M E G H Í V Ó. Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete. k ö z m e g h a l l g a t á s t

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "M E G H Í V Ó. Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete. k ö z m e g h a l l g a t á s t"

Átírás

1 M E G H Í V Ó Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete k ö z m e g h a l l g a t á s t tart Balmazújváros Sportélete, lehetıségek a sportolásra Balmazújvároson témában. A közmeghallgatás helye: Polgármesteri Hivatal, Díszterem A közmeghallgatás ideje: február 8. (péntek) óra Felhívom a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a közmeghallgatás tárgyával kapcsolatban lehetıség van kérdések, javaslatok megtételére. Balmazújváros, február 1. Dr. Tiba István sk. polgármester

2 BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület munkaterv szerinti ülését február 08. (péntek) napjára du órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme I. N y i l v á n o s ü l é s 1. Polgármesteri jelentés Elıadó: Dr. Tiba István polgármester 2. Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal munkájáról, a megjelent fontosabb jogszabályokról Elıadó: jegyzı 3. Elıterjesztés Balmazújváros Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének elfogadásáról Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 4. Elıterjesztés a Veres Péter Kulturális Központ éves munkatervének jóváhagyása tárgyában Elıadó: Tóth János intézményvezetı (A munkaterv késıbb kerül megküldésre.) 5. Elıterjesztés a Lengyel Menyhért Városi Könyvtár mőködésérıl szóló beszámoló, valamint évi munkatervének jóváhagyása tárgyában Elıadó: Molnárné Nemes Margit intézményvezetı 6. Elıterjesztés az Önkormányzat többségi tulajdonában lévı gazdasági társaságok évi üzleti tervének elfogadása tárgyában Elıadók: a társaságok ügyvezetıi 7. Beszámoló a Hortobágy községgel kötött igazgatási társulás mőködésérıl Elıadó: jegyzı 8. Elıterjesztés az intézményi térítési díjak megállapításáról és a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételérıl és fizetendı térítési díjakról szóló rendelet módosítása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 9. Elıterjesztés a fizetıparkolók mőködésének és igénybevételének rendjérıl szóló rendelet megalkotása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 10. Elıterjesztés a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmő Zrt.-vel kötött szerzıdés felmondása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester

3 11. Elıterjesztés egyesületek, szervezetek támogatására vonatkozó támogatás" tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 12. Elıterjesztés balmazújvárosi utcák átnevezése tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester (Az elıterjesztés késıbb kerül megküldésre.) 13. Elıterjesztés az ÉAOP-5.1.1/D-09-1f kódszámú Balmazújváros Városközpontjának fejlesztése címő pályázat tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester (Az elıterjesztés késıbb kerül megküldésre.) II. Z á r t ü l é s 1. Elıterjesztés szociális jelleggel bérbe adott önkormányzati lakás bérletének meghosszabbítása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester Balmazújváros, február 03. Dr. Tiba István sk. polgármester

4 BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE Törvényességi szempontból ellenırizte: I/2. Jegyzı POLGÁRMESTERI JELENTÉS a lejárt határidejő önkormányzati határozatok végrehajtásáról Tisztelt Képviselı-testület! Jelentem, hogy a Képviselı-testület által hozott határozatok közül az alábbiaknak járt le a végrehajtási határideje: 312/2012. (XI. 15.) Balmazújvárosi hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan vételi szándéknyilatkozata tárgyában A döntésrıl az érintett (kérelmet benyújtó) tájékoztatva lett. A döntéssel kapcsolatban észrevétel nem érkezett az érintett részérıl. 320/2012. (XI. 21.) A Balmazújváros, Debreceni úti kereskedelmi-szolgáltató terület rendezési terv módosítása tárgyában A Debreceni úti rendezési terv módosítás folyamata a Hortobágy Természetvédelmi Egyesület kezdeményezésére elkezdıdött. Az egyesület a tervezési díj költségét vállalta. 338/2012. (XII. 12.) A 2011/2012-es nevelési, illetve tanévre vonatkozó Intézményi Minıségirányítási Programok végrehajtásáról szóló beszámolók tárgyában Az Intézményi Minıségirányítási Programok végrehajtásáról szóló beszámolók jóváhagyásáról szóló döntésekrıl az érintett intézmények vezetıit tájékoztattuk. 343/2012. (XII. 12.) A város településrendezési terv belterületi szabályozás utcanyitások fenntartásával illetve módosításával kapcsolatos állásfoglalás tárgyában Az utcanyitásokkal kapcsolatos rendezési terv módosítás tárgyában településtervezıi árajánlatot kértünk, s a módosítás tervezési, fıépítészi költségelıirányzata a évi költségvetés tervezésénél lett figyelembe véve. 344/2012. (XII. 12.) Hajdúsámson város szilárd hulladékszállítással és befogadással kapcsolatos támogatás igénye tárgyában A térségi hulladéklerakóhoz történı hulladékszállítással és befogadással kapcsolatosan Hajdúsámson város támogatás igényérıl a képviselı-testületi állásfoglalás határozat kivonata megküldésre került. 373/2012. (XII. 12.) A Balmazújváros, Szabó Ervin utca 21. szám alatti ingatlanra bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom törlése tárgyában A Képviselı-testület határozata megküldésre került az érintettek számára.

5 374/2012. (XII. 12.) A Balmazújváros, Kossuth tér 3. szám elıtti 21. hrsz.-ú közterületen elhelyezendı totem tárgyában A hirdetı oszlop (tetem) a 21 hrsz.-ú ingatlanon elhelyezésre került. 378/2012. (XII. 12.) A Városi Sportcsarnok kiszolgáló helyiségeit magában foglaló épületrész felújítása tárgyában A Képviselı-testület döntése alapján a Balmazújváros Sport Kft. részére az épületrész felújítására biztosított forrás átutalásra került. 387/2012. (XII. 12.) A városkártya szolgáltatás bıvítésével kapcsolatos szerzıdésekhez forrás biztosítása tárgyában A városkártya szolgáltatás bıvítéséhez kapcsolódó szerzıdésekhez a biztosított forrás részben átutalásra került. 396/2012. (XII. 28.) A Balmazújvárosi Általános Iskola igazgatójának kérelme tárgyában Az intézményvezetı asszonyt a Képviselı-testület döntésérıl tájékoztattuk /2013. (I. 23.) Az egészségügyi alapellátó központ és az egészségügyi szakellátó központ üzemeltetési szerzıdésének módosítása tárgyában A határozatban foglaltak alapján a szerzıdés módosításra került. A szakellátó központ üzemeltetésére vonatkozó döntésrıl a jogszabályban nevesített szervezetet értesítjük. Határozati javaslat A lejárt határidejő önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri jelentés elfogadásáról Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a lejárt határidejő önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri jelentést elfogadja. Balmazújváros, február 1. Dr. Tiba István polgármester 2

6 TÁJÉKOZTATÓ I/2. A Polgármesteri Hivatal munkájáról, a megjelent fontosabb jogszabályokról A Szervezeti és Mőködési Szabályzat 25. -a a jegyzı számára elıírja, hogy tájékoztassa a Képviselı-testületet a hivatal munkájáról és az ügyintézésrıl, valamint a megjelent és a testület hatáskörét érintı új jogszabályokról. Ezen kötelezettségének az alábbiak szerint kívánok eleget tenni. Dr. Bencsik Judit aljegyzı jelenti: Titkársági csoport január 31. napján a hosszabb idıtartamú közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatott 51 fı munkavállaló határozott idejő szerzıdése lejárt január 31-én megküldtük a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal felé a évi hatósági statisztikát. Államigazgatási ügyben 9513 döntés, önkormányzati hatósági ügyben 1703 döntés született. Fıszámon db irat, alszámon irat került iktatásra, azaz összesen iktatott irat volt 2012-ben. Második, változatlan kiadásban megjelent Katona Mária: Két évszázada Balmazújvároson címő könyve, melynek kiadásához városunk is hozzájárult. Január 24-én író-olvasó találkozó keretében ismerhette meg a nagyközönség a szerzıt a Lengyel Menyhért Városi Könyvtárban. A évi egyesületi támogatásokkal idıben (január 15-ig) elszámoltak hivatalunk felé a támogatásban részesülık. Megrendelésre kerültek azok a névtáblák, melyek a Polgármesteri Hivatal átszervezése, irodák átköltözései miatt szükségessé váltak. Csiha Gábor, a Hatósági Osztály vezetıje jelenti: Építési csoport A korábbi jelentésemhez képest a helyzetünkben érdemi változás nem történt, az ÉTDR használata továbbra is jelentıs akadályokba ütközik, a beérkezı kérelem iktatásán túl az elektronikus felületen érdemben alig-alig tudunk dolgozni, ehelyett kénytelenek vagyunk papír alapon foganasítani az eljárási cselekményeket. Az illetékességi területünkhöz tartozó azon ügyek átadása - melyekben a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. Törvény 42. (5) bekezdése értelmében kizárási okot kellett bejelentenünk megtörtént. Szociális csoport A nemzeti köznevelésrıl szóló törvény végrehajtására kiadott 229/2012.(VIII.28.) Korm. rendelet 29. (2) bekezdése alapján a jegyzı, a rendelet 22.. (2) bekezdés e) pontjára figyelemmel, az iskola és óvoda esetén a hátrányos helyzető és halmozottan hátrányos helyzető gyermekekkel és tanulókkal összefüggı statisztikai adatokat külön nyilvántartva az óvodával jogviszonyban álló gyermekek, az alapfokú és középfokú iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulók létszámát összesíti. Az így elıálló statisztikai adatokat az adott év január 15-én rendelkezésre álló adatok feldolgozása után, minden év január 31-ig a köznevelés információs rendszerében (KIR-be) rögzíti. A rendeletben elıírt adatszolgáltatás határidıben január 28-án - megtörtént. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (a továbbiakban Szt.) 4/A. (1) bekezdés alapján az e törvényben meghatározott szociális feladat- és hatásköröket a helyi önkormányzat képviselı-testülete, a települési önkormányzat polgármestere, a települési önkormányzat jegyzıje, a fıvárosi és megyei 1

7 kormányhivatal járási hivatala és a szociális hatóság gyakorolja. E jogszabályi változás érintette a közgyógyellátással kapcsolatos feladat és hatásköröket, mely szerint Szt (4) bekezdése alapján a közgyógyellátásra való jogosultságot az (1) és (2) bekezdés esetében a járási hivatal, a (3) bekezdés esetében a jegyzı dönt. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet 35/A. és 35/B. -a rendelkezik arról, hogy kérelmezı által bármely hatóságnál benyújtott közgyógyellátásra irányuló kérelme esetében az eljárás különbözı szakasziban - mely hatóság rendelkezik hatáskörrel. Az eljárás során elsıdlegesen a járási hivatal köteles vizsgálni, hogy kérelmezı alanyi- vagy normatív jogcímen jogosult-e közgyógyellátásra. Amennyiben a járási hivatal a közgyógyellátás megállapítása iránt benyújtott kérelmet elutasítja, úgy továbbiakban vagy kérelmezı újbóli beadványa, vagy a járási hivatal által megküldött jogerıs döntést követıen a jegyzı a helyi rendeletben meghatározott feltételek vizsgálata során dönt kérelmezı jogosultságáról. Az új szabályozás miatt várhatóan megnövekszik az ügyintézési idı azon kérelmezık esetében, ahol a jogosultság méltányosságból kerül megállapításra. Az ügyintézési idı megnövekedése csak abban az esetben érinti hátrányosan kérelmezıt, amennyiben közgyógyellátás megállapítása iránt elsı alkalommal, vagy az elızı jogosultság lejártát követıen, vagy azt röviddel megelızıen kerül sor a kérelem benyújtására. Az Szt. 50. (5) bekezdése amely tıl hatályos lehetıséget ad arra, hogy kérelmezı a közgyógyellátás megállapítására irányuló kérelmét az elızı jogosultság idıtartama alatt, annak lejártát megelızı három hónapban is benyújthatja. Az aktív korúak személyek részére nyújtott ellátások tekintetében január hónapjában igen jelentıs ügyfélforgalmat bonyolított le a Szociális Csoport., mivel 323 fı aktív korúak ellátására jogosult foglalkoztatást helyettesítı támogatásban részesülı személy közfoglalkoztatása szőnt meg december 31-én a TIVIZIG-nél, a belvízrendezési, a téli közmunkaprogram és a mezıgazdasági mintaprojekt befejezıdése miatt. Ezen ügyfelek tekintetében minden esetben határozattal kellett dönteni a foglalkoztatást helyettesítı támogatás továbbfolyósításáról, vagy az aktív korúak ellátására való jogosultság álláskeresési járadékra való jogosultság miatt történı megszüntetésérıl január hónapban 240 fıvel gyarapodott a foglalkoztatást helyettesítı támogatásban részesülık száma, amely 162 fı a közfoglalkoztatást befejezı és 78 fı új jogosult személybıl tevıdött össze. Jelenleg 730 fı részesül a foglalkoztatást helyettesítı támogatásban, 94 fı rendszeres szociális segélyben (ezen belül 50 fı a reá irányadó nyugdíjkorhatár 5 éven belüli betöltése, 19 fı egészségkárosodása, 5 fı fogyatékossági támogatása miatt és 20 fı a helyi rendeletünkben szabályozott feltételek alapján). Az aktív korúak ellátására való jogosultságok éves felülvizsgálata folyamatosan zajlik. A Tbj. 44/A. (2) bekezdésében meghatározottak szerint folyamatosan teljesítjük bejelentési kötelezettségünket az egészségbiztosítási szerv felé az aktív korúak ellátására való jogosultság keretében megállapított pénzbeli ellátásban részesülı személyekrıl az ellátást megállapító határozat jogerıre emelkedését és az ellátás megszőnését követı 10 napon belül. Az elmúlt évek statisztikai adatainak figyelembevétele mellett tekintettel a pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekjóléti feladatok ellátására nyújtott évi normatív állami hozzájárulás összegére - folyik a szociális ágazat ez évi költségvetési elıirányzatának támogatási formák szerinti lebontása. Anyakönyvi igazgatás Az elmúlt idıszakban állampolgársági eskütétel nem volt. Új honosítási kérelem nem került beadásra. Az elmúlt jelentésem óta helyben születés nem volt. 6 helyben anyakönyvvezett haláleset történt Balmazújvároson. Házasságkötésre és névadóra nem került sor. A vizsgált idıszakban 9 db hagyatéki és póthagyatéki eljárás indult, ebbıl hortobágyi 1 db 2

8 volt. Anyakönyvi kivonat kiadására 19 esetben került sor, házassági névmódosítás nem történt. Születendı gyermekre tett teljes hatályú apai elismerı nyilatkozatot 2 esetben rögzítettünk. Születési családi és utónév változtatás iránti kérelem nem érkezett. Emıdi Sándor, a Beruházási Osztály vezetıje jelenti: Az osztály fejlesztésekkel, épület felújításokkal, városüzemeltetéssel, mezıgazdasági, környezetvédelmi és vagyongazdálkodási feladataival összefüggı, folyamatban lévı munkákat a január 23-i jelentésben részleteztük. Az azóta eltelt idıszakban a folyamatban lévı munkákról az alábbi tájékoztatást adjuk: A kastély mőemléki helyreállításával a folyamatban lévı munkák mőemléki egyzetetéséhez helyszíni tárgyalást folytattunk az Örökségvédelmi Hivatal képviselıjével, mint mőemléki hatósággal. Mőemléki szempontból a kivitelezési munkák folyamatát elfogadta a hivatal képviselıje. Kiválasztásra kerültek az épület belsı tereiben tervezett hideg és meleg burkolatok, csempe falburkolatok, az épület belsı világításához a lámpák, illetve a kültéri mőemléki jellegő lámpák. Folyamatban van a vagyongazdálkodással összefüggı éves vagyonstatisztika felülvizsgálata kiegészítése és feldolgozása. Folyamatban van mezıgazdasági ügyekben az ebek összeírásával illetve az eboltások utáni nyilvántartással összefüggı feldolgozás, a bizottsági döntés alapján a mezıgazdasági önkormányzati földterületek bérbeadásával összefüggı mintegy 150 db földbérleti szerzıdés megkötése illetve a mezııri járulék kivetése. A zártkerti ingatlanok mezııri járulékához mintegy 700 ingatlant tartalmazó nyilvántartáshoz megkértük a földhivatali adatokat. Az Idısek otthona régi épületszárny főtés korszerősítés illetve többletkazán beszerelésével kapcsolatos intézkedéseket megtettük. A városközponti rehabilitáció során kiegészítı útügyi hatósági eljárás szükséges a tervezett új parkolók kialakításához, melyre vonatkozóan a tervezıt felkértük intézkedésre a Közlekedési Hatóság felé. Vágnerné Szilágyi Ilona, a Pénzügyi Osztály vezetıje jelenti: Költségvetési csoport Eleget tettünk valamennyi bevallási kötelezettségünknek, különösen a havi adóbevallásoknak. Az ÖNHIKI kérelmünkben jelzett mőködési nehézségeink, valamint egyéb kötelezettségeink teljesítésére a 1613/2012. (XII. 18.) Korm.határozat alapján egyedi támogatásban részesültünk ,- Ft összeg erejéig, mely összeg felhasználásának feltételeirıl január 30-ig a támogató és a támogatott között szerzıdés kerül elıkészítésre január 28-ig befejezıdött a szennyvíz beruházáshoz kapcsolódóan kötött valamennyi ltp. számla lezárása. A befolyt összeg ,- Ft fedezetet nyújtott a viziközmő társulat által felvett hitel ltp. megtakarítással fedezet részének visszafizetésére, a törlesztés megtörtént. Nagy feladatot ró és rótt osztályunkra a január 1-jétıl megalakult új szervezetek (Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Balmazújvárosi Járási Hivatal, Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Balmazújvárosi Tankerülete) és Balmazújváros Város Önkormányzata között megkötésre kerülı megállapodásokhoz szükséges dokumentumokhoz való adatszolgáltatás. Pl. vagyonelemekrıl, közüzemi számlákról szerzıdési kötelezettségbıl ellátandó feladatok átadása, az átkerült dolgozók személyi juttatásaival kapcsolatos adatszolgáltatások. 3

9 Az eltelt idıszakban került sor - a főtési szezonra tekintettel - a szükséges tüzelıanyag beszerzéshez a lakásfenntartási támogatások tüzelıutalvány formájában történı kiosztására. Az utalványt beváltó cégek részére történı teljesítést megelızıen utalványonként ellenırizni szükséges, nem történt-e visszaélés. Január hónapban több napon át tartott a I. félévében a helyi tömegközlekedés igénybevételéhez használható buszbérletek jogosultak részére történı átadása. Kihirdetésre került Magyarország évi költségvetésérıl szóló évi CCIV. törvény, a Magyarország évi központi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló évi CXCVI. törvény, valamint a kormány 413/2012. (XII. 29.) Korm.rendelete az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.rendelet módosításához. Osztályunk feladata ezen jogszabályokra tekintettel az önkormányzat évi költségvetési rendeletének elıkészítése. Folyamatosan egyeztetés történik a költségvetési támogatásban részesülı intézmények, szervek vezetıivel. A rendelet-tervezet ezen az ülésen benyújtásra kerül. Adócsoport A helyi rendeletben történt építményadó változás miatt az érintett adózók nagy része már beadta a bevallását, melyek száma megközelíti a 160 db-ot. A bevallások feldolgozása folyamatos. Az ügyfelek határozattal értesülnek az adó elõírásáról, és fizetésének módjáról. Mellette 32 fı adózó kap mentességet 65 év feletti egyedülállóként, és 138 fı adózó 70. életéve betöltése miatt magánszemélyek kommunális adó vonatkozásában. Míg Hortobágyon 16 fı mentesül a magánszemélyek kommunális adója alól évtõl. Gépjármőadóban történt évváltás miatti változással kapcsolatos adatokat majd február hónap elején kapjuk meg a MÁK-tól. Ez Balmazújváros tekintetében több mint db határozatot, míg Hortobágy tekintetében kb. 150 db határozatot jelent. Itt fontosnak tartom említeni, hogy a magánszemélyek kommunális adó mentességek, és a gépjármőadó változásokat a kolléganõknek a gépen egyesével kell rögzíteni, mielõtt a határozat nyomtatásához kezdenek. A változások feldolgozása után február havi feladataink nagy részét a évi I. féléves adó értesítık elkészítése fogja kitenni, melyhez kapcsolódóan folynak az elõkészületek. Az év elejétıl az adócsoport számára is lehetıvé vált az Otp direct Electra terminál használata. Az adószámlák közti átutalásokat, egyéb utalásokat, és a hatósági átutalásokat így már ezen program segítségével végezzük. Szabálysértési, hagyatéki ügyben és egyéb közigazgatási bírsággal kapcsolatos eljárásból 109 ügyirat keletkezett. Míg a NAV felé megküldött átjelentések száma elérte a 1887 fıt. Balmazújváros, február 1. jegyzı 4

10 BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE Törvényességi szempontból ellenőrizte: jegyző ELŐTERJESZTÉS BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNZAT évi KÖLTSÉGVETÉSÉRE Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 24.. (2) bekezdése alapján a jegyző által előkészített költségvetési-rendelet tervezetet a polgármester benyújtja a képviselő-testületnek. A közigazgatás átalakítása keretében a helyi igazgatási és önkormányzás hatékonyabbá tétele érdekében az önkormányzatokra vonatkozóan újraszabályozásra kerültek mind a sarkalatos mind az önkormányzatok mindennapi működését rendező törvények és a feladatok végrehajtását biztosító előírások. Az önkormányzati gazdálkodás feltételei és módja is megváltoztatásra került. Az Alaptörvényben és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX törvényben meghatározott szigorúbb gazdálkodási szabályok és az új feltételek mellett is biztosíthatónak kell lenni a közszolgáltatások megfelelő színvonalú ellátása, szükséges a pénzügyi-gazdasági rendszerük megszilárdítása. A évi központi költségvetéséről szóló évi CCIV törvény önkormányzatok részére vonatkozó fejezetei, pontjai ebben a szellemben kerültek elfogadásra. Így az önkormányzat költségvetési rendelet-tervezete is a fenti jogszabályokban rögzített előírásokra tekintettel kerül beterjesztésre a képviselő-testület elé. A beterjesztésre kerülő rendelet-tervezet esetében 2 jogszabályi változásnak való megfelelést emelnénk ki: 1. Az Áht. 23. (2) a, pontja alapján az előző évekhez képest a helyi önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok bontáson túl kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezettséggel is bemutatásra kerül. 2. Az Áht. 23. (4) bekezdése az Mötv (4) bekezdésének alkalmazásában működési hiányon a (2) e, pontja szerinti külső finanszírozású működési célú költségvetési hiányt kell érteni, azaz hogy működési hiány nem tervezhető csak azt jelenti, hogy hitellel nem fedezhető a hiány, de előző évi pénzmaradvány lehet a bevétel-kiadás különbségének forrása. 1

11 A fent leírt gondolatok alapján részletezzük a évre tervezett bevételeket és kiadásokat önkormányzatunk esetében. 1. Közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek BEVÉTELEK I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK A Hortobágy községgel kötött igazgatási tevékenység ellátása miatti szerződés alapján a várost megillető bevétel január április hónapokra vonatkozóan e Ft, mivel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX törvény ban foglaltak alapján közös önkormányzati hivatal kialakításáról folynak tárgyalások. Kifüggesztés, építésügyi hatósági díj és közigazgatási bírság bevételeként e Ft került betervezésre. Helyi adóbevételek Az építményadóból származó bevétel alapja a Keleti főcsatorna mentén lévő hétvégi házak adóköteles területe, valamint a 29/2012. (XI. 29.) önkormányzati rendelettel elfogadott belterületi építmények közül a lakás és nem lakás céljára szolgáló építmény, melyet a tulajdonosa vállalkozás céljára használ, hasznosít, illetve használatba ad, szorozva az építményadó 500 Ft/m2 mértékével. Így a évi adó várhatóan e Ft lesz. A magánszemélyek kommunális adója bevételt a képviselő-testület által elfogadott Ft éves adómérték figyelembevételével terveztük ingatlanonként. A bevétel tervezésénél tekintettel kell lenni a jelenleg érvényben lévő adórendeletben foglaltakra, az adófizetési mentességet biztosító rendelkezésekre, mely szerint a 65 éven felüli egyedülállók és a 70 éven felüliek tulajdonában lévő ingatlanok 100%-ban mentesülnek az adófizetés alól. Az önálló helyrajzi számmal rendelkező garázsok esetén 25% az adókedvezmény mértéke. A évre bevételként e Ft-ot terveztünk. Az idegenforgalmi adó évre várható bevétele a évi vendégéjszakák száma alapján, illetve a 350 Ft/vendégéjszaka összeggel szorozva e Ft-ban került tervezésre. A helyi iparűzési adó számításnál az iparűzési adóerő-képességet meghatározó becsült adóalap összegét szorozzuk a évre elfogadott 2 %-os iparűzési adó mértékkel, illetve tekintettel voltunk a évi tényadatra, ami eredményezi a várható e Ft összeget. Pótlékok, bírságok Pótlékok, bírságok címen e Ft-ot terveztünk. Ebrendészeti hozzájárulás A képviselő-testület a 2/2012 (I.30.) számú rendeletével bevezette az ebrendészeti hozzájárulást, melyből várhatóan e Ft bevétel realizálható. A jogszabályi változásból adódóan ban ilyen címen fizetési kötelezettsége csak annak az ebtulajdonosnak lesz, aki december 31.-éig egyedi azonosítóval nem látta el állatát. 2

12 Átengedett központi adók Az átengedett központi adók címen tól a évi központi költségvetéséről szóló évi CCIV törvény alapján az önkormányzatokat a lenti táblázatban részletezett gépjárműadó bevétel 40%-a és a termőföld bérbeadásából származó adó iilleti meg. Bevétel megnevezése Összeg e Ft-ban Gépjárműadó Termőföld bérbeadásából sz.adó 200 Összesen: A gépjárműadót a gépjármű-nyilvántartásban szereplő gépjármű-teljesítmény kw-ban kifejezett értéke után kell megállapítani. A gépjárműadózásban nem az önadózás szabályai szerint járunk el, hanem az okmányiroda adatközlése alapján kerül megállapításra a gépjárműadó összege. Ezen adónem esetében is tekintettel voltunk az előző évi tényadatra. A termőföld bérbeadásából származó jövedelem után beszedett személyi jövedelemadó 100 %-ban az önkormányzatot illeti meg, ebből 200 e Ft várható éves bevételre számítunk. Talajterhelési díj A talajterhelési díj a jogszabályi előírásokban meghatározott kiszabható mértékkel számolva e Ft-ban lett megállapítva. Egyéb sajátos bevételek A mezőőri járulék befizetésből származó bevétel e Ft emelt összegben került betervezésre évre vonatkozóan. A tervezést megelőzte a szolgáltatást igénybe vevő gazdákkal történt egyeztető tárgyalás. A közhatalmi bevételek évben összesen: e Ft. 2. Intézményi működési bevételek Egyéb sajátos működési bevételek Egyéb saját bevételek tervezésénél hirdetési szolgáltatás, közterület használati díj a évi várható teljesítési adatokból kiindulva, illetve az időközben bekövetkezett jogszabályi változásokra tekintettel terveztünk 350 e Ft összegben. Továbbszámlázott szolgáltatás értéke e Ft-ban került megállapításra a rendelettervezetben. Az összeg a január 01-től megalakult Önkormányzatunkkal kapcsolatban lévő szervezetek részére kiállított számlák várható összege. Az étkezési szolgáltatás igénybevétele miatt fizetendő térítési díj számbavételekor az ELAMEN Zrt.-vel kötött szerződésben foglaltakra figyelemmel került megállapításra a tervezett bevétel, a képviselő-testület által várhatóan, március 1-jével megállapításra kerülő térítési díj alapján. Ilyen címen bevételként e Ft került betervezésre. Az önkormányzati ingatlanok hasznosításából származó bevétel e Ft összegben került betervezésre. Az önállóan működő intézmények működéséhez kapcsolódó egyéb sajátos működési bevétel e Ft. 3

13 Működési célú áfa bevételek A évi várható Áfa bevételeket a jelenleg hatályos rendelkezések figyelembevételével terveztük. Működési bevételek ÁFÁ-ja e Ft. 3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről Az önkormányzatnál került betervezésre a mezőőri szolgálat támogatásához a jogszabályi ismeretre támaszkodva e Ft bevétel, mely magában foglalja az előző évről áthúzódó és a tárgyévi támogatást is. Az eredeti költségvetésben a január 01-jén foglalkoztatásban álló 12 fő közmunkaprogramban részt vevő munkavállaló után járó támogatás várható bevétele e Ft. Az előirányzatok között szerepel még az önkormányzatnál végrehajtott szervezeti intézkedésekhez kapcsolódó kifizetések igényelhető összege miatti bevétel e Ft. Az Mötv. rendelkezése alapján létrehozandó új társulási formák miatti pénzeszköz átvételt e Ft -ban tartalmaz a rendelet-tervezet január 01-jétől bővül az ellátandó kulturális feladatok köre, ehhez a központi költségvetésből várható e Ft. Működési célú pályázati önerő biztosításához e Ft várható bevételként. A polgármesteri hivatal bevételeként terveztük meg a Kistérségi Többcélú Társulástól a feladatellátási szerződés alapján átvett e Ft összeget. 5. Önkormányzat költségvetési támogatása Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCIV törvény 2. sz. melléklete tartalmazza a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatását. A melléklet I/1. pontja a települési önkormányzatok működésének támogatására biztosít előirányzatot úgy, hogy az önkormányzatot megillető támogatás a törvény által elismert hivatali létszám alapján kerül meghatározásra. Esetünkben az e Ft. Ez az összeg e Ft-tal nő a település üzemeltetési feladatainak támogatása miatt. Törvényi rendelkezés alapján azonban a számított támogatás önkormányzati együttes összegét csökkenti az önkormányzat elvárt bevétele ami a évi iparűzési adóalap 0,5%-a ez az összeg e Ft, így az általános feladatok támogatására összesen e Ft került kiszámításra központilag. A központi költségvetés azonban az Mötv ában meghatározott egyes feladatok ellátására további e Ft-ot biztosít önkormányzatunk részére. Így mindösszesen e Ft a helyi önkormányzat működésének általános támogatása. A melléklet II. pontja a települési önkormányzatok egyéb köznevelési és gyermekétkeztetési feladatinak támogatását tartalmazza. Az óvodai feladatok ellátásához pedagógusok bértámogatása, segítők bértámogatása és óvoda működtetési támogatás mindösszesen e Ft. Az ingyenes és kedvezményes étkeztetésben részesülő szociális és közoktatási intézményben ellátott gyermekek után e Ft a támogatás. A melléklet III. pontja a települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatinak támogatását részletezi. Önkormányzatunk mivel ezen feladatok zömét kistérségi társulási formában látja el, így csak az egyes jövedelempótló támogatások önrészéhez, az önkormányzati helyi hatáskörű pénzbeli és természetbeli segélyezéshez, az étkezési térítési díjak szociális alapon történő egyedi mérsékléséhez vagy elengedéséhez, a közfoglalkoztatáshoz biztosítandó önerőhöz kap pénzbeli hozzájárulást, ami e Ft. Bölcsődei feladatok ellátáshoz e Ft az állami támogatás. A melléklet IV. pontja a kulturális feladatok támogatását tartalmazza. Önkormányzatunk támogatása a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz e Ft. 4

14 Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCIV törvény 3. sz. melléklete a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatokat tartalmazza. Ebből a fejezetből a támogatások általában külön kormányrendelet alapján igényelhetők. A lakott külterülettel kapcsolatos feladatokhoz évre központilag osztották le a támogatást. Ilyen címen 839 e Ft-ban részesülünk. Üdülőhelyi feladatok támogatása címen 802 e Ft-ot állapítottak meg részünkre a évi vendégéjszakákról tett adatszolgáltatás alapján. Az önkormányzat évi költségvetésébe betervezett működési bevételek összege e Ft. 1. Felhalmozási saját bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK Tárgyi eszköz értékesítéssel e Ft összegben számoltunk. Az összeg a képviselő-testület iskolaépület értékesítési döntéséből származó bevétel és a évben történt értékesítés évre áthúzódó bevételének összege. Támogatás értékű felhalmozási bevétel Az eredeti előirányzatként betervezésre került e Ft olyan Európai Uniós, illetve hazai forrásból származó bevételeket foglal magában, amelyek az önkormányzat részéről évben megelőlegezésre, azaz pénzügyi teljesítésre kerültek, de a támogató csak 2013-ban teljesít. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről A betervezett 880 e Ft évi testületi döntés alapján a rendezési terv módosításához a kérelmező hozzájárulása január 28.-án esedékessé vált a víziközmű hitel visszatörlesztése, az ehhez fedezetet nyújtó lakossági számlák lezárásra kerültek. A számlaegyenlegek felhalmozási célú pénzeszközként önkormányzatunk elkülönített számlájára átutalásra kerültek, ennek összege e Ft. Az önkormányzat évi költségvetésébe betervezett felhalmozási bevételek összege e Ft, III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. (2) d, pontját a évi CLXVI. törvény módosítás akképpen módosította, hogy a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának igénybevételét működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban, valamint kiegészítette az Áht. nevesített -át e, ponttal, mely szerint a d, ponton túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételeket és kiadásokat működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban kell bemutatni. A leírtak alapján működési belső finanszírozást nem tervezhettünk, mivel ilyen bevétellel nem rendelkezünk. Felhalmozási belső finanszírozásként e Ft-al számolunk a évekről áthúzódó beruházásokhoz biztosított források maradványaként e Ft a víziközmű hitel visszatörlesztésére képzett óvadék összege. 5

15 IV. FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK Az eredeti költségvetési rendeletben nem tervezhető előirányzatok. V. NYITÓ PÉNZKÉSZLET Az eredeti költségvetési rendeletben nem tervezhető. KIADÁSOK I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK 1. Személyi juttatás Személyi juttatás címén a költségvetési törvényben sem a köztisztviselők, sem a közalkalmazottak illetményének növeléséről nem rendelkezik, ezért a költségvetés összeállítása során a évi szinten szereplő illetményekkel, a kötelező soros lépésekkel, valamint a évre megállapított minimálbér figyelembe vételével számoltunk. A központi költségvetés a Kjt., a Köznev. Törvény, a Kjt. végrehajtását köznevelési intézményekben szabályozó kormány rendelet, továbbá a keresetet meghatározó jogszabályok alapján fizetendő juttatásokhoz biztosított forrást. Ezek kerültek betervezésre évre is be kellett tervezni a jogszabály alapján jubileumi jutalomra jogosultak részére fizetendő összeg fedezetét, továbbá a költségvetési szerveknél jelentkező nyugdíjazási kiadásokkal kapcsolatos összegeket. A dolgozók részére a folyószámla vezetés miatt felmerülő költségek támogatása Ft/fővel került tervezésre. A évi költségvetésben a közalkalmazottak részére cafetéria juttatás nem szerepel. A köztisztviselői törvény alapján január 1. napjától a köztisztviselők részére a cafetéria juttatás mértékét a költségvetési törvény rendelkezéseit figyelembe véve bruttó 200 e Ft/év mértékben terveztük be. A személyi juttatás tartalmazza a képviselő-testület tagjai és külső bizottsági tagok évi tiszteletdíját is. Az intézményben azon foglalkoztatottak részére, akik közlekedési költségtérítésben részesültek betervezésre került a közlekedési hozzájárulás. Az idei évben a jogszabályváltozások miatt a költségvetési rendeletnek tartalmaznia kell a közfoglalkoztatottak létszám előirányzatát, így az ehhez kapcsolódó személyi juttatás és munkaadókat terhelő járulékok összegét is. A közfoglalkoztatással kapcsolatos kiadásokat az önkormányzat költségvetése tartalmazza. A személyi juttatások jogcímenkénti részletezését a 3. sz. táblázat tartalmazza. 2. Munkaadókat terhelő járulékok Munkaadókat terhelő járulékok között szerepel a szociális hozzájárulási adó 27%-os mértékkel, a járulékköteles kifizetések tekintetében. 6

16 3. Dologi kiadások Az önkormányzat költségvetési intézményeinél a dologi kiadás tervezése során egyrészt a évi tényadatokra voltunk tekintettel, másrészt az intézményi hálózat-szerkezet átalakításából adódó várható kiadásokra. A gyermekélelmezés biztosításához az Elamen Zrt-vel fennálló szerződésünk díjtételére vonatkozó pont alapján március 1-jétől 4%-os növekedéssel számoltuk az élelmezési szolgáltatásra fordítható összeget a képviselő-testület várható döntése alapján. A bevétel és a kiadás közti különbség minimalizálása érdekében az Elamen Zrt. illetékesével egyeztetve 2%-os engedménnyel számolhatunk az étkeztetésért fizetendő számlából. A dologi kiadás kiemelt előirányzaton belül a külön nem nevesített jogcímek tervezése az előző évivel azonos szinten történt, az Áfa mértéke 27%. A dologi kiadások között szerepelnek a kamatkiadások, valamint a kötvénytörlesztés miatti árfolyamveszteség. A évre esedékes összeg a tényleges fizetési kötelezettség 30%-ával, mivel a költségvetési törvény rendelkezik az 5000 fő feletti lakosságszámú települések adósságátvállalásának rendjéről és mértékéről, ami esetünkben törvény erejénél fogva 70%-os. A dologi kiadások jogcímenkénti részletezését a 4. sz. táblázat tartalmazza. 4. Egyéb működési célú támogatások összesen a. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás Az önkormányzat a fenntartásában működő önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek kiadásainak fedezetére e Ft támogatást biztosít. b. Támogatás értékű működési kiadások között a Többcélú Kistérségi Társulás keretében ellátandó önkormányzati feladatokhoz nyújtott hozzájárulás e Ft. d. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Ezen az előirányzaton e Ft-ot terveztünk, melyek az önkormányzat által nyújtott támogatások: - Az egyesületek és szervezeteknek nyújtható támogatás összege: e Ft. - Az önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságok támogatása: a. Városgazdálkodási nonprofit Kft.: e Ft b. Balmazújvárosi Sport Kft.: e Ft - A 62. éven felüliek részére biztosított szemétszállítási díj átvállalása várható kiadását e Ft összegben terveztük. - A lakosságtól átvállalt vízterhelési díj összege e Ft összegben került betervezésre. - Hajdú-Volán támogatása e Ft. Tűzoltóság támogatására e Ft került betervezésre. Bursa Hungarica ösztöndíjra e Ft-ot számoltunk. e. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás A szociális ágazat támogatásai jogcímenkénti részletezését a 6. sz. melléklet tartalmazza, e Ft eredeti előirányzat összegben. Az előző évihez képest azért mutat nagy mértékű csökkenést, mert csak nettó módon, azaz csak az egyes jövedelempótló támogatások önrészéhez, az önkormányzati helyi hatáskörű pénzbeli és természetbeli segélyezéshez, az étkezési térítési díjak szociális alapon történő egyedi mérsékléséhez vagy elengedéséhez, a közfoglalkoztatáshoz biztosítandó önerőhöz kapcsolatos kiadásokat tartalmazza. 7

17 5. Tervezett tartalék előirányzata Általános tartalék Általános tartalékot e Ft-ot terveztünk, melyből e Ft-ot a polgármester, e Ft-ot a Pénzügyi, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság átruházott hatáskörében javaslunk felhasználni. Céltartalék A évi költségvetési rendelettervezet 500 e Ft összegű céltartalékot tartalmaz az esetleges vis maior pályázathoz szükséges önerő fedezetére. Az önkormányzat működési kiadásait összességében e Ft-ban terveztük meg. II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 1. Felújítási kiadásokat feladatonként, illetve azok forrás megoszlását az 5. sz. melléklet tartalmazza az önkormányzat tekintetében e Ft összegben. A költségvetési szerveknél felújítási kiadásokat nem terveztünk. 2. Intézményi beruházási kiadásokat e Ft nagyságrendben terveztünk az eredeti előirányzatok között, az 5. sz. melléklet szerinti célokra. A költségvetési szerveknél beruházási kiadásokat nem terveztünk. 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások címen betervezett előirányzat e Ft az 5. sz. melléklet részletezése szerint támogatásértékű felhalmozási kiadás e Ft, míg fejlesztési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre e Ft. Az önkormányzat felhalmozási kiadásait összességében e Ft-ban terveztük meg. IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK A évre esedékes hitel és kötvény törlesztési összeg a tényleges fizetési kötelezettség 30%-ával lett tervezve, mivel a költségvetési törvény rendelkezik az 5000 fő feletti lakosságszámú települések adósságátvállalásának rendjéről és mértékéről, ami esetünkben törvény erejénél fogva 70%-os. A törvény rendelkezik az adósságkonszolidáció alá eső fizetési kötelezettségekről. A Víziközmű Társulatok által felvett hitel nem tartozik ebbe a körbe, ezért terveztük be a e Ft hiteltörlesztést, amit a szerződés lejártáig részben teljesítettünk is. Összegzés Balmazújváros Város Önkormányzatának évre vonatkozó költségvetési rendelet tervezet összeállítása a fent leírtak alapján történt A tervezés során a képviselő-testület költségvetési koncepció tárgyalásakor hozott határozataira tekintettel voltunk december 31.-éig, illetve január 31.-éig hozott valamennyi képviselő-testületi rendeletben, határozatban foglalt döntést ami a évi költségvetési rendelet-tervezet megalapozására hatással van beépítettük. 8

18 A évre benyújtott költségvetési rendelet-tervezet a január 1-jétől hatályos az önkormányzat működését, gazdálkodását befolyásoló jogszabályok változásából eredően jelentősen eltér mind szerkezetében, és főleg mértékében az előző években elfogadott költségvetésektől. Az összevetés érdekében azonban a költségvetést magyarázó szöveges indokláshoz csatolt 2. sz. táblázat a évi költségvetést és várható teljesítést mérlegszerűen bemutató adataival szerepeltetjük a évi tervadatot. A számadatok tükrében megállapítható, hogy a bevételi és kiadási oldal egyensúlya nem biztosított. Törvényi előírás szerint, mint a szöveges indoklásban többször utaltunk rá, külső működési hiány (hitel) nem tervezhető. Költségvetési rendelet-tervezetünk működési bevétel és kiadás különbözeteként jelentkező hiány e Ft, melynek fedezetét a rendelet-tervezet mellékletét képező zárolásban leírtak alapján kívánjuk kezelni. A felhalmozási kiadások és bevételek e Ft-os felhalmozási hiányt mutatnak, ezt tovább növeli a finanszírozási bevételek és kiadások, azaz a hitelműveletek és pénzmaradvány különbségéből adódó e Ft-os különbség. Így mindösszesen e Ft a felhalmozási hiány. Törvény nem tiltja felhalmozási hiány tervezését, kezeléséről azonban intézkedések megtétele szükséges. Önkormányzatunk nem kíván a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló évi CXCIV. törvény alapján adósságot keletkeztető ügylet megkötésével élni a különbség kezelésére vonatkozóan. Szintén a rendelet-tervezet zárolási intézkedéseket bemutató mellékletében rendelkezik a felhalmozási célú hiány kezeléséről. H a t á r o z a t i j a v a s l a t 1. Balmazújváros Város Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 24. -a alapján beterjesztett az önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezetet elfogadja. Határidő: folyamatos Felelős: Dr. Tiba István polgármester Balmazújváros, február 01. Dr. Tiba István polgármester Készítette: Vágnerné Szilágyi Ilona osztályvezető 9

19 Intézményi működési bevételek költségvetés E Ft-ban 1. sz. táblázat Bevétel megnevezése Balmazújváros Város Önkormányzata Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatala Szolgáltatások ellenértéke Áru- és készletértékesítés Kamatbevétel Továbbszámlázott szolgáltatás Iskola napközi térítési díj Óvoda térítési díj Gimnázium étkeztetés tér.díj Bölcsőde Egyéb bevételek Áfa Bérbeadásbók, üzemeltetésből származó bevétel Összesen E Ft-ban Bevétel megnevezése Veres Péter Kulturális Központ Lengyel Menyhért Városi Könyvtár Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény Összesen Elamen Rt-től ktsg.térítés Egyéb bevétel Bérleti díj bevétel Szakköri díj Színház Tandíj 0 Tankönyv 0 Intézm.ellátás díja 0 Szolg.ellenértéke Áru és készletértékesítés 0 Áfa Alkalmazottak, hallgatók egyéb térítése 0 Továbbszámlázott szolgáltatás Kamatbevétel 0 Összesen

20 Személyi juttatás évi részletezés Személyi jellegű kiadások Balmazújváros Város Önkormányzata Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatala Veres Péter Kulturális Központ Lengyel Menyhért Városi Könyvtár Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény 3.sz. Táblázat ÖSSZESEN Köztisztviselői és munkaváll.alapilletmény Közalkalmazotti alapilletmény Közfoglalkoztatottak illetménye Egyéb bérrendszeresek munkabére További szakképesítés után járó illetmény Illetménykiegészítés Vezetői, osztályfőnöki, munkaközösségi, diákönkormányzati, gyógypedagógiai, egyéb kötelező illetmény-pótlék, egyéb feltételtől függő pótlék Önkormányzati kitüntetések 0 Képviselői tiszteletdíj Jubileumi jutalom Önkéntes Bizt. Pénztári befizetés Felmentési időre járó illetmény Költségtérítés: polgármester, alpolgármester CAFETÉRIA Közlekedési költségtérítés Szoc.juttatás Munkavállalók folyószámla térítése Túlóra Álláshely Túlóra Etnika 0 0 Megbízási díj Végkielégítés Egyéb mv-hez kapcsolódó juttatás Készenléti-, ügyeleti-, helyettesítési díj 0 Munkáltatói döntésen alapuló illetmény 0 Emelt szintű nyelvoktatásért 0 Jutalom 0 Képzés, továbbképzés Személyi jellegű kiadás összesen: e Ft Munkaadókat terhelő járulékok:

21 Dologi kiadások évi részletezés 4.sz. Táblázat e Ft Dologi kiadások Balmazújváros Város Önkormányzata Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatala Veres Péter Kulturális Központ Lengyel Menyhért Városi Könyvtár Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény ÖSSZESEN Élelmiszer beszerzés 0 Gyógyszer, vegyszer Irodaszer, nyomtatvány Könyv, folyóirat Egyéb információ hordozó Hajtó- és kenőanyag, tüzelőanyag Szakmai anyag 0 Kisértékű tárgyi eszköz Munka és védőruha Egyéb anyag Telefon, fax Egyéb kommunikációs szolgáltatás Vásárolt élelmezés Bérleti és lízingdíj Szállítási szolgáltatás Gáz Villamosenergia Víz, csatorna Eszköz karbantartás, kisjavítás Egyéb szolgáltatás ÁH-on belül tovább számlázás ÁH-on kívül tovább számlázás Vásárolt közszolgáltatás Bank költség Vásárolt termékek, szolgáltatások ÁFÁ-ja Kiszámlázott term. Szolg. Áfa befiz Reklám, propaganda 0 Kiküldetés 0 Reprezentáció Egyéb dologi Adók, díjak Egyéb folyó Dologi kiadások összesen:

22 BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE./... (.. önkormányzati rendelete TERVEZET Az önkormányzat évi költségvetéséről Balmazújváros város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 143. (4) bekezdés b) és h) pontjaiban, valamint az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat évi költségvetéséről a következőket rendeli el: A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, az önkormányzat alapítása, irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki. A költségvetés bevételei és kiadásai (1) A Képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetésének (e Ft-ban) kiadási főösszegét ezen belül: a./ a működési célú kiadásokat ebből: - a személyi jellegű kiadásokat a munkaadókat terhelő járulékokat a dologi jellegű kiadásokat működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatások, támogatások tervezett tartalékok b./ a felhalmozási célú kiadást ebből: -felújítások összegét intézményi beruházok összegét felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülre felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre

23 összegben hagyja jóvá. (2) A képviselő-testület az önkormányzat évi finanszírozási kiadását e Ft-ban állapítja meg (3) A Képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetésének (e Ft-ban) bevételi főösszegét ezen belül: - a működési célú bevételt a felhalmozási célú bevételt finanszírozási bevételek összegben hagyja jóvá. (4) A Képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetésének önkormányzati költségvetési támogatás összegét e Ft összegben hagyja jóvá. (5) A Képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetésében a felhasználható maradvány összegét finanszírozási bevételek e Ft-ban hagyja jóvá. (6) A Képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetésében az engedélyezett létszámát 176 főben közfoglalkoztatottak létszámát 12 főben hagyja jóvá. (7) A Képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetésének hiányát e Ft belső működési és e Ft belső felhalmozási (összesen: e Ft) összegben hagyja jóvá. I. Az önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai 3. Az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező önként válalt állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban, valamint az önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát és a közfoglalkoztatottak létszámát az 1-1/ 5. sz. mellékletek szerint mutatja be. 4. (1) A 2. -ban megállapított költségvetési bevételeket előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, valamint kötelező önként válalt állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 2-2/5. sz. melléklet tartalmazza. (2) A 2. -ban megállapított költségvetési kiadásokat előirányzat-csoportok, kiemelt

24 előirányzatok,valamint kötelező önként válalt állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 3-3/5. sz. melléklet tartalmazza. (3) Az önkormányzat évi költségvetésének -egyenlegét, - a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványát, - a költségvetési hiány külső finanszírozását a 4 sz. melléklet határozza meg. 5. (1) Az önkormányzat költségvetési kiadásai között megtervezett, az önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásai beruházásonként, felújításonként az 5. sz. melléklet tartalmazza. (2) Az önkormányzat költségvetési kiadásai között megtervezett, az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a 6. sz. melléklet tartalmazza. (3)Az önkormányzat költségvetési kiadásai között megtervezett általános és céltartalékot a 7. sz. melléklet tartalmazza. (4) Az önkormányzat költségvetési kiadásai között megtervezett, európai uniós forrásból finanszírozott támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint az önkormányzat ilyen projekthez történő hozzájárulásait a 8/1. sz. és 8/2. sz. melléklet tartalmazza. 6. A Polgármesteri Hivatal bevételi és kiadási előirányzatait a hivatal nevében végzett tevékenységekkel, továbbá a képviselő-testület működésével, tagjainak díjazásával kapcsolatos költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat a 9.sz. melléklet tartalmazza. 7. Az év várható költségvetési bevételi és költségvetési kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási tervet a 10/1-10/5. számú mellékletek tartalmazzák. 8. A Képviselő-testület a több éves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 11. számú melléklet szerint fogadja el. 9. A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást a 12. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 10. (1) Az önkormányzat évi költségvetése nem tartalmaz olyan fejlesztési célokat, amelyek

25 megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló évi CXCIV. törvény 3. (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt. (2) Az önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló évi CXCIV. törvény 3. (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségeit, és a Stabilitási törvény 45. (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 13. sz. melléklet tartalmazza. II. A évi költségvetés végrehajtásának szabályai 11. (1) A képviselő-testület az államháztartási törvény 34. (1) bekezdése alapján a költségvetési rendeletben megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzat közötti átcsoportosításról való döntés jogát nem ruházza át. (2) A képviselő-testület dönt az önkormányzatnál és a költségvetési szerveknél keletkezett többletbevétel felhasználásáról. (3) A Képviselő-testület rendelkezési jogát: a. az általános tartalék terhére e Ft erejéig a polgármesterre ruházza át, az esetenkénti felhasználás a 100 e Ft-ot nem haladhatja meg. Ugyanazon támogatott részére ugyanahhoz a tevékenységhez éves szinten maximum 100 e Ft adható e Ft erejéig a Pénzügyi, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottságra, b. az egyesületek, szervezetek támogatására biztosított előirányzatból e Ft összegeben az Intézményfelügyeleti, Szociális és Közbiztonsági Bizottságra ruházza át. c. A Képviselő-testület által elfogadott pályázat benyújtásáról szóló határozat esetén amennyiben a pályázat számadatainak módosítására van szükség, úgy a polgármester jogosult az elfogadott határozatban szereplő összeghez (teljes beruházási költség, támogatási összeg, önerő összeg) képest csökkentett összegben, illetve önerő esetén e Ft-ig növelt összegben, ennek következményeként a teljes beruházási költség és támogatási összeg változtatásával pályázatot benyújtani. (4) Az (2)-(3) bekezdésben átruházott hatáskörben nem hozható olyan döntés, ami a későbbi években többletkiadással jár, illetve az önkormányzat képviselőjére, köztisztviselőjére vagy közalkalmazottjára személyi jellegű kifizetést illetve hozzá kapcsolódó járulékot állapít meg. (5) a. Az e -ban foglalt átcsoportosításról az érdekeltek a polgármester koordinálásával az I. félévi költségvetési beszámoló és az I-III. negyedéves költségvetési tájékoztató tárgyalásakor és a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig december 31-i állapotnak megfelelően kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg köteles javaslatot tenni. b. A 11. (3) bekezdés c.) pontja alapján hozott döntésről a polgármester a Képviselő-testületet a soron következő ülésén tájékoztatja és határozati javaslatot terjeszt a Képviselő-testület elé a pályázat beadásának és az önerő biztosításának jóváhagyására, vagy elvetésére vonatkozóan. A Képviselő-testület elvető határozata esetén a polgármester köteles a beadott pályázatot visszavonni,

26 az elnyert pályázat összegéről lemondani. 12. (1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról ha az érdemi döntést igényel a képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésére, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával. (2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok miatti költségvetési rendelet módosításáról a képviselő-testület a 11. (5) bekezdésében foglalt módon dönt. (3) Az (1)-(2) bekezdésben szereplő előirányzat módosításokról a képviselő-testület 11. (5) bekezdésében foglalt módon dönt. 13. A működési előirányzat felhasználási tervtől eltérni a Környezetvédelmi Bizottság engedélyével lehet. Pénzügyi, Mezőgazdasági és 14. (1) A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot Ft-ban állapítja meg. (2) A Képviselő-testület a közköltséges földbetemetés összegét Ft+Áfa, a közköltséges hamvasztásos temetés összegét Ft+Áfa díjban állapítja meg. 15. Az államháztartási törvény 5. (3) bekezdése alapján a költségvetési hiány fedezetének módjáról a képviselő-testület az alábbiak szerint rendelkezik: (1) Az év közben keletkezett többletbevételt a hiány csökkentésére fordítja. (2) A 14. sz. Mellékletben szereplő zárolt előirányzatok felhasználását feltételhez kötötten korlátozza, felfüggeszti a költségvetési szerveknél, a zárolt előirányzatokat más célra nem csoportosítja át. (3) Felülvizsgálja az önként vállalt feladatok körét, finanszírozásának módját. (4) A évi CXCIV. törvény 4. sz. mellékletében szereplő helyi önkormányzatok kiegészítő támogatására a működőképességet veszélyeztető kivételes helyzet esetén igényt nyújt be. 16. A képviselő-testület az Áht. 23. (2) h) pontja alapján a finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket az alábbiakban szabályozza: (1) A képviselő-testület a hitelfelvétel és kötvénykibocsátás jogát kizárólagos hatáskörében tartja. (2) A képviselő-testület az ideiglenesen szabad pénzeszközeit likvid hitel törlesztésére fordítja. (5) A képviselő-testület az átmeneti likviditási gondok megoldására folyószámla hitelkeret

27 szerződést köt a számlavezető hitelintézettel. 17. Önkormányzati biztost kell kijelölni, ha az önkormányzat által alapított és irányított költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozás állományának mértéke eléri éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy egyébként a 150 millió Ft-ot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani. 18. A képviselő-testület a pénzmaradvány felhasználásáról a évi zárszámadási rendelet megalkotásával egy időben dönt. Záró rendelkezések 19. Ez az önkormányzati rendelet február.napján lép hatályba. Balmazújváros, február. Dr. Tiba István polgármester jegyző Z á r a d é k : Kihirdetve február.-án. jegyző

28 1. sz. Melléklet Önkormányzat Összesen évi költségvetés eredeti előirányzata Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eft-ban Bevételek Kötelező Önként vállalt Kötelező Önként vállalt Állami Állami feladatok Összesen Kiadások feladatok feladatok feladatok feladatok feladatok Összesen 1. Közhatalmi bevételek Személyi juttatások Intézményi működési bevételek Munkaadót terhelő járulékok Támogatásértékű működési bevételek Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátvétel 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről összesen Önkormányzat költségvetési támogatása Tervezett tartalék Irányító szervtől kapott támogatás Támogatási kölcsönök visszatérülése és 6. Ellátottak pénzbeni juttatása igénybevétele I. Működési bevételek összesen I. Működési célú kiadások összesen Felhalmozási saját bevételek összesen Felújítási kiadások Támogatásértékű felhalmozási bevételek Intézményi beruházási kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök nyújtása és 4. Irányító szervtől kapott támogatás törlesztése II. Felhalmozási bevételek összesen II. Felhalmozási kiadások össz KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Belső finanszírozás Működési finanszírozási kiadások Külső finanszírozási bevételek Felhalmozási finanszírozási kiadások IV. Finanszírozási bevételek III. Finanszírozási kiadások V. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN VI. Nyitó pénzkészlet V. Záró pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK ÖSSZESEN Engedélyezett létszám 176 Közfoglalkoztatottak létszáma 12

29 1/1. sz. Melléklet Balmazújváros Város Önkormányzata évi költségvetés eredeti előirányzata Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eft-ban Bevételek Kötelező Önként vállalt Kötelező Önként vállalt Állami Állami feladatok Összesen Kiadások feladatok feladatok feladatok feladatok feladatok Összesen 1. Közhatalmi bevételek Személyi juttatások Intézményi működési bevételek Munkaadót terhelő járulékok Támogatásértékű működési bevételek Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátvétel 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről összesen Önkormányzat költségvetési támogatása Tervezett tartalék Irányító szervtől kapott támogatás Támogatási kölcsönök visszatérülése és 6. Ellátottak pénzbeni juttatása igénybevétele I. Működési bevételek összesen I. Működési célú kiadások összesen Felhalmozási saját bevételek összesen Felújítási kiadások Támogatásértékű felhalmozási bevételek Intézményi beruházási kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök nyújtása és 4. Irányító szervtől kapott támogatás törlesztése II. Felhalmozási bevételek összesen II. Felhalmozási kiadások össz KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Belső finanszírozás Működési finanszírozási kiadások Külső finanszírozási bevételek Felhalmozási finanszírozási kiadások IV. Finanszírozási bevételek III. Finanszírozási kiadások V. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN VI. Nyitó pénzkészlet V. Záró pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK ÖSSZESEN Engedélyezett létszám Közfoglalkoztatottak létszáma 12

30 1/2. sz. Melléklet Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatala évi költségvetés eredeti előirányzata Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eft-ban Bevételek Kötelező Önként vállalt Kötelező Önként vállalt Állami Állami feladatok Összesen Kiadások feladatok feladatok feladatok feladatok feladatok Összesen 1. Közhatalmi bevételek Személyi juttatások Intézményi működési bevételek Munkaadót terhelő járulékok Támogatásértékű működési bevételek Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátvétel 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről összesen Önkormányzat költségvetési támogatása Tervezett tartalék Irányító szervtől kapott támogatás Támogatási kölcsönök visszatérülése és 6. Ellátottak pénzbeni juttatása igénybevétele I. Működési bevételek összesen I. Működési célú kiadások összesen Felhalmozási saját bevételek összesen Felújítási kiadások Támogatásértékű felhalmozási bevételek Intézményi beruházási kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök nyújtása és 4. Irányító szervtől kapott támogatás törlesztése II. Felhalmozási bevételek összesen II. Felhalmozási kiadások össz KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Belső finanszírozás Működési finanszírozási kiadások Külső finanszírozási bevételek Felhalmozási finanszírozási kiadások IV. Finanszírozási bevételek III. Finanszírozási kiadások V. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN VI. Nyitó pénzkészlet V. Záró pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK ÖSSZESEN Engedélyezett létszám 62 Közfoglalkoztatottak létszáma

31 1/3. sz. Melléklet Veres Péter Kulturális Központ évi költségvetés eredeti előirányzata Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eft-ban Bevételek Kötelező Önként vállalt Kötelező Önként vállalt Állami Állami feladatok Összesen Kiadások feladatok feladatok feladatok feladatok feladatok Összesen 1. Közhatalmi bevételek Személyi juttatások Intézményi működési bevételek Munkaadót terhelő járulékok Támogatásértékű működési bevételek Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátvétel 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről összesen Önkormányzat költségvetési támogatása Tervezett tartalék Irányító szervtől kapott támogatás Támogatási kölcsönök visszatérülése és 6. Ellátottak pénzbeni juttatása igénybevétele I. Működési bevételek összesen I. Működési célú kiadások összesen Felhalmozási saját bevételek összesen Felújítási kiadások Támogatásértékű felhalmozási bevételek Intézményi beruházási kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök nyújtása és 4. Irányító szervtől kapott támogatás törlesztése II. Felhalmozási bevételek összesen II. Felhalmozási kiadások össz KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Belső finanszírozás Működési finanszírozási kiadások Külső finanszírozási bevételek Felhalmozási finanszírozási kiadások IV. Finanszírozási bevételek III. Finanszírozási kiadások V. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN VI. Nyitó pénzkészlet V. Záró pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK ÖSSZESEN Engedélyezett létszám 11 Közfoglalkoztatottak létszáma

32 1/4. sz. Melléklet Lengyel Menyhért Városi Könyvtár évi költségvetés eredeti előirányzata Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eft-ban Bevételek Kötelező Önként vállalt Kötelező Önként vállalt Állami Állami feladatok Összesen Kiadások feladatok feladatok feladatok feladatok feladatok Összesen 1. Közhatalmi bevételek Személyi juttatások Intézményi működési bevételek Munkaadót terhelő járulékok Támogatásértékű működési bevételek Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátvétel 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről összesen Önkormányzat költségvetési támogatása Tervezett tartalék Irányító szervtől kapott támogatás Támogatási kölcsönök visszatérülése és 6. Ellátottak pénzbeni juttatása igénybevétele I. Működési bevételek összesen I. Működési célú kiadások összesen Felhalmozási saját bevételek összesen Felújítási kiadások Támogatásértékű felhalmozási bevételek Intézményi beruházási kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök nyújtása és 4. Irányító szervtől kapott támogatás törlesztése II. Felhalmozási bevételek összesen II. Felhalmozási kiadások össz KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Belső finanszírozás Működési finanszírozási kiadások Külső finanszírozási bevételek Felhalmozási finanszírozási kiadások IV. Finanszírozási bevételek III. Finanszírozási kiadások V. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN VI. Nyitó pénzkészlet V. Záró pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK ÖSSZESEN Engedélyezett létszám 10 Közfoglalkoztatottak létszáma

33 1/5. sz. Melléklet Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény évi költségvetés eredeti előirányzata Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eft-ban Bevételek Kötelező Önként vállalt Kötelező Önként vállalt Állami Állami feladatok Összesen Kiadások feladatok feladatok feladatok feladatok feladatok Összesen 1. Közhatalmi bevételek Személyi juttatások Intézményi működési bevételek Munkaadót terhelő járulékok Támogatásértékű működési bevételek Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátvétel 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről összesen Önkormányzat költségvetési támogatása Tervezett tartalék Irányító szervtől kapott támogatás Támogatási kölcsönök visszatérülése és 6. Ellátottak pénzbeni juttatása igénybevétele I. Működési bevételek összesen I. Működési célú kiadások összesen Felhalmozási saját bevételek összesen Felújítási kiadások Támogatásértékű felhalmozási bevételek Intézményi beruházási kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök nyújtása és 4. Irányító szervtől kapott támogatás törlesztése II. Felhalmozási bevételek összesen II. Felhalmozási kiadások össz KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Belső finanszírozás Működési finanszírozási kiadások Külső finanszírozási bevételek Felhalmozási finanszírozási kiadások IV. Finanszírozási bevételek III. Finanszírozási kiadások V. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN VI. Nyitó pénzkészlet V. Záró pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK ÖSSZESEN Engedélyezett létszám 93 Közfoglalkoztatottak létszáma

34 Önkormányzat Összesen 2. sz. Melléklet bevételei forrásonként, feladatok szerint évi költségvetés eredeti előirányzata e Ft Megnevezés Kötelező Önként vállalt feladatok feladatok Állami feladatok Összes bevétel 1.1 Közhatalmi bevételek Helyi adóbevételek Építményadó Vállalkozók kommunális adója Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó Iparűzési adó Pótlékok, bírságok Ebrendészeti hozzájárulás Jövedelemkülönbség mérséklése Átengedett adók Gépjárműadó Szja helybenmaradó része Termőföld bérbeadásból származó jövedelem Bírság (Környezetvédelmi, építésügyi, stb.) Talajterhelési díj Egyéb sajátos bevételek Közhatalmi bevételek Egyéb sajátos működési bevétel Működési célú ÁFA bevételek Működési célú hozam- és kamatbevételek Intézményi működési bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás Központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Önkormányzat költségvetési támogatása Irányító szervtől kapott támogatás Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele I. Működési bevételek összesen Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei Felhalmozási saját bevételek összesen Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Irányító szervtől kapott támogatás II. Felhalmozási bevételek összesen A. Működési és Felhalmozási bevételek összesen (I+II) Működési belső finanszírozás Felhalmozási belső finanszírozás Belső finanszírozás (Maradvány felhasználás) Működési finanszírozási bevételek Felhalmozási finanszírozási bevételek Külső Finanszírozási bevételek (Hitelek) III. Finanszírozási bevételek összesen IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN V. Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN

35 Balmazújváros Város Önkormányzata 2/1. sz. Melléklet bevételei forrásonként, feladatok szerint évi költségvetés eredeti előirányzata e Ft Megnevezés Kötelező Önként vállalt feladatok feladatok Állami feladatok Összes bevétel 1.1 Közhatalmi bevételek Helyi adóbevételek Építményadó Vállalkozók kommunális adója 0 - Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó Iparűzési adó Pótlékok, bírságok Ebrendészeti hozzájárulás Jövedelemkülönbség mérséklése Átengedett adók Gépjárműadó Szja helybenmaradó része 0 - Termőföld bérbeadásból származó jövedelem Bírság (Környezetvédelmi, építésügyi, stb.) Talajterhelési díj Egyéb sajátos bevételek Közhatalmi bevételek Egyéb sajátos működési bevétel Működési célú ÁFA bevételek Működési célú hozam- és kamatbevételek 0 2. Intézményi működési bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás Központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 0 5. Önkormányzat költségvetési támogatása Irányító szervtől kapott támogatás 0 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele I. Működési bevételek összesen Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 0 1. Felhalmozási saját bevételek összesen Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Irányító szervtől kapott támogatás 0 II. Felhalmozási bevételek összesen A. Működési és Felhalmozási bevételek összesen (I+II) Működési belső finanszírozás Felhalmozási belső finanszírozás Belső finanszírozás (Maradvány felhasználás) Működési finanszírozási bevételek Felhalmozási finanszírozási bevételek 0 2. Külső Finanszírozási bevételek (Hitelek) III. Finanszírozási bevételek összesen IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN V. Nyitó pénzkészlet 0 BEVÉTELEK ÖSSZESEN

36 Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatala 2/2. sz. Melléklet bevételei forrásonként, feladatok szerint évi költségvetés eredeti előirányzata e Ft Megnevezés Kötelező Önként vállalt feladatok feladatok Állami feladatok Összes bevétel 1.1 Közhatalmi bevételek Helyi adóbevételek Építményadó 0 - Vállalkozók kommunális adója 0 - Magánszemélyek kommunális adója 0 - Idegenforgalmi adó 0 - Iparűzési adó Pótlékok, bírságok Ebrendészeti hozzájárulás Jövedelemkülönbség mérséklése Átengedett adók Gépjárműadó 0 - Szja helybenmaradó része 0 - Termőföld bérbeadásból származó jövedelem Bírság (Környezetvédelmi, építésügyi, stb.) Talajterhelési díj Egyéb sajátos bevételek 0 1. Közhatalmi bevételek Egyéb sajátos működési bevétel Működési célú ÁFA bevételek Működési célú hozam- és kamatbevételek 0 2. Intézményi működési bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás Központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 0 5. Önkormányzat költségvetési támogatása Irányító szervtől kapott támogatás Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele I. Működési bevételek összesen Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 0 1. Felhalmozási saját bevételek összesen Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 0 4. Irányító szervtől kapott támogatás 0 II. Felhalmozási bevételek összesen A. Működési és Felhalmozási bevételek összesen (I+II) Működési belső finanszírozás Felhalmozási belső finanszírozás 0 1. Belső finanszírozás (Maradvány felhasználás) Működési finanszírozási bevételek Felhalmozási finanszírozási bevételek 0 2. Külső Finanszírozási bevételek (Hitelek) III. Finanszírozási bevételek összesen IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN V. Nyitó pénzkészlet 0 BEVÉTELEK ÖSSZESEN

37 Veres Péter Kulturális Központ 2/3. sz. Melléklet bevételei forrásonként, feladatok szerint évi költségvetés eredeti előirányzata e Ft Megnevezés Kötelező Önként vállalt feladatok feladatok Állami feladatok Összes bevétel 1.1 Közhatalmi bevételek Helyi adóbevételek Építményadó 0 - Vállalkozók kommunális adója 0 - Magánszemélyek kommunális adója 0 - Idegenforgalmi adó 0 - Iparűzési adó Pótlékok, bírságok Ebrendészeti hozzájárulás Jövedelemkülönbség mérséklése Átengedett adók Gépjárműadó 0 - Szja helybenmaradó része 0 - Termőföld bérbeadásból származó jövedelem Bírság (Környezetvédelmi, építésügyi, stb.) Talajterhelési díj Egyéb sajátos bevételek 0 1. Közhatalmi bevételek Egyéb sajátos működési bevétel Működési célú ÁFA bevételek Működési célú hozam- és kamatbevételek 0 2. Intézményi működési bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0 4. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás Központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 0 5. Önkormányzat költségvetési támogatása Irányító szervtől kapott támogatás Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele I. Működési bevételek összesen Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 0 1. Felhalmozási saját bevételek összesen Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 0 4. Irányító szervtől kapott támogatás 0 II. Felhalmozási bevételek összesen A. Működési és Felhalmozási bevételek összesen (I+II) Működési belső finanszírozás Felhalmozási belső finanszírozás 0 1. Belső finanszírozás (Maradvány felhasználás) Működési finanszírozási bevételek Felhalmozási finanszírozási bevételek 0 2. Külső Finanszírozási bevételek (Hitelek) III. Finanszírozási bevételek összesen IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN V. Nyitó pénzkészlet 0 BEVÉTELEK ÖSSZESEN

38 Lengyel Menyhért Városi Könyvtár 2/4. sz. Melléklet bevételei forrásonként, feladatok szerint évi költségvetés eredeti előirányzata e Ft Megnevezés Kötelező Önként vállalt feladatok feladatok Állami feladatok Összes bevétel 1.1 Közhatalmi bevételek Helyi adóbevételek Építményadó 0 - Vállalkozók kommunális adója 0 - Magánszemélyek kommunális adója 0 - Idegenforgalmi adó 0 - Iparűzési adó Pótlékok, bírságok Ebrendészeti hozzájárulás Jövedelemkülönbség mérséklése Átengedett adók Gépjárműadó 0 - Szja helybenmaradó része 0 - Termőföld bérbeadásból származó jövedelem Bírság (Környezetvédelmi, építésügyi, stb.) Talajterhelési díj Egyéb sajátos bevételek 0 1. Közhatalmi bevételek Egyéb sajátos működési bevétel Működési célú ÁFA bevételek Működési célú hozam- és kamatbevételek 0 2. Intézményi működési bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0 4. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás Központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 0 5. Önkormányzat költségvetési támogatása Irányító szervtől kapott támogatás Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele I. Működési bevételek összesen Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 0 1. Felhalmozási saját bevételek összesen Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 0 4. Irányító szervtől kapott támogatás 0 II. Felhalmozási bevételek összesen A. Működési és Felhalmozási bevételek összesen (I+II) Működési belső finanszírozás Felhalmozási belső finanszírozás 0 1. Belső finanszírozás (Maradvány felhasználás) Működési finanszírozási bevételek Felhalmozási finanszírozási bevételek 0 2. Külső Finanszírozási bevételek (Hitelek) III. Finanszírozási bevételek összesen IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN V. Nyitó pénzkészlet 0 BEVÉTELEK ÖSSZESEN

39 Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény 2/5. sz. Melléklet bevételei forrásonként, feladatok szerint évi költségvetés eredeti előirányzata e Ft Megnevezés Kötelező Önként vállalt feladatok feladatok Állami feladatok Összes bevétel 1.1 Közhatalmi bevételek Helyi adóbevételek Építményadó 0 - Vállalkozók kommunális adója 0 - Magánszemélyek kommunális adója 0 - Idegenforgalmi adó 0 - Iparűzési adó Pótlékok, bírságok Ebrendészeti hozzájárulás Jövedelemkülönbség mérséklése Átengedett adók Gépjárműadó 0 - Szja helybenmaradó része 0 - Termőföld bérbeadásból származó jövedelem Bírság (Környezetvédelmi, építésügyi, stb.) Talajterhelési díj Egyéb sajátos bevételek 0 1. Közhatalmi bevételek Egyéb sajátos működési bevétel Működési célú ÁFA bevételek Működési célú hozam- és kamatbevételek 0 2. Intézményi működési bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0 4. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás Központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 0 5. Önkormányzat költségvetési támogatása Irányító szervtől kapott támogatás Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele I. Működési bevételek összesen Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 0 1. Felhalmozási saját bevételek összesen Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 0 4. Irányító szervtől kapott támogatás 0 II. Felhalmozási bevételek összesen A. Működési és Felhalmozási bevételek összesen (I+II) Működési belső finanszírozás Felhalmozási belső finanszírozás 0 1. Belső finanszírozás (Maradvány felhasználás) Működési finanszírozási bevételek Felhalmozási finanszírozási bevételek 0 2. Külső Finanszírozási bevételek (Hitelek) III. Finanszírozási bevételek összesen IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN V. Nyitó pénzkészlet 0 BEVÉTELEK ÖSSZESEN

40 Önkormányzat Összesen kiadásai forrásonként, feladatok szerint évi költségvetés eredeti előirányzata 3. sz. Melléklet Megnevezés Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állami feladatok Összes Kiadás 1. Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb működési célú támogatások összesen a, Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás b, Támogatási értékű működési kiadások c, Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás d, Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre e, Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Tervezett tartalék Ellátottak pénzbeni juttatása I. Működési célú kiadások összesen Felújítási kiadások Intézményi beruházási kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadások a, Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás b, Befektetéssel kapcsolatos kiadások c, Felhalmozási célú pénzeszözátadások államháztartáson belülre d, Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás e, Felhalmozási célú pénzeszözátadások államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése a. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre b. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre c. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre II. Felhalmozási kiadások össz KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK III. Finanszírozási kiadások Működési finanszírozási kiadások a, Likviditási célú hiteltörlesztések Felhalmozási finanszírozási kiadások a, Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) b, Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN V. Záró pénzkészlet KIADÁSOK ÖSSZESEN e Ft

41 Balmazújváros Város Önkormányzata kiadásai forrásonként, feladatok szerint évi költségvetés eredeti előirányzata 3/1. sz. Melléklet Megnevezés Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állami feladatok Összes Kiadás 1. Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb működési célú támogatások összesen a, Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás b, Támogatási értékű működési kiadások c, Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás 0 d, Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre e, Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Tervezett tartalék Ellátottak pénzbeni juttatása 0 I. Működési célú kiadások összesen Felújítási kiadások Intézményi beruházási kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadások a, Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 0 b, Befektetéssel kapcsolatos kiadások 0 c, Felhalmozási célú pénzeszözátadások államháztartáson belülre d, Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 0 e, Felhalmozási célú pénzeszözátadások államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése a. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 0 b. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 0 c. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 0 II. Felhalmozási kiadások össz KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK III. Finanszírozási kiadások Működési finanszírozási kiadások a, Likviditási célú hiteltörlesztések 0 2. Felhalmozási finanszírozási kiadások a, Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) b, Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 0 IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN V. Záró pénzkészlet 0 KIADÁSOK ÖSSZESEN e Ft

42 Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatala kiadásai forrásonként, feladatok szerint évi költségvetés eredeti előirányzata 3/2. sz. Melléklet Megnevezés Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állami feladatok Összes Kiadás 1. Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb működési célú támogatások összesen a, Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 0 b, Támogatási értékű működési kiadások 0 c, Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás 0 d, Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 e, Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 0 5. Tervezett tartalék 0 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 0 I. Működési célú kiadások összesen Felújítási kiadások 0 2. Intézményi beruházási kiadás 0 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások a, Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 0 b, Befektetéssel kapcsolatos kiadások 0 c, Felhalmozási célú pénzeszözátadások államháztartáson belülre 0 d, Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 0 e, Felhalmozási célú pénzeszözátadások államháztartáson kívülre 0 4. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése a. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 0 b. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 0 c. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 0 II. Felhalmozási kiadások össz KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK III. Finanszírozási kiadások Működési finanszírozási kiadások a, Likviditási célú hiteltörlesztések 0 2. Felhalmozási finanszírozási kiadások a, Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) 0 b, Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 0 IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN V. Záró pénzkészlet 0 KIADÁSOK ÖSSZESEN e Ft

43 Veres Péter Kulturális Központ kiadásai forrásonként, feladatok szerint évi költségvetés eredeti előirányzata 3/3. sz. Melléklet Megnevezés Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állami feladatok Összes Kiadás 1. Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb működési célú támogatások összesen a, Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 0 b, Támogatási értékű működési kiadások c, Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás 0 d, Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 e, Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 0 5. Tervezett tartalék 0 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 0 I. Működési célú kiadások összesen Felújítási kiadások 0 2. Intézményi beruházási kiadás 0 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások a, Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 0 b, Befektetéssel kapcsolatos kiadások 0 c, Felhalmozási célú pénzeszözátadások államháztartáson belülre 0 d, Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 0 e, Felhalmozási célú pénzeszözátadások államháztartáson kívülre 0 4. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése a. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 0 b. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 0 c. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 0 II. Felhalmozási kiadások össz KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK III. Finanszírozási kiadások Működési finanszírozási kiadások a, Likviditási célú hiteltörlesztések 0 2. Felhalmozási finanszírozási kiadások a, Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) 0 b, Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 0 IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN V. Záró pénzkészlet 0 KIADÁSOK ÖSSZESEN e Ft

44 Lengyel Menyhért Városi Könyvtár kiadásai forrásonként, feladatok szerint évi költségvetés eredeti előirányzata 3/4. sz. Melléklet Megnevezés Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állami feladatok Összes Kiadás 1. Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb működési célú támogatások összesen a, Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 0 b, Támogatási értékű működési kiadások 0 c, Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás 0 d, Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 e, Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 0 5. Tervezett tartalék 0 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 0 I. Működési célú kiadások összesen Felújítási kiadások 0 2. Intézményi beruházási kiadás 0 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások a, Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 0 b, Befektetéssel kapcsolatos kiadások 0 c, Felhalmozási célú pénzeszözátadások államháztartáson belülre 0 d, Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 0 e, Felhalmozási célú pénzeszözátadások államháztartáson kívülre 0 4. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése a. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 0 b. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 0 c. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 0 II. Felhalmozási kiadások össz KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK III. Finanszírozási kiadások Működési finanszírozási kiadások a, Likviditási célú hiteltörlesztések 0 2. Felhalmozási finanszírozási kiadások a, Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) 0 b, Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 0 IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN V. Záró pénzkészlet 0 KIADÁSOK ÖSSZESEN e Ft

45 Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény kiadásai forrásonként, feladatok szerint évi költségvetés eredeti előirányzata 3/5. sz. Melléklet Megnevezés Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állami feladatok Összes Kiadás 1. Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb működési célú támogatások összesen a, Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 0 b, Támogatási értékű működési kiadások 0 c, Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás 0 d, Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 e, Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 0 5. Tervezett tartalék 0 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 0 I. Működési célú kiadások összesen Felújítási kiadások 0 2. Intézményi beruházási kiadás 0 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások a, Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 0 b, Befektetéssel kapcsolatos kiadások 0 c, Felhalmozási célú pénzeszözátadások államháztartáson belülre 0 d, Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 0 e, Felhalmozási célú pénzeszözátadások államháztartáson kívülre 0 4. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése a. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 0 b. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 0 c. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 0 II. Felhalmozási kiadások össz KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK III. Finanszírozási kiadások Működési finanszírozási kiadások a, Likviditási célú hiteltörlesztések 0 2. Felhalmozási finanszírozási kiadások a, Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) 0 b, Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 0 IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN V. Záró pénzkészlet 0 KIADÁSOK ÖSSZESEN e Ft

46 Az Önkormányzat évi költségvetési egyenlege 4. melléklet E Ft-ban Sorszám Megnevezés Eredeti előirányzat 1 Bevételek összesen Kiadások összesen Hiány finanszírozási előirányzat nélkül (1-2) Finanszírozási kiadások Hiány finanszírozási kiadással (3+4) Belső finanszírozás (felhalmozási célú) Belső finanszírozás (működési célú) 0 8 Hiány belső finanszírozási előirányzatokkal (5+6+7) Külső finanszírozás (felhalmozási célú) 0 10 Külső finanszírozás (működési célú) 0 11 Hiány finanszírozási előirányzatokkal (8+9+10)

47 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK TERVEZETE A évi költségvetés ÖNKORMÁNYZAT 5. számú melléklet M e g n e v e z é s Előző évről áthúzódó Ezer forintban évi előirányzat évi új igény Összesen F E L Ú J Í T Á S O K - Kastély rekonstrukció ÉAOP-2.1.1/C Önerő: ,- Ft - Sportcsarnok öltöző felújítás II. ütem BM támogatáshoz önerő /2012. (IV.2.) hat - KEOP : épületenergetikai felújítás 285/2012.(IX.24.) hat Idősek Otthona régi épület fűtéskorszerűsítése I/1 FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN B E R U H Á Z Á S O K - Eü.központ fenntarth. fejl. ÉAOP B (Nyílv., könyvvizsgálat) /2012.(XI.29.) hat eszközbeszerzésekhez önerő. - Ipari terület kialakítás:bólyai u. - Sarkadi u. mögött (Naperőmű terület elők.) 324/2008. (VIII.14.) hat Kerékpárforgalmi hálózat fejl. ÉAOP /A /2009. /IV.29./ hat. És 296/2010 hat: ,- Ft 171/ e - Multifunkcionális sportközpont: átterveztetés uszodára //2011.(IV.20.) hat: épeng., közbesz e-ft és 293/ ,- Ft - ÉAOP-5.1.2/D2-11 Belterületi belvíz és csapadékvíz /2011(VIII.12.)hat e Ft, 133/2012: ,-Ft 378/2011. (XI.24.) hat: e Ft TÁMOGATÁS ESETÉN 231/2012.(VII.13.) hat átcsop. Városközpont fejlesztésre e Ft Támogatási előleg ÉAOP-3.1.2/A-11 Önkormányzati tulajdonú utak fejlesztése /2011.(X.26.) hat: 3125 e Ft és 380/ Ft 17/2012.(I.30.) Önerő különbözet: ,- Ft Nem támogatott útfejlesztéshez tervezési ktg./kossuth utca/ / e Ft és 15/ e Ft NYERTES ESETÉN /2012. (VII.13.) hat átcsop. Városközpont fejlesztésre e Ft - Sportjátszóterek: Gimn. és sporttér u.kondipark LEADER program /2011.(X.26.) hat: e Ft, 389/2012.(XII.21) hat.: ,- Ft - Térfigyelő rendszer kialakítása: LEADER HACS területén /2011. (v.25.)hat tervezési ktg., 309/2011. (IX.14.) hat : 3750 e Ft - Helyi hő, fűtési és villamos energia...keop /2011 (VII.22.) hat e Ft /Hivatal, VPÁMK/ 264/2011. hat pályázati önerő /Hivatal, VPÁMK: ,- Ft/ 311/2012. (XI.15.)hat e Ft átcsoportosítva fürdőre Napelemes rendszer alkalm.: Polgármesteri Hiv. 1/2013.(I.09.) hat: , Napelemes rendszer alkalm.: Műv.közp. 2/2013. (I.09.) hat ,- Ft Balmazújváros Nagyhegyes kerékpárút :földterület megszerzése ÉAOP-5.1.1/D-09-1f Városközpont fejlesztés 231/2012. (VII.13.) hat átcsop. Belvízből: 7875 e Ft útépítésből: e Ft Balmazújváros Általános Iskola / Móricz Zs. u. 1-3./ tetőtér ráépítés 0 381/2012. (XII.21.) hat: e Ft

48 - A település önfenntartó képesség javításának támogatása / BM. / 100 % Gépek, eszközök beszerzése Rendezési terv módosítás: 63/2012. (III.13.) hat, /2012. hat /2012.(XI.21.) hat Debreceni u. végén kereskedelmi-szolg. Tevékenység /2012.(XI.21.) hat utcanyitások felülvizsgálata Dózsa Gy.u.25. Szám alatti ingatlan vételára 6/2013.(I.9.) hat Városháza épület riasztórendszerrel történő ellátása I/2 BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁSOK - Kerékpárút: Balmazújváros-Nagyhegyes ÉAOP-3.1.3/a /2010.(VI.23.) hat.: ,- Ft, 261/2011.(VII.22.) hat ,- Ft /2011. (I.19.) hat: ,- Ft pályázatíráshoz /2011. (VII.22.) hat 2. pont: projektm., sikerdíj III. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN FEJLESZTÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE - Szilárd Hulladéktelep rekult. H.bösz Önk. KEOP / ,- Ft és ,- Ft/ - FÜRDŐ: Hévíz kút /Soós Imre utcai / felújítás 286/2012.(X.1.) hat Kútfelújítás II. ütem 376/2012. hat ,- Ft FÜRDŐ: gyógyászati részleg melegvízzel való ellátása /2012. (XI.15.)hat ,- Ft - FÜRDŐ: hideg vizes kút felújítása 0 382/2012. (XII.21.) hat ,- Ft FÜRDŐ: Hévíz kút /Soós Imre utcai / és hévíz vezeték rekonst /2013. (II.01.) hat e Ft - Balmazújváros Sport Kft. Balmazújváros füves pályák létesítése /2012. (IV.13.) hat Önerő: ,- Ft és egyéb ktg-re ,- Ft Sportfejlesztési program: Személyi jellegű kiadáshoz önerő: ,- Ft Sportfejlesztési program: Utánpótlás neveléshez önerő: ,- Ft Tárgyi eszköz beszerzéshez támogatás: ,- Ft Sporttér utcai régi épület felújítás IV. ütem ( mosoda) Sporttér utcai EON betápláló kábel kiépítése és fogadószekrény Egyéb szakipari munkák Balmazújvárosi Football Club: Sportfejlesztési program pályázat Személyi jellegű kiadáshoz önerő: ,- Ft 0 Utánpótlás neveléshez önerő: ,- Ft Ovi -Foci Közhasznú Alapítvány: Ovi-focsi sportpálya létesítése /2012. (IV.25.) hat Rendezvényház támogatása: Termal Hotal Balmaz Kft /2012. (XII.21.) hat - Lakosságnak: Első lakáshoz jutók támogatása IV. FEJLESZTÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

49 Megnevezés 2013 évi SZOCIÁLIS KIADÁSOK Eredeti ei. 6.sz.melléklet E/ft Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Rendszeres szociális segély Közfoglalkoztatás Időskorúak járadéka 51 Ápolási díj 566 Temetési segély Átmeneti segély Egyszerűsített foglalkoztatás Gyógyfürdőellátás támogatás Köztemetés 600 Lakásfenntartási támogatás Közgyógyellátás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 600 Ut.tám.,Idősek buszb.,okt.int-ben tan.,tart.b.gy Időskoruak karácsonya Összesen:

50 7. sz. melléklet Az önkormányzat évi tartaléka Sorsz. Előirányzat felhasználás jogosultja évi eredeti előirányzat Általános tartalék eft-ban Előirányzat felhasználás módja 1 Polgármester 1.500Átruházott hatáskörben 2 Pénzügyi, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság Céltartalék 1.000Átruházott hatáskörben 1 Képviselő-testület 500Vis maior pályázat önereje Összesen: 3.000

51 Folyamatban lévő az európai uniós forrásokkal támogatott fejlesztések tervezett adatairól /TÁMOGATÁS SZERZŐDÉS SZERINTI) évi költségvetéshez 8/1. számú melléklet Tervezett költségvetési adatok ezer Ft-ban évi költségvetés ezer Ft-ban Sorszám Az európai uniós forrásokkal támogatott fejlesztés megnevezése összes költségvetési kiadás az összes kiadást finanszírozó források a teljesített összes kiadást finanszírozó források teljesített saját forrás EU.társfin. állapot* összes EU-s EU-s hitel BM.tám kiadás saját forrás Megelőleg. támogatás támogatás hitel BM.tám Szakellátás fejlesztés ÉAOP B Eszközbeszerz és Kerékpárforg.hál. építés ÉAOP /A Folyamatban Ifjusági és közösségi ház..éaop-4.1.3/d Záró elszám.alatt 0 Semsey kastély rekonstr. ÉAOP-2.1.1/C Folyamatban Kerékpárút Balmazújváros- Nagyhegyes /pénzeszköz átadás/ Szilárd hulladéktelep rekultiváció H.bösz. Önk. KEOP /pénzeszköz átadás/ ÉAOP-5.1.2/D2-11 Belterületi bel és csapadékviz ÖSSZESEN 0 Folyamatban Folyamatban Folyamatban

52 8/2. számú melléklet A folyamatban lévő európai uniós forrásokkal támogatott működések tervezett adatairól /Támogatási szerződés szerinti/ 2013.évi költségvetéshez Tervezett költségvetési adatok ezer Ft-ban éves terv ezer Ft-ban Sorszám Az európai uniós forrásokkal támogatott működési pályázat megnevezése összes költségvetési kiadás saját forrás az összes kiadást finanszírozó források EU.társfin. EU támog. a teljesített összes kiadást finanszírozó források teljesített hitel BM.tám állapot* összes kiadás saját EU EU. előleg forrás támog. hitel BM.tám Pedagógus továbbképzés Ált. Isk.TÁMOP /A Pedagógus továbbképzés óvoda TÁMOP /A Veres Péter Gimn. Leonardo program Tempus Közalapítvány /euro/ LM. Városi Könyvtár TIOP / /Önk./ Záró elsz. Záró elsz. Megvalósí tás alatt Megvalósí tás alatt LMVK TÁMOP 3.2.4/A- 11/ Új generációs szolg.kialakítása Megvalósí tás alatt Ö S S Z E S E N

53 A polgármesteri hivatal nevében végzett tevékenységek bevételei és kiadásai 9.sz melléklet ezer forint Megnevezés Bevétel Támogatási értékű működési bevétel 9237 Irányító szervtől kapott támogatás Intézményi működési bevétel 0 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 1000 Összesen: Megnevezés Kiadás Képviselő testület működésével,tagjainak díjazásával kapcsolatos kiadások Igazgatási feladatokkal és működéssel összefüggő kiadások Helyi adókkal kapcsolatos feladatellátás A közterület rendjével kapcsolatos személyi juttatások és járulékai Állategészségügyi feladatok személyi juttatásai és járulékai 3606 Közfoglalkoztatás 0 Összesen:

54 Balmazújváros Város Önkormányzata évi előirányzat-felhasználási ütemterve 10/1 sz. Melléklet Megnevezés január február március április május június július Aug. Szept. október Nov. Dec. Összesen: 1. Közhatalmi, és Intézményi működési bevételek 2. Működési célú támogatások, pénzeszközátvételek 3. Önkormányzat költségvetési támogatása ezer Ft.-ban Irányító szervtől kapott támogatás 0 Bevételek 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele 6. Felhalmozási saját bevételek 7. Felhalmozási célú támogatások, pénzeszközátvételek Finanszírozási bevételek 9. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Függő, átfutó, kiegyenlítő Bevételek összesen(1-10) Személyi jellegû kiadások Munkaadókat terhelõ járulék Dologi jellegû kiadások Speciális célú támogatás Ellátottak pénzbeli juttatása 0 Kiadások 17. Adósságszolgálat 18. Felújítási kiadások 19. Fejlesztési kiadások Kölcsönök Tartalékok Függő, Átfutó, Kiegyenlítő Kiadások Összesen (12-22)

55 Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatala évi előirányzat-felhasználási ütemterve 10/2 sz. Melléklet Megnevezés január február március április május június július Aug. Szept. október Nov. Dec. Összesen: 1. Közhatalmi, és Intézményi működési bevételek 2. Működési célú támogatások, pénzeszközátvételek 3. Önkormányzat költségvetési támogatása ezer Ft.-ban Irányító szervtől kapott támogatás Bevételek 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele 6. Felhalmozási saját bevételek 0 7. Felhalmozási célú támogatások, pénzeszközátvételek Finanszírozási bevételek 0 9. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő Bevételek összesen(1-10) Személyi jellegû kiadások Munkaadókat terhelõ járulék Dologi jellegû kiadások Speciális célú támogatás Ellátottak pénzbeli juttatása 0 Kiadások 17. Adósságszolgálat Felújítási kiadások Fejlesztési kiadások Kölcsönök Tartalékok Függő, Átfutó, Kiegyenlítő Kiadások Összesen (12-22)

56 Veres Péter Kulturális Központ évi előirányzat-felhasználási ütemterve 10/3 sz. Melléklet Megnevezés január február március április május június július Aug. Szept. október Nov. Dec. Összesen: 1. Közhatalmi, és Intézményi működési bevételek 2. Működési célú támogatások, pénzeszközátvételek 3. Önkormányzat költségvetési támogatása ezer Ft.-ban Irányító szervtől kapott támogatás Bevételek 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele 6. Felhalmozási saját bevételek 0 7. Felhalmozási célú támogatások, pénzeszközátvételek Finanszírozási bevételek 0 9. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő Bevételek összesen(1-10) Személyi jellegû kiadások Munkaadókat terhelõ járulék Dologi jellegû kiadások Speciális célú támogatás Ellátottak pénzbeli juttatása 0 Kiadások 17. Adósságszolgálat Felújítási kiadások Fejlesztési kiadások Kölcsönök Tartalékok Függő, Átfutó, Kiegyenlítő Kiadások Összesen (12-22)

57 Lengyel Menyhért Városi Könyvtár évi előirányzat-felhasználási ütemterve 10/4 sz. Melléklet Megnevezés január február március április május június július Aug. Szept. október Nov. Dec. Összesen: 1. Közhatalmi, és Intézményi működési bevételek 2. Működési célú támogatások, pénzeszközátvételek 3. Önkormányzat költségvetési támogatása ezer Ft.-ban Irányító szervtől kapott támogatás Bevételek 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele 6. Felhalmozási saját bevételek 0 7. Felhalmozási célú támogatások, pénzeszközátvételek Finanszírozási bevételek 0 9. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő Bevételek összesen(1-10) Személyi jellegû kiadások Munkaadókat terhelõ járulék Dologi jellegû kiadások Speciális célú támogatás Ellátottak pénzbeli juttatása 0 Kiadások 17. Adósságszolgálat Felújítási kiadások Fejlesztési kiadások Kölcsönök Tartalékok Függő, Átfutó, Kiegyenlítő Kiadások Összesen (12-22)

58 Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény évi előirányzat-felhasználási ütemterve 10/5 sz. Melléklet Megnevezés január február március április május június július Aug. Szept. október Nov. Dec. Összesen: 1. Közhatalmi, és Intézményi működési bevételek 2. Működési célú támogatások, pénzeszközátvételek 3. Önkormányzat költségvetési támogatása ezer Ft.-ban Irányító szervtől kapott támogatás Bevételek 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele 6. Felhalmozási saját bevételek 0 7. Felhalmozási célú támogatások, pénzeszközátvételek Finanszírozási bevételek 0 9. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő Bevételek összesen(1-10) 12. Személyi jellegû kiadások 13. Munkaadókat terhelõ járulék 14. Dologi jellegû kiadások Speciális célú támogatás Ellátottak pénzbeli juttatása 0 Kiadások 17. Adósságszolgálat Felújítási kiadások Fejlesztési kiadások Kölcsönök Tartalékok Függő, Átfutó, Kiegyenlítő Kiadások Összesen (12-22)

59 TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ KÖTELEZETTSÉGEK ezer Ft-ban évi költségvetés 11. sz. melléklet P é n z ü g y i t e l j e s í t é s e k Hitel, kötvény ig Megnevezés állomány törlesztés év tény től Megjegyzés - Vizi-közmű Társulati Hitel ebből: - Önkorm.kötelezettség/óvadék i megállapodás: , Lakossági ltp Viziközmű hitel kamat terhe 85/2005./IV.27./hat.7. pont Kötvény visszaváltás: db 310/2008./VII.17/ és 371/2008./X.1./hat ERSTE Banki elszámolás miatt % Kamat: db ,- Ft % Kamat: db ,78 CHF % Nem realizált árfolyam veszteség % -Balmazenergia Kft-től átváll.162/2009.(iv.27.)h Kamat Fürdő fejlesztési hitel 236/2010.(IX.8.)hat( Felhaszn.: e Ft) % Kamat % - Eü.alapell.hitel 235/2010. Felh: ,-Ft % Kamat % HITEL, KÖTVÉNY,ELSZÁM. KÜLÖNB. ÖSSZESEN: KAMAT, ÁRFOLYAMVESZTESÉG ÖSSZESEN: KÉSZFIZETŐ KEZESSÉGVÁLLALÁSOK -Vizi-közmű Társ.Hitel:85/2005/IV.27/hat Állampolgári érdekeltek ltp. befiz 20% erejéig Megjegyzés: a évi kötelezettségekből a Vizi-közmű hitel törlesztése összetétele: - évente óvadék /betét elhelyezés/ formájában képződik az önkormányzati kötelezettség - a lakástakarékpénztári befizetés útján képződik a lakossági kötelezettség

60 2. sz. táblázat Önkormányzat összesen évi költségvetés Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eft-ban Bevételek eredeti ei várható várható terv Kiadások eredeti ei teljesítés teljesítés terv 1. Közhatalmi bevételek Személyi juttatások Intézményi működési bevételek Munkaadót terhelő járulékok Támogatásértékű működési bevételek Dologi kiadások Előző évi működési pénzmaradvány átvétel 4. Egyéb működési célú támogatások összesen Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 5. Tervezett tartalék Ellátottak pénzbeni juttatása I. Működési bevételek összesen I. Működési célú kiadások összesen Felhalmozási saját bevételek összesen Felújítási kiadások Támogatásértékű felhalmozási bevételek Intézményi beruházási kiadás Előző évi pénzmaradvány átvétel 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülre kívülről II. Felhalmozási bevételek összesen II. Felhalmozási kiadások össz Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 1. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 2. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 3. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre III. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele III. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése IV. Támogatások összesen (Költségvetési és irányító szervtől kapott) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK V. Maradvány felhasználás IV. Finanszírozási kiadások VI. Finanszírozási bevételek VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek V. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN VIII. Nyitó pénzkészlet VI. Záró pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK ÖSSZESEN IX. Hiány ÖSSZESEN Engedélyezett létszám Közfoglalkoztatottak létszáma 42 12

61 12.sz.melléklet évi közvetett támogatások Támogatás kedvezménye Támogatás kedvezménye Magánszemélyek Magánszem.adókedvezménye kommunális adója (személyi mentesség) (Adó)elengedés Jogcíme (jellege) Mértéke Összege (eft) Összesen (eft) 70 év feletti 100% év feletti, 100% egyedülállók Garázs után 25% Eszközök Bérlők Bérleti díj 100% hasznosításából származó bevétel Szemétszállítási díj 62 év feletti 100% egyedül álló Vízterhelési díj Balmazújvárosi 100% lakosok Összesen: Szöveges indoklás: a., Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelet 3. c.) pontja alapján az a magánszemély, aki az adóévet megelőző év december 31-ig 65. életévét betölti és egyedülálló (egyedül van az ingatlanhoz bejelentkezve), a 65. életév betöltését követő év január 01. napjától 100 %-os adókedvezményben részesül, továbbá az a magánszemély, aki az adóévet megelőző év december 31-ig 70. életévét betölti, a 70. életév betöltését követő év január 01. napjától 100 %-os adókedvezményben részesül. A mentesség csak 1 lakás céljára szolgáló építmény után illeti meg az adóalanyt. A mentesség összege: e Ft. Fenti rendelet d.) pontja szerint az a magánszemély, akinek a tulajdonában önálló helyrajzi számmal rendelkező garázs van 25%-os adókedvezményben részesül. A mentesség összege: 582 e Ft. b., Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedéséről önkormányzati döntés nem született. c., Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön címén elengedésről szóló döntés nincs. d., Helységek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezményre, mentességre vonatkozóan önkormányzatunknál az alábbi döntések születtek:

62 a képviselő-testület 282/2011. (VIII.29.) sz. határozata alapján a Magyar Máltai Szeretetszolgálat részére irodahelyiséget és garázst térítésmentesen biztosít. A kedvezmény összege: e Ft. a képviselő-testület 282/2008. (VI.25.) sz. határozata alapján a Látássérültek Észak-alföldi Regionális Egyesülete részére irodahelyiséget térítésmentesen biztosít. A kedvezmény összege: 374 e Ft. a képviselő-testület 459/2008. (XII.17.) sz. határozata alapján a Balmazújvárosi Polgárőr Egyesület részére irodahelyiséget és garázst térítésmentesen biztosít. A kedvezmény összege: 963 e Ft. a Pénzügyi, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság 22/2011. (I.18.) sz. határozata alapján a Hajdú-Bihar megyei Kormányhivatal részére kedvezményes összegben (100.- forint + ÁFA / hó) állapította meg a bérleti díjat. A kedvezmény összege: 906 e Ft. a képviselő-testület 303/2012. (X.17.) sz. határozata alapján 2 irodahelyiséget a Magyar Vöröskereszt részére térítésmentesen biztosít. A kedvezmény összege: e Ft. e., A képviselő-testület 46/2004.(XII.15.) számú rendeletével döntött arról, hogy a szemétszállítási díj vonatkozásában a 62 év felettiek egyedülállók mentesülnek a díj megfizetése alól. A mentesség összege e Ft. f., A képviselő-testület a vízterhelési díjat a lakosságtól átvállalja, ami évben e Ft.

63 Önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyletei A stabilitási törvény alapján 13. számú melléklet A Kormány rendelet alapján az önkormányzat saját bevételeinek az alábbi bevételnek minősülnek és ezek alakulása a következő 3 évben az alábbiakban tervezhető meg. Adatok e Ft-ban Megnevezés A helyi adóból származó bevétel Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel Az osztalék, a koncessziós díj és a hozam bevétel 0 A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel A bírság-, pótlék- és díjbevétel Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés 0 Összesen ,00% A stabilitási törvény 3. (1) bekezdése határozza meg az adósságot keletkeztető ügyletet és annak értékét, melyet az alábbi táblázat tartalmaz. Adatok e Ft-ban Megnevezés A hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása A számvitelről szóló törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára Váltó kibocsájtása a kibocsájtás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke A számviteli törvény szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízing szerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése ideértve a számviteli törvény szerinti penziós és óvadéki repó ügyleteket is a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár A szerződésben kapott legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték Külföldi hitelintézet által, származékos művelet különbözeteként Az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél lehelyezett fedezeti betétek és azok összege Összesen

64 Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 5. (3) alapján az önkormányzat költségvetési hiányának csökkentése érdekében zárolásra kerül 14. sz. Melléklet Polgármesteri Hivatal VPKK ezer forintban Megnevezés Zárolt összeg Korlátozás, felfüggesztés indoka Felhasználás módja Egyesített Óvoda és Bölcsöde Int. Balmazújváros Város Önkormányzata Összesen Jogszabályból adódóan megszüntetett álláshelyek tervezett bérköltsége és járulékai e Ft összegben. A gázszolgáltatás szerződés módosítása miatti zárolás 771 e Ft összegben. A gázszolgáltatás szerződés módosítása miatti zárolás e Ft összegben. A közoktatási és a köznevelési törvények hatályba lépéséből adódó létszámkülönbözet bérköltsége és járulékai e Ft összegben. A gázszolgáltatás szerződés módosítása miatti zárolás e Ft összegben. A z 5. sz. mellékletben feladatonként és célonként részletezett felhalmozási kiadásokból az újonnan induló beruházások forrás rendelkezésre állást követően indíthatók e Ft. A gázszolgáltatás szerződés módosítása miatti zárolás e Ft összegben Képviselő-testületi döntés alapján. Képviselő-testületi döntés alapján. Képviselő-testületi döntés alapján. Képviselő-testületi döntés alapján. Képviselő-testületi döntés alapján. Képviselő-testületi döntés alapján. Képviselő-testületi döntés alapján.

65 FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY Balmazújváros Város Önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendelettervezet vizsgálatáról Készült.: Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselő testülete részére Elvégeztem a Balmazújváros Város Önkormányzat évi költségvetési rendelet tervezetének vizsgálatát. Az államháztartásról szóló évi CXCV tv. 24. alapján a jegyző által elkészített, évre vonatkozó költségvetési rendelet tervezetet a polgármester nyújtja be a Képviselő- testületnek. A költségvetési rendelettervezet elfogadása a Képviselőtestület hatáskörébe tartozik. A könyvvizsgáló feladata a költségvetési rendelet tervezet véleményezésére terjed ki. A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok alapján, valamint a költségvetési rendelettervezet összeállítására vonatkozó jogszabályi előírásokra figyelemmel lett végrehajtva. A könyvvizsgálat magában foglalja a tervezett előirányzatokat megalapozó számítások vizsgálatát. Meggyőződésem, hogy munkám megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálati vélemény kialakításához, és a testületi döntés megalapozásához. Véleményem szerint az Önkormányzat évi költségvetési rendelet tervezete összhangban van a jogszabályi előírásokkal, megfelel az Államháztartásról szóló tv. 23. előírásainak, továbbá figyelemmel van a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011 évi CLXXXIX tv. 111 (4) bekezdésére. A évre benyújtott költségvetési rendelet-tervezet a január 1-jétől hatályos, az önkormányzat működését, gazdálkodását befolyásoló jogszabályok változásából eredően jelentősen eltér mind szerkezetében, és főleg mértékében az előző években elfogadott költségvetésektől. A évi költségvetési rendelet tervezet tartalmazza az Önkormányzat összesen költségvetési előirányzatát, és külön tartalmazza a helyi önkormányzat és az 1

66 önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételeit, valamint az ismert kiadásait, kötelezettségeit. Figyelemmel a kötelező, az önként vállalt és az állami feladatokra. A 2013 évi költségvetési rendelet tervezet összeállítása során a jogszabályi változásoknak, előírásoknak megfelelően került sor az önkormányzat bevételi forrás lehetőségek, valamint a költségvetési szervek feladatai áttekintése. A beterjesztett 2013 évi költségvetési rendelet tervezetben az Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek Összesen előirányzata : Tárgyévi költségvetési bevételek főösszege eft ezen belül - I. Működési bevételek összesen eft - II. Felhalmozási bevételek összesen eft - IV. Finanszírozási bevételek /belső/ eft Tárgyévi kiadások főösszege e.ft ezen belül - I. Működési célú kiadások összesen eft - II. Felhalmozási kiadások összesen eft - III. Finanszírozási kiadások /felhalmozási / eFt a hiány összege ezen belül : - belső működési célú költségvetési hiány eft - belső felhalmozási célú költségvetési hiány eft eft A 2013 évi költségvetési rendelet tervezetben az Önkormányzat a bevételek és kiadások egyensúlyát nem tudja biztosítani. Az Önkormányzat évi költségvetési egyenlegét a rendelet-tervezet 4. sz. mellékelte tartalmazza. Tartalmazza a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványát, valamint a költségvetési hiány külső finanszírozását. Utalva a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011 évi CLXXXIX tv. 111 (4) bekezdésére, mely szerint a költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető. A költségvetési rendelet-tervezet működési bevétel és kiadás különbözeteként jelentkező eft hiány fedezete a rendelet-tervezet 14. sz. mellékletét képező zárolt előirányzatok szerinti. 2

67 A törvény továbbá nem tiltja a felhalmozási hiány tervezését, kezeléséről azonban intézkedések megtétele szükséges. Az Önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló évi CXCIV. törvény alapján adósságot keletkeztető ügylet megkötésével nem kíván élni a különbség kezelésére vonatkozóan. A rendelet-tervezet a zárolási intézkedéseket bemutató mellékletében rendelkezik a felhalmozási célú hiány kezeléséről. A rendelet tervezet 15. pontja rögzíti a költségvetési hiány finanszírozásának év közben keletkezett bevételi többlettel, az önként vállalt feladatok körének és finanszírozási módjának felülvizsgálatával való biztosításának módját. A könyvvizsgálat véleménye szerint Balmazújváros Város Önkormányzata évi költségvetési rendelet-tervezet előterjesztése az érvényes jogszabályi előírásoknak megfelelően történt, tartalma összhangban van a törvényi követelményekkel. Balmazújváros Város Önkormányzat képviselő- testülete február 08-i ülésén az Önkormányzat 2013 évi költségvetéséről beterjesztett költségvetési rendelet tervezetet elfogadásra javaslom. Debrecen, február 01. Szanyi Katalin Bejegyzett könyvvizsgáló MKVK.:

68

69

70

71

72 BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Törvényességi szempontból ellenırizte: jegyzı ELİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselı-testületének február 8-án tartandó ülésére Veres Péter Kulturális Központ évi munkatervének jóváhagyása tárgyában. Tisztelt Képviselı-testület! Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének 339/2012. (XII.12.) számú határozatával elfogadott évi munkatervének megfelelıen a Veres Péter Kulturális Központ éves munkaterve jelen testületi ülésen kerül megtárgyalásra. A muzeális intézményekrıl, nyilvános könyvtári ellátásról és a közmővelıdésrıl szóló évi CXL. törvény 78. (5) bekezdés b) pontja szerint az az önkormányzat, amely közösségi színteret, illetve közmővelıdési intézményt tart fenn az e törvényben foglaltak alapján kiadja az általa fenntartott közmővelıdési intézmény alapító okiratát, mőködési engedélyét, jóváhagyja, szervezeti és mőködési szabályzatát, éves munkatervét és költségvetését. A Képviselı-testület döntésének megfelelıen a Veres Péter Kulturális Központ igazgatója elkészítette az intézmény évi munkatervét, amely az elıterjesztés mellékletét képezi. Fent leírtak értelmében kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy a munkatervet megtárgyalni, a határozati javaslatról dönteni szíveskedjen. HATÁROZATI JAVASLAT a Veres Péter Kulturális Központ évi munkatervének jóváhagyása tárgyában. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a muzeális intézményekrıl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmővelıdésrıl szóló évi CXL. törvény 78. (5) bekezdés b) pontjában biztosított jogkörében eljárva a Veres Péter Általános Kulturális Központ évi munkatervét elfogadja. A Képviselı-testület felkéri a Polgármestert, hogy a döntésrıl az érintett intézmény vezetıjét tájékoztassa. Határidı: február 15. Felelıs: Dr. Tiba István polgármester Balmazújváros, február 8. Dr. Tiba István polgármester

73 Veres Péter Kulturális Központ MUNKATERV 2013

74 Veres Péter Kulturális Központ 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 18. Telefon/fax: 06/ , honlap: felnıttképzési nyilvántartási szám: A 2013-as év intézményünkben életében jelentıs változásokat hozott. Az eddig mővészeti iskolaként mőködı intézmény átszervezésre került, ezáltal a mővészetoktatási szakfeladat kikerült tevékenységi körünkbıl. A meglévı közmővelıdési és múzeumi szakfeladatunk azonban további tevékenységekkel, ezáltal ellátandó feladatokkal, új telephelyekkel bıvült. Az új intézmény arculatát befolyásoló tényezık a következık: az eddigi múzeumi feladatellátásunk, mely a Veres Péter Emlékházra korlátozódott kiteljesedett azzal, hogy az eddig a Hajdú Bihar Megyei Múzeumok igazgatóságához tartozó Semsey Andor Múzeum is az intézményünk feladat-ellátási körébe került, így az itt ırzött győjtemény újra visszakerült ahhoz a közösséghez, amely azt megteremtette az 1970-es években. Ez olyan lehetıségeket tár elénk, amellyel felelısen kell gazdálkodni. A győjtemény nem mondható nagynak, és a kiállításra szánható győjteményelemek sem túl gazdagok, ám valamit mégiscsak szem elıtt kell tartani, mégpedig azt, hogy ez a miénk. Ezzel kapcsolatban az elsı és legfontosabb feladatunk, hogy feltárjuk a győjteményben rejlı lehetıségeket, és felvázoljuk azt a fejlesztési irányt, mely által a településünk, közösségeink számára ez az intézményegység a helyi identitás megırzésben kulcsszerepet töltsön be. Ugyanettıl az évtıl kezdıdıen kapta meg intézményünk mőködtetésre az Arany János utcán felépült Ifjúsági és közösségi házat, mely a település életében nagy jelentıséggel bír, és ékes bizonyítéka annak, hogy a XVIII. század végén Johann Gottfried Herder által megjósoltak - a magyar nyelv és vele együtt a magyar nép a nyugati germán, a keleti szláv és vlach népek győrőjében századok múltán elvész nem válnak valóra, és nemhogy elveszítjük, de még építeni is tudjuk a kultúránkat, jelen esetben újabb hajlékot számára. Ezt a lehetıséget úgy szeretnénk kihasználni, hogy a fiatalság szélesebb körét megszólítva kívánunk életet vinni a házba. Mindezek mellett, a január 1-tıl új néven - Veres Péter Kulturális Központ továbbra is nyújtja azokat a kulturális szolgáltatásokat, amelyeket az elmúlt években megszokhattunk, és amennyiben lehetıség lesz a programjaink továbbfejlesztésére (akár pályázati, akár egyéb forrásból) mint, ahogyan eddig is - azt mindenképp megtesszük, szoros együttmőködésben a fenntartó önkormányzattal. A munkatervben megadott összegek bruttó költségek. A Veres Péter Kulturális Központ munkaterve Olyan közösségi színtér vagyunk, mely minden korosztály számára kínál kikapcsolódási, szórakozási és mővelıdési lehetıséget. Ezen kívül helyet és egyéb feltételeket biztosítunk a különbözı önszervezıdı csoportok részére. Feladatainak ellátása során együttmőködünk a fenntartó önkormányzattal, a város kulturális intézményeivel, civil szervezeteivel, oktatási intézményeivel, megyei szervezetekkel, helyi és megyei médiumokkal. Alapító okiratunk, Szervezeti és mőködési szabályzatunk értelmében szakfeladatunknak megfelelıen szeretnénk továbbra is folytatni

75 Veres Péter Kulturális Központ 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 18. Telefon/fax: 06/ , honlap: felnıttképzési nyilvántartási szám: munkánkat, elıtérbe helyezve a helyi igényeket és sajátosságokat. Továbbra is figyeljük a pályázati kiírásokat és lehetıség szerint be is nyújtjuk azokat szakmai programjaink megvalósítása és tárgyi eszközeink fejlesztése céljából. Január: - Veres Péter születésének 116. évfordulója alkalmából koszorúzás és megemlékezés, valamint megyei vers-és prózamondó verseny általános iskola felsı tagozatos diákjai részére (január 7.) Helyszín: Veres Péter Kulturális Központ Felelısök: Lósné Hőse Erzsébet, Csizmadia Anikó - Felnıtt bérletes színházi elıadás (január 14) Békéscsabai Jókai Színház: Egressy Zoltán - Sóska, sültkrumpli Helyszín: Veres Péter Kulturális Központ Felelısök: Lósné Hőse Erzsébet, Csizmadia Anikó - Mozi: BelaAmi - A szépfiú (január 19) Helyszín: Veres Péter Kulturális Központ Felelısök: Lósné Hőse Erzsébet, Csizmadia Anikó - - Magyar Kultúra Napja (január 22) Cseh Tamás emlékest helyi és vendégelıadók közremőködésével (BAKI gitárklub, gimnázium ifjúsági vegyeskara, Kónya Levente József, Kadarcs Népzenei Együttes, Kovács Attila, Szentgyörgyi Rozi) Helyszín: Ifjúsági és közösségi ház Felelıs: Varga Levente Február: - Felnıtt bérletes színházi elıadás (február 1) Kassai Thália Színház: Márai Sándor- A gyertyák csonkig égnek Helyszín: Veres Péter Kulturális Központ Felelısök: Lósné Hőse Erzsébet, Csizmadia Anikó - Mozi: Öt legenda (február 2) - Helyszín: Veres Péter Kulturális Központ Felelısök: Lósné Hőse Erzsébet, Csizmadia Anikó - Télőzı maskarás felvonulás közös rendezés a Himes Néptáncegyüttes Egyesülettel Helyszín: Veres Péter Kulturális Központ, Ifjúsági és Közösségi ház Felelısök: Lósné Hőse Erzsébet, Csizmadia Anikó, Varga Levente - Csillagos égbolt elıadás és távcsöves égboltvizsgálat (február 20) - A Rónaörzı Természetvédelmi Egyesület elıadása

76 Veres Péter Kulturális Központ 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 18. Telefon/fax: 06/ , honlap: felnıttképzési nyilvántartási szám: Helyszín: Ifjúsági és közösségi ház Felelıs: Varga Levente - Mozi: A hét pszichopata és Si-cu (február 19) - Helyszín: Veres Péter Kulturális Központ Felelısök: Lósné Hőse Erzsébet, Csizmadia Anikó, - Szomszédolás Bihar vármegye a múló idıben- kiállítás (február 20) Helyszín: Veres Péter Kulturális Központ Felelıs: Tóth János, Lósné Hőse Erzsébet, Csizmadia Anikó - Gyermeszínházi elıadás: Vojtina Bábszínház: Az okos lány (február 22) Helyszín: Veres Péter Kulturális Központ Felelısök: Lósné Hőse Erzsébet, Csizmadia Anikó, - Írish Dance Tornado - Ír sztepp tánc show (február 27) Helyszín: Veres Péter Kulturális Központ Felelısök: Lósné Hőse Erzsébet, Csizmadia Anikó Március: - Mozi: A boldogság sosem jár egyedül (március 2) - - Sárga lovam pányvára van kikötve -V. regionális népzenei találkozó, térségi népzenei minısítı (március 9) - Helyszín: Veres Péter Kulturális Központ Felelısök: Lósné Hőse Erzsébet, Csizmadia Anikó - Mozi: március 15-éhez kapcsolódó filmvetítés (március 13) Helyszín: Veres Péter Kulturális Központ Felelısök: Lósné Hőse Erzsébet, Csizmadia Anikó - Koszorúzás és ünnepi mősor március 15-e tiszteletére Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı mősora (március 15) Toborzó felvonulás, elıadás, kézmőves játszóház, filmvetítés Helyszín: Kossuth téri díszpark, Ifjúsági és közösségi ház Felelısök: Lósné Hőse Erzsébet, Csizmadia Anikó, Varga Levente, Tóth János - Mozi: Merida a bátor (március 16) - Helyszín: Veres Péter Kulturális Központ Felelısök: Lósné Hőse Erzsébet, Csizmadia Anikó - Gyermekszínházi elıadás: Budai Bábszínház : Bátor sün (március 22) Felelısök: Lósné Hőse Erzsébet, Csizmadia Anikó - Ifjúsági elıadás: Kassai Thália Színház: Gergı és az álomfogó (március 27) Helyszín: Veres Péter Kulturális Központ Felelısök: Lósné Hőse Erzsébet, Csizmadia Anikó

77 Veres Péter Kulturális Központ 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 18. Telefon/fax: 06/ , honlap: felnıttképzési nyilvántartási szám: Csecsemıszínház: Bóbita Bábszínház: Zimmezumm 3 éves kor alatti apróságoknak 3 elıadás (március 28) Helyszín: Veres Péter Kulturális Központ Felelısök: Lósné Hőse Erzsébet, Csizmadia Anikó - Ifjúsági színházi elıadás: Nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház Webáruház (március 29) Helyszín: Veres Péter Kulturális Központ Felelısök: Lósné Hőse Erzsébet, Csizmadia Anikó Az NKA támogatásával megvalósuló elıadások a Színházi Világnap alkalmából kerülnek megrendezésre. - Húsvéti játszóház (tojásfestés, tojástartók készítése, minden, ami tojás közösen a Semsey Andor Múzeummal (március 30) Helyszín: Veres Péter Kulturális Központ Felelısök: Lósné Hőse Erzsébet, Csizmadia Anikó, Tóth János, Varga Levente Juhász Zsuzsanna - Felnıtt bérletes színházi elıadás (március ) Komáromi Jókai Színház: Az ördög nem alszik Helyszín: Veres Péter Kulturális Központ Felelısök: Lósné Hőse Erzsébet, Csizmadia Anikó Április: - Költészet napja a versmondó klub önálló estje (április 11) - Helyszín: Veres Péter Kulturális Központ Felelıs: Lósné Hőse Erzsébet - Gyermekszínházi elıadás: Vaskakas Bábszínház: Vas Laci Helyszín: Veres Péter Kulturális Központ Felelıs: Lósné Hőse Erzsébet - Mozi (filmek és idıpont egyeztetés alatt) - Helyszín: Veres Péter Kulturális Központ Felelıs: Lósné Hőse Erzsébet, Csizmadia Anikó - Sztojka Viktória festımővész kiállítása Helyszín: Veres Péter Kulturális Központ Felelıs: Lósné Hőse Erzsébet, Csizmadia Anikó - Kirándulás az Erdıtelki arborétumba (önköltséges) - Felelıs: Lósné Hőse Erzsébet, Csizmadia Anikó

78 Veres Péter Kulturális Központ 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 18. Telefon/fax: 06/ , honlap: felnıttképzési nyilvántartási szám: Idıkerék programsorozat (Leader) Játszóház kicsiknek és nagyoknak: húsvéti tojásfestés, díszítés (hagyományos technikával) ostor-és karikásnyél faragás, bırfonás, kisebbeknek bırdísz készítés a Szent György napi kihajtáshoz kapcsolódva Szent György havi néprajzi vetélkedı Balázs Róbert és Stiegelmayer Sándor fafaragó népi ipamővészek közös kiállítása Hajdúsági, hortobágyi táncok bemutatása, tanulása. Közremőködı: Szeredás Népzenei Együttes Május: - A munka ünnepe Városi majális: veterán és volkswagen autók felvonulása, helyi, amatır csoportok mősora a szabadtéri színpadon, illetve fızıverseny, ismert popzenei elıadók (május 1) Felelısök: Lósné Hőse Erzsébet, Csizmadia Anikó, Varga Levente, Tóth János - Játszóház anyák napi készülıdés (május 4) Helyszín: Veres Péter Kulturális Központ Felelıs: Lósné Hőse Erzsébet, Csizmadia Anikó - Mozi (filmek és idıpont egyeztetés alatt) Helyszín: Veres Péter Kulturális Központ Felelıs: Lósné Hőse Erzsébet, Csizmadia Anikó - Kirándulás a Bükkbe (Szomolya-Kaptárkı, Bélapátfalva, Szabó Gyuri bácsi meglátogatása) (önköltséges) Felelıs: Lósné Hőse Erzsébet, Csizmadia Anikó - Gyermeknap Helyszín: Veres Péter Kulturális Központ Felelıs: Tóth János, Lósné Hőse Erzsébet, Csizmadia Anikó, Varga Levente Idıkerék programsorozat (Leader) PÜNKÖSD játszóház kicsiknek és nagyoknak: nemezelés A Népi Kismesterségek és Szolgáltató Mesterségek Szakiskolája tanulóinak kiállítása Hagyományos májusfa készítésének fortélyai, ügyességi próbával egybekötött pünkösdi királyválasztás (játékos virtuskodás) Bab társulat elıadásában: Jelentek egy házasságból Táncház: Gömöri táncok tanulása Molnár Miklós és bandájával

79 Veres Péter Kulturális Központ 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 18. Telefon/fax: 06/ , honlap: felnıttképzési nyilvántartási szám: Június: - Nemzeti összetartozás napja - Trianon emléknap: Margitai Gábor: Trianoni menyecske. könyve alapján Szórványlétünk a Kárpát-medencében c. elıadása Helyszín: Veres Péter Kulturális Központ Felelıs: Lósné Hőse Erzsébet, Csizmadia Anikó - néptánc tábor önköltséges Felelıs: Tóth János - A VPKK szakköröseinek évzáró gálamősora (rajz, nemez, dráma, balett) Helyszín: Veres Péter Kulturális Központ Felelıs: Lósné Hőse Erzsébet, Csizmadia Anikó, Tóth János - Kadarcs napforduló (a Bakcso egyesülettel közös szervezés Leader pályázat) Felelıs: Varga Levente - Gyerekmozi (filmek és idıpont egyeztetés alatt) - Helyszín: Veres Péter Kulturális Központ Felelıs: Lósné Hőse Erzsébet, Csizmadia Anikó - Kertmozi a mőv. központ belsı udvarán (filmek és idıpont egyeztetés alatt) Felelıs: Lósné Hőse Erzsébet, Csizmadia Anikó Idıkerék programsorozat (Leader) Tanévzáró suli-buli amatır zenei együttesek koncertjeivel Gördeszkás, kerékpáros bemutató, mászófal Játszóház kicsiknek és nagyoknak: batikolás (kendık, pólók növényi festése) Moldvai táncok tanulása a Bakator Népzenei Együttessel Július: - kézmőves alkotótábor Helyszín: Semsey Andor Múzeum Felelıs: Tóth János - Kertmozi a mőv. központ belsı udvarán (filmek és idıpont egyeztetés alatt) Felelıs: Lósné Hőse Erzsébet, Csizmadia Anikó - Gyerekmozi (filmek és idıpont egyeztetés alatt) Helyszín: Veres Péter Kulturális Központ Felelıs: Lósné Hőse Erzsébet, Csizmadia Anikó - Heti rendszerességgel kézmőves foglalkozások

80 Veres Péter Kulturális Központ 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 18. Telefon/fax: 06/ , honlap: felnıttképzési nyilvántartási szám: Helyszín: Veres Péter Kulturális Központ Felelıs: Lósné Hőse Erzsébet, Csizmadia Anikó Idıkerék programsorozat (Leader) játszóház kicsiknek és nagyoknak: Szalmafonás szalmadíszek, aratókoszorú, esıcsiga, szalmababa készítés Süssünk-süssünk valamit a hagyományos paraszti konyhából készült sütemények versenye Hímzett falvédık kiállítása Parasztolimpia : népi ügyességi játékok versenye Garagulya Gólyalábas Kompánia Szilágysági táncok tanulása a Törköly zenekar kíséretében Augusztus: - XIV. Kastélykerti Esték (augusztus 15-17) - Pásztortalálkozó és Bio fızıverseny Vókonya (Közös rendezvény: Virágoskút Kht., Balmazújváros Önkormányzata) - Kertmozi a mőv. központ belsı udvarán (filmek és idıpont egyeztetés alatt) Helyszín: Veres Péter Kulturális Központ Felelıs: Lósné Hőse Erzsébet, Csizmadia Anikó - Bérletes elıadások szervezése (folyamatos) Felelıs: Lósné Hőse Erzsébet, Csizmadia Anikó - Heti rendszerességgel kézmőves foglalkozások Helyszín: Veres Péter Kulturális Központ Felelıs: Lósné Hőse Erzsébet, Csizmadia Anikó - Gyerekmatiné (filmek és idıpont egyeztetés alatt) Helyszín: Veres Péter Kulturális Központ Felelıs: Lósné Hőse Erzsébet, Csizmadia Anikó Idıkerék programsorozat (Leader) SEMSEY ANDOR EMLÉKNAP Ásványbörze és kiállítás Játszóház kicsiknek és nagyoknak: aranymosás, drágakıfa-készíntés, ısmaradványpreparálás, gipszöntés, mikroszkópos ásványbemutató és ásványhatározás Filmvetítés és elıadások a rendezvényhez kapcsolódóan, melynek témája az ıslénytan, ásványtan és geológia

81 Veres Péter Kulturális Központ 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 18. Telefon/fax: 06/ , honlap: felnıttképzési nyilvántartási szám: Szeptember: - Autómentes nap közös szervezés a Polgármesteri Hivatallal Kerékpártúra Balmazújváros Kráter-tó, vetélkedı (közös szervezés az Önkormányzattal) Felelıs: Lósné Hőse Erzsébet, Csizmadia Anikó, Tóth János, Varga Levente - Mozi (filmek és idıpont egyeztetés alatt) Helyszín: Veres Péter Kulturális Központ Felelıs: Lósné Hőse Erzsébet, Csizmadia Anikó Idıkerék programsorozat (Leader) A Tiszta levegıért autómentesen a városban Kerékpáros körtúra a város helyi értékeinek érintésével (vetélkedı csapatok részére) Janicsák Veca koncert Október: - Gyermekszínházi elıadás - Helyszín: Veres Péter Kulturális Központ Felelıs: Lósné Hőse Erzsébet, Csizmadia Anikó - Nemzeti ünnepünk alkalmából megemlékezés és koszorúzás (október 23) Felelıs: Tóth János, Lósné Hőse Erzsébet, Csizmadia Anikó, Varga Levente - Kiállítás Halmi Zsolt grafikus munkáiból Helyszín: Veres Péter Kulturális Központ Felelıs: Csizmadia Anikó, Lósné Hőse Erzsébet - Mozi - Helyszín: Veres Péter Kulturális Központ Felelıs: Lósné Hőse Erzsébet, Csizmadia Anikó - felnıtt színházi elıadás Helyszín: Veres Péter Kulturális Központ Felelıs: Lósné Hőse Erzsébet, Csizmadia Anikó - Szüreti felvonulás és mulatság Közös szervezés a Himes Néptáncegyüttessel kézmőves játszóház, szılıpréselés, szüreti bál Idıkerék programsorozat (Leader) SZÜRET ÉS PITYÓKABÁL Játszóház kicsiknek és nagyoknak: mustkészítés, termésbábok, hangszerek készítése

82 Veres Péter Kulturális Központ 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 18. Telefon/fax: 06/ , honlap: felnıttképzési nyilvántartási szám: Gyümölcsös sütemények versenye Szüreti felvonulás a helyi néptáncegyüttesek, népdalkörök és civilek részvételével Soós Lukács Gizella Hozd fel Isten azt a napot zenés elıadása Borok, dalok, bábok a Maszk Bábszínház elıadása Bál és játékok a bálozók részére (pl. borkimérés lopóval stb.) Felcsíki táncok a Himes Néptáncegyüttessel és Molnár Miklós és Bandájával November: - Nagyanyáink falvédıi - kiállítás - Helyszín: Veres Péter Kulturális Központ - Felelıs: Lósné Hőse Erzsébet, Csizmadia Anikó - Mozi - Helyszín: Veres Péter Kulturális Központ Felelıs: Lósné Hőse Erzsébet, Csizmadia Anikó - Márton napi mulatság kézmőveskedés, tini disco Helyszín: Veres Péter Kulturális Központ Felelıs: Csizmadia Anikó - Táncszínházi elıadás Experidance táncegyüttes Helyszín: Veres Péter Kulturális Központ Felelıs: Lósné Hőse Erzsébet, Csizmadia Anikó - A Kulturális turizmus elmélete és gyakorlata c. felnıttképzés szervezése, lebonyolítása (önköltséges) Helyszín: Veres Péter Kulturális Központ Felelıs: Csizmadia Anikó Idıkerék programsorozat (Leader) MÁRTON NAPI LIBATOR ÉS NAGYVÁSÁR Gyertek haza ludaim!" népi játékok, énekekkel, körtáncokkal játszóház kicsiknek és nagyoknak: nagyanyáink tésztagyára hagyományos lúdgége, valamint töklámpás készítése Lúdas Matyi c. film vetítése Soós Imrével a fıszerepben Lúdas Matyi folkmusical a Madala Dalszínház elıadásában Libás vetélkedık: libaterelés, kukoricahánás, tökgurítás Márton-napi falatozások: töltött libanyak, libazsíros kenyér lilahagymával, sült alma, házi töpörtyő így készül a

83 Veres Péter Kulturális Központ 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 18. Telefon/fax: 06/ , honlap: felnıttképzési nyilvántartási szám: December: - Szinetár Dóra és Bereczki Zoltán musical estje Helyszín: Veres Péter Kulturális Központ Felelıs: Csizmadia Anikó, Lósné Hőse Erzsébet - Oroszlánkirály Zenetheatrum Musical Színház elıadásában - Karácsonyi forgatag: ünnepváró játszóház, vásár, karácsonyi mősorok Helyszín: Veres Péter Kulturális Központ Felelıs: Tóth János, Lósné Hőse Erzsébet, Csizmadia Anikó, Varga Levente - Mozi - Helyszín: Veres Péter Kulturális Központ Felelıs: Csizmadia Anikó, Lósné Hőse Erzsébet, Idıkerék programsorozat (Leader) Játszóház kicsiknek és nagyoknak: gyertyakészítés, mézeskalácssütés, szaloncukor készítés, asztali díszek - és karácsonyi függık készítése Kolibri Gyermek és Ifjúsági Színház: Bors néni címő elıadása Adventtıl Vízkeresztig népi iparmővészeti kiállítás Bejgli sütı verseny szánkóhúzó verseny apák és fiúk részére Barta Tóni - Vitéz László elıadása Kadarcs Népzenei Együttes Betlehemes mősora A Veres Péter Kulturális Központ - Semsey Andor Múzeum munkaterve A Semsey Andor Múzeum számára a változások és remélhetıleg a megújulás lehetıségének éve lesz. A megyei múzeumi szervezetek megszőnésének következtében a múzeum kikerült a debreceni Déri Múzeum kötelékébıl, mint a Hajdú-Bihar megyei Múzeumi Igazgatóság vidéki intézménye január 1-el a Balmazújvárosi Önkormányzat fenntartása alá kerülve a Veres Péter Általános Mővelıdési Központ tagintézményeként mőködik tovább. Ez önmagában is nagy változást eredményez, hiszen az eddigiektıl eltérı módon, megváltozott fenntartási, költségvetési, finanszírozási keretek közé került. Az átadásátvétel körüli teendık is sok plusz feladatot rónak a múzeum dolgozóira. Ugyanakkor a bizakodás éve is, hiszen a Semsey kastély elmúlt évben megkezdıdött felújítása, a tervek

84 Veres Péter Kulturális Központ 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 18. Telefon/fax: 06/ , honlap: felnıttképzési nyilvántartási szám: szerinti idei átadása és az intézmény oda történı átköltöztetése a sok plusz feladat mellett új dimenziókat is megnyithat a múzeum életében. Mindezen változásokat szem elıtt tartva igyekeztek a múzeum dolgozói összeállítani az idei munkatervet. Vezetés, irányítás, személyi helyzet: Változás történt a személyi állomány tekintetében. Az év elején Szarvas Márta adattáros és győjteménykezelı helyére határozott idejő szerzıdéssel új munkatárs került Juhász Zsuzsanna személyében. Győjteményi munka: A múzeumban található mőtárgyak valamint az adattári és könyvtári anyag teljes körő revíziója. Revízióval egybekötött raktárrendezés és a győjtemény még feldolgozatlan részeinek egységbe rendezése, kutathatóvá tétele. Felelıs: Tóth János Tóthné Dr. Pásztor Ágota Juhász Zsuzsanna Határidı: februártól folyamatos Az elmúlt évben bekerült Hőse Imre cipészmester hagyatékának további beleltározása és feldolgozása, elhelyezése. Felelıs: Tóthné Dr. Pásztor Ágota Határidı: április A múzeum dolgozói szeretnék elkészíteni a múzeum anyagának számítógépes nyilvántartását. Felelıs: Tóthné Dr. Pásztor Ágota Juhász Zsuzsanna Határidı: folyamatos A múzeum dolgozói gondozzák, és a lehetıségekhez mérten, felajánlásokból, esetleg győjteménygyarapítási keret terhére, illetve ezt a célt támogató múzeumi pályázatokból gyarapítani kívánja a múzeum győjteményi anyagát. Ezen kívül célul tőzték ki a múzeum könyvtárának gyarapítását is vásárlás, illetve csere útján. Tervezik közgyőjtemények, egyetemek, fıiskolák megkeresését, melyek adományként át tudnának adni a múzeum részére duplum-példányokat. Felelıs: Tóthné Dr. Pásztor Ágota Juhász Zsuzsanna

85 Veres Péter Kulturális Központ 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 18. Telefon/fax: 06/ , honlap: felnıttképzési nyilvántartási szám: Határidı: folyamatos Mőtárgyvédelem: Az állandó kiállításban lévı mőtárgyak az épület vizesedése miatt mára nagyon rossz állapotba kerültek. Egyre sürgetıbbé válik a tervezett költözés és ehhez kapcsolódóan, egy új állandó kiállítás megrendezésének tekintetében is, a kiállításban lévı mőtárgyak tisztításának, restaurálásának, karbantartásának, némely tárgy pótlásának megszervezése szakemberek bevonásával. Fontos feladat az ezzel kapcsolatos pályázati illetve más finanszírozási lehetıségek feltárása. /Megállapodási szerzıdés a debreceni Déri Múzeummal, pályázati forrás, szponzoráció/ Felelıs: Tóthné Dr. Pásztor Ágota Juhász Zsuzsanna Határidı: augusztus Tudományos, szakmai munka: Tóthné Dr. Pásztor Ágota folytatja kutatásait Az egyesületi kultúra és változásai a 20. században egy alföldi nagyhatárú településen témában és ehhez kapcsolódóan, folytatja az adattár egyesületi témájára fókuszáló feltárását is. Felelıs: Tóthné Dr. Pásztor Ágota Határidı: folyamatos Juhász Zsuzsanna részt szeretne venni a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és Képzési Központ által meghirdetett szakmai továbbképzések alább leírt valamelyik szakági oktatásán. - Múzeumi Kommunikáció az Oktatás szolgálatában /60 órás képzés. Idıpont: május illetve június 4-7. Jelentkezési határidı: április 30. Részvételi díj: Ft/fı./ (amennyiben lehetséges, pályázati forrásból) - Iskolák és múzeumok partnersége /30 órás képzés. Idıpont: június Jelentkezési határidı: június 3. Részvételi díj: Ft/fı/ (amennyiben lehetséges, pályázati forrásból) Kapcsolatfelvétel a Múzeumi Koordinátori Hálózat tagjaival, különös tekintettel a megyénkben munkálkodó koordinátorokkal és szaktanácsadókkal. Múzeumi Koordinátori találkozó megszervezése. Felelıs: Juhász Zsuzsanna Tóthné Dr. Pásztor Ágota

86 Veres Péter Kulturális Központ 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 18. Telefon/fax: 06/ , honlap: felnıttképzési nyilvántartási szám: Határidı: folyamatos Publikációs terv: A múzeum szakmai munkájához, az állandó kiállítás egyes egységeihez valamint az idıszakos kiállításokhoz kapcsolódó kiadványok, múzeumi füzetek szerkesztése, elkészítése. Felelıs: Tóthné Dr. Pásztor Ágota Juhász Zsuszanna Határidı: folyamatos Kutatószolgálat: A törvényi szabályozásnak megfelelıen a múzeum saját kutatási rendjének a múzeumi könyvtárhasználat szabályainak kidolgozása és bevezetése. A győjtemény azon részeit, melyek kutatási szempontból még nem vagy csak részben feldolgozottak, alkalmassá tenni erre a célra. Felelıs: Tóthné Dr. Pásztor Ágota Juhász Zsuzsanna Határidı: folyamatos Közmővelıdési és közönségkapcsolati tevékenység: Fontos feladat a Mővelıdési Központtal összefogva, forrásteremtı projektek kidolgozása, pályázati lehetıségek felkutatása, megírása, és sikere esetén teljesítése. A személyhez kötött tudományos feladatok, célkitőzések mellett nagy hangsúlyt kell fektetni a múzeum kultúraközvetítı, közmővelıdési feladatokat ellátó szerepére is. Az intézmény dolgozói fontosnak tartják a múzeumban ırzött tárgyi és szellemi kulturális javak hozzáférhetıvé és feldolgozhatóvá tételét a város lakossága és az ide látogató közönség számára, mely magába foglalja a különbözı múzeumi programok, rendezvények, múzeumpedagógiai feladatok és a hozzájuk kapcsolódó segédanyagok kidolgozását, szervezését és megvalósítását is. Elsıdlegesen az iskolás korosztály megszólítása a cél, tágabb értelemben a város különbözı társadalmi rétegeinek, csoportjainak a generációkon átívelı kultúraközvetítésére tett törekvés. Fontos feladat a széleskörő együttmőködés kiépítése és ápolása a település különbözı oktatási, kulturális intézményeivel, az itt mőködı civil szervezetekkel, médiával, akár a vállalkozói szférával is valamint a szőkebb és tágabb környezetünkben mőködı múzeumokkal, társintézményekkel, pedagógiai mőhelyekkel.

87 Veres Péter Kulturális Központ 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 18. Telefon/fax: 06/ , honlap: felnıttképzési nyilvántartási szám: Kiállítások Állandó kiállítás: Ember és környezete a Hortobágy mellyékén. /helytörténeti és néprajzi kiállítás/ Semsey szoba /Semsey Andor emlékkiállítás/ Idıszakos tárlatok: Ruha teszi az embert /Viselettörténeti kiállítás- magángyőjtık viseleteibıl/ Idıpont: február 11.- március 11. Ma van Húsvét napja / Hímes tojás és képeslap kiállítás a Gömöri Múzeum és a Zempléni Múzeum győjteményébıl/ Idıpont: március 18.- április 18. Szeressétek az ég madarait! / A Madarak és Fák Napjához kapcsolódó gyermekrajz pályázat anyagából valamint a Déri Múzeum győjteményébıl és Szilágyi Attila fotós anyagából készült idıszaki kiállítás/ Helye: Semsey Andor Múzeum Veres Péter Mővelıdési Központ Felelıs: Juhász Zsuzsanna Idıpont: május 10.- május 30. Miniatőr történelem Ólomkatona kiállítás-magángyőjtık anyagából Felelıs: Juhász Zsuzsanna Tóthné Dr. Pásztor Ágota Határidı: szeptember Szépen szóló tilinkó

88 Veres Péter Kulturális Központ 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 18. Telefon/fax: 06/ , honlap: felnıttképzési nyilvántartási szám: Zenei Világnaphoz kapcsolódó népi hangszer kiállítás Felelıs: Juhász Zsuzsanna Tóthné Dr. Pásztor Ágota Idıpont: október Élettelen természet /Ásvány és kızettani kiállítás a Magyar Természettudományi Múzeum és a Magyar Nemzeti Múzeum, a Herman Ottó Múzeum győjteményébıl / Felelıs: Juhász Zsuzsanna Tóthné Dr. Pásztor Ágota Határidı: december Múzeumpedagógia: Igényfelmérı konzultációk lebonyolítása az oktatási intézmények (óvodák, általános és középiskolák) pedagógusaival, vezetıivel. Felelıs: Juhász Zsuzsanna Határidı: március Az állandó kiállításhoz kapcsolódó tematikus tárlatvezetések, foglalkozások, iskolai tananyagot kiegészítı rendhagyó múzeumi órák, vetélkedık rendszerének, tematikájának kidolgozása, megszervezése. Felelıs: Juhász Zsuzsanna Határidı: folyamatos Ünnepsoroló Jeles napokhoz, ünnepekhez kötıdı hagyományırzı komplex foglalkozások, játszóházak tematikájának kidolgozása, megszervezése és lebonyolítása. Felelıs: Juhász Zsuzsanna Határidı: folyamatos Pályázati formájú győjtımozgalom megszervezésének elıkészítése (tárgyak, folklór anyag, fotográfiák stb. győjtésére). Felelıs: Tóthné Dr. Pásztor Ágota Juhász Zsuzsanna Határidı: folyamatos SZÓ-KÉP tár kártyarendszer kidolgozása a múzeumpedagógia szolgálatában.

89 Veres Péter Kulturális Központ 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 18. Telefon/fax: 06/ , honlap: felnıttképzési nyilvántartási szám: Felelıs: Tóthné Dr. Pásztor Ágota Juhász Zsuzsanna Határidı: folyamatos Mesterségem címere Az állandó kiállítás és a múzeum győjteményi anyagának felhasználásával a vidékre jellemzı mesterségek, iparos tevékenységek, tananyaghoz köthetı bemutatása, komplex feldolgozása. Felelıs: Juhász Zsuzsanna Tóthné Dr. Pásztor Ágota Határidı: folyamatos Egyéb közmővelıdési tevékenységek: A múzeum dolgozói igény szerint tárlatvezetéseket tartanak az állandó és idıszaki kiállításokhoz kapcsolódóan. Felelıs: Tóthné Dr. Pásztor Ágota Juhász Zsuzsanna Határidı: folyamatos A Madarak és Fák Napja alkalmából a Semsey Andor Múzeum és a Bakcsó Természetvédelmi Egyesület rajzpályázatot hirdet általános iskolás gyermekek részére. A beérkezett munkákból és a Déri Múzeum győjteményébıl, valamint Szilágyi Attila természetfotóiból kiállítást rendez. A Madarak és Fák Napjához kapcsolódóan játékos feladatokkal, vetítéses elıadással várja az érdeklıdıket. Helye: Semsey Andor Múzeum, Veres Péter Általános Mővelıdési Központ Felelıs: Juhász Zsuzsanna Idıpont: május A múzeum dolgozói figyelemmel kísérik a nagy országos múzeumi rendezvényeket (Múzeumi Világnap - Múzeumok Majálisa, Múzeumok Éjszakája, Múzeumok İszi Fesztiválja) és a Semsey Andor Múzeum részérıl lehetıség szerint helyi programokkal kívánnak bekapcsolódni. -Múzeumi Világnap- Múzeumi Majális Ingyenes múzeumlátogatás, kézmőves vásár és játszóház, kastély projekt bemutatása. Felelıs: Juhász Zsuzsanna Tóthné Dr. Pásztor Ágota

90 Veres Péter Kulturális Központ 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 18. Telefon/fax: 06/ , honlap: felnıttképzési nyilvántartási szám: Határidı: május Múzeumok Éjszakája esti nyitva tartás, ismeretterjesztı elıadás, filmvetítés Felelıs: Juhász Zsuzsanna Tóthné Dr. Pásztor Ágota Határidı: június Múzeumok İszi Fesztiválja A Zenei Világnap alkalmából, a népi hangszereket bemutató kiállításhoz kapcsolódó, hangszerbemutató, zenede-táncmőhely óvodásoknak, iskolásoknak, koncert, táncház. Helyszín: Semsey Andor Múzeum Veres Péter kulturális Központ Felelıs: Juhász Zsuzsanna Tóthné Dr. Pásztor Ágota Határidı: október Nyitott kapuk Muzeológusok, múzeumi szakemberek élménybeszámoló-szerő képes, filmes ismeretterjesztı elıadás sorozatának megszervezése, lebonyolítása. Felelıs: Juhász Zsuzsanna Határidı: folyamatos A Múzeum dolgozói a Városi Önkormányzat segítségét igénybe véve szeretnének a város területén- városközpont, Kamilla Gyógy-, Termál és Strandfürdı-, a Veres Péter Emlékházzal közösen a múzeumokat bemutató, kiállításokat ismertetı információs táblát elhelyezni. Felelıs: Juhász Zsuzsanna Tóthné Dr. Pásztor Ágota Határidı: június Az elmúlt évek hagyományaihoz híven a múzeum idén is bekapcsolódik a helyi népi kismesterek által, általános iskolás gyermekek számára szervezett, két hetes kézmőves alkotótábor lebonyolításába. Helye: Semsey Andor Múzeum épülete és udvara Felelıs: Juhász Zsuzsanna Tóthné Dr. Pásztor Ágota Határidı: július1-14.

91 Veres Péter Kulturális Központ 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 18. Telefon/fax: 06/ , honlap: felnıttképzési nyilvántartási szám: A múzeum névadójának, Semsey Andor születésének 180. és halálának 90. évfordulójához kapcsolódó rendezvények, tudományos, ismeretterjesztı elıadások szervezése. Felelıs: Tóthné Dr. Pásztor Ágota Juhász Zsuzsanna Határidı: folyamatos Semsey bál megszervezése a múzeum és a mővelıdési központ szponzorációja érdekében. Felelıs: Tóth János Tóthné Dr. Pásztor Ágota Juhász Zsuzsanna Határidı: december A város honlapján szereplı, múzeumról szóló tájékoztató szöveg frissítése. A honlapon történı folyamatos tájékoztatás a múzeum kiállításairól, kulturális rendezvényeirıl. Felelıs: Juhász Zsuzsanna Határidı: folyamatos A Veres Péter Kulturális Központ Ifjúsági és Közösségi Ház munkaterve Az Ifjúsági és Közösségi Ház is január 1-tıl része intézményünknek. Már január hónapban itt rendeztük meg a Magyar Kultúra Napja ünnepségünket, melyen Cseh Tamás 70. születésnapja is alkalmat adott, és akinek munkásságát a helyi közösségeink, alkotócsoportjaink részvételével valósítottunk meg. További hasonló rendezvény megvalósítása is a terveink között szerepel, és több városi rendezvény helyszínének szánjuk az új kulturális-, közösségi terünket. A Télőzı Maskarádé és bál is ezen a helyszínen valósul meg, valamint tevékenységbörzét rendezünk az induló foglalkozásainkból. A feladatunk ebben az évben elsısorban az, hogy rendszeres rendezvények helyévé váljon a ház. Olyan programok megvalósítása van tervben, amelyek rendszeres nemcsak szórakoztató, de a közösségi élet megélésére, azonos érdeklıdési körrel rendelkezı fiatal közösségek befogadását tegye lehetıvé. Tehát a szórakoztatáson túl fontos feladata a háznak, hogy a helyben élı fiatalság valódi közösségteremtı alkotómunkát folytathasson úgy, hogy közben szellemileg is épül belıle. Emellett az év elsı negyedében feladat továbbá, hogy azokat az infrastrukturális fejlesztéseket még megvalósítsuk, melyek valóban alkalmassá teszik a teret közösségek fogadására. Az új épület révén létszámunk is bıvült egy fıvel. Varga Krisztina nyelvtanár, kommunikációs szakember lett foglalkoztatva a feladathoz kapcsolódó egy álláshelyen. A házban a megfelelı létszámot munkatársaink munkavégzési helyének átcsoportosításával oldottuk meg.

92 Veres Péter Kulturális Központ 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 18. Telefon/fax: 06/ , honlap: felnıttképzési nyilvántartási szám: A terek kihasználását két módon tervezzük. Az egyik, hogy heti rendszerességgel megszervezett klubok, szakkörök valósulnak meg, emellett havi, kétheti rendszerességgel egyéb szórakoztató rendezvények, koncertek, diszkók jelenjenek meg a kínálatban. Amennyiben mód van rá a szabad kapacitást pedig egyéb rendezvénye, mint bálok, kisebb kulturális találkozók, börzék tegyék ki. A rendszeres programjaink a következık: Állandó programok (bérleti díjas tevékenységek) Capoeira foglalkozás Kendo foglalkozás Modern tánc Színjátszás (musical) foglalkozás Rendszeres programok (szakkörök) Semsey kör (tudományos elıadássorozat) Barkács klub Elektronikai szakkör Madarász szakkör Film klub Színházbarát kör Média és kommunikáció szakkör Logikai szakkör Femina klub Rendszeres programok (iskolák számára fenntartott foglalkozások)

93 Veres Péter Kulturális Központ 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 18. Telefon/fax: 06/ , honlap: felnıttképzési nyilvántartási szám: DETOX (prevenciós sorozat) Önvédelmi oktatás Rendhagyó órák Rendszeres programok (tanfolyamok, bérleti díj ellenében) Olasz nyelvtanfolyam Francia nyelvtanfolyam Agykontroll Jobb agyféltekés rajzolás Önbizalom növelı és önismereti tréningek Állandó, szolgáltatásszerő kínálat Internetezési lehetıség WIFI lehetıség kiépítve Információs pont Büfé Ital és ételautomaták Léghoki asztal E-book kölcsönzési lehetıség Játszóház, gyermekmegırzı Együttmőködésben a debreceni American Corner-rel Egyszeri rendezvények Ifjúsági fórum és programbörze február 9. Télőzı február 16.

94 Veres Péter Kulturális Központ 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 18. Telefon/fax: 06/ , honlap: felnıttképzési nyilvántartási szám: Csillagász elıadás február 20. Dalnok verseny április 13. Pünkösdi extrém sport és szubkulturális nap május 18. Negyedévente könnyőzenei koncertek Ió, ció, vakáció sulizáró, nyárnyitó mulatság június 15. Columbo nap, bőnmegelızés másképp szeptember eleje Nemzetközi ifjúsági világnap november 9. A felsorolt programokon kívül rendszeresen részt veszünk helyszínnel minden olyan városi rendezvényen, ahol a programokhoz közösségi térre van szükség. Rendszeres programjaink változó helyszíneken Mag elıadássorozat kéthetente Szakköreink: - Dráma szakkör - Rajz szakkör - Nemezmőhely - Bırös mőhely - Fotó és média szakkör - Nyugdíjas klub - Balett Intézményünk a TÁMOP /1-es pályázati kiírásra nyújtott be pályázatot. Sikeres elbírálás esetén nyolc oktatási intézményben, a évben kerülnek megvalósításra különbözı programok. Ezek versenyek, vetélkedık, témanapok és heti és havi szakkörök.

95 Veres Péter Kulturális Központ 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 18. Telefon/fax: 06/ , honlap: felnıttképzési nyilvántartási szám: Együttmőködı partnereink: Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı, Balmazújvárosi Általános Iskola Móricz Zs. tagintézmény, Dózsa Gy. úti tagintézmény, Kossuth téri tagintézmény, Hortobágy úti tagintézmény, Balmazújvárosi Református Általános Iskola és Óvoda, Petıfi Sándor Kistérségi Általános Iskola, Kollégium és Nevelési Tanácsadó Balmazújvárosi Református Óvoda A TÁMOP /1. kódszámú Építı Közösségek közmővelıdési intézmények az egész életen át tartó tanulásért pályázati felhívásra sikeresen pályáztunk. A pályázat fenntartási idıszakában, 2013-es évben is meghirdetjük a Kulturális turizmus elmélete és gyakorlata képzést, melyet megfelelı jelentkezı esetén lebonyolítunk. Kiegészítı tevékenységek: - Veres Péter Emlékház mőködtetése: látogató csoportok fogadása, a ház és Veres Péter életének bemutatása, lehetıség oktatócsomag igénybevételére, illetve a közmővelıdési feladatokba történı bevonása pl. különbözı rendezvények helyszínéül választása. - Kaláka program: célja, hogy a fiatalok aktívan részt tudjanak venni a város kulturális életének szervezésében és lebonyolításában, mely részvételért kulturális szolgáltatásokat vehetnek igénybe. - KUKUCS program: A Hajdú Bihar, Bihar megyék együttmőködésében létrejött Királyok Fejedelmek Útja projekt keretében létrehozott mintaprogramunk fenntartása, részletek Alapszolgáltatások: Az intézmény által végzett szolgáltatás, amely nem közmővelıdési alapfeladat, de alapszolgáltatást jelenthetnek a közmővelıdési tevékenységet igénybevevık számára - üdülési csekk elfogadása - termékbemutatók - terem és eszköz bérbeadás - információnyújtás - Balmazújváros Kártya elfogadó hely Munkatervünk nem tartalmazhat minden jövıben történı eseményt. Ez egyfajta mankó a részünkre. A kialakított új intézményi struktúra dolgozói mindannyian

96 Veres Péter Kulturális Központ 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 18. Telefon/fax: 06/ , honlap: felnıttképzési nyilvántartási szám: elkötelezettek aziránt, melyet eddig a Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény képviselt. Az új forma a szorosabb együttmőködést is elısegíti a több kulturális ágazat között. A klasszikus közmővelıdési feladatok megvalósítása mellett, próbálunk új tartalmakkal bıvülni, mint pl. a felnıttképzés, de nyitottak vagyunk minden új igény befogadására és megvalósítására február 1. Tóth János igazgató

97 BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Törvényességi szempontból ellenırizte: jegyzı ELİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselı-testületének február 8-án tartandó ülésére a Lengyel Menyhért Városi Könyvtár mőködésérıl szóló beszámoló, valamint évi munkatervének jóváhagyása tárgyában. Tisztelt Képviselı-testület! Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete 339/2012. (XII.12.) számú határozatával elfogadott évi munkatervének megfelelıen a Lengyel Menyhért Városi Könyvtár mőködésérıl szóló beszámoló, valamint évi munkaterve jelen testületi ülésen kerül megtárgyalásra. A Képviselı-testület döntésének megfelelıen a Lengyel Menyhért Városi Könyvtár intézményvezetıje elkészítette az intézmény mőködésérıl szóló beszámolót, valamint a évre vonatkozó munkatervét, melyek az elıterjesztés mellékletét képezik. Fent leírtak értelmében kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy az intézmény által beterjesztett beszámolót és munkatervet megtárgyalni, a határozati javaslatokról dönteni szíveskedjen. HATÁROZATI JAVASLAT a Lengyel Menyhért Városi Könyvtár mőködésérıl szóló beszámoló, valamint évi munkatervének jóváhagyása tárgyában 1. határozat Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a muzeális intézményekrıl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmővelıdésrıl szóló évi CXL. törvény 68. (1) bekezdés g) pontjában biztosított jogkörében eljárva a Lengyel Menyhért Városi Könyvtár mőködésérıl szóló beszámolót elfogadja. 2. határozat Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a muzeális intézményekrıl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmővelıdésrıl szóló évi CXL. törvény 68. (1) bekezdés g) pontjában biztosított jogkörében eljárva a Lengyel Menyhért Városi Könyvtár évi munkatervét elfogadja. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete felkéri Dr. Tiba István polgármestert, hogy a döntésrıl az érintett intézmény vezetıjét tájékoztassa. Határidı: február 15. Felelıs: Dr. Tiba István polgármester Balmazújváros, február 8. Dr. Tiba István polgármester

98 Beszámoló A Lengyel Menyhért Városi Könyvtár 2012-ben végzett munkájáról Balmazújváros, január 28. Molnárné Nemes Margit könyvtárvezető 1

99 Bevezető Könyvtárunk különösen fontos törekvése, hogy minél szélesebb rétegek számára hozzáférhetővé tegye a tanulást és kulturált időtöltést segítő szolgáltatásait, közvetítse a város értékeit feldolgozó helyismereti anyagok tartalmát, s olvasásnépszerűsítő rendezvényekkel közösségi térként szolgáljon környezetében ben is igyekeztünk megfelelni ezeknek az elvárásoknak. A szükséges tárgyi, technikai és személyi feltételekkel rendelkezünk. A helyi értékeink megbecsülése, az egyik legfontosabb küldetésünk, törekszünk arra, hogy rendezvényeinkkel felmutassuk közvetlen környezetünk értékeit, legyenek ezek múltunkhoz vagy jelenünkhöz fűződők. Az elmúlt év rendezvényei A könyvtár névfelvétele óta fontosnak tartjuk névadónk megismertetését, munkásságának bemutatását a város lakosságának. Jan. 12-én Lengyel Menyhért születésének 132. évfordulója alkalmából a Lenni vagy nem lenni című nagysikerű vígjáték került vetítésre, mely az ő szövegkönyve alapján készült. A világhírű darab nálunk is nagy sikert aratott. Ebben az évben is közös rendezvényben a VPÁMK-val megemlékeztünk a Magyar Kultúra Napjáról. A könyvtár előterében rendezett kiállításon Molnár Éva bőrműves kapott bemutatkozási lehetőséget, majd a Művelődési Házban a Szeredás együttes műsorát nézhették meg az érdeklődők. Márc. 22-én Főzy István paleontológus-őslénykutató tartott nagysikerű előadást a közel 120 fős gyermekseregnek. Máj. 21-én a balmazújvárosi származású, jelenleg Győrben élő Antal Judit mentálhigiénés szakember És veled ki törődik című könyvbemutatója kapcsán hallhattunk egy nagyon érdekes és hasznos

100 előadást, melyet baráti hangulatú beszélgetés követett, ahol a felmerülő kérdésekre is szívesen válaszolt Judit. Máj. 24-én Pásztor Piroska amatőr költő verseit, írásait ismerhettük meg a szerző és a balmazújvárosi Versmondó Kör tagjainak előadásában. Jún. 7-én az Ünnepi Könyvhét keretében, Pozsonyi József: A balmazújvárosi német református egyház anyakönyvei 1. Születési anyakönyvek című könyv bemutatóját tartottuk. Mindig nagy hangsúlyt fordítottunk mind a nagy könyves ünnepek, mind a helyismereti anyagok méltó megünneplésére, bemutatására. Ezen a nagyon jól sikerült rendezvényen egyszerre tudtunk mindkét célunknak eleget tenni Demjénné Katona Mária közreműködésével, aki a könyvet bemutatta. Szept. 20-án Végh István A balmazújvárosi Kalmár Zoltán Általános Iskola testnevelés történetének 30 éve című könyvvel ismerkedhettek meg az érdeklődők. A nem régiben nyugdíjba vonult iskolaigazgató, testnevelő-edző által összegyűjtött és kronológiailag sorba rendezett nagy mennyiségű anyag, könyv formában való kiadása kapcsán beszélgetett a szerkesztővel volt pedagógus kollégája Horváth Gáborné. Felidézték az egykori iskolájukban töltött éveket, a sporttagozat megalakulását, az izgalmas meccseket és az ezekhez kötődő szép emlékeket. Szeptember 30-án a Népmese Napján a tavalyihoz hasonlóan most is a Meseíró pályázat sikeres meséinek felolvasására került sor. Közhírré tétetik, meseíró kerestetik felhívással fordultunk már második éve a balmazújvárosi diákokhoz, hogy ha szeretik a meséket és kedvet éreznek, ahhoz, hogy ne csak mint olvasók, hanem mint írók is kapcsolatba kerüljenek ezzel a csodálatos műfajjal, bátran fogjanak bele az írásba és küldjék el nekünk írásaikat. A legjobb pályaműveket díjaztuk és nyilvános felolvasást szervezünk, melyet a városi televízió is bemutatott. Ebben az évben 30 mű érkezett, melyek között több nagyon jól sikerült írás is volt. 1

101 Okt. 22. városi Autómentes Nap A könyvtárra bármikor számíthatnak a város más intézményei az általuk szervezett események kapcsán. Így volt ez ezen a napon is, mi helyismereti feladatokkal vártuk a hozzánk is ellátogató versenyző csapatokat. Okt. 1-7 között került lebonyolításra az Országos Könyvtári Napok rendezvénysorozat, melyhez mi minden évben csatlakozunk. Az Informatikai és Könyvtári Szövetség ban mind tartalmában, mind formájában egységessé alakította. Célja, hogy az emberek figyelmét a könyvtárakra irányítsa a nagyvárosokban éppen úgy, mint a kistelepüléseken. Az idei évben az Összefogás programsorozat az Európai Unió Az aktív idősödés és a nemzedékek közötti szolidaritás európai éve 2012 eseményeihez kapcsolódott. Szlogenje: Időskorban is aktívan, találkozzunk a könyvtárban! Mi az alábbi programokkal vártuk a hozzánk látogatókat: - Mozogjunk fiatalosan frissítő torna Nagyiknak - Földesiné Tóth Erika vezetésével - Ellátogatott hozzánk Ayala Illés István rendőr őrnagy, aki zenés-humoros előadást tartott az idősebb korosztályt fokozottabban fenyegető trükkös lopásokról, átverésekről. A rendezvény kiemelt eseménye a Könyves Vasárnap, október 7-én. Könyvtárunk rendkívüli nyitva tartással, rendhagyó programokkal, sokféle meglepetéssel fogadott minden korosztályt. - Mivel játszott a Nagyi? népi játékok készítése (csuhébaba, rongybaba) nagyszülők, gyermek könyvtáros segítségével - Kalocsait a farmerre! a helyi Hímző kör mutatta be munkáit és tanította meg a téma iránt érdeklődőknek a hímzés fortélyait. - Egy kis pletyka senkinek sem árthat, avagy komédia nőkről, férfiakról valamint megtörtént és soha meg nem történt dolgokról. Ezzel a címmel mutathatta be az egyik internetes közösségi oldalon nagy sikert arató írásait Juhász Júlia egykori Balmazújvárosi lakos, (aki 22 éve Egerben él). A történeteket előadták: Balogh András és 2

102 Sztaniszlav László az egri Gárdonyi Géza Színház művészei. A szép számú közönség egy nagyon jó hangulatú előadáson és az azt követő baráti beszélgetésen vett részt. Nov. 7-én az Őszi Megyei Gyermekkönyvnapok keretein belül szerveztünk író-olvasó találkozót Nyulász Péterrel, amin az 1-2. osztályos gyerekek diavetítéssel egybekötött, mondókázó, vidám órácskát töltöttek el. Dec. 13-án teljesült régi vágyunk, könyvtárunkban fogadhattuk Görög Ibolya protokoll tanácsadót, aki 12 évig dolgozott a Miniszterelnöki Hivatal Protokoll Főosztályán, több miniszterelnöknek volt a tanácsadója, egyetemek vendégoktatója és nem mellesleg több könyv szerzője. A nemrégen megjelent Tanácsoskönyv Új kalamajkák című könyve kapcsán tartott egy vidám, közvetlen, ugyanakkor nagyon hasznos előadást a mai helytelen viselkedési formákról. A fenti programokból is kiderül, hogy az intézmény kiemelt feladatként kezeli azokat a foglalkozásokat, rendezvényeket, amelyeket gyermekek, illetve családok számára szervezünk. Programjaink célja, hogy a gyermekek számára a könyvtár élménydús programjaival egy derűs, nyitott, elfogadó helyet teremtsen, ahol természetes a könyves közeg, ily módon minden rendezvénnyel a könyv, az olvasás irányába fordítsuk a figyelmüket. A teljesség igénye nélkül néhány példa erre: Könyvtárbemutatók különböző korosztályoknak; Kiállítások a gyerekek által készítette ajándéktárgyakból; Mesedramatizálás ovisokkal; Bábelőadás a föld keringéséről, napszakok évek változásáról; Hangos könyvekre épülő foglalkozás; Kézműves foglalkozások különböző alkalmakra különböző technikákkal; Népmese feldolgozás, stb. 3

103 Kiváló kapcsolatban állunk a városban működő valamennyi társ-, és oktató-nevelő intézménnyel, civil szervezettel. Az iskolák és óvodák szívesen látogatnak el hozzánk könyvtári órákra, tematikus bemutatókra, különböző irodalmi műsorokra, író-olvasó találkozókra, vetélkedőkre és meseelőadásokra, stb. A diákok körében minden évben nagy sikere van a Búvárkodj! olvasónapló pályázatunknak, melyet az igények miatt már az alsós gyerekek számára is kiadunk. A jó partneri együttműködést mutatja, hogy kérésünkre a diákok szívesen vállalnak nálunk fellépéseket, mi pedig rendszeresen veszünk részt zsűritagként az óvodák, iskolák rendezvényein. A Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtárral folyamatos a szakmai együttműködésünk. Ennek jó példája, hogy 2012-ben a Megyei Könyvtár pályázatának köszönhetően ingyenes számítógépes tanfolyamot tarthattunk balmazújvárosi munkanélkülieknek és nyugdíjasoknak. Az érdeklődők nagy örömmel fogadták a lehetőséget, mivel a XXI. szd.-ban már szinte minden területen nélkülözhetetlen a számítógép- és az internet használata. Ezért szükségesnek tarjuk, hogy városunkban minél többen elsajátítsák az informatikai ismereteket. Már 10 éve, hogy változatlanul nagy népszerűségnek örvend a 20 órás Internet használói tanfolyamunk, mellyel igyekszünk elősegíteni a digitális analfabetizmus megszüntetését. Állománygyarapítás A könyvtár gyűjtőköre: a feladatköréből következően egyetemes, valamennyi ismeretágat felölel. Könyvtárunk állománygyarapítása 2012-ben is tervszerűen, kiegyensúlyozottan, a gyűjtőköri szabályzatban előírtaknak, a helyi sajátosságokat és az olvasói igényeket figyelembe véve történt. A beszerzés helyének megválasztásakor a költséghatékonyságot, a beszállító partner kínálatát, árkedvezményét, gyorsaságát, megbízhatóságát tekintettük meghatározó szempontnak. (Sunbooks, Líra, Bookline, Alexandra, Könyvellátó, Antikvárium, Kello). Alkalmanként a beszerzés könyvesbolti vásárlással, ill. az olvasók által adományozott ajándékkönyvekkel egészült ki. Az állománygyarapítás forrásai: - költségvetés (fenntartó + érdekeltségnövelő támogatás) - egyéb támogatások (SZJA 1%-a, Márai-program) - kötelespéldány, ajándékok 4

104 Könyvtárunk évek óta részesül a könyvtárat pártoló adófizetők által felajánlott SZJA 1%-ból ben közel 100 ezer Ft érkezett a számlánkra. Köszönet mindenkinek, akik adójuk 1%-val a könyvtárunkat támogatták. A Márai-program keretében 680 magyarországi és határon túli magyar könyvtár gyarapíthatta állományát magyar nyelvű szépirodalmi, ismeretterjesztő és ifjúsági könyvekkel. Mi ebből Ft értékű könyvállománnyal gyarapodtunk. Érdekeltségnövelő pályázatból könyvbeszerzésre és egyéb technikai eszközökre összesen Ft-ot költöttünk ben a kifizetett számlák alapján állománygyarapításra fordított összeg: Ft. Apasztás Az állomány alakítás része az apasztás, melynek során a könyvtár rendeltetésszerű feladatainak ellátására alkalmatlanná vált dokumentumait vonja ki a leltárból. Feldolgozás A könyvtári szolgáltatások alapja a feldolgozás, melynek során a beérkező dokumentumok alkalmassá válnak a visszakereshetőségre és a kölcsönzésre. A gyarapítás során a megvásárolt vagy ajándékba kapott dokumentumokat állományba kell venni, leltározni, formailag és tartalmilag fel kell tárni, a gépi kölcsönzéshez vonalkóddal felszerelni az állománygyarapítással és feldolgozással foglalkozó kollégák számára nagy változást hozott. Az eddig használt SLib integrált könyvtári rendszerről a HunTéka-ra történő átállás új szakmai ismeretek elsajátítását igényelte ben az állomány alakulása Beszerzés db Törlés 659 db Gyarapodás db Könyv-, és folyóirat db állomány Egyéb adathordozó(dvd, cd, dia) db 5

105 Olvasószolgálat A Lengyel Menyhért Városi Könyvtár az évi CXL. törvény céljaival összhangban működik. Feladata, hogy minden látogató számára biztosítsa a könyvtárhasználatot, az egyes dokumentumok és a szükséges információk elérését saját állományából, illetve az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer szolgáltatásainak közvetítésével. Lehetőséget ad az Európai Unióval kapcsolatos általános ismeretek, információk elérésére. Közhasznú információk szolgáltatásával segíti a mindennapi életben szükséges ügyintézést, tájékozódást, közösségi színtérként helyet ad könyvtári rendezvényeknek. Intézményünk alapfeladatait a jogszabályoknak, valamint a fenntartó elvárásainak figyelembevételével látja el. Az alapfeladatokon túl több egyéb a város lakói által nagy számban igénybe vett szolgáltatást is nyújt, amely az alaptevékenységet kiegészítve, annak maradéktalan ellátását nem veszélyezteti (fénymásolás, szkennelés, nyomtatás, szövegszerkesztés, faxolás, stb.). Forgalmi adatok Regisztrált használók száma fő Látogatók száma fő 14 éven aluli fő 14 éven felüli fő Kölcsönzők száma fő Kölcsönzött kötetek száma db Helyben használt dokumentumok száma db Távhasználatok db Rendezvények száma 113 db Rendezvény látogatók száma fő 6

106 Kölcsönzők megoszlása életkor szerint Kölcsönzött kötetek életkor szerint 7

M E G H Í V Ó. 2016. március 18-án (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2016. március 18-án (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

2015. február 18-án (szerda) napjára du. 16.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

2015. február 18-án (szerda) napjára du. 16.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

2012. október 17. (szerda) napjára de. 9.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

2012. október 17. (szerda) napjára de. 9.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/21. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete. k ö z m e g h a l l g a t á s t

M E G H Í V Ó. Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete. k ö z m e g h a l l g a t á s t M E G H Í V Ó Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete k ö z m e g h a l l g a t á s t tart szelektív hulladékgyűjtés témában. A közmeghallgatás helye:

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/27. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/27. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 Tárgyalja: minden bizottság E L Ő T E R J E S Z T É S Újszász Város Képviselő-testületének 2014. február 18.-i ülésére Újszász

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Edelény, 2013. február 5.

ELŐTERJESZTÉS. Edelény, 2013. február 5. ELŐTERJESZTÉS EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. FEBRUÁR 12-EI RENDES NYÍLT ÜLÉSÉRE SORSZÁM: MELLÉKLETEK: 20 DB TÁRGY: EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

5 / 1. n a p i r e n d i p o n t E L Ő T E R J E S Z T É S

5 / 1. n a p i r e n d i p o n t E L Ő T E R J E S Z T É S 5 / 1. n a p i r e n d i p o n t E L Ő T E R J E S Z T É S Vértesacsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 215. január 27-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Vértesacsa Község Önkormányzata

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2.

B E S Z Á M O L Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. B E S Z Á M O L Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL A tájékoztatót előzetesen véleményezi a Pénzügyi és Ügyrendi

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. 1. Javaslat fellebbezések elbírálására (írásbeli előterjesztés) Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. 1. Javaslat fellebbezések elbírálására (írásbeli előterjesztés) Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2011. január 19-én 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal dísztermében (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 12-i rendkívüli

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. február 15-ei ülésére. Dombóvár Város Önkormányzatának 2010.

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. február 15-ei ülésére. Dombóvár Város Önkormányzatának 2010. Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. február 15-ei ülésére Tárgy: Dombóvár Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetése Előterjesztő: Patay Vilmos

Részletesebben

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Tartalomjegyzék 2010. évi költségvetés általános indoklása Budaörs Város Önkormányzat 2010. évi költségvetésének általános indokolása...1 oldal

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

8782 Zalacsány, Zrínyi M. u. 6. Jelen vannak: Nagy Lászlóné Polgármester

8782 Zalacsány, Zrínyi M. u. 6. Jelen vannak: Nagy Lászlóné Polgármester 1 Jegyzőkönyv Készült: Zalacsány község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4.-én 18,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége

Részletesebben

a Képviselő-testület 2016. február 11-én tartandó ülésére

a Képviselő-testület 2016. február 11-én tartandó ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2016. február 11-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat Gödöllő város 2016. évi költségvetésére Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

A költségvetési tervezés megalapozása

A költségvetési tervezés megalapozása Ö CS KÖZSÉG ÖNKORMÁN Y Z AT A P O L G Á R M E S T E R 8292 ÖCS, Béke u. 35. (88) 263-001 fax:(88) 263-001 Ügyszám: 11/198/2015. Az előterjesztést összeállította: Sárfi Józsefné Tárgy: Öcs község Önkormányzatának

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó Elıterjesztı: Dr. Faragó Péter Polgármester Készítette: Dr. Márton Kinga Jegyzı SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ TESTÜLETÉNEK T Á J É K O Z T A T Ó SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDÁLKODÁSÁNAK

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzat A 2011. évi költségvetésének általános indokolása

Budaörs Város Önkormányzat A 2011. évi költségvetésének általános indokolása Budaörs Város Önkormányzat A 2011. évi költségvetésének általános indokolása 1. sz. melléklet Az Országgyűlés 2010. december 23-án fogadta el a Magyar Köztársaság 2011.évi költségvetéséről szóló 2010.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Nyúl Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetési koncepciója A Képviselő-testület 2015. november 24.-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Nyúl Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetési koncepciója A Képviselő-testület 2015. november 24.-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Nyúl Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetési koncepciója A Képviselő-testület 2015. november 24.-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Az egyes törvényeknek a költségvetési tervezéssel,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal dísztermében (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 25-én

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A 2013. ÉVI HELYI ADÓ BEVÉTELEKRŐL

BESZÁMOLÓ A 2013. ÉVI HELYI ADÓ BEVÉTELEKRŐL BESZÁMOLÓ A 2013. ÉVI HELYI ADÓ BEVÉTELEKRŐL Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 29-i ülésére Előterjesztő: Dr. Bagó József jegyző Készítette: Deák Gerda adóügyi

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó Sárvár város Önkormányzatának Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. március 7-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. március 7-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. március 7-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Egy orvos egy rendelő kialakítására jóváhagyott keretösszeg maradvány felosztása

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. május 15-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. május 15-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 74/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. május 15-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Beszámoló Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros

Részletesebben

Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2005. évi gazdálkodásáról

Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2005. évi gazdálkodásáról /2006. ELİTERJESZTÉS Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2005. évi gazdálkodásáról Nádudvar, 2006. április 2 Tisztelt Képviselı-testület! A helyi önkormányzatoktól szóló módosított 1990.

Részletesebben

az önkormányzat 2016. évi költségvetése

az önkormányzat 2016. évi költségvetése Újhartyán Város Önkormányzat Képviselő Testülete H e l y b e n E L Ő T E R J E S Z T É S az önkormányzat 2016. évi költségvetése 1. napirend Összeállította: Göndörné Frajka Gabriella jegyző Tóth Anikó

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l Pásztó Városi Önkormányzat Képvisel -testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990.évi

Részletesebben

E L T E R J E S Z T É S. HARKÁNY VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2015. január 15-i ÜLÉSÉRE

E L T E R J E S Z T É S. HARKÁNY VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2015. január 15-i ÜLÉSÉRE Tárgy: Beszámoló a lejárt határidej határozatokról Melléklet: E L T E R J E S Z T É S HARKÁNY VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2015. január 15-i ÜLÉSÉRE EL TERJESZT : AZ EL TERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: VÉLEMÉNYEZÉSRE

Részletesebben

Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 Iktatószám: 54-5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. január 30-án Dunaalmás

Részletesebben

2. NAPIREND: Ügyiratszám: 5/41/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2009. február 13-i nyilvános ülésére

2. NAPIREND: Ügyiratszám: 5/41/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2009. február 13-i nyilvános ülésére 2. NAPIREND: Ügyiratszám: 5/41/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2009. február 13-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: Tapolca város 2009.

Részletesebben

1. A 2013. évi költségvetés előirányzatai

1. A 2013. évi költségvetés előirányzatai A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2013. (II. 15.) önkormányzati R E N D E L E T E a Tolna Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről 1, 2, 3, 4, 5 A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az

Részletesebben

Bevezetés... 3 Az ügyiratforgalom alakulása... 4 Szociális ellátások... 5 Közgyógyellátás... 5 Aktív korúak ellátása... 5 Rendszeres gyermekvédelmi

Bevezetés... 3 Az ügyiratforgalom alakulása... 4 Szociális ellátások... 5 Közgyógyellátás... 5 Aktív korúak ellátása... 5 Rendszeres gyermekvédelmi Beszámoló A Bordányi Polgármesteri Hivatal 2015. évi tevékenységéről Bevezetés... 3 Az ügyiratforgalom alakulása... 4 Szociális ellátások... 5 Közgyógyellátás... 5 Aktív korúak ellátása... 5 Rendszeres

Részletesebben

Előterjesztő: Á c s János polgármester TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! Az irányelvek a koncepció szerint a következők voltak:

Előterjesztő: Á c s János polgármester TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! Az irányelvek a koncepció szerint a következők voltak: 2. NAPIREND: Ügyiratszám: 5/18.028 /2006. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. február 10-i ülésére Tárgy: Tapolca város 2006. évi költségvetéséről és a végrehajtásával kapcsolatos egyes

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-29/2015. Tárgy: A 2015. évi költségvetési rendelet II. változatának

Részletesebben

SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE

SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2016. április havi ülésére Tárgy:

Részletesebben

1. oldal. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése

1. oldal. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése 1. oldal Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5083. Kengyel, Szabadság út 10. Telefon: 56/583-400. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 11-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 11-i rendes ülésére 8. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 11-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvár Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Képviselő-testület! Herceghalom község 2013. évi költségvetése a Magyar Köztársaság 2013. évi költségvetéséről szóló 2012. CCIV. törvény, a költségvetési szervekre vonatkozó hatályos jogszabályok,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tárgy: Tengelic Község Önkormányzata 2012. évi Költségvetési Koncepciója

ELŐTERJESZTÉS. Tárgy: Tengelic Község Önkormányzata 2012. évi Költségvetési Koncepciója ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Tengelic Község Önkormányzata 2012. évi Költségvetési Koncepciója Az előterjesztést megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság Tengelic Cigány Kisebbségi Önkormányzat Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA a 12/2010. (V.03.) ÖKT számú rendelettel elfogadott a 2009 évi költségvetés végrehajtásáról Előterjesztő: Wittinghoff Tamás polgármester Tartalomjegyzék

Részletesebben

SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e. A rendelet hatálya. A költségvetés címrendje

SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e. A rendelet hatálya. A költségvetés címrendje SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e Az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 3/2008.(II.21.) SKKT rendelete módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról Az

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2010. február 17-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2010. február 17-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S 3. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 17-i ülésére Tárgy: A társulás által fenntartott intézmények éves költségvetésének elfogadásához előzetes

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. Tel/Fax: 56/552-022

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. Tel/Fax: 56/552-022 ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. Tel/Fax: 56/552-022 E L Ő T E R J E S Z T É S Újszász Város Képviselő-testületének 2009. december 01.-i ülésére Újszász Város Önkormányzatának

Részletesebben

I. rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya

I. rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2013.(VIII.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről és elidegenítéséről Balatonfüred Város Önkormányzatának

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL TÉGLÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉTŐL 4243 TÉGLÁS, KOSSUTH U. 61. sz. T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL A hivatal látja el az önkormányzatnak, illetve a jegyzőnek jogszabályokban

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal dísztermében Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 21-i munkaterv szerinti nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

1 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. szeptember hó 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A

1 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. szeptember hó 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 200. szeptember hó 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Javaslat a 200. évi költségvetési rendelet módosítására I. A közgyőlés

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL ------------------------------------------------------------- 4492 Dombrád, Rákóczi út 36. Tel/fax: (45) 465-001, 565-002 Száma: 609-10/2013. Beszámoló - A Képviselő-testülethez

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2012. február 15-én 14 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2012. február 15-én 14 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28 i nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28 i nyilvános ülésén. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: 510-3 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. április 30-án, Újtikoson a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Újtikosi Kirendeltségének hivatalos helyiségében Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő-testület

Részletesebben

M E G H Í V Ó N A P I R E N D:

M E G H Í V Ó N A P I R E N D: M E G H Í V Ó Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 14-én /csütörtökön/ 16.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal nagytermében /Sárvár, Várkerület 3. II.em./ ülést tart, amelyre

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban JEGYZŐKÖNYV Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban Határozatok száma és tárgya: 66/2013. Közös Önkormányzati

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1999. szeptember 9-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1999. szeptember 9-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1999. szeptember 9-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: 1999. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása - A közgyűlés 16 igen, egyhangú

Részletesebben

JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. 50-2 /2012. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László

JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. 50-2 /2012. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 4. sz. napirendi pont 50-2 /2012. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT Nógrád Megye Önkormányzatának 2012. évi költségvetésére

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. április 27 -i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. április 27 -i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. április 27 -i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2008. évi költségvetésének teljesítése Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

Polgármesteri Hivatalban végzett feladatok részletezése:

Polgármesteri Hivatalban végzett feladatok részletezése: 1 E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 19. ülésére 1. napirend: Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: Jegyzői beszámoló a Hivatal 2015.

Részletesebben

K I V O N A T. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 26-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 26-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 11-0 nem szavazattal 0 tartózkodással az alábbi 29/2015.(II.26.) sz. határozat Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felveszi naprendjére: Javaslat

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár város Önkormányzat képviselő-testületének 2011. május 10-én megtartott soron kívüli üléséről

Részletesebben

Ü G Y R E N D SZÉCSÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 1 GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA

Ü G Y R E N D SZÉCSÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 1 GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA 8. melléklet a 12/2011.(IV.20.) önkormányzati rendelethez Ü G Y R E N D SZÉCSÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 1 GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA 1 A megnevezést módosította

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A bölcsőde működésével összefüggő kérdésekről

ELŐTERJESZTÉS A bölcsőde működésével összefüggő kérdésekről Város Jegyzője 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: jegyző@ biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A bölcsőde működésével összefüggő

Részletesebben

Tárgy: Budaörs Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló

Tárgy: Budaörs Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló Budaörs Város Önkormányzat Polgármestere ELŐTERJESZTÉSE a Képviselő-testület 2014. május.-ei, valamint valamennyi Bizottság, valamint a Kamaraerdei Részönkormányzat és a Frankhegyi Részönkormányzat 2014.

Részletesebben

vállalkozó (52. 26. pont) e)17

vállalkozó (52. 26. pont) e)17 e)17 a 26.152 vállalkozó: a egyéni az A 170/2011.(VI.21.) számú képviselı-testületi határozat: a.) Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselı-testülete a helyi adórendelet felülvizsgálatára vonatkozó

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. április 26-ai ü l é s é r e

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. április 26-ai ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 79-9/2007. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. április 26-ai ü l é s é r e Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2006. évi

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2011. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendelet megalkotására Tisztelt Képviselő-testületi

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2015. évi 2. szám 2015. február KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyűlés 2015. február 26 -ai ülése RENDELETEK

Részletesebben

Tisztelt Közgyűlés! Szeged, 2012. november 27. Tisztelettel: Dr. Botka László polgármester

Tisztelt Közgyűlés! Szeged, 2012. november 27. Tisztelettel: Dr. Botka László polgármester Előterjesztői módosítás a 94951/2012. ikt. számú Döntés a Móra Ferenc Múzeum átvételéről és az ehhez kapcsolódó intézmények alapító okiratainak módosításáról tárgyú előterjesztéshez (19-es napirendi pont)

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2016. február 15. napján 10:30 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2016. február 15. napján 10:30 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Hunya Község Önkormányzata 5555 Hunya, Rákóczi út 19. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2016. február 15. napján 10:30 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Községháza Ülésterem

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Képviselő-testület. 2011. április 28. napján tartandó rendes üléséhez

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Képviselő-testület. 2011. április 28. napján tartandó rendes üléséhez ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testület 2011. április 28. napján tartandó rendes üléséhez Gyomaendrőd Város Önkormányzata 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL TÉGLÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉTŐL 4243 TÉGLÁS, KOSSUTH U. 61. sz. T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL A hivatal látja el az önkormányzatnak, illetve a jegyzőnek jogszabályokban

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal dísztermében (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 27-i munkaterv

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó Kazincbarcika Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról.

B E S Z Á M O L Ó Kazincbarcika Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról. Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: Feledi Jánosné osztályvezető Dolniczky Lászlóné költségvetési csoportvezető B E S Z Á M O L Ó Kazincbarcika Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetésének

Részletesebben

PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918

PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-178/ 2009. JAVASLAT Pásztó Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési koncepciójának

Részletesebben

HATVAN VÁROS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

HATVAN VÁROS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE HATVAN VÁROS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Mellékletek: Költségvetés szöveges indoklása Szöveges indoklás mellékletei Rendelet Rendelet mellékletei /2014. Előkészítésben részt vett: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án, 16:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza

Részletesebben

K i v o n a t. a Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2014. július 9-i ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. a Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2014. július 9-i ülésének jegyzőkönyvéből Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2014. K i v o n a t a Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2014. július 9-i ülésének jegyzőkönyvéből /Kihagyva a kihagyandókat!/ Kiskunmajsa

Részletesebben

BERHIDA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelete. a 2013. évi költségvetésről

BERHIDA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelete. a 2013. évi költségvetésről BERHIDA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetésről Berhida Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011.

Részletesebben

M e g h í v ó. 2012. szeptember 13-án (csütörtök) 17 órára. 2./ A 2012. évi költségvetés módosítása I. (11/2012.(IX. 13.

M e g h í v ó. 2012. szeptember 13-án (csütörtök) 17 órára. 2./ A 2012. évi költségvetés módosítása I. (11/2012.(IX. 13. A 2012. szeptember 13-i rendes képviselő-testületi ülés előterjesztései M e g h í v ó Rád Községi Önkormányzat Képviselő-testület 7/2010.(X. 28.) számú rendelete (SZMSZ) 8. (1) bekezdésére figyelemmel

Részletesebben

INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES INDOKLÁSA 2008. ÉV

INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES INDOKLÁSA 2008. ÉV ÉSZAK-ALFÖLDI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES INDOKLÁSA 2008. ÉV Nyíregyháza, 2009. február 28. I.) Az intézmény feladatkörének, 2008. évi tevékenységének rövid ismertetése a./alapítványok,

Részletesebben

az önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetéről Jelentés Szécsény Város Önkormányzata Vagyoni és pénzügyi helyzetéről 2010-2014.

az önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetéről Jelentés Szécsény Város Önkormányzata Vagyoni és pénzügyi helyzetéről 2010-2014. E LŐTERJESZTÉS az önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetéről Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-i ülésére Előterjesztő: Stayer László polgármester Tisztelt

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. január 28-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. január 28-án tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. január 28-án tartandó ülésére Tárgy: 2010. évi költségvetés tervezetének előzetes megtárgyalása Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzatok

Részletesebben

2014. évi 21. szám 2014. december 12. TARTALOMJEGYZÉK

2014. évi 21. szám 2014. december 12. TARTALOMJEGYZÉK 2014. évi 21. szám 2014. december 12. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 46/2014. (XII. 12.) önkormányzati rendelete a menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés díjáról

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XVI. évfolyam 4. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2015. MÁRCIUS 13. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 45/2015. (III.05.) sz. hat. Kulturális, közművelődési gazdasági ellátó szervezet

Részletesebben

2016. 01. 30. MHK Jogszabály szolgáltatás

2016. 01. 30. MHK Jogszabály szolgáltatás 89/205. (XII. 22.) FM rendelet az államot megillető halgazdálkodási jog vagyonkezelésbe, pályázati úton történő haszonbérbe, valamint alhaszonbérbe adásának egyes szabályairól 205.2.23 89/205. (XII. 22.)

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. április 16-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2011. április 16-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

Berente Község Önkormányzata 3704 Berente, Esze Tamás út 18. Tel./Fax: (48) 411-435, 512-042

Berente Község Önkormányzata 3704 Berente, Esze Tamás út 18. Tel./Fax: (48) 411-435, 512-042 Berente Község Önkormányzata 3704 Berente, Esze Tamás út 18. Tel./Fax: (48) 411-435, 512-042 Tájékoztató Berente Község Önkormányzata 2014. évi gazdálkodásról, annak első félévi helyzetéről Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2010. december 10. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2010. december 10. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben