Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 2/2011.(III.01.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat évi költségvetéséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 2/2011.(III.01.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről"

Átírás

1 Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének /.(III..) önkormányzati rendelete az Önkormányzat. évi költségvetéséről Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az államháztartásról szóló. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.). () bekezdésében és a Magyar Köztársaság. évi költségvetéséről szóló. évi CLXIX. törvényben kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló. évi LXV. törvény. () bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:. A rendelet hatálya a Közgyűlésre, annak szerveire, a Polgármesteri Hivatalra (a továbbiakban: Hivatal), az Önkormányzat költségvetési szerveire, a Kisebbségi Önkormányzatokra és a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulásra terjed ki.. E rendelet rendelkezéseit a Kisebbségi Önkormányzatok és a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás vonatkozásában a Kisebbségi Önkormányzatok és a Társulás. évi költségvetéséről szóló határozataiban foglaltak figyelembe vételével lehet alkalmazni.. () Az Áht... () bekezdése alapján a Közgyűlés a címrendet a ()-() bekezdés szerint állapítja meg. () Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet, ezen belül alcímeket alkotnak az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervhez kapcsolt önállóan működő költségvetési szervek. Ennek felsorolását e rendelet. melléklete tartalmazza. () A Hivatal költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások e rendelet -. melléklete szerinti felsorolásban külön-külön címet, ezen belül a Kisebbségi Önkormányzatok kiadásai a. mellékletben külön-külön alcímet alkotnak. () A Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás költségvetése a. mellékletben külön címet alkot... : C:\temp\x\src\.doc Balogh Réka /

2 . A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány mértéke A Közgyűlés a Hivatal és a költségvetési szervek együttes. évi költségvetését... ezer Ft tárgy évi bevétellel,.. ezer Ft pénzmaradvánnyal,.. ezer Ft tárgy évi kiadással,.. ezer Ft áthúzódó kötelezettséggel és.. ezer Ft költségvetési hiány összeggel,.. ezer Ft finanszírozási célú pénzügyi bevétellel,. ezer Ft finanszírozási célú pénzügyi kiadással, a költségvetési létszámkeretet főben állapítja meg. Ezen belül:. a működési célú bevételt.. e Ft-ban. a működési célú kiadásokat.. e Ft-ban ebből:.. a személyi juttatások kiadásait.. e Ft-ban.. a munkaadókat terhelő járulékokat.. e Ft-ban.. a dologi kiadásokat.. e Ft-ban.. az ellátottak pénzbeli juttatásait. e Ft-ban.. a speciális célú támogatásokat.. e Ft-ban.. a pénzforgalom nélküli kiadásokat (tartalék). e Ft-ban.. a működési célú céltartalékot. e Ft-ban. a felhalmozási célú bevételt.. e Ft-ban. a felhalmozási célú kiadást.. e Ft-ban ebből:.. a beruházások összegét.. e Ft-ban.. a felújítások összegét. e Ft-ban.. a költségvetési szervek felhalm.kiadási összegét. e Ft-ban.. a speciális célú támogatásokat. e Ft-ban.. a felhalmozási célú céltartalékot. e Ft-ban állapítja meg. A Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás. évi költségvetését állapítja meg... ezer Ft tárgy évi bevétellel,.. ezer Ft tárgy évi kiadással,. ezer Ft áthúzódó kötelezettséggel,. ezer Ft finanszírozási célú pénzügyi bevétellel.. : C:\temp\x\src\.doc Balogh Réka /

3 . Az önkormányzat bevételei. () A. -ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását, kiadási főösszegeit valamint a költségvetési évet követő év várható előirányzatait e rendelet. melléklete tartalmazza. () A Közgyűlés a költségvetési hiány finanszírozása érdekében.. e Ft külső forrás bevonását hagyja jóvá, ebből milliárd Ft fejlesztési célú hitelfelvétel az Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram keretében, vagy milliárd Ft felhalmozási célú kötvénykibocsátás,.. e Ft felhalmozási célú hitel, melyből.. e Ft az Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram keretében. évben megkötött milliárd Ft összegű hitelkeret szerződés alapján,. e Ft a. évben megkötött. e Ft összegű Panel-plusz hitelszerződés alapján igénybe vehető felhalmozási célhitel,. e Ft folyószámla hitel. A likviditási problémák kezelésére legfeljebb éves időtartamra felvehető folyószámla hitelkeret összege a számlavezető bankkal kötött, jelenleg érvényes megállapodás alapján.. e Ft. () A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, a számlavezető bankkal a folyószámla hitelkeret megállapodás a bankszámla szerződésben rögzített. évi kondíciókkal történő aláírására, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér hitel felvételére. () A Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy a fejlesztési célhitelek és kibocsátott kötvények futamidejének éveiben a költségvetés összeállításakor a felvett kölcsönt és járulékait minden más fejlesztési kiadást megelőzően betervezi és jóváhagyja. () A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a devizában kibocsátott kötvények más devizára történő átkonvertálására a pénzpiaci változások függvényében. () A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert az átmenetileg szabaddá váló pénzeszközök befektetésére kincstárjegy és állampapír vásárlása, illetve betétbe történő lekötés formájában.. Az. -ban megállapított bevételek közül a költségvetési szervek működési és egyéb bevételeit, valamint az intézményi támogatásokat költségvetési szervenként e rendelet. melléklete tartalmazza... : C:\temp\x\src\.doc Balogh Réka /

4 . Az önkormányzat kiadásai. () A Közgyűlés a. évi költségvetés önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő költségvetési szervenkénti kiadási előirányzatait e rendelet. melléklete szerint hagyja jóvá. A Közgyűlés a költségvetési szervek személyi juttatásai és járulékai előirányzatait a. évi szabályozott béralap és járulékai differenciált -, %-os, a dologi kiadások előirányzatait a nem kiemelt dologi előirányzatok %-os elvonása figyelembevételével állapítja meg. () A Közgyűlés az önkormányzat éves létszám-előirányzatát költségvetési szervenként a.a melléklet szerint hagyja jóvá.. A Közgyűlés a Hivatal költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait a rendelet. melléklete szerint állapítja meg. A Közgyűlés a személyi juttatások és járulékaik előirányzatát a szabályozott béralap és járulékai alapján számított a Hivatalnál, %-os, a Gondnoksági feladatoknál, %-os, a dologi kiadások előirányzatait a nem kiemelt dologi előirányzatok. e Ft-os elvonása figyelembevételével állapítja meg.. A Közgyűlés a felújítási előirányzatokat célonként e rendelet -. melléklete szerint hagyja jóvá. A jóváhagyott új induló célok a keretösszegen belül az elfogadott rangsornak megfelelően valósíthatók meg.. A Közgyűlés a fejlesztési kiadásokat e rendelet. melléklete szerint állapítja meg.. Általános és céltartalék. () A Közgyűlés az Önkormányzat céltartalékát.. ezer Ft összegben e rendelet. mellékletében felsorolt célokra állapítja meg. () Az energia díjak. évi emelkedésének ellentételezésére jóváhagyott céltartalék a költségvetési szervek részére a villamosenergia és a gázenergia esetében a többletköltség %-ának, a szemétszállítási díj, a víz- és csatornadíj, a távhő és melegvíz díj esetében %-ának, a közvilágítás esetében %-ának megfelelő mértékig kerül év közben lebontásra a Városi Tűzoltóság kivételével... : C:\temp\x\src\.doc Balogh Réka /

5 () A Közgyűlés működési illetve felhalmozási célú általános tartalékot nem állapít meg.. Több é ves kihatással járó feladatok. A Közgyűlés a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.. A Kisebbségi Önkormányzatok költségvetése. A Közgyűlés a Cigány, a Horvát, a Lengyel és a Német Kisebbségi Önkormányzatok költségvetését e rendelet. melléklete szerint állapítja meg.. A. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét a. melléklet tartalmazza.. Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek, programok bevételi és kiadási előirányzatait a. melléklet tartalmazza.. A. évi költségvetés végrehajtásának szabályai. () Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, erről a Polgármester legalább a) a féléves, valamint a háromnegyed éves gazdálkodásról szóló beszámolóval egyidejűleg, illetve b) az éves beszámolót tárgyaló Közgyűlést megelőzően a tárgyévet követő év február -ig a Közgyűlést tájékoztatja... : C:\temp\x\src\.doc Balogh Réka /

6 () Ha év közben az Országgyűlés előirányzatot zárol az önkormányzat költségvetéséből, annak kihirdetését követően haladéktalanul a Közgyűlés elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.. () A Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többször módosított /.(I..) önkormányzati rendelet. mellékletében szereplő átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát az Áht... () bekezdése alapján a felújítási előirányzatokon belül az elkülönített felújítási tartalékkeretek, a lakás és nem lakás bérlemények felújítási előirányzatán belül a szociális bérlakások újrahasznosítására, közérdekű elhelyezési feladatokra elkülönített keret, a fejlesztési kiadásokon belül a pályázatok előkészítésére, illetve tervezési feladatokra, kisebb közvilágítási fejlesztésekre, a buszvárók telepítésére, a út-, parkoló- és járdaépítési programra elkülönített keretek, az önkormányzati működési kiadásokon belül kiadványokra, rendezvényekre, marketing és kommunikációs feladatokra, bontási feladatokra elkülönített keretösszeg, valamint a céltartalékon belül az Ifjúsági Keret, a Megyei Városi Tudományos, Kulturális és Sport Keret, a polgármesteri keret, az állami, városi ünnepek megrendezésével, a játszótér építési és felújítási programokra, az önkormányzati pályázati saját erőre és a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény végrehajtásával kapcsolatos kiadásokra, az önkormányzati intézményi pályázatok saját erejére, kisebb kommunális kiadásokra elkülönített céltartalékok, továbbá a cigánygyermekek tanulmányi ösztöndíjára és a közművelődési programokra elkülönített keretösszeg terhére a Polgármesterre, a felújítási előirányzatokon belül az új induló felújítási feladatok keretösszegei felhasználása tekintetében a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottságra ruházza át. () Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a Közgyűlés által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak. () Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első Közgyűlésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz. () A jóváhagyott költségvetésen, testületi, bizottsági vagy polgármesteri döntésen alapuló előirányzatokról, előirányzat módosításokról a költségvetési szervek kiadási és bevételi főcsoportokra szóló kiértesítését a Jegyző végzi.. () Az önállóan működő és gazdálkodó valamint az önállóan működő költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül az intézmény vezetője a felelős. () Az önállóan működő és gazdálkodó valamint az önállóan működő költségvetési szervek éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére.. : C:\temp\x\src\.doc Balogh Réka /

7 úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.. () Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával. () Az () bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok felosztásáról, az önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek saját hatáskörben kezdeményezett rendelet módosításáról a Közgyűlés a. () bekezdésben foglalt módon dönt.. A Hivatal vállalkozási tevékenysége a Rákóczi Stadion üzemeltetése eredményeként képződő vállalkozási tartalék a vállalkozási célú tárgyi eszközök beszerzésére, felhalmozási célú egyéb kiadásokra, tárgyi eszköz felújításra, valamint sport célú támogatásokra használható fel.. A költségvetési szervek előirányzat módosításának szabályai. () Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv (a továbbiakban: költségvetési szerv) saját és a hozzá tartozó önállóan működő költségvetési szervek támogatáson kívüli bevételeinek alakulásáról és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási igényeiről az első negyedévtől kezdődően, a Hivatal munkatervében meghatározott időpontban tájékoztatja a Költségvetési Irodát. () A költségvetési szervnek jelentési kötelezettsége az erre a célra kialakított, képleteket is tartalmazó segédtáblák alkalmazásával történhet. A támogatáson kívüli bevételek melléklete elkülönítve tartalmazza a saját hatáskörben módosítható és az irányító szervi hatáskörbe bevont többletbevételek felhasználásának igényeit. () A költségvetési szervnek a mellékleteket a Gazdasági Igaz gatóság által kiadott tájékoztatóban foglaltak figyelembevételével, az abban meghatározott határidő betartásával kell eljuttatnia az irányító szerv részére. () A költségvetési szerv kiadási és bevételi előirányzatait saját hatáskörben módosíthatja: a) a jóváhagyott előző évi pénzmaradványából, az irányító szerv értesítése szerint, b) államháztartáson kívülről származó átvett pénzeszközökből, c) egyéb támogatásértékű bevételből... : C:\temp\x\src\.doc Balogh Réka /

8 () A költségvetési szerv előző év (évek) pénzmaradványát és kiadási előirányzatait annak végleges jóváhagyása után, a kiértesítésben foglaltak szerint módosíthatja. () Abban az esetben, ha az önkormányzat a költségvetési szerv pénzmaradványa terhére az elvonást nem tudja érvényesíteni, akkor a visszafizetés elszámolásának módjáról a Közgyűlés a pénzmaradvány jóváhagyását követően, a következő évi költségvetés terhére is rendelkezhet. () A kötelezettséggel terhelt pénzmaradványból, kiemelt előirányzatok közötti korrekció csak kivételesen indokolt esetben az irányító szerv egyetértésével hajtható végre. Az ellenőrzés által feltárt, indokolatlanul kimutatott kötelezettség elvonásra kerülhet. () A szabad pénzmaradvány a célvizsgálat által megállapított, és a Közgyűlés által jóváhagyott összeggel elvonható. () A saját (költségvetési szervi) hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítás az alábbiak figyelembevételével hajtható végre: a) a módosítás a működési és felhalmozási egyensúlyt nem változtathatja; működési célú bevétel saját hatáskörben nem használható fel felhalmozási célú kiadások teljesítésére, b) abban az esetben, ha a költségvetési szerv- meghatározott feladatra vonatkozóan-, államháztartáson kívülről származó átvett pénzeszköz többletéből vagy támogatásértékű bevételből működési és felhalmozási célú kiadást is teljesített, akkor a forrás összegét is a felhasználás céljának megfelelően, annak egyező értékével, bontásával kell könyvelni és ennek megfelelően az előirányzatot módosítani, c) saját hatáskörben történő előirányzat-módosítás nem irányulhat a működési és felhalmozási célú támogatások egymás közötti átcsoportosítására, megváltoztatására. () Az irányító szervi hatáskörbe bevont többletbevételek (intézményi működési bevételek és tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése) csak a Közgyűlés előzetes engedélyével használhatók fel; az előirányzatok módosításának átvezetése csak a döntést követően történhet. () A költségvetési szervnek, a felhasználásra nem engedélyezett összeget a jóváhagyás közlésétől számítva, az önkormányzat elszámolási számlájára öt napon belül kell befizetnie, vagy ettől eltérően- a kiskincstári rendszer miatt, döntéstől függően - az elvonást a Polgármester a limit keret csökkentésével is érvényesítheti. () A többletbevételnek - a segédtábla szerkezete szerint- elkülönítve kell tartalmaznia az áfa értékét is tartalmazó élelmezési bevételeket, az egyéb nem kiemelt többletbevételeket. () Az élelmezési kiadások és bevételek elszámolása havi bontásban történhet, a segédtábla mellékletének alkalmazásával... : C:\temp\x\src\.doc Balogh Réka /

9 () Az élelmezési bevételeket nem tartalmazó, egyéb irányító szervi hatáskörbe bevont bevételek eredeti előirányzatát meghaladó felhasználásáról a Közgyűlés a költségvetési rendelet módosításakor dönt. () A költségvetési szerv saját hatáskörben, kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást nem hajthat végre; az átcsoportosítást a részére megküldött segédtábla alkalmazásával, indoklással ellátva az alábbiak figyelembevételével kell jelentenie: a) működési és felhalmozási kiadások közötti átcsoportosítás, illetve a működési és felhalmozási célú költségvetési támogatások egymás közötti előirányzat módosítása csak irányító szervi hatáskörben történhet, b) kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás a hatályos jogszabályban foglalt korlátozások figyelembevételével történhet; viszont abban az esetben, ha az önkormányzat a tervezés során egyszeri jelleggel személyi juttatást érintő elvonásról rendelkezik, és a költségvetési szervnél emiatt túllépés mutatkozna, a hiány összegét a szabad kiadásainak előirányzata terhére átcsoportosíthatja, c) az átcsoportosítási igény tartalmazhatja az esetlegesen előforduló (például: téves tervezés, vagy évközi jelentés miatti) helyesbítő, kiemelt előirányzatok közötti korrekciókat, átvezetéseket. () Az önkormányzat céltartalékából, továbbá központi forrásból elszámolási kötelezettséggel biztosított céljellegű támogatások előirányzata terhére a tényleges felhasználás szerinti korrekciók kivételével- átcsoportosítás nem hajtható végre.. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások. () A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva az intézmény részére engedélyezett létszám (álláshely) keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani. () Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl. () A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését. () Az elrendelt személyi juttatás és munkaadót terhelő járulékok előirányzatának differenciált elvonása miatt esetlegesen előforduló személyi juttatás előirányzat túllépésének fedezete a költségvetési szerv kezdeményezésére felügyeleti hatáskörben a költségvetési szerv egyéb kiadásai terhére átcsoportosítható... : C:\temp\x\src\.doc Balogh Réka /

10 () A költségvetési szervnél keletkezett bérmaradványból jutalom kifizetésére kivéve a többletbevételből történő kifizetést csak abban az esetben kerülhet sor, ha valamennyi jogszabály szerinti fizetési kötelezettségét teljesíti. () A költségvetési szervnél túlóra, helyettesítési díj elszámolására, kifizetésére átalány alkalmazásával nem kerülhet sor.. A Közgyűlés hozzájárul, hogy a költségvetési szervek saját költségvetésük terhére az e rendeletben nem szereplő beruházási és felújítási feladataikat elvégezhessék. Az. ezer Ft értékhatárt meghaladó feladatokat a költségvetési szerv vezetője nappal a munkálatok megkezdése előtt köteles a jegyzőnek bejelenteni. Ezen feladatok megvalósítása azonban sem a tárgyévben, sem a későbbi években sem fejlesztési, felújítási, sem működési többlettámogatási igénnyel nem járhat.. Az ezer Ft-ot meghaladó összegű támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni elszámolási kötelezettség előírásával.. Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli kötelezettséget csak a Közgyűlés jóváhagyásával vállalhatnak.. Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek költségvetési támogatását a Közgyűlés az intézmények pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerüljenek kiutalásra.. A normatív állami hozzájárulás igényléséhez szolgáltatott adatok %-nál nagyobb mértékű eltéréséért a költségvetési szerv vezetője a felelős.. A Közgyűlés a közalkalmazotti illetmények megállapításánál csak a törvény által kötelezően előírt, illetve a testület által engedélyezett átsorolások, illetve kedvezmények többletköltségeire biztosít önkormányzati támogatást.. Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervekben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai:.. : C:\temp\x\src\.doc Balogh Réka /

11 () Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e -ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe. () A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni. () A szerződéskötés feltétele, hogy a) a költségvetési szerv az adott feladatellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre. () Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető. () A feladat ellátásának a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv Szervezeti és Működési Szabályzatban határozza meg. () A szerződésnek tartalmaznia kell különösen: a) az ellátandó feladatot, b) a díjazás mértékét, c) részletes utalást arra, hogy a () bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn, d) a szerződés időtartamát, e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.. A települési folyékony hulladék összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról szóló /.(II..) önkormányzati rendelet. () bekezdésében a szennyvíz szippantási költségek mérséklésére a csatornázatlan területen élő kaposvári lakosok részére megállapított támogatás mértéke Ft/m.. Az államháztartásról szóló. évi XXXVIII. törvény. -ának () bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az e rendelet alá tartozó költségvetési szervek a mindenkori költségvetési törvényben meghatározott követelés értékhatárát el nem érő, kisösszegű lejárt követeléseik közül azon követeléseiket, melyeknek érvényesítésével kapcsolatos költségei igazoltan meghaladják a követelés összegeit, nyilvántartásaikból kivezethetik... : C:\temp\x\src\.doc Balogh Réka /

12 Ez a rendelet. január -jén lép hatályba.. Záró rendelkezés. Kaposvár,. február. Szita Károly s.k. polgármester dr. Kéki Zoltán s.k. címzetes főjegyző.. : C:\temp\x\src\.doc Balogh Réka /

13 Normatív, kötött felhasználású támogatások /a. sz. melléklet a /.(III..)önk.rendelethez (ezer Ft-ban) A B C D sorszám I. Megnevezés Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához. évi terv. Pedagógiai szakszolgálat. Pedagógus továbbképzés, szakvizsga és szakmai szolgáltatás*. Osztályfőnöki pótlék kiegészítése. Gyógypedagógus pótlék kiegészítése II. Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése - rendszeres gyermekvéd. kedv. kapcs. egysz. kieg. - rendszeres szociális segély - időskorúak járadéka - normatív alapú ápolási díj és szakértői költsége - adósságcsökkentési támogatás - adósságkezelési szolg.kapcs. és normatív lakásfenntartási tám. - Panel Plusz Hitelprogram keretében felvett kölcsönhöz kapcsolódó kamattámogatás - önkormányzat által szervezett közfogl. támogatása (.. havi áthúzódó) - rendelkezésre állási támogatás / bérpótló járandóság - önkormányzat által szervezett közfogl.tám.-áthúzódó - szociális gondozási szükségletet vizsgáló szakértői vélemény díjának támogatása - óvodáztatási támogatás. Szociális továbbképzés és szakvizsga IV. Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása Összesen:.. C:\temp\x\src\m.xls A /

14 Központi támogatások /b. sz. melléklet a /.(III..)önk.rendelethez (ezer Ft-ban) A B C D sorszám Megnevezés I. Működési célú támogatások. évi terv. Helyi Kisebbségi Önkormányzatok ált.működési támogatása. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcs. többletkiadások tám. -. évi benyújtott létszámcsökkentési pályázat - Prémiumévek. Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása. Érettségi és szakmai vizsgák lebonyolítása. Vis Maior..-i víz- és szél okozta károk enyhítésére I. Működési célú támogatások összesen: II. Felhalmozási célú támogatások. Lakossági közműfejlesztés támogatása II. Felhalmozási célú támogatások összesen: I-II. Mindösszesen:

15 Támogatás értékű bevételek, átvett pénzeszközök /c. sz. melléklet a /.(III..)önk.rendelethez (ezer Ft-ban) A B C D sorszám I. Megnevezés. évi terv. Mozgáskorlátozottak támogatása. Otthonteremtési támogatás. Tartásdíj megelőlegezése. Megyei Önkormányzattól színház fenntartásához (áthúzódóval). "Jogi beszélgetések" rendezvényhez. Helyi önkormányzatoktól bejáró tanulók után. FVM-től iskolatej támogatása. FVM-től iskolatej támogatása (áthúzódó). Kaposvári Többcélú Kistérségi feladatellátás normatívái - Közoktatás = szakszolgálati feladatok a) gyógytesnevelés b) nevelési tanácsadás c) logopédia g) pályaválasztási tanácsadás h.) iskola pszichológia megállapodás alapján = bejáró gyermekek utáni támogatás - szociális alapszolgáltatások = családsegítés =házi segítégnyújtás = nappali ellátás = gyermekjóléti szolgáltatás = szociális étkeztetés - Belső ellenőrzés. Polgári védelmi célokra önkormányzatoktól. SZMM: Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátásának támogatása. SZMM: Pszihiátriai betegek közösségi ellátásának finanszírozása. SZMM: jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatása. IPA: Határokon átnyúló gazdasági kapcsolatok fejlesztése Kaposvár és Kapronca között. Cityregio II. - Európai Regionális Fejlesztési Alapból. ÁROP:" Kaposvári Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése. "Kaposvár és régió" című könyv kiadásához támogatás. SZMM: Étkeztetés és házi segítségnyújtás.évi többletigény támogatása. SZMM: Idősek tartós bentlakásos intézményeinek kieg.támogatása. KSH:. évi népszámlálás végrehajtására. IRM: településőr foglalkoztatására. Országos Foglalkoztatási Közalapítvány: közfoglalkoztatás-szervezők. KTKT-tól szakszolgálati feladatok normatíván felüli költségeire. Növényvédelem közérdekű költségeire. KEOP... tartsuk tisztán Kaposvárt! I. Működési célú támogatás értékű bevételek összesen: II. Működési célú átvett pénzeszközök, kölcsönök összesen:. Kaposvári Rákóczi Labdarugó Kft kölcsön visszafizetés. Kaposvári Kosárlabda Klub Kft kölcsön visszafizetés. Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulástól kölcsön visszatérülése. Kaposvár Nagypiac Kft kölcsön visszafizetés. Városi Fürdő m-es medencéjének használatára Kaposvári Vízilabda Klubtól. TISZK Kft többlet támogatás visszafizetése -. TISZK Kft többlet támogatás visszafizetése. TDM-től önkormányzat által megelőlegezett költségekre II. Működési célú átvett pénzeszközök, kölcsönök összesen: I-II. Működési célú támogatás értékű bevételek Működési célú támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen:..: C:\temp\x\src\m.xls /

16 Támogatás értékű bevételek, átvett pénzeszközök /c. sz. melléklet a /.(III..)önk.rendelethez (ezer Ft-ban) A B C D III. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek. TIOP: Agóra. DDOP közösségi közl rendszer fejlesztése II.ütem. DDOP: Rippl-Rónai Emlékmúzeum látogathatóságának javítása. DDOP: Deseda ökoturisztikai túraútvonal és kapcsolódó létesítményei. DDOP: Városi Uszoda És Gyógyfürdő komplex fejlesztése. DDOP: Keleti Ipari Park támogatása. DDOP.. " Cseri u. csapadékvíz elvezetés saját forrás kieg.támogatása. DDOP:Autóbuszöböl-pár építése és jelzőrendszer telepítése belterületen. DDOP: Városközpont rehabilitáció. DDOP: Szociális jellegű városrehabilitáció: Domus tömb. KEOP: közvilágítási hálózaton feszültség szabályozó rendszer kiépítése. TIOP: közoktatás informatikai fejlesztése. Rippl.Rónai Emlékmúzeum látogathatóságának javítására Somogy Megyei Önktól. NKA: Kontrássy u..homlokzati díszeinek újragyártása. Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulástól rekultivációhoz kapcsolódó önerő visszautalása III. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen: IV. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. kölcsönök. Közületektől, lakosságtól közművesítésre. Munkahelyteremtő beruházásra nyújtott kölcsön visszafizetése. Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott kölcsön visszafizetése. Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott támogatások visszafizetése. Munkáltatói kölcsön visszafizetése. Szociális kölcsön visszafizetése. Lakáscélú tám-i keretből folyósított kölcsön megtérülése. Fejlesztési célú kölcsön visszatérülése, Ady E. u.. Kontrássy u..homlokzati díszeinek újragyártására lakói hozzájárulás. Út- és közmű építés fejlesztési hozzájárulás (Fejedelem u.). TESCO hozzájárulása körforgalom építéshez. Parkolóhely megváltás. Felújításra Ady. lakóközösségétől. Bankgarancia beváltása IV. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. kölcsönök összesen: III.-IV. Felhalm.célú támogatás értékű bevétel és átvett pénzeszköz I-IV.mindösszesen:..: C:\temp\x\src\m.xls /

17 Egyéb bevételek lakosságtól, gazdálkodó szervektől /d. sz. melléklet a /.(III..)önk.rendelethez (ezer Ft-ban) A B C D sorszám Megnevezés. évi terv I. Működési célú egyéb bevételek. Közterülethasználati díj. Kötbér. Bérleti díjak - vásárok - vásárcsarnok - új piac-vásárcsarnok - reklámcélú - hulladéklerakó - építési törmelék lerakó - építési törmelék lerakó részletfizetés - intézményi konyhák. Különféle bírságok (szabálysértési, építészrendészeti, stb.). Környezetvédelmi bírság. Eljárási díj (Okmányiroda)-Igazgatási szolg.díjbevétele. Lakbér. Továbbszámlázott szolgáltatások. Egyéb bevételek (gondozási díj, stb.). Rákóczi Stadion jegy bevétele. Rákóczi Stadion közüzemi számláinak megtérítése. Rákóczi Stadion reklámbevétele. Rákóczi Stadion büfék bérleti díja. Kapos-Fürdő Kft. terület bérleti díj. Kapos-Fürdő Kft. épület bérleti díj (kompenzáció). Kapos-Fürdő Kft. épület bérleti díj. ÖMV terület bérleti díj (kompenzáció). Postai közreműködői díj. Esküvői szertartások költségtérítése. Végrehajtási Társulás. Taszári reptér üzemeltetése kapcsán társönkormányzatok részére továbbszámlázott szolgáltatások. Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulástól megelőlegezett előkészítési költség megtérítése I. Működési célú egyéb bevételek összesen: II. II. Felhalmozási célú egyéb bevételek. Szolgalmi jog értékesítés. Továbbszámlázott szolgáltatás II. Felhalmozási célú egyéb bevételek összesen: I-II. Mindösszesen:..: C:\temp\x\src\m.xls /

18 Építési telek- és ingatlan értékesítés /e.sz. melléklet a /.(III..)önk.rendelethez (ezer Ft-ban) A B C Sorszám terv. évi Megnevezés. Garázs és garázs alatti terület értékesítés (mentes) X. hrsz. Korona. Kft (.évi előleggel) Áfás X. Fő u.. iroda (Vakok és Gyengénlátók volt irodája) ÁFA X mentes. Nyár u. telek ( % Áfás) X. Gr.Apponyi A. u.. lakás (mentes) X. Kanizsi u. / hrsz-ú ingatlan (áfás) X. Dózsa Gy. U. volt MTA helyiség (mentes) X. Közterület / hrsz (Kontrássy u..) X. Honvéd u.. nem lakáscélú helyiség (mentes) X. Ady E. u.. tetőtéri szükséglakás (mentes) X. Tallián u. volt színészlakás (mentes) X. Ady E. u..i/ volt színész szálló (mentes) X. Kőrösi Cs. S. u. hrsz. ÁFA mentes X. Dózsa Gy. U. II/ színész lakás (Áfa mentes) X. Dózsa Gy. U.. alagsori lakás (Áfa mentes) X. Rákóczi tér. alagsor i lakás (Áfa mentes) X. Baross G. u. fsz. lakás (Áfa mentes) X. Pete L. u. alagsori lakás (ÁFA mentes) X. Pécsi u. volt orvosi rendelő (mentes) X. Kotrássy u.. (mentes) X. Császárrét hrsz X. / hrsz szántó X. Toponár Veres P. u. db lakótelek X. Teleki tömbbelső / hrsz X. Gróf Apponyi A. u. /-ed tul.hányad X. Keleti Ipari Park bővítmény hektár X. Jókai liget szálloda hektár X. Volt Állatvásár tér Toponár (Áfás) X. Deseda vizibázis / hrsz X. Izzó u. / hrsz X.. főközlekedési út mellett földterület: /, / hrsz X. Egyszeri bevételek - Összesen: Kompenzációs tételek:. Ady D-i tömb Center Invest (Áfás) áthúzódó. Ingatlan csere: Baross G. u. Társasház (,/ hrsz) áthúzódó, áfa mentes Kompenzáció összesen: Mindösszesen:..: C:\temp\x\src\m.xls /

19 / Bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege.sz.melléklet a /.(III..) sz. önkormányzati rendelethez (ezer Ft-ban) A B F G H Sor-.évi.évi.évi szám Bevételek terv számítás számítás I.Tárgy évi működési célú bevételek Költségvetési szervek működési célú bevétele, Ebből: ktgvetési szervek működési bevétele (felh.áfa nélkül), OEP alapból támogatásértékű működési c. átvett áh-on belüli, egyéb támogatásértékű működési c.átvett áh-on belüli, működési c. átvétel áh-on kivülről. Önkormányzat működési célú bevételei összesen, Illetékek, Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok,, Ebből: építményadó,, telekadó,, kommunális adó,, iparűzési adó,, idegenforgalmi adó,, bírság - és pótlék,, adóhátralékok beszedése, Átengedett központi adók,, Ebből: személyi jövedelemadó helyben maradó része,, személyi jövedelemadó kiegészítés,, gépjárműadó,, termőföld bérbeadásából származó jöv.adó, Talajterhelési díj, Működési c.önkormányzati egyéb bevételek, Nem lakás célú bérlemények bérleti díja, Kamatbevételek, Normatív állami hozzájárulás,, Ebből: állami támogatás,, szja normatív módon elosztott része, Normatív felh.kötöttséggel bizt.támogatás,, Ebből: állami támogatás,, szja normatív módon elosztott része, Színházi támogatás, Csiky Gergely Színház művészeti támogatása, Működési célú egyéb központi támogatások, Áfa megtérülés, Működési kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai), Működési célú tám. értékű bev. és átvett pénzeszközök I. Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(+) II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek. Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele, Ebből: felh.kiadás áfa visszatérülés, értékesített tárgyi eszközök áfá- ja, tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése, OEP alapból támogatásértékű felhalm.c.átvett áh-on belüli, egyéb támogatásértékű felhalm.c.átvett áh-on belüli, felhalmozási átvett áh-on kívülről. Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen, Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek, Áfa megtérülés, Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai), Vizi közmű bérleti díj, Lakásforgalmazás, Építési telek-és ingatlaneladás, Privatizációs bevételek, Felhalmozási célú támogatás értékű bev. és átvett pénzeszk., Fejlesztési célu egyéb központi támogatás, Előző évi vállakozási tevékenység eredménye II. Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (+) Tárgy évi bevétel mindösszesen (I+II) III. Pénzmaradvány, Költségvetési szervek működési pénzmaradványa,, Működési önkormányzati pénzmaradvány,, Előző évi vállalkozási tevékenység eredménye, Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa, Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány Pénzmaradvány összesen IV. Hitelek IV. Felhalmozási célú hitel * ebből: Panel-Plusz hitel Folyószámla hitel Hitelek összesen Bevételek összesen (I+II+III+IV) V. Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás bevétele V. Működési célú bevétel Felhalmozási célú bevétel Tárgy évi bevétel összesen Felhalmozási célú hitel Bevétel összesen Bevételek mindösszesen (I+II+III+IV+V)../: m.xls/mérleg-ig Ráczné

20 / Bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege.sz.melléklet a /.(III..) sz. önkormányzati rendelethez (ezer Ft-ban) A B F G H * Megjegyzés:. évi rendelkezésre álló hitelkeretből.. eft hívható le.../: m.xls/mérleg-ig Ráczné

21 / Bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege.sz.melléklet a /.(III..) sz. önkormányzati rendelethez (ezer Ft-ban) A B F G H Sor-.évi.évi.évi szám Kiadások terv számítás számítás I.Tárgyévi működési célú kiadások. Költségvetési szervek működési célú kiadása, Ebből: személyi juttatás, munkaadót terhelő járulékok, dologi és egyéb folyó kiadás, támogatásértékű műk.c.átadás áh-on belülre, műk.c.átadás áh-on kivülre, ellátottak pénzbeni juttatása és egyéb juttatások Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(,+,...+,), Önkormányzati működési kiadások,, ebből: személyi juttatás,, munkaadót terhelő járulékok,, dologi jellegű kiadások,, pénzeszközátadás,támogatásértékű kiadások, kölcsön folyósítás,,, Ebből: = szociálpolitikai feladat, Folyószámlahitel kamata, Folyószámlahitel törlesztése, Működési célú céltartalékok, Előző évi normatív hozzájárulás és közp.tám.visszafizetése I Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (+) II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása,, ebből: támogatásérétkű felhalmozási átadás áh-on belülre,, felhalmozási c.átadás áh-on kivülre, felújítás, felhalmozási kiadások. Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen, Önkormányzatnál:intézményi felújítás, Lakás- és nem lakás célu ingatlanok felújítása, Út-járda-híd felújítás, Vizi közművek értéknövelő felújítása, Fejlesztési c.hitel törlesztése és kamata, Fejlesztési c.hitel kamata, Önkormányzati felh. és felhl.jellegű kiadások, átadások, Felhalmozási célú egyéb kiadások,átadások,, Ebből: áfa befizetés,, felhalmozási c.átadás,, felújítás, felhalmozás, Bérlakások és garázsértékesítésből HM-et megillető rész, Felhalmozási célú céltartalékok II. Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(+) Tárgy évi kiadások összesen (I+II) III. Áthúzódó kötelezettségek, Költségvetési szervek működési pénzmaradvány tartaléka, áthúzódó kiadások, Működési önkormányzati pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások, Költségvetési szervek felhalm.c.pénzmaradványából tartalék, Felhalmozási c. önkormányzati pénzmaradványból felújítási és felhalmozási áthúzódó kiadások Pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen IV. Költségvetési többlet Költségvetési többlet összesen V. Fejlesztési célú hitel tőketörlesztés Fejlesztési c.hitel törlesztése Fejlesztési célú hitel tőketörlesztése összesen Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV+V) VI. Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás kiadása Működési célú kiadások Felhalmozási célú kiadások Tárgy évi kiadás összesen Pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen Kiadás összesen Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV+V+VI) Létszám összesen (/a.sz.melléklet ) fő ebből: közfoglalkoztattak létszáma közféra létszáma../: m.xls/mérleg-ig Ráczné

22 / Működési és felhalmozási költségvetés egyensúlyának alakulása.sz.melléklet a /.(III..)sz. önkormányzati rendelethez (ezer Ft-ban) Költségvetési szervek műk.c.bevétele Költségvetési szervek műk.c.támogatása (halm. ) Költségvetési szervek műk. c.bevétele (halm. nélkül) Költségvetési szervek műk. Pénzmaradványa Költségvetési szervek felh.c.bevétele Költségvetési szervek felh.c.tám. (halmozódás ) Költségvetési szervek felh. c.bev. (halm.nélkül) Költségvetési szervek felh. Pénzmaradványa Költségvetési szervek bevétele Költségvetési szervek támogatása Költségvetési szervek bevétele Költségvetési szervek pénzmaradványa Önkormányzati mük.c.bevételek Önkormányzati felh.c.bevételek Önkormányzati bevételek Önkormányzati műk. pénzmaradvány és vállalk. eredmény Önkormányzati műk. pénzmaradvány és vállalk. eredmény Önkormányzati műk. pénzmaradvány és vállalk. eredmény Működési célu bevételek összesen Felhalmozási célu bevételek összesen Bevételek összesen Megjegyzés : hiány = ( - ) A B C D E F G H I J K L M N.évi.évi.évi.évi.évi.évi.évi.évi.évi I.Működési célu bevételek terv számítás számítás II.Felhalmozási célu bevételek terv számítás számítás Összesen bevételek (I+II) terv számítás számítás.évi.évi.évi.évi.évi.évi.évi.évi.évi I.Működési célu kiadások terv számítás számítás II.Felhalmozási c.kiadások terv számítás számítás Összesen kiadások (I+II) terv számítás számítás Költségvetési szervek műk.c.kiadása Költségvetési szervek c.felh.kiadása Költségvetési szervek kiadása Ktgv.szervek műk.pénzm. tartaléka, áthúzódó kiadások Ktgv.szervek felhalm.c.pénzm.felújítási és felhalm.áth. kiadások Ktgv.szervek pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások Önk. műk.c.kiadások (halm. ) Önk. felh.c.kiadások (halmozódásal ) Önkormányzati kiadások Költségvetési szervek műk.c.támogatása Költségvetési szervek felh.c.támogatása Költségvetési szervek támogatása Önkormányzati gazdálkodás műk.c.kiadásai Önkormányzati gazd. felh.c.kiadásai és fejlesztési c. hitel tő Önkormányzati gazd. kiadásai Önk. műk. pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások Felhalm.c.önkorm.pénzm.felújítási és felhalm. áth. kiadások Önk. pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások Működési célu kiadások összesen Felhalmozási célu kiadások összesen Kiadások összesen.évi.évi.évi.évi.évi.évi.évi.évi.évi I.Működési célu költségvetés egyenlege terv számítás számítás II.Felh. c.költségv. egyenlege terv számítás számítás Összesen hitel, hiány(i+ii) terv számítás számítás Működési költségvetés egyenlege ( hiány ) Felh. célu költségvetés egyenlege Hitel, hiány Működési költségvetés tárgy évi egyenlege ( hiány ) Felh. célú költségvetés tárgy évi egyenlege Tárgy évi hitel, hiány Műk c.pénzm.és pénzm.tart,áthúzódó kiadások egyenlege- - - Felh c.pénzm.és pénzm.tart,áthúzódó kiadások egyenlege Pénzm.és pénzm.tart,áthúzódó kiadások egyenlege - - többlet = (+)../: m.xls/egyensúly-ig Ráczné

23 Betegszabadság, jubileumi jutalom, stb jogcímen tervezett előirányzat /a sz.melléklet a / (III.) sz. önk. rendelethez csökkentve a. évi megtakarítási intézkedések hatásával (ezer Ft-ban) Betegszabadság, jubileumi jutalom, végkielégítés, táppénz hozzájárulás, nyugdíjazás előtti felmentés, év közben képesítést szerző intézményi dolgozók többlet ktge A Megnevezés B.évi terv Megtakarítási intézkedések Intézményi szabad pénzmaradvány elvonása - SZOCIÁLIS Szociális Gondozási Központ Petőfi utcai és a Szigetvár utcai Idősek Klubja működésének szűkítése - Házi segítségnyujtás személyi térítési díj emelése - Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás bevétel emelése - Térítési díj hátralék behajtása - Liget Idősek Otthona Liget Otthon fő karbantartó-gépkocsivezető álláshely megszüntetése - Liget Otthon térítési díj emelése - Szocionet Szocionet gyermekjóléti szolgálat fővel történő szűkítése - Bölcsődei Központ Bölcsőde csoport zárolás - Bölcsőde fő karbantartó álláshely megszüntetése - Bölcsődei zárolt, üres és nyugdíjazás maitt megüresedett mosónői állás megszüntetése - Bölcsődei térítési díj emelés - Általános Iskolai, Óvodai Gondnokság Egészségügyi feladatok Pécsi utcai orvosi rendelő vállalkozásban történő működtetése (megtakarítás, mft) - Labor tevékenység szűkítése - VÁROSGONDNOKSÁG Külterületi szemétszállítás szűkítése - Köztisztasági szerződés felmondása...-től - Belterületi hulladéktárolók magánterületre történő bevitelének és ingatlanok előtti közterület takarításánek kikényszerítése - Parkfenntartás költségeinek csökkentése színvonal romlás nélkül - SPORT Sportiskola integrációja a Sportcsarnokba (Jégcsarnok nyitvatartási idő csökkentésével együtt) - OKTATÁS Sörház u. óvoda bezárása - Gazdasági Integráció - Díjemelések, kedvezmények csökkentése révén önkormányzati támogatások csökkentése -.. : C:\temp\x\src\m.xls/célt-megtak/Balogh Réka Összesen

24 Céltartalékok /.sz.melléklet a /(III..)sz. önkormányzti rendelethez (ezer Ft-ban) A C D I. Felhalmozási célú tartalékok Megnevezés.évi Megjegyzés Vagyongazdálkodási és Turisztikai Bizottsági Keretek - Idegenforgalmi Támogatási Keret - Lakáscélú Támogatási Keret - Foglalkoztatási és Munkahelymegőrzési Támogatási Keret Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági Keretek - Helyi Védettségű Épületek Felújítása Keret - Városfejlesztési és Kommunális Keret - Hegygazdák Közösségi Keret - Külterületi Közműberuházási Keret - Városrendezési és Építészeti Keret Hegygazdák Közösségi Keret: zártkertek őrzése Környezetvédelmi Alap Pályázati saját erő önkormányzati pályázatokhoz és fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény végrehajtásának kiadásaihoz Egycsatornás gyűjtőkémények (termofor kémények) felújítása Önkormányzati intézmények pályázatainak önerejére és előkészítési költségeire Köztéri játszóterek építése, felújítása, szabványosítási vizsgálata Óvodai udvari játékok EU szabványosítása Óvodák játék- és foglalkoztatási eszközök beszerzése Kisebb kommunális kiadások Szökőkútak tisztántartásához vízalatti porszívó beszerzése Deseda Kemping felújítása Berzsenyi u-virág u. között a Németh István fasoron Kerékpárút felfestés keresztül;. m hosszjel, db piktogramm, db KRESZ-tábla Játszótér eszköz felújítás, beszerzés Városi Fürdő- szennyvíz átemelő beépítésének nettó ktge terv Áthúzódók és egyszeri -ben nem ismétlődő előirányzatok Áthúzódók I. Felhalmozási célú tartalékok összesen: II. Működési célú tartalékok Vagyongazdálkodási és Turisztikai Bizottsági Keretek Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági Keretek TIOP- Pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztési program feltételeinek kialakítása Külterületi Közműberuházási Keret: Városgondnokság részére az Ősz u-i útjavításra Nádasdi u. illegális szemétlerakó megszüntetésére kapu, éjjellátó kamera felszerelésére Általános iskolák udvari játékok szabványossági felülvizsgálata Panelépületek energiatakarékos felújításának támogatása Ökoprogram keretében fűtésrendszer korszerűsítésnek támogatása Kisebb kommunális kiadások Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottság - Oktatási és Kulturális Támogatási Keret Sportbizottság - Sport Támogatási Keret Ifjúsági Keret Népjóléti és Családvédelmi Bizottság - Egészségügyi és Szociális Támogatási Keret Megyei- Városi Tudományos, Kulturális és Sport Keret.. / : m.xls/céltart..xls Balogh Réka /

25 Céltartalékok /.sz.melléklet a /(III..)sz. önkormányzti rendelethez (ezer Ft-ban) A C D Megnevezés.évi Megjegyzés Polgármesteri keret ebből: egyéni képviselői keret Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret Nyugdíjas Szervezetek Támogatási Kerete Élelmezési tevékenység nyersanyagnorma emelés miatti többletköltségeire Betegszabadság, jubileumi jutalom, végkielégítés, táppénz hozzájárulás, nyugdíjazás előtti felmentés, év közben képesítést szerző intézményi dolgozók többlet ktge csökkentve a. évi megtakarítási intézkedések hatásával Energia áremelés kompenzálása Víz- és csatornadíj emelés kompenzálása Köztisztasági díjemelés kompenzálása Részönkormányzatok kerete Kaposfüred Toponár Töröcske Kaposszentjakab Szennyvízszippantás támogatása Peres ügyek Állami, városi ünnepek megrendezésére ebből: Március Március - Kaposvári Szimfonikus Zenekar ünnepi hangversenye Október. Karácsonyi áhitat Február. A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja Augusztus. Június. Trianoni emlékmű avatása Eseti rendezvények, könyvbemutatók, díjátadások, avatások többletköltségeire Közművelődési programok - Évforduló (Advent,Karácsony, Szilveszter) - Kaposvári Farsangi Napok terv e jogcímen tervezett előirányzat részletezése a /a sz. mellékletben. évben az Okt. és Kult. Támogatási Keretben - Augusztus.. évben az Állami, városi ünnepek megrendezésén belül - Festők városa hangulatfesztivál - Szentjakabi nyári esték - Újévi koncert - Katonazenekari Találkozó - Youth Football Fesztivál - III. Lovasíjász Világtalálkozó Intézményvezetők jutalmazása Nyári napközis tábor költségeire Pedagógus Szolgálati Emlékérem kitüntetés és vendéglátás, Pedagógus Nap vendéglátás kiadásaira Év közben képesítést szerző intézményi dolgozók átsorolására. évtől a Betegszabadság sorban Kiemelt sportegyesületek támogatása működési támogatás % Kiemelt sportegyesületek eredményességi támogatása / (VI..) önk. hat. helyezés függvényében Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia működési támogatása Szociális továbbképzés és szakvizsga Pedagógus továbbképzés támogatása Tanulók tankönyvvásárlásának támogatása Diáksport támogatása Érettségi és szakmai vizsgáztatás kiadásai Szakmai informatikai feladatokra Arany János tehetséggondozó programban résztvevő tanulók ösztöndíjára Semmelweis nap(),bölcsödék napja(),szoc.munka napja(),köztisztviselői nap() IX-X. emeletes társasházak liftkarbantartási költségeire Országos tanulm. versenyen kiemelkedően szereplő tanulók jutalmazása Elkülönített bérlakás számlák kötött célú maradványa. osztályos tanulók részére tolltartó vásárlás Közigazgatási szakvizsga Számítógépen dolgozók részére védőszemüveg Kaposvár Kártya.. / : m.xls/céltart..xls Balogh Réka /

26 Céltartalékok /.sz.melléklet a /(III..)sz. önkormányzti rendelethez (ezer Ft-ban) A C D Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás Megnevezés.évi Megjegyzés Pénzmaradvány elszámolás Fészerlak-pusztai gyerekek szállítási ktg "Kaposvár Számít Rád" ösztöndíj Iskolai szakmai vizsgálatokhoz szakértők igénybevétele Középiskolai tanulók támogatása nyelvvizsgára felkészüléshez Jogi beszélgetések rendezvény kiadásai Általános iskolai tanulók részére politechnikai anyagok Prémium évek Közcélú munkavégzéshez kapcsolódóan felmerülő dologi kiadásokra Közcélú foglalkoztatás kötelező bérpótlék kiadásaira Látványtánc EB rendezési költségei Európa a Polgárokért Program -. "Testvérvárosok Tematikus Hálózata". Városi Fürdő beruházás átadást követő többlet működési támogatás EKF koordinátor foglalkoztatásának ktge fő a Polgármesteri Hivatalban, ( fő a Tourinform Irodában) Középiskolai tanulmányi versenyeken való részvétel többlet ktg-einek támogatási kerete Szivárvány Zeneház éves üzemeltetési költsége Agóra üzemeltetési költsége (..-től) Brothers Zenei és Produkciós Kft támogatása. évi nemzetközi kamarazenei fesztivál megvalósításához Megyei - Városi Könyvtár támogatása KSH népszámlálási adatfelvétel kiadásaihoz Mobil mérő kocsi áramfelhasználásának költsége Nyújtott kölcsönök kockázati tartaléka Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása fő foglalkoztatás önrésze Tűzoltóság központi támogatásának várható többlete Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye Szökőkútak üzemeltetésének többletktge Műszaki SZKI- nyári gyakorlat alatt a kollégiumi nevelőtanárok díjazása db forgókéses fűnyíró beszerzése Jégcsarnok hulladékhó hasznosítása- snowboard pálya kialakítása Grundprogram- Városligetben kerékpáros cross pálya kialakítása Grundprogram- Városligetben focipálya kialakítása Bábszínház működésének támogatása Döntés alatt lévő projekt önereje Áthúzódók és egyszeri -ben nem ismétlődő előirányzatok Áthúzódók Oktatási, Kulturális Keret Verseny és Élsport Támogatási Keret Ifjúsági Keret Egészségügyi és Szociális Keret Megyei- Városi Tudományos, Kulturális és Sport Keret Polgármesteri keretből: - polgármesteri keret Polgármesteri keretből: - egyéni képviselői keret Nyugdíjas Szervezetek Támogatási Kerete Kaposfüredi Részönkormányzat kerete Toponári Részönkormányzat kerete Töröcskei Részönkormányzat kerete Kaposszentjakabi Részönkormányzat kerete Közművelődési programok - Újévi koncert Intézményvezetők jutalmazására Arany János tehetséggondozó programban résztvevő tanulók ösztöndíjára Fészerlak-pusztai gyerekek szállítási ktg Középiskolai tanulók támogatása nyelvvizsgára felkészüléshez Európa a Polgárokért Program -. "Testvérvárosok Tematikus Hálózata". Youth Football Fesztiválon résztvevő francia testvérvárosi küldöttség csapatának utazási, étkezési és szállásktg IPA: Határon átnyúló gazdasági kapcsolatok fejlesztése Kaposvár és Kapronca között Vis maior:..-ei szél- és vízkárok helyreállításának költségei Polgármesteri Hivatal működésének hatékonyságvizsgálatára Közművelődési programok: Őszi Zenei Akadémia Nemzetközi Karmester és Ének Mesterkurzusa terv. évben önkormányzati kiadások között térítés ellenében fő a Polgármesteri Hivatalban. egész évre / (I..) önk hat... / : m.xls/céltart..xls Balogh Réka /

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2/2016. (II. 5.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2/2016. (II. 5.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának /. (II..) önkormányzati rendelete az Önkormányzat. évi költségvetéséről Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló. évi CXCV. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 13/2016. (V.6.) önkormányzati rendelete

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 13/2016. (V.6.) önkormányzati rendelete Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának /. (V..) önkormányzati rendelete az Önkormányzat. évi költségvetését megállapító, /. (II..) önkormányzati rendeletének módosításáról Kaposvár Megyei Jogú Város

Részletesebben

I. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány mértéke

I. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány mértéke Községi Önkormányzat 8649 Balatonberény, Kossuth tér 1. Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2010.(I.27.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló a 18/2009.(X.28.)

Részletesebben

Marcali Város Önkormányzatának 3/2007. (II.16.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről

Marcali Város Önkormányzatának 3/2007. (II.16.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről Marcali Város Önkormányzatának 3/2007. (II.16.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.02.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.02.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Az ülés helye: Művelődési Ház tanácskozóterme (Balatonberény, Kossuth tér 1.)

M E G H Í V Ó. Az ülés helye: Művelődési Ház tanácskozóterme (Balatonberény, Kossuth tér 1.) BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- M E G H Í V Ó Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének.../2012. (.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének.../2012. (.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2012. (.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Ötvöskónyi Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E A Polgármesteri i Hivatal lapja 2005. évi 5. szám 2005. február 15. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETE

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2016. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2016. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2016. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Gölle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (II.14) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Gölle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (II.14) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Gölle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (II.14) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Gölle Község Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi

Részletesebben

K I V O N A T. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. április 26-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. április 26-i ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. április 26-i ülésének jegyzőkönyvéből 48/2012. (IV. 26.) önkormányzati határozat: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felvette napirendjére -

Részletesebben

2008. május 7. IV. évfolyam 6. szám TARTALOM. Határozatok... 1. oldal Rendeletek... 5. oldal

2008. május 7. IV. évfolyam 6. szám TARTALOM. Határozatok... 1. oldal Rendeletek... 5. oldal DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2008. május 7. IV. évfolyam 6. szám TARTALOM Határozatok... 1. oldal Rendeletek... 5. oldal 24/2008. (V. 7.) rendelet az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 1, 2

Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 1, 2 Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 1, 2 Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2012. (III.08.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2012. (III.08.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2012. (III.08.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről 1 A módosításokkal egységes szerkezetben. Utolsó átvezetett módosítás:

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2010. (II. 19.) számú R E N D E L E T E. az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2010. (II. 19.) számú R E N D E L E T E. az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2010. (II. 19.) számú R E N D E L E T E az Önkormányzat

Részletesebben

2.) Az Önkormányzat 2012. IV. n. évi előirányzat módosítása Előadó: Horváth László polgármester, Darvasné Süte Julianna pénzügyi vezető

2.) Az Önkormányzat 2012. IV. n. évi előirányzat módosítása Előadó: Horváth László polgármester, Darvasné Süte Julianna pénzügyi vezető BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- M E G H Í V Ó Balatonberény Község Önkormányzata

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 25-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 25-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 1522/2010. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

A rendelet hatálya. A költségvetés szerkezete

A rendelet hatálya. A költségvetés szerkezete Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 10/2011. (III. 12.) önkormányzati rendelete a Város 2011. évi költségvetéséről (A 27/2011.(VI.27.), a 40/2011.(IX.27.) és a../2011.(xii ) módosító önkormányzati

Részletesebben

482 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2015. március 16. I. rész

482 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2015. március 16. I. rész 482 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2015. március 16. I. rész Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 9/2015. (III. 16.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi összevont költségvetéséről

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E XX ÉVFOLYAM 1 SZÁM 2010 JANUÁR, MÁRCIUS MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E 1 szám ÖNKORMÁNYZATI KÖZLÖNY 2 TARTALOMJEGYZÉK I MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI 12-76oldal

Részletesebben

aa) felhalmozási célú bevételek ab) felhalmozási célú kiadások

aa) felhalmozási célú bevételek ab) felhalmozási célú kiadások SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 11/2011.(IV.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az önkormányzat 2010. évi költségvetési zárszámadásáról Önkormányzatának Képvisel -testülete (továbbiakban

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Képviselőtestületének 2007. február 22-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Képviselőtestületének 2007. február 22-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 756/2007. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Képviselőtestületének 2007.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 2011. évi költségvetési rendelet-tervezet

TARTALOMJEGYZÉK 2011. évi költségvetési rendelet-tervezet TARTALOMJEGYZÉK 2011. évi költségvetési rendelet-tervezet Előterjesztés az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendelet-tervezetének jóváhagyására Könyvvizsgálói jelentés Püspökladány Város Önkormányzata

Részletesebben

1. sz. melléklet 1/a. sz. melléklet 1/b. sz. melléklet 1/c. sz. melléklet 1/d. sz. melléklet 2. sz. melléklet 2/a. sz. melléklet 2/b. sz.

1. sz. melléklet 1/a. sz. melléklet 1/b. sz. melléklet 1/c. sz. melléklet 1/d. sz. melléklet 2. sz. melléklet 2/a. sz. melléklet 2/b. sz. SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Készült: Szentes Város Önkormányzata Közgazdasági Osztályán 2010. január-február TARTALOMJJEGYZÉK SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE /2010.

Részletesebben

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2008. (II.11.) rendelete. az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2008. (II.11.) rendelete. az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2008. (II.11.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Az Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Döbrököz Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2012.(II.11.) rendelete Döbrököz Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről

Döbrököz Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2012.(II.11.) rendelete Döbrököz Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről Döbrököz Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2012.(II.11.) rendelete Döbrököz Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről Döbrököz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

Vác Város Önkormányzat 2014. évi költségvetése

Vác Város Önkormányzat 2014. évi költségvetése Vác Város Önkormányzat 2014. évi költségvetése V Á C 2014. Vác Város Önkormányzat 5/2014.(II.21) sz. rendelete Vác Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Vác Város Képviselő-testület az Alaptörvény

Részletesebben

4/2008. (II.26.) rendelet. az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről

4/2008. (II.26.) rendelet. az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről 1. oldal 4/2008. (II.26.) rendelet az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvényben

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK. 5/2013(II.15.) önkormányzati. rendelete

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK. 5/2013(II.15.) önkormányzati. rendelete NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 5/2013(II.15.) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetésről és a költségvetés vitelének szabályairól (egységes szerkezetben a 22/2013.(IV.26.),

Részletesebben

Orosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011. (II.07.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Orosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011. (II.07.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Orosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011. (II.07.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetéséről Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Közlekedés Járdaépítés Kanizsai utcáról "SÁÉV" telepre (volt hajl. szállóhoz) 13 392 0 13 392 0 Járdaépítés Béla király utca jobb oldalán Benedek E. u.-tól a hídig 4 107 0 4 107 0 Járdaépítés a Csalogány

Részletesebben

SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e. A rendelet hatálya. A költségvetés címrendje

SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e. A rendelet hatálya. A költségvetés címrendje SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e Az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 3/2008.(II.21.) SKKT rendelete módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról Az

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2003. február hó 28. 2. szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELETEK 2/2003. (II. 28.) Kgy. A megyei fenntartású nevelési-oktatási intézmények

Részletesebben

Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendelet tervezete. Az előterjesztést készítette: Halcsikné Szabó Ágnes pü.

Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendelet tervezete. Az előterjesztést készítette: Halcsikné Szabó Ágnes pü. 1105-1/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 10-i rendkívüli ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendelet

Részletesebben

R E N D E L E T. Vác Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról V Á C 2014.

R E N D E L E T. Vác Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról V Á C 2014. R E N D E L E T Vác Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról V Á C 2014. Vác Város Önkormányzat 13/2014. (IV. 25.) sz. rendelete a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról Vác Város

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email. Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.hu M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

K I V O N A T Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. április 25-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. április 25-i ülésének jegyzőkönyvéből 65/2013. (IV. 25.) önkormányzati határozat: K I V O N A T Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. április 25-i ülésének jegyzőkönyvéből Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felvette napirendjére -

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2011.(II. 11.) önkormányzati rendelete. Kadarkút Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésérıl

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2011.(II. 11.) önkormányzati rendelete. Kadarkút Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésérıl Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2011.(II. 11.) önkormányzati rendelete Kadarkút Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésérıl Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselı-testülete (a

Részletesebben

Beszámoló Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő- testületének 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról (Szöveges indokolás)

Beszámoló Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő- testületének 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról (Szöveges indokolás) Beszámoló Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő- testületének 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról (Szöveges indokolás) 1. Feladatellátás A helyi önkormányzatok által a 2011. évben ellátandó feladatok

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email. Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.hu M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/ 2009. (II.12.) sz. rendelete. az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/ 2009. (II.12.) sz. rendelete. az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/ 2009. (II.12.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2009. (II.12.)

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E XX ÉVFOLYAM 2 SZÁM 2010 MÁJUS MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E 2 szám ÖNKORMÁNYZATI KÖZLÖNY 2 TARTALOMJEGYZÉK I MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI 14-33oldal II

Részletesebben

RENDELETEK NYÍRMÁRTONFALVA 2012.

RENDELETEK NYÍRMÁRTONFALVA 2012. RENDELETEK NYÍRMÁRTONFALVA 2012. ÖR. száma Tárgya Módosítás Hatályon kívül helyezve 1/2012. (II. 20.) 2012. évi költségvetési rendelet 2/2012. (III. 08.) 2/2012. (III. 08.) 2012. évi költségvetési rendelet

Részletesebben

1. számú előterjesztés Minősített többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 28-i rendkívüli ülésére

1. számú előterjesztés Minősített többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 28-i rendkívüli ülésére 1 1. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 28-i rendkívüli ülésére Tárgy: Dombóvár Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. december 15-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. december 15-i rendkívüli ülésére 21. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. december 15-i rendkívüli ülésére Tárgy: Az önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciója

Részletesebben

Munkaadókat terhelő járulékok. Pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre

Munkaadókat terhelő járulékok. Pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2009.(III.2.) rendelete Fegyvernek Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről B E V E Z E T Ő Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete az államháztartásról

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalta: Némethné Sári Irén 2011. március 1.

Egységes szerkezetbe foglalta: Némethné Sári Irén 2011. március 1. Egységes szerkezetbe foglalta: Némethné Sári Irén 2011. március 1. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 9/2010. (II.22.) rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Budapest

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2010. (II.12.) rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről. A rendelet hatálya

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2010. (II.12.) rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről. A rendelet hatálya Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2010. (II.12.) rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Tahitótfalu Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször

Részletesebben

FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról.

FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1992.

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 3/2009. (II.25.) önkormányzati rendelete

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 3/2009. (II.25.) önkormányzati rendelete 1 1 KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 3/2009. (II.25.) önkormányzati rendelete a 2009. évi költségvetésről az 5/2009. (IV.1.) 1, a 8/2009. (IV.24.) 2, a 12/2009. (V.27.) 3, a 13/2009. (VI.3.) 4, a 14/2009.

Részletesebben

(2) Az Önkormányzat az (1) bekezdés szerinti hiányból:

(2) Az Önkormányzat az (1) bekezdés szerinti hiányból: NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 3/2008. (II. 14) számú R E N D E L E T E Nyírbátor Város Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről Nyírbátor Város Képviselőtestülete az államháztartásról szóló - többször

Részletesebben

2006. május 1. II. évfolyam 6. szám TARTALOM

2006. május 1. II. évfolyam 6. szám TARTALOM DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2006. május 1. II. évfolyam 6. szám TARTALOM Határozatok...1. oldal Rendeletek...4. oldal 15/2006.(V.1.) rendelet az önkormányzat 2005. évi gazdálkodásának zárszámadásáról...4. oldal

Részletesebben

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.28.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 1

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.28.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 1 Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.28.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 1 Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

RENDELET - TERVEZET 1..

RENDELET - TERVEZET 1.. RENDELET - TERVEZET Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének../ 2010 (. ) sz. rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2005. (II. 25.) Kgy. rendelete. a Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2005. (II. 25.) Kgy. rendelete. a Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről 2005. február 25. 3. szám Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2005. (II. 25.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2012. április 26-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2012. április 26-i ülésére Szám: 02/65-13/2012. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2010.(II.18.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A 2010.év i k öltségvetésről Módosított rendelet azonosítója: Rendelet

Részletesebben

Javaslat. Pásztó Város Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének módosítására

Javaslat. Pásztó Város Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének módosítására PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-80 /2009. Javaslat Pásztó Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének módosítására

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/141-1/2015/I. Üi.: Vargáné Nagy Éva Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyző MAKÓ ELŐTERJESZTÉS-RENDELETTERVEZET Tárgy: Rendelet-tervezet

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 30JICC6 Tárgy: Javaslat Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2008. évi zárszámadására Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Főváros XVI.

Részletesebben

a) felhalmozási célra 7.786.000,-Ft, b) működési célra 14.000,-Ft.

a) felhalmozási célra 7.786.000,-Ft, b) működési célra 14.000,-Ft. FÜLESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2009. (V. 04.) FKKT. RENDELETE Az önkormányzat 2008. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete. 19/2012. (VI.28.) önkormányzati rendelete

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete. 19/2012. (VI.28.) önkormányzati rendelete Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 19/2012. (VI.28.) önkormányzati rendelete a költségvetésről szóló 3/2012. (II.23.) önkormányzati rendelet áról Budapest XXI. Kerület Csepel

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 74. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-018 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 74. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-018 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 74. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-018 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2012. május 17-i ülésére Tárgy: I./ Pápa Város

Részletesebben

I. Fejezet. II. Fejezet. 1 Módosította: 20/2009. (VI. 15.) K t r. s z. rendelet 1. (1)

I. Fejezet. II. Fejezet. 1 Módosította: 20/2009. (VI. 15.) K t r. s z. rendelet 1. (1) 1. oldal Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2009. (II. 19.) K t r. s z. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről I. Fejezet Sárbogárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

T á j é k o z t a t ó a 2012. évi költségvetés I. félévi alakulásáról

T á j é k o z t a t ó a 2012. évi költségvetés I. félévi alakulásáról Berhida Város Polgármesterétől 8181. Berhida, Veszprémi u. 1-3. Tel.: 88/585-621 Fax: 585-620 Tisztelt Képviselő-testület! T á j é k o z t a t ó a 2012. évi költségvetés I. félévi alakulásáról A 2012.

Részletesebben

Gölle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II. 5.) rendelete. Gölle Község Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről

Gölle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II. 5.) rendelete. Gölle Község Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről Gölle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II. 5.) rendelete Gölle Község Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről Gölle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E XXII. ÉVFOLYAM 2.sz. 2012. FEBRUÁR MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E XXII. ÉVFOLYAM 2.sz. 2. TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI...9-46. oldal

Részletesebben

2. 2. Az önkormányzat költségvetési szervei:

2. 2. Az önkormányzat költségvetési szervei: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2010. (IV.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2/2011. (II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl

ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2/2011. (II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2011. (II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl Az önkormányzat képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91.

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 100. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-018 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu. E l ő t e r j e s z t é s

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 100. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-018 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu. E l ő t e r j e s z t é s PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 100. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-018 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E l ő t e r j e s z t é s a Képviselőtestület 2011. július 7-i ülésére Tárgy: Póti kérelmek

Részletesebben

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2007. évben

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2007. évben 1. számú melléklet Cím szám Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2007. évben Alcím szám Előir. szám Cím neve Alcím neve Előir. neve Adatok E Ft-ban 2006.évi 2007.évi terv Eredeti 1. Költségvetési

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetési előirányzatokról

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetési előirányzatokról Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetési előirányzatokról I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat

Részletesebben

K I V O N A T. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2010. február 25-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2010. február 25-i ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T 10/2010. (II.25.) önkormányzati határozat: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2010. február 25-i ülésének jegyzőkönyvéből Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2010. január 23-i ünnepi

Részletesebben

Marcali Város Képviselőtestületének 24/2006.(VII. 07.) számú rendelete

Marcali Város Képviselőtestületének 24/2006.(VII. 07.) számú rendelete Marcali Város Képviselőtestületének 24/2006.(VII. 07.) számú rendelete az önkormányzat 2006. évi költségvetését megállapító 6/2006.(II.10.) számú rendelet módosításáról. Marcali Város Képviselő-testülete

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. május 2-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. május 2-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. május 2-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: A kommunista diktatúrák áldozatainak emlékműve A közgyűlés a határozat 1./ pontját

Részletesebben

Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2010. (IX. 03.) rendeletével módosított. 1/2010. (III. 01.) rendelete

Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2010. (IX. 03.) rendeletével módosított. 1/2010. (III. 01.) rendelete Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2010. (IX. 03.) rendeletével módosított 1/2010. (III. 01.) rendelete Mágocs Város Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről (a módosítással egységes szerkezetbe

Részletesebben

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2009. (II.27) r e n d e l e t e Decs Nagyközség Önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 23/2008. (X. 1.) ÖR. rendelete

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 23/2008. (X. 1.) ÖR. rendelete C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 23/2008. (X. 1.) ÖR. rendelete Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának 2008. évi költségvetéséről szóló 1/2008. (I. 30.) ÖR. rendeletének

Részletesebben

Az önkormányzat 2010. évre tervezett bevételei

Az önkormányzat 2010. évre tervezett bevételei 1. számú melléklet Az önkormányzat 2010. évre tervezett bevételei 2010.06.30. % 1 Intézményi működési bevételek 405 084 421 334 163 770 39% 1.1. Polgármesteri Hivatal működési bevételei 285 700 301 950

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án tartandó ülésére Lengyeltóti Városi Önkormányzat Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi u. 2. Száma: 6973-2/2011. E l ő t e r j e s z t é s a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet hatálya. A költségvetési rendelet hatálya az önkormányzatra, valamint az általa irányított költségvetési szervekre terjed ki.

I. fejezet. A rendelet hatálya. A költségvetési rendelet hatálya az önkormányzatra, valamint az általa irányított költségvetési szervekre terjed ki. Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testületének /. (II..) önkormányzati rendelete Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testületének. évi költségvetéséről Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Burgyánné Czibik Éva polgármester

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Burgyánné Czibik Éva polgármester Pécsely Község Önkormányzata PÉCSELY Szám:201/ 2-7 /2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2016.február 15-án 10:00 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Burgyánné Czibik

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1

Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1 Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől 1/1 ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban

Részletesebben

Pusztavám Község Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2011.(II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Pusztavám Község Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2011.(II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Pusztavám Község Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2011.(II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Pusztavám Község Önkormányzati Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Orosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (II.06.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Orosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (II.06.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Orosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének /01. (II.0.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 01. évi költségvetéséről Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 148/2007. /IX.13./ ÖKT h a t á r o z a t a

KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 148/2007. /IX.13./ ÖKT h a t á r o z a t a KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 148/2007. /IX.13./ ÖKT h a t á r o z a t a a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató az előző ülést követően tett fontosabb intézkedésekről,

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2007. Évi zárszámadási rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 06-án 18 órai kezdettel tartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 06-án 18 órai kezdettel tartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 06-án 18 órai kezdettel tartott ülésén. Határozat száma Tárgy 4/2012. (III. 06.) Adósságot keletkeztető ügyletek

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 15/2011 (IV. 27.) ÖKT sz. rendelettel elfogadott BESZÁMOLÓJA a 2010 évi költségvetés végrehajtásáról Előterjesztő: Wittinghoff Tamás polgármester Tartalomjegyzék

Részletesebben

3. /1/ Az önkormányzat 2011.évi költségvetés kiadásainak főösszegét

3. /1/ Az önkormányzat 2011.évi költségvetés kiadásainak főösszegét Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 23/2011.(XII. 29.) önkormányzati rendelete a 22/2011.(XI. 30) Önkormányzati rendelettel, a 19/2011.(IX.30.) rendelettel, a 18/2011.(IX.9.) rendelettel, a

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA R E N D E L E T E K 56/2009. (XI.27.) sz. önk. rendelet A menetrend szerinti helyi járatú autóbusz közlekedés díjáról szóló 37/2004. (XII.17.)

Részletesebben

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 1. Kihirdetve: Felsőpáhok, 2013. április 10.

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 1. Kihirdetve: Felsőpáhok, 2013. április 10. Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6/2013. (IV.10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2010. évi gazdálkodás zárszámadásának tárgyában

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2010. évi gazdálkodás zárszámadásának tárgyában Nagykálló Város Önkormányzata Polgármesterétől 4320 Nagykálló, Somogyi B. út 5-7. (42) 263-101 Fax: 42/263-309 4321 Nagykálló Pf. 4. E-mail. polgarmester@nagykallo.hu Ügyiratszám: 3316-3/2011.közp. Ügyintéző:

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete. a 2010. évi zárszámadásról

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete. a 2010. évi zárszámadásról Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete a 2010. évi zárszámadásról (módosításokkal egységes szerkezetben) Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 1 /2011. (I.27.) számú önkormányzati rendelete a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl

A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 1 /2011. (I.27.) számú önkormányzati rendelete a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 1 /2011. (I.27.) számú önkormányzati rendelete a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 2010. 2010. 1.205.320 1.249.320 I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 2010. 2010. 1.205.320 1.249.320 I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kozármisleny Város Önkormányzata - a helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetését is tartalmazó - 2010. évi költségvetésének mérlege BEVÉTELEK (ezer Ft-ban) megnevezés KIADÁSOK (ezer

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzat

Letenye Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 8868 Letenye Kossuth L. u. 10. Tel.: 93/544-989 Letenye Város Önkormányzat 2010. évi költségvetése Megtárgyalta: Pénzügyi Bizottság - 1 - Letenye Város Önkormányzat önállóan működő

Részletesebben

Halásztelek Város Önkormányzat képviselő - testületének 4/2011. (III. 11.) rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Halásztelek Város Önkormányzat képviselő - testületének 4/2011. (III. 11.) rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Halásztelek Város Önkormányzat képviselő - testületének 4/2011. (III. 11.) rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

... NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére.

... NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. ... NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A 2012. évi költségvetés

Részletesebben

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetését az Országgyűlés a 2010. évi CLXIX. Törvényben határozta meg.

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetését az Országgyűlés a 2010. évi CLXIX. Törvényben határozta meg. Tisztelt Képviselők! A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetését az Országgyűlés a 2010. évi CLXIX. Törvényben határozta meg. A törvény elfogadása után kezdődhet meg az elemi szintű költségvetési tervezet

Részletesebben