SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT"

Átírás

1 ARANY JÁNOS ÉPÜLETGÉPÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1072 Budapest, Nyár u. 9. Tel.: Tel./fax: honlap: SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2005.

2 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT I. Bevezetés A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 40. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Arany János Épületgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1072 Budapest, Nyár u. 9.) belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket jelen (továbbiakban: SZMSZ) határozza meg. (Kt. 40. (1) bek.) 1. A SZMSZ célja, tartalma A SZMSZ célja, hogy a törvénybe foglalt jogi magatartások minél hatékonyabban érvényesüljenek a közoktatási intézményben. Ennek érdekében meghatározza az intézmény szervezeti felépítését, az iskola működésének belső rendjét, külső kapcsolatait annak érdekében, hogy a Nemzeti Alaptanterv, valamint az iskola pedagógiai és szakmai programjában rögzített célés feladatrendszer megvalósítható legyen. A SZMSZ tartalma nem állhat ellentétben jogszabályokkal, sem egyéb intézményi alapdokumentummal, nem vonhat el törvény vagy rendelet által biztosított jogot, nem is szűkítheti azt, kivéve, ha maga a jogszabály erre felhatalmazást ad. 2. Jogszabályi háttér A SZMSZ szabályozási körét meghatározó jogszabályok: a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény (továbbiakban: Kt.) - 1 -

3 a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet (továbbiakban: R.) az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ámr.) a közalkalmazottakról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. r.) a tankönyvpiac rendjéről szóló évi XXXVII. törvény (továbbiakban: Tpr.) a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről 23/2004. (VIII. 27.) OM rendelet a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet az iskolai rendszerű szakképzésben részt vevő tanulók juttatásairól szóló 4/2002. (II. 26.) OM rendelet a katasztrófák elleni védekezés és a polgári védelem ágazati feladatairól szóló 37/2001. (X. 12.) OM rendelet További, az intézmény működését meghatározó fontosabb jogszabályok: (Ámr. 10. (4) bek. b) pont) a Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló mindenkor hatályos törvények az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló évi LXXVII. törvény a szakképzésről szóló évi LXXVI. törvény a munkavédelemről szóló évi XCIII. törvény egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló évi LXXXVI. törvény a diákigazolványról szóló 17/2005. (II. 8.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról szóló 130/1995. (X. 26.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény végrehajtásáról szóló 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről, valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról szóló 17/2004. (V. 20.) OM rendelet a szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeiről szóló 45/1999. (XII. 13.) OM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló 26/2001. (VII. 27.) OM rendelet az Országos Képzési Jegyzékről szóló 37/2003. (XII. 27.) OM rendelet a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló évi LXXXVI. törvény végrehajtásáról szóló 13/2004. (IV. 27.) OM rendelet - 2 -

4 az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet 3. A SZMSZ hatálya A SZMSZ hatálya kiterjed az intézménnyel jogviszonyban álló személyekre, valamint mindazokra, akik belépnek az intézmény területére, használják helyiségeit, létesítményeit. A SZMSZ előírásai érvényesek az intézmény területén a benntartózkodás ideje alatt, valamint az intézmény által külső helyszínen szervezett rendezvényeken a rendezvények ideje alatt

5 II. Intézményi alapadatok 1. Intézményi azonosítók: a) név: Arany János Épületgépészeti b) székhely: 1072 Budapest, Nyár u. 9. c) telephely: 1204 Budapest, Török Flóris u. 74. ( tanműhely) d) Alapító okirat száma: 1230/C e) Alapító okirat kelte: augusztus 18. f) OM azonosító: g) KSH azonosító: h) PIR azonosító: : i) Adóalanyiság: alanyi adómentes j) Adószám: k) Bankszámlaszám: (OTP Kommunális Fiók, Budapest, V. Báthory u. 9.) 2. Az intézmény tevékenységei (Ámr. 10. (4) bek. b) pont) a) Az intézmény alaptevékenységei Általános középfokú oktatás Szakmai középfokú oktatás Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése Munkahelyi étkeztetés Az intézmény szakágazati besorolása: Általános középfokú oktatás Alap szakfeladat: Nappali rendszerű szakközépiskolai nevelés, oktatás feladatmutató: tanulók létszáma (fő) forrás: a fenntartó által jóváhagyott költségvetés állami normatíva állami kötött felhasználású pénzeszközök További szakfeladatok: szakfeladat: Iskolai intézményi közétkeztetés feladatmutató: intézményi étkeztetést igénybevevők létszáma (fő) forrás: normatíva szerinti befizetések, költségvetés szakfeladat: Intézményi vagyon működtetése feladatmutató: a létesítmény szolgáltatásait igénybevevők létszáma (fő) forrás: költségvetés - 4 -

6 szakfeladat: Szakközépiskolai felnőttoktatás feladatmutató: iskolarendszerű felnőttoktatásban résztvevők létszáma (fő) forrás: költségvetés, térítési díjak szakfeladat: Nappali rendszerű szakiskolai nevelés, oktatás feladatmutató: tanulók létszáma (fő) forrás: költségvetés szakfeladat: Nappali rendszerű, szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatás feladatmutató: tanulók létszáma (fő) forrás: költségvetés szakfeladat: Szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolarendszerű felnőttoktatás feladatmutató: tanulók létszáma (fő) forrás: költségvetés, térítési díjak, tandíjak szakfeladat: Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás feladatmutató: résztvevők és foglalkozások száma forrás: költségvetés b) Oktatáshoz kapcsolódó kiegészítő tevékenységek tevékenység: Budapesti Műszaki Főiskolával kötött együttműködési megállapodás alapján oktatási-nevelési, módszertani feladatok ellátása a műszaki pedagógusképzés területén feladatmutató: foglalkozások száma forrás: megállapodás szerint tevékenység: Felnőttképzésről szóló évi CI. Törvény mindenkor hatályos rendelkezéseinek megfelelően felnőttképzési tevékenység folytatása és ahhoz kapcsolódó szolgáltatások nyújtása feladatmutató: fő forrás: saját bevétel tevékenység: Továbbképzések, önköltséges tanórán kívüli foglalkozások szervezése feladatmutató: résztvevők létszáma forrás:tandíjak, térítési díjak, költséghozzájárulás tevékenység: Intézményi vagyon működtetése a teljes kapacitás kihasználása érdekében a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, vagyontárgyak feletti tulajdonjog gyakorlásáról szóló mindenkor hatályos rendelet alapján feladatmutató: tanulói, dolgozói létszám; intézményi vagyon forrás: fenntartó által jóváhagyott költségvetés; saját bevételek tevékenység: Melegítőkonyha üzemeltetése feladatmutató: szolgáltatást igénybevevők létszáma forrás: állami normatíva, költségvetés - 5 -

7 tevékenység: Egyéb oktatási tevékenység feladatmutató:az oktatásban résztvevők létszáma forrás: költségvetés, költség-hozzájárulás tevékenység: Tanműhelyi szabad kapacitás terhére szolgáltatási tevékenység végzése, tanműhelyi termékek értékesítése feladatmutató: résztvevők száma forrás: költségvetés, saját bevétel tevékenység: Saját gépjármű üzemeltetése feladatmutató: megtett kilométer forrás:fenntartó által jóváhagyott költségvetés c) Vállalkozási tevékenység (Ámr. 10. (4) bek. c) pont) Az intézmény az állami feladatok ellátása mellett vállalkozási tevékenységet nem folytat

8 III. Szervezeti felépítés (Ámr. 10. (4) bek. f) pont) 1. A szervezeti egységek (intézményi közösségek) megnevezése Az intézmény önálló intézményként működő jogi személy, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. Az intézmény fenntartási és működési költségeit, a naptári évekre összeállított és jóváhagyott költségvetésben irányozza elő. A fenntartó, Budapest Főváros Önkormányzata gondoskodik az alapfeladatok ellátásához szükséges pénzeszközökről. Az intézmény belső szervezeti egységeinek, vezetői szintjeinek meghatározásánál legfontosabb alapelv, hogy az intézmény feladatait zavartalanul, a követelményeknek (a kliensek elvárásainak megfelelően), gazdaságosan és eredményesen lássa el. Az intézmény feladatait a fenntartó által a költségvetésre és tantárgyfelosztására vonatkozóan engedélyezett közalkalmazotti létszámmal látja el. a) Vezetők, vezetőség (a fenntartó által jóváhagyott tantárgyfelosztással, munkabeosztással egyezően) Az intézmény vezetője az igazgató, vezetői tevékenységét két igazgatóhelyettes, egy tagozatvezető és egy gazdasági vezető közreműködésével végzi. Az igazgató és helyettesei közötti munkamegosztás funkcionális szervezeti felépítés szerinti. (Lásd: szervezeti felépítés ábra) Az igazgató munkáját közvetlenül segítők a második szinten helyezkednek el, akik a harmadik szintet szakmai szempontok szerint irányítják. A cél az, hogy a szakmaiság maximálisan érvényesüljön, azonban nagyon fontos, hogy a vezetők nagyfokú kooperációs képességekkel rendelkezzenek, tudjanak csapatban dolgozni. E felépítés feltételezi, hogy az igazgató és helyettesei között szoros munkakapcsolat alakuljon ki, és a döntésekben valamennyi vezetőtárs véleménye tükröződjön. Ennek érdekében az igazgató hetente tart vezetői értekezletet, amelyen tájékoztatást adnak egymásnak, az elmúlt héten végzett munkáról, jelzik azokat a problémákat, amelyek munkaterületükön felmerültek, ismertetik azokat a kérdéseket, amelyekben az igazgató döntését kérik. Meghatározzák, hogy a munkaterv szerint a következő héten milyen nagyobb feladatot kell elvégezniük. Az igazgató e munkamegbeszélésen közli munkatársaival döntését a vitás kérdésekben, kikéri véleményüket, majd kitűzi az elvégzendő feladatokat, meghatározza az elvégzendő munka ütemét, kiadja utasításait. A vezetőtársak számára ezután kötelező etikai törvény, hogy bár az elvégzendő feladatok közös vezetői döntés eredményei, azt felvállalva a maguk nevében hajtassák végre

9 Vezetők közötti feladatmegosztás (R. 4. (1) bek. e) pont) Az igazgató kizárólagos jogkörében megtartja: - munkáltatói jogkör gyakorlását, - a kötelezettség-vállalást, - külön megállapított ügyekben a kiadmányozást. Feladatköréből átruházza: Első igazgatóhelyettesre: - munka- és tűzvédelmi feladatok irányítása, ellenőrzése, - szakmai munkaközösségek irányítása és ellenőrzése, - külső szakmai kapcsolattartás, - szakmai vizsgák megszervezése, irányítása, ellenőrzése - IMIP irányítása - mérő-értékelő feladatok irányítása, - a gyakorlati képzés irányítása. Második igazgatóhelyettesre: - közismereti munkaközösségek irányítása, ellenőrzése, - érettségi vizsgák szervezése a felnőttoktatási tagozatvezetővel közösen, - egészséges életmódra nevelés, rendszeres testedzés, kapcsolattartás az orvossal, - tanórán kívüli tevékenységek irányítása, ellenőrzése, - diákönkormányzat segítése, - kapcsolattartás a szülői szervezettel, - a tankönyvellátás szervezése. Felnőttoktatási és felnőttképzési tagozatvezetőre: - felnőttoktatás szervezése, irányítása, - felnőtt képzés szervezése, irányítása. Gazdasági vezetőre: - gazdasági ügyek intézése, - az intézményi működés irányítása. Helyettesítés rendje (R. 4. (1) bek. f) pont és Korm. r. 7. (2) bek. b) pont) Az igazgatót akadályoztatása esetén az azonnali döntést nem igénylő ügyekben, valamint a gazdálkodási jogkörbe tartozó ügyek kivételével teljes felelősséggel az első igazgatóhelyettes helyettesíti. Az igazgató tartós távolléte esetén gyakorolja a kizárólagos jogkörként fenntartott hatásköröket is. Tartós távollétnek minősül a legalább kéthetes folyamatos távollét. Gazdálkodási és pénzügyi kérdésekben az igazgató helyettesítését a gazdasági vezető látja el. Az igazgató és az első helyettes egyidejű távolléte esetén helyettesítésüket a második igazgatóhelyettes látja el. Mindhárom vezető távolléte esetén a felnőttoktatási tagozatvezető látja el a helyettesítést

10 b) Gazdasági szervezet felépítése és feladata (Ámr. 17. (4) bek.) A gazdasági szervezetnek feladata a tervezéssel, az előirányzat-felhasználással, a hatáskörébe tartozó előirányzat módosítással, az üzemeltetéssel, fenntartással, működtetéssel, beruházással, a vagyon használatával, hasznosításával, a munkaerő-gazdálkodással, a készpénzkezeléssel, a könyvvezetéssel és a beszámolási, valamint a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés kötelezettséggel, az adatszolgáltatással kapcsolatos összefoglaló és a saját szervezetére kiterjedő feladatokat. A gazdálkodás irányítási, szervezési, ellenőrzési feltételeinek megteremtésért a költségvetési szerv vezetője a felelős. A gazdálkodás részletes szabályait és követelményrendszerét a kötelezően és saját hatáskörben elkészített belső szabályzatok rögzítik, melynek betartásának ellenőrzésére szolgál a belső ellenőrzés kialakítása és a felügyeleti szerv terv szerinti időszakos és téma ellenőrzése. A pénzügyi-gazdasági tevékenységet ellátó személyek feladatköre, munkaköre (Ámr. 10. (4) bek. h) pont) A gazdálkodási csoport munkájának munkafolyamatban való ellenőrzését, csoportvezető látja el. A pénzügy könyvelés rögzíti a tevékenységek során előforduló gazdasági események pénzforgalmi és pénzforgalom nélküli tételeit. - főkönyvi könyvelő - pénztár - pénzügyi ügyintéző - anyag-, és készletnyilvántartó, leltározó A munkaügy és bérgazdálkodás területe összefoglalja az intézmény személyi juttatások felhasználásának dokumentációját, munkajogi okiratok készítését. - bérszámfejtés - munkaügy Az intézmény üzemeltetésével összefüggő műszaki-technikai állomány, melynek feladata: - portaszolgálat - kézbesítés - gondnoki munka: karbantartói, takarítói, konyhai tálalás, fűtő, portás feladatok. Mindhárom egység a gazdasági vezető közvetlen irányítása alatt látja el feladatát. Az egyes személyek részletes feladatait munkaköri leírások tartalmazzák, egyes esetekben a felelősség nyilatkozattal, illetve szabályzatban rögzített jogosultságukkal

11 A szervezeti egységek vezetőjének azon jogosítványai, amelyek körében a költségvetési szerv képviselőjeként járhat el (Ámr. 10. (4) bek. j) pont) A gazdasági szervezet élén a gazdasági vezető áll, az intézmény működésével összefüggő gazdasági és pénzügyi feladatok tekintetében a költségvetési szerv vezetőjének helyettese, feladatait a költségvetési szerv vezetőjének közvetlen irányítása és ellenőrzése mellett látja el. Az igazgatót gazdálkodási és pénzügyi témákban a gazdasági vezető helyettesíti. A költségvetési szerv képviselőjeként a gazdasági-pénzügyi feladatokkal kapcsolatosan önállóan járhat el. A gazdasági vezető feladata - a gazdasági szervezet irányítása és ellenőrzése - iránymutatás a szakmai szervezeti egységek gazdasági munkájához - gazdasági intézkedések megtétele - a felsorolt feladatok jogszabálynak megfelelő felelős ellátása. A költségvetés tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos különleges előírások, feltételek (Ámr. 10. (4) bek. i) pont) A költségvetési koncepció elkészítése A költségvetési koncepció összeállításakor számba kell venni az intézményünk által ellátandó feladatokat, az intézmény bevételeit. A bevételek közül a nem saját bevételeket a rendelkezésre álló, dokumentum értékű okmányok alapján kell bemutatni. A kiadások tekintetében figyelembe kell venni minden, a tervkészítéskor ismert a költségvetési kiadásokra ható tényezőt. A tervezési feladatok ellátásáért felelős dolgozó a tervezés ellenőrzése során köteles megvizsgálni, hogy a költségvetési tervet megalapozó számítások során. Figyelembe vették e a vonatkozó jogszabályokat - a kötelezettségvállalások nyilvántartása alapján a tervévre vonatkozó kötelezettségvállalások beépítésre kerültek-e - az inflációs hatásokkal, illetve jogszabályi változások hatásaival az érintettek megfelelő mértékben számoltak-e - a tervezés meghatározott tartalommal, formába készült-e. Az intézményhez rendelt részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek (ezen belül az itt dolgozó pénzügyi-gazdasági tevékenységet ellátó személyek feladatköre, munkaköre) (Ámr. 10. (4) bek. h) pont) Intézményünk önálló gazdasági szervezettel rendelkezik, részben önálló költségvetési szerv nem tartozik hozzá

12 c) Pedagógusok közösségei A nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházása (R. 4. (1) bek. h) pont) (ezen belül a feladatok ellátásával megbízott beszámolására vonatkozó rendelkezések) A nevelőtestület feladata a fiatalok nevelése, az elméleti és gyakorlati tantárgyak oktatása, a tanórán kívüli nevelés, a vizsgáztatás (beszámoltatás), értékelés, mérés, a tanügyi adminisztráció elvégzése, kapcsolattartás a szülői házzal, a tanulók gyakorlati munkahelyével. A hagyományok ápolása, ünnepélyek megszervezése. A pedagógusok tevékenységüket a tantárgyfelosztás illetve az érvényes órarend szerint végzik. A pedagógusok munkaidejét az Mt. és a Kjt. szabályozza. A pedagógusok tevékenységével kapcsolatos egyéb eljárásokat a Kjt. és az iskolai Kollektív Szerződés tartalmazza. A nevelőtestület véleményezési jogát a szakmai és közismereti munkaközösségekre ruházza át: - a tantárgyfelosztással, - a pedagógusok külön megbízásával, - a tankönyvek kiválasztásával, - a tanulók felvételénél, - a szakmai követelmények meghatározásával kapcsolatban. Döntési jogát átruházza - a tanulói fegyelmi ügyekben - a fegyelmi bizottságra. A fegyelmi bizottság ebben az átruházott hatáskörben - kivizsgálja a tanulók fegyelmi ügyeit, - lefolytatja az eljárást és - javaslatot tesz a fegyelmi büntetés mértékére. A munkaközösségek vezetői a tantárgyfelosztással, a pedagógusok külön megbízásaival, a tankönyvek kiválasztásával és a tanulók felvételével kapcsolatban minden tanévet záró értekezleten kötelesek beszámolni a nevelőtestületnek. A fegyelmi bizottság elnöke félévenként számol be az iskola fegyelmi helyzetéről a tantestületnek. Írásos kimutatást készít a tanulók fegyelmi büntetéseiről. A munkaközösségek Az iskola igazgatója részére szakmai, módszertani kérdésekben nyújtanak segítséget a nevelő-oktató munka tervezéséhez, szervezéséhez, ellenőrzéséhez. Az igazgató ellenőrzési feladatainak egy részét el is látják azzal, hogy tanórákon hospitálnak. Tanácsot, javaslatot adnak a pedagógiai programhoz, annak végrehajtásához. Tanácsot adnak a tananyag, a tanulmányi segédeszközök kiválasztásához. A tankönyvjegyzék alapján véleményezik, hogy az iskolában mely tankönyveket célszerű alkalmazni. Saját munkatervet készítenek, és év végén értékelik annak végrehajtását

