NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 7/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 7/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról"

Átírás

1 NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 7/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi gazdálkodásának zárszámadásáról Nagymányok Város Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzat, valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire. 2. (1) Az Önkormányzat költségvetési szervei: a) önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek: Nagymányoki Polgármesteri Hivatal b) önállóan működő költségvetési szervek: Nagymányoki Pitypang Óvoda Nagymányoki Közművelődési Központ 2. /1/ Az önkormányzat képviselő-testülete a évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1 a. számú mellékletben foglaltatnak megfelelően a) költségvetési bevételi át E Ft-ban b) költségvetési kiadási át E Ft-ban c) költségvetési hiány 19843E Ft-ban d) a költségvetési hiány finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványát 75270Ft-ban ebből: működési célú pénzmaradványt 65270E Ft-ban felhalmozási célú pénzmaradványt 10000E Ft-ban e) a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételeit 5000E Ft-ban ezen belül: a működési célú műveletek bevételeit 5000E Ft-ban a felhalmozási célú műveletek bevételeit 0 E Ft-ban finanszírozási célú műveletek kiadásait 12034E Ft-ban ezen belül: a működési célú műveletek kiadásait 5000E Ft-ban a felhalmozási célú műveletek kiadásait 7034E Ft-ban f) költségvetésének bevételi főösszegét E Ft-ban g) költségvetésének kiadási főösszegét E Ft-ban állapítja meg.

2 /2/ Az önkormányzat bevételeit forrásonként, kiadásait kiemelt onként az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. /3/ Az önkormányzat önállóan működő és önálló működő költségvetési szervek bevételi és kiadási ainak teljesítését bevételi forrásonként és kiemelt onként a 5.a., 6.a., 7.a., 8.a mellékletben foglaltaknak megfelelően állapítja meg. /4/ A képviselő-testület az önkormányzat beruházási kiadásait a 3. melléklet és a felújítási kiadásait feladatonként és célonként részletezve a 4. melléklet szerint hagyja jóvá. 3. /1/ A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2.a és 2. b. melléklet szerint fogadja el. /2/ A költségvetési szervek létszámának alakulását a 5.b,6.b, és 7.b, 8b. melléklet szerint hagyja jóvá. 4. /1/ Az önkormányzat a december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 11. melléklet a vagyonkimutatásban szereplő adatok alapján e Ft-ban állapítja meg. /2/ Az Önkormányzat könyvviteli mérlegében nem szereplő kötelezettségeket a 12/a.sz melléklet szerint fogadja el. /3/ Az Önkormányzat érték nélkül nyilvántartott eszközeit a 12/b.sz.melléklet szerint fogadja el. 5. /1/ A képviselő-testület a költségvetési szerveinek pénzmaradványát ,-eFt összegben hagyja jóvá. /2/ A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérelje figyelemmel. /3/ Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a pénzmaradványnak a évi okon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek. 6. /1/ Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat állami támogatásokkal, hozzájárulásokkal kapcsolatos elszámolását a 17. melléklet szerint hagyja jóvá. /2/ A képviselő-testület az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulását lejárat és eszközök szerinti bontásban a 9. melléklet szerint hagyja jóvá. /3/ képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulását lejárat és eszközök szerinti bontásban a 13. melléklet szerint hagyja jóvá. /4/ A képviselő-testület az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat (kedvezményeket) a 14. melléklet szerint állapítja meg. /5/ A rendszeres szociális ellátásokat és az eseti pénzbeli ellátásokat a 15 melléklet szerint fogadja el. 7.

3 /1/ Több évre kiható döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban a 16. melléklet szerint fogadja el. /2/ Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait a 10. melléklet szerint fogadja el. /3/ Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak pénzügyi mérlegét a 18. melléklet szerint fogadja el. Záró rendelkezések 9. /1/ E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. /2/ A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. /3/ A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg Nagymányok Város Önkormányzatának az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2013. ((II.15.) számú rendelet hatályát veszíti. Dr. Sebestyén István aljegyző Karl Béla polgármester Záradék: A rendelet kihirdetése április 30. napján megtörtént. Dr. Sebestyén István aljegyző

4 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK I. Működési költségvetés Megnevezés 1. számú melléklet 1 Nagymányok Város Önkormányzatának évi költségvetésének mérlege Eredeti ezer Ft Módosított ezer Ft Teljesítés eft 1. Intézményi működési bevételek Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díj Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Egyéb sajátos működési bevétel Működési célú hozam és kamatbevétel Egyéb működési célú bevétel Közhatalmi bevételek Helyi adók Magánszemélyek kommunális adója Iparűzési adó Vállalkozók kom. adója Talajterhelési díj Illetékek Átengedett központi adók Gépjárműadó Termőföld bérbeadásából sz. jövadó Bírságok, díjak pótlékok Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek Igazgatási szolgáltatási díj Működési célú támogatás államháztartáson belülről Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladatához kapcsolódó támogatások Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatás Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított ok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai EU forrásból működési célú támogatás Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről Működési célú átvett pénzeszköz (államháztartáson kívülről) Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Működési kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről Működési költségvetés bevételei összesen:

5 II. Felhalmozási költségvetés 1. Felhalmozási bevételek Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Egyéb felhalmozási bevételi Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről Központi költségvetésből származó fejlesztési támogatás Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről Központi költségvetési szervtől, fejezettől EU forrásból származó fejlesztési támogatás Önkormányzati költségvetési szervtől Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (államháztartáson kívülről) Vállalkozástól Háztartástól Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése Felhalmozási költségvetés bevételei összesen: KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK I. Működési költségvetés 1. Személyi juttatások Munkaadót terh. Járulékok, szoc. Hozzájárulási adó Dologi kiadások Dologi kiadások kamat nélkül Működési célú kamatkiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb működési célú kiadások Működési célú támogatás államháztartáson belülre Előző évi pénzmaradvány átadása Működési célú pénzeszköz átadás (államháztartáson kívülre) Működési célú támogatási kölcsön nyújtása 0 6. Általános tartalék Működési célú céltartalék 0 0 Működési költségvetés kiadásai összesen: II. Felhalmozási költségvetés 1. Beruházások Felújítások Eu projektek kiadásai Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Fejlesztési célú kamatkiadás Fejlesztési célú pénzmaradvány átadás Befektetési célú részesedés vásárlása Fejlesztési célú céltartalék Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen: KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Költségvetési egyenleg Működési célú egyenleg

6 2. Felhalmozási célú egyenlet) Költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló bevételek Előző évi(évek) pénzmaradványának igénybe vétele Működési célra Felhalmozási célra Irányító szervi támogatás költségvetési szerveknek Irányító szervi támogatás működési célra Irányító szervi támogatás felhalmozási célra Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek Hitelek, kölcsönök felvétele Működési célú hitel, kölcsön felvétele Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Felhalmozási célú hitelek felvétele Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 0 0 Finanszírozási bevételek összesen Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Finanszírozási kiadások Irányító szerv által nyújtott támogatás Működési célú finanszírozási kiadás Felhalmozási célú finanszírozási kiadás Hitelek, kölcsönök törlesztése Működési célú hitel, kölcsön törlesztése Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Felhalmozási célú hitel, kölcsön törlesztése Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Finanszírozási kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE (költségvetési +finanszírozási bevételek) KIADÁSOK FŐÖSSZEGE (költségvetési +finanszírozási bevételek)

7 2.a. számú melléklet 2 I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege Ezer forintban Működési bevételek Működési kiadások Megnevezés Eredeti Módosított Megnevezés Eredeti Módosított Intézményi működési bevétel Személyi juttatás Közhatalmi bevételek Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó Működési célú támogatás Dologi kiadások államháztartáson belülről Működési célú átvett pénzeszköz Ellátottak pénzbeli juttatása (államháztartáson kívülről) Egyéb működési célú kiadás Általános tartalék Működési célú tartalék 0 Működési költségvetési bevétel Működési költségvetési kiadás Előző évi pénzmaradvány Finanszírozást szolg kiad igénybevétele, hitel Összes működési bevétel Összes működési kiadás Ezer forintban

8 2.b. számú melléklet 3 II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege Felhalmozási bevételek Felhalmozási kiadások Megnevezés Eredeti Módosított Megnevezés Eredeti Módosított Felhalmozási bevétel Beruházások Felhalmozási célú támogatás Felújítás államháztartáson belülről Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Eu projekt kiadásai 0 államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási kiadások Fejlesztési célú céltartalék 0 Felhalmozási költségvetési bevétel Felhalmozási költségvetési kiadás Felhalmozási célú hitel törlesztés Felhalmozási bevételek főösszege Felhalmozási kiadások főösszege Előző évi pénzmaradvány igénybevétele, Függő, átfutó bevétel -255 Függő átfutó kiadás -697 Bevételek főösszege Kiadások főösszege Ezer forintban

9 3 számú melléklet 4 Nagymányok Város Önkormányzatának Felhalmozási (beruházási) kiadások a feladatonként, célonként ezer Ft Feladat Eredeti Módosított Iparterület közművesítés, útépítés szennyvízátemelő Fűnyíró traktor vásárlás Ház vásárlása Bojler (óvoda) szűrőszivattyú fűkasza. motorfűrész Összesen: számú melléklet 5 Nagymányok Város Önkormányzatának Felújítási kiadások a feladatonként, célonként ezer Ft Feladat Eredeti Módosított Vízhálózat felújítás Szennyvízhálózat felújítás Készlettér árambekötés Sportcsarnok tetőfelújítás /A kút vezeték átalakítása Összesen KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK I. Működési költségvetés 5.a számú melléklet 6 Önkormányzat (mint önálló jogi személy) bevételei és kiadásai -csoportonként, kiemelt onként Megnevezés Eredeti ezer Ft Módosított Ezer Ft Teljesítés e Ft 1. Intézményi működési bevételek Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

10 1.3. Bérleti díj Intézményi ellátási díj Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Egyéb sajátos működési bevétel Működési célú hozam és kamatbevétel Egyéb működési célú bevétel Közhatalmi bevételek Helyi adók Magánszemélyek kommunális adója Iparűzési adó Vállalkozók kom. adója Talajterhelési díj Illetékek Átengedett központi adók Gépjárműadó Termőföld bérbeadásából sz. jövadó Bírságok, díjak pótlékok Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek Működési célú támogatás államháztartáson belülről Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladatához kapcsolódó támogatások Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatás Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított ok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai EU forrásból működési célú támogatás Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről Működési célú átvett pénzeszköz (államháztartáson kívülről) Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Működési kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről 0 0 Működési költségvetés bevételei összesen: II. Felhalmozási költségvetés 1. Felhalmozási bevételek Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Egyéb felhalmozási bevételi Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről Központi költségvetésből származó fejlesztési támogatás Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről Központi költségvetési szervtől, fejezettől 0 0

11 EU forrásból származó fejlesztési támogatás Önkormányzati költségvetési szervtől Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (államháztartáson kívülről) Vállalkozástól Háztartástól Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése 0 0 Felhalmozási költségvetés bevételei összesen: KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK I. Működési költségvetés 1. Személyi juttatások Munkaadót terh. járulékok, szoc. hozzájárulási adó Dologi kiadások Dologi kiadások kamat nélkül Működési célú kamatkiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb működési célú kiadások Működési célú támogatás államháztartáson belülre Előző évi pénzmaradvány átadása Működési célú pénzeszköz átadás (államháztartáson kívülre) Működési célú támogatási kölcsön nyújtása 0 6. Általános tartalék Működési célú céltartalék 0 0 Működési költségvetés kiadásai összesen: II. Felhalmozási költségvetés 1. Beruházások Felújítások Eu projektek kiadásai Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Fejlesztési célú kamatkiadás Fejlesztési célú pénzmaradvány átadás Befektetési célú részesedés vásárlása Fejlesztési célú céltartalék 0 0 Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen: KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN III. Költségvetési egyenleg Működési célú egyenleg Felhalmozási célú egyenlet IV. Költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló bevételek Előző évi(évek) pénzmaradványának igénybe vétele Működési célra

12 1.2. Felhalmozási célra Irányító szervi támogatás költségvetési szerveknek Irányító szervi támogatás működési célra Irányító szervi támogatás felhalmozási célra 0 0 Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek Hitelek, kölcsönök felvétele Működési célú hitel, kölcsön felvétele Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Felhalmozási célú hitelek felvétele Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 0 0 Finanszírozási bevételek összesen Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Finanszírozási kiadások Irányító szerv által nyújtott támogatás Működési célú finanszírozási kiadás Felhalmozási célú finanszírozási kiadás 0 2. Hitelek, kölcsönök törlesztése Működési célú hitel, kölcsön törlesztése Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Felhalmozási célú hitel, kölcsön törlesztése Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 0 Finanszírozási kiadások összesen: (VI.) Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE (költségvetési +finanszírozási bevételek) KIADÁSOK FŐÖSSZEGE (költségvetési +finanszírozási bevételek) b. melléklet Nagymányok Város Önkormányzatának, mint önálló jogi személy éves engedélyezett létszám a Szakfeladat Megnevezés Engedélyezett létszám Teljesített létszám Város- és községgazdálkodás Jogalkotás Iskolai intézményi étkeztetés Zöldterület-kezelés Család- és nővédelmi egészségügyi 2 2 gondozás ÖSSZESEN 10 11

13 Nagymányok Város Önkormányzatának közfoglalkoztatottak létszáma Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb 5 5 időtartamú közfoglalkoztatása ÖSSZESEN a. melléklet 7 Nagymányoki Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásait -csoportonként, kiemelt onként Megnevezés Eredeti ezer Ft Módosított ezer Ft Teljesítés Ezer Ft KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK I. Működési költségvetés Intézményi működési bevételek Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díj Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Egyéb sajátos működési bevétel Működési célú hozam és kamatbevétel Egyéb működési célú bevétel Közhatalmi bevételek Helyi adók Magánszemélyek kommunális adója Iparűzési adó Illetékek Átengedett központi adók Gépjárműadó Termőföld bérbeadásából sz. jövadó Bírságok, díjak pótlékok Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek Működési célú támogatás államháztartáson belülről Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladatához kapcsolódó támogatások Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatás Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított ok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 0 0

14 3.3. EU forrásból működési célú támogatás Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről Működési célú átvett pénzeszköz (államháztartáson kívülről) Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Működési kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről 0 0 Működési költségvetés bevételei összesen: II. Felhalmozási költségvetés 1. Felhalmozási bevételek Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Egyéb felhalmozási bevételi Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről Központi költségvetésből származó fejlesztési támogatás Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről Központi költségvetési szervtől, fejezettől EU forrásból származó fejlesztési támogatás Önkormányzati költségvetési szervtől Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (államháztartáson kívülről) Vállalkozástól Háztartástól Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése 0 0 Felhalmozási költségvetés bevételei összesen: 0 0 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK I. Működési költségvetés 1. Személyi juttatások Munkaadót terh. járulékok, szoc. hozzájárulási adó Dologi kiadások Dologi kiadások kamat nélkül Működési célú kamatkiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb működési célú kiadások Működési célú támogatás államháztartáson belülre Előző évi pénzmaradvány átadása Működési célú pénzeszköz átadás (államháztartáson kívülre) Működési célú támogatási kölcsön nyújtása Általános tartalék Működési célú céltartalék 0 0 Működési költségvetés kiadásai összesen: II. Felhalmozási költségvetés

15 1. Beruházások Felújítások Eu projektek kiadásai Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Fejlesztési célú kamatkiadás Fejlesztési célú pénzmaradvány átadás Fejlesztési célú kölcsön Fejlesztési célú céltartalék 0 0 Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen: 0 0 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Költségvetési egyenleg Működési célú egyenleg Felhalmozási célú egyenlet 0 0 Költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló bevételek Előző évi(évek) pénzmaradványának igénybe vétele Működési célra Felhalmozási célra 0 2. Irányító szervi támogatás költségvetési szerveknek a. Irányító szervi támogatás működési célra b. Irányító szervi támogatás felhalmozási célra 0 0 Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek Hitelek, kölcsönök felvétele Működési célú hitel, kölcsön felvétele 0 0 i. Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 0 0 ii. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Felhalmozási célú hitelek felvétele Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 0 0 Finanszírozási bevételek összesen Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Finanszírozási kiadások Irányító szerv által nyújtott támogatás Működési célú finanszírozási kiadás Felhalmozási célú finanszírozási kiadás Hitelek, kölcsönök törlesztése Működési célú hitel, kölcsön törlesztése Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Felhalmozási célú hitel, kölcsön törlesztése Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 0 0

16 Finanszírozási kiadások összesen: 0 0 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE (költségvetési +finanszírozási bevételek) KIADÁSOK FŐÖSSZEGE (költségvetési +finanszírozási kiadások, függő, átf.kiegy.kiad.) b. számú melléklet Nagymányoki Polgármesteri Hivatal éves engedélyezett létszám a Szakfeladat Megnevezés Engedélyezett létszámkeret Teljesített létszám Önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége Összesen a számú melléklet 8 Nagymányoki Pitypang Óvoda bevételei és kiadásai -csoportonként, kiemelt onként

17 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK I. Működési költségvetés Megnevezés Eredeti ezer Ft Módosított ezer Ft Teljesítés ezer Ft 1. Intézményi működési bevételek Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díj Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Egyéb sajátos működési bevétel Működési célú hozam és kamatbevétel Egyéb működési célú bevétel Közhatalmi bevételek Helyi adók Magánszemélyek kommunális adója Iparűzési adó Illetékek Átengedett központi adók Gépjárműadó Termőföld bérbeadásából sz. jövadó Bírságok, díjak pótlékok Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek Működési célú támogatás államháztartáson belülről Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladatához kapcsolódó támogatások Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatás Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított ok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai EU forrásból működési célú támogatás Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről Működési célú átvett pénzeszköz (államháztartáson kívülről) Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Működési kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről 0 0 Működési költségvetés bevételei összesen: II. Felhalmozási költségvetés 1. Felhalmozási bevételek 0 0

18 1.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Egyéb felhalmozási bevételi Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről Központi költségvetésből származó fejlesztési támogatás Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről Központi költségvetési szervtől, fejezettől EU forrásból származó fejlesztési támogatás Önkormányzati költségvetési szervtől Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (államháztartáson kívülről) Vállalkozástól Háztartástól Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése 0 0 Felhalmozási költségvetés bevételei összesen: 0 0 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK I. Működési költségvetés 1. Személyi juttatások Munkaadót terh. járulékok, szoc. hozzájárulási adó Dologi kiadások Dologi kiadások kamat nélkül Működési célú kamatkiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb működési célú kiadások Működési célú támogatás államháztartáson belülre Előző évi pénzmaradvány átadása Működési célú pénzeszköz átadás (államháztartáson kívülre) Működési célú támogatási kölcsön nyújtása Általános tartalék Működési célú céltartalék 0 0 Működési költségvetés kiadásai összesen: II. Felhalmozási költségvetés 1. Beruházások Felújítások Eu projektek kiadásai Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Fejlesztési célú kamatkiadás Fejlesztési célú pénzmaradvány átadás Fejlesztési célú kölcsön Fejlesztési célú céltartalék 0 0 Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen: KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

19 Költségvetési egyenleg Működési célú egyenleg Felhalmozási célú egyenlet Költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló bevételek Előző évi(évek) pénzmaradványának igénybe vétele Működési célra Felhalmozási célra Irányító szervi támogatás költségvetési szerveknek a. Irányító szervi támogatás működési célra b. Irányító szervi támogatás felhalmozási célra Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek Hitelek, kölcsönök felvétele Működési célú hitel, kölcsön felvétele 0 0 i. Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 0 0 ii. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Felhalmozási célú hitelek felvétele Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 0 0 Finanszírozási bevételek összesen Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel 0 0 Finanszírozási kiadások Irányító szerv által nyújtott támogatás Működési célú finanszírozási kiadás Felhalmozási célú finanszírozási kiadás Hitelek, kölcsönök törlesztése Működési célú hitel, kölcsön törlesztése Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Felhalmozási célú hitel, kölcsön törlesztése Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 0 0 Finanszírozási kiadások összesen: 0 0 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE (költségvetési +finanszírozási bevételek+függő, átfutó kiad.) KIADÁSOK FŐÖSSZEGE (költségvetési +finanszírozási bevételek+ függő, átfutó kiad.) b. számú melléklet Nagymányoki Pitypang Óvoda éves engedélyezett létszám a Szakfeladat Megnevezés Engedélyezett Telephelyek

20 létszámkeret Óvodai nevelés 8 ebből 1 fő 0,56 részmunkaidős létszáma 8 ebből 1 fő 0,56 részmunkaidős Nemzetiségi óvodai nevelés 3 3 Pitypang óvoda a. számú melléklet 9 Nagymányoki Közművelődési Központ bevételei és kiadásai -csoportonként, kiemelt onként KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK I. Működési költségvetés Megnevezés Eredeti ezer Ft Módosított ezer Ft Teljesítés Ezer Ft 1. Intézményi működési bevételek Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díj Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Egyéb sajátos működési bevétel Működési célú hozam és kamatbevétel Egyéb működési célú bevétel Közhatalmi bevételek Helyi adók Magánszemélyek kommunális adója Iparűzési adó Illetékek Átengedett központi adók Gépjárműadó Termőföld bérbeadásából sz. jövadó Bírságok, díjak pótlékok Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek Működési célú támogatás államháztartáson belülről Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladatához kapcsolódó támogatások Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatás Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított ok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 0 0

21 3.3. EU forrásból működési célú támogatás Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről Működési célú átvett pénzeszköz (államháztartáson kívülről) Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Működési kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről 0 0 Működési költségvetés bevételei összesen: II. Felhalmozási költségvetés 1. Felhalmozási bevételek Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Egyéb felhalmozási bevételi Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről Központi költségvetésből származó fejlesztési támogatás Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről Központi költségvetési szervtől, fejezettől EU forrásból származó fejlesztési támogatás Önkormányzati költségvetési szervtől Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (államháztartáson kívülről) Vállalkozástól Háztartástól Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése 0 0 Felhalmozási költségvetés bevételei összesen: 0 0 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK I. Működési költségvetés 1. Személyi juttatások Munkaadót terh. járulékok, szoc. hozzájárulási adó Dologi kiadások Dologi kiadások kamat nélkül Működési célú kamatkiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb működési célú kiadások Működési célú támogatás államháztartáson belülre Előző évi pénzmaradvány átadása Működési célú pénzeszköz átadás (államháztartáson kívülre) Működési célú támogatási kölcsön nyújtása Általános tartalék Működési célú céltartalék 0 0 Működési költségvetés kiadásai összesen: II. Felhalmozási költségvetés 0 0

22 1. Beruházások Felújítások Eu projektek kiadásai Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Fejlesztési célú kamatkiadás Fejlesztési célú pénzmaradvány átadás Fejlesztési célú kölcsön Fejlesztési célú céltartalék 0 0 Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen: 0 0 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Költségvetési egyenleg Működési célú egyenleg Felhalmozási célú egyenlet) 0 0 Költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló bevételek Előző évi(évek) pénzmaradványának igénybe vétele Működési célra Felhalmozási célra Irányító szervi támogatás költségvetési szerveknek a. Irányító szervi támogatás működési célra b. Irányító szervi támogatás felhalmozási célra 0 0 Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek Hitelek, kölcsönök felvétele Működési célú hitel, kölcsön felvétele 0 0 i. Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 0 0 ii. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Felhalmozási célú hitelek felvétele Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 0 0 Finanszírozási bevételek összesen Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0. Finanszírozási kiadások Irányító szerv által nyújtott támogatás Működési célú finanszírozási kiadás Felhalmozási célú finanszírozási kiadás Hitelek, kölcsönök törlesztése Működési célú hitel, kölcsön törlesztése Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Felhalmozási célú hitel, kölcsön törlesztése Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 0 0

23 Finanszírozási kiadások összesen: 0 0 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE (költségvetési +finanszírozási bevételek) KIADÁSOK FŐÖSSZEGE (költségvetési +finanszírozási bevételek) b. számú melléklet Nagymányoki Közművelődési Központ éves engedélyezett létszám a Szakfeladat Megnevezés Engedélyezett létszámkeret Telephelyek létszáma Könyvtár, teleház Művelődésiház, sportcsarnok 5 5 ÖSSZESEN 6 6

24

25 Sor Hitel jellege sz. Felvét 9. számú melléklet Az Önkormányzatok által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban éve Lejárat éve Hitel állomány december után Rövidlejáratú I. folysz.hit II. Felhalm.célú ( ) Falumegújítási pályázat megelőlegező 1 hitele Összesen (I+II) számú melléklet Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait projektenként Projekt megnevezése Bevételei Kiadásai 0 0 ezer Ft Összesen 0 0

26 11 sz. melléklet VAGYONKIMUTATÁS DECEMBER 31. ÁLLAPOT ESZKÖZÖK Sorszám Előző év Tárgyév % állományi érték I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök ( ) II/1. Törzsvagyon (4+12) a/ Forgalomképtelen Ingatlanok (5-től 11-ig) Földterület Épület Építmény Folyók, vízfolyások, természetes és mestersége tavak Árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák ,51 127,38 117,84 129,89 99,55 134,363 98,19 6. Egyéb ingatlanok Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás 11. b/korlátozottan forgalomképes ingatlanok (13-tól 23-ig) Földterület Épület Építmény Ültetvény , ,91 96,23 98,85 -. Közművek védőterületei Intézmények ingatlanai 17. -Sportlétesítmények Állat-és növénykert 19.

27 -. Középületek és hozzájuk t föld 20. -Műemlékek Védett természeti területek Folyamatban lévő ingatlan beruházás 23. II/2.Forgalomképes ingatlanok ( ) Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek Épületek, építmények Ültetvények,erdők II/3. Egyéb tárgyi eszközök ( ) Gépek berendezések felszerelések Járművek ,96 85,96 133,75 35,75 21,35 3. Folyamatban lévő ing. beruházás, felújítás ,41 4. Beruházásra adott előlegek 32. III. Befektetett pénzügyi eszközök ,05 IV.Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszk ,34 A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( ) I. Készletek II. Követelések összesen ( ) Követelések áru szállításból, szolgáltatásból (vevők) ,43 176,57 2. Adósok ,52 Ebből: - helyi adóhátralék ,01 - lakbér hátralék ,65 - térítési díj hátralékok ,83 - egyéb hátralékok, stb ,64 3. Rövid lejáratú kölcsönök Egyéb követelések ,58 32,4 III. Értékpapírok 46. IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( )) ,84 4,52 72,95

28 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (35+49) ,24 FORRÁSOK Sorszám Előző év (nyitó) Tárgyév % állományi érték Induló tőke Tőkeváltozások Értékesítési tartalék 53. D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN ( ) a/ Következő évben felhasználható pénzmaradvány (56+57) Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány) ,12 100,14 100,12 63,52 63,52 2. Előző év(ek) költségvetési tartalékai (pénzmaradvány) 57. b/következő évben felhasználható vállalkozási eredmény (59+60) Tárgyévi vállalkozási eredmény Előző év(ek) vállalkozási eredménye 60. E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (55+58) ,52 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen ( ) 0 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból Beruházási és fejlesztési hitelek Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen ( ) 1. Rövid lejáratú kölcsönök ,6 2. Rövid lejáratú hitelek Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Ebből: - helyi adókból származó túlfizetés ,3 147,02 III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások ,82 F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN ( ) FORRÁSOK ÖSSZESEN ( ) ,09 98,24

29 12.a Vagyonkimutatás december 31. a könyviteli mérlegben értékben nem szereplő kötelezettségekről Kötelezettség Db Értéke Garanciavállalás Kezességvállalás miatti függő kötelezettség 0 0 eft Vagyonkimutatás december 31. Érték nélkül nyilvántartott eszközökről Kötelezettség Db Értéke Könyvtári kötetek száma b. melléklet Vagyonkimutatás 2013.december 31. Ssz a "0"-ra leírt immateriális javakról és tárgyi eszközökről EFt Eszközök Menny. db Bruttó érték 1 0-ig leírt immateriális javak ig leírt immateriális javak összesen ig leírt forgalomképtelen épületek 4 0-ig leírt forgalomképtelen építmény 5 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes épületek ig leírt korlátozottan forgalomképes építmény 7 0-ig leírt forgalomképes épület ig leírt forgalomképes építmény 9 0-ig leírt ingatlanok összesen ig leírt gépek, berendezések ig leírt gépek berendezések összesen ig leírt járművek ig leírt járművek összesen ig leírt befektetett eszközök összesen

30 13. számú melléklet Az Önkormányzatok által nyújtott hitel és kölcsön alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban Hitel jellege Kölcsön nyújtás éve Hitel,kölcsön állomány december 31-én Lejárat éve Rövid lejáratú Állami-házas kölcsön Hosszú lejáratú Állami-házas kölcsön Összesen(1+6) számú melléklet Az Önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) Bevételi jogcím Ténylegesen elért Kedvezmények bevétel összege Gépjárműadó Magánszemélyek kommunális 0 adója 1660 Helyi iparűzési adó Vállakozók komm.adója 5 0 Talajterhelési díj Összesen: eft

31 15.sz.melléklet Társadalmi és szoc. uttatások kiadásai Módosított Eredeti Teljesítés Megnevezés eft eft eft Foglalkoztatást helyettesítő tám. Szt 35 (1 ) 8555 foglalkoztatással kapcs.ell Lakásfenntartási támogatás Szt 38 1 (a) 4507 lakhatással kapcs.ell Időkorúak járadéka Szt 32/B (1) 27 Rendszeres szoc segély a Szt.37 (1) b-c 810 Átmeneti segély Sztv Temetési segély Sztv Átmeneti segély Sztv.47 (1)bek.c pont 567 Egyéb nem intézményi ellátások Közgyógyellátás Szt betegséggel kapcs. tám Rendszeres gyermekvéd.kedv.rész természetben Óvodáztatási támogatás Gyvt 20/C 150 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás GYvt Rendszeres gyermekvéd.kedv.rész. Gyvt 20/a 1386 Kiegészítő gyermekvédf. Tám. Gyvt. 20/B 92 családi támogatások Összesen

32 16.számú melléklet Több évre kiható döntésekből származó kötelezettségek, célok szerint, évenkénti bontásban Kötelezettségek a következő években Ezer Ft Ssz Kötelezettség jogcíme Kötelezett ség- 2013előtti 2013 vállalás teljesít éve teljesítés és Összes en 2016 ( ) után Működési célú hiteltörlesztés 2. Felhalmozási célú hitel Falumegújítási pályázat miatti Összesen (1+2)

33 19. melléklet Önkormányzat pénzmaradványa költségvetési szervenként Önkorm.összesen Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Nm.Pitypang Óvoda Nm.Közműv. központ Bankszámla záró egyenlege Pénztár Záró pénzkészlet Korrekció Helyesbített pénzmaradvány Költségvetési befizetés 0 0 Előző években képzett tartalék maradványa (-) Költségvetési kiutalás Módosított pénzmaradvány Kötelezettséggel terhelt: Szabad pénzmaradvány Költségvetés jóváhagyásakor figyelembe vett 0 0

A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire. 2..

A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire. 2.. Szabadszentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2010.(II.20.) számú zárszámadási rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról Szabadszentkirály Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Bevétel összesen: 215 eft 215 eft 129 eft. K i a d á s eredeti ei módosított ei teljesítés

Bevétel összesen: 215 eft 215 eft 129 eft. K i a d á s eredeti ei módosított ei teljesítés Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Alsózsolca, Kossuth Lajos út 138. K I V O N A T Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. augusztus 30-án (csütörtök) 13 00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2010. évi költségvetésének teljesítése

2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2010. évi költségvetésének teljesítése Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/ 2011. (V.3.) önkormányzati rendelete Albertirsa Város Önkormányzata 2010. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Albertirsa Város Önkormányzatának

Részletesebben

Pócsmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2012. (IV. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi zárszámadásáról

Pócsmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2012. (IV. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi zárszámadásáról Pócsmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2012. (IV. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi zárszámadásáról Pócsmegyer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő Testülete. 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő Testülete. 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Hangony Községi Önkormányzat Képviselő Testülete 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Hangony Község Önkormányzat Képviselő - Testülete az államháztartásról

Részletesebben

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 5/2013.(IV.30.) önkormányzati RENDELETE

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 5/2013.(IV.30.) önkormányzati RENDELETE KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 5/2013.(IV.30.) önkormányzati RENDELETE az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Kissziget Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2015.(..) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati

Részletesebben

Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször

Részletesebben

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.28.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 1

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.28.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 1 Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.28.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 1 Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012. (V. 17.) önkormányzati rendelete Csákberény Község Önkormányzatának 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról Csákberény Község Önkormányzat

Részletesebben

Az önkormányzat bevételi előirányzatai forrásonként (e Ft-ban)

Az önkormányzat bevételi előirányzatai forrásonként (e Ft-ban) 1.sz.melléklet Az önkormányzat bevételi előirányzatai forrásonként (e Ft-ban) Bevételi forrás megnevezése Működési Felhalmozási Mindösszesen: 2006. mód ei. 2007. mód ei. 2007. telj. 2008. terv 2006. mód

Részletesebben

Berente Önkormányzat 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. melléklet B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím 2009. évi 2009.évi tény 2010. évi 1 2 5 4 5 1. I. Önkormányzat működési bevételei

Részletesebben

Sásd Város Önkormányzatának 3/2014.(V.12.) számú önkormányzati rendelete. Sásd Város Önkormányzata 2013. évi zárszámadásáról.

Sásd Város Önkormányzatának 3/2014.(V.12.) számú önkormányzati rendelete. Sásd Város Önkormányzata 2013. évi zárszámadásáról. Sásd Város Önkormányzatának /0.(V..) ú önkormányzati rendelete Sásd Város Önkormányzata 0. évi záradásáról. Sásd Város Önkormányzata az Alaptörvény. cikk () bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói

Részletesebben

1. függelék. Bevételek

1. függelék. Bevételek 1. függelék Sorszám Rovat megnevezése Rovat száma ezer forintban Eredeti előirányzat 1. 2. 3. 4. 01 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 20.127 02 Települési önkormányzatok egyes

Részletesebben

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról Hangony

Részletesebben

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 1/2012. (II.01.) rendeletét (továbbiakban R ) az alábbiak szerint módosítja

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 1/2012. (II.01.) rendeletét (továbbiakban R ) az alábbiak szerint módosítja Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2012. ( IX.13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetését megállapító 1/2012.(II.01.) rendelet módosításáról Rábakecöl Község

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 6/2014. (IV.28.) önkormányzati rendelete

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 6/2014. (IV.28.) önkormányzati rendelete TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 6/2014. (IV.28.) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról és pénzmaradványának elfogadásáról Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2010.(II.18.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A 2010.év i k öltségvetésről Módosított rendelet azonosítója: Rendelet

Részletesebben

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA 2015. ÉV

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA 2015. ÉV SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA 215. ÉV Salgótarján, 216. április 18. Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester TARTALOMJEGYZÉK Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének

Részletesebben

Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30 - ai ülésére

Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30 - ai ülésére ELŐTERJESZTÉS CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÉSZÉRE Ügyiratszám: 64-84/2015. Tárgy: Előterjesztés az Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2015. évi költségvetési rendelet módosításáról

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2010. (II.12.) rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről. A rendelet hatálya

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2010. (II.12.) rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről. A rendelet hatálya Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2010. (II.12.) rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Tahitótfalu Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször

Részletesebben

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Létavértes Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének pénzügyi mérlege K I A D Á S O K

Létavértes Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének pénzügyi mérlege K I A D Á S O K Létavértes Városi Önkormányzat költségvetésének pénzügyi mérlege 1. számú melléklet adatok e Ft-ban 1. sz. táblázat B E V É T E L E K 4/2011.(III.3.) Ör.számú rendelezthez Sorszám Bevételi jogcím 2010.

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1

Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1 Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől 1/1 ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban

Részletesebben

Sajóvámos Község Önkormányzat Képviselő testületének. 14 /2013.(VIII.29.) önkormányzati rendelet

Sajóvámos Község Önkormányzat Képviselő testületének. 14 /2013.(VIII.29.) önkormányzati rendelet Sajóvámos Község Önkormányzat Képviselő testületének 14 /2013.(VIII.29.) önkormányzati rendelet Az önkormányzat és költségvetési szervei 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013.(III.14.) önkormányzati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2007. Évi zárszámadási rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án tartandó ülésére Lengyeltóti Városi Önkormányzat Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi u. 2. Száma: 6973-2/2011. E l ő t e r j e s z t é s a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2011. február 28-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2011. február 28-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat költségvetésének és zárszámadásának előterjesztésekor előírt tájékoztató mérlegek

Részletesebben

I.mérleg. Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 2015. évi tervezett mérlege

I.mérleg. Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 2015. évi tervezett mérlege Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 215. évi tervezett mérlege I.mérleg Bevételek Eredeti előirányzat 215 Kiadások adatok eft-ban Eredeti előirányzat 215 Költségvetési bevételek

Részletesebben

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról 1.. Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

A rendelet hatálya. Az önkormányzat és költségvetési szerve(i) 2008. évi költségvetése

A rendelet hatálya. Az önkormányzat és költségvetési szerve(i) 2008. évi költségvetése Petőfibánya Község Önkormányzata 4/2008. (II. 13.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Petőfibánya Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször módosított - 1992.

Részletesebben

Alap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (II. 26.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Alap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (II. 26.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről 1 Alap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (II. 26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 1, 2

Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 1, 2 Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 1, 2 Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Jászteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat.../2014. (...) határozata a 2014. évi költségvetéséről A Jászteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat) az Alaptörvény 32. (1)

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2016. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2016. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2016. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. (V. 30.) önkormányzati rendelete

Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. (V. 30.) önkormányzati rendelete Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. (V. 30.) önkormányzati rendelete Vámosszabadi Község Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről és annak végrehajtásának rendjéről szóló 2/2013.

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2010. (II. 15.) Kt. rendelete

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2010. (II. 15.) Kt. rendelete TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2010. (II. 15.) Kt. rendelete a Tapolca Város Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendeletei egyes mellékletei tartalmának meghatározásáról

Részletesebben

1./ 2016. évi költségvetés

1./ 2016. évi költségvetés 1./ 2016. évi költségvetés Diósjenő Község Önkormányzat képviselő-testületének.../2016. (......) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről (előterjesztés) A település polgármestereként:

Részletesebben

KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2013. (IV.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2013. (IV.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2013. (IV.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a 2012. évi pénzügyi terv végrehajtásáról A rendelet kihirdetve: 2013. április 26 -n. Pisákné Páll Ilona

Részletesebben

RENDELETEK NYÍRMÁRTONFALVA 2012.

RENDELETEK NYÍRMÁRTONFALVA 2012. RENDELETEK NYÍRMÁRTONFALVA 2012. ÖR. száma Tárgya Módosítás Hatályon kívül helyezve 1/2012. (II. 20.) 2012. évi költségvetési rendelet 2/2012. (III. 08.) 2/2012. (III. 08.) 2012. évi költségvetési rendelet

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 6/377-1/2012/I. Üi.: Simonné Fazekas Erika Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS-RENDELETTERVEZET Tárgy: Beszámoló Makó

Részletesebben

3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/130/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. november 22-i nyilvános ülésére

3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/130/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. november 22-i nyilvános ülésére 3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/130/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. november 22-i nyilvános ülésére Tárgy: Tapolca Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének háromnegyed éves

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011. (II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011. (II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011. (II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire. Pölöske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/215 (V.5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 214. évi költségvetéséről szóló a 1/214(XII.19.) és a 4/214(V.6.) rendelettel, 8/214(IX.16.) rendelettel

Részletesebben

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek.

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek. Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől Csanytelek Község Önkormányzata J e g y z ő j é t ő l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

Mórahalom Város Polgármesterétől

Mórahalom Város Polgármesterétől Mórahalom Város Polgármesterétől EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐTESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Előterjesztés Mórahalom város Képviselőtestülete részére Előterjesztő: Nógrádi Zoltán polgármester Iktatószám:

Részletesebben

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő - testületének 3/2012(II.08.)KT. rendelet az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő - testületének 3/2012(II.08.)KT. rendelet az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről Báránd Községi Önkormányzat Képviselő - testületének 3/212(II.8.)KT. rendelet az önkormányzat és intézményei 212. évi költségvetéséről Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

3. (1) A képviselő- testület az önkormányzat költségvetési egyenlegét mínusz 4 729 ezer ftban

3. (1) A képviselő- testület az önkormányzat költségvetési egyenlegét mínusz 4 729 ezer ftban Adorjánháza község képviselő-testületének 2/2013.(II.28.) önkormányzati rendelete Adorjánháza község képviselő-testületének a 2013 évi költségvetéséről (egységes szerkezetben 2013. szeptember 25. napjától))

Részletesebben

Sükösd Nagyközség Polgármestere 6346 Sükösd, Dózsa György u. 201. Telefon: 79/563-022 Fax: 79/563-021

Sükösd Nagyközség Polgármestere 6346 Sükösd, Dózsa György u. 201. Telefon: 79/563-022 Fax: 79/563-021 Sükösd Nagyközség Polgármestere 6346 Sükösd, Dózsa György u. 201. Telefon: 79/563-022 Fax: 79/563-021 ELŐTERJESZTÉS a Sükösd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. május 25-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 1/2009./III.02/ önkormányzati rendelet. az Önkormányzat 2009. évi költségvetésére

KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 1/2009./III.02/ önkormányzati rendelet. az Önkormányzat 2009. évi költségvetésére KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2009./III.02/ önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2009. évi költségvetésére Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 2009 évi költségvetéséről

Részletesebben

1.1. 6/2013. (III.13.) 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K

1.1. 6/2013. (III.13.) 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1.1. melléklet a 6/213. (III.13.) önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzat 213. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím 213. évi előirányzat

Részletesebben

K é s z ü l t : Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. október 31-én 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

K é s z ü l t : Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. október 31-én 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v K é s z ü l t : Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. október 31-én 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Jelen vannak: IKSZT épülete Iklódbördőce

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V 10-7/2011. Készült: a Tiszalök Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 28-án tartott nyílt ülésén. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester, Fedor László alpolgármester,

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének.../2012. (.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének.../2012. (.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2012. (.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Ötvöskónyi Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

KIEGÉSZÍTÉS a III/1. számú előterjesztéshez

KIEGÉSZÍTÉS a III/1. számú előterjesztéshez KIEGÉSZÍTÉS a III/1. számú előterjesztéshez (Békés Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének elfogadása) Tisztelt Képviselő-testület! Békés Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló előterjesztést

Részletesebben

2013. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2013. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2013. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2013. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2013. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

1 Balatonújlak Község Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 8712 Balatonújlak, Templom u. 3. E l ő t e r j e s z t é s

1 Balatonújlak Község Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 8712 Balatonújlak, Templom u. 3. E l ő t e r j e s z t é s 1 Balatonújlak Község Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 8712 Balatonújlak, Templom u. 3. Ügyiratszám: 1721/2/ 2. számú előterjesztés E l ő t e r j e s z t é s az Önkormányzat évi költségvetését megállapító

Részletesebben

HANGONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 8/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelete

HANGONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 8/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelete HANGONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ - TESTÜLETE 8/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (II. 16.) rendelet módosításáról Hangony Községi

Részletesebben

SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

2010. évi egyszerűsített beszámoló

2010. évi egyszerűsített beszámoló 200. évi egyszerűsített beszámoló Mátraszentimre Község. melléklet a Önkormányzata 5 /20.(IV. 28.) önkormányzati rendelethez EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG datok ezer forintban Előző évi - beszámoló záró adatai

Részletesebben

7.számú melléklet Gétye Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetése. Megnevezés 2011. évi terv 2012. évi terv

7.számú melléklet Gétye Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetése. Megnevezés 2011. évi terv 2012. évi terv 7.számú melléklet Gétye Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetése Normatív állami hozzájárulás 9 181 960 9 092 130 Település-üzemeltetési,igazgatási és sportfeladat 3 600 000 3 800 000 Közösségi

Részletesebben

3/2015. (II.16.) számú rendelet Létavértes Város önkormányzatának és intézményeinek 2015. évi költségvetéséről. 1. A rendelet hatálya

3/2015. (II.16.) számú rendelet Létavértes Város önkormányzatának és intézményeinek 2015. évi költségvetéséről. 1. A rendelet hatálya LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2015. (II.16.) számú rendelet Létavértes Város önkormányzatának és intézményeinek 2015. évi költségvetéséről Létavértes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015.évi költségvetéséről

Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015.évi költségvetéséről Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015.évi költségvetéséről 1 Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 1. Kihirdetve: Felsőpáhok, 2013. április 10.

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 1. Kihirdetve: Felsőpáhok, 2013. április 10. Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6/2013. (IV.10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról.

FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1992.

Részletesebben

ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KISKUNMAJSA. 2010. I. félévi SZÖVEGES BESZÁMOLÓJA

ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KISKUNMAJSA. 2010. I. félévi SZÖVEGES BESZÁMOLÓJA ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KISKUNMAJSA 2010. I. félévi SZÖVEGES BESZÁMOLÓJA 1 Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde Kiskunmajsa 2010.I.félévi szöveges beszámoló Általános

Részletesebben

347.105 E Ft bevétellel 403.334 E Ft kiadással 56 229 E Ft forráshiánnyal

347.105 E Ft bevétellel 403.334 E Ft kiadással 56 229 E Ft forráshiánnyal SONKÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2010. (VI. 15.) önkormányzati rendelete A 4/2010. (II. 17.) SKKT. RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTOTT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL. Sonkád Községi Önkormányzat

Részletesebben

5.441 eft bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből,

5.441 eft bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből, Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013. (V.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről 6/2012 (II.13.) Önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Zalavár Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2013. április 30. napján megtartott nyílt testületi üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Zalavár Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2013. április 30. napján megtartott nyílt testületi üléséről Zalavár Község Roma a Iktatószám: 564/2. JEGYZŐKÖNYV Zalavár Község Roma a 2. április 3. napján megtartott nyílt testületi üléséről Határozat: 1/2.(IV.3.) 11/2.(IV.3.) Kód G8 G2 J e g y z ő k ö n y v Készült:

Részletesebben

a) bevételi főösszegét 397.168 ezer forintban, b) kiadási főösszegét 397.168 ezer forintban

a) bevételi főösszegét 397.168 ezer forintban, b) kiadási főösszegét 397.168 ezer forintban Somlóvásárhely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (V.5.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 14.) önkormányzati rendelete módosításáról Somlóvásárhely

Részletesebben

MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének. 1/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének. 1/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Hatályos:.27.- MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének / (II. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

Nyírmártonfalva Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2010. (II. 11.) kt. számú rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl

Nyírmártonfalva Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2010. (II. 11.) kt. számú rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl Nyírmártonfalva Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2010. (II. 11.) kt. számú rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a Helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 3/2013. (II.28.) Önkormányzati rendelete

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 3/2013. (II.28.) Önkormányzati rendelete Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2013. (II.28.) Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről 2013. február Szegvár Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének

Részletesebben

1. sz. melléklet 1/a. sz. melléklet 1/b. sz. melléklet 1/c. sz. melléklet 1/d. sz. melléklet 2. sz. melléklet 2/a. sz. melléklet 2/b. sz.

1. sz. melléklet 1/a. sz. melléklet 1/b. sz. melléklet 1/c. sz. melléklet 1/d. sz. melléklet 2. sz. melléklet 2/a. sz. melléklet 2/b. sz. SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Készült: Szentes Város Önkormányzata Közgazdasági Osztályán 2010. január-február TARTALOMJJEGYZÉK SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE /2010.

Részletesebben

Tárgy: Javaslat az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012.(II.03.) önkormányzati rendelet módosítására. főmunkatárs címzetes főjegyző

Tárgy: Javaslat az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012.(II.03.) önkormányzati rendelet módosítására. főmunkatárs címzetes főjegyző ELŐTERJESZTÉS SAJÓIVÁNKA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. ÁPRILIS 17-EI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 2178-3/2013. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB I I. NAP IR E N D Tárgy: Javaslat

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 23/2008. (X. 1.) ÖR. rendelete

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 23/2008. (X. 1.) ÖR. rendelete C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 23/2008. (X. 1.) ÖR. rendelete Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának 2008. évi költségvetéséről szóló 1/2008. (I. 30.) ÖR. rendeletének

Részletesebben

6/2015.(II. 27.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetésének megállapításáról

6/2015.(II. 27.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetésének megállapításáról Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetésének megállapításáról Kenderes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2012. (III.08.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2012. (III.08.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2012. (III.08.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről 1 A módosításokkal egységes szerkezetben. Utolsó átvezetett módosítás:

Részletesebben

- 1-1. számú melléklet. MÉRLEG 2007 ÉV (Monoszló)

- 1-1. számú melléklet. MÉRLEG 2007 ÉV (Monoszló) 1 1 1. számú melléklet MÉRLEG 2007 ÉV (Monoszló) adatok ezer Ftban 2006. 2007. ESZKÖZÖK A.) A.) Befektetett eszközök összesen 71.786 69.704 I. Immateriális javak 1.467 506 II. Tárgyi eszközök 68.714 67.543

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E A Polgármesteri i Hivatal lapja 2005. évi 5. szám 2005. február 15. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETE

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TABDI KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2014. sz. ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tabdi Község Képviselő-testülete 2014. március 31-én a Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal hivatali helyiségében az 1. napirend

Részletesebben

Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege B E V É T E L E K

Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege B E V É T E L E K 1. melléklet a 5/2013. (IV.29.) önkormányzati határozathoz Német Nemzetiségi Önkormányzat zárszámadásának pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Bevételi jogcím Eredeti Módosított Teljesítés 1 2 3 4 5 6 1.

Részletesebben

(2) Az Önkormányzat az (1) bekezdés szerinti hiányból:

(2) Az Önkormányzat az (1) bekezdés szerinti hiányból: NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 3/2008. (II. 14) számú R E N D E L E T E Nyírbátor Város Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről Nyírbátor Város Képviselőtestülete az államháztartásról szóló - többször

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2010. DECEMBER 15.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2010. DECEMBER 15. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 790-28/2010. 8. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez az Önkormányzat

Részletesebben

2014. KÖLTSÉGVETÉS 1.sz Módosítás

2014. KÖLTSÉGVETÉS 1.sz Módosítás Dunavarsány Város Önkormányzata Dunavarsány Kossuth L. u. 18. 730875 2014. KÖLTSÉGVETÉS 1.sz Módosítás 001 melléklet 15730875-2-13 15730875-8411-321-13 h:\dokumentumok\könyvelés\költségvetés\2014\ei_mod_01\ei_mod_01_kv_2014_rend_form_önk

Részletesebben

Pálosvörösmart Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Pálosvörösmart Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Pálosvörösmart Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Pálosvörösmart Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testület 2012. szeptember 20.-i ülésére 9. napirend. Tóth Antal pénzügyi Bizottság elnöke

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testület 2012. szeptember 20.-i ülésére 9. napirend. Tóth Antal pénzügyi Bizottság elnöke E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testület 2012. szeptember 20.-i ülésére 9. napirend TÁRGY: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés ÉSZAK-KAPOSI PARTNEREK VIDÉKFEJLESZTÉSI EGYESÜLET. 7444 Osztopán, Fő u. 11. Telefon, fax.: 82/436-000 http://www.ek-p.

Közhasznúsági jelentés ÉSZAK-KAPOSI PARTNEREK VIDÉKFEJLESZTÉSI EGYESÜLET. 7444 Osztopán, Fő u. 11. Telefon, fax.: 82/436-000 http://www.ek-p. Közhasznúsági jelentés 2008 ÉSZAK-KAPOSI PARTNEREK VIDÉKFEJLESZTÉSI EGYESÜLET 7444 Osztopán, Fő u. 11. Telefon, fax.: 82/436-000 http://www.ek-p.hu 1 Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló

Részletesebben

Mellékletek. 1. számú melléklet a költségvetési rendelet 2. (2) bekezdéséhez a költségvetési rendelet címrendjéről

Mellékletek. 1. számú melléklet a költségvetési rendelet 2. (2) bekezdéséhez a költségvetési rendelet címrendjéről Mellékletek 1. számú melléklet a költségvetési rendelet 2. (2) bekezdéséhez a költségvetési rendelet címrendjéről 2. számú melléklet a költségvetési rendelet 4. (1) bekezdéséhez az önkormányzat 2010. évi

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat../2008.(XI...) sz. rendelet-tervezete

Jánoshalma Város Önkormányzat../2008.(XI...) sz. rendelet-tervezete Jánoshalma Város Önkormányzat../28.(XI.....) sz. rendelet-tervezete a 28. évi költségvetési előirányzatokról szóló 5/28.(II.29.) sz. rendelet IV. számú módosításáról 1.. Az 5/28.(II.29.) Ör. sz. rendelet

Részletesebben

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2014.(XII.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2014.(XII.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2014.(XII.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Demecser Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.10.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (III. 09.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (III. 09.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (III. 09.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Marcali Város Képviselőtestületének 4/2008.(II.29.) számú rendelete

Marcali Város Képviselőtestületének 4/2008.(II.29.) számú rendelete Marcali Város Képviselőtestületének 4/2008.(II.29.) számú rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetését megállapító 3/2007.(II.16.)számú rendelet módosításáról. Marcali Város Képviselő-testülete a

Részletesebben

Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(II.25.) önkormányzati rendelete

Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(II.25.) önkormányzati rendelete 1 Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(II.25.) önkormányzati rendelete Mezőberény Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

I. Önkormányzat Bevételek

I. Önkormányzat Bevételek 1. Napirend 2016. évi költségvetés 1. Napirend ELŐTERJESZTÉS 2016. évi költségvetés Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat 2016. évi költségvetési javaslata az elfogadott 2016. évi költségvetési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 215. február 23-i soros ülésére 5. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: Alcsútdoboz Település Önkormányzat 214.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Medgyesbodzás Község Önkormányzat 2011. év első féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz

ELŐTERJESZTÉS. Medgyesbodzás Község Önkormányzat 2011. év első féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz ELŐTERJESZTÉS Medgyesbodzás Község Önkormányzat 2011. év első féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz Az Államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 79. (1) bekezdése

Részletesebben