Egységes szerkezetbe foglalta: Némethné Sári Irén március 1.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Egységes szerkezetbe foglalta: Némethné Sári Irén 2011. március 1."

Átírás

1 Egységes szerkezetbe foglalta: Némethné Sári Irén március 1. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 9/2010. (II.22.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata az államháztartásról szóló, többször módosított évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 65. (1) bekezdésében nyert felhatalmazás alapján Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja: I. A rendelet hatálya 1. E rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzat által alapított és fenntartott költségvetési szervekre és a Polgármesteri Hivatalra. II. Az Önkormányzat évi költségvetésének meghatározása 2. (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat évi költségvetésének bevételi főösszegét pénzforgalom nélküli bevételi összegét hiányának összegét költségvetési kiadási főösszegét finanszírozási kiadási összegét állapítja meg E Ft-ban, E Ft-ban, E Ft-ban, E Ft-ban, E Ft-ban (2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az (1) bekezdésben foglalt hiányt az alábbiak szerint finanszírozza: a) E Ft működési célú hitel, 2 b) E Ft fejlesztési célú hitel. (3) A (2) bekezdés a) pontjában foglalt működési célú hitel (hiány) a évi pénzmaradványból illetve az év közben képződő többletbevételek terhére csökkentésre kerül. (4) A (2) bekezdés b) pontjában foglalt fejlesztési célú hitel (hiány) az OTP Bank Nyrtvel már megkötött fejlesztési célú hitel felvételével illetve a fejlesztési célú többletbevételekkel csökkentésre kerül. 1 Módosította az 5/2011. (II.28.) Ör. 1. (1) bekezdése 2 Módosította az 5/2011. (II.28.) Ör. 1. (2) bekezdése 1/12

2 3. (1) A 2. -ban megállapított költségvetési kiadási főösszeg költségvetési fejezetek, címek, alcímek, kiemelt előirányzatok szerinti részletezését a K. 7. jelű melléklet 3 tartalmazza. (2) A 2. -ban megállapított bevételi főösszeg költségvetési fejezetek, címek, alcímek, kiemelt előirányzatok szerinti részletezését a B. 7. jelű melléklet 4 tartalmazza. (3) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési szervei és feladatai létszámkeretét az L. 2. jelű melléklet 5 szerint hagyja jóvá. (4) Az (1) bekezdéshez rendelt K. 7. jelű melléklet 6 I. fejezet 10./ fejezeti szintű kiadásokon belül az utak, járdák, közterületek fenntartási kiadási előirányzatainak valamint az intézményi épületek tervszerű karbantartási kiadási előirányzatainak részletezését az F. 3. jelű melléklet 7 tartalmazza. (5) Az előzetes kötelezettségvállalások többéves kihatással járó előirányzatait éves bontásban az E.K. jelű melléklet tartalmazza. (6) Az Önkormányzat által elnyert pályázatok bevételi és kiadási előirányzatait a P.4. jelű melléklet 8 tartalmazza III. A költségvetés címrendje (1) A Képviselő-testület a költségvetési rendelet címrendjét az alábbiak szerint állapítja meg: a) a 3. (1) és (2) bekezdéséhez rendelt mellékletekben az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek és a kisebbségi önkormányzatok római számmal jelölendőek mint fejezetek; b) a fejezeteken belül arab számmal jelölendőek a címek. Címet alkothatnak az intézmények az azonos feladatot ellátó intézmények (óvodák és általános iskolák) egy cím alatt szerepelnek -, az egyes kisebbségi önkormányzatok valamint az Önkormányzat fejezeti szintű feladatai; c) az Önkormányzat fejezeti szintű feladataihoz tartozó bevételek és kiadások alcímekre tagolódnak. (2) A bevételek forrásonkénti, a kiadások cél és rendeltetés szerinti megkülönböztetésére, tagolására nyomtatott nagy- illetve kisbetűket kell alkalmazni Módosította az 5/2011. (II.28.) Ör. 2. (1) bekezdése 4 Módosította az 5/2011. (II.28.) Ör. 2. (2) bekezdése 5 Módosította a 33/2010. (VIII.30.) Ör. 2. (3) bekezdése 6 Módosította az 5/2011. (II.28.) Ör. 2. (3) bekezdése 7 Módosította az 5/2011. (II.28.) Ör. 2. (3) bekezdése 8 Módosította az 5/2011. (II.28.) Ör. 2. (4) bekezdése 2/12

3 IV. Az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról rendelkező szabályok 5. (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetési szervek 3. (1)-(2) bekezdéséhez rendelt K. 7. és B. 7. jelű mellékletekben 9 meghatározott, a Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatok, részelőirányzatok szerinti bontását jóváhagyja. (2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv saját előirányzat-módosítási hatáskörben a Képviselő-testület tájékoztatása mellett bevételi és kiadási előirányzatának fő összegét, a kiemelt előirányzatokat és a megfelelő részelőirányzatokat felemelheti, az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet 36. -ában foglaltak szerint. (3) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változtatása miatt a Képviselő-testület negyedévente, de legkésőbb az elemi beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletet. (4) A Képviselő-testület az önállóan működő költségvetési szervek kiemelt előirányzatán belül a részelőirányzatok feletti rendelkezési jogosultságát az alábbiak szerint szabályozza: - a gázenergia-szolgáltatás díja, - a villamosenergia-szolgáltatás díja, - a távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja, - a víz- és csatornadíjak, - a tüzelőanyagok beszerzése, - az egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások közül a szemétszállítási és kéményseprési díjak, - az élelmiszer-beszerzés, - a vásárolt élelmezés, - a munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó, - az általános forgalmi adó részelőirányzatok felett nem rendelkeznek. (5) A (4) bekezdésben meghatározott részelőirányzatok feletti rendelkezési jogosultság az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervet illeti meg. (6) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek pénzellátásának rendjét a Képviselő-testület a évben az alábbiak szerint szabályozza: a) A Polgármesteri Hivatal költségvetési számlájáról kell a nettó finanszírozás rendje szerint kiegyenlíteni a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak személyi juttatásaiból a foglalkoztatottakat terhelő adó- és járulék befizetések miatti levonásokat illetve a személyi juttatások után a kifizetőt, foglalkoztatót terhelő járulékokat. 9 Módosította az 5/2011. (II.28.) Ör. 3. -a 3/12

4 b) A kiskincstári rendszer alapján a Vigyázó Sándor Művelődési Házat és intézményeit összesen - az a) pontban meghatározott összegen felül havi E Ft illeti meg intézmény-finanszírozási (pénzforgalmi) limitként december 28. napjával a pénzellátás maradványának kiutalására intézkedni kell. c) Az Egészségügyi Szolgálat pénzellátása a nettó finanszírozással az időarányosan járó önkormányzati támogatásnál nagyobb mértékben teljesül, ezért az Egészségügyi Szolgálat minden tárgyhót követő hó 15-ig, december hónapban december 30-ig köteles a többlet-támogatást a Polgármesteri Hivatal részére átutalni. Az intézményi finanszírozás az Egészségügyi Szolgálatot 12 részletben illeti meg. 6. (1) A Képviselő-testület utólagos beszámolási kötelezettség mellett felhatalmazza a polgármestert az (5) bekezdésben foglalt megszorításokkal az általános célú gazdálkodási tartalék keret felhasználására E Ft 10 összeghatárig. (2) A Képviselő-testület utólagos beszámolási kötelezettség mellett felhatalmazza a polgármestert az (5) bekezdésben foglalt megszorításokkal a szociális célú gazdálkodási tartalék keret E Ft -os összegének felhasználására, amely összegből 500 E Ft-ot a Rákosmenti Erőforrás Bizottság 11 javaslata alapján használhat fel. (3) A Képviselő-testület utólagos beszámolási kötelezettség mellett felhatalmazza a polgármestert, hogy a választókerületi céltartalékból E Ft-ot 12 felhasználjon az alábbiak szerint: a) Az összegből az egyes egyéni választókerületekre az alábbi táblázatban meghatározott összeget fordíthat a választókerület területén út, járda, víz-, csatorna-, gázhálózat, felszíni vízelvezető rendszer és elektromos hálózat terveztetésére és kivitelezésére valamint az önkormányzati fenntartású intézmények felújítására és tárgyieszköz-beszerzésére, valamint a választókerület lakosságával közvetlenül összefüggő feladatokra és a költségvetési szervek, egyesületek, társadalmi szervezetek támogatására sz. egyéni választókerület E Ft 2. sz. egyéni választókerület E Ft 3. sz. egyéni választókerület 820 E Ft 4. sz. egyéni választókerület E Ft 5. sz. egyéni választókerület E Ft 6. sz. egyéni választókerület E Ft 7. sz. egyéni választókerület E Ft 8. sz. egyéni választókerület E Ft 9. sz. egyéni választókerület E Ft 10. sz. egyéni választókerület E Ft 11. sz. egyéni választókerület E Ft 12. sz. egyéni választókerület E Ft 13. sz. egyéni választókerület E Ft 14. sz. egyéni választókerület E Ft 10 Módosította a 45/2010. (XII.20.) Ör. 4. (1) bekezdése 11 Módosította a 36/2010. (X.15.) Ör. 8. i) pontja 12 Módosította a 45/2010. (XII.20.) Ör. 4. (2) bekezdése 13 Módosította a 45/2010. (XII.20.) Ör. 4. (3) bekezdése 4/12

5 b) Hatályon kívül helyezve november 19-én. 14 c) A polgármester döntését kezdeményezheti az adott választókerület vonatkozásában a választókerületben megválasztott képviselő. A képviselő a javaslatát köteles írásban indokolni, annak megalapozottságát igazolni. d) Amennyiben a polgármester a kezdeményező, úgy döntése előtt köteles kikérni az adott választókerületben megválasztott képviselő véleményét. e) A polgármester a javaslat elutasításáról vagy a kérelemben, javaslatban megjelölttől jelentős mértékben eltérő összegű döntéséről a javaslatot tevő képviselőt értesíti. 15 (4) A Képviselő-testület utólagos beszámolási kötelezettség mellett felhatalmazza a polgármestert az (5) bekezdésben foglalt megszorításokkal a működési céltartalék E Ft-os 16 összegének felhasználására. (5) Az (1)-(4) bekezdésben foglalt tartalékok az alábbiak szerint használhatók fel: a) június 30-ig a szociális célú gazdálkodási tartalék 40 %-a használható fel, b) a tartalékok alapítványi támogatásra nem fordíthatók, c) október 30-ig valamennyi tartalékkeret esetében az eredeti előirányzat 80%-a használható fel. (6) A Képviselő-testület utólagos beszámolási kötelezettség mellett felhatalmazza az alábbi bizottságokat a (7) bekezdésben foglalt megszorításokkal a polgármester egyetértésével az általános célú gazdálkodási tartalék felhasználására: E Ft összeghatárig a Rákosmenti Erőforrás Bizottságot; E Ft összeghatárig a Városfejlesztési és Vagyongazdálkdoási Bizottságot. 17 (7) Az általános célú gazdálkodási tartalék (6) bekezdésben meghatározott előirányzata az alábbiak szerint használható fel: a) a bizottságok az általános célú gazdálkodási tartalék rendelkezésükre álló kereteiből (a továbbiakban: bizottsági keret) azokat a célokat támogathatják, amelyek a Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló, többször módosított 21/2003. (V.7.) rendeletében (a továbbiakban: SZMSZ) meghatározott feladat- és hatáskörükkel összeegyeztethetőek, b) támogatást a bizottságok csak írásbeli kérelemre adhatnak, c) június 30-ig a bizottsági keret 40 %-a használható fel, október 30-ig az eredeti előirányzat 80%-a használható fel, d) a bizottsági keret alapítványi támogatásra nem fordítható. (8) A bizottságok által a (7) bekezdés rendelkezései alapján nyújtott támogatásokról nyilvántartást kell vezetni. 14 Módosította a 39/2010. (XI.19.) Ör. 1. -a 15 Módosította a 35/2010. (IX.20.) Ör. 11. (2) bekezdése 16 Módosította az 5/2011. (II.28.) Ör. 4. -a 17 Módosította a 39/2010. (XI.19.) Ör. 2. -a 5/12

6 a) A nyilvántartásnak tartalmaznia kell: 1) a kérelmező nevét (megnevezését) és lakóhelyét (tartózkodási helyét, elérhetőségi címét, székhelyét, telephelyét), 2) a kérelmezőnek a folyó évi és az azt megelőző költségvetési évben juttatott összes bizottsági keretből nyújtott támogatást célonkénti és bizottságonkénti bontásban, valamint azokat a célokat, amelyek megvalósítása érdekében a támogatásokat igényelte, 3) a kérelmezőnek a bizottság által juttatott támogatás mértékét, valamint azokat a célokat, amelyek érdekében a támogatást igényelte, 4) a kérelmezőnek a folyó évi és az azt megelőző költségvetési évben a bizottságok által elutasított támogatási kérelmeit a cél rövid megjelölésével valamint az elutasítás indoklásával, 5) annak tényét, hogy a kérelmező valamely korábbi támogatás kapcsán beszámoló-készítési kötelezettségének nem tett eleget. b) A nyilvántartásnak a kérelem elbírálásához szükséges adatait a kérelem tárgyalásakor a bizottságok tagjainak rendelkezésére kell bocsátani. A bizottságok a kérelemről a nyilvántartás adatait is figyelembe véve döntenek. c) A kérelmet elutasító illetve a kérelemben megjelölt összegtől jelentős mértékben eltérő nagyságú támogatást juttató határozatot röviden indokolni kell. Az indoklást a döntéssel együtt kell a kérelmezőnek kézbesíteni. d) A kérelemnek helyt adó, támogatást nyújtó határozatban minden esetben fel kell hívni a támogatott figyelmét az e) - g) pontokban szabályozott beszámolási kötelezettségre és annak jogkövetkezményeire. e) A támogatásban részesült kérelmező a kérelemben megjelölt cél megvalósításáról köteles beszámolót készíteni, amelyhez a költségek felhasználását igazoló számlák, elismervények, nyugták másolatát csatolni kell. f) A beszámolót a pénz felhasználását követő harminc napon belül el kell juttatni ahhoz a bizottsághoz, amelyik a támogatást nyújtotta. g) Amennyiben a kérelmező beszámoló-készítési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, ennek tényét a nyilvántartásban fel kell tüntetni, s a kérelmező a tárgyévet követő két naptári évben egyik bizottságtól sem részesülhet támogatásban, továbbá a támogatást vissza kell fizetnie. (9) A polgármester az (1)-(4) és (12) bekezdésekben meghatározott hatásköre gyakorlásáról az SZMSZ rendelkezései szerint köteles beszámolni a Képviselőtestületnek. (10) A bizottságok a (6) bekezdésben meghatározott hatáskörük gyakorlásáról az SZMSZ rendelkezései szerint kötelesek beszámolni a Képviselő-testületnek. (11) A Képviselő-testület a polgármesterre ruházza a rendelkezési jogot - intézmények pályázati önrész céltartaléka esetén E Ft értékig, - Hatályon kívül helyezve szeptember 20-án. 18 a soron következő képviselő-testületi ülésen történő beszámolási kötelezettség mellett, a költségvetési rendelet szükséges módosításának beterjesztésével. 18 Hatályon kívül helyezte a 35/2010. (IX.20.) Ör. 4. (6) bekezdése 6/12

7 (12) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az egyházak támogatási keretének felosztására E Ft értékhatárig. (13) A Képviselő-testület utólagos beszámolási kötelezettség mellett felhatalmazza a Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottságot 19 a vállalkozások segítésére céltartalék E Ft-os összegének felhasználására Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának a helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatásáról szóló 62/2008. (XII.19.) rendeletében foglaltak alapján. 7. (1) A 3. (1) bekezdéséhez rendelt K. 7. jelű melléklet 20 I. fejezet 10./fejezeti szintű kiadásokon belül a civil szervezetek támogatására és a speciális oktatási feladatokra elkülönített előirányzatok felhasználására pályázat útján a Rákosmenti Erőforrás Bizottság 21 jogosult. (2) A 3. (1) bekezdéséhez rendelt K. 7. jelű melléklet 20 I. fejezet 10./fejezeti szintű kiadásokon belül a gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatására elkülönített előirányzat felhasználására pályázat útján a Rákosmenti Erőforrás Bizottság 22 jogosult. (3) A 3. (1) bekezdéséhez rendelt K. 7. jelű melléklet 20 I. fejezet 10./fejezeti szintű kiadásokon belül a sportegyesületek támogatására elkülönített előirányzat felhasználására pályázat útján az Rákosmenti Erőforrás Bizottság 23 jogosult. (4) A 3. (1) bekezdéséhez rendelt K. 7. jelű melléklet 20 I. fejezet 10./fejezeti szintű kiadásokon belül a környezetvédelmi feladatok támogatására elkülönített előirányzat felhasználására pályázat útján a Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság 24 jogosult. (5) A 3. (1) bekezdéséhez rendelt K. 7. jelű melléklet 20 I. fejezet 10./fejezeti szintű kiadásokon belül az épített és természeti értékek védelme támogatására elkülönített előirányzat felhasználására pályázat útján a Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság 25 és a Rákosmenti Erőforrás Bizottság 26 együttesen jogosult. (6) Az (1) és (3)-(5) bekezdésekben meghatározott pályázatokat az érintett bizottságok kötelesek április 30-ig kiírni és június 30-ig elbírálni, a (2) bekezdésben meghatározott pályázat esetében a kiírás határideje április 15., az elbírálásé pedig június 15. napja. 8. A Képviselő-testület E Ft összegű oktatási céltartalékot képez, melynek felhasználásáról a Képviselő-testület egyedileg dönt Módosította a 36/2010. (X.15.) Ör. 8. k) pontja 20 Módosította az 5/2011. (II.28.) Ör. 5. -a 21 Módosította a 36/2010. (X.15.) Ör. 8. g) pontja 22 Módosította a 36/2010. (X.15.) Ör. 8. c), g), i) pontjai 23 Módosította a 36/2010. (X.15.) Ör. 8. c) pontja 24 Módosította a 36/2010. (X.15.) Ör. 8. f) pontja 25 Módosította a 36/2010. (X.15.) Ör. 8. f) pontja 26 Módosította a 36/2010. (X.15.) Ör. 8. g) pontja 27 Módosította az 5/2011. (II.28.) Ör. 6. -a. 7/12

8 9. A Képviselő-testület a lakásépítés és- vásárlás céljára képzett tartalék felhasználásáról egyedileg dönt. 10. A Képviselő-testület az alapítványok támogatására elkülönített céltartalék előirányzat felhasználásáról a Képviselő-testület áprilisi, augusztusi és decemberi rendes ülésein a beérkezett kérelmek alapján, egyedileg dönt. 11. (1) A 3. (1) bekezdéséhez rendelt K. 7. jelű melléklet 28 I. fejezet 10./ fejezeti szintű kiadásokon belül a kisebbségi önkormányzatok támogatására elkülönített előirányzatának felhasználásáról pályázat útján a Képviselő-testület dönt. (2) A pályázatot április 15-ig ki kell írni, a pályázatok elbírálásáról június 15-ig dönteni kell, a keretösszeg október 30-ig használható fel. 12. (1) A 3. (1) bekezdéséhez rendelt K. 7. jelű melléklet 29 I. fejezet 10./ fejezeti szintű kiadásokon belül az önkormányzati tankönyvtámogatás előirányzatból támogatás illeti meg az önkormányzati fenntartású iskolák nappali rendszerű oktatásban résztvevő évfolyamos tanulóit, kivéve azokat, akik a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CXXX. törvény 3. számú mellékletének a) pontja alapján ingyenes tankönyvellátáshoz jóváhagyott állami támogatásra jogosultak. (2) A támogatás fajlagos összege: 3.600,- Ft / tanuló (3) Az iskolák a támogatást a 2010/2011. tanévi (tényleges) nyitó statisztikai létszámunk alapján igényelhetik a fenntartótól. 13. A 3. (1) bekezdéséhez rendelt K. 7. jelű melléklet 30 I. fejezet 10./ fejezeti szintű kiadásokon belül a diákönkormányzatok támogatására elkülönített keretösszeget a októberi tanügyi statisztikában szereplő tanulólétszám alapján kell felosztani az iskolák között. 28 Módosította az 5/2011. (II.28.) Ör. 7. -a 29 Módosította az 5/2011. (II.28.) Ör. 8. -a 30 Módosította az 5/2011. (II.28.) Ör. 9. -a 8/12

9 14. A 3. (4) bekezdéséhez rendelt F. 3. jelű mellékletben 31 meghatározott részelőirányzatok felhasználására az önállóan működő költségvetési szervek (intézmények) vezetői jogosultak az alábbiak szerint: a) az egyes költségvetési szervet megillető részelőirányzat az ingatlan falon kívüli kisjavítási és karbantartási munkáira fordítható (pl. festés, mázolás, burkolás, zöldfelület-karbantartás), b) bontással, a falak, a nyílászárók cseréjével, áthelyezésével, a tetőszerkezet, a víz-, villany- és gázvezetékek megbontásával járó átalakítási és javítási munkák nem végeztethetők el. 15. (1) A felhalmozási feladatok indításának feltétele az adott felhalmozási feladathoz a bevételek között megtervezett és előirányzott pályázatok és/vagy hitelkérelmek eredményes elbírálása. (2) Azon beruházások esetében, amelyek aktiválását követően folyamatos működési költségek várhatók, a beruházásról szóló döntés előkészítésekor a várható költségekről a Képviselő-testületet tájékoztatni kell. (3) A kötelezettségvállalás ellenjegyzés után és csak írásban történhet. A kötelezettségvállalás nyilvántartásának kialakítása, szabályozása a költségvetési szerv vezetőjének feladata. Az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala esetében a kötelezettségvállalás nyilvántartási rendjét a polgármesternek utasításban kell szabályoznia. (4) A kötelezettségvállalásnak előirányzat-felhasználási terven kell alapulnia. (5) A kötelezettségvállalás előtt meg kell győződni arról, hogy a jóváhagyott költségvetés fel nem használt és le nem kötött kiadási előirányzata figyelemmel a bevétel teljesülési ütemére biztosítja-e a fedezetet. (6) A költségvetési év során esetlegesen jelentkező likviditási gondok feloldására folyószámlahitel igénybevételéről a Képviselő-testület dönt. (7) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a folyószámlaszerződésben rögzített feltételek figyelembe vételével a folyószámla hitelkereten túl munkabérhitel felvételéről döntsön. (8) A hitelkérelmek aláírására a Képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester jogosult. (9) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad önkormányzati pénzeszközökért kizárólag 1 évnél rövidebb lejáratú, a tőkepiacról szóló évi CXX. törvény rendelkezései szerint államilag garantált, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt vásároljon. 31 Módosította a 24/2010. (V.31.) Ör a 9/12

10 16. (1) Az Önkormányzat fenntartásában lévő költségvetési szerv (a továbbiakban: intézmény) abban az esetben köthet átmenetileg, határozott időre külső személlyel, szervezettel szellemi tevékenység elvégzésére irányuló szolgáltatási szerződést (a továbbiakban: szerződés), ha arra jogszabályban illetve az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott alapfeladatai ellátásához feltétlenül szükség van, és a) az adott alapfeladat elvégzéséhez megfelelő szakértelemmel, végzettséggel, szakképzettséggel és gyakorlattal rendelkező köztisztviselőt, közalkalmazottat vagy munkavállalót az intézmény nem foglalkoztat, vagy b) az intézménynek nincs elegendő munkaerő kapacitása az adott feladat ellátására, vagy c) az intézmény alapfeladatai, alaptevékenysége részeként felmerülő, a szerződés tárgyát képező szolgáltatás egyedi vagy meghatározott alkalmanként, időben rendszertelenül ellátandó alapfeladat. (2) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen az alábbiakat: a) a szerződés pontos megnevezését, b) a külső személy, szervezet által ellátandó feladatot, c) annak pontos megjelölését, hogy az (1) bekezdés a)-c) pontjaiban meghatározott körülmények közül mely körülmény (feltétel) áll fenn, d) a szolgáltatás, tevékenység ellátásának részletes feltételeit, a szerződő felek jogait és kötelezettségeit, e) a szerződésben rögzített szolgáltatás, tevékenység teljesítésének igazolására felhatalmazott személy nevét, beosztását, f) a szerződés időtartamát, valamint arra történő utalást, hogy a külső személlyel, szervezettel a szellemi tevékenység elvégzésére irányuló szerződés a jövőre nézve, indoklás nélkül megszűnik, amennyiben nem állnak fenn a szerződés megkötésére vezető körülmények (feltételek). (3) Az intézményben vezetői feladat ellátására szerződés nem köthető. (4) Az önállóan működő és gazdálkodó illetve az önállóan működő intézményeknél a költségvetési támogatás előirányzata csak alaptevékenységre és ezzel összefüggő egyéb kiadásokra használható fel. 17. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának a talajterhelési díj fizetéséről szóló, többször módosított 33/2004. (VI.24.) rendelete alapján a évben befolyó talajterhelési díjbevétel a talaj valamint a felszín alatti víz mennyiségi és minőségi védelmére használható fel. V. A kisebbségi önkormányzatok költségvetése 18. (1) A Budapest Főváros XVII. kerületi Cigány Kisebbségi Önkormányzat, a Budapest Főváros XVII. kerületi Német Kisebbségi Önkormányzat, a Budapest Főváros XVII. kerületi Szlovák Kisebbségi Önkormányzat, a Budapest Főváros XVII. kerületi Bolgár Kisebbségi Önkormányzat, a Budapest Főváros XVII. kerületi Román Kisebbségi 10/12

11 Önkormányzat, a Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat, a Budapest Főváros XVII. kerületi Ruszin Kisebbségi Önkormányzat, a Budapest Főváros XVII. kerületi Görög Kisebbségi Önkormányzat és a Budapest Főváros XVII. kerületi Örmény Kisebbségi Önkormányzat költségvetését a 3. (1) bekezdéséhez rendelt K. 7. jelű melléklet 32 IV. fejezete és a KÖ. 5. jelű melléklet 33 tartalmazza. (2) A helyi kisebbségi önkormányzatok 434 E Ft/év önkormányzati támogatásra jogosultak. Ha a kisebbségi önkormányzat év közben megszűnik, a megszűnést követő hónap 1-jétől nem illeti meg a támogatások időarányos része. VI. Vegyes és záró rendelkezések 19. (1) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Áht. és az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók. (2) E rendelet február 22. napján lép hatályba. (3) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a) Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának az önkormányzat által megvalósult és megvalósuló út-, járda- és közműépítési beruházásokhoz történő lakossági hozzájárulásról szóló 33/2000. (V.29.) rendelete; b) Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának a kerületi közoktatásügyben szükséges egyes intézkedések meghozataláról szóló 16/1997. (III. 21.) rendelete 6. (3) bekezdése; c) Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának a helyi közművelődésről szóló 11/1999. (II. 19.) rendelete 7. (4) bekezdése. Budapest, február 18. Dr. Rúzsa Ágnes s. k. Riz Levente s. k. jegyző polgármester 32 Módosította az 5/2011. (II.28.) Ör. 10..a 33 Módosította az 5/2011. (II.28.) Ör a 11/12

12 A rendelet kihirdetve: február 22. napján. Dr. Rúzsa Ágnes s. k. jegyző A 24/2010. (V.31.) rendelettel módosított szöveg. A 25/2010. (VI.21.) rendelettel módosított szöveg. A 24/2010. (V.31.) rendelet 1. -a, 2. (1)-(2) bekezdése, 3. -a, 4. (1)-(4) bekezdése, 5. -a valamint ai hatályukat vesztik. A 33/210. (VIII.30.) rendelettel módosított szöveg. A 24/2010. (V.31.) rendelet 2. (4) bekezdése, a 25/2010. (VI.21.) rendelet hatályukat vesztik. A 35/2010. (IX.20.) rendelettel módosított szöveg. A 24/2010. (V.31.) rendelet 11. -a, a 33/2010. (VIII.30.) rendelet 1. -a, 2. (1)-(2), (4) bekezdése, 3. -a, 4. (1)-(4) bekezdése, a hatályukat vesztik. A 35/2010. (IX.20.) rendelettel módosított szöveg. A 35/2010. (IX.20.) rendelet 4. (2)-(4) bekezdései hatályukat vesztik. A 36/2010. (X.15.) rendelettel módosított szöveg. A 39/2010. (XI.19.) rendelettel módosított szöveg. A 35/2010. (IX.20.) rendelet 11. (2)-(3) bekezdései hatályukat vesztik. A 45/2010. (XII.20.) rendelettel módosított szöveg. A 39/2010. (XI.19.) rendelet 1. -a, a 35/2010. (IX.20.) rendelet hatályát veszti. Az 5/2011. (II.28.) rendelettel módosított szöveg. A 45/2010. (XII.20.) rendelet 1-3., a, valamint a 4. (4) bekezdése hatályát veszti. 12/12

I. A rendelet célja és hatálya

I. A rendelet célja és hatálya Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013.(IX.30.) számú rendelete az önkormányzat tulajdonáról és az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól (Egységes szerkezetbe

Részletesebben

Halásztelek Város Önkormányzat képviselő - testületének 4/2011. (III. 11.) rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Halásztelek Város Önkormányzat képviselő - testületének 4/2011. (III. 11.) rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Halásztelek Város Önkormányzat képviselő - testületének 4/2011. (III. 11.) rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2010. (II.12.) rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről. A rendelet hatálya

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2010. (II.12.) rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről. A rendelet hatálya Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2010. (II.12.) rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Tahitótfalu Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször

Részletesebben

I. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány mértéke

I. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány mértéke Községi Önkormányzat 8649 Balatonberény, Kossuth tér 1. Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2010.(I.27.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló a 18/2009.(X.28.)

Részletesebben

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.02.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.02.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS (2. napirendi pont)

ELŐTERJESZTÉS (2. napirendi pont) ELŐTERJESZTÉS (2. napirendi pont) Készült: Dunafalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012.07.25-i ülésére Tárgy: a települési önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata.

Részletesebben

Marcali Város Önkormányzatának 3/2007. (II.16.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről

Marcali Város Önkormányzatának 3/2007. (II.16.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről Marcali Város Önkormányzatának 3/2007. (II.16.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Az ülés helye: Művelődési Ház tanácskozóterme (Balatonberény, Kossuth tér 1.)

M E G H Í V Ó. Az ülés helye: Művelődési Ház tanácskozóterme (Balatonberény, Kossuth tér 1.) BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- M E G H Í V Ó Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 18/2004. (IV. 9.) K t r. s z. rendelete

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 18/2004. (IV. 9.) K t r. s z. rendelete e) 1 II. FEJEZET Lezárva: 2009. augusztus 24. 1. oldal SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 18/2004. (IV. 9.) K t r. s z. rendelete az Önkormányzat tulajdonáról, a tulajdonosi jogok gyakorlásáról,

Részletesebben

Orosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (II.06.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Orosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (II.06.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Orosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének /01. (II.0.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 01. évi költségvetéséről Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

Pusztavám Község Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2011.(II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Pusztavám Község Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2011.(II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Pusztavám Község Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2011.(II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Pusztavám Község Önkormányzati Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2012. (III.08.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2012. (III.08.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2012. (III.08.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről 1 A módosításokkal egységes szerkezetben. Utolsó átvezetett módosítás:

Részletesebben

RENDELETEK NYÍRMÁRTONFALVA 2012.

RENDELETEK NYÍRMÁRTONFALVA 2012. RENDELETEK NYÍRMÁRTONFALVA 2012. ÖR. száma Tárgya Módosítás Hatályon kívül helyezve 1/2012. (II. 20.) 2012. évi költségvetési rendelet 2/2012. (III. 08.) 2/2012. (III. 08.) 2012. évi költségvetési rendelet

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 25-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 25-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 1522/2010. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2010. (IX. 03.) rendeletével módosított. 1/2010. (III. 01.) rendelete

Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2010. (IX. 03.) rendeletével módosított. 1/2010. (III. 01.) rendelete Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2010. (IX. 03.) rendeletével módosított 1/2010. (III. 01.) rendelete Mágocs Város Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről (a módosítással egységes szerkezetbe

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 1, 2

Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 1, 2 Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 1, 2 Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

I. Önkormányzat Bevételek

I. Önkormányzat Bevételek 1. Napirend 2016. évi költségvetés 1. Napirend ELŐTERJESZTÉS 2016. évi költségvetés Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat 2016. évi költségvetési javaslata az elfogadott 2016. évi költségvetési

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2003. február hó 28. 2. szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELETEK 2/2003. (II. 28.) Kgy. A megyei fenntartású nevelési-oktatási intézmények

Részletesebben

6/2015.(II. 27.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetésének megállapításáról

6/2015.(II. 27.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetésének megállapításáról Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetésének megállapításáról Kenderes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Orosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011. (II.07.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Orosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011. (II.07.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Orosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011. (II.07.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetéséről Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2016. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2016. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2016. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK. 5/2013(II.15.) önkormányzati. rendelete

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK. 5/2013(II.15.) önkormányzati. rendelete NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 5/2013(II.15.) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetésről és a költségvetés vitelének szabályairól (egységes szerkezetben a 22/2013.(IV.26.),

Részletesebben

6.-7.-8.-9./2012.(IV.27.) 22. 28./2012.(IV.26.)

6.-7.-8.-9./2012.(IV.27.) 22. 28./2012.(IV.26.) Polgármesteri Hivatal Törtel, Szent István tér 1. JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. ÁPRILIS 26-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Rendeletek száma: Határozatok száma: 6.-7.-8.-9./2012.(IV.27.)

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Képviselőtestületének 2007. február 22-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Képviselőtestületének 2007. február 22-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 756/2007. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Képviselőtestületének 2007.

Részletesebben

A Közgyűlés 2016. február 18-ai ülésén hozott határozatok...10

A Közgyűlés 2016. február 18-ai ülésén hozott határozatok...10 Érdi VI. évfolyam. 3. 201. Február 19. Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. RENDELETEK 5/201. (II.19.) önkormányzati rendelet Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 201. évi költségvetéséről...2

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 1/2009./III.02/ önkormányzati rendelet. az Önkormányzat 2009. évi költségvetésére

KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 1/2009./III.02/ önkormányzati rendelet. az Önkormányzat 2009. évi költségvetésére KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2009./III.02/ önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2009. évi költségvetésére Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 2009 évi költségvetéséről

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. május 2-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. május 2-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. május 2-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: A kommunista diktatúrák áldozatainak emlékműve A közgyűlés a határozat 1./ pontját

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E XX ÉVFOLYAM 1 SZÁM 2010 JANUÁR, MÁRCIUS MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E 1 szám ÖNKORMÁNYZATI KÖZLÖNY 2 TARTALOMJEGYZÉK I MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI 12-76oldal

Részletesebben

I. Fejezet A RENDELET HATÁLYA, ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet A RENDELET HATÁLYA, ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK Sárvár Város Önkormányzati Képviselő-testületének a 22/2007. (V. 24.), a 27/2007. (VII. 24.), a 3/2008. (I. 24.), a 7/2008. (II. 11.), a 14/2008. (II. 14.), a 29/2008. (X. 16.), a 38/2008. (XI. 24.), a

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E A Polgármesteri i Hivatal lapja 2005. évi 5. szám 2005. február 15. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETE

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2005. (II. 25.) Kgy. rendelete. a Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2005. (II. 25.) Kgy. rendelete. a Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről 2005. február 25. 3. szám Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2005. (II. 25.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a

Részletesebben

Javaslat. Szendrő Város Önkormányzatának 2008. évi költségvetésére

Javaslat. Szendrő Város Önkormányzatának 2008. évi költségvetésére Szendrő Város Polgármestere Javaslat Szendrő Város Önkormányzatának 2008. évi költségvetésére Az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. számú törvény 71. - ában foglaltak szerint

Részletesebben

JÓSIKA MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

JÓSIKA MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Sényő Község Képviselőtestületének 2/2007.(I.24.) Kt. számú határozata A Szociális Otthon működéséhez szükséges okiratokat elfogadja. Sényő Község Képviselőtestületének 3/2007.(I.24.)Kt. számú határozata

Részletesebben

A költségvetés címrendje

A költségvetés címrendje Diósd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (II. 11.) rendelete, az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről, és 2011-2012-2013 évi gördülőtervéről Diósd Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

1. A helyi önkormányzat és a helyi kisebbségi önkormányzat költségvetésének előkészítése és elfogadása

1. A helyi önkormányzat és a helyi kisebbségi önkormányzat költségvetésének előkészítése és elfogadása 2010. január 21. 60-1/2010. 1. A helyi önkormányzat és a helyi kisebbségi önkormányzat költségvetésének előkészítése és elfogadása 1. Az önkormányzati gazdálkodás általános alapjai 1.1. A költségvetés

Részletesebben

Hőgyész Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 2/2013. (II. 1.) önkormányzati rendelete a vagyongazdálkodásról (Egységes szerkezetben)

Hőgyész Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 2/2013. (II. 1.) önkormányzati rendelete a vagyongazdálkodásról (Egységes szerkezetben) Hőgyész Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 2/2013. (II. 1.) önkormányzati rendelete a vagyongazdálkodásról (Egységes szerkezetben) Hőgyész Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete a nemzeti

Részletesebben

482 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2015. március 16. I. rész

482 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2015. március 16. I. rész 482 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2015. március 16. I. rész Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 9/2015. (III. 16.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi összevont költségvetéséről

Részletesebben

Előterjesztés Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-én tartandó ülésére

Előterjesztés Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-én tartandó ülésére Előterjesztés Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-én tartandó ülésére Ügyiratszám: 369/2015 Ügyintéző: Bauer Georgina Tárgy: Balatonfenyves Község Önkormányzatának

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2010. (II. 19.) számú R E N D E L E T E. az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2010. (II. 19.) számú R E N D E L E T E. az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2010. (II. 19.) számú R E N D E L E T E az Önkormányzat

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének.../2012. (.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének.../2012. (.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2012. (.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Ötvöskónyi Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Javaslat az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet megalkotására és kapcsolódó határozatok meghozatalára

Javaslat az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet megalkotására és kapcsolódó határozatok meghozatalára MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Pü.: 720004/2015. Üi.: Szilágyi Kornél Melléklet: 6 db Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Előterjesztés a Közgyűlés 2015. május 21. napján tartandó

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-30/2016. Tárgy: A 2016. évi költségvetési rendelet elfogadása Mell.:

Részletesebben

(2) Az Önkormányzat az (1) bekezdés szerinti hiányból:

(2) Az Önkormányzat az (1) bekezdés szerinti hiányból: NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 3/2008. (II. 14) számú R E N D E L E T E Nyírbátor Város Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről Nyírbátor Város Képviselőtestülete az államháztartásról szóló - többször

Részletesebben

Gölle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II. 5.) rendelete. Gölle Község Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről

Gölle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II. 5.) rendelete. Gölle Község Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről Gölle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II. 5.) rendelete Gölle Község Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről Gölle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzat

Letenye Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 8868 Letenye Kossuth L. u. 10. Tel.: 93/544-989 Letenye Város Önkormányzat 2010. évi költségvetése Megtárgyalta: Pénzügyi Bizottság - 1 - Letenye Város Önkormányzat önállóan működő

Részletesebben

Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2015. (II ) számú rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról

Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2015. (II ) számú rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2015. (II ) számú rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Nagykáta Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a szociális

Részletesebben

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2008. (II.11.) rendelete. az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2008. (II.11.) rendelete. az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2008. (II.11.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Az Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

[Az 5/2008. (II. 19.) Kgy., és a 40/2008. (XII. 22.) Kgy. rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt szöveg.]

[Az 5/2008. (II. 19.) Kgy., és a 40/2008. (XII. 22.) Kgy. rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt szöveg.] Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2006. (II. 24.) Kgy. rendelete A megyei önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról

Részletesebben

RENDELETEK. (5) Az állami támogatás elszámolásából eredő visszafizetési kötelezettséget 21 e Ft-ban hagyja jóvá.

RENDELETEK. (5) Az állami támogatás elszámolásából eredő visszafizetési kötelezettséget 21 e Ft-ban hagyja jóvá. RENDELETEK Nagyigmánd Nagyközség Önkormányzatának 6/2007. (IV. 19.) sz. rendelete a 2006. évi költségvetés teljesítésének jóváhagyásáról és pénzmaradványa elszámolásáról Az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA TARTALOMJEGYZÉK Budaörs Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciójának meghatározása... 2. oldal Mellékletek 1. Budaörs

Részletesebben

K Ö L K E D K Ö Z S É G P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 7 7 1 7 K ö l k e d, I I. L a j o s u. 1 2. T e l. : 6 9 / 3 8 4-1 8 1.

K Ö L K E D K Ö Z S É G P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 7 7 1 7 K ö l k e d, I I. L a j o s u. 1 2. T e l. : 6 9 / 3 8 4-1 8 1. K Ö L K E D K Ö Z S É G P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 7 7 1 7 K ö l k e d, I I. L a j o s u. 1 2. T e l. : 6 9 / 3 8 4-1 8 1 Beszámoló Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete részére 2014.

Részletesebben

Döbrököz Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2012.(II.11.) rendelete Döbrököz Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről

Döbrököz Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2012.(II.11.) rendelete Döbrököz Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről Döbrököz Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2012.(II.11.) rendelete Döbrököz Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről Döbrököz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

B6 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 8/2012. (IV. 06.) Önkormányzati rendelete

B6 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 8/2012. (IV. 06.) Önkormányzati rendelete B6 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 8/2012. (IV. 06.) Önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Ibrány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Önkormányzat képviselőtestülete 2013. február 14. napján megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Önkormányzat képviselőtestülete 2013. február 14. napján megtartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaegyháza Község Önkormányzat képviselőtestülete 2013. február 14. napján megtartott üléséről DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaegyháza

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT (Elfogadva a Szenátus RH/8/2016. (II.23.) sz. határozatával) 2016. Tartalomjegyzék Preambulum... 4 I. Áltatános rész... 4 1. Értelmező rendelkezések...

Részletesebben

1. sz. melléklet 1/a. sz. melléklet 1/b. sz. melléklet 1/c. sz. melléklet 1/d. sz. melléklet 2. sz. melléklet 2/a. sz. melléklet 2/b. sz.

1. sz. melléklet 1/a. sz. melléklet 1/b. sz. melléklet 1/c. sz. melléklet 1/d. sz. melléklet 2. sz. melléklet 2/a. sz. melléklet 2/b. sz. SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Készült: Szentes Város Önkormányzata Közgazdasági Osztályán 2010. január-február TARTALOMJJEGYZÉK SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE /2010.

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 3/2009. (II.25.) önkormányzati rendelete

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 3/2009. (II.25.) önkormányzati rendelete 1 1 KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 3/2009. (II.25.) önkormányzati rendelete a 2009. évi költségvetésről az 5/2009. (IV.1.) 1, a 8/2009. (IV.24.) 2, a 12/2009. (V.27.) 3, a 13/2009. (VI.3.) 4, a 14/2009.

Részletesebben

Szekszárdi Önkormányzat 8/2006.(III.1.) rendelete a 2006. évi költségvetésrıl * a módosításokkal egységes szerkezetben

Szekszárdi Önkormányzat 8/2006.(III.1.) rendelete a 2006. évi költségvetésrıl * a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárdi Önkormányzat 8/2006.(III.1.) rendelete a 2006. évi költségvetésrıl * a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE POLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE POLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE POLGÁRMESTERE Előterjesztés száma: 203/2015/09.10. A határozati javaslat elfogadásához az SZMSZ 49. k) pontja alapján minősített többség szükséges ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 2. NAPIREND Ügyiratszám: 1/462/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. június 15-i nyilvános ülésére Tárgy: Tapolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatával és Tapolca Város Német Nemzetiségi

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 12/1994. (VIII. 31.) SZ. R E N D E L E T E. az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítésére

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 12/1994. (VIII. 31.) SZ. R E N D E L E T E. az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítésére SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 12/1994. (VIII. 31.) SZ. R E N D E L E T E az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítésére egységes szerkezetben a 19/2006. (VI. 28.), 5/2004. (II.

Részletesebben

4./ E L Ő T E R J E S Z T É S. a 2015. november 25-ei képviselő-testületi ülésre

4./ E L Ő T E R J E S Z T É S. a 2015. november 25-ei képviselő-testületi ülésre Jánossomorja Város Önkormányzata Polgármesterétől 4./ E L Ő T E R J E S Z T É S a 2015. november 25-ei képviselő-testületi ülésre Tárgy: Jánossomorja Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 4. napján a Demecseri Polgármesteri Hivatal A épülete (4516. Demecser, Kétezer-egy tér 1.) Polgármester Irodájában

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 29.-i ülésére 1. napirend

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 29.-i ülésére 1. napirend E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 29.-i ülésére 1. napirend Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: 2014. évi költségvetési rendelet

Részletesebben

4/2008. (II.26.) rendelet. az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről

4/2008. (II.26.) rendelet. az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről 1. oldal 4/2008. (II.26.) rendelet az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvényben

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2/2016. (II. 5.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2/2016. (II. 5.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának /. (II..) önkormányzati rendelete az Önkormányzat. évi költségvetéséről Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló. évi CXCV. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016. (II.26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016. (II.26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Pilisszentkereszt Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016. (II.26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax.: 52/588-405 e-mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

M e g h í v ó. 2013. február 14-én (csütörtök) 17 órára

M e g h í v ó. 2013. február 14-én (csütörtök) 17 órára A 2013. február 14-i rendes képviselő-testületi ülés előterjesztései Tisztelt Képviselő-testület! M e g h í v ó Rád Községi Önkormányzat Képviselő-testület 7/2010.(X. 28.) számú rendelete (SZMSZ) 8. (1)

Részletesebben

Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2005. (IX. 30.) R E N D E L E T E

Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2005. (IX. 30.) R E N D E L E T E Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2005. (IX. 30.) R E N D E L E T E az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítéséről Emőd város Önkormányzata a lakások és helyiségek

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS mely létrejött egyrészt Hidegség Község Önkormányzat Képviselő-testülete, másrészt a Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Hidegség Képviselő-testülete között az alábbiak szerint:

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 2/2011.(III.01.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 2/2011.(III.01.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének /.(III..) önkormányzati rendelete az Önkormányzat. évi költségvetéséről Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az államháztartásról

Részletesebben

Dombrád Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2006.(XII.18.) R E N D E L E T E. Az önkormányzati lakások bérbeadásának feltételeiről

Dombrád Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2006.(XII.18.) R E N D E L E T E. Az önkormányzati lakások bérbeadásának feltételeiről Dombrád Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2006.(XII.8.) R E N D E L E T E Az önkormányzati lakások bérbeadásának feltételeiről - egységes szerkezetben - Dombrád Város Képviselőtestülete a lakások

Részletesebben

Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 20/2003. (XII.4.) Kt. sz. rendelete. a vagyon feletti rendelkezési jog

Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 20/2003. (XII.4.) Kt. sz. rendelete. a vagyon feletti rendelkezési jog Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2003. (XII.4.) Kt. sz. rendelete a vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól / egységes szerkezetben / Hatályon kívül helyezve:

Részletesebben

4. Napirend ELŐ TERJESZTÉS Tolmács-Bánk Óvoda Társulási Megállapodás módosítása

4. Napirend ELŐ TERJESZTÉS Tolmács-Bánk Óvoda Társulási Megállapodás módosítása 4. Napirend ELŐ TERJESZTÉS Tolmács-Bánk Óvoda Társulási Megállapodás módosítása Tisztelt Képviselő-testület! Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testülete Bánk Község Önkormányzatával együttműködve 2008.

Részletesebben

1. Vagyontárgyak meghatározása

1. Vagyontárgyak meghatározása Epöl Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2012.(IX.28.) önkormányzati rendelete Epöl község Önkormányzata vagyonáról, a vagyonnal való rendelkezés szabályairól Epöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Kistelek Város Képviselő-testület 1/2013.(II.12) Kt. számú rendelete. Kistelek Város Képviselő-testületének 2013. évi költségvetéséről

Kistelek Város Képviselő-testület 1/2013.(II.12) Kt. számú rendelete. Kistelek Város Képviselő-testületének 2013. évi költségvetéséről Kistelek Város Képviselő-testület 1/2013.(II.12) Kt. számú rendelete Kistelek Város Képviselő-testületének 2013. évi költségvetéséről Az Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország 2013. évi költségvetéséről

Részletesebben

KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 148/2007. /IX.13./ ÖKT h a t á r o z a t a

KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 148/2007. /IX.13./ ÖKT h a t á r o z a t a KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 148/2007. /IX.13./ ÖKT h a t á r o z a t a a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató az előző ülést követően tett fontosabb intézkedésekről,

Részletesebben

Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének. /2014. (.) rendelete. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének. /2014. (.) rendelete. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (.) rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés

Részletesebben

14/2005.(IV. 20.) sz. rendelet a helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről és azok díjáról Egységes szerkezetben

14/2005.(IV. 20.) sz. rendelet a helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről és azok díjáról Egységes szerkezetben 14/2005.(IV. 20.) sz. rendelet a helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről és azok díjáról Egységes szerkezetben Nagytarcsa Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete. 19/2012. (VI.28.) önkormányzati rendelete

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete. 19/2012. (VI.28.) önkormányzati rendelete Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 19/2012. (VI.28.) önkormányzati rendelete a költségvetésről szóló 3/2012. (II.23.) önkormányzati rendelet áról Budapest XXI. Kerület Csepel

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011. (II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011. (II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011. (II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

Együttműködési megállapodás minta

Együttműködési megállapodás minta Együttműködési megállapodás minta mely létrejött egyrészről Önkormányzata Képviselő-testülete (székhelye: adószáma:.., törzskönyvi nyilvántartási száma, képviseli. polgármester) a továbbiakban helyi önkormányzat

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. szeptember 30-i ülésére

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕTESTÜLETÉNEK

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕTESTÜLETÉNEK ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕTESTÜLETÉNEK 8/1996. (IV. 1.) 1 RENDELETE A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS EGYES SZOCÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL A 20/1997. (IV. 15.) 2, A 37/1997. (X. 13.) 3, A 48/1997. (XII.

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelete Szentgotthárd Város Önkormányzatának a 2016. évi költségvetéséről Szentgotthárd Város Önkormányzatának

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2015. évi 2. szám 2015. február KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyűlés 2015. február 26 -ai ülése RENDELETEK

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága 2007. május 21-én tartott nyilvános üléséről Jelen voltak: Fodor Lajos a bizottság

Részletesebben

SZABÁLYZAT A REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOKRÓL

SZABÁLYZAT A REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOKRÓL BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYMŰKÖDTETŐ ÉS FENNTATÓ KÖZPONT 1139 Budapest, XIII., Hajdú utca 29. SZABÁLYZAT A REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOKRÓL HATÁLYBA LÉPÉSE: 2014.01.01. KÉSZÍTETTE:

Részletesebben

Füzesabony Város Önkormányzat és Dormánd Község Önkormányzat képviselő-testületével 2014. március 27-én, közösen hozott határozatok

Füzesabony Város Önkormányzat és Dormánd Község Önkormányzat képviselő-testületével 2014. március 27-én, közösen hozott határozatok Füzesabony Város Önkormányzat és Dormánd Község Önkormányzat képviselő-testületével 2014. március 27-én, közösen hozott határozatok 30/2014. (III.27.) képviselő-testületi határozat Füzesabony Város Önkormányzatának

Részletesebben

az önkormányzat vagyonrendeletének megalkotásáról

az önkormányzat vagyonrendeletének megalkotásáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S az önkormányzat vagyonrendeletének megalkotásáról Tisztelt Képviselő-testület! A tavalyi év végén új önkormányzati

Részletesebben

Pilisszentlászló Község Önkormányzatának 8/2004.(VII.1.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól

Pilisszentlászló Község Önkormányzatának 8/2004.(VII.1.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól Pilisszentlászló Község Önkormányzatának 8/2004.(VII.1.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

Zalaszentgyörgy Község Önkormányzatának

Zalaszentgyörgy Község Önkormányzatának Zalaszentgyörgy Község Önkormányzatának 7/2002. (XII.03. ) számú rendelete (A 2004. évi módosításokkal egybeszerkesztve) az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól Zalaszentgyörgy

Részletesebben

JELENTÉS. Gyöngyöspata Község Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2011. évi ellenőrzéséről (43/1) 1120 2011. október

JELENTÉS. Gyöngyöspata Község Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2011. évi ellenőrzéséről (43/1) 1120 2011. október JELENTÉS Gyöngyöspata Község Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2011. évi ellenőrzéséről (43/1) 1120 2011. október Számvevői Iroda Iktatószám: V-3055-16/2011. Témaszám: 1015 Vizsgálat-azonosító szám:

Részletesebben

A Képviselő-testület korábbi években hozott későbbi éveket is érintő pénzügyi kihatású határozatai

A Képviselő-testület korábbi években hozott későbbi éveket is érintő pénzügyi kihatású határozatai A Képviselő-testület korábbi években hozott későbbi éveket is érintő pénzügyi kihatású határozatai HATÁROZATOK: 1.) 507/1998.(IX.03.) Kt. határozat 1./ A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az építésügy

Részletesebben

2.) Az Önkormányzat 2012. IV. n. évi előirányzat módosítása Előadó: Horváth László polgármester, Darvasné Süte Julianna pénzügyi vezető

2.) Az Önkormányzat 2012. IV. n. évi előirányzat módosítása Előadó: Horváth László polgármester, Darvasné Süte Julianna pénzügyi vezető BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- M E G H Í V Ó Balatonberény Község Önkormányzata

Részletesebben

II. fejezet Az Önkormányzat vagyona

II. fejezet Az Önkormányzat vagyona Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az

Részletesebben

AZ ÁRPÁD SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ ÁRPÁD SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ ÁRPÁD SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. 1 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 5 1.1 Az intézmény meghatározása az Alapító Okirat (Alapdokumentuma) szerint... 5 1.2 Az

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/141-1/2015/I. Üi.: Vargáné Nagy Éva Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyző MAKÓ ELŐTERJESZTÉS-RENDELETTERVEZET Tárgy: Rendelet-tervezet

Részletesebben

UTASÍTÁSA. az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv személyi állománya 2016. évi bankszámla-hozzájárulásáról.

UTASÍTÁSA. az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv személyi állománya 2016. évi bankszámla-hozzájárulásáról. ORSZÁGOS RENDŐRFŐKAPITÁNY PAPP KÁROLY r. altábornagy Szám: AZ ORSZÁGOS RENDŐRFŐKAPITÁNY /2016. ( ) ORFK UTASÍTÁSA az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv személyi állománya 2016.

Részletesebben