Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata"

Átírás

1 Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata Cím: 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. Telephely: 1061 Budapest, Weiner Leó u február

2 2 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés Az SZMSZ célja, tartalma Jogszabályi háttér Az SZMSZ hatálya 5 2. Intézményi alapadatok Intézményi azonosítók Az intézmény tevékenységei 6 3. Szervezeti felépítés A szervezeti egységek (intézményi közösségek) megnevezése Vezetık, vezetıség Helyettesítési rend A kapcsolattartás rendje Gazdasági szervezet felépítése és feladata Pedagógusok közösségei Nevelı- oktató munkát végzı dolgozók Nevelı- oktató munkát segítı alkalmazottak Ügyviteli dolgozók Tanulók közösségei A szülıi szervezet Azon ügyek megnevezése, amelyben a szülık véleményezési, egyetértési 55 joggal bírnak 3.2. A vezetık és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje, formája A vezetık és alkalmazotti közösségek közötti kapcsolattartás formái és 56 rendje A diákönkormányzati szerv, a diákképviselık, valamint az intézményi 59 vezetık közötti kapcsolattartás formái és rendje Szakmai munkaközösségek együttmőködésének, kapcsolattartásának rendje Az intézményi sportkör, valamint az intézmény vezetése közötti 62 kapcsolattartás formái és rendje 3.3. A szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje Pedagógusok tanulók közösségei Pedagógusok közösségei szülıi szervezetek (közösségek) A külsı kapcsolatok rendszere, formája és módja Az iskola kapcsolatrendszere A kapcsolattartás formája, módja, területe A mőködés rendje Az intézmény mőködési rendje A tanulók fogadásának rendje A tanulók belépése és iskolában tartózkodásának rendje A vezetık iskolában tartózkodásának rendje Az iskolában dolgozók belépésének és iskolában tartózkodásának rendje Beléptetı mágnes kártya használatának rendje A belépés és benntartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak 68 jogviszonyban a nevelési- oktatási intézménnyel

3 A tanórán kívüli foglalkozások szervezeti formái A tanulószobai foglalkozásokra való felvétel iránti kérelem, továbbá a 69 kollégiumi elhelyezés iránti kérelem elbírálásának elvei Tanórán kívüli foglalkozások, kirándulások, táborozások szervezett formái, 70 rendje Mindennapi testedzés A felnıttoktatás formái Az ünnepélyek, megemlékezések rendje, a hagyományok ápolásával 73 kapcsolatos feladatok Ünnepeink Az ünnepélyek, megemlékezések rendje A hagyományápolással kapcsolatos feladatok A pedagógiai munka belsı ellenırzésének rendje A pedagógiai munka belsı ellenırzésére jogosultak A tanórákon, tanórán kívüli foglalkozásokon az ellenırzés kiterjed A pedagógiai munka komplex ellenırzése A könyvtár mőködése Az iskolai könyvtár igénybevételének és mőködésének szabályai A tankönyvkölcsönzés, kölcsönzés szabályai Egyes tankönyvek iskolai könyvtárból való megvásárlásának feltételei Tankönyvrendelés, tankönyvellátás és tankönyvtámogatás Az iskolai tankönyvrendelés elkészítésének helyi rendje Az iskolai tankönyvellátás megszervezésének helyi rendje Az iskolai tanulók tankönyvtámogatása megállapításának helyi rendje Szociális ösztöndíj, és a szociális támogatás odaítélésének rendje A tandíj és térítési díj mértéke, csökkentése Intézményi védı, óvó elıírások A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje A helyiségek, létesítmények, berendezések, eszközök használatának rendje A szaktantermek használatának rendje A bélyegzık használatának rendje Védı, óvó intézkedések A dolgozók feladatai a tanulói- és gyermekbalesetek megelızésében és a 103 baleset esetén Rendkívüli esemény, bombariadó stb. esetén szükséges teendık Katasztrófa-, tőz és polgári védelmi tevékenység szervezeti és végrehajtási 107 rendje Egyéb kérdések A nevelési- oktatási intézményben folyó reklámtevékenység szabályai Vagyoni jogok átruházásakor a tanulót megilletı díjazás megállapításának 110 szabályai A munkaruha kihordási idejének, tisztán tartásának szabályai Kéthavi tanítási idıkeret meghatározása Telefonkódok használatának rendje Intézményi dokumentumok nyilvánossága Záró rendelkezések 113 Mellékletek felsorolása 114

4 4 1. Bevezetés A közoktatásról szóló évi LXXIX. Törvény 40. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. belsı és külsı kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket jelen Szervezeti és Mőködési Szabályzat (továbbiakban: SZMSZ) határozza meg. (Kt.40. (1) bek.) 1.1 Az SZMSZ célja, tartalma Az SZMSZ célja, hogy a törvénybe foglalt jogi magatartások minél hatékonyabban érvényesüljenek az adott közoktatási intézményben. Az SZMSZ tartalma nem állhat ellentétben jogszabályokkal, sem egyéb intézményi alapdokumentummal, nem vonhat el törvény vagy rendelet által biztosított jogot, nem is szőkítheti azt, kivéve, ha maga a jogszabály erre felhatalmazást ad. 1.2 Jogszabályi háttér Az SZMSZ szabályozási körét meghatározó jogszabályok: a közoktatásról szóló évi LXXIX. Törvény (továbbiakban: Kt.) a nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet (továbbiakban: R.) az államháztartás mőködésérıl szóló évi XXXVIII. Törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben 138/1992. (X.8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm.r.) a tankönyvpiac rendjérıl szóló évi XXXVII. törvény (továbbiakban: Tpr.) a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjérıl szóló 23/2004. (VIII.27.) OM rendelet a képzési kötelezettségrıl és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI.24.) MKM rendelet az iskolai rendszerő szakképzésben részt vevı tanulók juttatásairól szóló 4/2002. (II.26.) OM rendelet a katasztrófák elleni védekezés és a polgári védelem ágazati feladatairól szóló 37/2001. (X.12.) OM rendelet További, az adott intézmény mőködését meghatározó fontosabb jogszabályok: (Ámr. 10. (4) bek. b) pont) A Magyar Köztársaság költségvetésérıl szóló mindenkor hatályos törvények az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény

5 5 a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló évi LXXVII. törvény a szakképzésrıl szóló évi LXXVI. törvény a munkavédelemrıl szóló évi XCIII. törvény egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII.26.) MüM rendelettel a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló évi LXXXVI. törvény a diákigazolványról szóló 17/2005. (II.28.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról szóló 130/1995. (X.26.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló évi LXXIX. Törvény végrehajtásáról szóló 20/1997. (II.13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI.13.) Korm. rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjérıl, valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról szóló 17/2004. (V.20.) OM rendelet a szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeirıl szóló 45/1999. (XII.13.) OM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjérıl szóló 26/2001. (VII.27.) OM rendelet az Országos Képzési Jegyzékrıl szóló 37/2003. (XII.27.) OM rendelet a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló évi LXXXVI. törvény végrehajtásáról szóló 13/2004. (IV.27.) OM rendelet az iskolaegészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX.3.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezésérıl szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. Törvény a Munka Törvénykönyvérıl szóló évi XXII. Tv. Módosításokkal megállapított szövege 1.3 Az SZMSZ hatálya Kiterjed: Az SZMSZ hatálya kiterjed az intézménnyel jogviszonyban álló személyekre, valamint mindazokra, akik belépnek az intézmény területére, használják helyiségeit, létesítményeit Elıírásai érvényesek Az SZMSZ elıírásai érvényesek az intézmény területén a benntartózkodás ideje alatt, valamint az intézmény által külsı helyszínen szervezett rendezvényeken a rendezvények ideje alatt.

6 6 2. Intézményi alapadatok 2.1 Intézményi azonosítók a) Név: Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola b) Székhely: 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. c) Telephely: 1061 Budapest, Weiner Leó u. 6. d) Alapító okirat száma: 712/2008. (IV. 24.)Fıv. Kgy. e) Alapító okirat kelte: V. 31. f) OM azonosító g) KSH azonosító: h) PIR azonosító: 3570 i) Adóalanyiság: Adóalany j) Adószám: k) Bankszámlaszám Az intézmény tevékenységei Az intézmény alaptevékenységei Az intézmény szakágazati besorolása: Általános középfokú oktatás alap szakfeladat: Nappali rendszerő szakközépiskolai nevelés, oktatás feladatmutató: Tanulói létszám / fı forrás: Normatív támogatás További szakfeladatok szakfeladat: Nappali rendszerő szakiskolai nevelés, oktatás Nappali rendszerő, szakképesítés megszerzésére felkészítı iskolai oktatás Szakképesítés megszerzésére felkészítı iskolarendszerő felnıttoktatás Szakközépiskolai felnıttoktatás feladatmutató: Tanulói létszám / fı forrás: Normatív támogatás Oktatáshoz kapcsolódó kiegészítı tevékenységek Tevékenység: A felnıttképzésrıl szóló évi CI. Törvény mindenkor hatályos rendelkezéseinek megfelelıen az alapító okiratban felsorolt szakmacsoportokban felnıttképzési tevékenység folytatása, és ahhoz kapcsolódó szolgáltatások nyújtása. Továbbképzések, önköltséges tanórán kívüli foglalkozások szervezése. Egyéb oktatási tevékenység. Tanmőhelyi szabad kapacitás terhére szolgáltatási tevékenység végzése, tanmőhelyi termékek értékesítése.

7 7 Az iskola tanulói számára tankönyvkiadási tevékenység végzése Vállalkozási tevékenység Az intézmény az állami feladatok ellátása mellett vállalkozási tevékenységet nem folytat. 3. Szervezeti felépítés 3.1 A szervezeti egységek (intézményi közösségek) megnevezése Vezetık, vezetıség Igazgató Szakmai és közismereti ig.h. Tanügyi és nevelési ig.h. Gazdasági ig.h. Gyakorlati oktatásvezetı Gyakorlati oktatásvezetı-helyettes VEZETİK MUNKAKÖRI LEÍRÁSA Igazgató (magasabb vezetı beosztású közalkalmazott) Jogállása: Az intézmény egyszemélyi felelıs vezetıje, aki képviseli az intézményt, és e minıségében teljes körő aláírási jogosultsággal rendelkezik. Részére a határozott idejő megbízást a Fıvárosi Önkormányzat Oktatási Bizottsága adja, a munkáltatói jogokat az Oktatási Bizottság, valamint az 542/2002. sz. fıpolgármesteri intézkedés alapján átruházott hatáskörben a fıpolgármester-helyettes és az Oktatási Ügyosztály vezetıje gyakorolja. Munkakörét alapvetıen a közoktatásról szóló évi LXXIX. tv., a szakképzésrıl szóló évi LXXVI. tv., az államháztartásról szóló évi XXXVIII- tv. és a nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl szóló 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet határozza meg. Vezetıi munkájában köteles figyelembe venni a mindenkor hatályos jogszabályokat, a fenntartói önkormányzat rendeleteit, határozatait, valamint szakmai koncepcióit. Munkaidejét, kötelezı óraszámát, járandóságát, évi szabadságát a közalkalmazottakra mindenkor hatályos jogszabályok határozzák meg. Külföldi kiküldetését, továbbképzését, rendes és rendkívüli szabadságának igénybevételét, túlmunkavégzését tartozik a fenntartóval elızetesen egyeztetni, illetıleg engedélyeztetni. A helyettesítésének rendjét, az intézménynek a fenntartó által jóváhagyott Szervezeti és Mőködési Szabályzata tartalmazza.

8 8 Felelıs különösen: o az intézmény szakszerő és törvényes mőködéséért, irányításáért, takarékos gazdálkodásáért, o az Alapító Okiratban megjelölt feladatok megvalósításáért, o a szakképesítésért felelıs miniszter által meghatározott szakmai követelmények alapján a szakmai elméleti és gyakorlati képzés megszervezéséért, o a gyakorlati képzés érdekében kötött együttmőködési megállapodásban foglaltak teljesítésének ellenırzéséért, o a pedagógiai munkáért, az intézmény ellenırzési, mérési, értékelési és minıségbiztosítási rendszerének mőködéséért, o a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért, o a tanuló és gyermekbalesetek megelızéséért, a nevelı és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért, o a tanulói jogok biztosításáért, a diákközgyőlés évenkénti megszervezéséért, o a pedagógiai és szakmai programban megfogalmazott feladatok figyelembevételével az iskola szervezeti struktúrájának kialakításáért, o a Kt és a fenntartó által meghatározott határidık betartásáért, o az iskola dokumentumainak elkészítéséért, jogszabály változás esetén módosításáért és jóváhagyásáért. Így különösen: SZMSZ A helyi tantervet magában foglaló pedagógiai program Minıségirányítási program Házirend o az intézményben nyilvántartott és kezelt személyes és különleges adatok védelméért, o a nevelıtestületi értekezletek megszervezéséért, a tantestületi döntések elıkészítéséért, a döntések végrehajtásának ellenırzéséért, az intézményen belüli információáramlásért, o a tanügy-igazgatási dokumentumok, nyilvántartások szabályszerő vezetéséért és azok ellenırzéséért, o a munka,- tőz,- és balesetvédelmi szabályok betartásáért. Dönt: o az intézmény mőködésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály vagy a Kollektív Szerzıdés (Közalkalmazotti Szabályzat) nem utal más hatáskörbe, o mindazokban az ügyekben mint elsıfokú tanügyi hatóság, amelyeket a jogszabályok a hatáskörébe utalnak, így a tanulók felvételérıl és átvételérıl, a tanulócsoportok kialakításáról a fenntartó által engedélyezett csoport- és létszámadatokon belül, a tanulók felmentésérıl a kötelezı iskolai foglalkozások látogatása alól, illetve mentesítésérıl egyes tantárgyak esetén. Köteles továbbá: o elıkészíteni és a nevelıtestület elé terjeszteni a nevelıtestület döntési jogkörébe tartozó dokumentumokat,

9 9 o az intézmény egyszemélyes vezetıjeként irányítani a belsı ellenırzést, o a rendelkezésre álló költségvetés alapján a nevelési- oktatási intézmény mőködéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket biztosítani, o gondoskodni a fenntartói feladatok ellátásához szükséges adatok szolgáltatásáról, o gondoskodni a jogszabályokban elıírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésérıl, o tervezni és szervezni nemzeti és az iskolai hagyományokhoz kötött ünnepek méltó megünneplését, o rendszeresen értékelni és elemezni a nevelı-oktató munka színvonalát és eredményességét, a fenntartó részére éves beszámolót készíteni a tanév feladatainak végrehajtásáról, o a diákönkormányzat, az iskolaszék és a szülıi szervezet jogszabályban rögzített jogainak érvényesülését és mőködési feltételeit biztosítani. Munkáltatói jogkörében: o külön jogszabályban elıírt feltételek szerint kinevezi az intézmény dolgozóit és gyakorolja felettük a munkáltatói jogokat, o az alkalmazottak foglalkoztatására, élet és munkakörülményeire vonatkozó kérdések tekintetében jogkörét a jogszabályban elıírt egyeztetési kötelezettség megtartásával gyakorolja, o gondoskodik az alkalmazottak továbbképzésérıl. Kapcsolatot tart és együttmőködik különösen: o a fenntartóval, o a munkavállalói érdekképviseleti szervekkel, o a pedagógiai szolgáltatást és ellenırzést ellátó intézményekkel, o a gyakorlati képzést végzı személyekkel és szervezetekkel, o kamarákkal, o szakminisztériumokkal. Gazdálkodási feladatok: o Felelıs: a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerő használatáért, a tervezési, beszámolási, információ szolgáltatási kötelezettség teljesítéséért, hitelességéért és pontosságáért, a gazdasági év végén a következı évi költségvetés tervezetének elkészítéséért és a fenntartó részére továbbításáért, az intézmény számviteli rendjéért, o biztosítja az intézmény mőködéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket, o a fenntartó által jóváhagyott költségvetés ismeretében folyamatosan gondoskodik az intézmény takarékos gazdálkodásáról, felel a költségvetés

10 10 végrehajtásáért, a beszámolók (negyedéves, féléves és éves), a mérlegek valós tartalmáért, o a gazdálkodás szakszerőségét és törvényességét a gazdasági vezetı és a gazdasági apparátus alkalmazásával biztosítja. Nevelési és tanügyi igazgatóhelyettes (vezetı beosztású közalkalmazott) Az igazgatót vezetıi munkájában közvetlenül segíti, akit távolléte esetén teljes hatáskörrel és felelısséggel helyettesít. Részt vesz az iskolavezetıségi értekezleteken, közremőködik az iskolai szintő döntések, stratégiák kialakításában. Feladatai: o az iskola nevelési feladatainak irányítása, o az osztályfınöki munkaközösség munkájának irányítása, ellenırzése, o az iskola tanügyi munkájának irányítása, o évente felülvizsgálja az óraterveket a szakmai igazgatóhelyettesekkel együtt o az éves normatíva adatait elıkészíti o elkészíti a tantárgyfelosztást o ellenırzi az órarendet, o a tanuló nyilvántartás naprakész vezetését irányítja, o az érettségi dokumentációk összegyőjtése, rendszerezése, továbbküldése, o a nevelıtestület hiányzásainak, helyettesítésének, ügyeleteinek regisztrálása, túlóra elszámolása, o évente felülvizsgálja a Pedagógiai Programot, a Házirendet és a Szervezeti és Mőködési Szabályzatot az érdekeltek bevonásával, o jogszabályok figyelése, követése, naprakész ismerete, alkalmazása, o tanulók szociális juttatásának elbírálása a gazdasági igazgatóhelyettes és a DÖK segítségével Elkészíti, elıkészíti: o félévkor és év végén a munkaterületéhez tartozó jelentéseket, elemzı értékeléseket, o a tanév rendjére vonatkozó igazgatói elıterjesztés tervezetét, o a javaslatokat az irányításához tartozó dolgozók minıségi munkavégzésének elismeréséhez /béremeléseihez, jutalmazásához/, az esetleges minısítéseket, a felelısségre vonások anyagát. Szóbeli és írásbeli figyelmeztetések kiadására jogosult, o az éves ellenırzési terv eredményeirıl, gondjairól, problémáiról az igazgató, vagy a nevelıtestület által jelzett idıpontban és helyen beszámol, o az osztályok kialakítását, o a statisztikai adatszolgáltatást, o az iskolai pályázatokat, o a kollégiumi, nevelıotthoni elhelyezést igénylı tanulók jegyzékét, gondoskodik azok elhelyezésérıl, rendezi a velük kapcsolatos esetleges problémákat az osztályfınökök és az ifjúságvédelmi megbízott bevonásával, o megállapítja a tanulók térítési és tandíjait a gazdasági igazgatóhelyettes bevonásával, és lehetıséget ad megfelelı indokok alapján azok részletfizetésére, o a helyi nevelési és pedagógiai programot, annak módosítását, o az osztályfınökök az ifjúságvédelmi felelıs, a diákmozgalmat segítı pedagógus, iskola pszichológus rendszeres továbbképzését a munkaközösségek bevonásával.

11 11 o a éves, nem szakképzésben résztvevı tanulók egészségügyi vizsgálatát. Szervezi és irányítja: o segíti beosztottjai munkáját szóbeli és írásbeli tájékoztatással, o a szaktanácsadók, szakértık munkáját, o az iskolai ünnepélyeket, o a szabadidı szervezı munkáját, o az ifjúságvédelmet, o a szülıi szervezet munkáját, o a diákmozgalmat segítı pedagóguson keresztül az iskolai diákmozgalmat, o a tanulói fegyelmi eljárásokat, o az érettségi vizsgákat, o az éves Tankönyvrendelés összesítését és leadását o az iskolai minıségellenırzési csoport munkáját o az iskolai mérés-értékelési csoport munkáját o a pedagógus teljesítmény értékelés Gondoskodik: o az osztályfınöki munka ellenırzésérıl, a szülıi szervezetek, a diákönkormányzat mőködésérıl, o a közismereti és szakmai tankönyvek megrendelésérıl, o a tanórán kívüli foglalkozások megtartásáról, o az ügyeletek megszervezésérıl, a tanórán kívüli programok megtartásáról, o a tanulók jutalmazásáról. Ellenırzi: o a csoport és munkanaplókat, o a teljes tanügyi dokumentációt, o ügyeleti beosztása szerint ellenırzi az iskola napi tevékenységét, gondoskodik a tanítás zavartalanságáról, o az iskolai tanulói nyilvántartás vezetését, o az iskola nyertes pályázatainak megvalósítását a hozzátartozó területen Kapcsolatot tart: o a fenntartóval, o a gyermekjóléti szolgálatokkal, o nevelési tanácsadóval, o Oktatási Hivatallal o Nemzeti Szakképzési és Felnıttképzési Intézettel o a tanulók egészségügyi ellátását biztosító intézményekkel. Segítséget nyújt: o a munkaterületéhez tartozó beosztottak munkájához szóbeli, írásbeli tájékoztatással, o a szakértık, szaktanácsadók munkájához o a pályázatok elkészítéséhez Ellátja: o az iskola munkavédelmi szabályzatában a ráesı feladatokat.

12 12 Utalványozási jogkörében közremőködik a számviteli elıírásoknak megfelelı, tartalmi szempontból indokolt, egyeztetett vásárlásra, beszerzésre, követelésre vonatkozó eljárásban. Szakmai igazgatóhelyettes (vezetı beosztású közalkalmazott) Segíti az igazgató munkáját. A gyakorlati oktatásvezetıt és a közismereti igazgatóhelyettest távolléte esetén az igazgató külön megbízásával, teljes jogkörrel helyettesíti. Részt vesz az iskolavezetıségi értekezleteken, közremőködik az iskolai szintő döntések, stratégiák kialakításában. Feladatai: o vezeti és irányítja a szakképzı évfolyamok szakmai tantárgyainak valamint a 9-12 évfolyamok szakmai alapozó tantárgyainak oktatását, o az iskolai szakmai elméleti és gyakorlati munkaközösségek munkájának irányítása, ellenırzése, értékelése, o közremőködik a tantárgyfelosztás, órarend elkészítésében, o a munka és balesetvédelmi megbízott, valamint vegyianyag és méregfelelıs tevékenységének irányítása, ellenırzése, értékelése, o jogszabályok naprakész ismerete, alkalmazása, o a szakmai alkalmassági orvosi vizsgálatok megszervezése. Elkészíti, elıkészíti: o félévkor és év végén a munkaterületéhez tartozó jelentéseket, elemzı értékeléseket, o a nevelıtestületi értekezleteknek a fodrász, kozmetikus szakképzéssel kapcsolatos elméleti anyagát, o a szakmai tantárgyakat tanítók továbbképzési ütemtervét, o a javaslatokat az irányítása alá tartozó dolgozók minıségi munkavégzésének elismeréséhez /béremeléséhez, jutalmazásához/, az esetleges minısítéseket, a felelısségre vonások anyagát. Szóbeli és írásbeli figyelmeztetések kiadására jogosult, o a szakmai tankönyvrendelésre a javaslatot, o közremőködik a helyi nevelési és pedagógiai program, annak módosításának, vázlatának kidolgozásában, o a tanév rendjére vonatkozó igazgatói elıterjesztés tervezetét. o Az iskola nyertes pályázatainak megvalósítását a hozzá tartozó területen Szervezi és irányítja: o a szakmai vizsgákat a fodrász, kozmetikus, kereskedelmi szakmában, o a pályaválasztási programokat, a beiskolázás elıkészítését a szabadidı szervezı és szakmai kamarák bevonásával, o a fodrász, kozmetikus, kereskedelmi tanulók beíratását, o a szakmai tantárgyak oktatását, o a szakmai felzárkóztató foglalkozásokat, szakköröket, o a szakmai elméleti oktatók továbbképzését, o szakképzı évfolyamokon a felnıttoktatást, o a munkaköréhez tartozó szertárak, szaktantermek tárgyi feltételeinek fejlesztését, o a szakmai orvosi alkalmassági vizsgálatokat.

13 13 Gondoskodik: o a szaktantermek mőködési feltételeinek kialakításáról, fejlesztésérıl, o a fodrász, kozmetikus, kereskedelmi szakelméleti vizsgák tárgyi és személyi feltételeirıl, o a szakmai elméleti és gyakorlati, valamint közismereti tantárgyi versenyek megszervezésérıl, o a szakmai képzésben résztvevık osztályba sorolásáról, o a tanulók jutalmazásáról, o a munkaterületéhez tartozó szakmai tanárok munkafeltételeirıl, o a szakmai alkalmassági vizsgálatok megszervezésérıl. Ellenırzi: o a szakmai tanárok munkáját, o a szakképzı évfolyamon a felnıttoktatást, o a szakmai vizsgákat tartalmi szempontból, a vizsgáztatók munkáját, adminisztrációját, o a szakmai versenyeket és a versenyekre való felkészítést, o ügyeleti beosztása szerint az iskola napi tevékenységét. Kapcsolatot tart: o a képzésben résztvevı munkáltatókkal, szakmai és érdekvédelmi képviseletekkel, o a fenntartóval, o Nemzeti Szakképzési és Felnıttképzési Intézettel, o a hazai és külföldi gyártókkal, o az Oktatási Hivatallal o keresi az új kapcsolatok kialakításának lehetıségeit. Segítséget nyújt: o a munkaterületéhez tartozó beosztottak munkájához szóbeli, írásbeli tájékoztatással, o a szakértık, szaktanácsadók munkájához, o a statisztikai adatok szolgáltatásához, o a szakmai pályázatok elkészítéséhez, megvalósításához. Közismereti igazgatóhelyettes (vezetı beosztású közalkalmazott) Segíti az igazgató munkáját. A szakmai igazgatóhelyettest távolléte esetén az igazgató külön megbízásával, teljes jogkörrel helyettesíti. Részt vesz az iskolavezetıségi értekezleteken, közremőködik az iskolai szintő döntések, stratégiák kialakításában. Feladatai: o vezeti és irányítja a szakképzı 9-10 szakiskolai, 9-12 szakközépiskolai évfolyamok közismereti alapozó tantárgyainak oktatását, o az iskola közismereti munkaközösségek munkájának irányítása, ellenırzése, értékelése, o közremőködik a tantárgyfelosztás, órarend elkészítésében, o az oktatástechnikus munkaköri feladatainak irányítása, ellenırzése, o jogszabályok naprakész ismerete, alkalmazása, o az érettségi dokumentációk összegyőjtése, rendszerezése, továbbküldése.

14 14 Elkészíti, elıkészíti: o félévkor és év végén a munkaterületéhez tartozó jelentéseket, elemzı értékeléseket, o a nevelıtestületi értekezleteknek a közismereti elméleti anyagát, o a közismereti tantárgyakat tanítók továbbképzési ütemtervét, o a javaslatokat az irányítása alá tartozó dolgozók minıségi munkavégzésének elismeréséhez /béremeléséhez, jutalmazásához/, az esetleges minısítéseket, a felelısségre vonások anyagát. Szóbeli és írásbeli figyelmeztetések kiadására jogosult, o a közismereti tankönyvrendelésre a javaslatot, o közremőködik a helyi nevelési és pedagógiai program, annak módosításának, vázlatának kidolgozásában, o a tanév rendjére vonatkozó igazgatói elıterjesztés tervezetét, o a közismereti tanárok, könyvtáros továbbképzését a munkaközösségek bevonásával, Szervezi és irányítja: o a közismereti tantárgyak oktatását, o külsı és belsı mérések irányítása, szervezése, o a közismereti tanárok továbbképzését, o a munkaköréhez tartozó szertárak, szaktantermek tárgyi feltételeinek fejlesztését, o a közismereti felzárkóztató foglalkozásokat, a tanulószobát, a tehetséggondozást a tanulók közismereti versenyeit, o a tanulmányi versenyeket, o az esti és nappali felnıttoktatási tagozatot, o az érettségi vizsgákat, o az iskolai kulturális és sportversenyeket, o a 9. osztályosok beiskolázását, a felsıoktatási beiskolázást, o a nem szakmai képzésben résztvevı tanulók egészségügyi vizsgálatát. Gondoskodik: o a közismereti tantárgyi versenyek megszervezésérıl, o a munkaterületéhez tartozó közismereti tanárok munkafeltételeirıl, o a közismereti szertárak, a könyvtár fejlesztésérıl. Ellenırzi: o a közismereti tanárok munkáját, o az érettségi vizsgára való felkészítést, o a közismereti versenyeket és a versenyekre való felkészítést, o ügyeleti beosztása szerint az iskola napi tevékenységét. Kapcsolatot tart: o a képzésben résztvevı munkáltatókkal, szakmai és érdekvédelmi képviseletekkel, o a fenntartóval, o Nemzeti Szakképzési és Felnıttképzési Intézettel, o a hazai és külföldi gyártókkal, o az Oktatási Hivatallal o keresi az új kapcsolatok kialakításának lehetıségeit, Segítséget nyújt: o a munkaterületéhez tartozó beosztottak munkájához szóbeli, írásbeli tájékoztatással, o a szakértık, szaktanácsadók munkájához,

15 15 o a statisztikai adatok szolgáltatásához, o a pályázatok elkészítéséhez, megvalósításához. Gazdasági igazgatóhelyettes (vezetı beosztású közalkalmazott) Közvetlen felettese: az intézmény igazgatója Feladatai: Az igazgatót munkájában közvetlenül segíti. Részt vesz az iskolavezetıségi értekezleteken, az iskolai szintő döntések, stratégiák kialakításában. Elkészíti, elıkészíti: - az iskolai munkatervnek megfelelı költségvetés tervezetét és a költségvetési mérlegbeszámoló jelentéseket, - félévkor és év végén a munkaterületének elemzı értékelését, - munkaügyi adminisztrációt, - a beosztottak munkavégzésének minısítésére készült javaslatokat, vagy felelısségrevonást, - a statisztikai adatszolgáltatást, a tantárgyfelosztás munkaügyi mutatóit, - pontos kimutatást vezet az iskolai önköltséges tanfolyamok bevételeirıl, azok dologi és bérköltségeirıl, a szakképzési alapba történı iskolai befizetésekrıl, a pályázatok, alapítványok anyagi forrásairól. - vezeti az elıirányzat nyilvántartást, intézkedik az évközi módosításokról. - nyilvántartja a normatívákat, elvégzi az ezzel kapcsolatos adatszolgáltatásokat. - vezeti a kötelezettségvállalási nyilvántartást Gondoskodik: - a jóváhagyott költségvetési kereten belül az iskola mőködésének pénzügyi feltételeirıl, a szükséges pénzügyi fedezetrıl, - az iskola számláinak és egyéb tartozásainak kiegyenlítésérıl határidın belül, illetve az iskola követeléseinek határidıben történı megérkezésérıl, - a bérek és egyéb járandóságok idıben történı folyósításáról, a bérgazdálkodásra vonatkozó jogszabályok betartásáról, - a gazdálkodás feladat- és fogalomkörbe tartozó belsı és elıírás szerinti külsı adatszolgáltatásokról, az adó és társadalombiztosítási kötelezettségek teljesítésérıl, - az iskola tulajdonában, kezelésében levı vagyontárgyak rendeltetésszerő használatáról, üzemképes állapotának biztosításáról, - tárgyi eszközök karbantartásának, javításának anyagi fedezetérıl, - a selejtezési eljárás betartásáról, - a leltárfelelısök kijelölésérıl, elemzi az iskola gazdálkodásának költségszerkezetét, javaslatot dolgoz ki a gazdálkodás hatékonyságának növelésére, a mőködés, fenntartás, a fejlesztés feltételeinek javítására, a munkavégzéssel kapcsolatos dokumentáció elkészítésérıl, - az iskola rendjérıl, tisztaságáról.

16 16 Szervezi és irányítja: - a bérelszámolási, TB ügyintézési, pénzügyi és számviteli feladatok ellátását, a munkaügyi szabályzatban foglaltak megvalósulását, szükség esetén megszervezi a gazdasági munkakörök átadás-átvételét - a bizonylatolást, az ügyvitelt, a bérelszámolást, a pénztári kifizetéseket, az iskola tulajdonát képezı valamennyi vagyontárgy kezelését. Ellenırzi: - a munkaterületéhez tartozó dolgozók munkáját, - a pénzügyi, számviteli fegyelem betartását, az ezzel kapcsolatos adminisztrációt. Segítséget nyújt: - a munkaterületéhez tartozó beosztottak munkájához, szóbeli, írásbeli tájékoztatással - a szakértık, szaktanácsadók munkájához Felelıs: - az iskola eredményes mőködéséhez szükséges gazdálkodási feltételek biztosításáért, - a pénzügyi, bérügyi, munkaügyi, társadalombiztosítási és adóügyi jogszabályok betartásáért, - az iskola gazdálkodását érintı helyi szabályok elkészítéséért, - az ügyintézık, ügyvitelt ellátók és technikai dolgozók munkájának megszervezéséért és ellenırzéséért, - az éves költségvetést és gazdálkodást érintı beszámolók elkészítéséért, - az iskola önköltséges tanfolyamainak költségvetéséért, - az igazgató korrekt tájékoztatásáért az iskola pénzügyi helyzetérıl. Gyakorlati oktatásvezetı (Vezetı beosztású közalkalmazott) Segíti az igazgató munkáját, a szakmai igazgatóhelyettest távolléte esetén az igazgató külön megbízásával, teljes jogkörrel helyettesíti. Részt vesz az iskolavezetıségi értekezleteken, közremőködik az iskolai szintő döntések, stratégiák kialakításában. Feladatai: - a gyakorlati oktatás irányítása, szervezése - félévkor és évvégén a munkaterületéhez tartozó jelentések, elemzı értékelések elkészítése - a tanmőhelyi munka-és balesetvédelmi szabálytalanságok, hiányosságok megszüntetésérıl intézkedik - a gyakorlati oktatással kapcsolatos pályázatok koordinálása Elkészíti, elıkészíti: - a nevelıtestületi értekezletek gyakorlati képzéssel kapcsolatos anyagát, - a szakoktatók továbbképzési ütemtervét, - a szakoktatók órabeosztását, a tanmőhelyes tanulók mőszakbeosztását a tanmőhelyvezetık bevonásával, - a tanmőhelyek zavartalan mőködéséhez elkészíti az anyag- és eszközrendelést,

17 17 - az irányítása alá tartozó dolgozók munkavégzése kapcsán elkészíti az esetleges minısítéseket, az elismerési vagy a felelısségre vonási javaslatokat, - az együttmőködési megállapodásokat, tanulószerzıdéseket - az éves ellenırzési tervet a gyakorlati oktatás területén - a védınıvel közösen a szakmát tanulók egészségügyi szőrését, - a szakmai igazgatóhelyettessel közösen az osztályok kialakítás Szervezi és irányítja: - a gyakorlati oktatást, a szakmai gyakorlati vizsgákat - a pályaválasztási programokat, a beiskolázás elıkészítését a szakmai igazgatóhelyettessel, a szabadidı szervezıvel, a gondnokkal és a szakmai kamarákkal egyeztetve - a gyakorlati oktatók továbbképzését Gondoskodik: - a tanmőhelyek mőködési feltételeinek kialakításáról, fejlesztésérıl, - a gyakorlati vizsgák személyi és tárgyi feltételeirıl, - a szakmai gyakorlati versenyek megszervezésérıl, - a gyakorlati oktatáshoz szükséges anyag- és eszközrendelésekrıl Ellenırzi: - a gyakorlati oktatók munkáját, a csoport és munkanaplókat a kamarák bevonásával, - a szakmai vizsgákat tartalmi, biztonságtechnikai szempontból, a vizsgáztatók munkáját, adminisztrációját, - a munka-, baleset-, és egészségvédelmi elıírások betartását, - gyakorlati versenyekre való felkészítést és a versenyeken való részvételt, - ügyeleti beosztása szerint az iskola napi tevékenységét, - a tanmőhelyekben a munka- és balesetvédelmi elıírások betartását, - az anyagok takarékos felhasználását és az anyagelszámolást Kapcsolatot tart: - a képzésben résztvevı kamarákkal, munkáltatókkal, egyéb szervezetekkel - a hazai és külföldi gyártókkal - a munkáltatókkal, szakmai és érdekvédelmi képviselıkkel Felelıs a munkaterületéhez tartozó munkák elvégzéséért, az igazgató korrekt tájékoztatásáért, a gondok, problémák objektív feltárásáért. Gyakorlati oktatásvezetı helyettes (Vezetı beosztású közalkalmazott) Segíti az igazgató munkáját, a szakmai igazgatóhelyettest távolléte esetén szakmai feladataiban teljes hatáskörrel, az igazgató külön megbízásával helyettesíti. Részt vesz az iskolavezetıségi értekezleteken, közremőködik az iskolai szintő döntések, stratégiák kialakításában. Feladatai: - a gyakorlati oktatás irányítása, szervezése - a szakmai alkalmassági orvosi vizsgálatok megszervezése

18 18 - félévkor és évvégén a munkaterületéhez tartozó jelentések, elemzı értékelések elkészítése - a tanmőhelyi munka-és balesetvédelmi szabálytalanságok, hiányosságok megszüntetésérıl intézkedik Elkészíti, elıkészíti: - a nevelıtestületi értekezletek gyakorlati képzéssel kapcsolatos anyagát, - a szakoktatók továbbképzési ütemtervét, - a szakoktatók órabeosztását, a tanmőhelyes tanulók mőszakbeosztását a tanmőhelyvezetık bevonásával, - a tanmőhelyek zavartalan mőködéséhez elkészíti az anyag- és eszközrendelést, - az irányítása alá tartozó dolgozók munkavégzése kapcsán elkészíti az esetleges minısítéseket, az elismerési vagy a felelısségre vonási javaslatokat, - az együttmőködési megállapodásokat, - az éves ellenırzési tervet a gyakorlati oktatás területén - a védınıvel közösen a szakmát tanulók egészségügyi szőrését, - a szakmai és közismereti igazgatóhelyettessel közösen az osztályok kialakítását Szervezi és irányítja: - a gyakorlati oktatást, a szakmai gyakorlati vizsgákat - a pályaválasztási programokat, a beiskolázás elıkészítését a szakmai és közismereti igazgatóhelyettessel, a szabadidı szervezıvel, a gondnokkal és a szakmai kamarákkal egyeztetve - a gyakorlati oktatók továbbképzését - a szakmai orvosi alkalmassági vizsgálatokat Gondoskodik: - a tanmőhelyek mőködési feltételeinek kialakításáról, fejlesztésérıl, - a gyakorlati vizsgák személyi és tárgyi feltételeirıl, - a szakmai gyakorlati versenyek megszervezésérıl, - a szakmai alkalmassági vizsgálatok megszervezésérıl, - a gyakorlati oktatáshoz szükséges anyag- és eszközrendelésekrıl Ellenırzi: - a gyakorlati oktatók munkáját, a csoport és munkanaplókat a kamarák bevonásával, - a szakmai vizsgákat tartalmi, biztonságtechnikai szempontból, a vizsgáztatók munkáját, adminisztrációját, - a munka-, baleset-, és egészségvédelmi elıírások betartását, - gyakorlati versenyekre való felkészítést és a versenyeken való részvételt, - ügyeleti beosztása szerint az iskola napi tevékenységét, - a tanmőhelyekben a munka- és balesetvédelmi elıírások betartását, - az anyagok takarékos felhasználását és az anyagelszámolást Kapcsolatot tart: - a képzésben résztvevı kamarákkal, munkáltatókkal, egyéb szervezetekkel - a hazai és külföldi gyártókkal - a munkáltatókkal, szakmai és érdekvédelmi képviselıkkel Felelıs a munkaterületéhez tartozó munkák elvégzéséért, az igazgató korrekt tájékoztatásáért, a gondok, problémák objektív feltárásáért.

19 Helyettesítési rend Az igazgató helyettesítése Az igazgató elsı számú helyettese nevelési és tanügyi igazgatóhelyettes. Az igazgatót három napon belüli távollét esetén az alábbi teendık ellátásában helyettesíti: - postabontás - kimenı levelek aláírása - utalványozás - mindazoknak az igazgatói feladatoknak az ellátása, amelyek azonnali intézkedést igényelnek. A nevelési és tanügyi igazgatóhelyettes az igazgatót három napon túli távolléte esetén teljes jogkörrel és felelısséggel helyettesíti. Az igazgató a nevelési és tanügyi igazgatóhelyettest egyes jogkörök gyakorlásában korlátozhatja, de az ilyen jogköröket a megbízásban rögzíteni kell. Amennyiben az igazgató és a nevelési és tanügyi igazgatóhelyettes egyidejőleg van távol az iskolából, az igazgatói feladatok ellátásával a szakmai igazgatóhelyettes, valamint a közismereti igazgatóhelyettes is megbízható. A helyettesítı személyét az igazgató jelöli ki, és bízza meg írásban, jogköreinek felsorolásával. Az igazgatóhelyettesek helyettesítése Az egyes igazgatóhelyettesek távolléte esetén feladataik ellátásával a jelenlevı vezetıtársakat bízza meg az igazgató. Egy hónapnál rövidebb távollét esetén: - A nevelési és tanügyi igazgatóhelyettest,a szakmai és közismereti igazgatóhelyettes a - szakmai és közismereti igazgatóhelyettest a közismereti igazgatóhelyettes, valamint a gyakorlati oktatásvezetı helyettesíti az igazgató által meghatározott feltételekkel. Hosszantartó /egy hónapon túli / távollétük esetén az igazgatóhelyettesek feladatai közül az igazgató írásos megbízása alapján a szakmai elméleti munkaközösségvezetık, fodrász tanmőhelyvezetık is elláthatnak egyes feladatokat. Az ellátandó feladatok kijelölése az igazgató hatásköre a fentiek szerint. Egy hónapon túli távollét esetén a nevelési és tanügyi igazgatóhelyettes feladatai közül az igazgató írásos megbízása alapján az osztályfınöki munkaközösségvezetı is elláthat feladatokat. A gazdasági igazgatóhelyettest amennyiben a távolléte hosszabb mint egy hét, a pénzügyi - csoportvezetı helyettesíti teljes jogkörrel és felelısséggel. Egy hétnél rövidebb ideig tartó távolléte esetén csak azokat a jogköröket gyakorolhatja a könyvelési-csoportvezetı, amelyeket a gazdasági igazgatóhelyettes elızetesen írásban rögzít.

20 20 A nem pedagógus munkakörben dolgozók munkájának helyettesítése A titkárságon a tanügyi munka helyettesítésérıl a nevelési és tanügyi igazgatóhelyettes, a pénzügyi, gazdasági munka helyettesítésérıl a gazdasági igazgatóhelyettes, a gondnokság munkájának helyettesítésérıl a gazdasági igazgatóhelyettes gondoskodik. A dolgozok részére évente legalább két alkalommal, munkaértekezletet tartanak a vezetıhelyettesek. Az értekezletrıl jegyzıkönyv készül A kapcsolattartás rendje Az igazgató kapcsolattartása a Közalkalmazotti Tanáccsal és a szakszervezetekkel A Közalkalmazotti Tanács és az igazgató munkakapcsolatát a Közalkalmazotti Szabályzat rögzíti. A folyamatos kapcsolattartás, tájékoztatás a Közalkalmazotti Szabályzat módosításának elıkészítése a KT, valamint a nevelési és tanügyi igazgatóhelyettes feladata. A reprezentatív szakszervezetek és az igazgató munkakapcsolatát a Kollektív Szerzıdés rögzíti. A folyamatos kapcsolattartás, tájékoztatás, a Kollektív Szerzıdés módosításának elıkészítése a nevelési és tanügyi igazgatóhelyettes feladata. A Közalkalmazotti Tanács és a szakszervezetek egyetértésüket egy adott intézkedéssel kapcsolatban megbízottjuk aláírásával igazolják Gazdasági szervezet felépítése és feladata A pénzügyi-gazdasági tevékenységet ellátó személyek feladatköre, munkaköre A gazdasági szervezetnek kell megoldania a tervezéssel, az elıirányzatfelhasználással, a hatáskörébe tartozó elıirányzat-módosítással, az üzemeltetéssel, fenntartással, mőködéssel, beruházással, a vagyon használatával, hasznosításával, a munkaerı-gazdálkodással, a készpénzkezeléssel, a könyvvezetéssel és a beszámolási, valamint a FEUVE-i kötelezettséggel, az adatszolgáltatással kapcsolatos összefoglaló és a saját szervezetére kiterjedı feladatokat. A gazdasági szervezet felépítése A gazdasági feladatok ellátását végzı szervezet a gazdasági igazgatóhelyettes közvetlen vezetése és irányítása alatt áll. A gazdálkodási, pénzügyi és számviteli, mőszaki tevékenységeket végzik: pénzügyi csoportvezetı pénzügyi elıadó könyvelı munkaügyi elıadó pénztáros gondnok

21 21 a gondnok közvetlen irányítása alatt álló: technikai dolgozók (takarítók, karbantartók) konyhai dolgozók portások A gazdasági szervezeten belül, tevékenységi körönként a vezetı és más dolgozók gazdálkodással összefüggı feladat-, hatás-, és jogkörét, továbbá az egyes gazdasági folyamatok lebonyolításának módját a Gazdasági szervezet ügyrendje határozza meg. Az ügyrend tartalmazza a gazdasági szervezet által ellátandó feladatok végrehajtásához kapcsolódó elıírásokat, szabályokat A szervezeti egységek vezetıinek képviseleti jogosítványai A költségvetési szerv képviseletében az igazgató járhat el. A szervezeti egységek vezetıi, a költségvetési szerv képviselıiként, csak az igazgatótól kapott felhatalmazás alapján járhatnak el. Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség A évi CLII. törvény szabályozza az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekre vonatkozó elıírásokat. A vagyonnyilatkozat-tételre kötelezettek az igazgató és az elsı számú helyettesítésére megbízott személy, a gazdasági vezetı és a helyettesítésére megbízott személy, akik a szervezett bankszámláihoz hozzáférési-, aláírási jogosultsággal rendelkeznek. A nyilatkozat-tételt a próbaidı leteltét követıen kell megtenni, amikortól határozatlan idejő közalkalmazottá és ezáltal teljes körő aláírási jogosultsággal rendelkezıvé válik a természetes személy. Külsı szervezetek bevonása A munkaköri leírásokban szereplı feladatköröket alapvetıen közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott dolgozókkal oldjuk meg. Ez alól kivételt jelenthet, ha átmenetileg nincs alkalmas személy a munkakör betöltésére. Ez esetben külsı vállalkozás bevonásával oldható meg a feladatok ellátása. Jelenleg a könyvelıi és a munkaügyi munkakörök ellátása történik könyvelı iroda által, amíg az állások betöltésre kerülnek. Továbbá a belsı ellenıri feladatokat látja el külsı vállalkozás, amelyre jelenleg nincs meghirdetett álláspályázatunk. A takarítást hosszabb távú szerzıdéssel külsı vállalkozás látja el, emellett a napközbeni eseti munkát saját alkalmazottal biztosítjuk. A költségvetés tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos sajátos elıírások, feltételek Az intézmény az elızetes költségvetési tervezetét az önkormányzat által meghatározott határidıre és tartalommal a gazdasági vezetı készíti el a szervezeti egységek igényeinek koordinálásával. Az igényeknek tartalmaznia kell:

22 22 a létszám és bérigényeket, egyéb változásokat a feladatok változásait, azok költségvetésre gyakorolt hatását speciális beszerzési igényeket, elvégzendı karbantartási és felújítási munkálatokat A kiadási elıirányzaton kívül figyelembe kell venni, a jogszabályon alapuló bevételeken felül mindazokat a bevételeket és kiadásokat, amelyek az intézmény feladataival, tevékenységével kapcsolatosak, szerzıdések, megállapodások, amelyek tapasztalatok alapján rendszeresen elıfordulnak, illetve eseti jelleggel vagy egyébként várhatók. A költségvetéssel kapcsolatos, intézményi vonatkozásban különleges elıírások, feltételek: tanfolyami díjak terem bérbeadásából származó bevételek, melynek szabályozása az Önköltségszámítási szabályzat szerint valósul meg. feladatellátás vállalkozásba adása (épülettakarítás) tanmőhely mőködtetése ( Tanmőhelyi szabályzat 11. sz. melléklet) Gondnok Munkaideje: heti 40 óra Gazdasági hivatal dolgozóinak MUNKAKÖRI LEÍRÁSA Szervezeti kapcsolatok o felettese a gazdasági igazgatóhelyettes. o helyettesíti a gazdasági osztály megbízott dolgozója Munkaterülete, az iskola zavartalan mőködésének biztosítása, az állami vagyon megırzése, az épület állagának megırzése és fejlesztése, az intézmény céljait szolgáló eszközök, berendezések és felszerelések használhatóságának biztosítása. Feladatai: o rendszeresen ellenırzi az iskola helységeit és a benne levı felszereléseket o figyelemmel kíséri az iskola állagának megóvását o gondoskodik a tanulók okozta károk megtéríttetésérıl és a hibák kijavításáról o irányítja és ellenırzi a hatáskörébe rendelt technikai személyzet munkáját o ellenırzi a munkavédelmi, tőzvédelmi szabályok betartását (külsı cég) o gondoskodik a javítási igények folyamatos nyilvántartásáról és tájékoztatja a gazd.ig.h.-t ezekrıl o az iskola karbantartói által elvégzendı feladatokat munkalapokon írja ki a dolgozóknak o havonta ellátja tisztítószerrel a takarítókat és a konyhai dolgozót o nyilvántartást vezet a tisztítószerekrıl és a karbantartási anyagokról, raktári fejlapokon, naprakészen o elıkészíti a külsı munkavállalókkal való szerzıdéskötéseket, és ha azok munkát végeznek az iskola területén, folyamatosan ellenırzi, hogy a munkavégzés a szerzıdésben foglaltak szerint történik e. o a megrendelésekrıl, a dologi beszerzésekrıl és az elosztásokról a gazd.ig.h.

23 23 jóváhagyása után önállóan intézkedik o figyelemmel kíséri a kiadott megrendelésekkel kapcsolatos munkák elvégzését, az ezekrıl szóló számlák helyességét, és leigazolja a munkavégzést o figyelemmel kíséri az energia számlák és telefon számlák helyességét o teljes felelısséggel vezeti az iskola leltári nyilvántartását számítógépes program segítségével ügyelve a leltári fegyelem teljes betartására. o felel a leltározás elıkészítéséért, lebonyolításáért o felel a selejtezés elıkészítéséért, lebonyolításáért o javaslatot tesz az elfekvı készletek hasznosításáért Az iskola igazgatója fenntartja a jogot a munkaköri leírás módosítására, ha ezt a közben megváltozott viszonyok indokolják. Főtı - karbantartó Munkaideje: heti 40 óra Szervezeti kapcsolatok o Közvetlen felettese a gondnok, szervezetileg az iskola Gazdasági Hivatalának állományába tartozik. 1. Főtıi feladatai: o az intézmény főtési rendszerének mőködését folyamatosan figyelemmel kíséri o a főtési rendszerben történı üzemzavar esetén csak olyan mértékben avatkozhat be, melyre szakképzettsége feljogosítja. Minden egyéb esetben, javítást, alkatrészcserét csak szakképzett munkavállaló végezhet el. o rendszeresen ellenırzi az épület helyiségeiben felszerelt főtıtestek, csıvezetékek, szerkezeti elemek állapotát. o folyamatosan biztosítja az épület helyiségeiben a benntartózkodáshoz szükséges hımérsékletet o munkaterületén rendet, tisztaságot biztosít 2. Karbantartói feladatai o rendszeresen ellenırzi az intézmény helyiségeit, berendezési tárgyait, bútorzatát, nyílászáró szerkezeteit. o szakképzettségének megfelelıen az észlelt hibákat elhárítja o szakképzettségét meghaladó esetben munkahelyi vezetıjének jelzi az észlelt hibát, további intézkedések megtétele érdekében o gondoskodik az intézmény szeméttároló edényeinek (kukák) üríttetésérıl, idınkénti fertıtlenítésérıl o tisztántartja az intézmény külsı és belsı területéhez tartozó járda, ill. udvar felületét. 3. Rendkívüli feladatok o a téli idıszakban gondoskodik a járda felületek hó mentesítésérıl, és síkosság mentesítésérıl o közremőködik az intézményben szállításra kerülı anyagok, berendezési tárgyak rakodásánál, a rendeltetési helyükre történı szállításuknál

24 24 o iskolai rendezvények alkalmával a helyiségek berendezésénél a szervezık szóbeli utasításainak megfelelıen közremőködik 4. Egyéb o rendkívüli feladatok meghatározása az iskola gondnokával történı megbeszélés alapján történik o közvetlen munkahelyi vezetıjén kívül köteles az iskola igazgatójának, helyetteseinek utasításait is végrehajtani o a munkavégzés során talált tárgyakat minden esetben az iskola gondnokságán köteles leadni o a munkavégzés közben észlelt rendkívüli eseményt, rongálást, veszélyforrást köteles azonnal a munkahelyi vezetıje tudomására hozni o rendkívüli esemény során (tőz, tőzriadó, vagyonvédelmi riadó, az épületet, ill. az épületben tartózkodó személyek testi épségét veszélyeztetı helyzet) köteles a felettesei utasításait maradéktalanul végrehajtani o a munkavégzés biztonsága érdekében köteles a munkahelyi vezetıje által megjelölt idıpontban megtartandó tőzvédelmi és munkavédelmi oktatáson részt venni, ill. az ott elhangzottakat a munkavégzés során alkalmazni Munkaköri feladatainak ellátásához szükséges eszközöket, védıfelszerelést stb. az iskola gondnoka biztosítja. Külön rendelkezés szerint: munkarendje a főtési szezon idıtartama alatt változik. Az eltérı munkarendet az iskola gazdasági igazgatóhelyettese határozza meg. Hiányzás esetén (pl. szabadság, betegség, igazolt távollét) egyéb munkaköri feladatok ellátására is kötelezhetı. Munkahelyén munkavégzésre alkalmas állapotban köteles megjelenni. Minden olyan körülményt, amely a munkavégzésben akadályozza, köteles a közvetlen munkahelyi vezetıje tudomására hozni. A munkahelyrıl való távolmaradást, annak okait a legrövidebb idın belül köteles jelenteni. Portás Munkaideje: heti 40 óra Változó: délelıtt 5 30 tól ig délután tıl óráig Szervezeti kapcsolatok o közvetlen felettese a gondnok o közvetlen felettesén kívül köteles az iskola igazgatójának, gazd.ig. helyettesének és a többi helyettesének utasításait is végrehajtani Munkaterülete az iskola portáján végzendı alábbi feladatok végrehajtása, a be- és kiléptetések intézése. Feladatai: o vezeti az iskolai portanaplót, melybe minden eseményt, riasztást bevezet o mőködteti az iskola riasztórendszerét o gondoskodik a beérkezı érdeklıdık útbaigazításáról

Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata

Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata Cím: 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. Telephely: 1061 Budapest, Weiner Leó u. 6. 2010.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZILÁGYI ERZSÉBET ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. 2 I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZİI... 4 1. A Szervezeti és Mőködési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya...4

Részletesebben

Gundel Károly Vendéglátóipari és. Idegenforgalmi Szakképző Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata

Gundel Károly Vendéglátóipari és. Idegenforgalmi Szakképző Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata A Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2010 1/83 I. Bevezetés...4 1. A SZMSZ célja, tartalma... 4 2. Jogszabályi háttér... 4 3. A SZMSZ hatálya...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TELEKI BLANKA KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1095 Budapest, Mester u.23 Telefon/Fax: 215-9254 Levelezési cím: 1450 Budapest, Pf.: 178 E-mail: titkarsag@teleki-bp.sulinet.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Gyengénlátók Általános Iskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Diákotthona 1147 Budapest, Miskolci út 77 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BUDAPEST, 2009 Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

2011. szeptember 29. 1

2011. szeptember 29. 1 2011. szeptember 29. 1 I. Bevezetés A működési szabályzat a közoktatásról szóló l993. évi LXXIX. törvény 40. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Dobos C. József Vendéglátóipari Szakképző Iskola

Részletesebben

Széchenyi István Gyakorló Kereskedelemi Szakközépiskola 1088 Budapest, Vas utca 9-11.

Széchenyi István Gyakorló Kereskedelemi Szakközépiskola 1088 Budapest, Vas utca 9-11. I. BEVEZETÉS A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 40. (2)bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Széchenyi István Gyakorló Kereskedelemi Szakközépiskola 1088 Budapest, Vas utca 9-11. belső

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT S E M M E L W E I S I G N Á C H U M Á N S Z A K K É P Z Ő I S K O L A Hatályba lépés: 2013. szeptember 2. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 2-4. I. BEVEZETÉS 5-6. 1. Az

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Budapesti Egyesített Középiskolai Kollégium 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés 4 1. A SZMSZ célja, tartalma 4 2. Jogszabályi háttér 4 3. Az SZMSZ hatálya 5 II. Intézményi

Részletesebben

A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium. Szervezeti és Működési Szabályzata 2011.

A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium. Szervezeti és Működési Szabályzata 2011. A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata 2011. 1. I. Bevezetés A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 40. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon, 1089 Budapest, Diószeghy Sámuel utca 25. 2010. 2 I. BEVEZETÉS A közoktatásról

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ARANY JÁNOS ÉPÜLETGÉPÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1072 Budapest, Nyár u. 9. Tel.: 06 1 342 1320 Tel./fax: 06 1 322 6005 e-mail: arany@arany-epuletgepesz.sulinet.hu honlap: www.arany-epuletgepesz.sulinet.hu

Részletesebben

Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.)

Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.) 1.532/2013. Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.) Szervezeti és működési szabályzata Intézmény OM - azonosítója: 035391 Intézményvezető: Fehér

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: - Gönyő, 2009. augusztus - KISS BÉLA igazgató Intézmény neve: Széchenyi István Általános Iskola Szabályzat típusa: Szervezeti

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TREFORT ÁGOSTON KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ SZAKKÖZÉPISKOLA 1191 BUDAPEST, KOSSUTH TÉR 12. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 5 1.1. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR...5 1.2. INTÉZMÉNYI AZONOSÍTÓK...6

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat Intézmény neve: V. István Katolikus Szakközépiskola és Gimnázium, Árpád-házi Szent Margit Általános Iskola Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat Intézmény székhelye, címe: 3980 Sátoraljaújhely,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Óvoda, Általános Iskola és Gyermekotthon PILIS Szervezeti és Működési Szabályzat Készült: 2009. február 16. 1 TARTALOM I. Általános rendelkezései... 8 1. Bevezetés... 9 1.1. Az SZMSZ célja, tartalma...

Részletesebben

MODELL DIVATISKOLA IPARMŰVÉSZETI, RUHA- ÉS BŐRIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA. Szervezeti és Működési Szabályzata

MODELL DIVATISKOLA IPARMŰVÉSZETI, RUHA- ÉS BŐRIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA. Szervezeti és Működési Szabályzata MODELL DIVATISKOLA IPARMŰVÉSZETI, RUHA- ÉS BŐRIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 2013 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 3 1. Az SZMSZ hatálya... 3 2. Intézményi azonosítók... 3 3. Az intézmény tevékenységei...

Részletesebben

SZONDI GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZONDI GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZONDI GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Bevezetés A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 40. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás

Részletesebben

4220 Hajdúböszörmény, Enyingi T. B. u. 5/a. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. SZEPTEMBER 9.

4220 Hajdúböszörmény, Enyingi T. B. u. 5/a. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. SZEPTEMBER 9. VERESS FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA 4220 Hajdúböszörmény, Enyingi T. B. u. 5/a. OM azonosító: 031 243 Intézmény fenntartója: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Intézmény vezetője: Rózsáné Ócsai Edit megbízott

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. A mőködés rendje 8 III. A pedagógiai munka

Részletesebben

Pesterzsébeti. Közgazdasági Szakközépiskola. Szervezeti és. Működési Szabályzata

Pesterzsébeti. Közgazdasági Szakközépiskola. Szervezeti és. Működési Szabályzata A Pesterzsébeti Közgazdasági Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata M ó d o s í t á s : 2 0 1 3. 1 1. Bevezető rész A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25 (1) bekezdésében

Részletesebben

A REMÉDIUM ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (2009. évi módosítása) 2010.

A REMÉDIUM ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (2009. évi módosítása) 2010. Remédium Általános Iskola és Szakiskola 2800 Tatabánya, Kossuth u. 6. e-mail: remediumiskola@freemail.hu www.remedium.suli.hu A REMÉDIUM ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM. Szervezeti Működési Szabályzat

KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM. Szervezeti Működési Szabályzat Szervezeti Működési Szabályzat 2011 Tartalomjegyzék I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 4 1.1. Az SzMSz személyi hatálya... 4 1.2. Az SzMSz területi hatálya... 4 1.3. Az SzMSz tárgyi hatálya... 4 1.4. Az SzMSz

Részletesebben

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Sándorfalva Tel/ fax: 62/ 250-004

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Sándorfalva Tel/ fax: 62/ 250-004 Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Sándorfalva Tel/ fax: 62/ 250-004 2012 I.FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és i Szabályzat (SZMSZ) célja: Az SZMSZ célja, hogy rögzítse a Sándorfalva

Részletesebben

szervezeti és működési szabályzata

szervezeti és működési szabályzata Az Áprily Lajos Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola szervezeti és működési szabályzata Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szentendrei Tankerület KLIK 131001 OM azonosító: 032406 Készítette:

Részletesebben

Intézmény neve: Szabályzat típusa: Intézmény székhelye, címe: 2083 Solymár, Templom tér 26. Pf.: 2. Intézmény OM-azonosítója: 032454.

Intézmény neve: Szabályzat típusa: Intézmény székhelye, címe: 2083 Solymár, Templom tér 26. Pf.: 2. Intézmény OM-azonosítója: 032454. Intézmény neve: Szabályzat típusa: Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi Általános és Művészeti Alapiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Szervezeti és működési szabályzat minta Intézmény székhelye, címe:

Részletesebben

Területi Szociális Központ és Bölcsıde. Sajószentpéter. Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Területi Szociális Központ és Bölcsıde. Sajószentpéter. Szervezeti és Mőködési Szabályzat A 40/2011.(II.24.) KT határozat melléklete Területi Szociális Központ és Bölcsıde Sajószentpéter Szervezeti és Mőködési Szabályzat 1. A szervezeti és mőködési szabályzat célja I. Fejezet Általános rendelkezések

Részletesebben

A HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

A HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM A HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZMSZ/2009. 1 TARTALOMJEGYZÉK..2 AZ SZMSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI...5 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Szervezeti és Mőködési Szabályzat Szervezeti és Mőködési Szabályzat Békési Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Mővészeti Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Összeállította: Farkas Lászlóné igazgató 1 TARTALOMJEGYZÉK I. RÉSZ ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Pécsi Leőwey Klára Gimnázium 2013. december 10. 1 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 5. oldal 1.1. Az SZMSZ célja, tartalma 5. oldal 1.2. Az SZMSZ hatálya

Részletesebben

A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI LEVÉLTÁR

A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI LEVÉLTÁR 4 4 0 0 N Y Í R E G Y H Á Z A S z é c h e n y i u. 4. s z. Telefon/fax: 42/414-313, 42/311-280 E-mail: leveltar@szabarchiv.hu A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI LEVÉLTÁR SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata

Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Összeállította: Fejér Zsolt ig.h. Készítette: Fejér Zsolt ig.h. Tóth Jánosné gazd.vez. Lenkey Csaba igazgató beterjesztése alapján,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata 2013.

Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. SZINERGIA Üzleti Szakképző Iskola és Tagintézményei Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. 1 A SZINERGIA ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések...

Részletesebben

A BÁRCZI GÉZA ÁLTALÁNOS

A BÁRCZI GÉZA ÁLTALÁNOS Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat B á r c z i G é z a Á l t a l á n o s I s k o l a 1039 Budapest, Bárczi Géza u. 2. 243-1509 453-2039 Ema il: ba rcz i-a@kszk i.ob uda.h u Honlap unk: www.bar czigai.s ulinet.hu

Részletesebben

A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Karcag, 2015... Gyökeres Sándor igazgató Fenntartó: Budapest, 2015... 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

SZERVEZETI és MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009 1. Az intézmény fıbb adatai (Alapító Okirat alapján) A költségvetési szerv neve: Sajószentpéteri Egységes Pedagógiai Szakszolgálat A költségvetési szerv rövidített

Részletesebben

Intézmény neve: Csányi Szent György Általános Iskola. Szabályzat típusa: Szervezeti és Működési Szabályzat

Intézmény neve: Csányi Szent György Általános Iskola. Szabályzat típusa: Szervezeti és Működési Szabályzat Intézmény neve: Csányi Szent György Általános Iskola Szabályzat típusa: Szervezeti és Működési Szabályzat Intézmény székhelye, címe: 3015 Csány, Arany János út 6. Intézmény OM-azonosítója: 031556 Intézmény

Részletesebben

A TATABÁNYAI INTEGRÁLT SZAKISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TATABÁNYAI INTEGRÁLT SZAKISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TATABÁNYAI INTEGRÁLT SZAKISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Pallos János igazgató Tatabánya, 2013.augusztus 27. A Szervezeti és Működési Szabályzatot az összintézményi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Gyula Város Önkormányzatának Alapfokú Oktatási, Művészetoktatási, Sportiskolai és Pedagógiai Szakszolgálati Intézménye SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Tartalomjegyzék I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Karcag, 2013... Gyökeres Sándor igazgató Fenntartó: Budapest, 2013... 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

TESZ VESZ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

TESZ VESZ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TESZ VESZ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KÉSZÍTETTE: SZABÓ ENDERÉNÉ ÓVODAVEZETŐ 2005. 2 Tartalom I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 5. oldal II. AZ ALAPÍTÓ OKIRATBAN FOGLALTAK RÉSZLETEZÉSE II/1. Az alapító szerv

Részletesebben

A JANUS PANNONIUS MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013

A JANUS PANNONIUS MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 A JANUS PANNONIUS MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 1 I. Az intézmény jogállása A múzeum neve és címe: Janus Pannonius Múzeum H - 7621 Pécs, Káptalan u. 5. Levélcím: H - 7601 Pécs, Pf. 158.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Debreceni SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskolája és Szakiskolája 4027 Debrecen, Vénkert u.2. (52) 413113, (52) 413255, fax: (52) 413113 Email: kereskedelmi.debrecen@gmail.com,suli430@keridebr.sulinet.hu,

Részletesebben

SZÉKELY MIHÁLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, NYILVÁNOS KÖNYVTÁR

SZÉKELY MIHÁLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, NYILVÁNOS KÖNYVTÁR SZÉKELY MIHÁLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, NYILVÁNOS KÖNYVTÁR Szervezeti és Működési Szabályzata 2012 Módosítva a TÁMOP-3.3.2-08/2-2008-0045. sz. projekt keretében az Alsófokú

Részletesebben

A ZSIRAI ÁLTALÁNOS ISKOLA

A ZSIRAI ÁLTALÁNOS ISKOLA A ZSIRAI ÁLTALÁNOS ISKOLA * ZSIRA, 2013. * 1 TARTALOMJEGYZÉK Az Iskola alapadatai 2 Az Iskola szervezeti rendszere, irányítása 4 Az Iskolai dolgozók munkaköri leírásainak tartalmi elemei és formája 5 Az

Részletesebben

T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M

T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A 2 0 1 5 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Általános rendelkezések... 6 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogi alapja és hatálya... 6 2.1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

IV.1. A pedagógiai munka ellenőrzése és értékelése... 31 IV.1.1. A Szakközépiskolában folyó szakmai munka belső ellenőrzésének célja... 32 IV.1.2.

IV.1. A pedagógiai munka ellenőrzése és értékelése... 31 IV.1.1. A Szakközépiskolában folyó szakmai munka belső ellenőrzésének célja... 32 IV.1.2. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 3 I.1. Az SZMSZ célja, tartalma... 3 I.2. Jogszabályi háttér... 3 I.3. Az SZMSZ hatálya... 4 I.4. Az SZMSZ elfogadása, jóváhagyása, közzététele... 4 II. AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI

Részletesebben

József Attila Középiskolai Kollégium 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata

József Attila Középiskolai Kollégium 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata 2014 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés 1. Az SZMSZ célja, tartalma.4 2. Jogszabályi háttér..4 3. Az SZMSZ hatálya 5 II. Intézményi Alapadatok.5

Részletesebben

HALÁSZY KÁROLY MŐVELİDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

HALÁSZY KÁROLY MŐVELİDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR AZ ALSÓNÉMEDI HALÁSZY KÁROLY MŐVELİDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. Záradék: A képviselı-testület /2012.(IV.24.) számú határozatával fogadta el. Alsónémedi, 2012. április 24.

Részletesebben

Szécsény Kistérség. Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat

Szécsény Kistérség. Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Mőködési Szabályzat (Egységes szerkezetben) Szécsény, 2010. január I. Általános szabályok: A Szervezeti és Mőködési

Részletesebben

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TITKÁRSÁGÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Budapest, 2009.

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TITKÁRSÁGÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Budapest, 2009. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TITKÁRSÁGÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA Budapest, 2009. 2 A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TITKÁRSÁGÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Fejezet A Magyar Tudományos

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT P I R O S K A Ó V O D A 1171 Budapest, Pesti út 368. SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2009. augusztus 31. Készítette: Bagdi Sándorné óvodavezetı TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések...2

Részletesebben

Nógrád Megye Közgyőlésének 12/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított. Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

Nógrád Megye Közgyőlésének 12/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított. Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium A 13/2011. (VI. 1.) önkormányzati rendelet VIII. számú melléklete Nógrád Megye Közgyőlésének 12/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium A L A

Részletesebben

57/2009. (VI. 25.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat

57/2009. (VI. 25.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyőlés 2009. június 25. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl: 57/2009. (VI. 25.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat

Részletesebben

T A R T A L O M J E G Y Z É K

T A R T A L O M J E G Y Z É K R IMÓCI S ZE N T I S T VÁN Á LTALÁNOS I S KOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM A Z O N O S Í T Ó: 032248 TARTALOMJEGYZÉ K I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA....

Részletesebben

Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola. Szervezeti és működési szabályzat

Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola. Szervezeti és működési szabályzat Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola Szervezeti és működési szabályzat 2009 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 2 2. A MŰKÖDÉS JOGI KERETEI... 2 3. AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Maci Alapítványi Óvoda, Fejlesztő Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Szervezeti és Működési Szabályzat Érvényes 2013. szeptember 1-től Összeállította: Dobó Katalin igazgató Tartalomjegyzék Általános

Részletesebben

Gyógyító-Megelızı Intézmény 3770 Sajószentpéter, Kossuth Lajos út 200. Szervezeti és Mőködési Szabályzata

Gyógyító-Megelızı Intézmény 3770 Sajószentpéter, Kossuth Lajos út 200. Szervezeti és Mőködési Szabályzata A 153/2012.(VI.21.) határozat melléklete Gyógyító-Megelızı Intézmény 3770 Sajószentpéter, Kossuth Lajos út 200. Szervezeti és Mőködési Szabályzata Elfogadva a Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

KIVI Baptista Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközép- és Szakiskola SZMSZ

KIVI Baptista Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközép- és Szakiskola SZMSZ KIVI Baptista Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközép- és Szakiskola SZMSZ 1 Tartalomjegyzék 1 Bevezetés... 4 1.1 Az SZMSZ célja, tartalma... 4 1.2 Jogszabályi háttér... 5 1.3 Az SZMSZ

Részletesebben

Játéksziget Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Játéksziget Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata Játéksziget Óvoda Készítette: Gugcsóné Nagy Judit óvodavezető Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete Véleményezte: a Szülői Közösség 1 Tartalom Bevezető 1. Az alapító okiratban foglaltak részletezése

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2008. december hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2008. december hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2008. december hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tájékoztató a közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX. tv. módosítási

Részletesebben

Kossuth Lajos Általános Iskola 3441 Mezőkeresztes Összekötő út 28 Telefon: 06-49-530-008, Fax: 06-49-530-009 Email: suli2319@miskolc.sulinet.

Kossuth Lajos Általános Iskola 3441 Mezőkeresztes Összekötő út 28 Telefon: 06-49-530-008, Fax: 06-49-530-009 Email: suli2319@miskolc.sulinet. Kossuth Lajos Általános Iskola 3441 Mezőkeresztes Összekötő út 28 Telefon: 06-49-530-008, Fax: 06-49-530-009 Email: suli2319@miskolc.sulinet.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Mezőkeresztes, 2011. Tartalomjegyzék

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. 2 Forray Máté Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény OM azonosító: 201538 A szabályzat érvényes: visszavonásig 3 TARTALOM 1. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS. Önkormányzati Minıségirányítási Programja (ÖMIP) (2007-2011) Érd 2007.

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS. Önkormányzati Minıségirányítási Programja (ÖMIP) (2007-2011) Érd 2007. ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS Önkormányzati Minıségirányítási Programja (ÖMIP) (2007-2011) Érd 2007. 1 Érd megyei jogú város Önkormányzatának Minıségirányítási Programja Minıségirányítási program területi hatálya:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Landorhegyi Integrált Óvoda Zalaegerszeg,Űrhajós u. 2. IV. 90-53/2010. számon iktatva SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2010. 1 Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI...3 1. A SZERVEZETI ÉS

Részletesebben

SOKORÓPÁTKAI EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SOKORÓPÁTKAI EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SOKORÓPÁTKAI EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 1 Tartalom 1.BEVEZETÉS... 5 2.A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT... 5 2.1. Jogi háttere... 5 2.2.

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat Szervezeti és működési szabályzat ÁFEOSZ Kereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium 2013 Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 6 1. A SZMSZ célja, tartalma... 6 2. Jogszabályi háttér... 6 Az SZMSZ

Részletesebben

Bereczki Máté Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

Bereczki Máté Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Bereczki Máté Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. 1 TARTALOM BEVEZETÉS... 5. 1. AZ INTÉZMÉNY SZAKMAI ALAPDOKUMENTUMA... 5. 2. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA... 8. 3. AZ

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Gézengúz Óvoda 1202. Budapest, XX. Zalán u.11. Budapest, 2011. február 24. Horváth Gabriella Óvodavezetı Tartalomjegyzék Törvényi szabályozások 5.oldal 1. Az intézmény

Részletesebben

Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015 1 Tartalom Bevezető...7 Általános rendelkezések...7 I. Fejezet...7 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

Csontváry Általános- és Alapfokú Művészeti Iskola 8308 Zalahaláp Iskola utca 3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

Csontváry Általános- és Alapfokú Művészeti Iskola 8308 Zalahaláp Iskola utca 3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Csontváry Általános- és Alapfokú Művészeti Iskola 8308 Zalahaláp Iskola utca 3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. - 2 - Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 4 1. A SZERVEZETI ÉS

Részletesebben

BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT NAGY LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT NAGY LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT NAGY LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK I. Az intézmény és szervezeti tagozódása 1 II. A működés

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ)

Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 029635 Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) Érvényes: 2010. január 29-étől TARTALOMJEGYZÉK Téma Oldal BEVEZETÉS 5 I. RÉSZ A KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY ADATAI

Részletesebben

Iktatószám: 746/2013 IT: 24. ŐI: 10 év A KEMÉNY ZSIGMOND UTCAI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.10.15.

Iktatószám: 746/2013 IT: 24. ŐI: 10 év A KEMÉNY ZSIGMOND UTCAI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.10.15. Iktatószám: 746/2013 IT: 24. ŐI: 10 év A KEMÉNY ZSIGMOND UTCAI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.10.15. Intézmény OM - azonosítója: 030881 Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat Tett Szakképző Iskola és Gimnázium (OM:200766) Érvényes 2013.04.01.-től. Tartalomjegyzék

Szervezeti és Működési Szabályzat Tett Szakképző Iskola és Gimnázium (OM:200766) Érvényes 2013.04.01.-től. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések 1.1.A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja 1.2. A szervezeti és működési szabályzat hatálya, elfogadása, megtekintése 1.2.3. Megtekintése

Részletesebben

I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, FELADATA...3 SZMSZ HATÁLYA...5 AZ INTÉZMÉNY ADATAI...6 III. AZ ISKOLA SZERVEZETI RENDSZERE...8 ...

I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, FELADATA...3 SZMSZ HATÁLYA...5 AZ INTÉZMÉNY ADATAI...6 III. AZ ISKOLA SZERVEZETI RENDSZERE...8 ... Tartalomjegyzék I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, FELADATA...3 SZMSZ HATÁLYA...5 AZ INTÉZMÉNY ADATAI...6 III. AZ ISKOLA SZERVEZETI RENDSZERE...8...8 IV. AZ ISKOLA IRÁNYÍTÁSA, VEZETÉSE...8 V.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PETŐFI SÁNDOR GIMNÁZIUM, GÉPÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 2170 ASZÓD, HATVANI ÚT 3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ASZÓD 2013 2 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS 5 1. A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. A szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései... 3 2. Az

Részletesebben

PUSZTADOBOSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

PUSZTADOBOSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 0 PUSZTADOBOSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015 Tartalomjegyzék A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya... 4 Az intézmény általános jellemzői...

Részletesebben

ISKOLAI HÁZIREND. OM azonosító: 037735 2013. Petıfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári fıtér 5.

ISKOLAI HÁZIREND. OM azonosító: 037735 2013. Petıfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári fıtér 5. Petıfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári fıtér 5. Móra Ferenc Tagiskolája 2166 Püspökszilágy, Kossuth Lajos u. 13. OM azonosító: 037735 ISKOLAI HÁZIREND 2013. Tartalomjegyzék: A házirend célja

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTER VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SAJÓSZENTPÉTER VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A 118 /2011.(V.30.) KT határozat melléklete SAJÓSZENTPÉTER VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Sajószentpéter Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium Szervezeti és működési szabályzat

Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium Szervezeti és működési szabályzat Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium Szervezeti és működési szabályzat Intézmény székhelye, címe: Kaposvár, Bajcsy Zs.u.17. Telefon: 82-512-128 Fax.: 82-410-312 e-mail: iskola@tancsics.hu webcím: www.tancsics.hu

Részletesebben

Fekete István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 1. I. rész

Fekete István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 1. I. rész Fekete István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 1 I. rész A Szervezeti és Működési Szabályzat olyan alapokmány, amely összefoglalja az iskola szervezetére, működésére, a pedagógusok, szülők,

Részletesebben

FÁY ANDRÁS KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZETI, MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

FÁY ANDRÁS KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZETI, MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA FÁY ANDRÁS KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZETI, MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS 1.1. Intézmény neve, címe, fenntartójának és működtetőjének megnevezése 1.2. Ellátandó

Részletesebben

GYURÁTZ FERENC EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 8500 PÁPA, ÁROK U.12. OM AZONOSÍTÓ:200010 SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT

GYURÁTZ FERENC EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 8500 PÁPA, ÁROK U.12. OM AZONOSÍTÓ:200010 SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT GYURÁTZ FERENC EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 8500 PÁPA, ÁROK U.12. OM AZONOSÍTÓ:200010 Iktatószám: SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. március 26. Jelen módosítás a törvényi változásoknak való megfelelés

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. július 31-én (kedd) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2012. július 31-én (kedd) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

31/2009. (IV. 30.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat

31/2009. (IV. 30.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyőlés 2009. április 30. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl: 31/2009. (IV. 30.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat

Részletesebben

BÍBORKA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SZAKISKOLA

BÍBORKA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SZAKISKOLA 1. számú melléklet: Esélyegyenlıségi Terv Az egyenlı bánásmódról és az esélyegyenlıség elımozdításáról szóló 2003. évi CXXV. Törvény alapelvi szinten rögzíti, hogy minden ember elidegeníthetetlen joga,

Részletesebben

H A G Y O M Á N Y O K H Á Z A S Z E R V E Z E T I ÉS M Ő K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A

H A G Y O M Á N Y O K H Á Z A S Z E R V E Z E T I ÉS M Ő K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A H A G Y O M Á N Y O K H Á Z A S Z E R V E Z E T I ÉS M Ő K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A Az Intézmény vezetıje: Jóváhagyom:.. Kelemen László Fıigazgató Oktatási és Kulturális Minisztérium mint az Alapító

Részletesebben

Egri Farkas Ferenc Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola 3300 Eger Dobó István tér 13.

Egri Farkas Ferenc Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola 3300 Eger Dobó István tér 13. Egri Farkas Ferenc Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola 3300 Eger Dobó István tér 13. Telefon, fax: (36) 310-275 Igazgatói közvetlen telefon: 36/411-072 E-mail: farkaszene@gmail.com Honlap: www.egerzene.hu;

Részletesebben

ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 8900 ZALAEGERSZEG, Rákóczi u. 4-8.

ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 8900 ZALAEGERSZEG, Rákóczi u. 4-8. SCHOOL OF BUSINESS ZALAEGERSZEG ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 8900 ZALAEGERSZEG, Rákóczi u. 4-8. Tel.: 92/510-591; 30/541-6406 www.uzletizala.hu ; zalaegerszeg@sob.hu OM: 037660 Ny.sz.:E-000642/2014 2014 Szervezeti

Részletesebben

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Szervezeti és Működési Szabályzata

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Szervezeti és Működési Szabályzata Vásárhelyi László Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata Készítette: Demarcsek Györgyné igazgató Nyíregyháza, 2009. augusztus 28. Iktatószám: Jóváhagyta: Demarcsek György

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5

TARTALOMJEGYZÉK II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 Gregor József Általános Iskola 1172 Budapest, Hısök tere 19-20. OM azonosító: 035107 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. Szervezeti és mőködési szabályzat 2/43 TARTALOMJEGYZÉK Tartalom I.1. A SZERVEZETI

Részletesebben

Evangélikus Mezőgazdasági Kereskedelmi Informatikai Szakképző Iskola és Kollégium

Evangélikus Mezőgazdasági Kereskedelmi Informatikai Szakképző Iskola és Kollégium Magyarországi Evangélikus Egyház Evangélikus Mezőgazdasági Kereskedelmi Informatikai Szakképző Iskola és Kollégium Székhely (Szakképző Iskola): 9730 Kőszeg, Árpád tér 1. Telephely (Kollégium): 9730 Kőszeg,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2005. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2005. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 1 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2005. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2 A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben, valamint végrehajtási rendeleteiben foglaltak érvényre jutása,

Részletesebben

BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÀLYZAT

BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÀLYZAT BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÀLYZAT Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 1 1. A SZMSZ célja, tartalma... 1 2. Jogszabályi háttér... 1 3. A SZMSZ hatálya...

Részletesebben

Minıségirányítási program. Móra Ferenc Általános Iskola

Minıségirányítási program. Móra Ferenc Általános Iskola Minıségirányítási program Móra Ferenc Általános Iskola 1. MINİSÉGPOLITIKA 1.1. Bevezetés A valkói Móra Ferenc Általános Iskola a közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX. Törvény 40. (10) bekezdése szerint intézményi

Részletesebben

A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának

A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010 Színmagyarázat: Integrált Pedagógiai Rendszer működtetése Kompetencia alapú oktatás bevezetése (TÁMOP 3.1.4-08/2)

Részletesebben