J E G Y Z Ő K Ö N Y V március 7. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. március 7. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről."

Átírás

1 Halmaj Község Képviselő-testülete EGYÜTTES NYÍLT Szám: 7-5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: március 7. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről. Petőfi Sándor Közösségi Ház Halmaj Jelen vannak: Tóth József polgármester Halmaj Béres Sándor alpolgármester Boldizsárné Volcsányi Mária képviselő Botos András képviselő Palásti László képviselő Veres Dénes Ferenc képviselő Zsiga Istvánné képviselő Orosz Miklósné polgármester Kiskinizs Kovács Pál alpolgármester Zsirosné Molnár Ildikó képviselő Tóth Ferencné Medvéné Bársony Katalin Tóthné Kecskés Ildikó Zsírosné Becse Gizella Tóthné Pekár Ágnes Horváth Elemér Polgáriné Csordás Judit Frankó Zoltánné Kiss Zoltánné jegyző iskolaigazgató, mb. intézményvezető igazgatóhelyettes óvodavezető Közösségi Ház vezető CNÖ elnöke főtanácsos pénzügyi előadó jegyzőkönyvvezető A meghívottak közül távol van: Riz István képviselő Kiskinizs Tarnócziné Tóth Melinda képviselő Tóth József polgármester tisztelettel köszönti az együttes testületi ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a halmaji és kiskinizsi képviselő-testület egyaránt határozatképes. Az ülést megnyitja. Javasolja, hogy a jegyzőkönyv vezetésével Kiss Zoltánnét bízzák meg. Ismerteti az ülés tervezett napirendjét. Kéri a jelenlévő képviselőket, hogy a javaslatokat fogadják el. Halmaj községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a javaslatokat, és a következő napirend szerint üléseznek: Kiskinizs községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a javaslatokat, és a következő napirend szerint üléseznek: NAPIREND: 1.) Közös intézmények évi költségvetésének elfogadása Előadó: intézményvezetők 2.) Egyéb indítványok, bejelentések Ezt követően Halmaj Község Önkormányzata önállóan folytatja ülését.

2 2 3.) Az Önkormányzat évi költségvetésének elfogadása Előadó: Tóth József polgármester, Polgáriné Csordás Judit pénzügyi főtanácsos 4.) Egyéb indítványok, bejelentések 5.) Szociális támogatás iránti kérelmek elbírálása Előadó: Kiss Zoltánné NAPIREND TÁRGYALÁSA I. NAPIREND Közös intézmények évi költségvetésének elfogadása Előadó: intézményvezetők (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Tóth József polgármester a napirendhez kapcsolódóan a következőket mondja el: A január 31-én megtartott együttes testületi ülésen a közös intézmények évi költségvetésére vonatkozó kérdésekről Halmaj, Kiskinizs községek képviselő-testülete közös álláspontot alakított ki. Az elfogadott módosító indítványoknak megfelelően átdolgozásra került a költségvetési javaslat évtől az önkormányzati feladatellátás, ezzel együtt a finanszírozási rendszer is alapjaiban megváltozott. Korábban az önkormányzatok által ellátott feladatok egy része az államhoz került. Közismert, hogy évtől kezdődően az önkormányzatoknak egyensúlyi költségvetést kell készíteni, hitel nem tervezhető. Nagymértékben csökkentek a bevételek a személyi jövedelemadó helyben maradó része, valamint a gépjárműadó bevételek 60 %-a is elvonásra került, ezáltal megnyugtatóan nem biztosítható az önkormányzatok működése. Információi szerint, amennyiben az önkormányzatok saját bevételei nem fedezik a kiadásokat, működőképességet megőrző önkormányzati támogatásra lehet pályázni. Mindkét település megtesz mindent a takarékosság és a saját bevételek növelése érdekében, azonban az már jól látható, hogy egyik településen sem lehet egyensúlyi költségvetést készíteni. Hiánnyal elfogadott költségvetés esetén, a Magyar Államkincstár felhívja az önkormányzatokat a törvénysértő állapot megszüntetésére. Véleménye szerint, amennyiben az önkormányzatok nagy többsége forráshiányos költségvetést fogad el, az jelzésértékű lehet az állam részére. Az önkormányzati érdekszövetségek számításai szerint az önkormányzatok költségvetéséből országos szinten 110 milliárd Ft. hiányzik. Előzetes információk szerint, 2000 önkormányzat nem képes egyensúlyi költségvetést készíteni az országban. A béren kívüli juttatást a köztisztviselők körében a törvény kötelezővé teszi, ezért azt továbbra is biztosítani kell. A többi munkavállaló tekintetében is betervezték a juttatást azzal, hogy kifizetésre csak akkor kerülhet sor, ha az az önkormányzat további működését nem veszélyezteti, a működés hitel nélkül is biztosítható. Az óvoda esetében az állami támogatás nem fedezi az intézmény működését. A költségvetésbe az alkalmazottak részére a cafeteria juttatás is betervezésre került. Az állami támogatás eft., a működési költség eft. A felosztandó kiadás a két település között gyermeklétszám arányosan: eft. A konyha működéséhez biztosított állami támogatás fedezi a költségeket. Kérdése, hogy a saját működési bevételeknél az alkalmazottak térítése bevételi soron mi az oka az alultervezésnek? Medvéné Bársony Katalin iskolaigazgató válaszában elmondja, hogy korábbi években ezen a soron került elszámolásra a nyári gyermekétkeztetés évben azonban a feladatot az intézmény a konyha tervezett felújítása miatt, előre láthatóan, nem tudja vállalni. Tóth József polgármester hozzáteszi, hogy a gyermekétkeztetésnél emelkedett az állami támogatás. A konyha esetében a kiadásokat jelentős mértékben csökkentette a startmunka programból származó, kedvező nyersanyagbeszerzés. Ebben az évben a zöldségféléken túl, száraztésztát is előállítanak a programban, mely tovább csökkentheti a működési kiadásokat. A Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozásával összefüggésben elmondja, hogy időarányos működési költségvetési támogatás Kiskinizs községi Önkormányzat részére is elszámolásra került, tekintettel arra, hogy a források elosztásakor még nem döntött minden település a csatlakozásról. Ezen a jogcímen Kiskinizs község eft., Halmaj eft. költségvetési támogatásban részesült. A Magyar Államkincstár az év első három hónapjában a működési támogatást Kiskinizs község Önkormányzata részére utalta át, azonban ezt az összeget át kell utalni a Közös Önkormányzati Hivatal székhelytelepülése - Halmaj község részére. Április 1-től ilyen jogcímen Kiskinizs község Önkormányzata finanszírozásban nem részesül. A közösen fenntartott intézmények esetében, a bejáró óvodás gyermekek után, normatív finanszírozást biztosít az állam, mely támogatásból az intézménynek kell biztosítani a gyermekek szállítását. A hozzájárulás kizárólag az óvoda fenntartására társult önkormányzatokat illeti meg.

3 3 A finanszírozás Halmaj, Kiskinizs esetében eft., mely összeg az intézmény székhelye szerinti önkormányzat részére kerül lebontásra. Kiskinizs községből jelenleg 13 gyermek jár óvodába, ősztől ez a létszám várhatóan 11 fő lesz. A gyermekeket a falugondnoki gépjármű szállítja. A Polgármester Asszonnyal és a képviselőkkel történt előzetes egyeztetést követően javasolja, hogy 800 eft. kerüljön átutalásra Kiskinizs község Önkormányzata részére a szállítással összefüggő kiadásokra. A fennmaradó rész az óvoda működési költségeit csökkenti. A gyermeklétszám jelenleg 107 fő, ebből 13 fő Kiskinizs községből, 3 fő más településről jár az intézménybe. A más településről érkező gyermekek szállítását a szülők biztosítják. A évi felosztási táblázatban az óvoda esetében a gyermeklétszám nem helyesen szerepel, ezért javítani szükséges a felosztandó költségeket. A helyes adat Halmaj esetében eft. Kiskinizs esetében 502 eft. Horváth Elemér CNÖ elnökének kérdése, milyen szempontok alapján kerül sor a Közös Önkormányzati Hivatal, valamint a Könyvtár és a közművelődés állami támogatására? Tóth József polgármester válaszában elmondja, hogy a közös önkormányzati hivatalok támogatása a települések lélekszámához viszonyított mutatószám alapján megállapított összeg. Halmaj és Kiskinizs községek önkormányzatai által létrehozott Közös Önkormányzati Hivatal esetében az állami támogatás 6 fő hivatali alkalmazott után kerül finanszírozásra eft./fő összegben. A normatív finanszírozás többek között, azért sem fedezi a kiadásokat, mert a köztisztviselők jogszabály alapján megállapított illetménye függ az életkortól, valamint a képzettségtől. Az Önkormányzati Hivatal évi működésének támogatására biztosított normatíva Halmaj község részére 21,6 millió Ft. Kiskinizs község részére eft., mely összességében eft. A normatív finanszírozás nem fedezi a kiadásokat, azt a két településnek összesen eft-al kell kiegészíteni. Bízik abban, hogy az önkormányzati hivatal működéséhez szükséges támogatás év közben központilag korrigálásra kerül, tekintettel arra, hogy a finanszírozás a kisebb települések számára kedvezőtlenül alakult. Könyvtár és közművelődés támogatására szintén lakosságarányos mutatószámok alapján került megállapításra a finanszírozás. Ez Halmaj esetében - a település 1770 fős lélekszámát és Ft/fő összegű normatív támogatást figyelembe véve eft. támogatást jelent. Polgáriné Csordás Judit pénzügyi főtanácsos hozzáteszi, hogy a közös intézmények esetében a költségek felosztására vonatkozó táblázat az előző előterjesztéshez képest változatlan, a felosztandó bér az eredeti terv szerinti. A korábbi években, a Körjegyzőség esetében, a rezsiköltségeket teljes mértékben Halmaj község Önkormányzata finanszírozta, ahhoz Kiskinizs község nem járult hozzá, kizárólag az irodaszer és a fénymásoló karbantartás költségeit viselték közösen. Ebben az évben a rezsiköltségek is felosztásra kerültek a két önkormányzat között. Orosz Miklósné polgármester javasolja, hogy a Kiskinizs községi Önkormányzat által fenntartott irodahelyiség rezsiköltségei is kerüljenek beépítésre a közös hivatal költségvetésébe. Az épületkomplexumban a fűtés, a világítás tekintetében külön mérőórák kerültek elhelyezésre, ezért könnyen kiszámítható az irodahelyiségre eső rezsiköltség. Tóth József polgármester véleménye szerint cél egy olyan álláspont kialakítása, amely kölcsönösen, mindkét önkormányzat számára elfogadható. Egyetért azzal, hogy Kiskinizs községi Önkormányzat épületében meglévő, hivatali feladatellátást szolgáló helyiség rezsiköltsége a Közös Hivatal költségvetésében 300 eft. összegben szerepeljen. Megjegyzi, hogy az energiatakarékosság jegyében, ebben az évben a Közös Hivatal északi oldalán lévő két irodahelyiség nyílászáróinak cseréjére kerül sor, valamint faaprítékos kazánnal történik majd az épület fűtése. Botos András képviselő egyetért a közös intézmények évre vonatkozó költségvetési javaslatával. Egyéb javaslat, észrevétel, vélemény a közös intézmények évi költségvetésével kapcsolatban nem hangzott el. Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az elhangzottakkal egyhangúlag egyetért, és a Halmaji Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének elfogadásáról 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: Kiskinizs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az elhangzottakkal egyhangúlag egyetért, és a Halmaji Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének elfogadásáról 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:

4 4 324/2013. (III.07.) Kt. határozata a Halmaji Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének elfogadásáról Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Halmaji Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetését megtárgyalta és azt eft. bevétellel és eft. kiadással elfogadja. Ebből személyi juttatások: munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: dologi kiadások: beruházások: eft eft eft. 200 eft. Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kéri a Halmaji Közös Önkormányzati Hivatal vezetőjét a takarékos gazdálkodásra és a hatályos jogszabályokban előírtak maradéktalan betartására. Határidő: folyamatos Felelős: jegyző Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete évi költségvetésére vonatkozó rendeletét később fogadja el. Kiskinizs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete évi költségvetésére vonatkozó rendeletét önálló ülésén fogadja el. II. NAPIREND Egyéb indítványok, bejelentések RENDŐRSÉGI ÜGYELET VÁLTOZÁSÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Tóth József polgármester ismerteti az encsi Rendőrkapitányság tájékoztatását: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányságon február 1. napjától megkezdi működését a Tevékenység-irányítási Központ február 1. napjától a Központban történik a bejelentések fogadása, de az intézkedés továbbra is a helyi szervezetek feladata marad. A segélyhívó számok nem változtak, továbbra is a 112, 105 és 107 telefonszámokon lehet intézkedést kérni. A változásról a lakosságot is tájékoztatni kell. Halmaj község Önkormányzata az elhangzott tájékoztatást egyhangúlag elfogadja. Kiskinizs község Önkormányzata az elhangzott tájékoztatást egyhangúlag elfogadja. BELSŐ ELLENŐRZÉSI FELADATOK ELLÁTÁSA Tóth József polgármester elmondja: közismert, hogy a belső ellenőrzési feladatokat mindkét önkormányzat a Szikszói Kistérségi Többcélú Társulás keretén belül látta el. Javasolja, hogy a társulás megszűnését követően, évben a belső ellenőrzési feladatok ellátására, szükség szerint bízzanak meg külső szakértőt. Ebben az esetben az önkormányzatnak a feladat elvégzésére szerződést kell kötnie egy könyvvizsgáló céggel vagy vállalkozó okleveles könyvvizsgálóval. Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az elhangzottakkal egyhangúlag egyetért, és 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: Kiskinizs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az elhangzottakkal egyhangúlag egyetért, és 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:

5 5 325/2013. (III.07.) Kt. határozata belső ellenőrzési feladatok ellátásáról Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a belső ellenőrzési feladatokat Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvényben foglalt szabályok szerint eddig a szikszói Kistérségi Többcélú Társulással (továbbiakban: Társulás) kötött együttműködési megállapodásban foglaltak alapján látta el. A Képviselő-testület a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján eljárva a belső ellenőrzési tevékenység ellátására évtől kezdődően polgári jogi jogviszony keretében kíván megbízást adni. Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete évben a belső ellenőrzési feladatokat nem kívánja a Társulásban ellátni. Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a döntéssel összefüggő feladatok végrehajtására. Határidő: folyamatos Felelős: polgármester, jegyző BÉRLETI, ÜZEMELTETÉSI JOG ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BÉRLETI DÍJ Tóth József polgármester elmondja: közismert, hogy az elmúlt évben az ivóvíz-, valamint a szennyvízhálózat bérleti jogát a két önkormányzat értékesítette a BORSODVÍZ Zrt. részére, melynek következtében január 1-től a hálózatokat a BORSODVÍZ Zrt. üzemelteti. A cég a használati díj első részletét évben kiegyenlítette, a második részlet kiegyenlítését január 31. napjáig kellett volna teljesíteni, ez azonban határidőre nem történt meg. Halmaj esetében az ivóvízhálózat használati díja Ft.+ÁFA, a szennyvízhálózat használati díja Ft+ÁFA. Az ÁFA összegét a társaság átutalta, annak érdekében, hogy az önkormányzatok az ÁFA fizetési kötelezettségüknek eleget tudjanak tenni. A BORSODVÍZ Zrt. írásban kérte az önkormányzatok megértését a fizetési késedelem miatt, tekintettel arra, hogy a cégnek a közműadó bevezetése 300 millió Ft. többletkiadást eredményezett és egyéb fizetési kötelezettségei miatt átmeneti likviditási problémái vannak. A társaság éves árbevétele 4 milliárd Ft., a kintlévőség több mint 500 millió Ft. A társaság azt kéri az önkormányzatoktól, hogy az átmeneti likviditási nehézségeire tekintettel az önkormányzatok július 31-ig biztosítsanak fizetési haladékot. Ezen időpontig a BORSODVÍZ Zrt. a Ptk-ban meghatározott jegybanki alapkamattal emelt összegben fizeti meg a használati díjat az önkormányzatok részére. A Vasonca Nonprofit Kft. taggyűlésén a társaságot létrehozó önkormányzatok polgármesterei úgy foglaltak állást, hogy ezeket az érveket az önkormányzatok fogadják el azzal, hogy a BORSODVÍZ Zrt. amennyiben a használati díjat június 30-ig nem fizeti meg, jogi lépéseket kezdeményeznek a behajtás érdekében. Bízik abban, hogy konszolidálódik a társaság helyzete. Véleménye szerint a szerződésbe foglalt jogi garanciák kellő biztosítékot adnak a követelés behajtására. Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az elhangzottakkal egyhangúlag egyetért, és 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: Kiskinizs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az elhangzottakkal egyhangúlag egyetért, és 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:

6 6 326/2013. (III.07.) Kt. határozata a BORSODVÍZ Zrt. részére megállapított használati díj fizetési határidejének módosításáról Halmaj községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a BORSODVÍZ Zrt. bérleti, üzemeltetési jog értékesítéséből származó fizetési kötelezettségének elmulasztásával összefüggő előterjesztést és a következő határozatot hozza: Halmaj községi Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy a BORSODVÍZ Zrt.-nek január 31-ig összesen Ft. fizetési kötelezettsége keletkezett, mely összegből kiegyenlítésre került Ft., a fennmaradó Ft. kifizetésének a társaság határidőre nem tett eleget. A Képviselő-testület a társaság részére, a fizetésre június 30-ig biztosít haladékot azzal, hogy a február 1. napjától a fizetés napjáig terjedő időre a társaság köteles a bérleti díj összegét a jegybanki alapkamattal emelt összegben megfizetni az Önkormányzat részére. Halmaj községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakról értesítse a BORSODVÍZ Zrt.-t, valamint amennyiben a társaság határidőre nem teljesíti a fizetési kötelezettségét, kezdeményezzen végrehajtási eljárást a céggel szemben. Határidő: június 30. Felelős: polgármester TÁJÉKOZTATÁS AKTUÁLIS KÉRDÉSEKRŐL Tóth József polgármester a következőkről tájékoztatja a jelenlévőket: Közismert, hogy március 31-től megszűnik a Szikszói Kistérségi Többcélú Társulás munkaszervezete. A vagyonelemek tekintetében vannak még tisztázatlan kérdések. Az orvosi ügyelet ellátásával, a házi segítségnyújtással, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtással összefüggő feladatellátás Szikszó Város Önkormányzatához kerül. A házi segítségnyújtás biztosításához az önkormányzatoktól hozzájárulást kérnek. Amennyiben a feladatellátáshoz hozzájárulnak az önkormányzatok, annak fedezetét év közben kell előteremteni, jelenleg nincs betervezve. Történtek kezdeményezések a házi segítségnyújtás mikrokörzeti rendszerben történő működtetésére. Ebben az esetben új működési engedélyre van szükség. Meg kell állapodni bizonyos kérdésekről (pl.: gesztorság), amely időigényes feladat. A Gárdonyi Géza Általános Iskola január 1. napjától állami fenntartásba került. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ és az intézményt korábban fenntartó önkormányzatok szerződésben rögzítették az átadásra, átvételre kerülő ingó és ingatlan vagyonelemeket. A továbbiakban szükséges a KIK-el vagyonkezelői szerződést kötni, melyre vonatkozó előterjesztés megtárgyalását a következő ülésre javasolja napirendre tűzni. Az előzőhöz hasonlóan, az elmúlt évben történt átszervezések miatt, a következő ülésre javasolja napirendre tűzni a Halmaji Kastély Óvoda, Petőfi Sándor Közösségi Ház és Könyvtár többcélú intézmény szervezeti és működési szabályzatának megtárgyalását. TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY VEZETÉSÉVEL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁS Tóth József polgármester elmondja, hogy a képviselő-testületek a Halmaji Kastély Óvoda, Petőfi Sándor Közösségi Ház és Könyvtár többcélú intézmény vezetői feladatainak ellátására január 1-től július 1-ig terjedő időre Medvéné Bársony Katalint bízták meg. A megbízáshoz a tankerület igazgatója is hozzájárult. Az intézményvezetői megbízás feltétele, hogy a vezető az adott intézménytípus valamelyikére vonatkozó felsőfokú szakképesítéssel rendelkezzen. Az intézményegységekben óvodai nevelés, valamint közművelődési feladatellátás történik, ezért az intézményvezetőnek vagy óvodapedagógusi vagy közművelődési szakembernek kell lennie. A megbízott intézményvezető pedagógus végzettséggel rendelkezik, ezért nem láthatja el a vezetői feladatokat. A problémát a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Törvényességi Főosztálya jelezte a fenntartó önkormányzatok részére. Medvéné Bársony Katalin mb. intézményvezető a fentiekkel párhuzamosan kérelmet nyújtott be a megbízó önkormányzatokhoz arra vonatkozóan, hogy a Képviselő-testületek március 1-jei hatállyal mentsék fel az intézményvezetői megbízás alól. Kérelmét azzal indokolta, hogy az átszervezéssel összefüggő, átmeneti feladatokat elvégezte. A következő ülésre elő kell készíteni a többcélú intézmény szervezeti és működési szabályzatának módosítását, a évi költségvetést, valamint az elmúlt évi költségvetési beszámolót az intézményvezetőnek kell aláírni, ezért javasolja, hogy Medvéné Bársony Katalint március 31-i hatállyal mentsék fel a képviselő-testületek az intézményvezetői megbízás alól.

7 7 Medvéné Bársony Katalin iskolaigazgató, mb. intézményvezető elmondja, hogy az intézményvezetői megbízást az átszervezéshez kapcsolódó feladatok ellátásának idejére Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatoktól kapta. Amennyiben a fenntartó önkormányzatok úgy döntenek, hogy március 31-ig lássa el a vezetői feladatokat, a döntést elfogadja. Úgy gondolja, hogy az intézmények átszervezése nagyobb problémák nélkül zajlott. Megköszöni az önkormányzatok pozitív hozzáállását, valamint együttműködését és bizalmát. Tóth József polgármester a következőkre tesz javaslatot: Az intézményvezetői állás betöltésére készítsenek és tegyenek közzé pályázati felhívást. A jelenleg megbízott intézményvezető kérelméről a következő ülésen hozzon döntést a Képviselő-testület. Április 1-től a tanév végéig az intézményvezetői feladatok ellátására bízzanak meg egy arra alkalmas személyt. Orosz Miklósné polgármester Medvéné Bársony Katalin mb. intézményvezető által végzett magas színvonalú munkájáért köszönetét fejezi ki. Reméli, hogy sikerül minél rövidebb idő alatt megtalálni a többcélú intézmény új vezetőjét. Boldizsárné Volcsányi Mária képviselő szintén megköszöni az Igazgató Asszony munkáját. Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az elhangzottakkal egyhangúlag egyetért. Kiskinizs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az elhangzottakkal egyhangúlag egyetért. Tóth József polgármester megállapítja, hogy az együttes ülésen több hozzászólás, javaslat nem hangzott el, megköszöni Kiskinizs községi Önkormányzat Képviselő-testületének munkáját és az együttes ülést bezárja. Kiskinizs község önkormányzatának képviselői, Medvéné Bársony Katalin iskolaigazgató, mb. intézményvezető, Tóthné Kecskés Ildikó igazgatóhelyettes, Frankó Zoltánné pénzügyi előadó az üléstermet elhagyják. Halmaj község önkormányzatának képviselői az elfogadott napirend szerint folytatják az ülést. III. NAPIREND Az Önkormányzat évi költségvetésének elfogadása Előadó: Tóth József polgármester, Polgáriné Csordás Judit pénzügyi főtanácsos (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Tóth József polgármester a napirenddel kapcsolatban a következőket mondja el: A költségvetési javaslat előzetes tárgyalásakor elhangzott módosító indítványoknak megfelelően átdolgozásra került a évre vonatkozó költségvetés. 3 millió Ft. költségvetési tartalék került betervezésre. 1 % nagyságrendű költségvetési tartalékot lenne célszerű beépíteni, de hiánnyal tervezett költségvetésnél a tartalék tovább növeli a hiány összegét. A város és községgazdálkodási szolgáltatásnál betervezésre került a ravatalozó építésére 15 millió Ft. Erről korábban már döntést hozott a Képviselő-testület. Közfoglalkoztatásra betervezésre került 208,5 millió Ft., melyből bérköltség 150 millió Ft., a fennmaradó rész gépbeszerzésre, anyagköltségre, dologi jellegű kiadásokra fordítható. A szakfeladat bevételi oldalán, áru- és késztermék értékesítésből 2 millió Ft. várható bevételt irányoztak elő, mely a zöldségfélék, a szeder, valamint a késztermékek értékesítéséből származik. A programban rövidesen húst, valamint tojást is termelnek majd. Arra kell törekedni, hogy minél nagyobb bevételt érjenek el a közfoglalkoztatásban, optimális esetben, a bérköltség minimum 10 %-át bevételként realizálni kellene. Március 11-től összesen 153 fő kerül foglalkoztatásra. A közfoglalkoztatás megszervezése, végrehajtása embert próbáló feladat. Meg kell jegyezni azonban, hogy a már említett 150 millió Ft. bérköltség a településen élő, jelenleg munkanélküli személyek családjában jelent lényegesen magasabb jövedelmet a Ft. összegű foglalkoztatást helyettesítő támogatáshoz viszonyítva. Az egyes szakfeladatokon a kiadások alul lettek tervezve az első fordulóban. A működőképesség megőrzése érdekében ezeket korrigálni kellett. Átmeneti segély és rendkívüli gyermekvédelmi támogatás esetében 1 millió Ft.-tal, igazgatási szakfeladaton 1 millió Ft.-tal, községgazdálkodásnál karbantartásra 500 eft.-al, közfoglalkoztatásnál anyagbeszerzésre 1 millió Ft.-tal, víziközműnél munkavállaló felmentésével összefüggő bérjellegű kiadásra és áramdíjra 1 millió Ft.-tal került megemelésre az első körben tárgyalt előirányzat. Horváth Elemér CNÖ elnökének véleménye szerint valóban örömteli, hogy munkalehetőséget kapnak a nehéz helyzetben élő személyek. Korábban Ft. volt a szociális ellátás összege, egy családból két személy is részesülhetett a támogatásban.

8 8 Az ellátás az utóbbi időben jelentős mértékben csökkent, ezért a foglalkoztatást helyettesítő támogatást és a bérjövedelmet összehasonlítva valóban jelentős a különbség. Sajnos azonban a közfoglalkoztatás nem jelenti a probléma tartós megoldását. Tóth József polgármester több alkalommal hangsúlyozta, hogy a közfoglalkoztatás megszervezése január 1-től kötelező önkormányzati feladat. Ez nem azt jelenti, hogy minden munkaképes korú személyt foglalkoztatni kell. Reméli, hogy ebben az évben a program még hatékonyabban fog működni, ennek érdekében gyakori egyeztetésekre van szükség. Aki dolgozni akar, annak lehetőséget biztosítanak a foglalkoztatásra. A hatékonyság növelése, a kellő szakmai színvonal érdekében elengedhetetlenül szükséges műszaki szaktanácsadó alkalmazása. Ezért március 1. napjától műszaki szaktanácsadói feladatok ellátására megbízta Dakó Károly mérai lakos építész és földmérő szakképzettséggel rendelkező személyt. Nevezett nagy szakmai tapasztalattal rendelkezik, tevékenységét többen is jól ismerik. Dakó Károly a feladat ellátását bruttó 50 eft-ért vállalta. Kéri a Képviselő-testületet, hogy a megbízással értsen egyet. Palásti László képviselő elmondja, hogy ilyen képzettségű szakember alkalmazására a település fejlesztése, a közfoglalkoztatás célkitűzéseinek, illetve egyéb önkormányzati és államigazgatási feladatok szakszerű megvalósítása érdekében valóban nagy szükség van. Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az elhangzottakkal egyhangúlag egyetért, és 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 327/2013. (III.07.) Kt. határozata műszaki szaktanácsadó alkalmazásáról Halmaj községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a műszaki szaktanácsadó alkalmazására vonatkozó javaslatot, azzal egyetért és a következő határozatot hozza: Műszaki szaktanácsadói feladatok ellátására Dakó Károly (szül.: Szikszó, október 12., an.: Szatmári Erzsébet) 3871 Méra, Petőfi út 17. szám alatti lakos, március 1. napjától határozatlan időre történő megbízatását 50 eft./hó összegű díjazás ellenében jóváhagyja. A szaktanácsadó feladata Halmaj községben a közfoglalkoztatás keretében történő épületek felújításával, valamint egyéb önkormányzati és államigazgatási feladatokkal összefüggő műszaki szakértelmet igénylő ügyek ellátása. Határidő: folyamatos Felelős: polgármester Tóth József polgármester javasolja, hogy a Képviselő-testület a évi költségvetést, az elhangzott módosításokkal, eft. bevétellel, eft. kiadással fogadja el, melyből eft. kerüljön betervezésre a működőképességet megőrző önkormányzati támogatásra. Tóth Ferencné jegyző tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 29. (3) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban állapítja meg saját bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét. Az erre vonatkozó határozati javaslatot ismerteti. Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az elhangzottakkal egyhangúlag egyetért, és 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozza: 328/2013. (III.07.) Kt. határozata az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének meghatározása Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét a mellékelt táblázatban bemutattak szerint (1. melléklet) változatlan formában jóváhagyja. Határidő: azonnal Felelős: polgármester

9 9 Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat évi költségvetését megtárgyalta, azzal egyhangúlag egyetért, és 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, a következő rendeletet alkotja. 4/2013. (III.08.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi rendeletet alkotja. 1. A rendelet hatálya (1) A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságára, valamint a Halmaji Közös Önkormányzati Hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki. 2. A költségvetés bevételei és kiadásai (1) A Képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetését állapítja meg eft. költségvetési bevétellel eft. költségvetési kiadással (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok részletezését a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a Képviselő-testület. (3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi. (4) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző évi eft. pénzmaradványának igénybevételét rendeli el. (5) A felhalmozási célú hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből vagy az előző évi költségvetési maradványának igénybevételével történik. 3. A költségvetés részletezése A Képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg: (1) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi. (2) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4.melléklet tartalmazza. (3) Az önkormányzat évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5.melléklet részletezi. (4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg. (5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi. (6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8.melléklet szerint hagyja jóvá.

10 10 (7) A 2. (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 9., 10., 11. mellékletek szerint határozza meg. (8) Az önkormányzat a kiadások között eft általános tartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő-testület fenntartja magának. (9) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2013 évben engedélyezett létszámát 36 főben, a közfoglalkoztatottak létszámát 142 főben állapítja meg a képviselő-testület. (10) A felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők részére 2013 évben 10%-os illetménykiegészítést állapít meg a Képviselő-testület. A köztisztviselők illetményalapja 2013 január 1.-től Ft. (11) A köztisztviselők részére a cafetéria juttatások éves keretösszegét a Képviselő-testület bruttó Ft.-ban állapítja meg. 4. A költségvetés végrehajtásának szabályai (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős. (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit. (4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 8 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat. (5) Amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a 150 millió forintot, és a tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor az irányító szerv a költségvetési szervnél önkormányzati biztost jelöl ki. (6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 12. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében nemleges adat esetén is havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni. (7) Az Önkormányzat a működési feladatokhoz kapcsolódó forrásbővítés érdekében az önkormányzatok kiegészítő támogatása keretében igény benyújtását tervezi évi CCIV. tv. 4. számú mellékletében foglaltak szerint. (8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja. 5. Az előirányzatok módosítása (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt. (2) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának. (3) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. (4) A Képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. (2) és (5) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként az első negyedév kivételével negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

11 11 (5) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető. (6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja. (7) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv köteles betartani. 6. A gazdálkodás szabályai (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek. (2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv által ellátott feladatok fedezetéül az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv nyilvántartásaiban elkülönített előirányzatok szolgálnak. (3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli. (4) A Halmaji Közös Önkormányzati Hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzatmódosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni. (5) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetésében nem tervezett, de halaszthatatlan új feladat megvalósítása érdekében a tartalék terhére, maximum Ft. összeghatárig kötelezettséget vállalhat,amelyről a képviselő-testületet a félévi és éves költségvetési beszámoló elfogadásával egy időben köteles tájékoztatni. A tájékoztatással egyidejűleg a költségvetési rendeletben történő átvezetését is el kell végezni (rendeletmódosítással). 7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése (1) A költségvetés végrehajtását az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek tekintetében az éves ellenőrzési munkatervében foglaltak szerint kell megszervezni. Az ellenőrzés tapasztalatairól évente tájékoztatni kell a Képviselő-testületet. (2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetője köteles a saját költségvetési szerv belső ellenőrzését és a munkafolyamatba épített ellenőrzést (FEUVE) működtetni. 8. Záró és vegyes rendelkezések (1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit január 1-től kell alkalmazni.

12 12 Polgáriné Csordás Judit pénzügyi főtanácsos az ülésről eltávozott. IV. NAPIREND Egyéb indítványok, bejelentések KÉMÉNYSEPRŐ-IPARI KÖZSZOLGÁLTATÁS (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Tóth József polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a kéményseprő-ipari közszolgáltatás az önkormányzat feladata. A szolgáltatást - 10 évre kötött közszolgáltatási szerződés alapján az encsi székhelyű LUTHERM Kft. biztosítja. A közszolgáltatásra vonatkozó új szabályozás szerint a törvény hatálybalépését megelőzően kötött közszolgáltatási szerződéseket a felek a hatálybalépést követő egy éven belül felülvizsgálják, és szükség szerint módosítják annak érdekében, hogy a szerződés összhangban legyen a hatályos szabályokkal. Az előterjesztés mellékletét képezi a közszolgáltató évi díjakra vonatkozó javaslata. Az ajánlatban az alkalmazható alapdíjak vonatkozásában a legalacsonyabb mértékű alapdíj szerepel, melyet elfogadásra javasol. Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az elhangzottakkal egyhangúlag egyetért és 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotja: 5/2013. (III. 08.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 3/2001. (II.09.) önkormányzati rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzati Képviselő-testülete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásokról szóló évi XC. törvény 10. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló élvi CLXXXIX. törvény 12. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el: 1. A kéményseprő-ipari közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 3/2001. (II.09.) önkormányzati rendelet 1. számú melléklete helyébe a következő melléklet lép: 1. számú melléklet a 3/2001.(II.09.) önkormányzati rendelethez Kéményseprői szolgáltatás díjtétele évre Ezen rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. 2. (A kéményseprő-ipari közszolgáltatások évi díjtételeit tartalmazó táblázatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.) HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI DÍJ ÉVI MÉRTÉKÉNEK MEGHATÁROZÁSA (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Tóth József tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a hulladékgazdálkodás szabályai jelentős mértékben megváltoztak. Az új szabályok szerint, a díjemelés mértéke nem lehet több 4,2 %-nál évtől kezdődően központi hatósági árszabályozás lép életbe, egységes szemétszállítási díjak kerülnek megállapításra. Javasolja, hogy a Képviselőtestület az írásbeli előterjesztésben foglaltak szerint fogadja el a közszolgáltatónak a szemétszállítási díj évi mértékére vonatkozó javaslatát. Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Abaúj Hulladékgazdálkodási Kft évi hulladékszállítási díjának megállapításáról 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:

13 13 329/2013. (III.07.) Kt. határozata az Abaúj Hulladékgazdálkodási Kft évi hulladékszállítási díjának megállapításáról Halmaj Község Önkormányzati képviselő-testülete elfogadja az Abaúj Hulladékgazdálkodási Kft-vel közösen kialakított évi kommunális hulladékszállítási díjat a következők szerint: Szolgáltatásba bevont ingatlanok száma 541 db. 110/120 l. edény ürítési díja 271.-Ft+ÁFA/ürítés 467 db. 60 l. edény ürítési díja 135.-Ft+ÁFA/ürítés 74 db. Az Abaúj Hulladékgazdálkodási Kft. évente két alkalommal tavasszal, ősszel, előre egyeztetett időpontban ingyenesen végez lomtalanítást a jogszabályban meghatározott anyagok tekintetében, veszélyes hulladékot nem szállít el. Mindkét fél fenntartja magának azt a jogot, hogy az év közbeni szállítandó edények számának változása esetén, a szerződést az aktuális számnak megfelelően módosítják. Érintett felek leszögezik, hogy január 1-től - tárgyévben is - az önkormányzat csak a lakossági szemétszállítást garantálja és biztosítja. A lakossági szemétszállítástól eltérően, vállalkozó, önálló jogi személy, gazdasági társaság stb. hulladékszállítási szerződést közvetlenül az Abaúj Hulladékgazdálkodási Kft-vel köt és a díjat is közvetlenül a Kft. részére fizeti. Hulladékgyűjtő zsák díja: 181.-Ft/db. + ÁFA önkormányzati értékesítés esetén 293.-Ft/db. +ÁFA gépkocsinál történő vásárlás esetén. A hulladékszállítást az Abaúj Hulladékgazdálkodási Kft. az önkormányzati intézmények esetében ingyenesen végzi. 18 db. 120 literes és 1 db. 3 m 3 es edény intézményi szemétszállításhoz biztosított. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a kommunális hulladékszállítási szerződést a döntésnek megfelelően módosítsa és azt a testület nevében írja alá. Felelős: polgármester Határidő: azonnal IVÓVÍZ DÍJÁNAK MEGHATÁROZÁSÁRÓL SZÓLÓ RENDELET HATÁLYON KÍVÜL HELYEZÉSE Tóth Ferencné jegyző tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a víziközmű-szolgáltatásról szóló évi CCIX. törvény hatályba lépésével megszűnt az önkormányzatok víziközműből szolgáltatott ivóvíz és a szennyvízelvezetés díjára vonatkozó hatósági ár megállapítási jogköre. A vízi-közműből szolgáltatott ivóvíz díjának meghatározásáról szóló 8/2012.(IV.27.) és a 11/2012.(VIII.27.) önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezésére tesz javaslatot. Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az elhangzott javaslattal egyhangúlag egyetért, és 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotja: Halmaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013. (III.08.) önkormányzati rendelete a vízi-közműből szolgáltatott ivóvíz díjának meghatározásáról szóló önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről Halmaj Község Önkormányzati Képviselő-testülete a következőket rendeli el: 1. Hatályát veszti a vízi-közműből szolgáltatott ivóvíz díjának meghatározásáról szóló 8/2012.(IV.27.) önkormányzati rendelet. 2. Hatályát veszti a vízi-közműből szolgáltatott ivóvíz díjának meghatározásáról szóló 11/2012.(VIII.27.) önkormányzati rendelet. 3. Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

14 14 KÖZBESZERZÉSI TERV ELFOGADÁSA (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Tóth József polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy törvényi kötelezettség az önkormányzatok részére minden év március 31. napjáig az éves összesített közbeszerzési terv elkészítése, valamint elfogadása. Javasolja, hogy ebben az évben az építési beruházások között kerüljön jóváhagyásra az Egészségház, Fogorvosi rendelő és Rendőrségi épület energiaracionalizálása 50 millió Ft. értékben, valamint a közintézmények energetikai fejlesztése napelem rendszer telepítésével 40 millió Ft. értékben és az ivóvízminőség javítási program II. üteme 444 millió Ft. értékben. Halmaj községi Önkormányzat Képviselő-testülete az elhangzottakkal egyhangúlag egyetért és 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 330/2013. (III.07.) Kt. határozata a évi Közbeszerzési Tervének elfogadásáról A Képviselő-testület a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény 33. (1) bekezdése alapján Halmaj község Önkormányzatának évre vonatkozó éves közbeszerzési tervét az alábbiak szerint hagyja jóvá: Közbeszerzési terv I. Építési beruházások: 1.) Egészségház, Fogorvosi Rendelő és Rendőrségi épület energiaracionalizálása Ft. 2.) Közintézmények energetikai fejlesztése napelem rendszer telepítésével Ft. 3.) Ivóvízminőség javítása II. ütem Ft. Határidő: folyamatos Felelős: polgármester BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERV ELFOGADÁSA (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Tóth József polgármester elmondja: az ülésen döntés született arról, hogy a belső ellenőrzést, mint kötelező feladatot, az elkövetkezőkben nem társulás keretén belül, hanem eseti megbízás alapján kívánják ellátni. Az ide vonatkozó szabályok előírják, hogy az éves ellenőrzési tervet a Képviselő-testületnek jóvá kell hagyni. Javasolja, hogy évben az írásbeli előterjesztésben felsorolt tevékenységek (közétkeztetést ellátó főzőkonyha kapacitás kihasználtsága és nyersanyag felhasználása, valamint az Önkormányzat házipénztára és bankszámla forgalma) szabályszerűségének vizsgálatáról folytassanak belső ellenőrzést. Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az elhangzottakkal egyhangúlag egyetért és 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: Halmaj községi Önkormányzat Képviselő-testületének 331/2013. (III.07.) Kt. határozata Halmaj község Önkormányzatának évi belső ellenőrzési tervéről Halmaj községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az Önkormányzat évi belső ellenőrzési tervét az alábbiak szerint: 1.) Halmaj község Önkormányzatának irányítása alá tartozó, közétkeztetést ellátó főzőkonyha kapacitás kihasználtságának és nyersanyag felhasználásának ellenőrzése. Ellenőrzés tervezett időpontja: Ellenőrzött időszak: II. negyedév év

15 15 2.) Halmaj község Önkormányzata évi házipénztárának és bankszámla forgalmának szabályszerűségi ellenőrzése. Ellenőrzés tervezett időpontja: III. negyedév Ellenőrzött időszak: év Határidő: folyamatos Felelős: jegyző, polgármester MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK ABAÚJTÉRSÉGI ENCS VÁROSI EGYESÜLETÉNEK TÁMOGATÁSA Tóth József polgármester ismerteti a Mozgáskorlátozottak Abaújtérségi Encs Városi Egyesületének írásbeli megkeresését, mely szerint az Egyesület működési költségeihez kér anyagi támogatást. Az egyesület 3600 mozgáskorlátozott személy érdekeit képviseli a térségben. Javasolja az Egyesület részére Ft. összegű támogatás biztosítását. Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az elhangzottakkal egyhangúlag egyetért, és 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza. 332/2013.(III.08.) Kt. határozata Mozgáskorlátozottak Abaújtérségi Encs Városi Egyesülete részére anyagi támogatás biztosításáról Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Mozgáskorlátozottak Abaújtérségi Encs Városi Egyesülete támogatás iránti kérelmét és a következő határozatot hozza. A Képviselő-testület a Mozgáskorlátozottak Abaújtérségi Encs Városi Egyesülete részére Ft. vissza nem térítendő támogatást biztosít költségvetése terhére, mely támogatás célnak megfelelő felhasználásáról az Egyesület a támogatás átvételétől számított 90 napon belül számlával köteles elszámolni az Önkormányzat felé. A támogatás az Egyesület működésével kapcsolatos kiadásokra használható fel. Felkéri a jegyzőt, hogy a támogatást az OTP Bank Nyrt-nél vezetett számú számlájára utalja át. Határidő: azonnal Felelős: jegyző A HALMAJI ÁLTALÁNOS ISKOLÁÉRT ALAPÍTVÁNY TÁMOGATÁS IRÁNTI KÉRELME Tóth József polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Halmaji Általános Iskoláért Alapítvány a Határtalanul pályázati program keretén belül, a osztályos gyermekek Erdélybe történő kirándulásának támogatására 600 eft. támogatást nyert. A program a határon túli magyarlakta területek felfedezésével a nemzeti összetartozás megtapasztalásának elősegítésére irányul. Javasolja, hogy a Képviselő-testület további 100 eft. támogatást biztosítson a program teljes körű lebonyolítása érdekében a Halmaji Általános Iskoláért Alapítvány részére. Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az elhangzottakkal egyhangúlag egyetért és 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 333/2013. (III.07.) Kt. határozata a Halmaji Általános Iskoláért Alapítvány támogatásáról Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Halmaji Általános Iskoláért Alapítvány támogatására vonatkozó kérelmét, amellyel egyetért. A Képviselő-testület a Halmaji Általános Iskoláért Alapítvány részére 100 eft. vissza nem térítendő támogatást biztosít költségvetése terhére. Az Alapítvány a támogatásról számlával köteles elszámolni az Önkormányzat felé. A támogatás az Alapítvány alapfeladatainak megvalósulásával összefüggésben használható fel. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a támogatás átutalásáról gondoskodjon. Határidő: azonnal Felelős: jegyző

16 16 CIGÁNY NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATTAL KÖTÖTT EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS FELÜLVIZSGÁLATA Tóth Ferencné jegyző elmondja: bizonyára mindenki előtt ismert, hogy a helyi önkormányzat a helyi nemzetiségi önkormányzat részére biztosítja az önkormányzati működés személyi és tárgyi feltételeit, továbbá gondoskodik a működéssel kapcsolatos végrehajtási feladatok ellátásáról, melyre vonatkozóan megállapodást kötött a helyi nemzetiségi önkormányzattal. A megállapodást minden évben felül kell vizsgálni. Jogszabályi kötelezettségnek eleget téve Halmaj község Önkormányzata 2012 júliusában kötött együttműködési megállapodást Halmaj Községi Cigány Nemzetiségi Önkormányzatával. A nemzetiségi önkormányzat legutóbbi ülésén felülvizsgálta az együttműködési megállapodás tartalmát. Lényegi elemeiben változtatásra nem tett javaslatot. Kizárólag a Körjegyzőség megszűnéséből eredő formai változtatásokat javasolja átvezetni. Konkrétan a Körjegyzőség megnevezés helyett a Halmaji Közös Önkormányzati Hivatal -t, a körjegyző megjelölés helyett jegyző -t kell érteni. Javasolja, hogy a Képviselő-testület az együttműködési megállapodást az elhangzott módosításokkal hagyja jóvá. Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az elhangzottakkal egyhangúlag egyetért, és 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 334/2013. (III.07.) Kt. határozata Halmaj Község Cigány Nemzetiségi Önkormányzatával megkötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról Halmaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felülvizsgálta a Halmaj Községi Cigány Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodást és az alábbi határozatot hozza: A Képviselő-testület Halmaj Község Önkormányzata és a Halmaj Községi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat között a nemzetiségek jogairól szóló évi CLXXIX. törvény 80. (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően eljárva kötött együttműködési megállapodást felülvizsgálta, és azt az alábbi módosításokkal továbbra is érvényben tartja. Az együttműködési megállapodásban: 1.) a Körjegyzőség megnevezés helyett a Halmaji Közös Önkormányzati Hivatal, 2.) a körjegyző megjelölés helyett jegyző -t kell érteni. Az együttműködési megállapodás aláírására felhatalmazza a polgármestert. Határidő: azonnal Felelős: polgármester ŐSZI NAPSUGÁR SZÉPKORÚAK EGYESÜLETE RÉSZÉRE KÖLCSÖN, VALAMINT VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁS BIZTOSÍTÁSA Tóth József polgármester ismerteti az Őszi Napsugár Szépkorúak Egyesületének kérelmét. Az Egyesület pályázatot nyújtott be az Ökotárs Alapítványhoz a közösségi célú összefogással megvalósuló, Gárdonyi Géza Általános Iskola előtti terület parkosításának támogatása céljából. A beruházás befejezési határideje április 15. A program részeként köztéri bútorok kerülnek elhelyezésre az iskola előtti parkban, valamint dísznövények, élő sövény ültetése, a területrész füvesítése is megvalósul. A pályázaton az Őszi Napsugár Szépkorúak Egyesülete 600 eft. vissza nem térítendő támogatásban részesült, melyhez 200 eft. önerő biztosítása szükséges. Az Egyesület jelenleg nem rendelkezik olyan tőkével, melyből megvalósítható a beruházás. Tekintettel arra, hogy a fejlesztési elképzelés közérdeket szolgál, javasolja, hogy az Egyesület részére biztosítson 600 eft. összegű kölcsönt a Képviselő-testület a pályázati támogatás megelőlegezésére. Javasolja továbbá, hogy további 200 eft. vissza nem térítendő támogatást biztosítson a Képviselő-testület az Egyesületet részére a program minél teljesebb körű megvalósítása érdekében. Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az elhangzottakkal egyhangúlag egyetért, és 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, a következő határozatot hozza:

17 17 335/2013. (III.07.) Kt. határozata Őszi Napsugár Szépkorúak Egyesülete részére kölcsön, valamint vissza nem térítendő támogatás biztosításáról Halmaj községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Őszi Napsugár Szépkorúak Egyesülete részére kamatmentes kölcsön, valamint vissza nem térítendő támogatás biztosítására vonatkozó előterjesztést és a következő határozatot hozza: 1.) Halmaj község Önkormányzata az Őszi Napsugár Szépkorúak Egyesülete (székhelye: 3842 Halmaj, Petőfi út 14. képviselője: Gulyás Istvánné) részére, beruházás jellegű kiadásainak finanszírozása céljából, pályázati támogatás megelőlegezésére 600 eft. kamatmentes kölcsönt biztosít. A kölcsön összegét, az Őszi Napsugár Szépkorúak Egyesülete, a támogatás megérkezését követő három napon belül köteles Halmaj Község Önkormányzata részére visszafizetni. Halmaj község Önkormányzata felhatalmazza a polgármestert a kölcsönügyletre vonatkozó megállapodás aláírására, valamint az ügylettel összefüggő egyéb intézkedések megtételére. 2.) A Képviselő-testület a Őszi Napsugár Szépkorúak Egyesülete részére Ft. vissza nem térítendő támogatást biztosít költségvetése terhére, mely támogatás célnak megfelelő felhasználásáról az Egyesület a támogatás átvételétől számított 90 napon belül számlával köteles elszámolni az Önkormányzat felé. A támogatás a helyi Általános Iskola előtti területrész parkosításának kialakításával összefüggő kiadásokra használható fel. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a támogatás átutalásáról gondoskodjon. Határidő: azonnal Felelős: polgármester, jegyző AGRIBER BT. KÉRELME KÜLTERÜLETI INGATLANOK BELTERÜLETBE CSATOLÁSÁRÓL Tóth József polgármester tájékoztatja a jelenlévőket az AGRIBER Bt. képviselőinek írásbeli kérelméről: A társaság kéri a Képviselő-testület hozzájárulását a Halmaj község külterületén lévő 0101/6, 0101/8 hrsz-ú földrészletek belterületbe csatolásához, valamint kéri a településrendezési tervben a 95/2 hrsz. alatti zöldterület gazdasági vagy vegyes területű besorolásba történő átminősítését. A belterületbe csatolást követően a társaság energianövények feldolgozása céljából az 522 hrsz-ú üzemi terület bővítését kívánja megvalósítani. A 95/2 hrsz-ú területen energianövény szaporítását tervezik, melyhez nagyobb méretű üvegház vagy fóliasátor megépítése szükséges. A munkahelyteremtő beruházásokkal fő foglalkoztatása valósulhatna meg. A külterületi ingatlanok belterületbe csatolásához szükség van a település rendezési tervének módosítására, Az azzal összefüggő eljárás hosszabb időt vesz igénybe. Javasolja, hogy az AGRIBER Bt. kérelmében megjelölt területek belterületbe csatolásához az Önkormányzat járuljon hozzá. Javasolja továbbá az óvoda megközelítése, valamint egyéb fejlesztések miatt, a jelenleg hatályos rendezési terv módosítását is. A rendezési terv módosításával összefüggő költségeket az Önkormányzat, a két ingatlan belterületbe csatolásával összefüggő költségeket az AGRIBER Bt. viselje. Az ingatlanok a rekultivált hulladéklerakó mellett helyezkednek el, ezért a területrendezést követően szükséges, hogy a társaság biztosítson megközelítési lehetőséget a hulladéklerakóhoz. A Képviselő-testület dönthet úgy is, hogy a belterületbe csatolással összefüggő költségeket is átvállalja, támogatva ezzel a munkahelyteremtő beruházást. A rendezési tervben a Bársonyos part mentén ökológiai sétány kialakításának lehetősége szerepel, azonban az érintett területek magántulajdonban vannak, ezért véleménye szerint ez nem valósítható meg. Veres Dénes Ferenc képviselő javasolja, hogy a rendezési terv módosításával összefüggő költséget az Önkormányzat, a belterületbe csatolással összefüggő költségeket a társaság finanszírozza. Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az elhangzottakkal egyhangúlag egyetért, és 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, a következő határozatot hozza:

18 18 336/2013. (III.07.) Kt. határozata 0101/6, 0101/8 hrsz-ú területek belterületbe csatolásáról Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az AGRIBER Bt. (székhelye: Halmaj, Szent István tér 1. ) kérelmét és a következő határozatot hozza. A Képviselő-testület: 1) Egyetért a Halmaj község külterületén lévő 0101/6, 0101/8 hrsz-ú földrészletek belterületbe csatolásával. 2) Hozzájárul a belterületi 95/2 hrsz. alatti zöldterület gazdasági vagy vegyes területű besorolásba történő átminősítéséhez. 3) Felkéri az AGRIBER Bt-t, hogy a 0101/6, 0101/8 hrsz-ú földrészletek belterületbe csatolását követően, a korábban szemétlerakó helyként funkcionáló 0101/2 hrsz-ú terület megközelítésének lehetőségét térítés ellenében biztosítsa. 4) A belterületi határvonal módosítása, valamint egyéb településfejlesztési elképzelések megvalósítása érdekében kezdeményezi a 259/2003.(VII.03.) Kt. határozattal elfogadott településrendezési tervének módosítását, amellyel összefüggő költségeket az Önkormányzat viseli. 5) A halmaji 0101/6, 0101/8 hrsz-ú földrészletek belterületbe csatolásával kapcsolatos földmérési költségek az AGRIBER Bt.-t terhelik. Határidő: azonnal Felelős: polgármester TÁJÉKOZTATÁS AKTUÁLIS KÉRDÉSEKRŐL Tóth József polgármester a következőkről tájékoztatja a Képviselő-testületet: A katasztrófavédelem kötelező önkormányzati feladat, melynek végrehajtására, a veszélyhelyzetre való felkészülés érdekében a településeknek katasztrófavédelmi tervet kell készíteni. A vonatkozó jogszabályi előírások alapján, a katasztrófavédelmi feladatok ellátása érdekében polgári védelmi kötelezettség írható elő a lakosság számára. A településen 50 fős, logisztikai, műszaki egységből álló polgári védelmi szervezetet kellett alakítani. Elsősorban olyan személyeket osztottak be polgárvédelmi feladatokra, akiknek helyben van a munkahelyük, annak érdekében, hogy esetleges vészhelyzetben azonnal rendelkezésre álljanak. Az 50 főnek képzésen kell majd részt vennie. A közeljövőben kiszállításra kerül a faaprítékoló berendezés. Javasolja, hogy írásban és a képújságon keresztül is tájékoztassák a lakosságot arról, hogy az Önkormányzat hasznosítani kívánja az ingatlanokon feleslegessé váló nyesedéket, gallyakat, növényi szárakat. Ennek érdekében azt az ingatlanról megadott időpontban elszállítja. A feldolgozott növényi szárak tárolására megfelelő helyet kell kialakítani. Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az elhangzottakkal egyhangúlag egyetért. A nyílt ülésen több bejelentés, hozzászólás nem hangzott el, ezért Tóth József polgármester szociális támogatás iránti kérelmek megtárgyalására zárt ülés megtartását rendeli el. K. m. f. Tóth József polgármester Tóth Ferencné jegyző

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Boldizsárné Volcsányi Mária képviselő. Orosz Miklósné polgármester Kiskinizs

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Boldizsárné Volcsányi Mária képviselő. Orosz Miklósné polgármester Kiskinizs Halmaj Község Képviselő-testülete EGYÜTTES NYÍLT Szám: 7-6/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2012. március 9. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi

Részletesebben

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V Halmaj Község Képviselő-testülete NYÍLT Szám: 7-12/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2012. június 6. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok rendkívüli, együttes képviselő-testületi

Részletesebben

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V Halmaj Község Képviselő-testülete NYÍLT Szám: 7-5/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2010. április 22. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Boldizsárné Volcsányi Mária képviselő. Orosz Miklósné polgármester Kiskinizs

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Boldizsárné Volcsányi Mária képviselő. Orosz Miklósné polgármester Kiskinizs Halmaj Község Képviselő-testülete EGYÜTTES NYÍLT Szám: 7/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2011. január 27. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi

Részletesebben

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Boldizsárné Volcsányi Mária képviselő. Orosz Miklósné polgármester Kiskinizs

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Boldizsárné Volcsányi Mária képviselő. Orosz Miklósné polgármester Kiskinizs Halmaj Község Képviselő-testülete NYÍLT Szám: 7-13/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. szeptember 16. napján, Halmaj, Kiskinizs községi Önkormányzatok Képviselőtestületének együttes üléséről. Ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Boldizsárné Volcsányi Mária képviselő. Orosz Miklósné polgármester Kiskinizs. Zsirosné Molnár Ildikó képviselő

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Boldizsárné Volcsányi Mária képviselő. Orosz Miklósné polgármester Kiskinizs. Zsirosné Molnár Ildikó képviselő Halmaj Község Képviselő-testülete EGYÜTTES NYÍLT Szám: 7-4/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2012. február 9. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi

Részletesebben

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V Halmaj Község Képviselő-testülete NYÍLT Szám: 7-19/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2013. október 11. napján, Halmaj községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről. Petőfi

Részletesebben

TÁPIÓSZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. ÁPRILIS 21-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉN KÉSZÜLT JEGYZŐKÖNYVE

TÁPIÓSZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. ÁPRILIS 21-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉN KÉSZÜLT JEGYZŐKÖNYVE Tápiószőlős Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2769 Tápiószőlős, Kossuth Lajos út 65. Tel./fax.: 53/385-001, 53/585-510 TÁPIÓSZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. ÁPRILIS 21-I

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 20-án tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya 1/2012. (I. 21.) 2012. évi költségvetési rendelet Az ülésen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29.-én megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29.-én megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29.-én megtartott ülésén. Jelen vannak: Igazoltan távol: Meghívottak: Dr. Nagy János polgármester Nagyné Jobbágy

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. szeptember 14-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. szeptember 14-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK 2015. szeptember 14-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Tartalom: Határozatok: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 114/2015.(IX.14.) számú

Részletesebben

Napirendi pontok tárgyalása:

Napirendi pontok tárgyalása: Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2013. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2013. március 4-én (hétfőn) 17,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szólád Község Képviselőtestületének 2010. február 2. napján tartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szólád Község Képviselőtestületének 2010. február 2. napján tartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Szólád Község Képviselőtestületének 2010. február 2. napján tartott üléséről. Jelen vannak: Vörös Gyula polgármester, Paréj István alpolgármester, Bognár Csaba, Fülöpné Kenyér Andrea,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Városháza Szécsényi Tamás termében, 2013. április 29-én tartott üléséről Jelen vannak: 7 települési képviselő: Dr. Harikné

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2012. március 5-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron kívüli, nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2012. március 5-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron kívüli, nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: 2012. március 5-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron kívüli, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Városháza díszterme. JELEN VANNAK: dr. Garay Rita

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Bácsszentgyörgy Község Képviselő-testülete 9/2012. (nyilvános) J e g y z ő k ö n y v Készült: Bácsszentgyörgy község képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Községháza

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2012. augusztus 13.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2012. augusztus 13-án 15.00 órakor

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. I-1/9-5/2014. ikt.sz.

JEGYZŐKÖNYV. I-1/9-5/2014. ikt.sz. I-1/9-5/2014. ikt.sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott nyílt ülésén a Városháza 17-es sz. helyiségében. Jelen vannak: Valánszki Róbert

Részletesebben

VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2014. ÁPRILIS 29.- ÉN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK

VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2014. ÁPRILIS 29.- ÉN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2014. ÁPRILIS 29.- ÉN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK a./ b./ c./ d./ JEGYZŐKÖNYV, TÁRGYSOROZATA HATÁROZATAI 33-40/2014./ IV.29./ RENDELETEI 4-6/2014./ V.6./ N

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 14-én megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 14-én megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 14-én megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Beszámoló két ülés között történt fontosabb

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13-i üléséről, mely 16.00 órakor kezdődik. Helye: Tardos Község Polgármesteri Hivatala (Községháza) tanácsterme.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16 - án tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16 - án tartott nyílt üléséről 290/1/2015. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16 - án tartott nyílt üléséről Rendelet: 1/2015. (II.17.)

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 16/2013. sz. jegyzőkönyve. a 2013. október 28-án megtartott üléséről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 16/2013. sz. jegyzőkönyve. a 2013. október 28-án megtartott üléséről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 16/2013. sz. jegyzőkönyve a 2013. október 28-án megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. október

Részletesebben

Borszörcsök Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8479 Borszörcsök, Petőfi u. 198. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Borszörcsök Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8479 Borszörcsök, Petőfi u. 198. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Borszörcsök Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8479 Borszörcsök, Petőfi u. 198. Szám: Svh/63-1/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Borszörcsök Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Burgyánné Czibik Éva polgármester

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Burgyánné Czibik Éva polgármester Pécsely Község Önkormányzata PÉCSELY Szám:201/ 2-7 /2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2016.február 15-án 10:00 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Burgyánné Czibik

Részletesebben

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4-én 17.00 órakor tartott üléséről.

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4-én 17.00 órakor tartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4-én 17.00 órakor tartott üléséről. Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozóterem

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-án, csütörtökön 18.00 órakor megtartott testületi ülésén.

Részletesebben

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 13-án megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete N á d a s d. 28-7/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete N á d a s d. 28-7/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete N á d a s d 28-7/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2011. február 10-én (csütörtökön) 18 órakor a Széchenyi

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Sáregres Község Önkormányzatának 2013. február 15-én, 14 30 órai kezdettel megtartott nyílt képviselı-testületi ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Sáregres Község Önkormányzatának 2013. február 15-én, 14 30 órai kezdettel megtartott nyílt képviselı-testületi ülésérıl. Sorszám:./2013. Ikt.szám:.../2013. JEGYZİKÖNYV Sáregres Község Önkormányzatának 2013. február 15-én, 14 30 órai kezdettel megtartott nyílt képviselı-testületi ülésérıl. Napirendi pontok: 1.) A polgármester

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án, 18.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án, 18.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án, 18.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve 4/2014. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv-hitelesítő elfogadása 5/2014.

Részletesebben

Táp Községi Önkormányzat Tel./Fax: 96/554-120 Polgármester:96/554-127 9095 Táp, Győri u. 39. Jegyző: 96/554-129 e-mail: tap.ph@axelero.

Táp Községi Önkormányzat Tel./Fax: 96/554-120 Polgármester:96/554-127 9095 Táp, Győri u. 39. Jegyző: 96/554-129 e-mail: tap.ph@axelero. Táp Községi Önkormányzat Tel./Fax: 96/554-120 Polgármester:96/554-127 9095 Táp, Győri u. 39. Jegyző: 96/554-129 e-mail: tap.ph@axelero.hu Jegyzőkönyv 3/2014. Készült, 2014. április 30-án, 18 órakor a tápi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 4. Poroszló Község Önkormányzat 2011. évi 1. számú költségvetési rendeletének módosítása.

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 4. Poroszló Község Önkormányzat 2011. évi 1. számú költségvetési rendeletének módosítása. 140 JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. augusztus 31-én (szerdán) 14.00 órai kezdettel tartott nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló Jelen vannak: Meghívottak: Bornemisza János polgármester

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2011. október 24-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2011. október 24-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi üléséről Szám: 18/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. október 24-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi üléséről Jelen vannak: Katona Imre polgármester Gróf Zoltán

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sokorópátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9112 Sokorópátka, Öreg utca 1. Tel. (96) 488-046, Fax: (96) 549-044, Mobil: (20) 440 3049 E-mail: polg.hiv@sokoropatka.hu Honlap: www.sokoropatka.hu

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 24. napján délután 17.00 órai kezdettel megtartott soron következő nyilvános üléséről, Nyáregyháza,

Részletesebben

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jelen vannak: Térmeg György Csonka Csaba Dr.Jaskó Sándor Vinklár László polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Iktatószám: 1639/1/2015 Magyarcsanádi Román Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 30. napján 11.00 órakor megtartott soros, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Határozatok : 1/2015.(I.30.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. december 9-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. december 9-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről 1 Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. december 9-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről Jelen vannak: Benedek Mihály, dr. Bárdos Balázs, Bárdos

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőkomárom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 27-én 15.00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Községház Tanácsterme 8137 Mezőkomárom,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Halimba község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február 20-án 16.00 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Halimba község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február 20-án 16.00 órakor megtartott üléséről Ügyszám: 11/1-2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Halimba község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február 20-án 16.00 órakor megtartott üléséről Ülés helye: Jelen vannak: Önkormányzat hivatali

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Önkormányzat képviselőtestülete 2013. február 14. napján megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Önkormányzat képviselőtestülete 2013. február 14. napján megtartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaegyháza Község Önkormányzat képviselőtestülete 2013. február 14. napján megtartott üléséről DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaegyháza

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V NEMESREMPEHOLLÓS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2014. január 30-án megtartott rendes nyilvános képviselő-testületi ülésről 2/2014.(II.5.) Önkormányzati Rendelet 2013. évi költségvetési

Részletesebben

01/162-10/2009. JEGYZŐKÖNYV

01/162-10/2009. JEGYZŐKÖNYV 01/162-10/2009. JEGYZŐKÖNYV 2009. május 11-én megtartott rendkívüli nyílt üléséről Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26. Tóth Dezső polgármester, Dr. Lelkes

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pécsely Község Önkormányzata PÉCSELY Szám:201/ 2-13 /2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2016. március 07-én 17:00 órakor megtartott nyilvános soron következő képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 14-én, 16:30 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottságának 2009. november 23-án 08 15 órakor megtartott nyílt ülésén. A bizottsági ülés

Részletesebben

A költségvetés címrendje

A költségvetés címrendje Diósd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (II. 11.) rendelete, az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről, és 2011-2012-2013 évi gördülőtervéről Diósd Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Felvéve: Az ülés helye: Jelen vannak: Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 15. napján 14:00 órai kezdettel megtartott soron következő üléséről. Kőröshegyi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló 74 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló- Újlőrincfalva Önkormányzatok Képviselő-testületének 2011. április 27-én (szerdán) 14.30 órai kezdettel tartott együttes nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme,

Részletesebben

A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Előterjeszti: Hegedűs Ferenc

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 23-án megtartott rendkívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 23-án megtartott rendkívüli üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 23-án megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza, kisterme Jelen vannak: Nagy Szilárd polgármester,

Részletesebben

a Képviselő-testület 2013. szeptember 11-én megtartott nyilvános üléséről

a Képviselő-testület 2013. szeptember 11-én megtartott nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2013. szeptember 11-én megtartott nyilvános üléséről Tartalmazza: 193-204/2013.(IX.11.) számú határozatokat 17/2013.(IX.23.) rendeletet JEGYZŐKÖNYV Készült: Csörög Község

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 27-én 18 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 27-én 18 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-4/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Iktatószám: 62-6/2015. JEGYZŐKÖNYV Amely készült Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 28-án (szerdán) 16 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2011. február 10-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2011. február 10-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2011. február 10-én megtartott üléséről Jelen vannak: 1./ Bechtold Tamás polgármester 2./ Ádám Zsuzsanna alpolgármester 3./ Artai Balázs

Részletesebben

2. Napirendi pont: Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének elfogadása

2. Napirendi pont: Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének elfogadása 1/2013.(II.14.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február hó 14. napján megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve. N a p i r e n d: 1. Napirendi pont: Beszámoló a két ülés

Részletesebben

HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 8. számú jegyzőkönyve. 2012. október 24. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI

HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 8. számú jegyzőkönyve. 2012. október 24. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8. számú jegyzőkönyve 2012. október 24. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI 153/2012./X.24./ kt.határozat: 154/2012./X.24./ kt. határozat: 155/2012./X.24./ kt. határozat:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 23-20/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. október 30-án (szerdán) 15.00 órakor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. január 25-én a Művelődési ház Könyvtártermében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti ív a jegyzőkönyv

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. november 15-én megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. november 15-én megtartott rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. november 15-én megtartott rendkívüli üléséről Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme (Dózsa

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax.: 52/588-405 e-mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. augusztus 19-i ülésén, a Városháza A épületének nagytermében.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. augusztus 19-i ülésén, a Városháza A épületének nagytermében. PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE Szám: 1/ 1 63 /2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. augusztus 19-i ülésén, a Városháza A épületének nagytermében.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 12-én 8,20 órakor kezdődött nyílt ülésén

Jegyzőkönyv. Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 12-én 8,20 órakor kezdődött nyílt ülésén Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Tel: 68/440-000 16/2012. Jegyzőkönyv Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 12-én 8,20 órakor

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 5/2014. Készült Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. április 28-án 18 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-17/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 10. napján

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1. Hazai és EU-s források terhére kiírt pályázatok benyújtásával kapcsolatos döntéshez javaslattétel. Előadó: Pap Tibor polgármester

Jegyzőkönyv. 1. Hazai és EU-s források terhére kiírt pályázatok benyújtásával kapcsolatos döntéshez javaslattétel. Előadó: Pap Tibor polgármester I-1/3-9/2009.ikt.sz. Jegyzőkönyv Készült: Dévaványa Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2009. május 25-én megtartott Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság nyílt ülésén. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült: Sződ Község Faluházában, 2013. február 06. napján 18.00 órakor megtartott Sződ Község Képviselő-testületének üléséről. Jelen vannak: A jelenléti ív szerint Napirendi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 1-jei ülésén, a Városháza A épületének nagytermében.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 1-jei ülésén, a Városháza A épületének nagytermében. PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE Szám: 1/1-29/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 1-jei ülésén, a Városháza A épületének nagytermében.

Részletesebben

Sáfár Jánosné, Kiss Pál és Turú Gyula képviselők

Sáfár Jánosné, Kiss Pál és Turú Gyula képviselők Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 2/2013. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2015. február 12.-én (kedd) napján 19 00 órai

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T

T Á R G Y S O R O Z A T Tiszaszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 11-én napján az önkormányzat tanácskozó termében megtartott ülésének: a./ Tárgysorozata b./ jegyzőkönyve c./ határozatai : 49-53

Részletesebben

A testület 5 szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül- egyhangúlag a javasolt napirendet elfogadta. N A P I R E N D

A testület 5 szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül- egyhangúlag a javasolt napirendet elfogadta. N A P I R E N D NEMESHANY TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám:.../2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Nemeshany Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 30-án 8 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-án

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-án J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-án megtartott soros üléséről, mely egyben KÖZMEGHALLGATÁS is. Az ülés helye: Községháza, tanácskozó terme

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. február 8-án 14 órakor

M E G H Í V Ó. 2016. február 8-án 14 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26.-án megtartott nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26.-án megtartott nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26.-án megtartott nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 36-47 /2012. (IV. 26.) számú határozatok. d. rendeletek:

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. április 28.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. április 28-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

TÁRGYSOROZAT. 1) Polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatokról. /szóbeli előterjesztés/ Előadó: polgármester

TÁRGYSOROZAT. 1) Polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatokról. /szóbeli előterjesztés/ Előadó: polgármester Bököny Község Képviselő-testülete 2013. március 12-i rendes üléséről Ikt. szám: 1-3/2013. határozatai: 27-35/2013. TÁRGYSOROZAT 1) Polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatokról. /szóbeli

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2010. szeptember 9-én megtartott nyílt Képviselőtestületi ülésének jegyzőkönyvéből.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2010. szeptember 9-én megtartott nyílt Képviselőtestületi ülésének jegyzőkönyvéből. Ikt.szám: 117/18/2010. POLGÁRMESTERI HIVATAL HAJDÚBAGOS, Nagy u. 101. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2010. szeptember 9-én megtartott nyílt Képviselőtestületi ülésének jegyzőkönyvéből.

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 13/2016. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. április 26-án (kedd) a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Boconád, Tarnaméra, Zaránk Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2013. március 7. napján megtartott képviselő-testületi üléséről

Boconád, Tarnaméra, Zaránk Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2013. március 7. napján megtartott képviselő-testületi üléséről Boconád, Tarnaméra, Zaránk Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2013. március 7. napján megtartott képviselő-testületi üléséről Hozott döntések: Tarnaméra Község Önkormányzata Határozat száma

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. február 5-én a Művelődési Ház Könyvtártermében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti ív a jegyzőkönyv

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/I/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26-án (szerda) 16 00 órai kezdettel, a Konecsni

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 26-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 26-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 26-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 7/2012. (IV. 27.) számú önkormányzati rendelet az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén. Az ülés helye: Pusztaföldvár Község Önkormányzat Pusztaföldvár,

Részletesebben

N a p i r e n d. 1. A 2013. évi költségvetésről szóló 1/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Katona Imre polgármester

N a p i r e n d. 1. A 2013. évi költségvetésről szóló 1/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Katona Imre polgármester Polgármesteri Hivatal Ballószög ----------------------------- Szám: 8/2013. J e g y z ő k ö n y v Ballószög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 27-i üléséről N a p i r e n d 1. A 2013.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-án megtartott üléséről. Helye: Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal B ép. félemeleti tanácskozó

Részletesebben

RENDELETEK NYÍRMÁRTONFALVA 2012.

RENDELETEK NYÍRMÁRTONFALVA 2012. RENDELETEK NYÍRMÁRTONFALVA 2012. ÖR. száma Tárgya Módosítás Hatályon kívül helyezve 1/2012. (II. 20.) 2012. évi költségvetési rendelet 2/2012. (III. 08.) 2/2012. (III. 08.) 2012. évi költségvetési rendelet

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Köveskál és Térsége Óvoda Társulás 2015. augusztus 26-án tartott nyilvános üléséről 15:00 órai kezdettel.

Jegyzőkönyv. Készült: Köveskál és Térsége Óvoda Társulás 2015. augusztus 26-án tartott nyilvános üléséről 15:00 órai kezdettel. Ikt.szám: 705-3/2015. Jegyzőkönyv Készült: Köveskál és Térsége Óvoda Társulás 2015. augusztus 26-án tartott nyilvános üléséről 15:00 órai kezdettel. Helye: Köveskáli Közös Fenntartású Napközi-otthonos

Részletesebben

RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE. 15. számú jegyzőkönyve (2013. JÚNIUS 20.) Határozatok: 100/2013. 104/2013. Kt. hat.

RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE. 15. számú jegyzőkönyve (2013. JÚNIUS 20.) Határozatok: 100/2013. 104/2013. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE 15. számú jegyzőkönyve (2013. JÚNIUS 20.) Határozatok: 100/2013. 104/2013. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám:389-11/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Pula Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 25. napján 18.00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helyszíne:

Részletesebben

Az előterjesztést készítette: Fehér László aljegyző

Az előterjesztést készítette: Fehér László aljegyző 1 Füzesgyarmat Város Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É TŐL 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. szeptember

Részletesebben

J ászkisér V áros Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. február 25-i soros nyílt üléséről

J ászkisér V áros Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. február 25-i soros nyílt üléséről J ászkisér V áros Önkormányzata Képviselő-testülete 5137 Jászkisér, Fő út 7. E-mail: jaszkiser@vnet.hu Tel.: 57/550-130 Fax: 57/550-120 Ikt. sz.: 13-7/2015. Je gyz őkönyv. Jászkisér Város Önkormányzata

Részletesebben

49 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. március 21-én 17 órakor megtartott közös üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testületek

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2011. április 14-én megtartott soron kívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2011. április 14-én megtartott soron kívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2011. április 14-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza házasságkötő terme. Jelen vannak: Kovács Mihály polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28 i nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28 i nyilvános ülésén. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: 510-3 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. február 25-én 17,05 órai kezdettel. tartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. február 25-én 17,05 órai kezdettel. tartott üléséről 7 / 2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2013. február 25-én 17,05 órai kezdettel tartott üléséről A képviselő-testületi ülés helyszíne: Városháza nagyterme Jelen vannak: - a képviselő-testület tagjai közül:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2012. szeptember 20-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: 2012. szeptember 20-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2012. szeptember 20-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Radó Béla polgármester Fercsák András képviselő Gál István képviselő

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésére

Szécsény Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésére E L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésére Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 9-i ülésére Előterjesztő: Stayer László polgármester

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2014. szeptember 30-i N Y I L V Á N O S Ü L É S É N E K JEGYZŐKÖNYVE

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2014. szeptember 30-i N Y I L V Á N O S Ü L É S É N E K JEGYZŐKÖNYVE HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK Tartalom: 2014. szeptember 30-i N Y I L V Á N O S Ü L É S É N E K JEGYZŐKÖNYVE Rendelet : Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(X.02.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Bőcs Községi Önkormányzat közmeghallgatással egybekötött képviselő-testületi ülésén 2011. 11. 23-án.

Jegyzőkönyv. Készült Bőcs Községi Önkormányzat közmeghallgatással egybekötött képviselő-testületi ülésén 2011. 11. 23-án. Jegyzőkönyv Készült Bőcs Községi Önkormányzat közmeghallgatással egybekötött képviselő-testületi ülésén 2011. 11. 23-án. Jelen vannak: Nagy László polgármester Bálint László alpolgármester Csicsek Zoltán

Részletesebben