2012. október 17. (szerda) napjára de órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2012. október 17. (szerda) napjára de. 9.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom."

Átírás

1 BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/21. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület munkaterv szerinti ülését 212. október 17. (szerda) napjára de. 9. órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme I. N y i l v á n o s ü l é s 1. Polgármesteri jelentés Elıadó: Dr. Tiba István polgármester 2. Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal munkájáról, a megjelent fontosabb jogszabályokról Elıadó: Dr. Veres Margit jegyzı 3. Elıterjesztés a Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı 211/212-es tanév eredményeirıl szóló beszámoló jóváhagyása tárgyában Elıadó: Végh Attila intézményvezetı 4. Balmazújváros Város Önkormányzatának 213. évre vonatkozó éves belsı ellenırzési tervének jóváhagyása Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester (Az elıterjesztés melléklete késıbb kerül megküldésre.) 5. Elıterjesztés az önkormányzati fenntartású köznevelési intézmények mőködtetése tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 6. Elıterjesztés likviditási terv elfogadása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 7. Elıterjesztés a Balmazújváros Alapellátó beruházás során megvalósult járulékos létesítményekkel kapcsolatos elszámolás a BalmazPharm Egészségügyi és Szolgáltató Kft.-vel Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 8. Elıterjesztés a Hortobágyi LEADER Nonprofit Kft. hiányára vonatkozó, Önkormányzat részérıl készült vizsgálat tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 9. Elıterjesztés a Magyar Vöröskereszt kérelme tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester

2 1. Elıterjesztés a járásokkal kapcsolatos együttmőködési megállapodás elfogadása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester (Az elıterjesztés késıbb kerül megküldésre.) II. Z á r t ü l é s 1. Elıterjesztés aljegyzı kinevezése tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester (Az elıterjesztés késıbb kerül megküldésre.) Balmazújváros, 212. október 12. Dr. Tiba István polgármester

3 BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE Törvényességi szempontból ellenırizte: I/1. Dr. Veres Margit Jegyzı POLGÁRMESTERI JELENTÉS a lejárt határidejő önkormányzati határozatok végrehajtásáról Tisztelt Képviselı-testület! Jelentem, hogy a Képviselı-testület által hozott határozatok közül az alábbiaknak járt le a végrehajtási határideje: 154/212. (V. 23.) Folyószámlahitel keretszerzıdés tárgyában A folyószámlahitel keretszerzıdés, mely 212. augusztus 31-én lejárt, meghosszabbításra került 212. december 21-ig. Folyamatosan megtesszük a szükséges lépéseket a hitelkeret terhére megelılegezett támogatások lehívására, illetve kintlévıségeink beszedésére. 194/212. (VI. 2.) Balmazújváros, Munkácsy M. u. 42/a. szám alatti ingatlan beépítési kötelezettségének törlése tárgyában A testületi döntésrıl az érintettet és az ügyvédjét tájékoztattuk a határozat megküldésével. 195/212. (VI. 2.) Balmazújváros, Dózsa Gy. u. 12. II. emelet 7. lakás értékesítésre kijelölése tárgyában Az értékesítésre kijelölésrıl az ingatlan bérlıjét tájékoztattuk, továbbá a forgalmi érték meghatározása végett felkértünk egy szakértıt. 196/212. (VI. 2.) Az önkormányzati tulajdonú költségalapon meghatározott lakbérő lakás pályáztatása tárgyában A pályáztatási eljárás a vonatkozó jogszabályoknak megfelelıen lezajlott. A pályázatok pontozása és a nyertes sorszámú pályázat kiválasztása megtörtént. 214//212. (VI. 29.) Balmazújváros Város Önkormányzata tulajdonában lévı gazdasági társaságok átalakulása tárgyában A határozatban foglaltak, azaz a gazdasági társaságok átalakulásával kapcsolatos feladatok ellátása folyamatosan zajlik /212. (VII. 31.) A Termál Hotel Balmaz Kft. részére a fürdı ingatlanát érintı ingatlanrészek cseréje és értékesítése tárgyában A fürdı ingatlanát érintı ingatlanrészek telekalakítási eljárása a cseréhez és értékesítéshez a vázrajzok jóváhagyásával megtörtént. 255/212. (VIII. 31.) Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévı önkormányzatok 212. évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévı önkormányzatok 212. évi támogatása II. ütemének benyújtási határideje 212. szeptember 1. napja volt. Önkormányzatunk a pályázatot határidıre benyújtotta, az elbírálás folyamatban van.

4 257/212. (VIII. 31.) A Balmazújvárosi VESZ Városi Egészségügyi Szolgálat Nonprofit Kft. ügyvezetıjének, felügyelı bizottsági tagjainak, könyvvizsgálójának megválasztása és alapító okiratának módosítása A Balmazújvárosi VESZ Városi Egészségügyi Szolgálat Nonprofit Kft. alapító okirata módosításra került, a változás bejelentési eljárás a cégbíróságnál folyamatban van. 269/212. (IX. 12.) A Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 211/212-es tanév mővészetoktatási területérıl szóló beszámoló jóváhagyása tárgyában A Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény beszámolójának jóváhagyásáról az intézmény vezetıjének tájékoztatása a Képviselı-testület errıl szóló határozata 1 példányának megküldésével megtörtént. 275/212. (IX. 12.) A Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. részére forrás biztosítása tárgyában A Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. részére a környezetvédelmi alap számla részére biztosított a vízminıség védelme érdekében forrás átutalásra került. 276/212. (IX. 12.) A Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı által benyújtandó TÁMOP A-12/1 kódszámú pályázat fenntartói támogatása tárgyában A Képviselı-testület döntése értelmében a Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı benyújtotta támogatási igényét a TÁMOP A-12/1 kódszámú pályázathoz, melyhez a fenntartói támogató nyilatkozat is csatolásra került. 278/212. (IX. 12.) Iskolatej biztosítása az általános iskolai tanulók számára címő pályázat tárgyában 212. szeptember 1-i dátummal megkötésre került az iskolatej szállításáról szóló szerzıdés a Sajt- Kalmár Kft-vel. A Balmazújvárosi Általános Iskola 4 tagintézményébe ugyanezen nappal kezdıdıen megindult az iskolatej kiszállítása, a szerzıdésben foglalt feltételekkel (adott létszámban és napokon). A szállításban fennakadás nincs, a minıségben kifogást nem találtunk. 279/212. Maximális osztály/csoportlétszám túllépésének engedélyezése tárgyában A maximális osztály/csoportlétszám túllépésére vonatkozóan a Képviselı-testület errıl szóló határozata 1-1 példányának megküldésével az érintett intézmények vezetıinek tájékoztatása megtörtént. Határozati javaslat A lejárt határidejő önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri jelentés elfogadásáról Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a lejárt határidejő önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri jelentést elfogadja. Balmazújváros, 212. október 11. Dr. Tiba István polgármester 2

5 TÁJÉKOZTATÓ I/2. A Polgármesteri Hivatal munkájáról, a megjelent fontosabb jogszabályokról A Szervezeti és Mőködési Szabályzat 25. -a a jegyzı számára elıírja, hogy tájékoztassa a Képviselı-testületet a hivatal munkájáról és az ügyintézésrıl, valamint a megjelent és a testület hatáskörét érintı új jogszabályokról. Ezen kötelezettségének az alábbiak szerint kívánok eleget tenni. A Szociális csoport jelenti: Helyben tanulók, balmazújvárosi lakcímmel rendelkezı tanulók részére 212. szeptember hónapban ismét megállapításra került az utazási támogatás, amennyiben a helyi menetrend szerinti buszjáratra 212. szeptember, október november és december hónapokra bérletet vásárolt a szülı. Összesen 632 gyermek részesült a négy havi bérlet árának erejéig (3.12,- Ft/fı) támogatásban. Az Országgyőlés 212. július 9-én elfogadta az egyes szociális tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról szóló 212. CXVIII. Törvényt, mely újraszabályozta az iskoláztatási támogatás felfüggesztésének és szüneteltetésének rendszerét. A törvényi szintő szabályok az új tanítási év kezdetétıl, 212. szeptember 1-jétıl léptek hatályba. A módosítások lényegi elemei a következık: - 5 kötelezı tanórai foglalkozás elmulasztása esetén minden gyermekre, a gyermek életkorától, és a család jövedelmi helyzetétıl függetlenül ugyanaz a jogkövetkezmény vonatkozik, azaz ilyen esetben az iskoláztatási támogatás folyósítása szünetel. - Megszőnik a felfüggesztés jogintézménye, azaz a családi pótlékot nem kell családtámogatási folyószámlára folyósítani, visszamenıleges kifizetésre ismételt iskolába járás esetén sem kerülhet sor. - Az iskoláztatási támogatás szüneteltetésének idıtartama alatt a rászoruló, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek sem kaphatják meg a természetben nyújtott ellátást. - A szüneteltetés megszüntetését a jegyzınek akkor kell kezdeményeznie, ha a gyermek igazolatlan hiányzásai az öt kötelezı tanórai foglalkozást nem haladják meg. Ez enyhítést jelent a korábbi szabályokhoz képest, mivel a szünetelés/felfüggesztés megszüntetésére csak akkor kerülhetett sor, ha a gyermek egyáltalán nem hiányzott. - Az átmeneti rendelkezések szerint a családtámogatási folyószámlán összegyőjtött összeget a jogosultak elveszítik, ha a törvény hatályba lépését követı elsı felülvizsgálat alkalmával a gyermek 5 kötelezı tanórai foglalkozásnál többet mulaszt. Településünkön az iskoláztatási támogatás felfüggesztése 14 gyermeket, míg a szüneteltetés 17 gyermeket érint. Ezen gyermekek szüleit 212. szeptember hónapban tájékoztattuk az új jogkövetkezményekrıl. Emıdi Sándor beruházási, pályázati, kommunális és vagyonügyekben az alábbiakat jelenti: Az Idısek Otthona bıvítés használatbavételi engedélyezési eljárása lezárult, eljáró hatóságként Hajdúböszörmény város jegyzıje a használatbavételi engedélyt kiadta, melyet a mőködtetı kistérségi intézménynek megküldtünk. A továbbiakban a mőködési engedélyezési eljárás ügyében a mőködtetı kistérségi intézmény jár el, mind a gondozói szárny, mind a konyha átalakítása ügyében. A Dózsa Gy. u szám alatti szakellátó központ használatbavételi engedélyezési eljárása is megtörtént, az engedélyt eljáró építési hatóságként Nádudvar város jegyzıje adta ki. 1

6 A Debreceni úti kerékpárút pótközbeszerzési eljárása során a szerzıdéskötés megtörtént, a generál kivitelezı az érintett vezeték kiváltásokra a szolgáltatókkal és az alvállalkozókkal megállapodott. A Semsey kastély mőemléki helyreállítási munkák kivitelezése folyamatban van, a pinceszinten folyamatban van talajvíznyomás és talajvíznedvesség elleni szigetelés. A statikai szakvélemények és statikai tervek szerint a mőemléki hatósági engedélynek megfelelıen a kastély régi tetıszerkezetét teljes mértékben el kellett bontani, s az állékonyság miatt a falazott kémények visszabontását is el kellett végezni. Szintén tartalmazza a terv az emeleti szint fölötti csapos gerenda zárófödém teljesmértékő visszabontását és ezen munkálatok is folyamatban vannak. A helyreállítási munkáknál hetente átlagosan 2-3 alkalommal helyszíni egyeztetések történnek a fıvállalkozó, a beruházó és mőszaki ellenır bevonásával. A feltárások során elıre nem látható szerkezeti változások és kialakítások miatt több alkalommal be kellett vonnunk a mőemléki hatóságot, illetve a tervezıket. A kivitelezés megfelelı ütemére és gyorsítására építési napló bejegyzéssel felhívtuk a generál kivitelezı figyelmét, mivel az idıjárási körülmények érdekében indokolt a földszínt feletti új zárófödém, a tetıszerkezet és a tetıfedés kivitelezése. Ugyancsak több alkalommal szorgalmaztuk a pince és falszigetelési munkák ütemének gyorsítását is a szerzıdéses határidıre és mőszaki készültségére figyelemmel. Folyamatosan résztvesz az osztály a városközpont rehabilitáció pályázatával összefüggı tervezési egyeztetésekben és a beruházás elıkészítésében, mőszaki tartalmával kapcsolatos egyeztetésekben. Elkészültek és leszállításra kerültek korábbi képviselı-testületi döntésnek és a tervezıi szerzıdésnek megfelelıen a belvízrendezés kiviteli tervei. Folyamatban van a Képviselı-testület legutóbbi ülése alapján hozott döntésre figyelemmel a Sporttér utcai rendezvénycsarnok módosítására vonatkozó uszoda és járulékos létesítmények engedélyezési terve. A terveket a megbízott tervezıknek 212. október 26- ig kell leszállítani, s ezután azonnal benyújtásra kerül a módosított engedélyezési eljárásra. Az Arany J. utcai Ifjúsági és Közösségi Ház kivitelezés befejezése után megkértük a használatbavételi engedélyt. Környezetvédelemmel kapcsolatosan a nyár végi és öszi idıszakban folyamatos ellenırzéseket tartottak az osztály munkatársai a parlagfő és egyéb gazos területek megszüntetésével kapcsolatban. Korábbi győjtıút pályázathoz kapcsolódó rendezési terv módosításával kapcsolatban az érintett szakhatóságokkal és Állami Fıépítészi Hivatallal rövidesen lezárulnak az egyeztetések, s a győjtıút módosításával kapcsolatos jóváhagyást várhatóan november hónapban benyújtjuk a Képviselı-testületnek. A Balmazújváros-Nagyhegyes kerékpárút beruházás elıkészítésével kapcsolatban továbbra is van folyamatban ingatlanrészekkel kapcsolatos földhivatali eljárás, az érintett nyomvonalon lévı termıföld minısítéső ingatlanok tekintetében a mővelési át kivonása megtörtént. Feldolgozásra került az ebösszeírás befejezése után az ebrendészeti hozzájárulás kivetése. A mintegy 3 egyedi határozat meghozatala és kézbesítése 212. október 1-ig jelentıs részben megtörtént. A helyi rendelet szerint az ebek után befizetendı hozzájárulás határideje 212. október 3. A hatályos törvény szerint a 212. január 1-jén a tulajdonosoknál meglévı és összeírt ebek tekintetében volt kivethetı a hozzájárulás. Folyamatosan részt vesz az osztály két munkatársa a belvízrendezéssel, közterületek rendezésével, környezetvédelmi munkákkal kapcsolatos közhasznú munkák koordinálásában és irányításában. 2

7 Csiha Gábor, a Hatósági Osztály vezetıje jelenti: Építésügy Az Építési Csoport jelenleg folyamatban lévı jelentısebb feladatai, folyamatban lévı ügyei: Csarnok épület építési engedélyezése Debreceni Városi Bíróság épületének építési engedélyezési eljárásának hosszabbítása Virágoskút Ökoturisztikai szolgáltató építési engedélyezése Hajdúszoboszló termálfürdı bıvítés és korszerősítés építési engedélyezése Hajdúszoboszló extrém csúszda park építési engedélyezése Ötcsoportos óvoda és református általános iskola engedélyezése Nádudvaron Balmazújvároson géptároló szín használatbavételi engedélyezése Hortobágy- Szettyényes épület állagvizsgálata Bejelentés köteles épületek használatbavételi engedélyezése Balmazújváros állattartó telep korszerősítés bıvítés-építés engedélyezése Öltözı építési engedélyezése Tiszacsegén Balmazújváros Veres P. u. 7. életveszélyes társasház végrehajtási eljárása Tiszacsege sertéstelep épületeinek használatbavételi engedélyezési eljárásai Tüzép telep épület felújítások, átalakítások építési engedélyezése Hatósági bizonyítványok kiadása Pályázatokhoz nyilatkozat és igazolás kiadása Zajterhelési határérték megállapítása Életveszélyes épületek bontatásra kötelezése Balmazújváros, Egyek és Tiszacsege településen Bejelentés köteles építési munka nyilvántartásba vétele, és határozattal való tudomásul vétele folyamatosan mind a négy településen Lakóépület építési és használatbavételi engedélyezései Bontás bejelentésének nyilvántartásba vétele mind a négy településen Lejárt építési engedélyek jogszabály általi helyszíni ellenırzési kötelezettség teljesítése Belföldi jogsegély kérése építési engedély ügyében Szakhatósági állásfoglalások kiadása - a Földhivatalnál folyó telekalakítási ügyekben - a TIKTVF-nél folyó vízjogi létesítési ügyekben - a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalnál folyó mőemléki épületek engedélyezési ügyeiben - a Nemzeti Közlekedési Hatóságnál folyó útépítési ügyekben - az okmányirodánál folyó mőködési engedélyezési ügyekben 211. évi statisztikai adatszolgáltatások folyamatosan, egy féle havi és kétféle negyedéves gyakorisággal Elektronikus építési engedély nyilvántartás vezetése napi rendszerességgel Váti adatszolgáltatás negyedévi rendszerességgel Jogszabály által elıírt, településenként 16 féle hatósági nyilvántartás vezetése folyamatosan Illetékkedvezmény megállapításához adatszolgáltatás az APEH felé OKMÁNYIRODA A 213. januári Járási Hivatallá majd Kormányablakokká való átalakulással kapcsolatosan megtörtént az ügyintézık Kormányhivatali munkakör betöltéséhez szükséges szóbeli meghallgatása. 3

8 Közlekedési igazgatás Folyamatosan növekszik az illetékességi területünkön kívül lakó ügyfelek száma. Az elmúlt jelentésem óta az alábbi ügyekben jártunk el: - Gépjármő ügyben 96 db ügyirat érkezett, ebbıl határozattal zárult 63 db ügy. - Vezetıi engedély visszavonása ügyben 5 db ügyirat érkezett, ebbıl határozattal zárult 5 db ügy. - Átírással, üzembentartói bejegyzéssel kapcsolatos kérelem 65 db érkezett. - Forgalomból történı kivonások száma kérelemre 52 db. - Adatváltozás miatt 97 db forgalmi engedélyt kellett kicserélnünk. - Állandó vezetıi engedélyt 123 esetben adtunk ki. - Ideiglenes vezetıi engedély 4 db került kiadásra. - Kiadott nemzetközi vezetıi engedély kiadására nem került sor. Vállalkozói igazolvány, mőködési engedély, telepengedély, parkolási igazolvány A vállalkozói törvény alapján a Hatóság a nyilvántartásba vételt követı 3 napon belül ellenırzi, hogy az egyéni vállalkozó mőködése megfelel-e a jogszabályi rendelkezéseknek. Amennyiben az ellenırzés során a tevékenység megkezdésének vagy folytatásának akadálya merül fel, és Hatóság a tv.-ben foglalt jogkövetkezményekre való figyelmeztetéssel felszólítja az egyéni vállalkozót, hogy az akadályt hárítsa el. Ennek eredménytelensége esetén a Hatóság a tevékenység folytatását megtiltja. A jogerıs döntésrıl a nyilvántartást vezetı szervet értesíteni kell. A személyi és tárgyi feltételek vizsgálata történhet idézés formájában az Okmányirodában, vagy helyszíni ellenırzés alkalmával. Ez az utólagos ellenırzés sok esetben ismételt idézés követ, illetve ha a vállalkozó a helyszínen nem ellenırizhetı le, újabb helyszínelés válik szükségessé. További változás, hogy megszüntek a korábbi TEÁOR kódok és helyettük ÖVTJ számok léptek hatályba. Egy adatváltozásnál egyeztetés szükséges, hogy megfelelı tevékenységi kör szerepeljen a vállalkozásban. A hibásan és hiányosan érkezett egyéb ügytípusok tekintetében kérelmek esetében mindig visszaigazolás szükséges, mivel csak hibátlan kérelem esetén dolgozható fel az adott ügy. Papíralapú ügyintézés az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének elsı vállalkozói igazolvány kiváltása továbbá a vállalkozás megszüntetésének esetében lehetséges. Parkolási igazolvány ügyintézés során szükségessé vált adott ügytípusok esetében a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Rehabilitációs szakigazgatási szervének megkeresése az ügyfelek súlyos mozgáskorlátozottságának megállapítása érdekében. Feladatunk kiegészült a mozgáskorlátozottak gépjármőadó-mentességének ügyében történı közremőködésében. Okmányirodánk keresi meg a Rehabilitációs Szakigazgatási Szervet a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeirıl szóló 12/211. (VI. 29.) Korm. rendelet szerint elfogadható szakvélemény kiadása érdekében, mely jelentıs többletmunkával jár. (Balmazújváros, Egyek, Hortobágy) Eljárunk a szálláshely-üzemeltetési engedélyek kiadása ügyében. A szálláshelyüzemeltetési engedéllyel rendelkezı szálláshelyekrıl nyilvántartást vezetünk. Eljárunk a bejelentés-köteles és telepengedély-köteles ipari tevékenységek engedélyezése ügyében. Ügyfélkapu regisztráció és módosítás: 49 db. Helyszíni ellenırzések Balmazújvárosban (üzletek és egyéni vállalkozók esetében): 12 db. Mőködési engedélyekkel kapcsolatos ügyek (üzletnyitás, üzemeltetı váltás, termékkör bıvítés és megszőnés miatt, piaci tevékenység nyilvántartásba vétele, TAKARNET használat): 22 db. Parkolási igazolvány: 14 db. Egyéni vállalkozói ügyek száma: 72 db. 4

9 Bejelentés-köteles ipari tevékenység nyilvántartásba vétele: 3 db. Rendezvénytartási engedélyezési ügyintézés: 4 db. Folyamatos nyilvántartás vezetése és frissitése a városi honlapon az üzletek és telepengedély köteles tevékenységek vonatkozásában. Anyakönyvi igazgatás Állampolgársági eskütétel 1 alkalommal volt, amely során 4 fı vehette át a Honosítási okirat -ot. Új kérelmet 5 fı adott be. Az elmúlt jelentésem óta helyben születés nem volt. 15 helyben anyakönyvvezett haláleset történt Balmazújvároson. Házasságkötésre 8 esetben került sor, névadóra pedig 6 alkalommal. A vizsgált idıszakban 22 db hagyatéki és póthagyatéki eljárás indult, ebbıl hortobágyi 5 db volt. Anyakönyvi kivonat kiadására 46 esetben került sor, 8 esetben történt házassági névmódosítás. Születendı gyermekre tett teljes hatályú apai elismerı nyilatkozatot 1 esetben rögzítettünk. Születési családi és utónév változtatás iránti kérelem nem érkezett. Külföldi személy Magyarországon történı házasságkötés engedélyezésére nem került sor. A családi állapot igazolásának szabályai is változtak, e szerint a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló évi LXVI. törvény 24/B. (2) bekezdése alapján az érintett személy kifejezetten eltérı kérelme hiányában a nyilvántartás alapján kiadott hatósági bizonyítványban a családi állapotra vonatkozó adatot a házas vagy bejegyzett élettárs, elvált vagy elvált bejegyzett élettárs, illetıleg özvegy vagy özvegy bejegyzett élettárs megjelöléssel kell kötelezıen feltüntetni. Személyi azonosító és lakcím igazolvány ügyintézés Az elmúlt jelentésem óta személyi azonosító és lakcím igazolvány terén az alábbi esetekben jártunk el: Állandó személyi azonosító igazolvány kiadásával kapcsolatban: - Lejárt, vagy érvényes szig. cseréje 181 db. - Elvesztés miatti pótlás 12 db. - Eltulajdonítás miatti pótlás 8 db. - Megrongálódás miatti pótlás 3 db - Aláírás hiány miatt szig. cseréje: 1 db - Szig. adatok változása 16 db. - Elsı kiadás 14. életév alatt 21 db. - Elsı kiadás 14. életév felett 7 db. Ideiglenes személyi azonosító igazolvánnyal kapcsolatban: - Lejárt vagy érvényes szig. cseréje 47 db. - Elvesztés miatti csere 9 db. - Eltulajdonítás miatti pótlás 6 db. - Megrongálódás miatti pótlás 2 db. - Szig. adatok változás miatti csere 2 db. Diákigazolvánnyal kapcsolatban: 212. szeptember 5. napjától 212. október 1. napjáig összesen 117 db NEK adatlap került kiadásra diákigazolvány igényléséhez. Útlevél Külföldi felhasználás céljából kért és felül hitelesítendı hatósági bizonyítványt a KEK KH állítja ki abban az esetben, ha a KÜM általi felülhitelesítése szükséges. A KEK KH-nál a vonatkozó kérelem benyújtására mind levélben, mind szóban lehetıség van. Amennyiben levélben kerül benyújtásra, úgy azt a KEK KH 194 Budapest, Balázs Béla utca 35. sz. 5

10 címre kell megküldeni, személyes benyújtásra a központi okmányirodában (1133 Budapest, Visegrád u ) van lehetıség. A kérelem elıterjeszthetı a külföldi lakcím szerint illetékes magyar külképviseleti hatóságnál is. Az elmúlt idıszakban 23 útlevél került kiadásra. A Pénzügyi Osztály jelenti: Költségvetési csoport Eleget tettünk valamennyi bevallási kötelezettségünknek, különösen a havi adóbevallásoknak. Benyújtásra került szeptember 1-ig az ÖNHIKI pályázat II. üteme, melynek elbírálása jelenleg folyamatban van, bízunk a pozítiv elbírálásban. Az eltelt idıszakban folyamatosan elláttuk a szennyvíz beruházáshoz kapcsolódóan kötött ltp. számlákkal kapcsolatos megnövekedett ügyintézést. A 211. december 31-ig megfizetett ltp. hozzájárulást teljesítı 77 fı számlájának lezárását kezdeményeztük az OTP Bank Nyrt.-nél. A számlák lezárásával egyidıben a 77 fı részérıl a közmőfejlesztési hozzájárulás teljesítetté vált, így ezen emberek jogosulttá válnak a befizetett 95.94,- forint 15 %-nak közmőfejlesztési hozzájárulás címén történı vissza igénylésére. Ezen lakosok figyelmét értesítés formájában felhívtuk nyilatkozatuk megtételére. A visszajuttatott igények alapján október 2-ig a MÁK elektronikus rendszerén keresztül megigényeljük a kifizetéshez szükséges összeget, ezt követıen várhatóan ez évben ezen lakosok megkapják a közmőfejlesztési hozzájárulás összegét. A folyamatosan jelentkezı pályázati elszámolások, különös tekintettel a közfoglalkoztatottak havonkénti elszámolásához a bizonylatok pénzügyi teljesítése, illetve csatolása. A közfoglalkoztatott formában alkalmazott dolgozók részére heti bérszámfejtés és kifizetés szeptember 3-ig sikerült a 211. évben megelılegezett támogatási források lehívásához szükséges dokumentumokat a támogatóhoz benyújtani, így ennek eredményeként az önkormányzatunk megilletı megelılegezett összegek leutalásra kerültek. Adócsoport Az augusztus-szeptember hónapban elkészített mintegy 9166 db balmazújvárosi, valamint 9 db hortobágyi adóívet, fizetési értesítıt az adózók részére kézbesítettük. A kipostázott értesítések kézhezvételét követıen valamennyi adónem tekintetében jelentıs ügyfélforgalommal számoltunk. A szeptember havi befizetési idıszakban kiemelt figyelmet fordítunk az adószámlákkal kapcsolatos könyvelési feladatokra, az ügyfelek minél hatékonyabb kiszolgálása érdekében. Szeptember és október hónapban is eleget tettünk adatszolgáltatási kötelezettségünknek, az önkormányzati köztartozás bejelentéséhez szükséges OKO nyomtatványt elektronikus úton megküldtük a NAV részére, a nyilvántartott adózók adótartozásáról. Hortobágy község hátralékos adózóiról szeptember hónapban szintén megküldésre került az OKO nyomtatvány. Október hónap elején a befizetések lekönyvelését követıen, kipostáztuk a felhívásokat (közel 3 db) a nem fizetı adózók részére Balmazújváros tekintetében. Az adóbevételek teljesülése érdekében a végrehajtási eljárások megindítása az év hátralévı részében folyamatos lesz. Fizetési letiltások, valamint az adózók bankszámlájára kivetett azonnali beszedési megbízások benyújtása, adott esetben gépjármővek forgalomból való kivonásának kezdeményezése várható azon adózók esetében, akik határidıben nem teljesítik fizetési kötelezettségüket, azaz hátralékkal, kintlévıséggel rendelkeznek. A végrehajtási eljárások megindítása szeptember-október hónaptól Hortobágy községben is fokozottabban várható. 6

11 Folyamatosan szólítjuk fel azon adózókat, akik még nem teljesítették bevallási kötelezettségüket helyi iparőzési adó és magánszemélyek kommunális adó tekintetében is. Így az ügyfélfogadási idıben megjelent adózók részére segítséget nyújtunk bevallásuk kitöltésénél is. A napokban kaptuk meg a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft. listáját, mely a hátralékos ügyfeleket tartalmazza 21. július december 31-re terjedı idıszakra. Ezen összegek behajtását a megszokott módszer szerint végezzük. A munkatársak között egyenlı arányban kerülnek szétosztásra a hátralékos adózók, majd értesítıt küldünk a hátralék meglétérıl, és megkezdjük a behajtást. Dr. Áncsán Mariann, a Kistérségi Osztály vezetıje jelenti: I. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 212. szeptember 3. napjától kezdıdıen a mai nappal bezárólag nem volt tanácsülése. II. A Kistérségi Osztály 212. szeptember hónapjában az alábbi pályázatok megvalósítását és menedzselését végezte: 1. A Magyar Mővelıdési Intézet és Közmővelıdési Lektorátus által kiírt pályázat keretében kistérségi közmővelıdési referens továbbfoglalkoztatására nyílt lehetıség, amely pályázat a korábban azonos témakörben elnyert pályázat folytatását biztosítja. Az elnyert támogatás összege: ,- Ft. 2. A Belügyminisztérium által kiírt Idegenforgalmi közmunka program keretében 5 fı foglalkoztatására került sor a kistérség négy településérıl (Balmazújváros, Hortobágy, Egyek, Tiszacsege). Az elnyert támogatás összege: ,- Ft május 29. napjával kezdıdött és 212. szeptember 3. napjáig tartott a közmunkaprogram. Elkészítésre került a záró kifizetési csomag, záró elszámolás, amelynek a Belügyminisztérium általi feldolgozása folyamatban van. A Kistérségi Osztály 212. szeptember hónapban ellátta az állati hulladék szállítás feladatot, szervezte a Társulás által fenntartott intézmények operatív jellegő mőködését és ellátta a napi mőködéshez szükséges valamennyi feladatot folyamatos jelleggel. A Társulás által fenntartott Petıfi Sándor Kistérségi Általános Iskola, Kollégium és Nevelési Tanácsadó által a TIOP pályázati kiírásra benyújtandó pályázat elıkészületi munkálatai kezdıdtek meg. A Társulás által fenntartott intézmények könyvelési feladatait is folyamatosan végzi a Kistérségi Osztály. A Titkársági Osztály jelenti: Önkormányzatunk csatlakozott a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 213. évi fordulójához. Az Emberi Erıforrások Minisztériumának Oktatásért Felelıs Államtitkársága által kiadott közlemény szerint a dokumentációs és jogszabályi változások következtében a pályázat meghirdetése a korábbiakhoz képest több idıt vett igénybe. Ennek megfelelıen az Ösztöndíjrendszer 213. évi pályázati fordulójának ütemterve úgy módosult, hogy az önkormányzatok 212. október 26-ig csatlakozhatnak, míg a hallgatók 212. november 23-ig nyújthatják be pályázataikat. Fentieknek megfelelıen ezen idıszak alatt folyamatosan fogadjuk a beérkezı pályázatokat. Azokat az ösztöndíjasokat, akik 21-tıl, 211-tıl vagy 212-tıl B típusú Bursa Hungarica ösztöndíjat kapnak (24 fı), kiértesítettük pályázatuk, szociális rászorultságuk felülvizsgálatáról. A felülvizsgálathoz szükséges igazolások benyújtási határideje: 212. november 15. 7

12 Képviselı-testületi döntésre elıkészítettük: a maximális csoport-, osztálylétszám túllépésének engedélyezését a Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı által benyújtandó TÁMOP A-12/1 kódszámú pályázat fenntartói támogatását az önkormányzati fenntartású köznevelési intézmények további mőködtetésével kapcsolatos szándéknyilatkozatot a nevelési-oktatási intézményekben a térítési díj és a tandíj összege megállapításának szabályairól szóló 27/25. (XII.1.) számú rendeletének módosítását Bursa Hungarica 213. évi fordulójához való csatlakozást A 212. évben jubileumi jutalomra betervezett közalkalmazottak jogosultsági feltételeinek törvényességi vizsgálata folyamatban van. A 3/212. (IX.28.) EMMI rendelet alapján az integrációs pályázat benyújtásához szükséges adatokat megkértük az intézményektıl. A pályázat benyújtási határideje: 212. október 19. Balmazújváros, 212. október 12. Dr. Veres Margit jegyzı 8

13 BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Törvényességi szempontból ellenırizte: Dr. Veres Margit jegyzı ELİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselı-testületének 212. október 17-én tartandó ülésére a Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı 211/212-es tanév eredményeirıl szóló beszámoló jóváhagyása tárgyában. Tisztelt Képviselı-testület! Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete 46/211. (XII.14.) számú határozatával elfogadott 212. évi munkatervének megfelelıen a Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı 211/212-es tanév eredményeirıl szóló beszámoló jelen testületi ülésen kerül megtárgyalásra. A Képviselı-testület döntése értelmében a a Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı elkészítette az intézmény beszámolóját, mely az elıterjesztés mellékletét képezi. A nemzeti köznevelésrıl szóló 211. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Knt.) 83. (2) bekezdés e) pontja rendelkezik többek között arról is, hogy a fenntartó ellenırizheti a közoktatási intézményben folyó szakmai munka eredményességét. E kötelezettségének a fenntartó a Knt. 85. (2)-(3) bekezdéseiben meghatározott, a közoktatási intézmény által készített beszámoló értékelésével tehet eleget. A fenntartó tanévenként legfeljebb egy alkalommal kötelezheti az intézményvezetıt arra, hogy az intézmény tevékenységérıl átfogó módon beszámoljon. Fent leírtak alapján kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy az intézmény által beterjesztett beszámolót megtárgyalni, a határozati javaslatról dönteni szíveskedjen. HATÁROZATI JAVASLAT a Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı 211/212-es tanév eredményeirıl szóló beszámoló jóváhagyása tárgyában Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a nemzeti köznevelésrıl szóló 211. évi CXC. törvény 83. (2) bekezdés e) pontjában biztosított jogkörében eljárva, az ugyanezen törvény 85. (2)- (3) bekezdései alapján a Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı 211/212-es tanév eredményeirıl szóló beszámolót elfogadja. A Képviselı-testület felkéri a Polgármestert, hogy a döntésrıl az érintett intézmény vezetıjét tájékoztassa. Határidı: 212. október 24. Felelıs: Dr. Tiba István polgármester Balmazújváros, 212. október 9. Dr. Tiba István polgármester

14

15 VERES PÉTER GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ 211/212. TANÉV INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ KÉSZÍTETTE: 212. OKTÓBER 1.

16 VERES PÉTER GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ 211/212. TANÉV INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Bevezető Tanulói létszám Beiskolázás mutatói Tanulói létszám mutatói Gyakorlati képzésben résztvevők mutatói Személyi feltételek Pedagógusok Technikai dolgozók Továbbtanulás, másoddiplomás képzések rendszere Továbbképzéseken való részvétel Iskolán kívüli oktatással kapcsolatos tevékenység Tárgyi feltételek Szakképzés tárgyi eszközrendszerének fejlesztése Informatikai rendszer fejlesztése Iskolabútorok Taneszközök Pénzmaradvány felhasználása Tanulmányi és vizsgaeredmények Tanulmányi mutatók Bukások Érettségi vizsgák Szakmai vizsgák Neveltségi helyzetkép Fegyelmező intézkedések, fegyelmi eljárások Hiányzások Szociális rendszer, ösztöndíjak Szakiskolai tanulmányi ösztöndíj Integrációs Pedagógiai Rendszer Kapcsolatrendszer Versenyek Rendezvények, programok A 212/213. tanév feladatai, fejlesztési területei OLDAL

17 VERES PÉTER GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ 211/212. TANÉV INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ 1. Bevezető A 211/212. tanév intézményi értékelése kettős célt szolgál: kitekintés arra vonatkozóan, hogy a 28 nyarán megfogalmazott magasabb vezetői pályázat elemei hogyan és miként voltak képesek megvalósulni az előző évek figyelembevételével, a 21/211. tanévben végrehajtott intézményi fejlesztések miképpen épültek be a 211/212. tanév rendszerébe, a tanév elején, a munkatervben megfogalmazott célok miképpen valósultak meg, s milyen feladatok, tervek kerülhetnek megfogalmazásra a 212/213-as tanévre vonatkozóan. 2. Tanulói létszám 2.1. Beiskolázás mutatói Iskolánk egyik fontos minősítési tényezője, hogy a balmazújvárosi szülők és a végzős nyolcadik osztályos tanulók milyen mértékben választják a balmazújvárosi középfokú intézményt továbbtanulási céllal. Az alábbi táblázat azt mutatja, hogy a balmazújvárosi diákok hány százaléka választja iskolánkat, illetve intézményünk által biztosított különböző képzési formákat a jelentkezés során. Megnevezés 29/21. tanévre vonatkozóan 21/211. tanévre vonatkozóan 211/212. tanévre vonatkozóan Végzett 8. osztályosok száma 231 (1%) 218 (1%) 29 (1%) Iskolába jelentkezők száma 228 (98%) 26 (94%) 2 (97%) Gimnáziumi képzés 118 (51%) 125 (57%) 123 (59%) humán irányultság 5 (22%) 7 (32%) 78 (37%) reál irányultság 57 (25%) 46 (21%) 48 (23%) angol irányultság 57 (25%) 34 (16%) 35 (17%) általános irányultság 62 (27%) 79 (36%) 9 (43%) Szakközépiskolai képzés 67 (29%) 67 (31%) 73 (35%) vendéglátás szakmacsoport 44 (19%) - 71 (34%) gépészet szakmacsoport 33 (14%) - 26 (12%) kereskedelem szakmacsoport - 47 (22%) - informatika szakmacsoport - 24 (11%) - Szakiskolai képzés 95 (41%) 77 (35%) 72 (34%) kereskedelem szakmacsoport 44 (19%) 41 (19%) 3 (14%) vendéglátás szakmacsoport 48 (21%) 56 (26%) 75 (36%) építészet szakmacsoport 39 (17%) 18 (8%) 21 (1%) gépészet szakmacsoport 31 (13%) 2 (9%) 39 (19%) 3. OLDAL

18 VERES PÉTER GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ 211/212. TANÉV INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ Az alábbi grafikon az iskolánkba jelentkezők számát, az általuk beadott jelentkezések számát mutatja arányszám alapján , 2, ,3 2,14 2,18 2,4 2, 25 1, ,,5 29/21. 21/ / /213. Jelentkezők Jelentkezések Arány, Az alábbi grafikon azt mutatja, hogy a különböző képzési típusokba a megadott férőhelyek viszonylatában hányszoros volt a túljelentkezés. 2,5 2, 1,92 1,97 2,1 2,18 1,89 1,5 1, 1,91 1,77 1,79 1,85 1,51 1,58 1,36 1,27 1,13 1,11 1,15,5, 29/21. 21/ / /213. Iskola Gimnázium Szakközépiskola Szakiskola, szakképzés A táblázat és a grafikon adataiból megállapítható: az előző tanévekhez képest minden tanévben nő az érdeklődés iskolánk iránt, annak ellenére, hogy folyamatosan csökken a végzős nyolcadikosok száma, egyre többen jelentkeznek gimnáziumi, szakközépiskolai képzésbe, ezzel szemben szakiskolai képzésbe pedig egyre kevesebben a végzett nyolcadikos tanulók körében, gimnáziumi képzésben a humán és az általános irányultságú képzés iránt megnőtt az érdeklődés az angol nyelv irányultságú képzéssel ellentétben, 4. OLDAL

19 VERES PÉTER GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ 211/212. TANÉV INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ szakközépiskolai képzésben az utóbbi évek adatai alapján megfigyelhető, hogy a gépészet és az informatika szakmacsoportos képzés iránt az érdeklődés nagymértékben csökkent, ezzel szemben a vendéglátás és a kereskedelem szakmacsoportos képzés iránt viszont megnőtt, szakiskolai képzésben hasonlóan a szakközépiskolai képzéssel a vendéglátás szakmacsoportos képzésre való jelentkezés évről-évre folyamatosan nő, miközben a kereskedelem szakmacsoportos képzésre viszont folyamatosan csökken. A beiskolázás másik fontos mutatója, hogy a meghirdetett férőhelyek számához viszonyítva hány jelentkező iratkozott be 9. évfolyamra. Megnevezés 29/21. tanévre vonatkozóan 21/211. tanévre vonatkozóan 211/212. tanévre vonatkozóan Iskolába beiratkozottak száma 166 (81%) 137 (67%) 13 (64%) Gimnáziumi képzés 55 (81%) 54 (79%) 48 (71%) humán irányultság 14 (82%) 16 (94%) 17 (1%) reál irányultság 1 (59%) 11 (68%) 5 (3%) angol irányultság 17 (1%) 11 (65%) 9 (53%) általános irányultság 14 (82%) 16 (94%) 17 (1%) Szakközépiskolai képzés 31 (91%) 26 (76%) 3 (88%) vendéglátás szakmacsoport 16 (94%) - 17 (1%) gépészet szakmacsoport 15 (88%) - 13 (77%) kereskedelem szakmacsoport - 13 (76%) - informatika szakmacsoport - 13 (76%) - Szakiskolai képzés 8 (78%) 57 (59%) 52 (61%) kereskedelem szakmacsoport 28 (82%) 2 (59%) 7 (41%) vendéglátás szakmacsoport 11 (65%) 16 (95%) 23 (68%) építészet szakmacsoport 19 (111%) 9 (53%) 9 (53%) gépészet szakmacsoport 22 (65%) 12 (35%) 13 (77%) Az adatokból megállapítható: a tavalyi évhez képest csökkent a beiratkozott tanulók száma, közel hasonló mértékben, ahogyan csökkent a végzős nyolcadikos tanulók száma, lényeges csökkenés a gimnáziumi képzésben mutatkozik, érezhető a debreceni középiskolák elszívó hatása, egyre erősebb a nyolcadikos tanulók elvágyódása Balmazújvárosról nevesincs, ismeretlen, szolgáltatásaiban kevésbé vonzó gimnáziumokba, szakközépiskolákba, esetleg szakiskolába Tanulói létszám mutatói Az iskola tanulóinak számát és az előző tanévhez képest a létszámnövekedés/létszámcsökkenés arányát mutatja az alábbi táblázat. Az adatok a szeptember 1-ei állapotot tükrözik. 5. OLDAL

20 VERES PÉTER GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ 211/212. TANÉV INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ Tanév Összlétszám Növekedés az előző tanévhez képest Gimnáziumi létszám (nappali) Szakközépiskolai létszám Szakiskola Szakképző létszám 26/ /28. 75,14% /29. 79,56% / ,94% / ,81% / ,24% A táblázat adataiból kiolvasható: csökkent az iskola tanulói létszáma, döntő mértékben annak, hogy a balmazújvárosi végzős tanulók száma is csökkent, az iskolánk iránt megnövekedett érdeklődés ellenére a létszám azért csökkent nagyobb mértékben, mint a végzős nyolcadikosok száma, mert a jelentkező tanulók döntően nem első helyként nevezik meg iskolánkat, a szakiskolai létszám növekedése, stagnálása az előző évekhez képest két tényezőnek is köszönhető: - szakképzés 11. évfolyamára egyre több olyan tanuló jelentkezik, akik nem az iskolánkba tanultak az előző tanévekben, vagy érettségi bizonyítvány birtokában szeretnének szakmát tanulni, - a 211/212. tanévben a szakképzési rendszerben egyaránt megtalálható volt még a 2+2 illetve a 2+3 éves szakiskolai képzés is. Az alábbi táblázat a szorgalmi időben (szeptember 1. június 15.) történő lemorzsolódást mutatja. Az induló létszám a szeptember 1-ei állapot, azt tekintjük 1%-nak, a befejező létszám a június 15-ei állapotot szemlélteti az induló létszámhoz viszonyítva. Az osztályozott létszám azokat a tanulókat jelenti, akik tanév végén minden tantárgyból osztályzatot kaptak a befejező létszámhoz viszonyítva. A grafikonból megállapítható: a lemorzsolódás a 211/212. tanévben 3,4% volt, ami 35 főt jelent, ez 7 fővel több az előző tanévhez képest. 6. OLDAL

21 VERES PÉTER GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ 211/212. TANÉV INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ Az alábbi táblázat a vidéki/balmazújvárosi tanulók arányát mutatja, az elmúlt évek tendenciájával ellentétben, a 211/212. tanévben nőtt a vidéki tanulók aránya iskolánkban. Tanév Balmazújvárosi tanulók Vidéki tanulók 28/ (81,39%) 132 (18,61%) 29/ (82,5%) 129 (17,5%) 21/ (85,3%) 19 (14,7%) 211/ (83,7%) 115 (16,3%) A tanulói létszámhoz viszonyítva a magántanulók, a nem osztályozott, a kiiratkozott és a másodszakmás tanulók számának arányát mutatja az alábbi táblázat: Tanév Magántanulók Nem osztályozottak tanulók Másodszakmás Lemorzsolódás 28/ (1,83%) 12 (1,69%) 42 (5,92%) 9 (1,26%) 29/ (1,89%) 14 (1,89%) 57 (7,59%) 8 (1,8%) 21/ (,89%) 14 (1,88%) 64 (8,61%) 8 (1,7%) 211/ (,56%) 18 (2,64%) 74 (1,51%) 9 (1,27%) A magántanulói státusz 4 fő esetében a gyermekszülés miatt született. A szakiskolai magántanulókra jellemző, hogy nem jelennek meg az osztályozóvizsgán illetve a javítóvizsgán, s ha meg is jelennek, a vizsga eredménye minden esetben elégtelen érdemjegyű, hiszen felkészületlenül jelennek meg a vizsgán. A lemorzsolódás száma fokozatosan nő az elmúlt évek viszonylatában. Az okokat - kommentár nélkül az alábbi táblázat adatai mutatják: Lemorzsolódás oka Tanulói jogviszony megszüntetése iskola kezdeményezésére augusztus 31-ei nappal Tanköteles tanuló másik intézményt választott továbbtanulási céllal Nem tanköteles tanulónak igazolatlan hiányzás miatt szűnt meg a tanulói jogviszonya Tanköteles tanuló fegyelmi határozattal másik intézménybe került áthelyezésre Nem tanköteles tanuló a tankötelezettség megszűnése után saját akaratból iratkozott ki 29/21. tanév 21/211. tanév 211/212. tanév Elhunyt Nem tanköteles tanuló sikertelen különbözeti vizsga Tanköteles tanuló házasságkötése révén tankötelezettség megszűnt Összesen: OLDAL

22 VERES PÉTER GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ 211/212. TANÉV INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ Az elmúlt éveket figyelembe véve a 211/212. tanévben volt a legmagasabb a lemorzsolódás, 74 főt érintve ez 1,51%-os mértékű. A drasztikus változás a nem tanköteles tanulók esetében következett be, akik a tankötelezettség megszűnése után a sikertelen tanulmányi eredmény miatt kiiratkoztak iskolánkból. Ezen tanulók többsége szakiskolai képzésben tanult, főleg olyan szakmákat, melyek belépési feltétele a nyolcadik évfolyam elvégzése és a 16. életév betöltése. Ennek következtében ezek a tanulók munkanélküliként vagy feketemunkásként vagy szociális segélyen élve tartják fenn magukat vagy családjukat, utóbbi csoportba főleg a lányok tartoznak, akik 18 éves korukra 2 vagy annál több gyermeket szültek. Ezen tanulók száma megháromszorozódott a 21/211. tanévhez képest Gyakorlati képzésben résztvevők mutatói A gyakorlati képzés formájának arányát reprezentálja az alábbi táblázat a gyakorlati képzésben résztvevők teljes létszámához viszonyítva a tanév kezdetén: Gyakorlati képzés 28/29. 29/21. 21/ /212. Iskolai tanműhely 82 (49%) 94 (5%) 93 (43%) 83 (37%) Tanulószerződés 81 (49%) 95 (5%) 124 (57%) 15 (63%) Együttműködési megállapodás 5 (2%) Összesen: 168 (1%) 189 (1%) 217 (1%) 223 (1%) A tanulószerződéses gyakorlati képzés aránya jelentős mértékben változott, annak köszönhetően, hogy a 29/21. tanévtől bevezetett pincér, vendéglős, pék, valamint az élelmiszer és vegyiárú-eladó szakképesítések 11. és 12. évfolyamon történő gyakorlati képzése tanulószerződés birtokában történt új cégek, vállalkozások bevonásával, A tanulószerződéses tanulók számának drasztikus emelkedése azt bizonyítja, hogy az iskola a szakképzési rendszerét a helyi munkaerő-piaci igényekhez viszonyítva sikeresen alakította át az elmúlt években, miközben az elmúlt évtizedekben kialakított erőforrásait eredményesen megtartotta, sőt, fejlesztette. 3. Személyi feltételek 3.1. Pedagógusok Az intézmény nevelési-oktatási feladatainak ellátásához a fenntartó önkormányzat 211. szeptember 1-én 52 pedagógus és 15 technikai álláshelyet biztosított.a megnövekedett adminisztrációs, gondnoki, karbantartói feladatok szakszerű ellátása érdekében iskolánk az elmúlt tanévben is igénybe vette a közcélú foglalkoztatottak alkalmazásának lehetőségét 3 fő által. A 211/212. tanévtől kezdve alkalmaz az iskola a rehabilitációs járulék terhére megfelelő szakértői vélemény alapján egy gondnokot napi 6 órában és két portást napi 4-4 órában foglalkoztatva. A 211/212. tanév személyi feltételeinek és egyidejűleg az oktatás zavartalanságának biztosítása nehéz feladat elé állította az iskola vezetését ahogyan az alábbi táblázat adatai is bizonyítják, továbbá a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal a pedagógusok végzettségére és szakképzettségére vonatkozó hatósági eljárás további munkaerő-problémákat okozott. 8. OLDAL

23 VERES PÉTER GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ 211/212. TANÉV INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ Státusz Határozatlan időre, teljes állásban kinevezett pedagógus Határozott időre, teljes állásban kinevezett pedagógus Határozott időre kinevezett, részmunkaidős pedagógus Prémiumprogramban részt vevő pedagógus Óraadó pedagógus A tanévet 43 határozatlan időre, teljes állásban kinevezett pedagógussal kezdte meg az iskola. A határozott időre kinevezett teljes állásban kinevezett 6 pedagógus közül 3-an GYES-en lévő tanárnők álláshelyére lettek kinevezve, 3 fő az adott tanévre vonatkozó feladatok ellátására szeptember 12-től egy kolléga fizetés nélküli szabadságát kezdte meg, helyére került kinevezésre határozott időre a fizetés nélküli szabadság idejére egy magyar szakos tanárnő október 14-től kezdve tartós betegségéből felépülve egy kolléganőnk megkezdhette munkáját, ennek következtében az álláshelyén lévő, helyettesítésre, határozott időre kinevezett tanárnő búcsúzott iskolánktól január 1-én Szabó Erzsébet tanárnő felmentési idejének lejárta után a megüresedett álláshelyre kinevezésre került határozatlan időtartamra Kiss István tanár úr. A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztálya által végrehajtott vizsgálat következtében az alábbi munkajogi módosításokat kellett megtenni: 4 szakoktató határozatlan idejű kinevezését határozott idejűre kellett módosítani, miközben 3 kolléga vállalta 212. szeptember 1-től a felsőfokú tanulmányok megkezdését, 1 kolléga már az előző tanévben megkezdte felsőfokú tanulmányait, 1 tanár mesterképzésben való tanulmányai miatt, aki a mesterképzésben megszerzendő szakképesítés alapján tanított tantárgyakat, utolsó évfolyamos hallgatói státusza alapján határozatlan idejű kinevezését ugyancsak határozott idejűre kellett módosítani, 1 óraadó tanárnak meg kellett szüntetni megbízási jogviszonyát nem megfelelő végzettség miatt, 1 új kollégát kellett alkalmazni óraadó tanárként, 1 új kollégát határozott időre, teljes állásban kellet alkalmazni a vendéglátás szakmacsoportos szakmák bizonyos tantárgyainak oktatására. Az új kolléga utolsó évfolyamos főiskolai hallgató volt, akit államvizsgájának napjáig lehetett alkalmazni, az eddig részmunkaidőben foglalkoztatott pedagógus kinevezését közös megegyezéssel szükséges volt megszüntetni, további foglalkoztatása óraadóként történt március 23-tól a prémiumprogramban részt vevő pedagógus nyugdíjas lett, továbbá két határozatlan időre kinevezett gyermekszülés előtt álló tanárnő helyettesítésére szükséges volt felvenni óraadóként egy pedagógust illetve alkalmazni egy pedagógust határozott idejű kinevezéssel május 2-án a Kormányhivatal Oktatási Főosztályának végzése alapján a festő szakoktatónak közös megegyezéssel meg kellett szüntetni a közalkalmazotti jogviszonyát. A hatósági vizsgálat következtében a tanév folyamán kétszer kellett módosítani a tantárgyfelosztást és az órarendet. 9. OLDAL

24 VERES PÉTER GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ 211/212. TANÉV INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ 3.2. Technikai dolgozók A pedagógus szakos ellátottság éves anomáliája mellett eltörpülnek a technika dolgozók körében bekövetkezett változások. Az iskola gazdasági vezetője kihasználva a jogszabály adta lehetőséget, a nők korhatár nélküli, negyven év jogosultsági idő utáni teljes összegű nyugdíjba menetelének lehetőségét, 212. március 16-tól kezdve felmentési idejét tölti 212. november 15-ig. Mivel az intézmény önálló gazdálkodó intézmény, gazdasági vezető nélkül nem maradhat, szükséges lett volna a gazdasági vezetői munkakör haladéktalan betöltésére. Erre közvetlen nem került sor, ezért az intézmény igazgatója az iskola gazdasági ügyintézőjét nevezte ki gazdasági vezetőnek a 368/211. (XII.31.) Kormányrendelet 11. (8) bekezdése alapján: a gazdasági vezető átmeneti vagy tartós akadályoztatása esetén a költségvetési szerv vezetője haladéktalanul köteles gondoskodni helyettesítéséről, a gazdasági vezetői álláshely megüresedése esetén annak betöltéséről. Az álláshely betöltéséig tartó átmeneti időszakra a költségvetési szerv vezetője írásban az 55. (3) bekezdéseszerinti végzettségű alkalmazottat jelöl ki a gazdasági vezetői feladatok ellátására az irányító szerv vezetőjének egyetértésével. Ez az állapot csak 212. november 15-ig tartható fenn, hiszen a volt gazdasági vezető nyugdíjba vonulásával ez a lehetőség már nem áll fenn. Az iskola zavartalan működésének biztosítása érdekében, saját költségvetési keretei között szükséges volt alkalmazni egy gazdasági ügyintézőt teljes állásban 212. november 15-ig, továbbá 4 órás megbízási jogviszony alapján egy gazdasági kisegítő alkalmazottat Továbbtanulás, másoddiplomás képzések rendszere A 211/212. tanévben öt pedagógus kolléga folytatott egyetemi tanulmányokat: saját költségégén - Szabó Lászlóné: Eötvös Lóránt Tudományegyetem, Pedagógiai és Pszichológiai Kar, fejlesztőpedagógus, levelező képzés, végzős, - Gál Judit: Debreceni Egyetem, Természettudományi Kar, tanári mesterképzési szak, okleveles kémiatanár, végzős, a továbbképzési program keretén belül - Hűséné Szabó Mária: Eszterházy Károly Főiskola, tanári mesterképzés szak, okleveles matematikatanár, végzős, - Budai Attila: Miskolci Egyetem, tanári mesterképzés szak, okleveles angoltanár, végzős, - Varsányi Edit: Debreceni Egyetem, Természettudományi Kar, tanári mesterképzési szak, okleveles kémiatanár, végzős Továbbképzéseken való részvétel Mivel a továbbképzési támogatás teljes mértéke felhasználásra került a tanulmányi szerződéssel rendelkező, mesterképzésben részt vevő pedagógusok támogatására, ezért a különböző továbbképzések finanszírozása az IPR keretén belül történt az alábbiak szerint: 15 órás, nem akkreditált Epochális oktatás megnevezésű tanfolyamon 15 fő vett részt, 8 órás, nem akkreditált IPR tanfolyamon 1 fő vett részt Iskolán kívüli oktatással kapcsolatos tevékenység Az iskolavezetés számára fontos, hogy a pedagógusok vállaljanak önkéntes alapon, iskolán kívüli oktatással kapcsolatos tevékenységet is: érettségi vagy szakmai vizsgán elnöki feladatot, az Oktatási Hivatal vagy a Kormányhivatal felkérésére szakértői megbízásokat. 1. OLDAL

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

2012. november 21. (szerda) napjára de. 9.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

2012. november 21. (szerda) napjára de. 9.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/21. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/27. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete. k ö z m e g h a l l g a t á s t

M E G H Í V Ó. Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete. k ö z m e g h a l l g a t á s t M E G H Í V Ó Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete k ö z m e g h a l l g a t á s t tart szelektív hulladékgyűjtés témában. A közmeghallgatás helye:

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/27. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete. k ö z m e g h a l l g a t á s t

M E G H Í V Ó. Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete. k ö z m e g h a l l g a t á s t M E G H Í V Ó Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete k ö z m e g h a l l g a t á s t tart Balmazújváros Sportélete, lehetıségek a sportolásra Balmazújvároson

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2010. december 10. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2010. december 10. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának Ü G Y R E N D J E 2014.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának Ü G Y R E N D J E 2014. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának Ü G Y R E N D J E 2014. I. Általános rendelkezések Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/21. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. március 18-án (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2016. március 18-án (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2015. április 15. napjára (szerda) 10.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2015. április 15. napjára (szerda) 10.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2012. szeptember 13-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2012. szeptember 13-i rendes ülésére 1 1. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. szeptember 13-i rendes ülésére Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal B épület emeleti nagytanácskozó terem Mezőkövesd, Mátyás király

Részletesebben

2015. február 18-án (szerda) napjára du. 16.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

2015. február 18-án (szerda) napjára du. 16.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

E L T E R J E S Z T É S. HARKÁNY VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2015. január 15-i ÜLÉSÉRE

E L T E R J E S Z T É S. HARKÁNY VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2015. január 15-i ÜLÉSÉRE Tárgy: Beszámoló a lejárt határidej határozatokról Melléklet: E L T E R J E S Z T É S HARKÁNY VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2015. január 15-i ÜLÉSÉRE EL TERJESZT : AZ EL TERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: VÉLEMÉNYEZÉSRE

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL TÉGLÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉTŐL 4243 TÉGLÁS, KOSSUTH U. 61. sz. T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL A hivatal látja el az önkormányzatnak, illetve a jegyzőnek jogszabályokban

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szécsény Városháza, Haynald Lajos termében tartott, 2015. augusztus 5-i rendkívüli üléséről Jelen vannak: 8 települési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal dísztermében (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 12-i rendkívüli

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s E l ő t e r j e s z t é s Nyúl Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-i ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! Nyúl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. október 30.-i ülésén

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Képviselő-testület. 2011. április 28. napján tartandó rendes üléséhez

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Képviselő-testület. 2011. április 28. napján tartandó rendes üléséhez ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testület 2011. április 28. napján tartandó rendes üléséhez Gyomaendrőd Város Önkormányzata 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület

Részletesebben

27/2006. (V. 5.) GKM rendelet. az autógáz töltıállomások építési munkáiról és építésügyi hatósági eljárásairól

27/2006. (V. 5.) GKM rendelet. az autógáz töltıállomások építési munkáiról és építésügyi hatósági eljárásairól 27/2006. (V. 5.) GKM rendelet az autógáz töltıállomások építési munkáiról és építésügyi hatósági eljárásairól Az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. -ának

Részletesebben

A számvitel és az adózás időszerű kérdései 2014

A számvitel és az adózás időszerű kérdései 2014 Madarasiné Dr. Szirmai Andrea Dr. Siklósi Ágnes Dr. Sztanó Imre Sztanó Imréné dr. Dr. Veress Attila A számvitel és az adózás időszerű kérdései 2014 PR-017/14 Tartalomjegyzék 1. A SZÁMVITEL IDŐSZERŰ KÉRDÉSEI.....................

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének. 21/2014. (X.30.) sz. önkormányzati rendelete

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének. 21/2014. (X.30.) sz. önkormányzati rendelete PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 21/2014. (X.30.) sz. önkormányzati rendelete A KÉPVISELŐ TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 1 (változtatásokkal egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

vállalkozó (52. 26. pont) e)17

vállalkozó (52. 26. pont) e)17 e)17 a 26.152 vállalkozó: a egyéni az A 170/2011.(VI.21.) számú képviselı-testületi határozat: a.) Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselı-testülete a helyi adórendelet felülvizsgálatára vonatkozó

Részletesebben

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 1/ÖK/2010.(I.28.) Határozat úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: NAPIREND: 1. 2010. évi költségvetés (I. forduló) 2. A Fıvárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat

Részletesebben

Javaslat Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2012. I. félévi tevékenységéről szóló tájékoztató elfogadására

Javaslat Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2012. I. félévi tevékenységéről szóló tájékoztató elfogadására 1 MISKOLC KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TÁRSULÁSI TANÁCSÁNAK ELNÖKE JK.9422-4/2012 előadó: dr. Tanner Éva Melléklet: 1 db Előterjesztés a Társulási Tanács 2012. szeptember 12-i ülésének 5. napirendi pontjához

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése (Pécs, Széchenyi tér 1.) p á l y á z a t o t h i r d e t

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése (Pécs, Széchenyi tér 1.) p á l y á z a t o t h i r d e t P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése (Pécs, Széchenyi tér 1.) p á l y á z a t o t h i r d e t a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 18/2013. (V. 22.)

Részletesebben

Ügymenetleírások melléklete. Kiskunmajsa Város Polgármesteri Hivatala számára

Ügymenetleírások melléklete. Kiskunmajsa Város Polgármesteri Hivatala számára Ügymenetleírások melléklete Kiskunmajsa Város Polgármesteri Hivatala számára I ADÓÜGYEK... 6 I.1 ÉPÍTMÉNYADÓ ÜGYINTÉZÉS... 6 I.2 TELEKADÓ ÜGYINTÉZÉS... 9 I.3 TARTÓZKODÁS UTÁNI IDEGENFORGALMI ADÓ ÜGYINTÉZÉS...

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2.

B E S Z Á M O L Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. B E S Z Á M O L Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL A tájékoztatót előzetesen véleményezi a Pénzügyi és Ügyrendi

Részletesebben

Előterjesztés. a Képviselő-testület 2008. szeptember 25-én tartandó ülésére. Beszámoló az adóhatósági tevékenységről. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés. a Képviselő-testület 2008. szeptember 25-én tartandó ülésére. Beszámoló az adóhatósági tevékenységről. Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés a Képviselő-testület 2008. szeptember 25-én tartandó ülésére Beszámoló az adóhatósági tevékenységről Tisztelt Képviselő-testület! Az alábbiakban szeretnék számot adni és beszámolni az önkormányzati

Részletesebben

Iktatószám: 30765/2014. Önkormányzat 2013. évi zárszámadása

Iktatószám: 30765/2014. Önkormányzat 2013. évi zárszámadása Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 30765/2014. Tárgy: Önkormányzat 2013. évi zárszámadása Melléklet: előterjesztés melléklete (8 db táblázat) 1 db határozati javaslat 1 db

Részletesebben

Polgármesteri Hivatalban végzett feladatok részletezése:

Polgármesteri Hivatalban végzett feladatok részletezése: 1 E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 19. ülésére 1. napirend: Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: Jegyzői beszámoló a Hivatal 2015.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Intézményi Társulás. 2013. május 30. napján tartandó rendes üléséhez

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Intézményi Társulás. 2013. május 30. napján tartandó rendes üléséhez ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Intézményi Társulás 2013. május 30. napján tartandó rendes üléséhez ELŐTERJESZTÉS Az Intézményi Társulás 2013. május 30-i ülésére 1. napirendi pont Tárgy:

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

398-30/2014. Tárgy: DAREH Társulás Társulási Megállapodás módosítása Mell.: egységes szerkezetbe foglalt Társulási megállapodás

398-30/2014. Tárgy: DAREH Társulás Társulási Megállapodás módosítása Mell.: egységes szerkezetbe foglalt Társulási megállapodás Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Tel.: 62/263-001 Fax: 62/263-105 398-30/2014. Tárgy: DAREH Társulás Társulási Megállapodás módosítása Mell.: egységes szerkezetbe

Részletesebben

1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2015.12.12 98 1991. évi IL. törvény

1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2015.12.12 98 1991. évi IL. törvény 1 / 81 2016.03.25. 14:05 1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2015.12.12 98 1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról Az Országgyűlés a fizetésképtelenséggel

Részletesebben

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍ VÓ FEGYVERNEK ÖNKORM ÁNYZ AT KÉPVI SEL Ő TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 26-ÁN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL A Miskolctapolcai Strandfürdő II. üteméhez kapcsolódó tervezési és szaktanácsadói szolgáltatások ellátása vállalkozási szerződés keretében részvételi felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/101 Beszerzés

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL TÉGLÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉTŐL 4243 TÉGLÁS, KOSSUTH U. 61. sz. T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL A hivatal látja el az önkormányzatnak, illetve a jegyzőnek jogszabályokban

Részletesebben

2014. évi 3. szám 2014. január 31. TARTALOMJEGYZÉK

2014. évi 3. szám 2014. január 31. TARTALOMJEGYZÉK 2014. évi 3. szám 2014. január 31. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (I. 31.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 11/2008. (II.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án, 16:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. I. Általános rendelkezések 3. II. Szervezeti szabályok 6. III. Működési szabályok 7. IV. Záró rendelkezések 10.

TARTALOMJEGYZÉK. I. Általános rendelkezések 3. II. Szervezeti szabályok 6. III. Működési szabályok 7. IV. Záró rendelkezések 10. VERESEGYHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HATÁLYOS: 2016. március 1-től TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3. II. Szervezeti szabályok 6. III. Működési szabályok 7.

Részletesebben

Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: István Zsolt igazgató BESZÁMOLÓ A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT MŰKÖDÉSÉRŐL

Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: István Zsolt igazgató BESZÁMOLÓ A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT MŰKÖDÉSÉRŐL Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: István Zsolt igazgató BESZÁMOLÓ A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT MŰKÖDÉSÉRŐL Tisztelt Képviselő-testület! Kazincbarcika Város Önkormányzata élve a jogszabályok

Részletesebben

Bevezetés... 3 Az ügyiratforgalom alakulása... 4 Szociális ellátások... 5 Közgyógyellátás... 5 Aktív korúak ellátása... 5 Rendszeres gyermekvédelmi

Bevezetés... 3 Az ügyiratforgalom alakulása... 4 Szociális ellátások... 5 Közgyógyellátás... 5 Aktív korúak ellátása... 5 Rendszeres gyermekvédelmi Beszámoló A Bordányi Polgármesteri Hivatal 2015. évi tevékenységéről Bevezetés... 3 Az ügyiratforgalom alakulása... 4 Szociális ellátások... 5 Közgyógyellátás... 5 Aktív korúak ellátása... 5 Rendszeres

Részletesebben

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21.

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

Termékismertető. OTP Jelzálogbank Zrt. 1051. Bp Nádor utca 21. OTP Bank Nyrt. 1051. Bp Nádor utca 16.

Termékismertető. OTP Jelzálogbank Zrt. 1051. Bp Nádor utca 21. OTP Bank Nyrt. 1051. Bp Nádor utca 16. Termékismertető 1. A termék megnevezése OTP Otthonteremtési Hitel új lakás vásárlásra építésre 3 vagy több gyermekes család esetén A három vagy több gyermekes családok otthonteremtési kamattámogatását

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT a Képviselő-testület 2012. december 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT a Képviselő-testület 2012. december 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Budakeszi Város Önkormányzatától JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT a Képviselő-testület 2012. december 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből A jelenlévő 9 f ő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2010. november 15-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. március 24-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának felülvizsgálata Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA LŐKÖSHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 5743 Lőkösháza, Eleki út 28. KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. december 5. KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Lőkösháza Község Önkormányzata közbeszerzéseinek lebonyolítására

Részletesebben

2015. december 16. (szerda) napjára de. 09.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

2015. december 16. (szerda) napjára de. 09.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. augusztus 17-én (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2012. augusztus 17-én (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s E l ő t e r j e s z t é s Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-i ülésére Tárgy: A Szekszárdi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása, valamint a közös önkormányzati

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l Pásztó Városi Önkormányzat Képvisel -testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990.évi

Részletesebben

Szociális célú tűzifa támogatás megállapításához

Szociális célú tűzifa támogatás megállapításához TÁJÉKOZTATÁS! Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 11/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendeletében megállapítottak szerint szociális célú tűzifa támogatást biztosít a szociálisan rászorulók

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. 1. Javaslat fellebbezések elbírálására (írásbeli előterjesztés) Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. 1. Javaslat fellebbezések elbírálására (írásbeli előterjesztés) Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2011. január 19-én 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott

Részletesebben

I. Fejezet Bevezet rendelkezések

I. Fejezet Bevezet rendelkezések Harkány Város Önkormányzat Képvisel -testületének 8/2011.(IV.13.) rendelete a Szervezeti és M ködési Szabályzatról egységes szerkezetben a 25/2011.(X.07.), a 6/2013. (IV. 3.), a 7/2013. (IV.15.) és a 14/2013.

Részletesebben

Előterjesztés a 2008. szeptember 25-én tartandó Képviselő-testületi ülésére

Előterjesztés a 2008. szeptember 25-én tartandó Képviselő-testületi ülésére Előterjesztés a 2008. szeptember 25-én tartandó Képviselő-testületi ülésére Tárgy: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodája által végzett hatósági és igazgatási munkáról Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Villamos energia 2014/S 174-307423. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Villamos energia 2014/S 174-307423. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:307423-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Villamos energia 2014/S 174-307423 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

8.3 A szülői munkaközösség... 39 8.4 Az iskolaszék... 39 8.5 Az intézményi tanács... 39 8.6 A diákönkormányzat... 39 8.7 Az osztályközösségek...

8.3 A szülői munkaközösség... 39 8.4 Az iskolaszék... 39 8.5 Az intézményi tanács... 39 8.6 A diákönkormányzat... 39 8.7 Az osztályközösségek... S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T D I Ó S G Y Ő R I G I M N Á Z I U M OM azonosító: 029 262 S z é k h e l y : 3534 Miskolc, Kiss tábornok u. 42. Fenntartó neve: Klebelsberg Intézményfenntartó

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2011. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendelet megalkotására Tisztelt Képviselő-testületi

Részletesebben

2016. Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető

2016. Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető Ügyirat szám:ii/11/63/2016 Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat 2016. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Képviselő-testület. 2013. október 31. napján tartandó rendes üléséhez

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Képviselő-testület. 2013. október 31. napján tartandó rendes üléséhez ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testület 2013. október 31. napján tartandó rendes üléséhez Gyomaendrőd Város Önkormányzata 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület

Részletesebben

1996. évi CXIII. törvény. a lakástakarékpénztárakról. A törvény hatálya. Fogalmak

1996. évi CXIII. törvény. a lakástakarékpénztárakról. A törvény hatálya. Fogalmak 1996. évi CXIII. törvény a lakástakarékpénztárakról Az Országgyűlés annak érdekében, hogy - ösztönözze a lakáscélok saját erőből történő megvalósítását elősegítő előtakarékosságot, - elősegítse a lakásvagyon

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tóthné Csetneki Ilona jegyzőkönyvvezető, Boros Lajosné Czibere Lajos, Ludmanné Papp Ilona képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Tóthné Csetneki Ilona jegyzőkönyvvezető, Boros Lajosné Czibere Lajos, Ludmanné Papp Ilona képviselők JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. augusztus 05-én de. 7,30 órakor a Nádudvari Polgármesteri Hivatal tanácstermében a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülése alkalmából. Jelen vannak: Beke

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

E.ON TISZÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZAT

E.ON TISZÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZAT 2006. szeptember 15. E.ON TISZÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZAT Bekezdés TARTALOMJEGYZÉK Oldal 1.AZ ÜZLETSZABÁLYZAT TÁRGYA ÉS HATÁLYA...5

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Az ÉMOP-4.2.1/A,B-11 kódszámú,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Edelény, 2013. február 5.

ELŐTERJESZTÉS. Edelény, 2013. február 5. ELŐTERJESZTÉS EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. FEBRUÁR 12-EI RENDES NYÍLT ÜLÉSÉRE SORSZÁM: MELLÉKLETEK: 20 DB TÁRGY: EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

EÖTVÖS10 Közösségi és Kulturális Színtér Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

EÖTVÖS10 Közösségi és Kulturális Színtér Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság EÖTVÖS10 Közösségi és Kulturális Színtér Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1067 Budapest, Eötvös u. 10. www.eotvos10.hu; Tel./fax: +36/1/690-0970; titkarsag@eotvos10.hu

Részletesebben

J a v a s l a t a 2010. évi Környezetvédelmi Intézkedési Tervről szóló tájékoztató és a 2011. évi Környezetvédelmi Intézkedési Terv elfogadására

J a v a s l a t a 2010. évi Környezetvédelmi Intézkedési Tervről szóló tájékoztató és a 2011. évi Környezetvédelmi Intézkedési Terv elfogadására J a v a s l a t a 2010. évi Környezetvédelmi Intézkedési Tervről szóló tájékoztató és a 2011. évi Környezetvédelmi Intézkedési Terv elfogadására Ózd, 2011. április 21. Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2010. április 29-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2010. április 29-i ülésére Tárgy: Vállalkozói Alap támogatási tervezetének és pályázati felhívásának elfogadása Előkészítette: Tárnok Lászlóné aljegyző, mb. oszt. vez. Csikós Józsefné Gazdálkodási Osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

K i v o n a t a Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: K i v o n a t a Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2014. (V. 29.) határozata:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2012. október 29-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS közös önkormányzati hivatal létrehozásáról

MEGÁLLAPODÁS közös önkormányzati hivatal létrehozásáról MEGÁLLAPODÁS közös önkormányzati hivatal létrehozásáról Tiszakürt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (5471 Tiszakürt, Hősök tere 1.; képviseli: Tálas László polgármester) és Nagyrév Község Önkormányzatának

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. július 30-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozóterme Jelen vannak: Bogdán

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 26-án 15,00 órai kezdettel tartott soros, nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 26-án 15,00 órai kezdettel tartott soros, nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 26-án 15,00 órai kezdettel tartott soros, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal díszterme.

Részletesebben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS Iktatószám: Alsónána Község Önkormányzata (székhely: 7147 Alsónána, Kossuth u. 27.) képviseli: Kiss Istvánné Csele Julianna másrészről Alsónyék Község

Részletesebben

Módosítva: 21/2013. (X.14.), 7/2014. (IV.04.), 18/2014. (VIII.09.), 16/2015. (V.04.), 25/2015. (XI.13.), 8/2016. (V.13.), 1. Általános rendelkezések

Módosítva: 21/2013. (X.14.), 7/2014. (IV.04.), 18/2014. (VIII.09.), 16/2015. (V.04.), 25/2015. (XI.13.), 8/2016. (V.13.), 1. Általános rendelkezések 667 Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (VII.17.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról, a vagyona feletti tulajdonjog gyakorlásának, hasznosításának és vagyonkezelésbe

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 21-én megtartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Régi Városháza Díszterme Ráckeve, Kossuth L. u.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2012. október 18-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2012. október 18-i rendes ülésére 8. számú előterjesztés Minősített többség I. határozati javaslat Egyszerű többség II. határozati javaslat ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 18-i rendes ülésére

Részletesebben

K I V O N A T. Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének. 2016. február 11-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének. 2016. február 11-i ülésének jegyzőkönyvéből Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete L a k i t e l e k K I V O N A T Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 11-i ülésének jegyzőkönyvéből Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

EGYEDI IRATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

EGYEDI IRATKEZELÉSI SZABÁLYZATA 5. sz. függelék Röszke Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatal EGYEDI IRATKEZELÉSI SZABÁLYZATA Az irattári terv az egységes iratkezelés érdekében az irattári anyagot tételekre (tárgyi csoportokra, indokolt

Részletesebben

Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal 2015. évi beszámolója

Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal 2015. évi beszámolója Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal 2015. évi beszámolója Irányadó jogszabályok: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. (3) bekezdés f) pontja szerint a jegyző évente

Részletesebben