JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: április 24-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soros, nyilvános ülésén.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2013. április 24-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soros, nyilvános ülésén."

Átírás

1 JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: április 24-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soros, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal díszterme. JELEN VANNAK: dr. Garay Rita polgármester, Benyó Pál, Hovorka István, Malya György, Tuska Pálné, Varga András képviselők. IGAZOLTAN VANNAK TÁVOL: Takács Ferenc alpolgármester, Dr. Kancsó János képviselő. NEM JELEZTE TÁVOLMARADÁSÁT:, Litauszki András képviselők. TANÁCSKOZÁSI JOGGAL RÉSZT VESZ: Kvasznovszkyné Szilasi-Horváth Krisztina jegyző, dr. Kruzslicz-Bodnár Gréta aljegyző, Vantara Jánosné pénzügyi osztályvezető, Gazdagné Vereb Edit, Hajdu Zoltán műszaki ügyintézők. A jegyzőkönyvet vezeti: Héjja Bálintné ügyintéző. Dr. Garay Rita polgármester: Köszönti a képviselő-testületi ülésen megjelent képviselőket, köztisztviselőket, intézményvezetőket, a bizottságok nem képviselő tagjait, a média képviselőit. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes és az ülést megnyitja. Jegyzőkönyvvezetőnek Héjja Bálintnét jelöli ki. Szavazásra bocsátja a meghívóban szereplő napirendi javaslatot azzal a módosítással, mely szerint a 16. napirendi pont lesz a Tulajdonosi hozzájárulás a kormányablak kialakításához kapcsolódó építési engedélyezési eljárás megindításához, lefolytatásához című előterjesztés, és a 17. napirendi pont lesz az Egyebek. Javasolja, ezzel a módosítással fogadják el az előterjesztett napirendi javaslatot. A szavazásban résztvevők száma: 6 fő. A képviselő-testület az alábbi napirend megtárgyalásával 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül egyetért: Napirend: Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről Beszámoló a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról 1. Tótkomlós Város Önkormányzat évi költségvetésének zárszámadása 2. Jelentés a évi belső ellenőrzés tapasztalatairól, és beszámoló a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés, valamint a belső ellenőrzés működtetésének tapasztalatairól, a belső ellenőrzés kapacitása és az ellenőrzendő feladatok összhangjának értékeléséről 3. Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének és szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelet módosítása és a J. G. Tajovsky Művelődési Központ és Városi Könyvtár alapító okiratának módosítása 4. A talajterhelési díjról szóló rendelet megalkotása 5. Tájékoztató a Komlós Településszolgáltatási Kft. ellen benyújtott panaszról 1

2 6. Az Országos Szlovák Önkormányzattal kötendő megállapodás jóváhagyása 7. Az Orosházi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítása 8. Döntés a kéményseprő-ipari közszolgáltatás további ellátásáról 9. Az Ifjúsági szálláshely kialakítása a Karasz János Sporttelepen elnevezésű pályázat vonatkozásában vállalkozási szerződés módosítása 10. A Tótkomlósi Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat költségeinek megelőlegezése 11. Rendelkezési alapból történő támogatás 12. Mindszenty szobor elhelyezése a Wallaszky Pál téren, és költségeire fedezet biztosítása 13. A Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzat módosítása 14. Tótkomlós Racing IV. Tótkomlósi városi autóverseny megrendezéséhez tulajdonosi hozzájárulásról döntés 15. Tájékoztató a Szlovák Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola I. negyedévi bevétel-kiadásainak alakulásáról 16. Tulajdonosi hozzájárulás a kormányablak kialakításához kapcsolódó építési engedélyezési eljárás megindításához, lefolytatásához 17. Egyebek (A napirendhez tartozó előterjesztések a jegyzőkönyv mellékleteként szerepelnek.) Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről Dr. Garay Rita polgármester: Megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele, hozzászólása, javaslata a tájékoztatóval kapcsolatban? Mivel kérdés, észrevétel, hozzászólás, javaslat nem volt, szavazásra bocsátja a tájékoztató elfogadását. A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő. A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül hozta meg az alábbi határozatot: 64/2013. (IV. 24.) kt. határozat: Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester tájékoztatóját a két ülés közötti fontosabb eseményekről elfogadja. Felelős: dr. Garay Rita polgármester Határidő: azonnal Beszámoló a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról Dr. Garay Rita polgármester: Megkérdezi, hogy a beszámolóval kapcsolatban van-e valakinek kérdése, észrevétele, hozzászólása, javaslata? Mivel kérdés, észrevétel, hozzászólás, javaslat nem volt, szavazásra bocsátja a beszámoló elfogadását. 2

3 A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő. A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül hozta meg az alábbi határozatot: 65/2013. (IV. 24.) kt. határozat: Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. Felelős: dr. Garay Rita polgármester Határidő: azonnal 1. Tótkomlós Város Önkormányzat évi költségvetésének zárszámadása Dr. Garay Rita polgármester: Elmondja, hogy a Tótkomlósi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat és Tótkomlós Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata véleményezte Tótkomlós Város Önkormányzat évi költségvetésének zárszámadását, valamint megtárgyalták saját évi költségvetésük zárását is. Ismerteti Tótkomlós Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata évi költségvetésének zárásáról szóló 6/2013. (IV. 23.) CNÖ határozatát. A Tótkomlós Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat) a Nemzetiségek jogairól szóló évi CLXXIX. törvény 114. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló évi. CXCV. törvény 91. (3) bekezdésében megállapított feladatkörében eljárva a évi költségvetési zárszámadásáról a következő határozatot hozza: a) A Nemzetiségi Önkormányzat a évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás költségvetési bevételi és kiadási főösszegét, valamint pénzmaradványát hagyja jóvá. 434 E Ft Költségvetési bevétellel 276 E Ft Költségvetési kiadással 155 E Ft pénzmaradvánnyal b) A Képviselő-testület a Nemzetiségi Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtását részletesen a következők szerint állapítja meg: A Nemzetiségi Önkormányzat kiadásait, bevételeit mérlegszerűen az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. A működési célú bevételek és kiadások mérlegét 2. melléklet szerint fogadja el. A pénzeszközök változásának levezetését a 3. melléklet alapján fogadja el. A pénzmaradvány kimutatást a 4. melléklet alapján fogadja. A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettsége nem volt a Nemzetiségi Önkormányzatnak. Ennek megfelelően a 7/2013. (IV. 23.) CNÖ határozat szerint Tótkomlós Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata 155 E Ft-tal megemelte a évi költségvetési bevételi át, és egyben a dologi kiadás át is. 3

4 Ismerteti Tótkomlós Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata 8/2013.(IV. 23.) CNÖ határozatát. Tótkomlós Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Tótkomlós Város Önkormányzat évi költségvetésének zárszámadását tudomásul vette és Tótkomlós Város Önkormányzat évi költségvetésének zárszámadásáról szóló rendelet tervezetét Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének elfogadásra javasolja. Elmondja, hogy a Tótkomlósi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat évi költségvetésének zárásáról szóló 24/2013. (IV. 23.) határozata szerint a Nemzetiségi Önkormányzat a évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás költségvetési bevételi és kiadási főösszegét, valamint pénzmaradványát hagyta jóvá E Ft Költségvetési bevétellel E Ft Költségvetési kiadással 519 E Ft pénzmaradvánnyal Ennek megfelelően a 25/2013. (IV. 23.) határozata alapján a Tótkomlósi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 519 E Ft-tal megemelte a évi költségvetési bevételi át, és egyben a dologi kiadás át is. Ismerteti a Tótkomlósi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 26/2013.(IV. 23.) határozatát. A Tótkomlósi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Tótkomlós Város Önkormányzat évi költségvetésének zárszámadásáról szóló tervezetet megvitatta és elfogadásra javasolja. A napirendi ponthoz kapcsolódóan Kovácsné Oláh Veronika bejegyzett könyvvizsgáló elkészítette a Független könyvvizsgálói jelentését Tótkomlós Város Önkormányzata évi költségvetési beszámolójának felülvizsgálatáról. A könyvvizsgálói jelentés a képviselő-testületi ülés megkezdése előtt került kiosztásra. Ismerteti a beszámoló hitelességéről szóló könyvvizsgálói jelentés vastagon kiemelt részeit. Véleményünk szerint az egyszerűsített összevont éves költségvetési beszámoló Tótkomlós Város Önkormányzat évi költségvetése teljesítéséről, a december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad. A könyvvizsgálat során Tótkomlós Város Önkormányzata évi egyszerűsített összevont éves költségvetési beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltuk és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztünk arról, hogy az egyszerűsített összevont éves költségvetési beszámolót a Független Könyvvizsgálói Jelentésben leírt jogszabályi feltételeknek megfelelően készítették el. Megkéri Varga András képviselőt, bizottsági elnököt, hogy ismertesse a Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság határozatát. Varga András képviselő, bizottsági elnök: Ismerteti a Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság határozatát: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek, hogy az önkormányzat évi költségvetésének zárszámadásában 4

5 - az intézményeknél kimutatott szabad pénzmaradványt (Polgármesteri Hivatal: ,- Ft, Szociális Szolgáltató Központ: ,- Ft, Jankó János Általános Iskola és Gimnázium: ,- Ft) az intézményektől ne vonja el; - az önkormányzati szakfeladatokon kimutatott ,- Ft szabad pénzmaradvány összegét helyezze általános tartalékba. Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottsága elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek a Bizottság 36/2013. (IV. 22.) Pü. Biz. határozatában foglaltak figyelembe vételével Tótkomlós Város Önkormányzat évi költségvetésének zárszámadásáról szóló rendelet tervezetét. Dr. Garay Rita polgármester: Megkérdezi Vantara Jánosné pénzügyi osztályvezetőt, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kiegészíteni valója? Vantara Jánosné pénzügyi osztályvezető: Nincs kiegészíteni valója az előterjesztéssel kapcsolatban. Dr. Garay Rita polgármester: Megkérdezi, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, észrevétele, hozzászólása, más javaslata? Mivel kérdés, észrevétel, hozzászólás, más javaslat nem volt, szavazásra bocsátja az alábbi határozati javaslatot: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság által tett módosító indítványt, ennek megfelelően a képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetésének zárszámadásában - az intézményeknél kimutatott szabad pénzmaradványt (Polgármesteri Hivatal: ,- Ft, Szociális Szolgáltató Központ: ,- Ft, Jankó János Általános Iskola és Gimnázium: ,- Ft) az intézményektől nem vonja el; - az önkormányzati szakfeladatokon kimutatott ,- Ft szabad pénzmaradvány összegét általános tartalékba helyezi. A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő. A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül hozta meg az alábbi határozatot: 66/2013. (IV. 24.) kt. határozat: A évi költségvetés zárszámadásában kimutatott szabad pénzmaradvány felhasználása Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság által tett módosító indítványt, ennek megfelelően a képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetésének zárszámadásában - az intézményeknél kimutatott szabad pénzmaradványt (Polgármesteri Hivatal: ,- Ft, Szociális Szolgáltató Központ: ,- Ft, Jankó János Általános Iskola és Gimnázium: ,- Ft) az intézményektől nem vonja el; - az önkormányzati szakfeladatokon kimutatott ,- Ft szabad pénzmaradvány összegét általános tartalékba helyezi. Felelős: dr. Garay Rita polgármester Vantara Jánosné pénzügyi osztályvezető Határidő: azonnal 5

6 Dr. Garay Rita polgármester: Szavazásra bocsátja az elfogadott módosító indítvánnyal egységes szerkezetbe foglalt Tótkomlós Város Önkormányzat évi költségvetésének zárszámadásáról szóló önkormányzati rendeletet. A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő. A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül alkotta meg az alábbi rendeletet: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013. (..) önkormányzati rendelete Tótkomlós Város Önkormányzat évi költségvetésének zárszámadásáról Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikkely (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 143. (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 91. (1) bekezdésében megállapított feladatkörében eljárva, Tótkomlós Város Önkormányzat évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja: A Képviselő-testület a évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 1. jóváhagyja E Ft bevétellel E Ft kiadással 2. (1) Az önkormányzat bevételeit, kiadásait mérlegszerűen önkormányzati szinten az 1. melléklet tartalmazza. (2) A bevételek részletezését költségvetési címenként, szakfeladatonként a 2. melléklet, a működési bevételek részletezését a 3. melléklet, a normatív állami hozzájárulás, a kötött felhasználású normatív támogatások, az SZJA jövedelemkülönbség mérséklés, valamint a központosított ok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolását a 9. melléklet tartalmazza. (3) A kiadások intézményenkénti, szakfeladatonkénti, költségvetési címenkénti, ezen belül kiemelt onkénti részletezését a 4. melléklet tartalmazza. (4) A 1/A. melléklet részletezi a bevételeket és kiadásokat intézményenkénti bontásban. (5) A pénzeszköz átadás, egyéb támogatásokat; a Támogatásértékű működési kiadásokat; valamint az Ellátottak juttatásainak részletezését az 5. melléklet, a civil szervezetek támogatását szervezetenként a 6. melléklet tartalmazza. (6) A társadalmi és szociálpolitikai juttatásokat a 7. melléklet tartalmazza. 6

7 (7) A felhalmozási bevételeket és kiadásokat célonként a 8. melléklet tartalmazza, melyet az alábbi részletezésben hagy jóvá a képviselő-testület: Összes felhalmozási bevétel E Ft Összes felhalmozási kiadás E Ft 3. (1) A Képviselő-testület az önkormányzat tárgyévi költségvetési pénzmaradványát a 10. mellékletben foglaltak szerint E Ft összeggel hagyja jóvá. (2) A pénzmaradvány felhasználását a 23. mellékletnek megfelelően engedélyezi a képviselőtestület. A Polgármesteri Hivatalnál megmaradt 63 E Ft pénzmaradvány felhasználásáról a jegyző, a Szociális Szolgáltató Központnál megmaradt 406 E Ft pénzmaradvány felhasználásáról az intézményvezető dönt. A Jankó János Általános Iskola és Gimnáziumnál megmaradt 86 E Ft pénzmaradvány felhasználásáról tekintettel arra, hogy az intézmény működtetéséről az önkormányzat önkormányzati szakfeladatokon belül gondoskodik a képviselő-testület dönt. Az önkormányzati szakfeladatok pénzmaradványának összege E Ft, melyet az önkormányzat az általános működési tartalékba helyez. 4. A Tótkomlós és térsége állati hulladék-kezelési Önkormányzati Társulás a 1/2013. (IV. 16.) sz. határozatával elfogadott zárszámadását E Ft teljesített bevétellel E Ft teljesített kiadással E Ft pénzmaradvánnyal hagyja jóvá a Képviselő-testület a rendelet 11. melléklete szerint. 5. Tótkomlós Város Önkormányzatának ténylegesen foglalkoztatott létszámadatait a 12. melléklet tartalmazza. 6. (1) A 13. melléklet tartalmazza Tótkomlós Város Önkormányzatának évi működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak alakulását. (2) A Tótkomlós Város Önkormányzata által kivetett helyi adók és átengedett központi adók évi kivetését és beszedését a 16. melléklet tartalmazza. 7. (1) A Képviselő-testület az önkormányzat év december 31-i állapot szerinti vagyonát a 17. mellékletben részletezettek szerint állapítja meg az intézmények mérlegadatai, valamint a vagyonleltár alapján a Képviselő-testület. (2) A vagyonkimutatást a mérlegben nem szereplő kötelezettségekről a 21. melléklet tartalmazza. 7

8 (3) Tótkomlós Város Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezet működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását a 22. melléklet tartalmazza. 8. (1) Az EU-s támogatással megvalósuló projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását a 14. melléklet tartalmazza. (2) A Képviselő-testület Tótkomlós Város Önkormányzatának többéves kihatással járó döntéseikből származó kötelezettségeinek célonkénti alakulását a 15. melléklet tartalmazza. (3) A pénzeszközök változásának levezetését a 18. melléklet tartalmazza. (4) Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulását lejárat és eszközök szerinti bontásban a 19. melléklet szerint hagyja jóvá. (5) Az adósságállomány alakulását lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban a 20. melléklet tartalmazza. 9. A Képviselő-testület az önkormányzat évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását, valamint az egyszerűsített vállalkozási maradvány kimutatást a 24. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. 10. Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összege: kommunális adókedvezmény címén Ft 11. (1) Az önkormányzat jegyzője a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítja, illetve figyelemmel kíséri. (2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a évi okon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek. 12. (1) Az önkormányzat jegyzője a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesíti. (2) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. dr. Garay Rita polgármester Kvasznovszkyné Szilasi-Horváth Krisztina jegyző 8

9 1. melléklet ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG ÉVI BEVÉTELEK ezer Ft-ban Bevételek megnevezése Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés %-a I. Intézményi működési bevétel ,98 Működési bevétel ,22 Átvett pénzeszköz működésre ,46 II. Önkorm. sajátos működ. bevételei ,79 Iparűzési adó ,66 Kommunális adó ,63 Idegenforgalmi adó ,00 Pótlékok, bírságok ,67 Föld bérbeadásból jöv. adó ,00 Gépjárműadó ,55 SZJA helyben maradó rész ,00 SZJA jövedelem különbség mérséklés ,00 Egyéb sajátos bevétel ,29 III. Felhalmozási bevétel ,38 Felhalmozási ÁFA visszatérülés ,47 Föld értékesítés ,20 IV. Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétel ,39 Kommunális adó Ingatlan bérbeadásból származó jövedelem ,30 Önkormányzati tulajdon értékesítése V. Felhalmozásra átvett pénz áho-n kívülről VI. Önkormányzatok költségvetési támogatása ,00 Normatív állami hozzájárulás ,00 Normatív, kötött felhasználású támogatás ,00 Központosított ,00 ÖNHIKI ,00 Egyéb központi támogatás ,00 VII. Támogatásértékű bevételek ,74 Támogatásértékű működési bevétel ,48 ebből TB-től átvett pénzeszköz ,01 Támogatásértékű felhalmozási bevétel ,91 VIII. Kölcsön visszatérülés ,00 Működési ,00 IX. Előző évi költségvetési kieg. visszatérülések X. Előző évi pénzmaradvány átvétel 828 IX. Pénzmaradvány ,29 Működési ,99 Felhalmozási ,00 X. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ,57 X. Finanszírozási bevételek Működési hitel (ÖNHIKI) BEVÉTELEK ÖSSZESEN ,57 9

10 1. melléklet ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG ÉVI KIADÁSOK ezer Ft-ban Kiadások megnevezése Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés %-a I. Személyi juttatás ,44 rendszeres személyi juttatás ,21 nem rendszeres személyi juttatás ,53 külső személyi juttatás ,98 II. Munkaadót terhelő járulékok ,99 III. Dologi kiadások mindösszesen ,16 dologi kiadások ,67 dologi jellegű kiadások ,29 IV. Pénzeszközátadás, egyéb támogatás ,62 működési célra ,25 felhalmozási célra ,34 V. Támogatásértékű kiadás ,41 működési kiadás ,03 felhalmozási kiadás ,96 VI. Társadalmi és szociálpolitikai juttatás ,23 VII. Ellátottak pénzbeli juttatásai ,99 VIII. Felújítások ,65 IX. Beruházások, pénzügyi befektetések ,73 X. Kölcsönök nyújtása és törlesztése ,48 XI. Előző évi pénzmaradvány átadás XII. Általános tartalék Működési tartalék XIII. Céltartalék Városfejl. és Pénzügyi Bizottsági keret Polgármesteri keret Alpolgármesteri keret XIV. Finanszírozási kiadások ,13 Fejlesztési hitel visszafizetés ,13 Gépkocsi ,23 Fejlesztések ,71 Piac beruházás faktorálás ,44 XV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ,55 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK, KIADÁSOK EGYENLEGE ezer Ft-ban Finanszírozási célú bevételek Finanszírozási célú kiadások ,13 Bevételek, kiadások egyenlege ,13 10

11 Bevételek és kiadások részletezése 1/A. melléklet Önkormányzat Hivatala ezer Ft-ban Bevételek megnevezése Teljesítés Működés Felhalmozás Összesen I. Intézményi működési bevétel Működési bevétel II. Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív állami hozzájárulás Központosított Egyéb központi támogatás III. Kölcsön visszatérülés Működési IV. Előző évi pénzmaradvány átvétel V. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 2 2 VI. Önkormányzati támogatás (SZJA és helyi adó 31,83 %-a) BEVÉTELEK ÖSSZESEN Kiadások megnevezése Teljesítés Működés Felhalmozás Összesen I. Személyi juttatás rendszeres személyi juttatás nem rendszeres személyi juttatás külső személyi juttatás II. Munkaadót terhelő járulékok III. Dologi és egyéb folyó kiadások IV. Támogatásértékű működési kiadás V. Működési célú pénzeszközátadás VI. Ellátottak pénzbeli juttatásai VII. Beruházások VIII. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás KIADÁSOK ÖSSZESEN Polgármester 1 Alpolgármester 1 Köztisztviselők 25 Közalkalmazott (gépkocsi vezető) 1 Rehabilitációs foglalkoztatás 1,5 Megbízási díjas (Gyámhivatal, gondnoki feladatok) nincs meghat. Számlát adó megbízási díjas (ügyvédi munkadíj) nincs meghat. Önkormányzati támogatás %-a 89,99 11

12 Bevételek és kiadások részletezése Önkormányzati Szakfeladatok ezer Ft-ban Teljesítés Bevételek megnevezése Működés Felhalmozás Összesen I. Intézményi működési bevétel Működési bevétel II. Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek III. Önkormányzat sajátos bevétele Egyéb sajátos működési bevétel IV. Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív állami hozzájárulás Normatív, kötött felhasználású támogatás Központosított Egyéb központi támogatás V. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel VI. Felhalmozásra átvett pénz áho-n kívülről 9 9 VII. Felhalmozási bevétel VIII. Előző évi költségvetési kieg. visszatérülések IX. Pénzmaradvány Működési Felhalmozási X. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek XI. Önkormányzati támogatás (SZJA és helyi adó 18,45 %-a) BEVÉTELEK ÖSSZESEN Kiadások megnevezése Teljesítés Működés Felhalmozás Összesen I. Személyi juttatás rendszeres személyi juttatás nem rendszeres személyi juttatás külső személyi juttatás II. Munkaadót terhelő járulékok III. Dologi és egyéb folyó kiadások IV. Társadalmi és szociálpolitikai juttatás V. Felújítások VI. Beruházások VII. Kölcsönök nyújtása és törlesztése VIII. Pénzeszközátadás működési célra felhalmozási célra IX. Támogatásértékű kiadás támogatásértékű működési kiadás támogatásértékű felhalmozási kiadás X. Előző évi működési c. pénzmaradvány átadás XI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás XII. Finanszírozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN Közalkalmazott (Háziorvosi szolgálat, gépkocsi üzemeltetés) 2 Közfoglalkoztatott rövid és hosszú időtartamú pályázat keretében 5,55 Egyéb közfoglalkoztatás 58,42 Önkormányzati támogatás %-a 12,8 12

13 1/A. melléklet Bevételek és kiadások részletezése Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat ezer Ft-ban Bevételek megnevezése Teljesítés Működés Felhalmozás Összesen I. Intézményi működési bevétel Átvett pénzeszköz működésre Működési bevétel II. Támogatásértékű működési bevétel III. Előző évi pénzmaradvány átvétel IV. Működési c. pénzmaradvány BEVÉTELEK ÖSSZESEN Kiadások megnevezése Teljesítés Működés Felhalmozás Összesen I. Személyi juttatás külső személyi juttatás II. Munkaadót terhelő járulékok III. Dologi és egyéb folyó kiadások IV. Működési c. pénzmaradvány átadás V. Működési c. pénzeszköz átadás VI. Ellátottak juttatásai VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás KIADÁSOK ÖSSZESEN Megbízási díjas (adminisztrátor) nincs meghat. 13

14 1/A. melléklet Bevételek és kiadások részletezése Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Bevételek megnevezése ezer Ftban Teljesítés Működés Felhalmozás Összesen I. Intézményi működési bevétel Működési bevétel 2 2 II. Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel III. Előző évi pénzmaradvány átvétel 3 3 BEVÉTELEK ÖSSZESEN Kiadások megnevezése Teljesítés Működés Felhalmozás Összesen I. Munkaadót terhelő járulékok II. Dologi és egyéb folyó kiadások III. Előző évi pénzmaradvány átadás KIADÁSOK ÖSSZESEN

15 1/A. melléklet Bevételek és kiadások részletezése Szociális Szolgáltató Központ Bevételek megnevezése Működés ezer Ftban Teljesítés Felhalmozás Összesen I. Intézményi működési bevétel Működési bevétel II. Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív állami hozzájárulás Normatív, kötött felhasználású támogatás Központosított Egyéb központi támogatás III. Önkormányzat sajátos működési bevétele SZJA ellátotti létszám szerint IV. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel V. Önkormányzati támogatás (SZJA és helyi adó 10,54 %-a) BEVÉTELEK ÖSSZESEN Kiadások megnevezése Működés Teljesítés Felhalmozás Összesen I. Személyi juttatás rendszeres személyi juttatás nem rendszeres személyi juttatás külső személyi juttatás II. Munkaadót terhelő járulékok III. Dologi és egyéb folyó kiadások IV. Támogatásértékű működési kiadás (normatíva átadás) 0 V. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás KIADÁSOK ÖSSZESEN Közalkalmazottak 33,33 Rehabilitációs foglalkoztatás 0,75 Közfoglalkoztatott rövid és hosszú időtartamú pályázat keretében 0,7 Számlát adó megbízási díjas (orvos, pszichológiai,-jogi tanácsadó,) 0,23 Önkormányzati támogatás %-a 33,35 15

16 1/A. melléklet Bevételek és kiadások részletezése Szlovák Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Óvoda ezer Ft-ban Teljesítés Összesen Bevételek megnevezése Iskola Óvoda Működés Felhalmozás Összesen I. Intézményi működési bevétel Működési bevétel II. Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív állami hozzájárulás Normatív, kötött felhasználású támogatás Központosított Központosított (Nemzetiségi támogatás) Egyéb központi támogatás III. Támogatásértékű bevételek Békés Megyei Szlovák Önkormányzat támogatása Munkaügyi Központ IV. Önkormányzati támogatás (SZJA és helyi adó 10,71 %-a) BEVÉTELEK ÖSSZESEN Kiadások megnevezése Iskola Óvoda Teljesítés Összesen Működés Felhalmozás Összesen I. Személyi juttatás rendszeres személyi juttatás nem rendszeres személyi juttatás külső személyi juttatás II. Munkaadót terhelő járulékok III. Dologi és egyéb folyó kiadások IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai V. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás KIADÁSOK ÖSSZESEN Iskola Közalkalmazottak 19,62 Közfoglalkoztatott rövid és hosszú időtartamú pályázat keretében 0,76 Megbízási díjas (óraadó pedagógusok) 0,23 Óvoda Közalkalmazottak 19,55 Rehabilitációs foglalkoztatás 0,88 Önkormányzati támogatás %-a 25,72 16

17 1/A. melléklet Bevételek és kiadások részletezése J. G. Tajovsky Általános Művelődési Központ Bevételek megnevezése Művelődési Központ ezer Ft-ban Teljesítés Összesen Működés Felhalmozás Összesen I. Intézményi működési bevétel Működési bevétel II. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel III. Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív állami hozzájárulás Normatív, kötött felhasználású támogatás Központosított Egyéb központi támogatás IV. Önkormányzat sajátos működési bevétele SZJA ellátotti létszám szerint V. Önkormányzati támogatás (SZJA és helyi adó 4,35 %-a) BEVÉTELEK ÖSSZESEN Zene Kiadások megnevezése Művelődési Központ Teljesítés Összesen Működés Felhalmozás Összesen I. Személyi juttatás rendszeres személyi juttatás nem rendszeres személyi juttatás külső személyi juttatás II. Munkaadót terhelő járulékok III. Dologi és egyéb folyó kiadások IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai V. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás KIADÁSOK ÖSSZESEN Zene Művelődési Központ Közalkalmazottak 4 Közhasznú foglalkoztatott 2 Megbízási díjasok (néptánccsop. népdalkör vezetők) 0,15 (múzeumi munkák) látogatás idején Számlát adó megbízási díjasok (gyermekzenekar vezető) 0,1 Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Közalkalmazottak 13,95 Önkormányzati támogatás %-a 28,5 17

18 1/A. melléklet Bevételek és kiadások részletezése Jankó János Általános Iskola és Gimnázium ezer Ft-ban Bevételek megnevezése Teljesítés Összesen Működés Felhalmozás Összesen I. Intézményi működési bevétel Működési bevétel II. Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív állami hozzájárulás Normatív, kötött felhasználású támogatás Központosított Egyéb központi támogatás III. Önkormányzat sajátos működési bevétele SZJA ellátotti létszám szerint IV. Támogatásértékű működési bevétel V. Működési c. pénzmaradvány VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel VII. Önkormányzati támogatás (SZJA és helyi adó 24,13 %- a) BEVÉTELEK ÖSSZESEN Kiadások megnevezése Teljesítés Összesen Működés Felhalmozás Összesen I. Személyi juttatás rendszeres személyi juttatás nem rendszeres személyi juttatás külső személyi juttatás II. Munkaadót terhelő járulékok III. Dologi és egyéb folyó kiadások IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás V. Ellátottak pénzbeli juttatásai KIADÁSOK ÖSSZESEN Közalkalmazottak 50,5 Rehabilitációs foglalkoztatás 1,25 Közfoglalkoztatott rövid időtartamú pályázat keretében 1 Önkormányzati támogatás %-a 38,56 18

19 2. melléklet SZAKFELADATOK Eredeti ezer Ft-ban Intézményi működési bevétel Átvett pénzeszköz felhalmozásra Támogatásértékű működési bevétel Teljesítés Teljesítés %-a Módosított Teljesítés Teljesítés %-a Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés %-a Eredeti ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA Ökormányzati igazgatás ,07 Önkormányzati hivatal Összesen , ÖNKORMÁNYZATI SZAKFELADATOK Gépkocsi üzemeltetés 329 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Szennyvíz beruházás , Tótkomlós és térsége állati hulladék-kezelési Önk. Társ , ,25 Parkgazdálkodás ,00 Erzsébet utcai óvoda átalakítása Könyvkiadás ,27 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése ,65 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése ,09 48 Tűzoltó laktanya felújítás Ár- és belvíz védelemmel összefüggő tevékenység Nemzeti ünnepek programjai ,00 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 20 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások , Sátor bérbeadás ,00 Ifjusági szálláshely (LEADER) Ismeretterjesztő kiadványok (LEADER) Gyalogtúra útvonal (Természet Háza) Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai ,21 Orvosi rendelő beruházás I. sz. háziorvosi körzet (TB támogatás) ,02 Továbbszámlázott orvosok ,41 Labor 2 Gyermektartásdíj megelőlegezése ,11 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás ,00 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása ,00 Köztemetés ,33 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás ,33 Fogl. hely. támog. jogosultak hossz. id. közfoglalkoztatása ,01 Egyéb közfoglalkoztatás ,04 TÁMOP könyvtári pályázat ,88 Önkormányzatok és társulások elszámolásai 2 Egyházak közösségi és hitéleti tev. támogatása Idősek Háza energetikai korszerűsítése Önkormányzati bevételek Összesen , ,82 Módosított 19

20 Bevételek részletezése intézményenként, címenként, szakfeladatonként év 2. melléklet Támogatásértékű felhalmozási bevétel Egyéb Összesen Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés %-a Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés %-a Eredeti Módosított Teljesítés ezer Ft-ban Teljesítés %-a , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,24 20

21 2. melléklet Címrend SZAKFELADATOK Eredeti Bevételek részletezése intézményenként, címenként, szakfeladatonként év Intézményi működési bevétel Módosított Teljesítés Teljesítés %-a Eredeti ezer Ft-ban Átvett pénzeszköz felhalmozásra Támogatásértékű működési bevétel Teljesítés Teljesítés %-a Módosított Teljesítés Teljesítés %-a Eredeti III. SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT Önkormányzati igazgatás , ,07 Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Összesen , ,07 IV. CIGÁNY NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT Önkormányzati igazgatás ,21 Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Összesen ,21 V. SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT Család- és nővédelmi eü. gondozás (védőnők TB ,00 Ifjúság-egészségügyi gondozás (iskolaorvos TB ,00 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása ,92 Demens betegek bentlakásos ellátása ,16 Bölcsődei ellátás ,52 Szociális étkeztetés ,20 Nem lakóingatlan bérbeadás ,91 Családsegítés 5 Tanyagondnoki szolgáltatás ,00 Foglalk.helyett.támog.jogosult közfoglalkoztatott ,00 Szociális Szolgáltató Központ Összesen , ,00 VI. SZLOVÁK KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA Szlovák Iskola Iskolai intézményi étkeztetés ,73 Nem lakóingatlan bérbeadás ,03 Nemzetiségi tanulók oktatása 1-4 évf ,00 Nemzetiségi tanulók oktatása 5-8 évf ,00 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás ,00 Foglalk.helyett.támog.jogosult közfoglalkoztatott ,00 Szlovák Iskola összesen , ,00 Óvoda Óvodai intézményi étkeztetés ,99 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás ,00 Óvoda összesen , ,00 Szlovák Két Tan. Nyelvű Ált. Isk. és Óvoda , ,00 Módosított 21

22 2. melléklet Bevételek részletezése intézményenként, címenként, szakfeladatonként év ezer Ft-ban Összesen Módosított Teljesítés Teljesítés %-a Támogatásértékű felhalmozási bevétel Egyéb Teljesítés Teljesítés %-a Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés %-a Eredeti Módosított SZAKFELADATOK Eredeti Címrend III. SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT Önkormányzati igazgatás , ,78 Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Összesen , ,78 IV. CIGÁNY NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT Önkormányzati igazgatás ,06 Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Összesen ,06 V. SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT Család- és nővédelmi eü. gondozás (védőnők TB ,04 Ifjúság-egészségügyi gondozás (iskolaorvos TB ,00 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása ,92 Demens betegek bentlakásos ellátása ,16 Bölcsődei ellátás ,52 Szociális étkeztetés ,20 Nem lakóingatlan bérbeadás ,91 Családsegítés 5 Tanyagondnoki szolgáltatás ,00 Foglalk.helyett.támog.jogosult közfoglalkoztatott ,00 Szociális Szolgáltató Központ Összesen ,13 VI. SZLOVÁK KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA Szlovák Iskola Iskolai intézményi étkeztetés ,73 Nem lakóingatlan bérbeadás ,03 Nemzetiségi tanulók oktatása 1-4 évf ,02 Nemzetiségi tanulók oktatása 5-8 évf ,31 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás ,00 Foglalk.helyett.támog.jogosult közfoglalkoztatott ,00 Szlovák Iskola összesen ,25 Óvoda Óvodai intézményi étkeztetés , ,00 Óvoda összesen ,51 Szlovák Két Tan. Nyelvű Ált. Isk. és Óvoda ,01 22

23 2. melléklet Bevételek részletezése intézményenként, címenként, szakfeladatonként év Címrend SZAKFELADATOK Eredeti ezer Ft-ban Intézményi működési bevétel Átvett pénzeszköz felhalmozásra Támogatásértékű működési bevétel Teljesítés Teljesítés %-a Módosított Teljesítés Teljesítés %-a Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés %-a Eredeti VII. VII. J. G. TAJOVSKY ÁMK Művelődési Központ Kölcsönzések 283 Adminisztratív kiegészítő szolgáltatás 75 Mindenf. másh. nem sorolh. szabadid. szolg. (Természet H.) , Könyvtári szolgáltatások , Múzeumi közművelődési, közönségkapcs. tev ,89 Közművelődési intézmények működtetése ,37 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás ,00 Foglalk.helyett.támog.jogosult közfoglalkoztatott ,00 Egyéb közfoglalkoztatás ,00 Művelődési Központ Összesen , ,97 Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban , Alapfokú művészetoktatás képző-ipar és táncműv ,86 Alapfokú művészetoktatási intézmény Összesen , J. G. Tajovsky ÁMK Összesen , ,33 VIII. VIII. JANKÓ JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS Iskolai Á intézményi étkeztetés ,76 Általános iskolai nappali rendszerű oktatás 1-4 évf ,79 49 Általános iskolai nappali rendszerű oktatás 5-8 évf , ,52 Gimnáziumi nappali oktatás , ,75 Önkormányzatok elszámolásai költségv. szerveikkel Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 150 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás ,95 Jankó J. Általános Iskola és Gimnázium összesen: , ,39 Módosított 23

24 2. melléklet Bevételek részletezése intézményenként, címenként, szakfeladatonként év ezer Ft-ban Egyéb Összesen Teljesítés Teljesítés %-a Támogatásértékű felhalmozási bevétel Módosított Teljesítés Teljesítés %-a Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés %-a Eredeti Módosított SZAKFELADATOK Eredeti Címrend VII. VII. J. G. TAJOVSKY ÁMK Művelődési Központ Kölcsönzések Adminisztratív kiegészítő szolgáltatás Mindenf. másh. nem sorolh. szabadidős szolg ,70 Könyvtári szolgáltatások ,40 Múzeumi közművelődési, közönségkapcs. tev ,89 Közművelődési intézmények működtetése ,37 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás ,00 Foglalk.helyett.támog.jogosult közfoglalkoztatott ,00 Egyéb közfoglalkoztatás ,00 Művelődési Központ Összesen ,63 Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban ,71 Alapfokú művészetoktatás képző-ipar és táncműv ,86 Alapfokú művészetoktatási intézmény Összesen ,49 J. G. Tajovsky ÁMK Összesen ,17 VIII. VIII. JANKÓ JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS Iskolai Á intézményi étkeztetés ,76 Általános iskolai nappali rendszerű oktatás 1-4 évf ,29 Általános iskolai nappali rendszerű oktatás 5-8 évf ,68 Gimnáziumi nappali oktatás ,00 Önkormányzatok elszámolásai költségv. szerveikkel , ,00 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás ,95 Jankó János Általános Iskola és Gimnázium Ö , ,85 2. melléklet 24

25 Címrend IX. SZAKFELADATOK ÖNKORMÁNYZATOK ELSZÁMOLÁSAI Önkormányzatok sajátos működési bevételei Iparűzési adó Kommunális adó Idegenforgalmi adó Pótlékok, bírságok Gépjárműadó Termőföld bérbeadás jöv. adó SZJA helybren maradó rész SZJA jöv. különbség mérs. Egyéb sajátos bevétel Szabálysértési bírság Földhaszonbér Bírságok (környezet védelem, építési, tűzvédelem) Eredeti Bevételek részletezése intézményenként, címenként, szakfeladatonként év ezer Ft-ban Intézményi működési bevétel Átvett pénzeszköz felhalmozásra Támogatásértékű működési bevétel Módosított Teljesítés Teljesítés %-a Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés %-a Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés %-a Lakbér Közterület használat Talajterhelési díj Egyéb Önkormányzat sajátos felhalm. és tőkejell. bevétele Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása Kommunális adó Önkormányzati tulajdon értékesítése Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív állami hozzájárulás Normatív kötött felhasználású támogatás Rendszeres szociális segély Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Adósságcsökkentési támogatás Időskorúak járadéka Ápolási díj Lakásfenntartási támogatás Szociális továbbképzés Pedagógus továbbképzés Osztályfőnöki pótlék Gyógypedagógiai pótlék Kedvezményes iskolai, kollégiumi étkezés Tanulók ingyenes tankönyvellátása Szakmai, informatikai feladatok támogatása Ingyenes és kedvezm. intézm. étkeztetés (Bölcsöde) Központosított Létszámcsökkentési pályázat Nemzetiségi támogatás Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás Nyári gyermekétkeztetés évi bérkompenzáció Egyéb központi támogatás Erzsébetutalvány gyerekeknek évi bérkompenzáció ÖNHIKI Előző évi költségvetési kieg. visszatérülések Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Működési hitel ÖSSZESEN , ,48 25

26 2. melléklet Címrend SZAKFELADATOK Eredeti Bevételek részletezése intézményenként, címenként, szakfeladatonként év Támogatásértékű felhalmozási bevétel Módosított Teljesítés Teljesítés %-a Eredeti Módosított ezer Ft-ban Egyéb Összesen Teljesítés Teljesítés %-a Teljesítés Teljesítés %-a Eredeti IX. ÖNKORMÁNYZATOK ELSZÁMOLÁSAI , ,79 Önkormányzatok sajátos működési bevételei , ,79 Iparűzési adó , ,66 Kommunális adó , ,63 Idegenforgalmi adó , ,00 Pótlékok, bírságok , ,67 Gépjárműadó , ,55 Termőföld bérbeadás jöv. adó , ,00 SZJA helybren maradó rész , ,00 SZJA jöv. különbség mérs , ,00 Egyéb sajátos bevétel , ,29 Szabálysértési bírság , ,60 Földhaszonbér , ,31 Bírságok (környezet védelem, építési, tűzvédelem) , ,00 Lakbér , ,87 Közterület használat , ,00 Talajterhelési díj , ,13 Egyéb , ,00 Önkormányzat sajátos felhalm. és tőkejell. bevétele , ,39 Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása , ,30 Kommunális adó Önkormányzati tulajdon értékesítése ,00 Önkormányzatok költségvetési támogatása , ,00 Normatív állami hozzájárulás , ,00 Normatív kötött felhasználású támogatás , ,00 Rendszeres szociális segély , ,00 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás , ,00 Adósságcsökkentési támogatás Időskorúak járadéka , ,00 Ápolási díj , ,00 Lakásfenntartási támogatás , ,00 Szociális továbbképzés , ,00 Pedagógus továbbképzés , ,00 Osztályfőnöki pótlék , ,00 Gyógypedagógiai pótlék , ,00 Kedvezményes iskolai, kollégiumi étkezés , ,00 Tanulók ingyenes tankönyvellátása , ,00 Szakmai, informatikai feladatok támogatása , ,00 Ingyenes és kedvezm. intézm. étkeztetés (Bölcsöde) , ,00 Központosított , ,00 Létszámcsökkentési pályázat , ,00 Nemzetiségi támogatás , ,00 Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás , ,00 Nyári gyermekétkeztetés , , évi bérkompenzáció , ,00 Egyéb központi támogatás , ,00 Erzsébetutalvány gyerekeknek , , évi bérkompenzáció , ,00 ÖNHIKI , ,00 Előző évi költségvetési kieg. visszatérülések Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Működési hitel ÖSSZESEN , , ,57 Módosított 26

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2013. augusztus 30-án, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron kívüli, nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2013. augusztus 30-án, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron kívüli, nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: 2013. augusztus 30-án, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron kívüli, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Városháza díszterme. JELEN VANNAK: dr. Garay Rita

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2013. március 27-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soros, nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2013. március 27-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soros, nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: 2013. március 27-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soros, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Városháza díszterme. JELEN VANNAK: dr. Garay Rita polgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 26-án 15,00 órai kezdettel tartott soros, nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 26-án 15,00 órai kezdettel tartott soros, nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 26-án 15,00 órai kezdettel tartott soros, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal díszterme.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2012. április 25-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soros, nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2012. április 25-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soros, nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: 2012. április 25-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soros, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Városháza díszterme. JELEN VANNAK: dr. Garay Rita polgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2011. május 30-án, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soros, nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2011. május 30-án, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soros, nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: 2011. május 30-án, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soros, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Városháza díszterme. JELEN VANNAK: Dr. Garay Rita polgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. JELEN VANNAK: dr. Garay Rita polgármester, Takács Ferenc alpolgármester, Benyó Pál, Hovorka István, Tuska Pálné, Varga András képviselők.

JEGYZŐKÖNYV. JELEN VANNAK: dr. Garay Rita polgármester, Takács Ferenc alpolgármester, Benyó Pál, Hovorka István, Tuska Pálné, Varga András képviselők. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 13-án 8,00 órai kezdettel tartott soron kívüli, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal díszterme.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2012. március 5-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron kívüli, nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2012. március 5-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron kívüli, nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: 2012. március 5-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron kívüli, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Városháza díszterme. JELEN VANNAK: dr. Garay Rita

Részletesebben

2. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.02.13-án összehívott rendkívüli üléséről.

2. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.02.13-án összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 338 /2/2013. 2. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.02.13-án összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Az ülés kezdési

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal díszterme.

JEGYZŐKÖNYV. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal díszterme. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 6-án 15,00 órai kezdettel tartott soron kívüli, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Az ÉMOP-4.2.1/A,B-11 kódszámú,

Részletesebben

8782 Zalacsány, Zrínyi M. u. 6. Jelen vannak: Nagy Lászlóné Polgármester

8782 Zalacsány, Zrínyi M. u. 6. Jelen vannak: Nagy Lászlóné Polgármester 1 Jegyzőkönyv Készült: Zalacsány község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4.-én 18,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2012. október 31-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soros, nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2012. október 31-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soros, nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: 2012. október 31-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soros, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Városháza díszterme. JELEN VANNAK: dr. Garay Rita, Takács

Részletesebben

SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. ÁPRILIS 29-I SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. ÁPRILIS 29-I SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. ÁPRILIS 29-I SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 5/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelet 6/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142 J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142 Szám: 1-12/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Amely készült: Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. október

Részletesebben

A helyi nemzetiségi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata

A helyi nemzetiségi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata Az előterjesztés száma: 4/2014. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. január 29-én, 16:30 órakor megtartandó ülésére A helyi nemzetiségi

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. november 26-án a Városháza Dísztermében (Edelény, István király útja 52.) megtartott rendes nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata

Részletesebben

A PERKÁTAI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

A PERKÁTAI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE A PERKÁTAI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. április 22-én (szerda) 15:00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2015. április 22. Határozat:

Részletesebben

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 4/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 4/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről 1. oldal Képviselőtestületének 4/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről a Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. számú törvény 91.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 10 015-15/2015./F FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. május 29-én de 9,00 órakor TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV. 10 015-15/2015./F FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. május 29-én de 9,00 órakor TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV 10 015-15/2015./F FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. május 29-én de 9,00 órakor TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL Hozott rendeletek: 8/2015.(V.29.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 29-én 16. 00 órakor a Polgármesteri Hivatal nagytermében megtartott üléséről. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax: 52/588-405 e-mail: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve 2009. április 27. 16/2009. (IV.27.) ÖH 2008. évi pénzmaradvány jóváhagyása

Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve 2009. április 27. 16/2009. (IV.27.) ÖH 2008. évi pénzmaradvány jóváhagyása Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve 2009. április 27. Az ülésen hozott rendelet, és határozatok száma és tárgya: 16/2009. (IV.27.) ÖH 2008. évi pénzmaradvány jóváhagyása

Részletesebben

12. Jegyzőkönyv HATÁROZATOK:

12. Jegyzőkönyv HATÁROZATOK: Oldal 1 / 9 Csomád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2161 Csomád, Kossuth Lajos út 69. Szám: 12/2013. 12. Jegyzőkönyv Készült: A Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Csomádi Kirendeltség (2161 Csomád,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. szeptember 30. napján délután 17.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános üléséről, Nyáregyháza, Nyáry

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kérem, képviselőtársaim kézfeltartással jelezzék annak elfogadását. Köszönöm. Ellenvélemény, tartózkodás nem volt.

JEGYZŐKÖNYV. Kérem, képviselőtársaim kézfeltartással jelezzék annak elfogadását. Köszönöm. Ellenvélemény, tartózkodás nem volt. JEGYZŐKÖNYV Gamás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 6-án 13:00 órai kezdettel a Gamási Önkormányzat Tanácskozó termében megtartandó alakuló üléséről. Jelen vannak: A./ Képviselő-testület

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. augusztus 30-án megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. augusztus 30-án megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. augusztus 30-án megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Városháza nagy tanácskozó terme Jelen vannak: Szabó András polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26-án megtartott soros ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26-án megtartott soros ülésén. 17/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26-án megtartott soros ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V NEMESREMPEHOLLÓS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2014. január 30-án megtartott rendes nyilvános képviselő-testületi ülésről 2/2014.(II.5.) Önkormányzati Rendelet 2013. évi költségvetési

Részletesebben

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4-én 17.00 órakor tartott üléséről.

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4-én 17.00 órakor tartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4-én 17.00 órakor tartott üléséről. Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozóterem

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott üléséről. 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 8-A/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott üléséről. 2 Mérges

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6./2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013.április 30.-án (kedd) 15 órakor tartott üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tanakajd Község Képviselő-testületének 2014. augusztus 27-én megtartott üléséről Hozott döntések: 7/2014. (VIII.31.) önkormányzati rendelet az önkormányzat Szervezeti és Működési

Részletesebben

/2013. ( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat, valamint szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

/2013. ( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat, valamint szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013. ( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat, valamint szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2012. május 29-én (kedd) 14:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2012. március 29-én megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak Város Önkormányzat

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2014. február 05.

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2014. február 05. Felsılajos Község Önkormányzata II/59/2/2014. Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2014. február 05. Az ülésen hozott rendeletek száma és tárgya: Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1 Ikt. szám: 508-14/2013. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14. számú j e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. június 4-én megtartott soron kívüli üléséről 2 J e g y z ő k ö n y v Készült:

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár város Önkormányzat képviselő-testületének 2011. május 10-én megtartott soron kívüli üléséről

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. november 26-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. november 26-i ülésére Tárgy: Tájékoztató Békés Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítésérıl és a 2009. évi költségvetésrıl szóló 4/2009.(II.13.) KT. rendelet módosítása Elıkészítette: Tárnok

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009. (II. 13.) számú r e n d e l e t e A 2009. ÉVI KÖ LTSÉGVETÉSRŐL

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009. (II. 13.) számú r e n d e l e t e A 2009. ÉVI KÖ LTSÉGVETÉSRŐL Ez a dokumentum tartalmazza Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2009. (II. 13.) számú A 2009. évi költségvetésről rendeletét és annak módosításait az alábbi sorrendben: Békés Város Önkormányzata

Részletesebben

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. február 16.

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. február 16. Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. február 16. J E G Y Z Ő K Ö N Y V A Képviselő-testületi ülésekről hangfelvétel készül. A napirendi pontok tárgyalásával kapcsolatos írásos előterjesztésen

Részletesebben

5/2013.( V.2.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról. I. fejezet Általános rendelkezések

5/2013.( V.2.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról. I. fejezet Általános rendelkezések NYÚL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2013.( V.2.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Nyúl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

I. Fejezet Bevezet rendelkezések

I. Fejezet Bevezet rendelkezések Harkány Város Önkormányzat Képvisel -testületének 8/2011.(IV.13.) rendelete a Szervezeti és M ködési Szabályzatról egységes szerkezetben a 25/2011.(X.07.), a 6/2013. (IV. 3.), a 7/2013. (IV.15.) és a 14/2013.

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. február 13. Elfogadva:../2013. (II.12.) sz. Kt. határozat 1 I. FEJEZET Általános rendelkezések A közpénzek

Részletesebben

6.-7.-8.-9./2012.(IV.27.) 22. 28./2012.(IV.26.)

6.-7.-8.-9./2012.(IV.27.) 22. 28./2012.(IV.26.) Polgármesteri Hivatal Törtel, Szent István tér 1. JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. ÁPRILIS 26-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Rendeletek száma: Határozatok száma: 6.-7.-8.-9./2012.(IV.27.)

Részletesebben

K I V O N A T. Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének. 2016. február 11-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének. 2016. február 11-i ülésének jegyzőkönyvéből Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete L a k i t e l e k K I V O N A T Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 11-i ülésének jegyzőkönyvéből Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. április 24 -i ülésére. Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése.

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. április 24 -i ülésére. Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése. ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. április 24 -i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése. Előadó: Horváth László polgármester Előterjesztés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Tóth Csaba polgármester Dr. Benedek Ádám, Morvainé Szücs Ágota, Varjúné Fodor Edit és Zámbó Mária képviselő

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Tóth Csaba polgármester Dr. Benedek Ádám, Morvainé Szücs Ágota, Varjúné Fodor Edit és Zámbó Mária képviselő LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8319 Lesenceistvánd, Kossuth L. u. 145. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó Sárvár város Önkormányzatának Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési

Részletesebben

1. A 2013. évi költségvetés előirányzatai

1. A 2013. évi költségvetés előirányzatai A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2013. (II. 15.) önkormányzati R E N D E L E T E a Tolna Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről 1, 2, 3, 4, 5 A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az

Részletesebben

Horváth István polgármester, Halmai Gáborné, Dr. Tóth Csaba Attila képviselı

Horváth István polgármester, Halmai Gáborné, Dr. Tóth Csaba Attila képviselı Szám: IV.110-1/2014. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Közgyőlésének 2014. február 20-án (csütörtökön) 9 óra 15 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülést hangfelvétel rögzíti

JEGYZŐKÖNYV. Az ülést hangfelvétel rögzíti JEGYZŐKÖNYV Az ülést hangfelvétel rögzíti Készült: Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-te stületének 2016. április 28. napján 18,00 órakor a Polgármesteri Hivatalban megtartott nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Miháld Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8825 Miháld, Fő u. 2. 11-13/2013.Ny. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Miháld Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 17-én (hétfőn) 17.00 órakor megtartott

Részletesebben

Előterjesztés Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-én tartandó ülésére

Előterjesztés Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-én tartandó ülésére Előterjesztés Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-én tartandó ülésére Ügyiratszám: 369/2015 Ügyintéző: Bauer Georgina Tárgy: Balatonfenyves Község Önkormányzatának

Részletesebben

22/2012. számú. 2012. december 12-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

22/2012. számú. 2012. december 12-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 7362-2/2012. 22/2012. számú 2012. december 12-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 175-190/2012. (XII. 12.) sz. Kth.

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV. 59-17/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kósáné Szakonyi Zsuzsanna

Jegyzőkönyv. Kósáné Szakonyi Zsuzsanna Jegyzőkönyv Készült: Pécsely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. január 24-én, 18:00 órai kezdettel, a pécselyi Önkormányzat tanácstermében megtartott Képviselő-testületi üléséről. Jelen

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a 2012. április 26-án 14:30 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Határozatai: 73-96 Rendeletei: 7-8 T á r g y s o r o z a t a Interpellációk, kérdések Tájékoztató a

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 7-én megtartott soron kívüli, nyilvános

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA 2014. február 14. 3. szám R E N D E L E T E K 3/2014. (II.15.) önk. rendelet Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014.-2017. közötti saját bevételeinek,

Részletesebben

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ FEGYVERNEK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2016. ÁPRILIS 28-án CSÜTÖRTÖKÖN - 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, melyre

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v (hangszalagos rögzítéssel) Készült: Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. október 14-i soros nyílt üléséről.

J e g y z ő k ö n y v (hangszalagos rögzítéssel) Készült: Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. október 14-i soros nyílt üléséről. J e g y z ő k ö n y v (hangszalagos rögzítéssel) Készült: 2011. október 14-i soros nyílt üléséről. Jelen vannak: Dr. Sükösd Tamás polgármester Novák-Kovács Zsolt Ferencz Kornél alpolgármester képviselő

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Szőllős Sándor polgármester. Meghívott vendég: Ráczné Hamerszki Judit

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Szőllős Sándor polgármester. Meghívott vendég: Ráczné Hamerszki Judit Jegyzőkönyv Készült: 2014. február 27-én 13 00 órai kezdettel a Bocskaikert Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Tanácstermében tartott rendkívüli testületi ülésről. Jelen vannak: Szőllős Sándor

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete. k ö z m e g h a l l g a t á s t

M E G H Í V Ó. Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete. k ö z m e g h a l l g a t á s t M E G H Í V Ó Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete k ö z m e g h a l l g a t á s t tart Balmazújváros Sportélete, lehetıségek a sportolásra Balmazújvároson

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2012. május 17. napján tartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2012. május 17. napján tartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2012. május 17. napján tartott üléséről. Jelen vannak: Holovits Huba polgármester, Babina Éva alpolgármester, Fekete Tamás képviselő, Füsti

Részletesebben

Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v

Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v I/1-12/2015. J e g y z ő k ö n y v 2015. június 29-én 18:00 órakor a Községházán tartott rendes, nyilvános üléséről. Jelen vannak: Babos Attila polgármester Nagy Károly alpolgármester Bartha Gusztáv képviselő

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS közös önkormányzati hivatal létrehozásáról

MEGÁLLAPODÁS közös önkormányzati hivatal létrehozásáról MEGÁLLAPODÁS közös önkormányzati hivatal létrehozásáról Tiszakürt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (5471 Tiszakürt, Hősök tere 1.; képviseli: Tálas László polgármester) és Nagyrév Község Önkormányzatának

Részletesebben

Önkormányzati Rendeletek Tára

Önkormányzati Rendeletek Tára Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015.(V.04.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Szociális Egészségügyi és Oktatási, valamint a Pénzügyi Bizottsága Cím: 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Tel: 68/440-000, Fax: 68/440-860 E-mail: kisterseg@medgyesegyhaza.hu

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. A képviselő-testületi ülés helye: 4564. Nyírmada, Ady Endre út 16. városháza tanácskozó terme.

J e g y z ő k ö n y v. A képviselő-testületi ülés helye: 4564. Nyírmada, Ady Endre út 16. városháza tanácskozó terme. 67 J e g y z ő k ö n y v A képviselő-testületi ülés helye: 4564. Nyírmada, Ady Endre út 16. városháza tanácskozó terme. Készült: Nyírmada Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 31-én délután

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 16/2014 nyílt Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2014. november 27. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november

Részletesebben

JÁSZÁGÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESÜLETÉNEK 6/2014. (V. 6.) önkormányzati rendelete a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

JÁSZÁGÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESÜLETÉNEK 6/2014. (V. 6.) önkormányzati rendelete a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról JÁSZÁGÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESÜLETÉNEK 6/2014. (V. 6.) önkormányzati rendelete a pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

az önkormányzat 2016. évi költségvetése

az önkormányzat 2016. évi költségvetése Újhartyán Város Önkormányzat Képviselő Testülete H e l y b e n E L Ő T E R J E S Z T É S az önkormányzat 2016. évi költségvetése 1. napirend Összeállította: Göndörné Frajka Gabriella jegyző Tóth Anikó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal B épület emeleti nagytanácskozó terem Mezőkövesd, Mátyás király

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. június 29-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak: Bogdán

Részletesebben

Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2/2009. (III.19.) rendelete

Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2/2009. (III.19.) rendelete Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2/2009. (III.19.) rendelete Az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl Vasmegyer Önkormányzat Képviselıtestülete, az államháztartásról szóló 1992. évi

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselı-testülete 5663 Medgyesbodzás Széchenyi u. 38 Telefon: 68/425-000, Fax: 68/526-331 1/2014 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselı-testületének

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 7/2014. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A. 1./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A. 1./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete Szám: 2-8 /2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2012. május 30-án tartott testületi ülésérıl. Az ülés helye: Faluház,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 27.-én 17 órai kezdettel tartott alakuló ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 27.-én 17 órai kezdettel tartott alakuló ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 27.-én 17 órai kezdettel tartott alakuló ülésén. Határozat száma Tárgya 29/2014. (X. 27.) Polgármesteri program

Részletesebben

Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata

Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata 2 Tolna Város Önkormányzata 13/2007. (IV.27.) Önkormányzati rendelete Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 14-én tartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 14-én tartott ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 14-én tartott ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda, Kossuth u. 73.

Részletesebben

A Mohácsi Önkormányzat 3/2013. (III.11.) r e n d e l e t e a 2013. évi költségvetésről

A Mohácsi Önkormányzat 3/2013. (III.11.) r e n d e l e t e a 2013. évi költségvetésről A Mohácsi Önkormányzat 3/2013. (III.11.) r e n d e l e t e a 2013. évi költségvetésről Mohács Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, és az államháztartásról

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült:

JEGYZŐKÖNYV. Készült: JEGYZŐKÖNYV Készült: Gyula Város Polgármesteri Hivatal Ovális tárgyaló termében (5700.Gyula, Petőfi tér.3.) 2012. február 15-én 09.30 órakor kezdődő a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási

Részletesebben

SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e. A rendelet hatálya. A költségvetés címrendje

SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e. A rendelet hatálya. A költségvetés címrendje SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e Az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 3/2008.(II.21.) SKKT rendelete módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról Az

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2010. november 15-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. november 27-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. november 27-i ülésére Tárgy: Beszámoló Békés Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítésérıl Elıkészítette: Váczi Julianna osztályvezetı Véleményezı bizottság: Gazdálkodási Osztály Valamennyi

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyeket javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra.

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyeket javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra. 8 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 25-én megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Józsa Gábor alpolgármester, Botos Sándor,

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISEL -TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISEL -TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISEL -TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu El terjesztést készítette: Vargáné Fodor Rita El terjeszt : Mez

Részletesebben

Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselıtestületének 6/2008.(IV.30.) rendelete a 2007. évi költségvetésének teljesítésérıl

Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselıtestületének 6/2008.(IV.30.) rendelete a 2007. évi költségvetésének teljesítésérıl Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselıtestületének 6/2008.(IV.30.) rendelete a 2007. évi költségvetésének teljesítésérıl Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Boldizsárné Volcsányi Mária képviselő. Orosz Miklósné polgármester Kiskinizs. Zsirosné Molnár Ildikó képviselő

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Boldizsárné Volcsányi Mária képviselő. Orosz Miklósné polgármester Kiskinizs. Zsirosné Molnár Ildikó képviselő Halmaj Község Képviselő-testülete EGYÜTTES NYÍLT Szám: 7-4/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2012. február 9. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november 30-án tartott üléséről. 14/2011.(XII.01.) sz. rendelete 273/2011.(XI.17.)

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2012.(IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2012.(IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2012.(IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 9/2012. (II.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/204. (V. 05.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e AZ ÖNKORMÁNYZAT 203. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 340 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének 2012. november 28. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: Farkas Ernő polgármester Cseh Béla Hercegfalvi Frida Héri Viktor Palsics

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 26-án megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 26-án megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében. I-1/27/2009. ikt.sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 26-án megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében. Jelen vannak: Pap Tibor polgármester

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. március 18-án (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2016. március 18-án (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben