BAJZA UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: Szervezeti és Működési Szabályzat BUDAPEST 2013.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BAJZA UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 034895. Szervezeti és Működési Szabályzat BUDAPEST 2013."

Átírás

1 BAJZA UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: Szervezeti és Működési Szabályzat BUDAPEST 2013.

2 Tartalomjegyzék I. Bevezető 4. oldal II. Az intézmény általános jellemzői II./1. A közoktatási intézmény jellemzői II./2. Az intézmény bélyegzőinek használata II./3. Az intézmény működésének alapdokumentumai III. Az intézmény szervezeti felépítése és vezetése III./1. Az iskola vezetősége III./2. A pedagógiai munka belső ellenőrzési rendje IV. Az iskola közösségei, jogaik és kapcsolattartásuk IV./1. Az iskolaközösség IV./2. Az iskola vezetésének és közösségének külső kapcsolatai 5. oldal 5. oldal 7. oldal 8. oldal 12. oldal 12. oldal 15. oldal 16. oldal 16. oldal 24. oldal V. Az iskola működésének rendje 25. oldal V./1. Az intézmény dolgozóinak munkarendje VI. A tanév rendje VI./1. Az intézmény nyitva tartási rendje VI./2 Belépés és bent tartózkodás rendje VI./3. A tanítási (foglalkozási) órák, óraközi szünetek rendje, időtartama VI./4. Az intézmény helyiségeinek, eszközeinek használati rendje VI:/5. A tanuló által elkészített dologért járó díjazás VI./6. A dohányzás intézményi szabályai VI. /7. Külföldi utazásokra vonatkozó szabályok VII. Védő-óvó előírások VII./1.A rendszeres egészségügyi felügyelet és az ellátás rendje VII./2. Az iskola dolgozóinak feladatai a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzésével kapcsolatosan VII./3. Rendkívüli esemény, katasztrófa, bombariadó VIII. Ünnepélyek, megemlékezések rendje, a hagyományápolással kapcsolatos feladatok VIII./1. Nemzeti hagyományok ápolása 25. oldal 30. oldal 30. oldal 31. oldal 31. oldal 35. oldal 36. oldal 37. oldal 37. oldal 38. oldal 38. oldal 38. oldal 40. oldal 40. oldal 40. oldal 2

3 VIII./2. Iskolai hagyományok, közösségtudat fejlesztése IX. Az iskolai tankönyvellátás, a tanulói tankönyvtámogatás IX./1. A tankönyvellátás rendje IX./2. A tankönyvrendelés helyi folyamata IX./3. A tankönyvtámogatás 41. oldal 41. oldal 41. oldal 42. oldal 43. oldal X. Egyéb rendelkezések 43. oldal X./1. Az iskolában folytatott reklámtevékenység X./2. Belső tájékoztatók, hirdetmények, plakátok elhelyezése XI. Az elektronikus úton előállított nyomtatványok kezelési rendje XII. Fegyelmi eljárás XIII. Adatkezelési szabályzat XIV. Záró rendelkezések XV. Mellékletek 43. oldal 44. oldal 44. oldal 45. oldal 46. oldal 56. oldal 57. oldal I. DÖK SZMSZ 57. oldal II. Könyvtár SZMSZ 61. oldal III. A Budapest VI. Kerület Bajza Utcai Általános Iskola Fegyelmezési terve 66. oldal IV. Hallgatók fogadásának szabályzata 70. oldal V. Munkaköri leírások (minta) 93. oldal 3

4 I. Bevezető Általános rendelkezések A Szervezeti és Működési Szabályzat az a helyi dokumentum, amely meghatározza az intézmény szervezeti felépítését, működésének belső rendjét, a belső és külső kapcsolatokra vonatkozó rendelkezéseket. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény, valamint végrehajtási rendeleteiben foglaltak érvényre jutása, az intézmény jogszerű és zavartalan és demokratikus működésének biztosítása, a tanulói jogok érvényesülése, a szülők, tanulók és pedagógusok közötti kapcsolat erősítése. A Szervezeti és Működési Szabályzat feladata, hogy megállapítsa a Budapest VI. Kerület Bajza Utcai Általános Iskola működésének szabályait, a jogszabályok által biztosított keretek között, illetőleg azokban a kérdésekben, amelyeket nem rendeznek jogszabályok. A Szervezeti és Működési Szabályzatban és az intézmény életét meghatározó egyéb belső szabályzatokban, igazgatói utasításokban foglaltak megismerése, magtartása és megtartatása feladata és kötelessége az iskola minden vezetőjének, pedagógusának, egyéb alkalmazottjának, az iskola tanulóinak. Az SZMSZ-ben foglaltak megismerése és megtartása azoknak is kötelessége, akik kapcsolatba kerülnek az iskolával, részt vesznek feladatainak megvalósításában, illetőleg igénybe veszik, használják helyiségeit, létesítményeit. Az SZMSZ területi hatálya kiterjed az iskola területére, az iskolán kívüli a pedagógiai programhoz kapcsolódó rendezvényekre, az iskolai és iskolán kívüli tevékenységekkel kapcsolatos közlekedés helyszíneire. A Szervezeti és Működési Szabályzatban foglalt rendelkezések megtartása mindenkinek közös érdeke, ezért az abban foglaltak megszegése esetén az alkalmazottakkal szemben az igazgató, illetőleg illetékes helyettese - munkáltatói jogkörben eljárva - hozhat intézkedést; a tanulóval szemben fegyelmező intézkedés, illetőleg fegyelmi büntetés kiszabására van lehetőség; a szülőt vagy más, nem az iskolában dolgozó, illetve tanuló személyt az iskola dolgozójának tájékoztatnia kell a szabályzatban foglaltakra, kérve annak megtartását, s ha ez nem vezet eredményre, az igazgatót kell értesíteni, aki felszólítja, hogy hagyja el az iskola épületét. Az SZMSZ összeállításánál a következő (többször módosított) magasabb szintű jogszabályok előírásait tartottuk szem előtt: Törvények évi CXC. törvény a Nemzeti köznevelésről évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról évi CLXXXVIII. törvény a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről 4

5 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról Miniszteri rendeletek: 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről 26/1997. (IX.3.) NM rendelet az iskola-egészségügyi ellátásról szóló rendelet határozza meg 23/2004. (VIII.27.) OM rendelet a tanulói tankönyvtámogatás és az iskolai tankönyvellátás rendjéről Kormányrendeletek: 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet az államháztartás működési rendjéről Az iskola pedagógiai programja, minőségirányítási programja működési szabályzata és házirendje nyilvános, minden érdeklődő számára munkaidőben megtekinthető. A dokumentumok egy-egy példánya a következő személyeknél, illetve intézményeknél tekinthető meg: az iskola fenntartójánál az iskola irattárában az igazgatói irodában az iskola web oldalán ( A dokumentumokról az iskola igazgatója vagy helyettesei adnak az érdeklődőknek szóbeli tájékoztatást fogadóórájuk alkalmával. II. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI II.1. A KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY JELLEMZŐI Intézmény neve: Budapest VI. Kerület Bajza Utcai Általános Iskola A nemzeti etnikai kisebbség nyelvén a neve: Grundschule Bajza Utca Angol nyelven a neve: Bajza Utca Primery School Rövid név: BAJZA Intézmény székhelye: 1062 Budapest, Bajza utca OM azonosítója: KLIK azonosító: Intézmény alapító szerve, székhelye:emberi Erőforrások Minisztériuma 1054 Budapest, Akadémia utca 3. 5

6 Alapítás időpontja: szeptember 1. Intézmény fenntartója: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) 1051 Budapest, Nádor utca 32. Jogszabályban meghatározott alapfeladat: általános iskolai nevelés-oktatás (alsó, felső tagozat) Feladatellátáshoz szükséges pénzeszközök biztosítása: Az alaptevékenysége ellátásához szükséges pénzeszközök biztosításáról a fenntartó gondoskodik a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ belső szabályzatai szerint. Intézmény foglalkoztatottjainak jogviszonya: Foglalkoztatásuk közalkalmazotti jogviszonyban történik Intézmény képviseletére jogosult: az igazgató Engedélyezett álláshely: minden évben a Fenntartató által meghatározott Intézmény alaptevékenységébe tartozó szakfeladatok: Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évf.) Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4 évf.) Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évf.) Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évf.) Két tanítási nyelvű általános iskolai oktatás (angol-magyar nyelven), (1-4. évf.) Két tanítási nyelvű általános iskolai oktatás (angol-magyar nyelven), (5-8. évf.) Német nemzetiségi kisebbségi oktatás (1-8. évf.) Emelt szintű ének-zene oktatás tanterve (1-8. évf.); Úszásoktatás (Az úszásoktatáson túl ellátja a gyógy úszást is) Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása Iskolai intézményi étkeztetés Szabad kapacitás kihasználása érdekében végzett alaptevékenységek Közművelődési tevékenység és támogatása Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység Az intézmény, vállalkozási tevékenységet nem végez. Az intézmény nem önállóan gazdálkodó. 6

7 7

8 II./3. AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉNEK ALAPDOKUMENTUMAI Az intézmény törvényes működését az alábbi a hatályos jogszabályokkal összhangban álló alapdokumentumok határozzák meg: Alapító okirat Az alapító okirat tartalmazza az intézmény legfontosabb jellemzőit, aláírása biztosítja az intézmény nyilvántartásba vételét, jogszerű működését. Az intézmény alapító okiratát a fenntartó készíti el, illetve szükség esetén módosítja. A pedagógiai program A közoktatási intézmény pedagógiai programja képezi az intézményben folyó nevelő-oktató munka tartalmi, szakmai alapjait. Pedagógiai programjának megalkotásához az intézmény számára a Köznevelési törvény 24. (1) bekezdése biztosítja a szakmai önállóságot. Az iskola pedagógiai programja meghatározza: az iskolában folyó nevelés és oktatás célját, továbbá a köznevelési törvény 26. (1) bekezdésében meghatározottakat az iskola helyi tantervét, ennek keretén belül annak egyes évfolyamain tanított tantárgyakat, a kötelező, kötelezően választható és szabadon választható tanórai foglalkozásokat és azok óraszámait, az előírt tananyagot és követelményeket az oktatásban alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztásának elveit, figyelembe véve a tankönyv ingyenes igénybevétele biztosításának kötelezettségét szeptember 1-jétől választott kerettanterv megnevezését az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményeit és formáit, a tanuló magatartása, szorgalma értékelésének és minősítésének követelményeit, továbbá jogszabály keretei között a tanuló teljesítménye, magatartása és szorgalma értékelésének, minősítésének formáját a közösségfejlesztéssel, az iskola szereplőinek együttműködésével kapcsolatos feladatokat a pedagógusok helyi intézményi feladatait, az osztályfőnöki munka tartalmát, az osztályfőnök feladatait a kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység helyi rendjét a tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való részvételi jogai gyakorlásának rendjét a tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszereket. A felsorolt tevékenységek szabályozása a pedagógiai program hatáskörébe tartozik, így az érdeklődők a fenti témákkal kapcsolatban ott találnak részletes információkat. A pedagógiai programot a nevelőtestület fogadja el, véleményezi a diákönkormányzat és a szülői munkaközösség, az igazgató jóváhagyásával válik érvényessé. Az iskola pedagógiai programja megtekinthető az igazgatói irodában, továbbá olvasható az intézmény honlapján. 8

9 Az iskola vezetői munkaidőben bármikor tájékoztatással szolgálnak a pedagógiai programmal kapcsolatban. Házirend A házirend előírásai nyilvánosak, azt minden érintettnek (tanulónak, szülőnek, valamint az iskola alkalmazottainak) meg kell ismernie. A házirend egy példánya a közoktatási törvény előírásainak megfelelően kerül átadásra minden tanulónak tanévkezdéskor a tájékoztató füzet mellékleteként. Az éves munkaterv Az éves munkaterv az intézmény hivatalos dokumentuma, amely a hatályos jogszabályok figyelembe vételével az intézmény pedagógiai programjának alapul vételével tartalmazza a nevelési célok, feladatok megvalósításához szükséges tevékenységek, munkafolyamatok időre beosztott cselekvési tervét a felelősök és a határidők megjelölésével. Az intézmény éves munkatervét a nevelőtestület készíti el, elfogadására a tanévnyitó értekezleten kerül sor. A tanév helyi rendje a munkaterv részét képezi, ennek elfogadásakor be kell szerezni a szülői szervezet és a diákönkormányzat véleményét. A munkaterv egy példánya a tantestület rendelkezésére áll. A tanév helyi rendjét az intézmény weblapján és az iskolai hirdetőtáblán is el kell helyezni. Jelen Szervezeti- és működési szabályzat 1. Az intézmény szervezeti felépítése AZ INTÉZMÉNY IGAZGATÓJA A közoktatási intézmény vezetője a Köznevelési törvény előírásai szerint felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, a takarékos gazdálkodásért, gyakorolja a munkáltatói jogokat a kiadmányozásnak megfelelően, és dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörébe. A munkavállalók foglalkoztatására, élet- és munkakörülményeire vonatkozó kérdések tekintetében jogkörét jogszabályban előírt egyeztetési kötelezettség megtartásával gyakorolja. A nevelési-oktatási intézmény vezetője felel továbbá a pedagógiai munkáért, az intézmény belső ellenőrzési rendszerének működtetéséért, a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért, a nevelő és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért, a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzéséért, a tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért. A közoktatási intézmény vezetője jogosult az intézmény hivatalos képviseletére. Jogkörét esetenként helyetteseire átruházhatja. Az intézmény által kibocsátott dokumentumoknak, hivatalos leveleknek, kibocsátott iratoknak és szabályzatoknak aláírására az intézmény vezetője egy személyben jogosult. Az intézmény cégszerű aláírása az intézményvezető aláírásával és az intézmény pecsétjével érvényes. Az intézményvezető kiemelt feladatai: a nevelő és oktató munka irányítása és ellenőrzése 9

10 a nevelőtestület vezetése, a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítése, végrehajtásuk szakszerű megszervezése és ellenőrzése a nevelési oktatási intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása a rendelkezésre álló források alapján a törvény adta lehetőségeknek megfelelően a munkáltatói, valamint a kötelezettségvállalási jogkör gyakorlása a közoktatási intézmény képviselete és az együttműködés biztosítása a szülők és a diákok képviselőjével a nemzeti és intézményi ünnepek munkarendhez igazodó, méltó szervezése A gazdálkodási feladat ellátásának szabályozása az alapító okiratban és a KLIK SZMSZ-ben található. Szakmai és szervezeti hátterét az Önkormányzat és KLIK biztosítja. Munkatársaival az intézmény igazgatója és gazdasági munkatársa szorosan együttműködik. működtetővel kötött szerződésben foglaltak végrehajtása AZ INTÉZMÉNYVEZETŐ AKADÁLYOZTATÁSA ESETÉN ÉRVÉNYES HELYETTESÍTÉSI REND Az intézményvezető távollétében (ebben a sorrendben) az általános és az alsó tagozatos igazgatóhelyettes helyettesíti. Az igazgatóhelyettesek hatásköre az intézményvezető helyettes saját munkaköri leírásukban meghatározott feladatok mellett az azonnali intézkedést igénylő döntések meghozatalára, az ilyen jellegű feladatok végrehajtására terjed ki. Az igazgató döntési és egyéb jogait (pl. felvételi döntések esetén) részben vagy egészben átruházhatja az igazgatóhelyettesekre, az iskolavezetés vagy a tantestület más tagjaira. (Amennyiben mindkét vezető-helyettes hiányzik, a szakmai munkaközösség vezetők közül az osztályfőnöki munkaközösség-vezető, délutáni időszakban- szükség szerint a napközis munkaközösség-vezető látja el a vezetői feladatokat. A döntési jog átruházása minden esetben írásban történik, kivéve az igazgatóhelyettesek felhatalmazását. AZ INTÉZMÉNYVEZETŐ KÖZVETLEN MUNKATÁRSAINAK FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE Az igazgató feladatait közvetlen munkatársai közreműködésével látja el. Az igazgató közvetlen munkatársai: az igazgatóhelyettesek. Az igazgatóhelyettesi státusz száma a gyereklétszámtól függően a fenntartóval egyeztetve, a magasabb jogszabályokban meghatározottak szerint kerül meghatározásra. Az igazgatóhelyettesek megbízását a tantestület véleményének kikérésével az igazgató adja. Igazgatóhelyettes csak az iskola határozatlan időre alkalmazott pedagógusa lehet. Az igazgatóhelyettesi megbízás határozatlan időre szól. Az igazgatóhelyettesek munkájukat munkaköri leírásuk, valamint az igazgató közvetlen irányítása alapján végzik. Az iskolavezetés heti rendszerességgel tart megbeszélést az aktuális feladatokról. A megbeszéléseket az igazgató készíti elő és vezeti. A vezetőségi ülés napirendjén a Szervezeti és működési szabályzatban, valamint a munkatervben rögzített folyamatok állásáról szóló beszámolók, aktuális és előre nem várt problémák szerepelnek. A vezetők beszámolóinak tárgyát elsődle- 10

11 gesen a szervezési, a koordinálási és az ellenőrzési teendők, valamint a folyamatok irányítása során hozott döntések képezik. Igazgatóhelyettes feladat- és hatásköre: Az igazgatóhelyettese fejlesztési, innovációs, pedagógiai teendőit ellátó vezető Az igazgatóhelyettes az igazgató által reájuk bízott tagozat gondozója Az igazgatóhelyettes a szervezett folyamatok (tantárgyi tanulás, szabadidő, iskolán kívüli közművelődési folyamatok szervezése, iskolai szocializációs folyamatok nyomon követése) koordinátora Az igazgatóhelyettes - a vezetőség tagjaként - vezetőtársaival konzultálva végzi az igazgatási teendőket Az igazgatóhelyettes - az igazgató jóváhagyásával - irányítja a munkaközösség-vezetők munkáját Az igazgatóhelyettes - az igazgató jóváhagyásával - irányítja a felelősök munkáját a könyvtárost, a tanulói ügyelet vezetőjét, a pályaválasztási felelőst, a teamek vezetőit, a diákönkormányzat vezetőjét Az igazgatóhelyettes - az igazgató jóváhagyásával - megszervezi a tanulók tanulócsoportokba való beosztását Az igazgatóhelyettes nyomon követi a diákönkormányzatok alakulását, munkáját Az igazgatóhelyettes vezetői ügyeletet lát el az intézményben Az igazgatóhelyettes irányítja és ellenőrzi a pedagógusok adminisztrációs munkáját Az igazgatóhelyettes gondoskodik az iskolai környezet kulturált alakításáról, fejlesztéséről Az igazgatóhelyettes rendszeresen ellenőrzi a teljes iskolai terep rendjét, tisztaságát, esztétikus külsejét, s intézkedik a terepellenőrzés során tapasztalt problémák, hiányosságok megszüntetéséről Az igazgatóhelyettes gondoskodik a munkából távollévő dolgozók helyettesítésének ellátásáról Az igazgatóhelyettes az iskolai védőnővel történő kapcsolattartással gondoskodik az iskolaorvosi, iskolafogászati vizsgálatok lebonyolításáról, rendjének kialakításáról Az igazgatóhelyettes szervezi, irányítja és ellenőrzi a beíratást, s erről tájékoztatja a vezetőséget. 11

12 III. AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE ÉS VEZETÉSE Az intézmény szervezeti felépítését a következő szervezeti diagram tartalmazza: KLIK uszoda igazgató iskolatitkár rendszergazda alsó tagozatos igazgatóhelyettes pedagógiai asszisztens gyermekvédelmi felelős DÖK munkáját segítő pedagógus könyvtáros felső tagozatos igazgatóhelyettes munkaközösségvezetők munkaközösségvezetők osztályfőnökök osztályfőnökök tanítók tanárok Budapest VI. kerület Terézváros Önkormányzata Polgármesteri Hivatala TEGOSZ Gazdasági munkatárs, takarítók, karbantartok, fűtők, ügyintéző, konyhalányok III./1. AZ ISKOLA VEZETŐSÉGE Az intézmény vezetőinek munkáját (irányító, tervező, szervező, ellenőrző, értékelő tevékenységét) középvezetők segítik meghatározott feladatokkal, jogokkal és kötelezettségekkel. A középvezetők az intézmény vezetőségének tagjai. Az intézmény vezetősége, mint testület konzultatív, véleményező és javaslattevő joggal rendelkezik. 12

13 Az iskola vezetőségének a tagjai: igazgató igazgatóhelyettesek munkaközösség-vezetők közalkalmazotti tanács elnöke reprezentatív szakszervezet vezetője DÖK vezetője Az iskolavezetőség minimum havi egy alkalommal ülésezik. Az ülést az igazgató távollétében is meg kell tartani. A megbeszélést ezen esetekben - az ülés napirendjén szereplő témától függően - az igazgató által kijelölt vezetőségi tag irányítja. Az iskola gyermekvédelmi felelősét, iskolai védőnőt, szülői szervezet képviselőit a vezetőségi ülésre meg kell hívni azokban az esetekben, amikor az őket érintő kérdések kerülnek napirendre. Az ülésekről emlékeztetőt kell felvenni. Az igazgató gondoskodik arról, hogy az ülés legfontosabb megállapításai, határozatai a testület elé kerüljenek. Az iskola vezetőségének a tagjai a belső ellenőrzési szabályzatban foglaltak szerint ellenőrzési feladatokat is ellátnak. MUNKAKÖZÖSSÉG-VEZETŐK FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE A munkaközösség-vezető a kialakított szakmai munkaközösségek gondozója, a vezetőség tagjaként az azonos területért felelős igazgatóhelyettes közvetlen irányításával végzi munkáját. A vezetés harmadik szintjén helyezkedik el, részleges hatáskörrel rendelkezik a döntést kivéve, de döntés előkészítési kötelezettséget feltételezve, felelősséget vállal a rábízott területhez tartozó tevékenységek megoldásának jó színvonaláért. Hatásköre kiterjed a tervezés, a probléma felismerés, a tájékozódás és tájékoztatás, a szervezés, a koordinálás, az ellenőrzés, a döntés előkészítés tevékenységeire. A munkaközösség-vezető - az igazgatóval egyeztetve - elkészíti a munkaközösség munkatervét. Véleményezi a gondozására bízott terület tanmeneteit, tantárgyfelosztását, órarendjét, munka-közösségének tagjait. Irányítja az egységes követelmény- és értékelési rendszer kidolgozását és megvalósítását. Szervezi a funkciója szerint hozzá tartozó tantárgyi versenyekkel, szaktárgyi mérésekkel, szóbeli beszámolókkal, javítóvizsgákkal, szabadidős és nevelési tevékenységgel kapcsolatos munkaközösségi feladatokat. Figyelemmel kíséri szaktárgya tudományos eredményeit, városi, megyei és országos versenyeit. A munkaközösség tagjával egyetértésben szervezi ezekre a tanulókat. A különböző nevelési területek lehetőségeit feltérképezi, és alkalmazza az adott közösségekre segítő támogatójaként az osztályfőnököknek. Ellenőrzi a munkaközösség tevékenységi körébe tartozó feladatok megvalósulását (tanórai és tanórán kívüli foglalkozások események). 13

14 A meglévő és az újonnan beszerzett taneszközöket átveszi, és az erre kialakított tároló helyekre teszi, amelyekért anyagi felelősséggel tartozik. Tanévenként legalább négy alkalommal munkaközösségi ülést hív össze. Az ülésről emlékeztetőt készít, melynek egy példányát az igazgatóhelyettesnek kell átadnia az ülést követő harmadik napon. Félévenként beszámolót készít, értékeli az elvégzett munkát, javaslatot tesz a szükséges változtatásokra. Beszámolóját határidőre az igazgatónak átadja. OSZTÁLYFŐNÖKÖK FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE Az osztályfőnök olyan pedagógiai kompetenciával rendelkező szakember, akinek erkölcsi és jogi felelősséget kell vállalnia valamennyi rábízott tanulóért. Az érdekükben kifejtett pedagógiai munkáért, mégpedig oly módon, hogy a tanuló egyéni fejlődési, tanulási tempójához igazítja fejlesztő munkáját, tiszteletben tartva az egyes tanulók emberi méltóságát, törekedve reális én-képük fejlesztésére. Az osztályfőnököket az igazgató bízza meg egy tanévre. Az osztályfőnök munkájáról félévenként köteles beszámolni a igazgatóhelyettesnek az általa megadott szempontok alapján. Az osztályfőnök pedagógiai és munkaszervezési tevékenysége során szükség szerint team-megbeszélést tart az osztályban dolgozó pedagógusokkal. Az osztályfőnök félévente látogatja osztálya tanítási óráit. Koordinálja osztálya szabadidős foglalkozásait. Szervezi osztálya látogatásait a közművelődési intézményekbe, nyomon követi a tanulók fejlődését, tevékenységét és konfliktusait a szülői házban és a kortárs csoportban. Az osztályfőnök kötelessége, hogy a szülőket tájékoztassa gyermekük iskolai teljesítményéről. Az osztályfőnök gondoskodik arról, hogy a szülők szavazás útján válasszák meg az osztály szülői munkaközösségének elnökét. Az osztályfőnök feltérképezi, hogy kik azok a szülők, akik kompetensek az iskolai szabadidős és közművelődési programok szervezésében. Az osztályfőnöknek pontos információkkal kell rendelkeznie osztálya szociometriai képéről, az osztályon belüli konfliktusokról, az uralkodó értékekről. Ezekre az információkra építve kell kialakítani, majd működtetnie osztálya önkormányzatát. Az osztályfőnöknek első osztálytól kezdődően törekednie kell a munka világának, a munkamegosztás rendszerének bemutatására, hozzáigazítva mindezt a tanulók képességeihez, növelve ez által pályaválasztási kompetenciájukat. Az osztályfőnököknek felelősséget kell vállalniuk tanítványaik viselkedéskultúrájáért, személyi biztonságukért, a környezettisztaság megőrzése érdekében tanúsított magatartásukért. Az osztályfőnök törekszik az ügyviteli teendők szakszerű és egyben racionális elvégzésére. 14

15 III./2. A PEDAGÓGIAI MUNKA BELSŐ ELLENŐRZÉSI RENDJE A vezetői ellenőrzési tevékenység az irányító tevékenység szerves része. Valamennyi vezető beosztású dolgozó feladata a vezetése és irányítása alatt működő munkaterület munkájának folyamatos ellenőrzése. A nevelő-oktató munka belső ellenőrzésének legfontosabb feladata az intézményben folyó pedagógiai tevékenység hatékonyságának mérése. Az ellenőrzés a tanítási órák mellett kiterjed a tanórán kívüli foglalkozásokra is. Az ellenőrzés területeit, konkrét tartalmát, módszerét és ütemezését az éves ellenőrzési terv tartalmazza. A pedagógiai munka belső, valamely témára, területre vonatkozó ellenőrzésére az intézmény valamennyi pedagógus dolgozója javaslatot tehet. A pedagógiai munka belső ellenőrzésének célja az esetlegesen előforduló hibák mielőbbi feltárása, majd a feltárást követő helyes gyakorlat megteremtése, másrészről a pedagógiai munka hatékonyságának fokozása A pedagógiai munka belső ellenőrzésével szemben támasztott követelmények: fogja át a pedagógiai munka egészét, segítse elő valamennyi pedagógiai munka emelkedő színvonalú ellátását, a foglalkozásokkal szemben támasztott követelményekhez igazodva mérje és értékelje a pedagógus által elért eredményeket, ösztönözzön a minél jobb eredmény elérésére, támogassa az egyes pedagógiai munka legcélszerűbb, leghatékonyabb ellátását, a szülői közösség észrevételei kapcsán elfogulatlan ellenőrzéssel segítse az oktatás valamennyi szereplőjének a megfelelő pedagógiai módszer megtalálását, biztosítsa, illetve segítse elő a fegyelmezett munkát, támogassa a különféle szintű vezetői utasítások, rendelkezések következetes végrehajtását, megtartását, hatékonyan működjön a megelőző szerepe, legyen folyamatos. A pedagógiai munka belső ellenőrzése az intézmény hierarchikus felépítésének figyelembevételével megosztottan történik és a nevelési-oktatási intézmény valamennyi pedagógiai tevékenységére kiterjed. A pedagógiai munka belső ellenőrzésére jogosult: az igazgató az igazgatóhelyettes munkaközösség-vezetők kivételesen munkaközösségi tagok külön megbízás szerint. Az igazgató az intézményben folyó valamennyi tevékenységet ellenőrizheti. Közvetlenül ellenőrzi az igazgatóhelyettesek munkáját. Ennek egyik eszköze a beszámoltatás. Az igazgatóhelyettesek ellenőrzési tevékenységüket a vezetői feladatmegosztásból következően, saját területükön végzik. 15

16 A munkaközösség-vezetők az ellenőrzési feladatokat a munkaközösség tagjainál a szaktárgyukkal összefüggő területeken látják el. Tapasztalataikról folyamatosan tájékoztatják az igazgatót, illetve az igazgatóhelyettest. A pedagógiai munka belső ellenőrzésének formái különösen a következők lehetnek: a tanórák, tanórán kívüli foglalkozások látogatása beszámolók, írásos dokumentumok vizsgálata tanulói munkák vizsgálata beszámoltatás szóban, írásban speciális felmérések, tesztek, vizsgálatok Az ellenőrzés dokumentumai Az éves ellenőrzési terv, amelyet az igazgató hagy jóvá, az ellenőrzésre jogosultak munkaterve alapján Írásos dokumentáció az ellenőrzésről Az ellenőrzés területeit, konkrét tartalmát, módszerét és ütemezését a félévenként elkészítendő ellenőrzési terv tartalmazza, melyet nyilvánosságra kell hozni. Az igazgató, igazgatóhelyettes, - tervben nem szereplő - rendkívüli ellenőrzést is elrendelhet, illetve tarthat. Rendkívüli ellenőrzés megtartását kérheti a szakmai munkaközösség, és a szülői munkaközösség. Ez utóbbiakat a tapasztalatokról és az esetleges intézkedésekről megfelelően tájékoztatni kell. Az ellenőrzés tapasztalatait minden esetben a pedagógusokkal egyénileg kell megbeszélni. A pedagógus az ellenőrzés megállapításaira észrevételt tehet. Az egyes szakterületeken végzett belső ellenőrzés eredményeit a szakmai munkaközösségek kiértékelik, és ennek eredményeként a szükséges intézkedések megtételét kezdeményezhetik az igazgatónál. Az általánosítható tapasztalatokat - a feladatok egyidejű meghatározásával - nevelőtestületi értekezleten öszszegezni és értékelni kell. IV. AZ ISKOLA KÖZÖSSÉGEI, JOGAI ÉS KAPCSOLATTARTÁSUK IV./1. AZ ISKOLAKÖZÖSSÉG Az iskolaközösséget a közalkalmazottak, a tanulók és a szülők alkotják Az iskolaközösség tagjai érdekeiket, jogosítványaikat az e fejezetben felsorolt közösségek révén és módon érvényesítik. 2. Az iskolai alkalmazottak (közalkalmazottak) közössége és kapcsolattartásának rendje Az intézmény dolgozói közalkalmazottak, ezért munkavégzésükkel kapcsolatos kötelezettségeiket és jogaikat, juttatásait, valamint iskolán belüli érdekérvényesítési lehetőségeit a magasabb jogszabályok /Mt., Kjt. és ezekhez kapcsolódó rendeletek/ rögzítik. Munkájukat a munkaköri leírásaik alapján végzik. Az alkalmazottak egy része nevelő-oktató munkát végző pedagógus, más része a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő dolgozó. 16

