Fekete István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 1. I. rész

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fekete István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 1. I. rész"

Átírás

1 Fekete István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 1 I. rész A Szervezeti és Működési Szabályzat olyan alapokmány, amely összefoglalja az iskola szervezetére, működésére, a pedagógusok, szülők, diákok jogaira és kötelességeire vonatkozó általános és egyedi jogszabályokat. Tartalmazza a belső és külső kapcsolatok rendszerét. Az SZMSZ létrehozásának jogszabályi alapja: Törvények: - a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény - a köznevelésről szoló évi CXC. törvény - a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény - az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény - a tankönyvpiac rendjéről szóló évi XXXVII. törvény - a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló évi CV. törvény Rendeletek: - a közoktatásról szóló évi LXXIX törvény végrehajtásáról szóló 20/1997. (II.13.) Korm. rendelet - a 138/1992. (X.8.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. tv. végrehajtásáról a közoktatási intézményekben - a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet - az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet - a nevelési- oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet - a nevelési- oktatási intézmények működéséről szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet - a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet - a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről szóló 10/1994. (V. 13.) MKM rendelet - a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló 23/2004. (VIII.27.) OM rendelet Egyéb szabályzat: Együttműködési megállapodás a működtető önkormányzattal.

2 Fekete István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 2 A Fekete István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzatát az iskola igazgatójának előterjesztése alapján- a nevelőtestület a Szülői Munkaközösség véleményének kikérése és az iskolai diákönkormányzat a tanulókra vonatkozó tételek egyetértése mellett 2000.november 28-án fogadta el. Alkalmazása a fenntartói jóváhagyást követően kötelező. Az SzMSz felülvizsgálatára november 10-i nevelőtestületi értekezleten került sor. Az SzMSz kiegészítésére november 14-i nevelőtestületi értekezleten került sor. Az SzMSz kiegészítésére augusztus 28-i nevelőtestületi értekezleten került sor. Az SzMSz kiegészítésére május 26-i nevelőtestületi értekezleten került sor. Az SzMSz kiegészítésére augusztus 25-i nevelőtestületi értekezleten került sor. Az SzMSz kiegészítésére november 26-i nevelőtestületi értekezleten került sor. Az SzMSz módosítására március 25-i nevelőtestületi értekezleten került sor. A változások, módosítások a szülői közösség és a diákönkormányzat véleményével, szükséges egyetértésével a fenntartói jóváhagyást követően válnak érvényessé.

3 Fekete István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 3 II. rész Az iskola általános jellemzői (a 749/2009. /V.21./ sz. Bp. Főv. x. ker. Kőb. önk. határozata alapján) Az intézmény neve: Kőbányai Fekete István Általános Iskola Címe: 1108 Harmat u Székhelye: BUDAPEST OM azonosítója: Az intézmény típusa: általános iskola Évfolyamok száma: 8 Max. tanulólétszám: 672 fő/ 24 osztály Tagintézménye: nincs Telephelye: nincs Alapítója: X. kerületi Tanács Végrehajtó Bizottsága Alapítás éve: 1976 Fenntartója, felügyeleti és irányító szerve: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Működtetője : Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Az iskola önálló jogi személy. Az intézményi alaptevékenység szöveges meghatározása a) biztosítja az alapfokú nevelést-oktatást, b) a tanuló érdeklődésének, képességének és tehetségének megfelelően felkészíti a tanulót a középiskolai, illetve szakiskolai továbbtanulásra, valamint a társadalomba való beilleszkedésre a képviselő-testület által jóváhagyott pedagógiai programjának megfelelően, c) a tanulók érdeklődése, igénye szerint nem kötelező (választható) tanórai foglalkozásokat szervez, felzárkóztatás, fejlesztés, tehetséggondozás, illetve kiegészítő ismeretek átadása céljából. Fokozott figyelmet fordít a veszélyeztetett gyermekekkel való foglalkozásra, d) integrációs felkészítést folytathat felmenő rendszerben a 2006/07-es tanévtől, e) az intézmény logopédiai osztályokat működtet, f) a szülők igénye alapján napközis és tanulószobai foglalkozásokat szervez, mely alatt biztosítja a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat (étkeztetés, ügyelet), és az iskolai felkészítést, g) iskolai könyvtárat működtet, melynek szolgáltatásait a tanulók és pedagógusok minden nap igénybe vehetik, h) biztosítja a mindennapos testedzés lehetőségét, i) megszervezi a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztató oktatását,

4 Fekete István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 4 j) az intézményben dolgozók részére étkeztetést biztosít, k) pedagógiai programjának végrehajtása során együttműködik más nevelési-oktatási intézményekkel, l) fogadja körzetéből azokat a tanulókat, akik a Nevelési Tanácsadó véleménye alapján beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdenek, m) a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, illetve az Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye alapján a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességgel küzdő integráltan nevelhető-oktatható tanulókat ellátja [Kt (1) bekezdés 29. pont a) alpontja], n) a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, illetve az Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye alapján integráltan nevelhető-oktatható beszédfogyatékos tanulókat (logopédiai osztályokban) ellátja [Kt (1) bekezdés 29. pont a) alpontja], o) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődősnek súlyos rendellenességével küzdő integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulókat ellátja a szakértői bizottság véleménye alapján [Kt (1) bekezdés) 29. pont b) alpontja]. A intézmény közfeladata és tevékenysége: Szakfeladata (2010 jan1-től): a, Ellátandó alaptevékenysége: Az intézmény szakágazati besorolása: TEÁOR Alapfokú oktatás Az intézmény alap szakfeladata: Általános iskolai nevelés, oktatás alsó tagozaton Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelés, oktatása 1-4. évfolyamon Általános iskolai nevelés, oktatás felső tagozaton Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelés, oktatása 5-8. évfolyamon Az intézmény további szakfeladatai: Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 1-4. évfolyamon, logopédiai osztályok működtetése Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 5-8. évfolyamon, logopédiai osztályok működtetése Iskolai intézményi közétkeztetés Munkahelyi étkeztetés Napközi otthoni és tanulószobai foglalkozás (szorgalmi időben) 8901 Esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód megvalósulását célzó tevékenység 8902 Esélyegyenlőség elősegítését és az egyenlő bánásmód megvalósulását célzó tevékenység programok Esélyegyenlőséget célzó általános és komplex tevékenységek és programok Az egyenlő bánásmód megvalósulását célzó általános tevékenységek és programok

5 Fekete István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat Speciális tehetséggondozási programok hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok részére Iskolai diáksport tevékenység és támogatása Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása b, Az alaptevékenységhez kapcsolódó kisegítő és kiegészítő tevékenysége: Általános épülettakarítás Zöld terület kezelése Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (iskolai büfé) Építmény üzemeltetés c., Oktatást kiegészítő egyéb tevékenység. nincs d., Ellátható vállalkozási tevékenység: nincs Iskolai tagozat megnevezése Sajátos nevelési igényű tanulók ellátására: Logopédiai osztály működtetése (maximum 15 fő/osztály). Az iskola hosszú bélyegzői: Kőbányai Fekete István Általános Iskola 1108 Budapest, Harmat u. 196/198. Tel./Fax: OM: Az iskola körbélyegzői: Kőbányai Fekete István Általános Iskola Tel./Fax: Budapest, Harmat u Az iskolát az igazgató képviseli. A képviseleti jogát az intézményvezető átruházhatja az intézmény szervezeti és működési szabályzatában meghatározott módon az intézmény más közalkalmazottjára. Pecséthasználatot ld. 14.oldalon. Az iskola gazdálkodása: Meghatározott pénzügyi-gazdasági feladatait - működtetőként - a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala látja el.(1102 Budapest, Szent László tér 29.

6 Fekete István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 6 III. rész Az iskola működési rendjét meghatározó dokumentumok Az iskola törvényes működését az alábbi a hatályos jogszabályokkal összhangban álló alapdokumentumok határozzák meg: -alapító okirat -szervezeti és működési szabályzat -pedagógiai program és nevelési terv -éves munkatervek -közalkalmazotti szabályzat -egyéb szabályzatok -minőségirányítási program -házirend Pedagógiai program Az iskola oktató-nevelő munkájának legfontosabb szakmai dokumentuma. A pedagógiai program két fő részből áll: a Nemzeti alaptanterv és a kerttanterv alapján összeállított helyi tantervből és az iskola nevelési programjából. A pedagógiai programot a nevelőtestület fogadja el és a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé. Iskolánk pedagógiai programját, minőségirányítási programját és az SzMSz-t megismerhetik a szülők: -összevont szülői értekezleteken (alsó ill. felső tagozat) -osztály szülői értekezleteken -iskolai SZMK értekezleteken -fogadóórákon -az első osztályosok beíratásakor illetve bármikor az iskola nyitva tartásakor, mert hozzáférhető: -az iskolai könyvtárban, -a nevelőtestületi szobában -az igazgatói irodában A házirendet jól látható helyen (aulákban) kifüggesztjük. A házirend egy példányát minden tanuló/szülő kézhez is kapja.

7 Fekete István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 7 IV. rész 1. A tanév rendje a.) A tanév kezdő és befejező időpontja, a tanítási szünetek időpontja: a mindenkori miniszteri tanévnyitó utasítás alapján kerül meghatározásra az iskola éves munkatervében. b.) Az oktatás-nevelés az éves tantárgyfelosztással összhangban lévő heti (ciklusos) órarend ill. napközis munkarend alapján történik. c.) Az első tanítási óra kezdete: reggel 8 óra. d.) A kötelező tanítási órák délelőtt folynak, órarend szerint. e.) A tanórán kívüli foglalkozások csak a kötelező tanítási órák megtartása után szervezhetők. 2. A tanulók intézményben való tartózkodásának rendje a.) Az intézmény nyitva tartása: - szorgalmi időszakban reggel 6 órától a szervezett foglalkozások befejezéséig, általában 18 óráig van nyitva az intézmény. b.) Fogadóórákon, szülői értekezleteken, iskolai rendezvényeken a nyitva tartás ettől igény szerint eltérhet; a diákönkormányzat által szervezett rendezvény az iskolavezetés és a DÖK megállapodása alapján általában 20 óráig tarthat. c.) A tanulók felügyeletét reggel 6 30 órától (reggeli ügyelet) a szervezett foglalkozások befejezéséig biztosítani kell az épületben is, az udvaron is. d.) A reggeli ill. esti ügyeletet igény és szükség szerint biztosítjuk. A reggeli ügyelet időtartama: ig Az esti ügyelet időtartama: ig. e.) A tanítási órák közötti szünetek rendjét és időtartamát a házirend szabályozza. f.) A szervezett foglalkozások befejeztével a tanulóknak el kell hagyniuk az iskola épületét, udvarát. g.) Tanítási foglalkozási idő alatt a tanuló a következő módon hagyhatja le az iskola területét: -A szülő írásos kérelmére (ellenőrző könyv, üzenő füzet), osztályfőnöke vagy az igazgató helyettes írásos engedélyével. -A szülő vagy hozzátartozója személyesen jön gyermekéért, és megkeresi az osztályfőnököt, vagy igazgatóhelyetteseket, vagy a napközis nevelőt, és bejelenti a távozást. h.) A két oldalsó (udvari) kapun jutnak ki a tanulók a két hosszabb délelőtti szünetben az udvarra. Ennek kinyitásáról, majd a szünet befejeztével a zárásáról a technikai személyzet gondoskodik. i.) Egyéb időszakban az oldalsó kapuk zárva tartandók! Ez a technikai személyzet feladata. j.) A tornaterem felőli oldalsó kaput a testnevelők is használhatják (saját kulccsal), hogy a tanulókkal testnevelés órára, edzésre kimehessenek az udvarra. A kapu zárása ebben az esetben az ő felelősségük! k.) Külsős oktató által tartott foglalkozás befejeztével az oktató kötelessége és felelőssége, hogy megvárja, amíg a gyermekek szülőkkel vagy egyedül eltávoznak. Ezt a külsős oktatóval kötött szerződésben ki kell kötni.

8 Fekete István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 8 3. A belépés és bent tartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak jogviszonyban a nevelési-oktatási intézményünkkel: E kérdés szabályozásának célja, hogy biztosítsuk az intézmény zavartalan működését, a nevelő-oktató munka nyugodt feltételeihez szükséges körülményeket, a gyerekek nyugalmát, az intézményi vagyon megóvását. Ezért: a.) A szülők, akik a tanítási, foglalkozási idő lejártával személyesen jönnek gyermekükért, a földszinten, a tanulást végét jelző csengő elhangzásáig a bejárat előterében, csengetés után ill. rossz időjárás esetén az első előtérben várják gyermeküket. b.) Ha tanítási, foglalkozási idő alatt keresik a pedagógusokat, vezetőket vagy jönnek gyermekükért, kötelesek ezt jelezni a portán (délelőtt és délután is). c.) Egyéb látogatók (külsősök) kötelesek jelezni a portán, hogy kit keresnek, milyen ügyben. d.) A c pontban leírtak vonatkoznak az iskolában javításokat végző szakemberekre is e.) Be- és kijövetelre az iskola főbejárata áll rendelkezésre, mely állandóan zárva tartandó és elektromos nyitású. A portai ügyeletet reggel 8 órától délután 6 óráig folyamatosan biztosítani kell. f.) Nyílt napok, nyílt órák, iskolai vagy osztályünnepségek, szülői értekezletek, fogadóórák előre jelzett időpontjában a portás biztosítja az érkezők szabad bejutását. g.) A bérlőkre az általános szabályok mellett a bérleti szerződésben foglaltak az irányadók. 4. Reklámanyagot kitenni, reklámtevékenységet folytatni az iskolában csak az igazgató tudtával és engedélyével lehet. A reklámtevékenységi anyag csak olyan lehet, amely a gyerekeknek szól és az egészséges életmóddal, környezetvédelemmel, kulturális tevékenységgel függ össze. 5. A vezetők intézményben való tartózkodásának rendje: a.) Az intézmény vezetője szorgalmi időszakban a tanítási napokon az intézményben tartózkodik. b.) Amennyiben személyes jelenlétében bármely okból akadályoztatva van, úgy legalább egy személy, aki az igazgató helyettesítésére jogosult felelős vezető általános igazgatóhelyettes, 2. számú igazgatóhelyettes köteles az intézményben tartózkodni. A vezetők munkarendjét, írásban rögzített beosztását az éves munkaterv ill. órarend rögzíti. c.) A vezetők helyettesítésére határozott időre írásban megbízás adható. d.) Az intézmény vezetőjének tartós távolléte esetén a helyettesítés külön intézkedés nélkül teljes jogkörű. Tartós távollétnek a rendes szabadság igénybevételén kívül 20 egybefüggő munkanap minősül. e.) A vezetők helyettesítésének általános rendje: Ha mind az igazgató, mind az általános igazgatóhelyettes távol van (betegség, hivatalos elfoglaltság, továbbképzés miatt), a vezetői feladatokat

9 Fekete István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 9 1. a 2. számú igazgatóhelyettes látja el. Az ő akadályoztatása esetén a helyettesítési sorrendet (jogosultság intézkedésre külön megbízás nélkül) a következőképpen szabályozzuk: 2. a KT elnöke, majd 3. a (felsős) osztályfőnöki munkaközösség vezetője, majd 4. a napközis munkaközösség vezetője, 5. a szülői választmány munkáját segítő nevelő, 6. a diákönkormányzat munkáját segítő nevelő, 7. az ügyeletet vezető pedagógus. 6. Az intézményi közalkalmazottak munkarendje: A közoktatásban alkalmazott közalkalmazottak munkarendjét, a munkavégzés díjazásának egyes szabályait a kollektív szerződéssel összhangban a Közalkalmazottak Jogállásáról szóló törvény és a vonatkozó rendeletek határozzák meg. A./ A pedagógusok munkarendje: A pedagógusok jogait és kötelezettségeit a Közoktatási Törvény ill. végrehajtási rendeletei írja le. Munkavégzésükre a Kjt szabályai az irányadók a Mt. rendelkezéseivel összhangban. A pedagógusok egyes speciális feladatkörének meghatározását a kinevezések ill. az egyéni munkaköri leírások tartalmazzák.. a.) Minden pedagógusra érvényes, hogy köteles 15 perccel a tanítási, foglalkozási, ügyeleti idő megkezdése előtt munkaképes állapotban megjelenni. A munka felvétele a nevelőtestületi szobában történik. b.) A munkából való távolmaradását, akadályoztatását, annak okát a tudomására jutásakor haladéktalanul köteles az intézmény vezetőjének vagy egyik helyettesének bejelenteni. Helyettesítés beosztása az órerend szerint történik. c.) Indokolt esetben előzetesen az intézmény vezetőjétől írásban engedélyt kérhet a tanóra elhagyására. A pedagógus írásban köteles közölni, hogy ezt a későbbiekben hogyan, mi módon pótolja. Kérhet engedélyt a tanmenettől eltérő óra megtartására és a tanórák elcserélésére. Mindkét esetben legyen elképzelése arra nézve, hogyan pótolja a hiányt, az éves tantervi célkitűzések megvalósítása érdekében. d.) Minden előzetes engedély nélküli eltérés fegyelmi felelősséget alapoz meg. e.) Minden pedagógus napi jelenlétének igazolása naplóbeli aláírása.

10 Fekete István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 10 B./ Az oktató-nevelő munkát segítő közalkalmazottak munkarendje: a.) A 6. pont általános része rájuk is vonatkozik. b.) Munkájukat, munkaidejüket egyéni munkaköri leírások tartalmazzák. c.) Iskolánkban az alábbi munkakörök betöltése szükséges a zavartalan oktató-nevelő munkához: -iskolatitkár -adminisztrátor -pedagógiai asszisztens -oktatástechnikus - rendszergazda -gyermekvédelmi felelős -szabadidő szervező Az iskola allományában, valamint: -házfelügyelő -takarítók -karbantartó -konyhai dolgozók -portás -kertész A működtető állományában. d.) A munkavégzés kezdetét, befejezését, esetleges túlórát a napi jelenléti íven köteles vezetni a technikai dolgozó. Helyettesítésük a munkaköri leírásban foglaltak szerint történik. Az iskolatitkár és a gyermekvédelmi felelős valamint a szabadidő szervező a munkájával kapcsolatos távollétét is köteles írásban rögzíteni a távozási füzetben. C./A pedagógus munkaidő-nyilvántartás vezetésének szabályai A munkaidő-nyilvántartás vezetésért a dolgozó (pedagógus) a felelős. Az iskolában a szervezeti és működési szabályzat mellékletében felvett minták szerint az alábbi munkaidő nyilvántartási nyomtatványok kerülnek bevezetésre: pedagógus heti teljesítmény nyilvántartó lap (röviden: teljesítmény lap) A teljesítménylap tartalmazza a hét megnevezését, a hét napjait, a dolgozó nevét, a tanítási rendhez igazodó munkabeosztást.. A teljesítmény lapra felvezetésre kerül a tantárgyfelosztás szerint készített órarendben elrendelt és teljesített kötelező foglalkozás és rendszeres túlmunka, valamint az esetileg elrendelt helyettesítés. A teljesítmény lapot a munkavállaló vezeti, ezt magánál tarthatja, leadni aláírással hitelesítve a tárgyhetet követő első munkanapon óráig kell. A nyilvántartások a dolgozó gondatlanságából adódó elvesztéséért, ill. megrongálásból adódó adatvesztésért az iskola felelősséget nem vállal, ebből adódó kárigényt kizár, de az adatok rekonstruálását meg kell kísérelni. A nyilvántartásokban közölt adatok valódiságáért a munkavállaló felel. A teljesítmény lap a túlmunka kiszámításának alapja.

11 Fekete István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 11 A tévesen vagy nem elégségesen megadott adatokból eredő túlmunka díjazás elmaradása esetén a munkáltatót sem kártérítési, sem kamatfizetési kötelezettség nem terheli. Amennyiben a tévesen adott adatok alapján nyilvánvaló, hogy jogosulatlan többletkifizetés történt, a munkaadó a legközelebbi havi díjazásból, azt külön határozat és felhívás nélkül levonhatja, kamatra és esetleges kárigényre ez nem terjed ki. Az iskola igazgatóhelyettese az átvett nyilvántartásokat, az adatok helyességét illetően, ellenőrizni köteles. Az ellenőrzés során az igazgatóhelyettes a naplókba betekint, szükség esetén a munkavállalóval egyeztet, illetve a munkavállalótól a jelenlét és a távolmaradás igazolására alkalmas iratot bekérhet. A nyilvántartások őrzésére a munkaügyi irat-őrzési szabályok az irányadóak. Munkaköri leírások mintája: Munkakör megnevezése: Munkáltatói jogkör gyakorlója: Közvetlen felettese: Helyettesítés rendje: (Hiányzása esetén ki helyettesítheti; Szükség esetén kit helyettesíthet) Munkakörhöz rendelt képesítés: Képzettsége: Munkaideje: Munkaidő beosztása: Munkakör leírása: A munkaköri leírás hatálya:. Feladatai az iskola működésével kapcsolatban: (felsorolás) Köteles: (felsorolás) Jogosult a munkájával kapcsolatban:) (felsorolás) Dátum, aláírás A munkaköri leírás egy példánya elolvasását és áttanulmányozást követő átvételének igazolása aláírással.

12 Fekete István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 12 V. rész A vezetők és az iskola szervezeti egységei közötti kapcsolattartás rendje, formája: 1. Az iskola szervezeti felépítése Igazgató Kibővített iskolavezetés Nevelőtestület Diákönkormányzat általános igh. 2.sz.ig.h. iskolatitkár gyerm.véd.fel. diákönkorm. SZMK szabadidő ped. asszisztens segítő nevelő szervező szakmai mk szakmai mk. oszt.f. oszt.f. munkáját oszt.f. (alsó tag., (felső tag., oszt.f.) segítő napk.nev. napközi) nevelő alsós.nevelők felső tag. tanulók tanulók osztályok (logopédusok) nevelők SZMK napközis nevelők elnökei techn.dolg. szülők Maximális tanulólétszámot az alapító okirat, az engedélyezett dolgozói létszámot az adott tanévre szóló jegyzőkönyv tartlamazza.

13 Fekete István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat Az igazgató az iskola egyszemélyi felelős vezetője. Felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, az ésszerű és takarékos gazdálkodásért. Az igazgató: - gyakorolja a munkáltatói jogokat -dönt az intézmény működésével kapcsolatos minden olyan kérdésben, melyet jogszabály nem utal más hatáskörbe -felel a pedagógiai munkáért, elkészíti az iskola pedagógiai programját, és annak szellemében tevékenykedik és tevékenykedtet -megszervezi a gyermekvédelmi feladatok ellátását -megteremti a nevelő munka biztonságos feltételeit -gondoskodik a gyermekbalesetek megelőzéséről -megszervezi a gyermekek rendszeres egészségügyi ellátását -dönt a gyermekek iskolába történő felvételéről a törvény szerint -dönt a gyermekek osztályba vagy csoportba történő beosztásáról -dönt a felülbírálati és törvényességi kérelmekről első fokon eljárva -gondoskodik arról, hogy a gyermekek, szülők és a pedagógusok jogai maradéktalanul érvényesülhessenek, és kötelezettségeik betartassanak -elkészítteti a dolgozók munkaügyi iratait, felelős azok törvényességéért -elkészíti a továbbképzési programot az éves beiskolázási tervet -elkészíti a tantárgyfelosztást, -felelős a tanügyigazgatási anyagok pontosságáért és szakszerű kezeléséért -ösztönzi kollégáit pályázatokon való részvételre és felelős az elnyert összeg pontos elszámolásáért -kapcsolatot tart az intézményi szakszervezettel, közalkalmazotti tanáccsal szülői szervezettel diákönkormányzattal iskolai alapítvánnyal A kötelezettségvállalást nem ruházhatja át. Munkáját a fenntartó által elkészített munkaköri leírás alapján végzi. Az intézmény vezetője kereset-kiegészítéssel ismerheti az átlagosnál magasabb munkateljesítmény elérését, illetve a fizetett helyetetesítésen túli többletfeladatok ellátását, így különösen a pedagógiai fejlesztő tevékenységet, a nevelés céljait szolgáló tanórán kívüli foglalkozás terén nyújtott magas szintű minőségi munkavégzést. A kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés megállapítható - az intézmény bármely alkalmazottja részére - egy alkalomra, illetőleg meghatározott időre. A kereset-kiegészítés megállapításánál figyelembe kell venni a vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak teljesítményértékelésének eredményeit. A kereset-kiegészítésre való jogosultság legfeljebb egy nevelési évre, egy tanítási évre szólhat. A kereset-kiegészítést ugyanaz a személy több alkalommal is megkaphatja.

14 Fekete István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat Vezető beosztású közalkalmazottak Az igazgatóhelyettesek az igazgató akadályoztatása esetén helyettesítik az igazgatót. Munkájukat az igazgató által elkészített munkaköri leírás - a munkakörök egyeztetett felosztása - alapján végzik. A vezető beosztású közalkalmazottak vagyonnyilatkozati kötelezettségének teljesítése a helyi (önkormányzati) rendelet alapján történik. Igazgatóhelyettesi feladatkörök: a., alsó tagozatos igazgatóhelyettes -felelős az igazgatóval együtt az intézmény ésszerű és takarékos gazdálkodásáért -felelős a költségvetési terv és a gazdálkodással kapcsolatos adatszolgáltatásért -együttműködik a fenntartóval az éves intézményi költségvetés elkészítésében -irányítja és ellenőrzi az alsó tagozat és a napközis testület oktató-nevelő munkáját -az e területen dolgozók túlóráit elszámolja -megszervezi az alsó tagozat és a napközi helyettesítési rendjét -órákat és foglalkozásokat látogat önállóan vagy az igazgatóval közösen -irányítja és segíti az alsó tagozatos és napközis munkaközösségeket -elkészíti a tantárgyfelosztás alapján az alsó tagozat órarendjét és a napközis munkarendet -koordinálja az alsó tagozat tanórán kívüli tevékenységét. b., felső tagozatos igzgatóhelyettes -irányítja és ellenőrzi a felső tagozat oktató-nevelő munkáját -önállóan vagy az igazgatóval közösen óralátogatásokat végez -irányítja a továbbtanulási tevékenységet -koordinálja a tankönyvmegrendeléseket -koordinálja a felső tagozatos tanulók tanórán kívüli tevékenységét -elszámolja a felső tagozaton dolgozó pedagógusok túlóráit -elkészíti a helyettesítési beosztást a felső tagozaton -irányítja és segíti a felső tagozatos szakmai munkaközösségeket -irányítja és ellenőrzi az intézmény leltározási és selejtezési munkáit az iskolatitkárral -elkészíti vagy elkészítteti a felső tagozat órarendjét a tantárgyfelosztás alapján c., az igazgató által átadható feladatkörök -közvetlenül irányítja az iskolatitkár munkáját -elkészíti az intézményi statisztikai adatszolgáltatást -elkészíti a szabadságolási tervet, a hiányzó jelentéseket -irányítja és ellenőrzi a technikai és adminisztratív dolgozókat -vezeti az iskolai bérnyilvántartást Pecséthasználati joga van az igazgatónak, aki ezt a jogát átruházhatja mindkét igazgatóhelyettesre. Pecséthasználati joga van az igazgató engedélyével az iskolatitkárnak.

15 Fekete István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat A kibővített iskolavezetőség Tagjai: -az igazgató -az igazgatóhelyettesek -a Közalkalmazotti Tanács elnöke -a diákönkormányzatot segítő nevelő -munkaközösség-vezetők/tagozati felelősök Az iskolavezetőség havonta egyszer, illetve a témától függően szükség szerint ülést tart. 5. A szervezeti egységek közötti kapcsolattartás a.) Az igazgató rendszeres, napi kapcsolatban áll helyetteseivel. b.) Hetente egyszer vezetőségi ülésen tájékoztatják egymást az iskola egészét érintő ügyekről. Itt az igazgató beszámol a kerületi igazgatói értekezleten, igazgatói, munkaközösségi foglalkozáson elhangzottakról is. Koordinálja az elvégzendő határidős és egyéb feladatokat. Véleményt cserélnek az ellenőrzési terv alapján szerzett tapasztalataikról és a szükséges intézkedésekről. c.) Az igazgató az éves munkaterv szerint ill. rendkívüli esetben ettől eltérően is nevelőtestületi értekezletet tart, melyet ő kezdeményez, és erről jegyzőkönyv készül. d.) A diákönkormányzatot segítő nevelővel rendszeres napi kapcsolatot tart. Az iskolavezetőségi ülésen a diákönkormányzatot segítő nevelő beszámol az igazgatónak az elvégzett munkáról, a soron következő feladatokról. e.) Az igazgató részt vesz az évi diákgyűlésen. f.) Az igazgató a szülőkkel a szülői választmányon keresztül tartja a kapcsolatot. Egy tanévben háromszor választmányi értekezletet hív össze, majd erről is tájékoztatja a nevelőtestületet. g.) Évente három alkalommal fogadóórát tart. h.) Meghívásra az igazgató részt vesz az iskolai alapítvány kuratóriumának ülésén. i.) Meghívásra részt vesz a közalkalmazotti tanács ülésein. A KT ülését az igazgató is összehívhatja. j.) A szakmai munkaközösségek munkatervben rögzített megbeszélésein szükség esetén részt vesznek az igazgatóhelyettesek vagy az igazgató. Tapasztalataikról közösen tájékoztatják egymást (igazgató, igazgatóhelyettesek, tagok) 6. A nevelőtestület Nevelési-oktatási kérdésekben az iskola legfőbb tanácskozó és határozathozó szerve. A nevelőtestület döntési, véleményezési és javaslattételi jogkörrel rendelkezik. A./ Döntési joggal rendelkezik az egész nevelőtestület:

16 Fekete István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 16 -a pedagógiai program elfogadásában -az SZMSZ elfogadásában a szülői szervezet véleményének kikérésével -a munkaterv elfogadásában -a házirend elfogadásában a szülői szervezet, és a diákönkormányzat egyetértési jogainak tiszteletben tartásával -a nevelőtestület nevében eljáró pedagógusok kiválasztásában -az intézményvezetői pályázattal kapcsolatos szakmai vélemény kialakításában -munkaközösségek létrehozásában, megszüntetésében. B./ Véleményezési joggal rendelkezik: az egész nevelőtestület: -a tantárgyfelosztás kérdésében -az egyes pedagógusok külön megbízatásainak elosztásában -a vezetőhelyettesi megbízás, valamint a megbízás visszavonásában -az intézmény költségvetésében szakmai célokra rendelkezésre álló pénzeszközök felhasználásának megtervezésében -az intézmény működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben. C./ mely utóbbi javaslattevői joga is. a.) A nevelőtestület döntéseit értekezleteken hozza meg, nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel. A szavazatok egyenlősége esetén a vezető szavazata dönt. Mindenről jegyzőkönyv készül, aláírja a jegyzőkönyvvezető és egy résztvevő nevelőtestületi tag, mint hitelesítő. A jegyzőkönyvek az iskola irattárába kerülnek. b.) Vannak olyan speciális kérdések, jogosultságok, ahol a nevelőtestület fogalma alatt csak az alsó tagozatos és napközis, illetve csak a felső tagozatos nevelőtestületet értjük, azaz a nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyeket átruházzuk kisebb nevelőtestületi csoportokra. Ilyen speciális esetek: Az osztályozó értekezletek és a fegyelmi eljárás lefolytatása. Mindkét esetben a szűkebben értelmezett nevelőtestületnek döntési illetve határozati joga van. Az adott osztályban/évfolyamon oktató-nevelő pedagógusok döntenek: -a magasabb évfolyamba lépésről -a tanulók magatartási, szorgalmi osztályzatairól -javító illetve osztályzó vizsgára bocsátásról -az évfolyam megismétléséről A nevelőtestületi jogok átruházása esetén a beszámolás módját a nevelőtestület határozza meg.

