Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2014.(IV.30.) rendelete Fegyvernek Város Önkormányzat évi költségvetésének zárszámadásáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2014.(IV.30.) rendelete Fegyvernek Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének zárszámadásáról"

Átírás

1 Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2014.(IV.30.) rendelete Fegyvernek Város Önkormányzat évi költségvetésének zárszámadásáról B E V E Z E T Ő Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az államháztartásról szóló évi CXCV. tv. 9l. (1) bekezdés alapján a következő rendeletet alkotja: I. RÉSZ 1.. (1) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat évi bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a következők szerint hagyja jóvá: Módos. ei. Teljesítés bevétel főösszegét működési célú bevétel fejlesztési célú bevétel finanszírozási célú bevételeit ebből működési célú bevétel fejlesztési célú bevétel kiadás főösszegét működési célú kiadás fejlesztési célú kiadás finanszírozási célú kiadásait működési célú kiadás fejlesztési célú kiadás valamint: e Ft függő, kiegyenlítő, átfutó bevétellel e Ft függő, kiegyenlítő, átfutó kiadással e Ft záró pénzkészlettel 494,12 fő engedélyezett létszám előirányzat mellett: 422,55 fő teljesített létszámmal a rendelet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. sz. mellékletei szerint.

2 2 2.. A Rendelet 1.. (2) bekezdés a) szerinti bevételi főösszeg jogcímenkénti előirányzatainak teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá : Módosított ei. ( e Ft) Teljesítés - Működési bevételek = intézményi működési bevétel = önk.sajátos működési bevétel költségvetési támogatások felhalmozási és tőke jellegű bevétel támogatás értékű bevétek véglegesen átvett pénzeszköz működési célú hitel fejlesztési célú hitel működési célú pénzmaradvány fejlesztési c. pénzmaradvány kölcsönök visszatérülése A Rendelet 1.. (2) bekezdés b) pontja szerinti kiadási főösszeg jogcímenkénti előirányzatainak teljesítését alábbiak szerint hagyja jóvá : Módosított ei. Teljesítés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre Egyéb támogatások Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 Támogatás értékű kiadások Felhalmozási célú kiadások (e Ft) Felújítások kiadásai

3 3 Működési célú tartalék 0 Fejlesztési célú tartalék 0 Adott kölcsönök Működési hitelek kiadásai Fejlesztési hitelek kiadásai a rendelet számú mellékleteiben foglalt részletezés szerint. 4.. (3) A Rendelet 1.. (2) bekezdés c) pontja szerinti létszám az alábbiak szerint teljesült: Előirányzat (fő) Teljesítés (fő) Létszámkeret (álláshely): 494,12 422,55 -ebből közfoglalkoztatás: 350,46 295,66 I. Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Kp. 0 0 II. Tiszavirág napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 47,54 47,54 III. Művelődési Ház és Könyvtár 6,36 6,36 IV. Önkormányzat 359,84 286,655 -ebből közfoglalkoztatás: 350,46 295,66 VI. Polgármesteri Hivatal 19,63 18,73 A) Gyermekélelmezési Konyha 18,75 17,70 B) Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény 32,25 31,25 C) Orvosi Rendelő 9,75 5, Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat évi mérlegét (vagyonkimutatás) e Ft ESZKÖZ, e Ft FORRÁS értékkel hagyja jóvá e rendelet 5, 6. számú mellékletei szerint. 6.. (1) A évi módosított pénzmaradvány elszámolását a rendelet 4.számú mellékletében részletezettek szerint eft-ban állapítja meg, melyből a vállalkozási eredmény 357 eft-ban állapítja meg. A szabad pénzmaradvány összege eft, melyet az

4 4 önkormányzat teljes egészében elvon az intézményekből és önkormányzati tartalékba helyezi a 8. sz. mellékleti szerinti részletezéssel. (2) A pénzmaradvány változását illetve felhasználást a 8/2013.(III.14.) számú Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendeletén és mellékletein a költségvetési rendeletben meghatározott módosításkor kell átvezetni. (3) Az intézményi befizetési kötelezettséggel és a kiutalatlan intézményfinanszírozással is módosítani kell az előirányzatokat, így a évi költségvetésben a következő előirányzatokat kell szerepeltetni: Bevételi ei. Kiadási ei. I. Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és eft Bölcsőde II. Művelődési Ház és Könyvtár eft III. Önkormányzat eft IV. Polgármesteri Hivatal eft A.) Gyermekélelmezési Konyha eft B.) Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási eft Intézmény C.) Orvosi Rendelő eft 7.. (1) A felújítási feladatok feladatsoros végrehajtását a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. (2) A beruházási feladatok feladatsoros végrehajtását a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza. 8.. Az önkormányzat vagyonkimutatását a 5. számú melléklete, a főbb mutatókat 7. számú melléklete tartalmazza. a rendelet 9.. A évi könyvviteli mérleget rendelet 6.számú melléklete, a több éves kihatással járó döntéseket a 9. számú melléklete, a közvetett támogatásokat a 10. számú melléklet, a hitel állományt a 11. sz. melléklet tartalmazza. E rendelet április 30. napján lép hatályba (:Tatár László :) polgármester (: Buzás Istvánné dr.:) jegyző Kihírd.: 2014.IV.30.

5 1. l a p a d a t o k e z e r F t - b a n I. CS- M T ÉRS. SZ OC. AL APSZ. KÖZ P. B E V É T E L MÜKÖDÉSI BEVÉT EL = I NTÉZMÉNYI MÜK. BEVÉTEL T ÁMOGAT ÁSÉRT ÉKŰ BEVÉT EL EK = MŰK. C. T ÁM. ÉRT ÉKŰ BEVÉT EL EK » EGYÉB T ÁM. ÉRT ÉKŰ BEVÉT EL EK VÉGL EGESEN ÁT VET T PÉNZ ESZ KÖZ = MŰKÖDÉSI CÉL Ú PE. ÁT V. ÁH- N K PÉNZ F ORG. NÉL KÜL I BEVÉT EL = EL ÖZ Ö ÉVI PÉNZ MARADVÁNY » MŰKÖDÉSI CÉL RA I NTÉZMÉNYFI NANSZÍ ROZÁS = NORMATÍ V TÁMOGATÁSOK = KI STÉRSÉGI TÁMOGATÁSOK = ÖNK. KI EGÉSZÍ TÉS I » EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI KI EGÉS = MEGÁL L. KORREKCI Ó I I I. 2. G = SZ OC. POL » MEGÁLLAPODÁS SZERI NTI » ÖNKORMÁNYZATI KI EGÉSZÍ TÉS = BÉRKOMPENZÁCI Ó FEDEZETE K I A D Á S SZ EMÉL YI J UT T AT ÁSOK = BÉR = EGYÉB J ÁRUL ÉKOK DOLOGI KI ADÁSOK = ENERGI A KI ADÁSOK = KÖTÖTT DOLOGI KI ADÁSOK = EGYÉB DOLOGI KI ADÁSOK = VÁSÁROL T ÉL EL MEZ ÉS ÁT ADOT T PÉNZ ESZ KÖZ ÖK ÁH- N KÍ = MÜKÖDÉSI CÉL U TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KI ADÁSOK = MŰK. C. TÁMOGAT. ÉRT. KI ADÁSOK » ELŐZŐ ÉVI PM. ÁT ADÁS ÁT L AGL ÉT SZ ÁM Ebböl : Köt el ez ö f el adat Önk ént v. f el adat I I. TI SZAVI RÁG NOÓVODA ÉS BÖLCS B E V É T E L MÜKÖDÉSI BEVÉT EL = I NTÉZMÉNYI MÜK. BEVÉTEL T ÁMOGAT ÁSÉRT ÉKŰ BEVÉT EL EK

6 2. l a p a d a t o k e z e r F t - b a n = MŰK. C. T ÁM. ÉRT ÉKŰ BEVÉT EL EK » EGYÉB T ÁM. ÉRT ÉKŰ BEVÉT EL EK VÉGL EGESEN ÁT VET T PÉNZ ESZ KÖZ = MŰKÖDÉSI CÉL Ú PE. ÁT V. ÁH- N K PÉNZ F ORG. NÉL KÜL I BEVÉT EL = EL ÖZ Ö ÉVI PÉNZ MARADVÁNY » MŰKÖDÉSI CÉL RA I NTÉZMÉNYFI NANSZÍ ROZÁS = NORMATÍ V TÁMOGATÁSOK = ÖNK. KI EGÉSZÍ TÉS I » KÖZFOGLALKOZTATÁS KI EGÉSZÍ » EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI KI EGÉS = ÖNK. KI EGÉSZÍ TÉS I I = SZ OC. POL » ÖNKORMÁNYZATI KI EGÉSZÍ TÉS = BÉRKOMPENZÁCI Ó FEDEZETE K I A D Á S SZ EMÉL YI J UT T AT ÁSOK = BÉR = EGYÉB J ÁRUL ÉKOK DOLOGI KI ADÁSOK = ENERGI A KI ADÁSOK = REHABI LI TÁCI ÓS HJ = KÖTÖTT DOLOGI KI ADÁSOK = EGYÉB DOLOGI KI ADÁSOK = VÁSÁROL T ÉL EL MEZ ÉS TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KI ADÁSOK = MŰK. C. TÁMOGAT. ÉRT. KI ADÁSOK » ELŐZŐ ÉVI PM. ÁT ADÁS ÁT L AGL ÉT SZ ÁM Ebböl : Köt el ez ö f el adat Önk ént v. f el adat I I I. MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR B E V É T E L MÜKÖDÉSI BEVÉT EL = I NTÉZMÉNYI MÜK. BEVÉTEL T ÁMOGAT ÁSÉRT ÉKŰ BEVÉT EL EK = MŰK. C. T ÁM. ÉRT ÉKŰ BEVÉT EL EK » EGYÉB T ÁM. ÉRT ÉKŰ BEVÉT EL EK VÉGL EGESEN ÁT VET T PÉNZ ESZ KÖZ = MŰKÖDÉSI CÉL Ú PE. ÁT V. ÁH- N K PÉNZ F ORG. NÉL KÜL I BEVÉT EL = EL ÖZ Ö ÉVI PÉNZ MARADVÁNY » MŰKÖDÉSI CÉL RA I NTÉZMÉNYFI NANSZÍ ROZÁS = NORMATÍ V TÁMOGATÁSOK

7 3. l a p a d a t o k e z e r F t - b a n = ÖNK. KI EGÉSZÍ TÉS I » EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI KI EGÉS = ÖNK. KI EGÉSZÍ TÉS I I = BÉRKOMPENZÁCI Ó FEDEZETE K I A D Á S SZ EMÉL YI J UT T AT ÁSOK = BÉR = EGYÉB J ÁRUL ÉKOK DOLOGI KI ADÁSOK = ENERGI A KI ADÁSOK = KÖTÖTT DOLOGI KI ADÁSOK = EGYÉB DOLOGI KI ADÁSOK FELHALMOZÁSI KI ADÁSOK = FELUJ I TÁS = BERUHÁZ ÁS TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KI ADÁSOK = MŰK. C. TÁMOGAT. ÉRT. KI ADÁSOK » ELŐZŐ ÉVI PM. ÁT ADÁS ÁT L AGL ÉT SZ ÁM Ebböl : Köt el ez ö f el adat Önk ént v. f el adat I V. ÖNKORMÁNYZAT B E V É T E L MÜKÖDÉSI BEVÉT EL = I NTÉZMÉNYI MÜK. BEVÉTEL = ÖNK. SAJ ÁT OS MÜK. BEVÉT EL EI » HEL YI ADOK » ÁT ENGEDET T KÖZ PONT I ADOK T ÁMOGAT ÁSOK = ÖNK. KÖL T SÉGVET ÉSI T ÁMOGAT Á » KÖZPONTOSI TOTT ELŐI RÁNYZAT » F EJ L ESZ T ÉSI T ÁMOGAT ÁS » EGYÉB T ÁMOGAT ÁS F EL HAL MOZ ÁSI ÉS T ÖKE BEVÉT EL = TÁRGYI ESZKÖZ I MM. J AVAK ÉRT = ÖNK. SAJ ÁT OS F EL H. ÉS TŐKE B = PÜ- I BEFEKTET. BEVÉTELEI T ÁMOGAT ÁSÉRT ÉKŰ BEVÉT EL EK = MŰK. C. T ÁM. ÉRT ÉKŰ BEVÉT EL EK » EGYÉB T ÁM. ÉRT ÉKŰ BEVÉT EL EK = F EL HAL MOZ ÁSI C. T ÁM. ÉRT. BEV VÉGL EGESEN ÁT VET T PÉNZ ESZ KÖZ = MŰKÖDÉSI CÉL Ú PE. ÁT V. ÁH- N K TÁM- I KÖLCSÖNÖK VI SSZATÉRÜLÉ = MŰKÖDÉSI KÖLCSÖN VI SSZATÉRÜ = FELHALMOZÁSI KÖLCSÖN VI SSZA

8 4. l a p a d a t o k e z e r F t - b a n - HI TELEK = MŰKÖDÉSI C. HI TELEK FELVÉTE » HOSSZÚ LEJ ÁRATÚ HI T. FELVÉT = FELHALMOZÁSI C. HI TEL FELVÉ » RÖVI D LEJ ÁRATÚ HI TELEK FEL K I A D Á S SZ EMÉL YI J UT T AT ÁSOK * * * * * * * = BÉR = EGYÉB J ÁRUL ÉKOK DOLOGI KI ADÁSOK = ENERGI A KI ADÁSOK = EGYÉB DOLOGI KI ADÁSOK = VÁSÁROL T ÉL EL MEZ ÉS ÁT ADOT T PÉNZ ESZ KÖZ ÖK ÁH- N KÍ = MÜKÖDÉSI CÉL U EGYÉB T ÁMOGAT ÁS FELHALMOZÁSI KI ADÁSOK = FELUJ I TÁS = BERUHÁZ ÁS = ÜZ L ET RÉSZ VÁSÁRL ÁS T ART AL ÉK = MŰKÖDÉSI CÉL Ú T ART AL ÉK » POL GÁRMEST ERI KERET » 23/ ( VI. 1. ) SZ. TÁMOGAT » Mű k ödés i t ar t al ék dec. mód » Mű k. t ar t al ék f ebr uár. mód = F EJ L ESZ T ÉSI CÉL Ú T ART AL ÉK » KÖZ MŰVELŐDÉSI PÁL Y. ÖNERŐ HI TEL VI SSZAFI ZETÉS = MÜKÖDÉSI CÉL U » HOSSZÚ LEJ. MŰK. HI TEL VI SSZ = F EL HAL MOZ ÁSI CÉL U » HOSSZÚ LEJ. FEJ L. HI TEL VI S I NTÉZMÉNY FI NANSZI ROZÁS = I NTÉZMÉNY FI N. MÜK = SZ OC. POL ADOT T KÖL CSÖNÖK = MŰKÖDÉSI CÉL RA NYÚJ T OT T KÖL = F EL HAL MOZ ÁSI CÉL RA NYÚJ T. KÖ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KI ADÁSOK = MŰK. C. TÁMOGAT. ÉRT. KI ADÁSOK » EGYÉB MC. TÁM. ÉRT. KI AD » ELŐZŐ ÉVI PM. ÁT ADÁS ÁT L AGL ÉT SZ ÁM Ebböl : Köt el ez ö f el adat Önk ént v. f el adat

9 5. l a p a d a t o k e z e r F t - b a n 01. KI SKERESKEDELEM( HÚS) B E V É T E L MÜKÖDÉSI BEVÉT EL = I NTÉZMÉNYI MÜK. BEVÉTEL K I A D Á S SZ EMÉL YI J UT T AT ÁSOK = BÉR J ÁRUL ÉKOK DOLOGI KI ADÁSOK = ENERGI A KI ADÁSOK = EGYÉB DOLOGI KI ADÁSOK ÁT L AGL ÉT SZ ÁM Önk ént v. f el adat KÖZ T ERÜL ET RENDJ ÉNEK F ENNT. B E V É T E L MÜKÖDÉSI BEVÉT EL = I NTÉZMÉNYI MÜK. BEVÉTEL T ÁMOGAT ÁSÉRT ÉKŰ BEVÉT EL EK = MŰK. C. T ÁM. ÉRT ÉKŰ BEVÉT EL EK » EGYÉB T ÁM. ÉRT ÉKŰ BEVÉT EL EK VÉGL EGESEN ÁT VET T PÉNZ ESZ KÖZ = MŰKÖDÉSI CÉL Ú PE. ÁT V. ÁH- N K K I A D Á S SZ EMÉL YI J UT T AT ÁSOK = BÉR J ÁRUL ÉKOK DOLOGI KI ADÁSOK = EGYÉB DOLOGI KI ADÁSOK ÁT L AGL ÉT SZ ÁM Önk ént v. f el adat

10 6. l a p a d a t o k e z e r F t - b a n 0 3. VESZ ÉL YES HUL L ADÉKKEZ EL ÉS B E V É T E L MÜKÖDÉSI BEVÉT EL = I NTÉZMÉNYI MÜK. BEVÉTEL K I A D Á S DOLOGI KI ADÁSOK = EGYÉB DOLOGI KI ADÁSOK KÖZ VI L ÁGÍ T ÁS B E V É T E L K I A D Á S DOLOGI KI ADÁSOK = ENERGI A KI ADÁSOK = EGYÉB DOLOGI KI ADÁSOK FI NANSZÍ ROZÁSI MŰVELETEK B E V É T E L HI TELEK = MŰKÖDÉSI C. HI TELEK FELVÉTE » HOSSZÚ LEJ ÁRATÚ HI T. FELVÉT = FELHALMOZÁSI C. HI TEL FELVÉ » RÖVI D LEJ ÁRATÚ HI TELEK FEL K I A D Á S HI TEL VI SSZAFI ZETÉS = MÜKÖDÉSI CÉL U » HOSSZÚ LEJ. MŰK. HI TEL VI SSZ = F EL HAL MOZ ÁSI CÉL U » HOSSZÚ LEJ. FEJ L. HI TEL VI S

11 7. l a p a d a t o k e z e r F t - b a n 0 6. GÉPJ ÁRMŰ KÖL CSÖNZ ÉS B E V É T E L MÜKÖDÉSI BEVÉT EL = I NTÉZMÉNYI MÜK. BEVÉTEL F EL HAL MOZ ÁSI ÉS T ÖKE BEVÉT EL = ÖNK. SAJ ÁT OS F EL H. ÉS TŐKE B K I A D Á S DOLOGI KI ADÁSOK = EGYÉB DOLOGI KI ADÁSOK CI VI L SZERV. MŰK. TÁMOGATÁS B E V É T E L K I A D Á S ÁT ADOT T PÉNZ ESZ KÖZ ÖK ÁH- N KÍ = MÜKÖDÉSI CÉL U CI VI LSZERV. PROGRAM TÁM. B E V É T E L K I A D Á S ÁT ADOT T PÉNZ ESZ KÖZ ÖK ÁH- N KÍ = MÜKÖDÉSI CÉL U

12 8. l a p a d a t o k e z e r F t - b a n 0 9. ÖNKORMÁNYZ AT OK EL SZ ÁMOL ÁSAI B E V É T E L MÜKÖDÉSI BEVÉT EL = I NTÉZMÉNYI MÜK. BEVÉTEL = ÖNK. SAJ ÁT OS MÜK. BEVÉT EL EI » HEL YI ADOK » ÁT ENGEDET T KÖZ PONT I ADOK T ÁMOGAT ÁSOK = ÖNK. KÖL T SÉGVET ÉSI T ÁMOGAT Á » KÖZPONTOSI TOTT ELŐI RÁNYZAT » F EJ L ESZ T ÉSI T ÁMOGAT ÁS » EGYÉB T ÁMOGAT ÁS F EL HAL MOZ ÁSI ÉS T ÖKE BEVÉT EL = TÁRGYI ESZKÖZ I MM. J AVAK ÉRT K I A D Á S ÖNK. ELSZ. KTGVETÉSI SZERVEI V B E V É T E L K I A D Á S I NTÉZMÉNY FI NANSZI ROZÁS = I NTÉZMÉNY FI N. MÜK = SZ OC. POL

13 9. l a p a d a t o k e z e r F t - b a n 1 1. VÁROS ÉS KÖZ S. GAZ DÁL KODÁS B E V É T E L MÜKÖDÉSI BEVÉT EL = I NTÉZMÉNYI MÜK. BEVÉTEL F EL HAL MOZ ÁSI ÉS T ÖKE BEVÉT EL = TÁRGYI ESZKÖZ I MM. J AVAK ÉRT = PÜ- I BEFEKTET. BEVÉTELEI T ÁMOGAT ÁSÉRT ÉKŰ BEVÉT EL EK = MŰK. C. T ÁM. ÉRT ÉKŰ BEVÉT EL EK » EGYÉB T ÁM. ÉRT ÉKŰ BEVÉT EL EK K I A D Á S SZ EMÉL YI J UT T AT ÁSOK = BÉR = EGYÉB J ÁRUL ÉKOK DOLOGI KI ADÁSOK = EGYÉB DOLOGI KI ADÁSOK FELHALMOZÁSI KI ADÁSOK = BERUHÁZ ÁS = ÜZ L ET RÉSZ VÁSÁRL ÁS ÁT L AGL ÉT SZ ÁM Ebböl : Köt el ez ö f el adat ÖNKORMÁNYZATI I GAZGATÁS B E V É T E L MÜKÖDÉSI BEVÉT EL = I NTÉZMÉNYI MÜK. BEVÉTEL F EL HAL MOZ ÁSI ÉS T ÖKE BEVÉT EL = TÁRGYI ESZKÖZ I MM. J AVAK ÉRT = PÜ- I BEFEKTET. BEVÉTELEI T ÁMOGAT ÁSÉRT ÉKŰ BEVÉT EL EK = MŰK. C. T ÁM. ÉRT ÉKŰ BEVÉT EL EK » EGYÉB T ÁM. ÉRT ÉKŰ BEVÉT EL EK VÉGL EGESEN ÁT VET T PÉNZ ESZ KÖZ = MŰKÖDÉSI CÉL Ú PE. ÁT V. ÁH- N K TÁM- I KÖLCSÖNÖK VI SSZATÉRÜLÉ = MŰKÖDÉSI KÖLCSÖN VI SSZATÉRÜ = FELHALMOZÁSI KÖLCSÖN VI SSZA K I A D Á S SZ EMÉL YI J UT T AT ÁSOK = BÉR = EGYÉB J ÁRUL ÉKOK

14 1 0. l a p a d a t o k e z e r F t - b a n - DOLOGI KI ADÁSOK = EGYÉB DOLOGI KI ADÁSOK ÁT ADOT T PÉNZ ESZ KÖZ ÖK ÁH- N KÍ = MÜKÖDÉSI CÉL U FELHALMOZÁSI KI ADÁSOK = FELUJ I TÁS = ÜZ L ET RÉSZ VÁSÁRL ÁS T ART AL ÉK = MŰKÖDÉSI CÉL Ú T ART AL ÉK » POL GÁRMEST ERI KERET » 23/ ( VI. 1. ) SZ. TÁMOGAT » Mű k ödés i t ar t al ék dec. mód » Mű k. t ar t al ék f ebr uár. mód = F EJ L ESZ T ÉSI CÉL Ú T ART AL ÉK » KÖZ MŰVELŐDÉSI PÁL Y. ÖNERŐ ADOT T KÖL CSÖNÖK = MŰKÖDÉSI CÉL RA NYÚJ T OT T KÖL = F EL HAL MOZ ÁSI CÉL RA NYÚJ T. KÖ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KI ADÁSOK = MŰK. C. TÁMOGAT. ÉRT. KI ADÁSOK » EGYÉB MC. TÁM. ÉRT. KI AD » ELŐZŐ ÉVI PM. ÁT ADÁS EGYÉB KÖZ F OGL AL KOZ T AT ÁS B E V É T E L T ÁMOGAT ÁSÉRT ÉKŰ BEVÉT EL EK = MŰK. C. T ÁM. ÉRT ÉKŰ BEVÉT EL EK » EGYÉB T ÁM. ÉRT ÉKŰ BEVÉT EL EK K I A D Á S SZ EMÉL YI J UT T AT ÁSOK = BÉR J ÁRUL ÉKOK ÁT L AGL ÉT SZ ÁM Ebböl : Köt el ez ö f el adat

15 1 1. l a p a d a t o k e z e r F t - b a n 1 4. MEZŐGAZ D. T ÁMOGAT ÁS B E V É T E L T ÁMOGAT ÁSÉRT ÉKŰ BEVÉT EL EK = MŰK. C. T ÁM. ÉRT ÉKŰ BEVÉT EL EK » EGYÉB T ÁM. ÉRT ÉKŰ BEVÉT EL EK K I A D Á S I SKOLAI ÉTKEZTETÉS B E V É T E L K I A D Á S DOLOGI KI ADÁSOK = VÁSÁROL T ÉL EL MEZ ÉS ÁT MENET I SEGÉL Y B E V É T E L K I A D Á S * * * * * * * EGYÉB T ÁMOGAT ÁS * * * * * * *

16 1 2. l a p a d a t o k e z e r F t - b a n 1 7. T EMET ÉSI SEGÉL Y B E V É T E L K I A D Á S EGYÉB T ÁMOGAT ÁS RENDKÍ VÜLI GYVT B E V É T E L K I A D Á S EGYÉB T ÁMOGAT ÁS ESET I PÉNZ BENI EL L ÁT ÁSOK B E V É T E L K I A D Á S EGYÉB T ÁMOGAT ÁS SZOCI ÁLI S ÖSZTÖNDÍ J AK B E V É T E L K I A D Á S ÁT ADOT T PÉNZ ESZ KÖZ ÖK ÁH- N KÍ

17 1 3. l a p a d a t o k e z e r F t - b a n = MÜKÖDÉSI CÉL U MEZŐGAZ D T EVÉKENYSÉG B E V É T E L MÜKÖDÉSI BEVÉT EL = I NTÉZMÉNYI MÜK. BEVÉTEL K I A D Á S DOLOGI KI ADÁSOK = EGYÉB DOLOGI KI ADÁSOK ERDŐGAZ D B E V É T E L K I A D Á S SZENNYVÍ Z B E V É T E L K I A D Á S

18 1 4. l a p a d a t o k e z e r F t - b a n 2 4. EGYÉB NEM VESZ. HUL L B E V É T E L K I A D Á S T AL AJ SZ ENNY. MENT B E V É T E L K I A D Á S KEOP B E V É T E L K I A D Á S

19 1 5. l a p a d a t o k e z e r F t - b a n 27. ÁR ÉS BELVÍ Z VÉD B E V É T E L K I A D Á S ÓVODAI NEV. EL L B E V É T E L K I A D Á S OKT. KI EG. T EVÉK B E V É T E L K I A D Á S KÖZ T EMET ÉS B E V É T E L T ÁMOGAT ÁSÉRT ÉKŰ BEVÉT EL EK = MŰK. C. T ÁM. ÉRT ÉKŰ BEVÉT EL EK » EGYÉB T ÁM. ÉRT ÉKŰ BEVÉT EL EK K I A D Á S EGYÉB T ÁMOGAT ÁS

20 1 6. l a p a d a t o k e z e r F t - b a n 3 1. F HT ÁT H B E V É T E L MÜKÖDÉSI BEVÉT EL = I NTÉZMÉNYI MÜK. BEVÉTEL T ÁMOGAT ÁSÉRT ÉKŰ BEVÉT EL EK = MŰK. C. T ÁM. ÉRT ÉKŰ BEVÉT EL EK » EGYÉB T ÁM. ÉRT ÉKŰ BEVÉT EL EK K I A D Á S SZ EMÉL YI J UT T AT ÁSOK = BÉR J ÁRUL ÉKOK DOLOGI KI ADÁSOK = EGYÉB DOLOGI KI ADÁSOK F HT MG. UT AK B E V É T E L MÜKÖDÉSI BEVÉT EL = I NTÉZMÉNYI MÜK. BEVÉTEL T ÁMOGAT ÁSÉRT ÉKŰ BEVÉT EL EK = MŰK. C. T ÁM. ÉRT ÉKŰ BEVÉT EL EK » EGYÉB T ÁM. ÉRT ÉKŰ BEVÉT EL EK = F EL HAL MOZ ÁSI C. T ÁM. ÉRT. BEV K I A D Á S SZ EMÉL YI J UT T AT ÁSOK = BÉR J ÁRUL ÉKOK DOLOGI KI ADÁSOK = EGYÉB DOLOGI KI ADÁSOK FELHALMOZÁSI KI ADÁSOK = BERUHÁZ ÁS

21 1 7. l a p a d a t o k e z e r F t - b a n ÁT L AGL ÉT SZ ÁM Ebböl : Köt el ez ö f el adat FHT BELVÍ Z B E V É T E L MÜKÖDÉSI BEVÉT EL = I NTÉZMÉNYI MÜK. BEVÉTEL T ÁMOGAT ÁSÉRT ÉKŰ BEVÉT EL EK = MŰK. C. T ÁM. ÉRT ÉKŰ BEVÉT EL EK » EGYÉB T ÁM. ÉRT ÉKŰ BEVÉT EL EK = F EL HAL MOZ ÁSI C. T ÁM. ÉRT. BEV K I A D Á S SZ EMÉL YI J UT T AT ÁSOK = BÉR J ÁRUL ÉKOK DOLOGI KI ADÁSOK = EGYÉB DOLOGI KI ADÁSOK FELHALMOZÁSI KI ADÁSOK = BERUHÁZ ÁS ÁT L AGL ÉT SZ ÁM Ebböl : Köt el ez ö f el adat F HT. KÖZ ÚT H B E V É T E L MÜKÖDÉSI BEVÉT EL = I NTÉZMÉNYI MÜK. BEVÉTEL T ÁMOGAT ÁSÉRT ÉKŰ BEVÉT EL EK = MŰK. C. T ÁM. ÉRT ÉKŰ BEVÉT EL EK » EGYÉB T ÁM. ÉRT ÉKŰ BEVÉT EL EK = F EL HAL MOZ ÁSI C. T ÁM. ÉRT. BEV K I A D Á S SZ EMÉL YI J UT T AT ÁSOK = BÉR J ÁRUL ÉKOK DOLOGI KI ADÁSOK = EGYÉB DOLOGI KI ADÁSOK FELHALMOZÁSI KI ADÁSOK = FELUJ I TÁS = BERUHÁZ ÁS

1.. A rendelet 1.. (1) bekezdésében a táblázat hatályát veszti helyébe az alábbi táblázat lép:

1.. A rendelet 1.. (1) bekezdésében a táblázat hatályát veszti helyébe az alábbi táblázat lép: Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 11/2015.(IV.29.) önkormányzati rendelete Fegyvernek Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.03.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Részletesebben

I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 2010. 2010. 1.205.320 1.249.320 I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 2010. 2010. 1.205.320 1.249.320 I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kozármisleny Város Önkormányzata - a helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetését is tartalmazó - 2010. évi költségvetésének mérlege BEVÉTELEK (ezer Ft-ban) megnevezés KIADÁSOK (ezer

Részletesebben

ö ö ö ö ő ö ö ő ö ő ő ő ö ö ő ő ö ö ő ő ű ű ő ő ö ű ő ö ö ő ö ő ö ú ő ö ű ű ő ő ö ű ő ö ö ű ű ő ö ű ő ö ö ű ű ű ű ű ű ű ö ű ő É ö ú ö ö ö ö Ő ö ö ö ö ő ö ö ő ö ö ő ö ö ő ű ö ö ö ö ö ö ő Ö ő ö ö ő ö ő ö

Részletesebben

2009. évi költségvetési Berhida Város Önkormányzata Bevételek

2009. évi költségvetési Berhida Város Önkormányzata Bevételek 29. évi költségvetési Berhida Város Önkormányzata Bevételek 1. számú melléklet adatok ezer Ft-ban 29. Évi eredeti BEVÉTELI JOGCÍMEK előirányzat 29. Évi mód előirányzat változás mód. Javaslat Teljes. 3.31

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés

Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés Megnevezés Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés 1. számú melléklet adatok E Ft-ban Költségvetés Mód. EI Teljesítés Telj. (%) 2008. év 2008.XII.31. 2008.XII.31.

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2010. (II. 15.) Kt. rendelete

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2010. (II. 15.) Kt. rendelete TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2010. (II. 15.) Kt. rendelete a Tapolca Város Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendeletei egyes mellékletei tartalmának meghatározásáról

Részletesebben

Munkaadókat terhelő járulékok. Pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre

Munkaadókat terhelő járulékok. Pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2009.(III.2.) rendelete Fegyvernek Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről B E V E Z E T Ő Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete az államháztartásról

Részletesebben

I. RÉSZ. 1.. *3 *5*6 (1) Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete Fegyvernek Önkormányzat 2014. évi költségvetését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

I. RÉSZ. 1.. *3 *5*6 (1) Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete Fegyvernek Önkormányzat 2014. évi költségvetését az alábbiak szerint hagyja jóvá: Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2014.(II.03.) önkormányzati rendelet Fegyvernek Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről *1 Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény

Részletesebben

- 2 - (11) A közvetett támogatásokról szóló kimutatást a 12. melléklet szerinti tartalommal fogadja el.

- 2 - (11) A közvetett támogatásokról szóló kimutatást a 12. melléklet szerinti tartalommal fogadja el. Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő testületének 4/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

6. Kieg. tám. egyes szoc. fel.hoz 55.421 54.407 6. Dologi kiadás 59.496 59.650

6. Kieg. tám. egyes szoc. fel.hoz 55.421 54.407 6. Dologi kiadás 59.496 59.650 1. sz. melléklet MÉRLEG 2010. évi költségvetés módosított előirányzata eft Bevételek Előirányzat Mód. Kiadások Előirányzat Mód. megnevezése eredeti ei. megnevezése eredeti ei. 1. Intézm. műk. és 25.982

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2007. Évi zárszámadási rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t 2 0 1 3. o k t ó b e r 1 5 - i t e s t ü l e t i ü l é s é r e

E L Ő T E R J E S Z T É S a K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t 2 0 1 3. o k t ó b e r 1 5 - i t e s t ü l e t i ü l é s é r e LŐKÖSHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 5743 Lőkösháza, Eleki út 28. Tel.: (66) 244-244 Tel./Fax: (66) 244-074 E-mail: lokoshaza@lokoshaza.hu Honlap: www.lokoshaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a K é p v i s e l

Részletesebben

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege B E V É T E L E K

Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege B E V É T E L E K 1. melléklet a 5/2013. (IV.29.) önkormányzati határozathoz Német Nemzetiségi Önkormányzat zárszámadásának pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Bevételi jogcím Eredeti Módosított Teljesítés 1 2 3 4 5 6 1.

Részletesebben

Á Á É É É ö É Ó ú Á ú Á Á Á Á ö Á ő ű ú ö ö ú ű ú É ő ö ú ú ű ö ű ő Ú Ú ú ő ö ö ő ö ö Á ö Á ö ú ű ö ö ö ö ö ö ö ö ö ő ö ö ö ö ő ö Á ö ő ö ö ő ú ú ö ö ő ö ö ö ö ú ö ú ö ő ú ö ö ö ö ö ú ö ú ú ö Ú ő ű ő ö

Részletesebben

- 1-1. számú melléklet. MÉRLEG 2007 ÉV (Monoszló)

- 1-1. számú melléklet. MÉRLEG 2007 ÉV (Monoszló) 1 1 1. számú melléklet MÉRLEG 2007 ÉV (Monoszló) adatok ezer Ftban 2006. 2007. ESZKÖZÖK A.) A.) Befektetett eszközök összesen 71.786 69.704 I. Immateriális javak 1.467 506 II. Tárgyi eszközök 68.714 67.543

Részletesebben

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról 1.. Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

É É Á É É ó ó ö ű ó ó ó ű ó ö ö ű ó ó ő ö ű ó ó ű ú ö ű ó ó ó ó ö ű ó ó ó ö ű ő ő ő ó ö ű ú ö ó ó ó ú ő ő ü ó ó ó ö ű ű ö ő ó ú ó ö ü ö ű ó ó ö ő ö ó ö ö ő ő ö ó ő ö ő ó ő ó ő ú ú ö ű ó ú ö ő ű ö ó ó ó

Részletesebben

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 5/2013.(IV.30.) önkormányzati RENDELETE

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 5/2013.(IV.30.) önkormányzati RENDELETE KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 5/2013.(IV.30.) önkormányzati RENDELETE az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Kissziget Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

ő Á ú ő ú ő ú ú ú ő ő ő ű ú ű ő ő ú ő ő ő ú Á ő ú ő ő ú ő ő É É ú ő ő Ú ő É ú ú ő ő ő ő ő É ő ő ú É ű ű ű ú ő ő É ő ű ő ő É ú É ú ő ő ű ú ű ő ő ú ú Ú ú Ü ő ű ú ő ű ő ő ú ő ő ő ő ú ő ő ú ú ő ú ő ú ű ű É

Részletesebben

HANGONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 8/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelete

HANGONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 8/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelete HANGONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ - TESTÜLETE 8/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (II. 16.) rendelet módosításáról Hangony Községi

Részletesebben

ó á á á á á ó á ó Á ö é á ó Ú á á á ó Á ö é á á á ó ó ó á á ó á ó Ú á é á ó ü é ü é á á á á ó é é á ú á ó á é ó á ó Ó é á ó é á ó ó á Ó Ö é á ó á ó é é é ü é ó á Ó é é é ó ó ó á ó é é ó á ü ó é á ó é é

Részletesebben

Á Ó Ö Á É É É É Ő ű Á Ó ű Ö ű ű ű Ó ű Ö Ú Ö Ú ű ű ű ű Ö ű ű ű ű ű Ü Á ű ű ű ű ű ű ű ű Ö Ó ű Ö ű ű Ü ű ű ű Ö ű ű ű ű ű ű ű Ö Ó ű ű ű ű ű Á Á ű É ű ű ű ű ű Ö ű ű ű ű ű Ó Ü Á É Ű ű ű ű ű Á ű ű ű Á É ű Ú Ó

Részletesebben

É ú ú ú ú ú ú ú ú ú É É ú ű ú ű ú Ú Ü ú ú ú ú ű ú ú ű ú ú ú ú ú ú ű ú ú ű Ü ű ű ú É É ű É ű É ú ú ú ű É ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ű ú ú ű Á ú É ű ű ú ú ú ú ű ű ű ú ű ú ú ú ú ú ú ű ú ú Ú ű ú ű ű ú ú ű Ü ú ű

Részletesebben

ű É ű Á Ü É É ű ű Ű ÓÓ Ü É Ü Ú Ú ű Ú Ö Ö Ü ű ű Ű Ú Ö Ü Ö Ú Ó Ó Á É Ú Ű Ú Ú Ú Ú Ú ű Ú Ű Ú ű ű Ú ű ű Ú Ú É Á Ú Ú É É ű ű ű Ú ű ű Ú ű Ú Ó É Ű Ó ű Ú ű ű ű Á ű ű Ú ű ű É ű ű ű ű Ó Ú Á Ú ű Á ű Á Ú Ó ű ű Á ű

Részletesebben

Á Á ó ő ő ó Ő ó ó ó Ó Ó Ó ó Ó Ó Ó Ó ó ő ó ó Ő Ó Ó Ó Ó ó Ó Ó Ó Á Ó ó Ó ó Ó Ó Ó ó Ó ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó ó Ó ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó ó Á Ó ó ó Ő ó ó ó Ó ó Ú ó Ó Ó ó Ó Ó Ő ó Ó ó ó Ó ó Ó Ó Ó ó ó ó Ó ó ó ó Ó Ú Ó Ó ó ó ő ö Ó

Részletesebben

É Ó Ö Á ú Á ú ú ú ú Ó ú ú ú ú ű ú Á ÁÉ Á ű ű ú ú É ú É É ű ű É ű Ú ű Ü ú ű ú Ö Ú ű Ö Ö ú Ő ú ű Ö ú ú Ú Ó ú ú ű ú Ö Ú Ü Á Á Á É Ü ű Ü Ö É Á Ü Ó É Ö É ű Ü Á Á Á ú Ü Ö Á É Ü Á ú Ö Ö ú Ö Á ú É É Ö É Á Á Á

Részletesebben

É ú ú Á É ú É ű Á Ú ú ú ú ű ú É ű ú ú ű ú ú ű ú ú ű ú ú ú ú ú ú ű ű ű ú Á Á ű É É ú ú ú ú ú ú ű Ü ű ű ű Ö Ú ú Ú ú ű ú ú ű ú ű ű ú ú Ö ű ú ú ú ű ű ű ű ú ú É É ű ű É É ú ú ű Á ú ú ú É Ú ű ú ú ű ú ú ú Ü ú

Részletesebben

Ú ő É ő ű ő ű Á É ő Ó Á Á ő ű ű Á ű Ú É ő É Ú Ö ő ő Á ő ő Á É É Á ő ő ő ő ő ő Á Ó Á É Ú Á Á Á ő Á Á Á Á Á É ő ő ű ő ő É ő ő Á Á Ó Ü Á É Á ő Á ő ő ő Á É Ü ő Á Á ő Ö ő ő Á É ő ő ű ő Ö Á Á Ú Á Á Á É É ő ű

Részletesebben

É É É É É Ö Á Á É Ő ű ű ű Ü ű ű ű Ú Á ű Ö ű Ú Á Ú ű Ó Ú Ú Ú Ú ű Ú Ú ű É ű ű É É É ű É É Ü ű ű É Á ű Á Á Ü Á Ü É Ú Á Ú Ó Ü Ü Ú ű ű Ú Ü Ü ű Ú É Ö ű ű Ü Ó Á Ö Ö ű Ö É É ű ű É ű ű ű Ú ű Ö É Ó ű Ú Ú Ú É Ú Ú

Részletesebben

Á ő ő ő ö ö Ó ő ú ö Á É É ü Ö ő ö ő ő ö Ó ö Ú Ó ő ő ő ö Ö Ú Ú ő Ö ú ö ő ú ú ú Ó ö Ó Ó Ú Ú Ú Ú Ö Ó ő ő ú ő ű ü ő ö ö ö ő ü Ó Ó ő ő Ó ö Ó Ó ü ő ő Ó ő ö ő ő Ó ő ő ő Ú ö ő Ó Ó ő Ó ő Ö ő ö ő ü ü ű ö ö ö Ó ö

Részletesebben

ö É ö ö ő ő ö ó ó ú ő ó ö ö ő ő ö ö ó ű ű ó ú ó ő ő ö ű ó ő ö ö ű ű ó ú ő ó ó ö ű ó ő ö ö ű ű ó ő ő ö Ü Ü ö ű ó ő ö ö ű ű ó ő ó Ü Ü ó ő ő ű ö ö ű ű ű ű ő ö ó ű ó ö ű ö ó ö ó ö ő ó ö ö ő ó ö ö ö ű Ö ö ö

Részletesebben

Ú ű Ú ű ű ű Á ű Ö Á ű ű ű ű ű ű Ö ű Á ű ű Á ű ű ű ű ű Á ű Ú Ü Ü ű ű Ü Ü Ö ű ű ű ű ű Ú Ü ű ű ű ű ű Ú Ó ű ű ű Á É ű ű ű Ű ű ű ű É Á Á Á Á Ó Ó ű Ü Ú Ú Ö Ú ű Ö Ő Ú Ú ű Ó Ő Ú Ö Ö Ő Ű É ű Ó É Á Á ű ű Ú Á É É

Részletesebben

Á É ö ö ő ő ő Ú Ü ö ö ő ő ö ú ő ö ő ö ú ü ö Ü Ó ö ö ö ö ö ő ö ú ú ö ü Ü ö ö ö ö ö ö ő ö ö ő ö ü ő ö ő ü Ü Ó Ó ö ö ő Ü Ó ö ő ő ő ő Á ő ő Ü ő ö ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő É ü É ö ö É Ó ő ő ő ő Ü É ő Ó ő ő

Részletesebben

Ó Ú Ö Ú É Ö É Á ű ű ű ű ű ű ű ű Á ű Á Ú ű Ü ű ű Ü ű Ó ű ű Ú ű Ö Ö ű ű ű ű Á É Ó ű ű Ü Ö ű ű Ü Ú É ű ű ű ű É Ü Ü Ü É Ü Ü Ü Ü ű ű ű ű ű ű ű Ú É ű ű ű ű É Ü ű ű ű ű ű ű ű ű ű Ú ű Ö ű Ü ű ű ű ű É ű Ó ű ű É

Részletesebben

Á Á é é ő ö ó é é é é é ő é é é ő ő ő é ü ő ó ó ó ö ö é é ő é ő é ő ö é é é é é é é ő é ű ő é é é é é ó ő ö é ú ö é ö é é ö ő ó ő ó é ő é ő ő é ő ó ó é ő ő é é ü ő é ó é ö ő é ő é ó ő é é ő é é ő é é é

Részletesebben

Á ú ő ú Ú ü Ö ú Á Ó ú ü ő ő ő ú Ö ú É ú ű ü É ü ú ő ő ő ú ú ü ü Ö Ö ú ő ő ű É ü ü ü ú ő ő ú ü ü ő ő ő ú ü ő Ö ű ő ü ő ü ő ő Á É ő ü ő ü ú ú ő ü ü ü ő ü ő Ó ü ü ü ü ú É ő ü ü ü ú ő ü Ó ü ü ő ú ő ő ü ü ú

Részletesebben

ö Á É É ö ö Ö ö ű ö ő ö ő ö ú ü ö Ü ö ö ö ö ü ö ú ö ő ü ö Ú ü ü ö Ü ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ü ő ö ú ö ö ü ö ö ö ö ő ő ö ű ö ö ű ö ö ő Ü ö Ü ö ü Ü ö ö ö ú Ó ö ö ö ö ö ő ö ö ú ö ő ö ö ő ő ö ö ö ü ö ö É ö

Részletesebben

ú ú ű ú ú Ú É É Ó ű ű ü ú ü ű ü ú ú ü ü ü ú ü ú ü ü ü ü ú ű ü ü ú ű ü ü ü Á ű ű ú ű ü ü ú ű ü ű ú ü ü ü ú ű ü ü ü ű ú ü ú ü ü ü ű ű ú ü ú ű Ö ú ü ü ü ü ü ú ű Ö ü Ú É ú ú ü ü ü ü ü ü ü ü ü ú ü ú ü ú ü ü

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1

Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1 Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől 1/1 ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban

Részletesebben

ö ű ö ö ö ö ü ö ö ü ö ö ö ö ö ö ű ö ü ú ö ö ö ö ű ü ü Ö ü ö ű ű ű ö ú Ü Á Á Á ö ö ú ü ú Ü ö ö ö ö ö ú Ü Ü ö ö Ü ö ü ö ú ö ü ö ü ü Ü ü ű ö ü ö Ü Ú Ü ü Ü ü Ü ú Ü ö ö ü ö ö ű ű ü ö ű Á ö ü ö ö ú ö Ü Á Ü Ő

Részletesebben

Á ű Ú ÚÉ Á Á Ü Ü ű Ü Ü Ü Ú Ü Ü Ü É Ú Ü ű Ü Ü Ö ű ű Ü Ü Ü Ü Ü ű ű ű Ú ű ű Ú ű ű ű ű Á Ú É Á ű Á É Á Ú ű Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á ű Á Á Á Á Á É ű Ü ű Á ű ű ű Á ű Ú Ó Á Á ű Ú ű Ü ű Ü Á Á ű ű É

Részletesebben

ő ő ő ü ő ő ő ő ő ő ő ű Ö ő Ö ő ő ő ő ő ő ő ő ü Ö ő ő ü É ő ő ü ő Ú üü ő ő Á Á É É Á ü Ú ő Ó ű ő É ő ű ő ő ő ő ő ű É Ö ű Ú Ö É ő ű ü ő ü É É É É É ő É ü ű ő ü űú ű ü ű Ú É ü ű É É É ő Ó ő ű Á ÚÚ ő ő É

Részletesebben

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍ VÓ FEGYVERNEK ÖNKORM ÁNYZ AT KÉPVI SEL Ő- TESTÜLETE 2013. ÁPRILIS 25-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre

Részletesebben

É Ú ú Á Ú Ú Á Á Ú ú ú ú Ú ú Á Ú Ü Ü ű ű ú ú ú ú Ü ú Ü Ú ú ű ú É ú Ü ű ú ú Ú É É Á Á Á Á Ü ú Á Á É Ú É ú Á Ü É Ü Ü Ü Ü Á Á ű ú ű ú Ü ű Á ú ű ű ú ű ű ű ú ű ű ű ű ú Ü É ű ú ű Ü ű ú ű Ü Ü Ü ú Ú ú ú ú ű ú ű

Részletesebben

ö ő ö Ö ö ó ő ő ő ú ö ö ő ó ü ö ö ő ő ő ő ő ö ő ö ő ó ő ö ő ő ő ú ó ő ö ó ö ő ó ö ő ő ő ó ő ő ő ő ö ö ő ö ő ó ú ö ö ő ő ó ő ő ú ő ü ő ó ö ö ő ő ő ü ö ö ő ó ó ö ő ő ö ő ö ö ö ö ő ő ő ü ű ö ö ő ő ó ö ö ö

Részletesebben

Á ö ü ö ő ö ű ö ú ú ö ú ő ő Á ő ő ö ú ü ő ő ú ő ő ő ő ö ü ő ő ú ő ö ö ü ü ő ö ü ü ö ő ú ő ő ő ö ú ú ö ö ú ő ü ü Ü ő ö ő ű ü ö ú ú ú ö ő ö ő ö ú ö ű ő ő ö ő ö ü ö É É É É Ú É É É É É öö É É ő É ö É

Részletesebben

ú ő ü ő ő ü ő ű ű ő ü ü ő ő Ü Á ő ü ő ő ü ő ő ü ő ú ő ő ő ü ő ő ő ő ő ő ü ő ü ő ő ű ű ő ü ő ő ő ü ő ü ő ű ő ü ő ő ő ő ü ü ü ő ő ű ú ü ü ő ő ő ő ü ü ő ő ő ü ő ő ő ő ű ő ú ő ő ü ő ő ü ő ő ő ű ő ő ű ü ü ő

Részletesebben

ü Ü ö ö ö Á ő ö ö ö ü ú ö ő Á ő ö ő ü ú ő ő ő ö ö ö ő ú ő ő ő ö ő ö ű ő ő ő Ú ö ü ő ő ú ú ö ő ö ő ú ú ő ú ö ö ő ú ő ü Ü ö ő É ő ő ü ö ő ú ő ö ű ő ő ü ő Ú ű Ö ü ő ú ő ő ő ú Ú ü ö ő ő ú ő ű ő ö ö ü ö ö ő

Részletesebben

Ó Á É Ő É ő ő ő ó ó ó ó ó ő Ö ó ő ó ü ő ó ő ű ó ó ó ő ő ő ő ő ű ő ó ü ó ő ő ő ő ó ü ó ó ó ű ő ó ő ó ő ú ő ő ü ő ó ü ó ő ő ő ü ó ó ő ő ü ő ó ő ó ő ű ő ő ű ő ó ó ó ó ó ó ő ő ó ó ó ő ó ő ü ó ű ő ő Á ó ó Ó

Részletesebben

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba. KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.hu A helyi önkormányzat érvényre juttatja a népfelség elvét, helyi közügyekben kifejezi

Részletesebben

ú Ö ó ú ó ú Ö ő ü ú ő ó ü ú ő ü ú ő ó ó ó ó Ö ő ü ü ü ü ő ú ű ü ú Ö ő ü ő ó ü ü ü ő ő ő ü ó ő ü ú ő ü ő ő ő ó ó ő ó ó ü ő ó ü ó ó ü ú ó ó ő ú Ö ó ü ó ő ó ő ó ő ó ó ü ó ó ó ó ú ő ü ó ü ú ó ő ü ó ő ő ő ü

Részletesebben

ö ü ö ú ú ö Á Ú ü ö ö ü ű É ú ü ü ű ö ö ö ö ö ö ö ö ű ú ü ö ü ü ű ö ö ö ö ö ö ö ü ö ű ű ú ö ü ö ö ö ű ö ű ö ö ü ú ü ö ü ö ü ü ö ö ö ö ö ü ö ű ü ö ö ű ö ö ö ö ü ú É ö ö ö ö ö ö ö ú ú ö ö ö ö ö ö ú ú ú ú

Részletesebben

É Ő É é ö í é í é í í Ú é é é í í ő ö ö é É Ó É Á í é ő é í í í Í Í í í É É É í é é í Í é Íő é í é í é í í Í ú é é ű í í é í í Í ö ö ő é ö ö é é í Á ő é é é í é Í ö é é é é é é ö Í ö é é é í í é ö í í

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 215. február 23-i soros ülésére 5. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: Alcsútdoboz Település Önkormányzat 214.

Részletesebben

ú Á ö ü ö ú ű ü ü ö ö ű ö ö ö ü ö ü ö ű ü ö ú ú ü ü ü ú ö ö ö ű ű ü ú ű ü ö ö Á ö ü ű ö ö ü ö ü ö ö ü ö ö ü ö ö ö Á ü ú ö ö ü ö ö ö ú ö ü ö ö ú ú ü ö ű ö ö ö úö ö ö ö ö ö ű ö ú ö ö ö ü ü ö ú ö ö ú ö ö

Részletesebben

1. A rendelet hatálya Bazsi Község Önkormányzatra (a továbbiakban: önkormányzat), valamint az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

1. A rendelet hatálya Bazsi Község Önkormányzatra (a továbbiakban: önkormányzat), valamint az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki. BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV. 30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

1. sz. melléklet Bevételi összesítő Rovatrend eft.

1. sz. melléklet Bevételi összesítő Rovatrend eft. 1. sz. melléklet Bevételi összesítő Rovatrend eft. Egyéb saját működési bevételek 33.062 Kiszámlázott termékek áfája 7.423 ÁFA visszatérülés 6.912 Kamatbevételek 1.500 Önkormányzati lakbér 265 Intézményi

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2405/2011. 10. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez az Önkormányzat

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2010. DECEMBER 15.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2010. DECEMBER 15. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 790-28/2010. 8. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez az Önkormányzat

Részletesebben

Intézményi Bevétel Összesen 3 725 266 3 255 002 1 257 1 257 1 286 1 284 1 560 1 561 309 754 321 228 96 029 95 560 4 039 123 3 580 332 88,64%

Intézményi Bevétel Összesen 3 725 266 3 255 002 1 257 1 257 1 286 1 284 1 560 1 561 309 754 321 228 96 029 95 560 4 039 123 3 580 332 88,64% Önkormányzati bevételi ok teljesülése 2008. év (eft) 1.sz. melléklet M E G N E V E Z É S PM. Hivatal Cigány Kisebbségi Önk. Lengyel Kisebbségi Önk. Német Kisebbségi Önk. Városgondnokság Ebből: GYÓMI Összesen

Részletesebben

MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének. 1/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének. 1/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Hatályos:.27.- MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének / (II. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

l. A rendelet 2. (l) bekezdésében jóváhagyott fő összegeket az Önkormányzat

l. A rendelet 2. (l) bekezdésében jóváhagyott fő összegeket az Önkormányzat Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat képviselő-testületének 5/2011. (11.18.) önkrmányzati rendelete az Önkrmányzat költségvetéséről szóló, a 23/2010. (XI.19.), a 21/2010. (X.22.), a 19/2010.

Részletesebben

2010. I. félévi beszámolója

2010. I. félévi beszámolója Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás I. félévi beszámolója Határozati javaslat Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa megtárgyalta a társulás gazdálkodásáról szóló I. félévi beszámolót.

Részletesebben

Berente Önkormányzat 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. melléklet B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím 2009. évi 2009.évi tény 2010. évi 1 2 5 4 5 1. I. Önkormányzat működési bevételei

Részletesebben

A Rendelet 5. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A Rendelet 5. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének /2013. (.) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetésről szóló 6/2013. (II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

Előterjesztés. A 2011. évi költségvetés módosításáról

Előterjesztés. A 2011. évi költségvetés módosításáról Előterjesztés A 2011. évi költségvetés módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! A központi támogatás előirányzatának változása, átvett pénzeszköz, keletkezett többletbevétel, illetve bevételi kiesés,

Részletesebben

2010. évi egyszerűsített beszámoló

2010. évi egyszerűsített beszámoló 200. évi egyszerűsített beszámoló Mátraszentimre Község. melléklet a Önkormányzata 5 /20.(IV. 28.) önkormányzati rendelethez EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG datok ezer forintban Előző évi - beszámoló záró adatai

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6-3/2014. Készült: Tiszalök Város Önkormányzata képviselő-testületének 2014. február 27-én a Tiszalöki Közös Önkormányzati Hivatal földszinti tanácskozó termében tartott nyílt ülésén.

Részletesebben

II. Az Önkormányzat 2015. évi költségvetése

II. Az Önkormányzat 2015. évi költségvetése Dédestapolcsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015.( X.16.) önkormányzati rendelete Dédestapolcsány Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.(II.11.) önkormányzati

Részletesebben

Pálosvörösmart Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Pálosvörösmart Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Pálosvörösmart Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Pálosvörösmart Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Napközi Otthonos Óvoda. 9. sz. melléklet

Napközi Otthonos Óvoda. 9. sz. melléklet Napközi Otthonos Óvoda 9. sz. mellklet ö Ó ö ú ö í ú ű í í ü ö í í ö í ü ű ö ű ü ü í ö ú ü ö ű í ü ű ö í ü ö ö ü ö ö ü ö ö í ö ö ö ö í ú ö í ö ú í ö ü í ö ö í ü í ü ö ü í í í ú í ö ö ö í í ú ö í í ű ö

Részletesebben

Körösladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete

Körösladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete Körösladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete Körösladány Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ő ú ú ú ú ő É Á Ő ú ő ű ő ő ü ú Ö É É Á Á Á Á ú ő ü ú ő Ö ú ú Á Á Á ő ü É Á Á ú Ö Ö É É ü Á É Á Ü É Ö Á Á Á Á Ó É Ó Á Á É É É Ü Ö Ú É ú Á É É ü ú Ö Ú É É Ő Ó Ó Ö Ó ú Ő ű ú Ő ű ő ő ú Ö ű ő ő ű É Ő É ű Ü

Részletesebben

ú ű ú ű Ó Ú Á ú Ú ú ú ú Ú Ú Ó ú ú Ö ú É ű ú

ú ű ú ű Ó Ú Á ú Ú ú ú ú Ú Ú Ó ú ú Ö ú É ű ú ű ú ű ű ű É ű ú É É ú Ó Á ú ú Á ú É É ű ű É ú ú ű ú ű ú ű Ó Ú Á ú Ú ú ú ú Ú Ú Ó ú ú Ö ú É ű ú ú ú ú É ú ű ű Ú ú É ű ú ú ú ú ú Á Ú ú Ú ű ú ű ú ú ű ú ú ű ú ú ú Ú ú ú ű ú ú Á ú ú ú ű ú Ú ú ú ú ű ú ú Ú ú ű

Részletesebben

ő Á Á Á ő ó Á Ö É Ö Á Á É Ó Á É É ó ő ü ő ü ő ő ó ó ő ó ó ő ó ő ő Ö ü ó ú ó ő Ö ő ü ó ő ő ú ó ő ü ő ő ü ü ő ő ő ő ő ő ő ü ü ó ó ő ü ő ő ü ü ő ü ó ő ó ü ü ő ú ü ő ü ü ő ő ü ó ő ü ó ó ő ü ú ő ó ő ü ó ú ő

Részletesebben

ű ű ű É Ü ű ű ű Ö Ü Ö ű Ö Ú Ö ű ű ű Á ű ű Á É ű Ú ű Ó ű É Ó É ű ű É ű ű ű Á ű ű ű ű Ö Ö É Ú Í ű Ó ű Ö ű Ö Ö Ö Ö Ö ű ű ű ű ű Ö É É Á Á É Ö Ö É Ú Á ű Ö ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű É ű Ő ű Á ű

Részletesebben

Ó É Í ű ö ö ű í ö ö ö ö ö ö ö í ö ú ö í í ö í í í í ű ö í ö í ú Á Í Ó Á í ö ö ö ö ö ú Ú ö í í í ö ű ö ú ö Ú É É ö ú ö ö ú í í ú ú í ú ú í É ö É ö ú ú ú ö ú ö ú í É ö ö ö ö ö ö ú ö ö ú ú Á í ú ö Í ö í ö

Részletesebben

Á Á Á Ó ő ő ő í ő ö í ő ő ó í ó í ö ú ű í ó í ö ö őí ö ö ó í ő Á Á ö ö ű ö ö ö ö ö í ö ő ő ö ö í ő ö Ö Ú É Á őí í ö ö ö ö ö ő ö ő ő Ó ú ö ö ó Á ö ö ö í ö í ö í ű ö ö ű ö É ö ú ö í ö ú ű ö ű ö ö ő ű Ö ő

Részletesebben

ő ú ö ú ű ő Á ö ő Á ö ű ö ő Á ö Á Á ú ö ő ő ő ú ű ö ú ű ő Á ö ö ű ű ő ö Á ö ő ő ö Á ö ű ö ő ő ő ö ő ö ő ű ú ö ő ö Á ö Á Á ö ű ö ö ű ö ő ő ű ő ö ő ő ö ö ű ö ö ú ö ú ö ö ö ű ö Á ő Ü ö ű ö ő ő ö ö ö ö ő ú

Részletesebben

ö ö ö ö ü ő ű ó ö ö ű ó ú ó ű ó ú ó ó ü ó ö ó ó ű ö ó ű ö ö ü ü ó ó ü ü ó ő ó ü ó ü ó ó ó ó ő ő ü ő ü ű ó ó ü ó ö ó ó ű ű ő ű ö ö ü ű ő ü ő ű ő ú ü ö ö ó ó ü ü ó ü ó ű ú ó ú ó ö ű ő ü ö ó ó ó ő ó ö ó ő

Részletesebben

ö í ő ő ő ö ö ö ö ö ő ő í ű ő ő ő ő ő í ű ő ő ő ű í ű ó ő ő ó ú ő ő ó ó í ó ö ö ö ő ő ő ő ú ú ó ö ö ő ő ű ö ö ú ó ó ó ö ú ő ó ö ő ő ö ő í ö ö í ő ö ő ö ő ö ú ő í ő ő ö ú ű ő ő ő ő í ö ö í í ú í ö ó ő ö

Részletesebben

ű Ó ú ú ú ú ú Ö Ö ú Á Ú ű ú ú Ú É ú ú Ö Ö Ű ú ú ú ű ú É ű ú É ú ú ú ű ű ű ú ű ú ű ú ű ű ú ű ű ú ú Á ú É ű ú ú ű ú Ü ű ú ú ű ű ú ú ú ú Ö Ö Ú ú ú ú ú ú ú ú ű É ú ú ú ű ú ú ű ú ú ú É Í ú ű ú ú ú ú ű ű É ú

Részletesebben

ű ű ű ű É ű É Ú É É ű Ú É ű ű É É ű ű ű ű É É ű É ű ű ű É ű ű Á Ü Á ű Ú É É ű É ű ű É É ű ű É Á Á ű É É Ü ű Ú Ü ŰŰ ű ű ű Ó Ú ű ű Ö É ű Ú ű ű ű ű ű ű ű Ú Á É Ö Ü ű ű ű É É Á Á Á Á Ú É ű É ű ű Ü É É Ú ű

Részletesebben

Á Á ó ó ő ó ü ó ó ó ó ó ő ó Á ó Í Í ő ő É Á ó ó ó ó Á ő É ó ő ő ő ő ü ó ő Ö Ö Ö ő ó ő ó ő ő ő ú ő Á Ö É ó ó ő ó Á ő ó ő ő ő ő ó Ö ú ú ú ű ó ó ő ó ú ú ő ó ü ó ó Ö ú ű ó ű ü ű ü ű ű ü ű ü Ö ó ő ó ú ő ó ó

Részletesebben

Í ö Í ú Ú ö É Ú É Í Ó Ó ö ö ö Ö ú ú ú É Í É Í Ó Ú ö ö Ú É Í Ö ú ö ú ú Ö ú ű Í Ó ú Í ú Í Á É Í Ó Ö ö ú Ú Ö ö Ú É Í Ó É Í ú ű Í Í öé ö Í Í ú ú ű ö Í ú ű ö ú É ű ú ú Á ú Ö ú ú ö ö ú ű ú ö ö ö ö ú ű ú ö ú

Részletesebben

ú ű Í Í Ó ú ú ú ú Í ú ú ú ú ú ú Í ú ú ú ú ú ű Í ű ú ú ú Í ú ú ú É Ó Á Á Á É Á Á Á ú ű Á Á Á É ú É Á ű Á ű Á Á Á Á Á ú ú Á ú É Á É ű ű ú ű ú ű Í ű ú ú ú É Í É Í ú ú ű ú Í ú Í ű ű ú ű Í ú ú ú ú ű ú ú ú ű

Részletesebben

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2012. FEBRUÁR 23-ÁN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre tisztelettel

Részletesebben

Á Ő É ú ó ő ó ó ó ü ő ö ű ő É ü ö ö ő ű ü ő Á Ő É ö ó ú ó ő ó ö ú ó ú ó ő ó ö ő ó Ü ő ö ó ő Ü ő ü ö ö Ü ö ö Ő É É ó ö ő ö ó ü ö ö ű ő ú ó ő ó ó ó ő ő ó ó ö ó ó ó Ö ü ő ó ó ó ö ö ö ő ú ó ő ó ó ó ü ó ö ű

Részletesebben

Á Ú ő ú Ö ó ó ó ő ő ó Ö ő ú ó Ö ú ú ó Ü ú ó ó ó ó ű ó ó Í ú ő É É ő ő ű Ü ő ú ó ő ó ú ú ó ó ó Ö ú ő ú ő ú ő Ö ő Ü ő ó ó ó Ö ú ő ó ó Í Á É É É Á Á É É ó ú ó ő ó ó ó ó Ó ó ű ő ű ó É ú ó Ö ő ú ó Á É Á Í ó

Részletesebben

Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015.évi költségvetéséről

Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015.évi költségvetéséről Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015.évi költségvetéséről 1 Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek.

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek. Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől Csanytelek Község Önkormányzata J e g y z ő j é t ő l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

ő Á Ó ő ú ő ő ő ő ü ü ő ü ö ö ű ű ö ő ú ü ő ű ö ő ü ö ö ő ö ő Ú ú ü ö ő ö ü ő ő ü ő ü ü ö ő ű ű ö ö ö ö ö ű ö ő ű ű ö ö ő ü ő ü ő ö ú ú ő ő ú ö ö ü ü ö ő ő ü ő ő Í ü ő ü ő ö ö ő ú ű ö ú ő ő ő ő ű ö ü ö

Részletesebben