17 Kapcsolattartás Az iskola és a tanulók a) a DÖK és az iskolavezetés közötti kapcsolattartás formái: az iskola tanulóinak tájékoztató és tájékozódó fóruma a diákközgyűlés, melyet évente legalább egy alkalommal össze kell hívni, a diákközgyűlésen az intézményvezető beszámol az előző közgyűlés óta eltelt időszakban elvégzett munkáról, a közgyűlésen résztvevő diákok kérdéseket tehetnek fel, és elmondhatják véleményüket az iskola igazgatójának. A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkatársak: könyvtáros iskolatitkár pedagógiai asszisztens úszómester Munkájukat az intézményvezető és helyettesei szervezik és ellenőrzik. Az alkalmazotti közösséget és azok képviselőit jogszabályokban meghatározottak szerint részvételi, véleményezési, javaslattételi és döntési jogkör illeti meg. Az alkalmazotti közösség értekezletét a véleményezési jogkörébe tartozó fenntartói döntések meghozatala előtt kell összehívni. Össze kell hívni akkor is, ha azt a vezetői testület valamely kérdés megtárgyalására elhatározza, vagy összehívását az alkalmazottak egyharmada a napirend megjelölésével kezdeményezi. Az alkalmazotti közösség értekezletét félévenként legalább egyszer meg kell tartani. Az alkalmazotti közösség értekezletén a közalkalmazottak legalább kétharmadának jelenléte szükséges. Az értekezlet maga határozza meg, hogy milyen módon alakítja ki véleményét. Az intézmény különböző közösségeinek tevékenységét - a megbízott munkaközösség vezetők és a választott közösségi képviselők segítségével az igazgató fogja össze. A kapcsolattartás formái: különböző értekezletek, megbeszélések, fórumok, bizottsági ülések. Az intézményi kapcsolattartás rendszeres és konkrét időpontjait az éves munkaterv tartalmazza, melyet a hivatalos közlések helyén ki kell függeszteni. A nevelőtestület A nevelőtestület tagja az iskola valamennyi pedagógus-munkakört betöltő alkalmazottja, valamint az oktató-nevelő munkát közvetlenül segítő dolgozók: A pedagógus munkakörhöz kapcsolódó feladatokat a munkaköri leírások tartalmazzák. A nevelőtestület döntéseit és határozatait a jogszabályokban meghatározottak kivételével nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel hozza. A szavazatok egyenlősége esetén az igazgató 17

18 szavazata dönt. Az illetékes közösség akkor határozatképes, ha tagjainak több mint 50%-a jelen van. A döntések és határozatok az intézmény iktatott iratanyagába kerülnek. Értekezleteit az éves munkaterv szerint az igazgató hívja össze. Rendkívüli nevelőtestületi értekezletet hívhat össze - amennyiben az iskola érdeke, az ügy súlyossága úgy kívánja - az igazgató, vagy ha a nevelőtestület tagjainak egyharmada kezdeményezi. A nevelőtestület akkor határozatképes, ha tagjainak 60 %-a jelen van. Nevelőtestületi jogkörök átadása Jogkörei közül a nevelőtestület az alábbiakat adja át a megjelölt közösségeknek: /A Kt évi LXXIX.tv., évi XXXI. részeként módosult, mely érintette az évi XXXI. Gyvt./ Átruházott jogkörök A pedagógiai program helyi tantervének kidolgozása A házirend, az SZMSZ, véleményezése Felvállalhatják a gyermek és ifjúságvédelmi, a szabadidő hasznos eltöltésével összefüggő és a sajátos nevelési igényű és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrációját szolgáló feladatokat Taneszközök, tankönyvek kiválasztása Továbbképzésre átképzésre való javaslattétel Jutalmazásra, kitüntetésre való javaslattétel A határozott időre kinevezett pedagógusok véleményezése A szakmai munkaközösség vezető munkájának véleményezése pedagógusok külön megbízásai elosztásának véleményezése valamint az iskolai felvételi követelmények meghatározása a tantárgyfelosztás véleményezése A tanulók továbbhaladásáról, érdemjegyeiről szóló döntés Osztályközösségek nevelőtestületi megítélése (tanulmányi munka, magatartás, szorgalom) Fegyelmi ügyek A jogkör gyakorlója Szakmai munkaközösségek Szakmai munkaközösségek Szakmai munkaközösségek Szakmai munkaközösségek Szakmai munkaközösségek Szakmai munkaközösségek Szakmai munkaközösségek Szakmai munkaközösségek Szakmai munkaközösségek Szakmai munkaközösségek Szakmai munkaközösségek Az érintett közösséggel közvetlenül foglalkozó pedagógusok (osztályozó konferencia): Fegyelmi bizottság Az átruházott jogkör gyakorlói beszámolási kötelezettséggel tartoznak a nevelőtestületnek a munkatervben rögzített félévi vagy év végi értekezlet időpontjában. Egy tanév során a nevelőtestület az alábbi értekezleteket tartja: 18

19 Nevelőtestületi értekezletek: alakuló, tanévnyitó/záró, nevelési, félévi, osztályozó, az éves munkatervben meghatározott időben összehívott értekezletek. Nevelőtestületi értekezletet kell összehívni, ha az iskola igazgatója vagy a nevelőtestület egyharmada kéri. Ez utóbbi esetben a kérelmet írásban, aláírásokkal hitelesítve kell átadni az iskola igazgatójának. Az összehívást a szülői szervezet, a diákönkormányzat is kezdeményezheti írásban (melyet szintén az igazgatónak nyújt át). A kezdeményezés elfogadásáról a nevelőtestület dönt. A nevelőtestületi értekezleten a nevelőtestület tagjainak részvétele kötelező. Távolmaradásra engedélyt csak igen indokolt esetben az igazgató adhat. Az igazolatlan távollét fegyelmi vétségnek minősül. A nevelőtestület döntéseit ha erről jogszabály illetve az SZMSZ másként nem rendelkezik nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Az elhangzottakról jegyzőkönyv készül. A szavazatok egyenlősége esetén az igazgató szavazata dönt. Az illetékes közösség akkor határozatképes, ha tagjainak több mint 50%-a jelen van. A döntések és határozatok az intézmény iktatott iratanyagába kerülnek. Munkaközösségi értekezlet: ezen értekezleten az adott munkaközösség tagjai kötelesek részt venni a munkatervükben meghatározott ütemidő alapján. Az elhangzottakról emlékeztető készül, melyet a munkaközösség-vezető ad át az igazgatóhelyettesnek. Rendkívüli értekezlet: összehívhatja az igazgató, az igazgatóhelyettes, az adott munkaközösség vezetője. Összehívása a témától függően bármikor történhet, ha az intézmény igazgatója vagy vezetősége (rendkívüli munkaközösségi értekezlet esetén a munkaközösség-vezető) ezt szükségesnek látja. A nevelőtestületi értekezletekre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni akkor is, ha az aktuális feladatok miatt csak a tantestület egy része (többnyire azonos beosztásban dolgozók) vesz részt egy-egy értekezleten. Ilyen értekezlet lehet: egy osztályban tanító nevelők értekezlete, alsó vagy felső tagozat nevelőinek értekezlete (tagozati értekezletek), osztályfőnökök értekezlete, alkalmi feladatok ellátására szerveződött közösségek értekezlete (munkacsoporti értekezletek). Az osztályozó konferencia alkalmi testület, mely a félévi és év végi értékelés megállapítása idején és annak céljából működik. Tagjai az értékelendő osztályban tanító tanárok és az osztályért felelős igazgatósági tag. A konferencia tanácskozását az osztályfőnök vezeti, működésére a nevelőtestület általános működési szabályai irányadók. A konferenciák működéséről - a félévi illetve év végi nevelőtestületi értekezleten - az igazgatóság számol be a nevelőtestületnek. 19

20 A nevelők szakmai munkaközösségei A szakmai munkaközösségek munkáját a munkaközösség-vezető irányítja. A munkaközösség-vezetőt az iskola igazgatója bízza meg a munkaközösség tagjainak véleményét figyelembe véve. A munkaközösség-vezetők munkájukat az SZMSZ-ben és a munkaköri leírásukban foglaltak alapján végzik. A munkaközösség-vezető rendszeresen tájékoztatja a munkaközösségben folyó munkáról a területért felelős igazgatóhelyettest. A munkaközösségek vezetői részt vesznek az iskola vezetőségének a munkájában. A szakmai munkaközösség az iskola pedagógiai programja, munkaterve és a munkaközösség tagjainak javaslatai alapján összeállított egy évre szóló munkaterv szerint tevékenykedik. a) A szakmai munkaközösségek feladatai a szakterületükön belül: szakmai módszertani kérdésekben segítik az iskola munkáját, részt vesznek az iskolai oktató-nevelő munka belső fejlesztésében (tartalmi és módszertani korszerűsítés), egységes követelményrendszert alakítanak ki: folyamatosan mérik a tanulók ismeretszintjét, összeállítják a mérések feladatait, értékelik ezek eredményét, pályázatokat, tanulmányi versenyeket hirdetnek, szerveznek, segítséget nyújtanak a nevelők önképzéséhez, segítik a pályakezdő pedagógusok munkáját, segítséget nyújtanak a munkaközösség vezetőjének a munkaterv, valamint a munkaközösség tevékenységéről készülő elemzések, értékelések elkészítéséhez, az adott tantárgyak esetében kidolgozzák a csoportbontás működésének rendszerét, a felmérések és a tanulók teljesítménye alapján elkészítik a csoportbontást. b) A szakmai munkaközösség dönt: működési rendjéről és munkaprogramjáról, az iskolai tanulmányi versenyek programjáról. c) A szakmai munkaközösség javaslatot tehet: a taneszközök, tankönyvek kiválasztására, a kötelező taneszköz jegyzéken kívüli, oktató-nevelő munkát segítő eszközök beszerzésére. A szakmai munkaközösségek vezetői felelősek: a munkaközösség munkatervi feladatainak határidőre való színvonalas elvégzéséért, a szaktantárgyi versenyek megszervezéséért, azok meghirdetéséért és lebonyolításáért, az iskolai szintű pályázatok kiírásáért, elbírálásáért, a tanulók szaktantárgyi pályázaton való részvételének megszervezéséért, 20

21 a szakmai szertárak fejlesztéséért, az eszközök és anyagok célszerű és gazdaságos felhasználásáért, az osztályozás, értékelés folyamatosságáért, a munkatervi dokumentumok folyamatos vezetéséért. Alkalmi feladatokra alakult munkacsoportok, projektek Az iskolai munka egyes aktuális feladatainak megoldására a tantestület tagjaiból munkacsoportok alakulhatnak az igazgatóság döntése alapján. Az alkalmi munkacsoportok tagjait és vezetőjét az igazgató bízza meg, munkájukról a nevelőtestületnek és/vagy az igazgatónak számolnak be. A tanulói közösség Az osztályközösségek és tanulócsoportok Az egy osztályba járó tanulók közössége az osztályközösség Az osztályközösség felelőseit a házirendben szabályozzuk. Az osztályközösség élén, mint pedagógusvezető, az osztályfőnök áll. Az osztályfőnököt az igazgató bízza meg. Az osztályfőnök jogosult az osztályközösségben tapasztalt problémák megoldására az osztályában tanító pedagógusok értekezletét összehívni. Az osztályfőnökök feladatai különösen: Alaposan ismernie kell tanítványai személyiségét, Az intézmény pedagógiai elvei szerint neveli tanulóit Koordinálja és segíti az osztályban tanító pedagógusok munkáját, látogatja óráikat, Aktív pedagógiai kapcsolatot tart a szülőkkel, valamint a tanulók életét, tanulmányait segítő személyekkel Figyelemmel kíséri tanítványai előmenetelét, magatartását, tanórai és tanórán kívüli foglalkozáson. Tapasztalatait megbeszéli az érintett kollégával, szülővel, esetenként az igazgatóval Különös gondot fordít a hátrányos helyzetű tanulók segítésére Szülői értekezletet tart, rendszeresen tájékoztatja a szülőket a tanuló magatartásáról, tanulmányi eredményéről, Ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli feladatokat: tanév elején bekéri a tanulók személyi adatait, TAJ kártyájának számát, összegyűjti az osztályba járó tanulók bizonyítványait, és szeptember 15-ig leadja az iskolatitkárnak, pontosan vezeti az osztálynaplót, anyakönyvet, elkészíti az aktuális statisztikákat, Közreműködik a tanulók tankönyvvel, taneszközzel való ellátásában, Szorgalmazza a tanulók iskolai felszerelésének meglétét, és rendszeres időszakonként ellenőrzi ezeket, 21

22 Tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról és megoldására mozgósít, valamint közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében, bonyolításában Gyermekvédelmi feladatokat lát el, év közben indokolt esetben családot látogat: A veszélyeztetett tanulókról naprakész feljegyzést készít, szükség szerint környezettanulmányt végez és pedagógiai véleményt ír, Különös gondot fordít a hátrányos helyzetű tanulók segítésére Feladatai közé tartozik a továbbtanulásra való felkészítés, pályairányítás, szakértői vizsgálat szükségességének jelzése, Osztályfőnökváltás esetén az átadó-átvevő osztályfőnökök kölcsönösen hospitálnak az érintett osztályokban, és részletesen tájékoztatják egymást a tanulókról, Segítséget nyújt osztálya kötelező orvosi vizsgálatának lebonyolításában, figyelemmel kíséri az orvosi javaslatok, vizsgálatok megvalósulását Betegség esetén gondoskodik a tanuló mielőbbi szülői felügyelet alá kerüléséről Az érdekeltekkel egyetértésben javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, kitüntetésére, segélyezésére Nevelő-oktató munkájához tanmenetet készít Az osztályfőnököt az igazgató bízza meg az igazgatóhelyettes(ek) és az osztályfőnöki munkaközösség vezetőjének véleményét figyelembe véve. Diákönkormányzat A tanulók és a tanulóközösségek érdekeiknek képviseletére, a tanulók tanórán kívüli, szabadidős tevékenységének segítésére az iskolában diákönkormányzat működik. Az iskolai diákönkormányzat tevékenységét az osztályokban megválasztott küldöttekből, valamint a diákkörök képviselőiből álló diák-önkormányzati vezetőség irányítja. A diákönkormányzat tevékenységét egy pedagógus segíti, akit a diákönkormányzat véleményének kikérésével az iskola vezetője bíz meg. Az iskolai diákönkormányzat képviseletét az iskolai diákönkormányzatot segítő nevelő látja el. A diákönkormányzatot megillető javaslattételi, véleményezési és egyetértési jog gyakorlása előtt diákönkormányzatot segítő nevelőnek ki kell kérnie az iskolai diákönkormányzat vezetőségének véleményét. A tanulók legfontosabb szerveződése a diákönkormányzat. Feladata közösségi programok szervezése, diákok érdekképviselete. a) A diákönkormányzat dönt: működésével kapcsolatos kérdésekben, évente egy tanítás nélküli munkanap programjáról. b) Véleményt nyilvánít: iskolánk működésével kapcsolatban a tanulókat érintő kérdésekben, a tanulók helyzetét elemző, értékelő beszámolók elkészítésekor, elfogadásakor, a tanórán kívüli tevékenységek formáinak meghatározásakor. c) Helyiségek, berendezések használata: 22

23 a DÖK az igazgatóval történő előzetes egyeztetés után rendezvényeihez, programjaihoz használhatja az iskola helyiségeit, berendezési tárgyait, eszközeit, a DÖK rendezvények tanári ügyeletének megszervezése a DÖK munkáját segítő pedagógus feladata A diákönkormányzat az intézmény nyitvatartási ideje alatt, tanári felügyelet mellett jogosult az intézmény helyiségeit használni. A diákönkormányzat nem rendelkezik önálló vagyonnal. Működési feltételeinek biztosításához támogatás kérhet. Pályázatokon elnyert pénzét a költségvetésben elkülönítetten kezeljük. A diákönkormányzat a nevelőtestület véleményét, szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyását, a diákönkormányzatot segítőpedagógus közreműködésével kéri meg. A diákönkormányzat véleményének megszerzéséről az igazgató gondoskodik. Az előterjesztést legalább a döntést megelőző 15 napon belül kell átadni. Az iskolai diákönkormányzat tevékenységét a DÖK SZMSZ-e szabályozza, mely az SZMSZ mellékletét képezi. A DÖK működéséhez az iskola a szükséges feltételeket biztosítja A pedagógusok és a diákok közötti kapcsolattartás formái: DÖK megbeszélések, osztályfőnöki órák, alkalmi beszélgetések, írásbeli tájékoztatás (ellenőrző, tájékoztató füzet), diákközgyűlés. A diákközgyűlés összehívásáért minden tanév májusában az iskola igazgatója felelős. Az iskolai diákközgyűlésen minden tanulónak joga van részt venni. A diákközgyűlésen a diákönkormányzatot segítő nevelő, valamint a diákönkormányzat gyermekvezetője beszámol az előző diákközgyűlés óta eltelt időszak munkájáról, valamint az iskola igazgatója tájékoztatást ad az iskolai élet egészéről, az iskolai munkatervről, a tanulói jogok és kötelességek helyzetéről és érvényesüléséről, az iskolai házirendben meghatározottak végrehajtásának tapasztalatairól Az iskola és a szülők Szülői szervezet A szülők oktatási törvényben meghatározott jogainak érvényesítése illetve kötelességének teljesítése érdekében az iskolában szülői szervezet (SZM). a) Az osztályok szülői szervezeteit az egy osztályba járó tanulók szülei alkotják. A tanév első szülői értekezletén megválasztják az osztály szülői szervezet-vezetőjét és annak helyettesét. A szülői választmányban a szülői szervezet-vezető képviseli az osztályt. A választmány ülésein minden osztály egy szavazattal vesz részt. 23

24 Az iskolai SZM választmányát az iskola igazgatójának tanévenként legalább egy alkalommal össze kell hívnia, és itt tájékoztatást kell adni az iskola feladatairól, tevékenységéről. b) Az osztályok szülői szervezetei kérdéseiket, véleményeiket, javaslataikat az osztály szülői szervezet vezetője által vagy az osztályfőnök segítségével juttatják el az iskola vezetéséhez. Az iskolai SZM választmányának elnöke közvetlenül az iskola igazgatójával tart kapcsolatot. c) Az iskolai szülői szervezet véleményezési jogkörei: az iskolai SZM véleményezi az iskola pedagógiai programját, házirendjét, munkatervét, valamint az SZMSZ azon pontjait, amelyek a szülőkkel, illetve a tanulókkal kapcsolatosak, a SZM véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a szülőkkel és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben. a szülőket anyagilag is érintő ügyekben a szülői értekezletek napirendjének meghatározásában az iskola és a család kapcsolattartási rendjének kialakításában d) Azokban az ügyekben, amelyekben a szülői szervezetnek az SZMSZ vagy jogszabály véleményezési jogot biztosít, a véleményt az igazgató kéri meg az írásos anyagok átadásával. A szülői szervezet képviselőit a nevelőtestületi értekezlet, véleményezéssel érintett napirendi pontjának tárgyalásához meg kell hívni a) A pedagógusok és a szülők közti kapcsolattartás formái: szülői szervezet választmányi ülései, szülői értekezletek: évente három alkalommal (tanév elején, félévkor, tavasszal). Az osztályfőnök rendkívüli szülői értekezletet hívhat össze a váratlanul felmerülő problémák megoldása végett az iskolavezetéssel történt egyeztetés után, fogadóórák: az iskola valamennyi pedagógusa az éves munkatervben meghatározott időben fogadóórát tart (idejét, helyét írásban közöljük az ellenőrzőben), fogadóórán kívüli időpontban történő találkozást előzetesen szóban, vagy írásban kell egyeztetni, írásbeli tájékoztatás (ellenőrző, tájékoztató füzet, honlap). IV./2. AZ ISKOLA VEZETÉSÉNEK ÉS KÖZÖZSSÉGÉNEK KÜLSŐ KAPCSOLA- TAI Intézményünk a feladatok elvégzése, a gyermekek egészségügyi, gyermekvédelmi és szociális ellátása, valamint a továbbtanulás és a pályaválasztás érdekében és egyéb ügyekben rendszeres kapcsolatot tart fenn más intézményekkel és cégekkel. Intézményünk közreműködik a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzésében, megszüntetésében, ennek érdekében együttműködünk a gyermekjóléti szolgálattal, ill. a gyermekvé- 24

25 delmi rendszerhez kapcsolódó feladatot ellátó más személyekkel, intézményekkel és hatóságokkal. Az iskola akkor fordul a gyermekjóléti szolgálathoz, ha a jogszabály ezt előírja, az adott gyermekvédelmi eset (probléma) meghaladja az iskola hatáskörét, vagy lehetőségét. A gyermekjóléti szolgálattal az iskola a gyermekvédelmi teendőkkel megbízott kolléga útján tartja a kapcsolatot. A kapcsolat tartalmát az iskolai igények és a szolgálat lehetőségeinek függvényében a felek időszakonként határozzák meg. Ha a tanuló a szülői kérésre magántanulóként teljesíti tankötelezettségét, az iskola három napon belül egyeztet a gyermekjóléti szolgálattal. A vezetők, valamint az oktató-nevelő munka különböző szakterületeinek képviselői rendszeres személyes kapcsolatot tartanak a társintézmények alkalmazottaival, - meghívás vagy egyéb értesítés alapján. Az iskolát a külső kapcsolatokban az igazgató képviseli. Az igazgatóhelyettesek a vezetői feladatmegosztás szerint tartanak kapcsolatot. V. AZ ISKOLA MŰKÖDÉSI RENDJE V./1. AZ INTÉZMÉNY DOLGOZÓINAK MUNKARENDJE A vezetők benntartózkodási rendje Az iskola nyitvatartási idején belül reggel 7 00 óra és du. l6 30 óra között az igazgató és helyettesei közül egy vezetőnek az iskolában kell tartózkodnia. A benntartózkodás pontos rendjét, a délutáni ügyeletesi beosztást a tanév kezdetekor az aktuális órarend figyelembe vételével az igazgató készíti el. Abban az esetben, ha a vezetés tagjai akadályoztatás miatt nem tudnak az intézményben tartózkodni (pl.: kerületei rendezvény, továbbképzés, betegség), akkor a gazdasági munkatársat a szakmai vezetőség más tagját vagy a nevelőtestület más tagját kell megbízni - eseti írásos vagy szóbeli megbízás alapján - a helyettesítéssel. A reggeli nyitva tartás kezdetétől a vezető beérkezéséig az ügyeletre beosztott pedagógus jogosult és köteles az intézmény működési körében szükségessé váló halaszthatatlan intézkedések megtételére. A kor távozó vezető után a szervezett foglalkozást tartó pedagógus, ügyeletes tanárok közül a leghosszabb szolgálati idejű teljes munkaidőben foglalkoztatott pedagógus tartozik felelősséggel az intézmény rendjéért. A pedagógusok munkavégzésének rendje Az intézmény pedagógusai heti 40 órás munkaidőkeretben végzik munkájukat. A heti munkaidőkeret első napja (ellenkező írásos hirdetmény hiányában) mindenkor a hét első munkanapja, utolsó napja a hét utolsó munkanapja. Az ötnél kevesebb munkanapot tartalmazó hetek heti munkaideje a munkanapok számával arányosan számítandó ki. Szombati és vasárnapi napokon, ünnepnapokon munkavégzés csak írásban elrendelt esetben lehetséges. Munkanapokon a rendes munkaidő hossza legalább 4 óra, de nem haladhatja meg a 12 órát. 25

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 2014. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szervezeti és működési szabályzat A Hajdúdorogi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola SzMSz-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső

Részletesebben

A Kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnázium (Kiskunfélegyháza, Kossuth Lajos u. 9.) Szervezeti és Működési Szabályzata 2014.

A Kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnázium (Kiskunfélegyháza, Kossuth Lajos u. 9.) Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. i.sz.: 106-8/2014 A Kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnázium (Kiskunfélegyháza, Kossuth Lajos u. 9.) Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 3 II. Az intézmény

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZABADKÍGYÓSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZABADKÍGYÓSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZABADKÍGYÓSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések 5 1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja 5 2.Az alkalmazottak köre,

Részletesebben

A Szolnok Városi Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szolnok Városi Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata A Szolnok Városi Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. október Tartalomjegyzék I. A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya II. III. IV. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti

Részletesebben

A HUSZÁR GÁL GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS ÓVODA

A HUSZÁR GÁL GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS ÓVODA A HUSZÁR GÁL GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA DEBRECEN 2015 1 Tartalomjegyzék Bevezetés... 7 1.1 A SZMSZ célja és tartalma... 7 1.2 Az

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Iktatószám: 2013-27/266. Komáromi Jókai Mór Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Szabóné dr. Mühlenkampf Erika igazgató Komárom, 2013. szeptember 10. Érvényes: 2013. szeptember 17-től

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Gyula Város Önkormányzatának Alapfokú Oktatási, Művészetoktatási, Sportiskolai és Pedagógiai Szakszolgálati Intézménye SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Tartalomjegyzék I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

A SZOMBATHELYI MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZÉSI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015.

A SZOMBATHELYI MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZÉSI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. A SZOMBATHELYI MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZÉSI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. 1 Tartalom 1. Általános rendelkezések... 5 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 5 1.2

Részletesebben

Bereczki Máté Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

Bereczki Máté Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Bereczki Máté Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. 1 TARTALOM BEVEZETÉS... 5. 1. AZ INTÉZMÉNY SZAKMAI ALAPDOKUMENTUMA... 5. 2. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA... 8. 3. AZ

Részletesebben

A TAPOLCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 201170

A TAPOLCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 201170 A TAPOLCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 201170 Készült: 2013. március 28. Hatályba lépett: 2013. szeptember 1. Nevelőtestület elfogadta: 2013. március 28. Igazgató jóváhagyta: 2013. március 28. Következő felülvizsgálat

Részletesebben

PÓKASZEPETKI FESTETICS KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA SZMSZ. Igazgató

PÓKASZEPETKI FESTETICS KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA SZMSZ. Igazgató PÓKASZEPETKI FESTETICS KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Kovács Árpádné Igazgató 1 Az alábbi Szervezeti és Működési Szabályzatot a Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános

Részletesebben

A Budapest XXI. Kerületi 2015/ 2016

A Budapest XXI. Kerületi 2015/ 2016 A Budapest XXI. Kerületi Karácsony Sándor Általános Iskola a 2015/ 2016 1 Tartalomjegyzék 1. A célja és feladata 4 2. A alapjául szolgáló jogszabályok 4 3. Az SZMSZ általános rendelkezései, az SZMSZ hatálya

Részletesebben

Tartalomjegyzék 1 BEVEZETÉS Általános rendelkezések... 6 1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 6 1.

Tartalomjegyzék 1 BEVEZETÉS Általános rendelkezések... 6 1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 6 1. FF 1 Tartalomjegyzék 1 BEVEZETÉS Általános rendelkezések... 6 1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 6 1.2 A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása, megtekintése...

Részletesebben

1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA

1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA í é á ü í ó á í ó ő á ó á ö ó é ő 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA A szervezeti és működési szabályzat határozza meg a Bíborvég

Részletesebben

Szervezeti Működési Szabályzat

Szervezeti Működési Szabályzat Szervezeti Működési Szabályzat Készült a Kenderföld-Somági Általános Iskola részére Hatályos: 2013. szeptember 1-jétől 1 I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 4 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 7 1. A SZERVEZETI - ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT /SZMSZ/ CÉLJA, JOGSZABÁLYI ALAPJA... 7

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 7 1. A SZERVEZETI - ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT /SZMSZ/ CÉLJA, JOGSZABÁLYI ALAPJA... 7 Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 7 1. A SZERVEZETI - ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT /SZMSZ/ CÉLJA, JOGSZABÁLYI ALAPJA... 7 2. A SZERVEZETI - ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ELFOGADÁSA, JÓVÁHAGYÁSA, MEGTEKINTÉSE...

Részletesebben

Szegedi Zrínyi Ilona Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat

Szegedi Zrínyi Ilona Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat Szegedi Zrínyi Ilona Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat Szeged, 2014. szeptember 01. Jóváhagyta:. Doroginé Bíró Irén intézményvezető, főtanácsos . Tartalom 1 A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

5.3.2. Az elektronikus úton előállított, papíralapú nyomtatványok hitelesítési rendje... 21 5.4. Teendők bombariadó és egyéb rendkívüli események

5.3.2. Az elektronikus úton előállított, papíralapú nyomtatványok hitelesítési rendje... 21 5.4. Teendők bombariadó és egyéb rendkívüli események Tartalom 1. Általános rendelkezések... 7 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 7 1.2. A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása, megtekintése... 8 2. Az

Részletesebben

SZENT JÁNOS KATOLIKUS ÓVODA, EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZENT JÁNOS KATOLIKUS ÓVODA, EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZENT JÁNOS KATOLIKUS ÓVODA, EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EGYEK 2015 TARTALOMJEGYZÉK Tartalom Bevezetés... 5 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat Szervezeti és működési szabályzat 1 Tartalomjegyzék 1.Általános rendelkezések 1.1.A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja 1.2. A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Pécsi Leőwey Klára Gimnázium 2013. december 10. 1 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 5. oldal 1.1. Az SZMSZ célja, tartalma 5. oldal 1.2. Az SZMSZ hatálya

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SIMÁNDY JÓZSEF SPORTISKOLAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. Web: simandy.kistarcsa.hu E-mail: info@simandyaltiskola.hu Tartalom 1. Általános rendelkezések...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Debreceni Tankerülete 082064 Szilágyi Dániel Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola, Szakiskola 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hajdúsámson, 2015. május 12. Sándorné Sas Ildikó igazgató 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A közoktatási intézmény

Részletesebben

SZÉKELY MIHÁLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, NYILVÁNOS KÖNYVTÁR

SZÉKELY MIHÁLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, NYILVÁNOS KÖNYVTÁR SZÉKELY MIHÁLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, NYILVÁNOS KÖNYVTÁR Szervezeti és Működési Szabályzata 2012 Módosítva a TÁMOP-3.3.2-08/2-2008-0045. sz. projekt keretében az Alsófokú

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 2013 Hrvatski vrtić, osnovna škola, gimnazija i učenički dom Miroslava Krleže, Pečuh - Miroslav Krleža Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium, Pécs Szervezeti és működési szabályzat 1 2

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Katolikus Mezőgazdasági, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Kiskunhalas SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

II. Rákóczi Ferenc Katolikus Mezőgazdasági, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Kiskunhalas SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. Rákóczi Ferenc Katolikus Mezőgazdasági, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Kiskunhalas SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1. A szervezeti

Részletesebben

A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015.

