J e g y z ő k ö n y v. Készült: október 24-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi üléséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2011. október 24-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi üléséről"

Átírás

1 Szám: 18/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: október 24-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi üléséről Jelen vannak: Katona Imre polgármester Gróf Zoltán Hosszú Dávid Nyúl József Jenő Zsámboki Attila képviselők Tanácskozási joggal megjelent: Dr. Jenei Aranka mb. jegyző Nagy Krisztina vezető tanácsos Az ülés meghívottja: Kovácsné Király Erika intézményvezető Kovácsné Szél Emma intézményegység vezető Előzetes bejelentéssel távol: Geredy Péter Károly alpolgármester és Szabó Gábor képviselő Jegyzőkönyvvezető: Spitzer Béláné Polgármester köszönti az ülésen megjelenteket, s a 2. számú mellékletként csatolt jelenléti ív alapján megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel 7 képviselőből 5 fő jelen van. Ezt követően javaslatot tesz a meghívóban feltüntetett napirendi pontok elfogadására. A szavazás eredményeként megállapítja, hogy a testület egyhangú /5/ igen szavazattal a következő napirendek tárgyalását kezdi meg: N A P I R E N D 1./ A évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása 2./ A második védőnői körzet kialakításához tárgyi feltételek biztosítása 3./ Ballószög Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata Előadó. Dr. Jenei Aranka mb. jegyző 4./ Az óvodabővítési pályázat előkészítéseként elkészített költségkalkuláció megvitatása, megbízási szerződés megkötése a pályázat megírása és lebonyolítása

2 2 céljából 5./ Ballószögi intézményegységek munkaruházati juttatása 6./ Egyéb ügyek - A Ballószögi Lovas Klub területhasználati kérelme - LEADER HACS Egyesület megalapításához csatlakozás - Új TIOP pályázati lehetőség nyílt meg iskolai, intézményi infrastruktúrára. A pályázati feltételek, a pályázaton való részvételről döntés meghozatala - BÁCSVÍZ Zrt 13/2011.(IX.1.) számú, a Bem utcai építési telkek szennyvízközmű finanszírozásához a Bácsvíz Zrt által nyújtott kölcsönről szóló igazgatósági határozat ismertetése - Egyéni kérelem elbírálása, melynek tárgya a Ballószög Község tulajdonában álló vezetékes ivóvíz hálózatra történő csatlakozás lehetősége - Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági utak fejlesztéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételiről szóló 125/2009./IX.29./ FVM rendeletről szóló ismertetés ELSŐ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA Tárgy: A évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása /Írásos előterjesztést a 3. sz.,, a Pénzügyi Bizottság október 24-i üléséről felvett jegyzőkönyvet pedig a 4. számú melléklet tartalmazza/ Polgármester elmondja, hogy az Ötv. 92. (6) bekezdése alapján az éves ellenőrzési tervet a Képviselő-testületnek az előző év november 15-ig kell jóváhagynia. Az előterjesztés alapján javasolja, hogy a évi belső ellenőrzést az alábbi témakörben igényelje az önkormányzat: - Polgármesteri Hivatalnál ÁFA bevallás ellenőrzése, - valamint a I. félévi segély kifizetések, kötött állami támogatások jogszerűségi vizsgálata. Elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság a mai napon tartott ülésén megtárgyalta a javaslatot, s azt elfogadásra ajánlja a testületnek. Megállapítja, hogy a javaslattal egyetértenek a képviselők, más javaslat nem érkezett, így szavazást rendel el, melynek eredményeként megállapítja, hogy a testület egyhangú /5 igen/ szavazattal a következő határozatot hozza: 127/2011.( ) számú Kt. határozat A évi belső ellenőrzési terv elfogadása

3 3 Ballószög Község Önkormányzat Képviselő-testülete a évi belső ellenőrzési tervet az alábbiakban fogadja el: - Polgármesteri Hivatalnál ÁFA bevallás ellenőrzése, - valamint a I. félévi segély kifizetések, kötött állami támogatások jogszerűségi vizsgálata. Felelős: Dr. Jenei Aranka mb. jegyző Határidő: november 15. MÁSODIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA Tárgy: A második védőnői körzet kialakításához tárgyi feltételek biztosítása /Írásos előterjesztést a 5. számú melléklet tartalmazza/ Polgármester elmondja, hogy a képviselő-testület a július 28-i ülésén a 94/2011. számú határozatában döntött arról, hogy új védőnői körzetet alakít ki. A védőnői állásra kiírt pályázatok elbírálásáról a mai napon zárt ülés keretében döntött a testület. A kialakított új körzethez külön szoftvert kell biztosítani. Az írásos előterjesztés mellékleteként kiküldésre került a rendszergazda által összeállított számítógép és a szükséges szoftverek, hardverek árajánlata. Az árajánlat hordozható, illetve asztali számítógépre vonatozóan is tartalmazza a költségeket. Hordozható számítógép esetén ,- Ft, asztali számítógép esetén ,- Ftról szól az ajánlat. A Védőnői szoftver költsége ,- Ft. Így a teljes költség a hordozható számítógép esetén ,- Ft, az asztali számítógép esetén pedig ,- Ft lenne. Hozzászólása további részében elmondja, hogy az előterjesztés mellékleteként kiküldésre került a Vitarex Stúdió Kft. által megkötött szerződés módosításának a fénymásolata is, melyben látható, hogy a speciális védőnői szoftver október 20- ig történő megrendelésekor 30 %-os kedvezményt nyújtott a szolgáltató, így megrendelésre került ezen szolgáltatás, mivel a védőnői körzet kialakításáról már a korábbiakban döntött a testület. Kéri ennek utólagos jóváhagyását. Végezetül elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság a mai napon megtartott ülésén megtárgyalta az ajánlatot és az I. változat, vagyis a hordozható számítógépre vonatkozó ajánlat elfogadását javasolja. A Vitarex Stúdió Kft-vel megkötött átalánydíjas szolgáltatási szerződés módosítását a bizottság javasolja utólagosan jóváhagyni.

4 4 Polgármester megállapítja, hogy a képviselők egyetértenek a Pénzügyi Bizottság javaslatával, így szavazást rendel el, melynek eredményeként megállapítja, hogy a testület egyhangú /5 igen/ szavazattal a következő határozatot hozza: 128/2011.( ) számú Kt. határozat A második védőnői körzet kialakításához tárgyi feltételek biztosítása Ballószög Község Önkormányzat Képviselő-testülete a második védőnői körzet kialakításához szükséges tárgyi feltételek biztosításaként a hordozható számítógép biztosítására tett árajánlatot elfogadja, melynek összege bruttó ,- Ft. A Vitarex Stúdió Kft-vel megkötött átalánydíjas szolgáltatási szerződés módosítását utólagosan jóváhagyja, melynek összege ,- Ft + Áfa. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a évi költségvetési rendelet módosításakor a fenti összeget vegye figyelembe a tartalékalap terhére. Felelős: Katona Imre polgármester Határidő: azonnal HARMADIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA Tárgy: Ballószög Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Alapító Okirata módosítása /Írásos előterjesztést a 6. számú melléklet tartalmazza/ Polgármester tájékoztatja a Képviselőket, hogy a Polgármesteri Hivatala Alapító Okirata utolsó módosítása június 30-án történt. A hatályos Alapító Okiratot augusztus 15-én hatályba lépett jogszabályváltozás miatt ismét módosítani kell, az alábbi pontokban: - Az Alapító Okirat 4./ pontjában található A költségvetési szerv szakági besorolása: Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége helyébe a következő lép: A költségvetési szerv szakági besorolása: Helyi Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége

5 5 - A hatályos Alapító Okirat 8./ pontjában törölni kell a Tevékenységének jellege alapján: Közhatalmi szerv szöveget, valamint A feladatellátó kapcsolódó funkciója alapján: Önállóan működő és gazdálkodó szerv helyébe a következő lép: A feladatellátó kapcsolódó funkciója alapján: Gazdálkodási jog. Polgármester megállapítja, hogy a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítására vonatkozóan a Képviselők részéről kérdés, észrevétel nem érkezett. Szavazásra teszi fel az írásos előterjesztésben foglalt határozati javaslatot, melynek eredményeként megállapítja, hogy a testület egyhangú /5 igen/ szavazattal a következő határozatot hozza: 129/2011.( ) számú Kt. határozat Ballószög Község Önkormányzat Képviselőtestületének a Ballószög Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Alapító Okirata módosítása. Ballószög Község Önkormányzat Képviselő-testülete kijelenti, hogy Ballószög Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Alapító Okirata módosítását érintő, mellékletként csatolt szövegmódosítást elfogadja, az egységes szerkezetű Alapító Okirat hatályba lépéseként október 25-ét határozza meg. Felelős: Dr. Jenei Aranka mb. jegyző Határidő: azonnal NEGYEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA Tárgy: Az óvodabővítési pályázat előkészítéseként elkészített költségkalkuláció megvitatása, megbízási szerződés megkötése a pályázat megírása és lebonyolítása céljából /Írásos előterjesztést a 7. számú melléklet tartalmazza/ Polgármester a napirendi pont ismertetéseként elmondja, hogy az Új Széchenyi Terv keretében több pályázati lehetőség is megnyílik, melyek egyike forrást biztosíthat a Ballószög Zrínyi u. 2. szám alatti Csillagszem Óvoda bővítésére. Ez az épületbővítés megszüntethetné a jelenleg is aktuális helyi problémánkat, miszerint a ballószögi gyermekek felvételét az intézmény helyhiány miatt nem tudja teljesíteni.

6 6 A hivatal felkérte a Rédei Építészeti és Mérnöki Kft-t, hogy az óvodabővítési pályázathoz készítse el az építési engedélyeztetési tervdokumentációra és pályázati költségvetés készítésére vonatkozó árajánlatot. Az írásos árajánlat kiküldésre került a Képviselők részére. Polgármester megállapítja, hogy a képviselők egyetértenek a pályázat beadásával, mivel évek óta szükségesnek tartja az önkormányzat az óvoda bővítését. Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem merült fel, szavazásra teszi fel a Rédei Építészeti és Mérnöki Kft megbízására vonatkozó javaslatot. A szavazás eredményeként megállapítja, hogy a testület egyhangú /5 igen/ szavazattal a következő határozatot hozza: 130/2011.( ) számú Kt. határozat Ballószög Község Önkormányzat Képviselőtestületének az óvodabővítési pályázat előkészítése megvitatása, megbízási szerződés megkötése a pályázat megírása és lebonyolítása céljából Ballószög Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a Rédei Építészeti és Mérnöki Kft.-t bízza meg az óvodabővítési pályázathoz szükséges építési engedélyeztetési tervdokumentáció elkészítésével, valamint a pályázaton való részvétel keretében szükséges megállapodásokat, megbízási szerződéseket kösse meg. Felelős: Katona Imre polgármester Határidő: november 24. ÖTÖDIK NAPIRENDI PONT ISMERTETÉSE Tárgy: Ballószögi intézményegységek munkaruházati juttatása /Írásos előterjesztést a 8. számú melléklet tartalmazza/ Polgármester a napirendi pont ismertetéseként elmondja, hogy a képviselő-testület a 89/2011./06.30./ Kt. határozat értelmében az intézményvezetőt megbízta a ballószögi intézményegységekre vonatkozólag készítsen kimutatást szeptember 15-ei ülésre. Mivel a kimutatások (az előterjesztés mellékletét képezik) a fenti időponton túl érkeztek meg, így a testület ezen ülésen tudja csak megtárgyalni. A pénzügyi összesítő táblázat 3 alternatívát mutat be, mely a : - Kérelem szerinti összeállítás, - Kollektív szerződés szerinti munkakörökkel és a kérelemben meghatározott juttatás

7 7 mértékével, - Kollektív szerződés szerinti munkakörökkel és a polgármester által javasolt juttatás mértékével került összeállításra. A III. fejezetben az óvoda intézményegység dolgozói részére 180 eft, az iskola intézményegység részére 80 eft munkaruházati juttatás elfogadását javasolja. Az előterjesztés mellékleteként kiküldésre került a korábbi testületi határozat, a Kollektív Szerződés munkaruha juttatásra vonatkozó része, valamint a Kollektív Szerződés 2. számú függeléke. Hozzászólása további részében elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság a mai napon tartott ülésén megtárgyalta a napirendet és a III. fejezetben az óvoda intézményegység dolgozói részére 180 eft, az iskola intézményegység részére 80 eft munkaruházati juttatás elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek. Polgármester megállapítja, hogy a javaslattal egyetértenek a képviselők, így szavazást rendel el, melynek eredményeként megállapítja, hogy a testület egyhangú /5 igen/ szavazattal a következő határozatot hozza: 131/2011.( ) számú Kt. határozat Munkaruházati juttatás adása a ballószögi intézményegységek dolgozói részére Ballószög Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Kossuth Lajos Általános Iskola és a Csillagszem óvoda intézményegységben a kollektív szerződésben meghatározott munkakörben dolgozók részére ,- Ft/fő, munkaruha juttatás kifizetését fogadja el. A Csillagszem Óvoda intézménynél a kollektív szerződésben meghatározott munkaköröket figyelembe véve ez az összeg ,- Ft, a Kossuth Lajos Általános Iskola esetében pedig ,- Ft. A kifizetést a évi költségvetés tartalékalapja terhére történik. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a évi költségvetési rendelet módosításánál fenti összegeket vegye figyelembe. Felelős: Katona Imre polgármester Dr. Jenei Aranka mb. jegyző Határidő: ülést követően HATODIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA Tárgy: Egyéb ügyek

8 8 6/1 A Ballószögi Lovas Klub területhasználati kérelme /Írásos kérelmet a 9. számú melléklet tartalmazza/ Polgármester ismerteti a Ballószögi Lovas Klub kérelmét, melyben a lovas klub tagjainak eredményes felkészüléséhez, versenyek színvonalas megrendezéséhez, a térség lovas életének fellendítéséhez 3-4 ezer m2 jól megközelíthető területre lenne szükségük. Az újonnan megalakult klub vezetője személyesen is megkereste őt kérelmével. Elmondja, hogy a Munkácsy utca végén a külterület felé van az önkormányzat tulajdonában lévő olyan terület, amit a klub részére ki lehetne adni, addig, amíg az új telkek kialakításához nem lesz szükség a területre. A Pénzügyi Bizottság javasolja a kérelem támogatását és javasolta, hogy a testület hatalmazza fel őt, hogy személyesen tárgyalhasson Gudmon Tiborral a területről. Polgármester megállapítja, hogy a képviselők támogatják a terület biztosítását és egyhangú /5 igen/ szavazattal a következő határozatot fogadja el: 132/2011.( ) számú Kt. határozat Ballószögi Lovas Klub kérelmének támogatása Ballószög Község önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a Ballószögi Lovas Klub kérelmét, melyben a lovas klub tagjainak eredményes felkészüléséhez, versenyek színvonalas megrendezéséhez, a térség lovas életének fellendítéséhez 3-4 ezer m 2 jól megközelíthető területet biztosítását kéri az önkormányzattól. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a terület kijelöléséről személyesen tárgyaljon a Lovas Klub vezetőjével. Felelős: Katona Imre polgármester Határidő: ülést követően 6/2 LEADER HACS Egyesület megalapításához csatlakozás /Írásos anyagot a 10. számú melléklet tartalmazza/ Mb. jegyző ismerteti a Homokhátsági Nonprofit Kft ügyvezetőjének tájékoztatását a július 14-én megtartott tájékoztató értekezleten elhangzottak és az 54/2011./VI.10./ VM rendelet alapján szükséges lépésekről. A hivatkozott rendelet alapján december 31. után LEADER HACS címmel kizárólag egyesület rendelkezhet. A Homokhátság Fejlődéséért Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft így január 1-jétől önállóan nem tudja ellátni a LEADER Helyi Akciócsoport képviseletét, mivel a cím visszavonásra kerül. A települések érdeke, hogy helyi szinten az ott élők határozzák meg a fejlesztési stratégiát, majd az ahhoz rendelt forrásokhoz

9 9 való hozzájutás is biztosítottá váljon. Ahhoz, hogy térség önkormányzatai, civil szervezetei, vállalkozásai továbbra is részt tudjanak venni a LEADER pályázatokon, szükséges az egyesület alapítása, amely a nonprofit kft. gesztorszervezeteként biztosítja a Kft további működését. A kiküldött írásos anyagból kitűnik, hogy az alapítandó egyesület éves 5.000,-Ft összegig terjedő tagdíjfizetési kötelezettség vállalására, valamint minden olyan jognyilatkozat szóban és írásban történő megtételére kéri az önkormányzatok Képviselő-testületeit, amely az egyesület megalapításához szükséges. Polgármester véleménye szerint jó lenne tudni, hogy mennyi lesz majd az önkormányzatok részéről fizetendő hozzájárulás és, hogy valóban eredményes pályázatok kiírására kerül-e majd sor. Elmondja még, hogy a Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztésben foglalt határozati javaslat elfogadását azzal, hogy amennyiben a későbbiekben magasabb összegű hozzájárulást kell fizetnie az önkormányzatnak, akkor majd ismét tűzze napirendre és tárgyalja meg. Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem érkezett, így szavazásra teszi fel az írásos előterjesztésben foglalt határozati javaslatot, melynek eredményeként megállapítja, hogy a testület egyhangú /5 igen/ szavazattal a következő határozatot hozza: 133/2011.( ) számú Kt. határozat LEADER HACS megalapításának támogatása I. Ballószög Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a LEADER HACS tagjaként alapítóként kíván részt venni a Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési Egyesület megalapításában. II. Ballószög Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a képviseletére jogosult tisztségviselőjét az alapítandó egyesület nevét, célját, székhelyét, szervezeti felépítését is tartalmazó részletes alapszabályának az alakuló gyűlésen történő meghatározására, valamint elfogadására. Az Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a képviseletére jogosult tisztségviselőjét az alapítandó egyesület ügyintéző és képviseleti szerveinek, és tisztségviselőinek az alakuló gyűlésen történő jelölésére és megválasztására. II. Ballószög Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a képviseletére jogosult tisztségviselőjét az alapítandó egyesület éves 5.000,- Ft összegig terjedő tagdíjfizetési kötelezettség vállalására, valamint minden olyan jognyilatkozat szóban és írásban történő megtételére, amely az egyesület megalapításához szükséges. Felelős: Katona Imre polgármester

10 10 Határidő: ülést követően 6/3 Új TIOP pályázati lehetőség nyílt meg iskolai, intézményi infrastruktúrára. A pályázati feltételek, a pályázaton való részvételről döntés meghozatala Mb. jegyző rövid tájékoztatást ad az iskolai, intézményi infrastruktúra fejlesztésére kiírt új TIOP pályázati lehetőségről. Elmondja, hogy a jelen ülés időpontjában a nevezett pályázati kiírás nem él még, így csak rövid tájékoztatást kíván adni a rendelkezésre álló dokumentáció feltételeiről. Amennyiben az anyag áttanulmányozását követően új ítélik meg, hogy a majdani pályázat beadására lehetőség nyílik, akkor javasolja ismét napirendre felvenni a lehetőség megtárgyalását. Képviselők az új TIOP pályázati lehetőségről szóló tájékoztatást tudomásul veszik. 6/4 BÁCSVÍZ Zrt 13/2011.(IX.1.) számú, a Bem utcai építési telkek szennyvízközmű finanszírozásához a Bácsvíz Zrt által nyújtott kölcsönről szóló igazgatósági határozat ismertetése /Írásos anyagot a 11. számú melléklet tartalmazza/ Polgármester emlékezteti a Képviselőket, hogy a testület a 97/2011. sz. határozatában az újonnan kialakított Bem utcai építési telkek szennyvízközmű fejlesztésre irányuló megállapodás elfogadásáról döntött. A testület kijelentette, hogy az általa január 1-től hatályos lakossági és közületi csatornadíjba beépített, ,- Ft összegben realizált fejlesztési hányadot a településen újonnan kialakított Bem utcai építési telkek ,- Ft költségvetésű szennyvízközmű fejlesztésre fordítja, és az erre irányuló, az önkormányzat és a BÁCSVÍZ Zrt. között létrejövő megállapodást elfogadja. A képviselő-testület továbbá kijelenti, hogy az így realizált fejlesztési hányad és a szennyvízközmű fejlesztés teljes költsége közötti különbözetet, mint fennmaradó összeget elsődlegesen a csatornadíjba beépített, a következő években realizálódó, a szolgáltató által kezelt fejlesztési hányad terhére kívánja finanszírozni. A testület a fent hivatkozott határozatában kijelentette, hogy a fejlesztés tervezését és engedélyezését legkésőbb december 31-ig kívánja lebonyolítani, míg a tényleges kivitelezést a évi költségvetési évben, legkésőbb 2012 április 30-ig tervezi megvalósítani a BÁCSVÍZ Zrt., mint szolgáltató által nyújtott ajánlatnak megfelelően. A képviselő-testület a kivitelezésig realizált fejlesztési hányad felhasználása mellett fennmaradó összeg előfinanszírozására a BÁCSVÍZ Zrt-vel kíván megállapodást kötni, a szolgáltató által erre irányulóan kidolgozott megállapodás alapján. A BÁCSVÍZ Zrt megküldte a szeptember 1-jei ülésén elfogadott 13/2011. számú igazgatósági határozatát,, melyben az Igazgatóság felhatalmazta Kurdi Vilmos elnökvezérigazgatót, hogy önkormányzatunk felé a Társaság nevében tegyen

11 11 szándéknyilatkozatot, mely szerint a BÁCSVÍZ Zrt kölcsön formájában az önkormányzat számára biztosítja a Bem utcai építési telkek szennyvízközmű kialakításának finanszírozásához az önkormányzat rendelkezésére álló ,-Ft fedezet és a várhatóan ,- Ft összegű költség közötti különbözetet. A kölcsön visszafizetésére a években realizálódó fejlesztési hányad szolgál biztosítékul a pontos adatok ismeretében megkötendő kölcsönszerződés szerint. Képviselő-testület a tájékoztatást tudomásul veszi. 6/5 Egyéni kérelem elbírálása, melynek tárgya a Ballószög Község tulajdonában álló vezetékes ivóvíz hálózatra történő csatlakozás lehetősége /Írásos kérelmet a 12. számú melléklet tartalmazza/ Polgármester ismerteti a kérelmet, melyben Turi-Kiss Mihály a Ballószög, V. körzet 13/A számú ingatlanra a vezetékes ivóvíz bekötésének engedélyezését kéri. Elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság a mai napon tartott ülésén megtárgyalta a kérelmet és javasolja, hogy a korábban elfogadott ,- Ft befizetését követően köthessen rá az ivóvíz vezetékre. Amennyiben további kérelem érkezik az önkormányzathoz, ezen összeg befizetését követően adjon ki a hivatal engedélyt. Képviselők egyetértenek a javaslattal, így a polgármester szavazást rendel el, melynek eredményeként megállapítja, hogy a testület egyhangú /5 igen/ szavazattal a következő határozatot hozza: 134/2011.( ) számú Kt. határozat Az V. körzet 13/A számú ingatlan vezetékes ivóvíz bekötéséhez történő hozzájárulás meghatározása Ballószög Község Önkormányzat Képviselő-testülete az V. körzet 13/A számú ingatlan vezetékes ivóvíz bekötéséhez történő hozzájárulás összegét ,- Ft-ban határozza meg. Felelős: Katona Imre polgármester Határidő: azonnal 6/6 Új építési telkek kialakítása során érkezett DÉMÁSZ Zrt számlájának felülvizsgálata /Írásos anyagot a 13. számú melléklet tartalmazza/

12 12 Nagy Krisztina tájékoztatja a Képviselőket, hogy a Képviselő-testület korábbi döntése értelmében megrendelésre került az új építési telkek során /20 db ingatlan/ villamosenergia-ellátásának kivitelezése. A szolgáltató ajánlata bruttó ,- Ftról szólt, azzal, hogy az önkormányzat két részletben köteles megfizetni ezen összeget. Az elmúlt napokban ,- Ft befizetésére fizetési felhívás érkezett a DÉMÁSZ Zrt-től, melynek kifizetésére nem került sor, mivel az esedékes összeg ,- Ft lenne. A hivatal felvette a kapcsolatot a Zrt illetékes munkatársával, aki telefonon részletezte a többletköltségek okát. A hivatal továbbra is kifogásolja, hogy az áremelésről semmiféle írásos megkeresést nem küldtek. Képviselők is elfogadhatatlannak tartják a Zrt egyoldalú szerződésmódosítását, illetve az önkormányzat által elfogadott összeg megemelését. Javasolja, hogy a hivatalt, írásban tájékoztassa a szolgáltatót, hogy csak a szerződésben elfogadott összeg kifizetésére kerül sor. Polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapítja, hogy a testület egyhangú /5 igen/ szavazattal a következő határozatot hozza: 135/2011.( ) számú Kt. határozat DÉMÁSZ Zrt által megküldött számla kifizetésének leállítása Ballószög Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az új építési telkek során /20 db ingatlan/ villamosenergia-ellátásának kivitelezése tárgyában a DÉMÁSZ Zrt által megküldött, ,- Ft kifizetését az önkormányzat ne teljesítse és egyben értesítse a szolgáltatót, hogy küldjön új számlát az eredeti szerződésben elfogadott összeg 50 %-áról, ami bruttó ,- Ft. Felelős: Katona Imre polgármester Határidő: ülést követően 6/7 Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági utak fejlesztéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételiről szóló 125/2009./IX.29./ FVM rendeletről szóló ismertetés /Írásos anyagot a 14. számú melléklet tartalmazza/ Polgármester rövid tájékoztatást ad a mezőgazdasági utak fejlesztéséhez nyújtandó támogatások feltételeiről a kiküldött anyag alapján. Elmondja, hogy 2012-ben március 1-je és március 31-e között lehet beadni pályázatot, melynek lehetőségét meg kell vizsgálnia a hivatalnak.

13 13 Képviselők a tájékoztatást tudomásul veszik. 6/8 Aranykor Wellnes fürdőbe szóló bérlet vásárlása /Írásos kérelmet a 15. számú melléklet tartalmazza/ Hosszú Dávid jelezte, hogy a Csillagszem Óvoda dolgozói azzal keresték meg, hogy írásban kérték, hogy a fürdő bérletet továbbra is biztosítsa az önkormányzat. Mb. jegyző elmondja, hogy a kérelem valóban beérkezett a hivatalba. Képviselők véleménye szerint a fürdő bérlet az elmúlt fél év során is kihasználásra került, sok családnak pihenési lehetőséget biztosított. Javasolja a bérlet megvásárlását november 15-től kezdődően fél évre. Polgármester megállapítja, hogy a Képviselők támogatják a fürdő bérlet megvásárlását, így szavazást rendel el, melynek eredményeként megállapítja, hogy a testület egyhangú /5 igen/ szavazattal a következő határozatot hozza: 136/2011.( ) számú Kt. határozat Aranykor Wellnes fürdőbe szóló bérlet vásárlása Ballószög Község Önkormányzat Képviselő-testülete november 15-étől kezdődően fél éves időtartamra az Aranykor Wellnes Fürdőbe fürdőbérletet vásárol a évi költségvetés tartalékalapja terhére. A Képviselő-testület felkéri a mb. jegyzőt, hogy a bérlet megvásárlásával és használatával kapcsolatban tegye meg a szükséges intézkedést. Kéri továbbá, hogy a évi költségvetés módosításánál a fürdőbérlet árát vegye figyelembe. Felelős. Katona Imre polgármester Dr. Jenei Aranka mb. jegyző Határidő: ülést követően Hosszú Dávid tájékoztatást adott a testületnek a jövő évi rendezvények lebonyolításához kiírt pályázati lehetőségről, melyre vonatozóan az önkormányzat szándéknyilatkozatát benyújtotta. A pályázathoz kapcsolódó nyilatkozatról Képviselőtestületi határozat szükséges. Polgármester megköszöni az ismertetést és szavazást rendel el, melynek eredményeként megállapítja, hogy a testület egyhangú /5 igen/ szavazattal a következő határozatot hozza:

14 14 137/2011.( ) számú Kt. határozat LEADER pályázathoz kapcsolódó nyilatkozat Ballószög Község Önkormányzat kinyilatkozza, hogy támogatást igénylő ügyfélként kíván az MVH nyilvántartási rendszerében szerepelni. A Térség Hagyományainak Ápolása célterületű pályázathoz szükséges önerőt az önkormányzat évi költségvetésében biztosítja. Felelős. Katona Imre polgármester Dr. Jenei Aranka mb. jegyző Határidő: ülést követően Egyéb napirendi pont nem lévén, a polgármester megköszöni a jelenlévők munkáját és az ülést 15 óra 50 perckor bezárja. Kmft. Katona Imre polgármester Dr. Jenei Aranka mb. jegyző

5. Egyebek. HATÁROZATOK RÖVID TARTALMA... oldal

5. Egyebek. HATÁROZATOK RÖVID TARTALMA... oldal Polgármesteri Hivatal Ballószög ------------------------------- Szám: 9/2013. J e g y z ő k ö n y v a Képviselő-testület 2013. augusztus 15-i rendkívüli ülésről N a p i r e n d 1. A Helvécia-Ballószög

Részletesebben

N a p i r e n d. 1. A 2013. évi költségvetésről szóló 1/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Katona Imre polgármester

N a p i r e n d. 1. A 2013. évi költségvetésről szóló 1/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Katona Imre polgármester Polgármesteri Hivatal Ballószög ----------------------------- Szám: 8/2013. J e g y z ő k ö n y v Ballószög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 27-i üléséről N a p i r e n d 1. A 2013.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2010. szeptember 30-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi ülésről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2010. szeptember 30-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi ülésről. Szám: 15/2010. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. szeptember 30-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Katona Imre polgármester Geredy Péter

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2013. szeptember 11-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2013. szeptember 11-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésről Szám: 10/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. szeptember 11-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésről Jelen vannak: Katona Imre polgármester

Részletesebben

NAPIREND. 1. A Település Rendezési Tervének módosítása, településfejlesztési koncepció

NAPIREND. 1. A Település Rendezési Tervének módosítása, településfejlesztési koncepció J e g y z ő k ö n y v Szám: 4/2009. Készült: 2009. február 26-án Faluház nagytermében megtartott Közmeghallgatáson. Jelen vannak: Katona Imre polgármester Geredy Péter Károly alpolgármester Gáspár István

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Gara Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 8/2013. (nyilvános) J e g y z ő k ö n y v Készült: Gara Község Önkormányzat képviselő-testületének 2013. június 13. napján megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 27-én 16. 00 órakor a Polgármesteri Hivatal nagytermében megtartott üléséről. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Doboz, Kossuth tér 3. sz. Tel:/Fax: 268-765. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. október hó 25-én (csütörtökön)

Részletesebben

a Képviselő-testület 2013. szeptember 11-én megtartott nyilvános üléséről

a Képviselő-testület 2013. szeptember 11-én megtartott nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2013. szeptember 11-én megtartott nyilvános üléséről Tartalmazza: 193-204/2013.(IX.11.) számú határozatokat 17/2013.(IX.23.) rendeletet JEGYZŐKÖNYV Készült: Csörög Község

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. november 13-án 15 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: jelenléti ív alapján Üdvözölte az ülésen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Perkáta, 2011. július 20. Határozatok: 77-81/2011. (VII. 20.) Rendelet: 11/2011. (VII. 20.)

JEGYZŐKÖNYV. Perkáta, 2011. július 20. Határozatok: 77-81/2011. (VII. 20.) Rendelet: 11/2011. (VII. 20.) PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. július 20-án (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2011. július 20. Határozatok:

Részletesebben

18 számú JEGYZŐKÖNYV. 2011. szeptember 8-án a községháza tanácstermében megtartott rendkívüli testületi üléséről

18 számú JEGYZŐKÖNYV. 2011. szeptember 8-án a községháza tanácstermében megtartott rendkívüli testületi üléséről Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - AQUA-SIÓ Kft. vállalkozási szerződésének tárgyalása - Balatoni

Részletesebben

A m b r ó z f a l v a

A m b r ó z f a l v a J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Ambrózfalva- Csanádalberti- Nagyér- Pitvaros Községek Önkormányzati Képviselőtestületeinek 2013. május 27. napján megtartott együttes testületi üléséről. N A P I R E N D 1.

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám:5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő napirend szerint tartsa ülését, az alábbi kiegészítésekkel:

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő napirend szerint tartsa ülését, az alábbi kiegészítésekkel: 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/12/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 29. napján 13.30 órakor a Szikszói Közös

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 23-20/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. október 30-án (szerdán) 15.00 órakor

Részletesebben

Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2932 Almásfüzitő Petőfi tér 7. Tel.: 34/348-251

Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2932 Almásfüzitő Petőfi tér 7. Tel.: 34/348-251 Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2932 Almásfüzitő Petőfi tér 7. Tel.: 34/348-251 71-12/2011. Jegyzőkönyv Készült: 2011.07.14.-én 09.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 16-án megtartott nyilvános testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 16-án megtartott nyilvános testületi üléséről. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 16-án megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye: Községháza (Bakonykúti, Szabadság u.

Részletesebben

Sonkád Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyve (nyilvános) 19-8/2010.

Sonkád Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyve (nyilvános) 19-8/2010. Sonkád Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyve (nyilvános) 19-8/2010. Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus 17-én megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve,

Részletesebben

1./ Az önkormányzat vagyonáról, a vagyonnal való Kovács Béla gazdálkodás szabályairól szóló rendelet megalkotása

1./ Az önkormányzat vagyonáról, a vagyonnal való Kovács Béla gazdálkodás szabályairól szóló rendelet megalkotása ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8477 APÁCATORNA Szám: 125-18/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Apácatorna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 8-án (szerdán ) 18,00 órai kezdettel

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2013. március 25-én 16.00 órakor Kölked Község Képviselő-testülete nyilvános ülésén, a Polgármesteri Hivatal tanácstermében

Jegyzőkönyv. Készült: 2013. március 25-én 16.00 órakor Kölked Község Képviselő-testülete nyilvános ülésén, a Polgármesteri Hivatal tanácstermében Kölked Község Képviselő-testülete 3/2013. Jegyzőkönyv Készült: 2013. március 25-én 16.00 órakor Kölked Község Képviselő-testülete nyilvános ülésén, a Polgármesteri Hivatal tanácstermében Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Buzsák Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. október 19-én megtartott rendkívüli ülésén Jelen vannak: -, -, - Zakariás Zoltán Vilmos alpolgármester, - Góz Mihály,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. március 7. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. március 7. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről. Halmaj Község Képviselő-testülete EGYÜTTES NYÍLT Szám: 7-5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2013. március 7. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án, 18.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án, 18.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án, 18.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve 4/2014. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv-hitelesítő elfogadása 5/2014.

Részletesebben

01/162-10/2009. JEGYZŐKÖNYV

01/162-10/2009. JEGYZŐKÖNYV 01/162-10/2009. JEGYZŐKÖNYV 2009. május 11-én megtartott rendkívüli nyílt üléséről Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26. Tóth Dezső polgármester, Dr. Lelkes

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET GAZDASÁGI BIZOTTSÁG ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG J E G Y Z Ő K Ö N Y V

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET GAZDASÁGI BIZOTTSÁG ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG J E G Y Z Ő K Ö N Y V BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET GAZDASÁGI BIZOTTSÁG ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Gazdasági Bizottság és a Pénzügyi Bizottság 2011. július 7-én

Részletesebben

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 6. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 6. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 6. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről Határozat/ rendelet száma Tárgya Oldalszám 122/2012. (VIII.06.) kt. h. Tompa város intézményeinek

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2012. március 5-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron kívüli, nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2012. március 5-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron kívüli, nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: 2012. március 5-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron kívüli, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Városháza díszterme. JELEN VANNAK: dr. Garay Rita

Részletesebben

132 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. szeptember 19-én 20 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 52/2014.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6097. Kunadacs, Rákóczi u. 2. 1-1/2011. Kunadacs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. január 27-én megtartott üléséről felvett J E G Y Z Ő

Részletesebben

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 29-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 29-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 29-én megtartott ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 88-95 d, rendelete: 8-9 T á r g y s o r o z a t a 1.)

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 16/2013. sz. jegyzőkönyve. a 2013. október 28-án megtartott üléséről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 16/2013. sz. jegyzőkönyve. a 2013. október 28-án megtartott üléséről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 16/2013. sz. jegyzőkönyve a 2013. október 28-án megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. október

Részletesebben

Készült: A Képviselő-testület 2013. november 28-án megtartott rendkívüli üléséről. Kurucz Attila Deák Attila k é p v i s e l ő k

Készült: A Képviselő-testület 2013. november 28-án megtartott rendkívüli üléséről. Kurucz Attila Deák Attila k é p v i s e l ő k Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám:301/39-46/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2013. november 28-án megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Kis-Pál Miklós

Részletesebben

15/2014. számú. 2014. június 25-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

15/2014. számú. 2014. június 25-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 2336-2/2014. 15/2014. számú 2014. június 25-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 96-117/2014. (VI. 25.) sz. Kth. 8-9/2014.

Részletesebben

Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 25-én 14 30 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 25-én 14 30 órakor megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 25-én 14 30 órakor megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Csontos Máté Zöldág János al Deli Jánosné képviselő

Részletesebben

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014.02.25-én 17:00 órakor Verpelét Város Önkormányzat hivatalos helyiségében

Részletesebben

Valamennyi napirend tárgyalásához tanácskozási joggal meghívottak: Kovács Ildikó aljegyző és Pintér Dezsőné pénzügyi ügyintéző

Valamennyi napirend tárgyalásához tanácskozási joggal meghívottak: Kovács Ildikó aljegyző és Pintér Dezsőné pénzügyi ügyintéző J e g y z ő k ö n y v : Salomvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 13-án (csütörtökön) 14,00 órai kezdettel megtartott rendes üléséről. Az ülés helye: Salomvár önkormányzati épületének

Részletesebben

Készült: Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012.03.29.-én 15.00. órakor megtartott rendes ülésén.

Készült: Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012.03.29.-én 15.00. órakor megtartott rendes ülésén. Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2932 Almásfüzitő Petőfi tér 7. Tel.: 34/348-251 129-4/2012. Jegyzőkönyv Készült: 2012.03.29.-én 15.00. órakor megtartott rendes ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 21-én megtartott nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 21-én megtartott nyilvános üléséről Képviselő-testülete 8066 Pusztavám, Kossuth Lajos u. 64-66. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. november 21-én megtartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal házasságkötő terme 8066

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011 augusztus 24-én tartott üléséről. 188/2011.(VIII.24.)sz. kt. határozat

Részletesebben

TÁRGYSOROZAT. 1./ Előterjesztés a járási hivatalok kialakításához szükséges megállapodás megkötésére.

TÁRGYSOROZAT. 1./ Előterjesztés a járási hivatalok kialakításához szükséges megállapodás megkötésére. Tornyospálca Község Önkormányzat Oktatási, Kulturális, Sport és Településfejlesztési Bizottsága 2012. október 11-ei nyilvános ülésének a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ i: 23-25/2012. TÁRGYSOROZAT

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 337 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének 2015. augusztus 31. napján 9 00 órától a Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2012. augusztus 13.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2012. augusztus 13-án 15.00 órakor

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 20-án megtartott üléséről. Mutató:

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 20-án megtartott üléséről. Mutató: Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 20-án megtartott üléséről Mutató: Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014.október

Részletesebben

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 30-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 30-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 30-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2012.(VIII.31.) önkormányzati

Részletesebben

Iktatószám: 5701-15 /2015.

Iktatószám: 5701-15 /2015. Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, József Attila út. 19. Tel.: 36/ 554-300 Iktatószám: 5701-15 /2015. Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2015. szeptember

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Doboz, Kossuth tér 3. sz. Tel:/Fax: 268-765. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április hó 25-én (csütörtökön)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 17. napján délután 17.00 órai kezdettel megtartott soron következő nyilvános üléséről, Nyáregyháza, Nyáry

Részletesebben

HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 8. számú jegyzőkönyve. 2012. október 24. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI

HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 8. számú jegyzőkönyve. 2012. október 24. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8. számú jegyzőkönyve 2012. október 24. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI 153/2012./X.24./ kt.határozat: 154/2012./X.24./ kt. határozat: 155/2012./X.24./ kt. határozat:

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-10/2013. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. június 10-én 14.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szőlősgyörök községi Önkormányzat 2012. szeptember 27-én tartott képviselőtestületi üléséről. Jelen vannak: Vivert János alpolgármester Perpits László, Palczert Zoltánné,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 20/I/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült a Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 2-án /szerda/ 14 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Kaposmérő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november 3-án megtartott soron következő üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Kaposmérő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november 3-án megtartott soron következő üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kaposmérő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november 3-án megtartott soron következő üléséről. Jelen vannak: Pap József alpolgármester Berecz Pál képviselő Kiss

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Doboz, Kossuth tér 3. sz. Tel:/Fax: 268-765. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. május hó 15-én (szerdán)

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Távol maradt bejelentéssel: Benke József, Horeczki László képviselık

Jegyzıkönyv. Távol maradt bejelentéssel: Benke József, Horeczki László képviselık Jegyzıkönyv Készült Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. október 6. napján 14 00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében kezdıdı rendkívüli nyilvános képviselıtestületi ülésérıl.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. november 29-én 19,25 órai kezdettel.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. november 29-én 19,25 órai kezdettel. 24 / 2010. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 29-én 19,25 órai kezdettel tartott üléséről A képviselő-testületi ülés helyszíne: Városháza nagyterme

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. április 27-én 14.30 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 11/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 22-én 14.00 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

Részletesebben

Fülesd Község Önkormányzat Képviselőtestületi

Fülesd Község Önkormányzat Képviselőtestületi Fülesd Község Önkormányzat Képviselőtestületi Ülésének jegyzőkönyve (nyilvános) 11-6/2010. Fülesd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus 16-án megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve,

Részletesebben

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V Halmaj Község Képviselő-testülete NYÍLT Szám: 7-12/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2012. június 6. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok rendkívüli, együttes képviselő-testületi

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2010. január 28-án megtartott nyílt üléséről

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2010. január 28-án megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2010. január 28-án megtartott nyílt üléséről 2.Napirend: Nevelési-oktatási intézmény Szervezeti Működési Szabályzatának és házirendjének módosítása (Az írásos előterjesztés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nádasd 28/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. január 14-én (csütörtökön) 17 órakor a Művelődési

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. április 28.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. április 28-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

Amely készült 2014.február 05-i nyilvános képviselő-testületi ülésről

Amely készült 2014.február 05-i nyilvános képviselő-testületi ülésről EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Rendeletek: JEGYZŐKÖNYV Amely készült 2014.február 05-i nyilvános képviselő-testületi ülésről 2/2014.(II.06.) Önkormányzat 2014. évi költségvetése 3/2014.(II.06.) Az

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1.Magántulajdonban álló ingatlan vétele Előadó: Oláh Krisztián polgármester

Jegyzőkönyv. 1.Magántulajdonban álló ingatlan vétele Előadó: Oláh Krisztián polgármester Jegyzőkönyv Készült Cigánd Városi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. április 25-én 8 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Jegyzői iroda Jelen vannak: Oláh Krisztián polgármester, Ablonczy

Részletesebben

2.) Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázathoz csatlakozási nyilatkozat elfogadása

2.) Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázathoz csatlakozási nyilatkozat elfogadása J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Helye: Domony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 29.-én megtartott testületi ülésén. Polgármesteri Hivatal Domony, Fő út 98. Jelen vannak: jelenléti ív

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6097 Kunadacs, Rákóczi u. 2. Telefon: 06-76/558-131 Fax: 06-76/422-057 E-mail: kunadacs.ph@tanet.hu 1-5/2011. Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 6-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 6-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 6-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Nyári gyermekétkeztetés biztosítás - A 020/5 hrsz-ú ingatlanon kiépített

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v :

J e g y z ő k ö n y v : J e g y z ő k ö n y v : Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 19. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: Bukodi Károly Horváth Tamás Bukodi Jánosné Buza Ernő Dr. Gallai

Részletesebben

Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 30-án megtartott rendkívüli üléséről felvett J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 30-án megtartott rendkívüli üléséről felvett J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6097. Kunadacs Rákóczi u. 2. Telefon: 76/558-131 Fax: 76/422-057 E-mail: kunadacs.ph@tanet.hu 130-17/2012. Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 221 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2011. május 24-én 8,30 órakor a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 17.00 órakor kezdődő nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 17.00 órakor kezdődő nyílt üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 17.00 órakor kezdődő nyílt üléséről 30-án, Ülés helye: Önkormányzati Hivatal tanácsterme Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vámosgyörk Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 4-én 17.00 órakor tartott üléséről. Jelen vannak: Gedei Zoltán polgármester Hám László alpolgármester Endrész

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Helyszín: Kaba Város Önkormányzat (4183 Kaba, Szabadság tér 1.) emeleti tanácskozó terem

JEGYZŐKÖNYV. Helyszín: Kaba Város Önkormányzat (4183 Kaba, Szabadság tér 1.) emeleti tanácskozó terem 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Kaba Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.november 28-án 14,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Helyszín: Kaba Város Önkormányzat (4183 Kaba, Szabadság tér 1.) emeleti

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 9-én 18.09 órai kezdettel megtartott soros üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 9-én 18.09 órai kezdettel megtartott soros üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 9-én 18.09 órai kezdettel megtartott soros üléséről. Ülés helye: Rábai Miklós Művelődési Ház házasságkötő terme

Részletesebben

KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9184 KUNSZIGET, JÓZSEF A. U. 2. TEL.: (96) 552-003, 485-388, 485-040 FAX.

KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9184 KUNSZIGET, JÓZSEF A. U. 2. TEL.: (96) 552-003, 485-388, 485-040 FAX. KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9184 KUNSZIGET, JÓZSEF A. U. 2. TEL.: (96) 552-003, 485-388, 485-040 FAX.: (96) 552-056 Sz.: III/1-21/2015. Jegyzőkönyv mely készült 2015. október

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ják Község Képviselő-testületének 2013. június 20-án tartott testületi üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ják Község Képviselő-testületének 2013. június 20-án tartott testületi üléséről JÁK KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV Ják Község Képviselő-testületének 2013. június 20-án tartott testületi üléséről Határozatok: 51/2013. (VI. 20.) sz. határozat Eszközbeszerzés az életminőség javítása

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bak község Önkormányzat Képviselő-testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/A.

JEGYZŐKÖNYV. Bak község Önkormányzat Képviselő-testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/A. Bak község Önkormányzat Képviselő-testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/A. Bak, 2015. július 07-i nyílt testületi ülés jegyzőkönyv. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bak község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. szeptember 9-én 14,45 órakor a polgármesteri hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli képviselő-testület üléséről. Jelen vannak: jelenléti ív alapján Napirend:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén. Az ülés helye: Pusztaföldvár Község Önkormányzat Pusztaföldvár,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 322 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2014. május 28-án 9 óra 00 perckor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Javaslat alpolgármester választására, illetménye és költségtérítése

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Javaslat alpolgármester választására, illetménye és költségtérítése JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2010. december 15-én 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Szentbékkálla Község Önkormányzat hivatali helyisége. (Szentbékkálla, Kossuth L. u. 11.)

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Szentbékkálla Község Önkormányzat hivatali helyisége. (Szentbékkálla, Kossuth L. u. 11.) SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 240-8/2014/ÁBR. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én 16:00 órakor megtartott

Részletesebben

19/2011. sz. Készült: 2 példányban.. példány

19/2011. sz. Készült: 2 példányban.. példány 165 19/2011. sz. Készült: 2 példányban.. példány 2011. november 29-én 14 00 órai kezdettel megtartott ülésének a.) jegyzőkönyve b.) 104-120/2011.(XI.29.) határozata c.) 9-10/2011.(XII.07.) önkormányzati

Részletesebben

Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. október 15-én, 17 órakor megtartott ülésének j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. október 15-én, 17 órakor megtartott ülésének j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. október 15-én, 17 órakor megtartott ülésének j e g y z ő k ö n y v e 155/2009. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők elfogadása

Részletesebben

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A. 1./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A. 1./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete Szám: 2-8 /2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2012. május 30-án tartott testületi ülésérıl. Az ülés helye: Faluház,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 08-án 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Csernik

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága 2007. szeptember 10-én tartott nyilvános üléséről Jelen voltak: Fodor Lajos a bizottság elnöke Baji Lajos Tímár Ella Aranyi Tímea Kovács Sándor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 10-én 19. 00 órakor megtartott nyílt üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 10-én 19. 00 órakor megtartott nyílt üléséről. 1 Tömörd Község Önkormányzat 17/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 10-én 19. 00 órakor megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Faluház

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: dr. Baranyai Mária aljegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző.

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: dr. Baranyai Mária aljegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nádasd 22-14/2014. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2014. szeptember 17- én (szerdán) 17 órakor a Nádasd,

Részletesebben

131 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. szeptember 5-én 17 órakor megtartott üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Rendelet 14/2013. (IX.9.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6./2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013.április 30.-án (kedd) 15 órakor tartott üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Madaras község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6456 Madaras, Báthori u. 1. Tel: 79/458-144 Fax: 79/458-084 phmadaras@enternet.hu 13/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Madaras község Önkormányzatának

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 18. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 18. sz. a 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 18. sz. JEGYZİKÖNYV Képviselı-testülete 2011.augusztus. 19.-én megtartott nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Készült:

Részletesebben

Kelebia Községi. Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv

Kelebia Községi. Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. október 8-án tartott nyílt üléséről. 148/2014.(X.08.) sz. határozat A 0407/8

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Bácsszentgyörgy Község Képviselő-testülete 9/2012. (nyilvános) J e g y z ő k ö n y v Készült: Bácsszentgyörgy község képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Községháza

Részletesebben

Távol maradt: Kovács János alpolgármester és Mesterházi László képviselő.

Távol maradt: Kovács János alpolgármester és Mesterházi László képviselő. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nádasd 28-11/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. március 21-én (csütörtökön) 17 órakor a Művelődési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8496. NAGYPIRIT Szám: 137/2014/Np. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagypirit Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. január 14-én (kedden) 17,00 órai kezdettel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Zomba község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. február 16-án megtartott nyilvános üléséről. 2 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Zomba község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szentgyörgyvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 27-én (kedden) 14,00 órai kezdettel a szentgyörgyvölgyi művelődési házban megtartott rendkívüli

Részletesebben