ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2015. (III. 06.) önkormányzati r e n d e l e t e

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2015. (III. 06.) önkormányzati r e n d e l e t e"

Átírás

1 ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2015. (III. 06.) önkormányzati r e n d e l e t e az önkormányzat évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól Újfehértó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló évi XX. Törvény 138. (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló évi CXCV. Törvény 23. (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. Törvény 120. (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el: A költségvetés bevételei és kiadásai (1) A Képviselő-testület az összes bevételét - az 1. melléklet szerinti részletezéssel eft főösszegben állapítja meg. (2) A (1) bekezdésben meghatározott összes bevételéből: a) Költségvetési működési bevétel: eft b) Költségvetési felhalmozási bevétel: eft Költségvetési bevételek összesen: eft c) Belső működési célú finanszírozási bevétel (pénzmaradvány) eft d) Belső felhalmozási célú finanszírozási bevétel (pénzmaradvány) eft Belső finanszírozási bevételek összesen: eft e) Külső működési célú finanszírozási bevétel (hitelfelvétel) 0 eft f) Külső felhalmozási célú finanszírozási bevétel (hitelfelvétel) eft Külső finanszírozási bevételek összesen: eft (3) A Képviselő-testület a évi költségvetésének (1) bekezdés szerinti bevételeit: a) e Ft. Költségvetési bevétel, mely nem tartalmazza a kiegészítő támogatás bevételét, és b) eft. Kiegészítő támogatási bevétel szerinti bontásban állapítja meg. 2. (1) A Képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetésének összes kiadását: eft. főösszeggel - az 1. melléklet szerinti részletezéssel - állapítja meg, melyből: a) Költségvetési működési kiadás: eft b) Költségvetési felhalmozási kiadás: eft Költségvetési kiadások összesen: eft c) Külső működési célú finanszírozási kiadás (hiteltörlesztés) 0 eft d) Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás (hiteltörlesztés) eft Külső finanszírozási kiadások összesen: eft 1 A 7/2015. (III. 06.) önkormányzati rendelet ai a 25/2015. (X. 29.) önkormányzati rendelet 1. -ának megfelelően módosított szöveg. Hatályos:

2 3. A évi költségvetés egyenlegének összege: a) Működési költségvetési egyenlege (többlet): eft b) Felhalmozási költségvetési egyenlege (hiány): eft Költségvetési egyenleg összesen (hiány): eft c) Működési belső finanszírozási egyenleg: eft d) Felhalmozási belső finanszírozási egyenleg: eft Finanszírozási egyenleg összesen: eft Költségvetési többlet: eft e) Működési külső finanszírozási egyenleg: - 0 eft f) Felhalmozási külső finanszírozási egyenleg: eft Külső finanszírozási egyenleg: eft Költségvetési főösszeg hiány/többlet: 0 eft 4.. A költségvetés címrendje A költségvetési szervek külön - külön alkotnak egy - egy címet, melyeket a rendelet 12. melléklete tartalmazza. 5. (1) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2 és a 3 melléklet részletezi (2) A ba megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, feladatonként a melléklet szerint határozza meg. (3) Az önkormányzat a költségvetésében szereplő felhalmozási kiadásokat, célonként a melléklet, az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket a 11. melléklet szerinti hagyja jóvá. 6. (1) A 1. (3) bekezdés a) pontjában megállapított költségvetési bevételek, valamint a 2. (1) bekezdésben jóváhagyott költségvetési kiadási főösszeg különbözetéből származó, a költségvetési törvény 2. számú melléklet szerinti támogatásokkal, továbbá az átengedett bevételekkel és az önkormányzati saját bevételekkel, átvett pénzeszközökkel nem finanszírozott kiadást a képviselő-testület e Ft -ban állapítja meg. (2) A képviselő-testület a nem finanszírozott kiadás fedezetének finanszírozására a évi C. törvény 3. melléklet III. Önkormányzati fejezeti tartalék 4. Tartalék előirányzat a települési önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatást jelöli meg, mely bevétel az 1. melléklet 18. pontjának megfelelően a költségvetési bevételek közé betervezésre kerül. 7.. A évi költségvetés működési célú pénzeszköz átadás előirányzatai (1) A helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 23/2006.(XI.27.) önkormányzati rendelet alapján a támogatásra szolgáló keretösszeg eft.

3 (2) A lakáscélú támogatások helyi rendszeréről szóló 10/2007.(II.23). önkormányzati rendelet 6. (2) bekezdésében foglalt keret nagysága eft, mely összeg terhére évben kötelezettségvállalás csak a korábbi évről áthúzódó kötelezettségek teljesítésének figyelembe vételével történhet. (3) Az önkormányzat a helyi közforgalmú tömegközlekedés működtetéséhez támogatásként 8000 e Ft összeget határoz meg 8.. A évi társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatásainak előirányzatai (1) A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 18/2012.(VII.26.) önkormányzati rendelet 7. -ban meghatározott önkormányzati segély címen felosztható keret e Ft, március 01.-től települési támogatás címen e Ft. (2) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvényben meghatározott köztemetésre felosztható keret 1000 e Ft (3) A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 18/2012.(VII.26.) önkormányzati rendelet 9. -ban meghatározott helyi közlekedési támogatás címen felosztható keret: e Ft. 9.. A költségvetés végrehajtásának szabályai (1) Az 6..-ban meghatározott kiadás finanszírozására megjelölt támogatás összegének mértékében az önkormányzati intézmények költségvetésének kiadásaiban valamint az iskola működtetésével összefüggő önkormányzati kiadásokban zárolásra kerül sor. (2) A képviselő-testület a kiadás finanszírozására a évi C. törvény 3. melléklet III. Önkormányzati fejezeti tartalék 4. pontját jelöli meg. A tartalék előirányzat szolgál a rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatások forrásául. (3) Az (1) bekezdésben meghatározott zárolás az önkormányzati intézmények működési költségvetési kiadásainak, valamint az iskola működtetésével összefüggő önkormányzati működési kiadások 27,7%-a. A zárolással nem érintett előirányzatok az Önkormányzat likviditási helyzetének megfelelően, az előirányzat felhasználási és likviditási tervben foglaltaknak megfelelően használható fel. (4) Amennyiben évközben az (1) bekezdésben meghatározott mértékű működési hiány csökkenése realizálódik, úgy a zárolás mértéke újból meghatározásra kerül. (5) A felhalmozási célú hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. (6) A költségvetési évben tervezett feladatok maradéktalan végrehajtásához a fejlesztésben jelentkező hiány finanszírozására fejlesztési célú hitel felvételét tervezi a 14. melléklet szerint. Az adósságot keletkeztető korlát meghatározásához az adósságot keletkeztető ügyletből fennálló kötelezettségeket a 15. melléklet, a korlát megállapítására szolgáló saját bevételek részletézését a 16. melléklet tartalmazza. A hitelművelettel kapcsolatos hatáskört az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 1./2013. (I.31.) önkormányzati rendelet tartalmazza (1) Valamennyi középiskolai végzettségű köztisztviselőnek a közszolgálati tisztviselőkről szóló évi CXCIX. Tv (4.) bekezdés szerint meghatározott illetménykiegészítés kerül megállapításra 10 %-os mértékben.

4 (2) Az önkormányzat elismerve azon személyek munkáját, akik tárgyév január 01. napján az Újfehértó Városban működő állami, önkormányzati és egyházi fenntartású intézményekben, foglalkoztatási jogviszonyban állnak és január 1. december 31. között töltik be a 10, 20, 30, 40 éves munkaviszonyt 20-, 40-, 60-, Ft nettó összegű jutalom kifizetését engedélyezi a Képviselő-testület. (3) Az önkormányzat az irányítása alá tartozó intézmények, és a polgármesteri hivatal nem köztisztviselő főfoglalkozású dolgozói részére 8000 Ft/fő/hó értékű Erzsébet utalványt biztosít (4) A (3) bekezdésben meghatározott juttatás azon foglalkoztatottak részére biztosított, akik az intézményekben határozatlan kivéve a TGYS, GYED, GYES-en, 30 napot meghaladó fizetés nélküli szabadságon, és 15 napot meghaladó táppénzen lévők illetve legalább 6 hónap határozott időre szóló, jelenlegi munkáltatónál jogviszonnyal rendelkeznek. (5) Az önkormányzat a társadalombiztosítási finanszírozás hiánya miatt, a közalkalmazotti jogviszonyban töltött idejük alapján a fizikoterápiás szakasszisztens Ft/hó, a kislabor szakasszisztens Ft/hó munkáltatói döntésen alapuló- illetménypótlékban részesítését rendeli el január 01. napjától. (6) A kiadások készpénzben történő teljesítésére az alábbi esetekben kerülhet sor, figyelemmel a költségvetési szervek pénzkezelési szabályzatában meghatározott összeghatárra, és a készpénzkímélő fizetési módok előnyben részesítésének követelményére: a) készlet, kis értékű tárgyi eszköz beszerzése, b) tartós tárgyi eszközök beszerzése indokolt esetben (a Polgármeseteri Hivatalban a jegyző, az egyéb intézményekben az Intézményvezetőelőzetes engedélye alapján), c) kiküldetési kiadások, d) kisösszegű beszerzések, szolgáltatási kiadások, e) társadalom- és szociálpolitikai juttatások, ellátottak pénzbeli juttatásai, f) közfoglalkoztatottak juttatásai, g) pályázatok végrehajtása során felmerülő (banki átutalással nem teljesíthető) kiadások, h) munkavállalók nem rendszeres személyi juttatásai, amennyiben az érintett munkavállaló kérése alapján a költségvetési szerv pénzkezelési szabályzatában erre felhatalmazott személy a kifizetést engedélyezi. i) üzemanygvásárlása 11.. (1) Az intézmények részére engedélyezett létszámot évközben csak a Képviselő testület módosíthat. Az önkormányzat engedélyezett létszámadatait a 13. melléklet tartalmazza. (2) A személyi juttatások előirányzatát a költség-hatékony feladatellátás-szervezés érdekében az intézmények, a Képviselő-testület jóváhagyásával dologi kiadásokra átcsoportosíthatják. (3) A költségvetési intézmények vezetői a rendeletben megállapított bevételi és kiadási előirányzataik felett előirányzat felhasználási jogkörrel rendelkeznek azzal, hogy kötelezettséget az elfogadott kiadási előirányzat mértékéig vállalhatnak, valamint későbbi évek előirányzatát terhelő kötelezettséget nem vállalhatnak. (4) A megállapított kiadások főösszege csak a Képviselő-testület jóváhagyásával módosulhat. (5) A költségvetési szerv előirányzatainak megváltoztatását, a pénzügyi- gazdasági feladatainak ellátását megállapodás alapján végző, Polgármesteri Hivatal vezetője által kezdeményezheti a Képviselő-testületnél. (6) Az intézmények közötti feladatváltozást vagy bármely ok miatti átcsoportosítást csak a Képviselő testület engedélyezhet. (7) A költségvetési rendelet általános tartalékkal készül az előre nem tervezető kiadások fedezetére, melynek felhasználását a képviselő testület hagyhatja jóvá. A tartalék mértéke 2015.

5 évben 50 millió forint. 2 (8) (9) A polgármester dönthet az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról, amelyről a döntést követő ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet A Polgármesteri Hivatal köteles saját hatáskörben kialakított számviteli rendjét számviteli politikájában és számlarendjében rögzíteni, a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatot a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével elkészíteni, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani 13.. Záró rendelkezések (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő nap lép hatályba. (2) E rendelet rendelkezéseit a évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni. Egységes szerkezetbe foglalva: október 29. Nagy Sándor sk. polgármester dr. Szűcs Andrea sk. jegyző 2 A 13/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet 5. -a hatályon kívül helyezte. Hatályos:

6 Újfehértó Önkormányzat évi költségvetésének összevont mérlege 3 1.sz. melléklet a 7/2015. (III. 06.) önkormányzati rendelethez ezer forintban K1-K8. Költségvetési kiadások Sor- Rovat Eredeti Rovat megnevezése szám száma előirányzat 01 Személyi juttatások K Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K Dologi kiadások K Ellátottak pénzbeli juttatásai K Egyéb működési célú kiadások K Beruházások K Felújítások K Egyéb felhalmozási célú kiadások K Költségvetési kiadások K1-K K9. Finanszírozási kiadások 11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak K Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése K Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K Finanszírozási kiadások K Önkormányzati kiadások összesen B1-B7. Költségvetési bevételek 18 Önkormányzatok működési támogatásai B Működési célú támogatások államháztartáson belülről B Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B Jövedelemadók B31 22 Termékek és szolgáltatások adói B Közhatalmi bevételek B Működési bevételek B Felhalmozási bevételek B5 26 Működési célú átvett pénzeszközök B6 27 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 28 Költségvetési bevételek B1-B B8. Finanszírozási bevételek 30 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól B Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B Belföldi értékpapírok bevételei B Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B Államháztartáson belüli megelőlegezés B Finanszírozás összesen B A 7/2015. (III. 06.) önkormányzati rendelet 1. sz. mellékelte a 25/2015. (X. 29.) önkormányzati rendelet 2. (1) bekezdésének megfelelően módosított szöveg. Hatályos:

7 4 2. számú melléklet a 7/2015 (III. 06.) önkormányzati rendelethez I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban! Sorszám Megnevezés Bevételek évi előirányzat Megnevezés Kiadások évi előirányzat Önkormányzatok működési támogatásai Személyi juttatások Működési célú támogatások államháztartáson belülről Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Ebből TB alaptól átvett Dologi kiadások Közhatalmi bevételek Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú átvett pénzeszközök Egyéb működési célú kiadások Egyéb működési bevételek Költségvetési bevételek összesen Költségvetési kiadások összesen Hiány belső finanszírozásának bevételei Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 14 Költségvetési maradvány igénybevétele Likviditási célú hitelek törlesztése 15 Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 16 Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 17 Egyéb belső finanszírozási bevételek Kölcsön törlesztése 18 Hiány külső finanszírozásának bevételei Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 19 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Betét elhelyezése 20 Értékpapírok bevételei 21 Működési célú finanszírozási bevételek összesen BEVÉTEL ÖSSZESEN KIADÁSOK ÖSSZESEN Költségvetési hiány: - Költségvetési többlet: Tárgyévi hiány: - Tárgyévi többlet: A 7/2015. (III. 06.) önkormányzati rendelet 2. számú melléklete a 25/2015. (X. 29.) önkormányzati rendelet 2. (2) bekezdésének megfelelően módosított szöveg. Hatályos:

8 5 3. számú melléklet a 7/2015 (III. 06.) önkormányzati rendelethez Sorszám Megnevezés Bevételek II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) évi előirányzat Megnevezés Kiadások Ezer forintban! évi előirányzat 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Beruházások Felhalmozási bevételek Felújítások Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele Egyéb felhalmozási célú kiadás Egyéb felhalmozási célú bevételek Tartalékok 10 Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Hiány belső finanszírozás bevételei Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 12 Költségvetési maradvány igénybevétele Hitelek törlesztése 13 Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 14 Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Értékpapír értékesítése Kölcsön törlesztése 16 Egyéb belső finanszírozási bevételek Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 17 Hiány külső finanszírozásának bevételei Betét elhelyezése 18 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Pénzügyi lízing kiadásai 19 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 20 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 21 Értékpapírok kibocsátása 22 Egyéb külső finanszírozási bevételek 23 Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen BEVÉTEL ÖSSZESEN KIADÁSOK ÖSSZESEN Költségvetési hiány: Költségvetési többlet: - 26 Tárgyévi hiány: Tárgyévi többlet: - 5 A 7/2015. (III. 06.) önkormányzati rendelet 3. sz. melléklete a 25/2015. (X. 29.) önkormányzati rendelet 2. (3) bekezdésének megfelelően módosított szöveg. Hatályos:

9 6 4. számú melléklet a 7/2015 (III. 06.) önkormányzati rendelethez Újfehértó Önkormányzat évi költségvetésének mérlege ezer forintban A B C D E F G H K1-K8. Költségvetési kiadások Összes feladat Önként vállalt feladatok Önként vállalt feladat összesen Rovat 01 Rovat megnevezése Előirányzat Uszoda és Ellátottak száma Kislabor Fizikoterápia Tornacsarnok juttatásai 02 Foglalkoztatottak személyi juttatásai K Külső személyi juttatások K Személyi juttatások K Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K Dologi kiadások K Ellátottak pénzbeli juttatásai K Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K Tartalékok K Egyéb működési célú kiadások K Beruházások K Felújítások K Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K Egyéb felhalmozási célú kiadások K Költségvetési kiadások K1-K K9. Finanszírozási kiadások 19 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak K Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K Belföldi finanszírozás kiadásai K Finanszírozási kiadások K A 7/2015. (III. 06.) önkormányzati rendelet 4. sz. melléklete a 25/2015. (X. 29.) önkormányzati rendelet 2. (4) bekezdésének megfelelően módosított szöveg. Hatályos:

10 26 Önkormányzat kiadásai összesen B1-B7. Költségvetési bevételek 28 Önkormányzatok működési támogatásai B Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson 29 belülről B Működési célú támogatások államháztartáson belülről B Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson 32 belülről B Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B Vagyoni típusu adók B Értékesítési és forgalmi adók B Gépjárműadók B Termékek és szolgáltatások adói B Egyéb közhatalmi bevételek B Közhatalmi bevételek B Működési bevételek B Felhalmozási bevételek B5 42 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B63 43 Működési célú átvett pénzeszközök B6 44 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B73 45 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 46 Költségvetési bevételek B1-B B8. Finanszírozási bevételek 48 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól B Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele B Maradvány igénybevétele B Központi, irányító szervi támogatás B Belföldi finanszírozás bevételei B Finanszírozási bevételek B Önkormányzat bevételei összesen

11 7 5. számú melléklet a 7/2015 (III. 06.) önkormányzati rendelethez Önkormányzati Hivatal évi költségvetése ezer forintban A B C K1-K8. Költségvetési kiadások 01 Rovat megnevezése Rovat Előirányzat 02 Személyi juttatások K Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K Dologi kiadások K Ellátottak pénzbeli juttatásai K Egyéb működési célú kiadások K5 07 Beruházások K6 08 Felújítások K7 09 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K84 10 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K88 11 Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 12 Költségvetési kiadások K1-K K9. Finanszírozási kiadások 14 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K Belföldi finanszírozás kiadásai K91 17 Finanszírozási kiadások K Kiadások összesen B1-B7. Költségvetési bevételek Önkormányzatok működési támogatásai B11 21 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16 22 Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1 23 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21 24 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B25 25 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2 26 Közhatalmi bevételek B Működési bevételek B Felhalmozási bevételek B5 29 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B63 30 Működési célú átvett pénzeszközök B6 31 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B73 32 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 33 Költségvetési bevételek B1-B B8. Finanszírozási bevételek 35 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól B Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B Belföldi értékpapírok bevételei B Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele B Maradvány igénybevétele B Központi, irányító szervi támogatás B Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei B Belföldi finanszírozás bevételei B Finanszírozási bevételek B Bevételek összesen A 7/2015. (III. 06.) önkormányzati rendelet 5. sz. melléklete a 25/2015. (X. 29.) önkormányzati rendelet 2. (5) bekezdésének megfelelően módosított szöveg. Hatályos:

12 8 6. számú melléklet a 7/2015 (III. 06.) önkormányzati rendelethez Lengyel Laura Óvoda évi költségvetésének mérlege ezer forintban A B C K1-K8. Költségvetési kiadások 01 Rovat megnevezése Rovat Előirányzat 02 Személyi juttatások K Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K Dologi kiadások K Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 06 Egyéb működési célú kiadások K5 07 Beruházások K6 08 Felújítások K7 09 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K84 10 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K88 11 Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 12 Költségvetési kiadások K1-K K9. Finanszírozási kiadások 14 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K Belföldi finanszírozás kiadásai K91 17 Finanszírozási kiadások K Kiadások összesen B1-B7. Költségvetési bevételek Önkormányzatok működési támogatásai B11 21 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16 22 Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1 23 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21 24 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B25 25 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2 26 Közhatalmi bevételek B3 27 Működési bevételek B Felhalmozási bevételek B5 29 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B63 30 Működési célú átvett pénzeszközök B6 31 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B73 32 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 33 Költségvetési bevételek B1-B B8. Finanszírozási bevételek 35 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól B Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B Belföldi értékpapírok bevételei B Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele B Maradvány igénybevétele B Központi, irányító szervi támogatás B Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei B Belföldi finanszírozás bevételei B Finanszírozási bevételek B Bevételek összesen A 7/2015. (III. 06.) önkormányzati rendelet 6. sz. melléklete a 25/2015. (X. 29.) önkormányzati rendelet 2. (6) bekezdésének megfelelően módosított szöveg. Hatályos:

13 9 7. számú melléklet a 7/2015 (III. 06.) önkormányzati rendelethez Játékvár Bölcsőde évi költségvetésének mérlege ezer forintban A B C D 01 K1-K8. Költségvetési kiadások Rovat megnevezése Önként Összes feladat vállalt feladat Rov Előirányzat Játszóház 02 Személyi juttatások K Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások K2 K Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 06 Egyéb működési célú kiadások K5 07 Beruházások K Felújítások K7 09 Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 10 Költségvetési kiadások K1-K K9. Finanszírozási kiadások 12 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K Belföldi finanszírozás kiadásai K91 15 Finanszírozási kiadások K9 16 Kiadások összesen B1-B7. Költségvetési bevételek 18 Önkormányzatok működési támogatásai B11 19 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16 20 Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1 21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21 22 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B25 23 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2 24 Közhatalmi bevételek B Működési bevételek Felhalmozási bevételek B4 B Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B63 28 Működési célú átvett pénzeszközök B6 29 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B73 30 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 31 Költségvetési bevételek B1-B B8. Finanszírozási bevételek 33 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól B Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B Belföldi értékpapírok bevételei B812 B Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 1 39 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele B Maradvány igénybevétele B Központi, irányító szervi támogatás Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei B816 B Belföldi finanszírozás bevételei Finanszírozási bevételek Bevételek összesen B81 B A 7/2015. (III. 06.) önkormányzati rendelet 7. sz. melléklete a 25/2015. (X. 29.) önkormányzati rendelet 2. (7) bekezdésének megfelelően módosított szöveg. Hatályos:

14 10 8. számú melléklet a 7/2015 (III. 06.) önkormányzati rendelethez Zajti Ferenc Kulturális Központ évi költségvetésének mérlege ezer forintban A B C K1-K8. Költségvetési kiadások 01 Rovat megnevezése Rovat Előirányzat 02 Személyi juttatások K Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K Dologi kiadások K Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 06 Egyéb működési célú kiadások K5 07 Beruházások K Felújítások K7 09 Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 10 Költségvetési kiadások K1-K K9. Finanszírozási kiadások 12 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K Belföldi finanszírozás kiadásai K91 15 Finanszírozási kiadások K9 16 Kiadások összesen B1-B7. Költségvetési bevételek 18 Önkormányzatok működési támogatásai B11 19 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16 20 Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1 21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21 22 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B25 23 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2 24 Közhatalmi bevételek B3 25 Működési bevételek B Felhalmozási bevételek B5 27 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B63 28 Működési célú átvett pénzeszközök B6 29 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B73 30 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 31 Költségvetési bevételek B1-B B8. Finanszírozási bevételek 33 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól B Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B Belföldi értékpapírok bevételei B Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele B Maradvány igénybevétele B Központi, irányító szervi támogatás B Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei B Belföldi finanszírozás bevételei B Finanszírozási bevételek B Bevételek összesen A 7/2015. (III. 06.) önkormányzati rendelet 8. sz. melléklete a 25/2015. (X. 29.) önkormányzati rendelet 2. (8) bekezdésének megfelelően módosított szöveg. Hatályos:

15 Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként Beruházás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve számú melléklet a 7/2015 (III. 06.) önkormányzati rendelethez Felhasználás XII.31-ig évi előirányzat Ezer forintban! év utáni szükséglet =(2-4-5) Polgármesteri Hivatal számítógép és programok beszerzésére Zajti Ferenc Kulturális Központ számítógép vásárlás Lengyel Laura Óvoda informaikai eszköz beszerzés Emberközpontú élhető város Városfejlesztés Újfehértón TÁMOP / Polgármesteri Hivatal belső parkoló térburkolása Térfigyelő rendszer kialakítása Erkel Tagintézmény mellett parkolók kialakítása adagos konyha kiszolgáló út térburkolása Piac területén 8 db elárusítóhely készítése Temető külső parkoló kialakítása Zajti Ferenc Kulturális Központ körüli terület burkolása Start program keretében gréderező és tartozékai vásárlásához Fotovoltaikus rendszerek kialakítása Újfehértó Város intézményein Tornacsarnok vásárlás /69 hrsz ingatlan vásárlás A 7/2015. (III. 06.) önkormányzati rendelet 9. sz. melléklete a 25/2015. (X. 29.) önkormányzati rendelet 2. (9) bekezdésének megfelelően módosított szöveg. Hatályos:

16 08/4 hrsz ingatlan vásárlás Dr Bélteki Béla üzletrész megvásárlás Gazdagné Dr Plánk Mária üzletrész megvásárlás Dr Raáp Mária üzletrész megvásárlás Dr Steli Tamás üzletrész megvásárlás Dr Fekete András és Dr Fekete Andrásné üzletrész megvásárlás Lengyel Laura Óvoda Aranykapu Tagóvoda bővítése pályázat készítés Nonprofit Közösségi Ház hangosítást, zeneszolgáltatást biztosító eszköz Nonprofit Közösségi Ház sport infrastrukktúra fejlesztése Lengyel Laura Óvoda Aranykapu Tagóvoda bővítése pályázat készítés Állati hulladéklerakóhoz 6 db sátorgarázs beszerzése JCB kotrógép beszrezése hrsz ingatlan vásárlása Újfehértói Polgármesteri Hivatal számítógépébe klíma beszerzés Újfehértói Helytörténeti Gyűjtemény kiállítótermeiben nyílászárók cseréje Erkel Ferenc Általános Iskolai tagintézmény épületenergetikai korszerűsítése tervdokumentáció késztése Zajti Ferenc Kulturális Központ kis értékű tárgyi eszközök beszerzése Újfehértó Város Önkormányzata Játékvár Bölcsőde és Játszóház kis értékű tárgyi eszköz beszerzés Start program keretében tárgyi eszközök és tartozékai vásárlása ÖSSZESEN:

17 számú melléklet a 7/2015 (III. 06.) önkormányzati rendelethez Felújítási kiadások előirányzata felújításonként Ezer forintban! Felújítás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás XII.31-ig évi előirányzat év utáni szükséglet (6= ) Zajti Ferenc Kulturális Központ színháztrmének függönycseréje, a kézi anyagmozgató rendszer javítása, valamint hang-és fénytechnikai rendszerének felújítása, és színházterem faburkolatának cseréje Béke téren személygépkocsi parkoló és forgalmi rend kialakítása Polgármesteri Hivatal fűtéskorszerűsítés Házasságkötő terem tetőfelújítása Erkel Ferenc Tagintézmény fűtésrendszer felújítás Erkel Ferenc Tagintézmény villámvédelem felújítása Erkel Ferenc Tagintézmény tűzjelző rendszer felújítása Vasvári Pál Tagintézmény ivóvízvezeték rendszer felújítása Piac területén asztfaltburkolás Sűrgősségi Örvosi Ügyelet épületének felújítása Újfehértó Nyíregyházi úti gyalog-és kerékpárút felújítása A 7/2015. (III. 06.) önkormányzati rendelet 10. sz. melléklete a 25/2015. (X. 29.) önkormányzati rendelet 2. (10) bekezdésének megfelelően módosított szöveg. Hatályos:

18 11. számú melléklet a 7/2015 (III. 06.) önkormányzati rendelethez Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások EU-s projekt neve, azonosítója: ÉAOP-5.1.1/D Emberkozpontú élhető város Városfejlesztés Újfehértón Ezer forintban! Források Összesen Saját erő saját erőből központi támogatás 0 EU-s forrás Társfinanszírozás 0 Hitel 0 Egyéb forrás 0 Források összesen: Kiadások, költségek Összesen Személyi jellegű Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek Összesen: EU-s projekt neve, azonosítója: Források Összesen Saját erő saját erőből központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás TÁMOP / Újfehértó, Kodály Zoltán út 33. szám alatti Hancurka Játszóház és Fejlesztő Centrum Ezer forintban! 0 0 Források összesen: Kiadások, költségek Összesen Személyi jellegű Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek Összesen:

19 12. számú melléklet a 7/2015 (III. 06.) önkormányzati rendelethez adatok ezer forintban A B C D E F G H I J K L M Előir csop szám Kiemelt előirányzat szám Kiemelt előirányzat név évi előirányzatok Kiadás Bevétel Támogatás 1 Cím Alcím Alcím Cím Alcím Előirányzat szám szám csoport név név csoport név 2 1 Játékvár Bölcsőde Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások cím összesen Lengyel Laura Óvoda Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés 14 1 Intézményi beruházási kiadások 15 2 cím összesen Zajti Ferenc Művelődési Központ Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások cím összesen Polgármesteri Hivatal Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés 29 1 Intézményi beruházási kiadások 30 4 cím összesen

20 Előir csop szám Kiemelt előirányzat szám Kiemelt előirányzat név 2015 évi előirányzatok Kiadás Bevétel Támogatás Cím szám Alcím szám Alcím csoport Cím név Alcím név Előirányzat csoport név 31 5 Újfehértó Város Önkormányzata Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Tartalékok Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási kiadások Eu-s forrásból finanszírozott projekt önerő Egyéb felhalmozási célú kiadások Finanszírozási műveletek cím összesen Mindösszesen 46 1 Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási kiadások Eu-s forrásból finanszírozott projekt önerő Egyéb felhalmozási célú kiadások Finanszírozási műveletek Tartalékok Mindösszesen

21 számú melléklet a 7/2015 (III. 06.) önkormányzati rendelethez K I M U T A T Á S Az önkormányzat évi nyitó és engedélyezett létszámáról 1 Intézmény megnevezése A B C D e 2015.évi nyitó létszám i változás +/- 2 Játékvár Bölcsőde és Játszóház 3 Lengyel Laura Óvoda 4 Zajti Ferenc Kulturális Központ 5 Polgármesteri Hivatal 6 Újfehértó Város Önkormányzat i változás +/- Változást követő létszám Létszám mindösszesen A 7/2015. (III. 06.) önkormányzati rendelet 13. sz. melléklete a 25/2015. (X. 29.) önkormányzati rendelet 2. (11) bekezdésének megfelelően módosított szöveg. Hatályos:

22 14. számú melléklet a 7/2015 (III. 06.) önkormányzati rendelethez Sorszám A Fejlesztési cél leírása Forintban B Fejlesztés várható kiadása Tornacsarnok vásárlás Újfehértó Város Önkormányzat évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai 5 ADÓ SSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES Ö SSZEGE

23 15. számú melléklet a 7/2015 (III. 06.) önkormányzati rendelethez 14 Újfehértó Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei Ezer forintban! Sorszám MEGNEVEZÉS Évek Összesen (F=C+D+E) A B C D E F 1. Tornacsarnok vásárlásához fejlesztési hitel ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG A 7/2015. (III. 06.) önkormányzati rendelet 15. sz. melléklete a 19/2015. (VIII. 10.) önkormányzati rendelet 1. (1) bekezdésének megfelelően módosított szöveg. Hatályos: augusztus 11.

24 16. számú melléklet a 7/2015 (III. 06.) önkormányzati rendelethez 15 Újfehértó Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához Ezer forintban! Sorszám Bevételi jogcímek évi előirányzat A B C 1. Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel 3. Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel 4. Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel 5. Bírság-, pótlék- és díjbevétel Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* A 7/2015. (III. 06.) önkormányzati rendelet 16. sz. melléklete a 19/2015. (VIII. 10.) önkormányzati rendelet 1. (2) bekezdésének megfelelően módosított szöveg. Hatályos: augusztus 11.

Sükösd Nagyközség Polgármestere 6346 Sükösd, Dózsa György u. 201. Telefon: 79/563-022 Fax: 79/563-021

Sükösd Nagyközség Polgármestere 6346 Sükösd, Dózsa György u. 201. Telefon: 79/563-022 Fax: 79/563-021 Sükösd Nagyközség Polgármestere 6346 Sükösd, Dózsa György u. 201. Telefon: 79/563-022 Fax: 79/563-021 ELŐTERJESZTÉS a Sükösd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. május 25-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

5.441 eft bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből,

5.441 eft bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből, Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013. (V.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről 6/2012 (II.13.) Önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 29.-i ülésére 1. napirend

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 29.-i ülésére 1. napirend E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 29.-i ülésére 1. napirend Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: 2014. évi költségvetési rendelet

Részletesebben

Alap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (II. 26.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Alap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (II. 26.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről 1 Alap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (II. 26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

1./ 2016. évi költségvetés

1./ 2016. évi költségvetés 1./ 2016. évi költségvetés Diósjenő Község Önkormányzat képviselő-testületének.../2016. (......) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről (előterjesztés) A település polgármestereként:

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésére

Szécsény Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésére E L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésére Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 9-i ülésére Előterjesztő: Stayer László polgármester

Részletesebben

I. Önkormányzat Bevételek

I. Önkormányzat Bevételek 1. Napirend 2016. évi költségvetés 1. Napirend ELŐTERJESZTÉS 2016. évi költségvetés Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat 2016. évi költségvetési javaslata az elfogadott 2016. évi költségvetési

Részletesebben

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2014.(XII.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2014.(XII.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2014.(XII.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Demecser Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.10.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2015. (III. 06.) önkormányzati r e n d e l e t e

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2015. (III. 06.) önkormányzati r e n d e l e t e ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2015. (III. 06.) önkormányzati r e n d e l e t e az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól Újfehértó Város Önkormányzat

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE. 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE. 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. április 24-i ülésére Nyílt ülésen tárgyalandó

Részletesebben

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire. Pölöske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/215 (V.5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 214. évi költségvetéséről szóló a 1/214(XII.19.) és a 4/214(V.6.) rendelettel, 8/214(IX.16.) rendelettel

Részletesebben

Teljesítés %-a. Kiadások

Teljesítés %-a. Kiadások Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzatának 2014. évi tervezett mérlege I.mérleg Bevételek Eredeti előirányzat 2014 Módosított IV. 2014.12.31. %-a Kiadások adatok eft-ban Eredeti előirányzat 2014 Módosított

Részletesebben

5 / 1. n a p i r e n d i p o n t E L Ő T E R J E S Z T É S

5 / 1. n a p i r e n d i p o n t E L Ő T E R J E S Z T É S 5 / 1. n a p i r e n d i p o n t E L Ő T E R J E S Z T É S Vértesacsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 215. január 27-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Vértesacsa Község Önkormányzata

Részletesebben

Készült: 2015.05.21 08:49. Éves beszámoló SZENT ISTVÁN EGYETEM Fejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 230210 Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2014.

Készült: 2015.05.21 08:49. Éves beszámoló SZENT ISTVÁN EGYETEM Fejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 230210 Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2014. Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről 02 Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről 04 Beszámoló

Részletesebben

482 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2015. március 16. I. rész

482 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2015. március 16. I. rész 482 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2015. március 16. I. rész Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 9/2015. (III. 16.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi összevont költségvetéséről

Részletesebben

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 20 0203 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye..................

Részletesebben

I.mérleg. Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 2015. évi tervezett mérlege

I.mérleg. Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 2015. évi tervezett mérlege Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 215. évi tervezett mérlege I.mérleg Bevételek Eredeti előirányzat 215 Kiadások adatok eft-ban Eredeti előirányzat 215 Költségvetési bevételek

Részletesebben

A Közgyűlés 2016. február 18-ai ülésén hozott határozatok...10

A Közgyűlés 2016. február 18-ai ülésén hozott határozatok...10 Érdi VI. évfolyam. 3. 201. Február 19. Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. RENDELETEK 5/201. (II.19.) önkormányzati rendelet Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 201. évi költségvetéséről...2

Részletesebben

K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 5-én megtartott rendkívüli (2.) nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 5-én megtartott rendkívüli (2.) nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról Hangony

Részletesebben

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2015.(..) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati

Részletesebben

1. függelék. Bevételek

1. függelék. Bevételek 1. függelék Sorszám Rovat megnevezése Rovat száma ezer forintban Eredeti előirányzat 1. 2. 3. 4. 01 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 20.127 02 Települési önkormányzatok egyes

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. november 25-i ülésére Nyílt ülésen tárgyalandó

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2014. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2014. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

Jászteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat.../2014. (...) határozata a 2014. évi költségvetéséről A Jászteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat) az Alaptörvény 32. (1)

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. /.. (...) önkormányzati rendelet-tervezete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. /.. (...) önkormányzati rendelet-tervezete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete /.. (......) önkormányzati rendelet-tervezete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete../..

Részletesebben

Pócsmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2012. (IV. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi zárszámadásáról

Pócsmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2012. (IV. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi zárszámadásáról Pócsmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2012. (IV. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi zárszámadásáról Pócsmegyer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Döbrököz Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2012.(II.11.) rendelete Döbrököz Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről

Döbrököz Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2012.(II.11.) rendelete Döbrököz Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről Döbrököz Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2012.(II.11.) rendelete Döbrököz Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről Döbrököz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

Részletesebben

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA 2015. ÉV

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA 2015. ÉV SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA 215. ÉV Salgótarján, 216. április 18. Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester TARTALOMJEGYZÉK Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének

Részletesebben

Orosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (II.06.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Orosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (II.06.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Orosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének /01. (II.0.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 01. évi költségvetéséről Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének. 1/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének. 1/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Hatályos:.27.- MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének / (II. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

Sásd Város Önkormányzatának 3/2014.(V.12.) számú önkormányzati rendelete. Sásd Város Önkormányzata 2013. évi zárszámadásáról.

Sásd Város Önkormányzatának 3/2014.(V.12.) számú önkormányzati rendelete. Sásd Város Önkormányzata 2013. évi zárszámadásáról. Sásd Város Önkormányzatának /0.(V..) ú önkormányzati rendelete Sásd Város Önkormányzata 0. évi záradásáról. Sásd Város Önkormányzata az Alaptörvény. cikk () bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói

Részletesebben

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testület 2012. szeptember 20.-i ülésére 9. napirend. Tóth Antal pénzügyi Bizottság elnöke

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testület 2012. szeptember 20.-i ülésére 9. napirend. Tóth Antal pénzügyi Bizottság elnöke E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testület 2012. szeptember 20.-i ülésére 9. napirend TÁRGY: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax.: 52/588-405 e-mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

RENDELETEK NYÍRMÁRTONFALVA 2012.

RENDELETEK NYÍRMÁRTONFALVA 2012. RENDELETEK NYÍRMÁRTONFALVA 2012. ÖR. száma Tárgya Módosítás Hatályon kívül helyezve 1/2012. (II. 20.) 2012. évi költségvetési rendelet 2/2012. (III. 08.) 2/2012. (III. 08.) 2012. évi költségvetési rendelet

Részletesebben

ATKÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÁRNYASKERT ÓVODA INTÉZMÉNYÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA. Egységes szerkezetben

ATKÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÁRNYASKERT ÓVODA INTÉZMÉNYÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA. Egységes szerkezetben ATKÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÁRNYASKERT ÓVODA INTÉZMÉNYÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA Egységes szerkezetben Egységes szerkezetbe foglalva: 2012. február 13. Az 1/2012. (II. 13.) számú Képviselő-testületi

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK. 5/2013(II.15.) önkormányzati. rendelete

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK. 5/2013(II.15.) önkormányzati. rendelete NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 5/2013(II.15.) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetésről és a költségvetés vitelének szabályairól (egységes szerkezetben a 22/2013.(IV.26.),

Részletesebben

A rendelet hatálya. Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési bevételeinek főösszege

A rendelet hatálya. Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési bevételeinek főösszege Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. ( II....) önkormányzati rendelete Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 33 /2015. E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2015. február 20-i nyilvános ülésére. Dobó Zoltán polgármester

3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 33 /2015. E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2015. február 20-i nyilvános ülésére. Dobó Zoltán polgármester 3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 33 /2015. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2015. február 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandó: Tapolca Város Önkormányzata

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 19/2013. (V.17.) önkormányzati rendelete a 2012. évi zárszámadásról

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 19/2013. (V.17.) önkormányzati rendelete a 2012. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 19/2013. (V.17.) önkormányzati rendelete a 2012. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Készült Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 27. napján a Demecseri Polgármesteri Hivatal A épülete (4516. Demecser, Kétezer-egy tér 1.) Polgármester Irodájában

Részletesebben

Összesítő riport. Riportoló intézmény: NÓGRÁD MEGYEI SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT. Szűrési feltételek - 1 -

Összesítő riport. Riportoló intézmény: NÓGRÁD MEGYEI SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT. Szűrési feltételek - 1 - Összesítő riport Riportoló intézmény: NÓGRÁD MEGYEI SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT Szűrés Szűrési feltételek Érték - 1 - Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 215. február 23-i soros ülésére 5. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: Alcsútdoboz Település Önkormányzat 214.

Részletesebben

2008. június 27. 9. szám. Tartalomjegyzék RENDELET

2008. június 27. 9. szám. Tartalomjegyzék RENDELET 2008. június 27. 9. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 10/2008. (VI. 27.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 4/2008. (III. 7.) Kgy. rendelet módosítása 2 HATÁROZAT

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8/2016. (V. 2.) önkormányzati rendelete

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8/2016. (V. 2.) önkormányzati rendelete TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8/2016. (V. 2.) önkormányzati rendelete a költségvetés végrehajtásáról és a költségvetési maradvány elfogadásáról Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

1.1. 6/2013. (III.13.) 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K

1.1. 6/2013. (III.13.) 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1.1. melléklet a 6/213. (III.13.) önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzat 213. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím 213. évi előirányzat

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/141-1/2015/I. Üi.: Vargáné Nagy Éva Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyző MAKÓ ELŐTERJESZTÉS-RENDELETTERVEZET Tárgy: Rendelet-tervezet

Részletesebben

1. számú melléklet Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének /215. (II. 27.) önkormányzati rendelete Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 215. évi költségvetéséről Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Részletesebben

3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/119/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. szeptember 20-i nyilvános ülésére

3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/119/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. szeptember 20-i nyilvános ülésére 3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/119/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. szeptember 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: Tapolca Város

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax: 52/588-405 e-mail: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2009. (II.27) r e n d e l e t e Decs Nagyközség Önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E XX ÉVFOLYAM 1 SZÁM 2010 JANUÁR, MÁRCIUS MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E 1 szám ÖNKORMÁNYZATI KÖZLÖNY 2 TARTALOMJEGYZÉK I MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI 12-76oldal

Részletesebben

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012.(III.01.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012.(III.01.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012.(III.01.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő

Részletesebben

Alapító okirat. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Okirat száma: 350/5/05. Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 0. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján a Marcali Közös Önkormányzat Hivatal alapító okiratát

Részletesebben

2013. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2013. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2013. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2013. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2013. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 23-i ülésére

Részletesebben

Szatymaz község Képviselő-testületének 5 /2012.(II.10.)

Szatymaz község Képviselő-testületének 5 /2012.(II.10.) Szatymaz község Képviselőtestületének 5 /2012.(II.10.) önkormányzati rendelete Szatymaz Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2012. évi vitelének

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/2015. (IV. 27.) önkormányzati rendelete

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/2015. (IV. 27.) önkormányzati rendelete TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/2015. (IV. 27.) önkormányzati rendelete a költségvetés végrehajtásáról és a költségvetési maradvány elfogadásáról Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2016. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2016. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2016. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

40/2013. (II. 28.) számú képviselő-testületi határozat a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról

40/2013. (II. 28.) számú képviselő-testületi határozat a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról 40/2013. (II. 28.) számú képviselő-testületi határozat a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról Az Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete Abony Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. március 5-i rendkívüli ülésére. A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. március 2.

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. március 5-i rendkívüli ülésére. A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. március 2. ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. március 5-i rendkívüli ülésére A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. március 2. A napirendet tárgyaló ülés: Képviselő-testület Előterjesztő: Kmetty Károly polgármester

Részletesebben

Lukácsné Kiss Márta képviselő

Lukácsné Kiss Márta képviselő J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 11-én 18.00 órakor tartott rendkívüli üléséről. Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. (V. 30.) önkormányzati rendelete

Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. (V. 30.) önkormányzati rendelete Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. (V. 30.) önkormányzati rendelete Vámosszabadi Község Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről és annak végrehajtásának rendjéről szóló 2/2013.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. december 11-i nyilvános ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. december 11-i nyilvános ülésére 2. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. december 11-i nyilvános ülésére Tárgy: Javaslat az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.14.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 3/2013. (II.28.) Önkormányzati rendelete

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 3/2013. (II.28.) Önkormányzati rendelete Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2013. (II.28.) Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről 2013. február Szegvár Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének.../2012. (.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének.../2012. (.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2012. (.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Ötvöskónyi Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

HANGONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 8/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelete

HANGONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 8/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelete HANGONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ - TESTÜLETE 8/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (II. 16.) rendelet módosításáról Hangony Községi

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 13/2012. (IX. 14.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 13/2012. (IX. 14.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2012. (IX. 14.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Javaslat. Mátraszele Község Önkormányzatának. 2013. évi költségvetési koncepciójára

Javaslat. Mátraszele Község Önkormányzatának. 2013. évi költségvetési koncepciójára Mátraszele Község Polgármesterétől Javaslat Mátraszele Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetési koncepciójára Készült: a Képviselő-testület 2012. novemberi ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Az

Részletesebben

Répcevis község Önkormányzata Képviselő-testületének /2011.(II. 24.) rendelet-tervezete. az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Répcevis község Önkormányzata Képviselő-testületének /2011.(II. 24.) rendelet-tervezete. az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Répcevis község Önkormányzata Képviselő-testületének /2011.(II. 24.) rendelet-tervezete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Répcevis község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. szeptember 27-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. szeptember 27-i ülésére Tárgy: Békés Város Polgármesteri Hivatala Gazdasági Ügyrendjének elfogadása Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző Váczi Julianna osztályvezető Gazdasági Osztály Véleményező Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi

Részletesebben

Orosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011. (II.07.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Orosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011. (II.07.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Orosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011. (II.07.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetéséről Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

1. sz. melléklet 1/a. sz. melléklet 1/b. sz. melléklet 1/c. sz. melléklet 1/d. sz. melléklet 2. sz. melléklet 2/a. sz. melléklet 2/b. sz.

1. sz. melléklet 1/a. sz. melléklet 1/b. sz. melléklet 1/c. sz. melléklet 1/d. sz. melléklet 2. sz. melléklet 2/a. sz. melléklet 2/b. sz. SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Készült: Szentes Város Önkormányzata Közgazdasági Osztályán 2010. január-február TARTALOMJJEGYZÉK SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE /2010.

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2009. (II. 27.) Kgy. rendelete

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2009. (II. 27.) Kgy. rendelete A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2009. (II. 27.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 4/2008. (III. 7.) Kgy. rendelet módosításáról A Baranya Megyei

Részletesebben

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2012. (III.08.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2012. (III.08.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2012. (III.08.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről 1 A módosításokkal egységes szerkezetben. Utolsó átvezetett módosítás:

Részletesebben

I. A rendelet célja és hatálya

I. A rendelet célja és hatálya Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013.(IX.30.) számú rendelete az önkormányzat tulajdonáról és az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól (Egységes szerkezetbe

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T

T Á R G Y S O R O Z A T Tiszaszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 11-én napján az önkormányzat tanácskozó termében megtartott ülésének: a./ Tárgysorozata b./ jegyzőkönyve c./ határozatai : 49-53

Részletesebben

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek.

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek. Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől Csanytelek Község Önkormányzata J e g y z ő j é t ő l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 1/2009./III.02/ önkormányzati rendelet. az Önkormányzat 2009. évi költségvetésére

KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 1/2009./III.02/ önkormányzati rendelet. az Önkormányzat 2009. évi költségvetésére KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2009./III.02/ önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2009. évi költségvetésére Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 2009 évi költségvetéséről

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. március 7. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. március 7. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről. Halmaj Község Képviselő-testülete EGYÜTTES NYÍLT Szám: 7-5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2013. március 7. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi

Részletesebben

R E N D E L E T. Vác Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról V Á C 2014.

R E N D E L E T. Vác Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról V Á C 2014. R E N D E L E T Vác Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról V Á C 2014. Vác Város Önkormányzat 13/2014. (IV. 25.) sz. rendelete a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról Vác Város

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 25-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 25-i ülésére Nádudvar Város Önkormányzat Polgármesterétől 4181. Nádudvar, Fő út 119. Tel.: 54/529-010 Fax.: 54/480-256, e-mail: nadudvar@nadudvar.hu Iktató szám: 16-21/2016. ELŐTERJESZTÉS Nádudvar Város Önkormányzat

Részletesebben

6/2015.(II. 27.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetésének megállapításáról

6/2015.(II. 27.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetésének megállapításáról Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetésének megállapításáról Kenderes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 2. NAPIREND Ügyiratszám: 1/57-1/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Tapolca Város Önkormányzata, Gyulakeszi Község Önkormányzata és Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testületeinek 2013. február 22-i

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet... Szerv számjele

${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet... Szerv számjele Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 20 0601 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye..................

Részletesebben

1. melléklet az 2/2015. (II.28.) sz. Önkormányzati rendelethez

1. melléklet az 2/2015. (II.28.) sz. Önkormányzati rendelethez 1. mell. 1. melléklet az 2/215. (II.28.) sz. Önkormányzati rendelethez Mátraszentimre Községi Önkormányzat 215. évi költségvetésének egységes rovatrend szerint kiemelt kiadási és bevételi jogcímei Rovatrend

Részletesebben

Határozatok 2013.11.07. Nádudvar Város Önkormányzata Képviselő-testületének 192/2013. (XI.07.) önkormányzati számú határozata:

Határozatok 2013.11.07. Nádudvar Város Önkormányzata Képviselő-testületének 192/2013. (XI.07.) önkormányzati számú határozata: Határozatok 2013.11.07. Nádudvar Város Önkormányzata Képviselő-testületének 192/2013. (XI.07.) önkormányzati számú határozata: Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetéséről

Részletesebben

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2015.(IV.28.) önkormányzati rendelete a 2014. évi zárszámadásról

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2015.(IV.28.) önkormányzati rendelete a 2014. évi zárszámadásról 1 Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2015.(IV.28.) önkormányzati rendelete a 2014. évi zárszámadásról Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében kapott

Részletesebben

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi koncepciója. Lakosságszám: 375 fő

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi koncepciója. Lakosságszám: 375 fő Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi koncepciója Lakosságszám: 375 fő Néhány önkormányzatunkat érintő jogcímet kiemelve a törvényjavaslatból: (1) A közszolgálati tisztviselőkről

Részletesebben

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 7/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 7/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 7/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Nagymányok Város Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő - testületének 3/2012(II.08.)KT. rendelet az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő - testületének 3/2012(II.08.)KT. rendelet az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről Báránd Községi Önkormányzat Képviselő - testületének 3/212(II.8.)KT. rendelet az önkormányzat és intézményei 212. évi költségvetéséről Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(II.25.) önkormányzati rendelete

Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(II.25.) önkormányzati rendelete 1 Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(II.25.) önkormányzati rendelete Mezőberény Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Ecsegfalva Községi Önkormányzat Polgármesterétől 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67. Tel.: 66/487-100

Ecsegfalva Községi Önkormányzat Polgármesterétől 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67. Tel.: 66/487-100 Ecsegfalva Községi Önkormányzat Polgármesterétől 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67. Tel.: 66/487-100 ELŐTERJESZTÉS Szöveges beszámoló Ecsegfalva Községi Önkormányzat 2011. évi zárszámadásához Tisztelt Igazgatóság!

Részletesebben

KIEGÉSZÍTÉS a III/1. számú előterjesztéshez

KIEGÉSZÍTÉS a III/1. számú előterjesztéshez KIEGÉSZÍTÉS a III/1. számú előterjesztéshez (Békés Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének elfogadása) Tisztelt Képviselő-testület! Békés Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló előterjesztést

Részletesebben

BEVÉTELEK 2015 2015.09.24 2015.09.24 KIADÁSOK 2015 2015.09.24 2015.09.24. Módosított előirányzat

BEVÉTELEK 2015 2015.09.24 2015.09.24 KIADÁSOK 2015 2015.09.24 2015.09.24. Módosított előirányzat - 1. melléklet Adatok e Ft-ban Kisszállás Község Önkormányzata 2015. évi költségvetési mérlege BEVÉTELEK 2015 2015.09.24 2015.09.24 KIADÁSOK 2015 2015.09.24 2015.09.24 Rovatszám szerint Tervszám Módosítás

Részletesebben

K i v o n a t. A Berhidai Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. A Berhidai Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Berhidai Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 8181 Berhida, Kossuth u. 18. Jelen lévők száma: 4 fő Igennel szavazók száma: 4 fő Nemmel szavazók száma: - fő Tartózkodók száma: - fő K i v o

Részletesebben