvetésének Kiadások szakfeladatonként 6/a. melléklete Az adatok ezer forintban! szakfeladat/ kiadás Összesen Személyi jellegű Járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Hitel törl Működési és felhalmozási 0 Tám.ért.műk.k. fej.kez.ei. EU 0 Működési célú p.e. átadás Ellátások Tartalékok működési 0 Tartalékok felhalmozási 0 Felh. Célú p.e. átadás 0 Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Felhalmozási célú p.e.átvétel 0 Finanszírozás kiadásai 0 Összesen Szakfeladatok száma, megnevezése Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása Temetési segély Egyéb m.n.s. társad-i tev tám Út, autópálya építés Háziorvosi alapellátás Egyéb önkorm-i eseti pénzbeli ellátások Kulturális műsoror, rendezvények szerv Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Önk.és t.kistérs.társ. Igazgatási tevékenysége Közvilágítás Város,községgazdálkodás Szakfeladatok száma, megnevezése Szakfeladatok száma, megnevezése Háziorvosi ügyeleti ellátás Közgyógyellátás Közművelődési intézmények múködtetése Rendszeres szoc. segély Családi napközi Köztemető fenntartás és működtetés Lakásfenntartási támogatás Szociális étkeztetés Ápolási díj alanyi jogon Civil szervezetek működési támogatása A polgári védelem ágazati feladatai Rendszeres gyv pénzbeli ellátás Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tev-ek Átmeneti segély Egyházak, közösségi és hitéleti tev-nek tám /9. oldal

14 2010. évi költségvetésének 7. sz. melléklete Az adatok ezer forintban! évi működési kiadások címenként, és alcímenként Cím, alcím Cím, alcím neve 1* 2* 3* 4* 5* 1 Polgármesteri Hivatal 1 Egészségügyi ágazat Háziorvosi szolgálat Háziorvosi ügyeleti ellátás Szociális ellátás Családi napközi Szociális étkezés Községgazdálkodás Város és községg Vízellátás, Vízmin. véd Ár- és belvízvédelem Közvilágítás Köztemető Közutak üzemeltetése Rövid távú közfoglalk Közművelődés Tel. Hulladékok kezelése Települési igazgatás Szennyvízelvezetés és kez Önk. Által. Foly. Ell Rendsz. Szoc pénzbeni ell Munkanélküli ellátások Természetbeni ellátások Eseti pénzb. ellátás Rendsz. gyv. pénzbeli ellát Mindösszesen: Jelmagyarázat: 1* Személyi jellegű kifizetések 2* Munkaadót terhelő járulékok 3* Dologi kiadások 4* Segélyek, hitel törlesztések, pénzeszköz átadások, tartalékok, szoc. ell. 5* Összesen

15 2011. évi költségvetésének A Polgármesteri Hivatal költségvetése feladatonként 7/a.sz. melléklete 1/2011.(III.8. )önkormányzati rendelethez Az adatok ezer forintban! Cím, alcím Cím, alcím neve 1 Polgármesteri Hivatal Személyi jellegű Járulékok évi kiadásai feladatonként Dologi kiadás Hitel törl. Műk.és Céltart. Átadott p.e. Egyéb kiadás Tám.ért. műk.kiad Működési összesen Felhalmoz ási Kiadások mindösszesen 1 Egészségügyi ágazat Háziorvosi szolgálat Háziorvosi ügyeleti ellátás Szociális ellátás Családi napközi Szociális étkezés Községgazdálkodás Város és községg Vízellátás, Vízmin. véd Ár- és belvízvédelem Közvilágítás Köztemető Közutak üzemeltetése Út autópálya építés Rövid távú közfoglalk Közművelődés Tel. Hulladékok kezelése Települési igazgatás Szennyvízelvezetés és kez Önk. Által. Foly. Ell Rendsz. Szoc pénzbeni ell Munkanélküli ellátások Természetbeni ellátások Eseti pénzb. ellátás Rendsz. gyv. pénzbeli ellát Mindösszesen

16 2011. évi költségvetésének 8.melléklete évi felújítási kiadási előirányzatok feladatonként 8.melléklet Az adatok ezer forintban! Cím Nettó előir. Fizetendő ÁFA Bruttó előir. Mátra utca felújítás Művelődési ház felújítás Faluközpont kialakítás Ravatalozó felújítás Mindösszesen:

17 2011. évi költségvetésének felhalmozási kiadásai célonként 9. melléklet Az adatok ezer forintban Megnevezés Nettó e.i. Fizetendő ÁFA Bruttó e.i. Településrendezési terv módosítás Telekkialakítás Kresz táblák beszerzése Vízrendezés Közvilágítási lámpák cseréje Ivóvízellátás új telkeknél Összesen

18 2011. évi költségvetésének 10. melléklete Az adatok ezer forintban Önkormányzat által folyósított ellátások Megnevezés Összeg Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeni ellátások 300 Gyermekvédelmi kedvezmény 300 Rendszeres szociális pénzbeli ellátások 611 Lakásfenntartási támogatás 80 Ápolási díj 531 Eseti pénzbeni ellátások 962 Egyéb önk.-i eseti pénzbeli ellátás (Bursa) 390 Temetési segély 72 Átmeneti segély 500 Munkanélküli ellátások 404 Rendszeres szociális segély 62 Rendelkezésre állási támogatás 28 Jövedelempótló támogatás 314 Természetbeni ellátások 100 Közgyógyellátási ig. 100 Cím összesen: 2.377

19 Megnevezés: Pálosvörösmart Községi Önkormányzat Létszámkeret kimutatása évi tényleges nyitó létszám (főben) évi létszámkeret (főben) 11.melléklet 1/2011.(III.8.) önkormányzati rendelethez évi tényleges nyitó létszám (főben) évi létszámkeret (főben) Közművelődési főállású Közművelődési részmunkaidős Szociális étkeztetés Háziorvosi szolgálat főállású Házi segítségnyújtó Város- és községgazdálkodás Családi napközi Ebből: részmunkaidős Polgármesteri Hivatal Ebből: részmunkaidős Közcélú foglalkoztatott Közhasznú foglalkoztatott Foglalkoztatottak összesen: ebből főfoglalkozású ebből közcélú ebből közhasznú ebből részmunkaidős

20 11/a. melléklet 1/2011. (III.8.) önkormányzati rendelethez Pálosvörösmart Községi Önkormányzat Létszámkeret kimutatása a Kjt, és a Ktv szerinti besorolások alapján csoportosítva Megnevezés tényleges munkajogi nyitó létszám évi létszám keret tényleges munkajogi nyitó létszám évi létszám keret I besorolási o (köztisztviselők) II. besorolási o (köztisztviselő) B fiz o. közalk C fiz o. közalk F fiz o. közalk Egyéb munkaváll. (nem vezető) Részmunkaidős Ebből: közhasznú Közcélú Közhasznú Munka törvénykönyve alá tartozó Összesen:

21 Sorsz Pálosvörösmart Községi Önkormányzat évi költségvetésének 12. melléklete Az adatok ezer forintban évi működési, és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok 2010.évi eredeti e.i évi eredeti e.i. Megnevezés 1 Normatív állami támogatások Átengedett SZJA összesen Működési bevételek Helyi adó bevételek Gépjárműadó Pótlék,bírság,építésügyi b.,talajterhelési díj Átengedett egyéb központi adók Működési bevételek összesen: Sajátos felhalmozási c.bevétel Felhalmozási célú pénze.átv.és tám.értékű bev Felhalmozási célú tám. Értékű bevétel hazai programokra Felhalmozás bevételei (felhalmozási célú hitel) Polgármesteri Hivatal pénzmaradványa Felhalmozási bevételek összesen Személyi jellegű kiadások járulékaival együtt Dologi kiadások Önkormányzati ellátások Átadott pénzeszközök Támogatás értékű működési kiadás Tartalék Működési kiadások összesen: Felhalmozási célú kiadások Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások összesen:

22 2011. évi költségvetésének bevételei és kiadásai mérlegszerűen Sz Cím Saját bev (adó+ műk Bevétel Normatív Kiadás Neve bev) tám.+szja Felhalm. Összes Működési Felhalm. Összesen 13. melléklet Az adatok ezer forintban! 1 Polgárm. Hiv

23 2011. évi likviditási terve 14. számú melléklet 1/2011.(III.8.) önkormányzati rendelethez Az adatok ezer forintban! Hónap Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Adat jellege Nyitó pénzállomány Pénzforgalmi Likviditási hitel Záró pénzállomány felvétel törlesztés Likviditás bevétel kiadás egyenleg egyenleg Korrigált záró egyenleg havi jó halmozott jó havi jó halmozott jó havi jó halmozott jó havi jó halmozott jó havi jó halmozott jó havi jó halmozott jó havi jó halmozott jó havi jó halmozott jó havi jó halmozott jó havi nem jó halmozott nem jó havi nem jó halmozott nem jó havi nem jó halmozott nem jó

24 Közvetett támogatások év 15.melléklet 1/2011.(III.8.) önkormányzati rendelethez Megnevezés Száma Összeg (eft/év) Gépjárműadó mentesség: súlyos mozgáskorlátozott személyek mentessége Gépjárműadó kedvezmény: katalizátor, egyéb környezetvédelmi kedvezmény, ENSZ,EURO stb.) Kommunális adó mentesség Összesen

A 2010. évi költségvetésről

A 2010. évi költségvetésről Csabacsűd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő testületének 1/2010.(I.26.) KT. R E N D E L E T E A 2010. évi költségvetésről Kihírdetve: 2010. január 26. Csabacsűd, 2010. január 26. Kasikné Csík Zsuzsanna

Részletesebben

Nyírmártonfalva Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2010. (II. 11.) kt. számú rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl

Nyírmártonfalva Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2010. (II. 11.) kt. számú rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl Nyírmártonfalva Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2010. (II. 11.) kt. számú rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a Helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire. 2..

A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire. 2.. Szabadszentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2010.(II.20.) számú zárszámadási rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról Szabadszentkirály Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

5. Az önkormányzat költségvetési mérlegét az 1. számú melléklet tartalmazza.

5. Az önkormányzat költségvetési mérlegét az 1. számú melléklet tartalmazza. Felsőpetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (02.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről Felsőpetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetési előirányzatokról

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetési előirányzatokról Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetési előirányzatokról I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat

Részletesebben

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 1/2012. (II.01.) rendeletét (továbbiakban R ) az alábbiak szerint módosítja

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 1/2012. (II.01.) rendeletét (továbbiakban R ) az alábbiak szerint módosítja Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2012. ( IX.13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetését megállapító 1/2012.(II.01.) rendelet módosításáról Rábakecöl Község

Részletesebben

Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012. (V. 17.) önkormányzati rendelete Csákberény Község Önkormányzatának 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról Csákberény Község Önkormányzat

Részletesebben

Halásztelek Város Önkormányzat képviselő - testületének 4/2011. (III. 11.) rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Halásztelek Város Önkormányzat képviselő - testületének 4/2011. (III. 11.) rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Halásztelek Város Önkormányzat képviselő - testületének 4/2011. (III. 11.) rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról Hangony

Részletesebben

Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1

Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1 Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől 1/1 ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2010.(II.18.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A 2010.év i k öltségvetésről Módosított rendelet azonosítója: Rendelet

Részletesebben

A rendelet hatálya. Az önkormányzat és költségvetési szerve(i) 2008. évi költségvetése

A rendelet hatálya. Az önkormányzat és költségvetési szerve(i) 2008. évi költségvetése Petőfibánya Község Önkormányzata 4/2008. (II. 13.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Petőfibánya Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször módosított - 1992.

Részletesebben

Különszám. Erdőkürt község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011. (II.15.) Kt. számú rendelete

Különszám. Erdőkürt község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011. (II.15.) Kt. számú rendelete Különszám Erdőkürt község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011. (II.15.) Kt. számú rendelete Erdőkürt község Önkormányzat Képviselő-testülete Önkormányzata a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi

Részletesebben

RENDELETEK NYÍRMÁRTONFALVA 2012.

RENDELETEK NYÍRMÁRTONFALVA 2012. RENDELETEK NYÍRMÁRTONFALVA 2012. ÖR. száma Tárgya Módosítás Hatályon kívül helyezve 1/2012. (II. 20.) 2012. évi költségvetési rendelet 2/2012. (III. 08.) 2/2012. (III. 08.) 2012. évi költségvetési rendelet

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2405/2011. 10. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez az Önkormányzat

Részletesebben

2010. évi egyszerűsített beszámoló

2010. évi egyszerűsített beszámoló 200. évi egyszerűsített beszámoló Mátraszentimre Község. melléklet a Önkormányzata 5 /20.(IV. 28.) önkormányzati rendelethez EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG datok ezer forintban Előző évi - beszámoló záró adatai

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2009. (IV.14.) Ök. számú zárszámadási rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetés végrehajtásáról A Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Hunya Község Önkormányzat Képviselő- testülete az Önkormányzat

Hunya Község Önkormányzat Képviselő- testülete az Önkormányzat Hunya Községek Önkormányzat Képvelő testületeinek 2/2008. (II. 29.) számú rendelet a 2008. évi költségvetésről és fejlesztési célkitűzésekről. Hunya község Önkormányzatai Kéviselő-testülete - élve a Magyar

Részletesebben

1. A rendelet hatálya Bazsi Község Önkormányzatra (a továbbiakban: önkormányzat), valamint az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

1. A rendelet hatálya Bazsi Község Önkormányzatra (a továbbiakban: önkormányzat), valamint az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki. BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV. 30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2/2009.(II.25.) rendelete Öcs Község Önkormányzata 2009. évi költségvetésérıl

Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2/2009.(II.25.) rendelete Öcs Község Önkormányzata 2009. évi költségvetésérıl Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2/2009.(II.25.) rendelete Öcs Község Önkormányzata 2009. évi költségvetésérıl Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete helyi önkormányzatokról szóló, módosított

Részletesebben

KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 148/2007. /IX.13./ ÖKT h a t á r o z a t a

KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 148/2007. /IX.13./ ÖKT h a t á r o z a t a KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 148/2007. /IX.13./ ÖKT h a t á r o z a t a a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató az előző ülést követően tett fontosabb intézkedésekről,

Részletesebben

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 5/2013.(IV.30.) önkormányzati RENDELETE

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 5/2013.(IV.30.) önkormányzati RENDELETE KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 5/2013.(IV.30.) önkormányzati RENDELETE az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Kissziget Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2009. (II.27) r e n d e l e t e Decs Nagyközség Önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés

Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés Megnevezés Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés 1. számú melléklet adatok E Ft-ban Költségvetés Mód. EI Teljesítés Telj. (%) 2008. év 2008.XII.31. 2008.XII.31.

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2010. DECEMBER 15.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2010. DECEMBER 15. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 790-28/2010. 8. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez az Önkormányzat

Részletesebben

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2010. (I.29.) r e n d e l e t e Decs Nagyközség Önkormányzatának 2010. évi költségvetéséről Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 2010. 2010. 1.205.320 1.249.320 I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 2010. 2010. 1.205.320 1.249.320 I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kozármisleny Város Önkormányzata - a helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetését is tartalmazó - 2010. évi költségvetésének mérlege BEVÉTELEK (ezer Ft-ban) megnevezés KIADÁSOK (ezer

Részletesebben

- 2 - (11) A közvetett támogatásokról szóló kimutatást a 12. melléklet szerinti tartalommal fogadja el.

- 2 - (11) A közvetett támogatásokról szóló kimutatást a 12. melléklet szerinti tartalommal fogadja el. Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő testületének 4/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

2/2011.(III.1.) MÖK rendelete

2/2011.(III.1.) MÖK rendelete 2/2011.(III.1.) MÖK rendelete Mezőberény Város Önkormányzata 2011 évi költségvetéséről Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet hatálya. A költségvetési rendelet hatálya az önkormányzatra, valamint az általa irányított költségvetési szervekre terjed ki.

I. fejezet. A rendelet hatálya. A költségvetési rendelet hatálya az önkormányzatra, valamint az általa irányított költségvetési szervekre terjed ki. Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testületének /. (II..) önkormányzati rendelete Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testületének. évi költségvetéséről Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

Az önkormányzat bevételi előirányzatai forrásonként (e Ft-ban)

Az önkormányzat bevételi előirányzatai forrásonként (e Ft-ban) 1.sz.melléklet Az önkormányzat bevételi előirányzatai forrásonként (e Ft-ban) Bevételi forrás megnevezése Működési Felhalmozási Mindösszesen: 2006. mód ei. 2007. mód ei. 2007. telj. 2008. terv 2006. mód

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2007. Évi zárszámadási rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4/2011.(IV.13.)sz. rendelete a 2010.évi zárszámadásról 1..

Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4/2011.(IV.13.)sz. rendelete a 2010.évi zárszámadásról 1.. Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4/2011.(IV.13.)sz. rendelete a zárszámadásról Község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990.évi

Részletesebben

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő - testületének 3/2012(II.08.)KT. rendelet az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő - testületének 3/2012(II.08.)KT. rendelet az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről Báránd Községi Önkormányzat Képviselő - testületének 3/212(II.8.)KT. rendelet az önkormányzat és intézményei 212. évi költségvetéséről Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 17-i ülésére. Tengölics Judit irodavezető

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 17-i ülésére. Tengölics Judit irodavezető 1. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 17-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2010.( ) rendelete a 2010. évi költségvetésről

Részletesebben

1. számú melléklet a.. /2010.( II...). költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési mérlege

1. számú melléklet a.. /2010.( II...). költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési mérlege 1. számú melléklet a.. /2010.( II...). költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési mérlege 2010. évi 2010/2009. 2010. évi Sor. Megnevezés 2009. évi előirányzat megoszlás

Részletesebben

3. (1) A képviselő- testület az önkormányzat költségvetési egyenlegét mínusz 4 729 ezer ftban

3. (1) A képviselő- testület az önkormányzat költségvetési egyenlegét mínusz 4 729 ezer ftban Adorjánháza község képviselő-testületének 2/2013.(II.28.) önkormányzati rendelete Adorjánháza község képviselő-testületének a 2013 évi költségvetéséről (egységes szerkezetben 2013. szeptember 25. napjától))

Részletesebben

Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. (V. 30.) önkormányzati rendelete

Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. (V. 30.) önkormányzati rendelete Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. (V. 30.) önkormányzati rendelete Vámosszabadi Község Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről és annak végrehajtásának rendjéről szóló 2/2013.

Részletesebben

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 4/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 4/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről 1. oldal Képviselőtestületének 4/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről a Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. számú törvény 91.

Részletesebben

Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2/2009. (III.19.) rendelete

Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2/2009. (III.19.) rendelete Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2/2009. (III.19.) rendelete Az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl Vasmegyer Önkormányzat Képviselıtestülete, az államháztartásról szóló 1992. évi

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E A Polgármesteri i Hivatal lapja 2005. évi 5. szám 2005. február 15. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETE

Részletesebben

a Bizottságokhoz Földes Nagyközség Önkormányzata 2011. évi költségvetési munkaanyagának megtárgyalására

a Bizottságokhoz Földes Nagyközség Önkormányzata 2011. évi költségvetési munkaanyagának megtárgyalására FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 212-3/2011. 1. E LŐTERJESZTÉS a Bizottságokhoz Földes Nagyközség

Részletesebben

Címrend a 2013. Évi költésvetéshez

Címrend a 2013. Évi költésvetéshez 1. számú melléklet a 9/214. (V.14.) önkormányzati rendelethez Címrend a 213. Évi költésvetéshez Cím/Alcím Főcím száma Alcím száma Tevékenység jellege Cím/Alcím neve 1. Rezi Község Önkormányzata Szakfeladat

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2010. (II.12.) rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről. A rendelet hatálya

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2010. (II.12.) rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről. A rendelet hatálya Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2010. (II.12.) rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Tahitótfalu Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 3/2009. (II.25.) önkormányzati rendelete

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 3/2009. (II.25.) önkormányzati rendelete 1 1 KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 3/2009. (II.25.) önkormányzati rendelete a 2009. évi költségvetésről az 5/2009. (IV.1.) 1, a 8/2009. (IV.24.) 2, a 12/2009. (V.27.) 3, a 13/2009. (VI.3.) 4, a 14/2009.

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/2012.(VIII.29.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló módosított6

Részletesebben

Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015.évi költségvetéséről

Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015.évi költségvetéséről Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015.évi költségvetéséről 1 Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009. (II. 13.) számú r e n d e l e t e A 2009. ÉVI KÖ LTSÉGVETÉSRŐL

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009. (II. 13.) számú r e n d e l e t e A 2009. ÉVI KÖ LTSÉGVETÉSRŐL Ez a dokumentum tartalmazza Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2009. (II. 13.) számú A 2009. évi költségvetésről rendeletét és annak módosításait az alábbi sorrendben: Békés Város Önkormányzata

Részletesebben

2. 2 E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. kihirdetett rendelet minősül. 2 Kihirdetve: 2006. december 27.-én

2. 2 E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. kihirdetett rendelet minősül. 2 Kihirdetve: 2006. december 27.-én 26/2006.(XII.27.) Orosházi Önkormányzati rendelet 1 az Önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendeleteihez kapcsolódó kötelező mellékletek tartalmi meghatározásáról Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

(2) Az Önkormányzat az (1) bekezdés szerinti hiányból:

(2) Az Önkormányzat az (1) bekezdés szerinti hiányból: NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 3/2008. (II. 14) számú R E N D E L E T E Nyírbátor Város Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről Nyírbátor Város Képviselőtestülete az államháztartásról szóló - többször

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. április 22.-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzatának./2009.( ) rendelete a 2008. évi költségvetésrıl szóló

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2010. január 25 i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2010. január 25 i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. január 25 i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 7/2009. (II.23.) rendelet módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról.

FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1992.

Részletesebben

Pásztó, 2009. február 25. 3.. Ez a rendelet 2009. március 2-án lép hatályba, de rendelkezéseit 2008.évre kell alkalmazni.

Pásztó, 2009. február 25. 3.. Ez a rendelet 2009. március 2-án lép hatályba, de rendelkezéseit 2008.évre kell alkalmazni. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2009./III.2./ rendelete, az 5 / 2009. /II.17. / rendelettel, a 23 / 2008. /XI.28. / rendelettel, a 22/2008. /XI.12./ számú rendelettel, a 20/2008. /X.15./

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 3. E L Ő T E R J E S Z T É S Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. szeptember 3-i ülésére Tárgy: Felsőlajos Község Önkormányzatának../2008. (.) rendelete a 2008. évi költségvetésről

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. február 26-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. február 26-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. február 26-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II.13.) rendelet módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

Beszámoló a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról

Beszámoló a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról Beszámoló a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról Az önkormányzat gazdálkodását az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. XXXVIII. tv, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi CXV. Törvény,

Részletesebben

6. Kieg. tám. egyes szoc. fel.hoz 55.421 54.407 6. Dologi kiadás 59.496 59.650

6. Kieg. tám. egyes szoc. fel.hoz 55.421 54.407 6. Dologi kiadás 59.496 59.650 1. sz. melléklet MÉRLEG 2010. évi költségvetés módosított előirányzata eft Bevételek Előirányzat Mód. Kiadások Előirányzat Mód. megnevezése eredeti ei. megnevezése eredeti ei. 1. Intézm. műk. és 25.982

Részletesebben

Döbrököz Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2012.(II.11.) rendelete Döbrököz Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről

Döbrököz Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2012.(II.11.) rendelete Döbrököz Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről Döbrököz Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2012.(II.11.) rendelete Döbrököz Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről Döbrököz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének. 1/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének. 1/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Hatályos:.27.- MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének / (II. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

K é s z ü l t : Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. október 31-én 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

K é s z ü l t : Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. október 31-én 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v K é s z ü l t : Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. október 31-én 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Jelen vannak: IKSZT épülete Iklódbördőce

Részletesebben

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 13/2004. (IV.30.) rendelete

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 13/2004. (IV.30.) rendelete Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestületének 13/2004. (IV.30.) rendelete Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala köztisztviselőit és ügykezelőit megillető juttatásokról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6-3/2014. Készült: Tiszalök Város Önkormányzata képviselő-testületének 2014. február 27-én a Tiszalöki Közös Önkormányzati Hivatal földszinti tanácskozó termében tartott nyílt ülésén.

Részletesebben

Szatymaz község Képviselő-testületének 5 /2012.(II.10.)

Szatymaz község Képviselő-testületének 5 /2012.(II.10.) Szatymaz község Képviselőtestületének 5 /2012.(II.10.) önkormányzati rendelete Szatymaz Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2012. évi vitelének

Részletesebben

A Rendelet 3. -a helyébe a következő rendelkezés lép:

A Rendelet 3. -a helyébe a következő rendelkezés lép: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 30/2012. (IX.27.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről szóló 8/2012. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról Salgótarján Megyei Jogú Város

Részletesebben

Pócsmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2012. (IV. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi zárszámadásáról

Pócsmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2012. (IV. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi zárszámadásáról Pócsmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2012. (IV. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi zárszámadásáról Pócsmegyer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról 1.. Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 28-i ülésére

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 28-i ülésére 1. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 28-i ülésére Tárgy: Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a 2010.

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzat

Letenye Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 8868 Letenye Kossuth L. u. 10. Tel.: 93/544-989 Letenye Város Önkormányzat 2010. évi költségvetése Megtárgyalta: Pénzügyi Bizottság - 1 - Letenye Város Önkormányzat önállóan működő

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email. Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.hu M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetését az Országgyűlés a 2010. évi CLXIX. Törvényben határozta meg.

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetését az Országgyűlés a 2010. évi CLXIX. Törvényben határozta meg. Tisztelt Képviselők! A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetését az Országgyűlés a 2010. évi CLXIX. Törvényben határozta meg. A törvény elfogadása után kezdődhet meg az elemi szintű költségvetési tervezet

Részletesebben

Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi tervezése (2007.3. időszak)

Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi tervezése (2007.3. időszak) 34 Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai ezer ft Besorolási osztály Alap Illetmény- Nyelv- Egyéb köt. Egyéb felt. Egyéb

Részletesebben

Két testületi ülés közt eltelt időszak fontosabb eseményeiről, az önkormányzat érdekében végzett munkáról.

Két testületi ülés közt eltelt időszak fontosabb eseményeiről, az önkormányzat érdekében végzett munkáról. Két testületi ülés közt eltelt időszak fontosabb eseményeiről, az önkormányzat érdekében végzett munkáról. Május 24: Nukleáris baleset-elhárítási gyakorlatot tartottunk összevontan Rétság, Szécsény, Balassagyarmat

Részletesebben

Mellékletek. 1. számú melléklet a költségvetési rendelet 2. (2) bekezdéséhez a költségvetési rendelet címrendjéről

Mellékletek. 1. számú melléklet a költségvetési rendelet 2. (2) bekezdéséhez a költségvetési rendelet címrendjéről Mellékletek 1. számú melléklet a költségvetési rendelet 2. (2) bekezdéséhez a költségvetési rendelet címrendjéről 2. számú melléklet a költségvetési rendelet 4. (1) bekezdéséhez az önkormányzat 2010. évi

Részletesebben

Szekszárdi Önkormányzat 8/2006.(III.1.) rendelete a 2006. évi költségvetésrıl * a módosításokkal egységes szerkezetben

Szekszárdi Önkormányzat 8/2006.(III.1.) rendelete a 2006. évi költségvetésrıl * a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárdi Önkormányzat 8/2006.(III.1.) rendelete a 2006. évi költségvetésrıl * a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

18/2001.(XI.26.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE, MELYET A 19/2002.(XII.16.) SZÁMÚ RENDELETÉVEL MÓDOSÍTOTT

18/2001.(XI.26.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE, MELYET A 19/2002.(XII.16.) SZÁMÚ RENDELETÉVEL MÓDOSÍTOTT MIKEPÉRCS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2001.(XI.26.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE, MELYET A 19/2002.(XII.16.) SZÁMÚ RENDELETÉVEL MÓDOSÍTOTT A POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZTISZTVISELŐIT MEGILLETŐ

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének M É R L E G E (eft)

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének M É R L E G E (eft) 1. sz. melléklet Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének M É R L E G E B E V É T E L E K Megnevezés K I A D Á S O K Megnevezés 1. Intézmények 1. Intézmények - (1. cím) saját és átvett

Részletesebben

- 1-1. számú melléklet. MÉRLEG 2007 ÉV (Monoszló)

- 1-1. számú melléklet. MÉRLEG 2007 ÉV (Monoszló) 1 1 1. számú melléklet MÉRLEG 2007 ÉV (Monoszló) adatok ezer Ftban 2006. 2007. ESZKÖZÖK A.) A.) Befektetett eszközök összesen 71.786 69.704 I. Immateriális javak 1.467 506 II. Tárgyi eszközök 68.714 67.543

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2010. (II. 15.) Kt. rendelete

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2010. (II. 15.) Kt. rendelete TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2010. (II. 15.) Kt. rendelete a Tapolca Város Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendeletei egyes mellékletei tartalmának meghatározásáról

Részletesebben

4/2008. (II.26.) rendelet. az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről

4/2008. (II.26.) rendelet. az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről 1. oldal 4/2008. (II.26.) rendelet az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvényben

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2012. május 22., kedd. 4. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2012. május 22., kedd. 4. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2012. május 22., kedd 4. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2012. május 22., kedd 4. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Tiszasas Község Önkormányzata 2009.évi költségvetéséről

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Tiszasas Község Önkormányzata 2009.évi költségvetéséről Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 3/2009.(II.27.)

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. november 26-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. november 26-i ülésére Tárgy: Tájékoztató Békés Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítésérıl és a 2009. évi költségvetésrıl szóló 4/2009.(II.13.) KT. rendelet módosítása Elıkészítette: Tárnok

Részletesebben

Létavértes Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének pénzügyi mérlege K I A D Á S O K

Létavértes Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének pénzügyi mérlege K I A D Á S O K Létavértes Városi Önkormányzat költségvetésének pénzügyi mérlege 1. számú melléklet adatok e Ft-ban 1. sz. táblázat B E V É T E L E K 4/2011.(III.3.) Ör.számú rendelezthez Sorszám Bevételi jogcím 2010.

Részletesebben

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 1. Kihirdetve: Felsőpáhok, 2013. április 10.

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 1. Kihirdetve: Felsőpáhok, 2013. április 10. Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6/2013. (IV.10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Orosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011. (II.07.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Orosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011. (II.07.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Orosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011. (II.07.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetéséről Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

Répcevis község Önkormányzata Képviselő-testületének /2011.(II. 24.) rendelet-tervezete. az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Répcevis község Önkormányzata Képviselő-testületének /2011.(II. 24.) rendelet-tervezete. az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Répcevis község Önkormányzata Képviselő-testületének /2011.(II. 24.) rendelet-tervezete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Répcevis község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK. 5/2013(II.15.) önkormányzati. rendelete

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK. 5/2013(II.15.) önkormányzati. rendelete NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 5/2013(II.15.) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetésről és a költségvetés vitelének szabályairól (egységes szerkezetben a 22/2013.(IV.26.),

Részletesebben

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő Testülete. 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő Testülete. 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Hangony Községi Önkormányzat Képviselő Testülete 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Hangony Község Önkormányzat Képviselő - Testülete az államháztartásról

Részletesebben

Előterjesztés. A 2011. évi költségvetés módosításáról

Előterjesztés. A 2011. évi költségvetés módosításáról Előterjesztés A 2011. évi költségvetés módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! A központi támogatás előirányzatának változása, átvett pénzeszköz, keletkezett többletbevétel, illetve bevételi kiesés,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TABDI KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2014. sz. ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tabdi Község Képviselő-testülete 2014. március 31-én a Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal hivatali helyiségében az 1. napirend

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2003. február hó 28. 2. szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELETEK 2/2003. (II. 28.) Kgy. A megyei fenntartású nevelési-oktatási intézmények

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. május 29 -i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. május 29 -i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. május 29 -i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II.13.) rendelet módosítása Előadó: Horváth László

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án tartandó ülésére Lengyeltóti Városi Önkormányzat Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi u. 2. Száma: 6973-2/2011. E l ő t e r j e s z t é s a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án

Részletesebben

HANGONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 8/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelete

HANGONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 8/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelete HANGONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ - TESTÜLETE 8/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (II. 16.) rendelet módosításáról Hangony Községi

Részletesebben

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2008. (II.11.) rendelete. az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2008. (II.11.) rendelete. az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2008. (II.11.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Az Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

I. Fejezet. II. Fejezet. 1 Módosította: 20/2009. (VI. 15.) K t r. s z. rendelet 1. (1)

I. Fejezet. II. Fejezet. 1 Módosította: 20/2009. (VI. 15.) K t r. s z. rendelet 1. (1) 1. oldal Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2009. (II. 19.) K t r. s z. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről I. Fejezet Sárbogárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben