A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire."

Átírás

1 Pölöske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/215 (V.5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 214. évi költségvetéséről szóló a 1/214(XII.19.) és a 4/214(V.6.) rendelettel, 8/214(IX.16.) rendelettel 1/214(II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról Pölöske Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 211. évi CLXXXIX. Törvény 143. (4) bekezdés b) és h) pontjában, az államháztartásról szóló 211. évi CXCV. törvény 23. (1)- (4) bekezdése, Magyarország 214. évi központi költségvetéséről szóló 212. évi CCIV törvény rendelkezései, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/211 (XII.3.) Korm. rendelet 27., alapján az önkormányzat 214. évi költségvetéséről szóló 1/214(II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotja. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire A rendelet 2. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 214. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 1948 ezer forintban állapítja meg. 3. A rendelet 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1)Az önkormányzat összesített 214. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: a) Költségvetési bevételek 9482 e Ft aa) Önkormányzatok működési támogatásai 4763 Eft ab)működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről 1255 Eft aba) helyi önkormányzatoktól 3 Eft abb) elkülönített állami pénzalaptól 915 Eft asbc) Tb alaptól 4 Eft ac)közhatalmi bevételek Eft ad) Működési bevételek 449 Eft ada)szolgáltatások ellenértéke 789 Eft adb)tulajdonosi bevétel 3455 Eft adc)kamatbevétel 2 Eft add) Egyéb működési bevételek 145 Eft b) Finanszírozási bevételek 1525 Eft ba) Pénzmaradvány előző évi 1525 Eft c) Felhalmozási célú bevételek 1915 Eft 1

2 (2) Az önkormányzat összesített bevételeiből a) a kötelező feladatok bevételei: e Ft, b) az önként vállalt feladatok bevételei: 1915 e Ft, c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: e Ft. (3) Az önkormányzat összesített bevételeiből a) működési bevételek: e Ft, b) felhalmozási bevételek: 537 e Ft. A bevételek forrásonkénti, címenkénti, előirányzat-csoportonkénti részletezését a 1. melléklet tartalmazza. 4. A rendelet 4. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) Az önkormányzat összesített 214. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz a) működési költségvetés 9759 e Ft aa) személyi jellegű kiadások: e Ft ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 338 e Ft ac) dologi jellegű kiadások: e Ft ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 1115 e Ft ae) egyéb működési célú kiadások ÁHT-n belülre: e Ft af) egyéb működési célú kiadások ÁHT-n kivülre: 9586 eft ag) tartalékok Eft b) felhalmozási költségvetés 9339 e Ft ba) beruházások, 3758 e Ft bb) felújítások 4556 e Ft bc) egyéb felhalmozási 125 eft c) kölcsönök 265 eft f) finanszírozás eft (2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból a) a kötelező feladatok kiadásai e Ft, b) az önként vállalt feladatok kiadásai 42 e Ft, c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: - e Ft. (3) Az önkormányzat összesített kiadásából a) működési kiadások: 9979 e Ft, b) felhalmozási kiadások: 9339 e Ft. (4) A kiadások címenkénti, kiadásnemenkénti, előirányzat-csoportonkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza. 2

3 (5) A helyi önkormányzat a) beruházási kiadásai beruházásonként : 3758 eft b) felújítási kiadások felújításonként: 4556 eft A beruházások részletezését célonként 3. melléklet tartalmazza. A felújítások részletezését célonként 4. melléklet tartalmazza. (6) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásait a 5. melléklet tartalmazza, melynek összege 1115 eft. A közvetett támogatások összegét a 5. melléklet tartalmazza. (7) Az önkormányzat költségvetését feladatonként a 6. melléklet tartalmazza. (8) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 7. melléklet adja meg. (9) Az átadott és átvett pénzeszközök részletezését a 8. melléklet tartalmazza. (1) Az önkormányzat normatív támogatását 9. melléklet tartalmazza. (11) Az önkormányzat pénzügyi mérlegét a 1. melléklet tartalmazza. (12) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési célja azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 211. évi CXCIV. törvény ( a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé: nem keletkezik ilyen ügylet. (13) Az (5) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege: e Ft. (14) Az önkormányzat működési pénzmaradványa előző évről 136 eft, amely működési dologi kiadások terhére került betervezésre. 5. A rendelet 7. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék eft, a céltartalék eft (1) A rendelet 1. melléklete helyébe ezen rendelet 1. melléklete lép. (2) A rendelet 2. melléklete helyébe ezen rendelet 2. melléklete lép. (3) A rendelet 5. melléklete helyébe ezen rendelet 3. melléklete lép. (4) A rendelet 7. melléklete helyébe ezen rendelet 4. melléklete lép. (5) A rendelet 1. melléklete helyébe ezen rendelet 5. melléklete lép. (6) A rendelet 14.melléklete helyébe ezen rendelet 6. melléklete lép.

4 (7) A rendelet 6. melléklete helyébe ezen rendelet 7. melléklete lép. E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 214. költségvetési év során kell alkalmazni. Kelt: Pölöske, 215 május 5. Tóth Tivadar György polgármester Kanizsai Mónika jegyző Záradék: A rendeletet a mai napon kihirdettem. Kelt: Pölöske, 215. május 5. P.H. Kanizsai Mónika jegyző Mellékletek 1. melléklet a költségvetési rendelet 3. -hoz az önkormányzat 214. évi előirányzatai bevételei forrásonként, címenként, előirányzat-csoportokként 2. melléklet a költségvetési rendelet 4. b az önkormányzat 214. évi előirányzott kiadásai kiadás nemenként, címenként, előirányzat-csoportonként 3. melléklet a költségvetési rendelet 4. az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű kiadásai 4. melléklet a költségvetési rendelet 4., az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen 5. melléklet a költségvetési rendelet 4., az önkormányzat pénzügyi mérlege 6. melléklet a költségvetési rendelet 1. az önkormányzat működési és felhalmozási mérlege 7. melléklet az önkormányzat költségvetése feladatonként 4

5 1.melléklet az 1/214 (II. 13.) költségvetési rendelet 3. -hoz az önkormányzat 214. évi előirányzatai bevételei forrásonként, címenként Bevételek: Költségvetési bevételek ezer forintban Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B B B B B B Önkormányzatok működési támogatásai (=1+ +6) B Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson -46 B belülről (= ) Működési célú támogatások államháztartáson belülről B (= ) 19 Vagyoni tipusú adók 25 B (= ) 11 ebből: építményadó B ebből: magánszemélyek 112 kommunális adó- ja B Értékesítési és for- B

6 galmi adók (= ) 143 Gépjárműadók (= ) B Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B (= ) 157 ebből: talajterhelési díj B Termékek és szolgáltatások 165 adói B (= ) 166 Egyéb közhatalmi bevételek B (>= ) 178 ebből: egyéb bírság B Közhatalmi bevételek B (= ) 181 Szolgáltatások ellenértéke (>= ) B Tulajdonosi bevételek B (>= ) Kamatbevételek 2 B (>= ) 25 Egyéb működési bevételek B (>= ) Működési bevételek 29 (= B ) 212 Ingatlanok értékesítése (>=213) 25 B Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B Felhalmozási bevételek B (= ) Költségvetési bevételek B1-B (= ) Finanszírozási bevételek ezer forintban 6

7 Sorszá m Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Maradvány igénybevétele (=14+15) ÁHT-n belüli megelőlegezések Belföldi finanszírozás bevételei (= ) Finanszírozási bevételek (=23+31+) Eredeti előirányzat előirányzat B B B B melléklet az 1/214 (II. 13.) költségvetési rendelet 4. (1) bekezdéséhez az önkormányzat 214. évi előirányzott kiadásai kiadás nemenként, címenként Kiadások: ezer forintban Törvény szerinti illetmények, munkabérek K Jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások K Foglalkoztatottak személyi juttatásai K (=1+ +13) 16 Választott tisztségviselők juttatásai 2 K Külső személyi juttatások (= ) 2 K Személyi juttatások K összesen (=15+19) Munkaadókat terhelő 21 járulékok és szociális 338 K hozzájárulási adó (= ) 29 Szakmai anyagok beszerzése 6 K Üzemeltetési anyagok 3123 K beszerzése Készletbeszerzés 3183 K (= ) 33 Informatikai szolgáltatások 495 K igénybevétele 7

8 34 Egyéb kommunikációs 29 K szolgáltatások 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) 785 K Közüzemi díjak K Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 855 K Szakmai tevékenységet 178 K segítő szolgáltatások 44 Egyéb szolgáltatások K Szolgáltatási kiadások K (= ) 46 Kiküldetések kiadásai K Kiküldetések, reklámés propagandakiadások (=46+47) K Működési célú előzetesen felszámított általános K forgalmi adó 58 Egyéb dologi kiadások K Különféle befizetések 59 és egyéb dologi kiadások K (= ) 6 Dologi kiadások K (= ) 62 Családi támogatások 87 K (= ) ebből: az egyéb pénzbeli 73 és természetbeni K gyermekvédelmi támogatások 87 Betegséggel kapcsolatos 75 (nem társadalom- K biztosítási) ellátások 92 (= ) 82 ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás K [Szoctv.5. (3) bek.] 92 Foglalkoztatással, 83 munkanélküliséggel 6 K kapcsolatos ellátások (= ) 91 ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás K [Szoctv. 35. (1) bek.] Lakhatással kapcsolatos 2 93 ellátások (= ) K Egyéb nem intézményi ellátások K (>= ) Ellátottak pénzbeli juttatásai K (= ) 154 Egyéb működési célú K támogatások államház

9 tartáson belülre (= ) Működési célú támogatás ÁHT-n kivülre Egyéb működési célú 181 támogatások államháztartáson kívülre K (= ) 193 Tartalékok K Egyéb működési célú kiadások (= K ) 196 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) K Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K Egyéb tárgyi eszközök 18 K beszerzése, létesítése 226 Beruházási célú előzetesen felszámított álta- K lános forgalmi adó 23 Beruházások (= K ) 24 Ingatlanok felújítása K Egyéb tárgyi eszköz 399 felújítás 399 Felújítási célú előzetesen felszámított általá- K nos forgalmi adó 28 Felújítások K (= ) 4556 Fehalmozási támogatás ÁHT-n kivülre Egyéb felhalmozási 125 célú kiadá K1-K (= ) 3. melléklet az 1/214 (II. 13.) költségvetési rendelet 4. az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű kiadásai Et-ban Családi támogatások (= ) ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások K K

10 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (= ) ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.5. (3) bek.] Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (= ) ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. (1) bek.] Lakhatással kapcsolatos ellátások (= ) Egyéb nem intézményi ellátások (>= ) Ellátottak pénzbeli juttatásai (= ) K K K K K K K Közvetett támogatások Szöveg Összeg Gépjárműadó kedvezmény mozgáskorlátozottak részére 8 Egyéb önkormányzati kedvezmény Összesen várható összeg: 8 4. melléklet az 1/214 (II. 13.) költségvetési rendelet 4., az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen Megnevezés I. Működési bevételek és kiadások Önkormányzatok működési támogatása Működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belül Közhatalmi bevételek Tulajdonosi bevételek Kamatbevételek 2 2 Egyéb bevételek 145 Finanszírozási bevételek Működési bevételek összesen Ezer forintban

11 Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak juttatásai Működési célú támogatások ÁHT-n belülre Működési célú támogatások ÁHT-n kivülre Tartalék 52 Finanszírozási kiadások Működési célú kiadások összesen Tulajdonosi bevételek Felhalmozási bevétel Felhalmozási bevételek összesen Beruházási kiadások Felújítási kiadások Pénzeszköz átadás 125 Felhalmozási kiadások összesen Bevételek összesen Kiadások összesen

12 5. melléklet az 1/214 (II. 13.) költségvetési rendelet 4., az önkormányzat pénzügyi mérlege Bevételek Kiadások I. Működési bevételek 2931 Személyi juttatások Szolgáltatások ellenértéke 789 Munkaadókat terhelő járulékok 338 Kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel Közhatalmi bevételek Dologi kiadások II. Támogatások 4763 Működési célú pénzeszköz átadások 4799 Önkorm. költségvetési támogatása 4763 Ellátottak juttatása 1115 Felügyeleti szervtől kapott támogatás Beruházási kiadás 3758 III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 537 Felújítási kiadás 4556 Tulajdonosi bevétel 537 Támogatási kiadás IV. Működési célú támogatások Felhalozási pénzeszköz átadás 125 működési bevételek ÁHT-n belül 1255 V. Kiegészítések és visszatérülések VI. Hitelfelvétel VIII. Finanszírozási bevételek Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (1/61) 1525 Összesen: 1948 Összesen

13 6. melléklet az 1/214 (II. 13.) költségvetési rendelet 19. az önkormányzat működési és felhalmozási mérlege Bevételek Összeg Kiadások Összeg Működési bevételek Személyi jellegű kiadások Működési bevételek 954 Munkaadókat terhelő járulékok 338 (szolg, kamat) Önkormányzatok működési 4763 Dologi kiadások támog Közhatalmi bevétel Ökormányzat által folyósított 1115 szoc.ellátások Támogatásértékű bevételek 1255 Átadott pénzeszközök, 4799 támogatások Kölcsön visszatérülés Hiteltörlesztés Hitelfelvétel Céltartalék Pénzmaradvány 1525 Működési célú bevételek összesen Működési kiadások öszszesen 9979 Tulajdonosi bevétel 537 Támogatásértékű felhalmozási Hiteltörlesztés bevétel Hitelfelvétel Felhalmozási célú kiadás 9339 Felhalmozási bevételek 537 Felhalmozási célú kiadás 9339 összesen Bevételek összesen 1948 Kiadások összesen melléklet az önkormányzat költségvetése feladatonként Bevételek és kiadások Cofog szerint: COFOG neve: Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 1113 Sorszá m ezer forintban Törvény szerinti illet- K

14 mények, munkabérek 7 Béren kívüli juttatások K Foglalkoztatottak 15 személyi juttatásai K (=1+ +13) 16 Választott tisztségviselők juttatásai 2 K Külső személyi juttatások (= ) K Személyi juttatások K összesen (=15+19) 2591 Munkaadókat terhelő 21 járulékok és szociális hozzájárulási adó 693 K (= ) 29 Szakmai anyagok beszerzése 6 K Üzemeltetési anyagok 365 K beszerzése Készletbeszerzés K (= ) Informatikai szolgáltatások igénybevétele 355 K Egyéb kommunikációs K szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások K (=33+34) 36 Közüzemi díjak K Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K Egyéb szolgáltatások K Szolgáltatási kiadások K (= ) Működési célú előzetesen 49 felszámított ál- K talános forgalmi adó 58 Egyéb dologi kiadások K Különféle befizetések 59 és egyéb dologi -78 K kiadások 842 (= ) 6 Dologi kiadások (= ) K Működési célú viszszatérítendő támogatások, 265 kölcsönök 265 Egyéb működési célú 181 támogatások államháztartáson kívülre K (= ) 193 Tartalékok K

15 Egyéb működési célú kiadások (= ) K Informatikai eszközök K63 beszerzése, létesítése 1 1 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K Beruházási célú előzetesen felszámított K általános forgalmi adó 15 Beruházások (= K ) 17 K1-K (= ) Költségvetési bevételek ezer forintban Egyéb közhatalmi bevételek (>= ) B ebből: egyéb bírság B Közhatalmi bevételek (= B ) Szolgáltatások ellenértéke Kamatbevételek (>= ) B Egyéb működési bevételek Működési bevételek (= B ) 212 Ingatlanok értékesítése (>=213) B ebből: termőföld-eladás bevételei B Egyéb tárgyi eszköz értékesítése Felhalmozási bevételek (= B ) Költségvetési bevételek B1-B

16 (= ) 378 Finanszírozási bevételek ezer forintban Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Maradvány igénybevétele (=14+15) Belföldi finanszírozás bevételei (= ) Finanszírozási bevételek (=23+31+) B B B B Cofog neve: Köztemető fenntartás és- működtetés ezer forintban Üzemeltetési anyagok beszerzése K Készletbeszerzés (= ) K Közüzemi díjak K Karbantartási, kisjavítási K szolgáltatások Egyéb szolgáltatások K Szolgáltatási kiadások -22 K (= ) 13 Működési célú előzetesen felszámított 49 álta- lános forgalmi adó K Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (= ) Dologi kiadások (= ) (= ) K K K1-K

17 Költségvetési bevételek ezer forintban B B B B1-B Cofog neve: Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 1335 Szolgáltatások ellenértéke (>= ) ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel Működési bevételek (= ) Költségvetési bevételek (= ) Sorszá m megnevezése ezer forintban Rovat Rovatszá m Üzemeltetési anyagok K beszerzése Készletbeszerzés K (= ) 33 Informatikai szolgáltatások K igénybevétele 34 Egyéb kommunikációs K szolgáltatások 35 Kommunikációs szolgáltatások K (=33+34) 36 Közüzemi díjak K Karbantartási, kisjavítási K szolgáltatások 44 Egyéb szolgáltatások K Szolgáltatási kiadások (= ) K Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (= ) 6 Dologi kiadások (= ) K K K

18 (= ) K1- K Költségvetési bevételek ezer forintban Szolgáltatások ellenértéke (>= ) ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel Tulajdonosi bevételek (>= ) ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék Működési bevételek (= ) Költségvetési bevételek (= ) B B B B B B1-B Cofog neve: Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 181 Költségvetési bevételek ezer forintban Helyi önkormányzatok működésének általános B támogatása 2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési B feladatainak támogatása 3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési B feladatainak támoga- tása 4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B

19 5 Működési célú központosított előirányzatok B Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 446 B Önkormányzatok működési 7 támogatásai B (=1+ +6) 43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről B (= ) 19 Vagyoni tipusú adók (= ) B ebből: építményadó B ebből: magánszemélyek B34 18 kommunális adója 117 Értékesítési és forgalmi B adók (= ) 124 ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett he- B lyi iparűzési adó 143 Gépjárműadók B (= ) Egyéb áruhasználati és 148 szolgáltatási adók B (= ) 157 ebből: talajterhelési díj B Termékek és szolgáltatások adói (= B ) 166 Egyéb közhatalmi bevételek (>= ) B36 13 Közhatalmi bevételek 179 (= B ) Költségvetési bevételek (= ) B1-B ezer forintban ÁHT-n belüli megelőlegezések Egyéb Finanszírozási bevételek Finanszírozási bevételek K56 K5 K1-K

20 Cofog neve: Támogatási célú finanszírozási műveletek Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (= ) Egyéb működési célú kiadások (= ) (= ) ezer forintban K K K1-K Költségvetési bevételek ezer forintban 43 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (= ) Működési célú támogatások államháztartáson belülről (= ) Költségvetési bevételek (= ) B B B1-B ezer forintban 154 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele K

21 194 Egyéb Finanszírozási bevételek Finanszírozási bevételek K5 K1-K Cofog neve: Rövid időtartamú közfoglalkoztatás ezer forintban Törvény szerinti illetmények, munkabérek K Foglalkoztatottak személyi juttatásai K (=1+ +13) Személyi juttatások K összesen (=15+19) 464 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K (= ) ebből: szociális hozzájárulási adó K Üzemeltetési anyagok beszerzése K Készletbeszerzés (= ) K Működési célú előzetesen felszámított általános K forgalmi adó Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K (= ) Dologi kiadások K (= ) 5 (= K1-K

22 ) Költségvetési bevételek ezer forintban 43 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (= ) Működési célú támogatások államháztartáson belülről (= ) Költségvetési bevételek (= ) B B B1-B Cofog neve: Start-munka program Téli közfoglalkoztatás 412 ezer forintban Törvény szerinti illetmények, munkabérek K Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+ +13) K Személyi juttatások öszszesen (=15+19) K Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (= ) K ebből: szociális hozzájárulási adó 641 K Üzemeltetési anyagok beszerzése 56 K Készletbeszerzés 56 K (= ) 43 Szakmai tevékenységet 28 K segítő szolgáltatások Szolgáltatási kiadások (= ) K Működési célú előzetesen K

23 felszámított általános forgalmi adó Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (= ) Dologi kiadások (= ) Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Beruházások (= ) (= ) 5 K K K K K K1-K Költségvetési bevételek ezer forintban Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (= ) Működési célú támogatások államháztartáson belülről (= ) Költségvetési bevételek (= ) B B B1-B Cofog neve: Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás ezer forintban Törvény szerinti illetmények, munkabérek K Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+ +13) K Személyi juttatások öszszesen (=15+19) K Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K (= ) 22 ebből: szociális hozzájáru- K

24 lási adó Üzemeltetési anyagok beszerzése Készletbeszerzés (= ) Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (= ) Dologi kiadások (= ) (= ) K K K K K K1-K Költségvetési bevételek ezer forintban Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (= ) Működési célú támogatások államháztartáson belülről (= ) Költségvetési bevételek (= ) B B B1-B Cofog neve: Közfoglalkoztatási mintaprogram ezer forintban Törvény szerinti illetmények, munkabérek Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+ +13) Személyi juttatások öszszesen (=15+19) K K K

25 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (= ) K ebből: szociális hozzájárulási adó 611 K Üzemeltetési anyagok beszerzése 7 K Árubeszerzés K313 Készletbeszerzés 7 K (= ) 49 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi K adó 59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K (= ) 6 Dologi kiadások K3 7 9 (= ) Ingatlanok beszerzése, létesítése Beruházási célú előzetesen felszámított áfa Beruházások (= ) K1- K Költségvetési bevételek ezer forintban Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (= ) Működési célú támogatások államháztartáson belülről (= ) Költségvetési bevételek (= ) B B B1-B

26 Cofog neve: Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 4516 ezer forintban Üzemeltetési anyagok beszerzése K Készletbeszerzés (= ) K Egyéb szolgáltatások K Szolgáltatási kiadások (= K ) 49 Működési célú előzetesen felszámított általános K forgalmi adó 59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K (= ) 6 Dologi kiadások (= ) K (= ) K1-K Cofog neve: Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 514 ezer forintban Egyéb szolgáltatások K Szolgáltatási kiadások (= ) K

27 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (= ) Dologi kiadások (= ) (= ) K K K K1-K Cofog neve: Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése 528 ezer forintban Karbantartási kisjavítási szolgáltatások Működési célú áfa Egyéb tárgyi eszköz felújítása Ingatlanok felújítása Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Felújítások (= ) Ferlhalmozási célú pénzeszköz átadás (= K K K K1-K

28 ) Költségvetési bevételek ezer forintban Tulajdonosi bevételek (>= ) ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék Működési bevételek (= ) Költségvetési bevételek (= ) B B B B1-B Cofog neve: Közvilágítás 641 ezer forintban Közüzemi díjak K Szolgáltatási kiadások (= K ) 49 Működési célú előzetesen felszámított általános K forgalmi adó 59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K (= ) 6 Dologi kiadások K (= ) 178 (= ) K1-K

29 Cofog neve: Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 662 ezer forintban Törvény szerinti illetmények, munkabérek Béren kívüli juttatások Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+ +13) Személyi juttatások összesen (=15+19) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (= ) ebből: szociális hozzájárulási adó K K K K K K ebből: egészségügyi K2 1 1 hozzájárulás 1 ebből: munkaadót a 27 foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban K2 2 terhelő más já- rulék jellegű kötelezettségek ebből: munkaadót 28 terhelő személyi jövedelemadó K Üzemeltetési anyagok beszerzése K Készletbeszerzés (= ) K Közüzemi díjak K Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K Szakmai tevékenységet segítő szolgál- K

30 tatások Egyéb szolgáltatások Szolgáltatási kiadások (= ) Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Egyéb dologi kiadások Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (= ) Dologi kiadások (= ) (= ) K K K K K K K1-K Költségvetési bevételek ezer forintban Ro- módosítás vat- szám Egyéb működési bevételek (>= ) 45 B ebből: biztosító által fizetett kártérítés 45 B Működési bevételek (= B ) Költségvetési bevételek (= ) B1- B Cofog neve: Háziorvosi alapellátás Rovat- ezer forintban szám Üzemeltetési anyagok beszerzése K Készletbeszerzés K

31 (= ) 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele K Kommunikációs szolgáltatások K (=33+34) 36 Közüzemi díjak K Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K Egyéb szolgáltatások K Szolgáltatási kiadások 45 (= K ) 49 Működési célú előzetesen felszámított általános K forgalmi adó 58 Egyéb dologi kiadások -15 K Különféle befizetések 59 és egyéb dologi kiadások K (= ) 6 Dologi kiadások (= ) K Ingatlanok felújítása K Felújítási célú előzetesen felszámított általános K forgalmi adó 28 Felújítások (= ) K K1-K (= ) Cofog neve: Háziorvosi ügyeleti ellátás ezer forintban Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (= ) Egyéb működési célú kiadások (= K K

32 ) Költségvetési kiadások (= ) K1- K Cofog neve: Járóbeteg-ellátás finanszírozása és támogatása Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (= ) Egyéb működési célú kiadások (= ) (= ) Költségvetési kiadás ezer forintban K K K1- K Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (= ) Működési célú támogatások államháztartáson belülről (= ) Költségvetési bevételek (= ) Költségvetési bevétel ezer forintban B B B1-B Cofog neve: Fogorvosi ügyeleti ellátás ezer forintban

33 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (= ) Egyéb működési célú kiadások (= ) (= ) K K K1-K Cofog neve: Család és nővédelmi egészségügyi gondozás Törvény szerinti illetmények, munkabérek 7 Béren kívüli juttatások Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+ +13) Személyi juttatások összesen (=15+19) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (= ) ebből: szociális hozzájárulási adó ebből: egészségügyi hozzájárulás ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek ebből. munkaadót terhelő személyi jövedelemadó ezer forintban K11 1 K K K K K K K2 1 K Üzemeltetési anyagok K

34 beszerzése Készletbeszerzés (= ) K Működési célú előzetesen felszámított általános K forgalmi adó 58 Egyéb dologi kiadások K Különféle befizetések 59 és egyéb dologi kiadások -1 K (= ) 6 Dologi kiadások -1 K (= ) 6 Egyéb működési célú 154 támogatások államháztartáson belülre K (= ) 194 Egyéb működési célú kiadások (= K ) K (= K ) Cofog neve: Sportügyek igazgatása 811 ezer forintban Üzemeltetési anyagok beszerzése Készletbeszerzés (= ) Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (= ) Dologi kiadások (= ) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (= ) (= ) K K K K K K511 K1-K

35 Cofog neve: Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 813 ezer forintban Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (= ) Egyéb működési célú kiadások (= ) (= ) K K K1- K Cofog neve: Könyvtári szolgáltatások 8244 ezer forintban Törvény szerinti illetmények, munkabérek K Jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások K Foglalkoztatottak személyi juttatásai K (=1+ +13) 2 Személyi juttatások összesen (=15+19) K Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (= ) K ebből: szociális hozzájárulási adó ebből: egészségügyi hozzájárulás ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek K K K2 1

36 ebből:munkaadót terhelő személyi jövedelemadó Üzemeltetési anyagok beszerzése Készletbeszerzés (= ) Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (= ) Dologi kiadások (= ) (= ) K K K K K K K1-K Cofog neve: Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 8292 ezer forintban Törvény szerinti illetmények, munkabérek K Jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások K Foglalkoztatottak személyi juttatásai K (=1+ +13) 2 Személyi juttatások összesen (=15+19) K Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (= ) K ebből: szociális hozzájárulási adó ebből: egészségügyi hozzájárulás ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek ebből. munkaadót terhelő személyi jövedelemadó K K K2 1 K Üzemeltetési anyagok K

37 beszerzése Készletbeszerzés (= ) K Egyéb kommunikációs szolgáltatások K Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) K Közüzemi díjak K Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K Egyéb szolgáltatások K Szolgáltatási kiadások (= K ) 46 Kiküldetések kiadásai K Kiküldetések, reklámés propagandakiadások K (=46+47) 49 Működési célú előzetesen felszámított általános K forgalmi adó Egyéb dologi kiadás Különféle befizetések 59 és egyéb dologi kiadások 348 K (= ) 6 Dologi kiadások 348 K (= ) Ingatlanok felújítása K Felújítási célú előzetesen felszámított általá- K nos forgalmi adó 28 Felújítások -218 K (= ) K1-K (= ) Költségvetési bevételek ezer forintban Szolgáltatások ellenértéke 181 (>= ) Működési bevételek 29 (= ) Költségvetési bevételek (= ) B B B1-B Cofog neve: Civil szervezetek működési támogatása

38 ezer forintban Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (= ) Egyéb működési célú kiadások (= ) (= ) K K K1-K Cofog neve: Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai Rovat- Egyéb tárgyi eszköz beszerzés előzetesen felszámított általános forgalmi adó (= ) szám K71 K74 K1-K Cofog neve: Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 9114 Költségvetési kiadás ezer forintban Sorszászám Rovat- 3 Üzemeltetési anyagok beszerzése K Készletbeszerzés (= ) K Közüzemi díjak K Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K Szakmai tevékeny- K

39 séget segítő szolgáltatások 44 Egyéb szolgáltatások K Szolgáltatási kiadások 45 (= K ) 49 Működési célú előzetesen felszámított általános K forgalmi adó 59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K (= ) 6 Dologi kiadások (= ) K Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K (= ) 194 Egyéb működési célú kiadások (= K ) 24 Ingatlanok felújítása K Felújítási célú előzetesen felszámított általános K forgalmi adó 28 Felújítások (= ) K (= ) K1-K Cofog neve: Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével,oktatásával összefüggő működtetési feladatok Költségvetési kiadás ezer forintban Sorszá m módosítás Üzemeltetési anyagok beszerzése K312 Készletbeszerzés (= ) K31 33 Internet díj K Egyéb Komunikációs szolgáltatás K Komunikációs szolgáltatás K Közüzemi díjak K

40 44 Egyéb szolgáltatások K Szolgáltatási kiadások (= K ) 49 Működési célú előzetesen felszámított általános K forgalmi adó 59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K (= ) 6 Dologi kiadások (= ) K (= ) K1-K Cofog neve: Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével,oktatásával összefüggő működtetési feladatok módosítá s Üzemeltetési anyagok beszerzése K312 Készletbeszerzés (= ) K31 33 Internet díj K Egyéb Komunikációs szolgáltatás K Komunikációs szolgáltatás K Közüzemi díjak K Karbantartási szolgáltatás K Egyéb szolgáltatások K Szolgáltatási kiadások (= K ) 49 Működési célú előzetesen felszámított általános K forgalmi adó 59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K35 (= ) 6 Dologi kiadások (= ) K Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése K

41 23 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (= ) K K1-K Cofog neve: Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások 1115 ezer forintban Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (= ) ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.5. (3) bek.] Egyéb nem intézményi ellátások (>= ) Ellátottak pénzbeli juttatásai (= ) (= ) K K K K K1-K Cofog neve: Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai 131 ezer forintban Egyéb nem intézményi ellátások (>= ) Ellátottak pénzbeli juttatásai K K

42 (= ) (= ) K1-K Cofog neve: Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 1451 ezer forintban Családi támogatások (= ) ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások Ellátottak pénzbeli juttatásai (= ) (= ) K K K K1-K Költségvetési bevételek ezer forintban Egyéb működési célú támogatások 746 bevételei államháztartáson belülről (= ) B ebből: központi kezelésű előirányzatok B Működési célú támogatások államháztartáson belülről B (= ) Költségvetési bevételek 44 B1-B7 342 (= ) 746 Cofog neve: Munkanélküli aktív korúak ellátásai 151 ezer forintban 3

43 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (= ) ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. (1) bek.] Egyéb nem intézményi ellátások (>= ) ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. (1) bek. a) - d) pontok] ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás ebből: természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. (1) bek. a) pont] Ellátottak pénzbeli juttatásai (= ) (= ) K K K K K K48 3 K K1-K Cofog neve: Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 162 ezer forintban Rovat- Lakhatással kapcsolatos ellátások (= ) ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. (1) szám K K46 15 K

44 bek. a) és b) pontok] ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. (1) bek. b) pont] Ellátottak pénzbeli juttatásai (= ) (= ) K K K1-K Cofog neve: Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 176 ezer forintban Egyéb nem intézményi ellátások (>= ) ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megáll. jutta tás ebből: átmeneti segély [Szoctv. 45. ] ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás Ellátottak pénzbeli juttatásai (= ) (= ) -4 K K K48-4 K K1-K

45 Cofog neve:önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről 92 Költségvetési bevételek ezer forintban Vagyoni tipusú 19 adók (= ) ebből: építményadó 11 ebből: épület után 111 fizetett idegenforgalmi adó ebből: magánszemélyek kom- 112 munális adója Értékesítési és 117 forgalmi adók (= ) ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fize- 124 tett helyi iparűzési adó Gépjárműadók 143 (= ) Egyéb áruhasználati adó 148 ebbő: talajterhelési díj 157 Termékek és szolgáltatások 165 adói (= ) Egyéb közhatalmi 166 bevételek (>= ) Közhatalmi bevételek 179 (= ) Költségvetési bevételek (= ) B B B34 B B B B B B B B1-B

46 ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT A jogalkotásról szóló 21. évi CXXX. Törvény 17. (1) bekezdése alapján Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületének /215 (V..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 214. évi költségvetéséről szóló1/214(ii.13.) önkormányzati rendelet módosításáról A rendelet tervezet címe: Pölöske Község Önkormányzat Képviselőtestületének /215(V..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 214. évi költségvetéséről szóló 1/214 (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról Társadalmi-gazdasági hatása: Költségvetési hatása: 214. évi költségvetési bevételek és kiadások határozzák meg a település működését, fejlesztését. Környezeti, egészségi következményei: -nincs Adminisztratív terheket befolyásoló hatása Egyéb hatása: Olyan előírásokat tartalmaz, amelyek feltétlenül szükségesek Nincs A rendelet megalkotásának szükségessége: Törvényi kötelezettség A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: Törvényességi észrevétel, állami támogatás megvonása A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: Személyi: rendelkezésre áll Szervezeti: rendelkezésre áll Tárgyi: rendeljezésre áll Pénzügyi: nincs 34

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

1./ 2016. évi költségvetés

1./ 2016. évi költségvetés 1./ 2016. évi költségvetés Diósjenő Község Önkormányzat képviselő-testületének.../2016. (......) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről (előterjesztés) A település polgármestereként:

Részletesebben

1. melléklet az 2/2015. (II.28.) sz. Önkormányzati rendelethez

1. melléklet az 2/2015. (II.28.) sz. Önkormányzati rendelethez 1. mell. 1. melléklet az 2/215. (II.28.) sz. Önkormányzati rendelethez Mátraszentimre Községi Önkormányzat 215. évi költségvetésének egységes rovatrend szerint kiemelt kiadási és bevételi jogcímei Rovatrend

Részletesebben

5.441 eft bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből,

5.441 eft bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből, Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013. (V.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről 6/2012 (II.13.) Önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Sükösd Nagyközség Polgármestere 6346 Sükösd, Dózsa György u. 201. Telefon: 79/563-022 Fax: 79/563-021

Sükösd Nagyközség Polgármestere 6346 Sükösd, Dózsa György u. 201. Telefon: 79/563-022 Fax: 79/563-021 Sükösd Nagyközség Polgármestere 6346 Sükösd, Dózsa György u. 201. Telefon: 79/563-022 Fax: 79/563-021 ELŐTERJESZTÉS a Sükösd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. május 25-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

I. Önkormányzat Bevételek

I. Önkormányzat Bevételek 1. Napirend 2016. évi költségvetés 1. Napirend ELŐTERJESZTÉS 2016. évi költségvetés Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat 2016. évi költségvetési javaslata az elfogadott 2016. évi költségvetési

Részletesebben

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 20 0203 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye..................

Részletesebben

Összesítő riport. Riportoló intézmény: NÓGRÁD MEGYEI SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT. Szűrési feltételek - 1 -

Összesítő riport. Riportoló intézmény: NÓGRÁD MEGYEI SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT. Szűrési feltételek - 1 - Összesítő riport Riportoló intézmény: NÓGRÁD MEGYEI SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT Szűrés Szűrési feltételek Érték - 1 - Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások

Részletesebben

Készült: 2015.05.21 08:49. Éves beszámoló SZENT ISTVÁN EGYETEM Fejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 230210 Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2014.

Készült: 2015.05.21 08:49. Éves beszámoló SZENT ISTVÁN EGYETEM Fejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 230210 Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2014. Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről 02 Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről 04 Beszámoló

Részletesebben

Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. (V. 30.) önkormányzati rendelete

Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. (V. 30.) önkormányzati rendelete Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. (V. 30.) önkormányzati rendelete Vámosszabadi Község Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről és annak végrehajtásának rendjéről szóló 2/2013.

Részletesebben

${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet... Szerv számjele

${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet... Szerv számjele Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 20 0601 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye..................

Részletesebben

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testület 2012. szeptember 20.-i ülésére 9. napirend. Tóth Antal pénzügyi Bizottság elnöke

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testület 2012. szeptember 20.-i ülésére 9. napirend. Tóth Antal pénzügyi Bizottság elnöke E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testület 2012. szeptember 20.-i ülésére 9. napirend TÁRGY: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 215. február 23-i soros ülésére 5. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: Alcsútdoboz Település Önkormányzat 214.

Részletesebben

Összeg Közvetlen támogatások Terv Tény. Közvetett támogatások. 10. melléklet Követett és Közvetlen támogatások bemutatása 2014.

Összeg Közvetlen támogatások Terv Tény. Közvetett támogatások. 10. melléklet Követett és Közvetlen támogatások bemutatása 2014. 10. melléklet Követett és Közvetlen támogatások bemutatása 2014 (E Ft) Megnevezés Összeg Közvetlen támogatások Terv Tény Civil szervezetek működési támogatása 0 Közvetlen támogatások összesen 0 0 Közvetett

Részletesebben

Teljesítés %-a. Kiadások

Teljesítés %-a. Kiadások Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzatának 2014. évi tervezett mérlege I.mérleg Bevételek Eredeti előirányzat 2014 Módosított IV. 2014.12.31. %-a Kiadások adatok eft-ban Eredeti előirányzat 2014 Módosított

Részletesebben

Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012. (V. 17.) önkormányzati rendelete Csákberény Község Önkormányzatának 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról Csákberény Község Önkormányzat

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzat képviselő-testületének 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről (előterjesztés)

Csepreg Város Önkormányzat képviselő-testületének 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről (előterjesztés) Csepreg Város Önkormányzat képviselő-testületének 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről (előterjesztés) A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági

Részletesebben

6/2015.(II. 27.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetésének megállapításáról

6/2015.(II. 27.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetésének megállapításáról Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetésének megállapításáról Kenderes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 3/2013. (II.28.) Önkormányzati rendelete

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 3/2013. (II.28.) Önkormányzati rendelete Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2013. (II.28.) Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről 2013. február Szegvár Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének

Részletesebben

Bevételek. ezer forintban Eredeti el irányzat. Sorszám. Rovat száma. Rovat megnevezése

Bevételek. ezer forintban Eredeti el irányzat. Sorszám. Rovat száma. Rovat megnevezése Sorszám Rovat megnevezése Bevételek 2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112 3 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása B113 Rovat

Részletesebben

A Közgyűlés 2016. április 28-ai ülésén hozott határozatok...27

A Közgyűlés 2016. április 28-ai ülésén hozott határozatok...27 Érdi VI. évfolyam. 7. szám 2016. Május 5. Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. RENDELETEK 12/2016. (V.5.) önkormányzati rendelete Érd Megyei Jogú Város 2015. évi gazdálkodásának zárszámadásáról...

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2016. február 25-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2016. február 25-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 216. február 25-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 216. évi költségvetési rendeletének megalkotása Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

III. NAPIREND Tárgy: Az önkormányzat 2015. évi költségvetési beszámolója, zárszámadási rendelet

III. NAPIREND Tárgy: Az önkormányzat 2015. évi költségvetési beszámolója, zárszámadási rendelet ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. ÁPRILIS 28-AI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 827-4/2016/Sz. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB III. NAPIREND Tárgy: Az önkormányzat

Részletesebben

2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2010. évi költségvetésének teljesítése

2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2010. évi költségvetésének teljesítése Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/ 2011. (V.3.) önkormányzati rendelete Albertirsa Város Önkormányzata 2010. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Albertirsa Város Önkormányzatának

Részletesebben

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2012. (III.08.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2012. (III.08.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2012. (III.08.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről 1 A módosításokkal egységes szerkezetben. Utolsó átvezetett módosítás:

Részletesebben

Dusnok Község Önkormányzata képviselı-testületének 1/2012. (II.23.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl

Dusnok Község Önkormányzata képviselı-testületének 1/2012. (II.23.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl Dusnok Község Önkormányzata képviselı-testületének 1/2012. (II.23.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl Dusnok Község Önkormányzat képviselı-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

Mellékletek és részletező táblázatok

Mellékletek és részletező táblázatok Mellékletek és részletező táblázatok Somberek Község Önkormányzat 1 /2016. ( II.15.) önkormányzati költségvetési rendeletéhez 1. számú melléklet Somberek Község Önkormányzat pénzforgalmi mérlege Somberek

Részletesebben

MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének. 1/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének. 1/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Hatályos:.27.- MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének / (II. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (pl. megbízási jogviszony) az irányadó.

Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (pl. megbízási jogviszony) az irányadó. Tiszabura Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014. (II.28.) önkormányzati rendelete a 8/2012. (XI. 29.) önkormányzati rendelet Tiszabura Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti-

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. november 25-i ülésére Nyílt ülésen tárgyalandó

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 29.-i ülésére 1. napirend

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 29.-i ülésére 1. napirend E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 29.-i ülésére 1. napirend Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: 2014. évi költségvetési rendelet

Részletesebben

1. függelék. Bevételek

1. függelék. Bevételek 1. függelék Sorszám Rovat megnevezése Rovat száma ezer forintban Eredeti előirányzat 1. 2. 3. 4. 01 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 20.127 02 Települési önkormányzatok egyes

Részletesebben

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2015.(IV.28.) önkormányzati rendelete a 2014. évi zárszámadásról

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2015.(IV.28.) önkormányzati rendelete a 2014. évi zárszámadásról 1 Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2015.(IV.28.) önkormányzati rendelete a 2014. évi zárszámadásról Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében kapott

Részletesebben

I.mérleg. Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 2015. évi tervezett mérlege

I.mérleg. Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 2015. évi tervezett mérlege Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 215. évi tervezett mérlege I.mérleg Bevételek Eredeti előirányzat 215 Kiadások adatok eft-ban Eredeti előirányzat 215 Költségvetési bevételek

Részletesebben

Sajóvámos Község Önkormányzat Képviselő testületének. 14 /2013.(VIII.29.) önkormányzati rendelet

Sajóvámos Község Önkormányzat Képviselő testületének. 14 /2013.(VIII.29.) önkormányzati rendelet Sajóvámos Község Önkormányzat Képviselő testületének 14 /2013.(VIII.29.) önkormányzati rendelet Az önkormányzat és költségvetési szervei 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013.(III.14.) önkormányzati

Részletesebben

a) bevételi főösszegét 397.168 ezer forintban, b) kiadási főösszegét 397.168 ezer forintban

a) bevételi főösszegét 397.168 ezer forintban, b) kiadási főösszegét 397.168 ezer forintban Somlóvásárhely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (V.5.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 14.) önkormányzati rendelete módosításáról Somlóvásárhely

Részletesebben

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 7/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 7/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 7/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Nagymányok Város Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2015. (III. 06.) önkormányzati r e n d e l e t e

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2015. (III. 06.) önkormányzati r e n d e l e t e ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2015. (III. 06.) önkormányzati r e n d e l e t e az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól Újfehértó Város Önkormányzat

Részletesebben

Belsősárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015.(III.6.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Belsősárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015.(III.6.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Belsősárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015.(III.6.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Belsősárd Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-30/2016. Tárgy: A 2016. évi költségvetési rendelet elfogadása Mell.:

Részletesebben

6.-7.-8.-9./2012.(IV.27.) 22. 28./2012.(IV.26.)

6.-7.-8.-9./2012.(IV.27.) 22. 28./2012.(IV.26.) Polgármesteri Hivatal Törtel, Szent István tér 1. JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. ÁPRILIS 26-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Rendeletek száma: Határozatok száma: 6.-7.-8.-9./2012.(IV.27.)

Részletesebben

Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30 - ai ülésére

Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30 - ai ülésére ELŐTERJESZTÉS CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÉSZÉRE Ügyiratszám: 64-84/2015. Tárgy: Előterjesztés az Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2015. évi költségvetési rendelet módosításáról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Önkormányzat képviselőtestülete 2013. február 14. napján megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Önkormányzat képviselőtestülete 2013. február 14. napján megtartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaegyháza Község Önkormányzat képviselőtestülete 2013. február 14. napján megtartott üléséről DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaegyháza

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 1. A rendelet a címrendben foglalt költségvetési szervekre terjed ki (8. melléklet).

1. A rendelet hatálya. 1. A rendelet a címrendben foglalt költségvetési szervekre terjed ki (8. melléklet). Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2014. ( II. 4. ) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetéséről Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

működtetés 0 0 0 0 0 0 államháztartáson belülről (B13) 10 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson

működtetés 0 0 0 0 0 0 államháztartáson belülről (B13) 10 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson # Megnevezés Összesen 013320 Köztemetőfenntartás és - működtetés Teljesített bevételek kormányzati funkciónként 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram 051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

Részletesebben

Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször

Részletesebben

Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(II.25.) önkormányzati rendelete

Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(II.25.) önkormányzati rendelete 1 Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(II.25.) önkormányzati rendelete Mezőberény Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Alap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (II. 26.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Alap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (II. 26.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről 1 Alap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (II. 26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:...... fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

5 / 1. n a p i r e n d i p o n t E L Ő T E R J E S Z T É S

5 / 1. n a p i r e n d i p o n t E L Ő T E R J E S Z T É S 5 / 1. n a p i r e n d i p o n t E L Ő T E R J E S Z T É S Vértesacsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 215. január 27-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Vértesacsa Község Önkormányzata

Részletesebben

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 11 0400 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye..................

Részletesebben

3. (1) A képviselő- testület az önkormányzat költségvetési egyenlegét mínusz 4 729 ezer ftban

3. (1) A képviselő- testület az önkormányzat költségvetési egyenlegét mínusz 4 729 ezer ftban Adorjánháza község képviselő-testületének 2/2013.(II.28.) önkormányzati rendelete Adorjánháza község képviselő-testületének a 2013 évi költségvetéséről (egységes szerkezetben 2013. szeptember 25. napjától))

Részletesebben

Előterjesztés Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-én tartandó ülésére

Előterjesztés Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-én tartandó ülésére Előterjesztés Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-én tartandó ülésére Ügyiratszám: 369/2015 Ügyintéző: Bauer Georgina Tárgy: Balatonfenyves Község Önkormányzatának

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2012. február 28-i soros ülésére. Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének elfogadása

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2012. február 28-i soros ülésére. Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének elfogadása Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı u. 58. Tel: 29/337-101, fax: 29/337-250 alsonemedi@upcmail.hu, www.alsonemedi.hu Szám: 41-.../2012. ELŐTERJESZTÉS Készült:

Részletesebben

Pölöske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2015 (V. 05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetési zárszámadásról

Pölöske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2015 (V. 05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetési zárszámadásról Pölöske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/215 (V. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 214. évi költségvetési zárszámadásról Pölöske Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet... Szerv számjele

${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet... Szerv számjele Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 03 0100 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye..................

Részletesebben

KIEGÉSZÍTÉS a III/1. számú előterjesztéshez

KIEGÉSZÍTÉS a III/1. számú előterjesztéshez KIEGÉSZÍTÉS a III/1. számú előterjesztéshez (Békés Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének elfogadása) Tisztelt Képviselő-testület! Békés Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló előterjesztést

Részletesebben

Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015.évi költségvetéséről

Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015.évi költségvetéséről Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015.évi költségvetéséről 1 Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 33 /2015. E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2015. február 20-i nyilvános ülésére. Dobó Zoltán polgármester

3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 33 /2015. E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2015. február 20-i nyilvános ülésére. Dobó Zoltán polgármester 3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 33 /2015. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2015. február 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandó: Tapolca Város Önkormányzata

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Meghívottként jelen van: dr. Szokol Ildikó közszolgálati tisztviselő, jegyzőkönyvvezető

JEGYZŐKÖNYV. Meghívottként jelen van: dr. Szokol Ildikó közszolgálati tisztviselő, jegyzőkönyvvezető JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. február 26-án Folyáson a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Folyási Kirendeltségének hivatalos helyiségének a Folyás Község Önkormányzata Képviselőtestületének du. 17.00

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. március 5-i rendkívüli ülésére. A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. március 2.

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. március 5-i rendkívüli ülésére. A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. március 2. ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. március 5-i rendkívüli ülésére A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. március 2. A napirendet tárgyaló ülés: Képviselő-testület Előterjesztő: Kmetty Károly polgármester

Részletesebben

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2015.(..) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. november 12-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. november 12-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. november 12-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2015. (III.9.) önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Ottó Péter

Részletesebben

B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2011. (V. 06.) önkormányzati rendelete

B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2011. (V. 06.) önkormányzati rendelete B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2011. (V. 06.) önkormányzati rendelete Ibrány Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2011. (III.10.)

Részletesebben

A rendelet 3. sz. mellékletének I. pontja az alábbiak szerint módosul:

A rendelet 3. sz. mellékletének I. pontja az alábbiak szerint módosul: Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének.../2016.(I.29.) számú rendelet-tervezete SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL szóló 1/2015.(I.29.)

Részletesebben

Körösladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete

Körösladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete Körösladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete Körösladány Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

II. Az Önkormányzat 2015. évi költségvetése

II. Az Önkormányzat 2015. évi költségvetése Dédestapolcsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015.( X.16.) önkormányzati rendelete Dédestapolcsány Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.(II.11.) önkormányzati

Részletesebben

A Közgyűlés 2016. február 18-ai ülésén hozott határozatok...10

A Közgyűlés 2016. február 18-ai ülésén hozott határozatok...10 Érdi VI. évfolyam. 3. 201. Február 19. Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. RENDELETEK 5/201. (II.19.) önkormányzati rendelet Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 201. évi költségvetéséről...2

Részletesebben

ÉRDI TARTALOM. II. HATÁROZATOK 24 A Közgyűlés 2014. augusztus 21-ei rendkívüli ülésén hozott határozatok 24

ÉRDI TARTALOM. II. HATÁROZATOK 24 A Közgyűlés 2014. augusztus 21-ei rendkívüli ülésén hozott határozatok 24 ÉRDI IV. évfolyam. 10. szám 2014. Augusztus 25. Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja TARTALOM I. Rendeletek 2 25/2014. (VIII. 25.) önkormányzati rendelet Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Részletesebben

Az R 2. -a az alábbiak szerint módosul:

Az R 2. -a az alábbiak szerint módosul: Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2012. (IX.07.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről 6/2012 (II.13.) Önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Kolontár Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2015. (V.19.) önkormányzati rendelete

Kolontár Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2015. (V.19.) önkormányzati rendelete Kolontár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (V.19.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról (Zárszámadás) Kolontár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

(2) Az Önkormányzat az (1) bekezdés szerinti hiányból:

(2) Az Önkormányzat az (1) bekezdés szerinti hiányból: NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 3/2008. (II. 14) számú R E N D E L E T E Nyírbátor Város Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről Nyírbátor Város Képviselőtestülete az államháztartásról szóló - többször

Részletesebben

Pilisszentkereszt Község Polgármestere Starosta Obce Mlynky

Pilisszentkereszt Község Polgármestere Starosta Obce Mlynky Pilisszentkereszt Község Polgármestere Starosta Obce Mlynky Cím: 2098 Pilisszentkereszt, Fő út 12. Tel.: 26/547-501, fax: 26/347-599 Mail: polgarmester@pilisszentkereszt.hu Web: www.pilisszentkereszt.hu

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.19.) számú önkormányzati rendelete

Újhartyán Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.19.) számú önkormányzati rendelete Újhartyán Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.19.) számú önkormányzati rendelete Újhartyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott

Részletesebben

RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEGE 1. melléklet a 11/2015. (IV.22.) önkormányzati rendelethez RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT B E V É T E L E K Megnevezés 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEGE Rovat száma 2014. évi eredeti 2014. évi módosított

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax.: 52/588-405 e-mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK

2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK Budapest XV. ker. Önkormányzat Intézmény: Egyesített Szociális Intézmény 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK adatok eft-ban Engedélyezett álláshelyek száma összesen (fő): 159,25 -pedagógus

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK. 5/2013(II.15.) önkormányzati. rendelete

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK. 5/2013(II.15.) önkormányzati. rendelete NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 5/2013(II.15.) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetésről és a költségvetés vitelének szabályairól (egységes szerkezetben a 22/2013.(IV.26.),

Részletesebben

B1 M ködési célú támogatások államháztartáson belülr l. B6 M ködési célú átvett pénzeszközök

B1 M ködési célú támogatások államháztartáson belülr l. B6 M ködési célú átvett pénzeszközök 1 2 3 4 5 6 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 A B C D K 1. melléklet a 2/20. (III. 14.) önkormányzti rendelethez VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 20. évi költségvetés

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 30-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 30-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 30-i ülésére Tárgy: A helyi adókról szóló 30/2010. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Horváth László képviselő,

Részletesebben

az önkormányzat 2016. évi költségvetése

az önkormányzat 2016. évi költségvetése Újhartyán Város Önkormányzat Képviselő Testülete H e l y b e n E L Ő T E R J E S Z T É S az önkormányzat 2016. évi költségvetése 1. napirend Összeállította: Göndörné Frajka Gabriella jegyző Tóth Anikó

Részletesebben

A rendelet hatálya. Az önkormányzat és költségvetési szerve(i) 2008. évi költségvetése

A rendelet hatálya. Az önkormányzat és költségvetési szerve(i) 2008. évi költségvetése Petőfibánya Község Önkormányzata 4/2008. (II. 13.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Petőfibánya Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször módosított - 1992.

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a 2014. március 5. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: Nyíriné Kovács Ildikó költségvetési és pénzügyi irodavezető

Részletesebben

Dörgicse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Dörgicse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Dörgicse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Dörgicse Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t 2 0 1 3. o k t ó b e r 1 5 - i t e s t ü l e t i ü l é s é r e

E L Ő T E R J E S Z T É S a K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t 2 0 1 3. o k t ó b e r 1 5 - i t e s t ü l e t i ü l é s é r e LŐKÖSHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 5743 Lőkösháza, Eleki út 28. Tel.: (66) 244-244 Tel./Fax: (66) 244-074 E-mail: lokoshaza@lokoshaza.hu Honlap: www.lokoshaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a K é p v i s e l

Részletesebben

I. A számlaosztályok tartalma A költségvetési számvitel

I. A számlaosztályok tartalma A költségvetési számvitel I. A számlaosztályok tartalma A költségvetési számvitel A költségvetési könyvvezetés keretében a bevételi és kiadási előirányzatok alakulására, a követelések, kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek,

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax: 52/588-405 e-mail: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 16/2012.(IV.25.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: i költségvetés teljesítése Módosított rendelet azonosítója:

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2007. november 29-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2007. november 29-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 233-15/2007. K I V O N A T Készült: Sényő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2007. november 29-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

Részletesebben

RENDELET - TERVEZET. A költségvetés fő összegei

RENDELET - TERVEZET. A költségvetés fő összegei RENDELET - TERVEZET Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének../2012 (. ) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről Kerekegyháza Város Önkormányzatának

Részletesebben

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő - testületének 3/2012(II.08.)KT. rendelet az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő - testületének 3/2012(II.08.)KT. rendelet az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről Báránd Községi Önkormányzat Képviselő - testületének 3/212(II.8.)KT. rendelet az önkormányzat és intézményei 212. évi költségvetéséről Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XIV. évfolyam 8. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2013. SZEPTEMBER 27. TARTALOM A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI ZMJVK 30/2013. (IX.27.) ÖR. ZMJVK 31/2013. (IX.27.) ÖR. ZMJVK 32/2013.

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2016. február 15. napján 10:30 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2016. február 15. napján 10:30 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Hunya Község Önkormányzata 5555 Hunya, Rákóczi út 19. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2016. február 15. napján 10:30 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Községháza Ülésterem

Részletesebben

Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2014. (IV. 14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról

Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2014. (IV. 14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2014. (IV. 14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Döbrököz Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2012.(II.11.) rendelete Döbrököz Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről

Döbrököz Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2012.(II.11.) rendelete Döbrököz Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről Döbrököz Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2012.(II.11.) rendelete Döbrököz Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről Döbrököz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2014.(XII.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2014.(XII.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2014.(XII.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Demecser Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.10.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Részletesebben

CÍM ÉS ALCÍMREND. 1. melléklet a./2014. (..) önkormányzati rendelethez

CÍM ÉS ALCÍMREND. 1. melléklet a./2014. (..) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a./2014. (..) önkormányzati rendelethez CÍM ALCÍM CÍM ÉS ALCÍMREND MEGNEVEZÉS 1 Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 1 Családsegítés 2 Gyermekjóléti szolgáltatás 3 Szociális

Részletesebben

Jászteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat.../2014. (...) határozata a 2014. évi költségvetéséről A Jászteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat) az Alaptörvény 32. (1)

Részletesebben

2010. évi egyszerűsített beszámoló

2010. évi egyszerűsített beszámoló 200. évi egyszerűsített beszámoló Mátraszentimre Község. melléklet a Önkormányzata 5 /20.(IV. 28.) önkormányzati rendelethez EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG datok ezer forintban Előző évi - beszámoló záró adatai

Részletesebben

2013. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2013. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2013. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2013. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2013. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben