Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyző könyv

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyző könyv"

Átírás

1 Kelebia Községi Jegyző könyv Készült Kelebia Községi április 29-én tartott üléséről. 9/2010. (IV.30.) sz. rendelet Rendelet alkotása az önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról 10/2010. (IV.30.) sz. rendelet Rendelet alkotása az önkormányzat évi költségvetésének módosításáról 11/2010. (IV.30.) sz. rendelet Rendelet alkotása a szociális ellátások térítési díjáról szóló rendelet módosítására 131/2010. (IV.29.) sz. kt. határozat A munkahelyi és vendég étkeztetés 132/2010. (IV.29.) sz. kt. határozat Tájékoztató az önkormányzat évi ellenőrzési tapasztalatairól 133/2010. (IV.29.) sz. kt. határozat Megállapodás telki szolgalmi jog alapítására 134/2010. (IV.29.) sz. kt. határozat Közbeszerzési Bizottság kiegészítése 135/2010. (IV.29.) sz. kt. határozat Fábián Tibor módosítási kérelme 136/2010. (IV.29.) sz. kt. határozat Interpellációra válaszadás 137/2010. (IV.29.) sz. kt. határozat Interpellációra válaszadás 138/2010. (IV.29.) sz. kt. határozat Interpellációra válaszadás 139/2010. (IV.29.) sz. kt. határozat Interpellációra válaszadás

2 Jegyző könyv Készült: Kelebia Községi április 29-én tartott üléséről. Jelen vannak: Maczkó József, Ábrahám János, Dr. Bartha Istvánné, Doba Ferencné, Horváth Jenő, dr. Rigler László, Varga László, Juhász György, Varga Sándor (8 fő) Valamennyi napirendi pont tárgyalásához megjelent: Oltyánné Kozla Erika Paprika Brigitta könyvvezető Maczkó József: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel 8 fő képviselő jelen van. NAPIREND ELŐTT: Maczkó József: Ismerteti a két ülés közötti legfontosabb eseményeket, mely a könyv mellékletét képezi. Javasolja a képviselő testületnek, hogy fogadja el a két ülés közötti eseményekről szóló tájékoztatót. Szavazásra teszi fel javaslatát: A kéviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a tájékoztatót. Maczkó József: Megkéri a jelenlévőket, hogy ismertessék interpellációikat. INTERPELLÁCIÓ Dr. Bartha István Endréné: Elmondja az utóbbi időben sok tehergépjármű megy át a községen. Javasolja súlykorlátozó táblák kihelyezését. Juhász György: Az Ady Endre utca sorompón túli részén a Csiszárjárás felé járhatatlan az út, sok a kátyú. Ábrahám János: Elmondja, hogy az Ady Endre utcán a Dezső bolt előtt az egyik villanyoszlop rá akar dőlni az útra. Varga Sándor: Elmondja, hogy a Vasútföldi hídnál fel kellene tölteni az utat, mert mélyek a gödrök, és ettől tönkremennek az autók. A Református temetőbe kérnek még egy szemetest, és a Református imaháznál is szükségessé vált a parkoló feltöltése. Javasolja, kérjünk címert a testvértelepüléseinktől. 2

3 Maczkó József: Javasolja, hogy a képviselő-testület az írásbeli előterjesztésben foglaltaknak megfelelően fogadja el a napirendi pontokat az alábbi kiegészítéssel. c.) Közbeszerzési Bizottság tagjainak módosítása d.) Fábián Tibor módosítási kérelme Szavazásra teszi fel javaslatát. ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi napirendet fogadja el: Napirend: 1.) Rendelet alkotása az önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról Előadó : Maczkó József 2.) Rendelet alkotása az önkormányzat évi költségvetésének módosításáról Előadó : Maczkó József 3.) Rendelet alkotása a szociális ellátások térítési díjáról szóló rendelet módosítására Előadó: Maczkó József 4.) Egyéb napirendek: a.) Tájékoztató az önkormányzat évi ellenőrzési tapasztalatairól b.) Megállapodás telki szolgalmi jog alapítására c.) Közbeszerzési Bizottsági tagok névsorának módosítása d.) Fábián Tibor módosítási kérelme A napirendi pontok tárgyalása: 1.) Rendelet alkotása az önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról Előadó : Maczkó József A napirendi pont tárgyalása írásbeli előterjesztés alapján történt, mely a könyv mellékletét képezi. 3

4 Maczkó József: Felkéri Juhász Györgyöt, hogy ismertesse a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javaslatát. Juhász György: A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javasolja elfogadásra az önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendeletet az írásbeli előterjesztésnek megfelelően. Maczkó József: Javasolja a képviselő-testületnek, hogy fogadja el a bizottság javaslatát. ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet hozza: Kelebia Községi 9/2010. (IV.30.) számú rendelete a évi költségvetési rendelet végrehajtásáról Kelebia Községi : - az évi XX. törvény, Magyarország Alkotmányának 44/A. (1), - az államháztartásról szóló évi 38. törvény 82., - az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 44/A. (1), - valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm.rendelet 36., , 221. és a 223. alapján az önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról a következő rendeletet alkotja: 1.. (1) Az önkormányzat a évi bevételét eft-ban állapítja meg. (2) A bevételek forrásonkénti részletezését a rendelet 1. számú, illetve az intézmények működési bevételeit feladatonként a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. 2.. (1) Az önkormányzat a évi kiadásokat eft-ban állapítja meg, ebből: a) személyi jellegű kiadások eft b) munkaadót terhelő járulékok eft c) dologi kiadások eft d) társadalom- és szociálpolitikai juttatások eft e) támogatások és véglegesen átadott pénzeszközök eft f) felhalmozási célú kiadások eft (2) Az átlagos statisztikai állományi létszámot 103 főben hagyja jóvá. (3) A személyi jellegű kiadások, a munkaadót terhelő járulékok, a dologi kiadások, a társadalom- és szociálpolitikai juttatások, valamint az átadott pénzeszközök feladatok és intézmények szerinti bontását a rendelet 3. számú melléklete, a felhalmozási kiadások bontását a rendelet 4. számú melléklete tartalmazza. 4

5 (1) Az önkormányzat évi költségvetési pénzmaradványa e Ft. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott pénzmaradvány levezetése: 3.. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány: e Ft - Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt (-) 795 e Ft - Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt (+) e Ft Finanszírozásból származó korrekciók: e Ft Költségvetési pénzmaradvány eft amelyből: I. Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány: Támogatásértékű működési célú kiadás és pénzeszköz átadás: Sírhely bevételek 50%-a Moldvai Csángó magyarok Szövetsége "Keresztszülő program" Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás működési pénzeszközátadás Dél-Alföldi Települési Egészségterv Egyesület részére átadandó működési támogatás Kiskunhalasi Kistérségi hozzájárulás (beruházási önerők, logopédia) Támogatások, megbízási díj: Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő központi támogatások Új Tudás-Műveltségi program ker.pedagógusok anyagi ösztönzése támogatás Közoktatási (szakmai és informatikai) fejlesztések támogatása Megbízási díj (2009.II.fé) Sántha Márta Könyvtár és Művelődési Ház KÜM támogatás Sántha Márta Könyvtár és Művelődési Ház 817 e Ft 173 e Ft 40 e Ft 42 e Ft 15 e Ft 547 e Ft 1288 e Ft 233 e Ft 290 e Ft 595 e Ft 50 e Ft 120 e Ft Céltartalék: e Ft Hármas kút felújítás 331/2008. (XI.27.) Kt.hat. 450 e Ft Leader pályázatok önereje 2009.évi 1139 e Ft Környezetvédelmi Alap 73 e Ft Pályázati Alap 150 e Ft BKMÖ Közoktatásáért Közalapítvány támogatása 20 e Ft Kelebiai Ifjúsági Egyesület részére támogatás (ERSTE Bank, 65/2007.(III.13.) 11 e Ft TÁMOP Bácska határok nélkül pályázati önerő 350 e Ft Településőr bér havi támogatása 100 e Ft Drogmegelőzési támogatás Szociális és M.Minisztérium 230 e Ft évi kereset-kiegészítés visszafizetési kötelezettsége 584 e Ft KEOP-1.2.0/1F Szennyvíz előkészítő munkák saját forrása 1583 e Ft Szállítók: Összesen: 1719 e Ft 8514 e Ft II. Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány: Felhalmozási kiadások (4. sz. melléklet): e Ft Kiszolgáló út tervei 65 e Ft Buszvárók építése önerő 244 e Ft 5

6 Leader beruházás központi park rekonstrukció Leader beruházás templomkert rekonstrukció KEOP-1.2.0/1F Szennyvíz előkészítő munkák Orvosi rendelő (ügyelet) felújítás 119/2009. (V.14.) sz.kt.hat. Szivattyú felújítás József Attila utcai járda felújítás (TEKI) 938 e Ft 2917 e Ft 719 e Ft 1000 e Ft 135 e Ft 2819 e Ft Összesen e Ft (3) A pénzmaradvány levezetését a rendelet 5. számú melléklete tartalmazza. 4.. (1) A Kelebia Közégi Önkormányzat december 31-i állapot szerinti vagyonát a rendelet 6. számú mellékletében részletezett mérlegadatok alapján eft-ban állapítja meg. (2) Az immateriális javak és tárgyi eszközök változását a rendelet 7. számú melléklete mutatja be. (3) Az önkormányzat és intézményei saját vagyonáról készített kimutatást a 8. sz. melléklet tartalmazza. 5.. A működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatását a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. 6.. (1) A rendelet kihirdetése napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a gondoskodik. Maczkó József sk. Oltyánné Kozla Erika sk. -értesülnek- 2.)Rendelet alkotása az önkormányzat évi költségvetésének módosításáról Előadó : Maczkó József A napirendi pont tárgyalása írásbeli előterjesztés alapján történt, mely a könyv mellékletét képezi. Maczkó József: Felkéri Juhász Györgyöt, hogy ismertesse a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javaslatát. Juhász György: A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javasolja elfogadásra az írásbeli előterjesztésnek megfelelően az önkormányzat évi költségvetésének módosításáról szóló rendeletet 6

7 Maczkó József: Javasolja a képviselő-testületnek, hogy fogadja el a bizottság javaslatát. ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet hozza: Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10./2010.( IV. 30.) r e n d e l e t e Kelebia Községi Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 6/2010. (II.12.) számú rendelet módosításáról Kelebia Községi évi költségvetésről szóló 6/2010. (II.12.) sz. rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 1.. Az ökr. 3 (1)bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A Képviselő-testület Kelebia Község Önkormányzatának évi költségvetését eft bevételi és eft kiadási előirányzattal állapítja meg (1.sz. melléklet). Az önkormányzat tervezett összes bevételeit és kiadásait bemutató melléklet (mérleg) minimálisan az alábbi adatokat kell, hogy tartalmazza: a saját bevételek, átengedett bevételek, állami hozzájárulások, társadalombiztosítási finanszírozásból származó bevételek. Kiadási oldalon elkülönítetten tartalmazza az intézményi kiadásokat és a központi kezelésű feladatok kiadásait ide értve az általános és céltartalékot is. (2) A kiadási előirányzaton belül a kiemelt előirányzatokat a képviselő-testület az alábbiak szerint állapítja meg: - személyi jellegű kiadások: e Ft - munkaadót terhelő járulékok: e Ft - dologi jellegű kiadások: e Ft - ellátottak pénzbeni juttatása: e Ft - felhalmozási kiadás: e Ft - támogatások és véglegesen átadott pénzeszközök: 4.439e Ft Az ökr. 3. (1) által meghatározott 1. sz. melléklet helyébe jelen rendelet 1. sz. melléklete lép Az ökr. 4 (3) által meghatározott 2/2. sz. melléklet helyébe jelen rendelet 2/2. sz. melléklete lép

8 (1) Az ökr. 5 (3) által meghatározott 3. sz. melléklet helyébe jelen rendelet 3. sz. melléklete lép. (2) Az ökr. 5 (5) által meghatározott 7.sz. melléklet helyébe jelen rendelet 7. sz. melléklete lép. (3) Az ökr. 5 (6) által meghatározott 6.sz. melléklet helyébe jelen rendelet 6.sz. melléklete lép. (4) Az ökr. 5 (7) által meghatározott 8. sz. melléklet helyébe jelen rendelet 8. sz. melléklete lép. (5) Az ökr. 5 (8) által meghatározott 9. sz. melléklet helyébe jelen rendelet 9. sz. melléklete lép. Záró rendelkezések Ezen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, a rendelet kihirdetéséről a gondoskodik. -értesülnek- 3.) Rendelet alkotása a szociális ellátások térítési díjáról szóló rendelet módosítására Előadó: Maczkó József A napirendi pont tárgyalása írásbeli előterjesztés alapján történt, mely a könyv mellékletét képezi. Maczkó József: Felkéri Dr. Rigler Lászlót, hogy ismertesse a Szociális és Egészségügyi Bizottság javaslatát Dr Rigler László: A Szociális és Egészségügyi Bizottság javasolja elfogadásra az írásbeli előterjesztésnek megfelelően a szociális ellátások térítési díjáról szóló rendelet módosítását. Maczkó József: Javasolja a képviselő-testületnek, hogy fogadja el a bizottság javaslatát. 8 ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet hozza:

9 Kelebia Községi 11/2010. (IV.30.) rendelete A személyes gondoskodást nyújtó szociális, valamint a gyermekek napközbeni ellátásának térítési díjáról Kelebia Községi a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. tv (1) bekezdésében, a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II.17.) Korm. rendelet 3. (1) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. tv (1) bekezdésében kapott felhatalmazás az alábbi rendeletet alkotja. Szociális étkeztetés 1.. 1) A szociális étkeztetés intézményi térítési díja: 287,-Ft/adag 2) Az étel kiszállításának intézményi térítési díja: 130,-Ft/adag Házi segítségnyújtás A házi segítségnyújtás kertében biztosított ellátás intézményi térítési díja: 110,- Ft/óra Idősek klubja Az idősek klubjában fizetendő térítési díj: a) a csak napközbeni tartózkodást igénybe vevők részére díjmentes. b) A napközbeni tartózkodást és ott étkezést igénybe vevők esetén a térítési díj: 400,-Ft/nap Idősek otthona Az idősek otthonában a térítési díj - napi összege: 2.333,-Ft -havi összege: ,- Ft Tanyagondnoki szolgálat A tanyagondnoki szolgáltatás térítésmentes

10 Gyermekek napközbeni ellátása Az intézményi térítési díj összege: a.) napköziotthonos óvodában: 250,-Ft/nap b.) általános iskola napközis otthonában 7-10 éves korosztály részére: 320,-Ft/nap c.) éves korosztály részére 370,-Ft/nap d.) általános iskolai menza 7-10 éves korosztály részére: 220,-Ft/nap éves korosztály részére: 226,-Ft/nap 6. Demens betegek ellátása 7.. A demens betegek bentlakásos intézményi ellátásának térítési díja: Napi összege: 2.033,- Ft Havi összege: ,- Ft Fogyatékosok otthona 8.. Fogyatékosok otthonában az intézményi térítési díj: Napi összege: Havi összege: 1.630,- Ft ,-Ft Családok átmeneti otthona 9.. Családok átmeneti otthonában az intézményi térítési díj: Napi összege: Havi összege: 536,- Ft ,- Ft Támogató szolgálat 10.. A támogató szolgálat térítésmentes. Záró rendelkezések 11. (1) Ezen rendelet május 1. napján lép hatályba. (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a személyes gondoskodást nyújtó szociális, valamint a gyermekek napközbeni ellátásának térítési díjáról szóló 12/2009.(V.29.) rendelet. 10

11 Napköziotthonos konyha Szent Erzsébet Otthonház - értesülnek- Maczkó József: Javasolja a képviselő testületnek, hogy a felnőtt vendég ebéd árát 522,- Ft + Áfa/adag összegben állapítsa meg az étkezési utalvánnyal történő fizetés esetén, míg készpénzes fizetés esetén 490,- Ft + Áfa/adag összegben állapítsa meg. Szavazásra teszi fel a javaslatát: Kelebia Községi Kivonat ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza. Kelebia Községi április 29-én tartott ülésének könyvéből. Kihagyva a kihagyandókat. 131/2010. (IV.29.) sz. képviselő - testületi határozat A munkahelyi és vendég étkeztetésről Kelebia Községi 1.) A felnőtt vendég ebéd árát 522,- Ft + Áfa/adag összegben állapítja meg étkezési utalvánnyal történő fizetés esetén május 1. napjától. 2.) A felnőtt vendég ebéd árát készpénzfizetés esetén 490,- Ft + Áfa/adag összegben állapítja meg május 1. napjától. Erről: valamennyi képviselő, helyben Kelebia község lakossága, - é r t e s ü l n e k - A kivonat hiteléül: Tóth Mónika 11

12 4.) Egyéb napirendek: a.) Tájékoztató az önkormányzat évi ellenőrzési tapasztalatairól A napirendi pont tárgyalása írásbeli előterjesztés alapján történt, mely a könyv mellékletét képezi Maczkó József: Kérdés és hozzászólás hiányában, javasolja a képviselő-testületnek, hogy fogadja el a tájékoztatót az önkormányzat évi ellenőrzési tapasztalatairól. Kelebia Községi Kivonat ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza. Kelebia Községi április 29-én tartott ülésének könyvéből. Kihagyva a kihagyandókat. 132/2010. (IV.29.) sz. képviselő - testületi határozat Tájékoztató az önkormányzat évi ellenőrzési tapasztalatairól Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő- testülete elfogadja a tájékoztatót az önkormányzat évi ellenőrzési tapasztalatairól. - értesülnek- A kivonat hiteléül: Tóth Mónika b.) Megállapodás telki szolgalmi jog alapítására A napirendi pont tárgyalása írásbeli előterjesztés alapján történt, mely a könyv mellékletét képezi Maczkó József: Felkéri Juhász Györgyöt, hogy ismertesse a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javaslatát. 12

13 Juhász György: A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javasolja elfogadásra a megállapodást a telki szolgalmi jog alapítására, az írásbeli előterjesztésnek megfelelően. Maczkó József: Javasolja a képviselő-testületnek, hogy fogadja el a bizottság javaslatát. Szavazásra teszi fel a javaslatát: Kelebia Községi Kivonat A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza. Kelebia Községi április 29-én tartott ülésének könyvéből. Kihagyva a kihagyandókat. 133/2010. (IV.29.) sz. képviselő - testületi határozat Megállapodás telki szolgalmi jog alapítására Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő- testülete elfogadja a megállapodást a telki szolgalmi jog alapítására az írásbeli előterjesztésben foglaltaknak megfelelően, és felhatalmazza a t az aláírásra. Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Szeged Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. Szeged - értesülnek A kivonat hiteléül: Tóth Mónika c.) Közbeszerzési Bizottság kiegészítése A napirendi pont tárgyalása szóbeli előterjesztés alapján történt. Maczkó József: Elmondja, hogy a Közbeszerzési Bizottság tagjai között kell, hogy legyen egy jogi, egy közbeszerzési, egy pénzügyi, és egy műszaki szakember. Javasolja a Közbeszerzési Bizottság tagjának megválasztani Piegelné dr. Csényi Magdolnát, mint jogi és közbeszerzési szakembert, Temesvári Lászlónét, a pénzügy képviseletében, és Papp Gyulát, mint műszaki ellenőrt. Szavazásra teszi fel a javaslatát: 13

14 ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza. Kelebia Községi Kivonat Kelebia Községi április 29-én tartott ülésének könyvéből. Kihagyva a kihagyandókat. 134/2010. (IV.29.) sz. képviselő - testületi határozat Közbeszerzési Bizottság kiegészítése Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő- testülete A 38/2010 (II.11.) sz. képviselő-testületi határozatot módosítja a következők szerint: A LEADER programhoz a Közbeszerzési Bíráló Bizottság tagjává választja továbbá Piegelné dr. Csényi Magdolnát, mint jogi és közbeszerzési szakembert, Temesvári Lászlónét, mint pénzügyi szakembert, és Papp Gyulát, mint műszaki szakembert. Piegelné dr. Csényi Magdolna Kiskunhalas Papp Gyula Kiskunhalas Temesvári Lászlóné Kelebia - értesülnek- A kivonat hiteléül: Tóth Mónika d.) Fábián Tibor módosítási kérelme A napirendi pont tárgyalása írásbeli előterjesztés alapján történt, mely a könyv mellékletét képezi. Maczkó József: Elmondja, hogy eladásra került a 1154 és a 1116 hrsz-ú ingatlan Fábián Tibor részére, aki az adásvételi szerződésben tulajdonosként a fiát, Fábián Zsoltot kéri megnevezni. Javasolja Fábián Zsolt tulajdonosként történő megnevezését a 1154 és a 1116 hrsz-ú ingatlanok adásvételi szerződésében. Szavazásra teszi fel a javaslatát: 14

15 Kelebia Községi Kivonat ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza. Kelebia Községi április 29-én tartott ülésének könyvéből. Kihagyva a kihagyandókat. 135/2010. (IV.29.) sz. képviselő - testületi határozat Fábián Tibor módosítási kérelme Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő- testülete elfogadja Fábián Tibor kérelmét,és Fábián Zsoltot nevezi meg a 1154 és a 1116 hrsz-ú ingatlan vevőjeként az adásvételi szerződésben. Fábián Tibor Kelebia Rákóczi u 70. Fábián Zsolt Kelebia Árpád u értesülnek- A kivonat hiteléül: Tóth Mónika Interpellációra válaszadás Maczkó József: Megkeresi a közútkezelőt, és ha lehetséges súlykorlátozó táblákat helyeznek el. Megkéri Dr. Bartha István Endrénét, hogy az interpellációjára adott válaszát a tehergépkocsik áthaladásával kapcsolatban fogadja el Dr. Bartha István Endréné: Az interpellációra adott választ elfogadja. Maczkó József: Javasolja, hogy a képviselő-testület Dr. Bartha István Endréné interpellációjára adott válaszát a súlykorlátozással kapcsolatban fogadja el. 15 ellenszavazat és tartózkodás nélkül az

16 alábbi határozatot hozza: Kelebia Községi Kivonat Kelebia Községi április 29-én tartott ülésének könyvéből. Kihagyva a kihagyandókat. 136/2010. (IV.29.) sz. képviselő-testületi határozat Interpellációra válaszadás Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő- testülete Dr. Bartha István Endréné interpellációjára adott válaszát a súlykorlátozással kapcsolatban elfogadja. - értesülnek- A kivonat hiteléül: Tóth Mónika Maczkó József: Elmondja már beszéltek a problémáról a József Attila utcai úton dolgozó céggel, akik vállalják további utak javítását, gréderezését a faluban. Megkéri Juhász Györgyöt, hogy az interpellációjára adott válaszát az Ady Endrei út javításával kapcsolatban fogadja el. Juhász György: Az interpellációra adott választ elfogadja. Maczkó József: Javasolja, hogy a képviselő-testület Juhász György interpellációjára adott válaszát az Ady Endrei út javításával kapcsolatban fogadja el. ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 16

17 Kelebia Községi Kivonat Kelebia Községi április 29-én tartott ülésének könyvéből. Kihagyva a kihagyandókat. 137/2010. (IV.29.) sz. képviselő-testületi határozat Interpellációra válaszadás Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő- testülete Juhász György interpellációjára adott válaszát az Ady Endre út javításával kapcsolatban elfogadja. - értesülnek- A kivonat hiteléül: Tóth Mónika Maczkó József: Elmondja, hogy jelzi a Démász felé a villanyoszlop állapotát, és kéri azonnali javítását. Megkéri Ábrahám Jánost, hogy az interpellációjára adott válaszát a Dezső bolt előtti villanyoszloppal kapcsolatban fogadja el. Ábrahám János: Az interpellációra adott választ elfogadja. Maczkó József: Javasolja, hogy a képviselő-testület Ábrahám János interpellációjára adott válaszát a Dezső bolt előtti villanyoszlop kidőlésével kapcsolatban fogadja el. Kelebia Községi Kivonat ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: Kelebia Községi április 29-én tartott ülésének könyvéből. 17

18 Kihagyva a kihagyandókat. 138/2010. (IV.29.) sz. képviselő-testületi határozat Interpellációra válaszadás Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő- testülete Ábrahám János interpellációjára adott válaszát a Gabi vegyeskereskedés előtti villanyoszloppal kapcsolatban elfogadja. - értesülnek- A kivonat hiteléül: Tóth Mónika Maczkó József: Elmondja, hogy a feltöltéseket most végzik. Ígéretet tesz még egy szemetes biztosítására a Református temetőbe. Felveszi a kapcsolatot a testvértelepüléseinkkel, és megkéri őket küldjenek címert, hogy kitehessük. Megkéri Varga Sándort, hogy az interpellációjára adott válaszát a Vasútföldi hídnál lévő út, a Református imaház parkolójának feltöltésével kapcsolatban fogadja el. Varga Sándor: Az interpellációra adott választ elfogadja. Maczkó József: Javasolja, hogy a képviselő-testület Varga Sándor interpellációjára adott válaszát fogadja el. Kelebia Községi Kivonat 18 ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: Kelebia Községi április 29-én tartott ülésének könyvéből. Kihagyva a kihagyandókat. 139/2010. (IV.29.) sz. képviselő-testületi határozat Interpellációra válaszadás Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő- testülete Varga Sándor interpellációjára adott válaszát elfogadja.

19 - értesülnek- A kivonat hiteléül: Tóth Mónika Maczkó József: Megköszöni a megjelenést, az ülést berekeszti. kmft. Maczkó József Oltyánné Kozla Erika 19

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyző könyv

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyző könyv Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyző könyv Készült Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. április 20-án tartott üléséről. 128/2010. (IV.20.) sz. kt. határozat Központi

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyző könyv

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyző könyv Jegyző könyv Készült 2010. április 15-én tartott üléséről. 105/2010. (IV.15.) sz. kt. határozat Kiskunhalasi Rendőrkapitányság beszámolója Kelebia község közbiztonsági és bűnügyi helyzetéről 106/2010.

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011 július 28-án tartott üléséről. 168/2011.(VII.28.)sz. kt. határozat 169/2011.(VII.28.)sz.

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyző könyv

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyző könyv Kelebia Községi Jegyző könyv Készült Kelebia Községi 2010. július 30-án tartott rendkívüli üléséről. 188/2010. (VII:30.) sz. képviselő-testületi határozat Az Integrált közösségi Szolgáltató Tér kialakítására

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. december 15-én tartott üléséről. 15/2011.(XII.16.) sz. rendelet 16/2011.(XII.16.)

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. január 17-én tartott üléséről. 1/2013.(I.18.) sz. rendelet 2/2013.(I.18.) sz.

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011 augusztus 24-én tartott üléséről. 188/2011.(VIII.24.)sz. kt. határozat

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. február 12-én tartott üléséről. 14/2014.(II.12.) sz. kt. határozat 15/2014.(II.12.)

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. március 22-én tartott üléséről. 37/2012.(III.22.) sz. kt. határozat 38/2012.(III.22.)

Részletesebben

Kelebia Községi. Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv

Kelebia Községi. Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. június 12-én tartott nyílt üléséről. 8/2014(VI.12.) sz rendelet 98/2014.(VI.12.)

Részletesebben

Kelebia Községi. Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv

Kelebia Községi. Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. október 8-án tartott nyílt üléséről. 148/2014.(X.08.) sz. határozat A 0407/8

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T. 3./ A Gyermekvédelmi ellátó rendszer 2006. évi értékelésének elfogadása

T Á R G Y S O R O Z A T. 3./ A Gyermekvédelmi ellátó rendszer 2006. évi értékelésének elfogadása Bököny Község Képviselő-testülete 2007. május 10-én tartott rendkívüli ülésének 8-17/2007. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai (50-52/2007.) T Á R G Y S O R O Z A T 1./ A Bentlakásos Idősek

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló 74 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló- Újlőrincfalva Önkormányzatok Képviselő-testületének 2011. április 27-én (szerdán) 14.30 órai kezdettel tartott együttes nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme,

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november 30-án tartott üléséről. 14/2011.(XII.01.) sz. rendelete 273/2011.(XI.17.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2012. március 5-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron kívüli, nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2012. március 5-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron kívüli, nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: 2012. március 5-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron kívüli, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Városháza díszterme. JELEN VANNAK: dr. Garay Rita

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Bácsszentgyörgy Község Képviselő-testülete 9/2012. (nyilvános) J e g y z ő k ö n y v Készült: Bácsszentgyörgy község képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Községháza

Részletesebben

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142. e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142. e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142 e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu Szám: 138-8/2015./nyilvános J E G Y Z Ő K Ö N Y V Amely készült: Farád Község

Részletesebben

19/2011. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 131-134/2011. (VII.27.sz. Kth.) 12-14/2011. (VII.28.) sz. rendelet

19/2011. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 131-134/2011. (VII.27.sz. Kth.) 12-14/2011. (VII.28.) sz. rendelet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 5535-2/2011. 19/2011. számú 2011. július 27-ei rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 131-134/2011. (VII.27.sz.

Részletesebben

Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v

Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete I/1-17/2014. J e g y z ő k ö n y v 2014. december 15-én 18:00 órakor a Községházán tartott rendes, nyilvános üléséről. Jelen vannak: Babos Attila polgármester

Részletesebben

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2011. július 22-én 11.00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános testületi üléséről

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2011. július 22-én 11.00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános testületi üléséről Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2011. július 22-én 11.00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános testületi üléséről Jelen vannak: Térmeg György Jákobné Szász Erika Dr. Jaskó Sándor Csonka

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2013. november 07-én megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2013. november 07-én megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén. Ikt. szám: 6-23/2013. POLGÁRMESTERI HIVATAL HAJDÚBAGOS, Nagy u. 101. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2013. november 07-én megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén. TARTALOMBÓL

Részletesebben

Ikt.sz: 35-12/2011. Jegyzőkönyv. Határozatok: 22-től 27-ig. Határozat száma. 3-tól 4-ig. Rendeletek:

Ikt.sz: 35-12/2011. Jegyzőkönyv. Határozatok: 22-től 27-ig. Határozat száma. 3-tól 4-ig. Rendeletek: Ikt.sz: 35-12/2011. Jegyzőkönyv Készült: Hevesaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. március 22.-én megtartott testületi üléséről. Határozatok: 22-től 27-ig Határozat száma 22/2011.(III.22.)Öh.

Részletesebben

J A V A S L A T. Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása módosításának elfogadására

J A V A S L A T. Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása módosításának elfogadására J A V A S L A T Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása módosításának elfogadására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Jegyző Jogtanácsos Ó z d, 2014. február 13. Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6097. Kunadacs, Rákóczi u. 2. 1-1/2011. Kunadacs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. január 27-én megtartott üléséről felvett J E G Y Z Ő

Részletesebben

Jegyzőkönyv nyilvános testületi ülésről Öttevény, 2008. május 8. J e g y z ő k ö n y v

Jegyzőkönyv nyilvános testületi ülésről Öttevény, 2008. május 8. J e g y z ő k ö n y v Öttevény Község Önkormányzat Képviselő - testülete 2-7/2008 J e g y z ő k ö n y v Készült: Öttevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. május 8-án 17,00 órakor az öttevényi Polgármesteri

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2012. április 25-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soros, nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2012. április 25-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soros, nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: 2012. április 25-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soros, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Városháza díszterme. JELEN VANNAK: dr. Garay Rita polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2004.szeptember 14-én 9.00 órai kezdettel megtartott megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2004.szeptember 14-én 9.00 órai kezdettel megtartott megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2004.szeptember 14-én 9.00 órai kezdettel megtartott megtartott képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Pádár Sándor alpolgármester, Deák Tibor,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 10-én 19. 00 órakor megtartott nyílt üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 10-én 19. 00 órakor megtartott nyílt üléséről. 1 Tömörd Község Önkormányzat 17/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 10-én 19. 00 órakor megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Faluház

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6./2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013.április 30.-án (kedd) 15 órakor tartott üléséről.

Részletesebben

MUTATÓ. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án megtartott nyílt soron kívüli testületi üléséről. Hat. Rend.

MUTATÓ. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án megtartott nyílt soron kívüli testületi üléséről. Hat. Rend. MUTATÓ Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án megtartott nyílt soron kívüli testületi üléséről Tárgy: Hat. Rend. száma: Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.

Részletesebben

VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2014. ÁPRILIS 29.- ÉN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK

VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2014. ÁPRILIS 29.- ÉN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2014. ÁPRILIS 29.- ÉN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK a./ b./ c./ d./ JEGYZŐKÖNYV, TÁRGYSOROZATA HATÁROZATAI 33-40/2014./ IV.29./ RENDELETEI 4-6/2014./ V.6./ N

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Szám: 317-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013.

Részletesebben

Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 31-én megtartott rendkívüli üléséről felvett J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 31-én megtartott rendkívüli üléséről felvett J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6097. Kunadacs Rákóczi u. 2. Telefon: 76/558-131 Fax: 76/422-057 E-mail: kunadacs.ph@tanet.hu 34-4/2013. Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

01/162-10/2009. JEGYZŐKÖNYV

01/162-10/2009. JEGYZŐKÖNYV 01/162-10/2009. JEGYZŐKÖNYV 2009. május 11-én megtartott rendkívüli nyílt üléséről Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26. Tóth Dezső polgármester, Dr. Lelkes

Részletesebben

Szuha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2012.(VIII.27.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Szuha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2012.(VIII.27.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 9/2012.(VIII.27.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: 2012. augusztus 27.-én a községi önkormányzat tanácstermében tartott üléséről. Jelen vannak: - Szuha község polgármestere: Tóth Zoltán István - 4 fő települési

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. július 09-én megtartott soron kívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. július 09-én megtartott soron kívüli üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. július 09-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza, tanácskozó terme Jelen vannak: Czédly Gyula

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1.Magántulajdonban álló ingatlan vétele Előadó: Oláh Krisztián polgármester

Jegyzőkönyv. 1.Magántulajdonban álló ingatlan vétele Előadó: Oláh Krisztián polgármester Jegyzőkönyv Készült Cigánd Városi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. április 25-én 8 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Jegyzői iroda Jelen vannak: Oláh Krisztián polgármester, Ablonczy

Részletesebben

Madaras Község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Készült: Madaras község Önkormányzatnak Képviselő-testülete 2008. április 2-án 15 órai kezdettel tartott rendes, nyílt ülésén. Ülés helye:

Részletesebben

I. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése

I. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése Kelebia Község Polgármesterétől INDOKLÁS A 2009. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet-tervezethez I. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése Kelebia Községi Önkormányzat 2009. év

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyeket javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra.

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyeket javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra. 8 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 25-én megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Józsa Gábor alpolgármester, Botos Sándor,

Részletesebben

KIVONAT Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 16-án megtartott ülés jegyzőkönyvéből

KIVONAT Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 16-án megtartott ülés jegyzőkönyvéből KIVONAT Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 16-án megtartott ülés jegyzőkönyvéből HATÁROZAT 192/2011. (XI. 16.) számú képviselő-testületi határozat / Berecz Skolasztika Szociális

Részletesebben

Levél község Önkormányzat Képviselő-testülete

Levél község Önkormányzat Képviselő-testülete 1 Levél község Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2008. Levél község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. december 15-én tartott nyilvános testületi üléséről készült J e g y z ő k ö n y v Tartalma:

Részletesebben

K I V O N A T. 294/2012. (VII.27.) Tata Kt. határozata A TÁMOP-3.1.4-12/2 innovatív iskolák fejlesztése pályázat benyújtásáról

K I V O N A T. 294/2012. (VII.27.) Tata Kt. határozata A TÁMOP-3.1.4-12/2 innovatív iskolák fejlesztése pályázat benyújtásáról K I V O N A T Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. július 27-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2012.(VIII.1.) önkormányzati

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2011. október 24-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2011. október 24-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi üléséről Szám: 18/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. október 24-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi üléséről Jelen vannak: Katona Imre polgármester Gróf Zoltán

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email. Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.hu M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-án megtartott üléséről. Helye: Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal B ép. félemeleti tanácskozó

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA J E G Y Z Ő K Ö N Y V

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 15/2015 BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 16-án, (szerdán) 8:15 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. március 11-i rendkívüli testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. március 11-i rendkívüli testületi üléséről Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2013. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. március 11-i rendkívüli testületi üléséről 2 Hosszúhetény

Részletesebben

NAPIRENDI PONTOK: 4. Az önkormányzat gazdálkodásáról szóló 2011. évi I. félévi beszámoló elfogadása (írásos előterjesztés)

NAPIRENDI PONTOK: 4. Az önkormányzat gazdálkodásáról szóló 2011. évi I. félévi beszámoló elfogadása (írásos előterjesztés) Képviselő-testületének 2011. szeptember 13-án megtartott nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 112-123 / 2011. (IX. 13.) számú határozatok d. rendeletek: 13/2011. (IX. 14.) önkormányzati

Részletesebben

(hangszalagos rögzítéssel)

(hangszalagos rögzítéssel) M á s o l a t! J e g y z ő k ö n y v (hangszalagos rögzítéssel) Készült: Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2008. június 11-i rendkívüli n y í l t üléséről. Jelen vannak: Juhász János

Részletesebben

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 6. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 6. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 6. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről Határozat/ rendelet száma Tárgya Oldalszám 122/2012. (VIII.06.) kt. h. Tompa város intézményeinek

Részletesebben

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/18.202/2006. E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2006. október 27-i ülésére.

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/18.202/2006. E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2006. október 27-i ülésére. 1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/18.202/2006. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. október 27-i ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandó: 2006. évi költségvetésről

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. december 12-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. december 12-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. december 12-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 121/2013.(XII.12.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról

Részletesebben

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jelen vannak: Térmeg György Csonka Csaba Dr.Jaskó Sándor Vinklár László polgármester

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. április 27-én 15.00 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2013. március 27-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soros, nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2013. március 27-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soros, nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: 2013. március 27-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soros, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Városháza díszterme. JELEN VANNAK: dr. Garay Rita polgármester,

Részletesebben

M U T A T Ó. Tiszavárkony Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2009 június 25-én megtartott rendes ülésén hozott rendeletekről, határozatokról

M U T A T Ó. Tiszavárkony Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2009 június 25-én megtartott rendes ülésén hozott rendeletekről, határozatokról M U T A T Ó Tiszavárkony Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2009 június 25-én megtartott rendes ülésén hozott rendeletekről, határozatokról Tiszavárkony Község Önkormányzat A képviselőtestület és szervei

Részletesebben

Határozati javaslat. 2006. január 1-i hatállyal, határozatlan időtartamra az Egyesített Szociális Intézmény közös fenntartásában állapodnak meg.

Határozati javaslat. 2006. január 1-i hatállyal, határozatlan időtartamra az Egyesített Szociális Intézmény közös fenntartásában állapodnak meg. Határozati javaslat.. Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Enying Mikrokörzeti Szociális Intézményi Társulás megállapodása módosítására vonatkozó javaslatot, amelyben foglaltakkal egyetértve

Részletesebben

Vác Város Önkormányzat 2014. évi költségvetése

Vác Város Önkormányzat 2014. évi költségvetése Vác Város Önkormányzat 2014. évi költségvetése V Á C 2014. Vác Város Önkormányzat 5/2014.(II.21) sz. rendelete Vác Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Vác Város Képviselő-testület az Alaptörvény

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a. 1.) Előterjesztés Búzási Alexandra ingatlan vételi ajánlatára Előterjesztő: Juhász Sándor polgármester

T á r g y s o r o z a t a. 1.) Előterjesztés Búzási Alexandra ingatlan vételi ajánlatára Előterjesztő: Juhász Sándor polgármester 2012. augusztus 22-én 17:20 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Határozatai: 177-180 T á r g y s o r o z a t a 1.) Előterjesztés Búzási Alexandra ingatlan vételi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pénzügyi Bizottsága 2008. szeptember 15-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III számú tárgyalója Jelen vannak: Fodor Lajos bizottsági elnök Tímár Ella bizottsági

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623. Iktatószám: 685-14/2013.

JEGYZŐKÖNYV. Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623. Iktatószám: 685-14/2013. Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 Iktatószám: 685-14/2013. JEGYZŐKÖNYV a Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő- testületének 2013. november

Részletesebben

Kelebia Községi. Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv

Kelebia Községi. Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. július 17-én tartott nyílt üléséről. 100/2014.(VII.17.) sz. határozat 101/2014.(VII.17.)

Részletesebben

Tóth András A napirendhez szóbeli kiegészítésem nincs. Ezzel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel? Ki az, aki elfogadja a napirendet:

Tóth András A napirendhez szóbeli kiegészítésem nincs. Ezzel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel? Ki az, aki elfogadja a napirendet: ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: ujfpohiv@matavnet.hu Web: www.ujfeherto.hu Száma:13- /2007. J E G Y Z Õ K Ö N Y V

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 18. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 18. sz. a 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 18. sz. JEGYZİKÖNYV Képviselı-testülete 2011.augusztus. 19.-én megtartott nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Készült:

Részletesebben

Bököny Község Képviselő-testülete 2011. július 04-i rendkívüli üléséről 644-14/2011. a./ jegyzőkönyve. b./ tárgysorozata

Bököny Község Képviselő-testülete 2011. július 04-i rendkívüli üléséről 644-14/2011. a./ jegyzőkönyve. b./ tárgysorozata Bököny Község Képviselő-testülete 2011. július 04-i rendkívüli üléséről 644-14/2011. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai (100-103/2011.) TÁRGYSOROZAT 1) Tájékoztató a Bököny településközpont

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülésen nem vett részt: Fodorné Szabó Erika képviselő Tanácskozási joggal részt vett: Fortuna János jegyző

JEGYZŐKÖNYV. Az ülésen nem vett részt: Fodorné Szabó Erika képviselő Tanácskozási joggal részt vett: Fortuna János jegyző JEGYZŐKÖNYV Készült: Berente Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 20-án a Polgármesteri Hivatal tárgyalójában megtartott rendkívüli nyilvános ülésén, melynek kezdési időpontja 13,00 óra. Jelen

Részletesebben

49 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. március 21-én 17 órakor megtartott közös üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testületek

Részletesebben

TÁPIÓSZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. ÁPRILIS 21-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉN KÉSZÜLT JEGYZŐKÖNYVE

TÁPIÓSZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. ÁPRILIS 21-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉN KÉSZÜLT JEGYZŐKÖNYVE Tápiószőlős Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2769 Tápiószőlős, Kossuth Lajos út 65. Tel./fax.: 53/385-001, 53/585-510 TÁPIÓSZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. ÁPRILIS 21-I

Részletesebben

3. (1) A R. 3. (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (2) A R. 3. (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

3. (1) A R. 3. (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (2) A R. 3. (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: almazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. szeptember 30. napján délután 17.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános üléséről, Nyáregyháza, Nyáry

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 4. Poroszló Község Önkormányzat 2011. évi 1. számú költségvetési rendeletének módosítása.

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 4. Poroszló Község Önkormányzat 2011. évi 1. számú költségvetési rendeletének módosítása. 140 JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. augusztus 31-én (szerdán) 14.00 órai kezdettel tartott nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló Jelen vannak: Meghívottak: Bornemisza János polgármester

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Aszaló község Önkormányzat Képviselőtestület 2011. október 13 napján 15 órakor a tanácskozó teremben tartott üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Aszaló község Önkormányzat Képviselőtestület 2011. október 13 napján 15 órakor a tanácskozó teremben tartott üléséről. Képviselőtestület Aszaló Szám: 1-12/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült Aszaló község Önkormányzat Képviselőtestület 2011. október 13 napján 15 órakor a tanácskozó teremben tartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2009. november 19-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, soron következő üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: 2009. november 19-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, soron következő üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2009. november 19-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, soron következő üléséről. Jelen vannak: Biró Ferenc polgármester Czabányi Attila Sándor képviselő Csatlós

Részletesebben

Napirend: JEGYZŐKÖNYV

Napirend: JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 24-én 14.30 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Tiringer Mária

Részletesebben

Az intézményi térítési díjat és a személyi térítési díjat étkezés esetén ellátási napra vetítve kell megállapítani.

Az intézményi térítési díjat és a személyi térítési díjat étkezés esetén ellátási napra vetítve kell megállapítani. 3. napirend Fülöp Községi Önkormányzat Polgármesterétől 4266 Fülöp, Arany János út 19. Tel. 06 52 208 491 E-mail: fulop.polgarmester@gmail.com ELŐTERJESZTÉS Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testület

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 6-án megtartott képviselő-testületi üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 6-án megtartott képviselő-testületi üléséről JEGYZŐKÖNYV Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 6-án megtartott képviselő-testületi üléséről Jelen vannak: Papp János polgármester, Merena Lászlóné, Demeter János

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyző könyv

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyző könyv Kelebia Községi Jegyző könyv Készült Kelebia Községi 2010. február 17-én tartott üléséről. 59/2010. (II.17.) sz. kt. határozat Kelebia Község Önkormányzat élelmiszer alapanyag beszerzés 2010/2011. Tárgyú

Részletesebben

Kelebia Községi. Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv

Kelebia Községi. Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. augusztus 19-én tartott nyílt üléséről. 131/2014.(VIII.19.) sz. határozat Közbeszerzési

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 031. mobil:06-70. 70-3146173. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 031. mobil:06-70. 70-3146173. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 003, 88/507-031. 031. mobil:06-70 70-3146173. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu...... Szám:91-15 /2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Doba Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8482 Doba, Kossuth u. 10. Szám: D- 17-3 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Doba Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 8-án 17 órai kezdettel

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2013. április 24-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soros, nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2013. április 24-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soros, nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: 2013. április 24-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soros, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal díszterme. JELEN VANNAK: dr. Garay

Részletesebben

Különszám. Erdőkürt község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011. (II.15.) Kt. számú rendelete

Különszám. Erdőkürt község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011. (II.15.) Kt. számú rendelete Különszám Erdőkürt község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011. (II.15.) Kt. számú rendelete Erdőkürt község Önkormányzat Képviselő-testülete Önkormányzata a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi

Részletesebben

5. Egyebek. HATÁROZATOK RÖVID TARTALMA... oldal

5. Egyebek. HATÁROZATOK RÖVID TARTALMA... oldal Polgármesteri Hivatal Ballószög ------------------------------- Szám: 9/2013. J e g y z ő k ö n y v a Képviselő-testület 2013. augusztus 15-i rendkívüli ülésről N a p i r e n d 1. A Helvécia-Ballószög

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 17-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 17-én megtartott üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 4/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 17-én megtartott üléséről Határozatok száma: 10-13. Rendelet száma: 6-8. 1 TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 25-én tartott ülésén folytatólagosan.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 25-én tartott ülésén folytatólagosan. Farmos Község Önkormányzat J e g y z ő k ö n y v Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 25-én tartott ülésén folytatólagosan. Jelen vannak: Boros Zoltán polgármester,

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2012. augusztus 13.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2012. augusztus 13-án 15.00 órakor

Részletesebben

A polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 fős testület minden tagja jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.

A polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 fős testület minden tagja jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. J e g y z ő k ö n y v Készült: Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 30.-án, az önkormányzat házasságkötő termében 17.30 órai kezdettel megtartott, munkaterv szerinti soron

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületeinek, 2013. május 08-án 13 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi üléséről. Ülés helye: Jászszentlászló Községháza

Részletesebben

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. január 31-ei ülésének jegyzőkönyvéhez

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. január 31-ei ülésének jegyzőkönyvéhez TÁRGYMUTATÓ Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. január 31-ei ülésének jegyzőkönyvéhez 7/2013.(I.31.) sz. önk.hat. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat 2013. évi költségvetésének előzetes

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. VOLLMUTH PÉTER polgármester: Üdvözlöm a megjelenteket, megállapítom, hogy a Képviselő-testület határozatképes, 4 képviselő jelen van.

JEGYZŐKÖNYV. VOLLMUTH PÉTER polgármester: Üdvözlöm a megjelenteket, megállapítom, hogy a Képviselő-testület határozatképes, 4 képviselő jelen van. BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 15/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 17. napján 09.00 órakor megtartott

Részletesebben

Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása a 2008. évi költségvetés háromnegyedévi teljesítéséről szóló tájékoztatóhoz

Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása a 2008. évi költségvetés háromnegyedévi teljesítéséről szóló tájékoztatóhoz 1. sz. melléklet Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása a 2008. évi költségvetés háromnegyedévi teljesítéséről szóló tájékoztatóhoz Megnevezés adatok ezer Ft-ban Polgármesteri

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. I-1/4-9/2011. ikt.sz.

JEGYZŐKÖNYV. I-1/4-9/2011. ikt.sz. I-1/4-9/2011. ikt.sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 26-án megtartott ülésén a Városháza 18-as sz. helyiségében. Jelen vannak: Pap Tibor polgármester

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Szőlősgyörök község Önkormányzat 2008. október 29-én tartott képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: Perpits László, Locker Lászlóné, Faragó József, Ballér József Lajosné,

Részletesebben

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142 J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142 Szám: 1-2/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Amely készült: Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének 2009.

Részletesebben

Készült: A Képviselő-testület 2013. november 28-án megtartott rendkívüli üléséről. Kurucz Attila Deák Attila k é p v i s e l ő k

Készült: A Képviselő-testület 2013. november 28-án megtartott rendkívüli üléséről. Kurucz Attila Deák Attila k é p v i s e l ő k Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám:301/39-46/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2013. november 28-án megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Kis-Pál Miklós

Részletesebben

2015. évi 5. szám 2015. február 27. TARTALOMJEGYZÉK

2015. évi 5. szám 2015. február 27. TARTALOMJEGYZÉK 2015. évi 5. szám 2015. február 27. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 52/2007. (XI.

Részletesebben

Burghardt Ferenc polgármester köszöntötte a képviselőket. Javasolta, hogy napirendet az alábbiak szerint fogadják el:

Burghardt Ferenc polgármester köszöntötte a képviselőket. Javasolta, hogy napirendet az alábbiak szerint fogadják el: PÁPAKOVÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8596 Pápakovácsi Fő utca 19. Szám:7-16 /2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pápakovácsi Község Önkormányzat képviselő-testülete 2012. július 11-én 18.00 órakor

Részletesebben

2012. évi Határozatok

2012. évi Határozatok 2012. évi Határozatok 1/2012.(I.09.) sz. Többcélú Társulási határozat: A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa elfogadta Kalcsó Istvánné Kétegyháza Nagyközség polgármesterét

Részletesebben