Iktatószám: 746/2013 IT: 24. ŐI: 10 év A KEMÉNY ZSIGMOND UTCAI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Iktatószám: 746/2013 IT: 24. ŐI: 10 év A KEMÉNY ZSIGMOND UTCAI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.10.15."

Átírás

1 Iktatószám: 746/2013 IT: 24. ŐI: 10 év A KEMÉNY ZSIGMOND UTCAI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

2 Intézmény OM - azonosítója: Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: 743/2013. ( 7. számú ) határozatszámon elfogadta: Véleménynyilvánítók: nevelőtestület nevében szakalkalmazottak nevében KT elnök.. Óvodai szülői szervet nevében SZMK elnök 745/2013. (8. számú ) határozatszámon jóváhagyta:. intézményvezető Ph. Egyetértését kinyilvánító: Fenntartó, működtető nevében Hatályos: a kihirdetés napjától től visszavonásig A dokumentum jellege: Nyilvános Megtalálható: www. kemenyzsigmondovi.hu Verziószám: 1/2/2013 3/1 eredeti példány

3 TARTALOMJEGYZÉK Fejezet Tartalom oldalszám I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK SZMSZ célja, jogi alapja SZMSZ törvényi háttere SZMSZ személyi, területi, időbeli hatálya SZMSZ felülvizsgálatának módja SZMSZ elfogadása, jóváhagyása 3 II. INTÉZMÉNYI ALAPADATOK 4 1. Az intézmény adatai 5 2. Az intézmény jogállása 5 3. Ellátandó alapfeladat 6 4. A vezető kinevezési rendje 9 5. az intézmény foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási 9 jogviszonyok megjelölése 6. Az intézmény gazdálkodási besorolása, gazdálkodással 10 összefüggő jogosítványok 6.1. Gazdálkodó szervezet Gazdálkodással kapcsolatos jogosítványok A feladatellátást szolgáló vagyon Vagyon feletti rendelkezés Az intézmény képviseletére jogosultak Az intézményi bélyegzők használata 12 III. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS Intézményi közösségek megnevezése Szervezeti ábra Vezetők közötti feladatmegosztás Óvodavezető Óvodavezető felelősség-és hatásköre A képviselet szabályai Kiadmányozás szabályai Az óvodavezető-helyettes felelősség és hatásköre A vezetők felelősségvállalása A vezető-.és helyettese akadályoztatása esetén a helyettesítés rendje 22

4 4. A vezetési feladatok megvalósítása Az intézmény vezetősége Szakmai munkaközösség-vezető Minőségügyi vezető Szakmai vezető Pedagógusok közösségei Nevelőtestület A nevelőtestület szakmai munkaközösségei Minőségi team Jó gyakorlat szakmai team Alkalmazotti közösség Szülői közösségek és jogkörei Közalkalmazotti szabályzat A vezetők és szervezeti egységek közötti kapcsolattartási rendje, 36 formája 9.1. Vezetők-vezetőség Vezetők-nevelőtestület Vezetők-alkalmazottak Vezetők-szülői munkaközösség választmánya Vezetők - Közalkalmazotti Tanács Az óvodában működő szakmai munkaközösségek 38 együttműködésének és kapcsolattartásának rendje 11. Az egyes intézményi közösségek egymás közötti 39 kapcsolattartásának formája, módja Pedagógusok nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő Pedagógusok közössége szülői szervezet Pedagógusok - szülők Szülői Munkaközösség Választmánya- egyéb óv. közösségek Közalkalmazotti Tanács-egyéb óv. közösségek Az óvodában engedélyezett munkakörök-munkaköri leírás minták Óvodavezető-helyettes munkaköri leírás mintája Óvodapedagógus munkaköri leírás mintája Gyógypedagógus munkaköri leírás mintája Dajka munkaköri leírás mintája Gyógypedagógiai asszisztens munkaköri leírás mintája 64

5 12.6. óvodatitkár-eljáró munkaköri leírás mintája Egyéb : konyhai kisegítő munkaköri leírás mintája Fűtő-udvaros munkaköri leírás mintája Külső kapcsolatok rendszere, formája és módja Ped. Szakszolgálat, Ped. Szakmai Szolgáltató esetében Az egészségügyi ellátást biztosító eü. szolgáltatóval Városi Gyermekpszichiátriával Városi Gyermekszemészettel Gyermekfogászat Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálattal, Gyámügyi Hiv Szép holnap Alapítvánnyal Ifjúság Utcai Óvodával Csapókerti Közösségi Házzal Árpád téri Református Egyházközséggel Az int. egyéb közösségekkel való kapcsolattartása A fenntartóval való kapcsolat Közalkalmazotti Tanács - Óvodavezető 86 IV. AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSI RENDJE A nevelési év rendje A nyitva tartás rendje, a gyermekek fogadása Az intézmény munkarendje A vezetők intézményben való benntartózkodásának rendje A közalkalmazottak munkarendje Az alkalmazottak intézményben való benntartózkodásának rendje, és a munkavégzés általános szabályai A pedagógusok munkarendje Pedagógus munkaidő-nyilvántartás A nem ped. munkakörben foglalkoztatottak napi munkarendje Az alkalmazottak távolmaradásának igazolása A dolgozók egészségvédelmi-és munkavégzési szabályai az intézménybe való bejutás és benntartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak jogviszonyban az óvodával 4.1. Külön engedély és felügyelet nélkül tartózkodhat külön engedély és felügyelet mellett tartózkodhat Az intézm. jogv-ban nem állók int. lépése, benntartózkodása Ügynökök, üzletkötők, kereskedők benntartózkodása

6 4.5. Óv. rendezvényeken kereskedők árusítása A gyerm. szervezett egyéb programok, szolgáltatások rendje Közérdekű önkéntesek óvodai munkavégzésének eljárásrendje Ünnepi megemlékezések rendje, a hagyományok ápolásával 99 kapcsolatos feladatok 6. A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje A belső ellenőrzés rendeltetése Felelősségi viszonyok Vezetői belső ellenőrzés Óvodavezető-helyettes ellenőrzési kötelezettsége A munkaközösség-vezetők ellenőrzési feladatai Minőségi szempontok a belső ellenőrzés rendjében 104 V. INTÉZMÉNYI VÉDŐ-ÓVÓ ELŐÍRÁSOK Rendszeres eü. felügyelet és ellátás rendje Gyermekek egészségét veszélyeztető helyzetek kezelésére 106 irányuló eljárásrend 3. Az int. alkalmazottainak feladatai a gyermekbalesetek 106 megelőzésében és baleset esetén 4. A nevelőmunka biztonságos feltételeinek megteremtése Nevelési időben szervezett óv. kívüli programokkal kapcsolatos 107 szabályok 6. Szülői igények alapján szerveződő önköltséges szolgáltatásokon 108 való részvétel szabályai 7. Az óv. alkalmazottak munkavégzésével kapcs. szabályok Gyermekvédelmi tevékenység 109 VI. RENDKÍVÜLI ESEMÉNY Természeti eredetű esemény Technikai eredetű esemény Társadalmi eredetű esemény Egészségügyi eredetű esemény Katasztrófa-tűz-és polgári védelmi tevékenység szervezeti és 111 végrehajtási rendje 6. Egyéb váratlan események esetén intézkedések 112 VII. EGYÉB KÉRDÉSEK Az elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványok 113 hitelesítésének rendje

7 2. Az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok 113 kezelési rendje 3. Az iratkezelés szervezeti rendje Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség előírása Az intézmény biztonságos működését garantáló szabályok Az int. helyiségeiben, területén párt és politikai mozgalom Az int. folytatható reklámtevékenység Nyilatkozat tömegtájékoztató szervek felé Lobogózás szabályai Fakultatív hit-és vallásoktatás feltételeinek biztosítása Hivatali titok megőrzése Telefonhasználat eljárásrendje Az óvodavezető értékelésének eljárásrendje 119 VIII. Intézményi dokumentumok nyilvánosságával kapcsolatos 120 rendelkezések 1. Pedagógiai program nyilvánossága A házirend nyilvánossága Jelen SZMSZ nyilvánossága Internetes nyilvánosságra vonatkozó feladatok: közzétételi lista 121 IX. Záró rendelkezések 122

8 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A szervezeti és működési szabályzat / SZMSZ / célja, jogi alapja A szervezeti és működési szabályzat célja, hogy a köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény, valamint a végrehajtási rendeletben foglaltak érvényre juttatása, a Kemény Zsigmond utcai Óvoda jogszerű működésének biztosítása, a zavartalan működés garantálása, a gyermeki jogok érvényesülése, a szülők, a gyermekek és pedagógusok közötti kapcsolat erősítése, az intézményi működés demokratikus rendjének garantálása. Az SZMSZ az intézmény pedagógiai programjában megfogalmazott cél-és feladatrendszer tevékenységeinek és folyamatainak összehangolt, racionális és hatékony megvalósulását szabályozza. A szervezeti és működési szabályzat a magasabb szintű jogszabályok rendelkezésein túl elveiben és tartalmában illeszkedik az intézmény más belső szabályaihoz, alapdokumentumaihoz, így tartalmukkal nem lehet ellentétben A szervezeti és működési szabályzat törvényi háttere évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről évi CXXIV. Törvény a nemzeti köznevelésről szóló törvény módosításáról évi CXXXVII. törvény a nemzeti köznevelésről szóló 201. évi CXC. törvény módosításáról 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról évi LV. törvény a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC törvény módosításáról 326/2013. (VIII. 30.) Kormány rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 110/2012.(IV. 04.) kormányrendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról évi LXXIX. törvény a közoktatásról évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról 363/2012. (XII.17.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról

9 2 22/2013.(III.22.) EMMI rendelete egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról évi CXCV. Törvény az államháztartásról (Áht.) 368/2011. (XII. 31.) Korm. Rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról (Ámr.) 370/2011 (XII.31.) korm. rendelet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről (Mt) évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről évi CXII. Törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról évi CLXXIX. Törvény a nemzetiségek jogairól 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról évi XCIII. törvény A munkavédelemről 335/2005. (XII. 29.) Korm. Rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről évi LXVI. Törvény A közokiratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről 26/1997. (IX.3.) NM rendelet az iskolaügyi ellátásról 33/1998 (VI.24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről 4/2010.(I.19.) OKM rendelet a pedagógiai szakszolgálatokról évi CLII. törvény egyes vagyonnyilatkozat -tételi kötelezettségekről 44/2007. OKM rendelet a katasztrófák elleni védekezés és a polgári 5/ 1993.(XII.26)MÜM rendelet a munkavédelemről szóló évi XCIII.törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 138/1992.(X.8.) Kormányrendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben 277/1997.(XII.22.)Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről

10 A szervezeti és működési szabályzat személyi, területi, időbeli hatálya Az SZMSZ személyi hatálya kiterjed az óvodába járó gyermekek közösségére, a gyermekek szüleire, törvényes képviselőire (azokon a területeken, ahol érintettek), az óvodával jogviszonyban álló minden alkalmazottra, az óvodával jogviszonyban nem álló, de az intézmény területén munkát végzőkre, ill. akik részt vesznek az óvoda feladatainak megvalósításában és mindazokra, akik belépnek az intézmény területére, használják helyiségeit. A szervezeti és működési szabályzat és mellékletét képző egyéb belső szabályzatok, intézményvezetői utasítások betartása az intézmény valamennyi közalkalmazottjára nézve kötelező érvényű, megtartásáért felelősséggel tartoznak. Az SZMSZ területi hatálya kiterjed az óvoda területére. Az épületében, udvarán, valamint az óvoda területén kívül szervezett, az óvodai nevelés idejében, keretében zajló programokra, eseményekre, az intézmény képviselete szerinti vagy külső kapcsolati alkalmakra. Az SZMSZ hatálybalépése, időbeli hatálya, módosítása A szervezeti és működési szabályzat az intézményvezető jóváhagyásával lép hatályba a kihirdetés napján és határozatlan időre szól. Módosítása: az óvodavezető hatásköre, kezdeményezheti a nevelőtestület és a KT elnök. Ezzel egyidejűleg hatályon kívül helyeződik az intézmény előző szervezeti és működési szabályzata. A kihirdetés napja: 2013.október Az SZMSZ felülvizsgálatának módja: A Szervezeti és Működési szabályzat felülvizsgálata minden év május 31-ig, ill. jogszabályváltozásnak megfelelően történik Az SZMSZ elfogadása, jóváhagyása Az SZMSZ-t az óvoda vezetője készíti el, és a nevelőtestület fogadja el. Miután a közalkalmazotti tanácsot általános véleményezési jog illeti meg, ezért az óvodavezető az SZMSZ tervezetének összeállítása után, még a nevelőtestületi értekezlet összehívása előtt véleményezésre átadja a dokumentumot.

11 4 II. INTÉZMÉNYI ALAPADATOK Az alapító okiratban foglaltak részletezése és egyéb az óvoda költségvetési szervként való működéséből fakadó - szabályozások

12 5 1. Az intézmény adatai 368/2011.Korm. rendelet 13. b) pontja Az intézmény hivatalos neve Kemény Zsigmond Utcai Óvoda Székhelye 4028 Debrecen, Kemény Zsigmond u. 7, OM azonosítója Az alapító okirat sorszáma B / 15 Az alapító okirat kelte: 2012.december 19. Az elfogadás határozatszáma: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 267/2012.(XII.13.) Alapító szerv neve Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Alapító szerv székhelye 4024 Debrecen, Piac utca 20. Fenntartó szerv neve: Debrecen Megyei Város Önkormányzata Fenntartó szerv székhelye 4024 Debrecen, Piac utca 20. Irányító szerv neve Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Az irányító szerv székhelye 4024 Debrecen, Piac utca 20. Típus szerinti besorolás közszolgáltató költségvetési szerv, közoktatási közintézmény A költségvetés végrehajtására szolgáló számlaszámmal kapcsolatos adatok Számlavezető pénzintézet neve OTP Bank Címe: 4024 Debrecen, Hatvan u Bankszámlaszám: Adószám: Statisztikai törzsszám: Az intézmény jogállása: Az óvoda, mint köznevelési intézmény jogi személy, amely a fenntartótól elkülönült, önálló költségvetéssel rendelkezik. ( évi CXXIV. törvény 8. ) Állami intézmény, fenntartásáról az állam és a helyi önkormányzat gondoskodik. Az óvoda fenntartási és működési költségeit a fenntartó biztosítja az évente megállapított és előirányzott költségvetésben. Az óvoda önállóan működő költségvetési szerv, személyi juttatások, munkaadót terhelő járulékok, és szakmai tevékenységgel összefüggő speciális kiadások előirányzatai felett jogosult rendelkezni.

13 6 Az óvoda szakmai tekintetben önálló. Szervezetével és működésével kapcsolatos minden olyan ügyben dönt, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörbe. A munka minőségét és a jogszerű működést törvényi szabályozás és állami ellenőrzés biztosítja. 3. Ellátandó alapfeladat ( 368/2011. Korm.rendelet 13. c) pontja) a) Az intézmény köznevelési feladata és a évi CXC. törvény pontja szerinti alapfeladata: óvodai nevelés. Óvodai nevelés, amely a gyermek hároméves korában kezdődik, és addig az időpontig tart, ameddig a gyermek a tankötelezettség teljesítését meg nem kezdi Az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, amely a teljes óvodai életet magába foglaló foglalkozások keretében folyik. Az óvoda a szülői igényeknek megfelelően ellátja - a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben meghatározottak szerint a gyermekek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat is. b) Az intézmény alaptevékenységei, szakágazati besorolása A KSH által kiadott gazdasági TEÁOR 08- ban meghatározott besorolása: Iskolai előkészítő oktatás Szakágazati száma, megnevezése: Óvodai nevelés c) Szakfeladatok ( Ámr. 13. (1) bekezdés c)-d) pont) Óvodai nevelés, ellátás ( beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek óvodai nevelése) Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása ( az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján értelmi ( enyhe-és középsúlyos értelmi) fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral ) küzd Óvodai intézményi étkeztetés Munkahelyi étkeztetés Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Az óvoda az állami közszolgálati feladatai mellett vállalkozási tevékenységet nem folytat.

14 7 Alaptevékenység Óvodai nevelés, ellátás - a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig tartó, a teljes óvodai életet átívelő foglalkozásokat és a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat is magában foglaló óvodai nevelési tevékenységgel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. További szakfeladatok Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása ( az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján értelmi ( enyhe és középsúlyos értelmi ) fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral ( súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) kűzd) - kizárólag a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai ellátásával összefüggő speciális eszközökkel, foglalkozásokkal, ellátással (pl. akadálymentesítés, logopédus, gyógytornász, speciális étrend) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat Oktatáshoz kapcs. kiegészítő tevékenységek nem releváns Az alaptevékenységre vonatkozó jogszabály évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről évi CXXIV. törvény a nemzeti köznevelésről szóló törvény módosításáról 137/1996. évi Kormány rendelet Az óvodai nevelés országos alapprogramja 255/2009. (XI.20.) korm. rendelet Az óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról szóló 137/1996. Kormány rendelet módosításáról 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról A 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról Pedagógiai Program Ötv., Közokt. törvény és a végrehajtására kiadott 11/1994.(VI. 8, ) MKM rendelet Az alaptevékenység forrásai normatív állami támogatás, fenntartói támogatás normatív hozzájárulás, más, saját forrás Az alaptevékenység feladatmutató Kapacitásmutató: férőhelyek száma Feladatmutató: ellátást igénylők száma Teljesítménymutató: ellátottak száma Feladatmutató: sajátos nevelési igényű ellátottak száma

15 Óvodai intézményi étkeztetés az óvodai ellátottak részére az intézményi étkeztetés keretében biztosított étkezéssel kapcsolatos bevételek és kiadások évi LXXIX. tv. a közoktatásról, évi LXV. tv. a helyi önkormányzatokról, A mindenkori költségvetési törvény térítési díj bevétel, normatív állami támogatás Fenntartói támogatás Feladatmutató: - ellátást igénylők száma Teljesítménymutató: - ellátottak száma Munkahelyi étkeztetés a munkáltató által a dolgozók részére a munkahelyükön biztosított étkeztetéssel kapcsolatos bevételek és kiadások. üzemeltetéssel kapcsolatos bevételek Feladatmutató: - ellátást igénylők száma - Teljesítménymutató: - ellátottak száma Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése az önkormányzat vagy költségvetési szerv tulajdonában vagy kezelésében lévő nem lakóingatlanok bérbeadásával, illetve üzemeltetésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. Ide tartozik jellemzően az ingatlan vagy egyes helyiségei alkalmi, időszakonkénti vagy tartós bérbeadása harmadik személyek részére, az alapfeladat ellátására közvetlenül (tartósan vagy időszakosan) nem használt ingatlanrészek üzemeltetése (azaz a helyiség biztosításán túl egyéb, üzemeltetési típusú szolgáltatásokat - így pl. portaszolgálat, takarítás - is tartalmaz). 56/2011. (XII. 31.) NGM rendelet bérleti díjak, - Teljesítménymutató: bérbe adott, üzemeltetett hasznos alapterület havi átlaga (nm)

16 9 4. A vezető kinevezésének rendje: A magasabb vezető megbízásáról nyilvános pályázat alapján a Közgyűlés dönt. A részletes pályáztatási eljárás szabályait az intézmény pályáztatási szabályzata tartalmazza. 5. Az intézmény foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: Az óvoda dolgozóinak foglalkoztatási jogviszonya: közalkalmazott. Előfordulhat egyéb munkaviszony is ( pl. közhasznú ), melyre a évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről vonatkozik. Az óvodában dolgozó alkalmazottak létszámát től a évi CXC a nemzeti köznevelésről szóló törvény 95. -nak megfelelően a 2. és 3. számú melléklete alapján kell meghatározni. Az óvodában megtalálható munkakörök, azok létszáma: a vezetővel együtt: 32 fő Magasabb vezetői Vezetőknek közvetlenül A munkakörben munkakörök alárendelt munkakörök foglalkoztatottak létszáma óvodavezető Óvodavezető-helyettes 1 fő Óvodapedagógusok 15 fő gyógypedagógus 1 fő gyógypedagógiai asszisztens 1 fő dajkák 8 fő óvodatitkár 1 fő Óvodavezető-helyettes konyhai dolgozók 2 fő fűtő-udvaros 2 fő Az alkalmazás feltétele: - az alkalmazott rendelkezzen az előírt iskolai végzettséggel, szakképesítéssel, szakképzettséggel - büntetlen előéletű és cselekvőképes legyen

17 10 6. Az intézmény gazdálkodási besorolása, gazdálkodással összefüggő jogosítványok: Az óvoda önállóan működő költségvetési szerv Gazdálkodó szervezet: ( 368/2011. Korm. rend. 13. d) pontja) A pénzügyi-gazdasági feladatokat az Ifjúság Utcai Óvoda, mint önállóan működő és gazdálkodó, az előirányzatok feletti rendelkezés szempontjából teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv látja el. Ifjúság Utcai Óvoda 4027 Debrecen, Ifjúság u. 4. Az óvoda önállóan működő, előirányzatok feletti rendelkezés szempontjából részjogkörű költségvetési szerv. A gazdasági szervezet engedélyezett létszámát, feladatait,, szervezeti ábráját az Ifjúság Utcai Óvoda SZMSZ-e tartalmazza. ( 138/2011. Korm.rendelet e) pontja.) A munkamegosztás és a felelősségvállalás rendjét, valamint az előirányzat feletti jogkör gyakorlásának rendjét együttműködési megállapodás rögzíti Gazdálkodással kapcsolatos jogosítványok: a) Az éves költségvetés tervezése: Az önállóan működő és gazdálkodó szervezet által rendelkezésre bocsájtott dokumentumok, információk alapján az óvodavezető készíti el az óvoda elemi költségvetési javaslatát, kikérve a vezetőség, a közalkalmazotti tanács véleményét. Felelőssége a jóváhagyott költségvetés előirányzatainak betartása. Kötelezettsége: Az előirányzatok felhasználásáról feladatonként nyilvántartás vezetése, amit az óvodában az óvodatitkár végez. Feladata a kötelezettségvállalások költségvetési tételek szerinti vezetése. A nyilvántartás pontos vezetését az óvodavezető ellenőrzi. b) Pénzkezelés: A készpénz kifizetések, banki átutalások szabályszerűségéért az óvodavezető és az önállóan működő és gazdálkodó vezető a felelős. Az óvoda önálló bankszámlával rendelkezik. Az óvodatitkár szedi be az óvoda bevételeit, amit még aznap köteles a pénzszállító közreműködésével bankszámlára befizetni a pénzkezelési szabályzatban rögzített szabályok betartásával.

18 11 c) Kötelezettségvállalások rendje Az óvodavezető a kötelezettségvállalások tekintetében a következő előirányzatok esetében rendelkezik hatáskörrel: személyi juttatások, munkaadót terhelő járulékok szakmai tevékenységgel összefüggő speciális kiadások költségvetésben nem tervezett bevételek( pályázat, átvett pénzeszköz stb.) felhasználása tekintetében Az óvodavezető kötelezettségvállalást csak és kizárólag a gazdasági vezető ellenjegyzésével gyakorolhatja. d) Utalványozás rendje: Utalványozási jogkörrel az óvodavezető és helyettese rendelkezik. Ellenjegyzésre a gazdaságvezető és az általa felhatalmazott személy jogosult e) Pénzellátás Az óvoda saját bankszámlájára érkezik a finanszírozás, a fizetési kötelezettséget az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv teljesíti. f) Analítikus nyilvántartások vezetése Óvodánkban az analitikus nyilvántartások vezetése az óvodatitkár feladata. Felel a nyilvántartás naprakész vezetéséért, amit az óvodavezető szúrópróbaszerűen ellenőriz. A gazdasági év végén lezárja a nyilvántartásokat és irattárba helyezze. 7. A feladatellátást szolgáló vagyon: 5098/2 hrsz.-ú Debrecen, Kemény Zsigmond utca 7. szám alatti 6830m 2 területű ingatlan, kivéve a felülépítmény közétkeztetési feladat ellátását szolgáló 103,24 m 2 nagyságú ingatlanrésze. 8. Vagyon feletti rendelkezés Az intézmény rendelkezési jogosultsága kiterjed a feladatellátást szolgáló vagyon rendeltetésszerű használatára, hasznosítására a nemzeti vagyonról szóló törvény és az önkormányzat vagyonáról szóló mindenkor hatályos helyi önkormányzati rendelet szerint. Az óvoda épülete az önkormányzati törzsvagyon része, korlátozottan forgalomképes, így az óvoda a rendelkezésére álló vagyont nem jogosult elidegeníteni. A rendelkezésre álló vagyontárgyakat az óvoda nevelő feladatainak ellátásához szabadon felhasználhatja, egyéb célú hasznosításhoz a fenntartó hozzájárulása szükséges.

19 12 9. Az intézmény képviseletére jogosultak Az óvoda képviseletére jogosult az óvodavezető, illetve távolléte esetén az SZMSZ-ben meghatározott helyettesítési rend az irányadó. Aláírási joga az óvodavezetőnek van, távolléte esetén az óvodavezető-helyettes írhat még alá. A bankszámla felett való rendelkezéshez minden esetben két képviseleti joggal felruházott személy aláírása szükséges. Az óvoda részéről 1 fő ( ez lehet az óvodavezető vagy helyettes) az Ifjúság Utcai Óvoda részéről 1 fő ( gazdaságvezető vagy a helyettese). A költségvetési szerv képviseletében az óvodavezető eljárhat a banknál és a Nemzeti Adóhivatalnál. 10. Az intézményi bélyegzők használata Az óvoda hivatalos körbélyegzőjének használatára aláírási joggal jogosult: óvodavezető óvodavezető- helyettes. A hosszú bélyegzőt használhatja: óvodavezető óvodavezető-helyettes óvodatitkár A hivatalos és nem hivatalos bélyegzők kezelésére, nyilvántartására vonatkozó szabályokat a bélyegzőkezelési szabályzat tartalmazza. Belső szabályzatokban van rögzítve és szabályozva: a tervezéssel, gazdálkodással így különösen a kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, teljesítés igazolása, érvényesítés, utalványozás gyakorlásának módjával, eljárási és dokumentációs részletszabályaival, valamint az ezeket végző személyek kijelölésének rendjével- az ellenőrzési adatszolgáltatási és beszámolási feladatok teljesítésével kapcsolatos eljárásrend. a beszerzések lebonyolításának eljárásrendje, az anyag-és eszközgazdálkodás számvitelpolitikában nem szabályozott kérdései a vezetékes és rádiótelefonok használatának rendje a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének, továbbá a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendje. Intézményünkben nincs rá gyakorlat, ezért nem releváns: a belföldi és külföldi kiküldetés szabályozása a reprezentációs kiadások felosztásának, teljesítésének és elszámolásának szabályozása a gépjárművek igénybevételének és használati rendjének kidolgozása

20 13 III. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS ( Ámr. 13. (1) bekezdés e) pontja) 1. Intézményi közösségek megnevezése Vezetők, vezetőség Az óvoda vezetési szerkezete: óvodavezető óvodavezető-helyettes minőségügyi vezető szakmai vezető munkaközösségek vezetői ( 3 fő) Az óvoda munkaszervezete pedagógusok ( óvodapedagógusok, gyógypedagógus) nevelőmunkát közvetlenül segítő közalkalmazottak ( dajkák, gyógypedagógiai asszisztens) egyéb munkakörben foglalkoztatottak ( óvodatitkár, fűtő-udvarosok, konyhai kisegítők) Alapelvünk a vezetői szintek, szervezeti egységek meghatározásánál az volt, hogy racionálisan, gazdaságosan működtessük szervezetünket a feladatainknak, jogszabályi előírásoknak és a tartalmi követelményeknek megfelelően. Az óvoda működését befolyásolja a törvény által biztosított jogkörénél fogva: Közalkalmazotti Tanács Szülői Szervezet önálló működési szabályzattal.

21 14 2. Szervezeti ábra ÓVODAVEZETŐ Óvodavezető- helyettes Munkaköz. vezető Munkaköz. vezető Munkaköz. vezető Szakmai vezető Minőségügyi vezető Munkaközösség Munkaközösség Munkaközösség óvodapedagógusok gyógypedagógus minőségi team Fűtő-udvaros gyógypeda- gógiai asszisztens Jó gyakorlat teamek Dajkák Konyhai dolgozók Óvodatitkár

22 15 Jogszabály alapján magasabb vezető beosztású közalkalmazott az óvodavezető és az óvodavezető-helyettes. Közalkalmazottak: Az óvoda alkalmazotti közösségét az óvodában foglalkoztatott valamennyi közalkalmazott alkotja. A nevelőtestület tagja valamennyi óvodapedagógus, valamint a főiskolai végzettségű gyógypedagógiai asszisztens. Óvodánkban a nevelőtestület tagjai három munkaközösséget hozhatnak létre szakmai feladatok ellátására. A munkaközösség-vezetőt a tagok jelölik, az óvodavezető bízza meg. A minőségi team 3 főből áll: egy minőségügyi vezetőből és két tagból. Megbízás alapján végzik az intézményi önértékelést, partneri igényfelmérést. Részt vesznek a dolgozók teljesítménymérésének, értékelésének lebonyolításában. A szakmai team az óvoda Jó gyakorlatainak átadására, továbbfejlesztésére létrejött csoport, melynek munkáját a szakmai vezető fogja össze és irányítja.

23 16 3. A vezetők közötti feladatmegosztás 3.1. ÓVODAVEZETŐ Az óvoda élén az óvodavezető áll a Nkt.68. (2)-a alapján, aki az intézmény egyszemélyi felelős vezetője. Munkáját a Nkt.69.. vonatkozó előírásainak megfelelően látja el. A vezetőt egy helyettes segíti az óvoda vezetésével összefüggő feladatai ellátásában. Jogkörét esetenként vagy az ügyek meghatározott körében az intézmény más alkalmazottjára átruházhatja. Az óvodavezető jogkörét, felelősségét, feladatait a Köznevelési Törvény alapján a fenntartó határozza meg Az óvodavezető (Nkt. 69. (1) bek.) felelőssége és hatásköre: a) felel az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, gazdálkodásért, b) gyakorolja a munkáltatói jogokat, c) dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály,közalkalmazotti szabályzat nem utal más hatáskörébe, d) felelős az intézményi szabályzatok elkészítéséért, e) jóváhagyja az intézmény pedagógiai programját, f) képviseli az intézményt. Az óvodavezető felel ( Nkt.69. (2) bek.): a) a pedagógiai munkáért, b) a nevelőtestület vezetéséért, c) a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítéséért, végrehajtásuk szakszerű megszervezéséért, és ellenőrzéséért, d) a rendelkezésre álló költségvetés alapján a nevelési-oktatási intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosításáért, e) a nemzeti és óvodai ünnepek munkarendhez igazodó, méltó megszervezéséért, f) a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért, g) a nevelõ- és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért, h) a szülői szervezettel való megfelelő együttműködésért, i) a tanuló- és gyermekbaleset megelőzéséért, j) a gyermekek, tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért, k) a pedagógus etika normáinak betartásáért és betartatásáért. Az óvoda vezetője a pedagógiai munkáért való felelőssége körében szakmai ellenőrzést indíthat az intézményben végzett nevelő- és oktató munka, egyes alkalmazott munkája színvonalának külső szakértővel történő értékelése céljából.

24 17 Az óvodavezető gyakorolja a munkáltatói, alkalmazási jogköröket a vonatkozó jogszabályok és a helyi szabályzatok alapján. dönt az óvoda működésével kapcsolatos minden olyan ügyben, amelyeket jogszabály, nem utal más hatáskörébe; képviseli teljes körűen az intézményt. A vezető a képviselet jogkörét az alábbi esetekben ruházhatja át: betegség, tartós távollét, vagy más akadályoztatása esetén, ha a fenntartó másként nem rendelkezik. Feladatai az alábbiak szerint csoportosíthatók: pedagógiai feladatok munkaügyi feladatok gazdálkodási feladatok tanügy-igazgatási feladatok minőségfejlesztési feladatok További feladatok: kapcsolattartás, koordináló tevékenység a fenntartóval, az intézmény partnereivel, informálja a Közalkalmazotti Tanácsot az alkalmazottak foglalkoztatására, élet- és munkakörülményeire vonatkozó kérdések tekintetében a jogszabályban előírt egyeztetéseket lefolytatja. kizárólagos jogkörébe tartozik: a teljes munkáltatói jogkör gyakorlása, a vezető beosztású alkalmazottak közvetlen irányítása a kötelezettségvállalás, az intézmény képviselete a nevelőtestület vezetése tanügy-igazgatási döntések meghozatala Közvetlenül irányítja a vezető beosztású alkalmazottakat, az adminisztratív dolgozót, a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő dajka, gyógypedagógiai asszisztens foglalkoztatottakat. Munkáltatói jogok gyakorlása A munkáltatói jogok gyakorlásával kapcsolatos jogszabályi háttér: évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény közoktatási intézményekben való végrehajtásáról szóló 138/1992. (X.8.) kormányrendelet. 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

25 18 Az intézményben a munkáltatói jogokat az óvodavezetője ( az óvodavezető esetében a fenntartó ) gyakorolja a közalkalmazottak és a munka törvénykönyve alapján foglalkoztatottak esetében is. A munkáltatói jogkör kiterjed különösen: a munkaviszony létesítésére a munkaviszonnyal kapcsolatos fontosabb módosításokra a munkaviszony megszüntetésére a fegyelmi jogkörök gyakorlására a kártérítés megállapítására a munkaidő-pihenőidő megállapítására az előmenetelre és az illetmény megállapítására, beleértve: - a várakozási idő csökkentését - a kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítést - az illetménykiegészítést - a pótlékokat - a szociális és egyéb juttatásokat a munkaköri leírások elkészítésére és kiadására a minősítések elkészítésére a továbbképzési tervben való felvételre és a továbbképzésen való részvételre való kötelezésre, a munkáltatói jogkör gyakorlásával kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátására, adatkezelésre. A munkáltatói jogok gyakorlásának helyi szabályait a fenti jogszabályi háttér figyelembe vételével az óvoda határozza meg a következő dokumentumokban: közalkalmazotti szabályzat szabályzat a munkavállalók, szociális, jóléti, kulturális és egyéb juttatásairól, gyakornoki szabályzat, pályáztatási szabályzat A képviselet szabályai: a) A köznevelési intézmény képviseletére az óvodavezető jogosult, aki ezt a jogát meghatározott esetekben átruházhatja az óvodavezető- helyettesre vagy a Közalkalmazotti Tanácsra. b) Az intézmény képviseletéről a fenntartó indokolt esetben meghatározott ügyek tekintetében saját döntése alapján rendelkezhet. c) Az óvodavezető a képviselet jogát aláírásával és az intézmény bélyegzőjével ellátott írásos nyilatkozatában az általa kijelölt személyre ruházhatja át, kivéve a jogviszony létesítésével, módosításával és megszüntetésével kapcsolatos nyilatkozatok megtételét. d) Váratlan esetben, amikor nincs mód a képviseleti jog átruházásáról szóló nyilatkozat megtételére és amennyiben az ügy azonnali intézkedést igényel- a nyilatkozattételre az a személy jogosult, akit erre az SZMSZ helyettesítésről szóló rendelkezései felhatalmaznak. Ez óvodánkban az óvodavezető-helyettes.

26 19 e) A képviseleti jog az alábbi területekre terjed ki: - jognyilatkozatok megtétele az óvoda nevében: a gyermek óvodai jogviszonyával kapcsolatban, az óvoda és más személyek közötti szerződés megkötése, módosítása és felbontása, munkáltatói jogkörrel összefüggésben. - az óvoda képviselete személyesen vagy meghatalmazott útján - az óvoda képviselete hivatalos ügyekben: az önkormányzattal való ügyintézés során, állami szervek, hatóságok, bíróság előtt, az óvoda fenntartója előtt. - az intézményi közösségekkel, szervezetekkel való kapcsolattartás során (nevelőtestület, munkaközösségek, szülői szervezet, KT, más intézményekkel, szakmai szervezetekkel, civil szervezetekkel stb.) - sajtónyilatkozat megtétele a fenntartóval egyeztetve Kiadmányozás szabályai a) Külső szervhez, vagy személyhez küldendő iratot kiadmányként csak a jelen SZMSZben meghatározott kiadmányozási joggal rendelkező személy írhat alá. Ez az óvodavezető, távollétében az óvodavezető-helyettes. b) Ha az óvodában bármilyen területen kiadmányozásra, a kiadványok továbbküldhetőségének és irattárba helyezésének engedélyezésére kerül sor, erre az intézményvezető jogosult. c) Az óvodavezető távolléte idejére ezt a jogát az óvodavezető-helyettesre ruházza át. Az átruházott jogkör tovább nem ruházható, és visszavonható. d) Az óvodavezető munkaköri feladatait a munkaköri leírása tartalmazza. e) Az óvoda ügyintézésével kapcsolatban keletkező ügyiratoknak az alábbiakat kell tartalmazniuk: - a fejlécben az óvoda adatait ( név, cím, irányítószám, telefonszám, faxszám, cím, OM azonosító számát) - a bal felső sarokban: az irat iktatószámát, az ügyintéző nevét - az irat jobb felső sarkában: az irat tárgyát, esetleges hivatkozási szám, a csatolt mellékletek száma f) A leveleket eredeti aláírással lehet elküldeni. Aláíró az óvodavezető vagy helyettesítése esetén az óvodavezető-helyettes lehet. A dátum alatt a kiadványozó nevét és hivatalos beosztását kell feltüntetni. A dokumentumot eredeti körbélyegzővel kell ellátni. g) A hitelesítést esetén a hiteles másolat és a dátum, valamint eredeti bélyegző és aláírás szükséges.

27 Az óvodavezető helyettes felelőssége és hatásköre Az óvodavezető-helyettes nem függetlenített, munkáját csoportos óvodapedagógusként végzi. Heti váltásban dolgozik. Kötelező órája: 24 óra. Felette az általános munkáltatói jogokat az óvodavezető gyakorolja, tevékenységéről rendszeresen beszámol. Az óvodavezetői feladatokból átruházott hatáskörök: Vezetői tevékenységét az óvodavezető közvetlen irányítása mellett végzi. Az óvodavezető akadályoztatása, távolléte esetén teljes felelősséggel végzi a vezetői feladatokat. A nevelési területen közreműködik a vezető által megállapított tevékenységek irányításában: munkaközösségek munkája, szakmai team munkája. Közvetlenül szervezi és irányítja a tálalósok, fűtő-udvarosok munkáját. A rendelkezésére bocsátott eszközök, és források segítségével biztosítja a technikai dolgozók munkájának feltételeit. ( takarító-és tisztítószerek) Segíti a pályázati dokumentáció elkészítését, kutatja a forrásbővítés lehetőségeit. Közreműködik az értekezletek és egyéb óvodai rendezvények előkészítésében; Ellenőrzi a nevelőmunka éves munkatervében meghatározott feladatait. Felelősök, megbízottak ellenőrzése. Felelőssége kiterjed a munkaköri leírásban található feladatkörre. Így: a házi továbbképzések megszervezéséért a szakmai munkaközösségek működési feltételeinek biztosításáért a szülői munkaközösség működésének segítéséért, a Jó gyakorlatok team munkájának segítéséért. Közreműködik a nevelőtestületi és alkalmazotti értekezletek előkészítésében, Közvetlenül végzi a gyermekek felügyeletének megszervezését a nevelés nélküli munkanapokon, ha a szülők azt igénylik, a helyettesítés kijelölését a csoportbeosztás elkészítését, szabadságok, helyettesítések ütemezését, távozások, távolmaradások nyilvántartását, vezetését, Írásbeli-szóbeli beszámolási kötelezettsége félévente kiterjed: a munkaköri leírásban szabályozott feladatok végrehajtására a belső ellenőrzések tapasztalataira az intézményt érintő megoldandó problémák jelzésére a szakmai munkaközösségek munkájának értékelésére

28 21 A vezető-helyettes magasabb vezetői megbízását a nevelőtestület véleményezési jogkör megtartásával az intézményvezető adja. A vezető-helyettesi megbízást az intézmény határozatlan időre kinevezett közalkalmazottja kaphat. A vezető-helyettes feladat-és hatásköre, valamint egyéni felelőssége mindazon területre kiterjed, amelyet munkaköre tartalmaz. Beszámolási kötelezettsége az intézményvezető felé szóban adott év januárjában és júniusában; nevelőtestület felé a testületi értekezleteken szóban.. Az óvodavezető-helyettes munkaköri feladatait a munkaköri leírása tartalmazza A vezetők felelősségvállalása A magasabb vezető óvodavezető, óvodavezető-helyettes- a vezetői tevékenység keretében gondatlanul okozott kárért, illetve a nem vezetői tevékenység keretében okozott kárért teljes mértékben felel. Szándékosan okozott kárért az okozott kár megtérítésével kapcsolatban az általános kártérítési felelősségi szabályok az irányadók. ( Munka Törvénykönyve Gondatlan károkozás esetén a felelősség mértéke a hat havi átlagkeresetig terjedhet.

29 A vezető - és helyettese akadályoztatása esetén a helyettesítés rendje Az óvoda nyitva tartása alatt a vezető vagy helyettese az intézményben tartózkodik. Az óvodavezető kötelezettsége ő vagy helyettesének akadályoztatása esetén a vezetői, vezetőhelyettesi feladatok ellátásáról gondoskodni. A nyári zárás alatt hetente egy alkalommal a fenntartó által megállapított napon- az ütemezés szerint a vezető vagy helyettese ügyeletet kell tart. Az óvodavezető akadályoztatása esetén helyettesítését az óvodavezető-helyettes látja el teljes felelősséggel. Kivételt képeznek ez alól azok az ügyek, amelyek azonnali döntést nem igényelnek, illetve amelyek a vezető kizárólagos hatáskörébe tartoznak. ( munkaviszony létesítése, módosítása, megszüntetése, személyi juttatások ) A hiányzás bejelentése után a helyettes átveszi az intézményvezető kötelezettségvállalási jogát, utalványozási jogát a munkaköri leírásnak és a kötelezettségvállalási szabályzatnak megfelelően. A vezető hatáskörébe tartozó ellenőrzéssel kapcsolatos feladatokat csak előzetes megbízással tartós hiányzás esetén- végez. Az óvodavezető tartós távolléte esetén a helyettesítés teljes körű, kivéve, ha a fenntartó másként intézkedik. Tartós távollétnek minősül a két hétnél hosszabb időtartam. Az óvodavezető és helyettese egyidejű távolléte esetén a helyettesítés az óvodavezető által adott megbízás alapján történik. A megbízás visszavonásig a mindenkori KT elnök számára, távolléte esetén a műszakban lévő, legmagasabb szolgálati idővel rendelkező határozatlan időre kinevezett óvodapedagógusnak szól. Intézkedési jogköre az intézmény működésével, a gyermekek biztonságának megóvásával összefüggő azonnali döntést igénylő ügyekre terjed ki. A reggel 6 órától 7 óráig, illetve 17 órától 18 óráig terjedő időben a vezető helyettesítésének ellátásában közreműködnek a munkarend szerinti ez időben munkát végző óvodapedagógusok az azonnali intézkedéssel megbízott jogkörre kiterjedő felelősséggel.

30 23 4. A vezetési feladatok megvalósítása 4.1. Az intézmény vezetősége A vezetőségnek célja, hogy szervezettsége, hatékony működése révén segítse az szervezetre bízott feladatok eredményes ellátását, a feltételek biztosításával a zavartalan működést. Az óvodavezetőség tagjai: az óvodavezető, az óvodavezető- helyettes, szakmai munkaközösségek vezetői, minőségügyi vezető, szakmai vezető. Utasítási, intézkedési jog gyakorlása: A magasabb vezetők, valamint a vezető beosztásban dolgozó munkavállalók a hozzájuk rendelt munkatársak, munkaközösségi-és team tagok tekintetében utasítási joggal rendelkeznek. Azt, hogy mire terjed ki ez az utasítási és intézkedési jog, azt a munkaköri leírásuk tartalmazza. A vezető egy-egy feladatra alkalmi jelleggel is adhat utasítási és intézkedési jogot. Az óvodavezetőség tagjai a vezetőkkel ( vagy valamelyik vezetővel) szakmai ellenőrzési feladatokat is ellátnak. Minden ellenőrzésről írásbeli értékelés készül, amit a jelenlévők készítenek, és minden érintett aláír. A teljesítményértékelés során a munkaközösség-vezetők értékelik a tagok munkáját, ill. a nevelőtestület is értékeli a vezetői munkájukat. Az intézmény vezetősége megbízott tagjai révén együttműködik az intézmény másközösségeinek képviselőivel, így a szülői munkaközösség választmányával. Hatáskörök átruházása ( 20/2011.VIII.31.) EMMI rendelet 4., Nkt.69. (1), 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet az áht. törvény az óvoda vezetője egyszemélyi felelősségének érvényesülése mellett a következő hatásköröket ruházza át: az óvodavezető-helyettesre az egyéb dolgozók: konyhai kisegítők, udvaros fűtők közvetlen irányítását, munkájuk szervezését a munkaközösség vezetőkre saját munkaközösségük működésének, munkatervének, feladatainak koordinálását, irányítását a minőségi vezetőre a team munkájának szervezését, irányítását a szakmai vezetőre a jó gyakorlatok gondozását,

31 Szakmai munkaközösség-vezető A munkaközösségi tagok véleményének kikérésével az óvodavezető egy nevelési évre bízza meg, megbízása többször meghosszabbítható. Megbízásának elvei az óvodában: legalább 5 éves magas színvonalú szakmai tevékenység a nevelőtestület által elismert tekintély továbbképzéseken való aktív részvétel jó szervező, irányító Az óvodavezető által átruházott felelősség és hatásköre: összeállítja - és a munkaközösség elé terjeszti elfogadásra - az intézmény pedagógiai programja és munkaterve alapján a munkaközösség éves munkaprogramját, irányítja a munkaközösség tevékenységét, felelős a munkaközösség szakmai munkájáért, szakmai és módszertani értekezleteket hív össze, bemutató foglalkozásokat szervez, segíti a szakirodalom felhasználását ellenőrzi a munkaközösségi tagok szakmai munkáját, eredményességét, intézkedést kezdeményez az óvodavezető felé, segíti a pályakezdő óvodapedagógusok munkáját képviseli a munkaközösséget az intézmény vezetősége felé összefoglaló elemzést, értékelést, beszámolót készít a nevelőtestület számára, igény szerint az intézményvezető részére a munkaközösség tevékenységéből javaslatot tehet a szakmai továbbképzésekre, a munkaközösségi tagok jutalmazására, közalkalmazotti átsorolásra stb. Beszámolási kötelezettsége: az óvodavezető felé van. Beszámolót, összefoglaló elemzést, értékelést készít a tanévzáró nevelőtestületi értekezletre a munkaközösség munkájáról. Az óvodavezető-helyettes felé: beszámol a munkaközösség folyamatban lévő feladatairól, fejlesztési folyamatairól. Állásfoglalásai, javaslatai, véleménynyilvánítása előtt köteles meghallgatni munkaközösség tagjait és képviselni a közös álláspontot.

32 Minőségügyi vezető Az alkalmazotti kör egyetértésével az óvodavezetőtől határozott időre kapja megbízását. Feladata értékeink megőrzése érdekében a minőségirányítási rendszer működtetése, amely kiterjed mindazon folyamatokra, amelyek befolyásolják az intézmény nevelési tevékenységét. Feladata kiemelten: minőségfejlesztő munka irányítása, szervezése, ellenőrzése, a belső működési rend fenntartása a minőségfejlesztési csoport önálló, felelős vezetése a javító teamek munkájának koordinálása, segítése a teljesítményértékelési rendszer működtetése: a mérésekhez szükséges kérdőívek kiosztása, begyűjtése, az adatok összesítése, majd átadása a vezetés részére 4 évente az óvoda teljes körű intézményi önértékelésének elvégzése: teamek alakítása, adatlapok kiosztása, begyűjtése, értékelése, a team munkák lezárása, az eredmények összegzése és átadása a vezetés részére az intézkedési tervek végrehajtásának irányítása partneri igényfelmérés, elégedettségvizsgálatok végzése két évente a szabályozás szerint az éves munkatervben meghatározott feladatok elvégzése nevelőtestületi beszámoló elkészítése a hatáskörébe átruházott területről az adatvédelmi előírások betartásával a dokumentumok tárolása, megőrzése. Egyeztetési kötelezettsége: Minden új, minőségügyi tevékenységét illetően az óvodavezetővel. Hatásköre: Javaslattételre jogosult a minőség folyamatos fejlesztésére, a folyamatgazdák megbízására vonatkozóan. Javaslatot tehet az intézmény beiskolázási tervének összeállítására. A vezetőség tagjaként intézkedést javasolhat a minőségre hatást gyakorló tevékenységek megvalósítását illetően.

33 26 Véleményezésre jogosult: A stratégiai célok megfogalmazása során. Javaslattételi és véleményezési joga van a teljesítményértékelés során. Döntésre jogosult: Az óvodavezetővel egyeztetett tevékenységek megvalósítását illetően. Az óvoda képviseletére jogosult: A minőséggel kapcsolatos kérdésekben a külső partnerek felé. Felelőssége: A rábízott hatáskörrel nem él vissza. Együttműködésének és kapcsolattartásának területei: Belső: óvodavezetőség, a minőségi teamek, munkaközösség-vezetők Információadási, titoktartási kötelezettsége: A megbízatásával és feladatával kapcsolatosan az óvodavezető egyetértésével nyilatkozhat. Az óvoda vezetőségétől származó, tudomására jutott információkat bizalmasan kezeli. Aláírási jogosultsága: A minőséggel kapcsolatos dokumentumokon az óvodavezető után második aláíró. Beszámolási kötelezettsége: az óvodavezető fele van a feladattervben rögzített feladatok időre történő megvalósulásáról, a nevelési év zárásakor írásbeli beszámolót készít az elvégzett munkáról..

34 Szakmai vezető Kiválasztása és megbízása az óvodavezető jogköre. Szempontja: - több éves kiemelkedő szakmai munka, - a nevelőtestületben szaktekintély - jó szervező, irányító, kommunikáló - nyitott, rugalmas Felelősség-és hatásköre: az óvoda jó gyakorlatainak koordinálása az óvodán belüli működtetés irányítása, ellenőrzése a rögzített szabályozás szerint kapcsolattartás a jó gyakorlatok iránt érdeklődő intézményekkel a jó gyakorlatok adaptálásának segítése A team munkájának irányítása, összehangolása, megbeszélések vezetése. A munkamegosztása szervezése, betartatása. A feladatok megvalósításának ellenőrzése. A team tagokkal való kommunikáció, kapcsolattartás. A referencia-intézményi felkészülés és működés során keletkezett információk, eredmények ismertetése, kommunikálása. Beszámolási kötelezettség az intézményvezető és az óvodavezető-helyettes fele van. Beszámolás szóban, negyedévente a jó gyakorlatok intézményi megvalósításáról, a hospitálások tapasztalatairól.

35 28 5. Pedagógusok közösségei 5.1. Nevelőtestület a) feladatai és jogai A nevelőtestület az óvoda legfontosabb tanácskozó és döntéshozó szerve. A nevelőtestület tagja a nevelési oktatási intézmény valamennyi pedagógus munkakört betöltő alkalmazottja, valamint a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő felsőfokú végzettségű dolgozója. Így az óvodapedagógusok, a gyógypedagógus és óvodánkban jelenleg a gyógypedagógiai asszisztens. A nevelőtestület a nevelési és oktatási kérdésekben, a nevelési-oktatási intézmény működésével kapcsolatos ügyekben, valamint a törvényben ( évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről) és más jogszabályokban meghatározott kérdésekben döntési, egyébként pedig egyetértési véleményező és javaslattevő jogkörrel rendelkezik. b) A nevelőtestület át nem ruházható döntési jogkörébe tartozik a helyi pedagógiai program és módosításának elfogadása a szervezeti és működési szabályzat és módosításának elfogadása az óvoda éves munkatervének elfogadása az óvoda munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók elfogadása a továbbképzési program elfogadása a nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógus kiválasztása a házirend elfogadása az óvodavezetői pályázathoz készített vezetési programmal összefüggő szakmai vélemények kialakítása jogszabályban meghatározott más ügyek. A nevelőtestület véleményt nyilváníthat vagy javaslatot tehet az óvoda működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben. Ki kell kérni a nevelőtestület véleményét: o a vezető-helyettes megbízása, ill. a megbízás visszavonása előtt o az egyes pedagógusok külön megbízatásainak elosztásakor o az óvoda beruházási és fejlesztési terveinek megállapításába c) A nevelőtestület döntései, határozatai A nevelőtestület döntéseit és határozatait a jogszabályokban meghatározottak kivételével - nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel hozza. Titkos szavazás esetén szavazatszámláló bizottságot jelöl ki a nevelőtestület.

JÁTÉKORSZÁG ÓVODA 2721 PILIS, RÁKÓCZI ÚT 42. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Legitimációs eljárás. Jóváhagyta. Ph.

JÁTÉKORSZÁG ÓVODA 2721 PILIS, RÁKÓCZI ÚT 42. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Legitimációs eljárás. Jóváhagyta. Ph. JÁTÉKORSZÁG ÓVODA 2721 PILIS, RÁKÓCZI ÚT 42. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM azonosító: 033032 Bársonyné Pálinkás Éva intézményvezető Legitimációs eljárás Elfogadta: Játékország Óvoda nevelőtestülete

Részletesebben

Magonc Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Magonc Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata 1071 Budapest, Városligeti fasor 39-41. Szervezeti és Működési Szabályzata Az intézmény OM azonosítója: Készítette: 200535 Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma:../2015. ( ) az intézményvezető aláírása

Részletesebben

Intézmény neve: BOKRÉTA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE. Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési szabályzat. Intézmény OM-azonosítója: 031393

Intézmény neve: BOKRÉTA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE. Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési szabályzat. Intézmény OM-azonosítója: 031393 Intézmény neve: BOKRÉTA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési szabályzat Intézmény székhelye, címe: 3035 Gyöngyöspata, Fő út 65/a. Intézmény OM-azonosítója: 031393 Intézmény

Részletesebben

BALATONSZABADI KINCSKERESŐ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

BALATONSZABADI KINCSKERESŐ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT Balatonszabadi Kincskereső Általános Művelődési Központ Szervezeti és Működési Szabályzata BALATONSZABADI KINCSKERESŐ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. Balatonszabadi

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zalavári Óvoda

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zalavári Óvoda SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zalavári Óvoda 2013. Tartalom Általános rendelkezések 3 A célja 3 A jogszabályi alapjai 3 A A hatálya 3 1 Az intézmény általános jellemzői 4 1.1 Az óvoda legfontosabb

Részletesebben

A KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BORZAVÁR-PORVA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BORZAVÁR-PORVA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BORZAVÁR-PORVA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.2.Az SZMSZ hatálya... 4 1.3.Az SZMSZ felülvizsgálatának módja...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. Az intézmény OM azonosítója: 034244 Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: Intézményvezető: Ph Szülői szervezet nevében véleményezte: A dokumentum

Részletesebben

Játéksziget Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Játéksziget Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata Játéksziget Óvoda Készítette: Gugcsóné Nagy Judit óvodavezető Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete Véleményezte: a Szülői Közösség 1 Tartalom Bevezető 1. Az alapító okiratban foglaltak részletezése

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. Napsugár Óvoda 1112 Budapest Menyecske utca 2.

Szervezeti és Működési Szabályzat. Napsugár Óvoda 1112 Budapest Menyecske utca 2. Szervezeti és Működési Szabályzat Napsugár Óvoda 1112 Budapest Menyecske utca 2. Az intézmény OM azonosítója: 034456 Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: 2013/5. (III.25.) Adamovszky Anita név Intézményvezetői

Részletesebben

S Z A B Á L Y Z A T A

S Z A B Á L Y Z A T A OM azonosító: 032015 S Z E R V E Z E T I É S MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T A 2013. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, hatálya... 3 1.2. Az

Részletesebben

Méhecske Óvoda. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Méhecske Óvoda. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Méhecske Óvoda 1091 Budapest, Ifjúmunkás utca 30. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A nevelőtestület közreműködésével készítette: Némethné Faragó Ibolya óvodavezető Budapest 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

A Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

A Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata A Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Az alapító okirat okiratszáma: 1816883/2015 4.3.) A költségvetési szerv alaptevékenysége: 4.3.1.) A gyermek hároméves korától a tankötelezettség

Részletesebben

2016. Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető

2016. Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető Ügyirat szám:ii/11/63/2016 Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat 2016. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Óvoda neve: Szent Erzsébet Óvoda Óvoda címe: 8300 Tapolca, Templomdomb 2. OM azonosító: 036 793 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Kelt: Tapolca, 2015. 12. 31. Készítette: Zöldy Andrásné óvodavezető TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Napfény Óvoda Szervezeti és Működési

Részletesebben

Szervezeti és Működési. Szabályzat. Készítette: Hollendusné Bíró Anett óvodavezető

Szervezeti és Működési. Szabályzat. Készítette: Hollendusné Bíró Anett óvodavezető Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette: Hollendusné Bíró Anett óvodavezető 1 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...5 1. Az SZMSZ célja...5 2. Az SZMSZ jogszabályi alapja...5 3. Az SZMSZ személyi, tárgyi

Részletesebben

Egységes óvoda és bölcsőde szervezeti és működési szabályzata

Egységes óvoda és bölcsőde szervezeti és működési szabályzata Egységes óvoda és bölcsőde szervezeti és működési szabályzata Tarnaörsi Óvoda és Közművelődési Intézmény OM azonosító:201922 2013. Készítette: Antal Ágnes óvodavezető Tartalomjegyzék 1. Bevezető 2. Az

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Maci Alapítványi Óvoda, Fejlesztő Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Szervezeti és Működési Szabályzat Érvényes 2013. szeptember 1-től Összeállította: Dobó Katalin igazgató Tartalomjegyzék Általános

Részletesebben

TESZ VESZ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

TESZ VESZ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TESZ VESZ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KÉSZÍTETTE: SZABÓ ENDERÉNÉ ÓVODAVEZETŐ 2005. 2 Tartalom I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 5. oldal II. AZ ALAPÍTÓ OKIRATBAN FOGLALTAK RÉSZLETEZÉSE II/1. Az alapító szerv

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2012. decemberében készült, 2014. augusztusában felülvizsgált dokumentum. 1 Tartalomjegyzék 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat jogszabályi háttere... 5 1.1. A szervezeti

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Vásárosdombói Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 2014. 1 Vásárosdombói Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 7362 Vásárosdombó, Szabadság tér 16. Intézményvezető:

Részletesebben

Holdfény Utcai Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat

Holdfény Utcai Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat Székhely: 2040 Budaörs, Holdfény u.31. OM azonosító: 201162 Szervezeti és Működési Szabályzat Hatályos: Határozatlan időre Készítette: Maksainé Gecse Erika óvodavezető Hatálybalépés időpontja: Kelt: 2008.

Részletesebben

A Tündérvár Óvoda Kunsziget Szervezeti és Működési Szabályzata. A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja

A Tündérvár Óvoda Kunsziget Szervezeti és Működési Szabályzata. A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja A Tündérvár Óvoda Kunsziget Szervezeti és Működési Szabályzata A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja _ 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről _ 2012. évi CXXIV. törvény

Részletesebben

Nefelejcs Óvoda 1078 Budapest, Nefelejcs u. 62. Telefon/fax: 06 1 351 9307 Honlap: www.nefelejcsovi.hu E-mail: info@nefelejcsovi.

Nefelejcs Óvoda 1078 Budapest, Nefelejcs u. 62. Telefon/fax: 06 1 351 9307 Honlap: www.nefelejcsovi.hu E-mail: info@nefelejcsovi. NEFELEJCS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Nefelejcs Óvoda 1078 Budapest, Nefelejcs u. 62. Telefon/fax: 06 1 351 9307 Honlap: www.nefelejcsovi.hu E-mail: info@nefelejcsovi.hu Az intézmény OM azonosítója:

Részletesebben

A TATABÁNYAI INTEGRÁLT SZAKISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TATABÁNYAI INTEGRÁLT SZAKISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TATABÁNYAI INTEGRÁLT SZAKISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Pallos János igazgató Tatabánya, 2013.augusztus 27. A Szervezeti és Működési Szabályzatot az összintézményi

Részletesebben

Intézmény neve: Napközi Otthonos Óvoda. Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat. Intézmény címe: Rétság, Mikszáth u 6

Intézmény neve: Napközi Otthonos Óvoda. Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat. Intézmény címe: Rétság, Mikszáth u 6 Intézmény neve: Napközi Otthonos Óvoda Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat Intézmény címe: Rétság, Mikszáth u 6 Intézmény OM-azonosítója: 032044 Intézmény fenntartója: Rétság Város Önkormányzata

Részletesebben

MISKOLCI NYITNIKÉK ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. OM azonosító: 028582

MISKOLCI NYITNIKÉK ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. OM azonosító: 028582 MISKOLCI NYITNIKÉK ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM azonosító: 028582 Az intézmény fenntartója: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Jóváhagyta: Galambosi Dorottya óvodavezető Elfogadta: Az

Részletesebben

CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA

CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA 201 901 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JOGI HÁTTERE 1.1 Hatályba lépése 1.2 Az SZMSZ kiterjedése 2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Pitypang Sport Óvoda 2092 Budakeszi, Zichy Péter u. 31. Tel. /fax: 06-23/ 451-505 E-mail: postmaster@pitypangovi.t-online.hu OM 032936 Szervezeti és Működési Szabályzata Budakeszi, 2015. február 12. 0

Részletesebben

A Muronyi Önkormányzati Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata

A Muronyi Önkormányzati Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata A Muronyi Önkormányzati Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Az intézmény jogszerű működésének biztosítása, a zavartalan működés garantálása, a gyermeki jogok érvényesülése, a szülők, a gyermekek

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2015. augusztus 03. készítette: Buc-Horváth Gabriella óvodavezető I. Bevezetés A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 24. (1) bekezdésében kapott

Részletesebben

OM azonosító: 029991 INTÉZMÉNYI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

OM azonosító: 029991 INTÉZMÉNYI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM azonosító: 029991 INTÉZMÉNYI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Pekarek Istvánné Óvodavezető Jóváhagyta: Alapi Óvoda Nevelőtestülete Hatályos: 2015. 10. 01. Tartalom 1. rész Az alapító okiratban

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napsugár Óvoda OM 034658 1188 Budapest Eke u. 16. 295-0495 napsugar@napsugarovoda18.hu Iktató szám: SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Székhely: Napsugár Óvoda 1188. Budapest, Eke utca 16. OM azonosító:

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat SIÓFOK VÁROS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE Szervezeti és Működési Szabályzat Összeállította: Jogszabályi, szakmai megfelelőséget vizsgálta, jóváhagyta: Kálócziné Juhász Ilona Simkó Dorottya Kolumbán Ilona Somogyi

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Előterjeszti: Vinczéné Szunyogh Judit

Részletesebben

Kispesti Napraforgó Óvoda 1194 Budapest, Karinthy Frigyes u. 6. Tel.: 2824526 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Kispesti Napraforgó Óvoda 1194 Budapest, Karinthy Frigyes u. 6. Tel.: 2824526 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Kispesti Napraforgó Óvoda 1194 Budapest, Karinthy Frigyes u. 6. Tel.: 2824526 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 034696.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT í K Ő B Á N Y A I C S O D A P Ó K Ó V O D A 1104 Budapest, Mádi utca 127. Tel/fax: (06-1) 260-33-62 Tel: (06-1) 431-9936 Internet: www. csodapokovoda.kobanya.hu email: csodapok. ovoda@ gmail.com Iktatószám:

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: 2013. 1 Gyengénlátók Általános Iskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Kollégiuma 1147 Budapest, Miskolci u. 77. Tel./Fax: 252 90 15, 468

Részletesebben

A VASVÁRI FICÁNKOLÓ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A VASVÁRI FICÁNKOLÓ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A VASVÁRI FICÁNKOLÓ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések... 4 1. A költségvetési szerv neve, székhelye, telephelye, alapítása... 4 2. A költségvetési

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1193 Budapest Csokonai u. 5 Intézmény OM - azonosítója: Készítette: 034703.. Benkőné Sipos Erika Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: P.H. 2014/2015.

Részletesebben

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21.

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

ÓFEHÉRTÓI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ÓFEHÉRTÓI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ÓFEHÉRTÓI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA K é s z í t e t t e : S z a b ó J á n o s n é Á M K i g a z g a t ó 2 0 1 5. 08. 17. 1 A szervezeti és működési szabályzat készítésének

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT . SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Dunaharaszti Mese Óvoda OM: 032976 2330 Dunaharaszti, Temető u. 26. 06-24/531-760 mese@dunaharaszti.hu Intézmény OM - azonosítója: Készítette: Tóthné Szatmári Ágnes..

Részletesebben

430/2015. (XI.19.) Kt. határozat melléklete ALGYŐI SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 2015. November 03.

430/2015. (XI.19.) Kt. határozat melléklete ALGYŐI SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 2015. November 03. 430/2015. (XI.19.) Kt. határozat melléklete ALGYŐI SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. November 03. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Algyői Szivárvány Óvoda 6750 Algyő, Kastélykert

Részletesebben

Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015 1 Tartalom Bevezető...7 Általános rendelkezések...7 I. Fejezet...7 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

Babaház Óvoda 1141 Budapest, Cinkotai út 69./B Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. óvodavezető

Babaház Óvoda 1141 Budapest, Cinkotai út 69./B Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. óvodavezető 2013. Budapest, 2013. augusztus 28. Készítette: Siska Móré Edina óvodavezető 1 A tartalmát meghatározó jogszabályok A közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. Tv. (Ktv.), Nemzeti Köznevelésről

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BESZÉLJ VELEM ALAPÍTVÁNYI EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A nevelőtestület elfogadta 2013. 02.15. A kuratórium jóváhagyta 2013. 02. 20. Horváthné Ligeti

Részletesebben

CECEI ÓVODA INTÉZMÉNYÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

CECEI ÓVODA INTÉZMÉNYÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A CECEI ÓVODA INTÉZMÉNYÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. 09. 01. Készítette: Mészáros Istvánné Óvodavezető Kelt: 2015. 08. 26. Jóváhagyta: Cecei Óvoda és Tagintézményének Nevelőtestülete

Részletesebben

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.03.19. Módosítás: ÉRD, 2014. november 12., 2015.február 25., 2015. december 8. Összeállította és jóváhagyásra benyújtja:

Részletesebben

Csodafa Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZTATA

Csodafa Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZTATA Csodafa Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZTATA 1 Általános rendelkezések A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja Az ART ÉRT Alapfokú Művészeti Iskola Csodafa Óvodájának működésére,

Részletesebben

SZIVÁRVÁNY ÓVODA RÁCKEVE

SZIVÁRVÁNY ÓVODA RÁCKEVE SZIVÁRVÁNY ÓVODA RÁCKEVE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. Szivárvány Óvoda Ráckeve Lórév Közös Fenntartású Intézmény Intézményvezető/ igazgató: OM Azonosító: 032784 Kulcsárné Paska Ibolya LEGITIMÁCIÓS

Részletesebben

2011. szeptember 29. 1

2011. szeptember 29. 1 2011. szeptember 29. 1 I. Bevezetés A működési szabályzat a közoktatásról szóló l993. évi LXXIX. törvény 40. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Dobos C. József Vendéglátóipari Szakképző Iskola

Részletesebben

FERENCZY IDA ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata

FERENCZY IDA ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata Szervezeti és Működési Szabályzata Tartalom 1 Általános rendelkezések... 5 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogszabályi alapja... 5 1.2 A Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása, jóváhagyása,

Részletesebben

RÁKOSMENTI MÁKVIRÁG ÓVODA

RÁKOSMENTI MÁKVIRÁG ÓVODA RÁKOSMENTI MÁKVIRÁG ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ikt. sz.: 40/630/2015 Készítette: Horváth Mária intézményvezető Pedagógiai-szakmai ellenőrzés és pedagógus minősítő szakértő Hatálybalépés dátuma:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, HATÁLYA 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA 2013 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 4 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja,

Részletesebben

Sárbogárdi Zengő Óvoda. Szervezeti és Működési. Készítette: Huszárné Kovács Márta

Sárbogárdi Zengő Óvoda. Szervezeti és Működési. Készítette: Huszárné Kovács Márta Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 Készítette: Huszárné Kovács Márta 1 S zerveze ti és működési szabályzat TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés...3 II. Intézményi alapadatok...6 III. A működés rendje...8 IV.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat módosítással egységes szerkezetben

Szervezeti és Működési Szabályzat módosítással egységes szerkezetben 1108 B u d a p e s t Újhegyi sétány 5-7. Ügyiratszám: 467-I/2013 Szervezeti és Működési Szabályzat módosítással egységes szerkezetben 2013. szeptember 30. Baloghné Stadler Irén óvodavezető Budapest, 2

Részletesebben

VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata

VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 2013 TARTALOMJEGYÉK 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 6 1.1. AZ ISKOLA FELADATA... 6 1.2. AZ SZMSZ ELKÉSZÍTÉSÉRE VONATKOZÓ

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ügyiratszám: I/248/2013. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1106 Budapest, Maglódi út 8. 2013 Készítette: Zsemlye Istvánné óvodavezető 2 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDSÉI SZABÁLYZAT

Részletesebben

Lágymányosi Bárdos Lajos Kéttanyelvű Általános Iskola és Gimnázium. Szervezeti és működési szabályzat

Lágymányosi Bárdos Lajos Kéttanyelvű Általános Iskola és Gimnázium. Szervezeti és működési szabályzat Lágymányosi Bárdos Lajos Kéttanyelvű Általános Iskola és Gimnázium Szervezeti és működési szabályzat 2013 1 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapjai

Részletesebben

SZENT JÁNOS KATOLIKUS ÓVODA, EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZENT JÁNOS KATOLIKUS ÓVODA, EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZENT JÁNOS KATOLIKUS ÓVODA, EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EGYEK 2015 TARTALOMJEGYZÉK Tartalom Bevezetés... 5 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata 2013.

Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. Lábodi Csicsergő Óvoda 7551 Lábod, Vasút u. 7. Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. Intézmény OM - azonosítója: 202217 Készítette: Vida Tünde óvodavezető Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló

Részletesebben

Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat

Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 2014 Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola SZOLNOKI KŐRÖSI CSOMA

Részletesebben

KISPESTI ZÖLD ÁGACSKA ÓVODA. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az intézmény OM azonosítója: 034689

KISPESTI ZÖLD ÁGACSKA ÓVODA. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az intézmény OM azonosítója: 034689 KISPESTI ZÖLD ÁGACSKA ÓVODA 1191. Budapest Berzsenyi u. 6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az intézmény OM azonosítója: 034689 Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: 08 / 2015. ( 12.14.) nevelőtestület

Részletesebben

Petőfi Sándor Általános Iskola. Komárom. Szervezeti és Működési Szabályzat

Petőfi Sándor Általános Iskola. Komárom. Szervezeti és Működési Szabályzat Komárom Jóváhagyta: Komárom, 2013. Szabó Tamásné igazgató 1. TARTALOMJEGYZÉK 1. TARTALOMJEGYZÉK... 1 2. Általános rendelkezések... 5 2.1. A szervezeti működési szabályzat célja, tartalma, jogszabályi alapja...

Részletesebben

T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M

T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A 2 0 1 5 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Óvoda, Általános Iskola és Gyermekotthon PILIS Szervezeti és Működési Szabályzat Készült: 2009. február 16. 1 TARTALOM I. Általános rendelkezései... 8 1. Bevezetés... 9 1.1. Az SZMSZ célja, tartalma...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ARANY JÁNOS ÉPÜLETGÉPÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1072 Budapest, Nyár u. 9. Tel.: 06 1 342 1320 Tel./fax: 06 1 322 6005 e-mail: arany@arany-epuletgepesz.sulinet.hu honlap: www.arany-epuletgepesz.sulinet.hu

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Borzavári Manókert Óvoda 8428 Borzavár, Hóvirág u. 8. Tel.:88/468-021 Szervezeti és Működési Szabályzat Intézmény OM - azonosítója: 036973 Készítette: A nevelőtestület Legitimációs eljárás - Az érvényességet

Részletesebben

Keszthelyi Életfa Óvoda 8360 Keszthely, Vaszary Kolos u. 12. Szervezeti és Működési Szabályzat. Életfa Óvoda

Keszthelyi Életfa Óvoda 8360 Keszthely, Vaszary Kolos u. 12. Szervezeti és Működési Szabályzat. Életfa Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat Életfa Óvoda 2013 Keszthelyi Életfa Óvoda Intézmény OM - azonosítója: Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások:

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje Szervezeti és Működési Szabályzat OM azonosító: 027488 Készítette: Katus Györgyné Kalocsa, 2014. augusztus 04. TARTALOM Tartalomjegyzék BEVEZETŐ...3 1.Az SZMSZ hatálya,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KONSTANTIN ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 5000. Szolnok, Nagy Imre krt. 20. Szerkesztés:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BERECZKI MÁTÉ ÉLELMISZERIPARI ÉS MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS SPORTISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Baja, 2013 1 Tartalom 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT... 4 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

GYURÁTZ FERENC EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 8500 PÁPA, ÁROK U.12. OM AZONOSÍTÓ:200010 SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT

GYURÁTZ FERENC EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 8500 PÁPA, ÁROK U.12. OM AZONOSÍTÓ:200010 SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT GYURÁTZ FERENC EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 8500 PÁPA, ÁROK U.12. OM AZONOSÍTÓ:200010 Iktatószám: SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. március 26. Jelen módosítás a törvényi változásoknak való megfelelés

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest XII. Tankerülete N Y I T O T T V I L Á G F E J L E S Z T Ő I S K O L A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST 2015. Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...

Részletesebben

A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM - azonosító: 201062 A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK Bevezető 3. Jogszabályi háttér 4. 1. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI 5. 1.1 AZ INTÉZMÉNY

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862

DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 2013 1 A Szervezeti és Működés Szabályzat tartalomjegyzéke Bevezetés 3 1.Az SZMSZ célja, tartalma 3 2.Jogszabályi

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 7 1. A SZERVEZETI - ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT /SZMSZ/ CÉLJA, JOGSZABÁLYI ALAPJA... 7

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 7 1. A SZERVEZETI - ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT /SZMSZ/ CÉLJA, JOGSZABÁLYI ALAPJA... 7 Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 7 1. A SZERVEZETI - ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT /SZMSZ/ CÉLJA, JOGSZABÁLYI ALAPJA... 7 2. A SZERVEZETI - ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ELFOGADÁSA, JÓVÁHAGYÁSA, MEGTEKINTÉSE...

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat Apáczai Csere János Általános Iskola 2013.

Szervezeti és Működési Szabályzat Apáczai Csere János Általános Iskola 2013. Szervezeti és Működési Szabályzat Apáczai Csere János Általános Iskola 2013. 1 Apáczai Csere János Általános Iskola OM:036702 Intézménykód: 168003 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2 Bevezető TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Életfácska Református Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata. Életfácska református Óvoda 2483. Gárdony, Posta u. 20. 2014.

Életfácska Református Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata. Életfácska református Óvoda 2483. Gárdony, Posta u. 20. 2014. Életfácska Református Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Életfácska református Óvoda 2483. Gárdony, Posta u. 20 2014. Gárdony Tartalomjegyzék Általános rendelkezések 1.1 A szervezeti és működési

Részletesebben

GYÁLI TULIPÁN ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

GYÁLI TULIPÁN ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Határozati szám: 3/2015 Iktató szám: 518/2015. GYÁLI TULIPÁN ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tartalomjegyzék 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. 1. Célja, tartalma 4 I. 2. Jogszabályi háttér 4 I.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat József Attila Általános Művelődési Központ 1 Bevezető TARTALOM I. Az intézmény jellemzői, jogállása és gazdálkodási módja 1. Intézményi alapadatok 2. Az intézmény gazdálkodásának

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Landorhegyi Integrált Óvoda Zalaegerszeg,Űrhajós u. 2. IV. 90-53/2010. számon iktatva SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2010. 1 Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI...3 1. A SZERVEZETI ÉS

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5

TARTALOMJEGYZÉK II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 Gregor József Általános Iskola 1172 Budapest, Hısök tere 19-20. OM azonosító: 035107 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. Szervezeti és mőködési szabályzat 2/43 TARTALOMJEGYZÉK Tartalom I.1. A SZERVEZETI

Részletesebben

Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskola 034183

Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskola 034183 Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskola 034183 Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. március SZMSZ 73/1 I Tartalomjegyzék I Tartalomjegyzék... 2 II Általános rendelkezések... 4 II.1 A Szervezeti

Részletesebben

LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI (FŰTŐHÁZ UTCAI ÓVODA ÉS SZÉP UTCAI ÓVODA) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI (FŰTŐHÁZ UTCAI ÓVODA ÉS SZÉP UTCAI ÓVODA) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI (FŰTŐHÁZ UTCAI ÓVODA ÉS SZÉP UTCAI ÓVODA) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM. Azonosító: 037698 Készítette: Huszti Lászlóné óvodavezető 2013. 09.02. 2 Az intézmény

Részletesebben

Hétszínvirág Baptista Óvoda

Hétszínvirág Baptista Óvoda Hétszínvirág Baptista Óvoda Seregélyes, Templom köz 1. Hétszínvirág Baptista Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. Tartalom I. FEJEZET... 5 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1.1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ikt.sz.: 52/519/2015. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 II. A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV JELLEMZŐI... 5 III. A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV SZERVEZETI, IRÁNYÍTÁSI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Budapesti Egyesített Középiskolai Kollégium 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés 4 1. A SZMSZ célja, tartalma 4 2. Jogszabályi háttér 4 3. Az SZMSZ hatálya 5 II. Intézményi

Részletesebben

Szervezeti és M ködési Szabályzata

Szervezeti és M ködési Szabályzata Battonyai József Attila M vel dési Központ és Alapfokú M vészeti Iskola Szervezeti és M ködési Szabályzata 2009 év..hó.napján Jóváhagyta:. Fenntartó PH. 1 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM 4. oldal I. A József

Részletesebben

4220 Hajdúböszörmény, Enyingi T. B. u. 5/a. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. SZEPTEMBER 9.

4220 Hajdúböszörmény, Enyingi T. B. u. 5/a. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. SZEPTEMBER 9. VERESS FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA 4220 Hajdúböszörmény, Enyingi T. B. u. 5/a. OM azonosító: 031 243 Intézmény fenntartója: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Intézmény vezetője: Rózsáné Ócsai Edit megbízott

Részletesebben

... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató

... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató OM: 200183 A Telegdi Kata Szakiskola és Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató A nevelőtestület a 2013. augusztus 24-én megtartott nevelőtestületi

Részletesebben

1. Általános rendelkezések Az SZMSZ jogszabályi alapja A Szervezeti és Működési Szabályzat célja:

1. Általános rendelkezések Az SZMSZ jogszabályi alapja A Szervezeti és Működési Szabályzat célja: 1 1. Általános rendelkezések Az SZMSZ jogszabályi alapja A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról (Kt.) 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A KÖZPONTI MŰVÉSZETI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE TÖBBCÉLÚ KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY SZMSZ-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó

Részletesebben

Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola. Szervezeti és működési szabályzat

Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola. Szervezeti és működési szabályzat Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola Szervezeti és működési szabályzat 2009 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 2 2. A MŰKÖDÉS JOGI KERETEI... 2 3. AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. SZEKSZÁRDI I. BÉLA GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezések 0 A Szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2132 Göd, Ifjúság köz 1-3. OM azonosító: 032351 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. 1 Tartalomjegyzék 1. INTÉZMÉNYI ADATOK... 5 2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 2.1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

Gazdag Erzsi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata

Gazdag Erzsi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Gazdag Erzsi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Szombathely, 2015. 01. 05. Készítette: Molnár Anikó óvodavezető Elfogadta: Nevelőtestület - 1 - TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK II. AZ INTÉZMÉNY

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015 Tartalomjegyzék I. Jogszabályi háttér 2 II. Az intézmény elnevezése, besorolása, jogi státusza, alaptevékenysége kormányzati funkció szerint 3 III. Az intézmény

Részletesebben