Körösladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Körösladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete"

Átírás

1 Körösladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete Körösladány Város Önkormányzatának évi költségvetéséről Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Alcím Az Önkormányzat bevételei és kiadásai 1. (1) A Képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetését e Ft bevétellel és e Ft kiadással, ezen belül bevételeit: e Ft költségvetési bevétellel 0 e Ft finanszírozási bevétellel, kiadásait: e Ft költségvetési kiadással, ezen belül e Ft személyi juttatással, e Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóval, e Ft dologi kiadással e Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival e Ft egyéb működési célú kiadásokkal, e Ft felhalmozási kiadásokkal, 0 e Ft finanszírozási kiadással állapítja meg. (2) A évre tervezett céltartalék összege e Ft. 2. (1) Az 1. -ban megállapított bevételek és kiadások mérlegét a rendelet 1. melléklete tartalmazza. (2) A kiemelt kiadási és bevételi jogcímeket a rendelet 2. melléklete tartalmazza. 3. (1) Az 1. -ban megállapított bevételeket forrásonként és főbb jogcímcsoportonként a rendelet 3-4. melléklete tartalmazza. (2) A helyi adókat és az egyéb közhatalmi bevételeket a rendelet 3. melléklete tartalmazza. Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1

2 4. (1) A évi költségvetés címrend szerinti kiadásait összevontan az 5.melléklet, valamint bevétel címenként és bevételi-kiadási kiemelt előirányzatonként a rendelet 6,7,8,9,10 melléklete tartalmazza, míg az ÁMK tagintézményeinek bevételi-kiadási előirányzatait a 11,12,13,14 mellékletek tartalmazzák. (2) Az önkormányzat évi létszámkerete 296 fő, a rendelet 15. melléklete szerint. (3) A beruházásokat és felújításokat a rendelet 16. melléklete tartalmazza. (4) Lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a rendelet 17. melléklete tartalmazza. 5. A évi tartalék összege e Ft a rendelet 18. melléklete szerint. 6. (1) Az Önkormányzat nem tervez olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé. (2) Az Önkormányzat a Gst. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséggel nem rendelkezik. (3) Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseit a 19.melléklet tartalmazza. (4) Az Önkormányzat közvetett támogatásait a 20.melléklet mutatja be. 7. (1) Az Áht. 24. (4) bekezdés d) pontja és a 29/A. alapján, a költségvetési évet követő 3 évre a Stabilitási tv. 45. (1) bekezdés a) pontja és a 3. (1) bekezdése szerint, a saját bevételeket és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeket e rendelet 21. melléklete tartalmazza. (2) Az Európai Uniós forrásokkal támogatott fejlesztések 2015 évi tervezett adatait a 23.melléklet mutatja be. 2. Alcím Az előirányzatok felhasználása 8. (1) Az önkormányzat évi előirányzat felhasználási ütemtervét a rendelet 22. melléklete tartalmazza. (2) Az önkormányzat évi kötelező feladatainak ellátását biztosító költ- 2 Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete

3 ségvetési források és kiadások előirányzatait a rendelet 24. melléklete tartalmazza. (3) Az önkormányzat évi önként vállalt feladatainak ellátását biztosító költségvetési források és kiadások előirányzatait a rendelet 25. melléklete tartalmazza. (4) Az önkormányzat évi államigazgatási feladatainak ellátását biztosító költségvetési források és kiadások előirányzatait a rendelet 26. melléklete tartalmazza. 3. Alcím évi költségvetés végrehajtásának szabályai 9. (1) A polgármester köteles haladéktalanul tájékoztatni a képviselő-testületet, ha az önkormányzat 30 napon túli tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti előirányzatának 10 %-át és e tartozást egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani. (2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a polgármester kezdeményezi a képviselőtestületnél önkormányzati biztos kirendelését. (3) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé. 10. A költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. 11. A képviselő-testület a költségvetési rendelet módosításáról időközönként, de legalább a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló megküldésének külön jogszabályban meghozott határidejéig december 31-i hatállyal dönt. 12. (1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számlájára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester köteles a képviselő-testületet tájékoztatni. A képviselőtestület legalább félévenként - adott év június 30-i illetve december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról. (2) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól előirányzat módosítás nélkül is eltérhet. 13. Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3

4 Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többlet hasznosításának módja értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés. 14. (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 30 napon túl szabad pénzeszközből értékpapírt vásároljon és a Képviselő-testületet erről a következő testületi ülésen tájékoztassa. (2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a B11. Önkormányzatok működési támogatásai rovaton megtervezett költségi bevételi előirányzat és a B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás rovaton megtervezett költségi bevételi előirányzat módosítására a K512. Tartalékok rovaton megtervezett költségvetési kiadási előirányzattal szemben. (3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a (2) bekezdésben megjelölt kivétellel a B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, a B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, a B6. Működési célú átvett pénzeszközök és a B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain megtervezett költségvetési bevételi előirányzatok módosítására a bevételhez kapcsolódó célnak megfelelő költségvetési kiadási előirányzatok egyidejű módosításával. (4) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra. (5) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja. (6) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az átadott és átvett pénzek tekintetében a megállapodások megkötésével. 4. Alcím Záró rendelkezések 15. (1) A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit január 1. napjától alkalmazni kell. (2) Hatályba lépésével egyidejűleg a 1/2014.(II.12.) ÖR. sz. rendelet 2. -ának (1) bekezdés c) pontja hatályát veszti. Kardos Károly polgármester Ilyés Lajos jegyző Kihirdetve: Körösladány,2015.február 27. Ilyés Lajos jegyző 4 Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete

5 1.melléklet Tájékoztató A 2015 évi költségvetés működési és felhalmozási célú Bevételi és kiadási előirányzatokról Müködési célú bevételek Müködési célú kiadások Intézményi működési bevételek Személyi juttattások Közhatalmi bev./helyi adók bevétele Munkaadókat terhelő járulékok Önkorm.műk.tám Dologi kiadások Közhatalmi bev./termőföld bérbea.ja. 500 Ellátottak pénzbeli juttatásai Műk.c.pe. átvét ÁHT-n kívülről 200 Tám.ért.műk.kiadás társulásnak 3014 Közhat.bev./Gépjárműadó 40%-a 7300 Tám.ért.műk.kiadás társ szervek Mük.c.tám.ÁHT-n belül Hitel törlesztés 0 Mük.c.tám.ÁHT-n belül TB-től 8444 Müködési bevétel össz.: Müködési kiadás össz.: Felhalmozási célú bevételek Felhalmozási célú kiadások Felhalm.saját.bevIngatlanért Lakásépítési támogatás 4000 Felhalm.saját bev.lakáseladás törl. 400 Tartalék Tám.ért.felh.bev.fej.kez.hazai(EU) Felújítás Lakbér bevételek 3750 Felhalmozás-beruházás Lakás és belvizes hitel törlesztés 4700 Tám.ért.felhalm.c.kiad.önk.társ.- nak 8422 Felhalm.c.b.ÁHT-n kívül 7087 Felhalmozási bevétel össz.: Felhalmozási kiadás össz.: BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK ÖSSZESEN Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5

6 2.melléklet/1 Körösladány Önkormányzat kormányzati funkciók szerinti kiadásai és bevételei a 2015.évi költségvetési tervezethez egyéb intézmények nélkül Útépítés Szennyvíz Vagyonga csatorna zdálkodás építése Pü.- gazd.fa.m ás szerv r. Civil szervezetek műk. tám. Lakóépül et ép. Körösladányi napok Városgaz dálkodás Közvilágít ás Sporttev. Trv.szerinti munkabér Nem rendszeres személyi juttatások Külső személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb kiadások PE.ÁTADÁS,EGYÉB TÁMOGATÁS Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás összesen: Felhalmozási kiadások Támogatási kölcsön nyújtása Hiteltörlesztés Általános tartalék KIADÁSOK Működési bevételek Önk.sajátos műk.bev Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Önkormányzat ktgv.tám Tám.ért.műk.bev.ÁHT-n belül Tám.ért.mük.bev. Hazai programra Felhalm.c.pe.átvét.ÁHT-n kívülről Tám.ért.bev.felh.hazai EU program Támogatási kölcsön visszavét ÁHT-n kívülrő BEVÉTEL ÖSSZESEN Önkormányzati támogatás Létszám: Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete

7 2.melléklet/2 Lakáshoz jutást segítő tám. Hosszabb időtart.kö z foglalkoztatás/sta RTMUNK A Önkormányzato k elszámol ásai kp.ktgv.vel Háziorvos i szolg. Betegség gel kapcs.pb. ell..tám/k özgyógy Lakásfen ntartással,lakhatás sal összefüg gő ell.. Munkanél küli aktív korúak ell. Egyéb szoc.pb.el l.tám./átm eneti segély Elhunyt szem.hátr amar.-nak pb.tám./t emetési segély Gyerm.vé d.pb.és Mindössz term.ell./r esen endkívüli GYVT Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Külső személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb kiadások PE.ÁTADÁS,EGYÉB TÁMOGATÁS Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás összesen: Felhalmozási kiadások Támogatási kölcsön nyújtása Hiteltörlesztés Általános tartalék KIADÁSOK Működési bevételek Önk.sajátos műk.bev Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Önkormányzat ktgv.tám Mük.c.pe.átvét.ÁHT-n kívülről Mük.c.pe.átvét.ÁHT-n belülről Felhalm.c.pe.átvét.ÁHT-n kívülről Felhalm.c.pe.átvét ÁHT-n belül Támogatási kölcsön visszavét ÁHT-n kívülrő BEVÉTEL ÖSSZESEN Önkormányzati támogatás Létszám: Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7

8 3.melléklet 2015.évi költségvetési tervezet Körösladány Város Önkormányzat összesen 2014.évi 2015.évi eredeti terv Hivatal működési bevételei ÁMK bevétele KESZI bevétele Viziközmű bevétele Önkormányzat bevétele Intézményi működési bevételek: Lakbér bevételek Önkormányzat sajátos bevételei Magánszemélyek kommunális adója Talajterhelési díj Iparűzési adó Pótlékok,birságok Helyi adó bevétel Saját folyó bevételek/helyi adó+sajátos bevételek/ Gépjárműadó bevétel 40% Termőföld bérbeadásából szárm.jöv.adó Átengedett bevételek Közhatalmi bevételek Lakáseladás törl./1994-es Ingatlaneladás Felhalmozási bevétel/szgyf Felhalmozási saját bevételek Önkormányzati hivatal műk.tám. 18,37 fő*4580eft/fő Zöldterület gazd.kapcs.feladatok ellátására Közvilágítás fenntartásának támogatása Köztemető fenntartása Közutak fenntartásának támogatása Beszámítás összege Egyéb kötelező önkorm.feladatok tám Lakott külterülettel kapcs.fa Lak.tel. foly.hull.ártalmatlanítás 300m3*100 Ft Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz Szoc.és gyerm.jóléti alapszolg.fa.mutató alapján Szociális étkeztetés 195 fő*55360ft/fő Házi segítségnyújtás 45 fő* Ft Időskorúak nappali ellátás 28 fő* Ft Demens időskorúak nappali ellátás 2 fő* Ft Időskor.ápoló-gond.otthoni ell. Szakmai dolg.bértám.7fő Időskor.ápoló-gond.otthoni ell.int.üzem.tám Bölcsödei ellátás nem fogy.-hátr.11 fő* Ft Bölcsödei ellátás hátrányos helyz.5 fő* Ft Bölcsödei ellátás HHH-s.4 fő* Ft Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete

9 4.melléklet Ingyenes intézményi étkeztetés 7 fő* Ft 0 0 Óvodaped. bértám.8 hóra 14 fő Óvoda közvetlen segítők bértám 8 hóra 9 fő Óvodaped. bértám.4 hóra 12,5 fő Óvodaped.pótlólagos összeg 12.5 fő Óvoda közvetlen segítők bértám 4 hóra 9 fő Teljes idejű óvodai csoport tám. 147 fő 8 hó Teljes idejű óvodai csoport tám. 135 fő 4 hó Kieg.tám.minősítésből adódó többletkiadásra Könyvtári közművelődési és múzeumi feladatok tám Gyerm.étk.-ben dolgozók bértámogatása Gyermekétk.üzemeltetési tám Központosított ei. 0 0 Segélyek visszaigénylése Állami hozzájárulások Önkormányzatok működési támogatása Működési célú támogatások ÁHT-n belül Működési célú támogatások TB Alapoktól Műk.célú pénzeszköz átvét ÁHT-n kívülről Felhalmozási célra átvett pe. ÁHT-n kívülről Tám.ért.felh.bev.fej.kez.hazai(EU) programokhoz Mük.c.támogatások ÁHT-n belül/közhasznú fogl Átvett pénzeszközök Lakás és belvizes hitel v.térités HITEL 0 0 BEVÉTELEK: Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9

10 5.melléklet Adatok E/ft-ban 2015.évi költségvetési tervezet Körösladány Város Önkormányzat összesen KIADÁSI OLDAL 2014 évi 2015 évi eredeti tervezet Trv.szerinti munkabérek Nem rendszeres személyi juttatás Külső személyi juttatás Személyi juttatás összesen: Munkaadókat terhelő járulékok: Dologi kiadások: Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb műk.c.tám ÁHT-n belül Egyéb mük.c.t.áht-n kivülre/civil szervek Egyéb felhalm.c.tám.áht-n belülre Felújítás összesen Felhalmozási kiadások: Pénzeszközátadások 0 0 Céltartalékok Hitel törlesztés 0 0 Első lakáshoz jutók tám KIADÁSOK: Létszám: Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete

11 6.melléklet/ évi költségvetés Körösladány Önkormányzat intézmények nélkül KIADÁS 2014 évi 2015 évi terv terv Személyi juttatások összesen: Munkaadókat terhelő járulékok: Dologi kiadások Intézményfinanszírozás/ÖMG Társadalom és szocpol ellátások Tám.ért.műk.kiadás társulásnak Tám.ért.műk.kiadás társ szervek Tám.ért.felhalm.c.kiad.önk.társ.- nak Önállóan működő int.-ek finansz Felújítás összesen: Beruházás összesen: Lakásvásárlási támogatások Tartalék Hitel törlesztés 0 0 KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszám Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11

12 6.melléklet/ évi költségvetés Körösladány Önkormányzat intézmények nélkül BEVÉTELEK 2014 évi 2015 évi Eredeti terv Intézményi működési bevételek Felhalmozási saját bevételek Magánszemélyek kommunális adója Iparűzési adó Pótlékok,bírságok Gépjárműadó Termőföld bérbeadásából szárm.jöv.adó Talajterhelési dij Lakbérbevételek Önkorm. sajátos működési bevételei Helyi önk.műk.ált.ktg.-ei tám Beszámítás Köznev.fa.-ok tám Szoc.,gyerm.jólét,gyermél.tám Műk.c.kp.-i előirányzatok 60 0 Kulturális fa.tám Önkorm. költségvetési támogatása Támogatás ért.műk.bev. ÁHT-n belülről Tám.ért.felh.bev.fej.kez. Ei. Hazai/EU/programokra Felhalm.c.pe.átvét ÁHT-n kívülről Műk.c.pe.átvét ÁHT-n kívülről Kiegyenlítő,függő,átfutó bevételek 0 0 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete

13 7.melléklet Polgármesteri Hivatal 2015.évi költségvetési terve KIADÁS 2014 évi 2015 évi terv terv Törvény szerinti munkabérek Nem rendszeres személyi juttatások Külső személyi juttatások SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN: MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK DOLOGI KIADÁSOK BERUHÁZÁS TARTALÉK 0 0 KIADÁSOK ÖSSZESEN: BEVÉTEL INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Támogatási kölcsön visszavét ÁHT-n kívülről Intézményfinanszírozás/állami támogatás szerint Intézményfinanszírozás/önkormányzati bevételből BEVÉTEL ÖSSZESEN: Engedélyezett létszám: Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 13

14 8.melléklet KESZI évi terv 2014 évi 2015 évi terv terv Törvény szerinti munkabérek Nem rendszeres személyi juttatások Külső személyi juttatások/szoc.fogl.miatt SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN: MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁR. ÖSSZ.: DOLOGI KIADÁSOK BERUHÁZÁSOK KIADÁSOK ÖSSZESEN: BEVÉTELEK INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Intézményfinansz.OEP tám.ért.műk.bev Intézményfinanszírozás/Állami támogatás szerint Intézményfinanszírozás/Önkormányzati bevételből BEVÉTEL ÖSSZESEN: Létszám Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete

15 9.melléklet 2015.évi költségvetés Víziközmű Intézmény 2014.évi 2015 évi eredeti terv Törvény szerinti munkabérek Nem rendszeres személyi juttatások Külső személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások KIADÁSOK Működési bevételek Tá.ért.műk.bev. ÁHT-n belül/bértám 0 0 Önkormányzati támogatás Állami támogatás BEVÉTEL ÖSSZESEN Létszám Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 15

16 10.melléklet ÁMK összesen 2015.évi költségvetési terve KIADÁS 2014 évi 2015 évi eredeti terv Törvény szerinti munkabérek Nem rendszeres személyi juttatások Külső személyi juttatások 0 0 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN: MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK : DOLOGI KIADÁSOK BERUHÁZÁS KIADÁSOK ÖSSZESEN: BEVÉTEL INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Tám.ért.műk.bev.elk.áll.pa.-ból/bértám Intézményfinanszírozás/állami támogatás szerint Intézményfinanszírozás/önkormányzati bevételből BEVÉTEL ÖSSZESEN: Engedélyezett létszám: Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete

17 11.melléklet ÁMK Óvoda-bölcsőde 2015.évi költségvetési terve KIADÁS 2014.évi 2015.évi eredeti terv Törvény szerinti munkabérek Nem rendszeres személyi juttatások Külső személyi juttatások/prémium évek 0 0 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN: MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK : DOLOGI KIADÁSOK BERUHÁZÁS KIADÁSOK ÖSSZESEN: BEVÉTEL Kamatbevételek 0 0 INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 0 0 Tám.ért.műk.bev.elkül.állami pa.-ból bértám 0 0 Intézményfinanszírozás/Állami támogatás szerint Intézményfinanszírozás/Önkormányzati bevételből BEVÉTEL ÖSSZESEN: Létszám: Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 17

18 12.melléklet ÁMK Iskolafenntartás 2015.évi költségvetési terve KIADÁS 2014.évi 2015.évi eredeti terv Törvény szerinti munkabérek Nem rendszeres személyi juttatások Külső személyi juttatások 0 0 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN: MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK : DOLOGI KIADÁSOK KIADÁSOK ÖSSZESEN: BEVÉTEL INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Műk.c.pe.fej.kez.ei. Hazai/EU/ finansz. 0 0 Tám.ért.műk.bev.elk.áll.pa.-ból/bértám Intézményfinanszírozás/normativa szerint 0 0 Intézményfinanszírozás/kistérségi normatíva szerint 0 0 Intézményfinanszírozás/önkormányzati bevételből BEVÉTEL ÖSSZESEN: Engedélyezett létszám: Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete

19 13.melléklet ÁMK Konyha 2015.évi költségvetési terve KIADÁS 2014.évi 2015.évi eredeti terv Törvény szerinti munkabérek Nem rendszeres személyi juttatások Külső személyi juttatások 0 0 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN: MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK : DOLOGI KIADÁSOK BERUHÁZÁS KIADÁSOK ÖSSZESEN: BEVÉTEL INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Intézményfinanszírozás/állami tám. szerint Intézményfinanszírozás/önkormányzati bevételből BEVÉTEL ÖSSZESEN: Engedélyezett létszám: Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 19

20 14.melléklet 2015.évi költségvetés ÁMK Művelődési Ház,könyvtár,helytörténeti gyűjtemény 2014 évi 2015 évi eredeti terv Törvény szerinti munkabérek Nem rendszeres személyi juttatások Külső személyi juttatások 0 0 Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb kiadások Beruházás/technikai fejlesztés KIADÁSOK Alaptev.összefügg.egyéb bev./rendezvény,tagdíj Bérleti díj Kiadványok értékesítése Áfa bevétel Átvett pénzeszköz vállalkozástól 0 0 Saját bevételek Önkormányzati támogatás Állami támogatás BEVÉTEL ÖSSZESEN Létszám: Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete

21 Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete melléklet Adatok főben Körösladány Város Önkormányzat 2015.évi létszámelőirányzata Polgármester Képviselő,biz.tag Köztisztv. Pedagógus Egyéb közalkalm. Közmunka Összesen Víziközmű Intézmény MTK Kt. nélkül 2014.évi jóváhagyott évi tervezett ÁMK Művelődési Ház és könyvtár 2014.évi jóváhagyott évi tervezett ÁMK Általános Iskola fenntartás-konyha 2014.évi jóváhagyott évi tervezett ÁMK Óvoda-Bölcsőde 2014.évi jóváhagyott évi tervezett Városi Önkormányzat 2014.évi jóváhagyott évi tervezett Hivatal 2014.évi jóváhagyott évi tervezett KESZI 2014.évi jóváhagyott évi tervezett Önkormányzat összesen: 2014.évi jóváhagyott évi tervezett melléklet Rendelet Körösladány Város Önkormányzat 2015.évi költségvetéséről

22 22 Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete Települési támogatás évi 2015.évi Megnevezés eredeti tervezet Körösladány Város Önkormányzat 2015.évi eredeti előirányzatban tervezett segélyezései,egyéb támogatásai 17.melléklet Beruházás/felújítás Körösladány Város Önkormányzat felhalmozási jellegű kiadásai és forrásai a 2015.évi eredeti előirányzatokban A Stabiltási tv.3 1.bek.a)pont ac) alpontja szerint A beruházás/felújítás kiadásainak megnevezése Nettó Áfája Bruttó Alapoktól,ktgv-i szervtőlönk. bevételösszesen összege összege nyert Lakosság felhalm.-i Kerékpárút építése Kl-Köröstarcsa és belterületi kp.út Ivóvízminőség-javító program önerő Óvodai napelemes rendszer kialakítása Csap.vízelv.r.felúj/START Önerő Önkormányzati ingatlanok felújítása Szennyvízelv.r.II.ütem Tervek készítése későbbi pályázatokhoz Tornacsarnok és tanmedence saját erő Bérlakások tervezése Kikötő és strand tervezése Járda építés Jelzőlámpa gyógyszertárnál saját erő Gépjármű vásárlás/keszi Laptop,nyomtató vás,/ámk Páraelszívó berendezés/ámk konyha Hangtechnikai szakértői vél,/ámk Müv.Ház Informatikai fejlesztés Hivatal Wenckheim kripta felújítása Sziréna és hangoshirdető felújítása Rendezési terv módosítása FERRO FLEX homlokrakodó/startmunka JCB 1 CX Bobcat/Startmunka Motoros kasza F5490 3db/Startmunka JCB 3 Cx kőroppantó kanál/startmunka Használt mobil felvonulási bódé/startmunka Számítástechnikai ber./startmunka OVI Foci pályaépítés Ingatlan,telek,földterület vásárlása Felhalmozási tételek összesen: Rendelet Körösladány Város Önkormányzat 2015.évi költségvetéséről

23 Lakásfenntartási tám.277fő*4375ft/átlag 2 hó Fogl.hely.juttatás 126fő*22595*2hó Rendszeres szoc.segély 57 év felett 36fő*22388 Ft/átlag 2 hó Óvodáztatási tám. 12fő*10000Ft/1alk+5fő*20000/1alk Átmeneti segély 2 hó Temetési segély 2 hó Beiskolázási tám./420fő*4000ft és 270fő*7000Ft Rendsz.GYVK kedvezmény egyszeri 250fő*5800 Ft Közgyógyellátás méltányossági 2 hó Köztemetés 2 hó Letelepedési támogatás Egyházak támogatása Társadalmi szervek támogatása TAO Támogatás önerőre BURSA Hungarica melléklet Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 23

24 Körösladány Város Önkormányzat 2015.évi költségvetéséhez a 2015.évi céltartalék megoszlásáról és felhasználásáról Feladat Céltartalék helye Felhasználója Ideje Átcsoportosítás Összege jogát gyakorolja Helyi intézkedés Önkormányzat Önkormányzat nincs Képviselő-testület Összesen: melléklet 24 Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete

25 Körösladány Város Önkormányzat 2015.évi költségvetéséhez a többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítése évenkénti bontásban A stabilitási tv 3. 1 bek. És 45. (1)bek.a pontja szerint Össz.: HITELEK Támogatás megelőgező hitel Forrása:Szennyvíz BM-EU Önerő Társulati hitel kamattörlesztése Forrása: saját bevétel ADÓSOK Lakosság lakás-és belvizes törl Lakásvásárlás törlesztése Felhasználása:saját bevételk ént BERUHÁZÁSOK Szennyvízelv.II.ütem beruházás Kl-Szh.kerékpárút LEADER színpad Forrásaik: Szennyvíz EU tám saját erő Kerék párút KÖZOP tám LEADER színpad/tám saját erő Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 25

26 26 Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 21.melléklet 20.melléklet Körösladány Város Önkormányzat 2015.évi költségvetéséhez Az önkormányzat 2015 évi közvetett támogatásai Adóelengedés Adókedvezmény Egyéb Összesen -ebből:önk. Támogatás kedvezményezettje jogcíme mértéke összege fő jogcíme mértéke összege fő jogcíme mértéke % összege illető 40% Gjtv. szgk mozágskorl mentesség Gj.adó ,4 Gjtv.költségvetési szerv ment. Gj.adó ,6 Gjtv.társadalmi szerv ment. Gj.adó Gjtv.tgk. Körny.véd.kedvezmény Gj. adó ,8 Mindösszesen: ,8 Rendelet Körösladány Város Önkormányzat 2015.évi költségvetéséről

27 Körösladány Város Önkormányzat 2015.évi költségvetés A működési és fejlesztési célú bevételek-kiadások alakulását bemutató mérleg években Megnevezés 2015.év 2016.év 2017.év Intézményi működési bevételek Közhatalmi bevételek Önkormányzatok működési támogatása Működési c.tám.áht-n belülről Műk.c.átvett pe.áht-n kivülről Müködési célú bevételek Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Mük.célú pénzeszközátadás,egyéb tám Ellátottak juttatásai Működési célú kiadások Felhalmozási bevételek Felhalm.célú pénzeszközátvétel Felhalm.célú kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú bevételek Felhalmozási kiadások Áfával együtt Felújítási kiadások Áfával együtt Hitel visszafizetése Tartalékok Első lakáshoz jutók támogatása Felhalmozási célú kiadások Önkormányzat összesen bevétel Önkormányzat összesen kiadás melléklet Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 27

28 28 Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 23.melléklet Körösladány Város Önkormányzat 2015.évi előirányzat-felhasználási ütemterve Megnevezés Összesen Bevételek Saját bevétel Átvett pénzeszköz Támogatás Felh.és tőkejell.bev Előző havi záró Bevételek összesen: Kiadások Működési kiadások Felújítás Fejlesztés,lak.ép.tám Tartalék felhaszn Következő havi nyitó Kiadások összesen: Egyenleg Rendelet Körösladány Város Önkormányzat 2015.évi költségvetéséről

29 Az Európai uniós forrásokkal támogatott fejlesztések tervezett évi adatairól Sorsz. Megnevezés Tervezett költségvetési adatok melléklet KÖZOP-3.2.0/C Kl-Szh.kerékpárút KEOP 1.3.0/ Békés Megyei Ivóvízminőségjavító program KEOP-4.9.0/ : Körösladányban Város Önkormányzat közintézményeinek komplex energetikai beruházása KEOP-1.2.0/ : Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott Körösladány Város szennyvízcsatornázá sa II. ütem és a szennyvíztisztító telep bővítése című, pályázatunk: Összesen Bevétel Bevétel Bevétel Kiadások Bevétel Kiadások Bevétel évi előirányzat Támogatás államháztartáson belülről -működési Támogatás államháztartáson belülről -felhalmozási Dologi kiadások Beruházási kiadások 0 Önkormányzati hj Támogatás államháztartáson belülről -felhalmozási Felújítási kiadások Önkormányzati hj. 0 Támogatás államháztartáson belülről -felhalmozási Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szocho. Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítási kiadások 0 Önkormányzati hj Fordított ÁFA bevétel Támogatás államháztartáson belülről -felhalmozási Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szocho. Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítási kiadások Beruházási kiadások Önkormányzati hj Támogatás államháztartáson belülről -felhalmozási Fordított ÁFA bevétel Felújítási kiadások Beruházási kiadások Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 29

30 30 Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 25.melléklet Kötelező feladatok (Mötv. 13. (1) bekezdés alapján) A helyi önkormányzat kötelező feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai 2015.év Ktvi kiadási előirányzat Ktvi bevételi előirányzat Helyi önk. ált. műk. és ág.fa.- hoz kap.tám. Saját bevétel Intézmény i működési bevétel Műk. Célú Felhal. Célú tám. ybev. 1. Településüzemeltetés Zöldterület-kezelés/Víziközmű Közutak üzemeltetése/víziközmű Köztemető fenntartása/víziközmű Városgazdálkodás/Víziközmű Közvilágítás/Önkormányzat Városgazdálkodás/Önkormányzat Környezet-egészségügy Szennyvízgyűjtés-és elhelyezés Hajléktalanná vált személyek ell.és rehab Utcai szociális munka/keszi Általános Közterület-felügyeleti hatáskör Közterület-felügyelet/Önkormányzat Helyi településrendezés, településfejlesztés Útépítések/kerékpárút,lakóút Lakó-és nem lakóépületek építése Ivóvízminőség jav.pr.saját erő Csapadékvízelvezető rendszer felúj Szennyvízelv.rendszer II.ütem Közbeszerzésekkel kapcs.ktg.-ek Eü.alapell Háziorvosi alapellátás Védőnői ellátás/keszi Labor,mintavétel/KESZI Óvodai ellátás Zöldág Óvoda/ÁMK Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások Időskorúak járadéka Csökkent munkaképességüek rendszeres szociális segélye Aktív korúak rendszeres szociális segélye Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Lakásfentartási támogatás normatív Átmeneti segélyek Rend. gyermekvédelmi kedvezm Gyermekétkeztetés s.t.konyhán keresztül/ámk Családsegítő/KESZI Gyermekjóléti kp./keszi Szociális étkeztetés/keszi Nappali szoc.ell./keszi Házi segítségnyújtás/keszi Időskorúak tartós bentlakásos ell./keszi Köztemetés Bölcsődei ellátás Bölcsődei szolgáltatás/ámk Helyi közművelődési tev Könyvtár és helytörténeti gyűjtemény/ámk Művelődési Ház/ÁMK Saját tulajdonú lakás és helyiség gazdálkodás Iskolaépület fenntartás/ámk Vízműrendszer felújítása/önkormányzat Lakóingatlan bérbeadása Lakóingatlan adás-vétele Nemzetiségi ügyek Roma Nemzetiségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Igazgatási kiadásai Önkormányzat és Intézményei Összesen A kp-i ktgv-ből szárm. egyéb költségv. Támogatás Áht-n belülről Átvett pénzeszköz Műk. Célú Felhalm. Célú Előz ő évi pénz m. Igén Önkormányzati hozzájárulás Közhat. Bev. Felhalm. Bev. Hitelfelvétel, kölcsön visszat. Rendelet Körösladány Város Önkormányzat 2015.évi költségvetéséről

31 A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai év Saját bevétel Támogatás Áht-n belülről Átvett pénzeszköz Önkormányzati hozzájárulás Önként vállalt feladatok Költség vetési kiadási előirányz at Költség vetési bevételi előirányz at Intézmé nyi működé si bevétel Működé si célú (OEP is) Felhalm ozási célú Működé si célú Felhalm ozási célú Előző évi pénzmar ad. Igénybe v. Közhatal mi bevétele k Felhalm ozási bevétele k Kölcsön visszatér ülés Beruházások önerejének bizt Lakástámogatások Civil szervezetek tám Kl-i Napok megr Átadott pe.társulásoknak Tankönyvtámogatás Sporttevékenység Temetési segély Letelepedési tám Startmunka Mindösszesen Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 31

32 26.melléklet A helyi önkormányzat államigazgatási feladatai év Államigazgatási feladatok (Mötv. 18. alapján) Költségvetési kiadási előirányzat Költségvetési bevételi előirányzat A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások Közhatalmi bevétel Polgármesteri Hivatal áll.igazgatási kiadásai Mindösszesen Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete

33 Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testületének a évi költségvetéséről szóló rendeletének előzetes hatásvizsgálata Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testületének évi költségvetési rendeletében (továbbiakban:rendelet) foglaltak várható hatásai a jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény (Jat) 17. (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében az alábbiak szerint összegezhetők: 1. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása a.) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai aa.) A rendelet társadalmi,gazdasági, költségvetési hatásai: A költségvetési rendeletnek közvetett hatása van az Önkormányzat területén élőkre, az intézmények ellátottaira. A személyi és dologi kiadások közvetetten hatással vannak az Önkormányzat által nyújtott szolgáltatások színvonalára. A helyi adó bevételek nagysága, a működési bevételek folyamatos beszedése befolyásolja az Önkormányzat likviditását. A rendelettervezet biztosítja az Önkormányzat gazdálkodásának folyamatosságát, kiszámíthatóságát. ab.) A rendelet környezeti és egészségügyi következményei: A rendeletben foglaltaknak a jelenlegi helyzethez viszonyított számottevő környezeti és egészségi következményei, eltérései nincsenek. ac.) A rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: A rendelet a jelenlegihez képest többlet adminisztratív terheket nem keletkez tet. 2. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: Az államháztartásról szóló CXCV. törvény 24. paragrafusában foglaltak teszik indokolttá. 3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A rendelet elfogadása esetén az alkalmazása a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi feltételt nem igényel. Adminisztratív terheket csökkentő vagy növelő hatása nincs. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szerve zeti, tárgyi és pénzügyi feltételek biztosítottak. Általános indokolás Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testületének Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 33

34 az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez Az Áht (2) bekezdés értelmében a jegyző által előkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatályba lépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a Képviselő-testületnek. Annak érdekében, hogy a törvényi kötelezettségnek illetve a gazdálkodás folytonosságának és átláthatóságának eleget tegyünk, szükséges, hogy az önkormányzat Képviselő-testülete e rendeletet megalkossa. Részletes indokolás 1. -hoz A rendelet célját mutatja be hoz A rendelet szerkezetére vonatkozóan, a mellékletek tartalmát szabályozza hoz A költségvetés végrehajtásának szabályait mutatja be hoz A költségvetési rendelet módosításával bevételi, kiadási főösszegek, a költségvetési egyenleg,a tartalék összegei e rendelet szerinti változásait mutatja be hoz A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik. 34 Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Szöveges beszámoló. 2015.I. félévi beszámolójáról

Szöveges beszámoló. 2015.I. félévi beszámolójáról Körösladány Város Önkormányzata 5516 Körösladány, Dózsa György út 2. Tel:06/66/474-012 Fax:06/66/475-155 Web: www.korosladany.hu / E-mail: hivatal@korosladany.hu Szöveges beszámoló Körösladány Város Önkormányzat

Részletesebben

MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének. 1/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének. 1/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Hatályos:.27.- MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének / (II. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1

Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1 Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől 1/1 ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban

Részletesebben

Alap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (II. 26.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Alap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (II. 26.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről 1 Alap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (II. 26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

A 2010. évi költségvetésről

A 2010. évi költségvetésről Csabacsűd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő testületének 1/2010.(I.26.) KT. R E N D E L E T E A 2010. évi költségvetésről Kihírdetve: 2010. január 26. Csabacsűd, 2010. január 26. Kasikné Csík Zsuzsanna

Részletesebben

Sükösd Nagyközség Polgármestere 6346 Sükösd, Dózsa György u. 201. Telefon: 79/563-022 Fax: 79/563-021

Sükösd Nagyközség Polgármestere 6346 Sükösd, Dózsa György u. 201. Telefon: 79/563-022 Fax: 79/563-021 Sükösd Nagyközség Polgármestere 6346 Sükösd, Dózsa György u. 201. Telefon: 79/563-022 Fax: 79/563-021 ELŐTERJESZTÉS a Sükösd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. május 25-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2011. február 28-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2011. február 28-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat költségvetésének és zárszámadásának előterjesztésekor előírt tájékoztató mérlegek

Részletesebben

I. Önkormányzat Bevételek

I. Önkormányzat Bevételek 1. Napirend 2016. évi költségvetés 1. Napirend ELŐTERJESZTÉS 2016. évi költségvetés Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat 2016. évi költségvetési javaslata az elfogadott 2016. évi költségvetési

Részletesebben

1. sz. melléklet Bevételi összesítő Rovatrend eft.

1. sz. melléklet Bevételi összesítő Rovatrend eft. 1. sz. melléklet Bevételi összesítő Rovatrend eft. Egyéb saját működési bevételek 33.062 Kiszámlázott termékek áfája 7.423 ÁFA visszatérülés 6.912 Kamatbevételek 1.500 Önkormányzati lakbér 265 Intézményi

Részletesebben

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2012. (III.08.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2012. (III.08.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2012. (III.08.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről 1 A módosításokkal egységes szerkezetben. Utolsó átvezetett módosítás:

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/2012.(VIII.29.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló módosított6

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. augusztus 27-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. augusztus 27-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Véleményező bizottság Az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról szóló 14/2015. (V. 04.) rendeletének módosítása Váczi Julianna osztályvezető Gazdasági Osztály Ügyrendi, Lakásügyi,

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2405/2011. 10. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez az Önkormányzat

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2007. Évi zárszámadási rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt

Részletesebben

Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször

Részletesebben

1./ 2016. évi költségvetés

1./ 2016. évi költségvetés 1./ 2016. évi költségvetés Diósjenő Község Önkormányzat képviselő-testületének.../2016. (......) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről (előterjesztés) A település polgármestereként:

Részletesebben

Döbrököz Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2012.(II.11.) rendelete Döbrököz Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről

Döbrököz Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2012.(II.11.) rendelete Döbrököz Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről Döbrököz Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2012.(II.11.) rendelete Döbrököz Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről Döbrököz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. november 12-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. november 12-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. november 12-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2015. (III.9.) önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Ottó Péter

Részletesebben

pénzmaradványának igénybevételét

pénzmaradványának igénybevételét A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 1/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelete a Tolna Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról A

Részletesebben

2011.évi felhalmozási kiadások tervezése. 412000 421100 841126 360000 370000 681000 422100 602000 Önkorm. Folyadék száll közmű építés

2011.évi felhalmozási kiadások tervezése. 412000 421100 841126 360000 370000 681000 422100 602000 Önkorm. Folyadék száll közmű építés Önkormányzat 211.évi felhalmozási kiadások tervezése 412 4211 841126 36 37 681 4221 62 Önkorm. Lakó és nem Út,kerékpát Szennyvíz Saját igazgatási Víztermelés,ke Folyadék száll lak. épület ú.,járda gyűjtése,tisztít

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet hatálya. A költségvetési rendelet hatálya az önkormányzatra, valamint az általa irányított költségvetési szervekre terjed ki.

I. fejezet. A rendelet hatálya. A költségvetési rendelet hatálya az önkormányzatra, valamint az általa irányított költségvetési szervekre terjed ki. Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testületének /. (II..) önkormányzati rendelete Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testületének. évi költségvetéséről Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

5.441 eft bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből,

5.441 eft bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből, Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013. (V.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről 6/2012 (II.13.) Önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Hunya Község Önkormányzat Képviselő- testülete az Önkormányzat

Hunya Község Önkormányzat Képviselő- testülete az Önkormányzat Hunya Községek Önkormányzat Képvelő testületeinek 2/2008. (II. 29.) számú rendelet a 2008. évi költségvetésről és fejlesztési célkitűzésekről. Hunya község Önkormányzatai Kéviselő-testülete - élve a Magyar

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2010. (II. 15.) Kt. rendelete

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2010. (II. 15.) Kt. rendelete TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2010. (II. 15.) Kt. rendelete a Tapolca Város Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendeletei egyes mellékletei tartalmának meghatározásáról

Részletesebben

CÍM ÉS ALCÍMREND. 1. melléklet a 1/2015. (I.29.) önkormányzati rendelethez MEGNEVEZÉS CÍM

CÍM ÉS ALCÍMREND. 1. melléklet a 1/2015. (I.29.) önkormányzati rendelethez MEGNEVEZÉS CÍM 1. melléklet a 1/2015. (I.29.) önkormányzati rendelethez CÍM ALCÍM CÍM ÉS ALCÍMREND 1 Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal 2 Csanádpalota Városi Önkormányzat 1 Egészségügyi és más fertőzésveszélyes

Részletesebben

2009.évi zárszámadási rendelet mellékleteinek tartalomjegyzéke

2009.évi zárszámadási rendelet mellékleteinek tartalomjegyzéke 29.évi zárszámadási rendelet mellékleteinek tartalomjegyzéke Táblázat száma Táblázat címe Oldalak száma 1.sz.melléklet Szeghalom Város Önkormányzatának 29.évi bevételei és kiadásai /mérleg/ 2 2.sz.melléklet

Részletesebben

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 3/2013. (II.28.) Önkormányzati rendelete

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 3/2013. (II.28.) Önkormányzati rendelete Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2013. (II.28.) Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről 2013. február Szegvár Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének

Részletesebben

Szank Községi Polgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetése

Szank Községi Polgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetése Szank Községi Polgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetése 1. Közterületek és zöldterületek gondozása (karbantartó és közcélú foglalkoztatottak) 014034 7111 Személyi juttatások 1 fő karbantartó (fizikai

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-61/2014. Tárgy: Beszámoló a 2013. évi költségvetési gazdálkodásról,

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. január 30.-án tartandó ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s. a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. január 30.-án tartandó ülésére. Lengyeltóti Városi Önkormányzat Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi u 2. Ügyiratszám: 496-7/2014 E l ő t e r j e s z t é s a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. január 30.-án tartandó

Részletesebben

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2014.(XII.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2014.(XII.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2014.(XII.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Demecser Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.10.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Részletesebben

6/2015.(II. 27.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetésének megállapításáról

6/2015.(II. 27.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetésének megállapításáról Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetésének megállapításáról Kenderes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire. Pölöske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/215 (V.5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 214. évi költségvetéséről szóló a 1/214(XII.19.) és a 4/214(V.6.) rendelettel, 8/214(IX.16.) rendelettel

Részletesebben

Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015.évi költségvetéséről

Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015.évi költségvetéséről Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015.évi költségvetéséről 1 Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 148/2007. /IX.13./ ÖKT h a t á r o z a t a

KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 148/2007. /IX.13./ ÖKT h a t á r o z a t a KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 148/2007. /IX.13./ ÖKT h a t á r o z a t a a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató az előző ülést követően tett fontosabb intézkedésekről,

Részletesebben

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 1/2012. (II.01.) rendeletét (továbbiakban R ) az alábbiak szerint módosítja

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 1/2012. (II.01.) rendeletét (továbbiakban R ) az alábbiak szerint módosítja Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2012. ( IX.13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetését megállapító 1/2012.(II.01.) rendelet módosításáról Rábakecöl Község

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete. a 2013. évi zárszámadásról

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete. a 2013. évi zárszámadásról Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete TERVEZET a 2013. évi zárszámadásról Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról 1.. Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2010. DECEMBER 15.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2010. DECEMBER 15. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 790-28/2010. 8. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez az Önkormányzat

Részletesebben

A 2010. évi költségvetés mellékletei

A 2010. évi költségvetés mellékletei A 2010. évi költségvetés mellékletei 1. sz. melléklet 1.1. sz. melléklet 2.sz. melléklet 2.1. sz. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési a önállóan és részben önállóan gazdálkodó

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011. (II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011. (II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011. (II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testület 2012. szeptember 20.-i ülésére 9. napirend. Tóth Antal pénzügyi Bizottság elnöke

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testület 2012. szeptember 20.-i ülésére 9. napirend. Tóth Antal pénzügyi Bizottság elnöke E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testület 2012. szeptember 20.-i ülésére 9. napirend TÁRGY: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI

Részletesebben

1. A rendelet hatálya Bazsi Község Önkormányzatra (a továbbiakban: önkormányzat), valamint az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

1. A rendelet hatálya Bazsi Község Önkormányzatra (a továbbiakban: önkormányzat), valamint az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki. BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV. 30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

2/2011.(III.1.) MÖK rendelete

2/2011.(III.1.) MÖK rendelete 2/2011.(III.1.) MÖK rendelete Mezőberény Város Önkormányzata 2011 évi költségvetéséről Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói

Részletesebben

- 2 - (11) A közvetett támogatásokról szóló kimutatást a 12. melléklet szerinti tartalommal fogadja el.

- 2 - (11) A közvetett támogatásokról szóló kimutatást a 12. melléklet szerinti tartalommal fogadja el. Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő testületének 4/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

5. Az önkormányzat költségvetési mérlegét az 1. számú melléklet tartalmazza.

5. Az önkormányzat költségvetési mérlegét az 1. számú melléklet tartalmazza. Felsőpetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (02.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről Felsőpetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2012.(IV.25.) rendelete a 2011. évi zárszámadásról

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2012.(IV.25.) rendelete a 2011. évi zárszámadásról Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2012.(IV.25.) rendelete a 2011. évi zárszámadásról Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az új államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. ben

Részletesebben

10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1. számú melléklet - 1. oldal a 8/2014 (IV.28.) önkormányzati rendelethez Balatonfenyves Község Önkormányzatának és költségvetési szerveinek bevételei és kiadásai 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Sorszám

Részletesebben

K é s z ü l t : Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. október 31-én 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

K é s z ü l t : Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. október 31-én 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v K é s z ü l t : Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. október 31-én 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Jelen vannak: IKSZT épülete Iklódbördőce

Részletesebben

2010. évi egyszerűsített beszámoló

2010. évi egyszerűsített beszámoló 200. évi egyszerűsített beszámoló Mátraszentimre Község. melléklet a Önkormányzata 5 /20.(IV. 28.) önkormányzati rendelethez EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG datok ezer forintban Előző évi - beszámoló záró adatai

Részletesebben

a) bevételi főösszegét 397.168 ezer forintban, b) kiadási főösszegét 397.168 ezer forintban

a) bevételi főösszegét 397.168 ezer forintban, b) kiadási főösszegét 397.168 ezer forintban Somlóvásárhely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (V.5.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 14.) önkormányzati rendelete módosításáról Somlóvásárhely

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 215. február 23-i soros ülésére 5. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: Alcsútdoboz Település Önkormányzat 214.

Részletesebben

1. számú melléklet a.. /2010.( II...). költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési mérlege

1. számú melléklet a.. /2010.( II...). költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési mérlege 1. számú melléklet a.. /2010.( II...). költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési mérlege 2010. évi 2010/2009. 2010. évi Sor. Megnevezés 2009. évi előirányzat megoszlás

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. november 29-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. november 29-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. november 29-i ülésére Tárgy: Zirc Város Önkormányzat 2005. évi költségvetési koncepciója, 2004. évi várható teljesítés Előadó: Horváth

Részletesebben

Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4/2011.(IV.13.)sz. rendelete a 2010.évi zárszámadásról 1..

Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4/2011.(IV.13.)sz. rendelete a 2010.évi zárszámadásról 1.. Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4/2011.(IV.13.)sz. rendelete a zárszámadásról Község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990.évi

Részletesebben

A Közgyűlés 2016. február 18-ai ülésén hozott határozatok...10

A Közgyűlés 2016. február 18-ai ülésén hozott határozatok...10 Érdi VI. évfolyam. 3. 201. Február 19. Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. RENDELETEK 5/201. (II.19.) önkormányzati rendelet Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 201. évi költségvetéséről...2

Részletesebben

Mórahalom Város Polgármesterétől

Mórahalom Város Polgármesterétől Mórahalom Város Polgármesterétől EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐTESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Előterjesztés Mórahalom város Képviselőtestülete részére Előterjesztő: Nógrádi Zoltán polgármester Iktatószám:

Részletesebben

Az Önkormányzat 2008. évi pénzforgalmi mérlege

Az Önkormányzat 2008. évi pénzforgalmi mérlege 1. számú melléklet /2009. (...) KT. rendelethez Az Önkormányzat 2008. évi pénzforgalmi mérlege adatok ezer Ft-ban Előirányzat Teljesítés Előirányzat Teljesítés BEVÉTELEK Eredeti Módosított Összege %-a

Részletesebben

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2014.(IV.30.) rendelete Fegyvernek Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének zárszámadásáról

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2014.(IV.30.) rendelete Fegyvernek Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének zárszámadásáról Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2014.(IV.30.) rendelete Fegyvernek Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének zárszámadásáról B E V E Z E T Ő Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2013. (IV.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2013. (IV.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2013. (IV.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a 2012. évi pénzügyi terv végrehajtásáról A rendelet kihirdetve: 2013. április 26 -n. Pisákné Páll Ilona

Részletesebben

Pálosvörösmart Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Pálosvörösmart Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Pálosvörösmart Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Pálosvörösmart Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

1. számú melléklet a 4/2008. (IV. 28.) költségvetési beszámoló rendelethez

1. számú melléklet a 4/2008. (IV. 28.) költségvetési beszámoló rendelethez 1 1. számú melléklet a 4/2008. (IV. 28.) költségvetési beszámoló rendelethez Alsópetény Községi Önkormányzat 2007. évi költségvetési mérlegének teljesítése 1000 Ft-ban Megnevezés Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire. 2..

A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire. 2.. Szabadszentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2010.(II.20.) számú zárszámadási rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról Szabadszentkirály Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

(1) Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat 2013. évi költségvetését

(1) Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat 2013. évi költségvetését PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2014. (I. 31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról Püspökladány

Részletesebben

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek.

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek. Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől Csanytelek Község Önkormányzata J e g y z ő j é t ő l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 5/2013.(IV.30.) önkormányzati RENDELETE

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 5/2013.(IV.30.) önkormányzati RENDELETE KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 5/2013.(IV.30.) önkormányzati RENDELETE az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Kissziget Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2015.(..) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. decembe 18-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. decembe 18-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. decembe 18-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II.13.) rendelet módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról Hangony

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata 2008. évi költségvetés pénzügyi mérlege 12.31. működési kiadás

Nyírbátor Város Önkormányzata 2008. évi költségvetés pénzügyi mérlege 12.31. működési kiadás Nyírbátor Város Önkormányzata évi költségvetés pénzügyi mérlege A -i kv. beszámoló 1. sz. melléklete Sorsz. Mell. Ssz. Intézményi működési 1. Intézményi működési bevételek 2. I. 1. 483 614 1 024 014 939

Részletesebben

Önkormányz at Kórház Védőnők

Önkormányz at Kórház Védőnők 1. melléklet az 5/2012.(II.28.) önkormányzati rendelethez Kisbér Város Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak alakulása 2011.er. 2011.mód. 2012. eredeti ezer Ft-ban 2012. mód. Önkormányz at Kórház Védőnők

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2010. január 25 i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2010. január 25 i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. január 25 i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 7/2009. (II.23.) rendelet módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

III. NAPIREND Tárgy: Az önkormányzat 2015. évi költségvetési beszámolója, zárszámadási rendelet

III. NAPIREND Tárgy: Az önkormányzat 2015. évi költségvetési beszámolója, zárszámadási rendelet ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. ÁPRILIS 28-AI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 827-4/2016/Sz. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB III. NAPIREND Tárgy: Az önkormányzat

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK. 5/2013(II.15.) önkormányzati. rendelete

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK. 5/2013(II.15.) önkormányzati. rendelete NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 5/2013(II.15.) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetésről és a költségvetés vitelének szabályairól (egységes szerkezetben a 22/2013.(IV.26.),

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzatának 1/2003.(I.28.) Kt. számú rendelete

Ercsi Város Önkormányzatának 1/2003.(I.28.) Kt. számú rendelete Ercsi Város Önkormányzatának 1/2003.(I.28.) Kt. számú rendelete az Önkormányzat 2002. évi költségvetéséről szóló, 1/2002.(I.22.) Kt. számú rendelet módosításáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30 - ai ülésére

Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30 - ai ülésére ELŐTERJESZTÉS CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÉSZÉRE Ügyiratszám: 64-84/2015. Tárgy: Előterjesztés az Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2015. évi költségvetési rendelet módosításáról

Részletesebben

Sorszám eredeti ei. módosított ei. módosítás hatályos ei. eredeti ei. módosított ei. módosítás hatályos ei.

Sorszám eredeti ei. módosított ei. módosítás hatályos ei. eredeti ei. módosított ei. módosítás hatályos ei. 1. melléklet a 4/2011.(II.25.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE 2011. ÉVBEN A B C D E F G H I

Részletesebben

2. A költségvetési rendelet 3. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

2. A költségvetési rendelet 3. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Mezőfalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 3/2012. (III. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról Mezőfalva

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉG ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2010.(XI. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

TISZAUG KÖZSÉG ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2010.(XI. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE TISZAUG KÖZSÉG ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2010.(XI. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Tiszaug Község Önkormányzat 2010. évi költségvetésének megállapításáról szóló 6/2010. (II. 16.) önkormányzati

Részletesebben

Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa 2015. február 25-i ülésére

Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa 2015. február 25-i ülésére 862-1/2015. ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa 2015. február 25-i ülésére Tárgy: A Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2015. évi költségvetésének

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés

Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés Megnevezés Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés 1. számú melléklet adatok E Ft-ban Költségvetés Mód. EI Teljesítés Telj. (%) 2008. év 2008.XII.31. 2008.XII.31.

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. február 26-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. február 26-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. február 26-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II.13.) rendelet módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 1. A rendelet a címrendben foglalt költségvetési szervekre terjed ki (8. melléklet).

1. A rendelet hatálya. 1. A rendelet a címrendben foglalt költségvetési szervekre terjed ki (8. melléklet). Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2014. ( II. 4. ) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetéséről Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012. (V. 17.) önkormányzati rendelete Csákberény Község Önkormányzatának 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról Csákberény Község Önkormányzat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. március 5-i rendkívüli ülésére. A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. március 2.

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. március 5-i rendkívüli ülésére. A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. március 2. ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. március 5-i rendkívüli ülésére A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. március 2. A napirendet tárgyaló ülés: Képviselő-testület Előterjesztő: Kmetty Károly polgármester

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. május 29 -i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. május 29 -i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. május 29 -i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II.13.) rendelet módosítása Előadó: Horváth László

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2016. február 25-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2016. február 25-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 216. február 25-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 216. évi költségvetési rendeletének megalkotása Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének. /2014. (.) rendelete. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének. /2014. (.) rendelete. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (.) rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6-3/2014. Készült: Tiszalök Város Önkormányzata képviselő-testületének 2014. február 27-én a Tiszalöki Közös Önkormányzati Hivatal földszinti tanácskozó termében tartott nyílt ülésén.

Részletesebben

Belsősárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015.(III.6.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Belsősárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015.(III.6.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Belsősárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015.(III.6.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Belsősárd Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

1. A bevételek és kiadások teljesítése

1. A bevételek és kiadások teljesítése Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2012.(V.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetési zárszámadásáról Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

aa) felhalmozási célú bevételek ab) felhalmozási célú kiadások

aa) felhalmozási célú bevételek ab) felhalmozási célú kiadások SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 11/2011.(IV.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az önkormányzat 2010. évi költségvetési zárszámadásáról Önkormányzatának Képvisel -testülete (továbbiakban

Részletesebben

3. /1/ Az önkormányzat 2011.évi költségvetés kiadásainak főösszegét

3. /1/ Az önkormányzat 2011.évi költségvetés kiadásainak főösszegét Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 23/2011.(XII. 29.) önkormányzati rendelete a 22/2011.(XI. 30) Önkormányzati rendelettel, a 19/2011.(IX.30.) rendelettel, a 18/2011.(IX.9.) rendelettel, a

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-30/2016. Tárgy: A 2016. évi költségvetési rendelet elfogadása Mell.:

Részletesebben

Z ÁR S Z Á M A D Á S

Z ÁR S Z Á M A D Á S Előterjesztő: Készítette: Szitka Péter polgármester Stán Györgyné Gazdálkodási Osztály vezetője Z ÁR S Z Á M A D Á S Kazincbarcika Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról Kazincbarcika,

Részletesebben

Címrend a 2013. Évi költésvetéshez

Címrend a 2013. Évi költésvetéshez 1. számú melléklet a 9/214. (V.14.) önkormányzati rendelethez Címrend a 213. Évi költésvetéshez Cím/Alcím Főcím száma Alcím száma Tevékenység jellege Cím/Alcím neve 1. Rezi Község Önkormányzata Szakfeladat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2016. január 14-én Folyáson a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Folyási Kirendeltségének hivatalos helyiségében a Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

1. számú előterjesztés Minősített többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 28-i rendkívüli ülésére

1. számú előterjesztés Minősített többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 28-i rendkívüli ülésére 1 1. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 28-i rendkívüli ülésére Tárgy: Dombóvár Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről

Részletesebben

4./ E L Ő T E R J E S Z T É S. a 2015. november 25-ei képviselő-testületi ülésre

4./ E L Ő T E R J E S Z T É S. a 2015. november 25-ei képviselő-testületi ülésre Jánossomorja Város Önkormányzata Polgármesterétől 4./ E L Ő T E R J E S Z T É S a 2015. november 25-ei képviselő-testületi ülésre Tárgy: Jánossomorja Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

felújítás nettó 2.430.000 igényelt NFM támogatás (80%) 2.414.880 ÁFA 588.600 önkormányzati önrész (20%) 603.720 bruttó 3.018.600 3.018.

felújítás nettó 2.430.000 igényelt NFM támogatás (80%) 2.414.880 ÁFA 588.600 önkormányzati önrész (20%) 603.720 bruttó 3.018.600 3.018. Előterjesztés Készült: a Dunafalva Községi Önkormá 2013. július 11-i RENDKÍVÜLI ülésére Készítette: Gálné Tárgy: a 2013. évi kompok, révek pályázat benyújtása Előzmény: a 37/2013.(VII.3.)NFM rendelet 2013.

Részletesebben