17 Fekete István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat Szakmai munkaközösségek: Speciális nevelőtestületi, azaz nem egész nevelőtestületi szervezetnek tekinthetők a szakmai munkaközösségek. A szakmai munkaközösségek vezetői esetenként kötelesek beszámolni az igazgatónak a szakmai, iskolai megbeszélésekről, a szakmai munkaközösség döntéseiről, a kerületi továbbképzésekről. Alsó tagozat: - humán munkaközösség - reál munkaközösség Felső tagozat: - humán munkacsoport - reál munkacsoport - természettudományi munkacsoport - idegen nyelvi munkacsoport Speciális munkaközösségek: - napközis munkaközösség A szakmai munkaközösségek döntési jogkörébe tartoznak: -a továbbképzési programokon való részvétel -az iskolai tanulmányi versenyek programjai, időrendje -a kerettantervek alkalmazása - helyi tantervek kidolgozása, -külső mérésekbe való bekapcsolódás A szakmai munkaközösségek véleményezik a tankönyvek, taneszközök megválasztását is. Egyéb jogosultságukról A pedagógiai munka belső ellenőrzése c. fejezetben lesz szó. A munkaközösségek közötti kapcsolattartás formái: a munkaközösségi megbeszélések legfontosabb témáiról írásos emlékeztető készül, amelyről a faliújságon keresztül minden kolléga tájékozódhat. A kibővített iskolavezetőségi ülésen az egyes területek képviselői röviden tájékoztatják egymást. A kollégák jelentős része (a tanított szakjai miatt) két munkaközösségnek is tagja, emiatt a kapcsolattartás még egyszerűbbé válik. A munkaközösségek segítséget nyújtanak tagjaiknak a tankönyvek, oktatási segédeszközök kiválasztásban, a korszerű tanítási technikák megismertetésében, elterjesztésben, a versenyek megszervezésében, továbbképzéseken, szakmai napokn való részvételben.

18 Fekete István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat A szülői szervezet Iskolánkban a szülők törvényben meghatározott jogaik érvényesítése és kötelezettségeik teljesítése érdekében munkaközösséget hoztunk létre: iskolai SZMK, melynek tagjai minden osztály szülői által megválasztott elnökök és helyetteseik. Ők képviselik az osztályok tanulóinak szüleit az iskolai választmányi értekezleteken, melyeken évi 3 alkalommal az igazgató tájékoztatást ad az iskola éves munkájáról, feladatairól. Iskolánkban nem működik iskolaszék. Ezért a a szülői szervezet véleményét kikérjük: -Fekete István Általános Iskola szervezeti és működési szabályzatáról -az iskola házirendjéről -az iskola pedagógiai programjáról -a kerületi intézményhálózat működésével kapcsolatos elképzelésekről -a fejlesztési, beruházási tervekről az iskolában -a tanórán kívüli választható programokról -a tankönyvek és segédeszközök megválasztásáról. Biztosítjuk a szülői szervezetnek a törvényben meghatározott véleményezési jogát a fenti kérdésekben. Iskolánkban a szülőtől hozzájárulás kérhető az alábbi esetekben: -iskolanapi rendezvény -HDSE tagdíj -osztálykirándulás -iskolai fényképezés -nyelvi tankönyvek -étkezési térítési díj -színházlátogatás -tábori költségek -erdei iskola A programok, rendezvények költségei kötelezően nem érinthetik a tanulmányi továbbhaladáshoz nélkülözhetetlen ismeretek elsajátításának körét. a.) A szülők felé a tájékoztatás és a nyilatkozat beszerzése a fenti témában az ellenőrző könyv, üzenő füzet segítségével történhet, de így tájékoztatjuk a szülőket az egészségügyi vizsgálatokról is. b.) A minden szülő részére szóló tájékoztatás másik formája: fénymásolt szöveg szétküldése az iskolai programokról, egészségügyi vizsgálatokról, előadásokról. c.) Minden szülő részére a tájékoztatás harmadik formája: az osztály szülői értekezletek évi három alkalommal. A májusi szülői értekezleten kapnak tájékoztatást a jövő tanévi tanórán kívüli tervezett foglalkozásokról. Az SZMK segítségét igénybe vesszük, hogy mozgósítsák a szülőket a szülői értekezleteken való részvételre.

19 Fekete István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 19 d.) Egyéni kapcsolattartás és tájékoztatás: a fogadóórákon vagy telefonon történt egyeztetés után bármikor személyesen az iskolában. e.) Az egyéni kapcsolattartás speciális formája: a gyermekvédelmi felelős családlátogatása, amit végezhet az osztályfőnökkel közösen is, vagy a szülő felkeresi a gyermekvédelmi felelőst a fogadó óráján. f.) Egyéni kapcsolattartás: a szülő és az iskolapszichológus kapcsolata. A szülők jogait és kötelességeit a Közoktatási Törvény deklarálja. A mi feladatunk, hogy a szülők megismerjék az ebben foglaltakat, és lehetőséget adjunk a szülőknek arra, hogy az intézmény működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben véleményt nyilváníthassanak szóban illetve írásban kulturált stílusban. g.) A szülők is kezdeményezhetnek (rendkívüli) szülői értekezletet erre az iskola köteles helyiséget és időt biztosítani. 4. A diákönkormányzat Iskolánkban a tanulók, a tanulóközösségek érdekeik érvényre juttatása céljából diákönkormányzatot hoztak létre. A diákönkormányzat tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed. A diákönkormányzat dönt: -a nevelőtestület véleményének kikérése mellett saját működéséről -létrehozza saját szervezeti és működési szabályzatát, melynek jóváhagyása a nevelőtestület jogosultsága -dönt a működéséhez költségvetésben biztosított anyagi eszközök felhasználásáról -egy tanítási nélküli munkanap programjáról -az iskolai tájékoztatási rendszer létrehozásáról. A diákönkormányzat véleményt nyilvánít és javaslattal élhet az iskola vezetése felé működésével kapcsolatos kérdésekben képviselőin keresztül, illetve a diákközgyűlésen. A diákönkormányzat véleményét ki kell kérni; -az ünnepélyek, megemlékezések rendjéről, a hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatokban -a fegyelmező intézkedések formáiról és alkalmazásának elveiről -a házirend elfogadásáról és módosításáról -a tanulók nagyobb közösségét érintő kérdések meghozataláról -a tanulói versenyek, pályázatok meghirdetéséről -az iskolai sportegyesület rendjének megállapításáról -a tanórán kívüli tevékenységek kínálatáról -a könyvtár működési rendjének kialakításáról A diákönkormányzatnak egyetértési joga van a részére biztosított helységek kijelölésében, használati rendjének megállapításában.

20 Fekete István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 20 Gyűléseinek összejöveteleinek színhelye: tanterem tornaterem és használhatja az iskola berendezéseit (technikai eszközök). Az iskolai költségvetésben biztosított diákönkormányzati támogatást más célra az iskola nem fordíthatja. A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet 31.. (3.)bek. alapján az évi rendes diákközgyűlést megtartjuk. Időpontjáról a diákönkormányzat dönt. Iskolánkban rendszeres a küldöttgyűlés megtartása is. 5. A vezetők, a szülői munkaközösség, a diákönkormányzat közötti kapcsolattartás formái: Összegezve: iskolánkban a különböző közösségek tevékenységét a megbízott pedagógus vezetők, a választott közösségi képviselők segítségével az igazgató fogja össze. A kapcsolattartás bevált formái: -különböző szintű értekezletek -fórumok -ülések -nyílt napok -tanácskozások -megbeszélések -fogadó órák -gyűlések Az iskola közösségeinek kapcsolattartásában a rendszeres és konkrét időpontokat az iskola éves munkaterve tartalmazza, amelyeket az iskolában mindenki által elérhető helyen nyilvánosságra hozunk: -osztály szülői értekezletek (ellenőrző könyv) -fogadóórák -iskolai szülői értekezletek (külön írásos meghívó) -éves diákönkormányzati gyűlés (diákönkormányzat hirdetőtábla) -gyermekvédelmi felelős fogadóórája (hirdetőtáblán) -könyvtár nyitvatartása (könyvtári híradóban). -Az iskolai alapítvány kuratóriumának ülésein az igazgató meghívottként vesz részt. -A KT ülésein is részt vehet az igazgató. De ő is kezdeményezhet KT ülést. -Az éves diákgyűlésen részt vesz az igazgató, de kezdeményezheti rendkívüli diákgyűlés összehívását is, mint ahogy azt kezdeményezheti a diákönkormányzat munkáját segítő nevelő is. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a kapcsolattartás nem formális, hanem valódi és tartalmas legyen, amit úgy érünk el, hogy kölcsönösen tájékoztatjuk egymást és igyekszünk megtalálni a legjobb megoldásokat, hogy iskolai oktató-nevelő munkánk színvonalasabbá és még átláthatóbbá, még nyitottabbá váljon.

21 Fekete István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat Gazdasági feladatok A gazdasági feladatok ellátásáért az igazgató a felelős. A különböző jogosultságokat (kötelezettségválalás, utalványozás, stb.) az Együttműködési megállapodás melléklete tartalmazza. Az adminisztratív feladatokat a gazdasági ügyintéző és az iskolatitkár munkaköri leírásban foglaltak szerint látja el. 7. Elektronikus dokumentumok kezelési rendje Elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványokat az iskola körpecsétjével és az aláírási rendben maghatározott aláírással lehet hitelesíteni. Az ilyen módon előállított iratok iktatási rendje megegyezik a hagyományos (papíralapú) dokumentumok iktatási rendjével. Nagy terjedelmű több 100 oldalas dokumentumok esetében a tárolás lehetséges lezárt írható cd-n, ebben az esetben az irattárban egy ezt a tényt tartalmazó papíralapú igazolást kell elhelyezni.

22 Fekete István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 22 VI. rész Az intézményi munka belső ellenőrzésének rendje Az ellenőrzés kiterjed a munkakörrel kapcsolatos feladatok elvégzésének módjára, minőségére és a munkafegyelemmel összefüggő kérdésekre. Az ellenőrzés két nagy területet fog át: A./ A pedagógiai munka belső ellenőrzése B./ Az oktató-nevelő munkát segítő alkalmazottak munkájának ellenőrzése A./ A pedagógiai munka belső ellenőrzésére jogosultak: -az igazgató -az igazgató helyettesek -a munkaközösségvezetők -az igazgató által felkért szaktanácsadók A felsoroltak kivéve az utolsót éves ellenőrzési terv és írásban rögzített munkamegosztás alapján a pedagógiai munka eredményessége érdekében ellenőrzik és értékelik a pedagógusok munkáját. Az ellenőrzés fajtái és céljai: -tervszerű: az ellenőrzési terv alapján, az ott megfogalmazott célok megvalósítása érdekében ellenőrizzük és értékeljük: -az új kolléga munkáját -pályakezdő kolléga munkáját, segítését -első osztályok munkáját, a beszoktatását -ötödik osztályok: az átmenet probléma, a felső tagozatba kerülés kezelését -új módszerek alkalmazását -új tankönyvcsaládok ismeretét és használatát -a csoportbeli oktatás hatékonyságát -a problémás tanulók munkáját a tanórán -tanulási ill. magatartási zavarral küszködők helyzete -a veszélyeztetett tanulók tanulmányi munkáját, a velük való egyéni bánásmódot -a pedagógus óravezetését, stílusát -a differenciálás lehetőségeinek felhasználását a tanórán -a tantervi követelményekkel való szinkronitást -az évfolyamok osztályaiban a haladás üteme eltér vagy sem, miért? -ugyanazon tananyag tanítása más-más pedagógusnál. -az eredményességet, azaz -az írás- és szóbeliség arányát az órán -a kommunikációs készség fejlesztését -a tantárgyi integráció lehetőségeinek kihasználását -a felzárkóztató munkát órán és tanórán kívül -a tehetséggondozás lehetőségeinek biztosítását -a megbízás teljesítését, azok minőségét -a pályázaton való részvételt, pályázatok elkészítésének minősége, -versenyekre való felkészülést, a mindennapos testedzés megvalósítását.

23 Fekete István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 23 -alkalomszerű: -az éppen fennálló akut, vagy aktuális problémák feltárása, megvilágítása céljából Összességében: a pedagógiai programnak való megfelelést. Az ellenőrzés mindkét fajtája, a felsorolt vizsgálódási célok irányában történő ellenőrzésére jogosultak a korábban felsoroltak mindegyike. Az ellenőrzés témakörébe tartozik még a pedagógusok adminisztrációs munkájának ellenőrzése, ez hangsúlyozottan az igazgató helyettesek és a munkaközösség-vezetők jogosultsága, feladata. Az általános igazgatóhelyettes ellenőrzése kiterjed: -az alsó tagozatos osztálynaplók vezetésére (anyakönyvi rész,túlóra, helyettesítés) -a napközis és egyéb tevékenységek foglakozási naplóik vezetésére -az oda való bejegyzések ellenőrzésére A felső tagozatos igazgató helyettes pedig, a felső tagozatos osztálynaplók, foglalkozási naplók, a fentebb felsorolt tények alapján történő ellenőrzésére. Mindkettőjüknek jogosultsága van az ellenőrző könyvek, tájékoztató füzetek vezetésének, ellenőrzésére, az érdemjegyek beírásának, számának ellenőrzésére (napló és ellenőrző könyv). Az igazgatóhelyettesek adminisztrációs ellenőrzési tevékenységüket átruházhatják a munkaközösség-vezetőkre, illetve megoszthatják a munkaközösség vezetőkel. Kivétel a helyettesítési rend elkészítése, változtatása és végrehajtása. Ez az igazgatóhelyettesek kizárólagos feladata és joga. A napközis munkaközösség vezető kizárólagos jogosultsága a tanítási szünetekre a napközis ügyeleti beosztás elkészítése. Az ellenőrzési tapasztalatokról feljegyzéseket kötelesek vezetni az ellenőrzést végzők. Az ellenőrzés tapasztalatainak értékelése: a.) Egyénileg kerülnek értékelésre a személyes megbeszéléseken. b.) A szóbeli vagy írásbeli beszámoltatás során is az egyéni értékelés az elsődleges. Az általánosíthat tapasztalatok a nevelőtestülettel ismertetésre kerülnek: -nevelőtestületi értekezleteken. -a félévi és az év végi igazgatói beszámolókban.

24 Fekete István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 24 Az egyéni értékelésnél ellenőrzési tapasztalatait használja fel az igazgató a jutalmazásnál szóban illetve írásban és az éves kereset kiegészítő támogatás megállapításánál. Mindkét anyagi elismerés megítélése előtt konzultál az iskolavezetés és a KT tagjaival. Speciális ellenőrzési jogosultsága van az intézmény munkavédelmi, tűzvédelmi megbízottjának, aki köteles az intézmény minden dolgozóját tanév kezdetekor munkavédelmi, baleset megelőzési oktatásban részesíteni, az oktatandó anyagot összeállítani a tanulók számára is. Köteles éves munkavédelmi szemlét tartani az igazgatóval közösen. Mindezekkel kapcsolatos adminisztrációs feladatokat is köteles ellátni. Tevékenysége át nem ruházható addig, amíg e terület megbízottja az igazgató által. B./ Az oktató-nevelő munkát segítő alkalmazottak munkájának ellenőrzés: Az igazgató és a két igazgató helyettes kizárólagos joga és kötelessége. Napi/heti ellenőrzésről van szó. Az ellenőrzés kiterjed az oktató-nevelő munkát segítő alkalmazottak munkaköri leírásában rögzítettek ellenőrzésére. Az ellenőrzés tapasztalatairól az értékelés szóban történik egyénileg, alkalmanként munkaértekezleteken. Az ellenőrzés tapasztalatait felhasználjuk a jutalmazásnál, kikérve a szakszervezeti tisztségviselő véleményét.

25 Fekete István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 25 VII. rész A tanulók 1. A tanulói jogviszony témájában: a.) A nem körzetes tanulók felvételéről az igazgató dönt írásban, miután a szülő írásban kérte a tanuló felvételét. Ez az első évfolyamtól a nyolcadikig értendő b.) Helyi tantervünkben rögzítettektől melyek a tanulók beszámoltatására, az ismeretek számonkérési formáira vonatkoznak nem térünk el! c.) A helyi tantervben rögzítettük, hogy az iskola magántanulóit az igazgató felmenti a készségtárgyak tanulása alól. 2./ A tanulók rendszeres tájékoztatásának rendje és formái: a.) Az egész iskola tanulóifjúságának tájékoztatása az új tanév feladatairól, a tanév végét követő nyári táborainkról, a javító vizsgák eredményeiről: a tanévnyitón történik az igazgató által. b.) Az egész iskola tanulóifjúságának tájékoztatása a tanév munkájáról, eredményeinkről, sikereinkről, a jövő tanévi program elképzelésekről a tanévzáráson az igazgató által. c.) A tanévnyitó utáni első osztályfőnöki órákon az osztályfőnökök tájékoztatják tanulóikat részletesen az ő feladataikról és a lehetőségekről, a szabadidős programokról. A szükséges írásos tájékoztatást is megkapják (tanárok nevei, fogadó óra, tanítási szünetek időpontja). d.) Év közben úgynevezett tagozatgyűléseken tájékoztatjuk a tanulókat (alsó, ill. felső) a különböző meghirdetett versenyeken elért eredményekről: -papírgyűjtésről -tanulmányi versenyek (iskolai és kerületi) -sportversenyek (iskola, kerületi) -iskolai programokról (színház, kirándulás, iskolai rendezvények). Ezek a tájékoztatási formák lehetnek szóbeliek illetve írásbeliek. e.) Az iskolarádión: aktuális, fontos apró hírek, események. f.) Osztályfőnöki órákon is kapnak rendszeres tájékoztatást rövidebb időszakok iskolai történéséről. g.) A diák küldöttgyűléseken, az éves diákgyűlésen is az igazgató beszámol az iskola tanulóifjúságot érintő és érdeklő kérdésekről. h.) Az iskolai sportegyesület is megtartja éves közgyűlését, ahol az iskolai és kerületi sportéletről kapnak a DSE tagok tájékoztatást. i.) Az iskola alapdokumentumait megismerhetik az iskolai könyvtárban. j.) A májusi tagozatgyűlésen hirdetjük meg a tanórán kívüli jövő évi lehetőségeket szóban, majd írásos tájékoztatást kap minden tanuló erről szórólapon.

26 Fekete István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat A tanulók véleménynyilvánításának rendje és formái Ahogyan a házirendünkben is rögzítettük, iskolánk demokratikus elveinek megfelelően minden egyes tanulónak, kisebb és nagyobb közösségnek biztosítjuk azt a jogot, hogy véleményt nyilvánítson kulturált hangnemben az őt érintő kérdésekben. a.) Kéréssel, kérdéssel fordulhat tanáraihoz, tanítóihoz b.) osztályfőnökéhez c.) az iskolapszichológushoz d.) a gyermekvédelmi felelőshöz e.) a diákönkormányzatot segítő nevelőhöz f.) az igazgatóhoz Ezt a jogot gyakorolhatja a tanórán a tananyaggal kapcsolatosan, osztályfőnöki órán, az óraközi szünetekben, a délutáni foglalkozásokon, a napköziben, a diákgyűlésen egyénileg és csoportosan, szóban illetve írásban. 4. Az egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások célja, szervezeti formái, időkeretei, és rendje Az iskola a kötelező tanórai foglalkozások után a tanulók érdeklődése, igénye és szükségletei szerint tanórán kívüli foglalkozásokat szervez, mert az iskola feladata kiterjed a tanulók személyiségének fejlesztésére, képességeinek kibontakoztatására. Ezek a feladatok nem valósíthatók meg kizárólagosan a tanórai foglalkozások keretében. Az egyes foglalkozások időkeretei a jogszabályi előírások, az igények és a lehetőségek figyelembe vételével az éves tantárgyfelosztásban ill. munkatervben kerülnek meghatározásra. A tanórán kívüli foglalkozások lehetőségeiről a következő tanévekre vonatkozóan az előző tanév májusában tájékoztatjuk a szülőket és a tanulókat írásban. A tanév kezdete után a tanuló szülő írásban nyilatkozik a tanórán kívüli foglalkozásokon való részvételről. Tanórán kívüli foglalkozások lehetnek iskolánkban: a.) napközis foglalkozások b.) szakkörök c.) differenciált képességfejlesztő foglalkozások d.) énekkar e.) művészeti csoportok f.) sportfoglalkozások a HDSE keretén belül g.) tanulmányi versenyek h.)házi és iskolák közötti bajnokságok A tanórán kívüli foglalkozások idejét az összesített órarenden rögzítjük illetve tájékoztató jelleggel az iskolai hirdetőtáblán is elhelyezzük.

27 Fekete István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat Az iskolai sportkör DSE, valamint az iskola vezetése közötti kapcsolattartás Az iskola kötelező feladatai közé tartozik a mindennapos testedzés megszervezése, amelyen a részvétel önkéntes. Célja, hogy segítséget nyújtson az egészséges életmód kialakításához, a szabadidő hasznos eltöltéséhez. Erre a feladatra a fenntartótól kapott időkeretet maximálisan felhasználjuk: A mindennapos testedzés lehetőségeit- tárgyi és időbeli- az iskola biztosítja. a.) úszásoktatáson való részvétel b.) néptánc c.) játékos képességfejlesztő foglalkozások labdás torna az alsó tagozatosoknak ú.n. tömegsport d.) osztálymérkőzések a felső tagozaton ( kézi -, kosár-, röplabda, asztalitenisz) d.) a HDSE sportfoglalkozásai Ezen foglalkozások kezdő időpontjai hasonlóak a tanórán kívüli foglalkozások kezdéséhez.

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat 1 Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola OM: 031090 KLIK szervezeti kód: 082046 4030 Debrecen, Szabó Kálmán u. 3-5. Szervezeti és Működési Szabályzat 2015 2 Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola 4030

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A PESTÚJHELYI ÁLTALÁNOS ISKOLA RÉSZÉRE Budapest, 2013. március 27. 1 A Pestújhelyi Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata az alábbi jogszabályok figyelembe

Részletesebben

BAJZA UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 034895. Szervezeti és Működési Szabályzat BUDAPEST 2013.

BAJZA UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 034895. Szervezeti és Működési Szabályzat BUDAPEST 2013. BAJZA UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 034895 Szervezeti és Működési Szabályzat BUDAPEST 2013. Tartalomjegyzék I. Bevezető 4. oldal II. Az intézmény általános jellemzői II./1. A közoktatási intézmény jellemzői

Részletesebben

Kossuth Lajos Általános Iskola 3441 Mezőkeresztes Összekötő út 28 Telefon: 06-49-530-008, Fax: 06-49-530-009 Email: suli2319@miskolc.sulinet.

Kossuth Lajos Általános Iskola 3441 Mezőkeresztes Összekötő út 28 Telefon: 06-49-530-008, Fax: 06-49-530-009 Email: suli2319@miskolc.sulinet. Kossuth Lajos Általános Iskola 3441 Mezőkeresztes Összekötő út 28 Telefon: 06-49-530-008, Fax: 06-49-530-009 Email: suli2319@miskolc.sulinet.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Mezőkeresztes, 2011. Tartalomjegyzék

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Iktatószám: 2013-27/266. Komáromi Jókai Mór Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Szabóné dr. Mühlenkampf Erika igazgató Komárom, 2013. szeptember 10. Érvényes: 2013. szeptember 17-től

Részletesebben

Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola

Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola A mecseknádasdi Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Program 2015 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

A HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

A HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM A HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZMSZ/2009. 1 TARTALOMJEGYZÉK..2 AZ SZMSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI...5 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola 9062 Kisbajcs, Arany János út 20. Tel./Fax.: 96 / 560-016 vorosmartyiskola@freemail.hu Kisbajcsi Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 030500 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA MOSONMAGYARÓVÁR Mosonmagyaróvár, 2013. február Tartalomjegyzék 1. Általános bevezetés... 5 1.1. Általános rendelkezés... 5 1.2. Az

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat 1 Kőbányai Gépmadár Óvoda 1106. B u d a p e s t Gépmadár u. 15. Tel: 06/1/2623482 Tel/Fax: 06/1/4319839 E-mail: gepmadarovoda10@gmail.com Honlap: www.gepmadarovoda.hu Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

Pesterzsébeti. Közgazdasági Szakközépiskola. Szervezeti és. Működési Szabályzata

Pesterzsébeti. Közgazdasági Szakközépiskola. Szervezeti és. Működési Szabályzata A Pesterzsébeti Közgazdasági Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata M ó d o s í t á s : 2 0 1 3. 1 1. Bevezető rész A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25 (1) bekezdésében

Részletesebben

A BÁRCZI GÉZA ÁLTALÁNOS

A BÁRCZI GÉZA ÁLTALÁNOS Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat B á r c z i G é z a Á l t a l á n o s I s k o l a 1039 Budapest, Bárczi Géza u. 2. 243-1509 453-2039 Ema il: ba rcz i-a@kszk i.ob uda.h u Honlap unk: www.bar czigai.s ulinet.hu

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 3 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) CÉLJA, JOGI ALAPJA ÉS HATÁLYA... 3 2. AZ INTÉZMÉNY JELLEMZŐI, JOGÁLLÁSA...

Részletesebben

Felsőgallai Széchenyi István Általános Iskola

Felsőgallai Széchenyi István Általános Iskola Ápold a múltat, őrizd a jelent, nézz a jövőbe! (Neumann János) A Felsőgallai Széchenyi István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Készült: Tatabánya, 2013. március 31. Módosítva: Tatabánya,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola 6088 Apostag, Hunyadi u. 9-11. Tel.: 78/428-077 Apostag, 2013. március 30. Jóváhagyta: Dudla Erzsébet intézményvezető Tartalom 1 ÁLTALÁNOS

Részletesebben

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... Dankó Pista Egységes Óvoda-Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium, Kollégium és AMI 4235 Biri, Mező Imre út 21., OM szám: 200446 E-mail: info@dankop.hu, Tel/Fax: 42/263-137, www.dankop.hu

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat Intézmény neve: V. István Katolikus Szakközépiskola és Gimnázium, Árpád-házi Szent Margit Általános Iskola Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat Intézmény székhelye, címe: 3980 Sátoraljaújhely,

Részletesebben

Bátai Hunyadi János Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Bátai Hunyadi János Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Bátai Hunyadi János Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. A szervezeti és működési szabályzat célja A Szervezeti és Működési Szabályzat a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény és

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 6041 Kerekegyháza Szent István tér 6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2008. TARTALOMJEGYZÉK A Szervezeti és Működési Szabályzat célja

Részletesebben

A Budapest XXI. Kerületi 2015/ 2016

A Budapest XXI. Kerületi 2015/ 2016 A Budapest XXI. Kerületi Karácsony Sándor Általános Iskola a 2015/ 2016 1 Tartalomjegyzék 1. A célja és feladata 4 2. A alapjául szolgáló jogszabályok 4 3. Az SZMSZ általános rendelkezései, az SZMSZ hatálya

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI Nyíregyházi Művészeti Szakközépiskola 4400 Nyíregyháza, Búza u. 1-3. Telefon / Fax:42/512-330 E-mail: s.muveszeti@chello.hu Weblap: www.muveszeti-nyh.sulinet.hu és www.muveszetinyh.hu OM azonosító: 033687

Részletesebben

MODELL DIVATISKOLA IPARMŰVÉSZETI, RUHA- ÉS BŐRIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA. Szervezeti és Működési Szabályzata

MODELL DIVATISKOLA IPARMŰVÉSZETI, RUHA- ÉS BŐRIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA. Szervezeti és Működési Szabályzata MODELL DIVATISKOLA IPARMŰVÉSZETI, RUHA- ÉS BŐRIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 2013 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 3 1. Az SZMSZ hatálya... 3 2. Intézményi azonosítók... 3 3. Az intézmény tevékenységei...

Részletesebben

A szervezeti és működési szabályzat tartalma, szabályozási köre [a közoktatási törvény 40. (1) bekezdéséhez és az R. 4. (1) bekezdésének r) pontjához]

A szervezeti és működési szabályzat tartalma, szabályozási köre [a közoktatási törvény 40. (1) bekezdéséhez és az R. 4. (1) bekezdésének r) pontjához] A szervezeti és működési szabályzat tartalma, szabályozási köre [a közoktatási törvény 40. (1) bekezdéséhez és az R. 4. (1) bekezdésének r) pontjához] 1. A szervezeti és működési szabályzat az intézmény

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT DARUS UTCAI MAGYAR- NÉMET KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAPEST, XVIII. KERÜLET DARUS U. 3.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT DARUS UTCAI MAGYAR- NÉMET KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAPEST, XVIII. KERÜLET DARUS U. 3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT DARUS UTCAI MAGYAR- NÉMET KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAPEST, XVIII. KERÜLET DARUS U. 3. Készítette: Bakos Péterné intézményvezető Budapest, 2015. október 12. Tartalom

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Kőbányai Csupa Csoda Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1101 Budapest, Kőbányai út 38. Készítette: Kasperkieviczné Vágner Ilona óvodavezető Ügyirat szám: 791-1/2015. 1101 Budapest, Kőbányai út 38.

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Gimnázium

II. Rákóczi Ferenc Gimnázium II. Rákóczi Ferenc Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzat II. Rákóczi Ferenc Gimnázium, 1024 Budapest, Keleti Károly u. 37. TARTALOM 1. Általános szabályozási felhatalmazás... 5 2. Működés rend, ezen

Részletesebben

A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015.

A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 6 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 1.1 A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) célja,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest IX. tankerület Telepy Károly Testnevelési Általános Iskola és Gimnázium 1096 Budapest, Telepy u. 17. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ez a szervezeti és működési szabályzat (a továbbiakban: SzMSz)

Részletesebben

Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Kékvirág Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Kékvirág Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Kékvirág Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1107 Budapest, Kékvirág u. 5. 2010 Készítette: Béres Péterné óvodavezető 2 Tartalomjegyzék I. Szervezet

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KODÁLY ZOLTÁN ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA KOMLÓ, TEMPLOM TÉR 2. TEL / FAX: 72/481-272 E-mail: komlo.kodaly@gmail.com TARTALOMJEGYZÉK 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...6

Részletesebben

T A R T A L O M J E G Y Z É K

T A R T A L O M J E G Y Z É K R IMÓCI S ZE N T I S T VÁN Á LTALÁNOS I S KOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM A Z O N O S Í T Ó: 032248 TARTALOMJEGYZÉ K I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA....

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Terézvárosi Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola 1064 Budapest VI. Szondi utca 41. Tel: 06 1 332 5771, 06 1 413 2770 Fax: 06 1 332 1362 Honlap

Részletesebben

A Németvölgyi Általános Iskola SZABÁLYZATA. Budapest Hegyvidék 2013. március

A Németvölgyi Általános Iskola SZABÁLYZATA. Budapest Hegyvidék 2013. március A Németvölgyi Általános Iskola SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Budapest Hegyvidék 2013. március Németvölgyi Általános Iskola Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Bevezető... 5 Az iskola adatai... 5

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. A szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései... 3 2. Az

Részletesebben

Tartalomjegyzék 1 BEVEZETÉS Általános rendelkezések... 6 1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 6 1.

Tartalomjegyzék 1 BEVEZETÉS Általános rendelkezések... 6 1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 6 1. FF 1 Tartalomjegyzék 1 BEVEZETÉS Általános rendelkezések... 6 1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 6 1.2 A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása, megtekintése...

Részletesebben

T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M

T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A 2 0 1 5 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Kaposvári Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata

Kaposvári Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata KAPOSVÁRI BAJCSY- ZSILINSZKY UTCAI KÖZPONTI ÓVODA 7400 KAPOSVÁR, BAJCSY- ZS. U. 20. OM: 033742 bajcsy.ovoda@cbn.hu Tel. Fax.: 0682/526-764 Kaposvári Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvoda Szervezeti és

Részletesebben

MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM 2014.

MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM 2014. MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM 2014. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A pedagógiai programban megfogalmazott célok elérését, illetve a nevelő-oktató munka eredményes megvalósulását segítő iskolai szervezet, valamint

Részletesebben

AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA. Szervezeti és működési szabályzat 2013.

AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA. Szervezeti és működési szabályzat 2013. AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA Szervezeti és működési szabályzat 2013. 0 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 3

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 2014. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szervezeti és működési szabályzat A Hajdúdorogi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola SzMSz-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TELEKI BLANKA KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1095 Budapest, Mester u.23 Telefon/Fax: 215-9254 Levelezési cím: 1450 Budapest, Pf.: 178 E-mail: titkarsag@teleki-bp.sulinet.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA... 4 1.2

Részletesebben

5310 Kisújszállás, Arany János utca 1/A 59/321-329 OM azonosító: 201732 www.illessy.sulinet.hu

5310 Kisújszállás, Arany János utca 1/A 59/321-329 OM azonosító: 201732 www.illessy.sulinet.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. április 5310 Kisújszállás, Arany János utca 1/A 59/321-329 OM azonosító: 201732 www.illessy.sulinet.hu Tartalom 1. Bevezető... 5 1.1. A működés szabályozásához alkalmazott

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Pécsi Leőwey Klára Gimnázium 2013. december 10. 1 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 5. oldal 1.1. Az SZMSZ célja, tartalma 5. oldal 1.2. Az SZMSZ hatálya

Részletesebben

Csontváry Általános- és Alapfokú Művészeti Iskola 8308 Zalahaláp Iskola utca 3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

Csontváry Általános- és Alapfokú Művészeti Iskola 8308 Zalahaláp Iskola utca 3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Csontváry Általános- és Alapfokú Művészeti Iskola 8308 Zalahaláp Iskola utca 3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. - 2 - Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 4 1. A SZERVEZETI ÉS

Részletesebben

A SZÉKESFEHÉRVÁRI VÁCI MIHÁLY IPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZÉKESFEHÉRVÁRI VÁCI MIHÁLY IPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZÉKESFEHÉRVÁRI VÁCI MIHÁLY IPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. március 27. Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 4 1. Általános rendelkezések... 4 1.1 Az SZMSZ célja...

Részletesebben

BUDAPEST XXI. KERÜLETI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

BUDAPEST XXI. KERÜLETI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. BUDAPEST XXI. KERÜLETI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A közoktatási

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Debreceni Tankerülete 082064 Szilágyi Dániel Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola, Szakiskola 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

A HEVESY GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA

A HEVESY GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 A HEVESY GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK A köznevelési intézmények szervezeti és működési szabályzatára vonatkozó jogszabályi előírások.4 A szervezeti

Részletesebben

Az I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ)

Az I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ) Az I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ) Az alapító okiratunk fenntartói megváltoztatása értelmében e dokumentumban: 1. Minden olyan rendelkezés, amely

Részletesebben

SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szentpétery Zsigmond Általános Iskola OM azonosító: 033526 4563 Rohod, Jókai utca 6. Telefon:/fax: 44/584-008 E-mail: rohodiiskola@freemail.hu SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Rohod, 2014. november 25. Dobos

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 2013 Szervezeti és működési szabályzat AQUINCUM Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Aquincum Bilingual Primary School 1031 Budapest Arató Emil tér 1. TARTALOM 1. BEVEZETÉS...5 2. AZ INTÉZMÉNY MEGHATÁROZÁSA...5

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hajdúsámson, 2015. május 12. Sándorné Sas Ildikó igazgató 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A közoktatási intézmény

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 0 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZINI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013 0 1 Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések 2 II. Működési szabályok 4 1. A működés rendje, nyitva tartás, gyermekeknek, a tanulóknak,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZABADKÍGYÓSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZABADKÍGYÓSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZABADKÍGYÓSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések 5 1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja 5 2.Az alkalmazottak köre,

Részletesebben

Szegedi Zrínyi Ilona Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat

Szegedi Zrínyi Ilona Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat Szegedi Zrínyi Ilona Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat Szeged, 2014. szeptember 01. Jóváhagyta:. Doroginé Bíró Irén intézményvezető, főtanácsos . Tartalom 1 A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TREFORT ÁGOSTON KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ SZAKKÖZÉPISKOLA 1191 BUDAPEST, KOSSUTH TÉR 12. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 5 1.1. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR...5 1.2. INTÉZMÉNYI AZONOSÍTÓK...6

Részletesebben

UNGHVÁRY LÁSZLÓ KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA CEGLÉD SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

UNGHVÁRY LÁSZLÓ KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA CEGLÉD SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT UNGHVÁRY LÁSZLÓ KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA CEGLÉD SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 AZ INTÉZMÉNY AZONOSÍTÓ

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 33. Szervezeti és működési szabályzat A Dunaharaszti Hunyadi János Német Nemzetiségi Általános Iskola SzMSz-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket

Részletesebben

MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM 2015.

MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM 2015. MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM 2015. A Móri Táncsics Mihály Gimnázium/Táncsics-Mihály-Gymnasium Moor SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK ELFOGADÁSA ÉS JÓVÁHAGYÁSA A Móri Táncsics Mihály Gimnázium/ Táncsics-Mihály-Gymnasium

Részletesebben

Szervezeti Működési Szabályzat

Szervezeti Működési Szabályzat Szervezeti Működési Szabályzat Készült a Kenderföld-Somági Általános Iskola részére Hatályos: 2013. szeptember 1-jétől 1 I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 4 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

PUSZTADOBOSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

PUSZTADOBOSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 0 PUSZTADOBOSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015 Tartalomjegyzék A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya... 4 Az intézmény általános jellemzői...

Részletesebben

FÁY ANDRÁS KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZETI, MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

FÁY ANDRÁS KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZETI, MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA FÁY ANDRÁS KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZETI, MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS 1.1. Intézmény neve, címe, fenntartójának és működtetőjének megnevezése 1.2. Ellátandó

Részletesebben

Györffy István Katolikus Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata. Fenntartó által jóváhagyva: a számú határozat alapján

Györffy István Katolikus Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata. Fenntartó által jóváhagyva: a számú határozat alapján Györffy István Katolikus Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2015 Fenntartó által jóváhagyva: a számú határozat alapján Tartalomjegyzék 1. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI... 4 1.1.

Részletesebben

FALLER JENŐ SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Várpalota, 2013. március 25.

FALLER JENŐ SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Várpalota, 2013. március 25. FALLER JENŐ SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Várpalota, 2013. március 25. 1 Intézmény neve: Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium Intézmény címe: 8100 Várpalota, Szent

Részletesebben

KISKUNFÉLEGYHÁZI MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KISKUNFÉLEGYHÁZI MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és Működési Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium Kiskunfélegyháza Oskola

Részletesebben

A Nagy Lajos Általános Művelődési Központ. Szervezeti és Működési Szabályzata

A Nagy Lajos Általános Művelődési Központ. Szervezeti és Működési Szabályzata A Nagy Lajos Általános Művelődési Központ Szervezeti és Működési Szabályzata 2009. Készítette: Dudla Erzsébet 1 Az intézmény adatai: I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Elnevezése: Nagy Lajos Általános Művelődési Központ

Részletesebben

Intézmény neve: Csányi Szent György Általános Iskola. Szabályzat típusa: Szervezeti és Működési Szabályzat

Intézmény neve: Csányi Szent György Általános Iskola. Szabályzat típusa: Szervezeti és Működési Szabályzat Intézmény neve: Csányi Szent György Általános Iskola Szabályzat típusa: Szervezeti és Működési Szabályzat Intézmény székhelye, címe: 3015 Csány, Arany János út 6. Intézmény OM-azonosítója: 031556 Intézmény

Részletesebben

SZÉKELY MIHÁLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, NYILVÁNOS KÖNYVTÁR

SZÉKELY MIHÁLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, NYILVÁNOS KÖNYVTÁR SZÉKELY MIHÁLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, NYILVÁNOS KÖNYVTÁR Szervezeti és Működési Szabályzata 2012 Módosítva a TÁMOP-3.3.2-08/2-2008-0045. sz. projekt keretében az Alsófokú

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hajnóczy József Gimnázium, Humán Szakközépiskola és Kollégium 5430. Tiszaföldvár, Kossuth L. út 122. Tel.: 56/470-038 hajnoczy.tiszafoldvar@gmail.com OM 037923 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 187/2/2015.

Részletesebben

PÓKASZEPETKI FESTETICS KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA SZMSZ. Igazgató

PÓKASZEPETKI FESTETICS KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA SZMSZ. Igazgató PÓKASZEPETKI FESTETICS KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Kovács Árpádné Igazgató 1 Az alábbi Szervezeti és Működési Szabályzatot a Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános

Részletesebben

GYÁLI TULIPÁN ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

GYÁLI TULIPÁN ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Határozati szám: 3/2015 Iktató szám: 518/2015. GYÁLI TULIPÁN ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tartalomjegyzék 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. 1. Célja, tartalma 4 I. 2. Jogszabályi háttér 4 I.

Részletesebben

A A GYŐRI NÁDORVÁROSI ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A A GYŐRI NÁDORVÁROSI ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A A GYŐRI NÁDORVÁROSI ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 202991 Szervezeti egységkód: 074077 Cím: 9024 Győr, Kálvária utca 20. E-mail cím: nador@nvarosi-gyor.sulinet.hu

Részletesebben

A szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései, a szervezeti és működési szabályzat hatálya... 4 I. rész Az alapító okiratban foglaltak

A szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései, a szervezeti és működési szabályzat hatálya... 4 I. rész Az alapító okiratban foglaltak T A R T A L O M J E G Y Z É K A szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései, a szervezeti és működési szabályzat hatálya... 4 I. rész Az alapító okiratban foglaltak részletezése és egyéb

Részletesebben

GYÖNGYÖS VÁROS ÓVODÁI SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

GYÖNGYÖS VÁROS ÓVODÁI SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT GYÖNGYÖS VÁROS ÓVODÁI SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015 Tartalomjegyzék 1. Az SZMSZ célja, tartalma... 5 1.1. Jogszabályi háttér... 5 1.2. Az SZMSZ időbeli hatálya... 6 2. Intézményi alapadatok...

Részletesebben

E sé ly K ö ve ssi E rz sé b e t Sz a k k é p z ő Isk o la é s G i m ná z i um

E sé ly K ö ve ssi E rz sé b e t Sz a k k é p z ő Isk o la é s G i m ná z i um Köö vv eessssi i Errzzsséébeet t Szzaakkéépzzőő II sskoo laa l ééss Gimnáázzi ium OM azonosító: 038245., 1089 Budapest, Dugonics u. 17-21. Tel./Fax: 303-0317, 284-2662, 283-0951 E-mail: esely@nete verest.hu

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat,,.,,,'.,...,, Újhegyi Uszoda és Strandfürdő - J ; i, ' './..i..,.,...;..,,.,,.,.

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat,,.,,,'.,...,, Újhegyi Uszoda és Strandfürdő - J ; i, ' './..i..,.,...;..,,.,,.,. < >uulet Kőbányai *.Í> i.t'lo-testületülése Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat,,.,,,'.,...,, Újhegyi Uszoda és Strandfürdő - J ; i, ' './..i..,.,...;..,,.,,.,. Tárgy: Javaslat az Újhegyi

Részletesebben

Petőfiszállási. Petőfi Sándor. Általános Iskola

Petőfiszállási. Petőfi Sándor. Általános Iskola Petőfiszállási Petőfi Sándor Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata TARTALOMJEGYZÉK 2. oldal TARTALOMJEGYZÉK 2 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 7 I.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SzMSz) célja,

Részletesebben

1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA

1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA í é á ü í ó á í ó ő á ó á ö ó é ő 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA A szervezeti és működési szabályzat határozza meg a Bíborvég

Részletesebben

AZ OROSZLÁNYI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA

AZ OROSZLÁNYI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA AZ OROSZLÁNYI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ) Érvényes 2013. augusztus 1-től. 2 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ... 5 1.A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ)

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Gyula Város Önkormányzatának Alapfokú Oktatási, Művészetoktatási, Sportiskolai és Pedagógiai Szakszolgálati Intézménye SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Tartalomjegyzék I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

KÓSA GYÖRGY VÁROSI ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI- ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KÓSA GYÖRGY VÁROSI ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI- ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KÓSA GYÖRGY VÁROSI ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI- ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 2 Tartalomjegyzék I. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja és hatálya... 3 II. Az intézmény jellemzői,

Részletesebben

A SZOMBATHELYI MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZÉSI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015.

A SZOMBATHELYI MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZÉSI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. A SZOMBATHELYI MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZÉSI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. 1 Tartalom 1. Általános rendelkezések... 5 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 5 1.2

Részletesebben

A Székesfehérvári Táncsics Mihály Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

A Székesfehérvári Táncsics Mihály Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata A Székesfehérvári Táncsics Mihály Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Készítette:Csimáné Kiss Ilona Igazgató Hatályba lépése: 2013. december 21. Székhelye: Székesfehérvár, Batthyány u.1.

Részletesebben

SZENT JÁNOS KATOLIKUS ÓVODA, EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZENT JÁNOS KATOLIKUS ÓVODA, EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZENT JÁNOS KATOLIKUS ÓVODA, EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EGYEK 2015 TARTALOMJEGYZÉK Tartalom Bevezetés... 5 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...

Részletesebben

Az Acsai Pitypang Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Az Acsai Pitypang Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata Az Acsai Pitypang Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Az SZMSZ célja és tartalma Az intézmény jogszerű működésének biztosítása, a nevelő munka zavartalan működésének garantálása, a Köznevelési törvényben

Részletesebben

S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T. Kós Károly Alapfokú Művészeti Iskola

S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T. Kós Károly Alapfokú Művészeti Iskola S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T Kós Károly Alapfokú Művészeti Iskola 2 0 1 3. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető rész... 4 A szervezeti és működési szabályzat tartalma, szabályozási

Részletesebben

A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium. Szervezeti és Működési Szabályzata 2011.

A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium. Szervezeti és Működési Szabályzata 2011. A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata 2011. 1. I. Bevezetés A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 40. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás

Részletesebben

Szegvári Forray Máté Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti Működési Szabályzat

Szegvári Forray Máté Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti Működési Szabályzat í 2013 Szegvári Forray Máté Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti Működési Szabályzat Tartalomjegyzék 1 Bevezetés... 4 1.1 Intézmény adatai... 4 1.2 Alaptevékenységek... 4 1.3 A szervezeti

Részletesebben

Landorhegyi Általános Iskola, Sportiskola

Landorhegyi Általános Iskola, Sportiskola A zalaegerszegi Landorhegyi Általános Iskola, Sportiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 Tartalomjegyzék Törvényi háttér (törvények, rendeletek)... 5 1. Az intézmény alapító okirata, feladatai...

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...2 II. Az iskola szervezeti rendszere, irányítása...8 1. Az intézmény vezetője...8 2.

TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...2 II. Az iskola szervezeti rendszere, irányítása...8 1. Az intézmény vezetője...8 2. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...2 II. Az iskola szervezeti rendszere, irányítása...8 1. Az intézmény vezetője....8 2. Az igazgatóhelyettes...8 4. Gazdasági ügyintéző...8 6. Az iskola vezetősége:...9

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Budapest XVI. Kerületi Kölcsey Ferenc Általános Iskola 1161 Budapest, Hősök tere 1.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Budapest XVI. Kerületi Kölcsey Ferenc Általános Iskola 1161 Budapest, Hősök tere 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest XVI. Kerületi Kölcsey Ferenc Általános Iskola 1161 Budapest, Hősök tere 1. 2013. -1- Tartalomjegyzék: 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3. 1.1. AZ SZMSZ célja 1.2.

Részletesebben

SZMSZ Ágasegyháza-Orgovány Általános Iskola és Alapfokú Művészeti iskola 2013.

SZMSZ Ágasegyháza-Orgovány Általános Iskola és Alapfokú Művészeti iskola 2013. SZMSZ Ágasegyháza-Orgovány Általános Iskola és Alapfokú Művészeti iskola 2013. 0 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 3

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Dankó Pista Egységes Óvoda-Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium 4235 Biri, Mező Imre út 21. E-mail: info@dankop.hu, Tel/Fax: 42/263-137 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SIMÁNDY JÓZSEF SPORTISKOLAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. Web: simandy.kistarcsa.hu E-mail: info@simandyaltiskola.hu Tartalom 1. Általános rendelkezések...

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Kiszombor Mikrotérség Karátson Emília Napköziotthonos Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat 2015. TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések 1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Általános rendelkezések... 6 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogi alapja és hatálya... 6 2.1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 1135 BUDAPEST CSATA U. 20. Szervezeti és működési szabályzat Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013. 10. 1 1. A Szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései, hatálya 1.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM: 030796 Derecske 2015 TARTALOM 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 1.1. Az SZMSZ célja... 6 1.2. Az SZMSZ jogszabályi

Részletesebben

4220 Hajdúböszörmény, Enyingi T. B. u. 5/a. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. SZEPTEMBER 9.

4220 Hajdúböszörmény, Enyingi T. B. u. 5/a. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. SZEPTEMBER 9. VERESS FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA 4220 Hajdúböszörmény, Enyingi T. B. u. 5/a. OM azonosító: 031 243 Intézmény fenntartója: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Intézmény vezetője: Rózsáné Ócsai Edit megbízott

Részletesebben