A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 6 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 1.1 A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) célja,

Részletesebben

A JÁSZBERÉNYI NAGYBOLDOGASSZONY KÉTTANNYELVŰ KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A JÁSZBERÉNYI NAGYBOLDOGASSZONY KÉTTANNYELVŰ KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A JÁSZBERÉNYI NAGYBOLDOGASSZONY KÉTTANNYELVŰ KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1. Általános

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT GÁL FERENC FŐISKOLA SZARVASI GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GYAKORLÓÓVODA, BÖLCSŐDE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szarvas, 2013. Tartalom 1. Általános rendelkezések... 5 1.1. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

T A R T A L O M J E G Y Z É K

T A R T A L O M J E G Y Z É K R IMÓCI S ZE N T I S T VÁN Á LTALÁNOS I S KOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM A Z O N O S Í T Ó: 032248 TARTALOMJEGYZÉ K I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA....

Részletesebben

SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szentpétery Zsigmond Általános Iskola OM azonosító: 033526 4563 Rohod, Jókai utca 6. Telefon:/fax: 44/584-008 E-mail: rohodiiskola@freemail.hu SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Rohod, 2014. november 25. Dobos

Részletesebben

A Budapesti Ward Mária Általános Iskola és a Budapesti Ward Mária Gimnázium

A Budapesti Ward Mária Általános Iskola és a Budapesti Ward Mária Gimnázium A Budapesti Ward Mária Általános Iskola és a Budapesti Ward Mária Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata TUDÁS - LELKISÉG - SZOLGÁLAT 2013 Tartalom TARTALOM... 2 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 1.1.

Részletesebben

Elfogadta a nevelőtestület 2013. március 26 án

Elfogadta a nevelőtestület 2013. március 26 án 1 9 6 3 1 SZILÁGYI DEZSŐ ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Elfogadta a nevelőtestület 2013. március 26 án 2 0 1 3 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések...

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat 1 Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola OM: 031090 KLIK szervezeti kód: 082046 4030 Debrecen, Szabó Kálmán u. 3-5. Szervezeti és Működési Szabályzat 2015 2 Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola 4030

Részletesebben

A BÁRCZI GÉZA ÁLTALÁNOS

A BÁRCZI GÉZA ÁLTALÁNOS Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat B á r c z i G é z a Á l t a l á n o s I s k o l a 1039 Budapest, Bárczi Géza u. 2. 243-1509 453-2039 Ema il: ba rcz i-a@kszk i.ob uda.h u Honlap unk: www.bar czigai.s ulinet.hu

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Szegedi Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Szegedi Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szegedi Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola 2014 1 Tartalom 1. Általános rendelkezések... 5 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi

Részletesebben

Hatályos 2013. november 25-től

Hatályos 2013. november 25-től Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium Balatonfűzfő OM: 037218 Szervezeti és Működési Szabályzat "Az oktatás célja nem az, hogy befejezett tudást adjon, hanem az, hogy szilárd alapot teremtsen

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Debreceni SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskolája és Szakiskolája 4027 Debrecen, Vénkert u.2. (52) 413113, (52) 413255, fax: (52) 413113 Email: kereskedelmi.debrecen@gmail.com,suli430@keridebr.sulinet.hu,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Kőbányai Kékvirág Óvoda 1107 Budapest X. Kékvirág u. 5 Ügyiratszám: Szervezeti és Működési Szabályzata 2015 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 3. 1. 2. 3. 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDSÉI SZABÁLYZAT HATÁLYA AZ

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata A Könnyűipari Szakképző Iskola és Speciális Szakiskola 4027 Debrecen, Sétakert u. 1-3. OM azonosító: 031249 Szervezeti és Működési Szabályzata Érvényes: A kihirdetés napjától Készítette: Kovácsné Győrfi

Részletesebben

Landorhegyi Általános Iskola, Sportiskola

Landorhegyi Általános Iskola, Sportiskola A zalaegerszegi Landorhegyi Általános Iskola, Sportiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 Tartalomjegyzék Törvényi háttér (törvények, rendeletek)... 5 1. Az intézmény alapító okirata, feladatai...

Részletesebben

SZABÓ PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2013. március

SZABÓ PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2013. március SZABÓ PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. március Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogszabályi alapja:... 5 1.2.

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzata

Szervezeti és működési szabályzata OM azonosító: 033665 A Szent Imre Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Kollégium, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és működési szabályzata Tartalom 1. Általános rendelkezések... 10 1.1.

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kerekerdő Óvoda 1097. Budapest, Vágóhíd u. 35-37. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A nevelőtestület közreműködésével készítette: Szencz Mátyásné óvodavezető Budapest 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Sárbogárdi Zengő Óvoda. Szervezeti és Működési. Készítette: Huszárné Kovács Márta

Sárbogárdi Zengő Óvoda. Szervezeti és Működési. Készítette: Huszárné Kovács Márta Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 Készítette: Huszárné Kovács Márta 1 S zerveze ti és működési szabályzat TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés...3 II. Intézményi alapadatok...6 III. A működés rendje...8 IV.

Részletesebben

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... Dankó Pista Egységes Óvoda-Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium, Kollégium és AMI 4235 Biri, Mező Imre út 21., OM szám: 200446 E-mail: info@dankop.hu, Tel/Fax: 42/263-137, www.dankop.hu

Részletesebben

A Danubia Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2013. április 1.

A Danubia Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2013. április 1. A Danubia Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. április 1. 1 A Danubia Alapfokú Művészeti Iskola nevelőtestülete a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. -ában valamint

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI Nyíregyházi Művészeti Szakközépiskola 4400 Nyíregyháza, Búza u. 1-3. Telefon / Fax:42/512-330 E-mail: s.muveszeti@chello.hu Weblap: www.muveszeti-nyh.sulinet.hu és www.muveszetinyh.hu OM azonosító: 033687

Részletesebben

A HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

A HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM A HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZMSZ/2009. 1 TARTALOMJEGYZÉK..2 AZ SZMSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI...5 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Budapest XVI. Kerületi Kölcsey Ferenc Általános Iskola 1161 Budapest, Hősök tere 1.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Budapest XVI. Kerületi Kölcsey Ferenc Általános Iskola 1161 Budapest, Hősök tere 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest XVI. Kerületi Kölcsey Ferenc Általános Iskola 1161 Budapest, Hősök tere 1. 2013. -1- Tartalomjegyzék: 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3. 1.1. AZ SZMSZ célja 1.2.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Pitypang Sport Óvoda 2092 Budakeszi, Zichy Péter u. 31. Tel. /fax: 06-23/ 451-505 E-mail: postmaster@pitypangovi.t-online.hu OM 032936 Szervezeti és Működési Szabályzata Budakeszi, 2015. február 12. 0

Részletesebben

Fekete István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 1. I. rész

Fekete István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 1. I. rész Fekete István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 1 I. rész A Szervezeti és Működési Szabályzat olyan alapokmány, amely összefoglalja az iskola szervezetére, működésére, a pedagógusok, szülők,

Részletesebben

A MEZŐSZEMEREI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Érvényes: 2013. 09. 01-től

A MEZŐSZEMEREI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Érvényes: 2013. 09. 01-től A MEZŐSZEMEREI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: 2013. 09. 01-től Jóváhagyta: PH... igazgató 0 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A szervezeti

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola 9062 Kisbajcs, Arany János út 20. Tel./Fax.: 96 / 560-016 vorosmartyiskola@freemail.hu Kisbajcsi Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

A KISKUNHALASI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA és a GY. SZABÓ BÉLA TAGISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

A KISKUNHALASI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA és a GY. SZABÓ BÉLA TAGISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A KISKUNHALASI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA és a GY. SZABÓ BÉLA TAGISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015 Bevezető 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola

Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola A mecseknádasdi Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Program 2015 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 6041 Kerekegyháza Szent István tér 6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2008. TARTALOMJEGYZÉK A Szervezeti és Működési Szabályzat célja

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 33. Szervezeti és működési szabályzat A Dunaharaszti Hunyadi János Német Nemzetiségi Általános Iskola SzMSz-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket

Részletesebben

AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA. Szervezeti és működési szabályzat 2013.

AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA. Szervezeti és működési szabályzat 2013. AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA Szervezeti és működési szabályzat 2013. 0 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 3

Részletesebben

Csontváry Általános- és Alapfokú Művészeti Iskola 8308 Zalahaláp Iskola utca 3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

Csontváry Általános- és Alapfokú Művészeti Iskola 8308 Zalahaláp Iskola utca 3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Csontváry Általános- és Alapfokú Művészeti Iskola 8308 Zalahaláp Iskola utca 3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. - 2 - Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 4 1. A SZERVEZETI ÉS

Részletesebben

T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M

T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A 2 0 1 5 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

9.5. Az intézményvezető munkaideje... 14 10. Az intézményvezető akadályoztatása esetén érvényes helyettesítési rendje... 15 10.1. Az intézményvezető

9.5. Az intézményvezető munkaideje... 14 10. Az intézményvezető akadályoztatása esetén érvényes helyettesítési rendje... 15 10.1. Az intézményvezető I. Tartalomjegyzék II. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 6 1. A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) célja, jogszabályi alapja,... 6 1.1. A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) célja... 6 1.2. A szervezeti és

Részletesebben

RÁKOSMENTI MÁKVIRÁG ÓVODA

RÁKOSMENTI MÁKVIRÁG ÓVODA RÁKOSMENTI MÁKVIRÁG ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ikt. sz.: 40/630/2015 Készítette: Horváth Mária intézményvezető Pedagógiai-szakmai ellenőrzés és pedagógus minősítő szakértő Hatálybalépés dátuma:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Fejér Megyei Gárdonyi Géza Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. szeptember 01. y belső és külső kapcsolataira

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Ikt. sz.: 941/2014/SZM.12.08. D R. F E J É R P A T A K Y L Á S Z L Ó Á L T A L Á N O S I S K O L A É S A L A P F O K Ú M Ű V É S Z E T I I S K O L A 1 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Ezen SZMSZ tartalmazza

Részletesebben

KÓSA GYÖRGY VÁROSI ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI- ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KÓSA GYÖRGY VÁROSI ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI- ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KÓSA GYÖRGY VÁROSI ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI- ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 2 Tartalomjegyzék I. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja és hatálya... 3 II. Az intézmény jellemzői,

Részletesebben

PUSZTADOBOSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

PUSZTADOBOSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 0 PUSZTADOBOSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015 Tartalomjegyzék A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya... 4 Az intézmény általános jellemzői...

Részletesebben

Bátai Hunyadi János Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Bátai Hunyadi János Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Bátai Hunyadi János Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. A szervezeti és működési szabályzat célja A Szervezeti és Működési Szabályzat a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény és

Részletesebben

Miskolc-Diósgyőri Református Általános Iskola és Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat. 1.példány

Miskolc-Diósgyőri Református Általános Iskola és Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat. 1.példány Miskolc-Diósgyőri Református Általános Iskola és Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 1.példány 1 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 1. Általános rendelkezések... 6 1.1. A Szervezeti és működési

Részletesebben

ARANYLÓ NAPRAFORGÓ ALAPÍTVÁNYI ÓVODA ÉS TELEPHELYEI: SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ARANYLÓ NAPRAFORGÓ ALAPÍTVÁNYI ÓVODA ÉS TELEPHELYEI: SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ARANYLÓ NAPRAFORGÓ ALAPÍTVÁNYI ÓVODA (1149 Budapest, Pósa L. u. 61.) ÉS TELEPHELYEI: MEGGYESKERT ÓVODA (3530 Miskolc, Meggyesalja u. 31.) CSIPERKE ÓVODA (8000 Székesfehérvár, Gorkij utca 32.) KÉK PINGVIN

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Kiszombor Mikrotérség Karátson Emília Napköziotthonos Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat 2015. TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések 1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi

Részletesebben

Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda

Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat Hatályos: 2013. április 01. Készítette: Aradvári Mihályné óvodavezető Kelt: Tatabánya, 2013. március 22. Intézmény neve: Bánhidai Szent Erzsébet

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 2013 Szervezeti és működési szabályzat AQUINCUM Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Aquincum Bilingual Primary School 1031 Budapest Arató Emil tér 1. TARTALOM 1. BEVEZETÉS...5 2. AZ INTÉZMÉNY MEGHATÁROZÁSA...5

Részletesebben

Gazdag Erzsi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata

Gazdag Erzsi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Gazdag Erzsi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Szombathely, 2015. 01. 05. Készítette: Molnár Anikó óvodavezető Elfogadta: Nevelőtestület - 1 - TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK II. AZ INTÉZMÉNY

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1193 Budapest Csokonai u. 5 Intézmény OM - azonosítója: Készítette: 034703.. Benkőné Sipos Erika Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: P.H. 2014/2015.

Részletesebben

APRÓK FALVA ÓVODA SZABÁLYZATA

APRÓK FALVA ÓVODA SZABÁLYZATA Székhely: 1185 Budapest, Barcika tér 8. OM azonosító: 034652 E-mail cím: ovoda@aprokfalva18.hu Honlap:www.aprokfalva.hu APRÓK FALVA ÓVODA SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: Határozatlan időre

Részletesebben

Felsőgallai Széchenyi István Általános Iskola

Felsőgallai Széchenyi István Általános Iskola Ápold a múltat, őrizd a jelent, nézz a jövőbe! (Neumann János) A Felsőgallai Széchenyi István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Készült: Tatabánya, 2013. március 31. Módosítva: Tatabánya,

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat Szervezeti és működési szabályzat A Celldömölki Városi Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat SZMSZ-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket

Részletesebben

Kossuth Lajos Általános Iskola 3441 Mezőkeresztes Összekötő út 28 Telefon: 06-49-530-008, Fax: 06-49-530-009 Email: suli2319@miskolc.sulinet.

Kossuth Lajos Általános Iskola 3441 Mezőkeresztes Összekötő út 28 Telefon: 06-49-530-008, Fax: 06-49-530-009 Email: suli2319@miskolc.sulinet. Kossuth Lajos Általános Iskola 3441 Mezőkeresztes Összekötő út 28 Telefon: 06-49-530-008, Fax: 06-49-530-009 Email: suli2319@miskolc.sulinet.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Mezőkeresztes, 2011. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Középiskolája. Szervezeti és működési szabályzat 2015.

Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Középiskolája. Szervezeti és működési szabályzat 2015. Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Középiskolája Szervezeti és működési szabályzat 2015. Tartalomjegyzék PREAMBULUM... 4 KÜLDETÉSNYILATKOZAT... 5 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

BUDAPEST XXI. KERÜLETI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

BUDAPEST XXI. KERÜLETI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. BUDAPEST XXI. KERÜLETI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A közoktatási

Részletesebben

A szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései, a szervezeti és működési szabályzat hatálya... 4 I. rész Az alapító okiratban foglaltak

A szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései, a szervezeti és működési szabályzat hatálya... 4 I. rész Az alapító okiratban foglaltak T A R T A L O M J E G Y Z É K A szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései, a szervezeti és működési szabályzat hatálya... 4 I. rész Az alapító okiratban foglaltak részletezése és egyéb

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 030500 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA MOSONMAGYARÓVÁR Mosonmagyaróvár, 2013. február Tartalomjegyzék 1. Általános bevezetés... 5 1.1. Általános rendelkezés... 5 1.2. Az

Részletesebben

S Z E R V E Z E T I É S MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T

S Z E R V E Z E T I É S MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T K A S T É L Y Ó V O D A S Z E R V E Z E T I É S MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 4 II. Az intézmény általános jellemzői... 5 III. Az SZMSZ hatálya... 6 IV. Az intézmény

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT VÁCSZENTLÁSZLÓI SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA VÁCSZENTLÁSZLÓ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Pető Vilmosné Vácszentlászló, 2014 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1./ A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 8900 ZALAEGERSZEG, Rákóczi u. 4-8.

ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 8900 ZALAEGERSZEG, Rákóczi u. 4-8. SCHOOL OF BUSINESS ZALAEGERSZEG ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 8900 ZALAEGERSZEG, Rákóczi u. 4-8. Tel.: 92/510-591; 30/541-6406 www.uzletizala.hu ; zalaegerszeg@sob.hu OM: 037660 Ny.sz.:E-000642/2014 2014 Szervezeti

Részletesebben

Ybl Miklós Középiskola Szervezeti és Működési Szabályzata

Ybl Miklós Középiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Ybl Miklós Középiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Érvényes: 2010. szeptember 1-től Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja...

Részletesebben

AZ ARANY JÁNOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015.

AZ ARANY JÁNOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. AZ ARANY JÁNOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA (2750 Nagykőrös, Hősök tere 8.) OM: 037715 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. TARTALOM AZ ARANY JÁNOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS

Részletesebben

Pesterzsébeti. Közgazdasági Szakközépiskola. Szervezeti és. Működési Szabályzata

Pesterzsébeti. Közgazdasági Szakközépiskola. Szervezeti és. Működési Szabályzata A Pesterzsébeti Közgazdasági Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata M ó d o s í t á s : 2 0 1 3. 1 1. Bevezető rész A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25 (1) bekezdésében

Részletesebben

FÓ TI Ó KUMENIKUS Á LTÁLÁ NÓS ISKÓLÁ E S GIMNÁ ZIUM

FÓ TI Ó KUMENIKUS Á LTÁLÁ NÓS ISKÓLÁ E S GIMNÁ ZIUM FÓ TI Ó KUMENIKUS Á LTÁLÁ NÓS ISKÓLÁ E S GIMNÁ ZIUM 2151 Fót, Vörösmarty u.4. OM azonosító: 032353 Szervezeti e s Mű kö de si Szaba lyzata 1. oldal 2. oldal Tartalömjegyze k Tartalom 1. Általános rendelkezések...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 4 1.2 A szervezeti és működési szabályzat elfogadása,

Részletesebben

Tartalomjegyzék - 2 -

Tartalomjegyzék - 2 - Tartalomjegyzék 1 Általános rendelkezések...4 1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja...4 1.2 A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása, megtekintése...4 2 Az

Részletesebben

Návay Lajos Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015.

Návay Lajos Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. T A R T A L O M J E G Y Z É K I. A működés rendje, nyitva tartás... 3 I.1 Nyitva tartás, ügyelet, munkarend...3 I.2 A belépés és benntartózkodás rendje, a pedagógiai

Részletesebben

Intézmény neve: Csányi Szent György Általános Iskola. Szabályzat típusa: Szervezeti és Működési Szabályzat

Intézmény neve: Csányi Szent György Általános Iskola. Szabályzat típusa: Szervezeti és Működési Szabályzat Intézmény neve: Csányi Szent György Általános Iskola Szabályzat típusa: Szervezeti és Működési Szabályzat Intézmény székhelye, címe: 3015 Csány, Arany János út 6. Intézmény OM-azonosítója: 031556 Intézmény

Részletesebben

szervezeti és működési szabályzata

szervezeti és működési szabályzata Az Áprily Lajos Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola szervezeti és működési szabályzata Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szentendrei Tankerület KLIK 131001 OM azonosító: 032406 Készítette:

Részletesebben

Budapest XX. Kerületi Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.

Budapest XX. Kerületi Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. Lajtha László Alapfokú László Lajtha School of Művészeti Iskola Elementary Arts H-1204 Budapest Ady Endre u.98. Ady Endre u.98. Budapest H-1204 Tel. / Fax: 06-1-285-3420 Tel. / Fax: (+36)1-285-3420 Budapest

Részletesebben

A A GYŐRI NÁDORVÁROSI ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A A GYŐRI NÁDORVÁROSI ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A A GYŐRI NÁDORVÁROSI ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 202991 Szervezeti egységkód: 074077 Cím: 9024 Győr, Kálvária utca 20. E-mail cím: nador@nvarosi-gyor.sulinet.hu

Részletesebben

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. HATVAN, GÉZA FEJEDELEM UTCA 2.

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. HATVAN, GÉZA FEJEDELEM UTCA 2. A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. HATVAN, GÉZA FEJEDELEM UTCA 2. Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 I.1. A NEVELÉSI- OKTATÁSI INTÉZMÉNY... 6 I.1.1. A Szervezeti

Részletesebben

5310 Kisújszállás, Arany János utca 1/A 59/321-329 OM azonosító: 201732 www.illessy.sulinet.hu

5310 Kisújszállás, Arany János utca 1/A 59/321-329 OM azonosító: 201732 www.illessy.sulinet.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. április 5310 Kisújszállás, Arany János utca 1/A 59/321-329 OM azonosító: 201732 www.illessy.sulinet.hu Tartalom 1. Bevezető... 5 1.1. A működés szabályozásához alkalmazott

Részletesebben