13 Koordinálják az iskolai feladatok végrehajtását, összehangolják a csoporthoz tartozó kollégák munkáját. Megszervezik a tehetséggondozást, a felzárkóztatást, az országos- és a házi versenyekre való felkészülést. Részt vesznek az ünnepségek előkészítésében. Alkalmi feladatokra alakult munkacsoportok: Az iskolai munka egyes aktuális feladatainak megoldására a nevelőtestület tagjaiból munkacsoportok alakulhatnak a nevelőtestület vagy az igazgató döntése alapján. Amennyiben az alkalmi munkacsoportot az igazgató hozza létre, erről tájékoztatni kell a nevelőtestületet. d) Nevelő-oktató munkát segítő alkalmazottak Ifjúságvédelmi felelős Az ifjúságvédelmi felelős munkáját a közoktatási, a szociális és családvédelmi törvény, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994./VI.8./ MKM rendelet alapján végzi. Feladatát félállásban látja el. Munkáját a második igazgatóhelyettes irányítja, ellenőrzi és értékeli. Az igazgató biztosítja a munkavégzéshez szükséges feltételeket. Az ifjúságvédelmi felelős munkavégzése során egyedi intézkedéseket tesz és általános megelőző-felvilágosító tevékenységet végez. Az osztályfőnökök segítségével felméri az iskola diákjai közül a veszélyeztetett vagy egyéb hátrányos helyzetben lévőket. A körülmények mérlegelése alapján köteles kezdeményezni az igazgatónál a veszélyeztetettségből vagy hátrányos helyzetből keletkező problémák kezelésére megteendő intézkedéseket: különös figyelemmel a gyermekbántalmazás vélelme és az anyagi veszélyeztetettség eseteire, valamint a drog -gal kapcsolatos stratégiai lépésekre. Figyelemmel kíséri, hogy az iskolában a kiskorú tanulók még a kijelölt helyen sem dohányozhatnak. A tanulót veszélyeztető okok kiküszöbölése, a hátrányos helyzet felszámolása érdekében kapcsolatot tart: - az igazgatóval, - az általános igazgatóhelyettessel, - az érintett tanuló osztályfőnökével, - az ODB vezetőivel, - a szülői szervezet tagjaival

14 Szükség szerint együttműködik a gyermekjóléti szolgálattal, illetve a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot ellátó más személyekkel, intézményekkel (pl.: védőnő, egészségügyi ellátók, családsegítő szolgálat, nevelési tanácsadó). Anyagi veszélyeztetettség esetén rendszeres, vagy rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítását kezdeményezi a tanuló lakóhelye ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál. A szociálisan hátrányos helyzet feloldásához a támogatások más formáját is felderíti (ösztöndíjak, pályázatok stb.) Jogosult a veszélyeztetett, illetve hátrányos helyzetben lévő gyermekek tanulmányi eredményének figyelemmel kisérésére. Részt vesz a fegyelmi eljárás alá vont tanuló fegyelmi tárgyalásán. Az ifjúságvédelmi felelős minden esetben a gyermekek érdekeit tartja szem előtt és azokat képviseli. Általános megelőző tevékenysége során: Kiemelkedő figyelmet fordít az alkohol- és cigaretta-, valamint a drogfogyasztás okozta szenvedélybetegségek megelőzésére. Tájékoztatást ad a tanulóknak és szülőknek az ifjúságvédelmi felelős feladatáról, a vele történő kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás idejéről, módjáról, az iskolán kívül igénybe vehető gyermekvédelmi feladatot ellátó intézményekről. Az iskolában a tanulók és szülők által jól látható helyen közzé teszi a gyermekvédelmi feladatot ellátó fontosabb intézmények (gyermekjóléti, családsegítő, nevelési tanácsadó, drogambulancia, ifjúsági lelki segély telefon, gyermekek átmeneti otthona, stb.) címét és telefonszámát. Fogadó óráin meghallgatással segít a tanulóknak, szülőknek, az ifjúságvédelemmel kapcsolatos kérdések megoldásában. Szabadidő-szervező tanár Feladatait az iskola diákmozgalmi tevékenységei, hagyományai, illetve az iskola munkaterve határozza meg. Munkáját a második igazgatóhelyettes irányítja. Állandó segítője és koordinátora az iskola szervezett diákcsoportjainak. Elsődleges feladata a szabadidő szervezése mellett a közösségi élet kialakítása. A szabadidő szervezés kötődik az iskola pedagógiai programjában szereplő tanórán kívüli tevékenységek előkészítési, szervezési kooperatív munkájához

15 A szabadidő szervezés egyben tájékoztatási feladattal is jár, hogy a diákságnak legyen lehetősége a felkínált lehetőségek közül választani. Rendszeresen és folyamatosan kapcsolatot tart a diákcsoportok vezetőivel, a szülői szervezettel; ismeri az időszerű ügyeket, a diákság gondjait, kéréseit, igényeit és segíti őket. Tevékenysége során fokozott figyelmet fordít a hagyományokra, az egészséges életmód kialakítására, formálására. Ennek figyelembe vételével szervezi a szabadidő hasznos eltöltésének formáit. Tevékenysége az emberi értékek megismertetésére, elmélyítésére; a napi problémák (drog, etnikai kérdések, másság, ) kezelésére kell irányuljon. Szoros kapcsolatot tart az ifjúságvédelmi felelőssel: kezdeményezi az egyeztetéseket és kidolgozzák közösen a követendő stratégiát. Képviselheti az iskola vezetőségét a diákmozgalmat irányító illetékes felsőbb szervnél. Gondoskodik arról, hogy az egyes diákcsoportok megbízottjai felkészülten képviseljék a diákközösség érdekeit a különböző fórumokon. Rendszergazda Munkáját közvetlenül az iskola általános igazgatóhelyettese irányítja. Legfontosabb feladata az intézmény informatikai rendszerének felügyelete, karbantartása. Ezzel segíti az iskola pedagógiai programjának megvalósulását, valamint az intézményi működés zavartalanságát. Rendszeresen ellenőrzi a hálózat és a hálózati számítógépek működését és elvégzi a szükséges karbantartási feladatokat. A karbantartási feladatok egyaránt vonatkoznak az iskola szoftver eszközeire és hálózati operációs rendszerére és eszközeire. Az ellenőrzések után minden alkalommal tájékoztatja az intézmény vezetését a hálózati rendszer változásairól ill. esetleges meghibásodásairól. A hálózati meghibásodásokat a lehető leghamarabb elhárítja. A karbantartási munkák teljesítéséről havonta jegyzőkönyv készül, amely tartalmazza az elvégzett feladatokat, az iskolai rendszer általános állapotát, az esetleges hibajegyzéket illetve az elvégzett garanciális és egyéb javításokat. Az iskolai informatikai rendszert munkájával igyekszik működésképes, vírusmentes állapotban tartani. A szerver és a munkaállomások szoftveres átvizsgálása, a víruskeresés és vírusirtás az intézmény rendelkezésére álló víruskereső szoftverrel vagy a legfrissebb freeware vírusölő termékkel történik. Feladatai közé tartozik az iskolában az informatika és a számítástechnika oktatásának szakmódszertani kérdéseiben való szakmai segítségnyújtás, az

16 oktatáshoz szükséges szakmai, tárgyi feltételek kialakítása, módosítása, fejlesztése, átalakítása. Az intézmény részére minden évben javaslatot készít az iskola számítógépes rendszerének fejlesztésére. Ennek keretében folyamatosan tájékoztatja az intézmény kijelölt felelősét a szoftverfrissítési és hardverfejlesztési javaslatairól. Igény esetén részletes tervet készít a megvalósítás feltételeiről és költségeiről. e) Tanulók közösségei 1. Az azonos évfolyamra járó, közös tanulócsoportba tartozó tanulók osztályközösséget alkotnak. Az osztályközösség élén mint pedagógus vezető az osztályfőnök áll. Az osztály tanulói maguk közül az osztály képviseletére, közösségi munkájának szervezésére, valamint az iskolai diákönkormányzatba egy fő ODB titkárt és egy fő képviselőt (küldöttet) választanak. Az osztályon belül a diákközösség az osztályfőnök egyetértésével egyéb tisztségviselőket is választhat. 2. Az iskolában a tanulók igényeinek, érdeklődésének kielégítésére diákkörök alakulhatnak. A diákkör lehet: szakkör, érdeklődési kör, önképzőkör, énekkar, művészeti csoport stb. A diákkörök létrehozására az adott tanévet megelőző tanév végéig bármely tanár, tanulócsoport, illetve a diákönkormányzat javaslatot tehet az iskola igazgatójának. A javasolt diákkör létrehozásáról minden tanév elején az adott lehetőségek figyelembevételével a tantárgyfelosztás, valamint az éves munkaterv elfogadásakor a nevelőtestület dönt. A diákköröket az iskola igazgatója által felkért nagykorú személy vezeti. 3. A tanulók és a tanulóközösségek érdekeik képviseletére, a tanulók tanórán kívüli, szabadidős tevékenységének segítésére a diákönkormányzatba (DÖK) a diákkörök további egy-egy küldöttet jelölhetnek. 4. A DÖK tevékenységét a tagjaiból választott öttagú diákönkormányzati vezetőség (IDB) saját szervezeti és működési szabályzata alapján irányítja. A IDB jogosult az ifjúságot az iskola vezetése előtt képviselni, a diákság érdekeit és törvényes jogait védeni, az ezeket sértő intézkedések ellen fellépni. A diákönkormányzat és az Iskolai Diák Bizottság tevékenységét az iskola igazgatója által megbízott nevelő segíti. 5. A diákönkormányzat legfelsőbb döntési fóruma a diákközgyűlés. Diákközgyűlést tanévenként legalább egy alkalommal össze kell hívni, de szükség szerint összehívhatja az igazgató, az IDB (egyszerű szótöbbséggel), vagy 5 osztálytitkár (írásban). Az ülések nyilvánosak. Összehívásáért az összekötő tanár felelős

17 A diákközgyűlés döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. A közgyűlés bármely tagjának kérésére a jelenlévők egyszerű szótöbbséggel titkos szavazást is elrendelhetnek. A szavazategyenlőség esetén a közgyűlés elnökének szavazása dönt. A DÖK tagsága szavazati joggal, minden más résztvevő hozzászólási joggal rendelkezik. A napirendi pontokat a közgyűlés megrendezése előtt 15 nappal nyilvánosságra kell hozni. A diákközgyűlés jogosítványait az oktatási miniszter rendeletben szabályozza. 6. A diákönkormányzat döntési joggal rendelkezik: a. diákönkormányzat működéséhez biztosított anyagi eszközök felhasználásáról, b. egy tanítás nélküli munkanap programjának megállapításáról. c. DÖK tájékoztatási rendszer (rádió stb.) létrehozásáról, működtetéséről, d. valamint a tájékoztatási rendszer szerkesztősége tanulói vezetőjének és munkatársainak megbízásáról. 7. A diákönkormányzat egyetértési jogot gyakorol: a. az iskolai SZMSZ elfogadásakor, módosításakor a diákságot érintő kérdésekben, b. a tanulók kitüntetésében, jutalmazásában, a tanulókat érintő juttatás odaítélésében, c. társadalmi munkaakciók, környezetvédelmi programok szervezésében, d. a szociális intézkedésekre, illetve a sporttevékenységre vonatkozó, valamennyi, a tanulókat érintő döntések tekintetében, e. az ifjúságpolitikai célokra fordítható pénzeszközök felhasználásában, f. a diákönkormányzati szervet illető pénzeszközök felhasználásában, g. a házirend kialakításában, módosításában. 8. A diákönkormányzat véleményezési jogot gyakorol: a. a középfokú nevelési-oktatási intézmény munkájának, a tanulók helyzetének átfogó elemzésében, értékelésében, beszámolók elfogadásában, b. pályázatok, versenyek meghirdetésében, c. az ifjúságvédelmi felelős tanár megbízásában, d. a tanulók fegyelmi ügyeiben, e. a középfokú nevelési-oktatási intézmény külső kapcsolatrendszerének kialakításában, f. a könyvtár, a sportlétesítmények működési rendjének kialakításában, g. a pedagógusoknak a diákmozgalomban végzett tevékenységéért való kitüntetésben, jutalmazásban,

18 h. az iskolai ünnepségek szervezésében és az iskolai hagyományok építésében, i. a tanórán kívüli tevékenységre fordítható pénzeszközök felhasználásában, j. kötelező a DÖK véleményét kikérni a tanulók nagyobb közösséget érintő kérdésekben, valamint jogszabályban rögzített egyéb kérdésekben. 9. A diákönkormányzat javaslattevő jogköre kiterjed az iskolai élettel kapcsolatos minden kérdésre. f) Szülői szervezetek (közösségek) Azok az ügyek, amelyekben a szülői szervezetet (közösséget) az SZMSZ véleményezési, egyetértési joggal ruházza fel (R. 4. (1) bek. p) pont) A szülői szervezet (közösség) részére további jogok megállapítása (Kt. 59. (6) bek.) Az iskola szülői szervezetének alapvető célja: 1) Az iskolába járó tanulók szüleinek képviselete a szülői kötelességek és jogok gyakorlásának érdekében. 2) Az iskola és az otthon közötti aktív együttműködés elősegítése. 3) A saját, önálló életre felkészítő iskola megvalósításában való közreműködés. 4) Az oktatás minőségének javítása az iskolába járó gyerekek érdekében. Az iskola szülői szervezetének alapvető feladata: 1) Az oktató-nevelő munkát együttműködésükkel segítő szülők összefogása. 2) A szülők tájékoztatása és véleményük kikérése a gyermekük oktatásával kapcsolatos kérdésekben. 3) A szülők közötti kapcsolattartás megszervezése - szülő és iskola, - szülők és szülői szervezet, - szülők és szülők. 4) A kapcsolattartás kialakításában való részvétel - a szülői értekezlet rendje és tartalma, - a fogadó órák időpontja, - a nyílt napok lebonyolítása, - levelezés a szülők és a szülői szervezet között, Az iskola szülői szervezetének jogosítványai: A szülőnek joga van ahhoz, hogy a gyermeke megfelelő színvonalú nevelésben, képzésben részesüljön. Ennek megfelelően joga igényelni, hogy az iskola pedagógiai programjában és tevékenységében tárgyilagosan és többoldalú módon közvetítse a tájékoztatást és az ismereteket

19 Dönthet - saját működési rendjének és munkaprogramjának elfogadásáról; - tisztségviselőinek megválasztásáról; - a rendelkezésre álló pénzeszközök felhasználásának módjáról; - a szülők körében megszervezendő, iskolát segítő munkáról. Az iskolai szülői szervezet eljárhat, intézkedhet a közoktatási törvényben meghatározott szülői jogok érvényesítése és szülői kötelességek teljesítése érdekében. Az iskolai szülői szervezet véleményét ki kell kérni a tanév helyi rendjének meghatározásakor (11/1994. MKM rendelet 2. (1) ). A fenntartónak ki kell kérnie a szülői szervezet véleményét - az iskola megszüntetésével, átszervezésével, feladatának megváltoztatásával, - nevének megállapításával, költségvetésének meghatározásával és módosításával kapcsolatban, - valamint vezetőjének megbízása és e megbízás visszavonása előtt. (Közoktatási törvény 102. (3) bekezdés.) A nevelőtestületnek ki kell kérnie a szülői szervezet véleményét a központi Költségvetési törvényben meghatározott tankönyvtámogatás módjáról.(közoktatási törvény 118. (5) bekezdés.) A szülői szervezet által delegált szülők az igazgató felkérésére tanácskozási joggal közreműködhetnek az alapműveltségi és az érettségi vizsgabizottság munkájában (Alapműveltségi, ill. Érettségi vizsgaszabályzat). A szülői szervezet választmánya kezdeményezheti rendkívüli nevelőtestületi értekezlet összehívását. A szülői szervezet a választmányi üléseken megtárgyalja a szülőket érintő kérdéseket. A szülői szervezet kérdéseket tehet fel az elnökén keresztül az iskola vezetőinek az intézmény működését érintő valamennyi kérdésben. A szülői szervezet választmánya köteles az iskolába járó összes gyerek szülejét képviselni, ezért a kisebbségi véleményt is meg kell jelenítenie. A szülői szervezet vezetősége köteles a szülők írásba foglalt véleményét és kérdéseit az iskola vezetése felé továbbítani. A szülői szervezet választmánya kezdeményezheti szülői értekezletek összehívását, és önállóan is szervezhet szülői értekezleteket. Ha a tanulók kérik, akkor segíti a diákönkormányzat munkáját

20 2. A vezetők és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje, formája (R. 4. (1) bek. e) pont) a) A vezetők és az alkalmazotti közösségek közötti kapcsolattartás formái és rendje Az iskola közösségei: vezetőség, tantestület, munkaközösségek, Közalkalmazotti Tanács, tanulói közösségek (osztályközösségek, iskolai sportkör), iskolai diákbizottság (IDB), iskolai szülői szervezet (ISzSz). Az egyes közösségeket a tagság által választott vezetők képviselik. Az egyes közösségeket, illetve azok képviselőit meghatározott esetekben - véleményezési, - egyetértési, - döntési jog illeti meg. Véleményezési jog: egyes személyt vagy szervezetet megillető jog, amelyet a döntés előkészítése során a döntési jogkör gyakorlója tárgyilagosan mérlegelni köteles. A döntési jogkör gyakorlója a véleménnyel kapcsolatos álláspontját az érdekeltekkel közölni köteles. Egyetértési jog: Az intézkedés megtörténtének kizárólagos feltétele. A jogkör gyakorlójának az adott kérdésben csak úgy és akkor lehet rendelkeznie, ha az egyetértésre jogosult személy, illetve szerv ténylegesen egyetért. A döntési joggal felruházott személy vagy testület az ott meghatározott kérdésekben történő kizárólagos intézkedési joga. A személyes jogkör esetén az intézkedést a jogkör gyakorlója teljes felelősséggel egy-személyben, testületi jogkör esetén a testület szavazattöbbsége alapján hozza. Az iskolavezetőség évente legalább két alkalommal beszámol a testületnek, értékeli a nevelőtestület és a saját munkáját. A nevelőtestület évente legalább két alkalommal tart értekezletet. A rendkívüli nevelőtestületi értekezletet az igazgató hívja össze, ha ennek megtartását a nevelőtestület tagjainak 25 %-a kéri, a téma megjelölésével. A munkaközösségek negyedévente tartanak értekezletet, melyeken részt vesz az illetékes igazgatóhelyettes. Az igazgató és a Közalkalmazotti Tanács munkakapcsolatát a közalkalmazotti szabályzat rögzíti. Közalkalmazotti értekezlet tartása: szükség szerint

21 b) A diákönkormányzati szerv, a diákképviselők, valamint az intézményi vezetők közötti kapcsolattartás formái és rendje (R. 4. (2) bek. d) pont) (Ezen belül diákönkormányzat működéséhez szükséges feltételek (helyiségek, berendezések használata, költségvetési támogatás) biztosítása) A diákönkormányzat képviselői meghívás alapján részt vehetnek az iskolavezetőségi értekezleten és a nevelőtestületi értekezletek tanulókat érintő napirendi pontjainak tárgyalásán. Az iskolai fórumokat a diákönkormányzat készíti elő, s a tapasztalatokat az igazgatóval megtárgyalja. A diákönkormányzat érdekképviselője minden esetben részt vesz a diákszociális bizottságban, a fegyelmi bizottságban. A diákönkormányzat a jogszabályban előírt egyetértési jogát gyakorolhatja. A diákönkormányzat működésének feltételei A diákönkormányzat működéséhez szükséges feltételek (helyiség, berendezéshasználat, egyéb anyagi feltételek) az iskolai költségvetésből biztosítottak. A diákönkormányzat munkáját pedagógus segíti. c) Az intézményi sportkör, valamint az intézmény vezetése közötti kapcsolattartás formái és rendje (R. 4. (2) bek. e) pont) A tornateremben a tanulók felügyelő tanár mellett minden tanítási napon tól óráig edzést, testmozgást végezhetnek. Sportkör Az iskolában működő diáksport (ISK) célja a tanulók fizikai, sportági képzése, edzése, egészségük megszilárdítása, a sportolási igény felkeltése, a sport eszközeivel hozzájárulni a tanulói személyiség alakításához. A sportkör működését külön szabályzat tartalmazza. Tömegsport Célja a tanulók érdeklődési körének figyelembe vételével a testnevelési tantervi feladatok megvalósítása. A foglalkozások keretén belül történik az iskola lehetőségeinek és hagyományainak megfelelően kialakult sportágakban a háziversenyek és az iskolák közötti versenyek, bajnokságok lebonyolítása. A sportvezetőknek az igazgatóval való kapcsolattartása a második igazgatóhelyettes közreműködésével valósul meg

22 d) A vezetők és a szülői szervezet közötti kapcsolattartás formája (R. 4. (1) bek. g) pont) A második igazgatóhelyettes tartja a kapcsolatot a szülői szervezettel. Meghívás alapján részt vesz a szervezet programjain, figyelemmel kíséri működésüket. Tájékoztatást ad az iskola helyzetéről, a tanulókat illető juttatásokról. Az iskolai megoldást illető problémákról tájékoztatja az igazgatót. A szülői szervezet vezetője, vagy más képviselője meghívás alapján részt vehet az iskolai értekezleteken. A szülői szervezet véleményezési joga kiterjed az iskola nevelési-oktatási munka rendjére, programjára. Véleményt nyilváníthat a tankönyv-támogatással kapcsolatos módozatokról, eljárásokról. Tájékozódási lehetősége van az iskolai belső élet történéseiről: pl. látogathat fegyelmi tárgyalást, tanórát, nyitott napot, stb. Egyetértési joga van a jogszabályban előírt esetekben. Konzultációs lehetősége elsősorban a II. igazgatóhelyettessel van, akit az igazgató a koordinációs teendőkkel megbízott, erre felhatalmazott. 3. A szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje (R. 4. (1) bek. e) pont) a) Pedagógusok közösségei tanulók közösségei A tanulót és a tanuló szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról a szaktanárok szóban és írásban folyamatosan tájékoztatják. A tanulók a jogszabályokban, valamint az iskola belső szabályzataiban biztosított jogaik érvényesítése érdekében szóban vagy írásban, közvetlenül vagy képviselőik, tisztségviselőik útján az igazgatóhoz, az osztályfőnökükhöz, az iskola tanáraihoz, az ifjúságvédelmi felelőshöz, a diákönkormányzathoz fordulhatnak. A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg, vagy választott képviselőik útján közölhetik. A tanulók véleményeire, kérdéseire, javaslataira 15 napon belül érdemi választ kell adni

23 A tanulók vélemény-nyilvánításának rendje formái. R.4..(2) bek. g/pont, Kt.11..(1.) bek. g/pont. A diákönkormányzat a tanulók, a tanulóközösségek és a diákkörök érdekképviseleti szerve. Munkáját a szervezeti élettel kapcsolatos kérdésekben önállóan, más kérdésekben az iskola igazgatójával, tantestületével, tanulói szakszervezettel és az osztályok önkormányzati szervével végzi. A tanulók véleménynyilvánításának formái: - diákközgyűlés a tájékoztatás közvetlen fóruma, évente egyszer kell megtartani. - osztályközgyűlés szükség szerint. - diákszociális bizottságban, fegyelmi bizottságban való képviselet. - alkalmankénti képviselet az iskolavezetőségi, nevelőtestületi értekezleteken. - képviselet az osztály szülői értekezletén, részvétel az iskolaszék munkájában. A diákok tájékoztatásának módjai: - iskolarádión, - faliújságon, - hirdetményekkel, - körözvényeken keresztül. b) Pedagógusok közösségei szülő szervezetek (közösségek) A szülőket az egész iskola életéről, munkatervéről, az aktuális feladatokról az igazgató és az osztályfőnökök tájékoztatják. A szülők - a jogszabályokban és az iskola belső szabályzataiban biztosított jogaik érvényesítése érdekében szóban vagy írásban, közvetlenül vagy választott képviselőik útján az igazgatóhoz, az adott ügyben az érintett tanuló osztályfőnökéhez, az iskola tanáraihoz, a diákönkormányzathoz fordulhatnak. Az írásbeli megkeresésre az igazgató vagy egyéb érdekelt 15 napon belül érdemi választ köteles adni. Az iskolavezetés, a pedagógusok és a szülői szervezet kapcsolattartásának szervezett formája a szülői szervezet képviselőivel valórendszeres találkozók. Az igazgató legalább félévente egy alkalommal találkozót szervez a szülői szervezettel. Rendkívüli esetben mindkét fél kezdeményezhet találkozót. Az iskola pedagógusai és a szülői szervezet közötti kapcsolattartás: - osztályonkénti szülői értekezletek - iskolai fogadóóra - tanárok egyéni fogadóórái, telefonos elérhetőségei - iskolai ünnepségek, rendezvények - írásos forma: levelezés

24 4. A külső kapcsolatok rendszere, formája és módja (R. 4. (1) bek. i) pont, 6.., Kt.41..(5.-6.) bek., , 104..(5.) bek.) Az iskolát külső kapcsolatokban az igazgató képviseli. Az igazgatóhelyettesek a vezetői feladatmegosztás szerint képviselik az iskolát. A fenntartóval való kapcsolattartás: az iskola évenként kétszer ad átfogó beszámolót a fenntartónak. Egyebekben a kapcsolattartást a fenntartó irányítása és intézkedése határozza meg. Az Északpesti Térségi Integrált Szakképző Központ egyik tagintézményeként folyamatos kapcsolatot tartunk fenn a TISzK-et irányító kht-val, valamint a többi tagintézménnyel. Az Oktatási Minisztériummal valamint az OKÉV-vel szintén rendszeres és folyamatos az intézmény kapcsolata. A Nemzeti Szakképzési Intézettel, ezen belül kiemelten a Szakiskolai Fejlesztési Programkoordinációs Irodával rendszeres kapcsolatban állunk. Épületgépész iskola lévén kiemelkedően jó kapcsolatot alakítottunk ki a Magyar Épületgépészeti Koordinációs Szövetséggel. A gyakorlati oktatást végző gazdálkodó szervekkel a kapcsolattartás rendszeres és folyamatos. A társadalmi és pedagógiai szervezetekkel a kapcsolattartás rendszeres. Kézműves Kamarával és szervezeteivel folyamatos a kapcsolattartás. Társiskolákkal és intézményekkel szintén folyamatosan tartjuk a kapcsolatot. A Fővárosi Pedagógiai Intézettel kötelező jelleggel havonta egyszer, egyébként eseti a kapcsolat. A gyermekjóléti szolgálatokkal való kapcsolattartás folyamatos, mely elsősorban az iskolaorvoson keresztül valósul meg. Az intézmény-egészségügyi ellátást biztosító szolgáltatóval való kapcsolattartás szintén folyamatos

25 IV. Működés rendje (Ámr. 10. (4) bek. f) pont) 1. Az intézmény működési rendje (R. 4. (1) bek. a) pont) (Ezen belül a gyermekek, a tanulók fogadásának (nyitva tartás) és a vezetőknek a nevelési-oktatási intézményben való benntartózkodásának rendje) A tanév rendjét minden évben az aktuális munkaterv tartalmazza, melynek felülvizsgálata és karbantartása a II. igazgatóhelyettes feladata. Az intézmény szorgalmi időben hétfőtől - péntekig 6-20 óra között tart nyitva. A tanműhelyek hétfőtől - péntekig 6-20 óra között tartanak nyitva. Az iskolát és tanműhelyeket vasárnap és munkaszüneti napokon zárva kell tartani. A fent leírt nyitvatartási rendtől eltérni csak az igazgató írásos engedélyével lehet. Az óraközi szünetekben tanári ügyelet működik külön beosztás szerint. Az iskolában és a tanműhelyben a tanítás kezdete 7 30 óra. Az iskolában a tanítási órák 45 percesek. A szünetek idejét és rendjét a csengetési rend, illetve a házirend tartalmazza. A tanulók (nappali és esti) az iskolába csak az ellenőrzőjük, illetve fényképes igazolványuk (diákigazolvány) felmutatásával léphetnek be. Tanítási idő alatt csak az ügyeletes vezető írásos engedélyével távozhatnak. A hivatalos ügyek intézése a titkárságon történik 8 00 és között. Az iskola a tanítási szünetekben az ügyeleti rend szerint van nyitva. Az ügyeleti időn kívül csak a beosztásuk szerint munkát végzők (portás, karbantartó, gondnok, takarítók) tartózkodhatnak az épületben. A nyári tanítási szünetre az ügyeleti rendet külön kell elkészíteni, és az igazgatóval jóváhagyatni. A vezetők benntartózkodása R.4..(1.)bek. a/pont, Vhr.7..(2.)bek. a/pont Az iskola nyitvatartási, illetve tanítási ideje alatt az igazgató illetve helyettesei közül egy vezetőnek az iskolában kell tartózkodni, - külön beosztás szerint - az ügyeletet ellátni

26 2. A belépés és benntartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak jogviszonyban a nevelési-oktatási intézménnyel (R. 4. (1) bek. c) pont) Az iskola épületében az iskolai munkavállalókon kívül és a tanulókon kívül csak a hivatalos ügyet intézők tartózkodhatnak, illetve azok, akik erre az iskola igazgatójától engedélyt kaptak (pl. helyiségbérlet esetén). Az iskola épületébe érkező szülők, illetve idegenek belépését a portaszolgálat ellenőrzi. Az iskolába érkező külső személyeket a portaszolgálat köteles nyilvántartani. Számukra a portaszolgálat nyilvántartási füzetet vezet. Az iskola helyiségeit elsősorban a hivatalos nyilvántartási időn túl és a tanítási szünetekben külső igénylőknek külön megállapodás alapján lehet átengedni, ha ez az iskolai foglalkozásokat, rendezvényeket nem zavarja. Az iskola helyiségeit használó külső igénybevevők az iskola épületében csak a megállapodás szerinti időben és helyiségekben tartózkodhatnak. A hivatalos ügyek intézése a titkárságon történik 8 00 és között. 3. A tanórán kívüli foglalkozások szervezeti formái (R. 4. (2) bek. b) pont) (Ezen belül a mindennapi testedzés formái is) (R. 4. (2) bek. e) pont) Tanórán kívüli foglalkozásokra való jelentkezés önkéntes, a tanév elején történik és egy tanévre szól. A tanórán kívüli foglalkozások megnevezését, heti óraszámát, a foglalkozást vezető nevét, a működés időtartamát a tantárgyfelosztásban rögzíteni kell. A tanórán kívüli foglalkozások szervezésénél a tanulói és szülői, valamint a tanári igényeket a lehetőségek szerint figyelembe kell venni. A foglalkozások vezetőit az igazgató bízza meg. korrepetálás (felzárkóztatás): szervezése tanévenként és szükség szerint történik, működési helye az iskola területe, a foglalkozások tanórák után, a munkaközösségek munkaprogramjában foglalt időpontban vannak; feladata a gyengébb felkészültségű, illetve hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatása. szakkör: szervezése tanévenként történik, működési helye az iskola területe, a foglalkozások tanórák után, a szakköri munkaprogramban foglalt időpontban vannak. iskolai sportkör: a sportkör éves munkaterv alapján dolgozik. mindennapi testedzés: A tornateremben a tanulók felügyelő tanár mellett minden tanítási napon tól óráig edzést, testmozgást végezhetnek. könyvtári foglalkozások: a könyvtár nyitvatartási rendjének megfelelően történik a délelőtti és délutáni órákban. A könyvtár használata ingyenes. osztálykirándulások: tanévenként egy nap az osztályközösség döntése alapján, előre tervezve az éves munkaprogramban. A tanulók részvétele önkéntes

27 4. A felnőttoktatás formái (R. 4. (2) bek. c) pont) Megnevezés Bemeneti feltétel Tagozat Épületgépész technikus Felnőttek középiskolája Felnőttek középiskolája Felvételi vizsga nincs. Érettségi bizonyítvány Szakmunkásbizonyítvány vagy sikeres 9. évfolyam Szakmunkásbizonyítvány vagy sikeres 10. évfolyam Képzés időtartama Zárás esti 2 év Szakmai vizsga esti nappali 3 év 2 év Érettségi vizsga Érettségi vizsga A felvétel rendje: mindegyik képzési formában a bemeneti feltételnek megfelő bizonyítvány bemutatása, jelentkezési lap kitöltése. Minden tagozaton valamennyi tantárgyból negyedévi és háromnegyedévi beszámolót, valamint félévi és év végi vizsgát kell tenni. Felsőbb évfolyamba léphet a tanuló, ha a tanév végén minden tantárgyból legalább elégséges osztályzatot kapott. Egy-két tantárgyból való bukás esetén javítóvizsgát tehet. Indokolt esetben előzetes írásbeli kérelem alapján- az igazgató engedélyezhet vizsgahalasztást. Rendkívüli esetben -8 napon belüli írásos igazolás alapján- szintén adható halasztás. Kérvény vagy igazolás hiányában a vizsgáról való távolmaradás miatt a tanulót a létszámból töröljük. 5. Az ünnepélyek, megemlékezések rendje, a hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok (R. 4. (1) bek. j) pont) A hagyományápolás tartalmi vonatkozásai: az iskola hagyományainak ápolása, fejlesztése, megőrzése az iskolai közösség minden tagjának joga és kötelessége. A hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatokat, továbbá az ünnepségekre vonatkozó időpontokat, a szervezésért felelősöket a nevelőtestület éves munkaterve tartalmazza. Az intézmény hagyományos ünnepségei és rendezvényei: - az Arany Nap - koszorúzás, - tanévnyitó - tanévzáró, - ballagás, - tanulmányi versenyek, - szalagavató, - az állami ünnepek, - sportvetélkedők, -versenyek, - iskolai sportnap

28 A hagyományápolás külsőségei: - A tanulók és pedagógusok az alkalomhoz illő öltözetben vesznek részt az ünnepségeken. - Az ünnepségeken a nevelők és tanulók megjelenése kötelező. - Az iskola zászlója minden esetben felvonásra kerül. - A meghívandók köre: szülői szervezet, gazdálkodó szervezet képviselője. Az iskolában iskolarádió működik napi rendszerességgel, valamint iskolaújság jelenik meg évente több alkalommal. 6. A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje (R. 4. (1) bek. b) pont) Az igazgató az intézményben folyó valamennyi tevékenységet ellenőrzi. Közvetlenül ellenőrzi az igazgatóhelyetteseket, a gazdasági vezetőt, a felnőttoktatási és felnőttképzési tagozatvezetőt és a gyakorlati vezetőt. Őket kéthavonta, illetve alkalmanként beszámoltatja. A nevelő-oktató munka ellenőrzése kiterjed a tanórai és a tanórán kívüli tevékenységekre is. A nevelő-oktató munka ellenőrzésére jogosultak: - igazgató - igazgatóhelyettesek - tagozatvezető - gyakorlati oktatásvezető és helyettese - munkaközösség-vezetők. Az ellenőrzés módszerei: - foglalkozások látogatása - tanulói tevékenység vizsgálata (pl.: ellenőrző dolgozat, ellenőrző munka, stb.) - beszámoltatás szóban vagy írásban (pl.: tanmenet teljesítése, lemaradás, stb.) A belső ellenőrzés ütemtervét az igazgató készíti el. Az ütemterv alapján valamennyi pedagógus munkája ellenőrzésre kerül egy-egy tanév folyamán. Az ellenőrzés tapasztalatait ismertetni kell az érintett pedagógussal, aki írásban észrevételt tehet. Az általánosítható tapasztalatokat tantestületi értekezleten ismertetni kell. Az igazgató rendkívüli ellenőrzést is elrendelhet. 7. A könyvtár működése (R. 4. (2) bek. j) pont) Könyvtáros tanár

2011. szeptember 29. 1

2011. szeptember 29. 1 2011. szeptember 29. 1 I. Bevezetés A működési szabályzat a közoktatásról szóló l993. évi LXXIX. törvény 40. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Dobos C. József Vendéglátóipari Szakképző Iskola

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: - Gönyő, 2009. augusztus - KISS BÉLA igazgató Intézmény neve: Széchenyi István Általános Iskola Szabályzat típusa: Szervezeti

Részletesebben

Gundel Károly Vendéglátóipari és. Idegenforgalmi Szakképző Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata

Gundel Károly Vendéglátóipari és. Idegenforgalmi Szakképző Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata A Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2010 1/83 I. Bevezetés...4 1. A SZMSZ célja, tartalma... 4 2. Jogszabályi háttér... 4 3. A SZMSZ hatálya...

Részletesebben

VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata

VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 2013 TARTALOMJEGYÉK 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 6 1.1. AZ ISKOLA FELADATA... 6 1.2. AZ SZMSZ ELKÉSZÍTÉSÉRE VONATKOZÓ

Részletesebben

A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának

A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010 Színmagyarázat: Integrált Pedagógiai Rendszer működtetése Kompetencia alapú oktatás bevezetése (TÁMOP 3.1.4-08/2)

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5

TARTALOMJEGYZÉK II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 Gregor József Általános Iskola 1172 Budapest, Hısök tere 19-20. OM azonosító: 035107 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. Szervezeti és mőködési szabályzat 2/43 TARTALOMJEGYZÉK Tartalom I.1. A SZERVEZETI

Részletesebben

A TATABÁNYAI INTEGRÁLT SZAKISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TATABÁNYAI INTEGRÁLT SZAKISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TATABÁNYAI INTEGRÁLT SZAKISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Pallos János igazgató Tatabánya, 2013.augusztus 27. A Szervezeti és Működési Szabályzatot az összintézményi

Részletesebben

Széchenyi István Gyakorló Kereskedelemi Szakközépiskola 1088 Budapest, Vas utca 9-11.

Széchenyi István Gyakorló Kereskedelemi Szakközépiskola 1088 Budapest, Vas utca 9-11. I. BEVEZETÉS A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 40. (2)bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Széchenyi István Gyakorló Kereskedelemi Szakközépiskola 1088 Budapest, Vas utca 9-11. belső

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Óvoda, Általános Iskola és Gyermekotthon PILIS Szervezeti és Működési Szabályzat Készült: 2009. február 16. 1 TARTALOM I. Általános rendelkezései... 8 1. Bevezetés... 9 1.1. Az SZMSZ célja, tartalma...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TELEKI BLANKA KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1095 Budapest, Mester u.23 Telefon/Fax: 215-9254 Levelezési cím: 1450 Budapest, Pf.: 178 E-mail: titkarsag@teleki-bp.sulinet.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

Honlap: altisk-tokod.sulinet.hu e-mail cím: hegyeskoiskola@gmail.com

Honlap: altisk-tokod.sulinet.hu e-mail cím: hegyeskoiskola@gmail.com HEGYESKŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA (2531 TOKOD, BÉKE U. 26.) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA O M a z o n o s í t ó : 2 0 1 6 0 3 Jóváhagyta: Kornokovics Attiláné igazgató Hatálybalépés: 2013. szeptember 1. Honlap:

Részletesebben

... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató

... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató OM: 200183 A Telegdi Kata Szakiskola és Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató A nevelőtestület a 2013. augusztus 24-én megtartott nevelőtestületi

Részletesebben

A KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2 Tartalom I. BEVEZETÉS... 5 II. INTÉZMÉNYI ALAPADATOK... 5 1. Az intézmény tevékenységei az érvényes hatályban lévő Alapító Okirat

Részletesebben

Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskola 034183

Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskola 034183 Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskola 034183 Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. március SZMSZ 73/1 I Tartalomjegyzék I Tartalomjegyzék... 2 II Általános rendelkezések... 4 II.1 A Szervezeti

Részletesebben

TESZ VESZ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

TESZ VESZ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TESZ VESZ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KÉSZÍTETTE: SZABÓ ENDERÉNÉ ÓVODAVEZETŐ 2005. 2 Tartalom I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 5. oldal II. AZ ALAPÍTÓ OKIRATBAN FOGLALTAK RÉSZLETEZÉSE II/1. Az alapító szerv

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: 2013. 1 Gyengénlátók Általános Iskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Kollégiuma 1147 Budapest, Miskolci u. 77. Tel./Fax: 252 90 15, 468

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ikt.sz.: 333/2015 Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum Öveges József Szakközépiskolája és Szakiskolája 1117 Budapest, Fehérvári út 10. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT I. BEVEZETÉS A nemzeti köznevelésről

Részletesebben

A Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata. A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata

A Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata. A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata 2005 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések....1 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...1 2.1. Az SZMSZ...1 2.2.

Részletesebben

Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium Szervezeti és működési szabályzat

Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium Szervezeti és működési szabályzat Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium Szervezeti és működési szabályzat Intézmény székhelye, címe: Kaposvár, Bajcsy Zs.u.17. Telefon: 82-512-128 Fax.: 82-410-312 e-mail: iskola@tancsics.hu webcím: www.tancsics.hu

Részletesebben

József Attila Középiskolai Kollégium 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata

József Attila Középiskolai Kollégium 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata 2014 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés 1. Az SZMSZ célja, tartalma.4 2. Jogszabályi háttér..4 3. Az SZMSZ hatálya 5 II. Intézményi Alapadatok.5

Részletesebben

Holdfény Utcai Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat

Holdfény Utcai Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat Székhely: 2040 Budaörs, Holdfény u.31. OM azonosító: 201162 Szervezeti és Működési Szabályzat Hatályos: Határozatlan időre Készítette: Maksainé Gecse Erika óvodavezető Hatálybalépés időpontja: Kelt: 2008.

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA 2013 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 4 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Mátészalkai Szakképzési Centrum SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Nagy József igazgató 2015. 1 Tartalomjegyzék: I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI.4. oldal 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata 1 A Solymári Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Solymár 2013. 2 Tartalom 1. Bevezetés... 5 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Landorhegyi Integrált Óvoda Zalaegerszeg,Űrhajós u. 2. IV. 90-53/2010. számon iktatva SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2010. 1 Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI...3 1. A SZERVEZETI ÉS

Részletesebben

Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata

Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata Cím: 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. Telephely: 1061 Budapest, Weiner Leó u. 6. 2010.

Részletesebben

Széchenyi István Általános Iskola és

Széchenyi István Általános Iskola és Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja A szervezeti

Részletesebben

Iktatószám: 746/2013 IT: 24. ŐI: 10 év A KEMÉNY ZSIGMOND UTCAI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.10.15.

Iktatószám: 746/2013 IT: 24. ŐI: 10 év A KEMÉNY ZSIGMOND UTCAI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.10.15. Iktatószám: 746/2013 IT: 24. ŐI: 10 év A KEMÉNY ZSIGMOND UTCAI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.10.15. Intézmény OM - azonosítója: 030881 Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs

Részletesebben

Szervezeti és M ködési Szabályzata

Szervezeti és M ködési Szabályzata Battonyai József Attila M vel dési Központ és Alapfokú M vészeti Iskola Szervezeti és M ködési Szabályzata 2009 év..hó.napján Jóváhagyta:. Fenntartó PH. 1 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM 4. oldal I. A József

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola Szécsény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. május 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ)

Részletesebben

Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata

Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Összeállította: Fejér Zsolt ig.h. Készítette: Fejér Zsolt ig.h. Tóth Jánosné gazd.vez. Lenkey Csaba igazgató beterjesztése alapján,

Részletesebben

Jókai Mór Német Nemzetiségi Általános Iskola H-1125 Budapest, Diana u. 4. Tel: (36-1) 395-8167 Fax: (36-1) 275-4009 e-mail: jokai@jokaiiskola.

Jókai Mór Német Nemzetiségi Általános Iskola H-1125 Budapest, Diana u. 4. Tel: (36-1) 395-8167 Fax: (36-1) 275-4009 e-mail: jokai@jokaiiskola. Jókai Mór Német Nemzetiségi Általános Iskola H-1125 Budapest, Diana u. 4. Tel: (36-1) 395-8167 Fax: (36-1) 275-4009 e-mail: jokai@jokaiiskola.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...

Részletesebben

Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata

Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata Cím: 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. Telephely: 1061 Budapest, Weiner Leó u. 6. 2009.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, HATÁLYA 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja

Részletesebben

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21.

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.03.19. Módosítás: ÉRD, 2014. november 12., 2015.február 25., 2015. december 8. Összeállította és jóváhagyásra benyújtja:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TERÉZVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA és MAGYAR-ANGOL, MAGYAR- NÉMET KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA, PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 1065 Budapest Pethő Sándor utca 4. OM-azonosító: 035264 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat módosítással egységes szerkezetben

Szervezeti és Működési Szabályzat módosítással egységes szerkezetben 1108 B u d a p e s t Újhegyi sétány 5-7. Ügyiratszám: 467-I/2013 Szervezeti és Működési Szabályzat módosítással egységes szerkezetben 2013. szeptember 30. Baloghné Stadler Irén óvodavezető Budapest, 2

Részletesebben

Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT. A nevelőtestület elfogadta: 2014.03.31-i értekezletén.

Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT. A nevelőtestület elfogadta: 2014.03.31-i értekezletén. Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT A nevelőtestület elfogadta: 2014.03.31-i értekezletén. Tartalomjegyzék I. rész... 4 A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére 12. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére Tárgy: A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde Szervezeti és Mőködési Szabályzatának, valamint

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. 2 Forray Máté Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény OM azonosító: 201538 A szabályzat érvényes: visszavonásig 3 TARTALOM 1. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Lágymányosi Bárdos Lajos Kéttanyelvű Általános Iskola és Gimnázium. Szervezeti és működési szabályzat

Lágymányosi Bárdos Lajos Kéttanyelvű Általános Iskola és Gimnázium. Szervezeti és működési szabályzat Lágymányosi Bárdos Lajos Kéttanyelvű Általános Iskola és Gimnázium Szervezeti és működési szabályzat 2013 1 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapjai

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BERECZKI MÁTÉ ÉLELMISZERIPARI ÉS MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS SPORTISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Baja, 2013 1 Tartalom 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT... 4 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75.

Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75. Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75. OM: 200650 MADÁCH MUSICAL TÁNC-ÉS ZENEMŰVÉSZETI ISKOLA Alapfokú Művészetoktatási

Részletesebben

BORONKAY GYÖRGY MŰSZAKI KÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Németh László u. 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

BORONKAY GYÖRGY MŰSZAKI KÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Németh László u. 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BORONKAY GYÖRGY MŰSZAKI KÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Németh László u. 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT V Á C 2012 -2- A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv., az 1996. évi LXII.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011 A BOCSKAI ISTVÁN GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ÉS SZAKMAI SZOLGÁLTATÓ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011 Szerencs, 2011. augusztus 18. Dr. Gál András igazgató MELLÉKLET

Részletesebben

Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola. Szervezeti és működési szabályzat

Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola. Szervezeti és működési szabályzat Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola Szervezeti és működési szabályzat 2009 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 2 2. A MŰKÖDÉS JOGI KERETEI... 2 3. AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT . SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Dunaharaszti Mese Óvoda OM: 032976 2330 Dunaharaszti, Temető u. 26. 06-24/531-760 mese@dunaharaszti.hu Intézmény OM - azonosítója: Készítette: Tóthné Szatmári Ágnes..

Részletesebben

A Zrínyi Ilona Gimnázium Szervezeti és Mőködési Szabályzata

A Zrínyi Ilona Gimnázium Szervezeti és Mőködési Szabályzata TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 A Szervezeti és Mőködési Szabályzat célja... 3 Az intézmény törvényes mőködését meghatározó dokumentumok... 3 Az intézmény legfontosabb adatai az Alapító

Részletesebben

Rázsó Imre. Szakközépiskola és Szakiskola

Rázsó Imre. Szakközépiskola és Szakiskola Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT A nevelőtestület elfogadta: 2012.12.14-i értekezletén. Jóváhagyta: 2012.12.15. Egyed Gyula igazgató SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Gyengénlátók Általános Iskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Diákotthona 1147 Budapest, Miskolci út 77 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BUDAPEST, 2009 Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium. Szervezeti és Működési Szabályzata 2011.

A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium. Szervezeti és Működési Szabályzata 2011. A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata 2011. 1. I. Bevezetés A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 40. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat Apáczai Csere János Általános Iskola 2013.

Szervezeti és Működési Szabályzat Apáczai Csere János Általános Iskola 2013. Szervezeti és Működési Szabályzat Apáczai Csere János Általános Iskola 2013. 1 Apáczai Csere János Általános Iskola OM:036702 Intézménykód: 168003 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2 Bevezető TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Maci Alapítványi Óvoda, Fejlesztő Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Szervezeti és Működési Szabályzat Érvényes 2013. szeptember 1-től Összeállította: Dobó Katalin igazgató Tartalomjegyzék Általános

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon, 1089 Budapest, Diószeghy Sámuel utca 25. 2010. 2 I. BEVEZETÉS A közoktatásról

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskola a 2013 Tartalom 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 4 1.2. Az SZMSZ célja és

Részletesebben

Intézmény neve: Napközi Otthonos Óvoda. Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat. Intézmény címe: Rétság, Mikszáth u 6

Intézmény neve: Napközi Otthonos Óvoda. Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat. Intézmény címe: Rétság, Mikszáth u 6 Intézmény neve: Napközi Otthonos Óvoda Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat Intézmény címe: Rétság, Mikszáth u 6 Intézmény OM-azonosítója: 032044 Intézmény fenntartója: Rétság Város Önkormányzata

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Tolna Megyei Önkormányzat Móra Ferenc Általános Iskolája 7200 Dombóvár, Szabadság u. 18. Tel./Fax.: 74/466-326 E-mail: moradomb@freemail.hu Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette: Krauss Péter igazgató

Részletesebben

EUROKT-AKADÉMIA. SzakképzőIskola

EUROKT-AKADÉMIA. SzakképzőIskola Az EUROKT-AKADÉMIA SzakképzőIskola 2500 Esztergom, Kis-Duna sétány 11. Tel.: 33/414-866; fax: 33/401-674 e-mail: eurokt@eurokt-akademia.hu web: http://www.eurokt-akademia.hu A működés helyi rendjét meghatározó

Részletesebben

AZ EMŐDI II.RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EMŐD 2013.

AZ EMŐDI II.RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EMŐD 2013. 1 AZ EMŐDI II.RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EMŐD 2013. 2 Tartalomjegyzék A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK...

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KONSTANTIN ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 5000. Szolnok, Nagy Imre krt. 20. Szerkesztés:

Részletesebben

A Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola - Alapfokú Művészeti Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola - Alapfokú Művészeti Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola - Alapfokú Művészeti Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Elfogadta: Véleményezte: Tóth József, intézményvezető az intézmény

Részletesebben

Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat

Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 2014 Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola SZOLNOKI KŐRÖSI CSOMA

Részletesebben

2016. Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető

2016. Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető Ügyirat szám:ii/11/63/2016 Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat 2016. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

Részletesebben

Szent István Király Zeneművészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola 1145 Budapest, Columbus u. 11. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Szent István Király Zeneművészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola 1145 Budapest, Columbus u. 11. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szent István Király Zeneművészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola 1145 Budapest, Columbus u. 11. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és EGYMI Gyömrő, Teleki kastély

Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és EGYMI Gyömrő, Teleki kastély Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és EGYMI Gyömrő, Teleki kastély SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA módosítással egybeszerkesztett Hatályba lép:

Részletesebben

Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015 1 Tartalom Bevezető...7 Általános rendelkezések...7 I. Fejezet...7 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ügyiratszám: I/248/2013. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1106 Budapest, Maglódi út 8. 2013 Készítette: Zsemlye Istvánné óvodavezető 2 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDSÉI SZABÁLYZAT

Részletesebben

AUDI HUNGARIA ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AUDI HUNGARIA ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AUDI HUNGARIA ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Győr, 2013. március 1. Készítette: Tálos Katalin intézményegység-vezető 2 Tartalom I.INTÉZMÉNYI SZINTŰ SZERVEZETI,

Részletesebben

Petőfi Sándor Általános Iskola. Komárom. Szervezeti és Működési Szabályzat

Petőfi Sándor Általános Iskola. Komárom. Szervezeti és Működési Szabályzat Komárom Jóváhagyta: Komárom, 2013. Szabó Tamásné igazgató 1. TARTALOMJEGYZÉK 1. TARTALOMJEGYZÉK... 1 2. Általános rendelkezések... 5 2.1. A szervezeti működési szabályzat célja, tartalma, jogszabályi alapja...

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Előterjeszti: Vinczéné Szunyogh Judit

Részletesebben

A TÖRÖK FLÓRIS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TÖRÖK FLÓRIS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TÖRÖK FLÓRIS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 Az SZMSZ alapjául szolgáló jogszabályok 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 1992.

Részletesebben

Játéksziget Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Játéksziget Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata Játéksziget Óvoda Készítette: Gugcsóné Nagy Judit óvodavezető Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete Véleményezte: a Szülői Közösség 1 Tartalom Bevezető 1. Az alapító okiratban foglaltak részletezése

Részletesebben

FERENCZY IDA ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata

FERENCZY IDA ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata Szervezeti és Működési Szabályzata Tartalom 1 Általános rendelkezések... 5 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogszabályi alapja... 5 1.2 A Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása, jóváhagyása,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzat 2011. Balatonalmádi 2 I. Általános rendelkezések 1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja a) A szervezeti

Részletesebben

Módosított Szervezeti és Működési Szabályzat 2013.

Módosított Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. Új Budai Alma Mater Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda Módosított Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető rendelkezések... 6 1. Az SZMSZ célja, tartalma...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BARANGOLÓ ÓVODA 2017 PÓCSMEGYER, TÁNCSICS u. 26. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kelt: 2006. január 24. Készítette: Papp István Lőrincné Danyi Zsuzsánna óvodavezető A közoktatásról szóló többször módosított

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje Szervezeti és Működési Szabályzat OM azonosító: 027488 Készítette: Katus Györgyné Kalocsa, 2014. augusztus 04. TARTALOM Tartalomjegyzék BEVEZETŐ...3 1.Az SZMSZ hatálya,

Részletesebben

GYURÁTZ FERENC EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 8500 PÁPA, ÁROK U.12. OM AZONOSÍTÓ:200010 SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT

GYURÁTZ FERENC EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 8500 PÁPA, ÁROK U.12. OM AZONOSÍTÓ:200010 SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT GYURÁTZ FERENC EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 8500 PÁPA, ÁROK U.12. OM AZONOSÍTÓ:200010 Iktatószám: SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. március 26. Jelen módosítás a törvényi változásoknak való megfelelés

Részletesebben

A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 1 Általános rendelkezések 1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A közoktatási intézmény működésére,

Részletesebben

A Muronyi Önkormányzati Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata

A Muronyi Önkormányzati Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata A Muronyi Önkormányzati Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Az intézmény jogszerű működésének biztosítása, a zavartalan működés garantálása, a gyermeki jogok érvényesülése, a szülők, a gyermekek

Részletesebben

Eötvös József Gimnázium és Kollégium. 2890 Tata, Tanoda tér 5. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Eötvös József Gimnázium és Kollégium. 2890 Tata, Tanoda tér 5. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Eötvös József Gimnázium és Kollégium 2890 Tata, Tanoda tér 5. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 1. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2012. decemberében készült, 2014. augusztusában felülvizsgált dokumentum. 1 Tartalomjegyzék 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat jogszabályi háttere... 5 1.1. A szervezeti

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat SIÓFOK VÁROS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE Szervezeti és Működési Szabályzat Összeállította: Jogszabályi, szakmai megfelelőséget vizsgálta, jóváhagyta: Kálócziné Juhász Ilona Simkó Dorottya Kolumbán Ilona Somogyi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ)

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ) Suli Harmónia Általános Iskola és Óvoda 8767 Felsőrajk, Szabadság u. 46. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ) Suli Harmónia 2007 Gyermekeket Segítő Alapítvány 2013. március 31. 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Sylvester János Református Gimnázium 1149 Budapest, Pillangó park 3-5. / Fax: 1/363 2612 E-mail: sylvester@sylvester.hu OM azonosító: 101138 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 A budapesti Sylvester

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Napfény Óvoda Szervezeti és Működési

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 1135 BUDAPEST CSATA U. 20. Szervezeti és működési szabályzat Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013. 10. 1 1. A Szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései, hatálya 1.

Részletesebben

Művészeti Iskola Martonvásár. Szervezeti és Működési Szabályzat

Művészeti Iskola Martonvásár. Szervezeti és Működési Szabályzat 1 Művészeti Iskola Martonvásár Szervezeti és Működési Szabályzat 2 Tartalom Tartalom I. A SZABÁLYZAT TARTALMA ÉS HATÁLYA... 4 II. INTÉZMÉNYI JELLEMZŐK, DOKUMENTÁCIÓ... 5 2. Jogállás, gazdálkodás, szakfeladatok...

Részletesebben

A DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA...

A DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA... 1 A DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA... I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) CÉLJA, JOGI ALAPJA ÉS HATÁLYA A Szervezeti és Működési Szabályzat meghatározza

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Vásárosdombói Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 2014. 1 Vásárosdombói Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 7362 Vásárosdombó, Szabadság tér 16. Intézményvezető:

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Miskolci Petőfi Sándor Középiskolai Fiúkollégiuma OM azonosító: 039237 Székhelye: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky E. u. 33. Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. SZEKSZÁRDI I. BÉLA GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezések 0 A Szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Debreceni SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskolája és Szakiskolája 4027 Debrecen, Vénkert u.2. (52) 413113, (52) 413255, fax: (52) 413113 Email: kereskedelmi.debrecen@gmail.com,suli430@keridebr.sulinet.hu,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT í K Ő B Á N Y A I C S O D A P Ó K Ó V O D A 1104 Budapest, Mádi utca 127. Tel/fax: (06-1) 260-33-62 Tel: (06-1) 431-9936 Internet: www. csodapokovoda.kobanya.hu email: csodapok. ovoda@ gmail.com Iktatószám:

Részletesebben

3170/2014. Mottó: mi teremtünk szép, okos lányt. és bátor, értelmes fiút, ki őriz belőlünk egy foszlányt. József Attila. B u d a p e s t 2014.

3170/2014. Mottó: mi teremtünk szép, okos lányt. és bátor, értelmes fiút, ki őriz belőlünk egy foszlányt. József Attila. B u d a p e s t 2014. 3170/2014. A T á n c s i c s M i h á l y T e h e t s é g g o n d o z ó K o l l é g i u m S z e r v e z e t i é s M ű k ö d é s i S z a b á l y z a t a Mottó: mi teremtünk szép, okos lányt és bátor, értelmes

Részletesebben

A TATÁRSZENTGYÖRGYI HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS KONYHA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TATÁRSZENTGYÖRGYI HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS KONYHA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TATÁRSZENTGYÖRGYI HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS KONYHA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2 Tartalomjegyzék I.ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogi

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat 2015/2016

Szervezeti és Működési Szabályzat 2015/2016 Szervezeti é s M űködési Szabályzat Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium (036379) Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium Székhelye: 7200 Dombóvár, Bajcsy-Zs. utca 2. Iktatószám:.. Ügyintéző: Dr. Szenyéri Zoltán

Részletesebben

7 4. Az iskola közösségei - a nevelők közösségei - a szülők közösségei - a tanulók közösségei 5. Az intézmény működési rendje

7 4. Az iskola közösségei - a nevelők közösségei - a szülők közösségei - a tanulók közösségei 5. Az intézmény működési rendje TARTALOMJEGYZÉK Oldal 1. Az SZMSZ általános rendelkezései, hatálya 2 2. Az intézmény szervezeti felépítése, működési rendszere, a szervezeti 3 egységek megnevezése, engedélyezett létszáma, feladatai 3.

Részletesebben

BALATONSZABADI KINCSKERESŐ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

BALATONSZABADI KINCSKERESŐ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT Balatonszabadi Kincskereső Általános Művelődési Központ Szervezeti és Működési Szabályzata BALATONSZABADI KINCSKERESŐ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. Balatonszabadi

Részletesebben