Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v"

Átírás

1 Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011 július 28-án tartott üléséről. 168/2011.(VII.28.)sz. kt. határozat 169/2011.(VII.28.)sz. kt. határozat 170/2011.(VII.28.)sz. kt. határozat Interpellációra válaszadás Interpellációra válaszadás Interpellációra válaszadás 10 /2011. (VII.29) sz. rendelet Rendelet alkotása a helyi iparűzési adóról 171/2011.(VII.28.)sz. kt. határozat 172/2011.(VII.28.)sz. kt. határozat 173/2011.(VII.28.)sz. kt. határozat 174/2011.(VII.28.)sz. kt. határozat 175/2011.(VII.28.)sz. kt. határozat 176/2011.(VII.28.)sz. kt. határozat 177/2011.(VII.28.)sz. kt. határozat 178/2011.(VII.28.)sz. kt. határozat 179/2011.(VII.28.)sz. kt. határozat Üzemeltetési szerződés módosítása a Halasvíz Kftvel Beszámoló az óvoda munkájáról Beszámoló a Farkas László Általános Iskola munkájáról A helyi állatorvosi ellátásról Községi Egészségterv felülvizsgálata Ifjúságpolitikai koncepció felülvizsgálata Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról Farkas László Általános Iskola Alapító Okiratának módosítása Halasi Többcélú Kistérségi Belső Ellenőrzési Társulás társulási megállapodásának elfogadása

2 J e g y z ő k ö n y v Készült: Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete július 28-án tartott üléséről. Jelen vannak: Maczkó József, Ábrahám János, dr. Rigler László, Galgóczi Attila, Horváth Jenő, Szűcs József, Varga Sándor (7 fő) Valamennyi napirendi pont tárgyalásához megjelent: Oltyánné Kozla Erika körjegyző Paprika Brigitta jegyzőkönyvvezető Szádeczki Dezsőné iskolaigazgató Szmolenszki Mátyásné óvodavezető Napirend előtt: Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről Maczkó József: Ismerteti a két ülés közötti fontosabb eseményeket, amely a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Maczkó József: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel 7 fő képviselő jelen van. Kéri a képviselő-testületet, hogy fogadja el a tájékoztatót. Szavazásra teszi fel javaslatát. ellenszavazat és tartózkodás nélkül a tájékoztatót elfogadja. Interpelláció Varga Sándor: Tájékoztatja a képviselő testületet a következőkről: megérkezett a Polgárőr Egyesület számlájára a pályázatban megnyert pénz, amit a jövő héten utalnak vissza az önkormányzat részére. Az egyesületnek 30. e Ft plusz költsége keletkezett, amit szeretnének megkapni az önkormányzattól. Örömmel vette, hogy a tűzgyújtási tilalomról értesítették a lakosságot, továbbá szeretné, ha felszólítanák, hogy a házak előtti fákat, bokrokat, füvet tartsák rendben. Sok helyen nem lehet közlekedni a lelógó gallyaktól. Elmondja, hogy sok oszlopon elszáradtak a virágok, le kellene szedni őket. A József A. u vége, és a keltető között nincs közvilágítás, javasolja egy lámpa felszerelését. 2

3 I n t e r p e l l á c i ó r a v á l a s z a d á s Maczkó József: Valóban sok helyen rálógnak a fák, bokrok az utakra, járdákra. A jövő héten megkérik a lakosságot, nyessék meg a házuk előtti növényeket. Megkéri Varga Sándor képviselőt, hogy az interpellációjára adott válaszát fogadja el. Varga Sándor az interpellációra adott választ elfogadja. Maczkó József: Javasolja, hogy a képviselő-testület Varga Sándor interpellációjára adott válaszát az utakra kilógó fákkal kapcsolatban fogadja el. A képviselő-testület 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 168/2011.(VII.28.) sz. képviselő-testületi határozat Interpellációra válaszadás Kelebia Község Önkormányzat Képviselő-testülete Varga Sándor interpellációjára adott válaszát az utakra kilógó fákkal kapcsolatban elfogadja. Erről: Valamennyi képviselő, helyben i Hivatal -értesülnek- Maczkó József: Nincs elegendő emberük, hogy locsoljanak, füvet vágjanak, és gyomláljanak is. Le fogják szedni az elszáradt növényeket a villanyoszlopokról. Megkéri Varga Sándor képviselőt, hogy az interpellációjára adott válaszát fogadja el. Varga Sándor az interpellációra adott választ elfogadja. Maczkó József: Javasolja, hogy a képviselő-testület Varga Sándor interpellációjára adott válaszát a villanyoszlopokon lévő elszáradt virágokkal kapcsolatban fogadja el. A képviselő-testület 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 169/2011.(VII.28.) sz. képviselő-testületi határozat Interpellációra válaszadás Kelebia Község Önkormányzat Képviselő-testülete Varga Sándor interpellációjára adott válaszát a villanyoszlopokon lévő elszáradt virágokkal kapcsolatban elfogadja. 3

4 Erről: Valamennyi képviselő, helyben i Hivatal -értesülnek- Maczkó József: Az önkormányzatnak van a Démász Zrt-nél egy keretösszege, amit arra használ fel amire akar. Abból az összegből fel lehetne tetetni egy lámpát a keltetőnél. Jelezni fogja Ottmár László felé az igényt. Megkéri Varga Sándor képviselőt, hogy az interpellációjára adott válaszát fogadja el. Varga Sándor az interpellációra adott választ elfogadja. Maczkó József: Javasolja, hogy a képviselő-testület Varga Sándor interpellációjára adott válaszát a keltetőnél lévő közvilágítással kapcsolatban fogadja el. A képviselő-testület 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 170/2011.(VII.28.) sz. képviselő-testületi határozat Interpellációra válaszadás Kelebia Község Önkormányzat Képviselő-testülete Varga Sándor interpellációjára adott válaszát a keltetőnél lévő közvilágítással kapcsolatban elfogadja. Erről: Valamennyi képviselő, helyben i Hivatal -értesülnek- Maczkó József: Javasolja, hogy a képviselő-testület az írásbeli előterjesztésben foglaltaknak megfelelően, az alábbi napirendi pontok felvételével, illetve az 1.) napirendi pont levételével fogadja el a napirendet: Zárt ülésen: Vörös Csabáék lakásügye ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi napirendet fogadja el: 4

5 Napirend: 1.) Rendelet alkotása a helyi iparűzési adóról 2.) Üzemeltetési szerződés módosítása a Halasvíz Kft-vel 3.) Beszámoló az óvoda munkájáról 4.) Beszámoló a Farkas László Általános Iskola munkájáról 5.) Községi Egészségterv felülvizsgálata 6.) Ifjúságpolitikai koncepció felülvizsgálata 7.) Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról 8.) Farkas László Általános Iskola Alapító Okiratának módosítása 9.) Halasi Többcélú Kistérségi Belső Ellenőrzési Társulás társulási megállapodásának elfogadása Zárt ülésen: 1) Óvodavezetői pályázat elbírálása 2) Községi kitüntető díjak adományozása 3) Vörös Csabáék lakásügye 5

6 A napirendi pontok tárgyalása: 1.) Rendelet alkotása a helyi iparűzési adóról A napirendi pont tárgyalása írásbeli előterjesztés alapján történt, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Galgóczi Attila: A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a napirendet, és javasolja elfogadásra, az előterjesztésnek megfelelően. Maczkó József: Javasolja a képviselő-testületnek, hogy fogadja el a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javaslatát, és alkosson rendeletet az írásbeli előterjesztésben foglaltaknak megfelelően a helyi iparűzési adóról. ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotja: Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011(VII.29) r e n d e l e t e A helyi iparűzési adóról Kelebia Községi Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról szóló évi C. törvény (továbbiakban: Ht.) 1.. (1) bekezdésében, a 39/C..(1)bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alkotmány 44/A..(1)bekezdés d.)pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el: Adókötelezettség, az adó alanya (1) Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység. (2) Az adó alanya a vállalkozó. 1. 6

7 Az adó mértéke 2. (1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 2%-a. (2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke: a Ht. 37. (2) bekezdésének b.) és c.) pontja szerinti tevékenység-végzés után naptári naponként 5.000,-Ft. Átmeneti és záró rendelkezések (1) E rendelet augusztus 1. napján lép hatályba. (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a helyi iparűzési adóról szóló 25/2007.(XII.29.) rendelet. 3. Maczkó József s.k. Oltyánné Kozla Erika s.k. jegyző 2.) Üzemeltetési szerződés módosítása a Halasvíz Kft-vel A napirendi pont tárgyalása írásbeli előterjesztés alapján történt, amely a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Galgóczi Attila: A napirendet tárgyalta a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, és az előterjesztésnek megfelelően javasolja elfogadásra az 5000;- Ft-os díjemelést a szakirányítás tétel esetében. Maczkó József: Javasolja a képviselő-testületnek, hogy fogadja el a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javaslatát az írásbeli előterjesztésben foglaltaknak megfelelően a Halasvíz Kft üzemeltetési szerződés módosításával kapcsolatban. ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatokat hozza: 171/2011.(VII.28.) képviselő- testületi határozat Üzemeltetési szerződés módosítása a Halasvíz Kft-vel Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Az írásbeli előterjesztésben foglaltaknak megfelelően elfogadja az üzemeltetési szerződés módosítását a Halasvíz Kft- vel 7

8 Erről: Valamennyi képviselő, helyben Körjegyzőségi Hivatal Kelebia Halasvíz Kft Kiskunhalas - é r t e s ü l n e k - 3.) Beszámoló az óvoda munkájáról A napirendi pont tárgyalása írásbeli előterjesztés alapján történt, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Horváth Jenő: Az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság tárgyalta a napirendet, javasolja elfogadásra. Szmolenszki Mátyásné nem kívánja kiegészíteni a beszámolót. Maczkó József: Javasolja a képviselő-testületnek, hogy fogadja el az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság javaslatát az óvoda beszámolójával kapcsolatban. ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 172/2011. (VII.28.) sz. képviselő-testületi határozat Beszámoló az óvoda munkájáról Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő- testülete Az írásbeli előterjesztésben foglaltaknak megfelelően elfogadja a beszámolót a Napköziotthonos Óvoda munkájával kapcsolatban. Erről: Valamennyi képviselő, helyben Körjegyzőségi Hivatal Kelebia Napköziotthonos Óvoda - é r t e s ü l n e k - 4.) Beszámoló a Farkas László Általános Iskola munkájáról A napirendi pont tárgyalása írásbeli előterjesztés alapján történt, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 8

9 Horváth Jenő: Az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság tárgyalta a napirendet, javasolja elfogadásra. Szádeczki Dezsőné: Elmondja, hogy nem szerepel a beszámolóban, hogy az iskola részt vett minden szemétgyűjtési akcióban, illetve, hogy minden szükséges egészségügyi szűrés megvolt. Van egy elírás a beszámolóban, a várható tanuló létszám a 11/12-es tanévre vonatkozik. Maczkó József: Javasolja a képviselő-testületnek, hogy fogadja el az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság javaslatát a Farkas László Általános Iskola munkájáról. ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 173/2011. (VII.28.) sz. képviselő-testületi határozat Beszámoló a Farkas László Általános Iskola munkájáról Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő- testülete Az írásbeli előterjesztésben foglaltaknak megfelelően elfogadja a beszámolót a Farkas László Általános Iskola munkájával kapcsolatban. Erről: Valamennyi képviselő, helyben Körjegyzőségi Hivatal Kelebia Farkas László Általános Iskola - é r t e s ü l n e k - 5.) Községi Egészségterv felülvizsgálata A napirendi pont tárgyalása írásbeli előterjesztés alapján történt, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Maczkó József: Elmondja, hogy a Szociális és Egészségügyi Bizottság tárgyalta a napirendet. Aktualizálni kell benne az adatokat. Az egészségügyi dolgozók, és az intézményvezetők az egyeztetések során megfogalmaztak 12 pontot, amit javasolnak beépíteni a tervbe. Ezek a következők: - óvodai tornaszoba kialakítása - utazó pszichiáter biztosítása - lovaglás- - úszás oktatás biztosítása - játszóterek építése - természetjárás - rendszeres szűrések - rendszeres védőoltások 9

10 - gyermekorvos alkalmazása - iskolaérettség szigorúbb vizsgálata - egészségnapok rendezése - baba- mama klub szervezése Horváth Jenő: 2008-ban, amikor készült az Egészségterv a tornaterem öltöző és mosdó hiányában működött. Szádeczki Dezsőné: Öltözőt a fejlesztő teremből tudnak kialakítani, a mosdó rész jelenleg sem használható. Maczkó József: Van egy pályázatunk, amiben szerepelnek a vizesblokkok is. Erről még nincs információnk. Horváth Jenő: A fogorvos jelenleg csak 4 nap rendel, erről a lakosságot értesíteni kell. Maczkó József: Értesítette erről az önkormányzatot egy levélben, melyben leírja, hogy a lakosságszámnak, és az ÁNTSZ előírásainak megfelelően alakította a rendelési időt. Horváth Jenő: Az állatorvos kérdése is megoldatlan. Maczkó József: Nincs annyi munka egy állatorvos számára Kelebián, amiből meg tudna élni. Oltyánné Kozla Erika: A helyi állatorvosra több panasz is érkezett, amivel felkeresték az Állatorvosi Kamarát. A Kamaránál azt javasolták, hogy ha van lehetősége az önkormányzatnak, akkor járuljon hozzá lakással, az állatorvosi illetményhez pénzzel, akkor nagyobb lehetőség volna a községben állatorvost biztosítani. Galgóczi Attila: Javasolja, hogy Kiskunhalasról hívjanak le 1-2 napra munkanélküli állatorvost. Maczkó József: Megkeresik a kiskunhalasi fő állatorvost, és a Munkaügyi Központot. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a hatósági főállatorvos megkeresésével keressenek megoldást az állatorvosi ellátás kérdésére. ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 174/2011. (VII.28.) sz. képviselő-testületi határozat A helyi állatorvosi ellátásról. Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő- testülete Felkéri a t, hogy a hatósági főállatorvost keresse meg annak érdekében, hogy van-e lehetőség állatorvosi rendelés biztosítására a községben. Felelős: Maczkó József Határidő: augusztus

11 Erről: Valamennyi képviselő, helyben Körjegyzőségi Hivatal Kelebia - é r t e s ü l n e k - Maczkó József: Javasolja a képviselő-testületnek, hogy az adatok aktualizálásával, a technikai hibák kijavításával, és az intézményvezetők, és az egészségügyi dolgozók által megfogalmazott 12 pont beépítésével fogadja el a Szociális, és Egészségügyi Bizottság javaslatát az Egészségtervvel felülvizsgálatával kapcsolatban. ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 175/2011. (VII.28.) sz. képviselő-testületi határozat Községi Egészségterv felülvizsgálata Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő- testülete az számadatok aktualizálásával, a technikai hibák kijavításával, az intézményvezetők, és az egészségügyi dolgozók által megfogalmazott alábbi pontok beépítésével elfogadja a Szociális, és Egészségügyi Bizottság javaslatát a Községi Egészségterv felülvizsgálatával kapcsolatban. - óvodai tornaszoba létesítése - utazó pszichiáter biztosítása - lovaglás- - úszás oktatás biztosítása - játszóterek építése - természetjárás - rendszeres szűrések - rendszeres védőoltások - gyermekorvos alkalmazása - iskolaérettség szigorúbb vizsgálata - egészségnapok rendezése - baba- mama klub szervezése Felelős: Maczkó József Határidő: szeptember 30. Erről: Valamennyi képviselő, helyben Körjegyzőségi Hivatal Kelebia - é r t e s ü l n e k - 6.) Ifjúságpolitikai koncepció felülvizsgálata A napirendi pont tárgyalása írásbeli előterjesztés alapján történt, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 11

12 Maczkó József: Az Oktatási Bizottság tárgyalta, átadja a szót Horváth Jenőnek. Horváth Jenő: Elmondja, hogy döntést nem hoztak, javaslatokat várnak. Igény volna a közösségi programokra, ezeket meg kell szervezni. Az ifjúsági referens a Szűcs József, aki képviselő is, így biztosított a kapcsolat a testült, és az egyesület között. Szűcs József: Véleménye szerint olyan emberre lenne szükség, aki napi szinten tud foglalkozni az Ifjúsági Egyesülettel, a szervezéssel. Horváth Jenő: A Kovács Márta tudna segíteni, jobb kapcsolatra van szükség a civil szervezetekkel. Elmondja a rongálások ellen is tenni kellene. Szűcs József: Javasolja álkamerák felszerelését, nem tudják, kik lehetnek a rongálók. Horváth Jenő: Több önállóságot várna az Ifjúsági Egyesülettől. A Bizottság javasolja átdolgozásra az Ifjúságpolitikai koncepciót. Javasolja, hogy az egészségre való nevelésnél kerüljön bele a Levente SE. Igaz a koncepció a éves korosztályt célozza meg. Kezdjék el a megvalósítást pl.: a ping-pong- gal. Javasolja, hogy az Egyesület nézzen ki egy helyet, és saját eszközökkel, munkával alakítsa ki magának. Maczkó József: Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a képviselő testület fogadja el az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság javaslatát. ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 176/2011. (VII.28.) sz. képviselő-testületi határozat Ifjúságpolitikai koncepció felülvizsgálata Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő- testülete Elfogadja az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság javaslatát, hogy az Ifjúságpolitikai koncepció átdolgozásra kerüljön. Felelős: Maczkó József Határidő: december 31. Erről: Valamennyi képviselő, helyben Körjegyzőségi Hivatal Kelebia - é r t e s ü l n e k - 12

13 7.) Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról A napirendi pont tárgyalása írásbeli előterjesztés alapján történt, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Maczkó József: Megkérdezi, van- e valakinek hozzászólása az írásbeli előterjesztéshez. Hozzászólás hiányában javasolja a képviselő-testületnek, hogy fogadja el az előterjesztésnek megfelelően az átruházott hatáskörökről szóló beszámolót. ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 177/2011. (VII.28.) sz. képviselő-testületi határozat Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő- testülete az írásbeli előterjesztésben foglaltaknak megfelelően elfogadja a beszámolót az átruházott hatáskörök gyakorlásáról. Erről: Valamennyi képviselő, helyben Körjegyzőségi Hivatal Kelebia - é r t e s ü l n e k - 8.) Farkas László Általános Iskola Alapító Okiratának módosítása A napirendi pont tárgyalása írásbeli előterjesztés alapján történt, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Oltyánné Kozla Erika: Formai jellegű a változás, a Közoktatási tv. módosítása miatt szükséges. A normatíva igénylésnél okozna gondot. Felolvassa a változást. Szádeczki Dezsőné: Eddig az SNI- s gyerekeket A és B osztályba sorolták, most csak SNI lesz. Maczkó József: Javasolja a képviselő-testületnek, hogy fogadja el az előterjesztésnek megfelelően a Farkas László Általános Iskola Alapító Okiratának módosítását. 13

14 ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 178/2011. (VII.28.) sz. képviselő-testületi határozat Farkas László Általános Iskola Alapító Okiratának módosítása Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő- testülete az írásbeli előterjesztésben foglaltaknak megfelelően elfogadja a Farkas László Általános Iskola Alapító Okiratának módosítását, és egységes szerkezetben az alábbiak szerint fogadja el. Farkas László Általános Iskola ALAPÍTÓ OKIRAT Kelebia Község Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. Törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló évi XXXVIII. Törvény 66. -a alapján az alábbi (egységes szerkezetbe foglalt) alapító okiratot adja ki: Költségvetési szerv megnevezése: Kelebia Község Önkormányzat Farkas László Általános Iskola Rövid neve: Farkas László Általános Iskola Székhelye: 6423 Kelebia, Ady E. u Telephelye: Ifjúsági szálláshely Kelebia, József A. u Intézmény tipusa: Általános iskola Jogszabályban meghatározott közfeladata: Alapfokú oktatás Képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítés a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók részére (1-4. évfolyam) Képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítés a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók részére (5-8. évfolyam) Szakágazati számjel: Alapfokú oktatás OM azonosító: Törzskönyvi szám: Az intézmény alaptevékenységeinek szakfeladatai ig: Munkahelyi vendéglátás Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása Nappali rendszerű általános műveltséget megalapozó iskolai oktatás Integrációs-és képesség kibontakoztató felkészítés Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű, általános műveltséget megalapozó oktatása, integrált oktatás-nevelés - Testi, érzékszervi, középsúlyos értelmi fogyatékos, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű - Beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, 14

15 - Megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű tanuló - Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók oktatása, nevelése Iskolai rendszeren kívüli, nem szakmai oktatás, vizsgáztatás Napköziotthonos és tanulószobai ellátás Iskolaotthonos oktatás Diáksport korlátozottan igénybe vehető szálláshely szolgáltatás Az intézmény alaptevékenységeinek szakfeladatai től: Iskola intézményi étkeztetés Munkahelyi étkeztetés Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) - Testi, érzékszervi, középsúlyos értelmi fogyatékos, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű. - Beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű - A viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű - Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók oktatása, nevelése - Képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítés a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók részére (1-4. évfolyam) Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) - Testi, érzékszervi, középsúlyos értelmi fogyatékos, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű - Beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű - A viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű - Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók oktatása, nevelése - Képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítés a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók részére (5-8. évfolyam) Általános iskolai napközi otthoni nevelés Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése Általános iskolai tanulószobai nevelés Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése Esélyegyenlőség elősegítését célzó általános, komplex tevékenységes és programok Az egyenlő bánásmód megvalósulását célzó általános tevékenységek és programok A hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok Speciális tehetséggondozó programok hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok részére Fizikai és információs akadálymentesítést segítő programok, támogatások Fogyatékossággal élők társadalmi integrációját segítő programok, támogatások Fogyatékossággal élők életminőségének javítását célzó programok és támogatások Komplex rehabilitációs programok fejlesztése, támogatása A fiatalok társadalmi részvételét segítő programok, támogatások 15

16 A gyermekek és fiatalok környezet- és egészségtudatos gondolkodásának fejlesztését segítő programok Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása Fogyatékossággal élők iskolai, diáksport-tevékenysége és támogatása Kiegészítő, kisegítő és vállalkozási tevékenységet nem végez. Működési kör: Felügyeleti, irányító szerv neve, székhelye: Irányító szerv vezetője: Tagintézménnyel nem rendelkezik. Kelebia község közigazgatási területe Kelebia Község Képviselő-testülete 6423 Kelebia, Ady E. u Fenntartó neve, címe: Kelebia Község Önkormányzata Kelebia, Ady E. u Nevelési pedagógiai program fenntartói: jóváhagyás száma: 97/1998.(VIII.24.) sz. kt. határozat hatálybalépése: szeptember 1. módosítása: 142/2001. (VIII.28.) sz. kt. határozattal felülvizsgálva: 174/2004. (VIII.04.) sz. kt. határozattal módosítva: 341/2006. (XII.14.) sz. kt. határozattal módosítva: 284/2007. (XI.29.) sz. kt. határozattal Tevékenység jellege: Közszolgáltató intézmény A közszolgáltató szerv fajtája: Közintézmény Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: Önállóan működő költségvetési szerv Jogállása: Önálló jogi személy Képviseletre jogosult: Az intézmény vezetője, az iskolaigazgató. Akadályoztatása esetén az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában megnevezett dolgozó. Az intézmény vezetője: A Képviselő-testület az intézmény vezetőjét a közoktatásról szóló évi LXXIX. Tv., a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. Tv., valamint annak végrehajtásáról szóló 138/1992. Korm. rendeletben foglaltak szerint bízza meg a vezetői feladatok ellátásával. Az intézményben alkalmazottakra vonatkozó munkajogi viszonyok: A Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény, valamint a Munka Törvénykönyve szerint. Az intézmény feladatellátását szolgáló vagyon feletti rendelkezési jog: A vagyongazdálkodás szabályait Kelebia Község Önkormányzata 19/2008 (IX.19.) számú rendelete szabályozza. A feladatellátást szolgáló vagyon: megnevezése hrsz. terület(m2) általános iskola salakpálya tornaterem ifjúsági szálláshely Pénzügyi és gazdasági feladatait az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, a Kelebia és Harkakötöny Községek Körjegyzőségi Hivatala együttműködési megállapodás alapján látja el. Az intézmény működését a Farkas László Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata részletesen szabályozza. Az intézménybe maximálisan felvehető gyermekek száma: 300 fő. 16

17 Az évfolyamok száma 8. Az alapító okirat módosításának hatályba lépése: június 22. Kelebia, június 22. P.H. Maczkó József Oltyánné Kozla Erika jegyző Záradék Az alapító okirat módosítását Kelebia Község Képviselő-testülete a június 22-ei ülésén a 168/2010 (VI.22.) számú határozattal fogadta el. Erről: Valamennyi képviselő, helyben Körjegyzőségi Hivatal Kelebia - é r t e s ü l n e k - 9.) Halasi Többcélú Kistérségi Belső Ellenőrzési Társulás társulási megállapodásának elfogadása A napirendi pont tárgyalása írásbeli előterjesztés alapján történt, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Maczkó József: Elmondja, hogy lényegi változás nincs az előző társulási megállapodáshoz képest. Hozzászólás hiányában javasolja a képviselő-testületnek, hogy fogadja el az előterjesztésnek megfelelően a Halasi Többcélú Kistérségi Belső Ellenőrzési Társulás társulási megállapodását. ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 179/2011. (VII.28.) sz. képviselő-testületi határozat Halasi Többcélú Kistérségi Belső Ellenőrzési Társulás társulási megállapodásának elfogadása Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő- testülete az írásbeli előterjesztésben foglaltaknak megfelelően elfogadja a Halasi Többcélú Kistérségi Belső Ellenőrzési Társulás társulási megállapodását. 17

18 Erről: Valamennyi képviselő, helyben Halasi Többcélú Kistérségi Belső Ellenőrzési Társulás Körjegyzőségi Hivatal Kelebia - é r t e s ü l n e k - Maczkó József: Megköszöni a megjelenést, a nyílt ülést berekeszti. kmft. Maczkó József Oltyánné Kozla Erika körjegyző 18

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. február 12-én tartott üléséről. 14/2014.(II.12.) sz. kt. határozat 15/2014.(II.12.)

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyző könyv

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyző könyv Kelebia Községi Jegyző könyv Készült Kelebia Községi 2010. április 29-én tartott üléséről. 9/2010. (IV.30.) sz. rendelet Rendelet alkotása az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról 10/2010.

Részletesebben

PÜSPÖKHATVAN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2682 PÜSPÖKHATVAN, KERTSOR U. 25.

PÜSPÖKHATVAN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2682 PÜSPÖKHATVAN, KERTSOR U. 25. PÜSPÖKHATVAN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2682 PÜSPÖKHATVAN, KERTSOR U. 25. JEGYZŐKÖNYV A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. JÚLIUS 17.-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL TARTALMA: 6/2012. /VII. 18./ sz. Ökt

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. január 17-én tartott üléséről. 1/2013.(I.18.) sz. rendelet 2/2013.(I.18.) sz.

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. március 22-én tartott üléséről. 37/2012.(III.22.) sz. kt. határozat 38/2012.(III.22.)

Részletesebben

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Boldizsárné Volcsányi Mária képviselő. Orosz Miklósné polgármester Kiskinizs

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Boldizsárné Volcsányi Mária képviselő. Orosz Miklósné polgármester Kiskinizs Halmaj Község Képviselő-testülete NYÍLT Szám: 7-13/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. szeptember 16. napján, Halmaj, Kiskinizs községi Önkormányzatok Képviselőtestületének együttes üléséről. Ülés

Részletesebben

K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 5-én megtartott rendkívüli (2.) nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 5-én megtartott rendkívüli (2.) nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Kelebia Községi. Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv

Kelebia Községi. Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. október 8-án tartott nyílt üléséről. 148/2014.(X.08.) sz. határozat A 0407/8

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november 30-án tartott üléséről. 14/2011.(XII.01.) sz. rendelete 273/2011.(XI.17.)

Részletesebben

Kelebia Községi. Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv

Kelebia Községi. Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. június 12-én tartott nyílt üléséről. 8/2014(VI.12.) sz rendelet 98/2014.(VI.12.)

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyző könyv

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyző könyv Jegyző könyv Készült 2010. április 15-én tartott üléséről. 105/2010. (IV.15.) sz. kt. határozat Kiskunhalasi Rendőrkapitányság beszámolója Kelebia község közbiztonsági és bűnügyi helyzetéről 106/2010.

Részletesebben

- egységes szerkezetben a módosításokkal -

- egységes szerkezetben a módosításokkal - Iktatószám: 5677/2012. II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola Alapító Okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011 augusztus 24-én tartott üléséről. 188/2011.(VIII.24.)sz. kt. határozat

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. július 09-én megtartott soron kívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. július 09-én megtartott soron kívüli üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. július 09-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza, tanácskozó terme Jelen vannak: Czédly Gyula

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 22-én 17.00 órai kezdettel megtartott, soron következő nyilvános üléséről, Nyáregyháza, Nyáry

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2010. július 13., kedd. 4-B. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2010. július 13., kedd. 4-B. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2010. július 13., kedd 4-B. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2010. július 13., kedd 4-B. szám

Részletesebben

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142. e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142. e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142 e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu Szám: 1-13/2011./nyilvános J E G Y Z Ő K Ö N Y V Amely készült: Farád Község

Részletesebben

Határozatok 2013.11.07. Nádudvar Város Önkormányzata Képviselő-testületének 192/2013. (XI.07.) önkormányzati számú határozata:

Határozatok 2013.11.07. Nádudvar Város Önkormányzata Képviselő-testületének 192/2013. (XI.07.) önkormányzati számú határozata: Határozatok 2013.11.07. Nádudvar Város Önkormányzata Képviselő-testületének 192/2013. (XI.07.) önkormányzati számú határozata: Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetéséről

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. december 15-én tartott üléséről. 15/2011.(XII.16.) sz. rendelet 16/2011.(XII.16.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 12- én 17.00 órai kezdettel megtartott, soron következő nyilvános üléséről, Nyáregyháza, Nyáry Pál u.

Részletesebben

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestület

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestület Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 1. Tel.: 562-015 32-3/2011. Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestület 2011. február 27-ei ülésének J

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2011. június 30-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2011. június 30-i ülésére Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat ALPOLGÁRMESTERE :1042 Budapest, István út 14. /Fax: +36-2313141, +36-1-2313151 e-mail: mszabolcs@ujpest.hu ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2011. június

Részletesebben

Lukácsné Kiss Márta képviselő

Lukácsné Kiss Márta képviselő J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 11-én 18.00 órakor tartott rendkívüli üléséről. Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

Alapító okirat. /a Kt.4 (1), Közoktatási törvény 37. (5) / Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola Vámosszabadi Tagiskola

Alapító okirat. /a Kt.4 (1), Közoktatási törvény 37. (5) / Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola Vámosszabadi Tagiskola Alapító okirat /a Kt.4 (1), Közoktatási törvény 37. (5) / A költségvetési szerv neve: Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola Rövid neve: VMÁAMI Székhelye: 9062 Kisbajcs, Arany

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 5. napirendi pont: Sürgősségi előterjesztés a SOPRONTISZK

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Készült: Demecser Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 6-án megtartott nyílt üléséről.

Jegyzőkönyvi kivonat. Készült: Demecser Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 6-án megtartott nyílt üléséről. Jegyzőkönyvi kivonat Készült: Demecser Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 6-án megtartott nyílt üléséről. DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 118/2008 (XI.06.) h a

Részletesebben

Szám: 46/2010. (VII. 28.) Kt. határozat Tárgy: Könyvtár épület nyílászáróinak cseréje tárgyában kiírt pályázatra beérkezett ajánlatok elbírálása

Szám: 46/2010. (VII. 28.) Kt. határozat Tárgy: Könyvtár épület nyílászáróinak cseréje tárgyában kiírt pályázatra beérkezett ajánlatok elbírálása Szám: 46/2010. (VII. 28.) Kt. határozat Tárgy: Könyvtár épület nyílászáróinak cseréje tárgyában kiírt pályázatra beérkezett ajánlatok elbírálása Halmaj községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 5./ Nevelési, oktatási intézmények alapító okiratainak módosítása

JEGYZŐKÖNYV. 5./ Nevelési, oktatási intézmények alapító okiratainak módosítása JEGYZŐKÖNYV Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. július 11-én de. 8 órakor a Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal nagytanácstermében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen

Részletesebben

módosításának elfogadásáról egységes szerkezetbe foglalásáról módosításának elfogadásáról egységes szerkezetbe foglalásáról

módosításának elfogadásáról egységes szerkezetbe foglalásáról módosításának elfogadásáról egységes szerkezetbe foglalásáról BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE, valamint ÁRTÁND, BOJT, NAGYKEREKI és TOLD KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETEI 2011. AUGUSZTUS 31-I EGYÜTTES NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. szeptember 28-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. szeptember 28-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. szeptember 28-án megtartott üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal B épület emeleti nagytanácskozó terem Mezőkövesd, Mátyás

Részletesebben

Keszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 14. számú. J e g y z ő k ö n y v e

Keszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 14. számú. J e g y z ő k ö n y v e Keszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14. számú J e g y z ő k ö n y v e Készült: Keszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. augusztus 3-án a Polgármesteri Hivatalban megtartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Jegyzőkönyv. Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyzőkönyv amely készült a Képviselő-testület 2009. május 14-én 17 00 órakor megtartott üléséről. Ülés helye: Bányász Kultúrotthon Jelen vannak: Petrik

Részletesebben

KIVONAT A NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. SZEPTEMBER 06-ÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT A NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. SZEPTEMBER 06-ÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT A NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. SZEPTEMBER 06-ÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 129/2012.

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyző könyv

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyző könyv Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyző könyv Készült Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. április 20-án tartott üléséről. 128/2010. (IV.20.) sz. kt. határozat Központi

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 1. napirendi pont: Előterjesztés intézmények alapító okiratainak módosításáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 1. napirendi pont: Előterjesztés intézmények alapító okiratainak módosításáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. szeptember 29-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 1. napirendi pont: Előterjesztés intézmények alapító

Részletesebben

Határozati javaslat Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete /2011.( )Öh. számú határozata

Határozati javaslat Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete /2011.( )Öh. számú határozata Előterjesztés Biatorbágyi Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Alapító Okiratának módosítása Tisztelt Képviselő-Testület! A Biatorbágyi Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Alapító

Részletesebben

Szolnok Városi Óvodák

Szolnok Városi Óvodák Szolnok Városi Óvodák SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. január 29. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szolnok Városi Óvodák 5000 Szolnok, Baross u. 1. Készítette: Intézmény OM - azonosítója:.. Ferenczné

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Képviselőtestülete 2010 augusztus 26-án ( csütörtökön) du. 17 órai kezdettel megtartott nyílt képviselőtestületi ülésről. Az ülés helye: Tiszavárkony Község Polgármesteri

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. június 7-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. június 7-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 161/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. június 7-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A 160/2012. (V. 03.) számú és

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008.január 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Barna Zoltán, Hubainé Szabó Margit,

Részletesebben

Alapító Okirat. A Launai Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakképző Iskola

Alapító Okirat. A Launai Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakképző Iskola Iktatószám:1973-7/2009. Alapító Okirat A Launai Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakképző Iskola Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyző könyv

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyző könyv Kelebia Községi Jegyző könyv Készült Kelebia Községi 2010. július 30-án tartott rendkívüli üléséről. 188/2010. (VII:30.) sz. képviselő-testületi határozat Az Integrált közösségi Szolgáltató Tér kialakítására

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt. szám: 628-10/2012. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 10. számú j e g y z ő k ö n y v e Készült: 2012. május 22-én megtartott üléséről J e g y z ő k ö n y v Készült: Martonvásár Város

Részletesebben

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2011. április 28-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2011. április 28-i ülésének jegyzőkönyvéből Szám: 2-2/2011. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2011. április 28-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 45/2011. (IV. 28.) közgyűlési határozata a megyei fenntartású közoktatási

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 10. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. május 31-én megtartott soros üléséről J e

Részletesebben

Kivonat Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. június 21. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. június 21. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. június 21. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből: VI-209/3096/2012. sz. határozat Tárgy : Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése IV-118/2774/2012.sz.határozatának

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. augusztus 28-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. augusztus 28-ai ülésére ELŐTERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. augusztus 28-ai ülésére Tárgy: Alapító okiratok módosítása Tisztelt Képviselő-testület! A nevelési-oktatási intézmények alapító

Részletesebben

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍ VÓ FEGYVERNEK ÖNKORM ÁNYZ AT KÉPVI SEL Ő- TESTÜLETE 2013. JÚNIUS 20-ÁN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre

Részletesebben

Tornyospálca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. július 31-ei nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT

Tornyospálca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. július 31-ei nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT Tornyospálca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. július 31-ei nyilvános ülésének a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai: 425-439, 446/2012. d./ rendelete: --- TÁRGYSOROZAT Megnyitó

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülésről Nagy Lászlóné és Vágner István képviselők távolmaradtak.

JEGYZŐKÖNYV. Az ülésről Nagy Lászlóné és Vágner István képviselők távolmaradtak. JEGYZŐKÖNYV Készült: a 2009. június 18-án megtartott képviselő-testületi ülésről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterem Jelen vannak: Laskai István polgármester Bárkai Jánosné Göblyös Gáborné Gyói

Részletesebben

Módosító Okirat. 295/2012. (X. 18.) Kt. határozat melléklete. 1.a melléklet

Módosító Okirat. 295/2012. (X. 18.) Kt. határozat melléklete. 1.a melléklet 295/2012. (X. 18.) Kt. határozat melléklete Módosító Okirat 1.a melléklet Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium Alapító

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 1. napirendi pont: Előterjesztés intézmények alapító okiratainak módosításáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 1. napirendi pont: Előterjesztés intézmények alapító okiratainak módosításáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. szeptember 29-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 1. napirendi pont: Előterjesztés intézmények alapító

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzata

Szervezeti és működési szabályzata Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és működési szabályzata Újszász, 2013. szeptember 30. Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 4 2. Az intézmény általános jellemzői és általános rendelkezései... 4 2.1.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y. Készült: Piliscsév község Képviselő-testületének 2009. május 13-án megtartott rendkívüli testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y. Készült: Piliscsév község Képviselő-testületének 2009. május 13-án megtartott rendkívüli testületi üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y Készült: Piliscsév község Képviselő-testületének 2009. május 13-án megtartott rendkívüli testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácsterme Jelen vannak: Chrompota

Részletesebben

K I V O N A T. N a p i r e n d : 1. Előterjesztés hulladéktárolók megvásárlása tárgyában Előterjesztő: Hamza Gábor polgármester

K I V O N A T. N a p i r e n d : 1. Előterjesztés hulladéktárolók megvásárlása tárgyában Előterjesztő: Hamza Gábor polgármester K I V O N A T Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. december 31-én (hétfő) de.: 8.00 órára összehívott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2009. július 03. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2009. július 03. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: I.2-424/2009. Tárgy: Alapító Okiratok módosítása Üi.: Juhászné Kérdő E./dr. Dobó A. Melléklet: 9 módosító okirat, ügyrendi megállapodás

Részletesebben

(hangszalagos rögzítéssel)

(hangszalagos rögzítéssel) M á s o l a t! J e g y z ő k ö n y v (hangszalagos rögzítéssel) Készült: Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2008. június 11-i rendkívüli n y í l t üléséről. Jelen vannak: Juhász János

Részletesebben

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2011. július 22-én 11.00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános testületi üléséről

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2011. július 22-én 11.00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános testületi üléséről Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2011. július 22-én 11.00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános testületi üléséről Jelen vannak: Térmeg György Jákobné Szász Erika Dr. Jaskó Sándor Csonka

Részletesebben

HEVES VÁROSI NEVELÉSI - OKTATÁSI INTÉZET BÖLCSŐDE, ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY. Szervezeti és Működési Szabályzata

HEVES VÁROSI NEVELÉSI - OKTATÁSI INTÉZET BÖLCSŐDE, ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY. Szervezeti és Működési Szabályzata HEVES VÁROSI NEVELÉSI - OKTATÁSI INTÉZET BÖLCSŐDE, ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY Szervezeti és Működési Szabályzata Készítette: Rózsa Sándor igazgató 2009. 11.18. Jóváhagyta:

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzata. 34/2007. (VIII.31.) Önk. r e n d e l e t e

Nagykálló Város Önkormányzata. 34/2007. (VIII.31.) Önk. r e n d e l e t e Nagykálló Város Önkormányzata 34/2007. (VIII.31.) Önk. r e n d e l e t e a térítési díj- és tandíjfizetési kötelezettség helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben a 49/2007. (XII.29.) Önk. rendelettel)

Részletesebben

ATKÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÁRNYASKERT ÓVODA INTÉZMÉNYÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA. Egységes szerkezetben

ATKÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÁRNYASKERT ÓVODA INTÉZMÉNYÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA. Egységes szerkezetben ATKÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÁRNYASKERT ÓVODA INTÉZMÉNYÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA Egységes szerkezetben Egységes szerkezetbe foglalva: 2012. február 13. Az 1/2012. (II. 13.) számú Képviselő-testületi

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Nemzetőr Általános Iskola Költségvetési törzsszáma: 564803-0-00

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Nemzetőr Általános Iskola Költségvetési törzsszáma: 564803-0-00 ALAPÍTÓ OKIRAT Monor Város Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. Tv. l -a és a 2 -a (2) bekezdése alapján az alábbi módosításokkal

Részletesebben

Tárgy: A Martin János Szakképző Iskola Alapító Okiratának módosítása

Tárgy: A Martin János Szakképző Iskola Alapító Okiratának módosítása Kivonat Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. április 26. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből: IV-118/2774/2012. sz. határozat Tárgy: A Martin János Szakképző Iskola Alapító Okiratának módosítása

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 29-én megtartott rendkívüli ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 29-én megtartott rendkívüli ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 29-én megtartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester,

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 18. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 18. sz. a 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 18. sz. JEGYZİKÖNYV Képviselı-testülete 2011.augusztus. 19.-én megtartott nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Készült:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. augusztus 19-én de. 09.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Szabó Margit, Juhász Dávid, dr.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6./2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013.április 30.-án (kedd) 15 órakor tartott üléséről.

Részletesebben

Előterjesztés. Gondozási Központ alapító okiratának módosítása, valamint szakmai programjainak elfogadása

Előterjesztés. Gondozási Központ alapító okiratának módosítása, valamint szakmai programjainak elfogadása Az... napirendi ponthoz Előterjesztés Napirend: Előterjesztő: Előzmények: Határozat tervezet: Gondozási Központ alapító okiratának módosítása, valamint szakmai programjainak elfogadása a polgármester 32/2011.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. szeptember 21-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. szeptember 21-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 192/2011. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. szeptember 21i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Alapító Okiratok módosítása

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 29-én 16. 00 órakor a Polgármesteri Hivatal nagytermében megtartott üléséről. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Szám: 317-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013.

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 101/2009. (IV.29.) ÖK. számú H A T Á R O Z A T A. Napirend megállapítása

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 101/2009. (IV.29.) ÖK. számú H A T Á R O Z A T A. Napirend megállapítása Mezőkövesd Város Önkormányzatának 101/2009. (IV.29.) ÖK. számú H A T Á R O Z A T A Napirend megállapítása 1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK MÓDOSÍTÁSA 1.1.) Mezőkövesd Város Önkormányzatának vagyonáról és vagyongazdálkodás

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Önkormányzati intézmények alapító okirata módosítása Iktatószám:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2011. október 24-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2011. október 24-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi üléséről Szám: 18/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. október 24-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi üléséről Jelen vannak: Katona Imre polgármester Gróf Zoltán

Részletesebben

A Corvina Óvoda és Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

A Corvina Óvoda és Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata A Corvina Óvoda és Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási és Egyházügyi Bizottsága... számú határozatával jóváhagyta 2009.. hó.- n 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Készült a Képviselő-testület 2008. május 30-án a Városháza B. épületében megtartott üléséről

Készült a Képviselő-testület 2008. május 30-án a Városháza B. épületében megtartott üléséről Dorog Város Jegyzője Dorog, Bécsi út 71. 1/9/2008. Jegyzőkönyv Készült a Képviselő-testület 2008. május 30-án a Városháza B. épületében megtartott üléséről Jelen vannak: Dr. Tittmann János polgármester

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1 Ikt. szám: 628-24/2012. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 24. számú j e g y z ő k ö n y v Készült: 2012. december 18-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Készült: 2012. december 18-án

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Buzsák Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. október 19-én megtartott rendkívüli ülésén Jelen vannak: -, -, - Zakariás Zoltán Vilmos alpolgármester, - Góz Mihály,

Részletesebben

2. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /12-34/ 2007. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2007. június 26 i ülésére

2. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /12-34/ 2007. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2007. június 26 i ülésére 2. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /12-34/ 2007 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2007. június 26 i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívottak: A Diákotthon és Kollégium csatolása

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Óhíd Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. március 27-én megtartott üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Óhíd Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. március 27-én megtartott üléséről. Iktatószám: 233-6/2009. J e g y z ő k ö n y v Óhíd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 27-én megtartott üléséről. Határozatok száma: 2 db Ó h í d Óhíd Községi Önkormányzat Polgármesterétől

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. június 29-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak: Bogdán

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Ács Város Képviselő-testületének, 2011. március 24-én 16. 00 órakor a Polgármesteri Hivatal nagytermében megtartott üléséről. Jelen vannak: A csatolt jelenléti ív szerinti képviselő-testületi

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2012. augusztus 13.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2012. augusztus 13-án 15.00 órakor

Részletesebben

JÓSIKA MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

JÓSIKA MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Sényő Község Képviselőtestületének 2/2007.(I.24.) Kt. számú határozata A Szociális Otthon működéséhez szükséges okiratokat elfogadja. Sényő Község Képviselőtestületének 3/2007.(I.24.)Kt. számú határozata

Részletesebben

A képviselő-testület 2012.november 29-i zárt ülésén hozott döntések:

A képviselő-testület 2012.november 29-i zárt ülésén hozott döntések: A képviselő-testület 2012.november 29-i zárt ülésén hozott döntések: 238/2012. Kth. 1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. november 29. napjától határozatlan időre megválasztja

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T. 3./ A Gyermekvédelmi ellátó rendszer 2006. évi értékelésének elfogadása

T Á R G Y S O R O Z A T. 3./ A Gyermekvédelmi ellátó rendszer 2006. évi értékelésének elfogadása Bököny Község Képviselő-testülete 2007. május 10-én tartott rendkívüli ülésének 8-17/2007. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai (50-52/2007.) T Á R G Y S O R O Z A T 1./ A Bentlakásos Idősek

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. április 30-i ülése 13. sz. napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. április 30-i ülése 13. sz. napirendi pontja Minősített többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. április 30-i ülése 13. sz. napirendi pontja Javaslat a közoktatási intézmények alapító okiratának módosítására Előadó: Dr. Puskás Imre,

Részletesebben

Józsefvárosi Nevelési Tanácsadó alapító okiratának módosító okirata

Józsefvárosi Nevelési Tanácsadó alapító okiratának módosító okirata Józsefvárosi Nevelési Tanácsadó alapító okiratának módosító okirata 3/1. sz. melléklet Az államháztartási szakfeladatok rendjéről szóló 8/2010. (IX. 10.) NGM tájékoztatóban foglaltak, valamint a közoktatásról

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Bácsszentgyörgy Község Képviselő-testülete 9/2012. (nyilvános) J e g y z ő k ö n y v Készült: Bácsszentgyörgy község képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Községháza

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.január 20-án du.14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.január 20-án du.14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2009.január 20-án du.14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Meggyes Attiláné alpolgármester,barna

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E XXII. ÉVFOLYAM 5.sz. 2012. MÁJUS MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E XXII. ÉVOLYAM 5.szám 2 TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI 7-29. oldal II.

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 Tárgyalja: minden bizottság E L Ő T E R J E S Z T É S Újszász Város Képviselő-testületének 2012. december 13.-i ülésére Az

Részletesebben

HATÁROZATOK a Pénzügyi Bizottság 2012. szeptember 25-én, 17 óra 40 perckor megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl.

HATÁROZATOK a Pénzügyi Bizottság 2012. szeptember 25-én, 17 óra 40 perckor megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl. HATÁROZATOK a Pénzügyi Bizottság 2012. szeptember 25-én, 17 óra 40 perckor megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl. Jegyzıkönyv számára Varju Zoltán elnök rögzíti, hogy a Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

Tömör István polgármester

Tömör István polgármester BALATONKENESE VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 8174 Balatonkenese, Béri Balogh Ádám tér 1. Telefon: +36(88)481-741 Fax: +36(88)481-741 email: hivatal@balatonkenese.hu Előterjesztés Balatonkenese Város Önkormányzata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 11-i üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Filvig Géza Loibl László Rumi László Szabó

Részletesebben

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍ VÓ FEGYVERNEK ÖNKORM ÁNYZ AT KÉPVI SEL Ő TESTÜLETE 2013. MÁRCIUS 28-ÁN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 25. számú jegyzőkönyve (2013. OKTÓBER 22.) Rendeletek: 8/2013. 10/2013. (X. 25.) Ör. Határozatok: 151/2013. 157/2013. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 25. számú jegyzőkönyve (2013. OKTÓBER 22.) Rendeletek: 8/2013. 10/2013. (X. 25.) Ör. Határozatok: 151/2013. 157/2013. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 25. számú jegyzőkönyve (2013. OKTÓBER 22.) Rendeletek: 8/2013. 10/2013. (X. 25.) Ör. Határozatok: 151/2013. 157/2013. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Részletesebben