JÁTÉKORSZÁG ÓVODA 2721 PILIS, RÁKÓCZI ÚT 42. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Legitimációs eljárás. Jóváhagyta. Ph.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JÁTÉKORSZÁG ÓVODA 2721 PILIS, RÁKÓCZI ÚT 42. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Legitimációs eljárás. Jóváhagyta. Ph."

Átírás

1 JÁTÉKORSZÁG ÓVODA 2721 PILIS, RÁKÓCZI ÚT 42. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM azonosító: Bársonyné Pálinkás Éva intézményvezető Legitimációs eljárás Elfogadta: Játékország Óvoda nevelőtestülete a./2014.(iii.12.) számú határozatával nevelőtestület nevében Vélemény nyilvánító: SZSZV elnök Jóváhagyta intézményvezető Ph. Hatályos a kihirdetés napjától: A dokumentum jellege: nyilvános Megtalálható: Verziószám: 3/2014. módosított változat Készült: 5 eredeti példány Iktatószám: 114/

2 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések 5. oldal 1.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat készítésének célja 5. oldal 1.2. A Szervezeti és Működési Szabályzat feladata 5. oldal 1.3. A Szervezeti és Működési Szabályzat készítésének eljárási rendje 5. oldal 1.4. A Szervezeti és Működési Szabályzat jogszabályi alapja 6. oldal 1.5 A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya 6. oldal 2. Az intézmény általános jellemzői 8. oldal 2.1. Ellátandó alaptevékenységek 8. oldal 2.2. Az intézmény jogállása 8. oldal 2.3. Az intézmény működési köre 8. oldal 3. Az Alapító Okiratban foglaltak részletezése és egyéb az intézmény költségvetési szervként való működéséből adódó szabályozás 9. oldal 3.1. Az intézmény adatai 9. oldal 3.2. Gazdálkodással összefüggő jogosítványok 11. oldal 3.3. Az intézményvezetésre vonatkozó helyi szabályok 11. oldal 3.4. Az intézmény képviseletére jogosultak 11. oldal 3.5. Az intézményi feladat ellátást szolgáló vagyon, a vagyon feletti rendelkezési jogosultság 13. oldal 3.6. Bankszámlaforgalom bonyolítás 13. oldal 3.7. A gazdálkodással kapcsolatos előírások 14. oldal 3.8. A folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés 15. oldal 3.9. Az intézmény gazdálkodásával összefüggő belső ellenőrzés szabályai 16. oldal 4. Az óvoda működésének általános szabályai 17. oldal 4.1. Az óvoda működésének rendje 17. oldal 4.2. Az óvoda nevelési munkáját és működését meghatározó, további helyi dokumentumok 18. oldal 5. Az intézményi dokumentumok nyilvántartásával, nyilvánosságával kapcsolatos rendelkezések 19. oldal 6. Az intézmény működésével kapcsolatos általános tudnivalók 20. oldal 6.1. Az óvoda működési rendje, ezen belül a gyermekek fogadásának (nyitva tartás) rendje 20. oldal 7. A vezetők benntartózkodásának rendje 22. oldal 8. A szervezet működésével kapcsolatos intézményi sajátos szabályok 23. oldal 8.1. Az alkalmazottakra vonatkozó, az intézmény nyitásával, zárásával kapcsolatos rendelkezések 23. oldal 8.2. Az alkalmazottak munkavégzésének elvárt feltételei 23. oldal 8.3. Az épület kilobogózásának rendje 24. oldal 8.4. Az óvoda helyiségeinek és épületének használatára vonatkozó rendelkezések24. oldal 8.5. Az ingó vagyontárgyak, eszközök használatának rendje 26. oldal 8.6. Az udvar használati rendje 26. oldal 8.7. A telefon használat szabályai 26. oldal 8.8. Fénymásolás szabályai 27. oldal 8.9. Számítógép használatának szabályai 27. oldal Az óvoda létesítményei, helyiségei, berendezései bérbeadási rendje 27. oldal A dohányzásról szóló rendelkezések 28. oldal A gyermekeknek szervezett egyéb probramok, szolgáltatások rendje 28. oldal 2

3 8.13. Az óvoda vezetője a szolgáltatás nyújtójával megbízási szerződést köt, mely minimálisan tartalmazza az alábbiakat 29. oldal Nevelési időben szervezett, óvodán kívüli programokkal, szolgáltatásokkal kapcsolatos szabályok 30. oldal A fakultatív hit és vallásoktatás rendje 30. oldal A hivatali titok megőrzése 31. oldal Nyilatkozattétel rendje a tömegtájékoztató szervek részére 31. oldal Az intézmény felelőssége a dolgozók által az intézmény területére bevitt tárgyakban, értékekben kelettkezett kárért 32. oldal 9. Belépés és benntartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak jogviszonyban az óvodával 33. oldal 10. Az intézményben folytatható reklámtevékenységre vonatkozó előírások 35. oldal 11. Rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje 36.oldal Az óvoda egészségvédelmi szabályai 36. oldal Az intézményvezető és helyettesének továbbá a tagóvoda vezetőjének feladata az egészségügyi ellátás területén 36. oldal 12. Az intézményi óvó,- védő szabályok 38. oldal Általános előírások 38. oldal Az intézményvezető feladata az intézmény óvó,-védő előírásainak betartása érdekében 38. oldal Az óvodapedagógusok feladata az intézmény óvó,-védő előírásainak betartása érdekében 38. oldal Részletes óvó,- védő előírások 38. oldal A gyermekbalesetek megelőzése érdekében ellátandó feladatok 39. oldal 12.6 Gyermekbalesetek esetén ellátandó feladatok 41. oldal 13. Bombariadó és rendkívüli esemény esetén szükséges teendők 43. oldal 14. Az óvoda szervezeti felépítése 45. oldal Az intézmény vezetési szerkezete 45. oldal 14.2.Vezető beosztású közalkalmazottak, az óvoda vezetősége 46. oldal Az óvoda közösségei 46. oldal Az óvodavezetés 47. oldal Intézményvezető 47. oldal Az intézményvezető felelőssége 48. oldal Az intézményvezető feladatai 49. oldal Az intézményvezető-helyettes és a tagintézmény-vezető 49. oldal Szakmai munkaközösség vezető 50. oldal 15. A helyettesítés rendje az intézményvezető, az intézményvezető-helyettes akadályoztatása és tartós távolléte esetén 52. oldal 16. A vezetők és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje 53. oldal 16.1 Az intézmény alkalmazottainak közössége, kapcsolatuk a vezetéssel 53. oldal 16.2 A Közalkalmazotti Tanács elnökének feladata, felelőssége 53. oldal Az alkalmazotti közösség kapcsolattartásának rendje 54. oldal A nevelőtestület szervezete és kapcsolata a vezetéssel 56. oldal 17. A nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházására vonatkozó közös rendelkezések 60. oldal 18. A tagintézményekkel való kapcsolattartás rendje, formája 63. oldal 19. A nevelőmunka belső ellenőrzésének rendje 65. oldal 20. Az óvodai ünnepélyek, hagyományok ápolása 67. oldal 21. A vezetők és a szülői szervezet közötti kapcsolattartás rendszere 69. oldal 22. Az óvoda képviselete, külső kapcsolati rendszere 72. oldal 3

4 23. Záró rendelkezések 75. oldal Mellékletek: 1. sz. melléklet: Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat 77. oldal 2. sz. melléklet: Egyéb munkakörökhöz kapcsolódó hatáskör, felelősség, valamint a helyettesítés rendje 96. oldal Legitimációs záradék 104. oldal 4

5 1. Általános rendelkezések A nemzeti köznevelésről szóló, évi CXC. tv. 25. szerint, a köznevelési intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a Szervezeti és Működési Szabályzat /a továbbiakban: SZMSZ/ határozza meg A Szervezeti és Működési Szabályzat készítésének célja Célja, hogy meghatározza Játékország Óvoda, mint köznevelési intézmény szervezeti felépítését, az intézményi működés belső rendjét, a belső és külső kapcsolatokra vonatkozó megállapításokat és mindazon rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utal más intézmény, szerv hatáskörébe, továbbá az intézmény jogszerű működésének biztosítása, a zavartalan működés garantálása, a gyermeki jogok érvényesülése, a szülők, gyermekek és az intézmény dolgozói közötti kapcsolat erősítése, az intézményi működés demokratikus rendjének garantálása. Az SZMSZ helyi dokumentum, előírásai a Pedagógiai Programban megfogalmazott célok elérését, illetve a nevelőmunka eredményes magvalósulását segítő óvodai szervezet, valamint működési rend kialakítását szolgálja A Szervezeti és Működési Szabályzat feladata A Szervezeti és Működési Szabályzat feladata, hogy megállapítsa Játékország Óvoda működésének szabályait a központi és helyi jogszabályok /a továbbiakban: jogszabály/ által biztosított keretek között, illetve azokban a kérdésekben, melyeket a jogszabályok nem rendeznek A Szervezeti és Működési Szabályzat készítésének eljárási rendje Az SZMSZ-t Játékország Óvoda intézményvezetője készíti el, és a nevelőtestület fogadja el A nevelőtestületi döntés meghozatala előtt - a központi jogszabályokban meghatározottak szerint - az intézményi Közalkalmazotti Tanács az SZMSZ tervezete tárgyában véleményezési jogot gyakorol Az SZMSZ nevelőtestület általi elfogadása előtt - a központi jogszabályban meghatározottak szerint - az óvoda Szülői Szervezete véleményezési, javaslattételi jogot gyakorol. A dokumentumok nyilvánosságra hozásával, és az intézmény, tájékoztatási kötelezettségével, valamint a gyermekek adatainak kezelésével kapcsolatban a szülői szervezetet véleményezési jog illeti meg Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat az intézményvezető jóváhagyásával április 01.-én lép hatályba és ezzel egyidejűleg Játékország Óvoda Játékország Óvoda nevelőtestülete által meghozott 4/2013. (III.27.) sz. határozatával elfogadott - Szervezeti és Működési Szabályzata érvénytelenné és hatálytalanná válik. 5

6 1.4. A Szervezeti és Működési Szabályzat jogszabályi alapja 2011.évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről évi CXXIV. törvény a nemzeti köznevelésről szóló törvény módosításáról 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 229/2012. (VIII.28.) Kormány rendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról évi CXCV. törvény az államháztartásról (Áht.) 368/2011. (XII.31) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról (Ámr.) évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól 62/2011. (XII.29.) BM rendelet a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól 28/2011. (VIII.3.) NGM rendelet a költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról évi XCIII. törvény a munkavédelemről 335/2005. (XII.29.) korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről évi LXVI. törvény a közokiratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről 296/1997. (IX.3.) NM rendelet a az iskolaügyi ellátásról 44/2007. (XII.29) OKM rendelet a katasztrófák elleni védekezés Nevelőtestületi határozatok Vezetői utasítások 1.5. A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya A Szervezeti és Működési Szabályzatban és az egyéb belső szabályzatokban foglaltak megismerése és előírásainak betartása az intézmény valamennyi dolgozójára nézve kötelező. Az SZMSZ-ben foglaltak megismerése és megtartása azoknak is kötelezettsége, akik kapcsolatba kerülnek az óvodával, részt vesznek feladatainak megvalósításában, illetve igénybe veszik, használják az intézmény létesítményeit. Az SZMSZ-ben foglalt rendelkezések megtartása mindenkinek közös érdeke. Játékország Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata belső jogi norma. Megtartásáért az intézményben dolgozók fegyelmi felelősséggel tartoznak Az alkalmazottakkal szemben az intézményvezető - munkáltatói jogkörben eljárva - hozhat intézkedést. Az óvoda dolgozójának a szülőt, vagy más nem az óvodában dolgozó harmadik személyt tájékoztatni kell a jelen SZMSZ-ben foglaltakról, kérve annak megtartását. Ennek elmaradása esetén a vezető vagy helyettese az óvoda épületének elhagyására szólítja fel. 6

7 Az SZMSZ személyi hatálya kiterjed: a) az óvodába járó gyermekekre, illetve annak közösségeire, b) a gyermekek szüleire, illetve törvényes képviselőire, c) a nevelőtestületre, d) az intézményvezetőre, az intézményvezetés tagjaira, e) a nevelőmunkát segítőkre, és egyéb munkakörben dolgozókra, f) az óvodának szolgáltatást nyújtókra, g) az óvoda szolgáltatását igénybe vevőkre Az SZMSZ területi hatálya kiterjed: a) az óvoda épületére, valamint Játékország Óvodához tartozó ún. intézményi területre, b) az óvoda területén kívül szervezett, az óvodai nevelés idejében, keretében zajló program, esemény esetében a program, esemény helyszínére, c) az intézmény képviselete szerinti alkalmaira, külső kapcsolat esetén az alkalom helyszínére Az SZMSZ időbeni hatálya kiterjed: a) a fenntartó képviselő-testülete által meghatározott ún. nyitvatartási időre, illetve az óvodai nevelés végzéséhez szükséges előkészületi tevékenység időtartamára, b) az óvodai nevelés idejében, keretében zajló külön programok, események időtartamára, illetve az óvoda külső képviseleti alkalmai időtartamára Az SZMSZ az intézményvezető jóváhagyásával lép hatályba a kihirdetés napján, és határozatlan időre szól Az SZMSZ módosítására akkor kerül sor, ha az SZMSZ 1.4. pontjában meghatározott jogszabályokban, az intézmény szervezeti és működési rendjére vonatkozólag változás áll be, illetve ha a szülők, vagy a nevelőtestület minősített többséggel erre javaslatot tesz A jóváhagyott SZMSZ az óvoda többi dokumentumával /Házirend, Pedagógiai Program/ együtt, az intézményvezető irodájában megtalálható. A jóváhagyott SZMSZ 1. példánya a Kármán József Városi Könyvtár és Közösségi Ház, Pilis, (2721 Pilis, Kávai u. 1.) helyiségében megtalálható Az SZMSZ, a Pedagógiai Program jóváhagyott példányát kérésre - a szülő, törvényes képviselő /a továbbiakban: szülő/ rendelkezésére kell bocsátani áttanulmányozás céljából. 7

8 2. Az intézmény általános jellemzői 2.1. Ellátandó alaptevékenységek Az Óvoda a Nkt. 5. (1) bekezdése és a Nkt. 8. (1) bekezdése alapján - a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig - nevelő intézmény Az óvodai nevelés a gyermekek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások keretében folyik Játékország Óvoda az óvodai nevelés keretében logopédiai, dyslexia- megelőző foglalkozásokat biztosít Az intézmény jogállása Pilis Város Önkormányzatának, illetve Pilis Nagyközség Önkormányzatának jogelődje, Pilis Községi Tanács VB által alapított Óvodai Intézmény (székhely: 2721 Pilis, Rákóczi u. 42.) önálló jogi személy. Az alapító okirat rendelkezése szerint Játékország Óvoda a Képviselő-testület által meghozott 361/2008. (XII.18.) sz. önkormányzati határozatában foglalt, a szerv gazdasági feladatainak ellátása módjára vonatkozólag meghozott, más tárgyú szervezési intézkedéseire figyelemmel önállóan működő költségvetési szerv, mint nevelési intézmény Önkormányzati intézmény, működtetéséről és fenntartásáról Pilis Város Önkormányzata gondoskodik Játékország Óvoda az Alapító Okiratában meghatározottak szerint önként vállalt tevékenységet is folytathat, ha az nem veszélyezteti az intézmény által ellátandó alapfeladatokat Játékország Óvoda szakmai tekintetben önálló. Szervezetével és működésével kapcsolatos minden olyan ügyben önállóan dönt, amelyet jogszabály nem utal más intézmény, vagy szerv hatáskörébe Játékország Óvoda működésével kapcsolatos döntések előkészítésében, végrehajtásában, ellenőrzésében - részben a jogszabályban meghatározottak, részben a SZMSZ rendelkezései szerint - részt vesznek a pedagógusok, a szülők, illetve törvényes képviselőik Játékország Óvoda jogállására vonatkozó további rendelkezéseket az intézmény mindenkor hatályos Alapító Okirata rögzíti, illetve tartalmazza. Pilis Város közigazgatási területe Az Intézmény működési köre 8

9 3. Az Alapító Okiratban foglaltak részletezése és egyéb az intézmény költségvetési szervként való működéséből adódó szabályozás 3.1. Az intézmény adatai A költségvetési szerv neve A költségvetési szerv székhelye A költségvetési szerv székhelyintézménye A költségvetési szerv székhelyintézményének címe A költségvetési szerv tagintézményei A költségvetési szerv tagintézményeinek címe(i) Az Alapító és a fenntartó neve és címe A költségvetési szerv alapításának időpontja Gazdálkodási besorolása Szakágazati besorolása A költségvetési szerv alap tevékenysége A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata Játékország Óvoda 2721 Pilis, Rákóczi út 42. Játékország Óvoda Hétszínvilág székhelyóvoda 2721 Pilis, Rákóczi út 42. Játékország Óvoda Meserét tagóvoda Játékország Óvoda Gesztenyéskert tagóvoda 2721 Pilis, Kávai út Pilis, Attila út 8. Pilis Város Önkormányzata 2721 Pilis, Kossuth L. u év Önállóan működő költségvetési szerv Óvodai nevelés Óvodai intézményi étkeztetés Támogatási célú finanszírozási műveletek Óvodai nevelés, ellátás Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. Törvény13. (1) bekezdése alapján kötelező feladatként látja el az óvodai nevelést. A költségvetési szerv ellátja a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 3. -ában meghatározott óvodai nevelést a tankötelezettség kezdetéig. Az óvoda ellátja a gyermek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben meghatározottak szerint a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat. Ellátja továbbá a területileg illetékes Rehabilitációs Szakértői Bizottság véleménye, állásfoglalása alapján az ún. sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztését, nevelését, akik a többi óvodás korú gyermekekkel együtt nevelhetők. 9

10 A költségvetési szerv a következő sajátos nevelési igényű gyermek fejlesztését, nevelését látja el: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján beszédfogyatékos. A költségvetési szerv ellátja a fejlesztőfelkészítéssel kapcsolatos feladatokat, biztosítja a logopédiai szolgáltatást. Az óvoda ellátja az intézményi közétkeztetést. Az intézmény törzskönyvi azonosítója A költségvetési szerv KSH statisztikai számjele Intézmény OM azonosítója Az óvoda költségvetésének végrehajtására szolgáló számlaszám: A költségvetési szerv adószáma Az alapító okirat kelte, száma: november /2013. (XI.28.) sz. normatív önkormányzati határozat Az intézménybe felvehető 420 fő maximális gyermeklétszám Tagozat megnevezése Óvodai nevelés A csoportok száma 14 Foglalkoztatottak száma 59 fő 10

11 3.2. Gazdálkodással összefüggő jogosítványok Az intézmény a Képviselő-testület által meghozott 361/2008. (XII. 18.) sz. önkormányzati határozatában foglalt, a szerv gazdasági feladatainak ellátása módjára vonatkozólag meghozott, más tárgyú szervezési intézkedéseire figyelemmel határozatlan időtartamra, önállóan működő költségvetési szerv Az irányító szerv által kijelölt azon önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, amely az önállóan működő költségvetési szerv az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 10. (1) bekezdése alapján meghatározott pénzügyi-gazdasági feladatait ellátja: Pilisi Polgármesteri Hivatal (2721 Pilis, Kossuth L. u. 47.) Az önállóan működő, valamint az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv közötti megállapodást, - amely a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét rögzíti Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete határozattal hagyja jóvá. A tervezés, gazdálkodás és beszámolás, valamint az intézményi vagyonnal történő felelős gazdálkodás rendjét rögzítő munkamegosztási megállapodás az Alapító Okirat mellékletét képezi Az intézményvezetésre vonatkozó helyi szabályok Játékország Óvoda vezetője magasabb vezető beosztású közalkalmazott Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Játékország Óvoda vezetője tekintetében a vezetői megbízásra vonatkozó képviselő-testületi határozattal egyidejűleg határozza meg az általa, közvetlen hatáskörben fenntartani kívánt munkáltatói jogköröket Játékország Óvoda vezetője feletti, a Képviselő-testület hatáskörébe nem tartozó munkáltatói jogokat a település polgármestere gyakorolja Az intézményvezetés személyi összetétele: a) Intézményvezető b) Intézményvezető-helyettes c) Tagintézmény-vezető d) Szakmai munkaközösség-vezető 3.4. Az intézmény képviseletére jogosultak Az intézmény képviseletére kizárólag az intézményvezető, illetve jelen szabályzatban a feladatmegosztás rendje szerint és hatáskörben annak helyettesei jogosultak. Az intézményvezető jogosítványait, - amelyek alapján az intézmény képviselőjeként járhat el - az intézmény Alapító Okirata, az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint Pilis Város Önkormányzata, a Polgármesteri Hivatal és az intézmény között, a tervezés, gazdálkodás, és beszámolás, valamint az intézményi vagyonnal történő felelős gazdálkodás rendjét rögzítő munkamegosztási megállapodás határozza meg Aláírási joga elsődlegesen Játékország Óvoda vezetőjének (a továbbiakban: 11

12 intézményvezető) van. Az intézményvezető távolléte esetén, aláírási joga a megbízott helyettesnek van, az SZMSZ-ben meghatározottak szerint Az intézményvezető, valamint az intézményvezető-helyettes távolléte esetén, aláírási joga a tagintézmény-vezetőnek van az adott tagóvoda működtetése és fenntartása vonatkozásában Az intézmény képviseleti joga gyakorlásának, valamint a helyettesítési rendnek további szabályait az SZMSZ 15. pontja határozza meg Külső szervhez vagy személyhez küldendő iratot kiadmányként csak a jelen SZMSZ-ben meghatározott kiadmányozási joggal rendelkező személy írhat alá. A kiadmányozási jog az ügyben történő érdemi döntésre ad felhatalmazást. A kiadmányozási jog jogosultja az óvoda vezetője. Az intézményvezető kiadmányozási jogát átruházhatja, az átruházott kiadmányozási jogot visszavonhatja. Az átruházott jogkör tovább nem ruházható. A kiadmányozási jog átruházása nem érinti a hatáskör jogosultjának személyét és felelősségét. Az óvoda vezetője külön utasításban vagy szabályzatban kiadmányozási jogot biztosíthat vezetőnek, óvodatitkárnak, ügyintézőnek. Az intézményvezető kiadmányozza az óvoda egésze tekintetében: az óvoda működését megállapító szabályzatokat, vezetői intézkedéseket, a helyi önkormányzatot érintő, az intézmény nevében kiadott leveleket, a szakigazgatási és szakhatósági szervek, a központi államigazgatási szervek területi szervei, valamint a bíróságok és ügyészségek vezetői részére címzett iratokat, munkáltatói, kötelezettségvállalási és utalványozási jogkörrel összefüggő döntések iratait, óvodai beszámolókat, munkaterveket, éves ellenőrzési terveket és értékelések dokumentumait, az intézményi költségvetéseket és költségvetési beszámolókat, az előirányzat módosításokat, mindazon iratokat, melyek az óvoda egészét érintik, a helyi és országgyűlési képviselők megkeresésével összefüggő iratokat, a rendszeres statisztikai jelentéseket, mindazokat az iratokat, amelyekben a kiadmányozás jogát magának tartotta fenn. Az intézményvezető- helyettes kiadmányozza: a megkeresésekre, egyéb beadványokra adott válaszleveleket, valamint egyéb kiadmányokat, amennyiben azok kiadmányozását az intézményvezető nem tartotta fenn, és arra más nem kapott felhatalmazást, a feladatkörébe tartozó ügyekben a megkeresésekre, egyéb beadványokra adandó válaszlevelek előkészítése során hozott közbenső intézkedéseket, megkereséseket, amennyiben, azok kiadmányozását a vezető nem tartotta fenn, és arra más nem kapott felhatalmazást. 12

13 3.5. Az intézményi feladat ellátást szolgáló vagyon, a vagyon feletti rendelkezési jogosultság Az alapító okirat szerinti ingatlanok és a rajtuk levő felépítmények Pilis Város Önkormányzatának tulajdonában vannak, melyeket Játékország Óvoda ingyenesen használ az alapító okiratban meghatározott alap- és önként vállalt feladatainak teljes körű ellátása érdekében Az intézmény rendelkezésére állnak az intézményi leltár szerint nyilvántartott vagyontárgyak, tárgyi eszközök Az intézmény a rendelkezésére álló vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetve biztosítékként felhasználni Az intézmény képviseletében az intézményvezető távollétében az intézményvezetőhelyettes - jogosult Pilis Város jegyzőjének ellenjegyzésével - az intézmény részére használatba adott helyiség bérbeadására, amennyiben ez az intézmény alaptevékenysége ellátását nem gátolja vagy akadályozza Az intézmény feladatainak ellátásához biztosított vagyon: Székhely ingatlan adatai: 2721 Pilis, Rákóczi út 42. sz. alatt 2840 hrsz-ú, 3842 m 2 alapterületű 2841/1 hrsz-ú, 680 m 2 alapterületű 2841/2 hrsz-ú, 1064 m 2 alapterületű ingatlan, Telephely ingatlan adatai: a) 2721 Pilis, Kávai út 19. sz. alatt 322 hrsz-ú, 2198 m 2 alapterületű ingatlan, b) 2721 Pilis, Attila u. 8. sz. alatt 3257 hrsz-ú, 4213 m 2 alapterületű ingatlan. Az intézmény a rendelkezésére bocsátott vagy rendelkezésére álló vagyontárgyakat a nevelő feladatainak ellátáshoz szabadon felhasználhatja, egyéb célú hasznosításhoz a fenntartó képviseletében a polgármester írásbeli hozzájárulása szükséges Bankszámlaforgalom bonyolítás Az önállóan működő költségvetési szerv bankszámla forgalmát a Pilisi Polgármesteri Hivatalon keresztül önálló költségvetési számlán bonyolítja le. A bankszámlára vonatkozó adatokat, ill. a bankszámla feletti rendelkezési jogosultságokat Pilisi Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata rögzíti Az intézmény a pénzeszközeit az OTP Bank RT. Pilisi Fiókjánál nyitott bankszámláján Pilisi Polgármesteri Hivatalán keresztül - kezeli. Az OTP Bank Rt. Pilisi Fiókjánál vezetett bankszámla: Az intézmény fizetési kötelezettségének átutalás esetén a részére megnyitott bankszámláról, Pilisi Polgármesteri Hivatalának közreműködésével tesz eleget. 13

14 3.6.4.Az önállóan működő költségvetési szerv készpénz forgalmát a Pilisi Polgármesteri Hivatal pénzügyi-számviteli végzettséggel rendelkező munkatársa, mint az intézmény házi pénztárának kezelésével megbízott munkatársa bonyolítja Pilis Város polgármestere és Pilis Város jegyzője által együttesen kiadott, Pilisi Polgármesteri Hivatal (2721 Pilis, Kossuth L. u.47.) valamint a hozzá tartozó költségvetési szervek Érték-, pénz- és bankszámlapénz kezelési szabályzata rendelkezései figyelembe vételével a fenntartó, a Polgármesteri Hivatal és az intézmény között megkötött munkamegosztási megállapodásban részletezettek szerint A gazdálkodással kapcsolatos előírások Az önállóan működő költségvetési szerv gazdálkodására vonatkozó irányadó előírásokat Pilis Város Önkormányzata, mint fenntartó, - Pilisi Polgármesteri Hivatal és az önállóan működő költségvetési szerv, mint oktatási-nevelési intézmény között az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 10. (1) bekezdésében meghatározott gazdálkodási feladatok ellátása, az együttműködés rendje, illetve a gazdasági szervezet működtetése tekintetében, az ún. munkamegosztási megállapodás rögzíti Az intézménynek rendelkeznie kell a feladatok ellátásához szükséges feltételekkel Az intézmény a bevételei alapján - Pilisi Polgármesteri Hivatal közreműködésével - gondoskodik feladatainak folyamatos ellátásáról A köznevelési intézmények fenntartási és működési költségeit - az évente összeállított és a fenntartó által megállapított - költségvetésben kell előirányozni Az intézmény folyamatos működéséért és működtetéséért az intézmény vezetője a felelős Kötelezettségvállalás, utalványozás: Kötelezettséget, az intézmény nevében az intézményt érintő ún. értéknövelő beruházások és felújítások előirányzatok feletti rendelkezés kivételével az intézmény költségvetésében szereplő előirányzatok erejéig, az intézmény vezetője és annak helyettese vállalhat A kötelezettségvállalás utalványozására Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó költségvetési szervek gazdálkodása tekintetében kiadott, az ún. kötelezettségvállalás, a kötelezettségvállalás ellenjegyzése, az utalványozás, valamint az utalványozás ellenjegyzésére, illetve az érvényesítés, szakmai teljesítés igazolás, ellenőrzés rendjére vonatkozó hatályos Polgármesteri-Jegyzői Együttes Utasítás rendelkezései az irányadóak Érvényesítés és ellenjegyzés: Az intézmény érvényesítési és ellenjegyzési feladatait a Pilisi Polgármesteri Hivatal útján látja el Az érvényesítés rendjére, valamint a kötelezettségvállalás és az utalványozás ellenjegyzésére - a Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó helyi önkormányzati költségvetési szervek gazdálkodása tekintetében kiadott, az ún. kötelezettségvállalás, a kötelezettségvállalás ellenjegyzése, az utalványozás, valamint az utalványozás ellenjegyzése, illetve az érvényesítés, 14

15 (szakmai) teljesítés igazolás, ellenőrzés rendjére vonatkozó a Polgármesteri-Jegyzői Együttes Utasításban foglalt rendelkezések az irányadók A költségvetés tervezésének, végrehajtásának és a beszámolás szabályait Pilis Város Önkormányzata, Pilisi Polgármesteri Hivatal és Játékország Óvoda által megkötött, hatályos ún. munkamegosztási megállapodás rögzíti és tartalmazza A folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés 3.8. A FEUVE fogalma: A folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés az Áht ában meghatározott ellenőrzés. Intézményen belül a gazdálkodásért felelős szervezeti egység által folytatott első szintű pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszer. A pénzügyi irányítási és ellenőrzési feladatok tartalmazzák a pénzügyi döntések dokumentumainak elkészítését (ideértve a költségvetési tervezés, a kötelezettségvállalások, a szerződések, a kifizetések, a szabálytalanság miatti visszafizettetések dokumentumait is). A FEUVE rendszer tartalmazza mindazon elveket, eljárásokat és belső szabályzatokat, melyek alapján az intézmény érvényesíti a feladatai ellátására szolgáló előirányzatokkal, létszámmal és a vagyonnal való szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes gazdálkodás követelményeit Pilis Város Önkormányzata illetve a Polgármesteri Hivatal, mint gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv a FEUVE szabályzatot szeptember 20-án hatályba léptette, mely tartalmazza a gazdálkodással összefüggő belső ellenőrzéshez kapcsolódó feladatokat is A Polgármesteri Hivatal jegyzője és az intézmény vezetője a vonatkozó jogszabály előírásaira figyelemmel közösen felelős az ún. FEUVE rendszer intézményre kiterjedő, folyamatos és szabályszerű működtetéséért Játékország Óvoda gazdálkodási, számviteli tárgyú a fenntartó által elkészített Pilisi Polgármesteri Hivatal, valamint a hozzá tartozó önállóan működő költségvetési szervek részére kiadott - szabályzatai: - Kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés és érvényesítés rendjére vonatkozó Szabályzat. - Érték, pénz Bankszámla kezelési Szabályzat. - Leltárkészítési és Leltározási Szabályzat. - A költségvetési szervek tulajdonában (intézményi használatában, kezelésében) álló felesleges vagyon tárgyak hasznosításának és selejtezésének rendjéről szóló Szabályzat. - Eszközök és Források Értékelési Szabályzat. - A költségvetési szervek tulajdonában, használatában, illetve a szerv céljára részben működtetett gépjárművek üzemeltetésének és költségelszámolásának Szabályzata. - Szabályzat Pilis Város Önkormányzata illetve a Pilisi Polgármesteri Hivatal (2721. Pilis, Kossuth L. u. 47.), a Gerje-Forrás Nonprofit Kft. valamint a Polgármesteri Hivatalhoz tartozó, gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek alkalmazásában álló közfoglalkoztatottak, illetve a Karbantartási Iroda részére átadott szerszámok, munkaeszközök, anyagi eszközök nyilvántartásának vezetése rendjéről. - Belső Ellenőrzési Kézikönyv. - FEUVE Szabályzat. - Munka-és balesetvédelmi Szabályzat. 15

16 - Tűzvédelmi Szabályzat. - Tűzvédelmi Riadó és Menekülési Terv. - Katasztrófavédelmi Szabályzat. - Katasztrófavédelmi Riadó és Menekülési Terv. - Informatikai Biztonsági Szabályzata. - Informatikai Katasztrófa elhárítási terv. - Informatikai Vírusvédelmi Szabályzat. - Munka és védőeszköz kiadásáról szóló Szabályzat Az intézmény vezetője által önálló hatáskörben kiadott /kiadható belső szabályzatok: a) Iratkezelési Szabályzat. b) Egyéb szakmai (ágazati) tárgyú utasítás, szabályzat Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint fenntartó szerv az alábbi munkaügyi dokumentum jóváhagyására jogosult az intézmény vezetőjének egyetértési joga mellett: Kollektív szerződés Az intézmény gazdálkodásával összefüggő belső ellenőrzés szabályai Játékország Óvoda gazdálkodásával kapcsolatos belső ellenőrzési feladatainak ellátásáról az irányító szerv, a Képviselő-testület által elfogadott Stratégiai Belső Ellenőrzési Terv, valamint az irányító szerv, a Képviselő-testület által jóváhagyott éves belső ellenőrzési munkaterv alapján Pilisi Polgármesteri Hivatal gondoskodik Az intézmény gazdálkodásával kapcsolatos belső ellenőrzési feladatai ellátásának funkcionális módját a Képviselő-testület által elfogadott és megalkotott, a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló, mindenkor hatályos önkormányzati rendelete rögzíti és határozza meg A belső ellenőrzés feladatköre magában foglalja az intézményben folyó gazdálkodási tevékenységgel kapcsolatos ellenőrzési feladatokat. A belső kontrollrendszer a költségvetési szerv által a kockázatok kezelésére és a tárgyilagos bizonyosság megszerzése érdekében kialakított folyamatrendszer, mely azt a célt szolgálja, hogy a költségvetési szerv megvalósítsa az alábbi célokat: a tevékenységeket, műveleteket szabályszerűen, valamint a megbízható gazdálkodás elveivel (gazdaságosság, hatékonyság, eredményesség) összhangban hajtsa végre, teljesítse az elszámolási kötelezettségeket, megfeleljen a vonatkozó törvényeknek és szabályozásnak, megvédje a szervezet erőforrásait a veszteségektől, és a nem rendeltetésszerű használattól. 16

17 4. Az óvoda működésének általános szabályai 4.1. Az óvoda működésének rendje Az óvoda ügyintézése: Az óvoda ügyintézését - a mindenkori jogszabályi előírások betartása mellett, egyszemélyi felelősséggel - az intézményvezető látja el. Az ügyintézés folyamatos feladatai megoszlanak az intézményvezető, az intézményvezető-helyettes, illetve a tagintézmény-vezető között. Az óvodai ügyintézéssel összefüggő feladatait munkaköri leírás tartalmazza. Az ügyintézés részletes folyamatát, illetve szempontjait Játékország Óvoda Iratkezelési Szabályzata tartalmazza Az óvoda ügyviteli területei: Ügyviteli területek: a) az óvoda belső ügyviteli munkája, b) jogszabályokhoz, valamint felettes szervekhez kapcsolódó ügyviteli feladatok ellátása Az óvoda működése során keletkező ügyirat kezelése: Az óvoda működése során keletkező ügyirat kezelésére vonatkozó szabályokat központi jogszabály, valamint Játékország Óvoda Iratkezelési Szabályzata határozzák meg. Az intézmény jogszabályon alapuló, kötelező - adatszolgáltatása valósággal való egyezőségéért, pontosságáért az intézményvezető a felelős Kötelező nyilvántartás vezetése Az óvoda a jogszabályban előírt nyilvántartásokat vezet, az alábbi személyekről: a) alkalmazottakról b) gyermekekről Az alkalmazottak és a gyermekek nyilvántartandó adatainak körét Játékország Óvoda Adatvédelmi és Adatbiztonsági szabályzata tartalmazza. Az adatokat a magasabb vezető tekintetében a munkáltatói jog gyakorlója kezeli. Az alkalmazottak adatai név szerint továbbíthatók a fenntartónak, kifizetőhelynek, bíróságnak, rendőrségnek, ügyészségnek, államigazgatási szervnek, a munkavégzésre vonatkozó rendelkezések ellenőrzésére jogosultaknak. Az intézmény valamennyi dolgozója köteles 8 napon belül az adataiban bekövetkezett változást bejelenteni. Az adatkezelés konkrét tennivalóit Játékország Óvoda Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzata tartalmazza, mely az SZMSZ mellékletét képezi. 17

18 4.2. Az óvoda nevelési munkáját és működését meghatározó, további helyi dokumentumok ) Alapító Okirat, ) Az óvoda Pedagógiai Programja, ) Az óvoda éves munkaterve, ) Házirend, ) Kollektív Szerződés, ) Az óvoda továbbképzési programja, ) A működést rendező további belső szabályzatok (intézményvezetői utasítás). Az óvoda éves munkatervét az intézményvezető koordinálásával az óvodavezetés készíti el, és a nevelőtestület a tanévnyitó értekezleten fogadja el, melynek a gyermekek nagyobb csoportját érintő fejezeteihez meg lehet hívni SZSZV elnökét, mint a szülők képviselőjét. Az óvoda éves munkatervének elfogadása tényét jegyzőkönyvben kell rögzíteni, melyet csatolni kell a munkatervhez. A munkaterv pedagógiai fejezetének egy-egy példányát a gyermekcsoportokban kell elhelyezni. Az óvodavezetés tagjai a teljes munkaterv egy-egy példányából tevékenykednek a tanév során. A munkatervben megfogalmazott feladatok végrehajtása az intézmény minden dolgozójának kötelezettsége. A Pedagógiai Program és az éves munkaterv pedagógiai fejezete alapján készülnek a csoportok tervei, amelyekben az óvodapedagógusok rögzítik a csoport tagjainak fejlesztését szolgáló pedagógiai, nevelési, szervezési elveket, feladatokat, módszereket, eszközöket. Az óvodapedagógusok felelősek a megtervezett feladatok eredményes végrehajtásáért, értékeléséért - ennek írásbeli rögzítéséért. Játékország Óvoda működését rendező további belső szabályzatok (intézményvezetői utasítás): Az óvoda éves munkatervében nem rögzített eseti feladatok és rendkívüli események végrehajtására Játékország Óvoda vezetője ún. intézményvezetői utasítást ad ki. Játékország Óvoda vezetője az általa kiadott ún. intézményvezetői utasításokról, tárgy évente - 1. sorszámmal kezdődő sorszámmal - nyilvántartást vezet. 18

19 5. Az intézményi dokumentumok nyilvántartásával, nyilvánosságával kapcsolatos rendelkezések 5.1. Az intézmény valamennyi szervezeti dokumentumait az intézményvezető, az intézményvezető-helyettes tartja nyilván Az intézmény működésével összefüggő dokumentumait (SZMSZ, Pedagógiai Program, Házirend) oly módon köteles elhelyezni, hogy azt a szülők szabadon megtekinthessék: ezért az alapdokumentumok az intézményvezető, az intézményvezető-helyettes illetve a tagintézmény vezető irodájában, valamint a Kármán József Városi Könyvtár és Közösségi Házban megtekinthetők Szülők tájékoztatásával kapcsolatos rendelkezések: A nyilvános dokumentumokat a szülők a beiratkozásnál megismerhetik, megtekinthetik, az év folyamán bármikor áttanulmányozás céljából - a Kármán József Városi Könyvtár és Közösségi Ház - kölcsönözhetik. Játékország Óvoda vezetője kizárólag az óvodába újonnan beiratkozott gyermeke szülei részére, a szervezett beiratkozás utáni első szülői értekezleten Játékország Óvoda szabályzataiban foglalt rendelkezésekről tájékoztatást tart. Az intézmény keretein belül működő szülői munkaközösség véleményezési jogot gyakorol a szülőket anyagilag is érintő ügyekben. A Házirend egy példányát minden új gyermek szülője kézbe kapja. A gyermek törvényes képviselője, gondviselője a Házirend megismerését aláírásával igazolja, melyet az intézmény irattáraz. Játékország Óvoda vezetője a felvetődött szóbeli kérdésekre lehetőség szerint szóban, azonnal, illetve 30 napon belül írásban válaszol. Játékország Óvoda vezetője az írásban feltett kérdésre 30 napon belül írásban válaszol. 19

20 6. Az intézmény működésével kapcsolatos általános tudnivalók 6.1. Az óvoda működési rendje, ezen belül a gyermekek fogadásának (nyitva tartás) rendje Nevelési év: Az intézményben a nevelési év rendjét Játékország Óvoda munkaterve határozza meg, amely szeptember 1-jétől a következő év augusztus 31-éig tartó időszak. Az óvoda hétfőtől-péntekig tartó ötnapos munkarenddel, egész éven át folyamatosan működik, kivéve a pontban meghatározott eseteket Nyári zárás: Az óvoda üzemeltetése fenntartói jóváhagyás szerint szünetel /nyári időszakban/, melyről a szülők a tárgyév február 15. napjáig értesítést kapnak. A nyári zárás időtartama alatt történik az óvoda szükség szerinti felújítása, karbantartása, valamint a nagytakarítás. Ez idő alatt az óvodában kéthetente meghatározott napon ügyviteli ügyelet tartása kötelező, délelőtt 8 órától - 13 óráig. A hivatalos ügyeket az intézmény vezetője, illetve az általa kijelölt személy intézi. A zárások előtt 30 nappal össze kell gyűjteni a gyermekek elhelyezésére vonatkozó igényeket, és a szülőket, a gyermeket fogadó óvodáról a zárást megelőzően tájékoztatni kell. A nyári életet meghatározó foglalkozásokat, a június 1. - és augusztus 31. közötti időszak öleli fel, mely időszakban többségében összevont csoportokban történik a nevelés. Az óvoda nyári zárva tartásáról a központi jogszabályban előírtak szerint - legkésőbb február 15-ig a szülőket hirdetmény formájában tájékoztatni kell! Téli zárás: Az óvoda téli zárása a fenntartó képviselőjének engedélyével, a tárgyév december 27.-e és a tárgyévet követő év január 02.-a közötti időszakban valósul meg, melyről a szülőket az óvoda írásban értesíti Csoportösszevonás: Az óvodai vezetés az egyéb iskolai szünetek alatt, az óvodai élet zavartalan működését biztosítva, az ésszerűség és takarékosság jegyében - írásban felméri a várható létszámot. A csoport összevonásokról az intézményvezető-helyettes, illetve a tagintézmény-vezető dönt. Nem vonható össze az a gyermekcsoport, ahol a Járási Népegészségügyi Intézet értesítése szerint, zárlattal járó fertőző megbetegedés van Technikai szünet: Az óvoda épületében bekövetkezett balesetveszély, rendkívüli esemény miatt az intézményvezető - a fenntartó képviselőjének tájékoztatásával és jóváhagyásával - technikai szünetet rendelhet el. 20

21 Nevelés nélküli munkanap: Nevelés nélküli munkanapot nevelési évenként 5 alkalommal vehet igénybe a nevelőtestület, - melyet nevelési értekezletek, továbbképzések, nevelőtestületi szakmai céllal szervezett kirándulás céljára használhat fel. Erről a szülők jogszabályban előírtak szerint hirdetmény útján, illetve külön - írásbeli tájékoztatást kapnak (legalább 7 nappal a nevelés nélküli munkanap előtt). Az óvodai vezetés tanév elején, az első szülői értekezleten a nevelés nélküli munkanapokat dátum szerint nyilvánosságra hozza. Ezeken a napokon azon gyermekek részére, akiknek elhelyezéséről a szülők nem tudnak gondoskodni, az óvoda ügyeletet biztosít Nyitva tartási idő: A Meserét tagóvoda és a Gesztenyéskert tagóvoda reggel 6 órától délután 17 óráig tart nyitva. A Hétszínvilág székhelyóvoda reggel 6 órától délután 18 óráig tart nyitva. Rendezvények esetén a nyitvatartási időtől való eltérést az óvoda vezetője engedélyezi. Az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások keretében folyik, oly módon, hogy a teljes nyitva tartás ideje alatt a gyermekekkel minden csoportban óvodapedagógus foglalkozik. A reggeli időszakban 6 7,30-ig, továbbá a délutáni távozás ig, illetve 18-ig nyitva tartás teljes ideje alatt is óvodapedagógus foglalkozik a gyermekekkel. A reggeli gyülekezés (6 7,30-ig és a délutáni távozás ig, illetve 18-ig) fokozatosan bővülő, - illetve csökkenő számú összevont gyermekcsoportokban történik. A kapu reggel 6.00 és 9.00 óra között valamint délután és 17.00/18.00 között csengetésre automatikusan nyílik és óra között csengetés után a megbízott dolgozó nyitja a kaput. 21

22 7. A vezetők benntartózkodásának rendje 7.1. Az intézmény működésével kapcsolatban biztosítani kell, hogy az intézményben a vezetői feladatok folyamatosan ellátottak legyenek - a gyermekek teljes benntartózkodásának ideje alatt Szorgalmi időben a nyitva tartás idején belül, az intézményvezető, az intézményvezetőhelyettes és a telephelyeken a tagintézmény-vezető minden nap 8-16 óráig tartózkodik az intézmény székhelyén ill. telephelyén. Ettől eltérni kizárólag a vezetői feladatot ellátók helyettesítési rendjében meghatározottakat figyelembe véve lehet A reggeli nyitva tartás kezdetétől a vezető beérkezéséig, a reggeli ügyeletes óvodapedagógus, a délután távozó vezető után a délutáni ügyeletet tartó óvodapedagógus felelős az óvoda működésének rendjéért, valamint ő jogosult és köteles az esetlegesen szükségessé váló intézkedések megtételére. Amennyiben az intézményvezető vagy helyettese közül rendkívüli és halaszthatatlan ok miatt egyikük sem tud az óvodában tartózkodni, ezen idő alatt a szükséges intézkedések megtételére a nevelőtestület egyik tagját kell megbízni. A megbízást a dolgozók tudomására kell hozni. A közalkalmazott felelőssége, intézkedési jogköre a szervezeti és működési szabályzat eltérő rendelkezésének vagy a munkáltató eltérő intézkedésének hiányában az intézmény működésével, a gyermekek, tanulók biztonságának megóvásával összefüggő azonnali döntést igénylő ügyekre terjed ki Az intézményvezető heti munkaideje: 40 óra, kötelező óraszáma: 8 óra, az intézményvezető-helyettes heti munkaideje: 40 óra, kötelező óraszáma: 22 óra, a tagintézmény-vezető heti munkaideje: 40 óra, kötelező óraszáma: 26 óra. 22

23 8. A szervezet működésével kapcsolatos intézményi sajátos szabályok 8.1. Az alkalmazottakra vonatkozó, az intézmény nyitásával, zárásával kapcsolatos rendelkezések Az óvoda épületét reggel, - a munkarend szerint munkába álló - alkalmazott nyitja. Az épületbe történő belépés után az ott tartózkodó alkalmazott köteles haladéktalanul kikapcsolni, távozáskor bekapcsolni a riasztó berendezést A riasztáshoz kapcsolódó kódok személyi nyilvántartását Játékország Óvoda személyzeti/munkaügyi feladatok ellátásáért felelős közalkalmazottja vezeti - a kulcsnyilvántartással összhangban Az épületet záró alkalmazottnak távozáskor az épületre vonatkozó vagyonbiztonsági előírásokat biztosítania kell (vizsgálnia kell: tökéletesen zártak-e a nyílászárók, elzártak-e vízkifolyók, üzemen kívül helyezettek-e a háztartási kisgépek, berendezések, audovízuális eszközök, bekapcsolt-e az őrvilágítás, riasztó berendezés bekapcsolása) Az alkalmazottak munkavégzésének elvárt feltételei Az alkalmazott köteles a munkavégzés időbeni pontos megkezdésére, a munkavégzéshez átöltözve rendelkezésre állni. A munkahelyen minden dolgozónak a munkakörére megállapított munkaidő kezdete előtt legalább 10 perccel meg kell jelennie munkavégzésre alkalmas állapotban, annak érdekében, hogy napi teendőit megfelelően előkészítse, továbbá munkaidejének letelte utáni 10 percben az aznap használt eszközeit a szertári rendnek megfelelően elhelyezze Valamennyi alkalmazott részére kötelező a napi tiszta, esztétikus munkaruha, munkacipő és védőruha - munkakör szerinti, folyamatos - használata Az alkalmazott köteles a munkavégzés előtt utcai ruháit, értékeit a részére biztosított, zárható öltöző szekrénybe elzárni A munkába érkezést és a távozást a technikai dolgozó ún. jelenléti íven köteles vezetni és jelenlétük tényét aláírással igazolni, melynek rendszeres (hetenkénti) ellenőrzése a vezetőhelyettes feladata Az óvodapedagógus jelenléti íven és a kötelező órán felüli munkaidő lapon vezeti a heti munkaidő nyilvántartását A jelenléti nyilvántartásban kötelező megjelölni a gyermekekkel való közvetlen foglalkozások napi időtartamát (kezdés és befejezés idejének jelölésével) A kötelező órán felüli munkaidő lapon a pedagógus nyilvántartja a gyermekcsoportok működtetéséhez kapcsolódó óvodán belül végzett feladatok időtartamát (helyettesítés, adminisztráció, felkészülés, értekezletek, fogadóórák, munkadélutánok, rendezvények, egyéb közösségért végzett munka), továbbá az óvodán kívüli, a gyermekcsoportok működtetéséhez kapcsolódó egyéb feladatok ellátására fordított idejét is, - a heti munkaidő erejéig. 23

24 8.2.8.A munka és pihenőidő meghatározása Munkaidő: a munkavégzésre előírt idő kezdetétől annak befejezéséig tartó idő, valamint a munkavégzéshez kapcsolódó előkészítő és befejező tevékenység tartama. Előkészítő vagy befejező tevékenység: minden olyan feladat ellátása, amelyet a munkavállaló munkaköréhez kapcsolódóan, szokás szerint és rendszeresen, külön utasítás nélkül köteles elvégezni. Nem munkaidő a munkaközi szünet, a munkavállaló lakó- vagy tartózkodási helyéről a tényleges munkavégzés helyére, valamint a munkavégzés helyéről a lakó- vagy tartózkodási helyére történő utazás tartama. A teljes napi munkaidő: napi nyolc óra (általános teljes napi munkaidő) A munkaközi szünet: a munkavállaló részére, ha a beosztás szerinti napi munkaidő a hat órát meghaladja, húsz perc munkaközi szünetet kell biztosítani. A munkaközi szünetet a munkavégzés megszakításával kell kiadni. A munkaközi szünetet legalább három, legfeljebb hat óra munkavégzést követően kell kiadni Az éves munkatervben rögzített feladatok elvégzésére (ünnepségek, rendezvények, fogadóórák, értekezletek, gyermekek értékelése, szülős családokkal történő programok stb.) a pedagógus a kötelező órájának letöltése után, illetve pihenőnapon is berendelhető a 40 órás munkaidejének terhére. A dolgozó a munkából való rendkívüli távolmaradását, illetve annak okát lehetőleg egy nappal előbb, de legkésőbb az adott munkanapon 7 óráig köteles jelenteni az intézményvezetőhelyettesnek vagy a tagintézmény-vezetőnek, hogy a helyettesítésről intézkedhessen. Az óvoda alkalmazottai munkaidőben csak különlegesen sürgős esetekben vezetői engedéllyel hagyhatják el az intézményt. A pedagógus munkaidő beosztását az óvoda vezetőjének előzetes engedélyével, a csere lebonyolítási módjának megjelölésével cserélheti el. Munkáját személyesen, az általában elvárható szakértelemmel és gondossággal, a munkájára vonatkozó szabályok, előírások, utasítások és szokások szerint köteles végezni Az épület kilobogózásának rendje Valamennyi óvodai épület főbejárata mellett a jogszabályi elvárásoknak megfelelő címtáblát, illetve az épületen nemzeti színű zászlót és az Európai Unió zászlóját kell elhelyezni. A zászlók jogszabályban elvárt minőségének folyamatos biztosításáért, tisztaságáért Játékország Óvoda vezetője a felelős Az óvoda helyiségeinek és épületének használatára vonatkozó rendelkezések Az intézmény teljes területén tartózkodó személy, alkalmazott köteles a közös tulajdont védeni, a berendezéseket rendeltetésszerűen használni, az intézmény tisztaságát megőrizni, a tűz, és balesetvédelmi előírásokat, a munka és egészségvédelmi szabályokat betartani, valamint az intézmény zavartalan működéséhez szükséges energiával, vagy egyéb anyagokkal takarékoskodni Az intézménnyel jogviszonyban nem állók, külső igénybe vevők a helyiségekben megállapodás szerint tartózkodhatnak /művészek, előadók, hitoktatók/. 24

Holdfény Utcai Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat

Holdfény Utcai Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat Székhely: 2040 Budaörs, Holdfény u.31. OM azonosító: 201162 Szervezeti és Működési Szabályzat Hatályos: Határozatlan időre Készítette: Maksainé Gecse Erika óvodavezető Hatálybalépés időpontja: Kelt: 2008.

Részletesebben

Iktatószám: 746/2013 IT: 24. ŐI: 10 év A KEMÉNY ZSIGMOND UTCAI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.10.15.

Iktatószám: 746/2013 IT: 24. ŐI: 10 év A KEMÉNY ZSIGMOND UTCAI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.10.15. Iktatószám: 746/2013 IT: 24. ŐI: 10 év A KEMÉNY ZSIGMOND UTCAI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.10.15. Intézmény OM - azonosítója: 030881 Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. Napsugár Óvoda 1112 Budapest Menyecske utca 2.

Szervezeti és Működési Szabályzat. Napsugár Óvoda 1112 Budapest Menyecske utca 2. Szervezeti és Működési Szabályzat Napsugár Óvoda 1112 Budapest Menyecske utca 2. Az intézmény OM azonosítója: 034456 Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: 2013/5. (III.25.) Adamovszky Anita név Intézményvezetői

Részletesebben

MISKOLCI NYITNIKÉK ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. OM azonosító: 028582

MISKOLCI NYITNIKÉK ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. OM azonosító: 028582 MISKOLCI NYITNIKÉK ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM azonosító: 028582 Az intézmény fenntartója: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Jóváhagyta: Galambosi Dorottya óvodavezető Elfogadta: Az

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. Az intézmény OM azonosítója: 034244 Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: Intézményvezető: Ph Szülői szervezet nevében véleményezte: A dokumentum

Részletesebben

Játéksziget Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Játéksziget Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata Játéksziget Óvoda Készítette: Gugcsóné Nagy Judit óvodavezető Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete Véleményezte: a Szülői Közösség 1 Tartalom Bevezető 1. Az alapító okiratban foglaltak részletezése

Részletesebben

BALATONSZABADI KINCSKERESŐ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

BALATONSZABADI KINCSKERESŐ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT Balatonszabadi Kincskereső Általános Művelődési Központ Szervezeti és Működési Szabályzata BALATONSZABADI KINCSKERESŐ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. Balatonszabadi

Részletesebben

A KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BORZAVÁR-PORVA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BORZAVÁR-PORVA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BORZAVÁR-PORVA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.2.Az SZMSZ hatálya... 4 1.3.Az SZMSZ felülvizsgálatának módja...

Részletesebben

Egységes óvoda és bölcsőde szervezeti és működési szabályzata

Egységes óvoda és bölcsőde szervezeti és működési szabályzata Egységes óvoda és bölcsőde szervezeti és működési szabályzata Tarnaörsi Óvoda és Közművelődési Intézmény OM azonosító:201922 2013. Készítette: Antal Ágnes óvodavezető Tartalomjegyzék 1. Bevezető 2. Az

Részletesebben

Intézmény neve: BOKRÉTA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE. Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési szabályzat. Intézmény OM-azonosítója: 031393

Intézmény neve: BOKRÉTA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE. Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési szabályzat. Intézmény OM-azonosítója: 031393 Intézmény neve: BOKRÉTA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési szabályzat Intézmény székhelye, címe: 3035 Gyöngyöspata, Fő út 65/a. Intézmény OM-azonosítója: 031393 Intézmény

Részletesebben

2016. Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető

2016. Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető Ügyirat szám:ii/11/63/2016 Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat 2016. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Előterjeszti: Vinczéné Szunyogh Judit

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Napfény Óvoda Szervezeti és Működési

Részletesebben

S Z A B Á L Y Z A T A

S Z A B Á L Y Z A T A OM azonosító: 032015 S Z E R V E Z E T I É S MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T A 2013. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, hatálya... 3 1.2. Az

Részletesebben

A Tündérvár Óvoda Kunsziget Szervezeti és Működési Szabályzata. A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja

A Tündérvár Óvoda Kunsziget Szervezeti és Működési Szabályzata. A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja A Tündérvár Óvoda Kunsziget Szervezeti és Működési Szabályzata A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja _ 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről _ 2012. évi CXXIV. törvény

Részletesebben

A Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

A Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata A Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Az alapító okirat okiratszáma: 1816883/2015 4.3.) A költségvetési szerv alaptevékenysége: 4.3.1.) A gyermek hároméves korától a tankötelezettség

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napsugár Óvoda OM 034658 1188 Budapest Eke u. 16. 295-0495 napsugar@napsugarovoda18.hu Iktató szám: SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Székhely: Napsugár Óvoda 1188. Budapest, Eke utca 16. OM azonosító:

Részletesebben

Méhecske Óvoda. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Méhecske Óvoda. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Méhecske Óvoda 1091 Budapest, Ifjúmunkás utca 30. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A nevelőtestület közreműködésével készítette: Némethné Faragó Ibolya óvodavezető Budapest 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

TESZ VESZ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

TESZ VESZ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TESZ VESZ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KÉSZÍTETTE: SZABÓ ENDERÉNÉ ÓVODAVEZETŐ 2005. 2 Tartalom I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 5. oldal II. AZ ALAPÍTÓ OKIRATBAN FOGLALTAK RÉSZLETEZÉSE II/1. Az alapító szerv

Részletesebben

Intézmény neve: Napközi Otthonos Óvoda. Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat. Intézmény címe: Rétság, Mikszáth u 6

Intézmény neve: Napközi Otthonos Óvoda. Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat. Intézmény címe: Rétság, Mikszáth u 6 Intézmény neve: Napközi Otthonos Óvoda Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat Intézmény címe: Rétság, Mikszáth u 6 Intézmény OM-azonosítója: 032044 Intézmény fenntartója: Rétság Város Önkormányzata

Részletesebben

Magonc Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Magonc Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata 1071 Budapest, Városligeti fasor 39-41. Szervezeti és Működési Szabályzata Az intézmény OM azonosítója: Készítette: 200535 Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma:../2015. ( ) az intézményvezető aláírása

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2012. decemberében készült, 2014. augusztusában felülvizsgált dokumentum. 1 Tartalomjegyzék 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat jogszabályi háttere... 5 1.1. A szervezeti

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest XII. Tankerülete N Y I T O T T V I L Á G F E J L E S Z T Ő I S K O L A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST 2015. Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...

Részletesebben

A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM - azonosító: 201062 A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK Bevezető 3. Jogszabályi háttér 4. 1. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI 5. 1.1 AZ INTÉZMÉNY

Részletesebben

Petőfi Sándor Általános Iskola. Komárom. Szervezeti és Működési Szabályzat

Petőfi Sándor Általános Iskola. Komárom. Szervezeti és Működési Szabályzat Komárom Jóváhagyta: Komárom, 2013. Szabó Tamásné igazgató 1. TARTALOMJEGYZÉK 1. TARTALOMJEGYZÉK... 1 2. Általános rendelkezések... 5 2.1. A szervezeti működési szabályzat célja, tartalma, jogszabályi alapja...

Részletesebben

FERENCZY IDA ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata

FERENCZY IDA ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata Szervezeti és Működési Szabályzata Tartalom 1 Általános rendelkezések... 5 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogszabályi alapja... 5 1.2 A Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása, jóváhagyása,

Részletesebben

A TATABÁNYAI INTEGRÁLT SZAKISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TATABÁNYAI INTEGRÁLT SZAKISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TATABÁNYAI INTEGRÁLT SZAKISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Pallos János igazgató Tatabánya, 2013.augusztus 27. A Szervezeti és Működési Szabályzatot az összintézményi

Részletesebben

Babaház Óvoda 1141 Budapest, Cinkotai út 69./B Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. óvodavezető

Babaház Óvoda 1141 Budapest, Cinkotai út 69./B Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. óvodavezető 2013. Budapest, 2013. augusztus 28. Készítette: Siska Móré Edina óvodavezető 1 A tartalmát meghatározó jogszabályok A közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. Tv. (Ktv.), Nemzeti Köznevelésről

Részletesebben

Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015 1 Tartalom Bevezető...7 Általános rendelkezések...7 I. Fejezet...7 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BERECZKI MÁTÉ ÉLELMISZERIPARI ÉS MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS SPORTISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Baja, 2013 1 Tartalom 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT... 4 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Óvoda neve: Szent Erzsébet Óvoda Óvoda címe: 8300 Tapolca, Templomdomb 2. OM azonosító: 036 793 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Kelt: Tapolca, 2015. 12. 31. Készítette: Zöldy Andrásné óvodavezető TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A Muronyi Önkormányzati Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata

A Muronyi Önkormányzati Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata A Muronyi Önkormányzati Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Az intézmény jogszerű működésének biztosítása, a zavartalan működés garantálása, a gyermeki jogok érvényesülése, a szülők, a gyermekek

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015 Tartalomjegyzék I. Jogszabályi háttér 2 II. Az intézmény elnevezése, besorolása, jogi státusza, alaptevékenysége kormányzati funkció szerint 3 III. Az intézmény

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KONSTANTIN ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 5000. Szolnok, Nagy Imre krt. 20. Szerkesztés:

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: 2013. 1 Gyengénlátók Általános Iskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Kollégiuma 1147 Budapest, Miskolci u. 77. Tel./Fax: 252 90 15, 468

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA 2013 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 4 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja,

Részletesebben

A VASVÁRI FICÁNKOLÓ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A VASVÁRI FICÁNKOLÓ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A VASVÁRI FICÁNKOLÓ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések... 4 1. A költségvetési szerv neve, székhelye, telephelye, alapítása... 4 2. A költségvetési

Részletesebben

CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA

CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA 201 901 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JOGI HÁTTERE 1.1 Hatályba lépése 1.2 Az SZMSZ kiterjedése 2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

CECEI ÓVODA INTÉZMÉNYÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

CECEI ÓVODA INTÉZMÉNYÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A CECEI ÓVODA INTÉZMÉNYÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. 09. 01. Készítette: Mészáros Istvánné Óvodavezető Kelt: 2015. 08. 26. Jóváhagyta: Cecei Óvoda és Tagintézményének Nevelőtestülete

Részletesebben

Szervezeti és Működési. Szabályzat. Készítette: Hollendusné Bíró Anett óvodavezető

Szervezeti és Működési. Szabályzat. Készítette: Hollendusné Bíró Anett óvodavezető Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette: Hollendusné Bíró Anett óvodavezető 1 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...5 1. Az SZMSZ célja...5 2. Az SZMSZ jogszabályi alapja...5 3. Az SZMSZ személyi, tárgyi

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. Tartalomjegyzék

Szervezeti és Működési Szabályzat. Tartalomjegyzék SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Nagybajomi Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, 2013 - 2 - Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések...4 1.1. A szervezeti

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT . SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Dunaharaszti Mese Óvoda OM: 032976 2330 Dunaharaszti, Temető u. 26. 06-24/531-760 mese@dunaharaszti.hu Intézmény OM - azonosítója: Készítette: Tóthné Szatmári Ágnes..

Részletesebben

SZIVÁRVÁNY ÓVODA RÁCKEVE

SZIVÁRVÁNY ÓVODA RÁCKEVE SZIVÁRVÁNY ÓVODA RÁCKEVE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. Szivárvány Óvoda Ráckeve Lórév Közös Fenntartású Intézmény Intézményvezető/ igazgató: OM Azonosító: 032784 Kulcsárné Paska Ibolya LEGITIMÁCIÓS

Részletesebben

OM azonosító: 029991 INTÉZMÉNYI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

OM azonosító: 029991 INTÉZMÉNYI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM azonosító: 029991 INTÉZMÉNYI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Pekarek Istvánné Óvodavezető Jóváhagyta: Alapi Óvoda Nevelőtestülete Hatályos: 2015. 10. 01. Tartalom 1. rész Az alapító okiratban

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Maci Alapítványi Óvoda, Fejlesztő Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Szervezeti és Működési Szabályzat Érvényes 2013. szeptember 1-től Összeállította: Dobó Katalin igazgató Tartalomjegyzék Általános

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zalavári Óvoda

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zalavári Óvoda SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zalavári Óvoda 2013. Tartalom Általános rendelkezések 3 A célja 3 A jogszabályi alapjai 3 A A hatálya 3 1 Az intézmény általános jellemzői 4 1.1 Az óvoda legfontosabb

Részletesebben

Hétszínvirág Baptista Óvoda

Hétszínvirág Baptista Óvoda Hétszínvirág Baptista Óvoda Seregélyes, Templom köz 1. Hétszínvirág Baptista Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. Tartalom I. FEJEZET... 5 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1.1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 1135 BUDAPEST CSATA U. 20. Szervezeti és működési szabályzat Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013. 10. 1 1. A Szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései, hatálya 1.

Részletesebben

Életfácska Református Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata. Életfácska református Óvoda 2483. Gárdony, Posta u. 20. 2014.

Életfácska Református Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata. Életfácska református Óvoda 2483. Gárdony, Posta u. 20. 2014. Életfácska Református Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Életfácska református Óvoda 2483. Gárdony, Posta u. 20 2014. Gárdony Tartalomjegyzék Általános rendelkezések 1.1 A szervezeti és működési

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat módosítással egységes szerkezetben

Szervezeti és Működési Szabályzat módosítással egységes szerkezetben 1108 B u d a p e s t Újhegyi sétány 5-7. Ügyiratszám: 467-I/2013 Szervezeti és Működési Szabályzat módosítással egységes szerkezetben 2013. szeptember 30. Baloghné Stadler Irén óvodavezető Budapest, 2

Részletesebben

BÉLA MÚZEUM. .. /2013.( ) határozatával Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága

BÉLA MÚZEUM. .. /2013.( ) határozatával Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága 4. melléklet A DORNYAYD BÉLA MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Dr. Szirácsik Éva igazgató Elfogadta: Jóváhagyta: Érvényes:.. /2013.( ) határozatával Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Sikéné Pfeiffer Éva igazgató Budapest, 2015. augusztus 24. ~ 1 ~ Tartalom I. Bevezetés, általános rendelkezések... 4 II. Az intézmény alaptevékenységének konkrét leírása...

Részletesebben

ÓFEHÉRTÓI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ÓFEHÉRTÓI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ÓFEHÉRTÓI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA K é s z í t e t t e : S z a b ó J á n o s n é Á M K i g a z g a t ó 2 0 1 5. 08. 17. 1 A szervezeti és működési szabályzat készítésének

Részletesebben

Csodafa Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZTATA

Csodafa Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZTATA Csodafa Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZTATA 1 Általános rendelkezések A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja Az ART ÉRT Alapfokú Művészeti Iskola Csodafa Óvodájának működésére,

Részletesebben

Győrújbaráti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

Győrújbaráti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Győrújbaráti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. 2 észítette: IIKészítette: Győrújbaráti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Dátum: Érvényesség: határozatlan

Részletesebben

LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI (FŰTŐHÁZ UTCAI ÓVODA ÉS SZÉP UTCAI ÓVODA) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI (FŰTŐHÁZ UTCAI ÓVODA ÉS SZÉP UTCAI ÓVODA) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI (FŰTŐHÁZ UTCAI ÓVODA ÉS SZÉP UTCAI ÓVODA) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM. Azonosító: 037698 Készítette: Huszti Lászlóné óvodavezető 2013. 09.02. 2 Az intézmény

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT í K Ő B Á N Y A I C S O D A P Ó K Ó V O D A 1104 Budapest, Mádi utca 127. Tel/fax: (06-1) 260-33-62 Tel: (06-1) 431-9936 Internet: www. csodapokovoda.kobanya.hu email: csodapok. ovoda@ gmail.com Iktatószám:

Részletesebben

A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 5 1.1. A szervezeti és működési

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1193 Budapest Csokonai u. 5 Intézmény OM - azonosítója: Készítette: 034703.. Benkőné Sipos Erika Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: P.H. 2014/2015.

Részletesebben

Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat

Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 2014 Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola SZOLNOKI KŐRÖSI CSOMA

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata VÁROSMAJORI ÓVODÁK Szervezeti és Működési Szabályzata Városmajori Óvodák 1122.Budapest, Városmajor út 59/b. OM: 034487 1 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető... 5 II. A közoktatási intézmény adatai... 7 1. A költségvetési

Részletesebben

Dunavecsei Református Kollégium Mezőföld Gimnázium és Szakközépiskola SZE RVE ZETI ÉS M ŰKÖD ÉSI SZABÁL YZATA 2016.

Dunavecsei Református Kollégium Mezőföld Gimnázium és Szakközépiskola SZE RVE ZETI ÉS M ŰKÖD ÉSI SZABÁL YZATA 2016. Dunavecsei Református Kollégium Mezőföld Gimnázium és Szakközépiskola SZE RVE ZETI ÉS M ŰKÖD ÉSI SZABÁL YZATA 2016. Készítette: Nagy Lajos András intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK 1. Preambulum... 1 2. Általános

Részletesebben

Módosított Szervezeti és Működési Szabályzat 2013.

Módosított Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. Új Budai Alma Mater Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda Módosított Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető rendelkezések... 6 1. Az SZMSZ célja, tartalma...

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat Apáczai Csere János Általános Iskola 2013.

Szervezeti és Működési Szabályzat Apáczai Csere János Általános Iskola 2013. Szervezeti és Működési Szabályzat Apáczai Csere János Általános Iskola 2013. 1 Apáczai Csere János Általános Iskola OM:036702 Intézménykód: 168003 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2 Bevezető TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BESZÉLJ VELEM ALAPÍTVÁNYI EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A nevelőtestület elfogadta 2013. 02.15. A kuratórium jóváhagyta 2013. 02. 20. Horváthné Ligeti

Részletesebben

... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató

... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató OM: 200183 A Telegdi Kata Szakiskola és Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató A nevelőtestület a 2013. augusztus 24-én megtartott nevelőtestületi

Részletesebben

Nagyasszonyunk Köznevelési Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata

Nagyasszonyunk Köznevelési Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata Nagyasszonyunk Köznevelési Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata 0 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 3 1.2 A szervezeti

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ikt.sz.: 52/519/2015. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 II. A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV JELLEMZŐI... 5 III. A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV SZERVEZETI, IRÁNYÍTÁSI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Vásárosdombói Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 2014. 1 Vásárosdombói Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 7362 Vásárosdombó, Szabadság tér 16. Intézményvezető:

Részletesebben

AUDI HUNGARIA ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AUDI HUNGARIA ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AUDI HUNGARIA ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Győr, 2013. március 1. Készítette: Tálos Katalin intézményegység-vezető 2 Tartalom I.INTÉZMÉNYI SZINTŰ SZERVEZETI,

Részletesebben

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.03.19. Módosítás: ÉRD, 2014. november 12., 2015.február 25., 2015. december 8. Összeállította és jóváhagyásra benyújtja:

Részletesebben

Kispesti Napraforgó Óvoda 1194 Budapest, Karinthy Frigyes u. 6. Tel.: 2824526 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Kispesti Napraforgó Óvoda 1194 Budapest, Karinthy Frigyes u. 6. Tel.: 2824526 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Kispesti Napraforgó Óvoda 1194 Budapest, Karinthy Frigyes u. 6. Tel.: 2824526 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 034696.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás

Részletesebben

VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata

VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 2013 TARTALOMJEGYÉK 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 6 1.1. AZ ISKOLA FELADATA... 6 1.2. AZ SZMSZ ELKÉSZÍTÉSÉRE VONATKOZÓ

Részletesebben

RÁKOSMENTI MÁKVIRÁG ÓVODA

RÁKOSMENTI MÁKVIRÁG ÓVODA RÁKOSMENTI MÁKVIRÁG ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ikt. sz.: 40/630/2015 Készítette: Horváth Mária intézményvezető Pedagógiai-szakmai ellenőrzés és pedagógus minősítő szakértő Hatálybalépés dátuma:

Részletesebben

Lágymányosi Bárdos Lajos Kéttanyelvű Általános Iskola és Gimnázium. Szervezeti és működési szabályzat

Lágymányosi Bárdos Lajos Kéttanyelvű Általános Iskola és Gimnázium. Szervezeti és működési szabályzat Lágymányosi Bárdos Lajos Kéttanyelvű Általános Iskola és Gimnázium Szervezeti és működési szabályzat 2013 1 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapjai

Részletesebben

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21.

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ügyiratszám: I/248/2013. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1106 Budapest, Maglódi út 8. 2013 Készítette: Zsemlye Istvánné óvodavezető 2 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDSÉI SZABÁLYZAT

Részletesebben

Szivárvány Baptista Gimnázium, Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Szivárvány Baptista Gimnázium, Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény A Szivárvány Baptista Gimnázium, Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Elfogadta a az Intézmény NEVELŐTESTÜLETE 2014.

Részletesebben

A szervezeti és működési szabályzat jogszabályi alapja

A szervezeti és működési szabályzat jogszabályi alapja 1 A szervezeti és működési szabályzat jogszabályi alapja 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről 2012. évi CXXIV. törvény a nemzeti köznevelésről szóló törvény módosításáról 20/2012. (VIII. 31.)

Részletesebben

GYÁLI TULIPÁN ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

GYÁLI TULIPÁN ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Határozati szám: 3/2015 Iktató szám: 518/2015. GYÁLI TULIPÁN ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tartalomjegyzék 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. 1. Célja, tartalma 4 I. 2. Jogszabályi háttér 4 I.

Részletesebben

amely egyrészről másrészről

amely egyrészről másrészről M U N K A M EG O S Z T Á S I M E G Á L L A P O D Á S amely egyrészről másrészről harmadrészről PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE székhely: 2721 Pilis, Kossuth Lajos út 47. adószám: 15730655-2-13

Részletesebben

8.3 A szülői munkaközösség... 39 8.4 Az iskolaszék... 39 8.5 Az intézményi tanács... 39 8.6 A diákönkormányzat... 39 8.7 Az osztályközösségek...

8.3 A szülői munkaközösség... 39 8.4 Az iskolaszék... 39 8.5 Az intézményi tanács... 39 8.6 A diákönkormányzat... 39 8.7 Az osztályközösségek... S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T D I Ó S G Y Ő R I G I M N Á Z I U M OM azonosító: 029 262 S z é k h e l y : 3534 Miskolc, Kiss tábornok u. 42. Fenntartó neve: Klebelsberg Intézményfenntartó

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 7 1. A SZERVEZETI - ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT /SZMSZ/ CÉLJA, JOGSZABÁLYI ALAPJA... 7

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 7 1. A SZERVEZETI - ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT /SZMSZ/ CÉLJA, JOGSZABÁLYI ALAPJA... 7 Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 7 1. A SZERVEZETI - ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT /SZMSZ/ CÉLJA, JOGSZABÁLYI ALAPJA... 7 2. A SZERVEZETI - ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ELFOGADÁSA, JÓVÁHAGYÁSA, MEGTEKINTÉSE...

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat 2015/2016

Szervezeti és Működési Szabályzat 2015/2016 Szervezeti é s M űködési Szabályzat Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium (036379) Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium Székhelye: 7200 Dombóvár, Bajcsy-Zs. utca 2. Iktatószám:.. Ügyintéző: Dr. Szenyéri Zoltán

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Landorhegyi Integrált Óvoda Zalaegerszeg,Űrhajós u. 2. IV. 90-53/2010. számon iktatva SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2010. 1 Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI...3 1. A SZERVEZETI ÉS

Részletesebben

KISPESTI ZÖLD ÁGACSKA ÓVODA. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az intézmény OM azonosítója: 034689

KISPESTI ZÖLD ÁGACSKA ÓVODA. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az intézmény OM azonosítója: 034689 KISPESTI ZÖLD ÁGACSKA ÓVODA 1191. Budapest Berzsenyi u. 6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az intézmény OM azonosítója: 034689 Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: 08 / 2015. ( 12.14.) nevelőtestület

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ADY ENDRE NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BERHIDA 2013. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 4 1.1 A szervezeti és

Részletesebben

József Attila Középiskolai Kollégium 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata

József Attila Középiskolai Kollégium 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata 2014 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés 1. Az SZMSZ célja, tartalma.4 2. Jogszabályi háttér..4 3. Az SZMSZ hatálya 5 II. Intézményi Alapadatok.5

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2015. augusztus 03. készítette: Buc-Horváth Gabriella óvodavezető I. Bevezetés A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 24. (1) bekezdésében kapott

Részletesebben

Dunavecsei Református Kollégium Bella István Általános Iskola, Szakközépiskola és Szakgimnázium

Dunavecsei Református Kollégium Bella István Általános Iskola, Szakközépiskola és Szakgimnázium Dunavecsei Református Kollégium Bella István Általános Iskola, Szakközépiskola és Szakgimnázium SZE RVE ZETI ÉS M ŰKÖD ÉSI SZABÁL YZATA 2016. TARTALOMJEGYZÉK Preambulum... 1 Általános rendelkezések...

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat SIÓFOK VÁROS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE Szervezeti és Működési Szabályzat Összeállította: Jogszabályi, szakmai megfelelőséget vizsgálta, jóváhagyta: Kálócziné Juhász Ilona Simkó Dorottya Kolumbán Ilona Somogyi

Részletesebben

EURÓPAI Üzleti Szakképző Iskola és Gimnázium. 7632 PÉCS, Kertváros u. 2. Igazgató: Németh Eszter SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015.

EURÓPAI Üzleti Szakképző Iskola és Gimnázium. 7632 PÉCS, Kertváros u. 2. Igazgató: Németh Eszter SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. EURÓPAI Üzleti Szakképző Iskola és Gimnázium 7632 PÉCS, Kertváros u. 2. Igazgató: Németh Eszter SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. Hatályos: 2015.09.01 - től 1 Tartalom I. BEVEZETÉS... 5 II. A SZERVEZETI

Részletesebben

Többsincs Ó voda és Bölcs őde. 2 1 9 4. Tura, D ózsa György út 2. Tel efon : 06 28 580 495 06-30/638 4601

Többsincs Ó voda és Bölcs őde. 2 1 9 4. Tura, D ózsa György út 2. Tel efon : 06 28 580 495 06-30/638 4601 Többsincs Ó voda és Bölcs őde 2 1 9 4. Tura, D ózsa György út 2 Tel efon : 06 28 580 495 06-30/638 4601 E - m ai l : t obbsi n csov i @tura.hu OM azonosító: 201261 S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S

Részletesebben

GYURÁTZ FERENC EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 8500 PÁPA, ÁROK U.12. OM AZONOSÍTÓ:200010 SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT

GYURÁTZ FERENC EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 8500 PÁPA, ÁROK U.12. OM AZONOSÍTÓ:200010 SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT GYURÁTZ FERENC EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 8500 PÁPA, ÁROK U.12. OM AZONOSÍTÓ:200010 Iktatószám: SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. március 26. Jelen módosítás a törvényi változásoknak való megfelelés

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZABADKÍGYÓS. 2015. november

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZABADKÍGYÓS. 2015. november SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZABADKÍGYÓS 2015. november 1 TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 1. A szervezeti és működési szabályzat célja 2. Alapelvek 3. Az intézmény

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje Szervezeti és Működési Szabályzat OM azonosító: 027488 Készítette: Katus Györgyné Kalocsa, 2014. augusztus 04. TARTALOM Tartalomjegyzék BEVEZETŐ...3 1.Az SZMSZ hatálya,

Részletesebben

Leopold Mozart Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Szervezeti és Működési Szabályzata. Lezárva: 2009. szeptember 1-jén

Leopold Mozart Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Szervezeti és Működési Szabályzata. Lezárva: 2009. szeptember 1-jén A Leopold Mozart Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata Lezárva: 2009. szeptember 1-jén A Leopold Mozart Zeneiskola a 11/1994. MKM r. 51. (6) bek. értelmében

Részletesebben

430/2015. (XI.19.) Kt. határozat melléklete ALGYŐI SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 2015. November 03.

430/2015. (XI.19.) Kt. határozat melléklete ALGYŐI SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 2015. November 03. 430/2015. (XI.19.) Kt. határozat melléklete ALGYŐI SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. November 03. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Algyői Szivárvány Óvoda 6750 Algyő, Kastélykert

Részletesebben

2011. szeptember 29. 1

2011. szeptember 29. 1 2011. szeptember 29. 1 I. Bevezetés A működési szabályzat a közoktatásról szóló l993. évi LXXIX. törvény 40. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Dobos C. József Vendéglátóipari Szakképző Iskola

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat József Attila Általános Művelődési Központ 1 Bevezető TARTALOM I. Az intézmény jellemzői, jogállása és gazdálkodási módja 1. Intézményi alapadatok 2. Az intézmény gazdálkodásának

Részletesebben