J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Buzsák Községi Önkormányzat Képviselő-testülete október 19-én megtartott rendkívüli ülésén Jelen vannak: -, -, - Zakariás Zoltán Vilmos alpolgármester, - Góz Mihály, Jilling Tibor, Miseta Andrea, Mezriczky Ferenc, Dr. Szűcs Tibor képviselők. köszönti a rendkívüli ülésen megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy 7 fő képviselő megjelent, az ülés határozatképes és megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri Góz Mihály és Jilling Tibor képviselőket. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy az alábbi napirendi pontokat tárgyalja meg: 1./ Járási hivatalok kialakításához megállapodás kötése. Előadó: 2./ Közös Önkormányzati Hivatal létrehozására Megállapodás-tervezetről, Alapító Okiratról tájékoztató. Előadó: 3./ A képviselő-testület 104/2012. (IX.27.) KT.sz. határozatának visszavonása. Előadó: 4./ A képviselő-testület 92/2012. (VIII.31.) KT. sz. határozatára érkezett törvényességi javaslat elfogadása. Előadó: 5./ Buzsáki Sportegyesület részére a sportöltözö felújítására anyagi támogatás biztosítása. Előadó: 6./ Kissné Ambrusics Mária Buzsák, Május 1.u.38/a.szám alatti lakos anyagi támogatás kérése. Előadó:

2 7./ Miseta Andrea Buzsák, Lenin u.34.szám alatti lakos visszatérítendő kamatmentes lakásvásárlási kölcsön igénylése. Előadó: 8./ Tájékoztatók. A képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 108/2012. (X.19.) KT.sz. határozat A képviselő-testület a javasolt napirendi pontokkal egyetért, megtárgyalásukat a mai ülés napirendjére tűzi. 1./ Járási hivatalok kialakításához megállaodás kötése: Előadó: A Járási hivatalok kialakítására vonatkozó előterjesztést a képviselők írásban megkapták. Buzsák község vonatkozásában csak azért kell megállapodást kötni, mert itt csak ügysegédet kíván a járási hivatal működtetni. A hivatalban kell egy helyiséget biztosítani az ügysegédnek térítésmentesen. Kéri a képviselő-testületet értsen egyet a megállapodással és hatalmazza fel a polgármestert az aláírására. Az ügysegéd hetente egy vagy két alkalommal 1-2 órára jön csak ki a községbe, nem kérnek külön irodát. Egy iróasztalra van szükségük, ahol az ügyfelekkel tudnak tárgyalni. A képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 109/2012. (X.19.) KT.sz. határozat 1./ Buzsák Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a járási hivatalokról szóló 218/2012. (VIII.13.) Korm.rendelet 2.mellékletében előírt megállapodást a Somogy Megyei Kormányhivatallal megköti.

3 2./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás és a teljességi nyilatkozat aláírására Felelős : Határidő: október / Közös Önkormányzati Hivatal létrehozására Megállapodás-tervezetről, Alapító Okiratról tájékoztató: Előadó: A Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásával kapcsolatos megállapodás-tervezet, valamint az Alapító Okirat-tervezetet a képviselők írásban megkapták. A megállapodás-tervezet 10. pontjában szerepelnek a fizetési kötelezettségek. Külön megállapodást kell kötni, hogy a létrehozandó Közös Hivatalban a jegyző, a pénzügyi munkatárs, valamint az aljegyző munkabéréhez és egyéb költségeihez mindkét település lakosságarányosan járul hozzá, a többi köztisztviselő munkabérét és a járulékokat pedig minden település saját költségvetéséből fedezi. Úgy gondolja úgy korrekt az elszámolás, ha mindegyik hivatal saját maga fizeti a működési költségeket és a saját dolgozói munkabérét és járulékait. Tájékoztatásképpen elmondja, hogy a Megállapodás-tervezetet is és az Alapító Okirattervezetet is megküldte a Somogy Megyei Kormányhivatalhoz egyeztetésre, továbbá az Alapító Okiratot egyeztetésre a Magyar Államkincstárnak is megküldte. A javaslatok alapján került összeállításra az anyag, mindkét szerv elfogadásra javasolta. Most a képviselő-testületeknek az elvekben kell megegyezni, mivel az Önkormányzati törvény módosítása most van folyamatban és még lesznek változások december 31-ig. A létrejön a Közös Hivatal akkor lesz jogosultsága valamennyi szabályzatot ennek megfelelően elkészíteni. Szőlősgyörök község képviselő-testülete is elfogadta a tájékoztatót a tervezetekről, a végleges döntést együttes képviselő-testületi ülésen kell meghozni illetve elfogadni. Most még van lehetőség a módosításra, javaslatok beépítésére. H o z z á s z ó l á s o k: Góz Mihály képviselő Az Alapító Okirat 6. pontjában szerepel az intézmény által ellátandó szakfeladatban csak az önkormányzati elszámolás költségvetési szerveikkel.

4 Úgy gondolja ki kellene egészíteni az intézményekkel kifejezéssel is. Az óvoda visszakerül önkormányzati fenntartás alá, ugyan nem lesz önállóan gazdálkodó intézmény. Szintén az Alapító Okirat 10. pontjában a munkáltató jog és egyéb munkáltatói jogról nincs szó. Korábban a jegyző vonatkozásában a munkáltató jogokat a képviselő-testület gyakorolta, most úgy tudja, hogy ebben is változás lesz, ezt nem kellene szabályozni? Miseta Andrea képviselő Az Alapító Okirat 9. pontjában fel vannak sorolva az intézmények, hiányolja belőle a Népművészeti Tájházat. Jilling Tibor képviselő Azt kérdezi, ha az önkormányzat új intézményt alapít, akkor az Alapító Okiratot módosítani kell hozzá? Nem lehet egy általános szöveget beépíteni az esetlegesen tervezett intézményre vonatkozóan? Úgy gondolja ez benne van, de a Szervezeti és Működési Szabályzat részletesen fogja szabályozni a feladatokat. Vannak még olyan szabályzatok, melyek az Alapító Okiratnak sarkalatos pontja lesz. Az Alapító Okiratba annyira részletesen mindent nem lehet leírni, ez konkrétan a hivatal működését tartalmazza, és ezek a szabályzatok fogják az Alapító Okirat tartalmát részletezni. Az új önkormányzati törvényben benne van, hogy január 1-től nem a képviselő-testület gyakorolja a jegyző felett a munkáltatói jogokat, hanem a polgármester. Az Alapító Okirat 9.pontja kiegészítésre kerül a Népművészeti Tájházzal. Az Alapító Okiratot annak megfelelően kell módosítani, ahogy a képviselő-testület a működése vonatkozásában dönt. Nem lehet függelékként vagy mellékletként kezelni. Zakariás Zoltán Vilmos alpolgármester A Megállapodás 6. pontja szerint a jegyzőt, aljegyzőt a polgármesterek nevezik ki határozatlan időre. Azt megtalálta, hogy a jegyzőt pályázat útján lehet kinevezni, viszont az aljegyzőre vonatkozóan nem talált semmit. Hogyan működik az aljegyző kinevezése? Ez a törvény van módosítás alatt a Parlament előtt, eddig az Ötv. szerint mindenkinek jegyző, aljegyző pályázni kellett volna. Rájöttek arra, hogy az a jegyző aki elvégzi azt a feladatot, hogy létrehozza a hivatalt, neki nem kell pályázatot benyújtani. Nem lesz kötelező a képviselő-testületnek kiírni a pályázatot a már működő személyére, amennyiben meg vannak vele elégedve. Az aljegyzőre minden esetben ki kell írni a pályázatot, abban az esetben nem kell kiírni, ha már működő aljegyző lenne, ugyan az vonatkozna rá, mint a jegyzőre. Mivel eddig Buzsák községben nem volt aljegyző, ki kell írni a pályázatot.

5 Jilling Tibor képviselő Azt kérdezi, hogy ilyen kicsi hivatalba, mint Buzsák kötelező aljegyző alkalmazása? Igen kötelező aljegyzőt kinevezni és kötelező a felsőfokú pénzügyi irodavezető alkalmazása is. Nem lehet középfokú végzettségű. Mezriczky Ferenc képviselő A Megállapodás 5. pontjában a létszámadatokban hol szerepel az aljegyző? Mivel az aljegyző személyét Buzsák fogja adni, a jegyző tesz javaslatot az aljegyző személyére. Szőlősgyörökben is egyetértenek azzal, hogy meg vannak a képesítési előírások, a 11 fő akivel feláll az új hivatal - rendelkezik azzal a képesítéssel, hogy jegyző, aljegyző, pénzügyi irodavezető és szociális irodavezető legyen. Nagyon jó helyzetben van mindkét település, mert sok felsőfokú végzettségű ember van, aki itt dolgozik. Nem kell létszámot bővíteni, ezen a 11 főn belül meg tudják oldani, hogy ezeket a feladatokat korrektül el lehessen látni. A létszám nem fog változni, mivel kötelező aljegyző alkalmazása, ezért a létszámon belül lesz ez megoldva. Mezriczky Ferenc képviselő Az előbb arról volt szó, hogy az aljegyzői állásra pályázni kell, most azonban nyilvánvalóvá vált, hogy Buzsák fogja adni az aljegyzőt, tehát ebből az 5 főből kerül ki az aljegyző. Azt kérdezi, hogy az aljegyző egy külön munkakört jelent vagy kapcsolt munkakört? Az aljegyző alkalmazása kötelező lesz, egyedül Buzsák és Szőlősgyörök van abban a helyzetben, hogy az apparátusból tud aljegyzőt alkalmazni. Az aljegyzőt a jegyző bízza meg a feladatokkal, a jegyző hatáskörébe tartozik, hogy milyen feladatokkal bízza meg szociális, pénzügyi, stb. -. Megvannak a feladatok, megvannak a hatáskörök, annak megfelelően lehet a működést biztosítani. Az aljegyzői feladat nem önálló munkakört jelent, kapcsolt munkakörben fogja ellátni feladatát. Mezriczky Ferenc képviselő Mivel jegyző asszony azt mondta, hogy az aljegyzői állás önálló munkakör, de megbízzák egyéb feladat ellátásával is, ez azt jelenti, hogy lesz egy köztisztviselői és egy aljegyzői fizetése is?

6 Nem érti a logikát, mert, ha meg kell pályáztatni az aljegyzői állást, akkor kinél, a jelenlegi 5 főnél pályáztatják meg? Úgy gondolja, ha pályázatról van szó, akkor bárki pályázhat, ezért is kérdezte, hogy önálló munkakörről van-e szó. Nem külön fizetést kap, hanem csak a köztisztviselői munkabéréhez vezetői pótlékot fog kapni az aljegyző. Igazából a két települést egy jegyző el tudná látni, de mivel a törvény előírja, így kötelező az aljegyző alkalmazása. Bárki pályázhat, de úgy gondolja, ha meg vannak azok a személyek, akik ezeket a feladatokat el tudják látni, mert a képesítésük is megvan hozzá, akkor abban kell gondolkodni, hogy a saját apparátusból ezt a személyt tudják biztosítani és nem kell külsőst bevonni. Amennyiben külső személyt alkalmazna a hivatal aljegyzőként, úgy külön munkabére lenne. A tervezetben nem szerepel külsős személy alkalmazása, hivatalon belül meg lehet oldani a személyét. A Közös Önkormányzati Hivatal létrehozására vonatkozó Megállapodást és Alapító Okiratot Szőlősgyörök községgel együttes ülésen kell elfogadni. Az együttes ülésre itt Buzsákon kerül sor, október 25-én órakor. Kéri a képviselő-testületet, hogy a tervezetekről szóló tájékoztatót fogadja el. A képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 110/2012. (X.19.) KT.sz.határozat A képviselő-testület Szőlősgyörök községgel létrehozandó Közös Önkormányzati Hivatal Megállapodás-tervezetéről, Alapító Okiratáról szóló tájékoztatót elfogadja. 3./ A képviselő-testület 104/2012. (IX.27.) KT.sz. határozatának visszavonása: Előadó: Az elmúlt képviselő-testületi ülésen döntöttek arról, hogy a Buzsák 984/N. hrsz-ú ingatlan, mely természetben Csisztafürdőn található, elővásárlási jogáról a testület nem kíván lemondani.

7 Időközben azonban az ingatlan tulajdonosa visszalépett az eladástól, az ingatlant nem kívánja értékesíteni, ezért a képviselő-testület korábban hozott határozata okafogyottá vált. Kéri a képviselő-testületet, hogy a 104/2012. (IX.27.) KT.sz. határozatát vonja vissza. A képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 111/2012. (X.19.) KT.sz. határozat A képviselő-testület a 104/2012. (IX.27.) KT.számú határozatát visszavonja. 4./ A képviselő-testület 92/2012. (VIII.31.) KT. sz. határozatára érkezett törvényességi javaslat elfogadása: Előadó: A Somogy Megyei Kormányhivatal az XV-B-3/1488/2012. számú levelében törvényességi javaslattal élt a képviselő-testület 92/2012. (VIII.31.) KT.számú határozatára. A törvényességi javaslat szerint a képviselő-testület e határozatával a lakáscélú támogatásokról szóló 11/2009. (VII.14.) rendelete alapján kamatmentes visszatérítendő lakásvásárlási kölcsönt biztosításáról döntött. A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv (4) bek. a.) pontja alapján a képviselő-testület zárt ülést tart állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor, ha az érintett a nyilvános tárgyalásba nem egyezik bele. A képviselő-testület megsértette a fenti jogszabályt, amikor a fenti napirendi pontról az érintett hozzájárulása nélkül nyilvános ülésen döntött. A Somogy Megyei Kormányhivatal javasolja, hogy a személyes adatok védelme érdekében a jövőben az olyan napirendi pontokat, amelyek esetében a személyes adatok védelmének kötelezettsége felmerül, zárt ülésen tárgyalja a képviselő-testület, ha az érintett személy a nyilvános tárgyalásba nem egyezik bele. Kéri a képviselő-testületet, hogy a fenti határozatra érkezett törvényességi javaslatot fogadja el és a jövőben személyes ügyekben gondosabban járjon el.

8 A képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 112/2012. (X.19.) KT.sz. határozat 1./ A képviselő-testület a Somogy Megyei Kormányhivatal XV-B-3/1488/2012. szám alatt a képviselő-testület által hozott 92/2012. (VIII.31.) KT.számú határozatra tett törvényességi javaslatot elfogadja. 2./ A képviselő-testület a helyi Önkormányzatokról szóló évi LXV.-tv (4) bek. a.) pontja alapján a jövőben az olyan napirendi pontokat, amelyek esetében a személyes adatok védelmének kötelezettsége felmerül, zárt ülésen tárgyalja, ha az érintett a nyilvános tárgyalásba nem egyezik bele. 3./ A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a törvényességi javaslat elfogadásáról a Somogy Megyei Kormányhivatalt tájékoztassa. Felelős : Határidő: november / Buzsáki Sportegyesület részére a sportöltözö felújítására anyagi támogatás biztosítása: Előadó: Mint azt a képviselők is tudják megkezdődött a sportöltöző felújítása, melynek során kiderült, hogy az öltöző tetejét nem csak felújítani kell, hanem teljesen át kell építeni. A jelenlegi tetőszerkezet olyan rossz állapotban van, hogy arra héjazatot már nem lehet tenni. A pályázat azonban nem tartalmaz teljes átépítést, ezért árajánlatot kértek erre vonatkozóan. Az új tető építésének költsége az árajánlat alapján e Ft., melyet a Sportegyesület nem tud megfinanszírozni. Az öltöző az Önkormányzat tulajdona, használója pedig a Sportegyesület, ezért kérik az anyagi támogatást. Kéri a hozzászólásokat, javaslatokat.

9 H o z z á s z ó l á s o k: Mezriczky Ferenc képviselő Támogatni tudja a kérelmet, de azt kérdezi, hogy a SE. ebbe az összegbe mekkora arányban szeretne részt venni, mivel minden évben kapnak 3 millió Ft. támogatást. Ez egy plusz támogatás lenne, ezért azt javasolná, hogy valamilyen módon járuljon hozz, bár nem tudja milyen anyagi helyzetben vannak. Nehezményezi továbbá, hogy a pályázatot megelőzően, aki a pályázatot készítette nem volt eléggé körültekintő és szakmailag nem hozzáértő volt, hogy ezeket a hibákat nem vette észre. Amennyiben ezt a beruházást valaki felmérte, ezt a jelenlegi állapotot rögzíteni kellett volna és feltüntetni, hogy statikailag nem építhető be a tető. A kérelmet támogatja, de valamilyen formában a sport is járuljon hozzá. Igaz, amikor a pályázathoz felmérték az épületet fel kellett volna mérni milyen állapotban van a tető. Mentségére legyen mondva, hogy a pályázat elkészítésére 2 nap állt rendelkezésére. A költségek azért e Ft-ra jöttek ki, mert a sport nagyon sok társadalmi munkát vállal még ez mellé (fal bontás, tető bontás, betongerendák berkása, stb.). Úgy gondolja ez a beruházás nem elherdált pénz, a vagyon megóvása és az öltöző Buzsák község tulajdona, vagyona. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a sportöltöző tetőépítését a évi költségvetése terhére Ft. összeggel támogassa. A képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 113/2012. (X.19.) KT.sz. határozat 1./ A képviselő-testület a sportöltöző tetőépítését a évi költségvetés terhére Ft. összeggel támogatja. 2./ Utasítja a polgármestert, hogy a támogatási összeg kiutalásáról a számla benyújtását követően intézkedjen. Felelős : Határidő: értelem szerint Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a 6. és a 7. napirendi pont megtárgyalására zárt ülést rendeljen el.

10 A képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 114/2012. (X.19.) KT.sz. határozat A képviselő-testület Kissné Ambrusics Mária Buzsák, Május 1.u.38/a.szám alatti lakos anyagi támogatás kérése valamint. Miseta Andrea Buzsák, Lenin u.34.szám alatti lakos visszatérítendő kamatmentes lakásvásárlási kölcsön igénylése című napirendi pontok megtárgyalására zárt ülést rendel el. A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül. 8./ T á j é k o z t a t ó k: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a tervezett térfigyelő kamera létesítésére az E.On küldött egy árajánlatot, oszlop bérleti díja 0 Ft, csatlakozók kiépítése Ft + ÁFA/ db., ez Ft-os költséget jelent, plusz a kamerákat (korábban 9 db. felszereléséről volt szó). Nem tett azonban említést az áramhasználatra, úgy gondolja, hogy másoktól is kell kérni még árajánlatot. Tájékoztatja továbbá a testületet, hogy a hivatalban egy új irodahelyiség kialakítása vált szükségessé. A volt jegyzői iroda került két részre osztásra, mivel a pénzügyet a Közös Hivatal miatt ketté kell venni, továbbá a titkárságnak is közel kell, hogy legyen a jegyzőhöz és a polgármesterhez. Elmondja továbbá, hogy a kazánprogramra benyújtott pályázat nyertes lett, annyi változás történt, hogy új kazánházat építeni nem lehet, ezért a faaprítékos kazánok a jelenlegi garázsba való elhelyezésük megoldható lenne, amennyiben a képviselő-testület hozzájárul. A mezőgazdasági program miatt mindkét garázsba terményeket tárol az Önkormányzat, mindkét gépkocsi az udvaron áll. Hosszútávon azon kell majd gondolkodni, hogy tároló helyiségeket kell építeni. Az óvodánál ilyen jellegű probléma nincs, ott a pályázat szerint megoldható faaprítékos kazán beépítése. A pályázat plusz 2 fő közhasznú foglalkoztatott személy alkalmazását is lehetővé teszi egy éves időszakra. A temetőnél a kapu készítése elkezdődött, továbbá a nagy kereszthez egy kandelláber kiépítését megkezdték. A lámpatestet Bándi István vállalkozó ajánlotta fel, a vezetékhez az árkot a közhasznú dolgozók kiássák, a villanyvezeték megvásárlása az Önkormányzat költségére történik. Ez a vezeték leásásra valamennyi stáció mellé, ha az új stációk elkészülnek, akkor esetlegesen meg lehessen majd világítani őket.

11 Tájékoztatja továbbá a testületet, hogy a Virágos Magyarországért pályázat nyerteseinek a díjátadó ünnepség Hévizen lesz, melyre Buzsák is meghívást kapott, mint a pályázatban résztvevő település. A faluban a nyári virágok kiszedésre kerültek, helyette beültetésre kerültek az árvácskák. Elmondható, hogy mindenki meg van elégedve a faluval, a környezettel. Tervek között szerepel a községben az aszfalt út és az árok közötti útpadka legyalultatása. Mindenhol lejebb van az út, mint a padka, így a víz nem tud lefolyni. Mezriczky Ferenc képviselő Az úthoz kapcsolódóan kérdezi, hogy a József A.u. és a Petőfi S. u. útkereszteződéssel mi az elképzelése polgármester úrnak, ugyanis az út jóval magasabban van, mint az árok és valamennyi csapadék a lakóházak felöli oldalra folyik, hiába van árok ásva a túloldalon. Jilling Tibor képviselő Nem tudja mennyire helytálló az információja, miszerint az Ady E.u.2.sz. és a József A.u.1.sz. ingatlan kerítései 3 m-rel kijebb van, mint ahogy a telekhatár van. Képviselő úr által elmondottakat már ő is hallotta, ezt csak úgy lehet tisztázni, ha újra felmérésre kerülnek a területek. Amennyiben a képviselő-testület vállalja a költségeket, úgy egy földmérőt meg lehet bízni a munkálatokkal. Zakariás Zoltán Vilmos alpolgármester Ha ez a megoldás a területrendezésre, akkor ki kell méretni a területet. Javasolja a képviselő-testületnek, bízzanak meg egy szakembert, hogy az Ady E.u. 1.sz. és a József A.u.1.sz. ingatlan beépítetlen belterületi ingatlanok telekhatár vonalait felmérje és a vállalja a költségeket. A képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 117/2012. (X.19.) KT.sz. határozat 1./ A képviselő-testület a Buzsák, Ady E.u.1.sz. valamint a Buzsák, József A.u.1.sz. alatti ingatlanok telekhatár rendezésével kapcsolatos költségeket a évi költségvetése terhére vállalja.

12 2./ Felhatalmazza a polgármestert, hogy a megbízási szerződést a fenti ingatlanok ügyében aláírja. Felelős : Határidő: értelem szerint Tájékoztatja továbbá a testületet, hogy Csisztafürdőn a beruházás folyik, december 31-ig el kellene készülni, az új fürdő nyitása tavasza. A fürdő jelenleg nyitva van. A gyógycentrum építésével kapcsolatosan is merültek fel újabb problémák, a korábbi képviselő-testület engedélyt adott a 120 ha-os területre új kút fúrására, ami miatt a gyógycentrumhoz nem biztos, hogy engedélyeznek újabb kút fúrását. Ahhoz, hogy átadható legyen a víz, a harmadik személy hozzájárulása is szükséges A Vízügyi Igazgatóság szerint ugyanaz a vízadó réteg. A jövő héten még lesz egy egyezetés, a tervező szerint újabb több millió Ft-ba kerülnének a különböző tanulmányok elkészítése, amit még tudna is vállalni, csak ez megint nagyon sok időbe kerülne és addig semmilyen munkálatokat nem kezdhet meg, amíg nem lesz minden tisztázva. A Rendezési Terv módosítására vonatkozó záróvéleményt a főépítésztől a hivatal megkérte. Csisztafürdővel kapcsolatos még, hogy a hivatalt megkereste a TDM (turisztikai irodákat fogja össze) Iroda és elmondták, hogy bármilyen turisztikával kapcsolatos pályázatot nyújt be Buzsák, az Ő hozzájárulásuk szükséges, ezért csatlakozni kell hozzájuk. Információja szerint az a település, akinek az Irodának a tagja és van Tourinform Irodája, az átcsatolásra kerül a TDM Irodához. Ez az Iroda nyert egy projektet Balatonfenyves-Imremajortól egy tursita kerékpár útvonal kialakítására. Nem kerékpár utat építenek, hanem a meglévő földutakat használva, állomásokat kiépítve szerepel benne Csisztafürdő is - kívánják a turistákat idehozni. Céljaik között szerepel a kisvasút újraindítása is. A kisvasútra vonatkozóan a MÁV Start átvette a kisvasútakat és azon vannak, hogy a régi szakaszokat felújítsa. Látnak benne fantáziát idegenforgalom szempontjából is. Megkereste a hivatalt egy telektulajdonos, akinek Csisztafürdőn vannak belterületi beépítetlen telkei, hogy a kivetett telekadót az Önkormányzat engedje el, ennek fejébe ő a cégeit idetelepíti, telephelyet létesít. Az idei évre a telekadó kivetésre került, amit neki ki kell fizetni, jövő évtől pedig az iparűzési adó nem marad teljes egészében az Önkormányzatok bevételei között. Az általános iskolával kapcsolatosan elmondja, hogy Lengyeltótiból Buzsák 12 gyerek jár iskolába, Lengyeltótiból pedig Fonyódra 15 gyerek jár. Ők azonban csak azért járnak Fonyódra, mert ott folyik angol nyelvoktatás is. Igazgató úrral egyeztetett, hogy Buzsákon nem lehetne-e megoldani az angol nyelv oktatását a jövő tanévtől kezdődően.

13 Góz Mihály képviselő Az intézményben a törvény szerint egy idegennyelv oktatása kötelező, a felmérés alapján a szülők 75 %-a a német nyelvet választotta. Ennek ellenére megoldható lenne, hogy 4. évfolyamtól bevezetésre kerülne a német nyelv mellé az angol is fakultatív formában második nyelvként. B e j e l e n t é s e k: Zakariás Zoltán Vilmos alpolgármester Tudomás szerint a téli szociális közmunka pályázatban szerepelt 2 db.kerékpár vásárlása is, ami meg is történt és van egy plusz kerékpár is. Az Idősek Klubja dolgozói saját kerékpárral járnak ki az időseket gondozni, az a kérése, hogy ezeket a kerékpárokat adják a dolgozóknak szolgálati használatra. Egyik kerékpárt már megkapták, a másik kettő a raktárban van, mivel azonban nem állandó személyzetről van szó, két személy mindig helyben van. A másik két kerékpár startos közmunkaprogramhoz tartozik és nem az Alapszolgáltatási Központé. Erről majd még beszélnek. Az Idősek Klubjával kapcsolatosan az Alapszolgáltatási Központ vezetője javaslata szerint még bővíteni kellene a létszámot. A faluban azonban így is azt mondják, többen vannak már, mint az Önkormányzatnál. Arra lehetne lehetőség, ha 16 fő fogyatékos személyt behoznának az IK-ba, akkor plusz 2 fő dolgozónak lehetne még munkát biztosítani, erről viszont majd a képviselő-testületnek kell majd dönteni. Dr. Szűcs Tibor képviselő Kéri, hogy az orvosi rendelőnél a patakon lévő hidat javíttassa meg az Önkormányzat, eléggé balesetveszélyessé vált. A híd javítását megoldja a hivatal. Jilling Tibor képviselő Az Önkormányzat Csisztafürdőn vásárolt egy ingatlant, javasolja, hogy a környezetét tegyék rendbe, mivel eléggé elhanyagolt állapotban van.

14 megköszöni a rendkívüli ülésen való megjelenést, az ülést bezárja. kmft. Dr. Illyés Erzsébet mb. jegyző Kara Lajos polgármester Hitelesítők: Góz Mihály képviselő Jilling Tibor képviselő

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V készült Buzsák Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2012. november 13-án megtartott ülésén Jelen vannak: -, - Dr. Illyés Erzsébet mb.jegyző, - Zakariás Zoltán Vilmos alpolgármester,

Részletesebben

J EG Y Z Ő K Ö N Y V

J EG Y Z Ő K Ö N Y V J EG Y Z Ő K Ö N Y V Készült Buzsák Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. szeptember 27. napján megtartott rendkívüli ülésén Jelen vannak: -, - Dr. Illyés Erzsébet mb. jegyző, -, - Góz Mihály,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V készült Buzsák Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. február 10. napján megtartott rendkívüli ülésén Jelen vannak: -, - Radóné Lelkes Erika mb. jegyző, - Zakariás Zoltán

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Mocsáry Balázs polgármester Tóthné Rakusz Julianna és Fodor Imre képviselőket javasolja jegyzőkönyv hitelesítőnek.

Jegyzőkönyv. Mocsáry Balázs polgármester Tóthné Rakusz Julianna és Fodor Imre képviselőket javasolja jegyzőkönyv hitelesítőnek. 1 Jegyzőkönyv Készült: A Csévharaszt Község Polgármesteri Hivatal Dísztermében 2011. augusztus 11-én megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről. Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív szerint.

Részletesebben

Művelődési Ház tanácskozó terme, Lesenceistvánd

Művelődési Ház tanácskozó terme, Lesenceistvánd LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8319 Lesenceistvánd, Kossuth L. u. 145. Ügyiratszám: 166-1/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Jelen vannak: Tanácskozási joggal:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V készült Buzsák Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. október 31. napján megtartott ülésén Jelen vannak: -, - Dr. Illyés Erzsébet jegyző, - Zakariás Zoltán Vilmos alpolgármester,

Részletesebben

Szám: 123-25/2013. Készült: 4 példányban

Szám: 123-25/2013. Készült: 4 példányban Szám: 123-25/2013. Készült: 4 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének és Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án 17,00

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v 10-20/2008.

J e g y z ő k ö n y v 10-20/2008. J e g y z ő k ö n y v 10-20/2008. Készült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. szeptember 11-én tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester Zrinszki

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA J E G Y Z Ő K Ö N Y V

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 15/2015 BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 16-án, (szerdán) 8:15 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2010. június 9-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2010. június 9-én tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-6/2010./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. június 9-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T

T Á R G Y S O R O Z A T Tiszaszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 11-én napján az önkormányzat tanácskozó termében megtartott ülésének: a./ Tárgysorozata b./ jegyzőkönyve c./ határozatai : 49-53

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kengyel Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. június 16. napján megtartott soron kívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kengyel Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. június 16. napján megtartott soron kívüli üléséről. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kengyel Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. június 16. napján megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye:községháza, tanácskozó terme Jelen vannak: Nagy

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. november 2-án 18,00 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. november 2-án 18,00 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről 21 / 2009. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 2-án 18,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A rendkívüli képviselő-testületi ülés helyszíne:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2011. október 24-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2011. október 24-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi üléséről Szám: 18/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. október 24-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi üléséről Jelen vannak: Katona Imre polgármester Gróf Zoltán

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/132-44/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. november 26-án

Részletesebben

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, József Attila u. 19. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 20.-i ülésének J E G Y Z Ő

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 21/2012. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2012. július 12. napján megtartott R E N D K Í V Ü L I K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban 1

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 17. napján délután 17.00 órai kezdettel megtartott soron következő nyilvános üléséről, Nyáregyháza, Nyáry

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. NOVEMBER 8. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. NOVEMBER 8. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 27/2012. sz. TERKA Jegyzőkönyv Készült: 2012. november 8-án 14:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésről. Testületi ülés helye:

Részletesebben

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. augusztus 18-án. megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. augusztus 18-án. megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. augusztus 18-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve 11/2015. (VIII.19.) önkormányzati rendelet a temetőkről és a temetkezésről 198/2015.

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. SZEPTEMBER 26-I SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. SZEPTEMBER 26-I SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. SZEPTEMBER 26-I SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 9/2011. (IX. 27.) önkormányzati rendelet 2011. évi költségvetéséről szóló

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 263-11/2012. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t:

T á r g y s o r o z a t: A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! Balkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. szeptember 15-én megtartott nyilvános ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV rendkívüli nyílt üléséről Az ülés helye: Bicske Városháza I. emeleti díszterem Bicske, Hősök tere 4. Az ülés időpontja: 2015. november 19. 8 30 Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők:

Részletesebben

Amely készült 2014.február 05-i nyilvános képviselő-testületi ülésről

Amely készült 2014.február 05-i nyilvános képviselő-testületi ülésről EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Rendeletek: JEGYZŐKÖNYV Amely készült 2014.február 05-i nyilvános képviselő-testületi ülésről 2/2014.(II.06.) Önkormányzat 2014. évi költségvetése 3/2014.(II.06.) Az

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V a képviselő-testület 2006. január 31-én megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V a képviselő-testület 2006. január 31-én megtartott üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/1/2006. J E G Y Z Ő K Ö N Y V a képviselő-testület 2006. január 31-én megtartott üléséről Határozatok száma: 1-11. Rendeletek száma: 1-2. SZANK KÖZSÉGI

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 12-én, csütörtökön 17.00 órakor megtartott testületi ülésén.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Szőlősgyörök község Önkormányzat 2008. október 29-én tartott képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: Perpits László, Locker Lászlóné, Faragó József, Ballér József Lajosné,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. augusztus hó 6. napján megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Dénes László polgármester Siket Sándor alpolgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Doboz, Kossuth tér 3. sz. Tel:/Fax: 268-765. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. október hó 25-én (csütörtökön)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 4. Poroszló Község Önkormányzat 2011. évi 1. számú költségvetési rendeletének módosítása.

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 4. Poroszló Község Önkormányzat 2011. évi 1. számú költségvetési rendeletének módosítása. 140 JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. augusztus 31-én (szerdán) 14.00 órai kezdettel tartott nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló Jelen vannak: Meghívottak: Bornemisza János polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. november 29-én 19,25 órai kezdettel.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. november 29-én 19,25 órai kezdettel. 24 / 2010. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 29-én 19,25 órai kezdettel tartott üléséről A képviselő-testületi ülés helyszíne: Városháza nagyterme

Részletesebben

1. sz. Jegyzőkönyv. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. január 26-i üléséről.

1. sz. Jegyzőkönyv. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. január 26-i üléséről. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése 1. sz. Jegyzőkönyv Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. január 26-i üléséről. Jelen vannak: a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív szerint

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. október 31-én 18 óra 00 perckor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

8/2009. számú 2009. május 13-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

8/2009. számú 2009. május 13-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 6289-1/2009. 8/2009. számú 2009. május 13-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 82-86/2009. (V.13.) sz. Kth.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Önkormányzat Kapolcs. Száma: 94-15/2010.

JEGYZŐKÖNYV. Önkormányzat Kapolcs. Száma: 94-15/2010. Önkormányzat Kapolcs Száma: 94-15/2010. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselőtestülete 2010. november 24-én 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

Apaj Község Polgármesteri Hivatal 2345. Apaj, Fő tér 2. Jegyzőkönyv Készült Apaj Község Képviselő-testületének 2007. augusztus 30-án megtartott rendkívüli üléséről 115/2007.(VIII.30.) 116/2007.(VIII.30.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bagi Polgármesteri Hivatal tárgyalójában 2014. április 24.-én megtartott képviselőtestületi

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bagi Polgármesteri Hivatal tárgyalójában 2014. április 24.-én megtartott képviselőtestületi 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bagi Polgármesteri Hivatal tárgyalójában 2014. április 24.-én megtartott képviselőtestületi ülésén. Jelen vannak: Tóth Gábor polgármester, Dr. Balatoni Gyöngyi alpolgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Buzsák Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. július 13-án megtartott ülés jegyzőkönyvéből Jelen vannak: -, - Varga Lászlóné jegyző, - Kara Lajos alpolgármester, -

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2010. január 28-án megtartott nyílt üléséről

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2010. január 28-án megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2010. január 28-án megtartott nyílt üléséről 2.Napirend: Nevelési-oktatási intézmény Szervezeti Működési Szabályzatának és házirendjének módosítása (Az írásos előterjesztés

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2010. szeptember 30-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi ülésről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2010. szeptember 30-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi ülésről. Szám: 15/2010. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. szeptember 30-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Katona Imre polgármester Geredy Péter

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 8-án megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

Részletesebben

2013. szeptember 12. Rendkívüli nyílt ülés

2013. szeptember 12. Rendkívüli nyílt ülés 588-19 /2013. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. szeptember 12. Rendkívüli nyílt ülés Rendeletek: Határozatok: 169/2013.(IX.12.) 170/2013.(IX. 12.) 171/2013.(IX. 12.) 172/2013.(IX.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 20/I/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült a Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 2-án /szerda/ 14 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kiss Ferenc, Csutora Gábor, Rendi János, Kalmárné Koszonits Klára képviselők.

JEGYZŐKÖNYV. Kiss Ferenc, Csutora Gábor, Rendi János, Kalmárné Koszonits Klára képviselők. JEGYZŐKÖNYV Készült: Rajka község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 26-án, csütörtökön, a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében (9224, Rajka, Szabadság tér 1.) 17.00 órakor megtartott - nyilvános

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. július 20-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. július 20-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-7/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. július 20-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/24/2014.ny.

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/24/2014.ny. Psz/59/24/2014.ny. JEGYZŐKÖNYV a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott rendes, nyilvános üléséről 99/2014. (XII.18.) sz. Képviselőtestületi Határozat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28 i nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28 i nyilvános ülésén. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: 510-3 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28

Részletesebben

GYÖNGYÖSTARJÁN ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

GYÖNGYÖSTARJÁN ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 187 GYÖNGYÖSTARJÁN ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. november 8. napján 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 188 Határozat 84/2012. (XI. 8.) Közös önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Előszállás Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. október 21- én 17,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendes, nyílt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 26-án, 17.00 órakor kezdődő rendkívüli nyílt üléséről Ülés helye: Önkormányzati Hivatal tanácsterme Jelen

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3-8/2009./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 30 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. október 2-án megtartott üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. október 2-án megtartott üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. október 2-án megtartott üléséről. Helye: Bakonybánk Községháza Jelen vannak: Major László alpolgármester Nagyné Farkas

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. december 15-én 18 órakor Képviselő-testületének üléséről. kezdődő Csetény

Részletesebben

Szám: 334-4/2013. N é m e t b á n y a

Szám: 334-4/2013. N é m e t b á n y a Szám: 334-4/2013. N é m e t b á n y a Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 18. napján 8 óra 30 perckor megtartott Képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Németbánya Község

Részletesebben

Jegyzőkönyv amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. augusztus 28-án megtartott testületi ülésen

Jegyzőkönyv amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. augusztus 28-án megtartott testületi ülésen Jegyzőkönyv amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. augusztus 28-án megtartott testületi ülésen Az ülés helye: Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár Az ülés kezdete:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1.Magántulajdonban álló ingatlan vétele Előadó: Oláh Krisztián polgármester

Jegyzőkönyv. 1.Magántulajdonban álló ingatlan vétele Előadó: Oláh Krisztián polgármester Jegyzőkönyv Készült Cigánd Városi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. április 25-én 8 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Jegyzői iroda Jelen vannak: Oláh Krisztián polgármester, Ablonczy

Részletesebben

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 12. napján 18 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 12. napján 18 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Szám: 235-4/2015. B A K O N Y J Á K Ó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 12. napján 18 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Bakonyjákó Község Önkormányzat

Részletesebben

NAGYKANIZSAI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 8800 Nagykanizsa, Petőfi u. 5. Telefon/fax: 93/326-323 Internet: hu; e-mail: kanizsaterseg@chello.

NAGYKANIZSAI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 8800 Nagykanizsa, Petőfi u. 5. Telefon/fax: 93/326-323 Internet: hu; e-mail: kanizsaterseg@chello. Ikt.szám: 40/2007. NAGYKANIZSAI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA Jegyzőkönyv Készült: Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulás 2007. január 15-én, 16,00 órai kezdettel, a nagykanizsai Vasemberház Dísztermében

Részletesebben

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jelen vannak: Térmeg György Csonka Csaba Dr.Jaskó Sándor Vinklár László polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének, Serényfalva Község Képviselőtestületének, Hét Község Képviselő-testületének és Sajópüspöki Község Képviselőtestületének 2011. április

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 99/4/2013. szám. J e g y z ő k ö n y v Készült Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 18.-án a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni u. 3.) megtartott rendkívüli

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ Városlőd Község Polgármestere összehívja a képviselő-testület

Részletesebben

Készült: 2 példányban. Példány. a.) jegyzőkönyve b.) 51-53/2010.(VI.17.) kt. határozata

Készült: 2 példányban. Példány. a.) jegyzőkönyve b.) 51-53/2010.(VI.17.) kt. határozata 93 6/2010.sz. Készült: 2 példányban. Példány Mérk Nagyközség Képviselő-testületének 2010. június 17-én 14 00 órai kezdettel megtartott ülésének a.) jegyzőkönyve b.) 51-53/2010.(VI.17.) kt. határozata Napirend:

Részletesebben

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete. Ülés ideje: 2013.02.14. Rendkívüli ülés 15:05 J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Képviselő Voks Frakció

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete. Ülés ideje: 2013.02.14. Rendkívüli ülés 15:05 J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Képviselő Voks Frakció Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete File: K:\TITKARS\WINWORD6\IRATOK\TESTJKV\2013 Ülés ideje: 2013.02.14. Rendkívüli ülés 15:05 Ülés helye: Polgármesteri Hivatal 108-as terme Testületi névsor:

Részletesebben

5/2013. JEGYZŐKÖNYVE

5/2013. JEGYZŐKÖNYVE Borsosberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2013. március 27-én 9.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi rendkívüli ülésről Ülés helye: Borsosberény

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/79-36/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. július 22-én

Részletesebben

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2010. február 17-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2010. február 17-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. 1/2010. J e g y z ő k ö n y v Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2010. február 17-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: - 7 fő települési képviselő, a csatolt

Részletesebben

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete Humánügyi Bizottságának 2015. szeptember 24-én, csütörtökön 14:00 órakor megtartott rendes ülésének

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete Humánügyi Bizottságának 2015. szeptember 24-én, csütörtökön 14:00 órakor megtartott rendes ülésének Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete Humánügyi Bizottságának 2015. szeptember 24-én, csütörtökön 14:00 órakor megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve 117/2015. (IX. 24.) számú határozata a

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 9-én 18.09 órai kezdettel megtartott soros üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 9-én 18.09 órai kezdettel megtartott soros üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 9-én 18.09 órai kezdettel megtartott soros üléséről. Ülés helye: Rábai Miklós Művelődési Ház házasságkötő terme

Részletesebben

Napirend. Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Napirend. Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4272 Sáránd, Nagy u. 44. Tel: 52/374-104 Tel/Fax: 52/567-209 e-mail: sarandph@t-online.hu, sarandph@gmail.com Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Pomáz Város Önkormányzata 18/2012. ÖTÜ. J E G Y Z İ K Ö N Y V Felvéve: Pomáz város Önkormányzat Képviselı-testülete által 2012. 12.11-én tartott Képviselı-testületi ülésen a Polgármesteri Hivatal dísztermében.

Részletesebben

19/2012. sz. jegyzőkönyv

19/2012. sz. jegyzőkönyv 19/2012. sz. jegyzőkönyv Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott képviselő-testületi ülésről, mely 2012. december 13-án 8 órakor kezdődött Jelen vannak: Zsiros Sándorné polgármester,

Részletesebben

Jegyzőkönyv 1998. Április 28. J e g y z ő k ö n y v

Jegyzőkönyv 1998. Április 28. J e g y z ő k ö n y v Jegyzőkönyv 1998. Április 28. J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 1998. április 28-án megtartott soros ülésén a Közösségi Ház nagytermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén. Az ülés helye: Pusztaföldvár Község Önkormányzat Pusztaföldvár,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 10-én 19. 00 órakor megtartott nyílt üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 10-én 19. 00 órakor megtartott nyílt üléséről. 1 Tömörd Község Önkormányzat 17/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 10-én 19. 00 órakor megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Faluház

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. április 11-én a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről. Az ülés helye: Városi Könyvtár Vadász utcai rendezvényterme (Dózsa György út 15/a)

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2013. augusztus 29.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2013. augusztus 29-én 15.00 órakor

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 2. Járási hivatal kialakításával kapcsolatosan Dömösről és Pilismarótról átadandó státuszok tekintetében kötött megállapodás jóváhagyása

Jegyzőkönyv. 2. Járási hivatal kialakításával kapcsolatosan Dömösről és Pilismarótról átadandó státuszok tekintetében kötött megállapodás jóváhagyása Jegyzőkönyv Készült: 2012. október 25-én megtartott rendes üléséről Jelen vannak:pálmai József korelnök Csonka József Dr. Pálinkási Csaba Bartók László képviselők Dr. Szabó Attila jegyző Jegyzőkönyvvezető:

Részletesebben

J A V A S L A T. Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása módosításának elfogadására

J A V A S L A T. Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása módosításának elfogadására J A V A S L A T Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása módosításának elfogadására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Jegyző Jogtanácsos Ó z d, 2014. február 13. Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 2-án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 2-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-6/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. április 2-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Ecsegfalva Község Önkormányzata 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67 Tel/Fax: 66/487-100, e-mail: ecsegfalva@t-online.hu

Ecsegfalva Község Önkormányzata 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67 Tel/Fax: 66/487-100, e-mail: ecsegfalva@t-online.hu 407-15/2014.ikt.sz. Ecsegfalva Község Önkormányzata 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67 Tel/Fax: 66/487-100, e-mail: ecsegfalva@t-online.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ecsegfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. augusztus 19-én de. 09.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Szabó Margit, Juhász Dávid, dr.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2011. április 14-én megtartott soron kívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2011. április 14-én megtartott soron kívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2011. április 14-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza házasságkötő terme. Jelen vannak: Kovács Mihály polgármester,

Részletesebben

14 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. február 7-én 17 órakor megtartott üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 7/2013.(II. 7.) A

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 11/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 22-én 14.00 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 17-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 17-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 17-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Fehér-partok Turisztikai Egyesület beszámolója - Tájékoztatás a két

Részletesebben

1289-7/2014. 1. sz. példány

1289-7/2014. 1. sz. példány Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1. Pf. 92. Készült: 2 példányban 1289-7/2014. 1. sz. példány JEGYZŐKÖNYV ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. FEBRUÁR

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. január 25-én a Művelődési ház Könyvtártermében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti ív a jegyzőkönyv

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Törtel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 24-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV Törtel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 24-án megtartott üléséről Polgármesteri Hivatal Törtel, Szent István tér 1. JEGYZŐKÖNYV Törtel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 24-án megtartott üléséről Rendeletek száma: - Határozatok száma: 23. 36./2011.(VI.24.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Aszaló község Önkormányzat Képviselőtestület 2011. október 13 napján 15 órakor a tanácskozó teremben tartott üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Aszaló község Önkormányzat Képviselőtestület 2011. október 13 napján 15 órakor a tanácskozó teremben tartott üléséről. Képviselőtestület Aszaló Szám: 1-12/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült Aszaló község Önkormányzat Képviselőtestület 2011. október 13 napján 15 órakor a tanácskozó teremben tartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 20/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szavazati joggal rendelkezők közül távol maradt: Bodnárné Tóth Zsuzsanna képviselő, Hegedűs János nem képviselő bizottsági tag

JEGYZŐKÖNYV. Szavazati joggal rendelkezők közül távol maradt: Bodnárné Tóth Zsuzsanna képviselő, Hegedűs János nem képviselő bizottsági tag BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE MÁLYI KÖZSÉG JEGYZŐKÖNYV Készült: Mályi Község Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottságának 2016. május 27. napján megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Burgyánné Czibik Éva polgármester. osztályvezető, a Jegyző megbízottja képviselő igazoltan van távol.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Burgyánné Czibik Éva polgármester. osztályvezető, a Jegyző megbízottja képviselő igazoltan van távol. Pécsely Község Önkormányzata P É C S E L Y Szám:201/ 59-61/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2015. november 25-én 17:00-kor megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Burgyánné

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011 július 28-án tartott üléséről. 168/2011.(VII.28.)sz. kt. határozat 169/2011.(VII.28.)sz.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. november 13-án 15 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: jelenléti ív alapján Üdvözölte az ülésen

Részletesebben

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv a Képviselő-testület üléséről 2014. 12. 17. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 284-65/2014. Jegyzőkönyv Inárcs Nagyközségi

Részletesebben

15/2014. számú. 2014. június 25-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

15/2014. számú. 2014. június 25-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 2336-2/2014. 15/2014. számú 2014. június 25-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 96-117/2014. (VI. 25.) sz. Kth. 8-9/2014.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 284-3/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 27-én megtartott közmeghallgatásos üléséről. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község

Részletesebben