Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről 1, 2

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 1, 2"

Átírás

1 Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről 1, 2 Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott körében eljárva a következőket rendeli el: I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok), az önkormányzatra és költségvetési szerveire terjed ki. 2. Címrend 2. (1) A 3. -ban megállapított kiadási és bevételi főösszegnek, cím, alcímek szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza. (2) Az önkormányzat és költségvetési szervei külön-külön alkotnak egy-egy alcímet, az önkormányzat költségvetése képezi az önálló címet. II. FEJEZET A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 3. Az önkormányzat és költségvetési szerveinek évi költségvetése 3. 3, 4 (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes évi költségvetését ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással és ezer Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg. (2) 5 A hiány finanszírozását belső forrásból, azaz ezer Ft pénzmaradvány igénybevételével oldja meg. (3) 6, 7 A Képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetésének Adatok: 1000 Ft-ban Megnevezés Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Összesen a) tárgyévi költségvetési bevételét aa) működési költségvetési bevételét ab) felhalmozási költségvetési bevételét b) tárgyévi költségvetési kiadását ba) működési költségvetési kiadását Módosította a 9/2014.(VIII.13.) ör. 2 Módosította a 17/2014.(XII.18.) ör. 3 Módosította a 9/2014.(VIII.13.) ör. 4 Módosította a 17/2014.(XII.18.) ör. 5 Módosította a 9/2014.(VIII.13.) ör. 6 Módosította a 9/2014.(VIII.13.) ör. 7 Módosította a 17/2014.(XII.18.) ör.

2 2 személyi jellegű kiadások munkaadókat terhelő járulékok dologi jellegű kiadások támogatásértékű működési kiadások működési célú pénzeszköz átadás működési kölcsön folyósítás ellátottak pénzbeli juttatásai speciális célú támogatások működési célú általános tartalék bb) felhalmozási költségvetési kiadását beruházások előirányzata felújítások előirányzata támogatásértékű felhalmozási kiadás felhalmozási célú pénzeszköz átadás felhalmozási kölcsön folyósítás egyéb kiadások, hozzájárulások előirányzata fejlesztési célú céltartalék c) költségvetési hiányát Ebből: Kötelező többlet Önként vállalt hiány Államigazgatási hiány ca) működési költségvetési hiányát Ebből: Kötelező többlet Önként vállalt hiány Államigazgatási hiány cb) felhalmozási költségvetési hiányát Ebből: Kötelező hiány Önként vállalt hiány Államigazgatási hiány 0 előző év felhasználható tervezett d) pénzmaradványát d) pontból működési hiány finanszírozását szolgáló tervezett 0 da) pénzmaradványát d. pontból felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló tervezett db pénzmaradványát e) finanszírozási célú műveletek bevételét 0 e) pontból működést szolgáló ea) finanszírozási célú műveletek bevételét 0 e) pontból felhalmozást szolgáló eb) finanszírozási célú műveletek bevételét 0 f) Finanszírozási célú műveletek kiadását 0 f) pontból működési finanszírozását fa) szolgáló műveletek kiadását 0 f) pontból felhalmozás finanszírozását fb) szolgáló műveletek kiadását 0 állapítja meg.

3 3 4. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök 4. (1) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradvány igénybevételét a 2. melléklet alapján hagyja jóvá. (2) A költségvetési évet érintő hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselőtestületet illetik meg. 5. Az önkormányzat bevételei és kiadásai 5. (1) A 3. -ban megállapított bevételi és kiadási főösszeg mérlegszerű bemutatását a rendelet 5. melléklete tartalmazza. (2) A 3. -ban megállapított bevételek közül az intézményi tevékenységi és az egyéb bevételeket, a támogatásokat, valamint a támogatásértékű bevételeket költségvetési szervenként a rendelet 8. melléklete tartalmazza. (3) A Képviselő-testület a évi költségvetés költségvetési szervenkénti kiadási előirányzatait a rendelet 9. melléklete szerint hagyja jóvá. (4) A Képviselő-testület az egyéb működési és felhalmozási kiadások előirányzatait a rendelet 11. melléklete szerint állapítja meg. (5) A Képviselő-testület a beruházási kiadásokat célonként a rendelet 12. melléklete szerint, a felújítási kiadásokat célonként a rendelet 13. melléklete szerint állapítja meg. (6) Az Európai Unió támogatásával megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 14. melléklet tartalmazza. (7) A költségvetési évet követő három év működési és fejlesztési célú bevételeit és kiadásait a 4. melléklet tartalmazza. 6. (1) A Képviselő-testület az önkormányzat éves engedélyezett létszámkeretét összesen, valamint költségvetési szervenként a rendelet 15. melléklete szerint állapítja meg. (2) A Képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a rendelet 16. melléklete szerint állapítja meg. (3) A Képviselő-testület az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 17. melléklet szerint hagyja jóvá. 6. A bevételi többlet kezelése 7. Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet, általános és céltartalékot pénzintézeti pénzlekötés útján a fizetési kötelezettségek figyelembevételével hasznosíthatja. A hasznosítással kapcsolatos szerződések, pénzügyi műveletek lebonyolítására a polgármestert felhatalmazza, aki a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad. A kamatok a lekötés szerinti pénzeszközöket működési illetve céltartalék - növelik. 7. Általános és céltartalék 8. (1) A képviselő-testület a évi költségvetés általános és céltartalékát a 19. melléklet szerint állapítja meg.

4 4 (2) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt. 8. Előirányzat-felhasználási ütemterv 9. A évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 20. melléklet tartalmazza. 9. Több éves kihatással járó ok 10. (1) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó ok előirányzatait a rendelet 21. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg. (2) Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulását, lejárat és eszközök szerinti bontásban a 18. melléklet tartalmazza. 10. Közvetett támogatások 11. A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, illetőleg kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 22. melléklet szerint hagyja jóvá. III. FEJEZET A ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI 12. (1) 8, 9 A képviselő-testület a szociális ellátásokra tervezett Ft keretösszeget állapít meg. (2) A szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendeletbe foglaltak szerint a szociális ellátásokra biztosított pénzbeni támogatások összegéből a polgármester évben Ft összeggel rendelkezhet a rendkívüli átmeneti segélyről sürgős szükség esetén - ha az igénylő életkörülményei az azonnali segítséget indokolják évente legfeljebb két alkalommal, a kérelmező nyilatkozata alapján Döntéseiről a képviselőtestületet havonta tájékoztatja. (3) A képviselő-testület a képviselők tiszteletdíját Ft-ban állapítja meg. (4) A tiszteletdíjak kifizetésére a települési képviselők tiszteletdíjáról szóló 17/2010.(X.14.) önkormányzati rendeletben foglaltak az irányadóak. (5) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amennyiben a tervezett Ft keretösszeg nem elegendő, és amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia. (6) A (5) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet (1) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak. 8 Módosította a 9/2014.(VIII.13.) ör. 9 Módosította a 17/2014.(XII.18.) ör.

5 5 (2) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz. (3) A képviselő-testület a polgármester által kezdeményezett rendelet-módosításáról a 15. (5) bekezdésben foglalt módon dönt. (4) A jóváhagyott költségvetésen, Képviselő-testületi, vagy polgármesteri döntésen alapuló előirányzatokról, előirányzat módosításokról a költségvetési szervek kiadási és bevételi kiemelt előirányzatokra szóló kiértesítését a Közös Hivatal végzi. (1)14. (1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős. Formázott: Felsorolás és számozás (2) A költségvetési szervek éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, kötelezően ellátandó ait maradéktalanul teljesíteni tudja. (3) A költségvetési szerveknél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be nem teljesíthetők. (4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan. (5) A költségvetési szervek kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló ellátása költségvetési többlettámogatást igényel. (6) A költségvetési szervek éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak. 15. (1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá. A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő körjegyzőség. (2) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. (3) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen az, amikor az önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül. (4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy legfeljebb ,- Ft összeghatárig a képviselőkkel előzetes telefonon történt egyeztetés alapján kötelezettséget vállaljon. Az egyeztetésről feljegyzést kell készíteni, és a tételes elszámolást a polgármester a soron következő ülésen írásban ismerteti. (5) A képviselő-testület a (2) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a helyi önkormányzatot érintő módon a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását. 12. A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai

6 6 16. (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2)-(6) bekezdésekben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt. (2) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a (3) (6) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett. (3) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 36.. (2) bekezdésében foglalt eseteket. (4) A költségvetési szervek a gazdálkodási év során elért többletbevételeiket Ft értékhatárig saját hatáskörben felhasználhatják. Az értékhatárt meghaladó többletbevételek felhasználásról - a költségvetési szervek vezetői által benyújtott kérelem alapján a képviselőtestület dönt. (5) Az önállóan működő költségvetési szervek esetében az előirányzatok módosítására csak a pénzügyi-gazdasági ok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetőjével történő előzetes egyeztetés alapján, annak egyetértésével kerülhet sor. (6) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználáshoz kapcsolódó módosításokat kötelesek az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. Az önállóan működő költségvetési szervek e kötelezettségüknek a pénzügyi-gazdasági ok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv adatszolgáltatása útján tesznek eleget. 13. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások 17. (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani. (2) A Képviselő-testület a közalkalmazotti illetmények megállapításánál csak a törvény által kötelezően előírt, illetve a Képviselő-testület által engedélyezett többletköltségekre biztosít önkormányzati támogatást. (3) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl. (4) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését. (5) Az önkormányzat beruházásainak, fejlesztéseinek pályázati úton történő forrásszerzésében részt vevő alkalmazottak részére a pályázatírás, és elnyerés motiválása érdekében a sikeres, megnyert pályázati összeg figyelembe vételével, a pályázati összegnek az önkormányzat számlájára történő megérkezését követően, az összeg bruttó 5 %-a fordítható jutalmazásra, mely a polgármester egyetértésével osztható fel. (6) A képviselő-testület az intézményeknél képződött bérmaradvány felhasználhatóságáról az önkormányzat III. negyedéves gazdálkodásának áttekintése után dönt.

7 14. A támogatások odaítélésének, folyósításának és elszámolásának rendje 18. (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni. 7 (2) A támogatási szerződésben meg kell határozni: a) a támogatott tevékenység konkrét meghatározását, b) a támogatás összegét, c) a támogatás felhasználásának célját, d) a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét, e) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését, f) a beszámolással, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat, g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét, h) a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét, i) a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket, j) a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét, k) a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait. (3) A támogatásban részesülő elszámolási kötelezettséggel tartozik a képviselő-testület felé. (4) A támogatás összegének célhoz rendelt felhasználását a támogatott nevére kiállított számviteli bizonylattal kell igazolni. A támogatott elszámolási kötelezettségének a támogatás folyósítását követő év február 20. napjáig, vagy a támogatási szerződésben meghatározott időpontig köteles eleget tenni és pénzügyi elszámolást és szakmai beszámolót is kell készíteni. Amennyiben az elszámolást, beszámolót a szervezet február 20. napjáig a körjegyző részére nem nyújtja be, úgy a tárgyévi támogatás időarányos összegére (I. negyedév) nem jogosult. Amennyiben az elszámolást, beszámolót a szervezet a támogatási szerződésben meghatározott időpontig nem nyújtja be egy évig támogatásban nem részesíthető. (5) A jegyző tárgyév március havi ülésén írásban tájékoztatja a képviselő-testületet a szervezetek elszámolásairól, beszámolóiról. (6) A képviselő-testület a helyi társadalmi, kulturális szervezetek, alapítványok támogatását negyedéves ütemezésben biztosítja, ettől eltérni polgármester engedélyével lehet, aki erről a soron következő ülésen a képviselő-testületet tájékoztatja. Egyéb esetben a támogatás folyósítására a támogatási szerződésben foglaltak szerint kerül sor. 19. (1) A nettó 5 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül. (2) A Környezetvédelmi Alap bevételeit a település fásítására, virágosítására kell felhasználni. 15. Szolgáltatási szerződés 20. (1) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alap keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e -ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe. (2) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni. (3) A szerződéskötés feltétele, hogy

8 8 a) a költségvetési szerv az adott ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy b) eseti, nem rendszeres jellegű ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre. (4) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető. (5) A ellátásának a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható okat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg. (6) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen: a) az ellátandó ot, b) a díjazás mértékét, c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn, d) a szerződés időtartamát, e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a ellátására, valamint, f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését. 16. Önkormányzati biztos kirendelése 21. (1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, a képviselőtestület a költségvetési szervhez az Áht. 71. (2) és (3) bekezdésben foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki. (2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi. (3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja a) az önkormányzat képviselő-testületének pénzügyi bizottsága, b) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül, c) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló, d) a költségvetési szerv vezetője. (4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé. IV. FEJEZET ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 22. (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek. (2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a évi költségvetési rendelet elfogadásáig az önkormányzat bevételeit beszedje és a legszükségesebb kiadásokat teljesítse. A felhatalmazás az új költségvetési rendelet hatályba lépésének napján megszűnik. (3) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit január 1. napjától alkalmazni kell. Kovács József polgármester Mestyán Valéria címzetes főjegyző

9 9 Kihirdetve: február 13-án. Mestyán Valéria címzetes főjegyző

10 1. melléklet a 2/2014.(II.13.) önkormányzati rendelethez Módosította 9/2014.(VIII.13.) ör. 3. -a Módosította a 17/2014.(XII.18.) ör. 2. -a Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Címrendje 2014.évi költségvetés 1 A B C D E F G H I J K L M N Cím Alcím 2014.évi költségvetés az önkormányzat költségvetési szervei az önkormányzat költségvetési szervei Kötelező Önként vállalt Kiadás Államigazg atási Összesen Kötelező Önként vállalt Államigazg atási Összesen Kötelező Önként vállalt Államigaz gatási Összesen Balatonkeresztúr Önkormányzat Bevétel Létszám Szolgáltató Szervezet Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal Balatonkeresztúr Önkormányzat mindösszesen

11 2.melléklet a 2/2014.(II.13.) önkormányzati rendelethez BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT A KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ ELŐZŐ ÉVEK PÉNZMARADVÁNYA A B C D E Megnevezés Előző évi pénzmaradvány Előző évi pénzmaradvány felhasználása működésre Előző évi pénzmaradvány felhasználása felhamozásra 1 Működési célú pénzmaradvány Felhalmozási célú pénzmaradvány Összesen

12 3.melléklet a 2/2014.(II.13.) önkormányzati rendelethez BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT A KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK Adatok: e Ft-ban A B C D Megnevezés Felhasználása működésre Felhasználása felhamozásra 1 Hitel felvétel Összesen 0 0

13 4.melléklet a 2/2014.(II.13.)önkormányzati rendelethez Módosította 9/2014.(VIII.13.) ör. 3. -a Módosította a 17/2014.(XII.18.) ör. 2. -a A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások a 2014.évi költségvetési évet követő három év Működési bevételek és kiadások: Megnevezés 2014.év 2015.év 2016.év 2017.év Intézményi működési bevételek Önkormányzat sajátos műk.bevételei Önkormányzat költségvetési támogatása Támogatásértékű működési bevétel Működési célú pénzeszk.átvétel Hitel felvétel Működési célú kölcsön visszatérülés Működési célú előző évi pénzmar.ig.vét Működési célú bevételek összesen: Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiad Támogatásértékű működési kiadás Műk.célű pénzeszk.átadás és egyéb tám Ellátottak pb.juttatásai Hitel visszafizetés Működési célú kölcsön nyújtás Működési tartalékok Működési célú kiadások összesen: Felhalmozási célú bevételek és kiadások: Megnevezés 2014.év 2015.év 2016.év 2017.év Önkormányzat felh.és tőke jell.bev Támogatásértékű felhalmozási bevétel Felhalmozási célú pénzeszk. Átv Támogatási kölcsön visszatérülés Felh.célú előző évi pénzmar.ig.bevétel Felhalmozási célú bevétel összesen: Felhalmozási kiadások/áfa-val együtt/ Felújítási kiadások ÁFA-val együtt/ Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási pénzeszk.átadás Támogatási kölcsön folyósítás Értékpapír beszerzés Felhalmozási tartalékok Felhalmozási célú kiadások összesen:

14 Önkorm.bevétel összesen: Önkorm.kiadás összesen:

15 5.melléklet a 2/2014.(II.13.) önkormányzati rendelethez Módosította 9/2014.(VIII.13.) ör.3. -a Módosította a 17/2014.(XII.18.) ör. 2. -a Balatonkeresztúr Önkormányzat összevont költségvetési mérlege 2014.évi költségvetés A B C D BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés E Ft Megnevezés E Ft 1 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Pénzforgalmi bevételek Pénzforgalmi kiadások Működési célú Működési célú Működési bevételek Személyi jellegű kiadások Intézményi működési bevételek Munkaadót terhelő járulékok Önkormányzatok sajátos működési bevételei Dologi és egyéb folyó kiadások Előző évi maradvány átvétel 0 7 Kamatkiadások 0 8 Támogatásértékű bevételek Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások ebből OEP-től átvett pénzeszköz 0 9 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 10 Működési célú pénzeszköz átvétel Előző évi maradvány átadás 0 11 Önkormányzatok költségvetési támogatása Támogatásértékű működési kiadás Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése Működési célú pénzeszközátadás Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése Felhalmozási célú Felhalmozási célú Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Beruházási kiadások Támogatásértékű felhalmozási bevételek Felújítások Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Támogatásértékű felhalmozási kiadás Önkormányzatok költségvetési támogatása 0 18 Felhalmozási célú pénzeszközátadás 0 19 Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése Felhalmozási célú kölcsön nyújtása, visszafizetése Pénzügyi befektetések kiadásai Pénzforgalmi nélküli kiadások Működési célú tartalékok Általános tartalék Céltartalékok Felhalmozási célú tartalékok Fejlesztési céltartalék

16 Balatonkeresztúr Önkormányzat összevont költségvetési mérlege 2014.évi költségvetés A B C D BEVÉTELEK KIADÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY Működési többlet Felhalmozási hiány FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK Működési célú hiteltörlesztés Felhalmozási célú hiteltörlesztés 0 33 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül) KIADÁSOK ÖSSZESEN A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA Működési többlet Felhalmozási hiány A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA Belső forrásból I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele Külső forrásból Működési célú hitelfelvétel Felhalmozási célú hitelfelvétel BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN Működési célú bevételek összesen Működési célú kiadások összesen Felhalmozási célú bevételek összesen Felhalmozási célú kiadások összesen

17 6.melléklet a 2/2014.(II.13.) önkormányzati rendelethez Módosította a 9/2014.(VIII.13.) ör. 3. -a Módosította a 17/2014.(XII.18.) ör. 2. -a BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BEVÉTELEINEK MÉRLEGSZERŰ ezer Ft-ban A B C D E 2014.évi költségvetés Megnevezés Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Összesen 1 I. Működési költségvetés Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei Szolgáltató Szervezet működési bevételei Közös Önkormányzati Hivatal működési bevételei Önkormányzat működési költségvetési bevételei Önkormányzat közhatalmi bevételei Helyi adók Építményadó Telekadó Iparűzési adó Idegenforgalmi adó Pótlék, bírság Bírságok, hozzájárulások, díjak és más fizetési 13 kötelezettségek Egyéb bírságok, pótlékok Talajterhelési díj Egyéb sajátos bevétel Átengedett központi adók Gépjárműadó Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek Intézményi költségvetéshez kapcsolódó egyéb bevételek Egyéb sajátos működési bevétel (bérleti díj, intézményi ellátási díj,alk.tér.) Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei Működési kölcsön visszatérülés Kamatbevételek

18 A B C D E 2014.évi költségvetés Megnevezés Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Összesen 25 II. Támogatások Önkormányzat támogatásai Önkormányzat költségvetési támogatása Általános ok támogatása Gyermekétkeztetési ok támogatása Szociális és gyermekjóléti ok támogatása Települési önkormányzatok kulturális ainak 31 támogatása Központosított előirányzatok Szociális ok támogatása Szerkezetátalakítási tartalék Egyéb működési célú célú központi támogatás Központosított felhalmozási célú előirányzatok III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Ingatlan értékesítés Fordított Áfa 42 - Gép, berendezés értékesítés 0 43 Osztalék Lakáshitel visszafizetés 0 45 Támogatási kölcsön visszatérülés IV. Támogatás értékű bevétel Balatonkeresztúri Közös Hivatal támogatás értékű bevételei Támogatásértékű működési bevétel Elkülönített állami pénzalaptól Fejezeti kezelésű előirányzattól Költségvetési szervek támogatás értékű bevételei Támogatásértékű működési bevétel Elkülönített állami pénzalaptól Fejezeti kezelésű előirányzattól Egyéb önkormányzattól Támogatásértékű felhalmozási bevétel Fejezeti kezelésű előirányzattól 0 A B C D E

19 2014.évi költségvetés Megnevezés Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Összesen 58 Önkormányzat támogatás értékű bevételei Támogatásértékű működési bevétel Többcélú kistérségi társulástól Egyéb önkormányzattól Fejezeti kezelésű előirányzattól Elkülönített állami pénzalaptól Támogatásértékű felhalmozási bevétel Fejezeti kezelésű előirányzattól felújítási célú támogatásértékű bevétel EU-s programokra KEOP pályázat Sportcsarnok energetikai felújítás Fejezeti kezelésű előirányzattól felújítási célú támogatásértékű bevétel EU-s programokra LEADER pályázat Ravatalozók felújítás Fejezeti kezelésű előirányzattól felújítási célú támogatásértékű bevétel EU-s programokra Turisztikai pályázat Bél Mátyás Turistaház felújítás V. Véglegesen átvett pénzeszközök Önkormányzat véglegesen átvett működési célú pénzeszközei Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Háztartástól átvett pénz EU költségvetésből átvett pénz 0 73 Költségvetési szervek véglegesen átvett működési célú pénzeszközei Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Vállalkozástól átvett pénz átvett pénz EU költségvetésből átvett pénz A B C D E Megnevezés Kötelező 2014.évi költségvetés Önként vállalt Államigazgatási Összesen Önkormányzat véglegesen átvett felhalmozási célú pénzeszközei Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Háztartástól átvett pénz Költségvetési szervek költségvetési bevételei Balatonkeresztúri Közös Hivatal működési bevételei Önkormányzat költségvetési bevételei

20 83 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN: VI. Pénzmaradvány Önkormányzat által irányított költségvetési szervek pénzmaradványa Költségvetési szervek működési célú pénzmaradványa Balatonkeresztúri Közös Hivatal működési célú pénzmaradványa Önkormányzat pénzmaradványa Önkormányzat működési célú pénzmaradvány Önkormányzat fejlesztési célú pénzmaradvány VII. Finanszírozási célú bevételek Folyószámla hitel felvétel Éven belüli hitel felvétel Fejlesztési hitel Működési célú hitel BEVÉTEL ÖSSZESEN

21 7.melléklet a 2/2014.(II.13.) önkormányzati rendelethez Módosította a 9/2014.(VIII.13.) ör. 3. -a Módosította a 17/2014.(XII.18.) ör. 2. -a BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KIADÁSAINAK MÉRLEGSZERŰ BEMUTATÁSA A B C D E 2014.évi költségvetés Megnevezés Kötelező Önként Államigazgavállalt tási Összesen 1 I. Működési költségvetés Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai Szolgáltató Szervezet költségvetési szerv kiadásai Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb működési kiadások 0 9 Balatonkeresztúri Közös Hivatal kiadásai Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi jellegű kiadás Egyéb működési célú kiadás 0 14 Önkormányzat kiadásai Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadás Önkormányzat által folyósított szociális ellátások Működési kölcsön nyújtás Önkormányzat egyéb működési kiadásai Általános tartalék II. Felhalmozási költségvetés Szolgáltató Szervezet költségvetési szerv beruházásai 0 24 Szolgáltató Szervezet költségvetési szerv felújítási kiadásai 0

22 A B C D E 2014.évi költségvetés Megnevezés Kötelező Önként Államigazgavállalt tási Összesen 25 Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen: Közös Önkormányzati Hivatal beruházásai 0 27 Közös Önkormányzati Hivatal felújítási kiadásai 0 28 Közös Önkormányzati Hivatal felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen: Önkormányzati beruházási kiadás Önkormányzati felújítási kiadások Európai Uniós támogatással megvalósuló önkormányzati beruházás Európai Uniós támogatással megvalósuló önkormányzati felújítás Önkormányzati egyéb felhalmozási kiadás Felhalmozási célú kölcsön nyújtás Pénzügyi részesedések vásárlása Céltartalék Fejlesztési hitel kamata 0 38 Önkormányzati felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen: KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN: III. Finanszírozási célú kiadás Folyószámlahitel törlesztés Éven belüli hitel törlesztés KIADÁS ÖSSZESEN

23 8. melléklet a 2/2014.(II.13.) önkormányzati rendelethez Módosította a 9/2014.(VIII.13.) ör. 3. -a Módosította a 17/2014.(XII.18.) ör. BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Átvett Átvett Közhatalm Működési Tárgyi Felhal- Felhalm. Támog. pénzeszköz Működési Támog. pénzeszköz Megnevezés Saját i bevétel, költségvet. eszköz mozási célú költségvetési BEVÉTEL értékű államház- célú pénz- értékű államházbevétel állami bevételek értékes. pénz- bevételek ÖSSZESEN bevétel tartáson maradvány bevétel tartáson támog. összesen Osztalék maradv. összesen kívülről kívülről 1 Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2 Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv 3 - Közös Hivatal 4 Kötelező ok Önként vállalt ok Államigazgatási ok Összesen Szolgáltató Szervezet költségvetési szerv 9 - Szolgáltató Szervezet 10 Kötelező ok Önként vállalt ok Államigazgatási ok Összesen Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei összesen 22 Kötelező ok Önként vállalt ok Államigazgatási ok Összesen

24 A B C D E F G H I J K L M MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Átvett Átvett Közhatalm Működési Tárgyi Felhal- Felhalm. Támog. pénzeszköz Működési Támog. pénzeszköz Megnevezés Saját i bevétel, költségvet. eszköz mozási célú költségvetési BEVÉTEL értékű államház- célú pénz- értékű államházbevétel állami bevételek értékes. pénz- bevételek ÖSSZESEN bevétel tartáson maradvány bevétel tartáson támog. összesen Osztalék maradv. összesen kívülről kívülről 26 Balatonkeresztúr Önkormányzat 27 Kötelező ok Önként vállalt ok Államigazgatási ok Összesen ÖSSZES BEVÉTEL 32 Kötelező ok Önként vállalt ok Államigazgatási ok Összesen

25 9. melléklet a 2/2014.(II.13.) önkormányzati rendelethez Módosította a 9/2014.(VIII.13.) ör. 3. -a Módosította a 17/2014.(XII.18.) ör. 2. -a BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI 1 ezer Ft-ban 2 Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv 3 - Közös Hivatal 4 Kötelező ok Önként vállalt ok Államigazgatási ok Összesen Szolgáltató Szervezet költségvetési szerv 9 - Szolgáltató Szervezet 10 Kötelező ok Önként vállalt ok Államigazgatási ok Összesen Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai összesen 25 Kötelező ok Önként vállalt ok Államigazgatási ok Összesen A B C D E F G H I J K L M N A B C D E F G H I J K L M N MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK KIADÁS Megnevezés Személyi Munka- Dologi Működési Ellátottak Egyéb Működési Felhalm. Egyéb Felhalmozási Felújítás Beruházás ÖSSZESEN jellegű adót terhelő kiadás tartalék pénzbeni működési költség-vetési tartalék felhal- Önkormányzat által irányított költségvetési szervek

26 Megnevezés Személyi jellegű kiadások Munkaadót terhelő járulékok MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Dologi kiadás Működési tartalék Ellátottak pénzbeni juttatásai Egyéb működési célú kiadás Működési költség-vetési kiadások összesen FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Felújítás Beruházás Felhalm. tartalék Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási költségvetési kiadások összesen KIADÁS ÖSSZESEN 29 Balatonkeresztúr Önkormányzat 30 Kötelező ok Önként vállalt ok Államigazgatási ok Összesen ÖSSZES KIADÁS 35 Kötelező ok Önként vállalt ok Államigazgatási ok Összesen

27 10.melléklet a 2/2014.(II.13.)rendelethez Módosította a 9/2014.(VIII.13.)ör.3. -a Módosította a 17/2014.(XII.18.) ör. 2. -a BALATONKERESZTÚR ÖNKORMÁNYZAT LAKOSSÁGNAK NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK 2014.ÉVI KÖLTSÉGVETÉS Adatok: 1000 Ft-ban A B C D E Sor-szám Megnevezés Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Összesen 1 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Rendszeres szociális segély Rendszeres szociális segély egészségkárosodott 3 személy Lakásfenntartási támogatás Önkormányzati segély Önkormányzati segély temetési költségekhez Szemétdíj visszatérítés Kelengye támogatás Méhnyakrák elleni védőoltás Térítési díj átvállalás Nyári gyermekétkeztetés Szociális célú tüzelőanyag támogatás Gyermekvédelmi Erzsébet utalvány Tankönyv támogatás Idősek karácsonyi támogatása Közgyógyellátás Köztemetés Összesen

28 z

29 11. melléklet a 2/2014.(II.13.) önkormányzati rendelethez Módosította a 9/2014.(VIII.13.) ör. 3. -a Módosította a 17/2014.(XII.18.) ör. 2. -a BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ ÉS ezer Ft-ban A B C D E Megnevezés Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Összesen 1 Önkormányzat támogatásértékű és államháztartáson kívülre átadott működési kiadásai Támogatásértékű működési kiadás Tagdíj Marcali kistérség Belső ellenőrzés társulási díj Marcali kistérség Orvosi ügyelet társulási díj Marcali kistérség Marcali kistérség Igazgatási társulási díj Óvoda támogatás kistérségi társulás Védőnői szolgálat támogatás Balatonmária Önkormányzat Balatoni Szociális Társulás pénz átadás Előző évi alapszolgáltatási elszámolás Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Élelmezésvezetők Szövetsége tagdíj Polgármesteri támogatási keret Énekkar támogatás Zenakar támogatás Fergeteges Forgatag Táncbarát Kör támogatás Gyöngyvirág Népdalkör támogatás Ősz Idő Nyugdíjas Klub támogatás Sportkör támogatás Sportkör támogatás pályázati önerő Sportkör támogatás traktor működtetésre Bursa Hungarica támogatás Horgászegyesület támogatás DRV beruházás támogatás Polgárőrség támogatás Helyi tűzoltók támogatása Turisztikai Egyesület támogatás Iroda működésre Szent István ház működési támogatás Fénykereszt támogatás Templom fűtés támogatás Balaton Old Boys Együttes támogatás Alapítványok, szövetségek támogatása Víz és csatorna támogatás DRV-nek Tagdíj Balatongyöngye Vidékfejlesztési Társulás Tagdíj Keresztúr Nevű Települések Tagdíj Aranyhíd Kulturális Szövetség Tagdíj Borút Egyesület Tagdíj Jégeső elhárítás Tagdíj Tűzvédelmi, Munkavédelmi Társulás Tagdíj Balatoni szövetség Tagdíj polgárvédelem Hulladékgazdálkodási társulási hozzájárulás Támogatás Keresztúri Találkozó Támogatásértékű működési kiadás és működési célú pénzeszköz átadás összesen:

30 A B C D E Önként Kötelező Államigazga- Megnevezés vállalt Összesen tási 43 Önkormányzat támogatásértékű és államháztartáson kívülre átadott felhalm. kiadásai Támogatásértékű felhalmozási kiadás Közös Hivatal felújításra pénz átadás Balatonmária Önkormányzat Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Működési és felhalmozási célú önkormányzati pénzeszköz átadás, támogatás összesen: Közös Önkormányzati Hivatal egyéb működési kiadása Támogatásértékű működési kiadás Egyéb Szolgáltató Szervezet költségvetési szerv egyéb működési kiadása Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Egyéb 0 55 Mindösszesen:

31 12. melléklet a 2/2014.(II.13.) önkormányzati rendelethez Módosította a 9/2014.(VIII.13.) ör. 3. -a Módosította a 17/2014.(XII.18.) ör. 2. -a BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BERUHÁZÁS KIADÁSAI CÉLONKÉNT ezer Ft-ban A B C D E Megnevezés Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Összesen 1 Önkormányzati beruházás Bél Mátyás, játszóház berendezés Játszóház beruházás Játszóház beléptető rendszer Iskola utcai parkoló Közbiztonság növelés pályázat Önkormányzat által irányított költségvetési szervek beruházás Asztali számítógép beszerzés Szolgáltató Szervezet 0 0 Számítástechnikai eszközök, fénymásoló beszerzés Közös Önkormányzati Hivatal Balatonkeresztúr Község Önkormányzat beruházási kiadásai összesen:

32 13. melléklet a 2/2014.(II.13.)önkormányzati rendelethez Módosította a 9/2014.(VIII.13.) ör. 3. -a Módosította a 17/2014.(XII.18.) ör. 2. -a BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI FELÚJÍTÁS KIADÁSAI CÉLONKÉNT ezer Ft-ban A B C D E Megnevezés Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Összesen 1 Önkormányzati felújítás Utak felújítása Bél Mátyás Turistaház felújítás DDOP pályázat Sportcsarnok energetikai felújítás pályázat Sport utcai árok vízelvezetés Vízelvezető árkok karbantartása Balatonkeresztúr Község Önkormányzat fejlesztési kiadásai összesen:

33 ezer Ft-ban A B C D E F G H Támogatás összesen Tervévet megelőző évben kiutalt Terv évi támogatás További évek támogatása 14. melléklet a 2/2014.(II.13.) önkormányzati rendelethe4 BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK, PROJEKTEK Megnevezés Bevétel Tervévet megelőző kiadás Kiadás Tervévben További években 1 Bél Mátyás Turistaház felújítás, játszóház DDOP /D Látogatóközpont létesítése Balatonkeresztúron a balatoni déli part kulturális és természeti örökségének bemutatására pályázat Bene Ferenc Sportcsarnok energetikai fejlesztése KEOP /A pályázat Összesen:

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.28.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 1

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.28.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 1 Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.28.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 1 Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.02.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.02.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2016. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2016. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2016. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Gölle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (II.14) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Gölle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (II.14) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Gölle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (II.14) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Gölle Község Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének.../2012. (.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének.../2012. (.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2012. (.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Ötvöskónyi Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

2.) Az Önkormányzat 2012. IV. n. évi előirányzat módosítása Előadó: Horváth László polgármester, Darvasné Süte Julianna pénzügyi vezető

2.) Az Önkormányzat 2012. IV. n. évi előirányzat módosítása Előadó: Horváth László polgármester, Darvasné Süte Julianna pénzügyi vezető BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- M E G H Í V Ó Balatonberény Község Önkormányzata

Részletesebben

Gölle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II. 5.) rendelete. Gölle Község Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről

Gölle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II. 5.) rendelete. Gölle Község Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről Gölle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II. 5.) rendelete Gölle Község Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről Gölle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

Döbrököz Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2012.(II.11.) rendelete Döbrököz Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről

Döbrököz Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2012.(II.11.) rendelete Döbrököz Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről Döbrököz Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2012.(II.11.) rendelete Döbrököz Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről Döbrököz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

I. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány mértéke

I. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány mértéke Községi Önkormányzat 8649 Balatonberény, Kossuth tér 1. Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2010.(I.27.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló a 18/2009.(X.28.)

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Az ülés helye: Művelődési Ház tanácskozóterme (Balatonberény, Kossuth tér 1.)

M E G H Í V Ó. Az ülés helye: Művelődési Ház tanácskozóterme (Balatonberény, Kossuth tér 1.) BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- M E G H Í V Ó Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2011.(II. 11.) önkormányzati rendelete. Kadarkút Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésérıl

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2011.(II. 11.) önkormányzati rendelete. Kadarkút Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésérıl Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2011.(II. 11.) önkormányzati rendelete Kadarkút Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésérıl Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselı-testülete (a

Részletesebben

Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2010. (IX. 03.) rendeletével módosított. 1/2010. (III. 01.) rendelete

Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2010. (IX. 03.) rendeletével módosított. 1/2010. (III. 01.) rendelete Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2010. (IX. 03.) rendeletével módosított 1/2010. (III. 01.) rendelete Mágocs Város Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről (a módosítással egységes szerkezetbe

Részletesebben

Marcali Város Önkormányzatának 3/2007. (II.16.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről

Marcali Város Önkormányzatának 3/2007. (II.16.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről Marcali Város Önkormányzatának 3/2007. (II.16.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2/2016. (II. 5.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2/2016. (II. 5.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának /. (II..) önkormányzati rendelete az Önkormányzat. évi költségvetéséről Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló. évi CXCV. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

Jászteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat.../2014. (...) határozata a 2014. évi költségvetéséről A Jászteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat) az Alaptörvény 32. (1)

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2010. (II. 19.) számú R E N D E L E T E. az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2010. (II. 19.) számú R E N D E L E T E. az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2010. (II. 19.) számú R E N D E L E T E az Önkormányzat

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 29.-i ülésére 1. napirend

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 29.-i ülésére 1. napirend E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 29.-i ülésére 1. napirend Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: 2014. évi költségvetési rendelet

Részletesebben

TÁT NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2011. ( I.25. ) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

TÁT NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2011. ( I.25. ) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL TÁT NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2011. ( I.25. ) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Az Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2012. (III.08.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2012. (III.08.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2012. (III.08.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről 1 A módosításokkal egységes szerkezetben. Utolsó átvezetett módosítás:

Részletesebben

Pusztavám Község Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2011.(II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Pusztavám Község Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2011.(II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Pusztavám Község Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2011.(II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Pusztavám Község Önkormányzati Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

RENDELETEK NYÍRMÁRTONFALVA 2012.

RENDELETEK NYÍRMÁRTONFALVA 2012. RENDELETEK NYÍRMÁRTONFALVA 2012. ÖR. száma Tárgya Módosítás Hatályon kívül helyezve 1/2012. (II. 20.) 2012. évi költségvetési rendelet 2/2012. (III. 08.) 2/2012. (III. 08.) 2012. évi költségvetési rendelet

Részletesebben

482 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2015. március 16. I. rész

482 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2015. március 16. I. rész 482 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2015. március 16. I. rész Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 9/2015. (III. 16.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi összevont költségvetéséről

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 1/2009./III.02/ önkormányzati rendelet. az Önkormányzat 2009. évi költségvetésére

KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 1/2009./III.02/ önkormányzati rendelet. az Önkormányzat 2009. évi költségvetésére KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2009./III.02/ önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2009. évi költségvetésére Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 2009 évi költségvetéséről

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2010. (II.12.) rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről. A rendelet hatálya

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2010. (II.12.) rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről. A rendelet hatálya Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2010. (II.12.) rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Tahitótfalu Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször

Részletesebben

Előterjesztés Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-én tartandó ülésére

Előterjesztés Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-én tartandó ülésére Előterjesztés Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-én tartandó ülésére Ügyiratszám: 369/2015 Ügyintéző: Bauer Georgina Tárgy: Balatonfenyves Község Önkormányzatának

Részletesebben

1. A helyi önkormányzat és a helyi kisebbségi önkormányzat költségvetésének előkészítése és elfogadása

1. A helyi önkormányzat és a helyi kisebbségi önkormányzat költségvetésének előkészítése és elfogadása 2010. január 21. 60-1/2010. 1. A helyi önkormányzat és a helyi kisebbségi önkormányzat költségvetésének előkészítése és elfogadása 1. Az önkormányzati gazdálkodás általános alapjai 1.1. A költségvetés

Részletesebben

A Közgyűlés 2016. február 18-ai ülésén hozott határozatok...10

A Közgyűlés 2016. február 18-ai ülésén hozott határozatok...10 Érdi VI. évfolyam. 3. 201. Február 19. Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. RENDELETEK 5/201. (II.19.) önkormányzati rendelet Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 201. évi költségvetéséről...2

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2012. szeptember 20-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: 2012. szeptember 20-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2012. szeptember 20-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Radó Béla polgármester Fercsák András képviselő Gál István képviselő

Részletesebben

A rendelet hatálya. A költségvetés szerkezete

A rendelet hatálya. A költségvetés szerkezete Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 10/2011. (III. 12.) önkormányzati rendelete a Város 2011. évi költségvetéséről (A 27/2011.(VI.27.), a 40/2011.(IX.27.) és a../2011.(xii ) módosító önkormányzati

Részletesebben

a) bevételi főösszegét 397.168 ezer forintban, b) kiadási főösszegét 397.168 ezer forintban

a) bevételi főösszegét 397.168 ezer forintban, b) kiadási főösszegét 397.168 ezer forintban Somlóvásárhely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (V.5.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 14.) önkormányzati rendelete módosításáról Somlóvásárhely

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK. 5/2013(II.15.) önkormányzati. rendelete

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK. 5/2013(II.15.) önkormányzati. rendelete NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 5/2013(II.15.) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetésről és a költségvetés vitelének szabályairól (egységes szerkezetben a 22/2013.(IV.26.),

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 2/2011.(III.01.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 2/2011.(III.01.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének /.(III..) önkormányzati rendelete az Önkormányzat. évi költségvetéséről Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az államháztartásról

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E A Polgármesteri i Hivatal lapja 2005. évi 5. szám 2005. február 15. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETE

Részletesebben

(2) Az Önkormányzat az (1) bekezdés szerinti hiányból:

(2) Az Önkormányzat az (1) bekezdés szerinti hiányból: NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 3/2008. (II. 14) számú R E N D E L E T E Nyírbátor Város Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről Nyírbátor Város Képviselőtestülete az államháztartásról szóló - többször

Részletesebben

Alap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (II. 26.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Alap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (II. 26.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről 1 Alap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (II. 26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 6/2014. (IV.28.) önkormányzati rendelete

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 6/2014. (IV.28.) önkormányzati rendelete TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 6/2014. (IV.28.) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról és pénzmaradványának elfogadásáról Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

A költségvetés címrendje

A költségvetés címrendje Diósd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (II. 11.) rendelete, az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről, és 2011-2012-2013 évi gördülőtervéről Diósd Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

5.441 eft bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből,

5.441 eft bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből, Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013. (V.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről 6/2012 (II.13.) Önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 7/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 7/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 7/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Nagymányok Város Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. (V. 30.) önkormányzati rendelete

Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. (V. 30.) önkormányzati rendelete Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. (V. 30.) önkormányzati rendelete Vámosszabadi Község Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről és annak végrehajtásának rendjéről szóló 2/2013.

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalta: Némethné Sári Irén 2011. március 1.

Egységes szerkezetbe foglalta: Némethné Sári Irén 2011. március 1. Egységes szerkezetbe foglalta: Némethné Sári Irén 2011. március 1. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 9/2010. (II.22.) rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Budapest

Részletesebben

6.-7.-8.-9./2012.(IV.27.) 22. 28./2012.(IV.26.)

6.-7.-8.-9./2012.(IV.27.) 22. 28./2012.(IV.26.) Polgármesteri Hivatal Törtel, Szent István tér 1. JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. ÁPRILIS 26-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Rendeletek száma: Határozatok száma: 6.-7.-8.-9./2012.(IV.27.)

Részletesebben

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő Testülete. 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő Testülete. 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Hangony Községi Önkormányzat Képviselő Testülete 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Hangony Község Önkormányzat Képviselő - Testülete az államháztartásról

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelete Szentgotthárd Város Önkormányzatának a 2016. évi költségvetéséről Szentgotthárd Város Önkormányzatának

Részletesebben

2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2010. évi költségvetésének teljesítése

2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2010. évi költségvetésének teljesítése Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/ 2011. (V.3.) önkormányzati rendelete Albertirsa Város Önkormányzata 2010. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Albertirsa Város Önkormányzatának

Részletesebben

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2015.(..) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. november 12-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. november 12-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. november 12-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2015. (III.9.) önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Ottó Péter

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (III. 09.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (III. 09.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (III. 09.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/130/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. november 22-i nyilvános ülésére

3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/130/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. november 22-i nyilvános ülésére 3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/130/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. november 22-i nyilvános ülésére Tárgy: Tapolca Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének háromnegyed éves

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Önkormányzat képviselőtestülete 2013. február 14. napján megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Önkormányzat képviselőtestülete 2013. február 14. napján megtartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaegyháza Község Önkormányzat képviselőtestülete 2013. február 14. napján megtartott üléséről DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaegyháza

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzatának..../2013. (...)önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Balatonkenese Város Önkormányzatának..../2013. (...)önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Balatonkenese Város Önkormányzatának.../2013. (...)önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-Testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés

Részletesebben

1./ 2016. évi költségvetés

1./ 2016. évi költségvetés 1./ 2016. évi költségvetés Diósjenő Község Önkormányzat képviselő-testületének.../2016. (......) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről (előterjesztés) A település polgármestereként:

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 16/2012.(IV.25.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: i költségvetés teljesítése Módosított rendelet azonosítója:

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2005. (II. 25.) Kgy. rendelete. a Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2005. (II. 25.) Kgy. rendelete. a Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről 2005. február 25. 3. szám Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2005. (II. 25.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a

Részletesebben

VORSZ Alapszabály tervezet

VORSZ Alapszabály tervezet 1. Általános rendelkezések (1) A Szövetség neve: Vesebetegek Egyesületeinek Országos Szövetsége (2) A Szövetség rövidített neve: VORSZ (3) A Szövetség idegen nyelvű elnevezése: Hungarian Kidney Patients

Részletesebben

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 3/2013. (II.28.) Önkormányzati rendelete

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 3/2013. (II.28.) Önkormányzati rendelete Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2013. (II.28.) Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről 2013. február Szegvár Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének

Részletesebben

1. számú melléklet Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének /215. (II. 27.) önkormányzati rendelete Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 215. évi költségvetéséről Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Részletesebben

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012.(III.01.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012.(III.01.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012.(III.01.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő

Részletesebben

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA 2015. ÉV

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA 2015. ÉV SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA 215. ÉV Salgótarján, 216. április 18. Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester TARTALOMJEGYZÉK Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének

Részletesebben

Javaslat az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet megalkotására és kapcsolódó határozatok meghozatalára

Javaslat az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet megalkotására és kapcsolódó határozatok meghozatalára MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Pü.: 720004/2015. Üi.: Szilágyi Kornél Melléklet: 6 db Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Előterjesztés a Közgyűlés 2015. május 21. napján tartandó

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet hatálya. A költségvetési rendelet hatálya az önkormányzatra, valamint az általa irányított költségvetési szervekre terjed ki.

I. fejezet. A rendelet hatálya. A költségvetési rendelet hatálya az önkormányzatra, valamint az általa irányított költségvetési szervekre terjed ki. Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testületének /. (II..) önkormányzati rendelete Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testületének. évi költségvetéséről Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

2013. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2013. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2013. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2013. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2013. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

Kölcsönszerződés kamattámogatásos lakáscélú kölcsönhöz 1

Kölcsönszerződés kamattámogatásos lakáscélú kölcsönhöz 1 1 Kölcsönszerződés kamattámogatásos lakáscélú kölcsönhöz 1 amely egyrészről a.. Hitelintézet (cím:...., cégjegyzékszám:, statisztikai azonosító: ), mint kölcsönnyújtó (a továbbiakban:hitelintézet), - másrészről

Részletesebben

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2010. (I.29.) r e n d e l e t e Decs Nagyközség Önkormányzatának 2010. évi költségvetéséről Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án tartandó ülésére Lengyeltóti Városi Önkormányzat Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi u. 2. Száma: 6973-2/2011. E l ő t e r j e s z t é s a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án

Részletesebben

Sükösd Nagyközség Polgármestere 6346 Sükösd, Dózsa György u. 201. Telefon: 79/563-022 Fax: 79/563-021

Sükösd Nagyközség Polgármestere 6346 Sükösd, Dózsa György u. 201. Telefon: 79/563-022 Fax: 79/563-021 Sükösd Nagyközség Polgármestere 6346 Sükösd, Dózsa György u. 201. Telefon: 79/563-022 Fax: 79/563-021 ELŐTERJESZTÉS a Sükösd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. május 25-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/141-1/2015/I. Üi.: Vargáné Nagy Éva Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyző MAKÓ ELŐTERJESZTÉS-RENDELETTERVEZET Tárgy: Rendelet-tervezet

Részletesebben

3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 33 /2015. E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2015. február 20-i nyilvános ülésére. Dobó Zoltán polgármester

3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 33 /2015. E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2015. február 20-i nyilvános ülésére. Dobó Zoltán polgármester 3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 33 /2015. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2015. február 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandó: Tapolca Város Önkormányzata

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2003. február hó 28. 2. szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELETEK 2/2003. (II. 28.) Kgy. A megyei fenntartású nevelési-oktatási intézmények

Részletesebben

3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/119/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. szeptember 20-i nyilvános ülésére

3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/119/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. szeptember 20-i nyilvános ülésére 3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/119/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. szeptember 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: Tapolca Város

Részletesebben

A Földművelésügyi Minisztérium. 2016. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. tanyák, valamint tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében

A Földművelésügyi Minisztérium. 2016. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. tanyák, valamint tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében A Földművelésügyi Minisztérium 2016. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA tanyák, valamint tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a tanyák lakóépületének felújítására, valamint lakó- és vagyonbiztonságot

Részletesebben

Kistelek Város Képviselő-testület 1/2013.(II.12) Kt. számú rendelete. Kistelek Város Képviselő-testületének 2013. évi költségvetéséről

Kistelek Város Képviselő-testület 1/2013.(II.12) Kt. számú rendelete. Kistelek Város Képviselő-testületének 2013. évi költségvetéséről Kistelek Város Képviselő-testület 1/2013.(II.12) Kt. számú rendelete Kistelek Város Képviselő-testületének 2013. évi költségvetéséről Az Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország 2013. évi költségvetéséről

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetési előirányzatokról

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetési előirányzatokról Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetési előirányzatokról I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat

Részletesebben

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő - testületének 3/2012(II.08.)KT. rendelet az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő - testületének 3/2012(II.08.)KT. rendelet az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről Báránd Községi Önkormányzat Képviselő - testületének 3/212(II.8.)KT. rendelet az önkormányzat és intézményei 212. évi költségvetéséről Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

2008. június 27. 9. szám. Tartalomjegyzék RENDELET

2008. június 27. 9. szám. Tartalomjegyzék RENDELET 2008. június 27. 9. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 10/2008. (VI. 27.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 4/2008. (III. 7.) Kgy. rendelet módosítása 2 HATÁROZAT

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 06-án 18 órai kezdettel tartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 06-án 18 órai kezdettel tartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 06-án 18 órai kezdettel tartott ülésén. Határozat száma Tárgy 4/2012. (III. 06.) Adósságot keletkeztető ügyletek

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERÉNEK 3. számú melléklete AZ ÓBUDAI EGYETEMEN A KÖZALKALMAZOTTAK RÉSZÉRE

AZ ÓBUDAI EGYETEM FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERÉNEK 3. számú melléklete AZ ÓBUDAI EGYETEMEN A KÖZALKALMAZOTTAK RÉSZÉRE AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. KÖTET AZ ÓBUDAI EGYETEM FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERÉNEK 3. számú melléklete AZ ÓBUDAI EGYETEMEN A KÖZALKALMAZOTTAK RÉSZÉRE ADHATÓ JUTTATÁSOKRÓL

Részletesebben

KIEGÉSZÍTÉS a III/1. számú előterjesztéshez

KIEGÉSZÍTÉS a III/1. számú előterjesztéshez KIEGÉSZÍTÉS a III/1. számú előterjesztéshez (Békés Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének elfogadása) Tisztelt Képviselő-testület! Békés Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló előterjesztést

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax.: 52/588-405 e-mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2009. (II.27) r e n d e l e t e Decs Nagyközség Önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 14-én megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 14-én megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 14-én megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Beszámoló két ülés között történt fontosabb

Részletesebben

Készült: Domony Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 30.-án megtartott testületi ülésén.

Készült: Domony Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 30.-án megtartott testületi ülésén. J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Domony Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 30.-án megtartott testületi ülésén. Helye: Polgármesteri Hivatal Domony, Fő út 98. Jelen vannak:

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének. 11/2008. (IX. 25.) Kgy. rendelete

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének. 11/2008. (IX. 25.) Kgy. rendelete A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 11/2008. (IX. 25.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 4/2008. (III. 7.) Kgy. rendelet módosításáról A Baranya Megyei

Részletesebben

az önkormányzat 2016. évi költségvetése

az önkormányzat 2016. évi költségvetése Újhartyán Város Önkormányzat Képviselő Testülete H e l y b e n E L Ő T E R J E S Z T É S az önkormányzat 2016. évi költségvetése 1. napirend Összeállította: Göndörné Frajka Gabriella jegyző Tóth Anikó

Részletesebben

. NAPIREND Ügyiratszám: /2012.

. NAPIREND Ügyiratszám: /2012. . NAPIREND Ügyiratszám: /2012. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. szeptemberi 12-i nyilvános ülésére Tárgy:Monoszló Község Önkormányzatának 2012 évi költségvetési rendeletének módosítása Előterjesztő:

Részletesebben

1.1. 6/2013. (III.13.) 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K

1.1. 6/2013. (III.13.) 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1.1. melléklet a 6/213. (III.13.) önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzat 213. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím 213. évi előirányzat

Részletesebben

Orosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (II.06.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Orosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (II.06.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Orosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének /01. (II.0.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 01. évi költségvetéséről Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

6/2015.(II. 27.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetésének megállapításáról

6/2015.(II. 27.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetésének megállapításáról Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetésének megállapításáról Kenderes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

2/2011.(III.1.) MÖK rendelete

2/2011.(III.1.) MÖK rendelete 2/2011.(III.1.) MÖK rendelete Mezőberény Város Önkormányzata 2011 évi költségvetéséről Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1

Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1 Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől 1/1 ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

I. RÉSZ. 1.. *3 *5*6 (1) Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete Fegyvernek Önkormányzat 2014. évi költségvetését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

I. RÉSZ. 1.. *3 *5*6 (1) Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete Fegyvernek Önkormányzat 2014. évi költségvetését az alábbiak szerint hagyja jóvá: Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2014.(II.03.) önkormányzati rendelet Fegyvernek Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről *1 Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény

Részletesebben

3/2015. (II.16.) számú rendelet Létavértes Város önkormányzatának és intézményeinek 2015. évi költségvetéséről. 1. A rendelet hatálya

3/2015. (II.16.) számú rendelet Létavértes Város önkormányzatának és intézményeinek 2015. évi költségvetéséről. 1. A rendelet hatálya LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2015. (II.16.) számú rendelet Létavértes Város önkormányzatának és intézményeinek 2015. évi költségvetéséről Létavértes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Burgyánné Czibik Éva polgármester

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Burgyánné Czibik Éva polgármester Pécsely Község Önkormányzata PÉCSELY Szám:201/ 2-7 /2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2016.február 15-án 10:00 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Burgyánné Czibik

Részletesebben

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016. (II.26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016. (II.26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Pilisszentkereszt Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016. (II.26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete. 19/2012. (VI.28.) önkormányzati rendelete

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete. 19/2012. (VI.28.) önkormányzati rendelete Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 19/2012. (VI.28.) önkormányzati rendelete a költségvetésről szóló 3/2012. (II.23.) önkormányzati rendelet áról Budapest XXI. Kerület Csepel

Részletesebben

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2014. (IX.26.) önkormányzati rendelete

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2014. (IX.26.) önkormányzati rendelete KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2014. (IX.26.) önkormányzati rendelete A MUNKAHELYEK MEGTARTÁSA ÉRDEKÉBEN NYÚJTHATÓ BÉRLETI DÍJKEDVEZMÉNYEKRŐL (a 3/2015. (II.20.) önkormányzati rendelettel

Részletesebben

Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi éves beszámolójáról

Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi éves beszámolójáról Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/201 (IV.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 201 évi éves beszámolójáról Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 9/2011.(V.04.)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS (2. napirendi pont)

ELŐTERJESZTÉS (2. napirendi pont) ELŐTERJESZTÉS (2. napirendi pont) Készült: Dunafalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012.07.25-i ülésére Tárgy: a települési önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata.

Részletesebben