FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ;

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com"

Átírás

1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; Iktatószám: 2405/ E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló módosított 2/2010.(II.16.) számú rendeletének módosítására Készítette: Dr.Vinczéné Kiss Mariann jegyző Diószeginé Kovács Éva pü. irodavezető Katonáné Hodosi Erika pénzügyi referens KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, ÁPRILIS 28.

2 Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény (Ötv.) 10. -a, az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény (Áht), valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. ((XII.19.) Kormányrendelet (Ámr) a értelmében az önkormányzatnak az államháztartás alrendszereiből származó, az eredeti előirányzatban nem szereplő, a költségvetési év közben részére biztosított pénzügyi-költségvetési támogatásokat - esetleges elvonásokat - át kell vezetni, és a költségvetését ennek megfelelően módosítani az első negyedév kivételével negyedévenként, de legkésőbb a beszámoló irányító szervhez történő megküldésének határidejéig, december 31-i hatállyal. A költségvetés módosítás tartalmilag és formailag a fentiek figyelembevételével, a törvényi előírásoknak megfelelően készült, a Földes Nagyközségi Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2010.(II.16.) rendelete alapján. A költségvetési előirányzatok módosítását a pótlólagos előirányzatok teszik szükségessé. Az előterjesztésben szereplő előirányzatok a december 31.-i állapotnak felelnek meg. Az 1. pontban szereplő központi pótelőirányzatok kötött felhasználásúak, ezért az önkormányzatnak a bevételi előirányzatok főösszegének megemelésével egyidejűleg a kötött felhasználással érintett előirányzatok összegét is meg kell emelnie. A 2. pontban a meghatározott feladatokra kapott támogatások szerepelnek, melyek az érintett intézmények bevételi és kiadási előirányzatainak módosítását teszik szükségessé. A fentiek alapján az önkormányzatnak az alábbi előirányzat-módosításokról kell gondoskodni: A. 3. pontban a saját hatáskörű előirányzat változások szerepnek, melyek az évközben a gazdálkodás során keletkezett plusz bevételek és kiadások változása miatt kell az előirányzatokat módosítani. 1. Központi költségvetésből kapott támogatások: BEVÉTELEK ÖSSZEG Ft KIADÁSOK ÖSSZEG Ft Rendszeres szociális segély Társadalmi és támogatása szoc.pol.támogatások Rendelkezésre állási Társadalmi és támogatás szoc.pol.támogatások Lakásfenntartási támogatás Társadalmi és szoc.pol.támogatások Ápolási díj támogatás Társadalmi és szoc.pol.támogatások Társadalombiztosítási járulék Közcélú foglalkoztatatás Személyi juttatás támogatása Társadalombiztosítási járulék Időskorúak járadéka Társadalmi és szoc.pol.támogatások óvodáztatási támogatás Társadalmi és szoc.pol.támogatások

3 Szociális pót normatíva igénylése LEKI támogatás temető épület Felújítás Esélyegyenlőséget felzárkóztatást segítő támogatások Új tudás program pedagógusok anyagi ösztönzése támogatás Közoktatási informatikai pélyázat Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás Dologi kiadás Beruházási kiadás Személyi juttatások Társadalombizt. Járulékok Dologi kiadások Személyi juttatások Társadalombizt. Járulékok Beruházási kiadások Dologi kiadások Beruházási kiadás Dologi kiadás Összesen: Összesen: Meghatározott működési és felhalmozási célra átvett pénzeszközök: BEVÉTELEK ÖSSZEG Ft KIADÁSOK ÖSSZEG Ft Személyi juttatások Társadalombizt. jár Munkaügyi Központ Közhasz.fogl. támogatása Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás CKÖ feladatalapú tám. átvétele Mozgáskorlátozottak támogatása Társadalmi és szoc.pol.juttatás Dologi kiadás Működési célú pe.átadás lakosságnak TÁMOP program Személyi juttatások

4 II. kifizetési igénye Egyszeri gyermekvédelmi támogatás Önkormányzati képv. választás Területi kisebbségi választás Területi kisebbségi elektor választás Támogatószolg gépkocsi önerő megváltása társult települések által Védőoltás lakossági hozzj Nemzeti Kult.alapkezelő nyári tábor támogatás Szociális épület átalakításnak önerő emelkedése miatt Szociális épület átalakításnak kifizetési kérelem VÁTI elszm Felhalmozási célú pe átvétel VKT-tól évi SZJA jövedelem differc,vissza utalása CKŐ 2009 évi fel nem használt pe Szociális pót normatíva igénylése társulástól Támogatás értékű pe.átvétel Nagyrábé társ feladatokra normatíva emelkedés miatt Támogatás értékű pe.átvétel (Nagyrábé társ feladatokra normatíva emelkedés miatt) évi normatíva elsz. visszatér Társadalombizt. Járulékok Dologi kiadások Társadalmi és szoc.pol.juttatás Személyi juttatás Társadalombizt.járulék Dologi kiadás Személyi juttatás Társadalombizt.járulék Dologi kiadás Személyi juttatás Társadalombizt.járulék Dologi kiadás Támogatószolg gépkocsi önerő megváltása társult települések által Dologi kiadás Személyi juttatás Dologi kiadás Beruházási kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás CKÖ 2009 évi fel nem használt pe átadása Fejlesztési hitel árfolyam vált miatt emelk Dologi kiadás Dologi kiadás Dologi kiadás ( Nagyrábé társ feladatokra normatíva emelkedés miatt)

5 2009. évi társulástól normatíva visszatér Működési célú hitel csökkentés Összesen: Összesen: Saját hatáskörű előirányzat módosítás: BEVÉTELEK ÖSSZEG Ft KIADÁSOK ÖSSZEG Ft évi normatíva elsz visszafiz.köte Intézményi működési bevétel növekedés Összesen : Összesen : Előirányzat változások mindösszesen : Ft. Az előirányzatok részletesebb, valamint költségvetési szervenkénti (címenkénti) adatait a rendelet-tervezet melléklete tartalmazza. Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a költségvetési rendelet 13. -a alapján a költségvetési rendelet módosítására vonatkozó rendelet-tervezetet vitassa meg, majd döntsön a módosításról. Földes, április 20. Dr. Vinczéné Kiss Mariann s.k. jegyző Diószeginé Kovács Éva s.k. pénzügyi irodavezető

