Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2/2016. (II. 5.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat évi költségvetéséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2/2016. (II. 5.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről"

Átírás

1 Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának /. (II..) önkormányzati rendelete az Önkormányzat. évi költségvetéséről Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.). () bekezdésében és a Magyarország. évi központi költségvetéséről szóló. évi C. törvényben kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló. évi CLXXXIX. törvény. () bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:. A rendelet hatálya a Közgyűlésre, annak szerveire, a Polgármesteri Hivatalra (a továbbiakban: Hivatal), az Önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.. () A Közgyűlés a címrendet a ()-() bekezdés szerint állapítja meg. () A költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását e rendelet. melléklete tartalmazza. () Az Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások e rendelet -. melléklete szerinti felsorolásban külön-külön címet alkotnak.. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a többlet mértéke. A Közgyűlés a Hivatal és a költségvetési szervek együttes. évi költségvetését az. melléklet alapján.9.99 ezer Ft tárgyévi bevétellel,.. ezer Ft tárgyévi kiadással,.8 ezer Ft pénzmaradvánnyal, ezer Ft áthúzódó kötelezettséggel, ezer Ft finanszírozási célú pénzügyi bevétellel, ezer Ft finanszírozási célú pénzügyi kiadással, létszámkerettel állapítja meg. 99 fő intézményi közszférában alkalmazott fő önkormányzatnál foglalkoztatott 9 fő intézményi közfoglalkoztatott. évi költségvetés Garamvölgy i Attiláné

2 Ezen belül:. a működési célú bevételt ezer Ft-ban. a működési pénzmaradványt 7.8 ezer Ft-ban. a működési célú kiadásokat ezer Ft-ban ebből:.. a személyi juttatások kiadásait.7. ezer Ft-ban.. a munkaadókat terhelő járulékokat 7. ezer Ft-ban.. a dologi kiadásokat.77. ezer Ft-ban.. a speciális célú támogatásokat.87.7 ezer Ft-ban.. a pénzforgalom nélküli kiadásokat (tartalék) ezer Ft-ban.. önkormányzati működési áthúzódó kiadásokat ezer Ft-ban.7. a működési célú céltartalékot. ezer Ft-ban. a felhalmozási célú bevételt..97 ezer Ft-ban. a felhalmozási pénzmaradványt 7. ezer Ft-ban. a felhalmozási célú kiadást.8. ezer Ft-ban ebből:.. a beruházások összegét.7.87 ezer Ft-ban.. a felújítások összegét 8. ezer Ft-ban.. a költségvetési szervek felhalmozási kiadás összegét.779 ezer Ft-ban.. a speciális célú támogatásokat. ezer Ft-ban.. a felhalmozási célú céltartalékot.98 ezer Ft-ban.. költségvetési szervek felhalmozási célú áthúzódó kiadásait ezer Ft-ban.7. önkormányzati felhalmozási célú áthúzódó kiadásokat ezer Ft-ban állapítja meg. Az Önkormányzat. évi költségvetésének az Áht.. () és () bekezdése szerinti bontását az.. mellékletben mutatja be.. Az Önkormányzat bevételei. () A. -ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását, kiadási főösszegeit e rendelet. melléklete tartalmazza.. évi költségvetés Garamvölgy i Attiláné

3 () A Közgyűlés a likviditási problémák kezelésére éven belül felvehető. ezer Ft likvid hitelkeret felvételét hagyja jóvá és felhatalmazza a polgármestert a számlavezető bankkal az erről szóló megállapodás aláírására, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér hitel felvételére. () A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert az átmenetileg szabaddá váló pénzeszközök befektetésére kincstárjegy és állampapír vásárlása, illetve betétbe történő lekötés formájában.. A. -ban megállapított bevételek közül a költségvetési szervek működési és egyéb bevételeit, valamint az intézményi támogatásokat költségvetési szervenként e rendelet. melléklete tartalmazza.. Az Önkormányzat kiadásai. () A Közgyűlés a. évi költségvetés költségvetési szervenkénti kiadási előirányzatait e rendelet. melléklete szerint hagyja jóvá. () A Közgyűlés az Önkormányzat éves létszám-előirányzatát összesen az. melléklet, költségvetési szervenként a.. melléklet szerint hagyja jóvá. () A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a. évi közfoglalkoztatási pályázat benyújtására. A pályázat eredményének függvényében a létszámadatokban bekövetkezett változás a soron következő költségvetési rendeletmódosítás keretében kerül átvezetésre () A Közgyűlés az önkormányzati gazdálkodás működési kiadásait, az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatásokat, valamint a szociálpolitikai kiadásokat a, /a és /b melléklet szerint hagyja jóvá. 7. A Közgyűlés a felújítási előirányzatokat célonként e rendelet -8. melléklete szerint hagyja jóvá. A jóváhagyott új induló célok a keretösszegen belül az elfogadott rangsornak megfelelően valósíthatók meg. A Közgyűlés a fejlesztési kiadásokat e rendelet 9. melléklete szerint állapítja meg. 8.. évi költségvetés Garamvölgy i Attiláné

4 . Általános és céltartalék 9. () A Közgyűlés az Önkormányzat céltartalékát.9 ezer Ft összegben e rendelet. mellékletében felsorolt célokra állapítja meg. () A Közgyűlés általános működési céltartalékot nem állapít meg, és az általános felhalmozási céltartalékot. e Ft összegben állapítja meg.. Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek, programok bevételi és kiadási előirányzatait e rendelet. melléklete tartalmazza.. Többé ves kihatással járó feladatok. A Közgyűlés a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.. A. évi költségvetés végrehajtásának szabályai. () Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, erről a Polgármester legalább a) a féléves, valamint a háromnegyed éves gazdálkodásról szóló beszámolóval egyidejűleg, illetve b) az éves beszámolót tárgyaló Közgyűlést megelőzően a tárgyévet követő év február 8-ig a Közgyűlést tájékoztatja. () Ha év közben az Országgyűlés előirányzatot zárol az Önkormányzat költségvetéséből, annak kihirdetését követően haladéktalanul a Közgyűlés elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.. évi költségvetés Garamvölgy i Attiláné

5 . () A Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többször módosított 8/.(XII.7.) önkormányzati rendelet. mellékletében szereplő átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát, a felújítási előirányzatokon belül az elkülönített tartalékkeretek, a lakás és nem lakás bérlemények felújítási előirányzatán belül a szociális bérlakások újrahasznosítására, közérdekű elhelyezési feladatokra elkülönített keret, a fejlesztési kiadásokon belül a pályázatok előkészítésére, illetve tervezési feladatokra, az önkormányzati működési kiadásokon belül kiadványokra, rendezvényekre, marketing és kommunikációs feladatokra, bontási feladatokra elkülönített keretösszeg, valamint a céltartalékon belül az ifjúsági keret, a polgármesteri keret, az állami, városi ünnepek és az egyéb rendezvények, ünnepi programok megrendezésére, a közművelődési programokra, a beruházási, felújítási munkák, önkormányzati és intézményi pályázatok előkészítési és tervezési feladataira elkülönített céltartalékok, valamint az általános működési és felhalmozási tartalékra, pénzmaradvány elszámolásra elkülönített keretösszeg terhére a Polgármesterre, a felújítási előirányzatokon belül az új induló intézményi felújítási keretek felosztásának hatáskörét a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottságra ruházza át. () A Közgyűlés a Polgármester Mötv. 8. () bekezdésében kapott felhatalmazása vonatkozásában az értékhatárt millió Ft-ban állapítja meg. () Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a Közgyűlés által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak. () Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek a negyedévet követő költségvetési rendelet módosítás keretében kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a Polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz. () A jóváhagyott költségvetésen, testületi, bizottsági vagy polgármesteri döntésen alapuló előirányzatokról, előirányzat módosításokról a költségvetési szervek kiadási és bevételi főcsoportokra szóló kiértesítését a Jegyző végzi.. () A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül az intézmény vezetője a felelős. () A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.. évi költségvetés Garamvölgy i Attiláné

6 . () Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a Közgyűlés dönt a Polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával. () Az () bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok felosztásáról, költségvetési szervek saját hatáskörben kezdeményezett rendelet módosításáról a Közgyűlés a. () bekezdésben foglalt módon dönt. 7. A költségvetési szervek előirányzat módosításának szabályai. () A költségvetési szerv a támogatáson kívüli bevételeinek alakulásáról és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási igényeiről az első negyedévtől kezdődően, a Hivatal munkatervében meghatározott időpontban tájékoztatja a Pénzügyi Irodát. () A költségvetési szerv, jelentési kötelezettségét az erre a célra kialakított, képleteket is tartalmazó segédtáblák alkalmazásával teljesíti. A támogatáson kívüli bevételek melléklete elkülönítve tartalmazza a saját hatáskörben módosítható és az irányító szervi hatáskörbe bevont többletbevételek felhasználásának igényeit. () A költségvetési szervnek a mellékleteket a Gazdasági Igaz gatóság által kiadott tájékoztatóban foglaltak figyelembevételével, az abban meghatározott határidő betartásával kell eljuttatnia az irányító szerv részére. () A költségvetési szerv kiadási és bevételi előirányzatait saját hatáskörben módosíthatja: a) a jóváhagyott előző évi pénzmaradványából, az irányító szerv értesítése szerint, b) államháztartáson kívülről származó átvett pénzeszközökből, c) egyéb támogatásértékű bevételből. () A költségvetési szerv az előző év (évek) pénzmaradványát és kiadási előirányzatait annak végleges jóváhagyása után, a kiértesítésben foglaltak szerint módosíthatja. () Abban az esetben, ha az Önkormányzat a költségvetési szerv pénzmaradványa terhére az elvonást nem tudja érvényesíteni, akkor a visszafizetés elszámolásának módjáról a Közgyűlés a pénzmaradvány jóváhagyását követően, a következő évi költségvetés terhére is rendelkezhet. (7) A kötelezettséggel terhelt pénzmaradványból, kiemelt előirányzatok közötti korrekció csak kivételesen indokolt esetben, az irányító szerv egyetértésével hajtható végre. Az ellenőrzés által feltárt, indokolatlanul kimutatott kötelezettség pénzügyi fedezete elvonásra kerülhet.. évi költségvetés Garamvölgy i Attiláné

7 (8) A célvizsgálat által megállapított szabad pénzmaradvány elvonásáról a zárszámadásról és a pénzmaradvány elszámolásáról szóló önkormányzati rendelet keretében dönt a Közgyűlés. (9) A költségvetési szerv saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítása az alábbiak figyelembevételével hajtható végre: a) a módosítás a működési és felhalmozási egyensúlyt nem változtathatja, működési célú bevétel saját hatáskörben nem használható fel felhalmozási célú kiadások teljesítésére, b) abban az esetben, ha a költségvetési szerv- meghatározott feladatra vonatkozóan-, államháztartáson belülről származó támogatás és átvett pénzeszköz többletéből működési és felhalmozási célú kiadást is teljesített, akkor a forrás összegét is a felhasználás céljának megfelelően, annak egyező értékével, bontásával kell könyvelni és ennek megfelelően az előirányzatot módosítani, c) saját hatáskörben történő előirányzat-módosítás nem irányulhat a működési és felhalmozási célú támogatások egymás közötti átcsoportosítására, megváltoztatására. () Az irányító szervi hatáskörbe bevont többletbevételek (intézményi működési bevételek és tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése) csak a Közgyűlés előzetes engedélyével használhatók fel, az előirányzatok módosításának átvezetése csak a döntést követően történhet. () A költségvetési szervnek, a felhasználásra nem engedélyezett összeget a jóváhagyás közlésétől számítva, az Önkormányzat elszámolási számlájára öt napon belül kell befizetnie, vagy ettől eltérően- a kiskincstári rendszer miatt, döntéstől függően - az elvonást a Polgármester a limit keret csökkentésével is érvényesítheti. () A többletbevételnek - a segédtábla szerkezete szerint- elkülönítve kell tartalmaznia az áfa értékét is tartalmazó élelmezési bevételeket, az egyéb nem kiemelt többletbevételeket. () Az élelmezési kiadások és bevételek elszámolása havi bontásban történhet, a segédtábla mellékletének alkalmazásával. () Az élelmezési bevételeket nem tartalmazó, egyéb irányító szervi hatáskörbe bevont bevételek eredeti előirányzatát meghaladó felhasználásáról a Közgyűlés a költségvetési rendelet módosításakor dönt. () A költségvetési szerv saját hatáskörben, kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást nem hajthat végre; az átcsoportosítást a részére megküldött segédtábla alkalmazásával, indoklással ellátva az alábbiak figyelembevételével kell jelentenie: a) működési és felhalmozási kiadások közötti átcsoportosítás, illetve a működési és felhalmozási célú költségvetési támogatások egymás közötti előirányzat módosítása csak irányító szervi hatáskörben történhet,. évi költségvetés Garamvölgy i Attiláné 7

8 b) kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás a hatályos jogszabályban foglalt korlátozások figyelembevételével történhet, viszont abban az esetben, ha az önkormányzat a tervezés során egyszeri jelleggel személyi juttatást érintő elvonásról rendelkezik, és a költségvetési szervnél emiatt túllépés mutatkozna, a hiány összegét a szabad kiadásainak előirányzata terhére átcsoportosíthatja, c) az átcsoportosítási igény tartalmazhatja az esetlegesen előforduló (például: téves tervezés, vagy évközi jelentés miatti) helyesbítő, kiemelt előirányzatok közötti korrekciókat, átvezetéseket. () A költségvetési szerv részére az Önkormányzat céltartalékából, továbbá központi forrásból elszámolási kötelezettséggel biztosított céljellegű támogatások előirányzata terhére a tényleges felhasználás szerinti korrekciók kivételével- átcsoportosítás nem hajtható végre. (7) A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv az adatszolgáltatásnak a gazdasági feladatokat ellátó költségvetési szerv közreműködésével tesz eleget. 8. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások 7. () A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva az intézmény részére engedélyezett létszám (álláshely) keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani. () Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzat nem léphető túl. () A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését. () A költségvetési szervnél keletkezett bérmaradványból jutalom kifizetésére kivéve a többletbevételből történő kifizetést csak abban az esetben kerülhet sor, ha valamennyi jogszabály szerinti fizetési kötelezettségét teljesíti. () A költségvetési szervnél túlóra, helyettesítési díj elszámolására, kifizetésére átalány alkalmazásával nem kerülhet sor.. évi költségvetés Garamvölgy i Attiláné 8

9 8. A Közgyűlés hozzájárul, hogy a költségvetési szervek saját költségvetésük terhére az e rendeletben nem szereplő beruházási és felújítási feladataikat elvégezhessék. Az. ezer Ft értékhatárt meghaladó feladatokat a költségvetési szerv vezetője nappal a munkálatok megkezdése előtt köteles a jegyzőnek bejelenteni. Ezen feladatok megvalósítása azonban sem a tárgyévben, sem a későbbi években sem fejlesztési, felújítási, sem működési többlettámogatási igénnyel nem járhat. 9. ()A Közgyűlés által jóváhagyott, illetve önkormányzati keretekből biztosított illetve az államháztartáson kívülről átvett támogatások átadása, továbbadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni elszámolási kötelezettség előírásával. ()Az önkormányzati támogatások felhasználását és a felhasználásról adott számadást ellenőrizni kell. ()Nem folyósítható támogatás azon szervezetek részére, melyeknek lejárt határidejű tartozása van az Önkormányzat felé, vagy a korábbi támogatásához kapcsolódó lejárt elszámolási kötelezettségét nem teljesítette, illetve az egyesületi jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló. évi CLXXV. számú törvény. és 7. -a alapján a beszámolójának letétbe helyezését nem teljesítette. ()A gazdasági és társadalmi szempontból kiemelt jelentőségű célokhoz és pályázatokhoz államháztartáson kívülről átvett támogatások befogadásáról és felhasználásáról minden esetben a Közgyűlés dönt.. Az Önkormányzat költségvetési szervei éven túli kötelezettséget csak a Közgyűlés jóváhagyásával vállalhatnak.. A költségvetési szervek költségvetési támogatását a Közgyűlés az intézmények pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerülnek kiutalásra.. Az állami támogatás igényléséhez szolgáltatott adatok %-nál nagyobb mértékű eltéréséért a költségvetési szerv vezetője a felelős.. évi költségvetés Garamvölgy i Attiláné 9

10 . A Közgyűlés a közalkalmazotti illetmények megállapításánál csak a törvény által kötelezően előírt, illetve a Közgyűlés által engedélyezett átsorolások, illetve kedvezmények többletköltségeire biztosít önkormányzati támogatást.. A Közgyűlés a. évi költségvetésről szóló. évi C. törvény 7. () bekezdése előírásait figyelembe véve az önkormányzat illetve a Kaposvár-Sántos Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás által fenntartott költségvetési szerveknél foglalkoztatott közalkalmazottak és a közszolgálati tisztviselők részére éves szinten. Ft/fő (munkaadót terhelő járulék nélkül) bankszámla-hozzájárulást biztosít.. () Az Önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e -ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe. () A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni. () A szerződéskötés feltétele, hogy a) a költségvetési szerv az adott feladatellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre. () Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető. () A feladat ellátásának a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv Szervezeti és Működési Szabályzatban határozza meg. () A szolgáltatási szerződésnek tartalmaznia kell különösen: a) az ellátandó feladatot, b) a díjazás mértékét, c) részletes utalást arra, hogy a () bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn, d) a szerződés időtartamát, e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.. évi költségvetés Garamvölgy i Attiláné

11 9. Követelések. () A lejárt követelés, térítési díj hátralékok behajtásáról az Önkormányzat esetében a polgármester, a költségvetési szervek esetében az intézményvezető köteles intézkedni. () Az államháztartásról szóló. évi CXCV. törvény 97. -ának () bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Önkormányzat esetében a Polgármester, a költségvetési szervek esetében az intézményvezető az alábbi esetekben saját hatáskörben engedélyezheti a me g nem térült követelések törlését: a) a felszámolási eljárás alá vont szervezettel szemben fennálló meg nem térült követelés, b) egyéb, végrehajtás során behajthatatlanná vált, valamint bírósági döntéssel alátámasztott behajthatatlan követelés, c) a kisösszegű lejárt követeléseik közül azon követeléseik esetében, melyeknek érvényesítésével kapcsolatos költségei igazoltan meghaladják a követelés összegeit, vagy a követelés összege nem éri el a. Ft-ot, amennyiben az önkéntes teljesítésre történő felszólítás eredménytelenül zárult. () Követelés lemondásáról az () és a () bekezdésben foglaltak kivételével kizárólag a Közgyűlés dönthet.. Készpénzben történő kifizetések 7. () Az államháztartásról szóló. évi CXCV. törvény 8. -ában kapott felhatalmazás alapján a Közgyűlés a Hivatalnál és a költségvetési szerveknél a kiadások készpénzben történő kifizetését az alábbi esetekben engedélyezi: a) készpénzfizetési számlák, b) vásárlási előleg, ellátmány, c) munkavállalók illetmény előlege, d) munkavállalók utazási költségtérítése, e) munkavállalók belföldi kiküldetése, f) közcélú dolgozók munkabére, g) segélyek, h) lakáspályázati díj visszafizetése, i) térítési díjak visszafizetése.. évi költségvetés Garamvölgy i Attiláné

12 . Záró rendelkezés 8. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a költségvetési év egészére kell alkalmazni. Kaposvár,. január 8. Szita Károly polgármester dr. Csillag Gábor jegyző. évi költségvetés Garamvölgy i Attiláné

13 / Bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege. melléklet a /.(II..) sz. önkormányzati rendelethez (ezer Ft) A B D Sorszám Bevételek. évi terv I.Tárgy évi működési célú bevételek Költségvetési szervek működési célú bevétele 7, Ktgvetési szervek működési bevétele 87 9,, Ebből: élelmezési bevételek áfá-val,, egyéb intézményi működési bevételek 7 7, Egyéb működési bevételek összesen 9 87,, Támogatásérétkű működési bevételek összesen 87,,, OEP alapból támogatásértékű működési bevétel 97,,, egyéb támogatásértékű működési bevétel 9 7,, Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről,, Közhatalmi bevétel. Önkormányzat működési célú bevételei összesen , Működési bevételek összesen 7,, Működési c.önkormányzati egyéb bevételek (/ d.sz.melléklet ÁFA nélkül) 9,, Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 7,,, működési célú ÁFA (/ d.sz.melléklet ) 9 8,,, működési célú ÁFA (nem lakáscélú bérleti díj, haszonbérlet),,, Vizi közmű bérleti díj Áfa-ja 9 8,, Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja,,, Sajátos felhalmozási bevételek és értékesített immat. javak, tárgyi eszközök ÁFA-ja 7,,, Építési telek-és ingatlaneladás ÁFA-ja(/e.sz.melléklet ) 97,, Kamatbevételek, Sajátos működési bevételek összesen 9 7,, Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok 7,,, Ebből:*építményadó 8,,, *telekadó,,, *kommunális adó,,, *iparűzési adó,,, *idegenforgalmi adó,,, *adóhátralékok beszedése,, Átengedett központi adók,,, Ebből:*gépjárműadó,, Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 8 7,,, Ebből *bírság - és pótlék,,, *egyéb sajátos bevétel (/ d.sz.melléklet ÁFA nélkül),,, *talajterhelési díj 8,,, * magánfőzőtt párlat jövedéki adója,,, *nem lakás célú bérlemények bérleti díja (ÁFA nélkül) 9, Működési támogatások összesen 9,, Helyi Önk. általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása 8 9,, Működési célú egyéb központi támogatások (/b sz.melléklet), Egyéb működési bevételek összesen 9,, Működési célú tám. értékű bevételek (/c.sz.melléklet ) 9,, Működési célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről (/c.sz.melléklet ) I. Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(+) /: -. melléklet Bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege.xls/mérleg Garamvölgyiné

14 / Bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege. melléklet a /.(II..) sz. önkormányzati rendelethez (ezer Ft) A B D Sorszám Bevételek. évi terv II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek. Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele, Felhalmozási és tőkejellegű bevételek, Egyéb felhalmozási bevételek összesen,, Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen,,, OEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel,,, egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel,, Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről. Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen, Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen,, Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 7,,, Építési telek-és ingatlaneladás (/e.sz.melléklet ÁFA nélkül),,, Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (/d.sz.melléklet ÁFA nélkül),,, Felhalmozási célú Áfa megtérülés,, Sajátos felhalmozási és tőke bevételek,,, Lakásforgalmazás,,, Vizi közmű bérleti díj (ÁFA nélkül),,, Vizi közmű bérleti díj (ÁFA nélkül) áthúzódó,,, Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek (/d.sz.melléklet ÁFA nélkül) 8 8,, Fejlesztési célú központosított előirányzat(/b.sz.melléklet),, Fejlesztési célú támogatások, Egyéb felhalmozási bevételek összesen,, Támogatásértékű felhalmozási bevételek(/c.sz.melléklet ),, Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről(/c.sz.melléklet ) II. Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (+) III. Támogatási kölcsönök visszatérülése 7 7. Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése Tárgy évi bevétel mindösszesen (I+II+III+IV) 9 99 V. Pénzmaradvány, Költségvetési szervek működési pénzmaradványa, Működési önkormányzati pénzmaradvány 7 8, Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa, Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány Pénzmaradvány összesen 7 8 VI. Hitelek Felhalmozási célú hitel Hitelek összesen Bevételek összesen (I+II+III+IV)../: -. melléklet Bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege.xls/mérleg Garamvölgyiné

15 / Bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege. melléklet a /.(II..) sz. önkormányzati rendelethez (ezer Ft) A B D Sor-.évi szám Kiadások terv I.Tárgyévi működési célú kiadások. Költségvetési szervek működési célú kiadása 78, Ebből: személyi juttatás 7 9, munkaadót terhelő járulékok 7 8, dologi és egyéb folyó kiadás 7, egyéb működési kiadások összesen,, ebből: működési támogatásértékű kiadás,, működési c. átadás államháztart-on kívülre,, társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9,, egyéb működési kiadások, ellátottak pénzbeni juttatása Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(,+,...+,) 8, Önkormányzati működési kiadások 9,, ebből: személyi juttatás(.sz.melléklet ) 7,, munkaadót terhelő járulékok(.sz.melléklet ) 7 98,,, dologi és egyéb folyó kiadás(.sz.melléklet ) 9,, egyéb működési kiadások összesen(.sz.melléklet ) 8,,, ebből: működési támogatásértékű kiadás 9,,,, működési c. átadás államháztart-on kívülre(.sz.melléklet ),,, társadalom- és szociálpolitikai juttatások (.b sz.melléklet ) 8, Likvídhitel kamata, Működési célú céltartalékok (.sz.melléklet), Előző évi normatív hozzájárulás és közp.tám.visszafizetése. Működési célú pótigények, intézményi átcsoportosítási igények I Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (+++) 9 89 II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása 779, Ebből: beruházási kiadások áfá-val, felújítási kiadások áfá-val 9 7. Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen 9 7, Beruházási kiadások áfá-val összesen 7 87,, Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások (9.sz.melléklet ) 7 7,, Beruházási kiadások (.melléklet), Felújítási kiadások áfá-val összesen 8,, Önkormányzatnál:intézményi felújítás (.sz.melléklet ),, Lakás- és nem lakás célu ingatlanok felújítása (.sz.melléklet ) 9 8,, Út-járda-híd felújítás(7.sz.melléklet),, Vizi közművek értéknövelő felújítása (8.sz.melléklet) 7, Egyéb felhalmozási kiadások összesen,, ebből: támogatásértékű felhalmozási kiadások,, felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre, Felhalmozási célú céltartalékok (.sz.melléklet ) 98. Felhalmozási c. többlettámogatási igények II. Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(+) 8 Tárgy évi kiadások összesen (I+II)../: -. melléklet Bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege.xls/mérleg Garamvölgyiné

16 / Bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege. melléklet a /.(II..) sz. önkormányzati rendelethez (ezer Ft) A B D Sor-.évi szám Kiadások terv III.Áthúzódó kötelezettségek, Költségvetési szervek működési pénzmaradvány tartaléka, áthúzódó kiadások, Működési önkormányzati pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások Felhalm. c. önkormányzati pénzmaradványból felúj. és felhalm. áth. kiadások Pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen IV. Finanszírozási kiadások Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV+V) Létszám összesen (/a.sz.melléklet ) fő ebből: közfoglalkoztattak létszám kerete 9 közférában foglalkoztatottak létszám kerete 99 önkormányzatnál foglalkoztatottak létszám kerete../: -. melléklet Bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege.xls/mérleg Garamvölgyiné

17 / Működési és felhalmozási költségvetés egyensúlya. melléklet a /.(II..) sz önkormányzati rendelethez I.Működési célu bevételek Költségvetési szervek műk.c.bevétele Költségvetési szervek műk.c.támogatása (halm. ) Költségvetési szervek műk. c.bevétele (halm. nélkül) Költségvetési szervek műk. Pénzmaradványa. terv ei II.Felhalmozási célu bevételek Költségvetési szervek felh.c.bevétele Költségvetési szervek felh.c.tám. (halmozódás ) Költségvetési szervek felh. c.bev. (halm.nélkül) Költségvetési szervek felh. Pénzmaradványa. terv ei Összesen bevételek (I+II) Költségvetési szervek bevétele Költségvetési szervek támogatása Költségvetési szervek bevétele Költségvetési szervek pénzmaradványa. terv ei Önkormányzati mük.c.bevételek Támogatási kölcsönök visszatérülése Önkormányzati felh.c.bevételek Támogatási kölcsönök visszatérülése Önkormányzati bevételek Támogatási kölcsönök visszatérülése Önkormányzati műk. pénzmaradvány és vállalk. eredmény 7 8 Önkormányzati műk. pénzmaradvány és vállalk. eredmény 7 Önkormányzati műk. pénzmaradvány és vállalk. eredmény 8 Működési célu bevételek összesen 9 9 Felhalmozási célu bevételek összesen Bevételek összesen Megjegyzés : hiány = ( - ) 9 A B C D E F G H I.Működési célu kiadások. II.Felhalmozási c.kiadások. Összesen kiadások (I+II). terv terv terv ei. ei. ei. Költségvetési szervek műk.c.kiadása 78 Költségvetési szervek c.felh.kiadása 779 Költségvetési szervek kiadása Ktgv.szervek műk.pénzm. tartaléka, áthúzódó kiadások Ktgv.szervek felhalm.c.pénzm.felújítási és felhalm.áth. kiadások Ktgv.szervek pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások Önk. műk.c.kiadások (halm. ) 8 78 Önk. felh.c.kiadások (halmozódásal ) 8 Önkormányzati kiadások Költségvetési szervek műk.c.támogatása - 97 Költségvetési szervek felh.c.támogatása Költségvetési szervek támogatása - 9 Önkormányzati gazdálkodás műk.c.kiadásai és műk.c.hitel 8 Önkormányzati gazd. felh.c.kiadásai és fejlesztési c. hitel tőketörlesztése 9 7 Önkormányzati gazd. kiadásai Önk. műk. pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások Felhalm.c.önkorm.pénzm.felújítási és felhalm. áth. kiadások Önk. pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások Működési c.pótigény Felhalmozási c. pótigények Pótigények összesen Működési célu kiadások összesen 9 89 Felhalmozási célu kiadások összesen 8 Kiadások összesen I.Működési célu költségvetés egyenlege. II.Felh. c.költségv. egyenlege. Összesen hitel, hiány(i+ii). terv terv terv ei. ei. ei. Működési költségvetés egyenlege 7 Felh. célu költségvetés egyenlege - 7 Hitel, hiány Működési költségvetés tárgy évi egyenlege Felh. célú költségvetés tárgy évi egyenlege - 79 Tárgy évi hitel, hiány - 8 Pénzm.és pénzm.tart,áthúzódó kiadások Műk c.pénzm.és pénzm.tart,áthúzódó kiadások egyenlege 7 8 Felh c.pénzm.és pénzm.tart,áthúzódó kiadások egyenlege 7 egyenlege 8 többlet = (+)../: -. melléklet Működési és felhalmozási költségvetés egyensúlya.xls/egyensúly Garamvölgyiné

18 / Bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege az Áht. () a) szerinti bontásban..melléklet a / (II..) önkormányzati rendelethez A B G H I J K L M N S T U V Sor-.évi A. évi eredeti előirányzatból.évi A. évi eredeti előirányzatból Eltérés (.eredeti ei.-.eredeti ei.) állami állami Megnevezés önként önként állami (államigazgatási) eredeti ei. kötelező (államigazgatási) feladat feladat feladat igazgatási) kötelező kötelező önként vállalt (állam- szám eredeti ei. vállalt eredeti ei. vállalt feladat feladat feladat feladatok feladatok feladatok I.Tárgy évi működési célú bevételek Költségvetési szervek működési célú bevétele 7 7 Ktgvetési szervek működési bevétele ,, Ebből: élelmezési bevételek áfá-val ,, egyéb intézményi működési bevételek Egyéb működési bevételek összesen ,, Támogatásérétkű működési bevételek összesen ,,, OEP alapból támogatásértékű működési bevétel ,,, egyéb támogatásértékű működési bevétel ,, Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről,, Közhatalmi bevétel. Önkormányzat működési célú bevételei összesen Működési bevételek összesen ,, Működési c.önkormányzati egyéb bevételek (/ d.sz.melléklet ÁFA nélkül) ,, Működési célú Áfa megtérülés,, Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja ,,, működési célú ÁFA (/ d.sz.melléklet ) ,,, működési célú ÁFA (nem lakáscélú bérleti díj) ,,, Vizi közmű bérleti díj Áfa-ja ,,, Vizi közmű bérleti díj Áfa-ja áthúzódó,, Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai),, Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja ,,, Sajátos felhalmozási bevételek és értékesített immat. javak, tárgyi eszközök ÁFA-ja ,,, Építési telek-és ingatlaneladás ÁFA-ja(/e.sz.melléklet ) ,,, Felhalmozási célú továbbszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja,, Kamatbevételek Sajátos működési bevételek összesen Illetékek,, Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok ,,, Ebből: építményadó ,,, telekadó,,, kommunális adó,,, iparűzési adó ,,, idegenforgalmi adó - -,,, adóhátralékok beszedése,, Átengedett központi adók Ebből: személyi jövedelemadó helyben maradó része személyi jövedelemadó kiegészítés,,, gépjárműadó,,, termőföld bérbeadásából származó jöv.adó,, Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek ,,, Ebből bírság - és pótlék - -,,, egyéb sajátos bevétel (/ d.sz.melléklet ÁFA nélkül) ,,, talajterhelési díj ,,, *magánfőzőtt párlat jövedéski adója,,, nem lakás célú bérlemények bérleti díja (ÁFA nélkül) Működési támogatások összesen ,, Helyi Önk. általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása ,, Működési célú egyéb központi támogatások (/b sz.melléklet) Egyéb működési bevételek összesen ,, Működési célú tám. értékű bevételek (/c.sz.melléklet ) ,, Működési célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről (/c.sz.melléklet ) Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel I. Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(+) /: -. melléklet Bevételek és kiadások pénforgalmi mérlege az Áht. () a) szerinti bontásban.xls/mérleg Garamvölgyiné

19 / Bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege az Áht. () a) szerinti bontásban..melléklet a / (II..) önkormányzati rendelethez A B G H I J K L M N S T U V Sor-.évi A. évi eredeti előirányzatból.évi A. évi eredeti előirányzatból Eltérés (.eredeti ei.-.eredeti ei.) állami állami Megnevezés önként önként állami (államigazgatási) eredeti ei. kötelező (államigazgatási) feladat feladat feladat igazgatási) kötelező kötelező önként vállalt (állam- szám eredeti ei. vállalt eredeti ei. vállalt feladat feladat feladat feladatok feladatok feladatok II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek. Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Egyéb felhalmozási bevételek összesen,, Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen,,, OEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel,,, egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel,, Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről,, Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvétele. Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen ,, Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése ,,, Építési telek-és ingatlaneladás (/e.sz.melléklet ÁFA nélkül) 8 8,,, Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (/d.sz.melléklet ÁFA nélkül) ,,, Felhalmozási célú Áfa megtérülés,,, Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai),, Sajátos felhalmozási és tőke bevételek ,,, Lakásforgalmazás ,,, Vizi közmű bérleti díj (ÁFA nélkül),,, Vizi közmű bérleti díj (ÁFA nélkül) áthúzódó ,,, Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek (/d.sz.melléklet ÁFA nélkül) ,, Pénzügyi befektetések bevételei,, Fejlesztési célú központosított előirányzat(/b.sz.melléklet),, Fejlesztési célú támogatások (/b.sz.melléklet) Egyéb felhalmozási bevételek összesen 8 - -,, Támogatásértékű felhalmozási bevételek(/c.sz.melléklet ) - -,, Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről(/c.sz.melléklet ),, Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel II. Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (+) III. Támogatási kölcsönök visszatérülése Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése - - IV. Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások Tárgy évi bevétel mindösszesen (I+II+III+IV) V. Pénzmaradvány Költségvetési szervek működési pénzmaradványa ,, Működési önkormányzati pénzmaradvány ,, Állami fenntartásba került intézmények pénzmaradványa Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány Pénzmaradvány összesen VI. Hitelek Felhalmozási célú hitel Hitelek összesen Bevételek összesen (I+II+III+IV) /: -. melléklet Bevételek és kiadások pénforgalmi mérlege az Áht. () a) szerinti bontásban.xls/mérleg Garamvölgyiné

20 / Bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege az Áht. () a) szerinti bontásban..melléklet a / (II..) önkormányzati rendelethez A B G H I J K L M N S T U V Sor-.évi A. évi eredeti előirányzatból.évi A. évi eredeti előirányzatból Eltérés (.eredeti ei.-.eredeti ei.) állami állami Megnevezés önként önként állami (államigazgatási) eredeti ei. kötelező (államigazgatási) feladat feladat feladat igazgatási) kötelező kötelező önként vállalt (állam- szám eredeti ei. vállalt eredeti ei. vállalt feladat feladat feladat feladatok feladatok feladatok I.Tárgyévi működési célú kiadások. Költségvetési szervek működési célú kiadása Ebből: személyi juttatás munkaadót terhelő járulékok dologi és egyéb folyó kiadás egyéb működési kiadások összesen ,, ebből: működési támogatásértékű kiadás,, működési c. átadás államháztart-on kívülre - -,, társadalom- és szociálpolitikai juttatások ,, egyéb működési kiadások ellátottak pénzbeni juttatása Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(,+,...+,) Önkormányzati működési kiadások ,, ebből: személyi juttatás(.sz.melléklet ) ,, munkaadót terhelő járulékok(.sz.melléklet ) ,,, dologi és egyéb folyó kiadás(.sz.melléklet ) ,, egyéb működési kiadások összesen(.sz.melléklet ) ,,, ebből: működési támogatásértékű kiadás ,,,, működési c. átadás államháztart-on kívülre(.sz.melléklet ) ,,, társadalom- és szociálpolitikai juttatások (.b sz.melléklet ) ,,, előző évi működési c.pénzmaradvány átadása,, ellátottak pénzbeli juttatása Likvídhitel kamata - - Működési célú céltartalékok (.sz.melléklet) Előző évi normatív hozzájárulás és közp.tám.visszafizetése Intézmények által jelzett pótigények és kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási igények I Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (+++) /: -. melléklet Bevételek és kiadások pénforgalmi mérlege az Áht. () a) szerinti bontásban.xls/mérleg Garamvölgyiné

21 / Bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege az Áht. () a) szerinti bontásban..melléklet a / (II..) önkormányzati rendelethez A B G H I J K L M N S T U V Sor-.évi A. évi eredeti előirányzatból.évi A. évi eredeti előirányzatból Eltérés (.eredeti ei.-.eredeti ei.) szám állami állami Megnevezés önként önként állami (államigazgatási) eredeti ei. kötelező (államigazgatási) feladat feladat feladat igazgatási) kötelező kötelező önként vállalt (állam- eredeti ei. vállalt eredeti ei. vállalt feladat feladat feladat feladatok feladatok feladatok II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása Ebből: beruházási kiadások áfá-val felújítási kiadások áfá-val egyéb felhalmozási kiadások összesen,, ebből: támogatásértékű felhalmozási kiadások,, felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre,, előző évi felhalmozási c.pénzmaradvány átadása. Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen Beruházási kiadások áfá-val összesen ,, Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások (9.sz.melléklet ) ,, Beruházási kiadások (.sz.melléklet ) Felújítási kiadások áfá-val összesen ,, Önkormányzatnál:intézményi felújítás (.sz.melléklet ) 7 7,, Lakás- és nem lakás célu ingatlanok felújítása (.sz.melléklet ) ,, Út-járda-híd felújítás(7.sz.melléklet) - -,, Vizi közművek értéknövelő felújítása (8.sz.melléklet) Egyéb felhalmozási kiadások összesen,, ebből: támogatásértékű felhalmozási kiadások,, felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre,, áfa befizetés Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata, Felhalmozási célú céltartalékok (.sz.melléklet ) Intézmények által jelzett pótigények és kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási igények II. Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(+) Tárgy évi kiadások összesen (I+II) III. Áthúzódó kötelezettségek Költségvetési szervek működési pénzmaradvány tartaléka, áthúzódó kiadások Működési önkormányzati pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások Költs.szervek felhalm.c.pénzmaradv.ból felúj. és felhalm. áth. kiadások Felhalm. c. önkormányzati pénzmaradványból felúj. és felhalm. áth. kiadások Pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen IV. Költségvetési többlet Költségvetési többlet összesen V. Működési célú hitel törlesztés Áthúzódó költségvetési kiadások / Folyószámlahitel törlesztése Működési célú hitel törlesztése összesen V. Fejlesztési célú hitel tőketörlesztés Fejlesztési c.hitel és kötvény törlesztése Fejlesztési célú hitel tőketörlesztése összesen Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV+V) Létszám összesen (/a.sz.melléklet ) fő ebből: intézményi: közfoglalkoztattak létszám kerete közférában foglalkoztatottak létszám kerete Önkormányzatnál foglalkoztatottak../: -. melléklet Bevételek és kiadások pénforgalmi mérlege az Áht. () a) szerinti bontásban.xls/mérleg Garamvölgyiné

22 Helyi önkormányzatok általános működésének /a. melléklet és ágazati feladatainak támogatása a /.(II..) önkormányzati rendelethez A B C D sorszám Megnevezés. évi költségvetés I. A települési önkormányzatok általános működésének támogatása 99 8 (átvezetés.b.mellékletből) II. III. IV. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása Óvodaműködtetési támogatás. Óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlet kiadások 99 támogatása. Köznevelési intézmények működéséhez kapcsolódó 8 támogatás Köznevelési feladatok összesen: 8 Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése - rendszeres szociális segély - lakásfenntartási támogatás - adósságcsökkentési támogatás - foglalkoztatást helyettesítő támogatás - óvodáztatási támogatás -Panel Plusz Hitelprogram keretében felvett kölcsönhöz kapcsolódó kamattámogatás Jövedelempótló támogatások összesen:. Szociális feladatok egyéb támogatása. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 7 7. Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás 89 támogatása. Gyermek étkeztetés támogatása A szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak 9 87 támogatása összesen: Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása -Rippl-Rónai Múzeum -Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár 8 -Megyei könyvtár kistelepülési könyvtári kieg.tám. -Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás -Közművelődés támogatása 7. Csiky Gergely Színház művészeti támogatás 9 9. Csiky G. Színház létesítmény gazdálkodási célú működési támogatás Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 9 79 összesen: Összesen: 8 9 N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott kiteheto\rendeletek_egyseges\-. (II..) ÖR. a. évi költségvetésről\ -.a...: melléklet Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása.xls /

23 Központi támogatások /b.melléklet a /.(II..) önkormányzati rendelethez A B C D sorszám Megnevezés I. Működési célú támogatások. évi költségvetés. Természetben kifizetett gyermekvédelmi támogatás 9. Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal: Szenvedélybetegek 8. részére Nemzeti nyújtott Rehabilitációs közösségi és alapellátásának Szociális Hivatal: támogatása Pszichiátriai betegek 8. közösségi Egyszeri támogatás ellátásának finanszírozása I. Működési célú támogatások összesen: II. Felhalmozási célú támogatások 7 8 II.. Fejlesztési célú központosított előirányzat.. /.(I..) korm.határozattal jóváhagyott fejlesztési célú támogatás.. Egyszeri támogatás II.. Fejlesztési célú központosított előirányzat összesen: II.. Fejlesztési célú támogatások.. Egyszeri támogatás II.. Fejlesztési célú támogatások összesen: II. Felhalmozási célú támogatások összesen: I-II. Mindösszesen: N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott kiteheto\rendeletek_egyseges\-. (II..) ÖR. a. évi költségvetésről\ -.b...: melléklet Központi támogatás.xls /

24 Támogatás államháztartáson belülről, átvett pénzeszközök /c. melléklet a /.(II..) önkormányzati rendelethez A B C D sorszám Megnevezés. évi költségvetés I. Működési célú támogatás értékű bevételek. Helyi önkormányzatoktól bejáró tanulók után 9. Egyszeri támogatások - I. Működési célú támogatás értékű bevételek összesen: 9 II. II. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről. Egyszeri támogatások - Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen: I-II. Működési célú támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen: 9 III. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek. Egyszeri támogatások Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen: - IV. Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről. Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott támogatások visszafizetése. Egyszeri támogatások - IV. Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről összesen: III.-IV. Felhalm.célú támogatás értékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen: V. Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése. Kaposvári Kosárlabda Klub Kft kölcsön visszafizetés. Egyszeri bevételek V. Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen: VI. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése. Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott kölcsön visszafizetése 7. Munkáltatói kölcsön visszafizetése. Szociális kölcsön visszafizetése. Lakáscélú tám-i keretből folyósított kölcsön megtérülése 7. Egyszeri bevételek - VI. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen: V.-VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen: 7 7 I-VI.mindösszesen: N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott kiteheto\rendeletek_egyseges\-. (II..) ÖR. a. évi költségvetésről\7 -.c. melléklet Támogatás államháztartáson belülről, átvett..: pénzeszközök.xls /

25 Egyéb bevételek lakosságtól, gazdálkodó szervektől /d.melléklet a /.(II..) önkormányzati rendelethez A B C D sorszám I. I. Egyéb sajátos bevételek Megnevezés. évi költségvetés.. Közterülethasználati díj.. Bérleti díjak - új piac-vásárcsarnok 9 - reklámcélú építési törmelék lerakó - építési törmelék lerakó részletfizetés 7 - intézményi konyhák 88 - Keleti Ipari Park területéből ha bérleti díj -Rákóczi Stadion bérleti díj 7 8 -Sütő-és cukrászműhely bérleti díja 7 -Húsipari tanműhely bérleti díja 8 -Tanétterem és tanszálloda bérleti díja 7 -Kaposfüredi futballpálya bérleti díja 7 - Töröcskei hrsz major, földterület, rét haszonbérleti díja 8 -DD-i Közlekedési Központ Zrt busz bérleti díj 87 -Kaposvári Környezetvédelmi Kft bérleti díj 7.. Környezetvédelmi bírság.. Lakbér Virágfürdő terület bérleti díj Virágfürdő vendéglátó (A épület) bérleti díj Élményfürdő C vendéglátó egység építés koncesszió 8.8. ÖMV terület bérleti díj.9. Helyszíni-, szabálysértési- és különféle bírságok. Egyéb egyszeri bevételek - I.. Egyéb sajátos bevételek összesen: ebből alap -ebből Áfa 9 8 I.. Működési célú bevételek.. Kötbér, kártérítés.. Továbbszámlázott szolgáltatások.. Egyéb bevételek ( köztemetés stb.).. Egyéb egyszeri bevételek - I. Működési célú bevételek összesen: 8 - ebből alap 9 -ebből Áfa 7 I. Működési célú bevételek összesen: ebből alap összesen: -ebből Áfa összesen: 9 8 II. Felhalmozási bevételek II.. Sajátos felhalmozási bevételek Működési bevételek.. Szolgalmi jog értékesítés.. KOMÉTA befektetés. évi %-os fix hozama Egyéb egyszeri bevételek - II.. Sajátos felhalmozási bevételek összesen: ebből alap összesen: 8 8 -ebből Áfa összesen: II.. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése.. Bérlőkijelölési jog értéke 87.. Lakosságtól közművesítésre.. Egyéb egyszeri bevételek II.. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése összesen: 87 - ebből alap összesen: -ebből Áfa összesen: II. Felhalmozási bevételek összesen: ebből alap összesen: 7 7 -ebből Áfa összesen: 7 I-II. Mindösszesen: : N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott kiteheto\rendeletek_egyseges\-. (II..) ÖR. a. évi költségvetésről\8 -.d. melléklet Egyéb bevételk lakosságtól, gazdálkodó szervektől.xls /

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 2/2011.(III.01.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 2/2011.(III.01.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének /.(III..) önkormányzati rendelete az Önkormányzat. évi költségvetéséről Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az államháztartásról

Részletesebben

I. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány mértéke

I. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány mértéke Községi Önkormányzat 8649 Balatonberény, Kossuth tér 1. Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2010.(I.27.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló a 18/2009.(X.28.)

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2016. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2016. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2016. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Marcali Város Önkormányzatának 3/2007. (II.16.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről

Marcali Város Önkormányzatának 3/2007. (II.16.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről Marcali Város Önkormányzatának 3/2007. (II.16.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.02.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.02.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Gölle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (II.14) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Gölle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (II.14) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Gölle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (II.14) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Gölle Község Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 13/2016. (V.6.) önkormányzati rendelete

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 13/2016. (V.6.) önkormányzati rendelete Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának /. (V..) önkormányzati rendelete az Önkormányzat. évi költségvetését megállapító, /. (II..) önkormányzati rendeletének módosításáról Kaposvár Megyei Jogú Város

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének.../2012. (.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének.../2012. (.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2012. (.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Ötvöskónyi Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 1, 2

Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 1, 2 Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 1, 2 Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Döbrököz Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2012.(II.11.) rendelete Döbrököz Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről

Döbrököz Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2012.(II.11.) rendelete Döbrököz Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről Döbrököz Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2012.(II.11.) rendelete Döbrököz Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről Döbrököz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK. 5/2013(II.15.) önkormányzati. rendelete

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK. 5/2013(II.15.) önkormányzati. rendelete NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 5/2013(II.15.) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetésről és a költségvetés vitelének szabályairól (egységes szerkezetben a 22/2013.(IV.26.),

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2010. (II. 19.) számú R E N D E L E T E. az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2010. (II. 19.) számú R E N D E L E T E. az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2010. (II. 19.) számú R E N D E L E T E az Önkormányzat

Részletesebben

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2012. (III.08.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2012. (III.08.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2012. (III.08.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről 1 A módosításokkal egységes szerkezetben. Utolsó átvezetett módosítás:

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Az ülés helye: Művelődési Ház tanácskozóterme (Balatonberény, Kossuth tér 1.)

M E G H Í V Ó. Az ülés helye: Művelődési Ház tanácskozóterme (Balatonberény, Kossuth tér 1.) BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- M E G H Í V Ó Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

1. sz. melléklet 1/a. sz. melléklet 1/b. sz. melléklet 1/c. sz. melléklet 1/d. sz. melléklet 2. sz. melléklet 2/a. sz. melléklet 2/b. sz.

1. sz. melléklet 1/a. sz. melléklet 1/b. sz. melléklet 1/c. sz. melléklet 1/d. sz. melléklet 2. sz. melléklet 2/a. sz. melléklet 2/b. sz. SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Készült: Szentes Város Önkormányzata Közgazdasági Osztályán 2010. január-február TARTALOMJJEGYZÉK SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE /2010.

Részletesebben

482 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2015. március 16. I. rész

482 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2015. március 16. I. rész 482 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2015. március 16. I. rész Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 9/2015. (III. 16.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi összevont költségvetéséről

Részletesebben

2.) Az Önkormányzat 2012. IV. n. évi előirányzat módosítása Előadó: Horváth László polgármester, Darvasné Süte Julianna pénzügyi vezető

2.) Az Önkormányzat 2012. IV. n. évi előirányzat módosítása Előadó: Horváth László polgármester, Darvasné Süte Julianna pénzügyi vezető BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- M E G H Í V Ó Balatonberény Község Önkormányzata

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2010. (II.12.) rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről. A rendelet hatálya

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2010. (II.12.) rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről. A rendelet hatálya Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2010. (II.12.) rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Tahitótfalu Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E A Polgármesteri i Hivatal lapja 2005. évi 5. szám 2005. február 15. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETE

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2011.(II. 11.) önkormányzati rendelete. Kadarkút Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésérıl

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2011.(II. 11.) önkormányzati rendelete. Kadarkút Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésérıl Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2011.(II. 11.) önkormányzati rendelete Kadarkút Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésérıl Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselı-testülete (a

Részletesebben

2/2011.(III.1.) MÖK rendelete

2/2011.(III.1.) MÖK rendelete 2/2011.(III.1.) MÖK rendelete Mezőberény Város Önkormányzata 2011 évi költségvetéséről Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói

Részletesebben

A rendelet hatálya. A költségvetés szerkezete

A rendelet hatálya. A költségvetés szerkezete Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 10/2011. (III. 12.) önkormányzati rendelete a Város 2011. évi költségvetéséről (A 27/2011.(VI.27.), a 40/2011.(IX.27.) és a../2011.(xii ) módosító önkormányzati

Részletesebben

Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege B E V É T E L E K

Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege B E V É T E L E K 1. melléklet a 5/2013. (IV.29.) önkormányzati határozathoz Német Nemzetiségi Önkormányzat zárszámadásának pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Bevételi jogcím Eredeti Módosított Teljesítés 1 2 3 4 5 6 1.

Részletesebben

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról Hangony

Részletesebben

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő Testülete. 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő Testülete. 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Hangony Községi Önkormányzat Képviselő Testülete 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Hangony Község Önkormányzat Képviselő - Testülete az államháztartásról

Részletesebben

Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének. /2014. (.) rendelete. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének. /2014. (.) rendelete. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (.) rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Képviselőtestületének 2007. február 22-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Képviselőtestületének 2007. február 22-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 756/2007. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Képviselőtestületének 2007.

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2010.(II.18.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A 2010.év i k öltségvetésről Módosított rendelet azonosítója: Rendelet

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2016. (II. 25. ) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2016. (II. 25. ) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2016. (II. 25. ) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei 2016. évi összevont

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 29.-i ülésére 1. napirend

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 29.-i ülésére 1. napirend E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 29.-i ülésére 1. napirend Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: 2014. évi költségvetési rendelet

Részletesebben

A Közgyűlés 2016. február 18-ai ülésén hozott határozatok...10

A Közgyűlés 2016. február 18-ai ülésén hozott határozatok...10 Érdi VI. évfolyam. 3. 201. Február 19. Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. RENDELETEK 5/201. (II.19.) önkormányzati rendelet Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 201. évi költségvetéséről...2

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetési előirányzatokról

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetési előirányzatokról Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetési előirányzatokról I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat

Részletesebben

Alap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (II. 26.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Alap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (II. 26.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről 1 Alap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (II. 26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

1. A 2013. évi költségvetés előirányzatai

1. A 2013. évi költségvetés előirányzatai A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2013. (II. 15.) önkormányzati R E N D E L E T E a Tolna Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről 1, 2, 3, 4, 5 A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az

Részletesebben

KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 148/2007. /IX.13./ ÖKT h a t á r o z a t a

KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 148/2007. /IX.13./ ÖKT h a t á r o z a t a KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 148/2007. /IX.13./ ÖKT h a t á r o z a t a a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató az előző ülést követően tett fontosabb intézkedésekről,

Részletesebben

A rendelet hatálya. Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési bevételeinek főösszege

A rendelet hatálya. Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési bevételeinek főösszege Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. ( II....) önkormányzati rendelete Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Előterjesztés Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-én tartandó ülésére

Előterjesztés Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-én tartandó ülésére Előterjesztés Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-én tartandó ülésére Ügyiratszám: 369/2015 Ügyintéző: Bauer Georgina Tárgy: Balatonfenyves Község Önkormányzatának

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2010. (II. 15.) Kt. rendelete

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2010. (II. 15.) Kt. rendelete TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2010. (II. 15.) Kt. rendelete a Tapolca Város Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendeletei egyes mellékletei tartalmának meghatározásáról

Részletesebben

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete. 19/2012. (VI.28.) önkormányzati rendelete

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete. 19/2012. (VI.28.) önkormányzati rendelete Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 19/2012. (VI.28.) önkormányzati rendelete a költségvetésről szóló 3/2012. (II.23.) önkormányzati rendelet áról Budapest XXI. Kerület Csepel

Részletesebben

HANGONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 8/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelete

HANGONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 8/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelete HANGONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ - TESTÜLETE 8/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (II. 16.) rendelet módosításáról Hangony Községi

Részletesebben

RENDELETEK NYÍRMÁRTONFALVA 2012.

RENDELETEK NYÍRMÁRTONFALVA 2012. RENDELETEK NYÍRMÁRTONFALVA 2012. ÖR. száma Tárgya Módosítás Hatályon kívül helyezve 1/2012. (II. 20.) 2012. évi költségvetési rendelet 2/2012. (III. 08.) 2/2012. (III. 08.) 2012. évi költségvetési rendelet

Részletesebben

Javaslat az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet megalkotására és kapcsolódó határozatok meghozatalára

Javaslat az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet megalkotására és kapcsolódó határozatok meghozatalára MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Pü.: 720004/2015. Üi.: Szilágyi Kornél Melléklet: 6 db Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Előterjesztés a Közgyűlés 2015. május 21. napján tartandó

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 25-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 25-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 1522/2010. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Pócsmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2012. (IV. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi zárszámadásáról

Pócsmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2012. (IV. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi zárszámadásáról Pócsmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2012. (IV. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi zárszámadásáról Pócsmegyer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Javaslat. Pásztó Város Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének módosítására

Javaslat. Pásztó Város Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének módosítására PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-80 /2009. Javaslat Pásztó Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének módosítására

Részletesebben

Jászteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat.../2014. (...) határozata a 2014. évi költségvetéséről A Jászteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat) az Alaptörvény 32. (1)

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l Pásztó Városi Önkormányzat Képvisel -testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990.évi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t 2 0 1 3. o k t ó b e r 1 5 - i t e s t ü l e t i ü l é s é r e

E L Ő T E R J E S Z T É S a K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t 2 0 1 3. o k t ó b e r 1 5 - i t e s t ü l e t i ü l é s é r e LŐKÖSHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 5743 Lőkösháza, Eleki út 28. Tel.: (66) 244-244 Tel./Fax: (66) 244-074 E-mail: lokoshaza@lokoshaza.hu Honlap: www.lokoshaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a K é p v i s e l

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 06-án 18 órai kezdettel tartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 06-án 18 órai kezdettel tartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 06-án 18 órai kezdettel tartott ülésén. Határozat száma Tárgy 4/2012. (III. 06.) Adósságot keletkeztető ügyletek

Részletesebben

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016. (II.26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016. (II.26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Pilisszentkereszt Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016. (II.26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

2. 2 E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. kihirdetett rendelet minősül. 2 Kihirdetve: 2006. december 27.-én

2. 2 E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. kihirdetett rendelet minősül. 2 Kihirdetve: 2006. december 27.-én 26/2006.(XII.27.) Orosházi Önkormányzati rendelet 1 az Önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendeleteihez kapcsolódó kötelező mellékletek tartalmi meghatározásáról Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A 2010. évi költségvetés mellékletei

A 2010. évi költségvetés mellékletei A 2010. évi költségvetés mellékletei 1. sz. melléklet 1.1. sz. melléklet 2.sz. melléklet 2.1. sz. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési a önállóan és részben önállóan gazdálkodó

Részletesebben

SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e. A rendelet hatálya. A költségvetés címrendje

SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e. A rendelet hatálya. A költségvetés címrendje SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e Az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 3/2008.(II.21.) SKKT rendelete módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról Az

Részletesebben

Beszámoló a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról

Beszámoló a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról Beszámoló a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról Az önkormányzat gazdálkodását az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. XXXVIII. tv, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi CXV. Törvény,

Részletesebben

1. A rendelet hatálya Bazsi Község Önkormányzatra (a továbbiakban: önkormányzat), valamint az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

1. A rendelet hatálya Bazsi Község Önkormányzatra (a továbbiakban: önkormányzat), valamint az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki. BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV. 30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő - testületének 3/2012(II.08.)KT. rendelet az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő - testületének 3/2012(II.08.)KT. rendelet az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről Báránd Községi Önkormányzat Képviselő - testületének 3/212(II.8.)KT. rendelet az önkormányzat és intézményei 212. évi költségvetéséről Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax.: 52/588-405 e-mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

1./ 2016. évi költségvetés

1./ 2016. évi költségvetés 1./ 2016. évi költségvetés Diósjenő Község Önkormányzat képviselő-testületének.../2016. (......) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről (előterjesztés) A település polgármestereként:

Részletesebben

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.28.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 1

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.28.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 1 Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.28.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 1 Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének. 1/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének. 1/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Hatályos:.27.- MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének / (II. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

pénzmaradványának igénybevételét

pénzmaradványának igénybevételét A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 1/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelete a Tolna Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról A

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 1/2009./III.02/ önkormányzati rendelet. az Önkormányzat 2009. évi költségvetésére

KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 1/2009./III.02/ önkormányzati rendelet. az Önkormányzat 2009. évi költségvetésére KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2009./III.02/ önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2009. évi költségvetésére Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 2009 évi költségvetéséről

Részletesebben

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2009. (II.27) r e n d e l e t e Decs Nagyközség Önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

Eszközök és források értékelési szabályzata

Eszközök és források értékelési szabályzata ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG Levélcím: Telefon: Fax: BM-tel: BM-fax: E-mail: 1077 Budapest, Király u. 71. 441-1827 441-1794 441-1821 21-248 21-232 kozpontiiroda@opsz.hu J ó v á h a g y o m: Budapest, 2015.

Részletesebben

Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendelet tervezete. Az előterjesztést készítette: Halcsikné Szabó Ágnes pü.

Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendelet tervezete. Az előterjesztést készítette: Halcsikné Szabó Ágnes pü. 1105-1/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 10-i rendkívüli ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendelet

Részletesebben

1. számú melléklet Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének /215. (II. 27.) önkormányzati rendelete Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 215. évi költségvetéséről Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Részletesebben

Mórahalom Város Polgármesterétől

Mórahalom Város Polgármesterétől Mórahalom Város Polgármesterétől EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐTESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Előterjesztés Mórahalom város Képviselőtestülete részére Előterjesztő: Nógrádi Zoltán polgármester Iktatószám:

Részletesebben

Napirendi pontok tárgyalása:

Napirendi pontok tárgyalása: Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2013. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2013. március 4-én (hétfőn) 17,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet hatálya. A költségvetési rendelet hatálya az önkormányzatra, valamint az általa irányított költségvetési szervekre terjed ki.

I. fejezet. A rendelet hatálya. A költségvetési rendelet hatálya az önkormányzatra, valamint az általa irányított költségvetési szervekre terjed ki. Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testületének /. (II..) önkormányzati rendelete Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testületének. évi költségvetéséről Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

KÖNYVVIZSGÁLÓI ÉRTÉKELÉS, JELENTÉS

KÖNYVVIZSGÁLÓI ÉRTÉKELÉS, JELENTÉS Győrffi Dezső kamarai tag könyvvizsgáló 3800 Szikszó Hunyadi u. 40. Tel: (46) 596-271 KÖNYVVIZSGÁLÓI ÉRTÉKELÉS, JELENTÉS i rendelettervezetének és egyszerűsített beszámolójának felülvizsgálatáról 2012.

Részletesebben

A 2010. évi költségvetésről

A 2010. évi költségvetésről Csabacsűd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő testületének 1/2010.(I.26.) KT. R E N D E L E T E A 2010. évi költségvetésről Kihírdetve: 2010. január 26. Csabacsűd, 2010. január 26. Kasikné Csík Zsuzsanna

Részletesebben

KIEGÉSZÍTÉS a III/1. számú előterjesztéshez

KIEGÉSZÍTÉS a III/1. számú előterjesztéshez KIEGÉSZÍTÉS a III/1. számú előterjesztéshez (Békés Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének elfogadása) Tisztelt Képviselő-testület! Békés Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló előterjesztést

Részletesebben

Gölle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II. 5.) rendelete. Gölle Község Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről

Gölle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II. 5.) rendelete. Gölle Község Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről Gölle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II. 5.) rendelete Gölle Község Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről Gölle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször

Részletesebben

FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról.

FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1992.

Részletesebben

2. A költségvetési rendelet 3. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

2. A költségvetési rendelet 3. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Mezőfalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 3/2012. (III. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról Mezőfalva

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2005. (II. 25.) Kgy. rendelete. a Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2005. (II. 25.) Kgy. rendelete. a Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről 2005. február 25. 3. szám Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2005. (II. 25.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a

Részletesebben

RENDELET - TERVEZET 1..

RENDELET - TERVEZET 1.. RENDELET - TERVEZET Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének../ 2010 (. ) sz. rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2010. (I.29.) r e n d e l e t e Decs Nagyközség Önkormányzatának 2010. évi költségvetéséről Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1

Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1 Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől 1/1 ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban

Részletesebben

A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 1 /2011. (I.27.) számú önkormányzati rendelete a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl

A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 1 /2011. (I.27.) számú önkormányzati rendelete a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 1 /2011. (I.27.) számú önkormányzati rendelete a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása

Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása 1. számú melléklet Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása Megnevezés előirányzat Adatok e Ft-ban módos.ei tény I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Támogatás 55247 56522 56522 Központi

Részletesebben

ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2/2011. (II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl

ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2/2011. (II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2011. (II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl Az önkormányzat képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91.

Részletesebben

a) felhalmozási célra 7.786.000,-Ft, b) működési célra 14.000,-Ft.

a) felhalmozási célra 7.786.000,-Ft, b) működési célra 14.000,-Ft. FÜLESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2009. (V. 04.) FKKT. RENDELETE Az önkormányzat 2008. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalta: Némethné Sári Irén 2011. március 1.

Egységes szerkezetbe foglalta: Némethné Sári Irén 2011. március 1. Egységes szerkezetbe foglalta: Némethné Sári Irén 2011. március 1. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 9/2010. (II.22.) rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Budapest

Részletesebben

Pálosvörösmart Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Pálosvörösmart Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Pálosvörösmart Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Pálosvörösmart Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2010. évi költségvetésének teljesítése

2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2010. évi költségvetésének teljesítése Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/ 2011. (V.3.) önkormányzati rendelete Albertirsa Város Önkormányzata 2010. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Albertirsa Város Önkormányzatának

Részletesebben

5 / 1. n a p i r e n d i p o n t E L Ő T E R J E S Z T É S

5 / 1. n a p i r e n d i p o n t E L Ő T E R J E S Z T É S 5 / 1. n a p i r e n d i p o n t E L Ő T E R J E S Z T É S Vértesacsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 215. január 27-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Vértesacsa Község Önkormányzata

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2016. február 11-i nyilvános ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2016. február 11-i nyilvános ülésére Nyirád Község Önkormányzata Alpolgármesterétől 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/235-001; tel.: 88/506-070 e-mail: hivatal@nyirad.hu 6. napirendi pont Ügyszám: 24-18/2016. Előterjesztő: Nagy Gábor

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Zalavár Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2013. április 30. napján megtartott nyílt testületi üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Zalavár Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2013. április 30. napján megtartott nyílt testületi üléséről Zalavár Község Roma a Iktatószám: 564/2. JEGYZŐKÖNYV Zalavár Község Roma a 2. április 3. napján megtartott nyílt testületi üléséről Határozat: 1/2.(IV.3.) 11/2.(IV.3.) Kód G8 G2 J e g y z ő k ö n y v Készült:

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/ 2009. (II.12.) sz. rendelete. az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/ 2009. (II.12.) sz. rendelete. az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/ 2009. (II.12.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2009. (II.12.)

Részletesebben

Pusztavám Község Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2011.(II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Pusztavám Község Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2011.(II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Pusztavám Község Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2011.(II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Pusztavám Község Önkormányzati Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (IV. 29.) sz. rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetési zárszámadásáról

Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (IV. 29.) sz. rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetési zárszámadásáról Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/214. (IV. 29.) sz. rendelete az önkormányzat 213. évi költségvetési zárszámadásáról Gyömrő Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

5. Az önkormányzat költségvetési mérlegét az 1. számú melléklet tartalmazza.

5. Az önkormányzat költségvetési mérlegét az 1. számú melléklet tartalmazza. Felsőpetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (02.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről Felsőpetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 5/2013.(IV.30.) önkormányzati RENDELETE

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 5/2013.(IV.30.) önkormányzati RENDELETE KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 5/2013.(IV.30.) önkormányzati RENDELETE az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Kissziget Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Orosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (II.06.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Orosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (II.06.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Orosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének /01. (II.0.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 01. évi költségvetéséről Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

az önkormányzat 2016. évi költségvetése

az önkormányzat 2016. évi költségvetése Újhartyán Város Önkormányzat Képviselő Testülete H e l y b e n E L Ő T E R J E S Z T É S az önkormányzat 2016. évi költségvetése 1. napirend Összeállította: Göndörné Frajka Gabriella jegyző Tóth Anikó

Részletesebben

6.-7.-8.-9./2012.(IV.27.) 22. 28./2012.(IV.26.)

6.-7.-8.-9./2012.(IV.27.) 22. 28./2012.(IV.26.) Polgármesteri Hivatal Törtel, Szent István tér 1. JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. ÁPRILIS 26-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Rendeletek száma: Határozatok száma: 6.-7.-8.-9./2012.(IV.27.)

Részletesebben