SOKORÓPÁTKAI EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SOKORÓPÁTKAI EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA"

Átírás

1 SOKORÓPÁTKAI EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

2 Tartalom 1.BEVEZETÉS A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jogi háttere Célja Tartalma Hatálya A szabályzat érvényessége, módosítása, felülvizsgálata, közzététele További, az adott intézmény működését meghatározó fontosabb jogszabályok: AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI AZ INTÉZMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGE JÚLIUS 1-JÉTŐL AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSE INTÉZMÉNYEGYSÉGEK AZ INTÉZMÉNY VEZETŐJÉNEK KINEVEZÉSI RENDJE, A KÖZALKALMAZOTTAK MUNKAJOGI HELYZETE: AZ INTÉZMÉNY GAZDÁLKODÁSA AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE AZ INTÉZMÉNY VEZETÉSI SZERKEZETE, A VEZETŐK KÖZÖTTI FELADATMEGOSZTÁS Az intézményvezetői jogkörök átruházása: A vezetők közötti feladatmegosztás: AZ INTÉZMÉNYEGYSÉGEK ÉS SZERVEZETI EGYSÉGEK KÖZTI EGYÜTTMŰKÖDÉS, VEZETŐKKEL VALÓ KAPCSOLATTARTÁS RENDJE NYITVATARTÁSI REND AZ ÁMK LÉTESÍTMÉNYEINEK, HELYISÉGEINEK HASZNÁLATI RENDJE GAZDASÁGI SZERVEZET FELÉPÍTÉSE ÉS FELADATA AZ INTÉZMÉNY VEZETÉSE A VEZETŐK KÖZÖTTI KAPCSOLATTARTÁS RENDJE

3 17. AZ ÓVODAVEZETŐ VAGY A VEZETŐ-HELYETTES AKADÁLYOZTATÁSA ESETÉN A HELYETTESÍTÉS RENDJE A TAGINTÉZMÉNNYEL VALÓ KAPCSOLATTARTÁS RENDJE AZ ÓVODA MŰKÖDÉSI RENDJE A GYERMEKEK FOGADÁSA A VEZETŐK BENNTARTÓZKODÁSA, ÉS HELYETTESÍTÉSÜK RENDJE AZ ALKALMAZOTTAK BENNTARTÓZKODÁSÁNAK ÉS HELYETTESÍTÉSÉNEK RENDJE A CSOPORTÖSSZEVONÁS ELVEI A REKLÁMTEVÉKENYSÉG SZABÁLYAI AZ ÜNNEPEK ÉS MEGEMLÉKEZÉSEK RENDJE, A HAGYOMÁNYOK ÁPOLÁSÁVAL KAPCSOLATOS FELADATOK A PEDAGÓGIAI MUNKA BELSŐ ELLENŐRZÉSE A RENDSZERES EGÉSZSÉGÜGYI FELÜGYELET ÉS ELLÁTÁS RENDJE INTÉZMÉNYI VÉDŐ, ÓVÓ ELŐÍRÁSOK RENDKÍVÜLI ESEMÉNY, BOMBARIADÓ ESETÉN SZÜKSÉGES TEENDŐK AZ INTÉZMÉNYBEN TÖRTÉNŐ DOHÁNYZÁS SZABÁLYOZÁSA A KIEMELKEDŐ MUNKÁÉRT MEGÁLLAPÍTHATÓ KERESETKIEGÉSZÍTÉS ÉS JUTALMAZÁSFELTÉTELEI AZ INTÉZMÉNYI DOKUMENTUMOK NYILVÁNOSSÁGÁVAL ÉS A TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉGGEL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK AZ ELEKTRONIKUS ÚTON ELŐÁLLÍTOTT PAPÍRALAPÚ NYOMTATVÁNYOK KEZELÉSE, TÁROLÁSA, HITELESÍTÉSE az intézmény közösségei, jogai, kapcsolattartásuk ALKALMAZOTTI KÖZÖSSÉG NEVELŐTESTÜLET SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉG A NEM PEDAGÓGUS-MUNKAKÖRBEN ALKALMAZOTTAK AZ ÓVODAI TEVÉKENYSÉGGEL ÖSSZEFÜGGŐ EGYÉB FELADATOK

4 31. A VEZETŐK ÉS AZ ÓVODAI SZÜLŐI SZERVEZET (KÖZÖSSÉG) KÖZÖTTI KAPCSOLATTARTÁS RENDJE AZ INTÉZMÉNY KÜLSŐ KAPCSOLATAINAK RENDSZERE CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATTAL EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓVAL FENNTARTÓVAL SOKORÓPÁTKAI KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNY ÉS KÖNYVTÁR I. Működésének rendje: ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT AZ SZMSZ 1. SZ MELLÉKLETE SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2.SZ. MELLÉKLETE

5 1.BEVEZETÉS A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 40. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Sokorópátkai Egységes Óvoda-Bölcsőde Általános Művelődési Központ (intézmény alapító okiratban meghatározott neve, címe) belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket jelen szervezeti és működési szabályzat (továbbiakban: SZMSZ) határozza meg. [Közokt.t. 40. (1) bekezdés] 2.A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2.1. Jogi háttere Az államháztartásról rendelkező jogszabályok: Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény /Áht./ Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet /Ávr./ A kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII.29.) NGM rendelet A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (Ber.) Ágazati (köznevelési) jogszabályok: A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény /Knt./ A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet /R./ A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet (Kntvhr.) A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet Egyéb ágazati jogszabályok: A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXII. törvény /Kjt./ A Munka Törvénykönyvéről szóló évi I. törvény /Mt./ A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény /Gyvt./ 5

6 Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény A fentiekben felsorolt jogszabályok napi szinten hatályos és egységes szerkezetbe foglalt elérhetőségét a biztosítja Célja évi II. törvénya köznevelésről szóló évi CXC. törvény, valamint a végrehajtási rendeletében foglaltak érvényre juttatása az intézmény jogszerű működésének biztosítása a zavartalan működés garantálása a gyermeki jogok érvényesülése a szülők, a gyermekek és pedagógusok közötti kapcsolat erősítése az intézményi működés demokratikus rendjének garantálása 2.3. Tartalma az intézmény szervezeti felépítését és vezetését a működés közben megvalósítandó rendezettséget a benntartózkodás és a működés belső rendjét a gyerekek és az alkalmazottak munkarendjét a nevelőtestület feladatkörét és munkarendjét a pedagógiai munka ellenőrzési rendjét a szülők tájékoztatásának szabályait, a kapcsolattartás rendjét az intézményi közösségek jellemzőit, a kapcsolatok formáit a hagyományok és az ünnepségek rendjét az egészségügyi felügyelet és ellátás megvalósítását a balesetmegelőző, védő és óvó rendszabályokat bármely rendkívüli esemény esetén szükséges teendőket a külső kapcsolatokra vonatkozó megállapításokat elektronikus úton előállított papíralapú dokumentumok kezelési, hitelesítési, rendjét 2.4. Hatálya Az SZMSZ belső jogi norma, előírásainak megtartása minden az intézménnyel kapcsolatba kerülő szereplőre nézve kötelező. 6

7 2.4.1 Személyi hatálya kiterjed az óvodába járó gyermekekre, közösségeikre a gyermekek szüleire, törvényes képviselőire a nevelőtestületre az intézményvezetőre, az intézményvezetés tagjaira a nevelőmunkát segítőkre és egyéb munkakörben dolgozókra az óvodának szolgáltatást nyújtókra az óvoda szolgáltatását igénybe vevőkre Területi hatálya kiterjed az óvoda épületére, illetve az ehhez tartozó intézményi területre az óvoda területén kívül szervezett, az óvodai nevelés idejében és keretében zajló program, esemény helyszínére az óvoda képviselete szerinti alkalom, külső kapcsolat esetén az alkalom helyszínére Időbeni hatálya kiterjed a fenntartó képviselő-testülete által meghatározott nyitvatartási időre az óvodai nevelés idejében és keretében zajló külön programok, események időtartamára, illetve az óvoda külső képviseleti alkalmainak időtartamára 2.5. A szabályzat érvényessége, módosítása, felülvizsgálata, közzététele Érvényessége Az SZMSZ az intézményvezető jóváhagyásával, az általa meghatározott napon lép hatályba és határozatlan időre szól. Ezzel egyidejűleg érvényét veszti az előzőleg hatályos SZMSZ Módosítására, felülvizsgálatára akkor kerül sor, ha: jogszabály írja elő a hivatkozott jogszabályokban, vagy az óvoda működési rendjében változás áll be a szülők, vagy a nevelőtestület minősített többséggel erre javaslatot tesz Közzététele az alábbi helyeken: vezetői iroda nevelői szoba 2.6.További, az adott intézmény működését meghatározó fontosabb jogszabályok: az alapító okiratban foglaltakat a jogszabályban megjelölt szerv vagy felügyeleti szerv által 7

8 jóváhagyott SZMSZ-ben részletezni kell [Ámr. 13/A (3) bekezdés] a Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló mindenkor hatályos törvények az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló évi LXXVII. törvény a szakképzésről szóló évi LXXVI. törvény a munkavédelemről szóló évi XCIII. törvény, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM-rendelettel a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló évi LXXXVI. törvény a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény végrehajtásáról szóló 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról szóló 137/1996. (VIII. 28.) Korm. rendelet az Országos képzési jegyzékről szóló 37/2003. (XII. 27.) OM-rendelet, valamint az Országos képzési jegyzékről és az Országos képzési jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 1/2006. (II. 17.) OM-rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM-rendelet 8

9 3.AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI Az alapító okirat alapján történt az alapadatok meghatározása. Általános rendelkezések Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 104. (1) bekezdés alapján a Magyar Államkincstár vezetett törzskönyvi nyilvántartásba került 2013.július 1-jén, Sokorópátka, Bakonytamási és Gic Községek Önkormányzata Egységes Óvodai-Bölcsődei Nevelési Intézményfenntartó Társulása. Székhelye: Sokorópátka, Öreg utca 1./A Az intézmény neve: Sokorópátkai Egységes Óvoda-Bölcsőde, Általános Művelődési Központ Az intézmény rövid neve: Sokorói Köznevelési és Közművelődési Intézmény OM azonosító: Székhelye: 9112 Sokorópátka, Öreg u. 1/A Elérhetősége: tel.:(96) , Az intézmény telephelyei, megnevezésük: 1. Sokorópátkai Egységes Óvoda Bölcsőde ÁMK 9112 Sokorópátka, Öreg u. 1. (711 hrsz.) Elérhetősége: tel.: (96) Közművelődési Intézmény és Könyvtár Intézményegység 9112 Sokorópátka, Öreg u. 49. (741 hrsz.) 3. Sokorói Köznevelési és Közművelődési Központ Gici Tagóvodája 8435 Gic, Zrínyi u. 1/1. (112 hrsz.) 4. Sokorói Köznevelési és Közművelődési Központ Bakonytamási Tagóvodája 8555 Bakonytamási, Kossuth utca 3. (323 hrsz.) A létrehozásáról rendelkező határozat: 2/2013.(V.31.)Kt.hat. hatályos: A jogszabályban meghatározott közfeladata: Alapfokú oktatás Intézmény típusa: Többcélú alapfokú köznevelési intézmény Alaptevékenysége: Államháztartási szakágazat: Óvodai nevelés 9

10 Az intézmény működési köre: a) Az egységes óvoda bölcsődei ellátás tekintetében: Sokorópátka Gic Bakonytamási közigazgatási területe. b) A Közművelődési Intézmény és Könyvtár tekintetében Sokorópátka község közigazgatási területe. Az intézmény körbélyegzője: A Magyar Köztársaság címere, a Sokorópátkai Egységes Óvoda- Bölcsőde ÁMK felirattal. Az intézmény alapítói jogokkal felruházott irányító és fenntartó szerve és székhelye: Sokorópátka,Bakonytamási és Gic Községek Önkormányzata Egységes Óvodai-Bölcsődei Nevelési Intézményfenntartó Társulása Sokorópátka, Öreg utca 1. Az intézmény besorolása: A tevékenység jellege szerint: közszolgáltató költségvetési szerv A közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény A feladat ellátásához kapcsolódó funkciója, gazdálkodási besorolás: önállóan működő Az intézmény jogállása: Az intézmény képviseletére jogosult: Az intézmény feladatai: Az intézmény a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 37. (1) bekezdése alapján önálló jogi személy. Az intézmény mindenkori vezetője. Az intézmény tevékenységi besorolása: Az intézmény alapfeladata szakfeladat szerint: Államháztartási szakágazat: Óvodai nevelés

11 4.AZ INTÉZMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGE JÚLIUS 1-JÉTŐL Óvodai intézményi közétkeztetés Iskolai intézményi közétkeztetés Munkahelyi étkeztetés Óvodai nevelés, ellátás Sajátos nevelési igényű, HH és HHH gyermekek óvodai nevelése,ellátása Bölcsődei ellátás Szociális étkeztetés Éttermi mozgó vendéglátás Közművelődési Intézmények,közösségi színterek működtetése Közművelődési tevékenységek és támogatásuk Könyvtári szolgáltatások Egyéb vendéglátás Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 5.AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSE A Sokorópátkai Egységes Óvoda-Bölcsőde Általános Művelődési Központ nevű intézmény a következő intézményegységekkel, illetve tagintézményekkel, telephellyel működik: 11

12 1. Sokorópátkai Egységes Óvoda Bölcsőde ÁMK Intézményegység 9112 Sokorópátka, Öreg u. 1. (711 hrsz.) Elérhetősége: tel.: (96) Közművelődési Intézmény és Könyvtár Intézményegység 9112 Sokorópátka, Öreg u. 49. (741 hrsz.) 2. Sokorói Köznevelési és Közművelődési Központ Gici Tagóvodája 8435 Gic, Zrínyi u. 1/1. (112 hrsz.) 3. Sokorói Köznevelési és Közművelődési Központ Bakonytamási Tagóvodája 8555 onytamási, Kossuth utca 3. (323 hrsz.) 6.INTÉZMÉNYEGYSÉGEK A Sokorópátkai Egységes Óvoda-Bölcsőde Általános Művelődési Központ által ellátott feladatok intézményegységenkénti bontásban: a. Sopkorópátkai Egységes Óvoda Bölcsőde ( 9112 Sokorópátka, Öreg u. 1.) Az óvodai bölcsődei nevelés, a gyermekek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magába foglaló foglalkozások keretében. Az intézményegység 2 csoportos, maximális létszám 2 csoport x 25 fő: 50 fő. b.közművelődési Intézmény és Könyvtár (9112 Sokorópátka, Öreg u. 49.) Szervezi a község fiataljainak és felnőtt lakosságának kulturális életét. Biztosítja a könyvtári ellátást a település lakosai számára. Tagintézmények: Gici Tagóvoda (8435 Gic, Zrínyi u. 1/1.) Az óvodai nevelés a gyermekek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magába foglaló foglalkozások keretében. A tagóvoda alapvető feladata az óvodai nevelés. A tagóvoda 1 csoportos, maximális létszám: 25 fő 12

13 Bakonytamási Tagóvoda (8555 Bakonytamási, Kossuth utca 3.) Az óvodai nevelés a gyermekek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magába foglaló foglalkozások keretében. A tagóvoda alapvető feladata az óvodai nevelés. A tagóvoda 1 csoportos, maximális létszám: 25 fő 7. AZ INTÉZMÉNY VEZETŐJÉNEK KINEVEZÉSI RENDJE, A KÖZALKALMAZOTTAK MUNKAJOGI HELYZETE: -A Sokorópátkai Egységes Óvoda-Bölcsőde ÁMK intézményvezető, nevelőtestületből és egyéb személyzetből áll. Az intézményvezető a nevelőtestület tagja. Az intézmény vezetőjét Sokorópátka, Bakonytamási és Gic Községek Önkormányzata Egységes Óvodai-Bölcsődei Nevelési Intézményfenntartó Társulásának Tanácsa határozott időre bízza meg a magasabb vezetői (intézményvezetői) feladatok ellátásával és gyakorolja felette a munkáltatói jogokat. A kinevezés előtt Gic és Bakonytamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének véleményét ki kell kérni. A tagóvoda vezetőit az intézmény vezetője (pályázat alapján Közokt tv. 33. (6) bekezdés) bízza meg és gyakorolja felettük a munkáltatói jogokat. A vezetők vezető beosztású közalkalmazottak. Az intézmény többi alkalmazottja tekintetében a munkáltatói jogokat az intézményvezető gyakorolja. A (a közokt tv. 33. (9) bekezdése alapján amennyiben az ÁMK önálló intézményegységekből áll, az egyes intézményegységek munkájának összehangolását az egyes intézményegységek azonos számú képviselőjéből álló igazgató tanács segíti). - A tagóvoda vezető felett a munkáltatói jogkört az ÁMK igazgató gyakorolja. A tagintézmény vezető megbízása előtt ki kell kérni Gic és Bakonytamási község polgármestereinek véleményét. Az intézménynél foglalkoztattak foglalkozási jogviszonya közalkalmazott, melyekre A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. tv. az irányadó. A közoktatási törvényből adódó feladatok Az intézmény tevékenységét szakmailag egységes szervezet keretében végzi. 13

14 Az intézményben a nevelés és oktatás pedagógiai (művelődési) program szerint folyik (Közokt tv. 33. (7) bek. alapján). A program a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé. Az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatát Sokorópátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hagyja jóvá. A szabályzatok jóváhagyása előtt Gic és Bakonytamási Község Önkormányzata Képviselőtestületének véleményét ki kell kérni. 8.AZ INTÉZMÉNY GAZDÁLKODÁSA Az intézmény az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából: részjogkörrel rendelkező költségvetési szerv Az intézmény feladatellátásához kapcsolódó funkciója szerint: önállóan működő költségvetési szerv A pénzügyi és gazdálkodási tevékenységét a Sokorópátka Község Önkormányzata, 9112 Sokorópátka, Öreg utca 1/A, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv látja el. Az intézmény és a Polgármesteri Hivatal közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét az irányító és felügyeleti szerv hagyja jóvá. Az intézményi alaptevékenység ellátását szolgáló vagyon: Az Általános Iskola, Egységes Óvoda- Bölcsőde, Közművelődési Intézmény és Könyvtár Általános Művelődési Központ alapfeladatainak ellátására az intézmény használatba adja az alábbi ingatlanokat Egységes Óvoda Bölcsőde (9112 Sokorópátka, Öreg u. 1.) 711. hrsz. Közművelődési Intézmény és Könyvtár (9112 Sokorópátka, Öreg u. 49.) 741. hrsz. Gici Tagóvoda (8435 Gic, Zrínyi u. 1/1.)112. hrsz. Bakonytamási Tagóvoda (8555 Bakonytamási, Kossuth utca 3.)323. hrsz. 14

15 A feladat ellátásához rendelkezésre állnak az intézményegységekben leltár szerint nyilvántartott tárgyi eszközök. Az ingatlanvagyont az intézmény leltára tartalmazza. A vagyon feletti rendelkezési jogosultság:a keletkező vagyontárgyak az ingatlan fekvése szerint illetékes önkormányzatot illetik meg. Az intézményegységek és a tagintézmény a rendelkezésükre álló vagyont nem jogosultak elidegeníteni, illetőleg biztosítékként felhasználni. Vállalkozói tevékenységet az intézmény nem folytat. Az intézmény gazdálkodó és társadalmi szervezetben nem vesz részt. Az intézmény helyiségeinek bérbeadása: Az intézmény a rendelkezésre álló ingatlanokon található helyiségeit az önkormányzatok vagyon hasznosításáról szóló mindenkori hatályos rendelet szabályai szerint jogosult bérletbe adni. Bérbeadásra akkor van lehetőség, ha az nem akadályozza az intézményegységben folyó nevelő, oktató és kulturális munkát, illetve a tagintézményben folyó nevelő-oktató munkát. 15

16 9.AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE Szervezeti felépítés: Intézményvezető közművelődési egység tagóvoda vezető óvodavezető- helyettes vezetője technikai személyzet óvodapedagógusok technikai személyzet óvodapedagógusok technikai személyzet Az intézmény működési rendjét meghatározó dokumentumok: 16

17 Az intézmény törvényes működését a hatályos jogszabályokkal összhangban az intézményi dokumentumok határozzák meg. Az intézmény felelős vezetője a közoktatási törvény 54. és 55. alapján az intézményvezető, aki felel az intézmény szakszerű és törvényes működésért, az ésszerű és takarékos gazdálkodásért, gyakorolja a munkáltatói jogokat, dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, melyet a jogszabály nem utal más hatáskörbe. A dolgozók foglalkoztatására, élet- és munkakörülményeire vonatkozó kérdésekben jogkörét a jogszabályban előírt egyeztetési kötelezettség megtartásával gyakorolja. Az intézményvezető képviseli az intézményt. Jogkörét esetenként, vagy az ügyek meghatározott körében a tagintézmény vezetőkre vagy az intézmény más közalkalmazottjára átruházhatja. Az intézmény vezetőjének feladatkörébe tartozik különösen: Felel az intézmény szakszerű és törvényes működéséért. Gondoskodik az ÁMK pedagógiai- művelődési programjában foglaltak megvalósításáról. Felelős az intézmény ellenőrzési, mérési rendszerének működtetésért. Irányítja és ellenőrzi az intézmény gazdálkodását, figyelemmel kíséri az üzemelés folyamatosságát és gazdaságosságát. Felelős a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettség teljesítésért. Gondoskodik a gyermekbalesetek megelőzésével, a nevelő és oktató munka biztonságos feltételeinek megteremtésével, a gyermekek egészségügyi vizsgálatával kapcsolatos, valamint a munka- és tűzvédelmei feladatok ellátásáról. Eleget tesz a jogszabályban előírt egyeztetési kötelezettségeknek. Gondoskodik az Óvoda-szék működési feltételeinek biztosításáról. Teljes körűen képviseli az ÁMK-t külső szervezetek előtt. Ellátja a jogszabályok által a vezető hatáskörébe utalt, és át nem ruházott feladatokat. 10.AZ INTÉZMÉNY VEZETÉSI SZERKEZETE, A VEZETŐK KÖZÖTTI FELADATMEGOSZTÁS Az ÁMK vezetés tagjai: az intézményvezető, intézményvezető-helyettes, a tagintézmény vezetők, az érdekképviseleti szerv vezetője. 17

18 Az intézmény vezetősége konzultatív, véleményező jogkörrel rendelkezik. Tagjai ellenőrzési feladatokat is ellátnak. Az intézmény vezetősége havi rendszerességgel megbeszélést tart Az intézményvezetői jogkörök átruházása: Az ÁMK- intézményvezető- az egyszemélyi felelősségének érvényesülése mellett a következő hatásköröket ruházza át: A képviseleti jogosultság köréből:az intézményegység, vagy tagintézmény szakmai képviseletét a tagintézmény vezetőkre A vezetők közötti feladatmegosztás: Tagintézmény vezetők: Vezetői megbízásukról az intézményvezető dönt, a munkáltatói jogokat az intézményvezető gyakorolja, Irányítják a szervezeti egységük szakmai munkáját, Döntenek az intézményegységük működésével kapcsolatos kérdésekben. Végzik a vezetők részére előírt ellenőrzéseket. Ellenőrzik és irányítják a belső pedagógiai szakmai munkát. A jogszabályban előírtaknak megfelelően végzik a tanügyigazgatással kapcsolatos teendőket. A tagintézmény vezetők végzik a gyermek és ifjúságvédelmi tevékenységgel és a tanuló és gyermek balesetekkel összefüggő feladatokat. A vezetők közötti munkamegosztás rendje a következő: Minden, az intézmény életét érintő kérdésben az intézményvezető a tagintézmény vezetők megbeszélést tartanak. A megbeszélést követően az intézményvezető dönt. 11. AZ INTÉZMÉNYEGYSÉGEK ÉS SZERVEZETI EGYSÉGEK KÖZTI EGYÜTTMŰKÖDÉS, VEZETŐKKEL VALÓ KAPCSOLATTARTÁS RENDJE Az intézmény vezetőjének az intézményben kell tartózkodnia mindaddig, amíg a gyermekek az intézményben tartózkodnak. A vezetők általában 16 óráig kötelesek az intézményben tartózkodni. 18

19 A tagintézményekben a tagintézmény vezetők látják el a felügyeletet. Ha az intézményben a vezetői megbízással rendelkezők távolléte nem teszi lehetővé az ügyelet ellátását, akkor a következő rend szerint történik a vezetők helyettesítése, illetve az ügyelet ellátása: Intézményvezető, hetente 5 nap. Tagintézmény vezetők: heti 5 nap Távollétük esetén a helyettesítés sorrendje a következő Tagintézményekben: A feladatra kijelölt óvónő. A kijelölt közalkalmazott felel az intézmény biztonságos működéséért. A közalkalmazott felelőssége, intézkedési jogköre az intézmény működésével, a gyermekek biztonságának megóvásával összefüggő azonnali döntést igénylő ügyekre terjed ki. A vezetők 3 napnál hosszabb ideig tartó akadályoztatása esetén a kijelölt közalkalmazott jogosult dönteni minden, az intézmény életét érintő kérdésben. A költségvetést érintő döntések előtt köteles kérni a fenntartó önkormányzat polgármesterének, vagy jegyzőjének írásos hozzájárulását. Ennek hiányában a költségvetést érintő kérdésekben nem hozhat döntést. 12. NYITVATARTÁSI REND A tanév során a Sokorópátkai Egységes Óvoda-Bölcsőde ÁMK hétfőtől péntekig 6.00 és óra között tart nyitva. Az óvoda épületében a nyitvatartási időn kívül csak előzetes bejelentés alapján lehet tartózkodni. Az intézmény a nevelés nélküli napokon zárva tart. Minimum 5 gyermek szülőjének kérése esetén a nevelés nélküli munkanapokon az óvoda felügyeletet biztosít. A kérést az intézmény vezetőjéhez kell benyújtani írásban. A nevelés nélküli munkanapok időpontjáról az óvoda a kitűzött időpont előtt tájékoztatja a szülőket. két héttel A munkarendet a felügyeleti szerv engedélyével az óvoda nyitva tartásának megfelelően az intézményvezető, mint a dolgozók munkáltatója állapítja meg. 19

20 Az óvoda nyitva tartását minden évben felülvizsgáljuk és a szülők igényeinek megfelelően szükség esetén a vonatkozó javaslatot a fenntartó felé módosításra benyújtjuk. A heti munkaidő minden dolgozó számára 40 óra. Az óvónők heti kötelező óraszáma, melyet a csoportban a gyerekek nevelésével töltenek 32 óra, a nevelőmunkára való felkészülés ideje heti 8 óra. Az intézményvezető heti kötelező óraszáma 10 óra. Az intézményvezető hétfőn és szerdán 12 órától 16 óráig, kedden, csütörtökön és pénteken 8 órától 16 óráig áll szülők és valamennyi érdeklődő rendelkezésére. Nyitva tartás: Gic- tagóvoda A napközi otthonos óvoda munkanapokon hétfőtől péntekig 7 óra 30 perc és 16 óra között tart nyitva. Az óvoda épületében a nyitvatartási időn kívül csak előzetes bejelentés és egyeztetés alapján lehet tartózkodni. Az ettől eltérő nyitvatartási rendről az intézmény vezetése előzetesen a nyitvatartási rend megváltozása előtt egy héttel tájékoztatja az érintetteket. Az intézmény a nevelés nélküli napokon zárva tart. Minimum 5 gyermek szülőjének kérése esetén a nevelés nélküli munkanapokon az óvoda felügyeletet biztosít. A kérést a tagintézmény vezetőhöz kell benyújtani írásban. A nevelés nélküli munkanapok időpontjáról az óvoda a féléves szülői értekezleteken ad tájékoztatást. Az óvoda - a szülő igénye alapján- a felügyeletre szoruló gyermek részére foglalkozást szervez. Az egyedi rendezvényekkel kapcsolatos nyitvatartási rend alkalmanként kerül meghatározásra. Az óvoda hivatalos ügyeleti rendje a következő: A tagintézmény vezetése munkanapokon 8 óra és 15 óra 30 perc közötti időben áll a szülők és valamennyi érintett rendelkezésére. Bakonytamási tagóvoda 20

21 A napközi otthonos óvoda munkanapokon hétfőtől péntekig 7 óra 30 perc és perc között tart nyitva. Az óvoda épületében a nyitvatartási időn kívül csak előzetes bejelentés és egyeztetés alapján lehet tartózkodni. Az ettől eltérő nyitvatartási rendről az intézmény vezetése előzetesen a nyitvatartási rend megváltozása előtt egy héttel tájékoztatja az érintetteket. Az intézmény a nevelés nélküli napokon zárva tart. Minimum 5 gyermek szülőjének kérése esetén a nevelés nélküli munkanapokon az óvoda felügyeletet biztosít. A kérést a tagintézmény vezetőhöz kell benyújtani írásban. A nevelés nélküli munkanapok időpontjáról az óvoda a féléves szülői értekezleteken ad tájékoztatást. Az óvoda - a szülő igénye alapján- a felügyeletre szoruló gyermek részére foglalkozást szervez. Az egyedi rendezvényekkel kapcsolatos nyitvatartási rend alkalmanként kerül meghatározásra. Az óvoda hivatalos ügyeleti rendje a tanítási idő alatt a következő: A tagintézmény vezetése munkanapokon 8 óra és 15 óra valamennyi érintett rendelkezésére. közötti időben áll a szülők és 13. AZ ÁMK LÉTESÍTMÉNYEINEK, HELYISÉGEINEK HASZNÁLATI RENDJE Az ÁMK intézményegységei a rendelkezésükre álló helyiségeket rendeltetésszerűen használják. A tornaterem az óvodai foglalkozási időben óvodai célokat szolgál. Az ÁMK helyiségeinek külső szervek által történő használata külön díjazás ellenében történik. Belépés, benntartózkodás azok részére, akik nem állnak jogviszonyban az ÁMK-val: Az ÁMK szolgáltatásainak igénybevétele a külső használók számára nyitottságot feltételez. Az intézményben való benntartózkodás azonban nem zavarhatja a nevelő, a nevelő-oktató munkát. A szülők fogadásának rendjét az éves munkaterv tartalmazza. 21

22 A közművelődési intézmény működéséért a megbízott vezető felel. A működés rendjét a 2. melléklet tartalmazza. Az intézményben nem tartózkodhat folyamatosan, engedély nélkül olyan személy, aki nem áll jogviszonyban az intézménnyel. A különböző áruk terjesztésével foglalkozó ügynök csak az intézményvezető vagy a tagintézmény vezetők előzetes engedélye alapján tartózkodhat az intézményben. Az ügynöki tevékenység kizárólag a nevelő- oktató munkával összefüggő áruk, vagy szolgáltatások forgalmazására terjedhet ki. Ügynököket csak előzetes egyeztetés után fogadunk. Az intézményben tilos a reklámtevékenység, kivéve, ha a reklám a gyermekeknek szól, és az egészséges életmóddal, a környezetvédelemmel, a társadalmi, közéleti tevékenységgel, illetve a kulturális tevékenységgel függ össze. Az egyedi rendezvényekkel kapcsolatos nyitvatartási rend alkalmanként kerül meghatározásra. Az intézmény hivatalos ügyeleti rendje: Az intézmény vezetése munkanapokon 7 óra 30 perc és 15 óra 30 perc közötti időben áll a szülők és valamennyi érintett rendelkezésére. 14.GAZDASÁGI SZERVEZET FELÉPÍTÉSE ÉS FELADATA [Ámr. 17. (4) bekezdés] Az intézmény gazdálkodása Az intézmény az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából: részjogkörrel rendelkező költségvetési szerv Az intézmény feladatellátásához kapcsolódó funkciója szerint: önállóan működő költségvetési szerv A pénzügyi és gazdálkodási tevékenységét a Sokorópátka Község Önkormányzata(Sokorópátka, Öreg u. 1.), mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv látja el. 22

23 Az intézmény és Sokorópátka Község Önkormányzata közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét az irányító és felügyeleti szerv hagyja jóvá. A szervezeti egységek vezetőjének azon jogosítványai, amelyek körében a költségvetési szerv képviselőjeként járhat el [Ámr. 13/A (3) bekezdés g) pont] A költségvetés tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos különleges előírások, feltételek [Ámr. 13/A (3) bekezdés j) pont] A belső ellenőrzési kötelezettség, az ellenőrzést végző személy, egység vagy szervezet jogállása, feladatai [193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről) 15. AZ INTÉZMÉNY VEZETÉSE Az óvodavezetés állandó tagjai 1. óvodavezető 2. helyettes Óvodavezető az óvoda egyszemélyi felelős vezetője felel: a költségvetési szerv szakszerű és törvényes működéséért, a takarékos gazdálkodásért, a pedagógiai munkáért, a gyermekvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért, a nevelőmunka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért, a gyermekbalesetek megelőzéséért, a gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért, a pedagógusi továbbképzési program, valamint az éves beiskolázási terv elkészítéséért, a pedagógusok továbbképzésének megszervezéséért, az ellenőrzési, mérési, értékelési és minőségirányítási program működtetéséért, gyakorolja a munkáltatói jogokat, dönt a költségvetési szerv működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály vagy kollektív szerződés nem utal más hatáskörbe, az alkalmazottak foglalkoztatására, élet- és munkakörülményeire vonatkozó kérdések tekintetében jogkörét jogszabályban előírt egyeztetési kötelezettség megtartásával gyakorolja, rendkívüli szünetet rendel el, ha rendkívüli időjárás, járvány, természeti csapás vagy más előreláthatatlan ok miatt a nevelési intézmény működése nem biztosítható, vagy az intézkedés elmaradása jelentős veszéllyel, helyrehozhatatlan kárral járna. Intézkedéséhez be kell szerezni a fenntartó egyetértését, illetve, ha ez nem lehetséges, a fenntartót haladéktalanul értesíteni kell. felel a közoktatási információs rendszerrel kapcsolatos tájékoztatási feladatokért, az 23

24 óvoda ügyintézésének, irat- és adatkezelésének, adattovábbításának szabályosságáért, felel a nemdohányzók védelmére előírt feltételek biztosításáért. Az óvodavezető kizárólagos hatáskörébe tartozik: a nevelőtestület vezetése, a pedagógiai munka irányítása, a tanügy-igazgatási döntések meghozatala, a munkáltatói döntések meghozatala, a kötelezettségvállalás, a kiadmányozási jogkör gyakorlása, közvetlenül irányítja az óvodavezető-helyettest, a technikai vagy kisegítő alkalmazottakat, fenntartó előtti képviselet. Az óvodavezető feladata: alkalmazotti és nevelőtestületi értekezletek előkészítése, vezetése, a döntések (állásfoglalások) végrehajtásának megszervezése és ellenőrzése, a nevelőmunka irányítása és ellenőrzése, a rendelkezésre álló költségvetés alapján az intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása, munkavállalói érdekképviseleti szervekkel, szülői szervezettel való együttműködés, a kötelezettségvállalási, munkáltatói és kiadmányozási jogkör gyakorlása, az intézmény külső szervek előtti teljes képviselete azon lehetőség figyelembevételével, hogy a képviseletre meghatározott ügyekben eseti vagy állandó megbízást adhat, jogszabályok által a vezető hatáskörébe utalt, és át nem ruházottfeladatok ellátása, a gazdálkodási feladatokban közreműködő óvodavezető helyettes, valamint a megbízott karbantartó munkájának közvetlen irányítása, az ellenőrzési, mérési, értékelési és minőségirányítási program működtetése, a szakmai munkaközösség működési feltételeinek biztosítása, a nemzeti és óvodai ünnepek méltó megünneplése, a gyermekek fejlődésével kapcsolatos tájékoztatás szervezése, a gyermekek felügyeletének megszervezése a nevelés nélküli munkanapokon, ha a szülők igénylik, a szülők írásbeli nyilatkozatának beszerzése minden olyan döntéshez, amelyből a szülőre fizetési kötelezettség hárul, az óvodai jelentkezés idejének és módjának nyilvánosságra hozatala a fenntartó által meghatározottak szerint, igazgatási feladatok ellátása a költségvetési szervbe felvett gyermekek nyilvántartása, az illetékes jegyző értesítése, ha olyan gyermeket vett fel, vett át, akinek lakóhelye nem az intézmény székhelyén van, a gyámhatóság értesítése, ha a felvételt a gyámhatóság kezdeményezte, 24

25 a tanköteles életkorba lépéskor a gyermek fejlettségével kapcsolatos igazolások kiadása, jogszabály szerinti javaslatok megtétele, a szülők értesítése az intézmény nyári zárva tartásáról, a nevelés nélküli munkanapokról, a felvétellel, átvétellel, az óvodai elhelyezés megszűnésével kapcsolatos döntésekről, az igazolatlan mulasztás következményeiről, a nyilvántartásból való törlésről, továbbá minden olyan intézkedésről, amire az értesítést a jogszabály előírja. Óvodavezető helyettes Feladata a vezetői tevékenységet az óvodavezető közvetlen irányítása mellett végzi, az óvodavezető akadályoztatása esetén korlátozott jogkörben el nem halasztható ügyek intézésével ellátja az óvodavezető helyettesítését, nevelési területen közreműködik a vezető által meghatározott tevékenység irányításában, közvetlenül szervezi, irányítja a pedagógiai munkát segítő alkalmazottak munkáját, szabadságok nyilvántartása, szabadságolási terv elkészítése. Felelős: a házi továbbképzések megszervezéséért, a munkarend, munkabeosztás elkészítéséért, a szülői szervezet (közösség) működésének segítéséért, valamint a helyettesítési beosztás elkészítéséért. Részletes feladatait a munkaköri leírás határozza meg. 16. A VEZETŐK KÖZÖTTI KAPCSOLATTARTÁS RENDJE Az óvodavezető és a helyettes kapcsolattartása folyamatos. A szükségleteknek és a konkrét feladatoknak megfelelő rendszerességgel, de legalább heti egy alkalommal megbeszélést tartanak. A vezetőséget havonta legalább egyszer össze kell hívni. Az összehívásról a vezető gondoskodik. A megbeszélésekre a tárgyalt napirend függvényében meg kell hívni: a szakmai munkaközösség vezetőjét, a szülői szervezet (közösség) képviselőjét, 17. AZ ÓVODAVEZETŐ VAGY A VEZETŐ-HELYETTES AKADÁLYOZTATÁSA ESETÉN A HELYETTESÍTÉS RENDJE 25

26 Az óvodavezetőt akadályoztatása esetén az azonnali döntést igénylő kizárólagos hatáskörben, valamint a gazdálkodási jogkörbe tartozó ügyek kivételével teljes felelősséggel az intézményvezető-helyettes helyettesíti. Az óvodavezető tartós távolléte esetén a kijelölt helyettes gyakorolja a kizárólagos jogkörként fenntartott hatásköröket is. Tartós távollétnek minősül a legalább kéthetes, folyamatos távollét ide nem értve az évi rendes szabadságot. Amennyiben az óvodavezető évi rendes szabadsága alatt nem elérhető (p. külföldi tartózkodás, egyéb ok), úgy a kizárólagos jogkörként fenntartott hatásköröket is a helyettes gyakorolja. A helyettes kiválasztása és megbízása az óvodavezető hatásköre. Az óvodavezető-helyettes megbízásakor a nevelőtestület véleményezési jogkörrel rendelkezik. Az óvodavezető és a helyettes egyidejű távolléte esetén a helyettesítés az óvodavezető által adott megbízás alapján történik, amiről a nevelőtestület tagjait és az alkalmazotti közösséget tájékoztatja. Egy-egy esetben, részfeladat intézésében, illetve halasztást nem tűrő ügyekben a megbízott óvónő járhat el (személyes, vagyonvédelem). A megbízás egy nevelési évre szól, a délelőtti és a délutáni műszakrendben dolgozó két óvónő részére. Intézkedési jogkörük a költségvetési szerv működésével, a gyermekek biztonságának megóvásával összefüggő, azonnali döntést igénylő ügyekre terjed ki. A különleges eseményekről az intézmény vezetőjét, vagy helyettesét a lehető legkorábbi időpontban értesíteni kell. 18. A TAGINTÉZMÉNNYEL VALÓ KAPCSOLATTARTÁS RENDJE A tagintézmény-vezető óvodapedagógus és az intézményvezető a szükségleteknek és a konkrét feladatoknak megfelelően rendszeresen, de legalább heti egyszeri alkalommal konzultálnak. A kapcsolattartás módja: személyesen illetve telefonon Szükség esetén rendkívüli megbeszélést szerveznek. Nevelőtestületi értekezleteken, a telephelyen dolgozó óvodapedagógusok is részt vesznek. Beszámoltatások havi rendszerességgel és félévente történik a Munkatervhez igazodva. Az intézményegység leltár felelőse felel az telephelyen lévő intézményi leltárba vett eszközök nyilvántartásáért, selejtezéséért, annak szakszerű használatáért. Pedagógiai célzatú látogatások alkalmával a kitűzött ütemterv szerint, vagy alkalomszerűen a módszertani egység megőrzése, hagyományok ápolása a cél. A belső ellenőrzés rendje és az Óvodai Éves Munkatervben foglaltak a mindenkor irányadóak a tagintézmény vonatkozásában is 26

27 19.AZ ÓVODA MŰKÖDÉSI RENDJE 19.1.A GYERMEKEK FOGADÁSA Nyitva tartás: napi 11 óra, ig Zárva tartás: a kapu és ig zárva van Heti munkarend: heti 5 nap, hétfőtől péntekig Nevelési év rendje: szeptember 01 augusztus 31-ig Szorgalmi időszak: szeptember 1-től május 31-ig Nyári, udvari élet: június 1-től augusztus 31-ig Rendezvények esetén: a nyitva tartást az óvodavezető engedélyezi Az óvoda folyamatosan üzemel, kivéve a Fenntartó rendelkezése alapján a nyári esetenként a téli zárás ideje alatt. A zárás alatt történik az óvoda szükség szerinti felújítása, karbantartása, a nagytakarítás. A tájékoztatást követően a szülők a zárás tudomásulvételét aláírásukkal igazolják. A nevelés nélküli munkanapokat az éves Munkatervben rögzítjük. Ezekről a Szülők hirdetmény formájában szeptemberben, de legalább 7 nappal korábban értesülnek. A törvény 5 nevelés nélküli munkanapról rendelkezik. A téli zárásról hirdetmény formájában legkésőbb december 01-ig értesülnek A nyári zárásról hirdetmény formájában legkésőbb február 15-ig értesülnek. Hivatalos ügyek intézése: kéthetente egy alkalommal, szerdai napokon, külön megállapított beosztás szerint 9-11-ig Az ügyeletet ellátókon kívül az intézmény többi dolgozója aznap szabadságát tölti. Étkezési díjak befizetése, minden hó 10 ig A VEZETŐK BENNTARTÓZKODÁSA, ÉS HELYETTESÍTÉSÜK RENDJE Az óvoda zavartalan működéséhez biztosítani kell a vezetői feladatok folyamatos ellátását. Ennek érdekében a vezető vagy a vezető helyettes az intézményben tartózkodik az óvoda nyitvatartási idejében. Az óvodavezető és a helyettes egyidejű távolléte esetén a helyettesítés az óvodavezető által adott megbízás alapján történik, amiről a nevelőtestület tagjait és az alkalmazotti közösséget tájékoztatja. Egy-egy esetben, részfeladat intézésében, illetve halasztást nem tűrő ügyekben a megbízott óvónő járhat el (személyes, vagyonvédelem). A megbízás egy nevelési évre szól, a délelőtti és a délutáni műszakrendben dolgozó két óvónő részére. Intézkedési jogkörük a költségvetési szerv működésével, a gyermekek biztonságának megóvásával összefüggő, azonnali döntést igénylő ügyekre terjed ki. A különleges 27

28 eseményekről az intézmény vezetőjét, vagy helyettesét a lehető legkorábbi időpontban értesíteni kell AZ ALKALMAZOTTAK BENNTARTÓZKODÁSÁNAK ÉS HELYETTESÍTÉSÉNEK RENDJE Óvodapedagógusok Az óvodapedagógus munkaideje: heti 40 óra, amit váltásban tölt le a gyermekekkel való közvetlen, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozásokra fordított, csoportban letöltendő munkaideje: heti 32 óra (kötött munkaidő) heti 4 órát köteles az intézményben tölteni a nevelést előkészítő, valamint egyéb pedagógiai feladatokkal, a nevelőtestület munkájában való részvétellel, gyakornok szakmai segítésével összefüggő feladatok ellátásával, de szükség esetén eseti helyettesítés rendelhető el ennek terhére a munkaidő fennmaradó részében a munkaideje beosztását, felhasználását további heti 4 óra maga jogosult meghatározni. kötött munkaidőben köteles a nevelési-oktatási intézményben tartózkodni, kivéve, ha kizárólag az intézményen kívül ellátható feladatot lát el. Az intézményvezető határozza meg az intézményen belüli, illetve az intézményen kívül teljesíthető feladatok körét. kötelezhető továbbá kötelező órájának letöltése után, valamint pihenőnapon is a 40 órás munkaidejének terhére az éves munkatervben rögzített feladatok elvégzésére (ünnepségek, rendezvények, fogadóórák, gyermekek értékelése, családokkal történő programok stb.) az óvoda teljes nyitvatartási idejében foglalkozásokat kizárólag óvodapedagógus tarthat Kötelessége: a munkaköri leírásban foglaltak maradéktalan ellátása. Az óvodavezető kötött munkaideje: heti 10 óra Az óvodavezető helyettes kötött munkaideje: heti 24 óra A gyakornok kötött munkaideje: heti 26 óra A pedagógiai munkát segítő alkalmazottak munkaideje: heti 40 óra Minden alkalmazottra kötelező érvényű: Szükség esetén minden alkalmazott változó telephelyen történő beosztás szerinti munkavégzésre kötelezhető. 28

29 A munkából való rendkívüli távolmaradást, illetve annak okát lehetőleg egy nappal előbb, de legkésőbb az adott munkanapon 7 óráig köteles jelenteni az intézményvezetőnek vagy a helyettesnek, hogy a helyettesítésről intézkedhessen. Az alkalmazottak munkaidőben csak különlegesen sürgős esetekben vezetői engedéllyel hagyhatják el az intézményt. Munkaidő beosztását az óvoda vezetőjének előzetes engedélyével, a csere lebonyolítási módjának megjelölésével cserélheti csak el. Munkáját köteles személyesen, az általában elvárható szakértelemmel és gondossággal, a munkájára vonatkozó szabályok, előírások, utasítások és szokások szerint végezni. A munkahelyen minden dolgozónak a munkakörére megállapított munkaidő kezdete előtt legalább perccel meg kell jelennie munkavégzésre alkalmas állapotban, annak érdekében, hogy napi teendőit megfelelően előkészítse, továbbá munkaidejének letelte utáni 15 percben az aznap használt eszközeit a szertári rendnek megfelelően elhelyezze. A munkavállaló részére, ha a beosztás szerinti napi munkaidőa 6 órát meghaladja, 20 perc munkaközi szünetet kell biztosítani.a munkaközi szünetet a munkavégzés megszakításával kell kiadni legalább három, legfeljebb hat óra munkavégzést követően. A munkaközi szünet nem munkaidő. Az alkalmazottak helyettesítésének megszervezése Az óvodapedagógusok helyettesítése elsősorban a saját csoportban történik tartós hiányzás esetén törekedve arra, hogy a helyettesítő személye lehetőleg ne változzon. Előre nem tervezett, váratlan események bekövetkezésekor a helyettesítés meghatározott rend szerint működik a mindenkori Munkaidő beosztásban rögzítetteknek megfelelően. (H1 és H2 jelöléssel) A helyettesítő kijelölésénél figyelembe kell venni az egyforma terhelést mind az óvodapedagógusok, mind a technikai dolgozók esetében is. Szükség esetén a telephelyek közötti változó munkahelynek megfelelő beosztás lehetséges. A csoportok összevonása 25 főig lehetséges. A technikai dolgozók munkabeosztását az óvoda teljes nyitva tartása, valamint a munkakörbe utalt munkák elvégzésének szükségessége szabja meg. A technikai dolgozók munkájukat változó munkahelyen végzik a vezető utasítása szerint. Szempont a takarékosság és az egyforma terhelés is A CSOPORTÖSSZEVONÁS ELVEI Összevont csoport: ig, du.: ig. Nyári időszakban a csoportok a nap folyamán összevontan működnek. Minden csoportösszevonásra a vezető, vagy helyettes indokolt esetben javaslatot tehet. 29

30 BELÉPÉS ÉS BENNTARTÓZKODÁS AZOK RÉSZÉRE, AKIK NEM ÁLLNAK JOGVISZONYBAN AZ INTÉZMÉNNYEL Az intézménnyel jogviszonyban nem álló személyek az óvodai munkatársaknak jelentik be, hogy milyen ügyben jelentek meg az intézményben. Az óvodai dolgozó a feladatkörét meghaladó ügyekben jelentkező külső személyeket az intézményvezetőnek/helyettesének jelenti be. A fenntartói, szakértői, szaktanácsadói, szakszolgálati, szakmai szolgáltatói, és az egyéb hivatalos látogatás az intézmény vezetőjével történt egyeztetés szerint történik. Az óvodai csoportok látogatását más személyek részére kivételes és indokolt esetben az óvodavezető engedélyezi. Az ételszállítás a konyhához tartozó bejáraton keresztül a megállapodás szerinti időben történik. A konyhában csak az oda beosztott alkalmazottak tartózkodhatnak. Az intézmény által szervezett, valamint a szülők részvételével tartott rendezvények alkalmával az intézmény helyiségeinek használati rendjét az intézmény vezetője állapítja meg. 20.A REKLÁMTEVÉKENYSÉG SZABÁLYAI Az intézményben tilos a reklámtevékenység, kivéve, ha az a gyerekeknek szóló egészséges életmóddal, a környezetvédelemmel, a társadalmi, közéleti tevékenységgel, illetve kulturális, oktatási tevékenységgel függ össze. A reklámok elhelyezésére, terjesztésére kizárólag az intézményvezető adhat engedélyt. 21.AZ ÜNNEPEK ÉS MEGEMLÉKEZÉSEK RENDJE, A HAGYOMÁNYOK ÁPOLÁSÁVAL KAPCSOLATOS FELADATOK Az ünnepélyek, megemlékezések csoportonként, illetve közösen szervezhetők. Lehetőség szerint a belső termek is az ünnepekhez méltó díszítést kapnak. Az ünnepet kellő időt biztosítva a felkészülésre az óvónő a gyerekek számára érthető tartalommal, formával tegye emlékezetessé, bensőségessé. A gyermekközösséggel kapcsolatos megemlékezéseket, hagyományokat különböző szervezési formában az éves óvodai munkaterv tartalmazza, amit az óvónők saját csoportjukban egyedivé alakítanak, konkretizálnak. Az intézményi szervezés igyekszik lehetővé tenni, hogy nyílt rendezvényeken a szülők együtt ünnepelhessenek gyermekeikkel. A helyi nevelési programban nem szereplő kirándulásokkal, mozi-, színház-, múzeumlátogatásokkal igyekszik az óvoda színesebbé tenni a gyermekek óvodai életét. (előzetes megbeszélés alapján). A kiránduláshoz a szülő/gondviselő írásos beleegyezése szükséges. 30

31 A gyerekek hagyományos ünnepei az intézményben: Farsang Húsvét Anyák napja Évzáró Gyermeknap Ballagás Ősz-búcsúztató Mikulás Advent Karácsony csoportokban megemlékezések a gyermekek születés- és névnapján A testület hagyományos ünnepei, eseményei: nyugdíjba menő munkatárs búcsúztatása munkába lépők köszöntése névnapok megköszöntése közös kirándulás alkalomszerűen adventi közös készülődés Karácsony Hagyományos rendezvényeink: évzárásként közös nagy óvodai kirándulás az óvodai csoportokkal farsangi mulatság Ősz-búcsúztató ünnepség Évzáró és ballagási ünnepségek Őszi faültetés, kertrendezés - szülők bevonásával Tavaszi nagytakarítás udvari rendezvény - szülők bevonásával Az intézmény hagyományápolásának körébe tartozó konkrét események, rendezvények nevét az óvodai Pedagógai Program tartalmazza. A hagyományápolással kapcsolatos feladatok célja az intézmény meglevő hírnevének megőrzése, illetve növelése. A hagyományápolás elsősorban a nevelőtestület feladata, mely tagjainak közreműködésével, valamint az óvodával jogviszonyban álló gyermekek és szüleikbevonásávalgondoskodik arról, hogy az intézmény hagyományai fennmaradjanak. Feladata továbbá hogy a meglévő intézményi hagyományok ápolásán túl a városi hagyományápolás és hagyományőrzés megmozdulásaiba is aktívan bekapcsolódjon. 31

32 A hagyományápolás érvényesülhet továbbá az intézmény: jelképhasználatával (zászló, jelvény, logo), a gyermekek ünnepi viseletével, az intézmény belső dekorációjával. A lobogózás szabályai132/2000. (VII. 14.) Korm. rendelet Az intézmény kötelessége, hogy a Magyar Köztársaság nemzeti jelképét a szabványügyi előírásoknak megfelelő, nemzeti zászlót kitűzze. Kötelessége továbbá, hogy a nemzeti jelkép tekintélyének megőrzése érdekében rendszeresen, legalább háromhavonta tisztítsa, környezetét esztétikusan, lobogóhoz méltóan alakítsa. A zászlót évente, de súlyos megrongálódása esetén haladéktalanul cserélni kell. A törvény előírásainak való megfelelés az intézményvezető feladata. 22.A PEDAGÓGIAI MUNKA BELSŐ ELLENŐRZÉSE A belső ellenőrzés legfontosabb feladata az óvodában folyó pedagógiai tevékenység hatékonyságának mérése. A pedagógiai munka belső ellenőrzése a nevelési intézmény valamennyi pedagógiai tevékenységére kiterjed. A pedagógiai munka belső ellenőrzésének célja az esetlegesen előforduló hibák mielőbbi feltárása, majd a feltárást követő helyes gyakorlat megteremtése. Az ellenőrzés célja másrészről a pedagógiai munka hatékonyságának fokozása. Az ellenőrzési tervet az óvodavezető-helyettes és a szakmai munkaközösség javaslatai alapján az óvodavezető készíti el. Az ellenőrzési terv tartalmazza az ellenőrzés területét, módszerét és ütemezését. Az ellenőrzési tervet az óvodában nyilvánosságra kell hozni (az éves munkaterv része). Az ellenőrzési tervben nem szereplő rendkívüli ellenőrzésről az óvodavezető dönt. Rendkívüli ellenőrzést kezdeményezhet: az intézményvezető-helyettes, a szakmai munkaközösség, és a szülői szervezet is. Az intézményvezető minden pedagógusmunkáját legalább egy alkalommal értékeli a nevelési év során. Az egyes nevelési területek ellenőrzésébe bevonhatja: az intézményvezető-helyettest, 32

33 a szakmai munkaközösség vezetőjét, a gyermekvédelmi felelőst, a szakértői névjegyzékben szereplő szakértőt. Az ellenőrzés formái: nevelőmunka gyakorlatának ellenőrzése, beszámoltatás, írásbeli dokumentációk ellenőrzése, speciális felmérések, vizsgálatok. Az ellenőrzés tapasztalatait az érintettekkel ismertetni kell, akik arra írásban észrevételt tehetnek. A tanévzáró értekezleten értékelni kell a pedagógiai munka belső ellenőrzésének eredményeit, illetőleg az ellenőrzés általánosítható tapasztalatait, megállapítva az esetleges hiányosságok megszüntetéséhez szükséges intézkedéseket. 23. A RENDSZERES EGÉSZSÉGÜGYI FELÜGYELET ÉS ELLÁTÁS RENDJE A gyermekek rendszeres egészségügyi felügyeletét mint ingyenesen igénybe vehető szolgáltatást az intézmény biztosítani köteles. Ennek keretében gondoskodnia kell arról, hogy az óvodába járó gyermekek évenként legalább egyszer fogászati, szemészeti és belgyógyászati vizsgálaton vegyenek részt. Az óvoda-egészségügyi ellátást nyújtók köre: az óvodai gyermekorvos a védőnő a fogorvos esetenként a fogászati asszisztens Az intézménnyel jogviszonyban lévő gyermekek intézményen belüli egészségügyi gondozását az intézménybe járó orvos és védőnő látja el. A körzeti védőnő egyeztetés szerint látogatja az intézményt. Az intézményvezető feladatai az egészségügyi ellátás keretében: biztosítja az orvosi és védőnői munka feltételeit, gondoskodik a szükséges pedagógusi felügyeletről, szükség szerint a gyermekek vizsgálatokra történő előkészítéséről. A fenntartó által biztosított feltételek mellett az óvodában évente egy alkalommal fogorvosi és szemészeti szűrés történik. 33

Keszthelyi Életfa Óvoda 8360 Keszthely, Vaszary Kolos u. 12. Szervezeti és Működési Szabályzat. Életfa Óvoda

Keszthelyi Életfa Óvoda 8360 Keszthely, Vaszary Kolos u. 12. Szervezeti és Működési Szabályzat. Életfa Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat Életfa Óvoda 2013 Keszthelyi Életfa Óvoda Intézmény OM - azonosítója: Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások:

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Kőbányai Kékvirág Óvoda 1107 Budapest X. Kékvirág u. 5 Ügyiratszám: Szervezeti és Működési Szabályzata 2015 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 3. 1. 2. 3. 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDSÉI SZABÁLYZAT HATÁLYA AZ

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Pitypang Sport Óvoda 2092 Budakeszi, Zichy Péter u. 31. Tel. /fax: 06-23/ 451-505 E-mail: postmaster@pitypangovi.t-online.hu OM 032936 Szervezeti és Működési Szabályzata Budakeszi, 2015. február 12. 0

Részletesebben

CECEI ÓVODA INTÉZMÉNYÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

CECEI ÓVODA INTÉZMÉNYÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A CECEI ÓVODA INTÉZMÉNYÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. 09. 01. Készítette: Mészáros Istvánné Óvodavezető Kelt: 2015. 08. 26. Jóváhagyta: Cecei Óvoda és Tagintézményének Nevelőtestülete

Részletesebben

Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde. OM azonosító: 202287 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Készítette: Tarr Ágnes intézményvezető

Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde. OM azonosító: 202287 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Készítette: Tarr Ágnes intézményvezető Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 202287 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Tarr Ágnes intézményvezető 2015 TARTALOM 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda 3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13. OM azonosító: 028500 Módosított és egységes szerkezetbe foglalt SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Micskiné Bodó Erzsébet

Részletesebben

Sárbogárdi Zengő Óvoda. Szervezeti és Működési. Készítette: Huszárné Kovács Márta

Sárbogárdi Zengő Óvoda. Szervezeti és Működési. Készítette: Huszárné Kovács Márta Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 Készítette: Huszárné Kovács Márta 1 S zerveze ti és működési szabályzat TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés...3 II. Intézményi alapadatok...6 III. A működés rendje...8 IV.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. OM azonosító: 202143

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. OM azonosító: 202143 Halmaji Kastély Óvoda, Petőfi Sándor Közösségi Ház és Könyvtár 3842. Halmaj Táncsics út 8. Tel.: 06-46-574-226 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 202143 KÉSZÜLT: Halmaj, 2013. március 30.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata 2013.

Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. Lábodi Csicsergő Óvoda 7551 Lábod, Vasút u. 7. Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. Intézmény OM - azonosítója: 202217 Készítette: Vida Tünde óvodavezető Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló

Részletesebben

GYÁLI TULIPÁN ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

GYÁLI TULIPÁN ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Határozati szám: 3/2015 Iktató szám: 518/2015. GYÁLI TULIPÁN ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tartalomjegyzék 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. 1. Célja, tartalma 4 I. 2. Jogszabályi háttér 4 I.

Részletesebben

ÓFEHÉRTÓI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ÓFEHÉRTÓI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ÓFEHÉRTÓI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA K é s z í t e t t e : S z a b ó J á n o s n é Á M K i g a z g a t ó 2 0 1 5. 08. 17. 1 A szervezeti és működési szabályzat készítésének

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1193 Budapest Csokonai u. 5 Intézmény OM - azonosítója: Készítette: 034703.. Benkőné Sipos Erika Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: P.H. 2014/2015.

Részletesebben

6.4.4. A kiadmányozás eljárásrendje, képviselet szabályai:... 29 6.4.5. Szakmai munkaközösség vezető... 29 7. A SZERVEZETI EGYSÉGEK, ÉS A SZERVEZETI

6.4.4. A kiadmányozás eljárásrendje, képviselet szabályai:... 29 6.4.5. Szakmai munkaközösség vezető... 29 7. A SZERVEZETI EGYSÉGEK, ÉS A SZERVEZETI Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK:... 5 1.1. Eljárásjogi megfelelőség... 5 1.2. Az SZMSZ jogszabályi alapja... 6 2.AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK.. 7 2.1.Általános információk

Részletesebben

OM azonosító: 029991 INTÉZMÉNYI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

OM azonosító: 029991 INTÉZMÉNYI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM azonosító: 029991 INTÉZMÉNYI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Pekarek Istvánné Óvodavezető Jóváhagyta: Alapi Óvoda Nevelőtestülete Hatályos: 2015. 10. 01. Tartalom 1. rész Az alapító okiratban

Részletesebben

APRÓK FALVA ÓVODA SZABÁLYZATA

APRÓK FALVA ÓVODA SZABÁLYZATA Székhely: 1185 Budapest, Barcika tér 8. OM azonosító: 034652 E-mail cím: ovoda@aprokfalva18.hu Honlap:www.aprokfalva.hu APRÓK FALVA ÓVODA SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: Határozatlan időre

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ikt.sz.: 52/519/2015. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 II. A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV JELLEMZŐI... 5 III. A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV SZERVEZETI, IRÁNYÍTÁSI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI

Részletesebben

Bevezető. szervezeti és működési szabályzatot

Bevezető. szervezeti és működési szabályzatot Bevezető Az intézmény jogszerű működésének biztosítása, a zavartalan működés garantálása, a gyermeki jogok érvényesülése, a szülők, a gyermekek és pedagógusok közötti kapcsolat erősítése, az intézményi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2015. augusztus 03. készítette: Buc-Horváth Gabriella óvodavezető I. Bevezetés A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 24. (1) bekezdésében kapott

Részletesebben

DUNAKESZI PIROS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

DUNAKESZI PIROS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA DUNAKESZI PIROS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 037 265 DUNAKESZI, 2015. december 12. Tartalom I. Általános rendelkezések, a működés célja, a nevelési intézmény általános jellemzői:

Részletesebben

Kispesti Napraforgó Óvoda 1194 Budapest, Karinthy Frigyes u. 6. Tel.: 2824526 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Kispesti Napraforgó Óvoda 1194 Budapest, Karinthy Frigyes u. 6. Tel.: 2824526 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Kispesti Napraforgó Óvoda 1194 Budapest, Karinthy Frigyes u. 6. Tel.: 2824526 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 034696.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862

DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 2013 1 A Szervezeti és Működés Szabályzat tartalomjegyzéke Bevezetés 3 1.Az SZMSZ célja, tartalma 3 2.Jogszabályi

Részletesebben

Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten

Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014 Felülvizsgálat: 2014. szeptember hónap 1 TARTALOM 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja

Részletesebben

Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda

Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat Hatályos: 2013. április 01. Készítette: Aradvári Mihályné óvodavezető Kelt: Tatabánya, 2013. március 22. Intézmény neve: Bánhidai Szent Erzsébet

Részletesebben

A Danubia Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2013. április 1.

A Danubia Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2013. április 1. A Danubia Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. április 1. 1 A Danubia Alapfokú Művészeti Iskola nevelőtestülete a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. -ában valamint

Részletesebben

ZÖLD ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BÁLYZATA

ZÖLD ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BÁLYZATA ZÖLD ÓVODA 2100, GÖDÖLLő,BATTHYÁNY L.U.34-36. TEL: 06 28 510-750 06 20 9 173 423 E-MAIL:ZOLDOVI@GMAIL.COM ZÖLD ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BÁLYZATA KÉSZÍTETTE: TIBORCZNÉ GARAI KATALIN ÓVODAVEZETő

Részletesebben

BÁCSALMÁS KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

BÁCSALMÁS KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BÁCSALMÁS KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011 Tartalomjegyzék BÁCSALMÁS KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS...1 ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE...1 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Göröghné Bocskai Éva óvodavezető Alkalmazotti közösség elfogadásának dátuma:2013.08. 30. Az SZMSZ hatályba lépése:2013.09.01. Ph.. aláírás 1 Bevezető Az intézmény

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napsugár Óvoda OM 034658 1188 Budapest Eke u. 16. 295-0495 napsugar@napsugarovoda18.hu Iktató szám: SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Székhely: Napsugár Óvoda 1188. Budapest, Eke utca 16. OM azonosító:

Részletesebben

Tunyogi Pedagógiai Szakszakszolgálat

Tunyogi Pedagógiai Szakszakszolgálat Tunyogi Erzsébet Gyógyító Játszóház Alapítvány a Halmozottan Sérült Gyermekekért (1077 Budapest Bethlen Gábor utca 8. I/6 fenntartásában lévő Tunyogi Pedagógiai Szakszakszolgálat (1064 Budapest, Rózsa

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kerekerdő Óvoda 1097. Budapest, Vágóhíd u. 35-37. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A nevelőtestület közreműködésével készítette: Szencz Mátyásné óvodavezető Budapest 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

AZ ÖRÖMHÍRVÉTEL GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata

AZ ÖRÖMHÍRVÉTEL GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata AZ ÖRÖMHÍRVÉTEL GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata Készítette: Tóth Ottóné óvodavezető Sárospatak, 2015 Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.1 A szabályzat hatályba lépése:...

Részletesebben

RÁKOSMENTI MÁKVIRÁG ÓVODA

RÁKOSMENTI MÁKVIRÁG ÓVODA RÁKOSMENTI MÁKVIRÁG ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ikt. sz.: 40/630/2015 Készítette: Horváth Mária intézményvezető Pedagógiai-szakmai ellenőrzés és pedagógus minősítő szakértő Hatálybalépés dátuma:

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Borzavári Manókert Óvoda 8428 Borzavár, Hóvirág u. 8. Tel.:88/468-021 Szervezeti és Működési Szabályzat Intézmény OM - azonosítója: 036973 Készítette: A nevelőtestület Legitimációs eljárás - Az érvényességet

Részletesebben

ARANYLÓ NAPRAFORGÓ ALAPÍTVÁNYI ÓVODA ÉS TELEPHELYEI: SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ARANYLÓ NAPRAFORGÓ ALAPÍTVÁNYI ÓVODA ÉS TELEPHELYEI: SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ARANYLÓ NAPRAFORGÓ ALAPÍTVÁNYI ÓVODA (1149 Budapest, Pósa L. u. 61.) ÉS TELEPHELYEI: MEGGYESKERT ÓVODA (3530 Miskolc, Meggyesalja u. 31.) CSIPERKE ÓVODA (8000 Székesfehérvár, Gorkij utca 32.) KÉK PINGVIN

Részletesebben

430/2015. (XI.19.) Kt. határozat melléklete ALGYŐI SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 2015. November 03.

430/2015. (XI.19.) Kt. határozat melléklete ALGYŐI SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 2015. November 03. 430/2015. (XI.19.) Kt. határozat melléklete ALGYŐI SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. November 03. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Algyői Szivárvány Óvoda 6750 Algyő, Kastélykert

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Debreceni SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskolája és Szakiskolája 4027 Debrecen, Vénkert u.2. (52) 413113, (52) 413255, fax: (52) 413113 Email: kereskedelmi.debrecen@gmail.com,suli430@keridebr.sulinet.hu,

Részletesebben

Intézmény neve: Óvoda. Mesevirág- Gyermekvilág. Szabályzat típusa:

Intézmény neve: Óvoda. Mesevirág- Gyermekvilág. Szabályzat típusa: Intézmény neve: Mesevirág-Gyermekvilág Óvoda Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési szabályzat- a dőlt betűs módosításokkal egységes szerkezetben Intézmény székhelye, címe: 2000 Szentendre, Rózsa

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzata

Szervezeti és működési szabályzata Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és működési szabályzata Újszász, 2013. szeptember 30. Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 4 2. Az intézmény általános jellemzői és általános rendelkezései... 4 2.1.

Részletesebben

NYERGESÚJFALUI NAPSUGÁR ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

NYERGESÚJFALUI NAPSUGÁR ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA NYERGESÚJFALUI NAPSUGÁR ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Érvényes: Rábl Krisztina 2015. szeptember 01-től 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1.Az alaptevékenységre vonatkozó jogszabályok

Részletesebben

A BÁRCZI GÉZA ÁLTALÁNOS

A BÁRCZI GÉZA ÁLTALÁNOS Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat B á r c z i G é z a Á l t a l á n o s I s k o l a 1039 Budapest, Bárczi Géza u. 2. 243-1509 453-2039 Ema il: ba rcz i-a@kszk i.ob uda.h u Honlap unk: www.bar czigai.s ulinet.hu

Részletesebben

Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Középiskolája. Szervezeti és működési szabályzat 2015.

Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Középiskolája. Szervezeti és működési szabályzat 2015. Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Középiskolája Szervezeti és működési szabályzat 2015. Tartalomjegyzék PREAMBULUM... 4 KÜLDETÉSNYILATKOZAT... 5 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA 4031. Debrecen, Angyalföld tér 4. OM azonosító: 030914

HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA 4031. Debrecen, Angyalföld tér 4. OM azonosító: 030914 HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA 4031. Debrecen, Angyalföld tér 4. OM azonosító: 030914 SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATA Debrecen, 2013. március 25. A Szervezeti és Működési Szabályzat az alábbi jogszabályok és rendeletek

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Cím: 1203 Ady Endre utca 79. OM azonosító: 202929 Készítette: Elfogadta: Polcz-Csiszár Katalin Nevelő testület Csodaovi Nonprofit Kft. fenntartó Érvényes: a jóváhagyás

Részletesebben

Kaposvári Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata

Kaposvári Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata KAPOSVÁRI BAJCSY- ZSILINSZKY UTCAI KÖZPONTI ÓVODA 7400 KAPOSVÁR, BAJCSY- ZS. U. 20. OM: 033742 bajcsy.ovoda@cbn.hu Tel. Fax.: 0682/526-764 Kaposvári Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvoda Szervezeti és

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM: 030796 Derecske 2015 TARTALOM 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 1.1. Az SZMSZ célja... 6 1.2. Az SZMSZ jogszabályi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT RISKÓ IGNÁC ÓVODA 4765 CSENGER HONVÉD UTCA 22.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT RISKÓ IGNÁC ÓVODA 4765 CSENGER HONVÉD UTCA 22. . SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT RISKÓ IGNÁC ÓVODA 4765 CSENGER HONVÉD UTCA 22. Készítette: Katona Gyuláné Intézmény OM - azonosítója: 202324 intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet

Részletesebben

PUSZTADOBOSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

PUSZTADOBOSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 0 PUSZTADOBOSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015 Tartalomjegyzék A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya... 4 Az intézmény általános jellemzői...

Részletesebben

Napköziotthonos Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Napköziotthonos Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napköziotthonos Óvoda 3044 Szirák Róth Johanna út 1. Tel.: 32/485-035 email: szirakovi @citromail.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szirák, 2013. március 4. Készítette: Bajnócziné Bognár Erika Óvodavezető

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. Fővárosi Önkormányzat Óvodája SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA - 0 -

Szervezeti és Működési Szabályzat. Fővárosi Önkormányzat Óvodája SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA - 0 - SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015-0 - Bevezető A, mint költségvetési szerv (továbbiakban: az óvoda) szervezetét, feladatai ellátásának részletes belső rendjét és módját, valamint belső és külső kapcsolataira

Részletesebben

A szervezeti és működési szabályzat jogszabályi alapja

A szervezeti és működési szabályzat jogszabályi alapja 1 A szervezeti és működési szabályzat jogszabályi alapja 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről 2012. évi CXXIV. törvény a nemzeti köznevelésről szóló törvény módosításáról 20/2012. (VIII. 31.)

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Debreceni Tankerülete 082064 Szilágyi Dániel Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola, Szakiskola 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Gyula Város Önkormányzatának Alapfokú Oktatási, Művészetoktatási, Sportiskolai és Pedagógiai Szakszolgálati Intézménye SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Tartalomjegyzék I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat módosítással egységes szerkezetben

Szervezeti és Működési Szabályzat módosítással egységes szerkezetben 1108 B u d a p e s t Újhegyi sétány 5-7. Ügyiratszám: 467-I/2013 Szervezeti és Működési Szabályzat módosítással egységes szerkezetben 2013. szeptember 30. Baloghné Stadler Irén óvodavezető Budapest, 2

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZABADKÍGYÓSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZABADKÍGYÓSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZABADKÍGYÓSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések 5 1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja 5 2.Az alkalmazottak köre,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Boldogfalva Óvoda 4025 Debrecen, Boldogfalva u. 3/a. 4014 Debrecen, Manninger u. 6. Tel.: 52/315-723, 52/537-147, 52/537-148, 52/442-177 Fax: 52/315-723 E-mail:boldogfalva@ovoda.debrecen.hu http: boldogfalvaovi.hu

Részletesebben

BAJZA UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 034895. Szervezeti és Működési Szabályzat BUDAPEST 2013.

BAJZA UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 034895. Szervezeti és Működési Szabályzat BUDAPEST 2013. BAJZA UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 034895 Szervezeti és Működési Szabályzat BUDAPEST 2013. Tartalomjegyzék I. Bevezető 4. oldal II. Az intézmény általános jellemzői II./1. A közoktatási intézmény jellemzői

Részletesebben

KINCSEM ÓVODA OM AZONOSÍTÓ: 032821

KINCSEM ÓVODA OM AZONOSÍTÓ: 032821 KINCSEM ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM AZONOSÍTÓ: 032821 Készítette: Szőke Zsófia óvodavezető 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1 I. Általános szabályozási felhatalmazás 3. II. Az intézmény általános

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Körösladányi ÁMK Zöldág Napköziotthonos Óvodája SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Körösladány, 2013. szeptember 01. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája 5516 Körösladány,

Részletesebben

5.3.2. Az elektronikus úton előállított, papíralapú nyomtatványok hitelesítési rendje... 21 5.4. Teendők bombariadó és egyéb rendkívüli események

5.3.2. Az elektronikus úton előállított, papíralapú nyomtatványok hitelesítési rendje... 21 5.4. Teendők bombariadó és egyéb rendkívüli események Tartalom 1. Általános rendelkezések... 7 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 7 1.2. A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása, megtekintése... 8 2. Az

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Kiszombor Mikrotérség Karátson Emília Napköziotthonos Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat 2015. TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések 1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat célja

Szervezeti és működési szabályzat célja I. Szervezeti és működési szabályzat célja A Közoktatási Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata határozza meg az intézmény szervezeti felépítését, az intézményi működés belső rendjét. Tartalmazza

Részletesebben

T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M

T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A 2 0 1 5 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Kossuth Lajos Általános Iskola 3441 Mezőkeresztes Összekötő út 28 Telefon: 06-49-530-008, Fax: 06-49-530-009 Email: suli2319@miskolc.sulinet.

Kossuth Lajos Általános Iskola 3441 Mezőkeresztes Összekötő út 28 Telefon: 06-49-530-008, Fax: 06-49-530-009 Email: suli2319@miskolc.sulinet. Kossuth Lajos Általános Iskola 3441 Mezőkeresztes Összekötő út 28 Telefon: 06-49-530-008, Fax: 06-49-530-009 Email: suli2319@miskolc.sulinet.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Mezőkeresztes, 2011. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Nefelejcs Óvoda 2118 Dány, Tavasz u.4. Telefon: (28)464 006 Mobil: 06-30-328-26 E-mail:ovoda@dany.hu OM: 032837

Nefelejcs Óvoda 2118 Dány, Tavasz u.4. Telefon: (28)464 006 Mobil: 06-30-328-26 E-mail:ovoda@dany.hu OM: 032837 Nefelejcs Óvoda 2118 Dány, Tavasz u.4. Telefon: (28)464 006 Mobil: 06-30-328-26 E-mail:ovoda@dany.hu OM: 032837 2013 Kötelező tatalmi elemek jogforrásai Alaptevékenység száma neve Az alaptevékenységen

Részletesebben

Napsugár Óvoda és Bölcsőde Egyesített Intézmény. OM azonosító: 030 999. Szervezeti és működési szabályzat

Napsugár Óvoda és Bölcsőde Egyesített Intézmény. OM azonosító: 030 999. Szervezeti és működési szabályzat Napsugár Óvoda és Bölcsőde Egyesített Intézmény OM azonosító: 030 999 Szervezeti és működési szabályzat 1 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Az intézmény a jogszabályi előírásoknak megfelelendő az alapító okiratában

Részletesebben

Csontváry Általános- és Alapfokú Művészeti Iskola 8308 Zalahaláp Iskola utca 3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

Csontváry Általános- és Alapfokú Művészeti Iskola 8308 Zalahaláp Iskola utca 3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Csontváry Általános- és Alapfokú Művészeti Iskola 8308 Zalahaláp Iskola utca 3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. - 2 - Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 4 1. A SZERVEZETI ÉS

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Katolikus Mezőgazdasági, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Kiskunhalas SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

II. Rákóczi Ferenc Katolikus Mezőgazdasági, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Kiskunhalas SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. Rákóczi Ferenc Katolikus Mezőgazdasági, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Kiskunhalas SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1. A szervezeti

Részletesebben

Gazdag Erzsi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata

Gazdag Erzsi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Gazdag Erzsi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Szombathely, 2015. 01. 05. Készítette: Molnár Anikó óvodavezető Elfogadta: Nevelőtestület - 1 - TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK II. AZ INTÉZMÉNY

Részletesebben

5525 Füzesgyarmat. Széchenyi u. 8. Önkormányzata. Károlyi Zsigmondné 2013.

5525 Füzesgyarmat. Széchenyi u. 8. Önkormányzata. Károlyi Zsigmondné 2013. Intézmény neve: LURKÓFALVA Óvoda Füzesgyarmat Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési Szabályzat Intézmény székhelye, címe: 5525 Füzesgyarmat Széchenyi u. 8. Intézmény OM-azonosítója: 201933 Intézmény

Részletesebben

S Z E R V E Z E T I É S MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T

S Z E R V E Z E T I É S MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T K A S T É L Y Ó V O D A S Z E R V E Z E T I É S MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 4 II. Az intézmény általános jellemzői... 5 III. Az SZMSZ hatálya... 6 IV. Az intézmény

Részletesebben

DOMBÓVÁRI GYERMEKVILÁG ÓVODA

DOMBÓVÁRI GYERMEKVILÁG ÓVODA DOMBÓVÁRI GYERMEKVILÁG ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. Készítette: Teufelné Glaub Ágnes intézményvezető A Szervezeti és Működési Szabályzat készítésének jogszabályi alapja 2011. évi CXC

Részletesebben

SZIVÁRVÁNY ÓVODA RÁCKEVE

SZIVÁRVÁNY ÓVODA RÁCKEVE SZIVÁRVÁNY ÓVODA RÁCKEVE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. Szivárvány Óvoda Ráckeve Lórév Közös Fenntartású Intézmény Intézményvezető/ igazgató: OM Azonosító: 032784 Kulcsárné Paska Ibolya LEGITIMÁCIÓS

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 7 1. A SZERVEZETI - ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT /SZMSZ/ CÉLJA, JOGSZABÁLYI ALAPJA... 7

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 7 1. A SZERVEZETI - ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT /SZMSZ/ CÉLJA, JOGSZABÁLYI ALAPJA... 7 Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 7 1. A SZERVEZETI - ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT /SZMSZ/ CÉLJA, JOGSZABÁLYI ALAPJA... 7 2. A SZERVEZETI - ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ELFOGADÁSA, JÓVÁHAGYÁSA, MEGTEKINTÉSE...

Részletesebben

Ménfőcsanaki Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3. 1. AZ SZMSZ célja, jogi alapjai, hatálya...

Ménfőcsanaki Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3. 1. AZ SZMSZ célja, jogi alapjai, hatálya... Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. AZ SZMSZ célja, jogi alapjai, hatálya... 3 2. Az intézményi dokumentumok; nyilvánosságával kapcsolatos rendelkezések... 4 2.1. Az alapító okirat... 4 2.2. Óvodai

Részletesebben

4220 Hajdúböszörmény, Enyingi T. B. u. 5/a. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. SZEPTEMBER 9.

4220 Hajdúböszörmény, Enyingi T. B. u. 5/a. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. SZEPTEMBER 9. VERESS FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA 4220 Hajdúböszörmény, Enyingi T. B. u. 5/a. OM azonosító: 031 243 Intézmény fenntartója: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Intézmény vezetője: Rózsáné Ócsai Edit megbízott

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat József Attila Általános Művelődési Központ 1 Bevezető TARTALOM I. Az intézmény jellemzői, jogállása és gazdálkodási módja 1. Intézményi alapadatok 2. Az intézmény gazdálkodásának

Részletesebben

ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 8900 ZALAEGERSZEG, Rákóczi u. 4-8.

ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 8900 ZALAEGERSZEG, Rákóczi u. 4-8. SCHOOL OF BUSINESS ZALAEGERSZEG ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 8900 ZALAEGERSZEG, Rákóczi u. 4-8. Tel.: 92/510-591; 30/541-6406 www.uzletizala.hu ; zalaegerszeg@sob.hu OM: 037660 Ny.sz.:E-000642/2014 2014 Szervezeti

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat 1 Kőbányai Gépmadár Óvoda 1106. B u d a p e s t Gépmadár u. 15. Tel: 06/1/2623482 Tel/Fax: 06/1/4319839 E-mail: gepmadarovoda10@gmail.com Honlap: www.gepmadarovoda.hu Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

Készült: 2013. március 28. Iktatószám: /2013.

Készült: 2013. március 28. Iktatószám: /2013. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: 2013. március 28. Iktatószám: /2013. PH. Legitimációs eljárás OM AZONOSÍTÓ: 033144 Székhely: A nevelőtestület nevében: intézményvezető aláírása A szülő szervezet

Részletesebben

Intézmény neve: Szabályzat típusa: Intézmény székhelye, címe: 2083 Solymár, Templom tér 26. Pf.: 2. Intézmény OM-azonosítója: 032454.

Intézmény neve: Szabályzat típusa: Intézmény székhelye, címe: 2083 Solymár, Templom tér 26. Pf.: 2. Intézmény OM-azonosítója: 032454. Intézmény neve: Szabályzat típusa: Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi Általános és Művészeti Alapiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Szervezeti és működési szabályzat minta Intézmény székhelye, címe:

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat Tett Szakképző Iskola és Gimnázium (OM:200766) Érvényes 2013.04.01.-től. Tartalomjegyzék

Szervezeti és Működési Szabályzat Tett Szakképző Iskola és Gimnázium (OM:200766) Érvényes 2013.04.01.-től. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések 1.1.A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja 1.2. A szervezeti és működési szabályzat hatálya, elfogadása, megtekintése 1.2.3. Megtekintése

Részletesebben

Hőgyészi Somvirág Óvoda 7191 Hőgyész, Fő u. 27. Szervezeti és Működési Szabályzat

Hőgyészi Somvirág Óvoda 7191 Hőgyész, Fő u. 27. Szervezeti és Működési Szabályzat Hőgyészi Somvirág Óvoda 7191 Hőgyész, Fő u. 27 Szervezeti és Működési Szabályzat Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 3 1.. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) CÉLJA, JOGI ALAPJA

Részletesebben

A Szolnok Városi Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szolnok Városi Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata A Szolnok Városi Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. október Tartalomjegyzék I. A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya II. III. IV. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. A szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései... 3 2. Az

Részletesebben

BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA... 4 1.2

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2 0 1 5. Gólyafészek Óvoda 2217 Gomba, Bajcsy Zsilinszky u. 6. Intézmény OM azonosítója: 033015 Intézményvezető:.. aláírás Legitimációs eljárás Elfogadta: Véleménynyilvánítók:

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat Intézmény neve: V. István Katolikus Szakközépiskola és Gimnázium, Árpád-házi Szent Margit Általános Iskola Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat Intézmény székhelye, címe: 3980 Sátoraljaújhely,

Részletesebben

Kőbányai Hárslevelű Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat Módosítással egységes szerkezetben

Kőbányai Hárslevelű Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat Módosítással egységes szerkezetben Ügyirat szám: 639/2/2015. Kőbányai Hárslevelű Óvoda 1106 Budapest Hárslevelű u. 5. Tel: 06/1/262-4171 Email: harslevelu@freemail.hu Honlap: www.harsleveluovoda.kobanya.hu Kőbányai Hárslevelű Óvoda Szervezeti

Részletesebben

Többsincs Ó voda és Bölcs őde. 2 1 9 4. Tura, D ózsa György út 2. Tel efon : 06 28 580 495 06-30/638 4601

Többsincs Ó voda és Bölcs őde. 2 1 9 4. Tura, D ózsa György út 2. Tel efon : 06 28 580 495 06-30/638 4601 Többsincs Ó voda és Bölcs őde 2 1 9 4. Tura, D ózsa György út 2 Tel efon : 06 28 580 495 06-30/638 4601 E - m ai l : t obbsi n csov i @tura.hu OM azonosító: 201261 S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S

Részletesebben

A Orczy Anna Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat 2015.09.01.

A Orczy Anna Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat 2015.09.01. A Orczy Anna Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 2015.09.01. 1. Az intézmény... 5 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya... 5 1.1.1 A Szervezeti és

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat KLAPKA ÓVODA BOCSKAI 2011. Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat

Szervezeti és Működési Szabályzat KLAPKA ÓVODA BOCSKAI 2011. Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat KLAPKA ÓVODA BOCSKAI ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzat 2011. Készítette: Végváriné Kékhegyi Erika óvodavezető T a r t a l o m j e g y z é k I. Az intézmény

Részletesebben

Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola

Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola A mecseknádasdi Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Program 2015 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 6041 Kerekegyháza Szent István tér 6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2008. TARTALOMJEGYZÉK A Szervezeti és Működési Szabályzat célja

Részletesebben

SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szentpétery Zsigmond Általános Iskola OM azonosító: 033526 4563 Rohod, Jókai utca 6. Telefon:/fax: 44/584-008 E-mail: rohodiiskola@freemail.hu SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Rohod, 2014. november 25. Dobos

Részletesebben

Király-tó Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 030269

Király-tó Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 030269 KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A Tel: 96/242-611 96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.hu Király-tó Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 030269 Szervezeti

Részletesebben

A Kövy Sándor Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2006.

A Kövy Sándor Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2006. A Kövy Sándor Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2006. A Kövy Sándor Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK ELFOGADÁSA ÉS JÓVÁHAGYÁSA A Kövy Sándor Általános Iskola Szervezeti

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola 6088 Apostag, Hunyadi u. 9-11. Tel.: 78/428-077 Apostag, 2013. március 30. Jóváhagyta: Dudla Erzsébet intézményvezető Tartalom 1 ÁLTALÁNOS

Részletesebben

KATICABOGÁR EVANGÉLIKUS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA

KATICABOGÁR EVANGÉLIKUS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA KATICABOGÁR EVANGÉLIKUS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatálybalépés időpontja: 2015. szeptember 1. Tartalomjegyzék 1 BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1.1 A SZERVEZETI

Részletesebben

OM 200866 Narancsliget Óvoda SZMSZ

OM 200866 Narancsliget Óvoda SZMSZ Szervezeti és Működési Szabályzat Narancsliget Óvoda 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 2. Az intézmény alapadatai... 4 3. Szervezeti felépítés... 4 4. A működés rendje, ezen belül a gyermekeknek,

Részletesebben

Józsefvárosi Nevelési Tanácsadó alapító okiratának módosító okirata

Józsefvárosi Nevelési Tanácsadó alapító okiratának módosító okirata Józsefvárosi Nevelési Tanácsadó alapító okiratának módosító okirata 3/1. sz. melléklet Az államháztartási szakfeladatok rendjéről szóló 8/2010. (IX. 10.) NGM tájékoztatóban foglaltak, valamint a közoktatásról

Részletesebben