J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült: Sződ Község Faluházában, február 06. napján órakor megtartott Sződ Község Képviselő-testületének üléséről. Jelen vannak: A jelenléti ív szerint Napirendi pontok: 1. Sződ Község Önkormányzat évi költségvetének megtárgyalása, elfogadása Előterjesztő: Hertel László polgármester 2. Egyebek A 60 l hulladékgyűjtőedényzet használatára való jogosultság meghatározása Bátonyi Pál javaslatának ismertetése Létszámcsökkentéssel kapcsolatos határozatok meghozatala Hertel László polgármester üdvözli a képviselő-testület tagjait, a gazdasági vezetőt, a jegyzőasszonyt, és a jegyzőkönyvvezetőt. Megállapítja, hogy a 7 fős képviselő-testületből 6 fő jelen van, Erdélyi Balázs nem jelent meg az ülésen, a képviselő-testület határozatképes. Ismerteti a mai ülés napirendi pontjait, és tájékoztatja a képviselőket, hogy az Egyebek napirendi pontban mely ügyek kerülnek megtárgyalása. Volentics Gyula jelezte, hogy az Egyebek napirendi pontban szót kér. A képviselőtestület 6 igen szavazattal az ülés napirendi pontjait elfogadja. A mai ülés jegyzőkönyv hitelesítőjének Papp István képviselőt javasolja. Megállapítja, hogy Papp István képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek 6 igen szavazattal a képviselő-testület elfogadja. 1. Sződ Község Önkormányzat évi költségvetének megtárgyalása, elfogadása Előterjesztő: Hertel László polgármester Hertel László: Tájékoztatja a képviselőket, hogy a évi költségvetés tervezetét a képviselőtestület már két alkalommal tárgyalta, valamint a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság is megtárgyalta. A Pénzügyi Bizottság elnökét kérem, hogy ismertesse a bizottság javaslatát a költségvetést illetően. Papp István: A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság részletesen, tételesen megtárgyalta az önkormányzat évi költségvetését. Sajnos a központi támogatások jelentős csökkenése nagyon behatárolja az önkormányzat fejlesztési és működési lehetőségeit egyaránt. Én úgy gondolom, hogy kb. 14. millió forint maradványnak kell lennie év végén ahhoz, hogy a következő évi költségvetést is hiány nélkül tudjuk tervezni. Hertel László: Az idei költségvetés elkészítése a gazdasági vezető részére is komoly feladatot jelentett. A mai ülésre elkészült a költségvetés szöveges része is. Kértem a gazdasági vezetőt, hogy úgy próbálja meg összeállítani a költségvetést, mintha nem lenne az önkormányzatnak tartaléka. Az önkormányzat működésére elég fedezetet nyújt a költségvetés, de a fejlesztések tekintetében ez nem mondható el. A tartalék keretből kell finanszírozni a szennyvíztisztító kiváltására szolgáló vezeték megépítését, valamint a 2,5 millió forint összegű P+R parkoló Sződre eső részét. Ezeknek az összegeknek a kifizetésére szerződésben vállaltunk kötelezettséget. Ahhoz, hogy a évi költségvetésünk ne legyen forráshiányos, komoly megszorító intézkedéseket kellet meghozni. A 1

2 költségvetési törvény a köztisztviselői létszám finanszírozását esetünkben 9 főre biztosítja, viszont a polgármesteri hivatal működési kiadása 9 főt nem bír el, ezért 8 fő köztisztviselői létszám lett meghatározva. További létszámleépítéseket kellett végrehajtani annak érdekében, hogy a évi költségvetés ne legyen hiányos. Csökkentenünk kellett 1,5 fővel a takarítói létszámot, és 1 fővel a műszaki csoport létszámát. Az iskola üzemeltetése is jelentős anyagi terhet ró az önkormányzatra, szinte a teljes fejlesztési lehetőségünket elvitte. Az önkormányzatnak minden bevétel számít, gondolok itt a helyi adókra. A pénzmaradvány megléte annak köszönhető, hogy költségtakarékosan gazdálkodtunk az elmúlt években. Az önkormámnyzatnak vannak telkei, mely telkek értékesítését nem terveztük be a költségvetésbe, mivel a vásárlóképes kereslet hiánya miatt tavalyi évben sem tudtunk értékesíteni egyet sem. Viszont változatlanul értékesíteni szeretnénk a meglévő telkeinket, és amennyiben ez sikerülne, ezt az összeget fejlesztésre tudnánk fordítani. Az idei költségvetés akkor lesz végleges, ha az meg is valósul. Tájékoztatom a képviselőket, hogy a csörögi önkormányzat kéri a két önkormányzat közötti elszámolás lebonyolítását, mivel az iskolára vonatkozó Társulási megállapodást a két önkormányzat felmondta. Mivel az iskola felújításához a csörögi önkormányzat nem járult hozzá, viszont a fűtéskorszerűsítés előnyeiből származó költségmegtakarításból viszont részesültek, nem értem, milyen elszámolásra gondolnak. A mai ülésen kell rendelettel elfogadnia a testületnek az önkormányzat évi költségvetését. Azonban, előtte az intézmények vonatkozásában külön-külön kell határozatot hozni a saját költségvetésük elfogadásáról. Ebben az évben az iskola költségvetéséről nem szükséges külön határozatot hozni, az üzemeltetési költségét az önkormányzat költségvetése tartalmazza. A gazdasági vezető elkészítette a rendelettervezetet, melyet minden képviselő részére megküldtünk. Az elmúlt ülés óta a költségvetés tervezetben módosítások nem történtek. Kérem a képviselőket, hogy akinek kérdése van az előterjesztéssel kapcsolatban, szíveskedjen jelezni. A felmerült kérdésekre a gazdasági vezető is válaszol. Hertel László: Amennyiben kérdés nincs, akkor kérem, hogy hozzuk meg a határozatot a Polgármesteri Hivatal költségvetésére vonatkozóan. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 21/2013.(II.06.) HATÁROZATA Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Sződ Község Polgármesteri Hivatal évi költségvetését forint költségvetési kiadással és költségvetési bevétellel, a mellékletben foglaltak szerint elfogadja. Határidő: február 15. Hertel László: Most kérem, hogy hozzuk meg a határozatot az önkormányzat költségvetésére vonatkozóan. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 22/2013.(II.06.) HATÁROZATA Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Sződ Község Önkormányzat évi költségvetését forint költségvetési kiadással és költségvetési bevétellel, a mellékletben foglaltak szerint elfogadja. 2

3 Határidő: február 15. Hertel László: Van-e további kérdés, észrevétel az óvoda költségvetésével kapcsolatban? Amennyiben nincs, kérem, hogy szavazzunk a Sződi Napköziotthonos Óvoda költségvetésére vonatkozóan. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 23/2013.(II.06.) HATÁROZATA Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Sződi Napköziotthonos Óvoda évi költségvetését forint költségvetési kiadással, és költségvetési bevétellel, mellékletben foglaltak szerint elfogadja. Határidő: február 15. Hertel László: Tájékoztatom a képviselőket, hogy a képviselő-testületnek külön határozatot kell hoznia az önként vállalt feladatokra vonatkozóan. Ebben az évben ilyen önként vállalt feladat az, hogy forintot terveztünk be a költségvetésbe a sport támogatására. Kérem, hogy erre vonatkozóan is hozzuk meg a határozatot. Megállapítom, hogy a képviselőtestület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 24/2013.(II.06.) HATÁROZATA Sződ Község Önkormányzata a évi költségvetési rendeletben szereplő önként vállalt feladatot, jelen határozat 6. sz. mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja. Határidő: azonnal Hertel László: Van-e további kérdés, észrevétel a költségvetéssel kapcsolatban? Amennyiben nincs, kérem, hogy szavazzunk a költségvetési rendelet megalkotásáról. Megállapítom, hogy a képviselőtestület 6 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja meg 3/2013.(II.06.) SZÁMÚ RENDELETE SZŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Sződ Község Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. Törvény, Törvény, Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCIV. törvény, valamint az Államháztartásról szóló évi CXCV. Törvény és a 368/2011. (XII. 31.) Korm. Rendelet rendelkezéseinek figyelembe vételével az alábbi rendeletet alkotja a évi költségvetéséről. 1. A rendelet hatálya 3

4 A rendelet hatálya kiterjed Sződ Község Önkormányzatára és költségvetési szerveire, Sződ Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalára, és a Napköziotthonos Óvodára. 2. A költségvetés bevételei és kiadásai (1) A képviselő testület az önkormányzat évi költségvetését: e Ft költségvetési bevétellel e Ft költségvetési kiadással állapítja meg. (2) Az önkormányzat és intézményeire vonatkozó összevont működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását, forrásonkénti, jogcímenkénti megoszlását, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait, a 3. számú melléklete alapján határozza meg a közgyűlés. 3. A költségvetés részletezése (1) Az önkormányzat bevételeit és kiadásait előirányzat csoportok, az igénybevett előző évi pénzmaradvány összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban, 1. és 2. számú melléklet szerint határozza meg (2) Az engedélyezet létszámkeretet a 4. számú melléklet szerint határozza meg. (3) Az önkormányzat által irányított önállóan működő költségvetési szervekre vonatkozó bevételi és kiadási előirányzatokat a 8. illetve 9. számú melléklet szerint határozza meg. (4) a) a működési célú bevételeket e Ft-ban, működési célú kiadásokat: e Ft-ban b)a felhalmozási célú bevételeket a felhalmozási célú kiadásokat 512 e Ft-ban e Ft-ban c) a finanszírozási célú bevételeket e Ft-ban a finanszírozási célú kiadásokat 0 e Ft-ban határozza meg, a 3. számú melléklet szerinti kiemelt előirányzatok szerinti bontásban (5) Az önkormányzat nem kötelező feladatait a 6. számú melléklet tartalmazza. (6) Az önkormányzat évi előirányzat-felhasználási ütemtervét az 5. számú melléklet tartalmazza 4

5 (7) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak évi alakulását a 7. sz. melléklet tartalmazza 4. A költségvetés végrehajtásának szabályai (1) Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal gazdálkodása elkülönül a pénzforgalmat is ideértve, továbbá elkülönült önálló költségvetéssel rendelkeznek az önállóan működő intézmények. (2) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásért a jegyző a felelős. (3) Felhatalmazza a rendelet a polgármestert, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításokra. Hertel László Polgármester dr. Bojtayné Benedek Gabriella jegyző 2. Egyebek A 60 l hulladékgyűjtőedényzet használatára való jogosultság meghatározása Hertel László: Tájékoztatom a képviselőket, hogy az ASA Magyarország Kft a közszsolgáltatási díjakat a REMONDIS Duna Kft által részünkre közölt adatok alapján melyet továbbítottunk az A.S.A felé- állapította meg. A REMONDIS Duna Kft a kedvezményezettek névsorát nem adta meg. Az A.S.A a díjakat úgy állapította meg, hogy abban kedvezmény nem volt. Kértem, hogy adjon lehetőséget a szociálisan nehéz helyzetben lévők, és az egyedülállóak részére, akik kisebb edényzetet igényelnek, hogy ezt a lehetőséget megkapják. Az A.S.A a hulladékszállítási közszolgáltatási szerződésben 50 db 60 l gyűjtőedényzet használatát kötötte ki Sződ Község vonatkozásában. A szerződésben megállapított 120 l és a 240 l edényzet éves díjának megállapítását ez nem befolyásolja. Amennyiben, 50 db-nál több 60 l edényzetet állapít meg az önkormányzat, abban az esetben a 60 l és a 120l edényzet közötti díjkülönbözetet az önkormányzatnak kellene megfizetnie. Mivel a szociális keret erre lehetőséget nem biztosít, ezért az 50 db 60 l edényzetnél többre nem lehet engedélyt kiadni. Megkértem a Szociális és Egészségügyi Bizottságot, hogy az előbb említettek figyelembevételével határozzák meg a 60 l edényzet jogosultságát. Javaslom, hogy a képviselő-testület hatalmazza fel a Szociális és Egészségügyi Bizottságot, hogy bírálja el a 60 l edényzet használatára vonatkozó kérelmeket, és állapítsa meg azokat a feltételeket, melyek az elbírálás alapját képezik. Kérem a képviselőket, hogy mondják el véleményüket, javaslataikat az előterjesztéssel kapcsolatban. A 60 l szemétgyűjtőedényzet használatára vonatkozóan több olyan kérelem is érkezett a Polgármesteri Hivatalba, amelyek esetében a kérelmet el kell utasítani. (pl: jövedelmi viszonyát nem igazolta, a család létszáma meghaladja a két főt) Az elutasító határozatban hivatkozni kell arra, hogy a kérelem milyen rendelet, határozat alapján került elutasításra. Sokan igazságtalannak tartják azt, hogy kizárólag szociális alapon lehet 60 l edényzetet igényelni. Az ASA a tavalyi évben beszállított hulladék alapján állapította meg az idei árakat, és ebben csak 50 db 60 l edényzet biztosítása szerepel. Puskás Szilveszter: Az elmúlt ülésen tárgyaltuk a szolgáltató kiválasztását választás után nevelek nem hozzánk fog tartozni. Ez a tény befolyásolja-e a hulladékkezelés dolgát? 5

6 Hertel László: Valószínű, hog az önkormányzati választások után, 2015-ben fog nevelek Gödhöz csatlakozni, ami nevelek településrész tekintetében közszolgáltató váltást fog eredményezni, mivel Göd városa nem a társulás tagja. Én úgy gondolom, hogy a hulladék beszállítás arányosan fog csökkenni, ezért e nem befolyásolja sem az ingatlanonkénti hulladékszállítás árát, sem pedig a hulladékkezelést. Puskás Szilveszter: Én javaslom, hogy hatalmazzuk fel a Szociális és Egészségügyi Bizottságot, hogy döntsön a 60 l hulladékgyűjtő edényzet használatának megállapítását illetően. Dávid Tamás: A bizottság a polgármester úr kérésére, már tárgyalt ez ügyben, rövid időn belül meghozza a szükséges döntéseket. Papp István: A hulladékszállítás kérdése véleményem szerint rövidesen ismét napirendre kerül, mert valószínű, hogy még ebben az évben módosítják az erre vonatkozó törvényt. Hertel László: Véleményem szerint jól döntött a testület, hogy január 01-től a Zöld Híd Kft-vel kívánja szállíttatni a kommunális hulladékot. Az önkormányzat érdeke, hogy a hulladékbegyűjtés és hulladékszállítás a legszélesebb körben legyen biztosítva, beleértve a veszélye hulladék begyűjtését is. Bízom benne, hogy a Zöld Híd Kft, amelynek tagjai vagyunk, a jövőben versenyképes árat tud ajánlani. Én kérem a bizottságot, hogy figyeljenek arra, hogy ne kerüljön több 60 l edényhasználat megállapításra, mert amennyiben többet állapítanak meg, abban az esetben a többletköltség a szociális keretet terheli. Van a lakosok között olyan, aki már megvette a 60 l edényzetet, de mivel nem nyújtott be kérelmet, ezáltal Ő nem jogosult a 60 l űrtartalmú edény használatára. Van-e további kérdés az elhangzott javaslattal kapcsolatosan? Hertel László: Amennyiben nincs, kérem, hogy szavazzunk. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 25/2013.(II.06.) HATÁROZATA Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Szociális és Egészségügyi Bizottság hatáskörébe utalja az 50 db, 60 l hulladékgyűjtő-edényzet használat jogosultságának megállapítását. A jogosultság feltételeit a bizottság saját hatáskörében határozza meg. Határidő: azonnal Bátonyi Pál javaslatának ismertetése Hertel László: Bátonyi Pál beadványt nyújtott be az önkormányzathoz, hogy az erdélyi eseményeket figyelembe véve, - mely a székely zászló kihelyezésnek betiltására vonatkozott- szolidalitásként, az önkormányzat épületre a székely zászló kihelyezésre kerüljön. Azt szeretném megkérdezni, hogy csatlakozzon-e Sződ Község Önkormányzata ehhez a kezdeményezéshez? Puskás Szilveszter. Ha Bátonyi Pál nem tett volna javaslatot erre, akkor én javasoltam, volna. Volentics Gyula: Erről a csatlakozásról javaslatról szerettem volna és is az Egyebek napirendi pontban szólni. 6

7 Papp István: Én is javaslom, hogy helyezzük ki a Faluházba az erdélyi zászlót. Juhász István: Én segítséget tudok nyújtani abban, hogy elkészítem a zászlótartót. Puskás Szilveszter: Én azt javaslom továbbá a képviselő-testületnek, hogy a zászló kihelyezésén túl vállaljunk szolidaritást, azokkal az erdélyi településekkel, amelyeknek problémát jelent ezt a zászlót erdélyben kitűni. Papp István: Én támogatom az alpolgármester úr javaslatát. Hertel László: Akkor kérem, hogy foglaljuk határozatba ezen irányú szándékunkat. Kérem a képvisekőket, hogy szavazzunk. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 26/2013.(II.06.) HATÁROZATA Sződ Község Képviselő-testülete szolidariást vállal mindazon székelyföldi településekkel, melyeknek a székely nemzeti tanács zászlajának kitűzését adminisztratív úton megakadályozták vagy a jövőben meg fogják akadályozni. Határidő: azonnal Hertel László: Visszatérve a zászló kihelyezésének kérdésére, meddig maradjon kint a zászló? Volentics Gyula: Szerintem addig legyen a Faluház előtt a zászló, amíg a kezdeményezés el nem éri célját. Hertel László: Van-e további javaslat? Mivel nincs, kérem, hogy szavazzunk. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 27/2013.(II.06.) HATÁROZATA Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Sződ Község Polgármesteri Hivatal 2134 Sződ, Dózsa György út 100. (Faluház) elé a székely zászló kihelyezésre kerüljön mindaddig, amíg az erre vonatkozó kezdeményezés a célját eléri. Határidő: azonnal Hertel László: Térjünk vissza Bátonyi Pál beadványára. Ő javaslatot nyújtott be a képviselő-testület felé, a sződi címer és zászló módosítására, illetve az utcanevek módosítására vonatkozóan. Az utca nevek elfogadhatók, de véleményem szerint a meglévő utcákat ne nevezzük át, majd ha új utcák kerülnek elnevezésre, akkor vegyük figyelembe Bátonyi Pál javaslatát. Ezt a javaslatot megküldtük a képviselők részére. Kérem a képviselőket, hogy mondják el ezzel kapcsolatosan véleményüket, javaslataikat. Elsősorban Volentics Gyulát, mint helytörténeti kutatót kérem, hogy mondja el véleményét. Volentics Gyula: A közterület elnevezésekkel kapcsolatosan a Székely mint utcané használatát már én is javasoltam korábban, a Határ út mellett kialakított utcák elnevezésénél. Akkor a testület a javaslatomat nem fogadta el. A zászlóval kapcsolatban nincs észrevételem. 7

8 A sződi címerrel kapcsolatosan felolvas az általa szerkesztett Sződ község történeti monográfiája c. könyvből egy részletet, mely a Pest Megyei Levéltár okmányain a között használt Sződ községi pecsétek részletes leírását tartalmazza. A sződi címerrel kapcsolatosan felolvassa Sződ Község Történeti Monográfiájából egy részletét. Hertel László: A jelenlegi címer Volentics Gyula által ismertetetteket figyelembevével, helyesen a régi, évszádakokkal ezelőtt használt, hiteles pecsét emblémájából indult ki. Annak idején, amikor a sződi címer megalkotásának rendeletét a képviselő-testület elfogadta, alapos munkát végzett. A sződi címer és zászló megalkotásához heraldikus szakértő véleményét kérte ki a testület, aki a heraldikai szabályok betartásának figyelembevételével több javaslatot is tett. A képviselő-testület a benyújtott javaslatok figyelembevételével alkotta meg a címert és a zászlót. A címer és a zászló megalkotásánál, és az erre vonatkozó rendelet elfogadásánál Puskás Szilveszter alpolgármester úrral, - mint az akkori képviselő-testület tagjai- aktívan részt vettünk. Volentics Gyula: Természetesen teljesen hitelesek azok a források, amelyeket a címer elkészítése során a szakemberek figyelembe vettek. De ha szavazásra kerül a sor, én tartózkodni kívánok. Puskás Szilveszter: A címer megalkotásánál részt vettem, és több javaslatot is tettem a sződi címerre vonatkozóan. Javaslataim figyelembevételével lett elfogadva a címer vonatkozásában a rendelet. Tanulmányoztam a javaslatot, a kar és a nyíl szimpatikus is lenne. Ehhez egy híres mondás kapcsolódik: Csak az valamennyire egész ember, akinek könnyű a toll, és nem nehéz a kasza Amit javasol Bátonyi Úr azt még el is tudnám képzelni a jobb oldali piros mezőben, de az a gond, hogy vannak heraldikai szabályok. Ha a képviselő-testület egyetért, javaslom, hogy Bátonyi úr nyújtson be egy tervet, amely a heraldikai szabályoknak megfelel. Volentics Gyula. Ha készül erre vonatkozóan valamiféle javaslat, kérem, hogy ezzel kapcsolatosan kérjük ki Gyulásziné Dr. Straub Éva heraldikus szakember, a Magyar Országos Levéltár főosztályvezetőjének a véleményét. Juhász István: Véleményem szerint Puskás Szilveszter által tett javaslat benne szerepel Bátonyi Úr javaslatában. Hertel László: Amikor a címer megalkotásra került, többféle változat és javaslat közül lett elfogadva a végső tervezet. A jelenlegi címer Sződ község múltjának figyelembevételével került elkészítésre. Amennyiben ebben a címerben benne van Sződ múltja. A Váci Kistérségi Irodában ki van helyezve a 19 tagönkormányzat címere. Én végig néztem az összeset, és azt állapítottam meg, hogy a mi címerünk egy jól sikerült és szép címer, amely tükrözi a település múltját Volentics Gyula: Én kérni szeretném a jegyzőasszonytól, küldje meg részemre azokat a javaslatokat, amelyek közül a jelenlegi címer kiválasztásra került, mert én ezeket 1999-ben nem láthattam. Dr. Bojtayné Benedek Gabriella: Természetesen meg fogom küldeni a képviselő úr részére. Dávid Tamás. Lehetőség van arra, hogy ha megalkotunk egy címert, akkor azt meghatározott ideig ne lehessen módosítani? Dr. Bojtayné Benedek Gabriella: A címer használatát rendelet szabályozza. 8

9 Puskás Szilveszter: Ha a címer megváltoztatásán gondolkodik a testület, mérlegelni kell, hogy mit nyerünk vele, és mit vesztünk vele. Ennek van anyagi és erkölcsi oldala is. Papp István: Javaslom, hogy Bátonyi Pál beadványát küldjük el Volentics Gyula által említett szakembernek. Hertel László: Véleményem szerint semmi nem indokolja, hogy a címert megváltoztassuk. Dávid Tamás: Én úgy gondolom, hogy nem kellene megváltoztatni ezt a címert. Ez hozzáértő szakemberek közreműködésével készült el. Volentics Gyula: Ez a téma közmeghallgatáson is felmerült. Akkor a polgármester úr azt javasolta, mondta, hogy keressen meg Bátonyi Pál. Felvette vele a kapcsolatot, és kértem, hogy írja le a javaslatát, és küldje meg a polgármester részére. Ezért került ide ez a javaslat. Hertel László: Azért javasoltam ezt, mivel Volentics Gyula, mint helytörténeti-kutató, vizsálja meg, hogy ez a címer a heraldikai szabályoknak, és Sződ község történetének megfelel-e? Volentics Gyula: Én javaslom, hogy a képviselői mandátum végéig ne módosítsunk a címert. Hertel László: Akkor javaslom, hogy döntsön úgy a testület, hogy egyelőre nem kívánjuk a címert módosítani. A jelenlegi címer a szabályoknak megfelel, és tükrözi Sződ történetét. Puskás Szilveszter: Én szívem szerint a sződi zászlóról a farkasfogat elhagynám. Sima fehér alapú zászlót tudnék elképzelni. Juhász István: Véleményem szerint farkasfoggal szép a zászló. Volentics Gyula: Azt javaslom, ha a címert nem változtatjuk meg, akkor a zászlón se változtassunk. Juhász István: Én egyetértek Volentics Gyula javaslatával. Én nem javaslom sem a zászló, sem a címer módosítását. Dávid Tamás: Én sem javaslom sem a címer, sem zászló megváltozását. Hertel László: Akkor kérem a képviselőket, hogy az elhangzott javaslatra vonatkozóan Megállapítom, hogy a képviselő-testület 5 igen, és 1 tartózkodás mellet, az alábbi határozatot hozta. 28/2013.(II.06.) HATÁROZATA Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Sződ község címere és zászlója változatlan marad, azokat nem kívánja megváltoztatni. Határidő: azonnal Létszámcsökkentéssel kapcsolatos határozatok meghozatala Hertel László: Kérem a jegyzőasszonyt, hogy ismertesse ezt a napirendi pontot. 9

10 Dr. Bojtayné Benedek Gabriella: Tájékoztatja a képviselőket, hogy a képviselő-testület a január 10. napján megtartott ülésén döntött a Polgármesteri Hivatal, illetve az intézményei létszámcsökkentéséről. Ez négy főt érintett, melyből egy fő kérte a közös megegyezzéssel történő jogviszony megszüntetést. A létszámleépítés kezdetét január 15. napjában határozta meg a képviselő-testület. Azonban a számítógépes rendszer hosszú karbantartása miatt a felmentési határozatok nem készültek el erre a határidőre. A felmentési okiratokat csak január 31. napi hatállyal tudtuk elkészíteni, és átadni az érintettek részére. Ezért kell módosítani a korábban meghozott határozatokat. Négy határozatot kell újra meghozni. Az első a létszám megállapításra vonatkozik, a három pedig a személyenkénti jogviszony megszüntetésre. Hertel László: Kérem a képviselőket, hogy akinek ezzel kapcsolatosan kérdése van, jelezze. Hertel László: Mivel további kérdés nem merült fel, ezért kérem, hogy szavazzunk először a lészám megállapításra vonatkozóan. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 29/2013.II.06.) HATÁROZATA Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Sződi Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek engedélyezett létszámát 8 főben, a Faluház engedélyezett létszámát 1 főben, a községgazdálkodás engedélyezett létszámát 5 főben határozza meg. Határidő: folyamatos Hertel László: Most kérem, hogy szavazzunk Koródi Judit Zsuzsanna jogviszony megszüntetését illetően. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 30/2013.(II. 06.) HATÁROZATA Sződ Község Képviselő-testülete Koródi Judit Zsuzsanna vonatkozásában kijelenti, hogy a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken, vagy a tervezett új álláshelyeken, szervezeti változás, feladatátadás következtében, a fenntartói körén kívüli munkáltatónál a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatottnak jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli foglalkoztatására nincs lehetőség. Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete az intézmény létszámhelyzetének és az intézmények között tervezhető létszám- és álláshely átcsoportosítás lehetőségének felülvizsgálata függvényében döntött a létszámcsökkentésről. Határidő: január

11 Hertel László: Szavazzunk Nyúzó Andrea jogviszonyának vonatkozásában. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 31/2013.(II. 06.) HATÁROZATA Sződ Község Képviselő-testülete Nyuzó Andrea vonatkozásában kijelenti, hogy a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken, vagy a tervezett új álláshelyeken, szervezeti változás, feladatátadás következtében, a fenntartói körén kívüli munkáltatónál a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatottnak jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli foglalkoztatására nincs lehetőség. Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete az intézmény létszámhelyzetének és az intézmények között tervezhető létszám- és álláshely átcsoportosítás lehetőségének felülvizsgálata függvényében döntött a létszámcsökkentésről. Határidő: január 31. Hertel László: Végül Zuglói László munkaviszonyának megszüntetésére vonatkozóan hozza meg a határozatot a testület. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 32/2013.(II. 06.) HATÁROZATA Sződ Község Képviselő-testülete Zuglói László vonatkozásában kijelenti, hogy a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken, vagy a tervezett új álláshelyeken, szervezeti változás, feladatátadás következtében, a fenntartói körén kívüli munkáltatónál a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatottnak jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli foglalkoztatására nincs lehetőség. Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete az intézmény létszámhelyzetének és az intézmények között tervezhető létszám- és álláshely átcsoportosítás lehetőségének felülvizsgálata függvényében döntött a létszámcsökkentésről. Határidő: január 30. Hertel László: Tájékoztatom a jelenlévőket, hogy a mai ülésen további megtárgyalandó napirendi pont nincs, amennyiben a képviselők részéről további felszólási kérés nem érkezik, az ülést órakor bezárom. Kmft. Hertel László polgármester dr. Bojtayné Benedek Gabriella jegyző Papp István jegyzőkönyvhitelesítő 11

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült: Sződ Község Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében, 2015. február 5. napján 18.00 órakor megtartott Sződ Község Képviselő-testületének üléséről. Napirendi pontok:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült: Sződ Község Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében, 2013. április 25. napján 18.00 órakor megtartott Sződ Község Képviselő-testületének üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült: Sződ Község Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében, 2013. május 30. napján 18.00 órakor megtartott Sződ Község Képviselő-testületének üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült: Sződ Község Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében 2012. október 25. napján 18.00 órakor megtartott Sződ Község Képviselő-testületének üléséről. Jelen vannak: A jelenléti

Részletesebben

Szám: 5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Szám: 5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének és Hollókő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 14-i együttes üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Részletesebben

15/2013. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. december 11-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve

15/2013. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. december 11-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve 15/2013. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. december 11-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve J e g y z ő k ö n y v Készült Endrefalva Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült: Sződ Község Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében, 2014. március 27. napján 18.00 órakor megtartott Sződ Község Képviselő-testületének üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. október 22-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. október 22-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK 2015. október 22-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 134/2015.(X.22.)számú határozata- Hantos

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Városháza Szécsényi Tamás termében, 2013. április 29-én tartott üléséről Jelen vannak: 7 települési képviselő: Dr. Harikné

Részletesebben

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4-én 17.00 órakor tartott üléséről.

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4-én 17.00 órakor tartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4-én 17.00 órakor tartott üléséről. Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozóterem

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2013. május 15-én a Városháza emeleti kistermében 8 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete által 2013. április 3-án (szerdán) 17 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről.

Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete által 2013. április 3-án (szerdán) 17 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről. Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete 8294. Kapolcs, Kossuth u.62. Tel: 87/437-029. Száma: 118-5/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete által 2013.

Részletesebben

T á rg ysoroza t. Tisztelettel: Pálosi László polgármester

T á rg ysoroza t. Tisztelettel: Pálosi László polgármester Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 15-én megtartott rendkívüli ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (58-59) T á rg ysoroza t 1.) Előterjesztés a SZIB-ÉP

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2010. június 9-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2010. június 9-én tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-6/2010./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. június 9-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Napirend. Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Napirend. Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4272 Sáránd, Nagy u. 44. Tel: 52/374-104 Tel/Fax: 52/567-209 e-mail: sarandph@t-online.hu, sarandph@gmail.com Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 14-én megtartott soros, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 14-én megtartott soros, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 14-én megtartott soros, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m: Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma Tárgy

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2005. április 26-án a Városháza tanácskozótermében megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2005. április 26-án a Városháza tanácskozótermében megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2005. április 26-án a Városháza tanácskozótermében megtartott üléséről Jelen vannak: Benedek Mihály polgármester, dr. Bárdos Balázs, Bárdos

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén. 19/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő terme 5662 Csanádapáca,

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2012. augusztus 13.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2012. augusztus 13-án 15.00 órakor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. március 5-i üléséről 9-21/2009. (03. 05.) ÖK. sz. határozat 3-6/2009. (III. 18.) ÖK. sz. rendelet 1 Készült: Ceglédbercel

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőkomárom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én 14 óra 30 perces kezdettel megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Községház Tanácsterme 8137

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 27-én 18 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 27-én 18 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-4/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 04. 29-én megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 04. 29-én megtartott testületi üléséről. Szám:600/7/2015. 7. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 04. 29-én megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 17:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 29-én 19:30 órakor megtartott rendkívüli, nyilvános

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. február 25-én 17,05 órai kezdettel. tartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. február 25-én 17,05 órai kezdettel. tartott üléséről 7 / 2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2013. február 25-én 17,05 órai kezdettel tartott üléséről A képviselő-testületi ülés helyszíne: Városháza nagyterme Jelen vannak: - a képviselő-testület tagjai közül:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 284-3/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 27-én megtartott közmeghallgatásos üléséről. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Doboz, Kossuth tér 3. sz. Tel:/Fax: 268-765. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április hó 25-én (csütörtökön)

Részletesebben

Amely készült 2014.február 05-i nyilvános képviselő-testületi ülésről

Amely készült 2014.február 05-i nyilvános képviselő-testületi ülésről EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Rendeletek: JEGYZŐKÖNYV Amely készült 2014.február 05-i nyilvános képviselő-testületi ülésről 2/2014.(II.06.) Önkormányzat 2014. évi költségvetése 3/2014.(II.06.) Az

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26.-án megtartott nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26.-án megtartott nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26.-án megtartott nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 36-47 /2012. (IV. 26.) számú határozatok. d. rendeletek:

Részletesebben

137 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. október 1-én 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 54/2014.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-án, csütörtökön 18.00 órakor megtartott testületi ülésén.

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. szeptember 14-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. szeptember 14-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK 2015. szeptember 14-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Tartalom: Határozatok: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 114/2015.(IX.14.) számú

Részletesebben

J ászkisér V áros Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. február 25-i soros nyílt üléséről

J ászkisér V áros Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. február 25-i soros nyílt üléséről J ászkisér V áros Önkormányzata Képviselő-testülete 5137 Jászkisér, Fő út 7. E-mail: jaszkiser@vnet.hu Tel.: 57/550-130 Fax: 57/550-120 Ikt. sz.: 13-7/2015. Je gyz őkönyv. Jászkisér Város Önkormányzata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Doboz, Kossuth tér 3. sz. Tel:/Fax: 268-765. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. október hó 25-én (csütörtökön)

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 27-én megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 27-én megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 27-én megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 9-14/2015. (II. 27.) számú határozatok. d. rendeletek:

Részletesebben

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete : 8738 Nemesvid, Rákóczi u. 2.; : 85/420-766, fax: 85/521-011, +3630/ 742-0232 e-mail:onkormanyzat@nemesvid.t-online.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 26-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 26-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 26-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 7/2012. (IV. 27.) számú önkormányzati rendelet az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. március 7. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. március 7. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről. Halmaj Község Képviselő-testülete EGYÜTTES NYÍLT Szám: 7-5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2013. március 7. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. február 4 -én Jászboldogháza Önkormányzati Képviselőtestületének rendkívüli ülésén 15.00 órakor, a Községháza tanácskozó termében. Jelen vannak: Gerhát Károly, Joó-Kovács

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete N á d a s d. 28-7/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete N á d a s d. 28-7/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete N á d a s d 28-7/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2011. február 10-én (csütörtökön) 18 órakor a Széchenyi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 15/I/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 19. napján (szerda) 16,00 órai kezdettel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szentgyörgyvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 24-én (kedden) 15,30 órai kezdettel a szentgyörgyvölgyi művelődési házban megtartott rendes nyilvános

Részletesebben

Készült: Kesztölc község Képviselő-testületének ülésén 2010. március 31-én. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácsterme

Készült: Kesztölc község Képviselő-testületének ülésén 2010. március 31-én. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácsterme J e g y z ő k ö n y v Készült: ülésén 2010. március 31-én. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácsterme Jelen vannak: Kochnyák Sándor, Mészáros János, Nagy Péter, Srutek Gabriella, Szivek Péter, Tordáné

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv.

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonszemes és Balatonőszöd Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2012. február 20-án 13.00 órakor kezdődő a Körjegyzőségi Hivatal tanácskozó termében közösen megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 14-én 16.00 órai kezdettel megtartott alakuló testületi üléséről. Az ülés helye: Magtár Közösségi Ház Jelen

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Szám: 1/2010 Rk. TARTALOMJEGYZÉK

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Szám: 1/2010 Rk. TARTALOMJEGYZÉK BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Szám: 1/2010 Rk. TARTALOMJEGYZÉK a Képviselő-testület 2010. január 26-án (kedden) 17 órakor megtartott rendkívüli, nyilvános ülésén hozott döntésről Az ülés helye: Kós Károly

Részletesebben

J E GYZŐ KÖNYV. Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv szerinti nyílt üléséről

J E GYZŐ KÖNYV. Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv szerinti nyílt üléséről Polgármesteri Hivatal Oroszlány 5/2015. KTÜ J E GYZŐ KÖNYV Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Távol van: Meghívottak: Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén. Az ülés helye: Pusztaföldvár Község Önkormányzat Pusztaföldvár,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Takács László a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottság elnöke:

JEGYZŐKÖNYV. Takács László a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottság elnöke: JEGYZŐKÖNYV Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottsága 2015. január 19-én 15.00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helyszíne:

Részletesebben

Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online.

Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online. Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online.hu Jegyzőkönyv Készült a Faluház tetőterében, a Képviselő-testület

Részletesebben

Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26. napján délután 15.00 órakor tartott soros, nyílt ülésének

Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26. napján délután 15.00 órakor tartott soros, nyílt ülésének Határozatok: Iktatószám: 1634/5/2015 Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26. napján délután 15.00 órakor tartott soros, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 28/2015.

Részletesebben

2. Napirendi pont: Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének elfogadása

2. Napirendi pont: Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének elfogadása 1/2013.(II.14.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február hó 14. napján megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve. N a p i r e n d: 1. Napirendi pont: Beszámoló a két ülés

Részletesebben

a Képviselő-testület 2013. május 16-án megtartott rendes testületi üléséről

a Képviselő-testület 2013. május 16-án megtartott rendes testületi üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Képviselő-testület 2013. május 16-án megtartott rendes testületi üléséről Tartalmazza: 91-114/2013. (V. 16.) számú határozatokat 5. számú rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 26-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 26-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 26-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 105-108 / 2011. (VII. 26.) számú határozatok

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 9-én 18.09 órai kezdettel megtartott soros üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 9-én 18.09 órai kezdettel megtartott soros üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 9-én 18.09 órai kezdettel megtartott soros üléséről. Ülés helye: Rábai Miklós Művelődési Ház házasságkötő terme

Részletesebben

Jegyzőkönyv Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Munkaterv szerinti képviselő-testületi üléséről

Jegyzőkönyv Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Munkaterv szerinti képviselő-testületi üléséről Jegyzőkönyv Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Munkaterv szerinti képviselő-testületi üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Időpontja: 2012. december 13. (Csütörtök) 14:00 óra Bencsik Mónika

Részletesebben

Készült: A Képviselő-testület 2013. november 28-án megtartott rendkívüli üléséről. Kurucz Attila Deák Attila k é p v i s e l ő k

Készült: A Képviselő-testület 2013. november 28-án megtartott rendkívüli üléséről. Kurucz Attila Deák Attila k é p v i s e l ő k Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám:301/39-46/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2013. november 28-án megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Kis-Pál Miklós

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Burgyánné Czibik Éva polgármester. Távol lévők: Kósa Gábor képviselő - igazoltan van távol -

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Burgyánné Czibik Éva polgármester. Távol lévők: Kósa Gábor képviselő - igazoltan van távol - Pécsely Község Önkormányzata P É C S E L Y Szám:201/ 59-57 /2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2015. november 11-én 17:00-kor megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Burgyánné

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Előszállás Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. október 21- én 17,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendes, nyílt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V NEMESREMPEHOLLÓS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2014. január 30-án megtartott rendes nyilvános képviselő-testületi ülésről 2/2014.(II.5.) Önkormányzati Rendelet 2013. évi költségvetési

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. július 22-én 16,00 órakor megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. július 22-én 16,00 órakor megtartott testületi üléséről. Ügyszám: 23-28/2008. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. július 22-én 16,00 órakor megtartott testületi üléséről. Helye: Faluház, Salföld. Jelen vannak: polgármester

Részletesebben

Tanácskozási joggal Meghívottak : Bodnár Katalin jegyző Bodolai Andrea gazdálkodási előadó Janó Elemér Arnóti Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke

Tanácskozási joggal Meghívottak : Bodnár Katalin jegyző Bodolai Andrea gazdálkodási előadó Janó Elemér Arnóti Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 12 /2014 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott nyilvános, rendes üléséről.

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott nyilvános, rendes üléséről. BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 19/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 28 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én megtartott közmeghallgatással egybekötött soron kívüli ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: A

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 24. napján délután 17.00 órai kezdettel megtartott soron következő nyilvános üléséről, Nyáregyháza,

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012. JEGYZŐ KÖNYVE

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012. JEGYZŐ KÖNYVE Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012. JEGYZŐ KÖNYVE Készült: 2012. július 31-én 9.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről. Az ülés helye: Tolmács Közösségi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 20-án megtartott nyílt üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 20-án megtartott nyílt üléséről. Kazár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3127 Kazár, Tanács út 1. Tel/fax.: 32/341-333 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 20-án megtartott

Részletesebben

~ 332 ~ 102-18/2011. Jegyzőkönyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2011. november 28-án 15,30-kor megtartott soros üléséről.

~ 332 ~ 102-18/2011. Jegyzőkönyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2011. november 28-án 15,30-kor megtartott soros üléséről. 102-18/2011. Jegyzőkönyv Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2011. november 28-án 15,30-kor megtartott soros üléséről. Határozat száma: 232/2011.(XI.28) 233/2011.(XI.28) 234/2011.(XI.28) 235/2011.(XI.28)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. november 13-án 15 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: jelenléti ív alapján Üdvözölte az ülésen

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2007. július 17-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2007. július 17-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről 1 Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2007. július 17-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről Jelen vannak: Benedek Mihály, dr. Bárdos Balázs, Bereczki

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 2011. február 15-én tartott nyílt üléséről. Jelen voltak: Gémes

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. NOVEMBER 29-I ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. NOVEMBER 29-I ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. NOVEMBER 29-I ÜLÉSÉRŐL 1 Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. november 29-én megtartott üléséről.

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. január 7-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. január 7-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 102-1/2014. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. január 7-én megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének _1./2014.( I.8. ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

1. napirendhez: Döntés a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatási igény benyújtásáról.

1. napirendhez: Döntés a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatási igény benyújtásáról. JEGYZŐKÖNYV Készült Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 4-én 8.00 órakor kezdődő nyílt rendkívüli testületi ülésén, a Polgármesteri Hivatal, 2230 Gyömrő, Szabadság út 1. alpolgármesteri

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 12-én 17.00 órai kezdettel tartott ülésén.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 12-én 17.00 órai kezdettel tartott ülésén. Farmos Község Önkormányzat J e g y z ő k ö n y v Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 12-én 17.00 órai kezdettel tartott ülésén. Jelen vannak: Horváth László polgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03.04-én megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03.04-én megtartott testületi üléséről. Szám:600/3/2015. 3. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. 03.04-én megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési

Részletesebben

Sáfár Jánosné, Kiss Pál és Turú Gyula képviselők

Sáfár Jánosné, Kiss Pál és Turú Gyula képviselők Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 2/2013. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2015. február 12.-én (kedd) napján 19 00 órai

Részletesebben

17. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2013. június 11. napján 18:35 órai kezdettel megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésen.

17. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2013. június 11. napján 18:35 órai kezdettel megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésen. 17. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. június 11. napján 18:35 órai kezdettel megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésen. Jelen vannak: Dr. Katona Ernő alpolgármester dr. Szájbely Ernő képviselő Girasek

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. február 8-án 14 órakor

M E G H Í V Ó. 2016. február 8-án 14 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Szám: 35/2010 Kt. BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TARTALOMJEGYZÉK a Képviselő-testület 2010. december 14-én (kedden) 14 óra 15 perckor megtartott rendes, nyilvános ülésén hozott döntésekről Az ülés helye:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV rendes nyílt üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: Bicske Városháza I. emeleti díszterem Bicske, Hősök tere 4. 2015. június 24. 8.30 óra Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők: Pálffy

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Csanádapáca Képviselő-testülete../2011. sz. jkv. J e g y z ő k ö n y v Készült a Csanádapáca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. szeptember hó 15. napján, 14 órakor tartott rendkívüli-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. jegyzői irodavezető. Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. jegyzői irodavezető. Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2015. január 26-án a Városháza emeleti kistermében 9 00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről.

Részletesebben

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv a Képviselő-testület üléséről 2014. 12. 17. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 284-65/2014. Jegyzőkönyv Inárcs Nagyközségi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-án megtartott üléséről. Helye: Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal B ép. félemeleti tanácskozó

Részletesebben

Napirend: Előadó: Napirend után: Polgármesteri tájékoztató. Napirend előtt:

Napirend: Előadó: Napirend után: Polgármesteri tájékoztató. Napirend előtt: JEGYZŐKÖNYV készült Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 18-án megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal földszinti tárgyaló terme, 2234. Maglód, Fő u. 12. Jelen

Részletesebben

A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg!

A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. december 21-én megtartott ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 494 PH-18232/2012 J e g y z ő k ö n y v Készült: Heves város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 10-én (hétfő) 16.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Heves Városháza

Részletesebben

NAGYLÓK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÉS HANTOS KÖZSÉGI ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2014. július 29-i

NAGYLÓK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÉS HANTOS KÖZSÉGI ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2014. július 29-i NAGYLÓK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÉS HANTOS KÖZSÉGI ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. július 29-i EGYÜTTES NYÍLT Ü L É S É N E K JEGYZŐKÖNYVE Tartalom: Nagylók: 41/2014. (VII.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Rábakecöl Község Képviselő-testületének 2006. október 14-én (szombaton) 18-órai kezdettel megtartott alakuló üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Rábakecöl Község Képviselő-testületének 2006. október 14-én (szombaton) 18-órai kezdettel megtartott alakuló üléséről. Rábakecöl Község Képviselő-testülete 10/2006. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Rábakecöl Község Képviselő-testületének 2006. október 14-én (szombaton) 18-órai kezdettel megtartott alakuló üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 55 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. június 30.-án Jászboldogháza Önkormányzat Képviselőtestületének munkatervében nem szereplő rendkívüli ülésén 15.00 órakor, a Községháza, 5144 Jászboldogháza, Rákóczi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 99/4/2013. szám. J e g y z ő k ö n y v Készült Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 18.-án a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni u. 3.) megtartott rendkívüli

Részletesebben

A Pécs-Postavölgy-Árpádváros Településrészi Önkormányzat

A Pécs-Postavölgy-Árpádváros Településrészi Önkormányzat 03-3/424-6/2012. J e g y z ő k ö n y v A Pécs-Postavölgy-Árpádváros Településrészi Önkormányzat 2012. szeptember 12-én, a Pécs, Nagypostavölgy-alsó u. 33. szám alatt működő Cuháré Közösségi Ház helyiségében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. május 4-én 16,45 órakor a polgármesteri hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli képviselő-testület üléséről. Jelen vannak: jelenléti ív alapján Napirend: 1. Az

Részletesebben

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jelen vannak: Térmeg György Csonka Csaba Dr.Jaskó Sándor Vinklár László polgármester

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2011. október 24-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2011. október 24-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi üléséről Szám: 18/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. október 24-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi üléséről Jelen vannak: Katona Imre polgármester Gróf Zoltán

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án, 17.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án, 17.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án, 17.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve 135/2013. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv-hitelesítő elfogadása

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 21-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 21-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről HAJDÚ-BIHAR MEGYE SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 21-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről Tartalmazza a :

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CEGLÉDBERCEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2010. július 23-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CEGLÉDBERCEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2010. július 23-i rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V CEGLÉDBERCEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. július 23-i rendkívüli üléséről 80-82/2010. (07. 23.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzat 2010.

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T

T Á R G Y S O R O Z A T Tiszaszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 11-én napján az önkormányzat tanácskozó termében megtartott ülésének: a./ Tárgysorozata b./ jegyzőkönyve c./ határozatai : 49-53

Részletesebben