Marcali Város Önkormányzatának 3/2007. (II.16.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Marcali Város Önkormányzatának 3/2007. (II.16.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről"

Átírás

1 Marcali Város Önkormányzatának 3/2007. (II.16.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 65. -ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja: 1. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok, részönkormányzatok testületei, képviselő-testület hivatala) és az Önkormányzat intézményeire terjed ki. 2. (1) Az államháztartásról szóló törvény 67. (3) bekezdésében foglaltak alapján az önkormányzat költségvetésének címrendjét a (2) bekezdés szerint állapítja meg. (2) Az a) pontban felsorolt önállóan gazdálkodó költségvetési szervek címeket, a b) pontban felsorolt részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek alcímeket alkotnak. A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő kiadások külön címet alkotnak. a) önállóan gazdálkodó költségvetési szervek: - Polgármesteri Hivatal - Berzsenyi Dániel Gimnázium, Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium - Széchenyi Zsigmond Szakközépiskola és Szakiskola Szőcsény - Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola - Mikszáth Kálmán Utcai Általános Iskola - Óvodai Központ - Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ - GAMESZSZ - Marcali Városi Kulturális Központ - Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár - Hivatásos Tűzoltóparancsnokság - Marcali Városi Kórház-Rendelőintézete - Marcali Városi Gyógyfürdő és Szabadidőközpont - Dél-Balatoni szennyvízelvezetés és Tisztítás Megvalósítását Célzó Önkormányzati Társulás

2 2 (b) részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek: - Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola önállóan gazdálkodó költségvetési szervhez kapcsolódva: Marcali Városi Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény - Mikszáth Kálmán Utcai Általános Iskola önállóan gazdálkodó költségvetési szervhez kapcsolódva: Egységes Pedagógiai Szakszolgálat - Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár önállóan gazdálkodó költségvetési szervhez kapcsolódva: Marcali Városi Helytörténeti Múzeum - Marcali Városi Kulturális Központ önállóan gazdálkodó költségvetési szervhez kapcsolódva: Marcali Városi Televízió I. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány mértéke 3. A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei együttes évi költségvetését ezer Ft bevétellel, ezer Ft kiadással és ezer Ft hitel felvétellel állapítja meg. Ezen belül: a működési célú bevételt /e Ft-ban a működési célú kiadásokat /e Ft-ban ebből: - a személyi juttatások kiadásait /e Ft-ban - a munkaadókat terhelő járulékokat /e Ft-ban - a dologi kiadásokat /e Ft-ban - az ellátottak pénzbeli juttatásait /e Ft-ban - a speciális célú támogatásokat /e Ft-ban - a működési célú tartalékot 7.600/e Ft-ban - pénzeszköz átadást /e Ft-ban - működési hitelt, kamattörlesztést /e Ft-ban

3 3 a felhalmozási célú bevételt /e Ft-ban a felhalmozási célú kiadást /e Ft-ban ebből: - a beruházások összegét /e Ft-ban - a felújítások összegét /e Ft-ban - felhalmozási célú hitel, kamat törlesztés /e Ft-ban - egyéb felhalmozási célú kiadások /e Ft-ban állapítja meg. Az önkormányzat bevételei és kiadásai 4. (1) A 3. -ban megállapított bevételi és kiadási főösszeg forrásonkénti megbontását e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. (2) A 3. -ban megállapított bevételek közül az intézményi tevékenységi és az egyéb bevételeket, az intézményi támogatásokat intézményenként, valamint a kiadási előirányzataikat e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. (3) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait a rendelet 3. számú melléklete szerint állapítja meg. (4) A Képviselő-testület a fejlesztési kiadásokat e rendelet 4. számú melléklete szerint állapítja meg. (5) A Képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként e rendelet 5. számú melléklete szerint hagyja jóvá. (az egyéb fejlesztési igények a 6A.-6B. sz. mellékletben szerepelnek) (6) A Képviselő-testület az önkormányzat éves létszámkeretét összesen, valamint önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként e rendelet 7. számú melléklete szerint állapítja meg. (8) A Képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait e rendelet 8. számú melléklete szerint állapítja meg. (9) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 9. sz. melléklet tartalmazza

4 4 Általános és céltartalék 5. (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat céltartalékát /e Ft összegben e rendelet 10. számú mellékletében felsorolt célokra állapítja meg. (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat általános tartalékát 500/e Ft összegben állapítja meg. (3) Az általános tartalék felhasználásáról a Képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt. Több éves kihatással járó feladatok 6. A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 11. számú melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg. A Kisebbségi Önkormányzatok költségvetése 7. A Marcali Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének bevételeit és kiadásait e rendelet 12. számú melléklete tartalmazza.

5 5 Előirányzat-felhasználási ütemterv 8. A évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 13. számú melléklet tartalmazza. Gördülő tervezés 9. A Képviselő-testület a tárgyévet követő kettő évben várható bevételeket és kiadásokat a 14. számú melléklet szerint hagyja jóvá. II. A évi költségvetés végrehajtásának szabályai 10. (1) A Képviselő-testület az önkormányzat támogatási igénye, pályázata esetében felhatalmazza a polgármestert, hogy átruházott hatáskörben - a tartalék keret terhére - nyilatkozatot tegyen a saját forrás biztosításáról. (2) Az önkormányzati rendelet felhatalmazása alapján átruházott hatáskörben hozott átcsoportosítási döntések a későbbi években - a Képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak. (3) Az önkormányzati rendelet felhatalmazása alapján átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról negyedévente, a negyedévet követő első Képviselő-testületi ülésen kell beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz. (4) A jóváhagyott költségvetésen, testületi, bizottsági vagy polgármesteri döntésen alapuló előirányzatokról, előirányzat módosításokról az intézmények intézményi kiadási és bevételei főcsoportokra szóló kiértesítését a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodája végzi.

6 6 11. (1) Az önállóan gazdálkodó intézmények éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül az intézmény vezetője a felelős. (2) Az önállóan gazdálkodó intézmény éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja. (3) Az intézményeknél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be nem teljesíthetők. (4) Az intézmények számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan. (5) Az intézmények kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel. 12. (1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról a testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával. (2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok felosztásáról és az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek saját hatáskörben kezdeményezett rendelet módosításáról a képviselő- testület dönt A Képviselő- testület hozzájárul, hogy az intézmények saját költségvetésük terhére az e rendeletben szereplő beruházási és felújítási feladataikat elvégezhessék. Az 5.000/e Ft értékhatárt meghaladó feladatokat az intézmény vezetője 30 nappal a munkálatok megkezdése előtt köteles a jegyzőnek bejelenteni. Ezen feladatok megvalósítása azonban sem a tárgyévben, sem a későbbi években sem fejlesztési, felújítási, sem működési többlettámogatási igénnyel nem járhat 14..

7 7 Az önkormányzat intézményei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a Képviselőtestület jóváhagyásával vállalhatnak Az 500/e Ft-ot meghaladó összegű támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni Az önállóan gazdálkodó intézmények költségvetési támogatását a Képviselő-testület az intézmények pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve félévente részletekben kerüljenek kiutalásra. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök 17. (1) A Képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében /e Ft forrás kiegészítő hitel felvételét hagyja jóvá. (2) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla hitelkeret megállapodásnak a bankszámla-szerződésben rögzített évi kondíciókkal történő aláírására, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja, a számlavezető banktól munkabér és más rövid lejáratú hitel felvételére. A bevételi többlet kezelése 18. (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a Képviselőtestület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja. (2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását /e Ft-ig a Képviselő-testület a

8 8 polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad. (3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt. Az intézményi előirányzat módosítás szabályai 19. (1) Az intézmény saját előirányzat módosítási hatáskörében eljárva, bevételi és kiadási előirányzatának fő összegét, ezen belül a kiemelt előirányzatokat és ezekhez kapcsolódóan a részelőirányzatokat felemelheti: a.) az élelmezési bevételeken kívül a tervezett összes bevételi előirányzatot meghaladó többletbevételéből, b.) előző évi (évek) tartalékként kezelt pénzmaradványából, (2) Az intézmény az (1) bekezdés szerinti hatáskörében eljárva tartós, a költségvetési évet meghaladó időtartamú kötelezettséget nem vállalhat. (3) Az intézmény saját hatáskörében eljárva, az intézményi költségvetést az alábbiak szerint módosíthatja: a.) Dologi, működési célú pénzeszköz átadási és ellátottak juttatásai kiadási főcsoportjai között előirányzat változtatásokat hajthat végre. b.) Felhalmozási célú átadások, felújítási és felhalmozási kiadások között előirányzatot módosíthat. c.) Működési költségvetés és felhalmozási jellegű kiadások közötti előirányzat módosítás, illetve a működési és felhalmozási célú támogatások megváltoztatása felügyeleti engedéllyel, a Képviselő-testületi rendelet jóváhagyása után hajtható végre. Ezen átcsoportosítás a működési hiányt hátrányosan nem befolyásolhatja, ebből eredően a gazdálkodásban zavart nem okozhat. d.) Kiadási főcsoportjain belül az egyes részelőirányzatok között az előirányzatokat megváltoztathatja. e.) Bevételi előirányzatán belül az egyes részelőirányzatait (az önkormányzati támogatás és ezen belül a működési és felhalmozási célú támogatás, továbbá az élelmezéssel összefüggő bevételek kivételével) megváltoztathatja. f.) Az élelmezés és vásárolt élelmezés kiadási előirányzatát, valamint az ezekhez kapcsolódó bevételi előirányzatokat saját hatáskörben nem módosíthatja.

9 9 g.) Az intézmény személyi juttatás és járulékai előirányzata intézményi hatáskörben csak a fenntartó engedélyével a jogszabályi előírások figyelembevételével módosítható. (4) Az intézmény a saját hatáskörű előirányzat módosításokról a felügyeleti szervét negyedévenként tájékoztatja. (5) Az élelmezési támogatások elszámolására első esetben félévkor kerül sor. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások 20. (1) Az intézmény vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva az intézmény részére engedélyezett létszám (álláshely) keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani. (2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási jogviszony, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl. (3) Az intézmény csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését. (4) Az intézménynél keletkezett bérmaradványból jutalom kifizetésére kivéve a többletbevételből történő kifizetést csak abban az esetben kerülhet sor, ha valamennyi jogszabály szerinti fizetési kötelezettségét teljesíti. (5) Az intézménynél túlóra, helyettesítési díj elszámolására, kifizetésére átalány alkalmazásával nem kerülhet sor. 21..

10 10 A Képviselő-testület a közalkalmazotti illetmények megállapításánál csak a törvény által kötelezően előírt, illetve a testület által engedélyezett átsorolások, illetve kedvezmények többletköltségeire biztosít önkormányzati támogatást (1) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet a (2)-(6) bekezdésekben meghatározott feltételekkel vehető igénybe. (2) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni. (3) A szerződéskötés feltétele, hogy a.) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy b.) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre. (4) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető. (5) A feladat ellátásának a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv a Szervezeti és Működési Szabályzatában határozza meg. (6) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen: a.) az ellátandó feladatot, b.) a díjazás mértékét, c.) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn, d.) a szerződés időtartamát, e.) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint, f.) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését. Záró és egyéb rendelkezések

11 (1) A Képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek. (2) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Marcali, február 2. polgármester jegyző

12 12 INDOKOLÁS Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete december 14- ülésén 192/2006 (XII.14.) sz. határozatával elfogadta a évi költségvetési koncepciót. A koncepció elfogadását követően megkezdődött a részletes tervező munka, figyelembe véve a lakossági fórumokon elhangzott módosító javaslatokat, a testület korábbi döntéseit, az intézményekkel történt egyeztetés javaslatait, az ágazati és államháztartási jogszabályokat. Általános indoklás A Városi Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege /e Ft-tal csökken a évi módosított előirányzathoz képest. A főösszeg csökkenésének oka a pályázati forrásokkal támogatott beruházások évi elkészülte. Emiatt a bevételi oldalon a legjelentősebb kiesés a véglegesen átvett pénzeszközök, illetve az állami támogatások esetében tapasztalható. A bevételi források arányait a 3. sz. Tájékoztató Kimutatás tartalmazza. A pályázati pénzből megvalósuló nagy beruházások befejeztével a működési bevételek aránya 27%-ra (20%) emelkedett, ami folyó áron /e Ft-ot jelent. A támogatások aránya 24%-ról 15%-ra mérséklődött, ami közel /e Ft-os bevétel kiesésnek felel meg. A bevétel kiesésből /e Ft kapcsolódik fejlesztésekhez, beruházásokhoz (kórház címzett támogatása, TEKI, CÉDE források), míg /e Ft a költségvetés készítésekor nem tervezhető működési célú bevétel. A felhalmozási és tőkejellegű bevételek (ingatlan értékesítés, osztalék bevételek) tervezett értéke /e Ft-tal haladja meg a évi módosított előirányzatot, ami így 15%-os (5%) arányt jelent az összes bevételhez képest. A felhalmozási célú pályázatokból, Országos Egészségügyi Pénztártól átvett pénzeszközök összege /e Ft-tal csökken hoz képest, aránya viszont még így is jelentős 35% a tavalyi 37%-kal szemben. Hitel felvételből tervezett bevétel aránya a évi módosított előirányzat 12%-ról 7%-ra csökkent. A Városi Önkormányzat működési költségvetését alapvetően befolyásolja az állami támogatások között megjelenő normatív finanszírozási rendszer átalakítása. A legjelentősebb változás az oktatási intézményeket érinti szeptemberétől csoportfinanszírozásra tér át a támogatási rendszer a jelenlegi fejkvóták helyett, valamint egyes jogcímek megszűnnek (bejáró gyermekek támogatása, integrációs felkészítés). További forráscsökkenést okoz a SZJA helyben maradó részének 10%-ról 8 %-ra történő mérséklődése. Az alapnormatívák, valamint a SZJA változásból eredő hatást az 1. sz. tájékoztató kimutatás mutatja be. Az Intézmények és a Hivatal normatív finanszírozásból származó forrását a 2. sz. Tájékoztató Kimutatás mutatja be. A Többcélú Társulástól származó források, a feladat ellátásnak megfelelően egyre jelentősebb részt képviselnek a Város és Intézményeinek bevételei között. A Többcélú Kistérségi Társulástól átvett pénzeszközök összesen meghaladják a /e Ft, mely az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Óvodai Központ, Városi Könyvtár, Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ, valamint a Polgármesteri Hivatal költségvetésében jelenik meg. A költségvetés kiadási oldalára is jelentős hatással van a évben elvégzett beruházási, felújítási munkálatok befejezése. Ennek megfelelően a felhalmozási kiadások aránya 29%-ról 13%-ra csökkent, ami /e Ft-os csökkenésnek felel meg. A személyi juttatások és a munkaadói járulékok aránya 47%-ra emelkedett 42%-ról. A dologi kiadások aránya 25%, ami városi szinten mindössze /e Ft-tal haladja meg a évit. A hitelek tőke törlesztésre fordított tervezett összege /e Ft-tal haladja meg a módosított előirányzatot, így aránya eléri a költségvetés 10%-át. A működési költségvetés kiadási oldalának tervezése során figyelembe kellett venni az Általános Forgalmi Adó kulcs 15%-ról 20%-ra történő emelkedésének egész éves hatását, mely az étkeztetésekhez szükséges alapanyagok, víz, illetve gáz felhasználásokhoz kapcsolódnak; a köztisztviselőként és közalkalmazottként foglalkoztatottak soros béremelését; valamint a felvett hosszú és rövidlejáratú hiteltörlesztések tőke és kamat vonzatát; a szociális támogatási rendszer átalakulását, a támogatandók körének bővülését. Továbbra is

13 13 meghatározó kiadási tétel a Város céljainak megfelelően a civil szervezetek, egyesületek támogatása. A felújítási kiadási előirányzatok tervezésénél elsődleges szempont volt a városképileg meghatározó épületek felújítása, az idegenforgalomhoz kapcsolódó infrastrukturális beruházások elvégzése. A turisztikai fejlesztések kiemelt fontossága miatt, elkezdjük a helyi TOURINFORM iroda kialakítását. A ciklusprogramnak megfelelően tervezésre kerültek a közbiztonságot javító beruházások. Az 1.a és 1.b Melléklet mutatja be az Önkormányzat évi működési és felhalmozási költségvetését. A táblázatokból látható, hogy a Város felhalmozási célú bevételeiből finanszírozza működését. A hitelek tőke és kamat törlesztésre fordítandó tervezett /e Ft-os összege közel /e Ft-tal haladja meg a hitelfelvételből megvalósuló forrás bővülést. A évi költségvetés bevételi forrásai A bevételi oldal fő összege /e Ft, melynek a szerkezete a következő: Működési bevételek: Támogatások: Felhalmozási és tőke jellegű bevételek: Véglegesen átvett pénzeszközök: Támogatási kölcsönök visszatérülése: Működési célú hitelfelvétel: Pénzforgalom nélküli bevételek: /e Ft /e Ft /e Ft /e Ft 7.000/e Ft /e Ft /e Ft.

14 14 I. Működési bevételek: I. 1.Intézményi működési bevételek A Polgármesteri Hivatal működési bevételeinek fő összege /e Ft, melynek főbb összetevői a következők: Okmányiroda befizetése: 3.000/e Ft, közterület használat: 2.500/e Ft, mezőőri járulék 2.000/e Ft, közbeszerzési dokumentáció értékesítés 500/e Ft, továbbszámlázott szolgáltatások 400/e Ft, elutasított pályázatok visszatérülése 500/e Ft, kamatbevétel: 2.000/e Ft, kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa befizetése 2.193/e Ft, míg a visszatérülés összege 6.413/e Ft, az ingatlan értékesítésekhez kapcsolódó Áfa befizetés pedig /e Ft. A Hivatal működési bevételeinek növekedése évhez képest az ingatlan értékesítéshez kapcsolódó Áfa bevételeknek köszönhető. Az intézmények működési bevételek sor előirányzata /e Ft. Az intézmények közül a szőcsényi Szakközépiskola, valamint a Kórház növelte jelentős mértékben saját bevételeit, mely áru értékesítésből, illetve az egészségügyi reform következményeiből származik. I. 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1 Helyi adókból várható bevétel tervezett összege /e Ft. e Ft Építmény adó Iparűzési adó Magánszemélyek kommunális adója Vállalkozási kommunális adó Idegenforgalmi adó Az átengedett központi adók /e Ft forrást jelentenek. Önkormányzatunk lakossága által fizetett személyi jövedelemadóból az átengedett 8% /e évben 10% volt a helyben maradó rész, ami /eFt-ot jelentett), a jövedelem differenciálódás miatti SZJA kiegészítés /e Ft. A normatív támogatás SZJA része /e Ft, gépjárműadóként tervezett bevétel: /e Ft évi eredeti évi módosított évi eredeti % előirányzat előirányzat előirányzat SZJA helyben maradó ,52 része Jövedelemkülönbség ,68 mérséklése SZJA normatív módon ,42 elosztott része Gépjárműadó ,00 Összesen: ,02

15 15 Az átengedett központi adók összege a évi módosított előirányzathoz képest nem növekedett. Az SZJA csökkenéséből származó bevétel kiesést a gépjárműadó meghatározásának változásából keletkező bevétel növekedés ellensúlyozhatja. 2.3 Bírságok, pótlékok, egyéb bevételek soron /e Ft a várható bevétel. Tartalmazza a környezetvédelmi, építésügyi, bírságok összegét, talajterhelési díjat, valamint késedelmi pótlékokat és adóbírságokat. II. Támogatások: 1. Normatív támogatások összege /e Ft. A évi módosított előirányzat a évi februári pótfelmérést követően /e Ft volt. Az előirányzat csökkenésének oka az állami támogatás igénylésének átalakulása (csoportfinanszírozásra történő áttérés az óvodák, általános és középiskolák esetében), a fajlagos támogatások változatlan mértéke, valamint az ellátottak számának csökkenése (óvoda, általános iskolák, zeneiskola). 2. A központosított előirányzatok tervezett összege: 640/e Ft. Ezen a soron szerepel a kisebbségi önkormányzat központi költségvetés általi támogatása 640/e Ft-tal. 3. Normatív kötött felhasználású támogatás /e Ft. Tartalmaz kiegészítő támogatást egyes közoktatási feladatokhoz, szociális ellátásokhoz. A 3.számú mellékletben szereplő szociális támogatások közül a központi költségvetés a következő juttatások 90%-át téríti meg: rendszeres szociális segély, időskorúak járadéka, normatív alapon megállapított lakásfenntartási támogatás, normatív módon megállapított ápolási díj, kiegészítő gyermekvédelmi támogatás. Az előirányzat nem növekedett, annak ellenére, hogy közcélú foglalkoztatás támogatására közel 3.000/e Ft-tal kapunk több támogatást soron az elszámolási szabályok változása miatt forrásokat nem terveztünk. 8. Helyi önk. fejlesztési, Vis maior feladatainak támogatása: az elszámolási szabályok változása miatt itt kerülnek tervezésre a már évben elnyert fejlesztési támogatások. TEKI: /e Ft, CÉDA 2.486/e Ft. 9. A Kórház rekonstrukciót követően egyéb címzett támogatásban nem részesül az Önkormányzat. 10. ÖNHIKI támogatás tervezésére a költségvetés elkészítésekor nincs lehetőség. III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek: 1. Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek Polgármesteri Hivatal bevétele /e Ft. Szerkezete a következő: DRV-től származó koncessziós díj: /e Ft Csarnok bérleti díja: 1.513/e Ft Gyék bérleti díja: 3.938/e Ft Udvari helyiségek bérleti díja: 2.100/e Ft Ingatlan értékesítés: /e Ft A felhalmozási és tőkejellegű bevételek Áfa része a Polgármesteri Hivatal működési bevételei között van megtervezve. A DRV-től származó koncessziós díjbevétel tartalmazza a rekonstrukciós, valamint a szabad-felhasználású összegeket. A rekonstrukciós rész kötött felhasználású, mely a kiadási oldalon a felújítások között jelenik meg.

16 16 Intézmények felhalmozási célú pénzeszközátvétele: /e Ft, mely a szőcsényi szakközépiskolából származik. 2. Pénzügyi befektetések bevételei /e Ft. Ezen a költségvetési soron a Rumpold Rt-től származó osztalék összege szerepel. IV.Véglegesen átvett pénzeszközök: 1. Működési célú pénzeszköz átvétel: 1.1 OEP-től átvett /e Ft, szemben a évi /e Ft-tal. Ebből az összegből /e Ft (közel /e Ft-tal marad el az előző évitől) a Kórház működését biztosítja, /e Ft (több mint 2.000/e Ft-tal kevesebb hoz képest) pedig a Szociális és Egészségügyi Szolgáltató OEP finanszírozású feladataira átvett pénz. A kórház OEP támogatása az egészségügyi reform alapján jelentősen csökkent. 1.2 Polgármesteri Hivatal pénzeszköz átvétele /e Ft. (2006. évben: /e Ft.) Itt tervezett összeg a térségi feladatot is ellátó intézményeink működéséhez a megyei önkormányzat által folyósított hozzájárulás /e Ft, a polgárvédelem fenntartásához 1.200/e Ft, a mezőőrök dologi kiadásaihoz nyújtott 1.800/e Ft átvett pénz, az iskolatej FVM támogatása: 5.700/e Ft, Kelevíz községtől átvett 2.600/e Ft, a Többcélú Társulástól átvett /e Ft a közoktatási, belső ellenőri, mozgó könyvtári és szervezési feladatok ellátásához, a nemesvidi tagintézmények működéséhez Nemesvid községtől átvett (normatív támogatáson felüli) /e Ft. A szociális ellátások közül itt került megtervezésre a 100%-ban megtérített otthonteremtési, közlekedési támogatás és a gyermektartási díj megelőlegezése, valamint a vizitdíj összességében /e Ft értékben. A Ft-os növekedésből /e Ft-ot jelent a kistérségtől átvett pénzeszközök növekedése, /e Ft többlet finanszírozás a nemesvidi tagintézmények kiegészítő támogatása, 9.000/e Ft a szociális kiadásokhoz kapcsolódó többlet átvétel. Valós forrásbővülést csak a kistérségtől átvett pénzeszközök jelentenek, a többi bevétel esetében a kiadási oldalon is növekedés tapasztalható Intézmények pénzeszköz átvétele: /e Ft. A /e Ft-os növekedés forrása a Széchenyi Zsigmond Szakközépiskola, Noszlopy Gáspár Általános Iskola, Városi TV, Kulturális Központ pályázati forrásainak, valamint a Városi Könyvtár és a Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Többcélú Társulástól átvett pénzeszközeinek köszönhető. 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel: 2.1 Az /e Ft két összetevője az előző években pályázatokból elnyert összegek, míg a fennmaradó rész a sz. táblában szereplő beruházások és felújítások külső forrásai.

17 Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvétele: /e Ft, a /e Ft-os csökkenés oka a Dél-Balatoni Szennyvíztársulás pénzeszközátvételének csökkenése, valamint a Noszlopy Iskola és a Fürdő beruházásaihoz kapott felhalmozási célú pályázati pénzek növekedése. V. Kölcsönök visszatérülése: Tartalmazza a lakosság részére lakásvásárlás, felújítás céljából folyósított támogatás esedékes törlesztő részletét 7.000/e Ft tal. VI.Hitelek: A működési célú hitel felvételből /e Ft bevételt tervez a Város. Az összeg /e Ft-tal marad el a kiadások között megjelenő hiteltörlesztéstől. VII. Pénzforgalom nélküli bevételek: Előző évről származó pénzmaradvány pontos kimutatása a évi beszámoló anyagában fog szerepelni. Itt az intézmények számláin, pénztáraiban év végén rendelkezésre állt összegeket szerepeltetjük /e Ft értékkel. A évi költségvetés kiadásai Személyi juttatások: Munkaadói járulékok: Dologi kiadások: Pénzeszközátadás: Támogatások: Ellátottak pénbeli juttatásai: Fejlesztésre átadott pénzeszköz: Beruházás: Felújítás: Tartalék: Pénzügyi befektetések kiadásai: Rövid lejáratú hiteltörlesztés: Hosszú lejáratú hiteltörlesztés: /e Ft /e Ft /e Ft /e Ft /e Ft /e Ft /e Ft /e Ft /e Ft /e Ft 6.802/e Ft /e Ft /e Ft Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek összes kiadása /e Ft, a Polgármesteri Hivatal összes kiadása: /e Ft. Városi szinten a személyi juttatások összege /e Ft, mely /e Ft-tal kevesebb az előző évinél. Jelentős csökkenés a Kórház, Óvodai Központ, Kulturális Központ valamint a Mikszáth Iskolánál tapasztalható. A legjelentősebb növekedés a Polgármesteri Hivatal esetében látható, mely nagyrészt a tiszteletdíjak emelkedésének köszönhető. Városi szinten a csökkenést a Kórház tervezett átalakítása tette lehetővé (87.000). A járulékok összege /e Ft. A dologi kiadás városi szinten /e Ft. Az intézmények esetében a dologi kiadások a évi előirányzathoz képest közel 6.000/e Ft-tal csökkentek- melyet a Kórház működésének tervezett átalakulása tesz lehetővé. A többi intézményben a kiadások /e Ft-tal növekedtek, a jelenlegi struktúrában további csökkentés már nem várható. A Polgármesteri Hivatal esetében több mint /e Ft többlet kiadást jelentett az ingatlan

18 18 értékesítéshez kapcsolódó Áfa befizetés, mely a bevételi oldalon is megjelenik. Az állandó kiadásokat figyelembe véve a Hivatalnál a növekedés a vásárolt élelmezés (iskolások étkeztetése), bérleti díjak (csarnok, oktatástechnikai eszközök), hőszolgáltatás (iskolák fűtése), egyéb üzemeltetési kiadások (Lengyeltóti Kastély, Európa Park őrzése, karbantartása), valamint a hozzájuk kapcsolódó Áfa kiadások esetében látható. A Polgármesteri Hivatal költségvetésében közel /e Ft kiadás szerepel, mely az oktatási intézmények működéséhez kapcsolódik. A Hivatal és Intézményei költségvetésének kiadási oldalát jelentősen növeli a közüzemi szolgáltatások áremelkedése, valamint az Általános Forgalmi Adó kulcs 20%-os mértékre történő emelkedésének egész éves hatása. Pénzeszközátadás tervezett összege /e Ft. A Hivatal által teljesítendő kiadásokat a 3. sz. melléklet tartalmazza. A tervezett összeg 49%-át teszi ki a sportegyesületek támogatása, 29% az egyéb (lakosság, tagdíjak), 22% a kulturális egyesületeknek, civil szervezeteknek átadott pénzeszközök. A támogatások /e Ft részletezését a 3. sz. melléklet részletezi. Egyes támogatások esetében a központi költségvetés a kifizetett összegek 90%-100%-át megtéríti, mely bevételi oldalon is megjelenik. Az ellátottak pénzbeli juttatását (13.712/e Ft) az oktatási intézmények biztosítják a szociálisan rászoruló tanulóknak. Fejlesztésre átadott pénzeszközök /e Ft-os összegéből /e Ft a lakosság számára biztosított fejlesztési célú forrás. Az Intézmények esetében a növekedés a Dél-Balatoni Szennyvíz Társulásból kilépők számára visszafizetett tagdíjból származik. A beruházások /e Ft-os tervezett összegéből az intézmények /e Ft-tal részesednek (döntően a szőcsényi szakközépiskola, valamint a Dél-Balatoni Szennyvíztársulás). A Hivatal beruházási kiadásainak részletezését a 4. sz. melléklet tartalmazza. A felújítások ( /e Ft) részletezése az 5. sz. mellékletben található. A céltartalék összege a városrészi önkormányzatok fejlesztési célú 5.000/e Ft-os támogatását, és az intézmények átvilágítására tartalékolt 7.100/e Ft-ot tartalmazza, melyet részletesen a 10.sz. melléklet mutat be. Az általános tartalék az év elején még nem tervezhető váratlan kiadások fedezetét szolgálja 500/e Ft értékben. Pénzügyi befektetések kiadásai a közvilágítás kiépítéséhez kapcsolódó részvényvásárlásokat tartalmazza 6.802/e Ft összegben. Rövid lejáratú hiteltörlesztésre évben /e Ft törlesztése várható, mely a működés biztosításához szükséges hitelfelvételek törlesztését jelenti. Hosszú lejáratú hiteltörlesztés /e Ft-os összege a Fürdőhöz, szőcsényi Szakközépiskolákhoz, valamint az egyéb fejlesztések önerejének megteremtéséhez felvett hitelek tőketörlesztését tartalmazza. A többéves kihatással járó hitelek tőke és kamat törlesztését a 11. sz. melléklet tartalmazza. Intézmények: Alapfokú oktatás: A város óvodájában 401 (tagintézménnyel együtt 432) és két általános iskolájában (tagintézménnyel 1.141) gyermek oktatásáról és ellátásáról gondoskodnak a tanévnyitó statisztika adati szerint. Az alapfokú oktatás normatív támogatásáról megállapítható, hogy a csökkenő gyermek létszám, a fajlagos összegek változatlansága, illetve megszűnő jogcímek, valamint a csoportfinanszírozásra történő áttérés miatt az összes kiadás körülbelül 51,95%-át teszi ki, mely összeg már tartalmazza a kistérségi támogatást is. (2006. évi mutató: 56%) Ez az összeg a finanszírozás 55%-a.

19 19 Középfokú oktatás: A Berzsenyi Dániel Gimnáziumban 265 a Széchenyi Zsigmond Szakközép és Szakiskolában 634 fő nappali tanuló oktatását látják el. A két intézmény normatív támogatása a kiadások 51,63%-át, az önkormányzati finanszírozás 79,24%-át fedezik. Egységes Pedagógiai Szakszolgálat: a térségi feladatok ellátása, valamint a kiadások jelentős mérséklődése lehetővé tette az önkormányzati finanszírozás csökkenését. Zeneiskola: a normatív támogatások csökkenése miatt a évi előirányzathoz képest alacsonyabb kiadási előirányzat ellenére is az állami támogatás a kiadások mindössze 50,89%-át fedezik. Normatív alap támogatás/ Összes kiadás Óvoda 37,80 Mikszáth Iskola 44,88 Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 40,59 Noszlopy Iskola 48,80 Zeneiskola 50,89 Gimnázium 36,27 Széchenyi Szki. 57,05 Összesen: 47,74 A táblázat tartalmazza a Polgármesteri Hivatal költségvetésében megjelenő, oktatási intézményekhez kötődő kiadásokat. (csarnok használat, étkeztetés, fűtés) Kulturális ágazat: az intézmények fenntartása /e Ft kiadást jelent, önkormányzati finanszírozási igénye /e Ft, mely 71%. A évi módosított előirányzathoz képesti közel /e Ft-os önkormányzati finanszírozási igény csökkenés összességében a beruházási kiadások elmaradásának, valamint a Kulturális Központban a személyi juttatások csökkenésének köszönhető. Városi TV: önkormányzati finanszírozás csökkenését pályázaton elnyert források tették lehetővé, míg a kiadási főösszeg 1.000/e Ft-tal emelkedett. A finanszírozás így az összes kiadás 46%-át teszi ki. Kulturális Központ: a kiadási főösszeg a évi módosított előirányzathoz képest jelentősen csökkent a felhalmozási kiadások kiesése valamint a személyi juttatások mérséklése miatt. A dologi kiadások tartalmazzák a évben megvalósuló kulturális programok költségvetését, melyből 2.000/e Ft a várossá avatás 30. évfordulójára kerül elkülönítésre. A finanszírozási igény ennek ellenére 71%-ról 77%-ra emelkedett. Városi Könyvtár: a kistérségi feladatellátásnak köszönhetően közel 1.500/e Ft-tal csökkent az intézmény finanszírozási igénye. Emiatt a finanszírozás aránya 72%-ról 67%-ra mérséklődött. Múzeum: finanszírozási igénye 1.500/e Ft-tal növekedett a kiadási szint változatlansága mellett, miközben az átvett pénzeszközök csökkentek. Az intézmény finanszírozási igénye 100% Egészségügy: az egészségügy reformja miatt a Kórháznál a kiadási oldalon jelentős változások történtek. Az ágyszámok elfogadása után kerülhet megalkotásra az intézmény pontos költségvetése. Szociális ellátás: a Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ kiadásainak növekedését a kistérségi többletfeladatok okozták. Az intézmény önkormányzati támogatása az összes kiadás 44,6%-át fedezi a módosított előirányzat 42,3%-hoz képest, míg a normatív támogatás aránya a finanszírozáshoz képest 89%-ról 85%-ra csökkent. Tűzoltóság: Előirányzatként a központilag megállapított normatíva összegében részesülnek intézményfinanszírozásban /e Ft összegben. GAMESZ: a finanszírozás aránya 57,9%-ról 60,6%-ra emelkedett a kiadási szint jelentős 107,7%-os növekedése mellett. A kiadások növekedését a Lengyeltóti Kastély fenntartásával kapcsolatos költségek okozták. Az

20 20 önkormányzati támogatásból /e Ft a közcélú foglalkoztatás támogatása, mely normatív támogatásként kerül az önkormányzathoz. Gyógyfürdő és Szabadidőközpont: Tervezett működési költségei /e Ft, működéséhez /e Ft önkormányzati támogatásra van szükség, melyből 2.960/e Ft a közcélú foglalkoztatás támogatása. Dél-Balatoni Szennyvíz társulás: az önkormányzati finanszírozás összege megegyezik a társulás felé teljesítendő tagdíj fizetés mértékével. Polgármesteri Hivatal kiadásai: /e Ft az előirányzat. A személyi juttatások /e Ft, a járulékok /e Ft. Ezen a költségvetési soron találhatóak a köztisztviselői törvény szerinti bérek és járulékaik. Itt szerepel a képviselők és a bizottsági tagok részére megállapított tiszteletdíjak összege is. A dologi kiadások, a tárgyieszköz-értékesítésre jutó Áfa befizetések nélkül /e Ft-ot tesznek ki. Tartalmazzák a hivatal működtetésének kiadásait, a közvilágítást, a két általános iskola, és bölcsőde, valamint a gimnázium hőenergia szolgáltatását, fizetendő bankköltséget és hitelkamatokat, vagyonbiztosítást, szemétszállítást, étkeztetést. /bővebben 3. sz. melléklet/ A pénzeszköz átadás jelenti az alapítványok, sportegyesületek különféle közösségek támogatását /e Ft előirányzattal. Az egyesületek, polgári szerveződések, sportegyesületek támogatása a évi szinten valósul meg. Ebből az összegből a városrészi önkormányzatok lakosságszám arányban (Bize: 355/e Ft, Boronka: 911/e Ft, Gomba: 1.800/e Ft, Gyóta: 187/e Ft, Horvátkút: 747/e) 4.000/e Ft támogatást kapnak. A városrészi önkormányzatok felújítási kiadásaikhoz a tartalékból további összesen 5.000/e Ft-hoz juthatnak szintén lakosságszám arányosan. A források felhasználását a Műszaki és Városüzemeltetési Iroda koordinálja. A támogatások esetében a szociális ellátások rendszerének átalakulásával az önkormányzat által nyújtott támogatások összege /e Ft-ra nőtt. Az előirányzatokat részletesen a 3. sz. melléklet tartalmazza. A Polgármesteri Hivatal által nyújtott közvetett támogatások bemutatását a 9.sz melléklet tartalmazza. Kiemelt figyelmet érdemel a szociálisan rászorulók támogatása, melyet az Önkormányzat a lakáscélú kölcsönök elengedésével, kommunális adó csökkentéssel kívánja elérni évi költségvetés felhalmozási kiadásai A költségvetés fejlesztési feladatainak tervezése során a felmért igények rangsorolásra kerültek. Az igények az előző éveknek megfelelően többszörösen haladják meg a rendelkezésre álló anyagi eszközök mennyiségét. A tervezés során kiemelt figyelmet kellett fordítani a már folyamatban lévő beruházások folytatására, a évre áthúzódó költségek megtervezésére. A évi költségvetés fejlesztési fejezetének megalkotásában jelentős változásokra kerül sor az előző évek gyakorlatához viszonyítva. A korábbi területfejlesztési tanácsi források átalakulnak, az eddigi lehetőségekhez képest jóval kisebb mértékű fejlesztési forrásra lehet csak pályázatot benyújtani. A hazai forrásokkal kapcsolatos pontos pályázati feltételek még nem ismertek, ezen pályázati kiírásokra csak a költségvetés elfogadását követő időszakban kerül sor. A II. Nemzeti Fejlesztési Terv szerinti fejlesztési elképzelések Operatív Programokba foglalt fejlesztési irányok szerint lesznek elérhetők a jövőben. Természetesen fejlesztési elképzeléseinkhez uniós forrásokat is be kívánunk vonni. Az ilyen jellegű támogatások megpályázásához és sikeres felhasználásához, egy hosszabb időszakra szóló tervezésre van szükség, mely első éve a év. A rendszer sajátossága, hogy a pályázatok kiírására, 2007-

21 között kerül sor, természetesen nem minden operatív programban foglalt prioritásra azonos időben, így fejlesztési elképzeléseinket rangsorolni szükséges. A költségvetésben található 6. számú melléklet táblázata tartalmazza azon fejlesztési igényeket, melyek megfelelő pályázati forrás rendelkezésre állását követően kerülhetnek megvalósításra. Jelen költségvetésben új elemként jelenik meg a 6/b számú melléklet szerinti táblázat, mely a időszakban megvalósítani kívánt projekt elképzeléseink időbeli ütemezését és rangsorolását tartalmazza a DDRFÜ szakmai szempontjai által megalkotott táblázatos formában. Jelen elképzeléseink tartalmazzák a Városi Önkormányzat, az intézményeink, valamint a kistérségi projektek rangsorolását is, hiszen ezek mindegyikében az önkormányzat tevékeny szerepet vállal. A jövőben tehát szükségessé válik az operatív programok prioritási tengelyei szerinti pályázati kiírások folyamatos figyelése, valamint az esetleges változások, költségvetésben történő korrekciója. I. Vízügyi ágazat: A Kisfaludy utca alatti áteresz és a Végvári utca belvíz elvezetés rendezése mellett további áthúzódó költséget jelent a város több pontján problémát jelentő belvíz és csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatosan elkészült tervek kifizetésének áthúzódása. A Puskás Tivadar utcában, a József Attila utcától délre az utca keleti oldalán található nyitott betonozott csapadékvíz elvezető árok helyenként bedőlt, életveszélyes állapotú, kiváltása indokolt, zárt rendszerű csapadékvíz elvezető rendszerre. terveink szerint 100 %-os támogatottságú pályázatot nyújthatunk be területfejlesztési forrásra. A Gyótai városrészben hosszú ideje gondot jelent az ivóvíz megfelelő minőségének biztosítása. DRV Rt. közreműködésével évben lehetőség nyílik a vezetékes ivóvízhálózat kiépítésére. II. Közlekedési ágazat: Az Erdőalja utca aszfaltozására évben támogatást nyertünk, a évi közbeszerzést követően kerül sor a kivitelezésre. A Dózsa Ifjúság utca összekötő út építése évben elkészült, a Fürdő Keleti oldalán megtörtént az út megépítése, ezen beruházások áthúzódó számlái kerülnek évben kifizetésre. A városban a gomba völgybe tervezett idegenforgalmi fejlesztésekhez szükséges a Gizella utca megépítése, melyre megfelelő pályázati kiírás esetén kerül sor. A pályázat benyújtásához szükséges, hogy tervekkel és engedéllyel rendelkezzünk. A tervek egy része már elkészült, a tervezett összeg évben megkötött szerződés áthúzódó része. A Dózsa György utcában már régóta megoldatlan kérdés a 13. szám előtt a parkoló építés és a vízelvezetés, ezen feladatokból évben a csapadékvíz elvezetésének megoldása megkezdődött. A parkoló megépítésére pályázatot nyújtunk be. Az ágazat kiemelt beruházása a Kéthely Marcali Boronka kerékpárút megépítése év első felében a Dél Dunántúli Operatív Program keretében 90%-os támogatási arányú pályázat kerül kiírásra, melyre támogatási igényünket be kívánjuk nyújtani. Az építéshez szükséges

22 22 tervek és engedélyek rendelkezésre állnak. A pályázat önerejének biztosítása a részt vevő kéthelyi önkormányzattal közösen történik. A Gyógyfürdő területén található melegvizes kutak után fizetendő évi vízkészlet járulék díja 1.400/e Ft III. Energia ellátás: A táblázat első három sorában található tételek kivitelezése évvel bezárólag megtörtént. A évi eredeti előirányzat összege a kivitelezés részvényvásárlással történő kiváltásának évi törlesztő részletét jelenti. Az igények felmérése során évi feladat a Kisgombai utca közvilágításának tervezése és építése, mely az előző évek gyakorlatának megfelelően az ELMIB Rt. közreműködésével készül el. A költségek megfizetése részesedés átruházással történik. IV. Szociális- és humán szolgáltatás, igazgatás: októberében átadásra került a Múzeum Köz 4-10 számú társasház utólagos homlokzati hőszigetelésének munkája. Ez a beruházás az önkormányzat, a lakosság és az állam szerepvállalásával valósult meg egységesen vállalva 1/3 arányban a költségeket. A kivitelező számláját a közbeszerzési eljárás eredményeképpen megkötött szerződés szerint 90 napos fizetési határidővel kell kiegyenlíteni évi áthúzódó tételként. Áthúzódó tételként jelentkezik a Kórház rekonstrukció IV. ütemének végszámlája / e Ft összeggel év végére elkészült a Egységes Pedagógiai Szakszolgálat tetőtér beépítésének I. üteme. a beruházás áthúzódó számlájának összege 7.143/e Ft. Nagyértékű tűzoltási és műszaki mentési eszközök beszerzésére a korábban benyújtott pályázat továbbra is érvényben van a támogatási döntést évre halasztották. A beruházás megvalósulása esetén az önrész rendelkezésre áll. Általános iskoláink közül a Noszlopy Gáspár Általános iskola vizesblokkjai még nem kerültek felújításra. Ezen vizesblokkok általában több mint 30 évesek, felújításuk halaszthatatlan feladatot jelent. Ágazati operatív program keretében a kiírásra kerülő pályázatok prioritásának megfelelően tervezzük a felújítást, melyhez 90% támogatási intenzitású pályázatot nyújtunk be évben. Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése törvényi kötelezettség, melyre országos akadálymentesítési program keretében kívánunk pályázatot benyújtani. A beruházás keretében a földszinti épületrész kerül akadálymentesítésre.

23 23 A Polgármesteri Hivatal villamosenergia hálózatának korszerűsítési tervei évben elkészültek. A beruházás szükségességét az indokolja, hogy a hivatal elektromos hálózat állapota nem felel meg a mai kor követelményeinek. A hálózat folyamatosan túlterhelt, a napjainkban használt nagy számú elektromos eszköz okozta terhelésnek nem felel meg. Az áramkimaradások sajnos egyre sűrűbben jelentkeznek. A tervek szerint a hálózat felújítására ütemezve kerül sor. A kiviteli tervek szerint a hálózat korszerűsítés magába foglalja az elektromos hálózat cseréjét, a számítógépes hálózati kábelek csatornázását, riasztó és tűzjelző berendezések kivitelezését. A tanuszoda építés február hónapban megkezdődik. A PPP konstrukció keretében történő építkezés során a korábban közbeszerzési eljárás során kiválasztott kivitelező építi meg a tanuszodát. A Polgármesteri Hivatal a beruházás műszaki felügyelete érdekében, a lebonyolításra és a műszaki ellenőrzésre vállalkozási szerződést kötött. Orgona utcai lakások vásárlása, és évekről áthúzódó, saját forrás: /e Ft. A Dózsa György utca 7. mellett található közterületi játszótér építésére az Ökotárs Alapítványhoz pályázatot nyújtottunk be. A pályázat még nem került elbírálásra. A játszótér építésének költsége /e Ft. A GYÉK Kft. -vel kötött bérleti szerződés tartalma szerint az éves önkormányzatot terhelő eszközbeszerzés értéke a bérleti díj terhére 1.000/e Ft. A borút tervezésének költsége 780/e Ft, mely a megépítést követően hozzájárul Marcali idegenforgalmi kínálatának bővüléséhez. A városi térfigyelő rendszer kiépítésére kapott árajánlatok alapján 8 db térfigyelő kamera elhelyezésével biztosítható a Széchenyi és Szigetvári utca saroktól, a Rákóczi és Lenin utca sarokig a városközpont folyamatos figyelése, ellenőrzése. A térfigyelő rendszer létesítésére az Országos Bűnmegelőzési központ által biztosított 50 % -os támogatásra történő pályázattal van lehetőség. A Barnamezős beruházás során elkészült nagy szökőkút működtetése során szerzett tapasztalatok szerint szükséges a szökőkút és a szórófejek közti részen kavicságyazat készítése, hogy az esetlegesen a szél által eltérített vízsugár miatt keletkező víz elszivároghasson. A városban előforduló hiányzó szennyvízcsatlakozások kiépítésére tervezett összeg 3.000/e Ft.

24 24 A szemünk fénye program keretében évben megtörtént intézményeinkben a világítótestek cseréje. A Központosított közbeszerzés során kialakított konstrukció szerint a világítótestek használatára 15 év futamidőre szóló bérleti szerződést kötöttünk. A szerződés szerint évi díj 8.000/e Ft. Marcali, Dózsa György utca végén található területek rehabilitációjának megvalósíthatósági tanulmánya: Az elkészítendő megvalósíthatósági tanulmánynak több változatban be kell mutatnia a terület rehabilitációjának lehetséges változatait, a területen nehéz szociális körülmények között élő emberek elhelyezésének lehetőségeit, szociális tanulmányt. A tanulmánynak tartalmazni kell több változatban a rehabilitációba bevonni kívánt területek nagyságát, valamint azok új hasznosítási lehetőségeit, beépítési vázlatterveken keresztül. A megvalósíthatósági tanulmánynak, a terület teljes körű felmérését követően (szociális, szociológiai, városfejlesztési stb.) választ kell adni arra, hogy milyen módon valósítható meg a terület teljes rehabilitációja. V. Felújítási munkák: A Széchenyi Zsigmond Szakközépiskola és Szakiskola oktatási épület tetőhéjazata az őszi viharok következtében károsodott, a héjazat javítására Vis Maior alapból nyertünk 700/e Ft vissza nem térítendő támogatást, az elszámolás évben történik meg. (A kollégiumi épület tetőszerkezetében bekövetkezett kár felmérése, elhárítása folyamatban van.) A évi út és járdafelújítások kivitelezői számláiból a Szabadság, a Lenin, a Lengyelkert, és a Templom utca vonatkozásában a táblázat szerint összegek kerülnek évi áthúzódó tételként kifizetésre évben ismételten pályázatot nyújtunk be a Lenin utca felújítására a Rákóczi utcától a Berzsenyi utcáig. Pályázat kerül benyújtásra a Rózsa, a Vereckei, valamint a Somogyi utca felújítására. Az útfelújítások bruttó költsége /e Ft. Berzsenyi utca felújítása a Lenin utcától a Széchenyi utcáig: a meglévő aszfaltburkolat rossz állagú, ezért az útburkolat felújítása kiemelt feladat a nagyobb mértékű állagromlás elkerülése végett. A tervezett útfelújítás a meglévő út nyomvonalának korrekciójával nem jár. Az út burkolatszélessége 6 méter kétoldalt kiemelt szegéllyel, a felújítandó útszakasz 783 méter. A felújítás során 6 cm vastag új aszfaltszőnyeg kerül terítésre. A Polgármesteri hivatal vízbetáplálásának nyomócsöve elöregedett, évben a nyomócső több helyen kilyukadt, mely eredményeképpen elöntötte a pincét a víz. A régi elkorrodálódott acél nyomócső cseréje elkerülhetetlen felújítási feladat. A Park utcai Óvoda hosszú évek óta felújításra vár. A szükséges tervekkel és engedélyekkel rendelkezünk. Ágazati Operatív program kiírására nyújtunk be 90%-os támogatású pályázatot.

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2010. (II. 19.) számú R E N D E L E T E. az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2010. (II. 19.) számú R E N D E L E T E. az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2010. (II. 19.) számú R E N D E L E T E az Önkormányzat

Részletesebben

I. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány mértéke

I. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány mértéke Községi Önkormányzat 8649 Balatonberény, Kossuth tér 1. Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2010.(I.27.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló a 18/2009.(X.28.)

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2016. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2016. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2016. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.02.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.02.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2/2016. (II. 5.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2/2016. (II. 5.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának /. (II..) önkormányzati rendelete az Önkormányzat. évi költségvetéséről Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló. évi CXCV. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

Gölle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (II.14) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Gölle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (II.14) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Gölle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (II.14) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Gölle Község Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének.../2012. (.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének.../2012. (.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2012. (.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Ötvöskónyi Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 1, 2

Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 1, 2 Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 1, 2 Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Marcali Város Képviselőtestületének 24/2006.(VII. 07.) számú rendelete

Marcali Város Képviselőtestületének 24/2006.(VII. 07.) számú rendelete Marcali Város Képviselőtestületének 24/2006.(VII. 07.) számú rendelete az önkormányzat 2006. évi költségvetését megállapító 6/2006.(II.10.) számú rendelet módosításáról. Marcali Város Képviselő-testülete

Részletesebben

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2012. (III.08.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2012. (III.08.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2012. (III.08.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről 1 A módosításokkal egységes szerkezetben. Utolsó átvezetett módosítás:

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 2/2011.(III.01.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 2/2011.(III.01.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének /.(III..) önkormányzati rendelete az Önkormányzat. évi költségvetéséről Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az államháztartásról

Részletesebben

Marcali Város Képviselőtestületének 4/2008.(II.29.) számú rendelete

Marcali Város Képviselőtestületének 4/2008.(II.29.) számú rendelete Marcali Város Képviselőtestületének 4/2008.(II.29.) számú rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetését megállapító 3/2007.(II.16.)számú rendelet módosításáról. Marcali Város Képviselő-testülete a

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Az ülés helye: Művelődési Ház tanácskozóterme (Balatonberény, Kossuth tér 1.)

M E G H Í V Ó. Az ülés helye: Művelődési Ház tanácskozóterme (Balatonberény, Kossuth tér 1.) BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- M E G H Í V Ó Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

2.) Az Önkormányzat 2012. IV. n. évi előirányzat módosítása Előadó: Horváth László polgármester, Darvasné Süte Julianna pénzügyi vezető

2.) Az Önkormányzat 2012. IV. n. évi előirányzat módosítása Előadó: Horváth László polgármester, Darvasné Süte Julianna pénzügyi vezető BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- M E G H Í V Ó Balatonberény Község Önkormányzata

Részletesebben

Marcali Város Képviselőtestületének 16/2007.(VII. 06.) számú rendelete

Marcali Város Képviselőtestületének 16/2007.(VII. 06.) számú rendelete Marcali Város Képviselőtestületének 16/2007.(VII. 06.) számú rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetését megállapító 3/2007.(II.16.) számú rendelet módosításáról. Marcali Város Képviselő-testülete

Részletesebben

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2010. (I.29.) r e n d e l e t e Decs Nagyközség Önkormányzatának 2010. évi költségvetéséről Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 40/2012. (XII. 21.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 40/2012. (XII. 21.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 40/2012. (XII. 21.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D

Részletesebben

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA TARTALOMJEGYZÉK Budaörs Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciójának meghatározása... 2. oldal Mellékletek 1. Budaörs

Részletesebben

Döbrököz Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2012.(II.11.) rendelete Döbrököz Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről

Döbrököz Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2012.(II.11.) rendelete Döbrököz Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről Döbrököz Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2012.(II.11.) rendelete Döbrököz Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről Döbrököz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 24/2007. (III.1.) kt. határozat: A 2007. március 1-i ülés napirendjének elfogadása. 25/2007. (III.1.) kt.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. sz. melléklet 2. sz. melléklet: 2/a. sz. melléklet: 2/b. sz. melléklet: 1. sz. függelék: 2.sz. függelék: 3. sz.

TARTALOMJEGYZÉK 1. sz. melléklet 2. sz. melléklet: 2/a. sz. melléklet: 2/b. sz. melléklet: 1. sz. függelék: 2.sz. függelék: 3. sz. TARTALOMJEGYZÉK Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Előterjesztés az önkormányzat 2009. évi költségvetési rendelet-tervezetének

Részletesebben

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2008. (II.11.) rendelete. az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2008. (II.11.) rendelete. az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2008. (II.11.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Az Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2009. (II.27) r e n d e l e t e Decs Nagyközség Önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 2011. évi költségvetési rendelet-tervezet

TARTALOMJEGYZÉK 2011. évi költségvetési rendelet-tervezet TARTALOMJEGYZÉK 2011. évi költségvetési rendelet-tervezet Előterjesztés az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendelet-tervezetének jóváhagyására Könyvvizsgálói jelentés Püspökladány Város Önkormányzata

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2010.(II.18.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A 2010.év i k öltségvetésről Módosított rendelet azonosítója: Rendelet

Részletesebben

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ. Kiskunmajsa Város 2010. évi zárszámadásáról. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ. Kiskunmajsa Város 2010. évi zárszámadásáról. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése SZÖVEGES BESZÁMOLÓ Kiskunmajsa Város 2010. évi zárszámadásáról Önkormányzati feladatellátás általános értékelése Önkormányzatunk a törvényben meghatározott kötelező, illetve önként vállalt feladatai ellátásának

Részletesebben

Beszámoló Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő- testületének 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról (Szöveges indokolás)

Beszámoló Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő- testületének 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról (Szöveges indokolás) Beszámoló Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő- testületének 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról (Szöveges indokolás) 1. Feladatellátás A helyi önkormányzatok által a 2011. évben ellátandó feladatok

Részletesebben

(2) Az Önkormányzat az (1) bekezdés szerinti hiányból:

(2) Az Önkormányzat az (1) bekezdés szerinti hiányból: NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 3/2008. (II. 14) számú R E N D E L E T E Nyírbátor Város Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről Nyírbátor Város Képviselőtestülete az államháztartásról szóló - többször

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalta: Némethné Sári Irén 2011. március 1.

Egységes szerkezetbe foglalta: Némethné Sári Irén 2011. március 1. Egységes szerkezetbe foglalta: Némethné Sári Irén 2011. március 1. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 9/2010. (II.22.) rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Budapest

Részletesebben

482 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2015. március 16. I. rész

482 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2015. március 16. I. rész 482 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2015. március 16. I. rész Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 9/2015. (III. 16.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi összevont költségvetéséről

Részletesebben

A rendelet hatálya. A költségvetés szerkezete

A rendelet hatálya. A költségvetés szerkezete Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 10/2011. (III. 12.) önkormányzati rendelete a Város 2011. évi költségvetéséről (A 27/2011.(VI.27.), a 40/2011.(IX.27.) és a../2011.(xii ) módosító önkormányzati

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. a 2009. évi. költségvetés teljesítéséről

B E S Z Á M O L Ó. a 2009. évi. költségvetés teljesítéséről Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 1211 Budapest XXI. Szent Imre tér 10. POLGÁRMESTER B E S Z Á M O L Ó a költségvetés teljesítéséről Készítette: Halmos Istvánné ágazatvezető Előterjesztő: Tóth

Részletesebben

Gölle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II. 5.) rendelete. Gölle Község Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről

Gölle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II. 5.) rendelete. Gölle Község Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről Gölle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II. 5.) rendelete Gölle Község Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről Gölle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2012. április 26-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2012. április 26-i ülésére Szám: 02/65-13/2012. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

TEREMTI DÍJAKAT 53 HERCEGHALOM, GESS ÚT 13. Tisztelt Képviselő-testület!

TEREMTI DÍJAKAT 53 HERCEGHALOM, GESS ÚT 13. Tisztelt Képviselő-testület! TEREMTI DÍJAKAT 53 HERCEGHALOM, GESS ÚT 13. Tisztelt Képviselő-testület! Az Országgyűlés elfogadta Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXX. törvényt. A törvény alapján megterveztük

Részletesebben

Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendelet tervezete. Az előterjesztést készítette: Halcsikné Szabó Ágnes pü.

Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendelet tervezete. Az előterjesztést készítette: Halcsikné Szabó Ágnes pü. 1105-1/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 10-i rendkívüli ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendelet

Részletesebben

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete. 19/2012. (VI.28.) önkormányzati rendelete

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete. 19/2012. (VI.28.) önkormányzati rendelete Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 19/2012. (VI.28.) önkormányzati rendelete a költségvetésről szóló 3/2012. (II.23.) önkormányzati rendelet áról Budapest XXI. Kerület Csepel

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK. 5/2013(II.15.) önkormányzati. rendelete

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK. 5/2013(II.15.) önkormányzati. rendelete NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 5/2013(II.15.) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetésről és a költségvetés vitelének szabályairól (egységes szerkezetben a 22/2013.(IV.26.),

Részletesebben

KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 148/2007. /IX.13./ ÖKT h a t á r o z a t a

KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 148/2007. /IX.13./ ÖKT h a t á r o z a t a KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 148/2007. /IX.13./ ÖKT h a t á r o z a t a a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató az előző ülést követően tett fontosabb intézkedésekről,

Részletesebben

Marcali Város Képviselőtestületének 5/2010.(II.19.) számú rendelete

Marcali Város Képviselőtestületének 5/2010.(II.19.) számú rendelete Marcali Város Képviselőtestületének 5/2010.(II.19.) számú rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetését megállapító 5/2009.(II.20.) számú rendelet módosításáról. Marcali Város Képviselő-testülete

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án tartandó ülésére Lengyeltóti Városi Önkormányzat Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi u. 2. Száma: 6973-2/2011. E l ő t e r j e s z t é s a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 25-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 25-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 1522/2010. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Nógrád Megye Önkormányzata intézményei 2006. évi szakmai teljesítményének bemutatása és értékelése

Nógrád Megye Önkormányzata intézményei 2006. évi szakmai teljesítményének bemutatása és értékelése Nógrád Megye Önkormányzata intézményei 2006. évi szakmai teljesítményének bemutatása és értékelése A Nógrád Megye Önkormányzata honlapjának gondozásával összefüggő feladatokról szóló, 2/2003. számú Rendelkezés

Részletesebben

Dokumentumazonosító információk

Dokumentumazonosító információk Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 6/2008.(VIII.22.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: Az önkormányzat költségvetéséről Módosított rendelet azonosítója: 2/2008.(II.29.) Rendelet tárgykódja:

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Képviselőtestületének 2007. február 22-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Képviselőtestületének 2007. február 22-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 756/2007. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Képviselőtestületének 2007.

Részletesebben

2009. évi költségvetése

2009. évi költségvetése 3. napirendi pont Megtárgyalják: - első fordulóban Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság 01/42-2/2009. - második fordulóban közgyűlés bizottságai Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés elnökének e l ő t e r j

Részletesebben

1. számú melléklet Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének /215. (II. 27.) önkormányzati rendelete Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 215. évi költségvetéséről Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/141-1/2015/I. Üi.: Vargáné Nagy Éva Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyző MAKÓ ELŐTERJESZTÉS-RENDELETTERVEZET Tárgy: Rendelet-tervezet

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére 27. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011. (II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011. (II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011. (II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a 2011. évi költségvetési koncepcióról

ELŐTERJESZTÉS a 2011. évi költségvetési koncepcióról 3. Napirend ELŐTERJESZTÉS a 2011. évi költségvetési koncepcióról Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 70. -a alapján a jegyző által elkészített, a következő

Részletesebben

Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2005. évi gazdálkodásáról

Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2005. évi gazdálkodásáról /2006. ELİTERJESZTÉS Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2005. évi gazdálkodásáról Nádudvar, 2006. április 2 Tisztelt Képviselı-testület! A helyi önkormányzatoktól szóló módosított 1990.

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzat

Letenye Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 8868 Letenye Kossuth L. u. 10. Tel.: 93/544-989 Letenye Város Önkormányzat 2010. évi költségvetése Megtárgyalta: Pénzügyi Bizottság - 1 - Letenye Város Önkormányzat önállóan működő

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2003. február hó 28. 2. szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELETEK 2/2003. (II. 28.) Kgy. A megyei fenntartású nevelési-oktatási intézmények

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2011.(II. 11.) önkormányzati rendelete. Kadarkút Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésérıl

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2011.(II. 11.) önkormányzati rendelete. Kadarkút Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésérıl Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2011.(II. 11.) önkormányzati rendelete Kadarkút Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésérıl Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselı-testülete (a

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E A Polgármesteri i Hivatal lapja 2005. évi 5. szám 2005. február 15. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETE

Részletesebben

Bizottsága Szakbizottság

Bizottsága Szakbizottság Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 14916-3/2012. Tárgy: Az önkormányzat 2012. évi költségvetése Melléklet: Határozatok 1 db rendelet-tervezet Készítette: Közgazdasági Iroda

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2010. (II. 15.) Kt. rendelete

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2010. (II. 15.) Kt. rendelete TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2010. (II. 15.) Kt. rendelete a Tapolca Város Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendeletei egyes mellékletei tartalmának meghatározásáról

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax.: 52/588-405 e-mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

Beszámoló a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról

Beszámoló a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról Beszámoló a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról Az önkormányzat gazdálkodását az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. XXXVIII. tv, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi CXV. Törvény,

Részletesebben

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.28.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 1

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.28.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 1 Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.28.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 1 Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Előterjesztés Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-én tartandó ülésére

Előterjesztés Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-én tartandó ülésére Előterjesztés Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-én tartandó ülésére Ügyiratszám: 369/2015 Ügyintéző: Bauer Georgina Tárgy: Balatonfenyves Község Önkormányzatának

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Nádudvar Város Önkormányzata és intézményei 2008. évi gazdálkodásáról

BESZÁMOLÓ. Nádudvar Város Önkormányzata és intézményei 2008. évi gazdálkodásáról Tisztelt Képviselő-testület! BESZÁMOLÓ Nádudvar Város Önkormányzata és intézményei évi gazdálkodásáról A helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv., az államháztartásról szóló módosított

Részletesebben

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő - testületének 3/2012(II.08.)KT. rendelet az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő - testületének 3/2012(II.08.)KT. rendelet az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről Báránd Községi Önkormányzat Képviselő - testületének 3/212(II.8.)KT. rendelet az önkormányzat és intézményei 212. évi költségvetéséről Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 6/377-1/2012/I. Üi.: Simonné Fazekas Erika Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS-RENDELETTERVEZET Tárgy: Beszámoló Makó

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 23/2008. (X. 1.) ÖR. rendelete

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 23/2008. (X. 1.) ÖR. rendelete C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 23/2008. (X. 1.) ÖR. rendelete Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának 2008. évi költségvetéséről szóló 1/2008. (I. 30.) ÖR. rendeletének

Részletesebben

Szöveges értékelés Pannonhalma Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési beszámolójához

Szöveges értékelés Pannonhalma Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési beszámolójához Szöveges értékelés Pannonhalma Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési beszámolójához I. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése: 1. Az önkormányzati feladatellátás tárgyi és személyi feltételei

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011.február 25-i ülésére

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011.február 25-i ülésére RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Tárgyalja: PVB, SZB, Képviselő-testület nyílt ülés minősített többség ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011.február 25-i ülésére AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011.ÉVI

Részletesebben

Ecsegfalva Községi Önkormányzat Polgármesterétől 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67. Tel.: 66/487-100

Ecsegfalva Községi Önkormányzat Polgármesterétől 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67. Tel.: 66/487-100 Ecsegfalva Községi Önkormányzat Polgármesterétől 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67. Tel.: 66/487-100 ELŐTERJESZTÉS Szöveges beszámoló Ecsegfalva Községi Önkormányzat 2011. évi zárszámadásához Tisztelt Igazgatóság!

Részletesebben

Javaslat az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet megalkotására és kapcsolódó határozatok meghozatalára

Javaslat az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet megalkotására és kapcsolódó határozatok meghozatalára MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Pü.: 720004/2015. Üi.: Szilágyi Kornél Melléklet: 6 db Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Előterjesztés a Közgyűlés 2015. május 21. napján tartandó

Részletesebben

- Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások alakulása (4. sz. függelék)

- Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások alakulása (4. sz. függelék) TARTALOMJEGYZÉK az önkormányzat 2008. III. negyedéves gazdálkodásáról készült tájékoztató anyagához Tájékoztató az önkormányzat 2008. III. negyedéves gazdálkodásáról Bevételek (1. számú melléklet) Működési

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a megyei közgyűlésnek

ELŐTERJESZTÉS. a megyei közgyűlésnek JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE ELŐTERJESZTÉS a megyei közgyűlésnek a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének és kötelező előirányzatainak megállapítására A megyei

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Berekfürdő Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének teljesítéséről és a 2012. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról (adatok ezer forintban) Berekfürdő Községi Önkormányzat a

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet hatálya. A költségvetési rendelet hatálya az önkormányzatra, valamint az általa irányított költségvetési szervekre terjed ki.

I. fejezet. A rendelet hatálya. A költségvetési rendelet hatálya az önkormányzatra, valamint az általa irányított költségvetési szervekre terjed ki. Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testületének /. (II..) önkormányzati rendelete Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testületének. évi költségvetéséről Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2007. Évi zárszámadási rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. november 19-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. november 19-i ülésére Szám: 02/267-9/2009. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzat A 2011. évi költségvetésének általános indokolása

Budaörs Város Önkormányzat A 2011. évi költségvetésének általános indokolása Budaörs Város Önkormányzat A 2011. évi költségvetésének általános indokolása 1. sz. melléklet Az Országgyűlés 2010. december 23-án fogadta el a Magyar Köztársaság 2011.évi költségvetéséről szóló 2010.

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. szeptember 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. szeptember 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet I/B kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. szeptember 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./B kötet A 2009. évi költségvetés I. félévi teljesüléséről szóló tájékoztató...2

Részletesebben

Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2010. novemberében

Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2010. novemberében Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2010. novemberében 1 Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos beszámolási kötelezettség

Részletesebben

1. sz. melléklet 1/a. sz. melléklet 1/b. sz. melléklet 1/c. sz. melléklet 1/d. sz. melléklet 2. sz. melléklet 2/a. sz. melléklet 2/b. sz.

1. sz. melléklet 1/a. sz. melléklet 1/b. sz. melléklet 1/c. sz. melléklet 1/d. sz. melléklet 2. sz. melléklet 2/a. sz. melléklet 2/b. sz. SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Készült: Szentes Város Önkormányzata Közgazdasági Osztályán 2010. január-február TARTALOMJJEGYZÉK SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE /2010.

Részletesebben

S Z Ö V E G E S B E S Z Á M O L Ó. Kiskunmajsa Város 2004. évi zárszámadásáról. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

S Z Ö V E G E S B E S Z Á M O L Ó. Kiskunmajsa Város 2004. évi zárszámadásáról. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése S Z Ö V E G E S B E S Z Á M O L Ó Kiskunmajsa Város 2004. évi zárszámadásáról Önkormányzati feladatellátás általános értékelése Önkormányzatunk a törvényben meghatározott kötelező, illetve önként vállalt

Részletesebben

Csepreg város 2009. évi költségvetési beszámolója

Csepreg város 2009. évi költségvetési beszámolója 1 Csepreg város 2009. évi költségvetési beszámolója Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése Csepreg Város Önkormányzata 2009. évben is ellátta az önkormányzatokról szóló törvényben meghatározott

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2011. október 27-én 13.30 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2011. október 27-én 13.30 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. december 16-i és 2010. december 20-i ülésszakára

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. december 16-i és 2010. december 20-i ülésszakára ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. december 16-i és 2010. december 20-i ülésszakára Egyszerű többség Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2010. évi gazdálkodásának háromnegyedéves

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2005. (II. 25.) Kgy. rendelete. a Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2005. (II. 25.) Kgy. rendelete. a Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről 2005. február 25. 3. szám Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2005. (II. 25.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a

Részletesebben

A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 1 /2011. (I.27.) számú önkormányzati rendelete a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl

A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 1 /2011. (I.27.) számú önkormányzati rendelete a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 1 /2011. (I.27.) számú önkormányzati rendelete a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Orosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011. (II.07.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Orosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011. (II.07.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Orosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011. (II.07.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetéséről Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 12-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 12-i rendes ülésére 2. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 12-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 15/2011 (IV. 27.) ÖKT sz. rendelettel elfogadott BESZÁMOLÓJA a 2010 évi költségvetés végrehajtásáról Előterjesztő: Wittinghoff Tamás polgármester Tartalomjegyzék

Részletesebben

I. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése

I. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése Kelebia Község Polgármesterétől INDOKLÁS A 2009. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet-tervezethez I. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése Kelebia Községi Önkormányzat 2009. év

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Salgótarján Megyei Jogú Város 2015. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről

TÁJÉKOZTATÓ Salgótarján Megyei Jogú Város 2015. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről TÁJÉKOZTATÓ Salgótarján Megyei Jogú Város 2015. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről Salgótarján, 2015. szeptember 11. Előterjesztő: Dóra Ottó polgármester TARTALOMJEGYZÉK Tájékoztató Salgótarján

Részletesebben

Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2010. (IX. 03.) rendeletével módosított. 1/2010. (III. 01.) rendelete

Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2010. (IX. 03.) rendeletével módosított. 1/2010. (III. 01.) rendelete Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2010. (IX. 03.) rendeletével módosított 1/2010. (III. 01.) rendelete Mágocs Város Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről (a módosítással egységes szerkezetbe

Részletesebben

I. AZ ÖNKO R M Á N Y Z A T KÖLTSÉG V E T É S É N E K ELŐIRÁN Y Z A T A I

I. AZ ÖNKO R M Á N Y Z A T KÖLTSÉG V E T É S É N E K ELŐIRÁN Y Z A T A I Paks Város Önkormányzata 10/2008. (III. 14.) számú rendeletének részletes indokolá s a Paks Város Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről és a költsé gveté s végrehajtá s á n a k rendjéről I. AZ ÖNKO

Részletesebben

Előterjesztés a Közgyűlés részére az MTA 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról

Előterjesztés a Közgyűlés részére az MTA 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról Magyar Tudományos Akadémia Főtitkára Előterjesztés a Közgyűlés részére az MTA 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról Budapest, 2007. május T a r t a l o m j e g y z é k I. Az Akadémia rendelkezésére

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Önkormányzat képviselőtestülete 2013. február 14. napján megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Önkormányzat képviselőtestülete 2013. február 14. napján megtartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaegyháza Község Önkormányzat képviselőtestülete 2013. február 14. napján megtartott üléséről DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaegyháza

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA A koncepciót az önkormányzat valamennyi szakbizottsága megtárgyalja 2 Az önkormányzat 2009. évi költségvetési koncepciója a Magyar Köztársaság 2009.

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. február 13-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Betkó József sk. Bizottsági elnök

M E G H Í V Ó. 2012. február 13-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Betkó József sk. Bizottsági elnök Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 14-én megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 14-én megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 14-én megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Beszámoló két ülés között történt fontosabb

Részletesebben

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. október 25-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. október 25-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. október 25-i ülésére A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról Képviselő-testület 193/2007. (VI. 26.) KT számú határozat (Határidő: 2007.09.30) Tárgy: Corvo Bianco

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről. I. Bánk Község Önkormányzata

BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről. I. Bánk Község Önkormányzata 3. Napirend BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről Tisztelt Képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzat 2012. I. félévi gazdálkodásának pénzügyi fedezetét

Részletesebben