6 FÖLDES NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK../2011.(IV.) számú Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T - T E R V E Z E T E az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló módosított 2/2010.(II.16.) számú rendeletének módosításáról Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló - többször módosított évi LXV. törvény felhatalmazása alapján, az államháztartásról szóló - többször módosított évi XXXVIII. törvény, az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.(XII.26.) kormányrendelet, v a l a m i n t a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CXXX. törvényben rögzített szabályzóknak megfelelően, - a település helyi viszonyainak szabályozására irányuló Képviselő-testületi döntéseket figyelembe véve, - az önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 1. (1) A rendelet 3 a.) pontja az alábbiak szerint módosul: kiadási főösszegét eft-ban (2) A rendelet 3 b.) pontja az alábbiak szerint módosul: bevételi főösszegét eft-ban (3) A rendelet 3 c.) pontja az alábbiak szerint módosul: forráshiányát: e Ft - -ban á l l a p í t j a m e g - a működési költségvetés hiánya: eft - a felhalmozási költségvetés hiánya: eft (4) A költségvetési rendelet 2., 3., 4/1., 4/2., 4/3., 4/4., 5., 7., 8., 9. mellékletében foglalt előirányzatok helyére az e rendelet 2., 3., 4/1., 4/2., 4/3., 4/4., 5., 7., 8., 9. mellékletében foglalt előirányzatok lépnek. 2. (1) A rendelet többi része változatlanul marad. (2) A rendelet kihirdetése napján lép hatályba, kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik. Földes, április 28. Jeneiné Egri Izabella s.k. polgármester Dr. Vinczéné Kiss Mariann s.k. jegyző

7 2. számú melléklet Földes Nagyközség Önkormányzata évi bevételi előirányzatainak módosítása forrásonként, főbb jogcím-csoportonként Adatok e Ft-ban Előirányzat Bevételi jogcímek eredeti módosított jav. ei.mód. jav.mód.ei. I. Működési bevételek Intézményi műk.bevételek Önkormányzatok sajátos műk.bevételei Illetékek Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok,pótl.és egyéb sajátos bevételek II.Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Központosított előirányzatok Helyi önkorm.színházi támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások Fejlesztési célú támogatások III.Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése 0 2.Önk.sajátos felhalm.és tőkebevételek Pénzügyi befektetések bevételei 0 IV.Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű müködési bevétel ebből:társadalombizt.alapból átvett pénzeszk Támogatásértékű felhalmozási bevétel ebből:társadalombizt.alapból átvett pénzeszk Előző évi kp.-i költségvetési kieg.visszatérülések Előző évi műk.célú elői.- pénzmardv.átvétt V. Véglegesen átvett pénzeszközök Műk. célú pénzeszk.átvétel állházt.kívülről Felh. célú pénzeszk.átvétel államh.kívülről VI.Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, alap-és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI) VII.Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évek előirányzat- maradványának, pénzmaradványának igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra 0

8 2. számú melléklet 2.Előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra 0 Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek összesen (VIII+IX+X) VIII.Értékpapírok értékesítésének bevétele 0 1.Működési célú Forgatási célú értékpapírok bevételei Befektetési célú értékpapírok bevételei 0 1.Felhalmozási célú Forgatási célú értékpapírok bevételei Befektetési célú értékpapírok bevételei 0 IX. Kötvények kibocsátásának bevételei 0 1.Működéi célú Forgatási célú értékpapírok bevételei Befektetési célú értékpapírok bevételei 0 1.Felhalmozási célú Forgatási célú értékpapírok bevételei Befektetési célú értékpapírok bevételei 0 X. Hitelek Működési célú hitel felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele 0 2.Felhalmozási célú hitel felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele BEVÉTELEK ÖSSZESEN Cigány Kisebbségi Önkormányzat IV. Támogatás értékű bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Cigány Kisebbségi Önkormányzattal)

9 3. számú melléklet Földes Nagyközség Önkormányzata költségvetési szervei évi bevételi előirányzatainak módosítása forrásonként, főbb jogcím-csoportonként Adatok e Ft-ban Cím Előirányzat összege Száma Neve Bevételi jogcímek Gazdálkodási jogköre eredeti módosított jav.ei.mód. jav.mód.ei 1. I. Működési bevételek Intézményi műk.bevételek Földes Nagyközségi 2. Önkományzatok sajátos műk-bev Önkormányzat 2.1 Illetékek 0 Polgármesteri 2.2.Helyi adók Hivatala 2.3.Átengedett központi adók Bírs.pótlék és e.sajátos bev önállóan működő és gazdálkodó II.Támogatások Önkormányzatok ktgvet.tám Normatív hozzájárulások Központosított előirányzatok Helyi önk.színházi tám Normatív kötött felh.tám Fejlesztési célú támogatások III.Felhalmozási és tőke jell.bev Tárgyi e.,immat.javak értékesítése 0 2.Önk.sajátos felhalm.és tőkebev Pénzügyi befektetések bevételei 0 IV.Támogatásértékű bevétel Támogatásért.műk.bevétel ebből:tb alaptól átvett pénzeszk Támogatásért.felh.bevétel 0 - ebből:tb alaptól átvett pénzeszk. 0 3 Előző évi kp.i költsv.kiegészt.visszatérulés V.Véglegesen átvett pénzeszk Mük.célú pénzeszk.átv.állh.kiv Felh.célú penzeszk.átv.állh.kiv VI.Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele,értékpapirok bevétele Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI) VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom 0 nélküli bevételek 1.Előző évek előirányzat- maradványának, pénzmaradványának igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra 0 2.Előző évek válallkozási maradványának igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra 0 Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására 0 szolgáló bevételek összesen (VIII+IX+X) VIII.Értépkpapírok értékesítésének bevétele 0 1.Működési célú Forgatási célú értékpapírok bevételei Befektetési célú értékpapírok bevételei 0 1.Felhalmozási célú 0

10 3. számú melléklet 1.1. Forgatási célú értékpapírok bevételei Befektetési célú értékpapírok bevételei 0 IX. Kötvények kibocsátásának bevételei 0 1.Működési célú Forgatási célú értékpapírok bevételei Befektetési célú értékpapírok bevételei 0 1.Felhalmozási célú Forgatási célú értékpapírok bevételei Befektetési célú értékpapírok bevételei 0 X. Hitelek Működési célú hitel felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele 0 2.Felhalmozási célú hitel felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Összesen (I+..X) Kristály Szociális Szolg.Közp. I. Működési bevételek önállóan működő 1. Intézményi műk.bevételek IV.Támogatásértékű bevétel Támogatásért.műk.bevétel ebből:tb alaptól átvett pénzeszk. 0 2.Támogatásért.felh.bevétel ebből:tb alaptól átvett pénzeszk Előző évi mük.célú elői.- pénzmaradvány V.Véglegesen átvett pénzeszk Mük.célú pénzeszk.átv.állh.kiv Felh.célú penzeszk.átv.állh.kiv Összesen (I+IV) Karácsony S. ÁMK I. Működési bevételek önállóan működő 1. Intézményi műk.bevételek IV.Támogatásértékű bevétel Támogatásért.műk.bevétel ebből:tb alaptól átvett pénzeszk. 0 2.Támogatásért.felh.bevétel 0 - ebből:tb alaptól átvett pénzeszk. 0 V.Véglegesen átvett pénzeszk Mük.célú pénzeszk.átv.állh.kiv Felh.célú penzeszk.átv.állh.kiv. 0 Összesen (I) Földes Községi Napközi Otthonos I. Működési bevételek Óvoda önállóan működő 1. Intézményi műk.bevételek Összesen (I) Földes Községi Könyvtár I. Működési bevételek önállóan működő 1. Intézményi műk.bevételek Összesen (I) Önkormányzat összesen: Cigány Kisebbségi Önkormányzat IV.Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű. műk.bevétel Cigány Kisebbségi Önkormányzat összesen : BEVÉTELEK ÖSSZESEN:( Cigány Kisebbségi Önkormányzattal)

11 4/1. számú melléklet Földes Nagyközség Önkormányzata költségvetési szervei évi működési kiadási előirányzatainak módosítása kiemelt előirányzatonként és a létszámkeret Adatok e Ft-ban Cím Gazdálkodási jogkör Működési kiadások Összesen Előirányzat összege száma neve eredeti módosított jav.ei.mód. jav.mód.ei. 1. önállóan működő és gazdálkodó összes műk.kiadás Földes Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Kristály Szociális Szolgáltató Központ Karácsony Sándor Ált. Műv. Központ Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda Földes Községi Könyvtár Cigány Kisebbségi Önkormányzat önállóan működő önállóan működő önállóan működő önállóan működő Személyi juttatások Munkaadó.terh.járulékok Dologi jell.kiadások Társ.szocpol.támogatások Támogatásért.műk.kiadás Mük.célú pe.átad.áht.kiv Finanszírozási kiadás Likvid hitel visszafiz Létszámkeret (fő) 116,82 116,82 116,82 -ebből Közhasznú foglk.(fő) összes műk.kiadás Személyi juttatások Munkaad.terh.járulékok Dologi jell.kiadások Létszámkeret (fő) összes műk.kiadás Személyi juttatások Munkaad.terh.járulékok Dologi jell.kiadások Támogatásért.műk.kiadás Létszámkeret (fő) 40,65 40,65 40,65 összes műk.kiadás Személyi juttatások Munkaad.terh.járulékok Dologi jell.kiadások Létszámkeret (fő) 21,5 21,5 21,5 összes műk.kiadás Személyi juttatások Munkaad.terh.járulékok Dologi jell.kiadások Létszámkeret (fő) 2,5 2,5 2,5 összes műk.kiadás Személyi juttatások Munkaad.terh.járulékok Dologi jell.kiadások Társ.szocpol.támogatások működési kiadás összesen Létszámkeret (fő) 218,47 218,47 218,47 -ebből közhasznú

12 4/2. számú melléklet Működési kiadás megnevezése Működési kiadások előirányzata (eft) és létszám előirányzat (fő) kiemelt előirányzatonként és a létszámkeret Önállóan működő és gazdálkodó Önállóan működő intézmények Előirányzat Földes Nagyk. Önk. Polgármesteri Hiv. Kristály Szociális Szolgáltató Központ eredeti módosított jav.ei.mód. jav.mód.ei. eredeti módosított jav.ei.mód. jav.mód.ei. eredeti módosított jav.ei.mód. jav.mód.ei. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Társ.és szocpol.támogatások Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pe.átadás állh.kiv Finanszírozási kiadáslikvid hitel visszafizetése Kölcsön Összesen: Általános tartalék Létszám ( fő ) 218,47 218,47 218,47 116,82 116,82 116, ebből közhasznú/közcélú

13 4/2. számú melléklet Önállóan működő intézmények Karácsony Sándor Általános Művelődési Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda Földes Községi Könyvtár Cigány Kisebbségi Önkorm. eredeti módosított jav.ei.mód. jav.mód.ei. eredeti módosított jav.ei.mód. jav.mód.ei. eredeti módosított jav.ei.mód. jav.mód.ei. eredeti módosított jav.ei.mód. jav.mód.ei Működési kiadások előirányzata (eft) és létszám előirányzat (fő) ,65 40,65 40,65 21,5 21,5 21,5 2,5 2,5 2,5

14 4/3. számú melléklet Földes Nagyközség Önkormányzata évi működési célú pénzeszközátadás és egyéb támogatás előirányzatainak módosítása Adatok e Ft-ban MEGNEVEZÉS eredeti módosítot t jav.ei.mód. jav.mód.ei. A Földesi Óvodásokért Alapítvány Földes Község Tanulóifjúságáért Alapítvány Földes Község Művészeti Oktatásáért Alapítvány Gyermekétkeztetési alapítvány tám Nagyközségi Sportegyesület Önkéntes Tűzoltó Egyesület Földesi Polgárőrség Földesen működő társadalmi szervek támogatása Nonprofit szervezetek támogatása Működési célú pénzeszköz átadása háztartásoknak Hbm-i Területfejlesztési Tanács műk.hozzájárulás Polgárvédelmi hozzájárulás Hajdúszoboszló Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás hozzájárulás Továbbtanulók ösztöndíjtámogatása (BURSA HUNGARICA) Mikrotérségi Pedagógiai Szakszolgálati Társulás támogatása Nádudvar Helyi Kisebbségi Önkormányzatnak pénzeszköz átadás Költségvetési szerv részére működési célú pénzeszköz átadás Védőnői Szolgálat takarításához pe.átadás megállapodás szerint Földes Közmű KFT Egyéb nem pénzügyi vállalkozások támogatása összesen: PÉNZESZKÖZÁTADÁS TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN:

15 4/4. számú melléklet Földes Nagyközség Önkormányzata évi társadalom - és szociálpolitikai előirányzatainak módosítása Megnevezés Rendszeres szociális segély Rendelkezésre állási támogatás Rendszr.szoc.segély egészségkár.szem.részére Rendsz.szoc.segély kereső tevk.mellett eredeti módosítot jav.ei.mód. jav.mód.ei. eredeti módosítot jav.ei.mód. jav.mód.ei. eredeti módosítot jav.ei.mód. jav.mód.ei. eredeti módosítot jav.ei.mód. jav.mód.ei. eredeti módosítot jav.ei.mód. jav.mód.ei. eredeti módosítot Időskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás ( alanyi jog.) Lakásfenntartási támogatás ( mélt.jog) Ápolási díj (alanyi jogon járó) Kiegészitő gyermekvéd.támogatás 3296 Óvodáztatási támogatás Átmeneti segély Temetési segély Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Arany János tehetséggondozó program Köztemetés Közgyógyellátás Természetben nyújtott átmeneti segély Term.nyújtott gyerm.véd.tám. Rendszeres szociális segély Időskorúak járadéka Lakásfenntartási tám.normatív alapon Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás Ápolásí díj alanyi jogon Kiegésztő gyermekvédelmi támogatás ÖSSZESEN

16 4/4. számú melléklet Földes Nagyközség Önkormányzata évi társadalom - és szociálpolitikai előirányzatainak módosítása Kiegésztő gyermekvédelmi támogatás Átmeneti segély Temetési segély Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Adatok e Ft-ban jav.ei.mód. jav.mód.ei. eredeti módosítot jav.ei.mód. jav.mód.ei. eredeti módosítot jav.ei.mód. jav.mód.ei. eredeti módosítot jav.ei.mód. jav.mód.ei. eredeti módosítot jav.ei.mód. jav.mód.ei. eredeti módosítot jav.ei.mód. jav.mód.ei. eredeti módosítot jav.ei.mód. jav.mód.ei Közgyógyellátás Köztemetés Összesen

17 5. számú melléklet Földes Nagyközség Önkormányzata évi felhalmozási kiadási előirányzatának módosítása címenként Gazdálkodási jogkör Felújítási és felhalmozási kiadás megnevezése Előirányzat Adatok e Ft-ban sz. neve eredeti módositott ei. jav.ei.mód. jav.mód.ei 1. Földes Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala önállóan működő és gazdálkodó Összes felhalm. kiadások q Beruházások q Felújítások Felhalm.c.pe.át.állh.kiv Fejlesztési c.hitel visszafiz önállóan Összes felhalm. kiadás Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás működő Szociális Szolgáltató Központ q Beruházás Támogatás ért.felhalm.c.pe.át önállóan Összes felhalm. kiadás működő Karácsony Sándor Általános Művelődési q Beruházás Központ q Felújítások 0 4. önállóan Összes felhalm. kiadás működő Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda q Beruházás q Felújítások önállóan Összes felhalm. kiadás 0 0 Földes Községi Könyvtár működő q Beruházás 0 0 Felhalmozási kiadások önkormányzat összesen:

18 7. számú melléklet Ssz. Cím Gazd.jogkör. Felhasználás jogcíme eredeti módosított jav.ei.mód. jav.mód.ei Szakfeladat 1. Egészségcentrum kialakítása Földes Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala önállóan működő és gazdálkodó Földes Nagyközség Önkormányzata évi tervezett felhalmozási kiadási előirányzatainak módosítása feladatonként Közművelődés célj.szolg.épület átalakítása (IKSZT) Községi piactér kialakítása Községi piactérhez kapcsolódó parkoló kialakítás Ravatalozó épületének átalakítása Első lakáshoz jutás támogatása Fejlesztési célú hitel visszafizetés (Strand) Fejlesztési célú hitel visszafizetés (Peugeot gk.) Fejlesztési célú likvidhitel visszafizetés TÁMOP prog.know how (iskolai jógyakoltat) összesen Kristály Szoc.és Gyermj. 2. Társulás Szoc.Szolg.Közp önállóan működő Notebook nyomtató támogató szolg. Fejl.pály Támogató szolg.gépkocsi bizts.gyermekülés beszr Nagyrábé szoc.épület átalakítás Támogatásért.felh.pe.átadás Nagyrábé összesen Infrastrukturális pályázati önerő Karácsony Sándor Általános Közművelődési érdekeltség növelő pe. Eszköz beszr. Művelődési Központ önállóan működő Informatikai támogatás projektor, notebokk összesen Földes Községi Napközi Televízió (2009 évi szakmai inf.pe) Otthonos Óvoda önállóan működő 0 összesen Földes Községi Könyvtár önállóan működő összesen 0 MINDÖSSZESEN Adatok e Ft-ban

19 8. számú melléklet Szakfeladat A Földes Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2010.évi költségvetési előirányzatainak módosítása feladatonként BEVÉTELEK Műk.célú Felhalh. célú Összes bevétel száma megnevezése jav. ei. jav. mód. jav. ei. jav. jav. ei. jav. mód. eredeti ei. mód. ei. eredeti ei. mód. ei. eredeti ei. mód. ei. mód. ei. mód. mód. ei. mód. ei Települési hulladék vegyes begyüjt.száll Üdülői szálláshelyszolgáltatás Közutak hidak üzemeltetése Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés Nem lakóingatlan bérbeadás üzemeltetés Zöldterület kezelés Fénymásolás egyéb irodai szolgáltatás Önkormányzati jogalkotás OGY. Képv.válalst.kapcs.tevk Önkorm.-i képvisl.válszt.kapcs.tevk Orsz.telp.és ter. Kisebb.v.k.t Önkormányzati igazgatási tevékenység Önkormányzati pénzügyi igazgatás Adó, illeték kiszabása beszedés és adóellenőrzés Közvilágítás Város és közsg.gazd.egyéb m.n.s.tevk Önkormányzatok elszámolásai Finanszírozási műveletek Katasztrófa védelmi helyreállt.tevk Ár- és belvízvédelem Szociális ösztöndíjak Alapfokú okt.int.program.komp.tám Sajátos nev.igény.tan Házi orvosi ügyelet ellt Család és nővédelmi gondozás Rendszeres szociális segély Időskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás norm Helyi rendszeres lakásfennt.támogatás Ápolási díj alanyi jogon Kiegészítő gyermv.támogatás Óvodáztatási támogatás Átmeneti segély Temetési segély Rendkívüli gyermekv.támogatás Mozg.korl.közl.támogatása Közgyógyellátás Köztemetés Önkorm.által nyújtott lakás támogatás Civil szervezetek működési támogatása Közcélú foglalkoztatás Közhasznú foglalkoztatás Alkotóműv.tevékenység Közműv.intézm.közöss.szinterek működ Versenysport-tevékenység támogatása Szabadidős park,fürdő és strandszolg Köztemető fenntartása és működtetése Mindösszesen

20 8. számú melléklet Műk. célú A Földes Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2010.évi költségvetési előirányzatainak módosítása feladatonként Felh.célú KIADÁSOK Ált. tartalék Összes kiadás Adatok e Ft-ban eredeti jav. ei. jav. eredeti jav. ei. jav. eredeti jav. ei. jav. mód. ei. mód. ei. mód. ei. ei. mód. mód. ei. ei. mód. mód. ei. ei. mód. mód. ei. eredeti ei. mód. ei. jav. ei. mód. jav.mód.ei. Létszám , , , ,82

21 9. számú melléklet Földes Nagyközség Önkormányzata évi működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak módosítása mérlegszerűen Adatok e Ft-ban BEVÉTELEK Előirányzat KIADÁSOK Előirányzat eredeti módosított jav.ei.mód. jav.mód.ei. eredeti módosított jav.ei.mód. jav.mód.ei. Intézm.működési bevételek Személyi juttatások Kamatbevételek 0 Munkaadókat terhelő jár Gépjárműadó Dologi kiadások Helyi adók és kapcs.pótlékok Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz Személyi jövedelemadó átadás állh.kívülre, egyéb Egyéb átengedett adók támogatás 0 Társ.és szociálpol. juttatások Önkorm.egyéb sajátos bev Tartalék Támogatásértékű működési Kamatkiadások(működési) bevétel Működési célú pe.átvétel Kamatkiadások (fejlesztési) Normatív állami támogatások Finanszírozási kiadás Likvid hitel visszafizetése Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 0 0 Működési hitel igénybevétele MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ÖSSZESEN: Fejlesztési célú támogatások Felhalmozási kiadások Felhalmozási és tőke jell.bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz 450 átadás állh.kívülre Fejlesztési célú hitel Támogatásértékű felhalm.bevétel visszafizetés Fejlesztési célú pe.átvétel Támogatásértékű felh.célú.pe.átadás Üzemeltetésből származó bev Tám. kölcs.visszatér Felhalmozási célú hitelfelvétel FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ÖSSZESEN BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2010. DECEMBER 15.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2010. DECEMBER 15. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 790-28/2010. 8. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez az Önkormányzat

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez

B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 790-29/2010. 9. B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez az önkormányzat

Részletesebben

a Bizottságokhoz Földes Nagyközség Önkormányzata 2011. évi költségvetési munkaanyagának megtárgyalására

a Bizottságokhoz Földes Nagyközség Önkormányzata 2011. évi költségvetési munkaanyagának megtárgyalására FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 212-3/2011. 1. E LŐTERJESZTÉS a Bizottságokhoz Földes Nagyközség

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/2012.(VIII.29.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló módosított6

Részletesebben

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A 2010. évi költségvetés mellékletei

A 2010. évi költségvetés mellékletei A 2010. évi költségvetés mellékletei 1. sz. melléklet 1.1. sz. melléklet 2.sz. melléklet 2.1. sz. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési a önállóan és részben önállóan gazdálkodó

Részletesebben

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról Hangony

Részletesebben

Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4/2011.(IV.13.)sz. rendelete a 2010.évi zárszámadásról 1..

Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4/2011.(IV.13.)sz. rendelete a 2010.évi zárszámadásról 1.. Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4/2011.(IV.13.)sz. rendelete a zárszámadásról Község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990.évi

Részletesebben

A 2010. évi költségvetésről

A 2010. évi költségvetésről Csabacsűd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő testületének 1/2010.(I.26.) KT. R E N D E L E T E A 2010. évi költségvetésről Kihírdetve: 2010. január 26. Csabacsűd, 2010. január 26. Kasikné Csík Zsuzsanna

Részletesebben

Pálosvörösmart Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Pálosvörösmart Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Pálosvörösmart Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Pálosvörösmart Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról 1.. Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2007. Évi zárszámadási rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt

Részletesebben

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő Testülete. 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő Testülete. 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Hangony Községi Önkormányzat Képviselő Testülete 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Hangony Község Önkormányzat Képviselő - Testülete az államháztartásról

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. szeptember 27-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. szeptember 27-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. szeptember 27-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló többször módosított 6/2004. (II.23.) ÖK. rendelet módosítása

Részletesebben

Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször

Részletesebben

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 5/2013.(IV.30.) önkormányzati RENDELETE

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 5/2013.(IV.30.) önkormányzati RENDELETE KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 5/2013.(IV.30.) önkormányzati RENDELETE az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Kissziget Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2010. január 25 i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2010. január 25 i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. január 25 i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 7/2009. (II.23.) rendelet módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

Előterjesztés. A 2011. évi költségvetés módosításáról

Előterjesztés. A 2011. évi költségvetés módosításáról Előterjesztés A 2011. évi költségvetés módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! A központi támogatás előirányzatának változása, átvett pénzeszköz, keletkezett többletbevétel, illetve bevételi kiesés,

Részletesebben

Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012. (V. 17.) önkormányzati rendelete Csákberény Község Önkormányzatának 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról Csákberény Község Önkormányzat

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés

Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés Megnevezés Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés 1. számú melléklet adatok E Ft-ban Költségvetés Mód. EI Teljesítés Telj. (%) 2008. év 2008.XII.31. 2008.XII.31.

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. február 26-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. február 26-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. február 26-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II.13.) rendelet módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

6. Kieg. tám. egyes szoc. fel.hoz 55.421 54.407 6. Dologi kiadás 59.496 59.650

6. Kieg. tám. egyes szoc. fel.hoz 55.421 54.407 6. Dologi kiadás 59.496 59.650 1. sz. melléklet MÉRLEG 2010. évi költségvetés módosított előirányzata eft Bevételek Előirányzat Mód. Kiadások Előirányzat Mód. megnevezése eredeti ei. megnevezése eredeti ei. 1. Intézm. műk. és 25.982

Részletesebben

2010. I. félévi beszámolója

2010. I. félévi beszámolója Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás I. félévi beszámolója Határozati javaslat Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa megtárgyalta a társulás gazdálkodásáról szóló I. félévi beszámolót.

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2010. (II. 15.) Kt. rendelete

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2010. (II. 15.) Kt. rendelete TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2010. (II. 15.) Kt. rendelete a Tapolca Város Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendeletei egyes mellékletei tartalmának meghatározásáról

Részletesebben

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 1/2012. (II.01.) rendeletét (továbbiakban R ) az alábbiak szerint módosítja

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 1/2012. (II.01.) rendeletét (továbbiakban R ) az alábbiak szerint módosítja Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2012. ( IX.13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetését megállapító 1/2012.(II.01.) rendelet módosításáról Rábakecöl Község

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 3. E L Ő T E R J E S Z T É S Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. szeptember 3-i ülésére Tárgy: Felsőlajos Község Önkormányzatának../2008. (.) rendelete a 2008. évi költségvetésről

Részletesebben

Hunya Község Önkormányzat Képviselő- testülete az Önkormányzat

Hunya Község Önkormányzat Képviselő- testülete az Önkormányzat Hunya Községek Önkormányzat Képvelő testületeinek 2/2008. (II. 29.) számú rendelet a 2008. évi költségvetésről és fejlesztési célkitűzésekről. Hunya község Önkormányzatai Kéviselő-testülete - élve a Magyar

Részletesebben

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő - testületének 3/2012(II.08.)KT. rendelet az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő - testületének 3/2012(II.08.)KT. rendelet az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről Báránd Községi Önkormányzat Képviselő - testületének 3/212(II.8.)KT. rendelet az önkormányzat és intézményei 212. évi költségvetéséről Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

- 1-1. számú melléklet. MÉRLEG 2007 ÉV (Monoszló)

- 1-1. számú melléklet. MÉRLEG 2007 ÉV (Monoszló) 1 1 1. számú melléklet MÉRLEG 2007 ÉV (Monoszló) adatok ezer Ftban 2006. 2007. ESZKÖZÖK A.) A.) Befektetett eszközök összesen 71.786 69.704 I. Immateriális javak 1.467 506 II. Tárgyi eszközök 68.714 67.543

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2007. november 29-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2007. november 29-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 233-15/2007. K I V O N A T Készült: Sényő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2007. november 29-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

Részletesebben

5. Az önkormányzat költségvetési mérlegét az 1. számú melléklet tartalmazza.

5. Az önkormányzat költségvetési mérlegét az 1. számú melléklet tartalmazza. Felsőpetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (02.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről Felsőpetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

pénzmaradványának igénybevételét

pénzmaradványának igénybevételét A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 1/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelete a Tolna Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról A

Részletesebben

Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása

Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása 1. számú melléklet Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása Megnevezés előirányzat Adatok e Ft-ban módos.ei tény I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Támogatás 55247 56522 56522 Központi

Részletesebben

HANGONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 8/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelete

HANGONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 8/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelete HANGONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ - TESTÜLETE 8/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (II. 16.) rendelet módosításáról Hangony Községi

Részletesebben

A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire. 2..

A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire. 2.. Szabadszentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2010.(II.20.) számú zárszámadási rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról Szabadszentkirály Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 2010. 2010. 1.205.320 1.249.320 I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 2010. 2010. 1.205.320 1.249.320 I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kozármisleny Város Önkormányzata - a helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetését is tartalmazó - 2010. évi költségvetésének mérlege BEVÉTELEK (ezer Ft-ban) megnevezés KIADÁSOK (ezer

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. decembe 18-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. decembe 18-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. decembe 18-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II.13.) rendelet módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

1) A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA

1) A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette :Vargáné Fodor Rita pü.cs.v. előterjeszti:

Részletesebben

Létavértes Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének pénzügyi mérlege K I A D Á S O K

Létavértes Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének pénzügyi mérlege K I A D Á S O K Létavértes Városi Önkormányzat költségvetésének pénzügyi mérlege 1. számú melléklet adatok e Ft-ban 1. sz. táblázat B E V É T E L E K 4/2011.(III.3.) Ör.számú rendelezthez Sorszám Bevételi jogcím 2010.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

A 2010. évi költségvetés mellékletei

A 2010. évi költségvetés mellékletei A 2010. évi költségvetés mellékletei 1. sz. melléklet 1.1. sz. melléklet 2.sz. melléklet 2.1. sz. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési a önállóan és részben önállóan gazdálkodó

Részletesebben

Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2/2009. (III.19.) rendelete

Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2/2009. (III.19.) rendelete Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2/2009. (III.19.) rendelete Az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl Vasmegyer Önkormányzat Képviselıtestülete, az államháztartásról szóló 1992. évi

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1

Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1 Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől 1/1 ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban

Részletesebben

Hortobágy Község Önkormányzatának 2011. évi költségvetése Működési és felhalmozási bevételek, kiadások előirányzatának mérlege Adatok eft-ban Kiadások

Hortobágy Község Önkormányzatának 2011. évi költségvetése Működési és felhalmozási bevételek, kiadások előirányzatának mérlege Adatok eft-ban Kiadások 2.sz.melléklet Hortobágy Község Önkormányzatának 211. évi költségvetése Működési és felhalmozási bevételek, kiadások előirányzatának mérlege Adatok eft-ban Kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadót

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. április 22.-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzatának./2009.( ) rendelete a 2008. évi költségvetésrıl szóló

Részletesebben

2. 2 E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. kihirdetett rendelet minősül. 2 Kihirdetve: 2006. december 27.-én

2. 2 E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. kihirdetett rendelet minősül. 2 Kihirdetve: 2006. december 27.-én 26/2006.(XII.27.) Orosházi Önkormányzati rendelet 1 az Önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendeleteihez kapcsolódó kötelező mellékletek tartalmi meghatározásáról Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t 2 0 1 3. o k t ó b e r 1 5 - i t e s t ü l e t i ü l é s é r e

E L Ő T E R J E S Z T É S a K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t 2 0 1 3. o k t ó b e r 1 5 - i t e s t ü l e t i ü l é s é r e LŐKÖSHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 5743 Lőkösháza, Eleki út 28. Tel.: (66) 244-244 Tel./Fax: (66) 244-074 E-mail: lokoshaza@lokoshaza.hu Honlap: www.lokoshaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a K é p v i s e l

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet hatálya. A költségvetési rendelet hatálya az önkormányzatra, valamint az általa irányított költségvetési szervekre terjed ki.

I. fejezet. A rendelet hatálya. A költségvetési rendelet hatálya az önkormányzatra, valamint az általa irányított költségvetési szervekre terjed ki. Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testületének /. (II..) önkormányzati rendelete Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testületének. évi költségvetéséről Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 28/2007. ( X. 31.)ÖR. rendelete

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 28/2007. ( X. 31.)ÖR. rendelete C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 28/2007. ( X. 31.)ÖR. rendelete Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának 2007. évi költségvetéséről szóló 1/2007. (II. 14.) ÖR. rendelete

Részletesebben

ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M 2 308 517 2 364 215 1 111 482 4 1 Személyi juttatások 866 627 874 620 416 140 5 2 Munkaadókat terhelő járulékok

ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M 2 308 517 2 364 215 1 111 482 4 1 Személyi juttatások 866 627 874 620 416 140 5 2 Munkaadókat terhelő járulékok . melléklet a.../20. (IX....) Kt. határozathoz Nagykálló Város Önkormányzata 20. évi bevételinek és kiadásainak I. félévi alakulása ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M Cím száma Alcím száma Előir. csopszám

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetési előirányzatokról

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetési előirányzatokról Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetési előirányzatokról I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat

Részletesebben

Az önkormányzat bevételi előirányzatai forrásonként (e Ft-ban)

Az önkormányzat bevételi előirányzatai forrásonként (e Ft-ban) 1.sz.melléklet Az önkormányzat bevételi előirányzatai forrásonként (e Ft-ban) Bevételi forrás megnevezése Működési Felhalmozási Mindösszesen: 2006. mód ei. 2007. mód ei. 2007. telj. 2008. terv 2006. mód

Részletesebben

POLGÁRMESTERI HIVATAL Bevételek

POLGÁRMESTERI HIVATAL Bevételek Hivatalbevételek 1/a POLGÁRMESTERI HIVATAL Bevételek 2013.év 2014.év 2014.év 2014.év 2015.év eredeti ei. eredeti ei. mód. ei. várható telj. eredeti ei. B3600 011130 Alaptevékenység bevételei 4 500 2 000

Részletesebben

1. számú melléklet a.. /2010.( II...). költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési mérlege

1. számú melléklet a.. /2010.( II...). költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési mérlege 1. számú melléklet a.. /2010.( II...). költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési mérlege 2010. évi 2010/2009. 2010. évi Sor. Megnevezés 2009. évi előirányzat megoszlás

Részletesebben

Nyírmártonfalva Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2010. (II. 11.) kt. számú rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl

Nyírmártonfalva Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2010. (II. 11.) kt. számú rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl Nyírmártonfalva Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2010. (II. 11.) kt. számú rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a Helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzatának 1/2003.(I.28.) Kt. számú rendelete

Ercsi Város Önkormányzatának 1/2003.(I.28.) Kt. számú rendelete Ercsi Város Önkormányzatának 1/2003.(I.28.) Kt. számú rendelete az Önkormányzat 2002. évi költségvetéséről szóló, 1/2002.(I.22.) Kt. számú rendelet módosításáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Körösladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete

Körösladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete Körösladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete Körösladány Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉG ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2010.(XI. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

TISZAUG KÖZSÉG ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2010.(XI. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE TISZAUG KÖZSÉG ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2010.(XI. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Tiszaug Község Önkormányzat 2010. évi költségvetésének megállapításáról szóló 6/2010. (II. 16.) önkormányzati

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. június 19-én 14.00 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2012. június 19-én 14.00 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 55 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 17-i ülésére. Tengölics Judit irodavezető

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 17-i ülésére. Tengölics Judit irodavezető 1. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 17-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2010.( ) rendelete a 2010. évi költségvetésről

Részletesebben

1 Balatonújlak Község Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 8712 Balatonújlak, Templom u. 3. E l ő t e r j e s z t é s

1 Balatonújlak Község Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 8712 Balatonújlak, Templom u. 3. E l ő t e r j e s z t é s 1 Balatonújlak Község Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 8712 Balatonújlak, Templom u. 3. Ügyiratszám: 1721/2/ 2. számú előterjesztés E l ő t e r j e s z t é s az Önkormányzat évi költségvetését megállapító

Részletesebben

Két testületi ülés közt eltelt időszak fontosabb eseményeiről, az önkormányzat érdekében végzett munkáról.

Két testületi ülés közt eltelt időszak fontosabb eseményeiről, az önkormányzat érdekében végzett munkáról. Két testületi ülés közt eltelt időszak fontosabb eseményeiről, az önkormányzat érdekében végzett munkáról. Május 24: Nukleáris baleset-elhárítási gyakorlatot tartottunk összevontan Rétság, Szécsény, Balassagyarmat

Részletesebben

jegyzője polgármestere ELŐTERJESZTÉS

jegyzője polgármestere ELŐTERJESZTÉS Nagykáta Város Önkormányzata Nagykáta Város Önkormányzata jegyzője polgármestere ELŐTERJESZTÉS Nagykáta Város Önkormányzata 2009. évi többször módosított 1/2009 (II.13.) költségvetési rendeletének végrehajtásáról

Részletesebben

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2012. (III.08.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2012. (III.08.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2012. (III.08.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről 1 A módosításokkal egységes szerkezetben. Utolsó átvezetett módosítás:

Részletesebben

A rendelet hatálya. Az önkormányzat és költségvetési szerve(i) 2008. évi költségvetése

A rendelet hatálya. Az önkormányzat és költségvetési szerve(i) 2008. évi költségvetése Petőfibánya Község Önkormányzata 4/2008. (II. 13.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Petőfibánya Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször módosított - 1992.

Részletesebben

Beleg Község bevételi főösszegének forrásonkénti megbontása

Beleg Község bevételi főösszegének forrásonkénti megbontása 1. számú melléklet Beleg Község bevételi főösszegének forrásonkénti megbontása 2008 évi előirányzat Adatok e Ft-ban 2009 évi 2010 évi I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Támogatás 56523 49900 50500 Központi költségvetésből

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 7/2010. /IV. 30./ önkormányzati rendelete a város 2010.évi költségvetésér l szóló 3/2010. (II.15.

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 7/2010. /IV. 30./ önkormányzati rendelete a város 2010.évi költségvetésér l szóló 3/2010. (II.15. Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 7/2010. /IV. 30./ önkormányzati rendelete a város 2010.évi költségvetésér l szóló 3/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról. Pásztó Városi Önkormányzat

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. május 29 -i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. május 29 -i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. május 29 -i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II.13.) rendelet módosítása Előadó: Horváth László

Részletesebben

Javaslat. Pásztó Város Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének módosítására

Javaslat. Pásztó Város Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének módosítására PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-80 /2009. Javaslat Pásztó Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének módosítására

Részletesebben

Beleg Község bevételi főösszegének forrásonkénti megbontása

Beleg Község bevételi főösszegének forrásonkénti megbontása 1. számú melléklet Beleg Község bevételi főösszegének forrásonkénti megbontása 2008 évi előirányzat Adatok e Ft-ban I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Támogatás 56649 49900 50500 Központi költségvetésből 56649 49900

Részletesebben

RENDELET - TERVEZET 1..

RENDELET - TERVEZET 1.. RENDELET - TERVEZET Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének../ 2010 (. ) sz. rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

2009. évi költségvetési Berhida Város Önkormányzata Bevételek

2009. évi költségvetési Berhida Város Önkormányzata Bevételek 29. évi költségvetési Berhida Város Önkormányzata Bevételek 1. számú melléklet adatok ezer Ft-ban 29. Évi eredeti BEVÉTELI JOGCÍMEK előirányzat 29. Évi mód előirányzat változás mód. Javaslat Teljes. 3.31

Részletesebben

1. A rendelet hatálya Bazsi Község Önkormányzatra (a továbbiakban: önkormányzat), valamint az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

1. A rendelet hatálya Bazsi Község Önkormányzatra (a továbbiakban: önkormányzat), valamint az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki. BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV. 30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete. a 2013. évi zárszámadásról

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete. a 2013. évi zárszámadásról Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete TERVEZET a 2013. évi zárszámadásról Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2013. (IV.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2013. (IV.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2013. (IV.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a 2012. évi pénzügyi terv végrehajtásáról A rendelet kihirdetve: 2013. április 26 -n. Pisákné Páll Ilona

Részletesebben

Döbrököz Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2012.(II.11.) rendelete Döbrököz Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről

Döbrököz Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2012.(II.11.) rendelete Döbrököz Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről Döbrököz Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2012.(II.11.) rendelete Döbrököz Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről Döbrököz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

A 2011. évi KÖLTSÉGVETÉS MELLÉKLETEI. 2 1. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje

A 2011. évi KÖLTSÉGVETÉS MELLÉKLETEI. 2 1. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje A B A 20. évi KÖLTSÉGVETÉS MELLÉKLETEI 2. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje 3 2. melléklet 4 3. melléklet 5 4. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata

Részletesebben

Ásotthalom Község Polgármesterétől 5/2010.

Ásotthalom Község Polgármesterétől 5/2010. Ásotthalom Község Polgármesterétől 5/2010. Témafelelős: Pipicz Anita Véleményező Bizottság: minden bizottság Ikt.szám: 21 /2010. Tárgy: Az Önkormányzat 2009. évi zárszámadása Melléklet: 1 db rendelet-tervezet

Részletesebben

K é s z ü l t : Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. október 31-én 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

K é s z ü l t : Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. október 31-én 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v K é s z ü l t : Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. október 31-én 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Jelen vannak: IKSZT épülete Iklódbördőce

Részletesebben

B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2011. (V. 06.) önkormányzati rendelete

B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2011. (V. 06.) önkormányzati rendelete B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2011. (V. 06.) önkormányzati rendelete Ibrány Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2011. (III.10.)

Részletesebben

Berente Önkormányzat 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. melléklet B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím 2009. évi 2009.évi tény 2010. évi 1 2 5 4 5 1. I. Önkormányzat működési bevételei

Részletesebben

ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2/2011. (II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl

ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2/2011. (II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2011. (II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl Az önkormányzat képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91.

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. november 29-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. november 29-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. november 29-i ülésére Tárgy: Zirc Város Önkormányzat 2005. évi költségvetési koncepciója, 2004. évi várható teljesítés Előadó: Horváth

Részletesebben

MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének. 1/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének. 1/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Hatályos:.27.- MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének / (II. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

I. Fejezet. II. Fejezet. 1 Módosította: 20/2009. (VI. 15.) K t r. s z. rendelet 1. (1)

I. Fejezet. II. Fejezet. 1 Módosította: 20/2009. (VI. 15.) K t r. s z. rendelet 1. (1) 1. oldal Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2009. (II. 19.) K t r. s z. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről I. Fejezet Sárbogárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Dokumentumazonosító információk

Dokumentumazonosító információk Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 6/2008.(VIII.22.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: Az önkormányzat költségvetéséről Módosított rendelet azonosítója: 2/2008.(II.29.) Rendelet tárgykódja:

Részletesebben

a) ebből: felhalmozási célú előző évek pénzmaradványának igénybevételét b) ebből működési célú előző évek

a) ebből: felhalmozási célú előző évek pénzmaradványának igénybevételét b) ebből működési célú előző évek A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 1/2012. (II.17.) önkormányzati RENDELETE a Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról A

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2010.(II.18.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A 2010.év i k öltségvetésről Módosított rendelet azonosítója: Rendelet

Részletesebben

A Rendelet 3. -a helyébe a következő rendelkezés lép:

A Rendelet 3. -a helyébe a következő rendelkezés lép: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 30/2012. (IX.27.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről szóló 8/2012. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról Salgótarján Megyei Jogú Város

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet 2007. évi költségvetési beszámoló. Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet 2007. évi költségvetési beszámoló. Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege JászNagykunSzolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet 2007. évi költségvetési beszámoló BEVÉTELEK Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege KIADÁSOK Megnevezés 2007. eredeti ei. 2007.

Részletesebben

Mellékletek. 1. számú melléklet a költségvetési rendelet 2. (2) bekezdéséhez a költségvetési rendelet címrendjéről

Mellékletek. 1. számú melléklet a költségvetési rendelet 2. (2) bekezdéséhez a költségvetési rendelet címrendjéről Mellékletek 1. számú melléklet a költségvetési rendelet 2. (2) bekezdéséhez a költségvetési rendelet címrendjéről 2. számú melléklet a költségvetési rendelet 4. (1) bekezdéséhez az önkormányzat 2010. évi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról

ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról 3. Napirend ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. (1) bekezdése alapján a jegyző által elkészített, a

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2012. szeptember 27-én 14 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2012. szeptember 27-én 14 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete. a 2010. évi zárszámadásról

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete. a 2010. évi zárszámadásról Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete a 2010. évi zárszámadásról (módosításokkal egységes szerkezetben) Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere.

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése Budapest, Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai

Részletesebben

Az Önkormányzat 2008. évi pénzforgalmi mérlege

Az Önkormányzat 2008. évi pénzforgalmi mérlege 1. számú melléklet /2009. (...) KT. rendelethez Az Önkormányzat 2008. évi pénzforgalmi mérlege adatok ezer Ft-ban Előirányzat Teljesítés Előirányzat Teljesítés BEVÉTELEK Eredeti Módosított Összege %-a

Részletesebben

Pásztó, 2009. február 25. 3.. Ez a rendelet 2009. március 2-án lép hatályba, de rendelkezéseit 2008.évre kell alkalmazni.

Pásztó, 2009. február 25. 3.. Ez a rendelet 2009. március 2-án lép hatályba, de rendelkezéseit 2008.évre kell alkalmazni. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2009./III.2./ rendelete, az 5 / 2009. /II.17. / rendelettel, a 23 / 2008. /XI.28. / rendelettel, a 22/2008. /XI.12./ számú rendelettel, a 20/2008. /X.15./

Részletesebben

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2011.(II.17.) RENDELETE

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2011.(II.17.) RENDELETE Kisszállás Község Önkormányzat Képviselőtestülete 5/2011.(II.17.) RENDELETE Az önkormányzat költségvetése és zárszámadása mérlegrendszerének tartalmi követelményeiről Kisszállás Község Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email. Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.hu M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A VÁROS 11/2011. (VI. 1.) önkormányzati rendelete

C S A N Á D P A L O T A VÁROS 11/2011. (VI. 1.) önkormányzati rendelete C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2011. (VI. 1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011 (II. 24.) önkormányzati rendelete módosításáról

Részletesebben