E.ON TISZÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E.ON TISZÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZAT"

Átírás

1 2006. szeptember 15. E.ON TISZÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZAT

2

3 Bekezdés TARTALOMJEGYZÉK Oldal 1.AZ ÜZLETSZABÁLYZAT TÁRGYA ÉS HATÁLYA Az Üzletszabályzat tárgya Az Üzletszabályzat hatálya Az üzletszabályzat közzététele, az általános szerződési feltételek hatályba lépése és fogyasztók tájékoztatása FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK Csatlakozási pont Csatlakozó berendezéssel kapcsolatos fogalmak Ellátási szabályzatok Elosztóhálózat Engedélyes Fizető Fogyasztási hely Fogyasztásmérő-berendezés és kiegészítő készülékei Fogyasztó Fogyasztói szolgálat Fogyasztói vezeték Hálózati leágazópont Írásos fogyasztói megkeresés Kikapcsolás, felfüggesztés fogalmi meghatározásai A közüzemi szerződés Közvilágítással kapcsolatos fogalmak Összekötő berendezés Szerződött teljesítmények Szüneteltetés, korlátozás fogalmi meghatározásai Teljesítési hely Üzletszabályzat VET VKSZ VHSZ A KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÓ FŐBB CÉGJOGI JELLEMZŐI Az, mint közüzemi szolgáltató feladata Az működési területe Kapcsolat a fogyasztói érdekvédelmi, érdekképviseleti szervezetekkel Adatvédelem, adatbiztonság ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

4 4.1 Az ügyfélszolgálat feladata Az ügyfélszolgálat hatáskörei Ügyfélkapcsolati jellemzők IGÉNYBEJELENTÉS, TÁJÉKOZTATÁS Előzetes igénybejelentés, előzetes tájékoztatás Igénybejelentés a fogyasztó részéről Tájékoztatás az részéről FOGYASZTÁSI HELYEK, CSATLAKOZÁSOK LÉTESÍTÉSÉNEK MŰSZAKI FELTÉTELEI, HÁLÓZATRA KAPCSOLÁS Csatlakozási pont meghatározása Csatlakozó berendezés létesítése Tulajdonjogi határ, fenntartási feltételek Hálózatra kapcsolás A fogyasztók hálózatra csatlakoztatásának műszaki feltételei Érintésvédelem Az ellenőrzési jogosultsága Csatlakozási költségtérítés Tervdokumentáció Kivitelezői jogosultságok Műszaki felülvizsgálat A VILLAMOS ENERGIA KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE, MÓDOSÍTÁSA, MEGSZŰNÉSE Szerződéstervezet készítése, szerződéskötés A közüzemi szerződések típusai A közüzemi szerződések tartalmi követelményei A Villamos Energia Közüzemi Szerződés mellékletei Egyes többletszolgáltatások igénybevételének feltételei A szerződés időbeli hatálya és módosítása A közüzemi szerződés felmondása, megszűnése A kézbesítés szabályai A KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS MEGSZEGÉSE ÉS KÖVETKEZMÉNYEI Szerződésszegés az részéről Szerződésszegés a fogyasztó részéről A szerződésszegés esetére szóló biztosítékok A kötbér Kártérítés Az és a fogyasztó kötbérfizetési kötelezettség alóli mentesülése

5 8.7. Felfüggesztés eljárási rendje A kikapcsolás és visszakapcsolás eljárásrendje A VILLAMOS ENERGIA SZOLGÁLTATÁSA, VÉTELEZÉSE Együttműködési szabályok a villamos-energia rendszer engedélyeseivel, illetve a villamos-energia piac résztvevőivel A közüzemi szolgáltató és az elosztó engedélyes kereskedelmi együttműködése A Vet. 65. (2) és (3) bekezdésében meghatározott villamos energia megvásárlására vonatkozó szerződési feltételek Szolgáltatás Környezetvédelmi előírások betartásának garanciális feltételei: Fejlesztési tervek végrehajtásának rendje: Üzemzavar elhárítás Vételezés Villamos energia továbbadása KÖZVILÁGÍTÁS A közvilágítási berendezés részei: Létesítés előkészítése, igénybejelentés Kivitelezés, üzembe helyezés Elszámolás Működtetés, üzemeltetés A SZOLGÁLTATÁS ELLENÉRTÉKÉNEK ELSZÁMOLÁSA Elszámolási mérőberendezés A villamosenergia-szolgáltatás ár-, és díjtétel rendszere Jogszabály által megállapított villamosenergia-díjak A fogyasztói szolgálat és a csatlakozás díjszabása Leolvasások, számlázás rendje és módja A szolgáltatott villamos energia ellenértékének kiegyenlítése Késedelmes fizetés Fizetési hátralékok behajtása A VILLAMOSENERGIA-SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI PARAMÉTEREI A villamos energia szolgáltatás minőségére vonatkozó és a fogyasztói elégedettséget jellemző paraméterek Garantált szolgáltatás Fogyasztói elégedettség felmérés rendszere AZ ÜZEMI ESEMÉNYEK RENDSZERE, SZÜNETELTETÉS A villamosenergia-szolgáltatás megbízhatósága Előre nem tervezhető szüneteltetés, üzemzavar Előre látható szüneteltetés

6 13.4. Hatósági Korlátozás PANASZÜGYEK KEZELÉSE Panaszügyek kezelése Kifogás a számla ellen Kifogás a fogyasztásmérő berendezéssel szemben Elszámolás hibás mérés esetén Minőségi kifogás ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK A jelen üzletszabályzat szerinti általános szerződési feltételek hatálybalépése...97 Jelen üzletszabályzat elválaszthatatlan részét képezik a mellékletek és függelékek, az F/1/A és F6/. számú függelékekre a függelékekben szereplő- eltérő rendelkezések irányadóak

7 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT TÁRGYA ÉS HATÁLYA Az E.ON Tiszántúli Áramszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (4024 Debrecen, Kossuth u. 41.) a Magyar Energia Hivatal által kiadott 37/2003. számú működési engedély alapján végzi a közüzemi szolgáltatói tevékenységét. Az E.ON Tiszántúli Áramszolgáltató Zrt. a villamos energiáról szóló évi CX. törvény, valamint a törvény végrehajtása érdekében kiadott jogszabályok, az Ellátási szabályzatok és a működési engedély előírásainak megfelelően készítette el üzletszabályzatát. Az E.ON Tiszántúli Áramszolgáltató Zrt. közüzemi szolgáltatói és elosztói tevékenységet végez Az Üzletszabályzat tárgya Az üzletszabályzat tartalmazza a közüzemi szolgáltató által a közüzemi fogyasztók részére nyújtott szolgáltatások igénybevételének részletes feltételeit. Az elosztó hálózati engedélyes által nyújtott szolgáltatások szabályozását az elosztói üzletszabályzat tartalmazza Az Üzletszabályzat hatálya Személyi és területi hatály Az üzletszabályzat hatálya kiterjed az E.ON Tiszántúli Áramszolgáltató Zrt. közüzemi szolgáltatói működési engedélyében meghatározott területére, valamint a közüzemi szolgáltatótól közüzemi szerződés alapján villamos energiát vételező fogyasztókra Időbeli hatály Az üzletszabályzat a Magyar Energia Hivatal jóváhagyásával lép hatályba. Az ügyek intézése során az érintett időszakban hatályos üzletszabályzat rendelkezései az irányadóak Az üzletszabályzat közzététele, az általános szerződési feltételek hatályba lépése és fogyasztók tájékoztatása Az üzletszabályzat közzététele Az köteles az üzletszabályzatot az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségekben, jól látható módon elhelyezni, kérésére bárkinek rendelkezésre bocsátani, és honlapján hozzáférhetővé tenni Az általános szerződési feltételek hatályba lépése Az a közüzemi szerződésre irányadó, annak részét képező általános szerződési feltételek megváltozása esetében, a 15.1 pontban foglaltak kivételével, a változás hatálybalépését megelőzően legalább 30 nappal köteles az érintett fogyasztókat írásban értesíteni arról, hogy az általános szerződési feltételek megváltoznak, továbbá az értesítendő fogyasztók körére tekintettel, országos vagy megyei lapban legalább két alkalommal feladott közlemény útján, valamint az ügyfélszolgálati irodákban nyilvánosan közzétenni az általános szerződési feltételek megváltozásának tényét, valamint biztosítani a megváltozott általános szerződési feltételek megtekintésének lehetőségét. A fogyasztók írásbeli értesítése kézbesítés útján történik

8 2. FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK 2.1. Csatlakozási pont Jelenti a villamosművek, villamosmű és a fogyasztói berendezés, továbbá a villamosmű és a fogyasztói vezeték, illetve közvetlen vezeték tulajdoni határát. Egy fogyasztási helynek több csatlakozási pontja lehet. A közcélú hálózat azonos pontjára csatlakozó különálló fogyasztási helyek csatlakozási pontját fogyasztási helyenként külön csatlakozási pontnak kell tekinteni. Egy csatlakozási pontnak kell tekinteni az egy fogyasztási helyen belül ugyanarra a közcélú vezetékre, transzformátorra csatlakozó több csatlakozó-berendezés csatlakozási pontjait. Meglévő alfogyasztói villamosenergia-szolgáltatás csatlakozási pontja azonos az alfogyasztói szerződés létrejöttekor meglévő főfogyasztói csatlakozási ponttal. Az alfogyasztói csatlakozási pont egyben a villamosenergia-szolgáltatás teljesítési helye is. A villamosenergia-szolgáltatás mennyiségi és minőségi teljesítése ezen a ponton történik a meglévő alfogyasztók részére is Csatlakozó berendezéssel kapcsolatos fogalmak Csatlakozó berendezés Jelenti azt a vezetékrendszert - a hozzá tartozó átalakító- és kapcsolóberendezéssel együtt -, amely az átviteli vagy elosztó hálózatot a csatlakozási ponttal köti össze. A fogyasztásmérő berendezés a csatlakozó-berendezés tartozéka; Üzemszerű csatlakozó berendezés Jelenti a végleges és az ideiglenes üzemszerű csatlakozó-berendezést. (a) Végleges üzemszerű csatlakozó berendezés a fogyasztási hely üzemszerű ellátásában résztvevő, a határozatlan időre kötött és az egyedi szerződésben foglalt teljesítmény és villamos energia-igény kielégítéséhez szükséges és alkalmazott csatlakozó berendezés. (b) Ideiglenes üzemszerű csatlakozó berendezés a fogyasztási hely, illetve a fogyasztási helyen végzett tevékenység jellegéből fakadó ideiglenes jellegű villamos energia vételezés ellátására szolgáló csatlakozó berendezés. Az ideiglenes üzemi csatlakozó berendezés fennmaradásának időtartamát a hálózati csatlakozási szerződésben kell rögzíteni Tartalék csatlakozó-berendezés Jelenti a fogyasztási hely üzemszerű ellátásában részt nem vevő, annak tartalék ellátására rendelkezésre álló - a szerződésben foglalt feltételek mellett - igénybe vehető csatlakozó berendezést. A fogyasztó a tartalék csatlakozó berendezést akkor veheti igénybe, ha az üzemszerűen igénybe vett csatlakozó berendezésen a vételezés bármely ok miatt részben vagy egészben lehetetlenné válik. A fogyasztó köteles a tartalék csatlakozó berendezés igénybevételét legkésőbb az ilyen vételezés megkezdésekor az E.ON Tiszántúli Áramszolgáltató Zrt.-nek bejelenteni. A tartalék csatlakozó berendezés igénybevételére való áttérés történhet automatikusan is. Ebben az esetben az E.ON - 6 -

9 Tiszántúli Áramszolgáltató Zrt. a szerződésben köteles nyilatkozni, hogy eltekint-e az igénybevétel bejelentésétől Többirányú ellátás Jelenti azt, amikor a fogyasztó tulajdonában lévő átalakító és kapcsoló berendezés gyűjtősínére legalább két olyan közcélú vezeték csatlakozik, amelyeken a villamos energia több irányból érkezhet. Többirányú ellátás esetén díj csak akkor számítható fel, ha - a fogyasztó a többirányú ellátást igényli, és - a villamos energia közüzemi szerződésben a felek azt rögzítették és a fogyasztó számára az fokozott biztonságot jelent Ellátási szabályzatok Jelenti az üzemi szabályzatot, a kereskedelmi szabályzatot és az elosztói szabályzatot Elosztóhálózat Jelenti a közcélú hálózatnak minősülő, a villamos energia elosztására és a fogyasztói csatlakozó berendezésekhez való eljuttatás céljára szolgáló vezetékrendszert - beleértve a tartószerkezeteket is -, a hozzá tartozó átalakító- és kapcsoló berendezésekkel együtt Előre fizető mérő Olyan fogyasztást mérő berendezés, amely a fogyasztás ellenértékének előzetes megfizetéséhez köti a villamosenergia-ellátást Engedélyes Jelenti az átviteli, elosztói, rendszerirányítói, villamos energia kereskedelmi, közüzemi nagykereskedelmi, közüzemi szolgáltatói, szervezett villamos energia piac működtetői és termelői engedélyest Fizető Jelenti azt a természetes vagy jogi személyt vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságot illetve egyéb szervet, aki (amely) a villamos energia közüzemi szerződésben vagy e nélkül, külön kötött fizetési megállapodásban vállalja meghatározott fogyasztási helyen (helyeken) felhasznált, valamint a szerződött, illetve vételezett teljesítmény szerinti villamos energia árának (díjának) és a járulékos költségeknek (pl. energiaadó, ÁFA, késedelmi kamat, eljárási költség, kártérítés) megfizetését. A fizető és a fogyasztó - a felek megállapodásának megfelelően - tartósan vagy időlegesen is eltérő lehet. A villamos energia szolgáltatás díjának megfizetéséért a fogyasztó és a fizető egyetemlegesen felelősek

10 2.8. Fogyasztási hely Jelenti azt az egy vagy több csatlakozási ponton keresztül ellátott, összefüggő területet, ahol a fogyasztó a villamos energiát felhasználja Egy fogyasztási helynek kell tekinteni a fogyasztó tulajdonában (kezelésében) vagy használatában álló összefüggő területet, és azokat a nem összefüggő (egymással nem határos) területeket is, - amelyek ugyanazon közút, vasút ellentétes oldalán egymással szemben helyezkednek el, vagy - amelyekre a fogyasztó az szeptember 1-je előtt adott hozzájárulásával fogyasztói vezetéken keresztül ad tovább, vagy saját létesítmény ellátására visz át villamos energiát. Egy fogyasztási helynek kell tekinteni továbbá - az épület (lakóház, irodaház, társasüdülő, szociális, karitatív, egyházi, diplomáciai és egyéb rendeltetésű épület) közös használatú helyiségeit és szabadtereit (területrészeit), vagy - azt az összefüggő helyiségcsoportot, melyet önálló, mért fogyasztói hálózat lát el Egy összefüggő területen (ingatlanon, épületen, épületszekción) belül, külön fogyasztási helynek kell tekinteni minden egyes közüzemi fogyasztó tulajdonában, bérletében, kezelésében, használatában álló összefüggő területrészt, illetve összefüggő helyiségcsoportot, amelyet egy önálló, mért fogyasztói vezeték lát el villamos energiával. Közös tulajdonban álló ingatlanon, külön fogyasztási helynek kell tekinteni a tulajdonostársak kizárólagos használatában lévő összefüggő területrészt, illetve helyiségcsoportot, amelyet önálló, mért fogyasztói vezeték lát el villamos energiával A közvilágítás, valamint a forgalomirányítás tekintetében egy fogyasztási hely a település teljes közigazgatási területe, illetve - a felek megállapodása esetében - annak a megállapodásban körülhatárolt része, amelyen lévő közvilágítást, illetve forgalomirányítást ellátó települési önkormányzat, vagy természetes személy, vagy gazdálkodó szervezet közüzemi fogyasztóként a közüzemi szolgáltatóval létrejött közüzemi szerződés alapján vételez villamos energiát Fogyasztásmérő-berendezés és kiegészítő készülékei Jelenti a villamosenergia-fogyasztás mérésére és elszámolására szolgáló egy vagy több fogyasztásmérőt, a kiegészítő készülékekkel együttesen, ideértve, de nem kizárólag: - a hatásos és/vagy meddőenergiát mérő fogyasztásmérőket, - az időprogram kapcsoló és a különmért fogyasztókat vezérlő kapcsolóórát vagy központilag vezérelt vevőberendezést és a hozzá tartozó mágnes kapcsolókat, - a vételezett és hálózatba táplált teljesítményt mérő és regisztráló készülékeket, - a mérőtranszformátorokat, - 8 -

11 - a mérőtranszformátorok szekunder oldali vezetékeit, - a távadókészülékeket és azok vezetékeit, - a vételezhető és a hálózatba táplálható teljesítmény korlátozására szolgáló kismegszakítókat, olvadóbiztosítókat, beállítható túláramkorlátozóval rendelkező megszakítókat, vagy egyéb készülékeket. - távméréshez alkalmazott mérési, adatátviteli, adatgyűjtő, adatrögzítő és adatfeldolgozó egységek valamint a hozzátartozó vezetékek, eszközök, Fogyasztó Jelenti a villamos energiát saját felhasználás céljára közcélú hálózaton vagy törvény szerint engedélyköteles fogyasztói vezetéken keresztül vételező természetes személyt, vagy a Ptk c) pontjában meghatározott gazdálkodó szervezetet; külön jogszabály több fogyasztási helyen villamos energiát vételező természetes személyeket, illetőleg gazdálkodó szervezeteket egy fogyasztónak minősíthet. Fogyasztón a közüzemi fogyasztót kell érteni a jelen üzletszabályzatban Közüzemi fogyasztó Jelenti azt a fogyasztót, aki (amely) az E.ON Tiszántúli Áramszolgáltató Zrt-től közüzemi szerződés alapján vételez villamos energiát. A közüzemi fogyasztó lehet lakossági vagy nem lakossági fogyasztó. (a) Lakossági fogyasztó Jelenti azt a fogyasztót, aki saját háztartása - egy fogyasztási helyet képező, lakás céljára használt lakóépület, lakás, üdülő, vagy hétvégi ház, továbbá lakossági célra használt garázs fogyasztása céljára vásárol villamos energiát az E.ON Tiszántúli Áramszolgáltató Zrt-vel villamos energia vételezésére megkötött közüzemi szerződés alapján, és az így vásárolt energiával nem folytat haszonszerzés céljából gazdasági tevékenységet. (b) Nem lakossági fogyasztó Jelenti azokat a közüzemi fogyasztókat, akik (amelyek) nem minősülnek lakossági fogyasztónak. (c) Alfogyasztó Jelenti azt a fogyasztót, akit a főfogyasztó mért hálózatáról (idegen hálózat) látnak el villamos energiával, valamint az E.ON Tiszántúli Áramszolgáltató Zrt. jogelőde vele közüzemi szerződést kötött a VET hatályba lépését megelőzően és a közüzemi szerződés a jelen üzletszabályzat hatálybalépésekor hatályos

12 Feljogosított fogyasztó Jelenti azt a fogyasztót, aki (amely) a külön jogszabályban megállapított felhatalmazás szerint, saját döntése alapján nem közüzemi szerződés keretében vásárol villamos energiát Közvilágítási fogyasztó Jelenti a közvilágítás céljára villamos energiát vételező fogyasztót. Amennyiben közvilágítási fogyasztó az E.ON Tiszántúli Áramszolgáltató Zrt-től, közüzemi szerződés alapján vételez villamos energiát, úgy a közvilágítási fogyasztó egyéb (nem lakossági) közüzemi fogyasztónak minősül Fogyasztói szolgálat Jelenti az alábbi tevékenységeket: - a csatlakozó és mérőberendezésen, valamint a fogyasztó tulajdonában levő berendezéseken végzett munkálatok, - a villamos energia elszámolásával kapcsolatos tevékenységek, - a fogyasztó által végzett munkálatok miatti szükséges közüzemi szolgáltatói tevékenységek, - szakfelügyelet biztosítása, - a folyamatos (szerződésszerű) villamos energia szolgáltatás érdekében a csatlakozó- és mérőberendezésen nem az magatartása miatt keletkező hiba elhárítása érdekében végzett tevékenységek, - a fogyasztásmérő helyszíni műszeres ellenőrzése, illetve ellenőrző mérő felszerelése, - összekötő berendezések üzemeltetése, üzemzavar-elhárítása. A fogyasztói szolgálat díjtételeit a Magyar Energia Hivatal mint szabadáras díjtételeket nem vizsgálja és hagyja jóvá. Az alkalmazott díjtételek felülvizsgálata nem képezi a jóváhagyási eljárás részét Fogyasztói vezeték Jelenti a fogyasztói berendezés ellátására szolgáló, az E.ON Tiszántúli Áramszolgáltató Zrt. közcélú hálózatának részét nem képező, illetve közvetlen vezetéknek nem minősülő hálózati elemet, villamos vezetéket, átalakító és kapcsoló berendezést, amely a csatlakozási pont után van, és amely az átviteli vagy elosztó hálózathoz közvetve vagy közvetlenül kapcsolódó fogyasztónak, fogyasztók csoportjának, illetve fogyasztónak nem minősülő természetes személynek, gazdálkodó szervezetnek, ezek csoportjának ellátására szolgál A fogyasztói vezeték méretlen és mért fogyasztói vezetékekből áll. A méretlen fogyasztói vezeték az által üzemeltetett közcélú hálózatot köti össze a fogyasztásmérő berendezéssel, annak kiegészítő készülékeivel.. A mért fogyasztói vezeték a fogyasztói vezeték az által mért szakasza. Egy fogyasztói vezetékhálózaton belül több különálló mért fogyasztói hálózat is lehet

13 2.13. Hálózati leágazópont Jelenti a közcélú elosztóhálózat és a csatlakozóvezeték, illetve a közcélú elosztóhálózat és a fogyasztói vezetékhálózat összekötési pontját. A hálózati leágazó pont és a csatlakozási pont egybeesése esetén a villamosmű és a fogyasztói berendezések tulajdoni határa a hálózati leágazó pont Közvetlen vezeték Jelenti a közcélúnak, illetve fogyasztói vezetéknek nem minősülő vezetéket vagy hálózati elemet, amely természetes személyt, gazdálkodó szervezetet, illetőleg ezek csoportját (a továbbiakban együtt: közvetlen vezetéken keresztül ellátott villamosenergiafelhasználó) oly módon köt össze erőművel, hogy a) a közvetlen vezetéken keresztül ellátott villamosenergia-felhasználó és az erőmű a közcélú hálózathoz nem csatlakozik, b) az erőmű, kiserőmű, a közüzemi nagykereskedő, a közüzemi szolgáltató vagy a villamosenergia-kereskedő tulajdonában álló, illetve annak működéséhez szükséges létesítmény (a továbbiakban: saját létesítmény) ellátására szolgál, vagy c) a közvetlen vezetéken keresztül ellátott villamosenergia-felhasználónak az erőmű, a kiserőmű, illetve villamosenergia-kereskedő által történő ellátására szolgál; Írásos fogyasztói megkeresés A fogyasztónak az hivatalos kapcsolattartási címére, telefaxszámára, levélben, telefaxon, vagy -ben érkezett, a szolgáltatást érintő kérdése, észrevétele, panasza Kikapcsolás, felfüggesztés fogalmi meghatározásai Kikapcsolás Felfüggesztés Jelenti a fogyasztó kizárását a villamos energia szolgáltatásból. Jelenti a villamos energia közüzemi szerződés érvényességének fenntartása mellett a fogyasztó villamosenergia-ellátásának átmeneti megszüntetését Csökkentett szintű ellátás Jelenti a fogyasztó kérésére az által meghatározott minimális teljesítményű vételezés biztosítását a közüzemi szerződés megegyezés szerinti módosításával, a szerződés felmondása helyett A közüzemi szerződés Jelenti a fogyasztó és az között, a fogyasztó igénye szerinti, folyamatos, biztonságos villamos energia szolgáltatásra illetve a fogyasztó hálózati csatlakozásának, hálózathasználatának biztosítására írásban, az üzletszabályzatban meghatározott formában létrejött szerződést

14 2.18. Közvilágítással kapcsolatos fogalmak Közvilágítás Jelenti a közterületeknek és a közforgalom számára megnyitott magánterületnek a közlekedés-, a köz- és vagyonbiztonság érdekében szükséges összefüggő, rendszeres, meghatározott időtartamú, helyhez kötött, villamos üzemű megvilágítását. Közvilágításnak kell tekinteni a közutak (autópálya, autóút, főút, mellékút, járda, gyalogút, és kerékpárút) megvilágítását, függetlenül attól, hogy a közút téren, parkban, alul- vagy felüljárón, alagútban, hídon, árkád alatt stb. vezet át. Ide kell érteni az autóparkolók világítását, illetőleg a középületek előtti területek, a menetrend szerint közlekedő közforgalmú járművek (tömegközlekedési járatok) megállóhelyei miatt esetleg szükséges világítási igényt, valamint a kijelölt gyalogos-átkelőhelyek emelt szintű világítását, továbbá minden olyan világítási berendezést, amelyet a jegyző igénybejelentésében közvilágításnak minősít Közterület Jelenti a közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban álló földterületet, amelyet a rendeltetésének megfelelően bárki használhat, és az ingatlan-nyilvántartás ekként tart nyilván. Közterület rendeltetése különösen: a közlekedés biztosítása (utak, terek), a pihenő és emlékhelyek kialakítása (parkok, köztéri szobrok stb.), a közművek elhelyezése Üzemeltető Jelenti azt a természetes vagy jogi személyt vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságot illetve egyéb szervet, amelyik a közvilágítás céljára szolgáló világító berendezés(ek) üzemeltetését szerződéses viszonyban felelőséggel ellátja Összekötő berendezés Jelenti a több fogyasztó által használt ingatlan belső vezetékhálózatának nem az tulajdonában álló méretlen szakaszát, amely a fogyasztói vezetéket, vagy ennek hiányában a csatlakozási pontot a fogyasztói berendezéssel köti össze Szerződött teljesítmények Jelenti a közüzemi szerződésben rögzített hatásos (kw), ill. látszólagos (kva) teljesítmény értéket, illetve kisfeszültségű alapdíjas vételezés esetén a fázisonkénti áramerősség (A) értékeket Rendelkezésre álló teljesítmény Jelenti azt a teljesítőképesség-értéket (látszólagos teljesítmény, kva), amelynek mértékéig a csatlakozási pontot ellátó hálózati engedélyes a hálózati csatlakozási szerződésben foglalt megállapodások szerint köteles a közcélú hálózat felől a csatlakozási pontig a hálózati teljesítőképességet (kapacitást) biztosítani

15 A fogyasztási hely rendelkezésére álló teljesítmény a fogyasztó által az E.ON Tiszántúli Áramszolgáltató Zrt-vel megkötött érvényes csatlakozási szerződésben vagy az E.ON Tiszántúli Áramszolgáltató Zrt-vel kötött érvényes közüzemi szerződésben szerepel, és amelyért a fogyasztó az E.ON Tiszántúli Áramszolgáltató Zrt-nek a külön jogszabály szerinti csatlakozási díjat megfizette, vagy egyéb módon azt jogszerűen megszerezte, díjfizetés nélkül a hálózatra csatlakozó fogyasztó esetében a fogyasztó és az között megkötött mindenkori utolsó szerződésben lekötött legnagyobb vételezhető teljesítményérték, amely a lekötött, vagy a névleges csatlakozási teljesítmény-értékkel azonos, és amelynek mértékéig a fogyasztási helyet ellátó E.ON Tiszántúli Áramszolgáltató Zrt. köteles a csatlakozási ponton a fogyasztó részére teljesítményigényének megfelelő hálózati átviteli teljesítőképességet (hálózati kapacitást) rendelkezésre bocsátani. a fogyasztó és az jogelődje között létrejött szerződésben szereplő rendelkezésre álló teljesítmény Lekötött teljesítmény Jelenti a közüzemi szerződésben csatlakozási pontonként, teljesítmény fajtánként, illetőleg zónaidőnként rögzített teljesítményértéket, amely a szerződés érvénytartama alatt a közüzemi szolgáltatásra vonatkozó árrendeletben meghatározott díjak megfizetése ellenében igénybe vehető Névleges csatlakozási teljesítmény Jelenti a közüzemi szerződésben fogyasztási helyenként rögzített, az árrendeletben meghatározott, vagy ott előírt módon számított teljesítményértéket, amelyet a fogyasztásmérő berendezés részét képező áramkorlátozó berendezés névleges vagy beállított áramerőssége határoz meg és a közüzemi szerződés érvénytartama alatt az árrendeletben meghatározott díj megfizetése ellenében igénybe vehető. A névleges csatlakozási teljesítmény értéke nem haladhatja meg a rendelkezésre álló teljesítmény értékét Kisegítő teljesítmény Jelenti a saját használatú erőművel rendelkező fogyasztó által erőművének karbantartása, illetőleg villamos generátorának, turbinájának üzemzavara idejére lekötött és igénybe vehető teljesítményt Növekvő teljesítmény Jelenti a fokozatosan felfejlődő teljesítménydíjas fogyasztó által csúcsidőszakra igényelhető, az előző szerződéses időszak legnagyobb csúcsidőszakra lekötött teljesítményéhez képest a szerződéses időszak végéig fokozatos (lépcsőzetes) növekedéssel leköthető teljesítményt. Az egyes teljesítménylépcsők közötti növekedés legkisebb mértékét a villamos energia árszabás határozza meg

16 Éjszakai többletteljesítmény Jelenti a teljesítménydíjas fogyasztó által éjszakai völgyidőszakban, a völgyidőszakra lekötött teljesítmény felett, legalább egy hónapra igénybe vehető többletteljesítményt, amely, a hálózat átvivő képességének figyelembevétele mellett, a rendelkezésre álló teljesítményt is meghaladhatja és amely az E.ON Tiszántúli Áramszolgáltató Zrt. előzetes hozzájárulásával vehető igénybe Hétvégi többletteljesítmény Jelenti a péntek éjszakai völgyidőszak kezdete és a hétfő nappali csúcsidőszak kezdete közötti időszakra - a völgyidőszakára lekötött teljesítményt meghaladó - rendszeres többletvételezésre igényelhető, a hálózat átvivő képességének figyelembevétele mellett, a rendelkezésre álló teljesítményt is meghaladóan az előzetes hozzájárulásával - igénybe vehető teljesítményt. Ha az alkalmazott villamos energia árszabás szerint völgy- és csúcsidőszak nincs megkülönböztetve, az időszak kezdetéről és végéről a közüzemi szerződésben kell megállapodni Tartalékteljesítmény Jelenti a több csatlakozási ponton keresztül ellátott fogyasztási hely egyes csatlakozási pontjain a fogyasztó által üzemszerű igénybevételre, a közüzemi szerződésben lekötött érték felett igénybe vehető teljesítményt, a hálózat átvivő képességének figyelembevételével, az E.ON Tiszántúli Áramszolgáltató Zrt-vel egyeztetve, a rendelkezésre álló teljesítményt is meghaladóan. A fogyasztó a tartalékteljesítményt - a közüzemi szerződésben meghatározott eljárás mellett, vagy ha a szerződésben erről nincs kikötés, az üzletszabályzatban meghatározott módon - csak akkor veheti igénybe, ha a fogyasztási helyet ellátó közcélú vagy fogyasztói vezeték üzemzavara, hibája, illetőleg tervszerű megelőző karbantartása következtében a vételezés egy vagy több csatlakozási ponton átmenetileg részben vagy teljesen lehetetlenné válik. A fogyasztó köteles a tartalékteljesítmény igénybevételét legkésőbb az ilyen vételezés megkezdésekor a szolgáltatónak bejelenteni. A fogyasztási helyen vételezett teljesítmény összege a tartalékteljesítmény igénybevétele esetén sem haladhatja meg a közüzemi szerződésben a fogyasztási helyre üzemszerű vételezésre összesen lekötött teljesítményt Operatív teljesítmény Jelenti azt a teljesítményértéket, amelynek mértékéig a fogyasztó az E.ON Tiszántúli Áramszolgáltató Zrt-vel kötött megállapodás alapján, az abban meghatározott időtartamon belül a közüzemi szerződésben eredetileg lekötött teljesítmény felett, a hálózat átviteli képességének figyelembevételével, az E.ON Tiszántúli Áramszolgáltató Zrt. előzetes hozzájárulásával a rendelkezésre álló teljesítményt is meghaladóan vételezhet Elszámolási pont Jelenti az elszámolási mérés, mérési rendszer által létrehozott vagy mérésekből számítási eljárással képzett elszámolási mérési pontot, amelyhez

17 egyértelműen hozzárendelhető a menetrend, a rendszerszintű szolgáltatás, az elszámolási mérés, és amely elszámolási pont a csatlakozási ponttal egyértelműen összerendelhető Szüneteltetés, korlátozás fogalmi meghatározásai Szüneteltetés Jelenti a közcélú villamos hálózaton végzett tervszerű munkák, egyéb módon el nem végezhető kapcsolások és üzemzavarok, élet- és vagyonbiztonság veszélyeztetése, a villamosenergia-rendszer egyensúlyának megbomlása esetén a legkisebb fogyasztói körben és időtartamban a munkához szükséges mértékig történő villamosenergia-ellátás szüneteltetését Korlátozás Jelenti a villamosenergia-szolgáltatás időbeni szüneteltetését, vagy a lekötött teljesítmény alatti csökkentett ellátás biztosítását - országos tüzelőanyag hiány esetén, illetve - külgazdasági, nemzetgazdasági, környezetvédelmi vagy honvédelmi érdekből Teljesítési hely Jelenti azt a csatlakozási pontot, ahol a fogyasztók részére a villamos energia átadása megtörténik, illetve ahol az a fogyasztó részére teljesítménnyel rendelkezésre áll Üzemi esemény Jelenti a villamosenergia-rendszer üzemében bekövetkező állapotváltozást vagy beavatkozást Üzletszabályzat VET VKSZ Jelenti a jelen közüzemi szolgáltatói üzletszabályzatot. Jelenti a villamos energiáról szóló évi CX. törvényt. Jelenti a VET végrehajtására kibocsátott kormányrendelet mellékletét képező villamos energia közüzemi szabályzatot VHSZ Jelenti a VET végrehajtására kibocsátott kormányrendelet mellékletét képező villamos hálózati csatlakozási és hálózathasználati szabályzatot Kamat Ahol a jelen Üzletszabályzat kamatot említ, ott a hatályos Polgári Törvénykönyv által megállapított kamatot kell érteni

18 3. A KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÓ FŐBB CÉGJOGI JELLEMZŐI A társaság cégneve: Székhely: 4024 Debrecen, Kossuth u. 41. Cégbejegyzés helye: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság, mind Cégbíróság Cégbejegyzés időpontja: július 1. Cégjegyzék száma: A társaság határozatlan időtartamra alakult. A társaság első üzleti éve január 1- jével kezdődött és ugyanezen év december 31. napján végződött. Az ezt követő üzleti évek minden év január 1-jén kezdődnek és ugyanazon év december 31-én végződnek Az, mint közüzemi szolgáltató feladata Az feladata a működési engedélyében meghatározott területén lévő közüzemi fogyasztók részére villamos energia szolgáltatás biztosítása. Ennek érdekében az üzletszabályzatban meghatározottak szerint biztosítja a közüzemi fogyasztó közcélú hálózathoz való hozzáférését és a közüzemi szerződésben meghatározottak szerint, illetőleg a tőle elvárható és a Magyar Energia Hivatal jogerős határozatai által előírt módon és minőségben szolgáltatja a villamos energiát. Az feladatait átlátható módon, befolyásmentesen és az egyenlő bánásmód követelményének megfelelően hajtja végre. Természetes személy fogyasztót rászorultsága esetén, az általa lakott lakáscélú ingatlan fenntartása érdekében és mértékéig, szociális villamosenergia-ellátásban kell részesíteni. A szociális villamosenergia-ellátás formája közvetlen pénzbeli juttatás nem lehet. A szociális villamosenergia-ellátás formáját, mértékét, forrását, az ellátásra való jogosultság feltételeit, a jogosultak körét, valamint az igénybevételének feltételeit a Kormány rendeletben határozza meg, amelynek keretében a szociális villamosenergiaellátásra jogosult fogyasztók közüzemi szolgáltatásának a VET 91. -ben meghatározott felfüggesztése, valamint a VET 92. -ben meghatározott kikapcsolása további feltételekhez köthető. A szociális villamosenergia-ellátás finanszírozására állami költségvetési, és helyi önkormányzati források, valamint egyéb, e célra nyújtott önkéntes hozzájárulások is felhasználhatók Az működési területe Az működési területe a működési engedélyében meghatározott terület

19 3.3. Kapcsolat a fogyasztói érdekvédelmi, érdekképviseleti szervezetekkel Az olyan szolgáltatást nyújt ügyfeleinek, amely a felek kölcsönös megértésén, megelégedésén alapul. Ezért az E.ON Tiszántúli Áramszolgáltató Zrt. olyan ügyfélszolgálatot működtet, amelynél a fogyasztó minden szükséges tájékoztatást megkaphat, észrevételeket, panaszokat tehet és észrevételeire, panaszaira a 4.3 pont szerinti ügyfélkapcsolati jellemzőknél meghatározott időn belül választ, orvoslást kap. Az minden szükséges tájékoztatást megad ügyfeleinek, annak érdekében, hogy azok megismerjék szolgáltatásait, és azok igénybevételének lehetőségét. A villamos energiának fogyasztók részére történő értékesítése során a fogyasztókat az előző naptári évben értékesített villamos energia előállításához felhasznált energiaforrások részarányáról és környezeti hatásairól tájékoztatni kell. A tájékoztatás módjára és tartalmára vonatkozó részletes szabályokat a miniszter határozza meg. Az rendszeres kapcsolatot tart fenn a helyi és országos fogyasztói érdekképviseleti szervezetekkel, önkormányzatokkal, társszervekkel azért, hogy a fogyasztót érintő kérdésekben megismerje azok véleményét, tájékoztassa azokat az tervezett intézkedéseiről, visszajelzést adjon az érdekképviseletek által közvetített panaszok kivizsgálásának eredményéről. Az megküld minden olyan kiadványt és tájékoztató anyagot az érdekképviseleti szerveknek azok kérése alapján -, amely a fogyasztó és az kapcsolatára vonatkozik. Az E.ON Tiszántúli Áramszolgáltató Zrt-nek a fogyasztók társadalmi érdekképviseleti szervezeteivel való együttműködését a 28/1994. (X. 28.) IKM rendelet szabályozza. A rendelet alkalmazásában a fogyasztók társadalmi érdekképviseleti szervezetének minősülnek azok a társadalmi szervezetek illetőleg azok a szövetségek, melyet a fogyasztók az egyesülési jogról szóló 1989 évi. II. törvény alapján kifejezetten a fogyasztók érdekképviselete céljából hoztak létre, és annak megfelelően működtetnek. Az a társadalmi képviselővel az illetékessége alá tartozó, a fogyasztókat érintő kérdésekben az együttműködést nem tagadhatja meg, a társadalmi képviselő számára köteles a közérdekű adatokat - az üzleti, állami vagy szolgálati titkot képezők kivételével hozzáférhetővé tenni; a fogyasztókat érintő intézkedésről tájékoztatást adni. E bekezdés vonatkozásában közérdekű adatnak tekintendők az évi LXIII. törvény előírásainak megfelelő adatok. Ha a társadalmi képviselő és az között a fogyasztókat érintő vitás ügyben egyezség nem jön létre, annak létrehozására, vagy

20 döntés miatt a felek kötelesek a vitás ügyet a Magyar Energia Hivatal illetékes szervéhez, vagy a Magyar Energia Hivatal elnöke mellett működő Energetikai Érdekképviseleti Tanácshoz terjeszteni. Az Energetikai Érdekképviseleti Tanács feladata, hogy az energiafogyasztók és az engedélyesek egymás közötti viszonyában jelentkező egyeztetést igénylő problémákra megoldást találjon Adatvédelem, adatbiztonság Alapfogalmak Adatvédelmi törvény A személyes adatok védelméről és közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII. törvény (a továbbiakban Avtv.) Személyes adat Bármely meghatározott / azonosított vagy azonosítható / természetes személlyel (a továbbiakban érintett) kapcsolatba hozható adat és az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minő ségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthet ő azonosíthatónak, ha ő t - közvetlenül vagy közvetve név, azonosító jel, illető leg egy vagy több fizikai fiziológiai, mentális, gazdasági kulturális vagy szociális azonosságára jellemz ő tényez ő alapján azonosítani lehet. Különleges adat a) faji eredetre, nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos világnézeti meggyőző désre, az érdekképviseleti tagságra b) az egészségi állapotra, kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat Adatkezelés Az (adatkezelő) a VET 15/B. alapján az engedélyköteles tevékenységének végzése, valamint az ehhez szükséges műszaki berendezések létesítésére, üzemeltetésére vonatkozó szerződés megkötése, tartalmának meghatározása, módosítása, a teljesítésének figyelemmel kísérése, a szerződésben meghatározott díjak számlázása, továbbá a szerződésből eredő egyéb követelések érvényesítése, valamint a villamosenergia-ellátási szabályzatokban foglalt együttműködési és adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése céljából kezelheti a fogyasztó, valamint a külön jogszabályban meghatározott fizető azonosításához szükséges és elégséges, e törvény vagy a végrehajtására kiadott külön jogszabály szerint a szerződés tartalmát képező személyes adatot. Az adatkezelés körébe tartozik az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a mű veletek összessége, így például gyű jtése, felvétele rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további

21 felhasználásának feldolgozása, hasznosítása (ideértve a továbbítást és a nyilvánosságra hozatalt) és törlése valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy a képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemző k (pl.: ujj-, vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is. Hozzájárulás az érintett kívánságának önkéntes határozott kinyilvánítása, amely megfelel ő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok teljes kör ű vagy egyes műveletekre kiterjed ő kezeléséhez. Tiltakozás az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését illetve a kezelt adatok törlését kéri. Adatfeldolgozás Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől. Adattovábbítás teszik. Ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé Nyilvánosságra hozatal Adatkezelő Ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik. Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely a személyes adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre ( beleértve a felhasznált eszközt ) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja. Adatfeldolgozó Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történ ő megbízást is személyes adatok feldolgozását végzi. Adatzárolás az adatok továbbításának, megismerésének nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának, vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele

22 Adatmegsemmisítés az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése Adattörlés Az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges. Adatállomány az egy nyilvántartó rendszerben kezelt adatok összessége Harmadik személy olyan természetes vagy jogi személy illetve jogi személyiséggel nem rendelkez ő szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelő vel vagy az adatfeldolgozóval Az adatvédelem alapelvei, célja Az adatvédelem körében az E.ON Tiszántúli Áramszolgáltató Zrt, mint adatkezelő elsődleges feladata, hogy figyelemmel a tevékenységére vonatkozó jogszabályokra meghatározza az általa kezelt természetes személyekre vonatkozó (közüzemi fogyasztói) személyes adatok körét, az adatkezelés módját, valamint biztosítsa az adatvédelem alkotmányos elveinek, az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, s megakadályozza a közüzemi fogyasztói adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását és jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát, vagy felhasználását A közüzemi fogyasztó személyes adatai kezelésének alapvető célja: a közüzemi fogyasztó /érintett/ és a közüzemi szolgáltató /E.ON Tiszántúli Áramszolgáltató Zrt., adatkezelő/ között létrejött szerződés teljesítése, a közüzemi fogyasztó illetve az jogos érdekének érvényesítése A közüzemi fogyasztók személyes adatainak kezelése Az a közüzemi fogyasztók részére történ ő számlázás és a kapcsolódó díjak beszedése, valamint a hálózathasználati, illetve a hálózati csatlakozási szerző dések figyelemmel kísérése céljából a közüzemi szolgáltatási, hálózathasználati és a hálózati csatlakozási szerző désekben meghatározott adatokon túl, a következ ő adatokat kezeli: a közüzemi fogyasztó azonosítója, vételezés és/vagy a betáplálás időpontja, tartama, vételezés és/vagy a betáplálás mennyisége, a hálózati visszahatások, a rendszerhasználati díjfizetéssel és a díjtartozással összefügg ő adatok,

23 a közüzemi fogyasztó által más engedélyestől történt vagy történ ő villamos energia vételezés és elszámolás adatai, a hálózathasználati illetve a hálózati csatlakozási szerző dés felmondásának eseményei, minden egyéb olyan adat, amelyet a közüzemi szolgáltatási, hálózathasználati illetve a hálózati csatlakozási szerződés tartalmaz, illetve amely a szerződéses jogviszony időtartama alatt a szerződésben foglaltak teljesítése, vagy az E.ON Tiszántúli Áramszolgáltató Zrt. illetve a közüzemi fogyasztó jogos érdekeinek érvényesítése érdekében szükséges Adatfeldolgozás, adattovábbítás A közüzemi fogyasztó személyes adatai közül az adatkezelés céljához szükséges adatok a fogyasztó egyidejű értesítésével - átadhatók, illetve - a fogyasztó előzetes jóváhagyásával - hozzáférhetővé tehetők (adattovábbítás): az megbízása alapján, a szerződés megkötését, a leolvasást, a számlázást, számlabemutatást, a kézbesítést, a díjfizetések és követelések kezelését, a forgalmazás kezelését, a fogyasztási helyek műszaki kivitelezését, felülvizsgálatát, ellenőrzését, kikapcsolását, illetőleg az ügyfélszolgálati tevékenységet végző természetes személynek és gazdálkodó szervezetnek, a számlázási és elszámolási jogviták rendezésére az E.ON Tiszántúli Áramszolgáltató Zrt. megbízása alapján jogi képviselő, valamint jogszabály alapján jogosult szervek részére; a nemzetbiztonság, a honvédelem és a közbiztonság védelme, közvádas bűncselekmények üldözése céljából az arra hatáskörrel rendelkező nemzetbiztonsági szerveknek, nyomozó hatóságoknak, az ügyésznek, a Magyar Energia Hivatalnak a bírósági végrehajtásról szóló évi LIII. törvény előírásai szerint a bírósági végrehajtónak közvélemény (rendszerhasználói elégedettség) kutatás céljából közvélemény kutató cégeknek; más engedélyesek részére. A jelen pont alapján átadott adatokkal kapcsolatban az adatokat átvevőkre az -vel azonos titoktartási kötelezettség vonatkozik A személyes adatok kezelésének főbb esetei Számlakészítés Közüzemi fogyasztó felszólítása számlatartozásának rendezésére Közüzemi fogyasztó értesítése

24 Közüzemi fogyasztói elégedettség vizsgálata, közvélemény kutatás céljából történő adattovábbítás az 1995 évi CXIX tv-ben meghatározott keretek között. Számlabehajtással kapcsolatos tevékenységek Nemzetbiztonsági, honvédelmi, közbiztonsági, egyéb bírósági és nyomozó szervek megkeresése Minden olyan egyéb eset, mely a pontban rögzített célokkal összhangban van Az adatok kezelésének határideje A közüzemi fogyasztóhoz kapcsolódó valamennyi olyan dokumentumot és/vagy ezen dokumentumok számítástechnikai és telekommunikációs rendszerben rögzített adattartalmát, melyek gazdasági esemény megtörténtét dokumentálják, s így számviteli bizonylatnak minősülnek, az a hatályos adó- és számviteli szabályokban meghatározott megőrzési időig tárolja. Ilyen dokumentumnak minősülnek különösen: szerződések, azok módosításai, az azokon alapuló számlák, befizetési bizonylatok, ellenőrzések, beavatkozások bizonylatai, dokumentumai. A telefonon érkezett ügyfélmegkeresések rögzítésre és 2 évig visszakereshetően megőrzésre kerülnek Adatbiztonságra vonatkozó rendelkezések Az a szolgáltatással illetve hálózatának üzemeltetésével kapcsolatban a tudomására jutott információkat és adatokat a hatályos jogszabályok előírásainak megfelelően bizalmasan kezeli. Az adatokat a pontban foglaltak kivételével - harmadik személyeknek nem továbbítja, és nem teszi hozzáférhetővé mindaddig, amíg a közüzemi fogyasztó a hálózathasználati és a hálózati csatlakozási szerződésben foglalt kötelezettségeit maradéktalanul teljesíti. A közüzemi fogyasztó a hálózati használati illetve a hálózati csatlakozási szerződés aláírásával feltétel nélkül hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben kötelezettségeinek nem tesz eleget, az E.ON Tiszántúli Áramszolgáltató Zrt. a szükséges közüzemi fogyasztói adatokat a szintén titoktartásra kötelezett harmadik személy részére közüzemi fogyasztói azonosítás és/vagy követelés érvényesítés céljából kiadja. Az a kezelésében lévő személyes adatokat különösen védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés, sérülés, megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. Az az adatok technikai védelme körében külön védelmi intézkedéseket tesz, és gondoskodik arról, hogy az általa igénybevett adatfeldolgozó, az adatok továbbítására szolgáló informatikai eszköz hálózat üzemeltetője a technikai védelem körében szintén külön védelmi intézkedéseket hozzon. E tevékenysége körében az többek között gondoskodik az adatok

25 - tükrözéséről: A hálózati kiszolgáló gép (a továbbiakban szerver) a személyes adatok elvesztésének elkerülésére folyamatos tükrözéssel biztosítható egy tőle fizikailag különböző adathordozón. - archiválásáról: A személyes adatokat tartalmazó adatbázisok passzív hányadát a további kezelést már nem igénylő, változatlanul maradó adatokat el kell választani az aktív résztől, majd a passzivált adatokat időtálló adathordozón kell rögzíteni. - tűzvédelmi megóvásáról: Az adatokat és adatbázisokat tűzvédelmi és vagyonvédelmi berendezésekkel ellátott helyiségben kell elhelyezni. - vírusvédelméről: A személyes adatokat kezelő ügyintézők, alkalmazottak asztali számítógépein gondoskodni kell a vírusmentesítésről. - hozzáférés-védelméről: Az adatokhoz csak érvényes, személyre szóló jogosultsággal lehet hozzáférni. - hálózati védelméről: A mindenkor rendelkezésre álló számítástechnikai eszközök felhasználásával meg kell akadályozni, hogy adatokat tároló, hálózaton keresztül elérhető szerverekhez illetéktelen személy hozzáférjen. Az adatbiztonságra vonatkozó részletes eljárásait az Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzata tartalmazza A közüzemi fogyasztó adatbiztonságra vonatkozó jogosultságai A közüzemi fogyasztó jogosult tájékoztatást kérni adatainak kezelésérő l, valamint adataiba betekinteni, adatainak helyesbítését, illetve a jogszabályban elrendelt adatkezelés kivételével adatainak törlését kérni. Az adatkezelő köteles a tájékoztatási kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában megadni a kért tájékoztatást (Adatvédelmi törvény ). A tájékoztatás ingyenes, ha a közüzemi fogyasztó a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az E.ON Tiszántúli Áramszolgáltató Zrthez még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett Az adatvédelmi felelős Az adatvédelmi felelősének nevét, beosztását, elérhetőségét az Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat rögzíti. Ezen információkat a közüzemi fogyasztó az ügyfélszolgálaton ill. az E.ON Tiszántúli Áramszolgáltató Zrt. honlapján tekintheti meg A közüzemi fogyasztó jogorvoslati lehetősége Tiltakozási jog, jogorvoslati lehetőség: A közüzemi fogyasztó adatainak kezelése ellen, az Avtv. 16/a szakaszában meghatározott szabályok szerint tiltakozhat, illetve az adatkezel ő ellen bírósághoz fordulhat

2008. április 30. E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA

2008. április 30. E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA 2008. április 30. E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA... 9 1.1 Az Üzletszabályzat alapját képezı

Részletesebben

E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMHÁLÓZATI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA

E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMHÁLÓZATI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA 2013. március 1. E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMHÁLÓZATI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA MEH 46/2013. számú határozatának kötelezéseivel egységes szerkezetbe foglaltan. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

VPP ERŐMŰ ÜZEMELTETŐ ÉS KERESKEDELMI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

VPP ERŐMŰ ÜZEMELTETŐ ÉS KERESKEDELMI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG A VPP ERŐMŰ ÜZEMELTETŐ ÉS KERESKEDELMI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Villamosenergia-kereskedelmi Üzletszabályzata 2013. október 30. 1 / 68 oldal TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 AZ

Részletesebben

Üzletszabályzata. Egyetemes szolgáltatói működési engedély alapján végzett villamosenergia-értékesítés. (3. módosítással egybeszerkesztett szöveg)

Üzletszabályzata. Egyetemes szolgáltatói működési engedély alapján végzett villamosenergia-értékesítés. (3. módosítással egybeszerkesztett szöveg) Törölt: Zártkörűen Működő Részvénytársaság Egyetemes szolgáltatói működési engedély alapján végzett villamosenergia-értékesítés Üzletszabályzata (3. módosítással egybeszerkesztett szöveg) Törölt: 2 Hatályos:

Részletesebben

11/1985. (XI. 30.) IpM rendelet. a közvilágításról

11/1985. (XI. 30.) IpM rendelet. a közvilágításról 11/1985. (XI. 30.) IpM rendelet a közvilágításról A villamosenergia fejlesztésér l, átvitelér l és elosztásáról szóló 1962. évi IV. törvény (a továbbiakban: VET) végrehajtására kiadott 40/1962. (XI. 11.)

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. ALFA-NOVA Energetikai, Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság SZEKSZÁRD

ÜZLETSZABÁLYZAT. ALFA-NOVA Energetikai, Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság SZEKSZÁRD ÜZLETSZABÁLYZAT ALFA-NOVA Energetikai, Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság SZEKSZÁRD Hatálybalépés időpontja: 2013. február 01. Szekszárd, 2013. február 01. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

BorsodWeb Kft. Általános Szerződési Feltételek. Előző módosítás kelte: 2009.01.11. Utolsó módosítás kelte: 2009.10.01. Érvényes: 2009.11.

BorsodWeb Kft. Általános Szerződési Feltételek. Előző módosítás kelte: 2009.01.11. Utolsó módosítás kelte: 2009.10.01. Érvényes: 2009.11. BorsodWeb Kft. Általános Szerződési Feltételek Előző módosítás kelte: 2009.01.11. Utolsó módosítás kelte: 2009.10.01. Érvényes: 2009.11.01-től 2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK.....2 1. A szolgáltató neve,

Részletesebben

FÖLDGÁZELOSZTÓI ENGEDÉLYES ÜZLETSZABÁLYZATA

FÖLDGÁZELOSZTÓI ENGEDÉLYES ÜZLETSZABÁLYZATA E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI GÁZHÁLÓZATI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FÖLDGÁZELOSZTÓI ENGEDÉLYES ÜZLETSZABÁLYZATA Mellékletekkel és Függelékekkel Pécs, 2015.. Tartalom: 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA ÉS ÉRVÉNYESSÉGI

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Villamos energia beszerzés 2015. évre TÁRGYÚ RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS KÖZZÉTÉTELÉVEL INDULÓ TÁRGYALÁSOS KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSÁHOZ 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ AJÁNLATI FELHÍVÁS KÖTELEZŐ

Részletesebben

1.. Az önkormányzati rendeleti szabályozás célja

1.. Az önkormányzati rendeleti szabályozás célja BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 19/2009.XI.30.) rendelete 1, 2 A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKKEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL Balatonkeresztúr Község

Részletesebben

HATÁROZATOT: az ExergB Kft. (továbbiakban: Engedélyes) Réthy P. kórház Békéscsaba gázmotoros kiserımő

HATÁROZATOT: az ExergB Kft. (továbbiakban: Engedélyes) Réthy P. kórház Békéscsaba gázmotoros kiserımő 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: ES-1058/06 ÜGYINTÉZİ: Slenker Endre TELEFON: 06-1-459-7777; 06-1-459-7773 TELEFAX: 06-1-459-7766; 06-1-459-7764 E-MAIL: eh@eh.gov.hu; slenkere@eh.gov.hu HATÁROZAT

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 10/2007. (II. 23.) r e n d e l e t e

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 10/2007. (II. 23.) r e n d e l e t e ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2007. (II. 23.) r e n d e l e t e A lakáscélú támogatások helyi rendszeréről egységes szerkezetben az e rendeletet módosító 19/2007. (VI. 29.) számú, a 23/2007.

Részletesebben

2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról. ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK Bevezető rendelkezés

2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról. ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK Bevezető rendelkezés 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról Az Országgyűlés - figyelemmel az államháztartás feladatainak ellátásához szükséges állandó, nem konjunktúraérzékeny és értékálló bevétel biztosítására,

Részletesebben

EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Korlátolt Felelősségű Társaság Elosztói Üzletszabályzata. 4. módosítással egységes szerkezetbe foglalva

EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Korlátolt Felelősségű Társaság Elosztói Üzletszabályzata. 4. módosítással egységes szerkezetbe foglalva EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Korlátolt Felelősségű Társaság Elosztói Üzletszabályzata 4. módosítással egységes szerkezetbe foglalva Elosztói üzletszabályzat 2/135. oldal Tartalomjegyzék 1. Az üzletszabályzat

Részletesebben

I. E LŐSZ Ó A felhasználók tájékoztatása, a szolgáltatási feltételrendszer egyértelmű rögzítése és a kiegyensúlyozott felhasználó-szolgáltató kapcsolatrendszer kialakítása érdekében minden szolgáltatónak

Részletesebben

A FŐGÁZ FÖLDGÁZELOSZTÁSI KFT.

A FŐGÁZ FÖLDGÁZELOSZTÁSI KFT. A FŐGÁZ FÖLDGÁZELOSZTÁSI KFT. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA TERVEZET! (egységes szerkezetben a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 2237/2016. számú határozatában előírt módosításokkal)

Részletesebben

Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2007. (V. 01.) rendelete

Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2007. (V. 01.) rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2007. (V. 01.) rendelete Az önkormányzati lakások, helyiségek bérletéről és elidegenítéséről. ( Módosításokkal egysége szerkezetbe foglalva ) Kiskunmajsa

Részletesebben

V. Ügyfélszolgálat. V.1. Kereskedőváltás

V. Ügyfélszolgálat. V.1. Kereskedőváltás V. Ügyfélszolgálat V.1. Kereskedőváltás Milyen előnyt jelent a vállalkozók számára a villamosenergia-versenypiac ismerete és a kereskedőváltás ajánlása? Bár 2008. január 1-jétől az egyetemes szolgáltatásra

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ÉPÜLETRÉSZENKÉNTI HŐMENNYISÉGMÉRÉS SZERINTI TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ÉPÜLETRÉSZENKÉNTI HŐMENNYISÉGMÉRÉS SZERINTI TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ÉPÜLETRÉSZENKÉNTI HŐMENNYISÉGMÉRÉS SZERINTI TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSRA Az általános közüzemi szerződés (a továbbiakban: Szerződés) általános szerződési

Részletesebben

Távhőszolgáltatási Közüzemi Szabályzata

Távhőszolgáltatási Közüzemi Szabályzata MÓRHŐ Kft. közüzemi szabályzat Móri Hőtermelő és Szolgáltató Kft. Távfűtési Üzletág Távhőszolgáltatási Közüzemi Szabályzata Mór, 2010... Jóváhagyta: Előszó A Móri Hőtermelő és Szolgáltató Kft. Távfűtési

Részletesebben

2005. évi XVIII. törvény. a távhőszolgáltatásról 1. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

2005. évi XVIII. törvény. a távhőszolgáltatásról 1. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2005. évi XVIII. törvény a távhőszolgáltatásról 1 Az Országgyűlés a felhasználók biztonságos, megfelelő minőségű és gazdaságos távhőellátása érdekében az objektív, átlátható és hátrányos megkülönböztetéstől

Részletesebben

382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet Hatályos: 2011.09.15 -

382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet Hatályos: 2011.09.15 - A A 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet Hatályos: 2011.09.15-382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról A Kormány a villamos energiáról szóló

Részletesebben

E.ON ENERGIAKERESKEDELMI KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA JÓVÁHAGYÁSRA BENYÚJTVA: 2014. NOVEMBER 7. HATÁLYOS: 2015. MÁRCIUS 04.

E.ON ENERGIAKERESKEDELMI KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA JÓVÁHAGYÁSRA BENYÚJTVA: 2014. NOVEMBER 7. HATÁLYOS: 2015. MÁRCIUS 04. E.ON Energiakereskedelmi Kft. Földgáz-kereskedelmi Üzletszabályzat E.ON ENERGIAKERESKEDELMI KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA JÓVÁHAGYÁSRA BENYÚJTVA: 2014. NOVEMBER 7. HATÁLYOS: 2015. MÁRCIUS

Részletesebben

TÁMOGATÓI OKIRAT. Jelen Támogatói Okiratban foglaltak szerint támogatási jogviszony létrejött

TÁMOGATÓI OKIRAT. Jelen Támogatói Okiratban foglaltak szerint támogatási jogviszony létrejött TÁMOGATÓI OKIRAT Értesítem, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Gazdaságfejlesztési Operatív Program Irányító Hatósága a GOP-2011-2.1.1/M Mikrovállalkozások fejlesztése című pályázati kiírására beérkezett..

Részletesebben

BorsodWeb Internetszolgáltató Kft. szolgáltató

BorsodWeb Internetszolgáltató Kft. szolgáltató BorsodWeb Internetszolgáltató Kft. szolgáltató { a tagja } Általános Szerződési Feltételek VoIP (aszinkron adathálózati) szolgáltatáshoz Hatályba lépés kelte: 2015.10.01. Utolsó módosítás kelte: 2015.08.31.

Részletesebben

A Pannónia Nyugdíjpénztár, a CIG Partnerség tagja Közös Alapszabálya. Hatályos: 2012. április 1.-tőldecember 18-ától

A Pannónia Nyugdíjpénztár, a CIG Partnerség tagja Közös Alapszabálya. Hatályos: 2012. április 1.-tőldecember 18-ától A Pannónia Nyugdíjpénztár, a CIG Partnerség tagja Közös Alapszabálya Hatályos: 2012. április 1.-tőldecember 18-ától Tartalomjegyzék Preambulum 65 1. fejezet 76 A pénztár adatai, jogállása 76 1.1 a pénztár

Részletesebben

TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ VILLAMOS ENERGIA KERESKEDELMI SZERZŐDÉS 3. rész vonatkozásában

TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ VILLAMOS ENERGIA KERESKEDELMI SZERZŐDÉS 3. rész vonatkozásában TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ VILLAMOS ENERGIA KERESKEDELMI SZERZŐDÉS 3. rész vonatkozásában A jelen Szerződés létrejött egyrészről a(z) Magyar Áramszolgáltató Kft. mint energiakereskedő (továbbiakban, mint Kereskedő

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL. Határozat

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL. Határozat GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 7254-20/2015. Hiv. szám: Tárgy: Ügyintéző: dr. Tatár Beatrix Margit Sovánné Nagy Gréte Melléklet: Csorna, E.ON Zrt., M85-M86 autóút 26+700 km szelvényben

Részletesebben

Öreglak Községi Önkormányzat Képviselő testületének. 4/2006. (III. 14.) számú rendelete

Öreglak Községi Önkormányzat Képviselő testületének. 4/2006. (III. 14.) számú rendelete Öreglak Községi Önkormányzat Képviselő testületének 4/2006. (III. 14.) számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról és a közterületek tisztán tartásáról

Részletesebben

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR ALAPSZABÁLY

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR ALAPSZABÁLY PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR ALAPSZABÁLY Hatályos: 2016. április 2-től Tartalom I. Fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ 4 II. Fejezet - A PÉNZTÁRTAGSÁG 6 1. A tagsági kör 6 2. A Pénztártag felvételének

Részletesebben

1. Általános rendelkezések, a közszolgáltató tagjai

1. Általános rendelkezések, a közszolgáltató tagjai Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. (VIII..) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának és igénybevételének szabályairól, valamint a közterület tisztán

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ. LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL /legalább három gyermek után támogatást igénylők részére/

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ. LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL /legalább három gyermek után támogatást igénylők részére/ NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL /legalább három gyermek után támogatást igénylők részére/ (Érvényes 2016. február 11-től) Tisztelt Érdeklődő, Tisztelt

Részletesebben

JÁTÉKORSZÁG ÓVODA 2721 PILIS, RÁKÓCZI ÚT 42. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Legitimációs eljárás. Jóváhagyta. Ph.

JÁTÉKORSZÁG ÓVODA 2721 PILIS, RÁKÓCZI ÚT 42. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Legitimációs eljárás. Jóváhagyta. Ph. JÁTÉKORSZÁG ÓVODA 2721 PILIS, RÁKÓCZI ÚT 42. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM azonosító: 033032 Bársonyné Pálinkás Éva intézményvezető Legitimációs eljárás Elfogadta: Játékország Óvoda nevelőtestülete

Részletesebben

E.ON ENERGIAKERESKEDELMI KFT. VILLAMOSENERGIA-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA

E.ON ENERGIAKERESKEDELMI KFT. VILLAMOSENERGIA-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA E.ON ENERGIAKERESKEDELMI KFT. VILLAMOSENERGIA-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA JÓVÁHAGYÁSRA BENYÚJTVA: 2013. NOVEMBER 13. HATÁLYOS: 2014. JANUÁR 1. 1 TARTALOM I. A KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZAT TÁRGYA ÉS HATÁLYA,

Részletesebben

2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról

2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról 1 / 130 2016.04.20. 11:59 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról 2016.01.01 2016.04.30 44 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról Az Országgyűlés figyelemmel az államháztartás

Részletesebben

Délmagyarországi Áramszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzata Hatályos: 2008.

Délmagyarországi Áramszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzata Hatályos: 2008. Délmagyarországi Áramszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzata Hatályos: 2008. január 1-től TARTALOMJEGYZÉK Bekezdés Oldal 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT TÁRGYA

Részletesebben

Termékismertető. OTP Jelzálogbank Zrt. 1051. Bp Nádor utca 21. OTP Bank Nyrt. 1051. Bp Nádor utca 16.

Termékismertető. OTP Jelzálogbank Zrt. 1051. Bp Nádor utca 21. OTP Bank Nyrt. 1051. Bp Nádor utca 16. Termékismertető 1. A termék megnevezése OTP Otthonteremtési Hitel új lakás vásárlásra építésre 3 vagy több gyermekes család esetén A három vagy több gyermekes családok otthonteremtési kamattámogatását

Részletesebben

COM.UNIQUE. Telekommunikációs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. 1133 Budapest Hegedűs Gyula u. 83-87.

COM.UNIQUE. Telekommunikációs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. 1133 Budapest Hegedűs Gyula u. 83-87. COM.UNIQUE Telekommunikációs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 1133 Budapest Hegedűs Gyula u. 83-87. Általános Szerződési Feltételek elektronikus hírközlési szolgáltatások igénybevételére Érvényes:

Részletesebben

1996. évi CXIII. törvény. a lakástakarékpénztárakról. A törvény hatálya. Fogalmak

1996. évi CXIII. törvény. a lakástakarékpénztárakról. A törvény hatálya. Fogalmak 1996. évi CXIII. törvény a lakástakarékpénztárakról Az Országgyűlés annak érdekében, hogy - ösztönözze a lakáscélok saját erőből történő megvalósítását elősegítő előtakarékosságot, - elősegítse a lakásvagyon

Részletesebben

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Page 1 of 98 CompLex (http://www.complex.hu/) Jogtár (http://www.jogtar.hu/) Céginfo (http://www.complex.hu/ceginfo.php) Termékeink (http://www.complex.hu/termekek.php) Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye

Részletesebben

Víz-és Csatornaművek Koncessziós ZRt. Szolnok 5000 Szolnok, Vízmű út 1. ÜZLETSZABÁLYZAT. Szolnok, 2012.

Víz-és Csatornaművek Koncessziós ZRt. Szolnok 5000 Szolnok, Vízmű út 1. ÜZLETSZABÁLYZAT. Szolnok, 2012. Víz-és Csatornaművek Koncessziós ZRt. Szolnok 5000 Szolnok, Vízmű út 1. ÜZLETSZABÁLYZAT Szolnok, 2012. Tartalomjegyzék I. Általános rész..7. I.1. Szolgáltató bemutatása...7. I.1.1. Szolgáltató adatai.7.

Részletesebben

Általános rendelkezések 1. 2

Általános rendelkezések 1. 2 Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése 3/1996. (II.15.) Kgy. sz. rendelete a közmőves ivóvízellátásról és a közmőves szennyvízelvezetésrıl a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárd Megyei Jogú Város

Részletesebben

Adathálózati (Internet) szolgáltatás Általános Szerzıdési Feltételek (v1.2) Érvényes : 2009.06.18-tól. Tartalomjegyzék

Adathálózati (Internet) szolgáltatás Általános Szerzıdési Feltételek (v1.2) Érvényes : 2009.06.18-tól. Tartalomjegyzék Fejezet- és bekezdés címek Adathálózati (Internet) szolgáltatás Általános Szerzıdési Feltételek (v1.2) Érvényes : 2009.06.18-tól Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató adatai 1.1. A szolgáltató megnevezése,

Részletesebben

CIB Otthonteremtı Hitel

CIB Otthonteremtı Hitel CIB Otthonteremtı Hitel A CIB Bank Zrt. jelzáloghitel konstrukciója A CIB Otthonteremtı Hitellel Ön kedvezı hitelkamat mellett vásárolhat Magyarország területén forgalomképes használt és új lakást, lakóingatlant

Részletesebben

Techno-Tel Kft. a. tagja. Módosított, egységes szerkezetbe foglalt

Techno-Tel Kft. a. tagja. Módosított, egységes szerkezetbe foglalt Techno-Tel Kft. a tagja Módosított, egységes szerkezetbe foglalt Általános Szerződési Feltételek (nyilvános televízió-műsorelosztási) szolgáltatáshoz Gyékényes, Győrtelek, Ököritófülpös, Őrtilos, Rápolt,

Részletesebben

Techno-Tel Kft. a. tagja. Egységes szerkezetbe foglalt

Techno-Tel Kft. a. tagja. Egységes szerkezetbe foglalt Techno-Tel Kft. a tagja Egységes szerkezetbe foglalt Általános Szerződési Feltételek TELEFONSZOLGÁLTATÁS (Helyhez kötött telefonszolgáltatás, Nomadikus beszédcélú szolgáltatás, Egyéb hangátviteli szolgáltatás)

Részletesebben

M.1. számú melléklet. Az EDF DÉMÁSZ Zrt. által egyetemes szolgáltatás keretében értékesített villamos energia ára

M.1. számú melléklet. Az EDF DÉMÁSZ Zrt. által egyetemes szolgáltatás keretében értékesített villamos energia ára Egyetemes Villamos Energia Szolgáltatói Üzletszabályzat M.1. számú melléklet M.1. számú melléklet Az által egyetemes szolgáltatás keretében értékesített villamos energia ára Törölt: 5. január 1-jétől Egyetemes

Részletesebben

36/2002. (XII. 19.) GKM rendelet. a villamosenergia-rendszer irányításával, működésével és használatával összefüggő egyes adatszolgáltatásokról

36/2002. (XII. 19.) GKM rendelet. a villamosenergia-rendszer irányításával, működésével és használatával összefüggő egyes adatszolgáltatásokról 36/2002. (XII. 19.) GKM rendelet a villamosenergia-rendszer irányításával, működésével és használatával összefüggő egyes adatszolgáltatásokról A villamos energiáról szóló 2001. évi CX. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Teljes ellátás alapú menetrendadási kötelezettség nélküli, közvilágítási célú villamos energia kereskedelmi szerződés

Teljes ellátás alapú menetrendadási kötelezettség nélküli, közvilágítási célú villamos energia kereskedelmi szerződés Teljes ellátás alapú menetrendadási kötelezettség nélküli, közvilágítási célú villamos energia kereskedelmi szerződés 1. Szerződő felek Egyrészről Dabas Város Önkormányzata mint villamos energia felhasználó,

Részletesebben

2016. 01. 30. MHK Jogszabály szolgáltatás

2016. 01. 30. MHK Jogszabály szolgáltatás 89/205. (XII. 22.) FM rendelet az államot megillető halgazdálkodási jog vagyonkezelésbe, pályázati úton történő haszonbérbe, valamint alhaszonbérbe adásának egyes szabályairól 205.2.23 89/205. (XII. 22.)

Részletesebben

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21.

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2010. (IV.29.) önkormányzati rendelete

Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2010. (IV.29.) önkormányzati rendelete Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2010. (IV.29.) önkormányzati rendelete Kenderes Város Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról,

Részletesebben

MEGFELELÉSI PROGRAM 2014. ÉV

MEGFELELÉSI PROGRAM 2014. ÉV MEGFELELÉSI PROGRAM 2014. ÉV EDF DÉMÁSZ HÁLÓZATI ELOSZTÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG székhely: cégjegyzékszám: 06-09-010805 adószám: 13792679-2-06 Szeged, 2014. szeptember 24. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés...

Részletesebben

1. Általános rendelkezések 1.

1. Általános rendelkezések 1. Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015. (V.29.) önkormányzati rendelete az útépítési érdekeltségi hozzájárulás megfizetésének rendjéről Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

MAGYAR TELEKOM NYRT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZAT. 2015. december 7.

MAGYAR TELEKOM NYRT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZAT. 2015. december 7. 2015. december 7. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA ÉS ÉRVÉNYESSÉGI KÖRE, FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK, AZ ENGEDÉLYESRE VONATKOZÓ ADATOK... 6 1.1 Az Üzletszabályzat hatálya és

Részletesebben

I. A rendelet hatálya, célja, fogalmai. Jelen rendelet hatálya Baja város közigazgatási területére terjed ki.

I. A rendelet hatálya, célja, fogalmai. Jelen rendelet hatálya Baja város közigazgatási területére terjed ki. Baja Város Önkormányzatának 40/1999. (XI.5.) Ktr. sz. rendelete a városrész nevek, közterület nevek megállapításáról, a házszámozás, valamint a névtáblák és a házszámtáblák elhelyezésének rendjéről Baja

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG. Határozat

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG. Határozat ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

I. Fejezet A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma

I. Fejezet A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014 (II.21.) önkormányzati rendelete A települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról (egységes szerkezetben a módosításokkal) Balatonfenyves

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I.

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I. Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

UNIPORT Zrt. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz

UNIPORT Zrt. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz UNIPORT Zrt. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz Karancsalja; Karancslapujtő;Karancskeszi; Karancsberény;Etes település területén Hatályba lépés kelte: 2015.12.28. Utolsó módosítás

Részletesebben

Novotron Informatikai Zrt.

Novotron Informatikai Zrt. Novotron Informatikai Zrt. a Magyar Kábeltelevíziós és Hírközlési Szövetség tagja Általános Szerződési Feltételek üzleti internet elérési szolgáltatáshoz Hatályba lépés kelte: 2015. június 1. 1. Általános

Részletesebben

Szer-Net. Általános Szerződési Feltételek. Internet szolgáltatás. Szer-Szoft Kft. 3900 Szerencs Rákóczi út 108. Hatályos: 2012. április 1.

Szer-Net. Általános Szerződési Feltételek. Internet szolgáltatás. Szer-Szoft Kft. 3900 Szerencs Rákóczi út 108. Hatályos: 2012. április 1. Szer-Net Általános Szerződési Feltételek Internet szolgáltatás Szer-Szoft Kft 3900 Szerencs Rákóczi út 108 Hatályos: 2012. április 1. 1. A szolgáltató neve, címe: A szolgáltató neve: Szer-Szoft Számítástechnikai

Részletesebben

I. Fejezet. 1. A közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatással ellátott terület határai

I. Fejezet. 1. A közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatással ellátott terület határai PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (I. 31.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Püspökladány

Részletesebben

Északdunántúli Vízmű Zrt. 2013.május 2. Üzletszabályzat

Északdunántúli Vízmű Zrt. 2013.május 2. Üzletszabályzat Tartalom Tartalom... 1 I. Az célja... 4 II. Az tárgya és hatálya... 4 III. Fogalom meghatározások... 4 IV. Az tól való eltérés szabályai... 5 V. A Víziközmű-szolgáltató bemutatása... 5 VI. A Víziközmű

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. február 13. Elfogadva:../2013. (II.12.) sz. Kt. határozat 1 I. FEJEZET Általános rendelkezések A közpénzek

Részletesebben

Püspökladányi Víziközmő Társulat. Alapszabálya. 1. A Társulat elnevezése és székhelye. 2. A Társulat célja

Püspökladányi Víziközmő Társulat. Alapszabálya. 1. A Társulat elnevezése és székhelye. 2. A Társulat célja Püspökladányi Víziközmő Társulat Alapszabálya 1. A Társulat elnevezése és székhelye 1.) A Társulat elnevezése: Püspökladányi Víziközmő Társulat 2.) A Társulat székhelye: 4150 Püspökladány, Kossuth u.26.

Részletesebben

I. Fejezet Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség

I. Fejezet Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség 1 / 39 2016.03.29. 10:35 1990. évi C. törvény a helyi adókról 2016.01.01 2016.12.31 60 1990. évi C. TÖRVÉNY a helyi adókról Hazánkban a demokratikus választással létrejöttek az önszervező helyi hatalomgyakorlás

Részletesebben

2011. évi LXXV. törvény. a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről

2011. évi LXXV. törvény. a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről 2011. évi LXXV. törvény a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről Az Országgyűlés a korábbi időszak devizakölcsönzése következtében kialakult

Részletesebben

A MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI!

A MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI! A Kormány../2008. Korm. rendelete a 2008-2012 közötti idıszakra vonatkozó Nemzeti Kiosztási Terv kihirdetésérıl, valamint a kibocsátási egységek kiosztásának részletes szabályairól Az üvegházhatású gázok

Részletesebben

1996. évi XXXI. törvény. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

1996. évi XXXI. törvény. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról Az Országgyűlés az Alkotmányból és a nemzetközi szerződésekből eredő feladatok teljesítése érdekében, az élet-

Részletesebben

Nagyasszonyunk Köznevelési Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata

Nagyasszonyunk Köznevelési Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata Nagyasszonyunk Köznevelési Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata 0 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 3 1.2 A szervezeti

Részletesebben

TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ VILLAMOSENERGIA-SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET

TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ VILLAMOSENERGIA-SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ VILLAMOSENERGIA-SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET amely létrejött egyrészről Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Székhely: 1163 Budapest, Havashalom u. 43. Adószám: 15516006-2-42

Részletesebben

Techno-Tel Kft. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz

Techno-Tel Kft. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz Techno-Tel Kft. a tagja Módosított, egységes szerkezetbe foglalt Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz Babócsa, Bélavár, Beleg, Berzence, Darány, Drávagárdony, Drávatamási, Fábiánháza,

Részletesebben

Micro-Wave Kft. tagja

Micro-Wave Kft. tagja Micro-Wave Kft. a tagja Általános Szerződési Feltételek helyhez kötött telefon szolgáltatáshoz Abda, Ásványráró, Darnózseli, Dunaszeg, Dunaszentpál, Gönyű, Győrladamér, Győrzámoly, Kisbajcs, Koroncó, Kunsziget,

Részletesebben

8.3 A szülői munkaközösség... 39 8.4 Az iskolaszék... 39 8.5 Az intézményi tanács... 39 8.6 A diákönkormányzat... 39 8.7 Az osztályközösségek...

8.3 A szülői munkaközösség... 39 8.4 Az iskolaszék... 39 8.5 Az intézményi tanács... 39 8.6 A diákönkormányzat... 39 8.7 Az osztályközösségek... S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T D I Ó S G Y Ő R I G I M N Á Z I U M OM azonosító: 029 262 S z é k h e l y : 3534 Miskolc, Kiss tábornok u. 42. Fenntartó neve: Klebelsberg Intézményfenntartó

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT Módosítva: 2014.02.10. (a módosítás kiemelt betűszedésű)

ÜZLETSZABÁLYZAT Módosítva: 2014.02.10. (a módosítás kiemelt betűszedésű) Mecsek Élelmiszer és Vegyiáru Kereskedelmi Zrt. 7623 Pécs, Megyeri út 59. Cégjegyzékszám: 02-10-060013 ÜZLETSZABÁLYZAT Módosítva: 2014.02.10. (a módosítás kiemelt betűszedésű) Általános tájékoztató A Mecsek

Részletesebben

M.5. számú melléklet. Kiemelt ügyfelek teljes ellátás alapú villamos energia adásvételi szerződése. Törölt: 0. március 1-jétől

M.5. számú melléklet. Kiemelt ügyfelek teljes ellátás alapú villamos energia adásvételi szerződése. Törölt: 0. március 1-jétől Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzat M.5. számú melléklete M.5. számú melléklet Kiemelt ügyfelek teljes ellátás alapú villamos energia adásvételi szerződése Törölt: 0. március 1-jétől Hatályos:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése TARTALOMJEGYZÉK I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐKNEK 1. A dokumentációban előforduló kifejezések 2. A közbeszerzési eljárás lebonyolításának

Részletesebben

MIKROSYSNET KFT. Általános Szerződési Feltételek Internet szolgáltatás igénybevételére

MIKROSYSNET KFT. Általános Szerződési Feltételek Internet szolgáltatás igénybevételére MIKROSYSNET KFT. Általános Szerződési Feltételek Internet szolgáltatás igénybevételére Érvényes 2015.12.01-től 1 Tartalomjegyzék 1.Általános adatok, elérhetőség...5 1.1.A Szolgáltató neve, címe...5 1.2.A

Részletesebben

(székhelye:, cégjegyzékszám:.; adószám: ; képviseli.. ügyvezető, mint Üzemeltető a továbbiakban: Üzemeltető,

(székhelye:, cégjegyzékszám:.; adószám: ; képviseli.. ügyvezető, mint Üzemeltető a továbbiakban: Üzemeltető, BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a i-tv Digitális Távközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1144 Budapest, Rátót utca 18-20., cégjegyzékszám: 01-09-667975),

Részletesebben

157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet. a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról

157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet. a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról 1. oldal 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról A Kormány a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Tszt.)

Részletesebben

MEGRENDELŐ/EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS/SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS ZNET IPTV szolgáltatás igénybevételére

MEGRENDELŐ/EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS/SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS ZNET IPTV szolgáltatás igénybevételére A jelen egyedi előfizetői szerződés ( Szerződés ), alapján a lentebb meghatározott előfizető ( Előfizető ) és szolgáltatók ( Szolgáltatók ) között előfizetői jogviszony jön létre, a lentebb meghatározott

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. április 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. április 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. április 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi Tárgy: Ipari parki telek értékesítése K I V O N A T A A közgyűlés 25 igen, egyhangú szavazattal a következő

Részletesebben

157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet. [a Tszt. 3. m) pontjához] A Magyar Energia Hivatal által kiszabható bírságok. [a Tszt. 4.

157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet. [a Tszt. 3. m) pontjához] A Magyar Energia Hivatal által kiszabható bírságok. [a Tszt. 4. Hatályos: 2014.04.01-157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról A Kormány a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

1. A helyi közszolgáltatás tartalma 1.

1. A helyi közszolgáltatás tartalma 1. Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testületének 15/2011. (XII.14.) önkormányzati rendelete a települési szilád hulladék elszállításáról, közszolgáltatás biztosításáról és a közszolgáltatás díjáról

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek A Polgári Törvénykönyv 387. -a szerint a Közüzemi Szerződés alapján a szolgáltató köteles meghatározott időponttól a felhasználó számára folyamatosan és biztonságosan a

Részletesebben

1997. évi CLV. törvény. a fogyasztóvédelemről

1997. évi CLV. törvény. a fogyasztóvédelemről 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről Az Országgyűlés annak érdekében, hogy olyan szabályozás jöjjön létre, amely biztosítja a fogyasztói érdekek - különösen a biztonságos áruhoz és szolgáltatáshoz,

Részletesebben

/ r / ^ / 0 0 -U > Q. Fővárosi Vízművek Zrt. I ő v A k o s i VÍZMŰVEK BUDAKESZI. Vagyonkezelési szerződés. Budapest, 2012.

/ r / ^ / 0 0 -U > Q. Fővárosi Vízművek Zrt. I ő v A k o s i VÍZMŰVEK BUDAKESZI. Vagyonkezelési szerződés. Budapest, 2012. / r / ^ / 0 0 -U > Q Fővárosi Vízművek Zrt. I ő v A k o s i VÍZMŰVEK BUDAKESZI Vagyonkezelési szerződés Budapest, 2012. december VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Budakeszi Város Önkormányzata

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2009. (VII.20.) rendelete

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2009. (VII.20.) rendelete Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2009. (VII.20.) rendelete A hagyományos technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának, megújuló

Részletesebben

Elosztói szabályzat. Az elosztó hálózathoz való hozzáférés együttmőködési szabályai. 1. számú módosítás. Budapest, 2008. augusztus 15.

Elosztói szabályzat. Az elosztó hálózathoz való hozzáférés együttmőködési szabályai. 1. számú módosítás. Budapest, 2008. augusztus 15. Elosztói szabályzat Az elosztó hálózathoz való hozzáférés együttmőködési szabályai 1. számú módosítás Budapest, 2008. augusztus 15. Elıszó A MÁE, mint a magyar villamosenergia-elosztó vállalatok szövetsége,

Részletesebben

Budajenői Vízművek Kft. Üzletszabályzata

Budajenői Vízművek Kft. Üzletszabályzata a A Budajenői Vízművek Kft. részéről ellenjegyezte: Ribizsár Zoltán ügyvezető Tartalomjegyzék I. ÜZLETSZABÁLYZAT TÁRGYA ÉS HATÁLYA 5 II. FOGALOM-MEGHATÁROZÁSOK ÉS RÖVIDÍTÉSEK 6 II.1. Fogalom-meghatározások

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZATA. HATÁLYBALÉPÉS IDŐPONTJA: 2014. december 1.

ÜZLETSZABÁLYZATA. HATÁLYBALÉPÉS IDŐPONTJA: 2014. december 1. BUDAPESTI TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG A HATÁLYBALÉPÉS IDŐPONTJA: 2014. december 1. BUDAPEST, 2014. október 7. 1 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 FÜGGELÉKEK JEGYZÉKE... 3 1.

Részletesebben

JUPINET TÁVKÖZLÉSI KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG JuPiNet Kft. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz

JUPINET TÁVKÖZLÉSI KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG JuPiNet Kft. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz JUPINET TÁVKÖZLÉSI KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG JuPiNet Kft. szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz a 4-es számú mellékletben szereplő települések területén

Részletesebben

CIB Lakóingatlan-lízing

CIB Lakóingatlan-lízing ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Érvényes: 2009. 02. 24-tıl Legyen szó új vagy használt lakóingatlan vásárlásról a CIB Lízing Csoport finanszírozási ajánlatai között biztosan megtalálja az Ön számára legmegfelelıbb konstrukciót.

Részletesebben

kollektív beruházás esetén maximum 30 millió Ft 2/A 2,07 milliárd Ft 2/B 0,71 milliárd Ft 5/B 1,19 milliárd Ft 400 db

kollektív beruházás esetén maximum 30 millió Ft 2/A 2,07 milliárd Ft 2/B 0,71 milliárd Ft 5/B 1,19 milliárd Ft 400 db Pályázati felhívás: Támogatási intenzitás: Támogatás mértéke: Rendelkezésre álló forrás: Támogatott projektek száma: Területi korlátozás: Juh- és kecsketartó telepek korszerűsítése - VP2-4.1.1.4-16 A közép-magyarországi

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatáshoz

Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatáshoz szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatáshoz Kazincbarcika-Sajószentpéter-Varbó-Parasznya-Radostyán-Kondó- Sajólászlófalva-Sajókápolna-Alacska-Berente

Részletesebben

2015/32. SZÁM TARTALOM. 36/2015. (VIII. 27. MÁV-START Ért. 32.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Tűzvédelmi Szabályzatáról...

2015/32. SZÁM TARTALOM. 36/2015. (VIII. 27. MÁV-START Ért. 32.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Tűzvédelmi Szabályzatáról... 2015/32. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 36/2015. (VIII. 27. MÁV-START Ért. 32.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Tűzvédelmi Szabályzatáról... 2 Utasítások 36/2015. (VIII. 27. MÁV-START Ért.

Részletesebben

SEMIRAMIS IRODAHÁZ KFT. Általános Szerződési Feltételek

SEMIRAMIS IRODAHÁZ KFT. Általános Szerződési Feltételek SEMIRAMIS IRODAHÁZ KFT. Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási szolgáltatáshoz Hatályba lépés kelte: 2006. szeptember 1. Készült: 2006.07.25. 2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK.....2

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HUNGAROCONTROL MAGYAR LÉGIFORGALMI SZOLGÁLAT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A példány sorszáma:. A példány tulajdonosa:. ÁLTALÁNOS RÉSZ A HungaroControl Zrt. működésére

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/1994.(V.5.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről (A módosításokkal

Részletesebben