Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011. (II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011. (II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről"

Átírás

1 Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011. (II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 65. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló törvény 91. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Általános rendelkezések 1. (1) A rendelet hatálya kiterjed Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-testületére a továbbiakban: képviselő-testületeire, bizottságaira, Polgármesteri Hivatalára és Balatonkenese Város Önkormányzatának fenntartásában önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési szerveire, intézményeire. (2) A rendeletben foglaltak végrehajtását az önkormányzat képviselő-testülete, Pénzügyi Bizottsága, polgármestere, jegyzője a gazdálkodás folyamatainak belső ellenőrzésével, valamint a költségvetési szervek vezetőinek általános és eseti jellegű gazdasági beszámoltatásával ellenőrzi. (3) A címrendet a rendelet 1. melléklete tartalmazza. 2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege 2. A képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetésének bevételi főösszegét ezer forintban, kiadási főösszegét ezer forintban állapítja meg. Az önkormányzat a költségvetési hiány finanszírozását ezer forint várható pénzmaradvány felhasználásával és, ezer forint felhalmozási célú hitel felvételével valósítja meg. 3. (1) A rendelet 2. -ban meghatározott bevételi főösszeg címek és források szerinti részletezését a 2. melléklet, bevételi jogcímenkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza. (2) A 2. -ban megállapított kiadási főösszeget önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervenként, intézményen belül kiemelt előirányzatonként, továbbá a felújítási és beruházási előirányzatokat célonként, illetve feladatonként részletezve a 4. melléklet, kiadási jogcímenként részletezve az 5. melléklet tartalmazza. (3) A működési célú bevételek és kiadások csoportosítását a 6. melléklet tartalmazza. (4) A felhalmozási célú bevételek és kiadások csoportosítását a 7. melléklet tartalmazza. (5) Az éves előirányzat-felhasználási ütemtervet a 8. melléklet tartalmazza. (6) A képviselő-testület az intézmények létszámkeretét a 9. melléklet szerint határozza meg. (7) A közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást a 10. melléklet tartalmazza. (8) A nyújtott kölcsönök alakulásának bemutatását lejárat és eszközök szerint a 11. melléklet tartalmazza. (9) Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulását, lejárat és eszközök szerinti bontásban a 12. melléklet tartalmazza. (10) A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket célok szerint, évenkénti bontásban a 13. melléklet tartalmazza. (11) A működési célú általános tartalék és felhalmozási célú céltartalék összegét célok szerint a 14. melléklet tartalmazza. (12) Balatonkenese Város Önkormányzata felügyelete alá tartozó költségvetési szerv által elismert tartozásállomány kimutatását a 15. melléklet tartalmazza.

2 (13) A munkahelyi étkeztetés élelmezési normatívájának alakulását a 16. melléklet tartalmazza. (14) Az Európai Uniós támogatásokból megvalósuló projektek kiadásait a 17. melléklet tartalmazza. (15) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának (hitelképességének) felső határát a 18. melléklet tartalmazza. 4. (1) Az önkormányzat likviditási feladatok kezelésére folyószámlahitelt vesz igénybe. (2) A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a (1) bekezdés szerinti feladatfinanszírozáshoz szükséges hitel felvételével kapcsolatos előkészítő és végrehajtási intézkedéseket tegye meg. (3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a jelenleg érvényes folyószámla hitelszerződést Ft erejéig a számlavezető pénzintézetnél hosszabbítsa meg. Az igénybevételt követően a hitel és kamatának megfizetésére intézkedjen. (4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, amennyiben a likviditási helyzet indokolja, abban az esetben a számlavezető banktól munkabérhitelt vegyen fel. 3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok 5. (1) Az önkormányzat felhatalmazza a költségvetési intézményeket és a Polgármesteri Hivatalt a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére. (2) A költségvetési intézményeknél és a Polgármesteri Hivatalnál a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők. (3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a központi költségvetésből meghatározott célra engedélyezett pótelőirányzatot, a pályázat útján elnyert összegeket a Polgármesteri Hivatalban és az intézményi költségvetésekben előirányzat - átcsoportosítás címén engedélyezze. (4) Az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználásáról, valamint a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról, az önkormányzat költségvetési szervei - Polgármesteri Hivatal is - által javasolt előirányzat-átcsoportosítások miatt a költségvetési rendelet módosításáról a képviselő-testület a polgármester előterjesztése alapján dönt. 6. (1) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek vezetői - Polgármesteri Hivatal is - a rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett előirányzat felhasználási jogkörrel rendelkeznek. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési szervek a többletbevételük terhére is csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembevételével és az intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget. 7. Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv köteles saját hatáskörben kialakított számviteli rendjét számviteli politikájában és számlarendjében rögzíteni. 8. (1) A feladatelmaradásból származó személyi és dologi megtakarítások felhasználására csak a képviselő-testület engedélyével kerülhet sor. (2) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani. 9. A Polgármesteri Hivatal az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában köteles naprakész nyilvántartást vezetni.

3 4. Az önkormányzat költségvetési szerveinek gazdálkodása és előirányzat módosítása 10. A képviselő-testület az önkormányzat költségvetését, valamint a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek költségvetését a költségvetési rendelet módosításával megváltoztathatja. 11. (1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv a kiemelt előirányzatait csak a képviselőtestület költségvetési rendeletet módosító rendelete alapján módosíthatja. (2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változtatásáról a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. A képviselő-testület emiatt negyedévente, de legkésőbb február 28-ig december 31-i állapotnak megfelelően módosítja a költségvetési rendeletét. 5. A személyi juttatásokkal és a munkaerővel való gazdálkodás 12. (1) A költségvetési szerv a személyi juttatások és a létszám előirányzatával önállóan gazdálkodik. (2) A részére jóváhagyott létszám előirányzatát nem lépheti túl, annak növeléséhez a képviselőtestület jóváhagyása szükséges. 6. A költségvetés előre nem tervezhető bevételeivel és kiadásaival kapcsolatos szabályok 13. (1) Az önkormányzat költségvetési intézményei feladataik színvonalasabb ellátása érdekében kizárólag az alapító okiratuk szerinti tevékenységi körben pályázatot nyújthatnak be, közvetlen pénzbeli támogatást, felajánlást fogadhatnak el. A vállalt cél megvalósítása a költségvetési szerv alaptevékenységének ellátását, annak biztonságát nem veszélyeztetheti. Az esetleges további fejlesztés, vagy működtetés kiadását az intézmény saját kereteiből, kimutatható megtakarításaiból kell, hogy biztosítsa. (2) A pályázatban való részvételhez történő hozzájárulás megadása előtt vizsgálni kell a pályázattal megvalósítandó cél kiadási vonzatát, annak több évre szóló kihatását és hasznosságát. (3) Az (1) bekezdés szerinti pályázat benyújtásához minden esetben a fenntartó előzetes hozzájárulása szükséges. Ezen szabályozás alól kivétel, ha a pályázati önrész az ,- Ft értékhatárt nem éri el és a fedezet a költségvetésben rendelkezésre áll és a további működtetés során finanszírozási többlettel nem jár. A pályázat benyújtásáról mindkét esetben 15 napon belül tájékoztatni kell a fenntartót. (4) Az előzetes engedélyezéssel kapcsolatos hatáskört a fenntartó nevében ,- Ft önrészig a polgármester, ,- Ft-tól a Képviselő-testület gyakorolja. Nem adható hozzájárulás abban az esetben, ha a pályázatnak több éves kihatása van, és az, a következő években többletfinanszírozási igényt vonhatna maga után. A hatáskör gyakorlásáról a polgármester a képviselő-testület soron következő rendes ülésén beszámol. (5) A közvetlen pénzbeli támogatásról, felajánlás elfogadásáról és a pályázat elbírálásának eredményéről, annak felhasználásról a költségvetési szerv vezetője köteles tájékoztatni a polgármestert, valamint a képviselő-testületet a féléves és éves költségvetési beszámolójában. (6) Az (1)-(4) bekezdésben foglaltak nem vonatkoznak arra az esetre, ha a pályázati önrész a ,- Ft értékhatárt nem éri el, éven túli kötelezettséggel nem jár és az ehhez szükséges fedezet az intézmény költségvetésében rendelkezésre áll, az érintett intézmény a pályázat benyújtására jogosult, azonban ezt megelőzően a pályázat másolati példányával köteles a polgármestert tájékoztatni. 14. (1) A polgármester a jóváhagyott éves költségvetésen belül összesen ,- Ft értékhatárig testületi előterjesztés és döntés nélkül elrendelhet kifizetéseket és utasítást adhat kisebb

4 munkák elvégzésére, melyek a városban érdekelt polgárok életkörülményeinek javítását szolgálják. (2) Az (1) bekezdés alapján hozott döntésről, intézkedésről a polgármester negyedévente köteles a testületet tájékoztatni. (3) Az (1) bekezdésben elrendelt kötelezettségvállalások ellenjegyzésére a jegyző vagy az általa meghatalmazott személy jogosult. 7. Pénzmaradvány megállapításának, elszámolásának és felhasználásának szabályai 15. (1) A képviselő-testület felhatalmazást ad a polgármesternek, hogy az önkormányzat szabad pénzeszközeit, amennyiben a számlát vezető hitelintézetnél jobb feltételeket tud elérni, bármely hitelintézetnél betétként elhelyezze. (2) Az önkormányzat javára vezetett bankszámla egyenleg banki betétként történő rövid távú elhelyezésére a Gazdasági Ügyrendben nevesített és a kötelezettségvállalásra, utalványozásra felhatalmazott személyek jogosultak. (3) Átmenetileg szabadon felhasználható költségvetési pénzeszközök terhére történő államilag garantált értékpapír vásárlással kapcsolatos jogügyletre a polgármester jogosult. 8. Költségvetési intézményekre vonatkozó további szabályok 16. Felújítás, beruházás csak akkor indítható, ha a szükséges fedezet rendelkezésre áll. 17. (1) A képviselő-testület egyesületek, civil szervezetek, alapítványok részére támogatást nyújthat. (2) Az alapítványok részére pénzeszközt átadni kizárólag a képviselő-testület döntése alapján lehet. (3) Csak azok az egyesületek, civil szervezetek, alapítványok kaphatnak támogatást, akik a kapott támogatás felhasználásának ellenőrzését biztosítják. A támogatáshoz megállapodást kell készíteni. A évi támogatás feltétele, hogy a évben kapott összegről a támogatott egyesület, civil szervezet elszámolást készít a támogatási megállapodásban megjelölt határidőig. A támogatás megállapításánál figyelembe kell venni, hogy a támogatott szervezet az önkormányzat költségvetésében szereplő más előirányzatokból milyen nagyságrendben és milyen célzattal kapott már támogatást. (4) A különböző civil szervezetek, alapítványok és egyesületek részére nyújtott támogatások felhasználását a szakmailag illetékes iroda köteles dokumentáltan ellenőrizni. A nem szerződésszerű felhasználás esetére jogkövetkezményt kell kikötni. 18. (1) A költségvetési szerv vezetője az önkormányzatot megillető pénzkövetelésre fizetési halasztást, részletfizetést engedélyezhet, azonban ez nem veszélyeztetheti az önkormányzat gazdálkodását. (2) Pénzkövetelés behajtásánál legalább a Polgári Törvénykönyv szerinti késedelmi kamat érvényesítése kötelező, ha jogszabály vagy szerződés ettől eltérően nem rendelkezik. 19. (1) Az önkormányzat intézményeinek pénzellátását a Polgármesteri Hivatal működési kiadásaira 13 részletben nettósítva, felújítási és felhalmozási kiadásaira teljesítményarányosan biztosítja. (2) A Polgármesteri Hivatal az intézmények pénzügyi helyzetének mérlegélésével eltérhet az esedékes ütemtől. Az ebből jelentkező túl, illetve alulfinanszírozást a következő havi, de legkésőbb a december havi támogatás utalásával rendeznie kell. (3) Az önkormányzat és költségvetési szerve átmenetileg szabad pénzeszközét sem kamattal, sem kamat nélkül kölcsön nem adhatja.

5 9. Záró rendelkezések 20. (1) A rendelet február 25. napján lép hatályba és egyúttal az önkormányzat átmeneti gazdálkodásáról szóló 26/2010.(XII.15.) önkormányzati rendelet hatályát veszti. (2) A rendelet hatálya a évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáig tart. Balatonkenese, február 24. Tömör István polgármester Wolf Viktória jegyző távollétében a jegyzői feladatok ellátásával megbízott Hetyeiné Bors Ildikó igazgatási csoportvezető (A /2011/áig. ügyiratszámú feljegyzés alapján)

6 2. melléklet a.../2011.(ii.24.) önkormányzati rendelethez Bevételek A B C D E F G 1. Megnevezés évi évi évi eredeti évi eredeti teljesítés (e előirányzat várható (e Ft) előirányzat (e Ft) (e Ft) Ft) 2. Müködési bevételek Intézményi működési bevételek Önkormányzati sajátos működési bevételek Illetékek 6. Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Elöző évi költségvetési vissatérülések Támogatások Normatív hozzájárulások Központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok színházi támogatásai 13. Normatív kötött felhasználású támogatások Kiegészítő támogatások 15. Működésképtelen helyi önkormányzatok támogatása 16. Fejlesztési célú támogatások Cél- és címzett támogatás 18. Fejlesztési és vis major támogatás 19. Egyéb központi támogatás Felhalmozási és tőkejellegű 20. bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Pénzügyi befektetések bevételei 400 Végelegesen átvett 24. pénzeszközök Támogatásértékű működési bevételek OEP-től átvett pénzeszköz EU támogatás Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz 29. Egyéb költségvetési szervtől átvett támogatás Támogatásértékű felhalmozási bevételek OEP-től átvett pénzeszköz 32. EU támogatás Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz 34. Egyéb költségvetési szervtől átvett támogatás Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatér., igénybev., 37. értékpapír kibocsátás bevételei Működési célú kölcsön visszatér., ép.bevételei 39. Felhalmozási célú kölcsön visszatér., ép.bevételei Finanszírozási bevételek Hitelek, kölcsönök bevételei Értékpapírok bevételei 43. Folyó bevételek összesen Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Várható pénz készlet Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény 47. igénybevétele 48. Forráshiány Függő, átfutó, kiegenlítő 49. bevételek Önkormányzati bevételek 50. mindösszesen

7 3. melléklet a.../2011.(ii.24.) önkormányzati rendelethez Bevételek részletezése A B C D F G H E 2009.évi 2010.évi évi Bevételek megnevezése teljesítés eredeti ei. eredeti ei 1 I Működési bevételek 2 1. Működési bevételek 3 Balatonkenese Város Önkormányzata 4 1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek 5 1. Kifüggesztési díj Bírságból származó bevétel Egyéb bevételek 8 2. Egyéb bevételek Egyéb sajátos bevétel Közterület használat Kötbér, kártérítés Alkalmazott egyéb térítése Továbbszámlázott szolgáltatás értéke Államháztartáson kív.tov.szla Kamatbevételek R.lej.bankbetét utáni kamat Áh.kről szárm.e.kamatev ÁFA bevételek, visszatérítések 19 ÁFA bevételek, visszatérülések Ö s s z e s e n Területi Szociális Szolg. Int Intézményi műk.kapcs.egyéb bevételek Szociális étk.díja Intézmények egyéb sajátos bevételei 25 Szociális étk. Szállítási díja Továbbszámlázott szolgáltatás értéke 27 Államh.kív.tov.szla Ö s s z e s e n Közművelődési Intézmény és Könyvtár Intézményi műk.kapcs.egyéb bevételek Áru- és készletért.bevétele Szolgáltatások ellenértéke Intézmények egyéb sajátos bevételei 34 Közterület használat Ö s s z e s e n Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Intézményi műk.kapcs.egyéb bevételek Szolgáltatások ellenértéke Intézmények egyéb sajátos bevételei Egyéb épület bérbeadás Kötbér, kártérítés Műv.okt.bevétel Ö s s z e s e n KippKopp Óvoda és bölcsöde Intézményi műk.kapcs.egyéb bevételek 0 46 Szolgáltatások ellenértéke Intézmények egyéb sajátos bevételei 48 Egyéb épület bérbeadás Intézményi ellátási díj bevétel Alkalmazott térítésének bevétele ÁFA bevételek, visszatérülések 52 ÁFA bevételek, visszatérülések Ö s s z e s e n Városgondnokság Intézményi műk.kapcs.egyéb bevételek 56 Szolgáltatások ellenértéke Intézmények egyéb sajátos bevételei 58 Bérleti és lízingdíj bevétel Kötbér, kártérítés Továbbszámlázott szolgáltatás értéke 61 Államh.kív.tov.szla ÁFA bevételek, visszatérülések 63 ÁFA bevételek, visszatérülések Ö s s z e s e n Intézményi működési bevétel összesen oldal

8 3. melléklet a.../2011.(ii.24.) önkormányzati rendelethez 70 A B C D F G H E évi 2010.évi 2011.évi 72 Bevételek megnevezése teljesítés eredeti ei. eredeti ei Önkormányzat sajátos működési bevételei Helyi adók Helyi iparűzési adó Építményadó Telekadó Idegenforgalmi adó tart.után Idegenforgalmi adó épület után Bírságok, pótlékok 81 Összesen Átengedett központi adók SZJA 8% Települési önkormányzatok jövedelem- differenciálódásának mérséklése Gépjárműadó Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni adó 87 Összesen Bírságok, egyéb sajátos folyó bev Építésügyi bírság Helyszíni bírság Bírság,pótlék Egyéb sajátos bevételek Összesen Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen Működési Támogatások Normatív hozzájárulások Települési, üzemeltetési, igazgatási, sport és kulturális feladatok Körjegyzőség működése alap-hozzájárulás városi székhelyű körj.kapcs.község után Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok Üdülőhelyi feladatok Helyi közműv.és közgyűjt.feladatok Pénzbeni szociális juttatások Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok a./általános feladatok családsegítés b./ gyermekjóléti szolgálat c./otthonközeli ellátás: 110 cc./szociális étkezés cd./ házi segítségnyújtás ce./ nappali ellátás Gyermekek napközbeni ellátása Óvodai nevelés a./ alap hozzájárulás 1-3. nevelési év 8 hónapra b./ alap hozzájárulás 1-3. nevelési év 4 hónapra Iskolai oktatás a./ 1-8 évfolyam 8 hó b./ 1-8 évfolyam 4 hó Alapfokú művészetoktatás Zeneművészteti ág minősített intézményben 8 hó Képző-,táncműv.ágon okt. 8 hó Zeneművészteti ág minősített intézményben 4 hó Képző-,táncműv.ágon okt. 4 hó Napközis/ tanulószobai, iskolaotthonos foglalkoztatás napközis / tanulószobai foglalkoztatás 8 hó napközis/ tanulószobai foglalkoztatás 4 hó Közoktatási kiegészítő hozzájárulások 129 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése Testi,érzékszervi,súlyos k.s.ért.fogy.saj.nev. 8 hó Testi,érzékszervi,súlyos k.s.ért.fogy.saj.nev. 4 hó Beszédfogy.enyhe ért.fogy.saj.nev. 8 hó Beszédfogy.enyhe ért.fogy.saj.nev. 4 hó Tartós és súlyos rendell.miatt saj.nev. 8 hó Tartós és súlyos rendell.miatt saj.nev. 4 hó Ped.programok támogatása Ped.módszerek támogatása műv.okt Szakmai informatikai fejlesztési feladatok támogatása Intézményi társulás óvodájába,isk. járó gyermek támogatása 8 hó Szakmai informatikai fejlesztési feladatok Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások Kedvezményes iskolai,óvodai étkezés 12 hó Tanulók ingyenes tankönyvellátása Kiegészítő támog.egyes közokt.feladatokhoz Pedagógus szakvizsga 8 hó Pedagógus szakvizsga 4 hó Osztályfőnöki pótlék 8 hó Osztályfőnöki pótlék 4 hó Normatív hozzájárulások összesen: oldal

9 3. melléklet a.../2011.(ii.24.) önkormányzati rendelethez 151 A B C D F G H E évi 2010.évi 2011.évi 153 Bevételek megnevezése teljesítés eredeti ei. eredeti ei Központosított előirányzatok Bérpolitikai intézkedések támogatása Üdülőhelyi fel.kieg.támogatása Prémium évek támogatása Telep.Önk.burkol.felúj.támog Nyári gyerekétkeztetés Lakossági közműfejlesztés Óvodáztatási támogatás Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás Közokt.fejl.célok támog Helyi önk.hiv.zen.támog Központosított előirányzatok összesen: Normatív kötött felhasználású támogatások 167 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz 169 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítő Rendszeres szociális segély Időskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás Ápolási díj Bérpótló juttatás Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása Szoc.továbbképz.szakv Normatív kötött felhasználású támogatások összesen: Egyéb működési bevételek Támogatás értékű működési bevétel Egészségbiztosítási Alaptól Közfoglalkoztatás támogatása Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat községektől átvett KBKTT támogatás Mozgáskorlátozottak támogatása Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Körjegyzőségi támogatás H.önkorm.átvett pe Kapunyitó támogatása 2008, Országgyűlési Képviselő Választás Tourinform támogatás Iskola: OKM Támogatáskezelő Önkormányzati képviselő választás 196 Műk.célú támog.elk.áll.pa Támogatásértékű Működési bevétel összesen: Támogatásértékű felhalmozási bevétel Beruh.célú tám.közp.kv.szervtől Beruh.célú tám.fej.kez Beruh.célú tám.elk.áll.pa Felúj.célú tám.közp.kv.szervtől Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen: Működési célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülről 205 Működési célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülről összesen: Előző évi működési célú előirányzat-maradvány pénzmaradvány átvétel 207 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány pénzmaradvány átvétel összesen: Működési bevétel összesen oldal

10 3. melléklet a.../2011.(ii.24.) önkormányzati rendelethez 210 A B C D E F G H 2009.évi évi évi Bevételek megnevezése 211 teljesítés eredeti ei. eredeti ei. 213 II. Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen: Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel 220 Egyéb felhalmozási bevételek összesen: 221 Felhalmozási bevételek összesen: III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 223 Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek V. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és válallkozási maradványának igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra 228 Hosszú lej.fejlesztési hitel VI. Értékpapírok értékesítésének bevétele Működési célú bevételek Felhalmozási célú bevételek 232 VII. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei 233 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: oldal

11 6. oldal 3. melléklet a.../2011.(ii.24.) önkormányzati rendelethez

12 7. oldal 3. melléklet a.../2011.(ii.24.) önkormányzati rendelethez

13 Kiadások részletezése A B C D E F G H KIADÁS MEGNEVEZÉSE 2009.évi évi évi 1. I 1 Balatonkenese Város Önkormányzata 2. 1 Önkormányzati képviselő választás 3. 1 Személyi juttatások 4. 2 Munkaadót terhelő járulékok 5. 3 Dologi és egyéb folyó kiadások Önkormányzati képviselő választás összesen Oszággyűlési képviselő-választás 8. 1 Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Oszággyűlési képviselő-választás összesen: Választás összesen: Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Költségvetési létszámkeret 18. Önkormányzatok igazgatási tevékenysége összesen Részönkormányzat Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Részönkormányzat összesen Önkorm. Ig. Küngös Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Önkorm ig. Küngös összesen Önkorm. Ig. Csajág Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Önkorm ig. Csajág összesen Igazgatás összesen: Ápolási díj Munkaadót terhelő járulékok Ápolási díj járulékai összesen: Család és nővédelem Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Család és nővédelem összesen Közvilágítás Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Közvilágítás összesen Pályázatok 49. Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Pályázatok összesen Polgármesteri Hivatal összesen: Területi Szociális Szolgáltató Int Házi segítségnyújtás Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Házi segítségnyújtás összesen: Szociális étkeztetés Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Szociális étkeztetés összesen: Módszertani Központ 66. Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Módszertani Központ összesen: Idősek nappali ellátása Személyi juttatások oldal

14 72. 2 Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Idősek nappali ellátása összesen: Családsegítés Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Családsegítés összesen: Épületüzemeltetés Dologi és egyéb folyó kiadások Épületüzemeltetés összesen: Területi Szociális Szolgáltató Int. Összesen: Művelődés Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Művelődés összesen: Könyvtár Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Könyvtár összesen: Könyvtári állománygyarapítása 95. Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Könyvtári állománygyarapítás összesen: Múzeumi tevékenység Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Múzeumi tev. összesen: Tourinform iroda Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Tourinform iroda összesen: Művelődési int. És könyvtár összesen: Pilinszky J. Ált. Isk Oktatás (2010-től 1-4. évfolyam) Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Oktatás összesen: Oktatás (2010-től 5-8. évfolyam) Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Oktatás összesen: Alapfokú művészetoktatás Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Alapfokú művészetoktatási kiadások összesen: Napközi Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Napközi összesen: Közoktatással kapcs. pü-i igazg Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Közoktatással kapcs. pü-i igazg. összesen: Fejlesztő pedagógia 137. Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Fejlesztő pedagógia összesen: A B C D E F G H KIADÁS MEGNEVEZÉSE 2009.évi évi évi Sportcsarnok Személyi juttatások oldal

15 Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Sportcsarnok összesen: Intézményüzemeltetés Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Intézményüzemeltetés összesen: Balatonvilágosi Iskola Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Balatonvilágosi iskola összesen: Iskola összesen: Kipp-kopp Óvoda és Bölcsöde Óvodai nevelés Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Óvodai nevelés összesen: Bölcsöde Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Bölcsöde összesen: Óvodai étkeztetés Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Óvodai étkeztetés összesen: Iskolai étkeztetés Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Iskolai étkeztetés összesen: Munkahelyi vendéglátás összesen: Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Munkahelyi vendéglátás összesen: Szakmai tevékenység iránytás Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Szakmai tevékenység összesen: Sajátos nevelési igényű gyermek nevelése Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Sajátos nevelési igényű összesen: Épület üzemeltetés 194. Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Épület üzemeltetés összesen: Közoktatással kapcs. pü-i igazg Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Közoktatással kapcs. pü-i igazg. összesen: Pedagógiai szakszolgálat Dologi és egyéb folyó kiadások Szakmai tevékenység összesen: Balatonvilágos óvoda Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Balatonvilágos óvoda összesen: Kipp-kopp Óvoda és Bölcsöde összesen: A B C D E F G H KIADÁS MEGNEVEZÉSE 2009.évi évi évi Városgondnokság Zöldterület kezelés Személyi juttatások oldal

16 Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Zöldterület kezelés összesen: Építmény üzemeltetés 221. Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Építmény üzemeltetés összesen: Közutak, hidak fenntartása 226. Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Közutak, hidak fenntartása összesen: Lakásgazdálkodás 231. Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Lakásgazdálkodás összesen: Város és község gazdálkodás pü-i igazg Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Város és községgazdálkodás pü-i igazg. összesen: Város és község gazdálkodás Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Város és községgazdálkodás összesen: Munkaalkalmassági vizsgálat 246. Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Munkaalkalmassági vizsgálat összesen: Köztemető fenntartása 251. Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Köztemető fenntart. összesen: Állategészségügyi tevékenység 256. Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Állategészségügyi összesen: Egyéb takarítás Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Egyéb takarítás összesen: Strand szolgáltatás Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Strand szolgáltatás összesen: Háziorvosi alapellátás 271. Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Háziorvosi alapellátás összesen: Szennyvíz elvezetés 276. Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Szennyvíz elvezetés összesen: Városgondnokság összesen: Társadalom- és szociálpolitikai ellátások Rendszeres szociális segély Ápolási díj (alanyi jogon) Ápolási díj (méltányossági alapon) Lakásfenntartási támogatás A B C D E KIADÁS MEGNEVEZÉSE Időskorúak járadéka Bérpótló juttatás Rendszeres gyermekvédelmi segély Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyermekétkeztetési támogatás Normatív rendszeres gyermekvédelmi támogatás oldal

17 294. Átmeneti szociális segély Természetbeni átmeneti segély Közgyógyellátás Születési támogatás Temetési segély Mozgáskorlátozott támogatás Óvodáztatási támogatás 301. Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb pénzbeli juttatás (útravaló) Társadalom- és szociálpolitikai ellátások összesen: II Támogatás értékű működési kiadás 305. Tátorján Kht támogatása Kelet Balatoni Kistérségi Társulás Támogatás értékű működési kiadások összesen: Működési célú pénzeszközátadás áh-n kívülre 309. Egyházak Öböl TV Egészségügyi ellátások támogatása Polgárőrség támogatása Civil szervezetek támogatása Népdalkör támogatása Ösztöndíjak (Bursa, Arany J. ) Mozdulj Balaton támogatása Vállalkozók egyesülete támogatása Sport célú támogatások Kenese Alapítvány támogatása Kamatmentes kölcsön Weiner Szász Alapítvány támogatás Rákóczi Szövetség Környezetvédelmi támogatás DRV Probió önrész Huncutka Kht Rendőrség Tűzoltóság Csángó bál Vér László támogatása Működési célú pénzeszközátad.áh-n kív.összesen: Működési c. pénzeszk.átad.áh-n belülre 332. Művészeti oktatás Működési c. pénzeszk.átad.önkormányzatoknak Kelet Balatoni Kistérségi Társulás Működési c.pénzeszk.átad.áh-n belülre összesen: Pénzeszközátadások összesen: Felhalmozási és tőke jellegű kiadások 338. Felújítás Intézményi beruházások Felhalmozási célú pénzeszk.átad.áh-n kivülre Felhalmozási és tőke jellegű kiadások összesen: Tartalékok 343. Balatonkenese Város Önkormányzata 344. Működési célú általános tartalék 345. Felhalmozási célú céltartalék Tartalékok összesen: Finanszírozási kiadások 348. Hitelek, kölcsönök visszafizetése Értékpapírok kiadásai Finanszírozási kiadások összesen: KIADÁSOK ÖSSZESEN: oldal

18 13. oldal

19 14. oldal

20 15. oldal

21 16. oldal

22 17. oldal

23 18. oldal

24 19. oldal

25 20. oldal

26 21. oldal

27 22. oldal

28 23. oldal

29 24. oldal

30 25. oldal

31 26. oldal

32 27. oldal

33 28. oldal

34 29. oldal

35 30. oldal

36 31. oldal

37 32. oldal

38 33. oldal

39 34. oldal

40 35. oldal

41 36. oldal

42 37. oldal

43 38. oldal

44 39. oldal

45 40. oldal

46 41. oldal

47 42. oldal

48 43. oldal

49 44. oldal

50 45. oldal

51 46. oldal

52 47. oldal

53 48. oldal

54 49. oldal

55 50. oldal

56 51. oldal

57 52. oldal

58 53. oldal

59 54. oldal

60 55. oldal

61 56. oldal

62 57. oldal

63 58. oldal

64 59. oldal

65 60. oldal

66 61. oldal

67 62. oldal

68 63. oldal

69 64. oldal

70 65. oldal

71 66. oldal

72 67. oldal

73 68. oldal

74 69. oldal

75 70. oldal

76 71. oldal

77 72. oldal

78 73. oldal

79 74. oldal

80 75. oldal

81 76. oldal

82 77. oldal

83 78. oldal

84 79. oldal

85 80. oldal

86 81. oldal

87 82. oldal

88 83. oldal

89 84. oldal

90 85. oldal

91 86. oldal

92 87. oldal

93 88. oldal

94 89. oldal

95 90. oldal

96 91. oldal

97 92. oldal

98 93. oldal

99 94. oldal

100 95. oldal

101 96. oldal

102 97. oldal

103 98. oldal

104 99. oldal

105 100. oldal

106 101. oldal

107 102. oldal

108 5. melléklet a.../2011.(ii.24.) önkormányzati rendelethez Kiadások 1. H I J K L M N évi évi évi eredeti évi eredeti Megnevezés teljesítés (e előirányzat várható (e Ft) előirányzat (e Ft) (e Ft) Ft) 2. Folyó (működési) kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Költségvetési befizetési kötelezettség Támogatásértékű működési kiadások Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés 11. Társadalom és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kamatkiadások Felhalmozási és tőkejellegű 14. kiadások Felújítás Intézményi beruházási kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások 18. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Pénzügyi befektetések kiadásai 20. Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 21. EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai Tartalékok Általános tartalék Céltartalék, beruházási tartalék Hitelek kamatai 26. Egyéb kiadások 27. Finanszírozási kiadások Hitelek, kölcsönök visszafizetése Rövid lejáratú hiteltörlesztés 30. Likvidhitel törlesztés 31. Hosszú lejáratú hitel törlesztés Értékpapírok kiadásai Függ kiadások Önkormányzati kiadások 34. mindösszesen

109 6. melléklet a.../2011.(ii.24.) önkormnyzati rendelethez Működési bevételek és kiadások A Megnevezés Bevételek 2 Működési bevételek Sajátos működési bevételek Önkorm. költségvetési támogatása Működési célú pénzeszközátvétel Támogatásértékű működési bevétel Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel 8 Működési célú kölcsön visszatérülése 9 Rövid lejáratú hitel Rövid lejáratú értékpapir kibocs., 10 kölcs.vissz.tér. 11 Működési célú előző évi pénzmar. igénybevétele 12 Működési célú bevételek összesen Kiadások 14 Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Működési célú pénzeszk átadás, egyéb támogatás 18 Támogatásértékű működési kiadás Továbbadási (lebonyolítási) célú működési 19 kiadás 20 Ellátottak pénzbeni juttatása Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése 22 Rövid lejáratú hitel visszafizetése 23 Rövid lejáratú hitel kamata Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása 26 Működési célú kiadások összesen B

110 7. melléklet a.../2011.(ii.24.) önkormnyzati rendelethez Felhalmozási célú bevételek és kiadások A B Megnevezés Bevételek 2 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Önkormányzatok sajátos felhalmozási és 3 tőkebev. 4 Fejlesztési célú támogatások 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 6 Támogatásértékű felhalmozási bevétel Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalm. bevétel 8 Felhalmozási áfa visszatérülése 9 Értékesitett tárgyieszköz és immat javak áfá-ja Felhalmozási célú kölcsönök visszat., igénybev Hosszúlejáratú hitel 12 Hosszú lejáratú értékpapír kibocsátása 13 Egyéb bevétel (adóból) Felhalmozási célú előző pénzm. igénybevétele Fejlesztési hitel Felhamozási bevételek összesen: Kiadások 19 Felhalmozási kiadások (áfá-val együtt) Felújitási kiadások (áfá-val együtt) Érték. tárgyieszk. és immat. javak utáni áfá befiz. 22 Felhalmozási célú pénzeszközátadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalm. 24 kiadás 25 Felhalmozási kölcsönnyújtás és törlesztés 26 Hosszúlejáratú hitel visszafizetése Hosszú lejáratú értékpapír beváltása 28 Értékpapír vásárlás 29 Tartalékok (Magaspartfal önrész) Felhalmozási célú kiadások összesen:

111 8. melléklet a.../2011.(ii.24) önkormányzati rendelethez Éves előirányzat felhasználási ütemterv Sorszám A B C D E F G H I J K L M N Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Auguszt. Szept. Okt. Nov. Dec. Összesen: 1. Bevételi előirányzatok 2. Intézményi működési bevételek Önkormányzat sajátos műk.bev Önkormányzat költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásértékű műk. bevételek Véglegesen átvett pénzeszköz Támogatási kölcsönök visszat., ép. bev Hitelek, forráshiány,pénzmaradvány Bevételi előirányzatok összesen Kiadások 12. Személyi juttatások Járulékok Dologi folyó kiadások Egyéb folyó kiadások Társadalom- és szoc. juttat Támogatárértékű működési kiadás Működési célra átadott pénzeszk. áht.kivülre Ellátottak pénzbeni juttatásai 20. Beruházási kiadások Felújítási kiadások Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.kivül Kamatkiadások Tartalékok Finanszírozási kiadás Kiadási előir. összesen:

112 9. melléklet a.../2011.(ii.24.) önkormányzati rendelethez Balatonkenese Város Önkormányzata intézményeinek létszámkerete A B C Megnevezés Teljes munkaidőben foglalkoztatott Részmunkaidőben foglalkoztatott 1 Polgármesteri Hivatal 28 3 Jegyző 1 4 Igazgatási Iroda 6 5 Pénzügyi Iroda 5 6 Adóiroda 3 7 Műszaki Iroda 6 8 Küngösi Kirendeltség 2 9 Csajági Kirendeltség 3 10 Településfejlesztési referens 1 12 MT hatálya alá tartozó (1 fő hivatalsegéd) 1 13 Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási 49 Intézmény 14 Intézményvezető, tag int. Vez 2 15 Alsó tagozatos pedagógus Felső tagozatos pedagógus Sajátos nevelésű pedagógus 0 18 Művészet oktató pedagógus 3 19 Napközis pedagógus 3 20 Ügyviteli munkatárs 2 21 Karbantartó 2 22 Takarító 6 23 Prémium éves 4 24 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde Intézményvezető 1 26 Óvoda pedagógus Gondozónő 3 28 Dajka 7 29 Óvodatitkár 1 30 Karbantartó 1 31 Takarító 1 32 Élelmezésvezető 1 33 Konyhai dolgozó 4 34 Közművelődési Intézmény és Könyvtár Intézményvezető 1 36 Könyvtáros Takarító 1 38 Művelődési házban dolgozók TSZSZI Intézményvezető 1 41 Házi segítségnyújtásban dolgozó munkatárs Gyermekjóléti szolgáltatásbanban dolgozó munkatárs Szociális étkeztetésben dolgozó munkatárs 44 Családsegítő munkatárs 1 Időskorúak ellátásában dolgozó 45 munkatárs 1 46 Városgonodkság Intézményvezető 1 48 Ügyviteli munkatárs 2 49 Karbantartó 3 50 Parkfenntartó 4 51 Gépkocsivezető, gépkezelő 4 52 Takarító 1 53 Strandgondnok 1 54 Önlormányzat által foglalkozatatottak 55 Polgármester 1 56 Védőnő 1 57 MT hatálya alá tartozó (1 fő Mezőőr)

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (III. 09.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (III. 09.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (III. 09.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról Hangony

Részletesebben

Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször

Részletesebben

Létavértes Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének pénzügyi mérlege K I A D Á S O K

Létavértes Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének pénzügyi mérlege K I A D Á S O K Létavértes Városi Önkormányzat költségvetésének pénzügyi mérlege 1. számú melléklet adatok e Ft-ban 1. sz. táblázat B E V É T E L E K 4/2011.(III.3.) Ör.számú rendelezthez Sorszám Bevételi jogcím 2010.

Részletesebben

ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2/2011. (II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl

ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2/2011. (II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2011. (II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl Az önkormányzat képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91.

Részletesebben

347.105 E Ft bevétellel 403.334 E Ft kiadással 56 229 E Ft forráshiánnyal

347.105 E Ft bevétellel 403.334 E Ft kiadással 56 229 E Ft forráshiánnyal SONKÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2010. (VI. 15.) önkormányzati rendelete A 4/2010. (II. 17.) SKKT. RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTOTT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL. Sonkád Községi Önkormányzat

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 29-én megtartott ülésének könyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 71/2011. (VIII.29.) KT. sz.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2010. (II. 15.) Kt. rendelete

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2010. (II. 15.) Kt. rendelete TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2010. (II. 15.) Kt. rendelete a Tapolca Város Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendeletei egyes mellékletei tartalmának meghatározásáról

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/2012.(VIII.29.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló módosított6

Részletesebben

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2012. (III.08.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2012. (III.08.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2012. (III.08.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről 1 A módosításokkal egységes szerkezetben. Utolsó átvezetett módosítás:

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2010.(II.18.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A 2010.év i k öltségvetésről Módosított rendelet azonosítója: Rendelet

Részletesebben

MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének. 1/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének. 1/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Hatályos:.27.- MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének / (II. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2008. (II.11.) rendelete. az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2008. (II.11.) rendelete. az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2008. (II.11.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Az Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

2. 2. Az önkormányzat költségvetési szervei:

2. 2. Az önkormányzat költségvetési szervei: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2010. (IV.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2007. Évi zárszámadási rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt

Részletesebben

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő Testülete. 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő Testülete. 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Hangony Községi Önkormányzat Képviselő Testülete 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Hangony Község Önkormányzat Képviselő - Testülete az államháztartásról

Részletesebben

Marcali Város Önkormányzatának 3/2007. (II.16.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről

Marcali Város Önkormányzatának 3/2007. (II.16.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről Marcali Város Önkormányzatának 3/2007. (II.16.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

HANGONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 8/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelete

HANGONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 8/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelete HANGONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ - TESTÜLETE 8/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (II. 16.) rendelet módosításáról Hangony Községi

Részletesebben

Címrend a 2013. Évi költésvetéshez

Címrend a 2013. Évi költésvetéshez 1. számú melléklet a 9/214. (V.14.) önkormányzati rendelethez Címrend a 213. Évi költésvetéshez Cím/Alcím Főcím száma Alcím száma Tevékenység jellege Cím/Alcím neve 1. Rezi Község Önkormányzata Szakfeladat

Részletesebben

Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének címrendje

Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének címrendje 1. melléklet a../2012. (II....) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének címrendje I. Költségvetési címek Cím száma Cím neve 1. Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága 2.

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1

Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1 Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől 1/1 ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban

Részletesebben

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 7/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 7/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 7/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Nagymányok Város Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

CÍM ÉS ALCÍMREND. 1. melléklet a 1/2015. (I.29.) önkormányzati rendelethez MEGNEVEZÉS CÍM

CÍM ÉS ALCÍMREND. 1. melléklet a 1/2015. (I.29.) önkormányzati rendelethez MEGNEVEZÉS CÍM 1. melléklet a 1/2015. (I.29.) önkormányzati rendelethez CÍM ALCÍM CÍM ÉS ALCÍMREND 1 Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal 2 Csanádpalota Városi Önkormányzat 1 Egészségügyi és más fertőzésveszélyes

Részletesebben

RENDELET - TERVEZET 1..

RENDELET - TERVEZET 1.. RENDELET - TERVEZET Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének../ 2010 (. ) sz. rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

I. Mködési célú (folyó) bevételek, mködési célú (folyó) kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

I. Mködési célú (folyó) bevételek, mködési célú (folyó) kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) I. Mködési célú (folyó) bevételek, mködési célú (folyó) kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) 2/a. számú melléklet Bevételek Kiadások Int. mködési bevételek 110 395 121 915 115 781 Személyi juttatások

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009. (II. 13.) számú r e n d e l e t e A 2009. ÉVI KÖ LTSÉGVETÉSRŐL

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009. (II. 13.) számú r e n d e l e t e A 2009. ÉVI KÖ LTSÉGVETÉSRŐL Ez a dokumentum tartalmazza Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2009. (II. 13.) számú A 2009. évi költségvetésről rendeletét és annak módosításait az alábbi sorrendben: Békés Város Önkormányzata

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/ 2009. (II.12.) sz. rendelete. az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/ 2009. (II.12.) sz. rendelete. az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/ 2009. (II.12.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2009. (II.12.)

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2011. február 28-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2011. február 28-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat költségvetésének és zárszámadásának előterjesztésekor előírt tájékoztató mérlegek

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetési előirányzatokról

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetési előirányzatokról Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetési előirányzatokról I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat

Részletesebben

Pálosvörösmart Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Pálosvörösmart Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Pálosvörösmart Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Pálosvörösmart Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet hatálya. A költségvetési rendelet hatálya az önkormányzatra, valamint az általa irányított költségvetési szervekre terjed ki.

I. fejezet. A rendelet hatálya. A költségvetési rendelet hatálya az önkormányzatra, valamint az általa irányított költségvetési szervekre terjed ki. Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testületének /. (II..) önkormányzati rendelete Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testületének. évi költségvetéséről Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án tartandó ülésére Lengyeltóti Városi Önkormányzat Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi u. 2. Száma: 6973-2/2011. E l ő t e r j e s z t é s a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án

Részletesebben

(2) Az Önkormányzat az (1) bekezdés szerinti hiányból:

(2) Az Önkormányzat az (1) bekezdés szerinti hiányból: NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 3/2008. (II. 14) számú R E N D E L E T E Nyírbátor Város Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről Nyírbátor Város Képviselőtestülete az államháztartásról szóló - többször

Részletesebben

Berente Önkormányzat 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. melléklet B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím 2009. évi 2009.évi tény 2010. évi 1 2 5 4 5 1. I. Önkormányzat működési bevételei

Részletesebben

Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendelet tervezete. Az előterjesztést készítette: Halcsikné Szabó Ágnes pü.

Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendelet tervezete. Az előterjesztést készítette: Halcsikné Szabó Ágnes pü. 1105-1/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 10-i rendkívüli ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendelet

Részletesebben

A 2011. évi KÖLTSÉGVETÉS MELLÉKLETEI. 2 1. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje

A 2011. évi KÖLTSÉGVETÉS MELLÉKLETEI. 2 1. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje A B A 20. évi KÖLTSÉGVETÉS MELLÉKLETEI 2. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje 3 2. melléklet 4 3. melléklet 5 4. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata

Részletesebben

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2009. (II.27) r e n d e l e t e Decs Nagyközség Önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2005. évi 28. szám 2005. december 27. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 288/2005. (XII. 1.) Kh. Támogatási

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A VÁROS 11/2011. (VI. 1.) önkormányzati rendelete

C S A N Á D P A L O T A VÁROS 11/2011. (VI. 1.) önkormányzati rendelete C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2011. (VI. 1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011 (II. 24.) önkormányzati rendelete módosításáról

Részletesebben

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról 1.. Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E XXII. ÉVFOLYAM 2.sz. 2012. FEBRUÁR MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E XXII. ÉVFOLYAM 2.sz. 2. TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI...9-46. oldal

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonlelle Város Képviselő-testületének 2008. április 24-i rendes üléséről, amelyet a Polgármesteri Hivatal dísztermében tartottak. Jelen vannak: Kenéz István polgármester Balogh

Részletesebben

2010. évi egyszerűsített beszámoló

2010. évi egyszerűsített beszámoló 200. évi egyszerűsített beszámoló Mátraszentimre Község. melléklet a Önkormányzata 5 /20.(IV. 28.) önkormányzati rendelethez EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG datok ezer forintban Előző évi - beszámoló záró adatai

Részletesebben

Hunya Község Önkormányzat Képviselő- testülete az Önkormányzat

Hunya Község Önkormányzat Képviselő- testülete az Önkormányzat Hunya Községek Önkormányzat Képvelő testületeinek 2/2008. (II. 29.) számú rendelet a 2008. évi költségvetésről és fejlesztési célkitűzésekről. Hunya község Önkormányzatai Kéviselő-testülete - élve a Magyar

Részletesebben

FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról.

FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1992.

Részletesebben

6/2015.(II. 27.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetésének megállapításáról

6/2015.(II. 27.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetésének megállapításáról Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetésének megállapításáról Kenderes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉG ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2010.(XI. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

TISZAUG KÖZSÉG ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2010.(XI. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE TISZAUG KÖZSÉG ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2010.(XI. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Tiszaug Község Önkormányzat 2010. évi költségvetésének megállapításáról szóló 6/2010. (II. 16.) önkormányzati

Részletesebben

A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire. 2..

A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire. 2.. Szabadszentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2010.(II.20.) számú zárszámadási rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról Szabadszentkirály Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Az Önkormányzat 2008. évi pénzforgalmi mérlege

Az Önkormányzat 2008. évi pénzforgalmi mérlege 1. számú melléklet /2009. (...) KT. rendelethez Az Önkormányzat 2008. évi pénzforgalmi mérlege adatok ezer Ft-ban Előirányzat Teljesítés Előirányzat Teljesítés BEVÉTELEK Eredeti Módosított Összege %-a

Részletesebben

A 2010. évi költségvetés mellékletei

A 2010. évi költségvetés mellékletei A 2010. évi költségvetés mellékletei 1. sz. melléklet 1.1. sz. melléklet 2.sz. melléklet 2.1. sz. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési a önállóan és részben önállóan gazdálkodó

Részletesebben

I. Fejezet. II. Fejezet. 1 Módosította: 20/2009. (VI. 15.) K t r. s z. rendelet 1. (1)

I. Fejezet. II. Fejezet. 1 Módosította: 20/2009. (VI. 15.) K t r. s z. rendelet 1. (1) 1. oldal Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2009. (II. 19.) K t r. s z. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről I. Fejezet Sárbogárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015.évi költségvetéséről

Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015.évi költségvetéséről Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015.évi költségvetéséről 1 Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata 2008. évi költségvetés pénzügyi mérlege 12.31. működési kiadás

Nyírbátor Város Önkormányzata 2008. évi költségvetés pénzügyi mérlege 12.31. működési kiadás Nyírbátor Város Önkormányzata évi költségvetés pénzügyi mérlege A -i kv. beszámoló 1. sz. melléklete Sorsz. Mell. Ssz. Intézményi működési 1. Intézményi működési bevételek 2. I. 1. 483 614 1 024 014 939

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. február 26-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. február 26-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. február 26-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II.13.) rendelet módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

Az önkormányzat bevételi előirányzatai forrásonként (e Ft-ban)

Az önkormányzat bevételi előirányzatai forrásonként (e Ft-ban) 1.sz.melléklet Az önkormányzat bevételi előirányzatai forrásonként (e Ft-ban) Bevételi forrás megnevezése Működési Felhalmozási Mindösszesen: 2006. mód ei. 2007. mód ei. 2007. telj. 2008. terv 2006. mód

Részletesebben

4/2008. (II.26.) rendelet. az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről

4/2008. (II.26.) rendelet. az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről 1. oldal 4/2008. (II.26.) rendelet az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvényben

Részletesebben

ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M 2 308 517 2 364 215 1 111 482 4 1 Személyi juttatások 866 627 874 620 416 140 5 2 Munkaadókat terhelő járulékok

ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M 2 308 517 2 364 215 1 111 482 4 1 Személyi juttatások 866 627 874 620 416 140 5 2 Munkaadókat terhelő járulékok . melléklet a.../20. (IX....) Kt. határozathoz Nagykálló Város Önkormányzata 20. évi bevételinek és kiadásainak I. félévi alakulása ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M Cím száma Alcím száma Előir. csopszám

Részletesebben

482 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2015. március 16. I. rész

482 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2015. március 16. I. rész 482 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2015. március 16. I. rész Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 9/2015. (III. 16.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi összevont költségvetéséről

Részletesebben

1. számú melléklet a.. /2010.( II...). költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési mérlege

1. számú melléklet a.. /2010.( II...). költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési mérlege 1. számú melléklet a.. /2010.( II...). költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési mérlege 2010. évi 2010/2009. 2010. évi Sor. Megnevezés 2009. évi előirányzat megoszlás

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK. 5/2013(II.15.) önkormányzati. rendelete

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK. 5/2013(II.15.) önkormányzati. rendelete NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 5/2013(II.15.) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetésről és a költségvetés vitelének szabályairól (egységes szerkezetben a 22/2013.(IV.26.),

Részletesebben

Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012. (V. 17.) önkormányzati rendelete Csákberény Község Önkormányzatának 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról Csákberény Község Önkormányzat

Részletesebben

I. Önkormányzat Bevételek

I. Önkormányzat Bevételek 1. Napirend 2016. évi költségvetés 1. Napirend ELŐTERJESZTÉS 2016. évi költségvetés Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat 2016. évi költségvetési javaslata az elfogadott 2016. évi költségvetési

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzat 2010. évi bevételei és kiadásai

Vecsés Város Önkormányzat 2010. évi bevételei és kiadásai Vecsés Város Önkormányzat bevételei és kiadásai 1. sz. melléklet Feladat megnevezése I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1.1. Intézményi működési bevételek 233 991 242 010 103 1. Önkormányzatok

Részletesebben

A rendelet hatálya. A költségvetés szerkezete

A rendelet hatálya. A költségvetés szerkezete Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 10/2011. (III. 12.) önkormányzati rendelete a Város 2011. évi költségvetéséről (A 27/2011.(VI.27.), a 40/2011.(IX.27.) és a../2011.(xii ) módosító önkormányzati

Részletesebben

Dokumentumazonosító információk

Dokumentumazonosító információk Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 6/2008.(VIII.22.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: Az önkormányzat költségvetéséről Módosított rendelet azonosítója: 2/2008.(II.29.) Rendelet tárgykódja:

Részletesebben

Javaslat. Pásztó Város Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének módosítására

Javaslat. Pásztó Város Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének módosítására PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-80 /2009. Javaslat Pásztó Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének módosítására

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 21/2007. (IV. 27.) számú r e n d e l e t e A 2006. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSRÓL

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 21/2007. (IV. 27.) számú r e n d e l e t e A 2006. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSRÓL BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 21/2007. (IV. 27.) számú r e n d e l e t e A 2006. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSRÓL Békés Város Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. sz.

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 29.-i ülésére 1. napirend

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 29.-i ülésére 1. napirend E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 29.-i ülésére 1. napirend Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: 2014. évi költségvetési rendelet

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2010. január 25 i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2010. január 25 i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. január 25 i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 7/2009. (II.23.) rendelet módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata 2007. évi költségvetés pénzügyi mérlege

Nyírbátor Város Önkormányzata 2007. évi költségvetés pénzügyi mérlege Nyírbátor Város Önkormányzata évi költségvetés pénzügyi mérlege A 12.31-i kv. beszámoló 1. sz. melléklete Sorsz. B e v é t e l e k Eredeti Módosított 12.31. 12.31. Sorsz. K i a d á s o k Eredeti Módosított

Részletesebben

Körösladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete

Körösladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete Körösladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete Körösladány Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. november 29-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. november 29-i rendes ülésére 30. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. november 29-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának

Részletesebben

I./1. sz. melléklet. 100 Monor Város Önkormányzata. ... évi költségvetés

I./1. sz. melléklet. 100 Monor Város Önkormányzata. ... évi költségvetés ... évi költségvetés Önkormányzat és intézményei költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási onként 100 Monor Város Önkormányzata... év I-III. név... évi terv I./1. sz. melléklet Eltérés

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete. a 2013. évi zárszámadásról

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete. a 2013. évi zárszámadásról Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete TERVEZET a 2013. évi zárszámadásról Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2010. (II. 19.) számú R E N D E L E T E. az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2010. (II. 19.) számú R E N D E L E T E. az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2010. (II. 19.) számú R E N D E L E T E az Önkormányzat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Hőgyész Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25 -i ülésének 3. számú napirendi pontjához.

E L Ő T E R J E S Z T É S. Hőgyész Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25 -i ülésének 3. számú napirendi pontjához. E L Ő T E R J E S Z T É S Hőgyész Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25 -i ülésének 3. számú napirendi pontjához. Tárgy: Előadó: Beszámoló Hőgyész Nagyközség Önkormányzat 2012.

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalta: Némethné Sári Irén 2011. március 1.

Egységes szerkezetbe foglalta: Némethné Sári Irén 2011. március 1. Egységes szerkezetbe foglalta: Némethné Sári Irén 2011. március 1. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 9/2010. (II.22.) rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Budapest

Részletesebben

2012. évi költségvetés bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt előirányzatonként

2012. évi költségvetés bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt előirányzatonként 1. sz. melléklet költségvetés bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt előirányzatonként M e g n e v e z é s B e v é t e l e k 1. Önkormányzat bevételei 3 481 381 Működési célú bevételek 2 811 024 Kapott

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2405/2011. 10. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez az Önkormányzat

Részletesebben

Önkormányz at Kórház Védőnők

Önkormányz at Kórház Védőnők 1. melléklet az 5/2012.(II.28.) önkormányzati rendelethez Kisbér Város Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak alakulása 2011.er. 2011.mód. 2012. eredeti ezer Ft-ban 2012. mód. Önkormányz at Kórház Védőnők

Részletesebben

Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének. /2014. (.) rendelete. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének. /2014. (.) rendelete. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (.) rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés

Részletesebben

Beszámoló a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról. A költségvetés politikai céljai és keretei

Beszámoló a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról. A költségvetés politikai céljai és keretei Beszámoló a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról Az Önkormányzat gazdálkodását az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. XXXVIII. tv., a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi CXV. Törvény,

Részletesebben

2/2011.(III.1.) MÖK rendelete

2/2011.(III.1.) MÖK rendelete 2/2011.(III.1.) MÖK rendelete Mezőberény Város Önkormányzata 2011 évi költségvetéséről Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói

Részletesebben

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő - testületének 3/2012(II.08.)KT. rendelet az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő - testületének 3/2012(II.08.)KT. rendelet az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről Báránd Községi Önkormányzat Képviselő - testületének 3/212(II.8.)KT. rendelet az önkormányzat és intézményei 212. évi költségvetéséről Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére 27. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának

Részletesebben

a) bevételi főösszegét 397.168 ezer forintban, b) kiadási főösszegét 397.168 ezer forintban

a) bevételi főösszegét 397.168 ezer forintban, b) kiadási főösszegét 397.168 ezer forintban Somlóvásárhely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (V.5.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 14.) önkormányzati rendelete módosításáról Somlóvásárhely

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete. a 2010. évi zárszámadásról

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete. a 2010. évi zárszámadásról Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete a 2010. évi zárszámadásról (módosításokkal egységes szerkezetben) Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A 2010. évi költségvetésről

A 2010. évi költségvetésről Csabacsűd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő testületének 1/2010.(I.26.) KT. R E N D E L E T E A 2010. évi költségvetésről Kihírdetve: 2010. január 26. Csabacsűd, 2010. január 26. Kasikné Csík Zsuzsanna

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 25-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 25-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 1522/2010. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete. 19/2012. (VI.28.) önkormányzati rendelete

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete. 19/2012. (VI.28.) önkormányzati rendelete Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 19/2012. (VI.28.) önkormányzati rendelete a költségvetésről szóló 3/2012. (II.23.) önkormányzati rendelet áról Budapest XXI. Kerület Csepel

Részletesebben

Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(II.25.) önkormányzati rendelete

Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(II.25.) önkormányzati rendelete 1 Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(II.25.) önkormányzati rendelete Mezőberény Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

1. számú melléklet a 4/2008. (IV. 28.) költségvetési beszámoló rendelethez

1. számú melléklet a 4/2008. (IV. 28.) költségvetési beszámoló rendelethez 1 1. számú melléklet a 4/2008. (IV. 28.) költségvetési beszámoló rendelethez Alsópetény Községi Önkormányzat 2007. évi költségvetési mérlegének teljesítése 1000 Ft-ban Megnevezés Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről A rendelet 2015. február 17-én kihirdetésre került. dr. Menyhárt

Részletesebben

Intézményi Bevétel Összesen 3 725 266 3 255 002 1 257 1 257 1 286 1 284 1 560 1 561 309 754 321 228 96 029 95 560 4 039 123 3 580 332 88,64%

Intézményi Bevétel Összesen 3 725 266 3 255 002 1 257 1 257 1 286 1 284 1 560 1 561 309 754 321 228 96 029 95 560 4 039 123 3 580 332 88,64% Önkormányzati bevételi ok teljesülése 2008. év (eft) 1.sz. melléklet M E G N E V E Z É S PM. Hivatal Cigány Kisebbségi Önk. Lengyel Kisebbségi Önk. Német Kisebbségi Önk. Városgondnokság Ebből: GYÓMI Összesen

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/141-1/2015/I. Üi.: Vargáné Nagy Éva Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyző MAKÓ ELŐTERJESZTÉS-RENDELETTERVEZET Tárgy: Rendelet-tervezet

Részletesebben

Sásd Város Önkormányzatának 3/2014.(V.12.) számú önkormányzati rendelete. Sásd Város Önkormányzata 2013. évi zárszámadásáról.

Sásd Város Önkormányzatának 3/2014.(V.12.) számú önkormányzati rendelete. Sásd Város Önkormányzata 2013. évi zárszámadásáról. Sásd Város Önkormányzatának /0.(V..) ú önkormányzati rendelete Sásd Város Önkormányzata 0. évi záradásáról. Sásd Város Önkormányzata az Alaptörvény. cikk () bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói

Részletesebben

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2010. (I.29.) r e n d e l e t e Decs Nagyközség Önkormányzatának 2010. évi költségvetéséről Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

HATÁROZAT MELLÉKLETEK

HATÁROZAT MELLÉKLETEK 2010. december 10. 13. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal HATÁROZAT 113/2010. (XII. 2.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények gazdálkodásának központosítása 4 MELLÉKLETEK

Részletesebben