A szervezeti és működési szabályzat tartalma, szabályozási köre [a közoktatási törvény 40. (1) bekezdéséhez és az R. 4. (1) bekezdésének r) pontjához]

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A szervezeti és működési szabályzat tartalma, szabályozási köre [a közoktatási törvény 40. (1) bekezdéséhez és az R. 4. (1) bekezdésének r) pontjához]"

Átírás

1 A szervezeti és működési szabályzat tartalma, szabályozási köre [a közoktatási törvény 40. (1) bekezdéséhez és az R. 4. (1) bekezdésének r) pontjához] 1. A szervezeti és működési szabályzat az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozóan szabályozza a) mindazokat a kérdéseket, amelyeket a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatási törvény), a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet (a továbbiakban: R.), az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ámr.) és egyéb jogszabályok az intézmény alapító okiratára figyelemmel e szabályzat szabályozási körébe utalnak, továbbá az évi 38. tv. az Államháztartásról. b) a nevelési-oktatási intézmény működésével összefüggő minden olyan kérdést, amelyet jogszabály rendelkezése alapján készített szabályzatban kell, illetve lehet szabályozni. 2. A Szabályzat hatálya Az SZMSZ és a mellékletét képező egyéb szabályzatok betartása kötelező érvényű az intézmény minden dolgozójára és tanulójára és az intézménnyel szerződéses jogviszonyban állókra. A Szervezeti és Működési Szabályzatot az intézményvezető előterjesztése után a nevelőtestület fogadja el, - a Szülői Szervezet és a Diákönkormányzat egyetértési jogának gyakorlása mellett. A Szabályzat a Fenntartó jóváhagyásával lép hatályba és határozatlan időre szól. Ezzel egyidejűleg hatályon kívül kerül az előző SZMSZ. Kiss Ferenc Erdészeti Szakközépiskola és Kollégium Szeged 1

2 Az intézmény alapító okiratában foglaltak részletezése [az Ámr. 10. (4) (5), 17. (4), 145/A. (5) és 145/B. (2) bekezdéséhez, valamint a 193/2003. (XI. 26.) Korm. r. 3. (2) bekezdéséhez] 1. Az intézmény hatályos alapító okiratát a Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a 297/2007. (V.11.)Kgy. számú határozatával fogadta el. 2. Az intézmény jellemző adatai: NÉV: Kiss Ferenc Erdészeti Szakközépiskola Székhely: 6721 Szeged, József A sgt. 26. Intézmény típusa: szakközépiskola Évfolyamok száma: 6 Felvehető maximális tanuló létszám: 420 fő. 3. Alapító okirata szerint az intézmény állami feladatként ellátott alaptevékenysége TEÁOR Általános középfokú oktatás nappali rendszerű szakközépiskolai nevelés, oktatás sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai nevelése, oktatása (szakértői véleménnyel rendelkező sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatása) TEÁOR szakiskolai oktatás, szakképzés nappali rendszerű szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolarendszerű felnőttoktatás napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás (szorgalmi időben) diákotthoni, kollégiumi szálláshely nyújtás diákotthoni, kollégiumi szálláshely nyújtás sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók számára iskolai intézményi közétkeztetés kollégiumi intézményi közétkeztetés intézményi vagyon működtetése Kiss Ferenc Erdészeti Szakközépiskola Szeged 2

3 diáksport Az intézmény OKJ-ben szereplő pedagógiai program alapján oktatható szakmái: Fafeldolgozó technikus Erdésztechnikus Vadgazdálkodási technológus 4. Az intézmény alaptevékenységén belüli kisegítő, kiegészítő tevékenysége a közoktatási intézményekben végzett kiegészítő tevékenységek (saját ingatlan hasznosítása) iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás, vizsgáztatás (felnőtt- és egyéb oktatás) iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás (felnőtt- és egyéb oktatás) 5. Az intézmény alapító okiratában meghatározott feladatmutatók a. Középfokú nevelés oktatás b. szakmai elméleti oktatás; c. Szakmai gyakorlati képzés; d. Intézménynél szervezett étkeztetés e. Pedagógus szakkönyv vásárlás f. Pedagógus szakvizsga és továbbképzés g. Tanulók tankönyvvásárlása h. Diáksport 6. Az intézmény részben önállóan gazdálkodó, az előirányzatok feletti rendelkezés szempontjából részjogkörrel rendelkező költségvetési szervként működik. Pénzügyi-gazdasági feladatait a Nevelési-Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata látja el. 7. Az intézmény költségvetésének végrehajtására szolgáló számlaszám: Kiss Ferenc Erdészeti Szakközépiskola Szeged 3

4 8. Az intézmény költségvetésének tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos előírásokat, feltételeket a fenntartó a tárgyévre vonatkozó költségvetési rendeletében, illetve a tárgyévi költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló rendeletében határozza meg. 9. A feladatellátásnak a költségvetési szerv kiadásait, bevételeit befolyásoló, a gazdálkodás előirányzatok keretei között tartását biztosító feltétel- és követelményrendszerét, folyamatát, kapcsolatrendszerét, továbbá a kötelezettségvállalások célszerűségét megalapozó eljárást és dokumentumai tartalmát az NGSZ-szel kötött Együttműködési Megállapodás tartalmazza. 10. Az intézménynél a költségvetési szerv belső ellenőrzési feladatait az NGSZ látja el, az ellenőrzést végző szervezet jogállását és feladatait az NGSZ-szel kötött Együttműködési Megállapodás 17. pontja határozza meg. 11. A költségvetési szerv ellenőrzési nyomvonalát a 2. sz. melléklet, a szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjét a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés rendszerében a 3. sz. melléklet tartalmazza. 12. Az intézményt az intézményvezető képviseli. A kiadmányozás joga az intézményvezetőt illeti meg, amelyet külön szabályzatban meghatározott módon átruházhat. 13. Az intézmény bélyegzőinek felirata és lenyomata: Kiss Ferenc Erdészeti Szakközépiskola 6721 Szeged József A sgt. 26. Kiss Ferenc Erdészeti Szakközépiskola 6721 Szeged, József A sgt. 26. Pf Számlaszám: Adószám: Telefon: 62/ , fax: 62/ OM azonosító: Kiss Ferenc Erdészeti Szakközépiskola Szeged 4

5 14. Az intézményi bélyegzők használatára a következő dolgozók jogosultak: a. igazgató b. igazgatóhelyettes c. gazdasági csoportvezető d. igazgató által adott esetben meghatalmazott személyek 15. Az intézményvezető munkaköri leírását jogszabályban foglalt rendelkezések alapján a fenntartó határozza meg. Az intézmény egyéb alkalmazottainak munkaköri leírását jogszabályban és a szervezeti és működési szabályzatban foglalt rendelkezések alapján az intézményvezető határozza meg. Az intézményvezető helyettesei az igazgatóhelyettes, gyakorlati oktatás vezető, gazdasági csoportvezető, akik az e szabályzatban megállapított munkamegosztás és helyettesítési rend szerint látják el vezetői feladataikat. 16. Az intézmény pedagógusai munkájukat a közoktatási törvényben, az intézmény pedagógiai programjában, e szabályzatban, a házirendben, valamint a munkaköri leírásukban foglalt rendelkezések szerint végzik. 17. A nem pedagógus alkalmazottak feladat- és munkakörét jogszabály eltérő rendelkezése hiányában jelen szabályzaton túlmenően az intézményvezető az alkalmazott munkaköri leírásában határozza meg. 19. Az intézmény jogosultságai Szakközépiskolai érettségi bizonyítvány Erdésztechnikus képesítő bizonyítvány Kiss Ferenc Erdészeti Szakközépiskola Szeged 5

6 Az intézmény vezetési szerkezete, a vezetők közötti feladatmegosztás, [az R. 50. a) pontjához] 1. Az intézmény szervezeti egységei: - közismereti oktatás - szakmai elméleti és gyakorlati oktatás - gazdasági tevékenység 2. A szervezeti egységek élén az alábbi vezetők állnak: - intézményvezető - igazgatóhelyettes - gyakorlati oktatás vezető - gazdasági csoportvezető Kiss Ferenc Erdészeti Szakközépiskola Szeged 6

7 3. Az intézmény szervezeti vázrajza Igazgatóhelyettes - természettudományi munkaköz.vez. - társ.tud.munkaközösségvez. - tanárok - osztályfőnöki munkaköz.vez. - ifjúságvédelmi felelős - szabadidő szervező - könyvtáros - DMS tanár - tankönyvfelelős Igazgató -szakmai munkaközösség. - tanárok Iskolatitkár adminisztrátor Gyakorlati okt.vez. - gyakorlatot tartó tanárok - tanüzemi kiszolgáló személyzet gazdasági csop.vez. - ügyintézők - gondnok - oktatástechnológus - karbantartó - pénztáros - portások - gazdasági ügyintéző - raktárkezelő Kiss Ferenc Erdészeti Szakközépiskola és Kollégium Szeged 7

8 Az intézmény vezetése, a nevelőtestület és a szakmai munkaközösségek [a közoktatási törvény ához] 1. Az intézmény szervezeti és szakmai tekintetben önálló, szervezetével és működésével kapcsolatban minden olyan ügyben dönt, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörbe. 2. Az intézmény élén intézményvezető áll. Az intézmény vezetője csak a Közoktatási tv. által előírt feltételeknek megfelelő személy lehet, akinek kiválasztása nyilvános pályázat útján történik. A vezetői megbízás legfontosabb követelménye: Az intézménytípusnak megfelelő felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, a pedagógus munkakörben való határozatlan idejű alkalmazás, valamint a szükséges szakmai gyakorlat. Az intézményvezetőt a Fenntartó bízza meg feladatainak ellátásával, döntése előtt azonban be kell szereznie az intézmény alkalmazotti közösségének, az Iskolai Szülői Szervezetnek, a Diákönkormányzatnak a véleményét. Az intézményvezető jogköre Az intézményvezető feladatait, jogkörét, felelősségét a Közoktatási tv., és más jogszabályok, valamint a Fenntartó határozza meg. Az intézményvezető kiemelt feladatai: - a nevelő és oktató munka irányítása és ellenőrzése - a Nevelőtestület vezetése Nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítése, végrehajtásának szakszerű megszervezése és ellenőrzése - a nevelési- oktatási intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása a rendelkezésre álló költségvetés alapján - a munkáltatói, valamint a kötelezettségvállalási jogkör gyakorlása - a közoktatási intézmény képviselete - együttműködés biztosítása, a Munkavállalói érdekképviseleti szervekkel, a szülők és a diákok képviselőivel és a diákmozgalommal - a gyermek- és ifjúságvédelmi munka, valamint a tanuló- és gyermekbaleset megelőzésének irányítása Kiss Ferenc Erdészeti Szakközépiskola és Kollégium Szeged 8

9 - döntés- az egyetértési kötelezettség megtartásával az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet a jogszabály vagy a Kollektív Szerződés nem utal más hatáskörbe. Az intézményvezető kizárólagos hatáskörébe tartozó, általánosan nem helyettesíthető feladat: - a munkáltatói jogkör gyakorlása Az intézményvezető felelőssége: Az intézmény vezetője a Közoktatási törvénynek és a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően egy személyben felelős az alábbiakért: - a szakszerű és törvényes működésért - az ésszerű és takarékos gazdálkodásért - a pedagógiai munkáért - a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásáért - a nevelő- és oktatómunka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért - a tanuló és gyermekbalesetek megelőzéséért - a gyermekek egészségügyi vizsgálatainak ellátásáért. 3. Az intézmény vezetősége Az intézményvezető feladatait az igazgatóhelyettes, a gazdasági csoport vezetője, és a gyakorlati oktatásvezető közreműködésével látja el. A vezetőhelyettesi megbízást a nevelőtestületi véleményezési jogkör megtartásával az intézményvezető adja a határozatlan időre kinevezett közalkalmazottnak. A megbízás visszavonásig érvényes. Az igazgatóhelyettes a törvényben meghatározott felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel, valamint 5 év pedagógus munkakörben szervezett gyakorlattal rendelkező személy lehet. Az igazgatóhelyettes irányítja közvetlenül a pedagógusok munkáját. A gyakorlati oktatásvezető felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel rendelkező személy lehet. Közvetlenül irányítja a gyakorlatok szervezését, lebonyolítását. A gazdasági csoport vezetője szakirányú képesítéssel rendelkező személy lehet. A gazdasági csoport vezetője irányítja a gazdasági iroda dolgozóinak és a gondnoknak a munkáját. Kiss Ferenc Erdészeti Szakközépiskola Szeged 9

10 A vezető helyettesek jogköre és felelőssége A vezető helyettesek munkájukat, munkaköri leírásuk alapján, valamint az intézményvezető közvetlen irányítása mellett végzik. A vezető helyettes feladatés hatásköre kiterjed egész munkakörökre. A vezető helyettesek felelőssége kiterjed a munkaköri leírásukban található feladatkörökre, ezen túlmenően személyes felelősséggel tartoznak az intézményvezetőnek. A vezető helyettesek beszámolási kötelezettsége kiterjed az intézmény egész működésére és pedagógiai munkájára a belső ellenőrzések tapasztaltaira, valamint az intézményt érintő megoldandó problémák jelzésére. 2. Az intézmény legfontosabb tanácskozó és határozathozó szerve a nevelőtestület, amely a közoktatási törvényben és más jogszabályban meghatározott ügyekben döntési vagy véleményezési jogot gyakorol. A nevelőtestület értekezleteit az intézményvezető vezeti. 5. Az intézmény nevelőtestületének tagjai: a. a pedagógusok; b. a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő, felsőfokú iskolai végzettségű alkalmazottak; c. gazdasági csoport vezetője 6. A nevelőtestület feladatai és jogai A nevelőtestület legfontosabb feladata a Pedagógiai Program létrehozása és egységes megvalósítása, - ezáltal a tanulók magas színvonalú nevelése és oktatása. Ennek a komplex feladatnak megfelelően a nevelőtestület véleményező és javaslattevő jogkörrel rendelkezik minden az intézményt érintő ügyben. A nevelőtestület döntési jogköre: - a Pedagógiai Program elfogadása - az SZMSZ és a Házirend elfogadása - a tanév Munkatervének jóváhagyása - átfogó értékelések és beszámolók elfogadása - a tanulók magasabb évfolyamba lépésének megállapítása - a tanulók fegyelmi ügyeiben való eljárás - az intézmény vezetői programok szakmai véleményezése - a nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógus kiválasztása - a DÖK működésének jóváhagyása - a saját feladatainak és jogainak részletes átruházása. Kiss Ferenc Erdészeti Szakközépiskola Szeged 10

11 7. A nevelőtestület értekezletei A nevelőtestület feladatainak ellátása érdekében számos értekezletet tart a tanév során. Az értekezletek egy részét az intézmény éves Munkaterve rögzíti. A nevelőtestületi értekezlet vonatkozó napirendi pontjához az egyetértési jogot gyakorló szülői munkaközösség, diákönkormányzat képviselőjét meg kell hívni. A nevelőtestület rendes értekezletei az alábbiak: - tanévnyitó, tanévzáró értekezlet - félévi és év végi osztályozó értekezletek - nevelési értekezletek. Rendkívüli értekezlet hívható össze: - az igazgató döntése, - ha a nevelőtestület tagjainak egyharmada kéri, valamint a közalkalmazotti tanács és az intézmény igazgatója vagy vezetősége ezt szükségesnek tartja. A nevelőtestület értekezletein a részvétel a nevelőtestület minden tagja számára kötelező. A nevelőtestület ha jogszabály másként nem rendelkezik akkor határozatképes, ha tagjainak legalább ötven százaléka részt vesz a határozathozatalban. 8. A nevelőtestület döntései és határozatai A nevelőtestület döntéseit és határozatait általában a jogszabályokban meghatározottak kivételével nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel hozza. Titkos szavazás esetén szavazatszámláló bizottságot jelöl ki a nevelőtestület tagjai közül. A szavazatok egyenlősége esetén az intézményvezető szavazata dönt. A nevelőtestületi értekezlet lényegkiemelő, emlékeztető jegyzőkönyvét az iskolatitkár vezeti. A jegyzőkönyvet az intézményvezető, a jegyzőkönyvvezető és a nevelőtestület jelenlévő tagjai közül két hitelesítő írja alá. A döntések az intézmény iktatott iratanyagába kerülnek határozati formába. 9. Alkalmazotti értekezletet (az iskola valamennyi közalkalmazottjának értekezlete) kell tartani abban az esetben, ha jogszabály valamely kérdés eldöntésére a nevelőtestület helyett az alkalmazotti közösséget hatalmazza fel. Az alkalmazotti értekezletre ha jogszabály másként nem rendelkezik a nevelőtestületi értekezletre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. Kiss Ferenc Erdészeti Szakközépiskola Szeged 11

12 10. A szakmai munkaközösségek célja Az azonos műveltségi területen tevékenykedő pedagógusok a közös minőségi és szakmai munkára, annak tervezésére, szervezésére és ellenőrzésére szakmai munkaközösségeket hoznak létre. A szakmai munkaközösség tagjai közül 3 évenként a munkaközösség saját tevékenységének irányítására, koordinálására munkaközösség vezetőt választ, akit az intézményvezető bíz meg a feladatok ellátásával. 11. A szakmai munkaközösségek feladatai A munkaközösség a magas színvonalú munkavégzés érdekében: - fejleszti a szakterület módszertanát és az oktató munkát - javaslatot tesz a speciális irányok megválasztására és a költségvetés szakmai előirányzatainak felhasználására - szervezi a pedagógusok továbbképzését - támogatja a pályakezdő pedagógusok munkáját - összehangolja az egységes intézményi követelményrendszert - felméri és értékeli a tanulók tudásszintjét - összeállítja a vizsgák feladatait, tételsorait - végzi a nevelőtestület által átruházott feladatokat. 12. A munkaközösség vezetők jogai és feladatai A szakmai munkaközösség vezetője képviseli a munkaközösséget az intézmény vezetősége felé és az iskolán kívül. Állásfoglalásai, javaslatai előtt köteles meghallgatni munkaközössége tagjait. A munkaközösség vezetők további feladatai és jogai: - Írányítja a munkaközösség tevékenységét, felelős a szakmai munkáért, értekezleteket hív össze. - Elbírálja és jóváhagyja a munkaközösség tagjainak helyi tantervhez igazodó tanmeneteit - Ellenőrzi a munkaközösségi tagok szakmai munkáját, a tanmenetek szerinti előrehaladást és annak eredményességét, hiányosságok esetén intézkedést kezdeményez az intézményvezető felé. - Beszámol a nevelőtestületnek a munkaközösség tevékenységéről - Javaslatot tesz a tantárgyfelosztásra, a szakmai továbbképzésekre, a munkaközösségi tagok jutalmazására, kitüntetésére. Kiss Ferenc Erdészeti Szakközépiskola Szeged 12

13 13. Az intézmény szakmai munkaközösségei Társadalomtudományi munkaközösség Szakterülete: magyar nyelv és irodalom, történelem, idegen nyelvek, könyvtár, ének-zene, rajz, földrajz Természettudományi munkaközösség Szakterülete: matematika, fizika, számítástechnika, biológia, kémia, Osztályfőnöki munkaközösség Szakterülete: osztályfőnöki teendők Szakmai munkaközösség: Szakterülete: szakmai elméleti és gyakorlati tantárgyak. 14. Az iskolatitkár az igazgató irányításával látja el a tanügyi adminisztrációval kapcsolatos és egyéb feladatok A gazdasági csoport munkatársai a gazdasági csoport vezetőjének irányításával ellátják az iskola gazdálkodásával kapcsolatos feladatait. A működés rendje, nyitva tartás [az R. 4. (1) bekezdésének a) pontjához[ 1. Iskolánk 5,00 órától 21,00 óráig tart nyitva. A tanítási szünetek alatt a nyitva tartás szünetel. Indokolt esetben az intézményvezető ettől eltérő nyitva tartást is megállapíthat. 2. A tanítás 7,30 órától 13,55 ig tart.. Indokolt esetben az intézményvezető ettől eltérő tanítási- és munkarendet is megállapíthat. 3. Szorgalmi időben a tanulói hivatalos ügyek intézése a titkárságon történik, a nagyszünetben és 14,00-15,00 óráig. 4. Tanítási szünetek alatt az intézményben irodai ügyelet csak kijelölt napokon működik. Az ügyeleti ügyfélfogadás rendjét az intézményvezető állapítja meg. 5. A nyitva tartás és az ügyeleti ügyfélfogadás rendjét az intézmény nyilvánosságra hozza. (hirdetőtáblán, illetve a bejárati ajtóra kifüggesztve). Kiss Ferenc Erdészeti Szakközépiskola Szeged 13

14 6. A nyitva tartás és az ügyeleti ügyfélfogadás ideje alatt az intézményvezető és igazgatóhelyettesei közül legalább egy személy, vagy a helyettesítésüket a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott helyettesítési rend szerint ellátó dolgozó az intézményben tartózkodik. 7. Az iskola épületeit, helyiségeit, eszközeit, berendezését és felszereléseit rendeltetésüknek megfelelően kell használni. A tanulók az iskola létesítményeit, helyiségeit csak pedagógus felügyeletével használhatják. 8. Az iskola tanulóinak, dolgozóinak és mindazoknak, akik belépnek az intézmény területére kötelessége a) az intézmény épületeinek, helyiségeinek, eszközeinek, berendezési és felszerelési tárgyainak, mások tulajdonának megóvása és védelme, b) az iskola rendjének, tisztaságának megőrzése, c) a tűz- és munkabiztonsági előírások betartása, d) a szervezeti és működési szabályzat, a házirend és más belső szabályzatok rájuk vonatkozó előírásainak betartása. e) a szaktantermek speciális használati rendjének betartása 9. Az iskola berendezéseit, felszereléseit, eszközeit elvinni csak az igazgató engedélyével, átvételi elismervény ellenében lehet. 10. Az iskola helyiségeit elsősorban a hivatalos nyitva tartási időn túl és a tanítási szünetekben külső igénylőknek külön megállapodás alapján át lehet engedni, ha ez az iskolai foglalkozásokat, rendezvényeket nem zavarja. Az iskola helyiségeit használó külső igénybe vevő csak a megállapodás szerinti időben és helyiségekben tartózkodhatnak az épületben. 11. A számítástechnika terem igénybevétele külön szabályozás szerint történik. Kiss Ferenc Erdészeti Szakközépiskola Szeged 14

15 A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje [az R. 4. (1) bekezdésének b) pontjához] 1. A pedagógiai munka belső ellenőrzését az intézmény éves munkatervében meghatározott ellenőrzési terv szerint az intézményvezető és helyettesei végzik, a szakmai munkaközösségek vezetői segítik. 2. Az igazgató ellenőrző tevékenysége kiterjed az iskolai élet minden területére s azt az igazgatóhelyettessel a gyakorlati oktatásvezetővel és a munkaközösség vezetőkkel a munkaköri leírásokban foglaltak szerint osztja el. 3. Az igazgatóhelyettes ellenőrzési területei: - az iskola Pedagógiai Programjában és Működési Szabályzatában foglaltak betartatása - tanügyi dokumentumok: - törzskönyv - bizonyítvány - osztálynapló - beírási napló szakszerű vezetésének ellenőrzése - A nevelőtestület és diákönkormányzat által hozott határozatok érvényesítésének ellenőrzése. - két hónapos tanítási időkeret elszámolásainak ellenőrzés - Tanórákon folyó oktató-nevelő munka ellenőrzése - Ügyeletek, tanórán kívüli elfoglaltságok ellenőrzése - Munkaközösség-vezetők, ifjúságvédelmi felelős, szabadidő szervező munkájának ellenőrzése Az ellenőrzés módszerei: - tanórák látogatása - iskola épületének bejárása - rendszeres konzultáció a munkaközösség-vezetőkkel, osztályfőnökökkel, szaktanárokkal, diákönkormányzat képviselőivel Kiss Ferenc Erdészeti Szakközépiskola Szeged 15

16 4. a gyakorlati oktatásvezető ellenőrzi: - a heti gyakorlatok rendjét, adminisztrációját - a naposi szolgálatok rendjét, adminisztrációját - az összefüggő gyakorlatok rendjét, adminisztrációját - a gyakorlatokhoz szükséges eszközök, gépek állapotát - a gyakorlatokhoz szükséges anyagok mennyiségét, felhasználását - a gyakorlati területek, csemetekert állapotát, szociális ellátottságát - a munka és tűzvédelmi előírások betartását - a gyakorlati osztályzatokat 3. a munkaközösség-vezetők ellenőrzik a munkaközösségi tagok oktató-nevelő munkáját és osztályfőnöki tevékenységét. 6. A belső ellenőrzés során feltárt hiányosságok megszüntetésére az igazgató haladéktalanul megteszi a szükséges intézkedéseket. Kiss Ferenc Erdészeti Szakközépiskola Szeged 16

17 A belépés és bent-tartózkodás rendje, a pedagógiai felügyelet[az R. 4. (1) bekezdésének c) pontjához] 1. Az intézményben a nyitva tartás ideje alatt, valamint egyéb időben az intézményvezető utasítása szerint portai szolgálat működik. Az intézménybe belépni, az intézményben tartózkodni a portai szolgálat tudomásával lehet, kivéve azokat a dolgozókat, akiknek a belépés és benntartózkodás egyéb időben is munkaköri kötelessége. 2. Az intézményben 7,15 órától ügyelet működik. Az ügyeletes nevelő köteles a rábízott épület- vagy udvarrészben a házirend alapján a tanulók magatartását, az épületek rendjének, tisztaságának megőrzését, a balesetvédelmi szabályok betartását ellenőrizni. 3. Az intézményben egyidejűleg 4 fő nevelő lát el ügyeleti teendőket az alábbi területeken: földszinten I. emeleten II. emeleten Tornateremnél; 4. Az ügyeletet ellátó nevelők teendőiket a tanévre meghatározott beosztás szerint végzik. 5. A tanulók pedagógiai felügyeletét az intézmény az érkezéstől az órarendi órák befejezéséig az óraközi szünetek alatt és a tanórákon az alábbiak szerint biztosítja: a) a tanulók felügyelete a folyosókon és az udvaron az óraközi szünetek alatt beleértve ebbe az első órát megelőző és az utolsó órarendi órát követő szünetet is az ügyeletes nevelők kötelessége; b) ha a tanuló nem jelenik meg a tanórán vagy elkésik, továbbá ha a tanóráról engedély nélkül távozik, a szaktanár megteszi a házirendben előírt intézkedéseket; 4. Az iskolán kívül szervezett órarendi foglalkozások esetén a pedagógiai felügyelet a rendezvényért felelős szaktanár látja el. Kiss Ferenc Erdészeti Szakközépiskola Szeged 17

18 5. Az órarendi órák befejezése után a tanórán kívüli foglalkozások ideje alatt a tanuló felügyeletét a foglalkozást tartó pedagógus látja el. 8. Az iskolai rendezvényeken a tanulók felügyeletét a rendezvényért felelős, és szervező tanárok, valamint az osztályfőnökök biztosítják. 9. A vezetők intézményben való tartózkodása Az intézmény hivatalos munkaidejében felelős vezetőnek kell az épületben tartózkodni. Ezért az intézmény vezetője vagy helyettesei heti beosztás alapján látják el az ügyeletes vezető feladatait. Az ügyeletes vezető akadályoztatása esetén az SZMSZ-ben rögzített vezetői helyettesítési rend jelöli ki az ügyeleti feladatokat ellátó személyt. 10. A közalkalmazottak munkarendje Az intézmény zavartalan működése érdekében a közalkalmazottak munkarendjét a hatályos jogszabályok betartásával az intézményvezető állapítja meg. A közalkalmazottak munkaköri leírásait a vezető helyettesek készítik el, és az intézményvezető hagyja jóvá. A vezető helyettesek tesznek javaslatot a törvényes munkaidő és pihenőidő figyelembevételével a napi munkarend összehangolt kialakítására, változtatására és a közalkalmazottak szabadságának kiadására. 11. A pedagógusok munkarendje A pedagógusok jogait és kötelességeit a Közoktatási törvény rögzíti. A nevelésioktatási intézményben dolgozó pedagógus heti teljes munkaideje kötelező órákból, valamint a nevelő-oktató munkával vagy a gyermekekkel, tanulókkal a szakfeladatának megfelelő foglalkozással összefüggő feladatok ellátásához szükséges időből áll. A munkabeosztások összeállításánál alapelv az intézmény zavartalan feladatellátása és a pedagógusok egyenletes terhelése. A pedagógusok napi munkarendjét a felügyeleti és a helyettesítési rendet a pedagógiai vezető helyettes állapítja meg az intézményvezető jóváhagyásával. A tanórák elcserélését a vezető helyettes engedélyezi. A pedagógus köteles munkakezdése előtt 15 perccel munkahelyén megjelenni. A reggeli ügyeletet ellátó pedagógusnak az ügyeletkezdésnél 5 perccel korábban kell érkeznie. A pedagógusnak a munkából való távolmaradását előzetesen jelentenie kell, hogy feladatának ellátásáról, helyettesítéssel gondoskodni lehessen. A szakszerű helyettesítés érdekében a tanmeneteket az iskola tanári szobájában kell tartani. A rendkivüli távolmaradást legkésőbb az adott munkanapokon az első tanítási óra megkezdése előtt 15 perccel jelezni kell az intézmény pedagógiai igazgató helyettesénél. A pedagógusok számára a kötelező óraszámon felüli tanítási órák megtartására és egyéb feladatokra a megbízást vagy kijelölést az Kiss Ferenc Erdészeti Szakközépiskola Szeged 18

19 intézményvezető adja a vezető helyettesek és a szakmai munkaközösség vezetők javaslatainak meghallgatása után. A megbízások során figyelembe kell venni a pedagógus alkalmasságát, rátermettségét, szakmai felkészültségét. 12. A nem pedagógus munkakörűek munkarendje Az oktató- nevelő munkát segítő alkalmazottak munkarendjét a távollévő helyettesítési rendjét a gazdasági csoport vezetője és a gyakorlati oktatás vezetője állapítja meg az intézményvezető jóváhagyásával. Az egyes részlegek alkalmazottjainak napi munkabeosztásánál figyelembe kell venni a közoktatási intézmény feladatainak zökkenőmentes ellátását. Az alkalmazottaknak munkakezdésük előtt 5 perccel kell munkahelyükön megjelenniük. Távolmaradásukról értesíteniük kell a gazdasági tevékenység vezetőjét, illetve a gyakorlati oktatás vezetőjét. 13. A tanulók munkarendje A tanulók munkarendjét intézményi életének részletes szabályozását a Házirend határozza meg. Kiss Ferenc Erdészeti Szakközépiskola Szeged 19

20 A vezetők és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje, formája, a vezetők közötti feladatmegosztás, a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje [az R. 4. (1) bekezdésének e) pontjához] A nevelőtestületet az igazgató vezeti, az igazgatóhelyettes közreműködésével előkészíti a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntéseket, megszervezi és ellenőrzi végrehajtásukat. A döntés-előkészítést, szervezést és ellenőrzést az intézményi minőségirányítási szervezet az intézményi minőségirányítási programban meghatározottak szerint segíti. 2. Az intézmény vezetője és a helyettesek kapcsolattartása folyamatos a szükségleteknek megfelelő rendszerességgel tartanak vezetői megbeszéléseket. Rendkívüli vezetői értekezletet az intézményvezető az általános munkaidőn belül összehívhat. Az intézményben a kötelezettség-vállalás, utalványozás és ellenjegyzés kötelezően kezelendő szabályozási mechanizmusát az intézmény Pénzkezelési Szabályzata tartalmazza. A helyettesítés rendje [az R. 4. (1) bekezdésének f) pontjához 1. A vezetők helyettesítési rendje: Az intézményvezető helyettesítése: Az intézményvezetőt szabadsága és betegsége alatt, valamint hivatalos távolléte esetén az igazgatóhelyettes, gazdasági ügyekben a gazdasági csoport vezető helyettesíti. Az intézményvezető tartós távolléte esetén a vezetői jogkör gyakorlására külön írásos intézkedésben ad felhatalmazást, ha nem a szervezet szerinti helyettes végzi a helyettesítést. 2. Az intézményvezető akadályoztatása esetén a helyettesítési sorrend a következőképpen alakul: 1. igazgatóhelyettes 2. gazdasági csoport vezető 3. gyakorlati oktatás vezető 4. osztályfőnöki munkaközösség vezető (oktatási-nevelési ügyekben) Kiss Ferenc Erdészeti Szakközépiskola Szeged 20

21 3. A vezető-helyettes helyettesítése: Az igazgatóhelyettest az osztályfőnöki munkaközösség vezetője, a gazdasági csoportvezetőt a pénzügyi előadót, a gyakorlati oktatás vezetőt a szakmai munkaközösség vezetője, helyettesíti. 4. A vezetők helyettesítését ellátó közalkalmazott felel a nevelési-oktatási intézmény biztonságos működéséért, felelőssége, intézkedési jogköre az intézményvezető eltérő írásbeli intézkedésének hiányában az intézmény működésével, a gyermekek, tanulók biztonságának megóvásával összefüggő azonnali döntést igénylő ügyekre terjed ki. 5. A vezető helyettesítését ellátó közalkalmazott a vezető akadályoztatásának megszűnése után haladéktalanul köteles beszámolni a helyettesítés ellátása során tett intézkedéseiről. 6. Ha a pedagógus betegség vagy egyéb ok miatt nem tudja az órarendben kijelölt óráját megtartani, az igazgatóhelyettes gondoskodik az eseti helyettesítésről. 7. Ha a pedagógus távolmaradása előreláthatóan az egy hónapot meghaladja, akkor az intézmény szükség szerint az órarend módosításával gondoskodik arról, hogy a távollévő pedagógust azonos szakos pedagógus tudja tartósan helyettesíteni. Munkaidő- munkarend 1. Általában az munkaidő napi 8 óra. Elszámolás a havi munkarend szerint történik. 2. Az előzőek alól kivételt képeznek a pedagógus munkakörben foglalkoztatottak, akiknek a jogszabályi előírások szerint szeptember 1-től a heti kötelező óraszámuk 22 óra, elszámolása két havi munkaidő keretben történik. 3. Két hónapos tanítási időkeret elszámolásával kapcsolatos nevelőtestületi feladatok: 1. a pedagógus teljesítmény nyilvántartó lapot a két hónapos periódus kezdetén a szaktanárok az igazgatóhelyettestől kapják meg. 2. A pedagógus teljesítmény nyilvántartó lapot a nevelőtestület minden tagja naponta, folyamatosan vezeti, a meghatározott jelöléseket alkalmazva ( H= szakszerű helyettesítés, CS= óracsere, T= távollét, L= levelező, stb.) Kiss Ferenc Erdészeti Szakközépiskola Szeged 21

22 3. A két hónapos periódus utolsó napján minden szaktanár személyesen adja le az igazgatóhelyettesnek a pedagógus teljesítmény nyilvántartó lapot. 4. Az igazgatóhelyettes vezeti a helyettesítési naplót, jelölve a szakszerű helyettesítést, illetve a felügyeletet. 5. Az igazgatóhelyettes minden két hónapos periódus zárásakor ellenőrzi: - a szakszerű helyettesítések beírását az osztálynaplókba és piros H betűvel látja el - a levelezőt tagozat naplóiba bejegyzett órákat - a tanulószoba naplókat, szakköri naplókat, sportköri naplót, valamint a versenyfelkészítések naplóját 6. Az igazgatóhelyettes az ellenőrzéseket követően kiszámítja minden szaktanár teljesítmény mutatóját. 7. Az igazgatóhelyettes a tanítási időkereten felüli többletórákat, túlórák számát leadja a gazdasági irodába. 8. Kieső napok miatti idő beszámítása: a tanítási időkeret az alábbiak miatt csökkenthető - az éves beiskolázási tervben szereplő, továbbképzést teljesítő pedagógus konzultációja, vizsgára való felkészülése - a munkáltató által elrendelt értekezleteken, konferenciákon, továbbképzéseken történő részvétel - országos szintű tanulmányi, és sportversenyekre tanulók kísérése - hazai és nemzetközi projektek lebonyolításában kiküldetés, tanulók kísérése. - a tanévéi munkatervben szereplő tanításnélküli munkanapok - pedagógiai program szerinti tanulmányi kiránduláson való részvétel - érettségi és szakmai vizsgaelnöki megbízás miatti távollét. Vizsgabizottsági tag feladatainak ellátása szóbeli vizsgán. - a tanévi rendeletben előírt kompetencia mérésen való részvétel. - tanmenet szerinti üzemlátogatás, - iskolafogászat alkalmával a tanulók kísérése. Jogszerű távollétnek számít a Munka Törvénykönyve 151. (2) bekezdésének meghatározott távollétek: - állampolgári kötelezettségek teljesítése (pl. bíróság előtti tanúként történő meghallgatás) - legalább 2 munkanap közeli hozzátartó halála esetén - kötelező orvosi vizsgálat teljes időtartama - véradás miatt távol töltött idő időtartama - szabadság idő tartama Keresőképtelenség miatti távollét is jogszerű távollétnek számít. Kiss Ferenc Erdészeti Szakközépiskola Szeged 22

23 A vezetők, valamint az iskolai szülői szervezet közötti kapcsolattartás formája [az R. 4. (1) bekezdésének g) pontjához] 1. Az iskolai szülői szervezetet az osztályok szülői közösségei alkotják. Az iskolai szülői szervezet döntéshozó testülete az iskolai szülői munkaközösség, amelybe az osztályok szülői közösségei osztályonként 3fő szülőt delegálnak. Az iskolai szülői munkaközösség delegált tagjainak megbízása visszavonásig érvényes. Az iskolai szülői munkaközösség dönt működési rendjéről, munkaprogramjáról, elnökének és tisztségviselőinek megválasztásáról. 2. Az intézményvezető a szülői értekezleteken rendszeresen tájékoztatja az iskolai szülői munkaközösséget a pedagógiai munka aktuális kérdéseiről. A szülői értekezletek közötti időben szükség szerint tájékoztatja a szülői munkaközösség elnökét az iskolai szülői munkaközösség döntését igénylő kérdésekről. 3. A szülői munkaközösségekkel való kapcsolattartás Egy osztály tanulóinak szülői szervezetével a gyermekközösséget vezető osztályfőnök közvetlen kapcsolatot tart. A szülői szervezet intézménnyel kapcsolatos véleményét, javaslatait annak vezetői vagy a választott elnök juttatja el az intézmény vezetőjéhez. A szülői munkaközösséget az intézményvezető a munkatervben rögzített időpontokban, tanévenként legalább két alkalommal hívja össze, ahol tájékoztatást ad az intézmény munkájáról és feladatairól, valamint meghallgatja a szülői szervezet véleményét és javaslatait. A szülői munkaközösség elnöke közvetlen kapcsolatot tart az intézményvezetővel. Kiss Ferenc Erdészeti Szakközépiskola Szeged 23

24 A nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházására, továbbá a feladatok ellátásával megbízott beszámolására vonatkozó rendelkezések [az R. 4. (1) bekezdésének h) pontjához és a 27. (2) bekezdéséhez] A nevelőtestület feladatainak átruházása 1. Az egyes feladat- és jogkörök átadása A nevelőtestület a feladatkörébe tartozó ügyek előkészítésére vagy eldöntésére tagjaiból meghatározott időre vagy alkalmilag bizottságot hozhat létre illetve egyes jogköreinek gyakorlását átruházhatja másra, így a szakmai munkaközösségre, vagy a diákönkormányzatra. Az átruházott jogkör gyakorlói: a bizottságok, az osztályközösségek tanárai és a szakmai munkaközösségek vezetői beszámolási kötelezettséggel tartoznak a nevelőtestületnek a munkatervben rögzített félévi értekezletek időpontjában. 2. A nevelőtestület által létrehozott bizottságok A nevelőtestület alkalmanként konkrét feladat ellátási céllal ad hoc bizottságokat hozhat létre. 3. Az osztályközösségek nevelőtestületi megítélése A nevelőtestület döntési jogkörét a tanuló magasabb évfolyamra lépésének és jogszabályban meghatározott esetben osztályzatának megállapításakor az osztályban tanító tanárok értekezlete (osztályozó értekezlet) gyakorolja. Az osztályozó értekezletet az igazgató vezeti, aki az osztályozó értekezletet követő nevelőtestületi értekezleten beszámol az osztályozó értekezleten hozott döntésekről a nevelőtestületnek. Az osztályozó értekezlet átruházott jogkörét nem adhatja tovább. Az osztályozó értekezleten hozott döntésekre egyébként a nevelőtestületi döntésekre vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. A nevelőtestület vizsgahalasztás (levelező) engedélyezésére vonatkozó jogkörét az igazgató gyakorolja, aki a félévi és a tanév végi értekezleteken beszámol az e jogkörében hozott döntésekről. Kiss Ferenc Erdészeti Szakközépiskola Szeged 24

25 4. A nevelőtestület szakmai munkaközösségekre ruházott jogai A nevelőtestület a közoktatási törvényben meghatározott jogköréből a szakmai munkaközösségekre ruházza át az alábbi jogköreit: - a pedagógiai program helyi tantervének kidolgozása - a taneszközök, tankönyvek kiválasztása - továbbképzésre, átképzése való javaslattétel - jutalmazásra, kitüntetésre való javaslattétel - a határozott időre kinevezett pedagógusok véleményezése - a szakmai munkaközösség vezető munkájának véleményezése Kiss Ferenc Erdészeti Szakközépiskola Szeged 25

26 A külső kapcsolatok rendszere, formája és módja [az R. 4. (1) bekezdésének i) pontjához] 1. A külső kapcsolatok célja Intézményünk a feladatok elvégzése, a gyermekek egészségügyi, gyermekvédelmi és szociális ellátása, valamint a továbbtanulás és a pályaválasztás érdekében és egyéb ügyekben rendszeres kapcsolatot tart fenn más intézményekkel és cégekkel. A vezetők, valamint az oktató-nevelő és gazdasági munka különböző területeinek képviselői rendszeres személyes kapcsolatot tartanak a társintézmények azonos beosztású alkalmazottjaival meghívás, vagy egyéb értesítés alapján. 2. A kapcsolattartás formái és módjai: - Közös értekezletek tartása - Szakmai előadásokon, megbeszéléseken és továbbképzéseken való részvétel - Módszertani bemutatások és gyakorlatok tartása - Közös ünnepélyek rendezése - Intézményi rendezvények látogatása - Hivatalos ügyintézés levélben vagy telefonon, faxon, en 3. Rendszeres külső kapcsolatok Intézményünk a feladatok eredményes ellátása érdekében rendszeres munkakapcsolatot tart számos szervezettel. Napi munkakapcsolat köti az intézményt a közös fenntartásban lévő intézményekhez és szervezetekhez. Az intézmény kapcsolatban áll a következő szervezetekkel: - a Fenntartóval - a Nevelési Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálatával, mint önálló intézménnyel, megállapodás formájában - az FVM KSZI-vel - az FVM Kutatási, Fejlesztési és Oktatási Főosztályával - OKÉV Dél-alföldi Területi Irodájával - A SULI-HOST Kft. diákélelmezés - SZINT Kft. - A PRECÍZ Kft-vel - A Gyermekek egészségügyi ellátásával foglalkozó intézményekkel - Az intézmény részére kijelölt üzemorvossal - Gyermek és ifjúságvédelmi hatóságokkal - A Humán Pedagógiai Segítő Szolgálattal - az intézményt támogató alapítvánnyal: Kiss Ferenc Alapítvány az Erdészeti Oktatásért - a szakmai bázisgazdaságokkal: DALERD Rt, KEFAG Rt. Kiss Ferenc Erdészeti Szakközépiskola Szeged 26

27 Az ünnepélyek, megemlékezések rendje, a hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok [az R. 4. (1) bekezdésének j) pontjához] 1. A hagyományápolás célja Az intézmény hagyományainak ápolása ezek fejlesztése és bővítése, valamint az intézmény jó hírnevének megőrzése az alkalmazotti és gyermekközösség minden tagjának kötelessége. A nemzeti ünnepélyek és megemlékezések rendezése és megtartása a fiatalok nemzeti identitás tudatát fejleszti, hazaszeretetét mélyíti. Az intézmény egyéb helyi hagyományai közé tartozó rendezvények a közösségi élet formálását, a közös cselekvés örömét szolgálják, a fiatalokat az egymásiránti tiszteletre nevelik. 2. Iskolai ünnepségek a) tanévnyitó ünnepség b) március 15-e Nemzeti ünnep c) Kiss Ferenc Napi ünnepség d) ballagási ünnepség e) tanévzáró ünnepség 3. Az iskolai ünnepségek, megemlékezések, rendezvények időpontját a tanév rendje alapján az iskola éves munkaterve határozza meg. A rendezvények szervezésével, az ünnepi műsor összeállításával és lebonyolításával kapcsolatos feladatokat a felelősök megnevezésével a munkaterv határozza meg. Az iskolai ünnepségeken ünnepi öltözetben kell megjelenni. A tanulók ünnepi öltözetének leírását a Házirend melléklete tartalmazza. 5. Iskolai megemlékezések (osztályközösségek szintjén) Aradi vértanúk emléknapja (október 6.); Október 23. nemzeti ünnep; Kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja (február 25.); Holokauszt áldozatainak emléknapja (április 15.). Kiss Ferenc Erdészeti Szakközépiskola Szeged 27

28 6. Az intézmény hagyományos rendezvényei a) Az iskola névadójával kapcsolatos rendezvény: - Kiss Ferenc Nap b) Az intézmény hagyományos szórakoztató rendezvényei: - szalagavató bál - erdészavadó - Diáknap 7. Az intézmény hagyományos csereutazásai: - testvériskolai kapcsolat: egy svédországi és egy németországi iskolával. 8. A hagyományápolás további formái a) Az intézmény működésének kerek évfordulóira évkönyvet ad ki. b) Az iskolai újság féléves rendszerességgel jelenik meg, anyagának összeállításában intézményünk tanulói és pedagógusai egyaránt részt vesznek. c) Intézményünk iskolarádiót is működtet, melynek műsorát a tanulók közreműködésével és igényeik figyelembevételével állítja össze az iskolarádióért felelős pedagógus. d) INTÉZMÉNYÜNK HONLAPJÁNAK CÍME: 9. Az intézmény jelképei Az intézmény címerének szimbólumai és a címer leírása: Fehér mezőben stilizált szegedi Dóm képe, mögötte zöld erdész csillag, körülötte Kiss Ferenc Erdészeti Szakközépiskola Szeged felírat. Az intézmény zászlajának leírása: Nemzeti színű zászló, egyik oldalán a Kiss Ferenc Erdészeti Szakközépiskola Szeged felírat olvasható, másik oldalán a koronás állami címer látható. Kiss Ferenc Erdészeti Szakközépiskola Szeged 28

29 10. A hagyományápolással kapcsolatos feladatok A hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatokat, időpontokat, valamint a felelősöket a munkaterv határozza meg. Alapelv, hogy az intézményi rendezvényekre (ünnepélyekre, tanulmányi és sport rendezvényekre) való megfelelő színvonalú felkészítés és felkészülés a pedagógusok és a tanulók számára a képességeket és a rátermettségeket figyelembe véve egyenletes terhelést adjon. Kiss Ferenc Erdészeti Szakközépiskola Szeged 29

30 A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje [az R. 4. (1) bekezdésének m) pontjához] 1. A tanulók egészségügyi ellátásának rendje Az intézmény saját orvosi rendelőjében heti egy alkalommal, orvosi ellátásban részesülhetnek a tanulók. A többi napokon a körzeti háziorvosokhoz fordulhatnak diákjaink. Az iskola-egészségügyi ellátás az alábbi területekre terjed ki: - a tanulók évfolyamonkénti törzslapozó vizsgálata - a könnyített és gyógytestnevelés besorolásának elkészítése - a gyermekek védőoltásokban való részesítése - a színlátás és látásélesség vizsgálata - pályaalkalmasság vizsgálatok végzése A kötelező orvosi vizsgálatokat, védőoltások időpontját úgy kell megszervezni, hogy a tanítást a lehető legkisebb mértékben zavarja, illetve ha mód van rá a vizsgálatok a tanítás előtt vagy után történjenek. 2. Az alkalmazottak egészségügyi ellátásának rendje Az alkalmazottak egészségügyi ellátása érdekében a Fenntartó megállapodást kötött a Foglalkoztatás-egészségügyi Ellátást végző üzemorvossal. Az üzemorvos ez alapján végzi az új munkatársak egészségügyi alkalmasságának elbírálását, valamint a többi dolgozó kötelező, rendszeres felülvizsgálatát. Kiss Ferenc Erdészeti Szakközépiskola Szeged 30

31 Intézményi védő, óvó előírások [az R. 4. (1) bekezdésének n) pontjához és a 6/A. (1)bekezdéséhez] Minden dolgozónak ismerni kell és be kell tartania a Munkabiztonsági Szabályzat, valamint a Tűzvédelmi Szabályzat rendelkezéseit. A tanulókkal az egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó előírásokat, a foglalkozásokkal együtt járó veszélyforrásokat, a tilos és az elvárható magatartásformát a szorgalmi idő megkezdésekor, valamint szükség szerint a tanórai, tanórán kívüli foglalkozás során, iskolai rendezvény előtt életkoruknak és fejlettségi szintjüknek megfelelően ismertetni kell. Az ismertetés a szorgalmi idő megkezdésekor, valamint iskolai rendezvény előtt az osztályfőnök, tanórai és tanórán kívüli foglalkozáson a foglalkozást tartó pedagógus kötelessége. Az ismertetés tényét és tartalmát dokumentálni kell. 3. A nevelők a tanórai és tanórán kívüli foglalkozásokon valamint az ügyeleti beosztásukban meghatározott időben kötelesek a rájuk bízott tanulók tevékenységét folyamatosan figyelemmel kísérni, a rendet megtartani, valamint a munkabiztonsági szabályokat a tanulókkal betartatni. Az osztályfőnököknek feltétlenül foglalkozniuk kell a balesetek megelőzését szolgáló szabályokkal a következő esetekben: - A tanév megkezdésekor az első osztályfőnöki órán ismertetni kell az iskola környékére vonatkozó közlekedési szabályokat, a Házirend munkabiztonsági előírásait, a rendkívüli események (baleset, tűriadó stb.) bekövetkezésekor szükséges teendőket. - Tanulmányi kirándulások előtt, - Rendkívüli események után - Tanév végén a nyári idénybalesetek veszélyeire való felhívás. 4. A gyakorlatot tartó tanároknak ki kell oktatni a tanulókat a gyakorlaton várható baleseti veszélyforrásokra, a kötelező viselkedés szabályaira. A tanulók számára közölt munkabiztonsági ismeretek témáját és az ismertetés időpontját az osztálynaplóba is be kell jegyezni. A nevelőnek visszakérdezéssel meg kell győződnie arról, hogy a tanulók elsajátították e a szükséges ismereteket. Kiss Ferenc Erdészeti Szakközépiskola Szeged 31

32 5. A fokozottan balesetveszélyes tanítási órákat (testnevelés, fizika, kémia) és a gyakorlati oktatást tartó tanárok balesetmegelőzési feladatait a Munkabiztonsági Szabályzat tartalmazza. 6. Az intézmény tűz és munkabiztonsági felelőse: az intézmény gondnoka. 7. Az iskola igazgatója és a tűz- és munkabiztonsági felelős, az egészséges és biztonságos munkavégzés tárgyi feltételeit munkavédelmi ellenőrzések keretében ellenőrzi a Munkabiztonsági Szabályzat előírásai szerint. 8. Rendkívüli esemény ( bombariadó, tűzriadó) esetén a szükséges intézkedések megtételét a Tűzvédelmi Szabályzat szerint kell végrehajtani. 9. A nevelési-oktatási intézmény alkalmazottai a tanulóktól elkülönített, e célra kijelölt helyen dohányozhatnak. 10,. Az iskolába csak szabványos és minősített eszközök és felszerelések vihetők be. A pedagógus a Munkabiztonsági Szabályzat előírásainak figyelembevételével viheti be az iskolai foglalkozásokra az általa készített, használt pedagógiai eszközöket. 11. A tanuló az iskolában számítógépet és a nevelő-oktató munkához szükséges egyéb eszközt, berendezést csak a szaktanár felügyeletével használhat. A szaktanár felügyelete mellett sem használható azonban olyan eszköz, berendezés, amelyet jogszabály vagy az eszköz, berendezés használati utasítása veszélyesnek minősít. 12. Tanórán és tanórán kívüli foglalkozáson a foglalkozást tartó pedagógus, óraközi szünetekben és iskolai rendezvényeken a tanulók felügyeletét ellátó pedagógus felelős a tűzvédelmi és munkabiztonsági előírások betartatásáért. 13. Az iskola dolgozóinak feladatai a tanuló balesetek esetén A tanulók felügyeletét ellátó nevelőnek a tanulót ért bármilyen baleset, sérülés vagy rosszullét esetén haladéktalanul meg kell tenni a következő intézkedéseket: - a sérült tanulót elsősegélyben kell részesíteni,- csak olyan mértékben amelyhez biztosan ért - ha szükséges orvost kell hívni - a balesetet, sérülést okozó veszélyforrást a tőle telhető módon meg kell szüntetnie Kiss Ferenc Erdészeti Szakközépiskola Szeged 32

33 - minden tanulói balesetet sérülést, rosszullétet azonnal jeleznie kell az iskola igazgatójának Az iskolában történt mindenféle balesetet, sérülést az iskola igazgatójának ki kell vizsgálnia, a vizsgálat során tisztázni kell a balesetet kiváltó okokat és azt, hogy hogyan lett volna elkerülhető a baleset. A szükséges intézkedéseket értelemszerűen végre kell hajtani. A tanulóbalesetekkel kapcsolatos iskolai feladatok magasabb jogszabályok alapján - minden balesetet (tanuló, felnőtt) jelenteni kell a Tűz és munkavédelmi feladatokat ellátó PRECÍZ Kft. a tanulóbalesetet az előírt nyomtatványon nyilván kell tartani minden tanulói balesetet ki kell vizsgálni 3 napon túl gyógyuló sérülést okozó tanulói baleseteket jelenteni kell a fenntartó felé a tárgyhót követően 10-ig, A súlyos balesetet azonnal jelenteni kell az iskola Fenntartójának, kivizsgálására legalább középfokú munkavédelmi szakképesítéssel rendelkező személyt kell bevonni. Az iskola igény esetén biztosítja az iskolai Diákönkormányzat képviselőinek részvételét a tanulóbalesetek kivizsgálásában. 14. Az iskolai védő-óvó előírások a diákok szociális és mentális védelme érdekében Az osztályfőnökök munkaköri leírásuknak megfelelően figyelemmel kísérik a tanulók iskolába járását, hiányzását, magatartásának alakulását. Szükség esetében az osztályfőnök a tanuló és az osztályközösség érdekében saját hatáskörében intézkedhet. Ha a probléma ezen túlmutató az osztályfőnök ezt jelzi az ifjúságvédelmi felelősnek, az iskola vezetőségének és közösen keresnek optimális megoldást. Az osztályfőnök folyamatosan kapcsolatot tart a kollégiumi nevelőtanárokkal és a Szülői munkaközösséggel. Az ifjúságvédelmi felelős a nevelőtestülettel kapcsolatot tartva megoldja egyedi esetekben a tanulók speciális problémáit oly módon, hogy folyamatos kontaktusban van - az önkormányzatok népjóléti irodáival, gyámügyi előadóival - a szülőkkel - a nevelési tanácsadóval - drogcentrummal - a rendőrség bűnmegelőzési és egyéb osztályaival - alapítványokkal, magánszemélyekkel, akik valamilyen formában elősegíthetik a fenti feladatokat. Az ifjúságvédelmi felelős feladatainak pontosítása munkaköri leírásában történik. Kiss Ferenc Erdészeti Szakközépiskola Szeged 33

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 3 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) CÉLJA, JOGI ALAPJA ÉS HATÁLYA... 3 2. AZ INTÉZMÉNY JELLEMZŐI, JOGÁLLÁSA...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 6041 Kerekegyháza Szent István tér 6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2008. TARTALOMJEGYZÉK A Szervezeti és Működési Szabályzat célja

Részletesebben

BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA... 4 1.2

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat 1 Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola OM: 031090 KLIK szervezeti kód: 082046 4030 Debrecen, Szabó Kálmán u. 3-5. Szervezeti és Működési Szabályzat 2015 2 Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola 4030

Részletesebben

APAGYI ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA

APAGYI ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA APAGYI ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA 4553 Apagy, Béke u. 2.. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM: 033559. 1 TARTALOM 1. A működés rendje, ezen belül a gyermekeknek, a tanulóknak, az alkalmazottaknak

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Iktatószám: 2013-27/266. Komáromi Jókai Mór Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Szabóné dr. Mühlenkampf Erika igazgató Komárom, 2013. szeptember 10. Érvényes: 2013. szeptember 17-től

Részletesebben

Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola

Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola A mecseknádasdi Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Program 2015 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

Hőgyészi Somvirág Óvoda 7191 Hőgyész, Fő u. 27. Szervezeti és Működési Szabályzat

Hőgyészi Somvirág Óvoda 7191 Hőgyész, Fő u. 27. Szervezeti és Működési Szabályzat Hőgyészi Somvirág Óvoda 7191 Hőgyész, Fő u. 27 Szervezeti és Működési Szabályzat Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 3 1.. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) CÉLJA, JOGI ALAPJA

Részletesebben

A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Közoktatási Intézménye szervezeti és működési szabályzata

A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Közoktatási Intézménye szervezeti és működési szabályzata A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Közoktatási Intézménye szervezeti és működési szabályzata A módosításokkal egységes szerkezetben 2009. január 26. SZKTT Közoktatási Intézménye SZMSZ Tartalomjegyzék

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 33. Szervezeti és működési szabályzat A Dunaharaszti Hunyadi János Német Nemzetiségi Általános Iskola SzMSz-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Dankó Pista Egységes Óvoda-Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium 4235 Biri, Mező Imre út 21. E-mail: info@dankop.hu, Tel/Fax: 42/263-137 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Dr. Bugya László igazgató 2011 1 I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya 1. Az SZMSZ

Részletesebben

Návay Lajos Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015.

Návay Lajos Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. T A R T A L O M J E G Y Z É K I. A működés rendje, nyitva tartás... 3 I.1 Nyitva tartás, ügyelet, munkarend...3 I.2 A belépés és benntartózkodás rendje, a pedagógiai

Részletesebben

A BÁRCZI GÉZA ÁLTALÁNOS

A BÁRCZI GÉZA ÁLTALÁNOS Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat B á r c z i G é z a Á l t a l á n o s I s k o l a 1039 Budapest, Bárczi Géza u. 2. 243-1509 453-2039 Ema il: ba rcz i-a@kszk i.ob uda.h u Honlap unk: www.bar czigai.s ulinet.hu

Részletesebben

KÓSA GYÖRGY VÁROSI ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI- ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KÓSA GYÖRGY VÁROSI ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI- ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KÓSA GYÖRGY VÁROSI ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI- ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 2 Tartalomjegyzék I. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja és hatálya... 3 II. Az intézmény jellemzői,

Részletesebben

Ybl Miklós Középiskola Szervezeti és Működési Szabályzata

Ybl Miklós Középiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Ybl Miklós Középiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Érvényes: 2010. szeptember 1-től Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja...

Részletesebben

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... Dankó Pista Egységes Óvoda-Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium, Kollégium és AMI 4235 Biri, Mező Imre út 21., OM szám: 200446 E-mail: info@dankop.hu, Tel/Fax: 42/263-137, www.dankop.hu

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MECSEKALJAI ISKOLA TESTNEVELÉSI ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A Mecsekaljai Iskola Testnevelési Általános és Középiskolája Szervezeti és Működési Szabályzatát Pécs Megyei

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TELEKI BLANKA KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1095 Budapest, Mester u.23 Telefon/Fax: 215-9254 Levelezési cím: 1450 Budapest, Pf.: 178 E-mail: titkarsag@teleki-bp.sulinet.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Debreceni SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskolája és Szakiskolája 4027 Debrecen, Vénkert u.2. (52) 413113, (52) 413255, fax: (52) 413113 Email: kereskedelmi.debrecen@gmail.com,suli430@keridebr.sulinet.hu,

Részletesebben

Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Szervezeti és Működési Szabályzata

Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Szervezeti és Működési Szabályzata Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Szervezeti és Működési Szabályzata 1 1. A szervezeti és működési szabályzat tartalma, szabályozási köre (a közoktatási

Részletesebben

Szegedi Zrínyi Ilona Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat

Szegedi Zrínyi Ilona Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat Szegedi Zrínyi Ilona Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat Szeged, 2014. szeptember 01. Jóváhagyta:. Doroginé Bíró Irén intézményvezető, főtanácsos . Tartalom 1 A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

A REMÉDIUM ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (2009. évi módosítása) 2010.

A REMÉDIUM ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (2009. évi módosítása) 2010. Remédium Általános Iskola és Szakiskola 2800 Tatabánya, Kossuth u. 6. e-mail: remediumiskola@freemail.hu www.remedium.suli.hu A REMÉDIUM ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

Az I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ)

Az I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ) Az I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ) Az alapító okiratunk fenntartói megváltoztatása értelmében e dokumentumban: 1. Minden olyan rendelkezés, amely

Részletesebben

A Budapest XXI. Kerületi 2015/ 2016

A Budapest XXI. Kerületi 2015/ 2016 A Budapest XXI. Kerületi Karácsony Sándor Általános Iskola a 2015/ 2016 1 Tartalomjegyzék 1. A célja és feladata 4 2. A alapjául szolgáló jogszabályok 4 3. Az SZMSZ általános rendelkezései, az SZMSZ hatálya

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 0 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZINI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013 0 1 Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések 2 II. Működési szabályok 4 1. A működés rendje, nyitva tartás, gyermekeknek, a tanulóknak,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Debreceni Tankerülete 082064 Szilágyi Dániel Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola, Szakiskola 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat Szervezeti és működési szabályzat Az 2011. évi CXC. törvény a köznevelésről, továbbá a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet megfelelő bekezdéseiben foglalt felhatalmazás alapján a Vásárhelyi Pál Szakközépiskola

Részletesebben

T A R T A L O M J E G Y Z É K

T A R T A L O M J E G Y Z É K R IMÓCI S ZE N T I S T VÁN Á LTALÁNOS I S KOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM A Z O N O S Í T Ó: 032248 TARTALOMJEGYZÉ K I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA....

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2009. 1 TARTALOMJEGYZÉK Az intézmény működési rendje... 8 A tanév helyi rendje... 8 A tanítási napok rendje... 10 Az intézmény vezetése, a nevelőtestület és a szakmai

Részletesebben

PÓKASZEPETKI FESTETICS KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA SZMSZ. Igazgató

PÓKASZEPETKI FESTETICS KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA SZMSZ. Igazgató PÓKASZEPETKI FESTETICS KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Kovács Árpádné Igazgató 1 Az alábbi Szervezeti és Működési Szabályzatot a Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános

Részletesebben

Tapolcai Kertvárosi Óvoda 8300 Tapolca, Darányi u. 4. OM azonosító: 201169 TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Tapolcai Kertvárosi Óvoda 8300 Tapolca, Darányi u. 4. OM azonosító: 201169 TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tapolcai Kertvárosi Óvoda 8300 Tapolca, Darányi u. 4. OM azonosító: 201169 TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A Szervezeti

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI Nyíregyházi Művészeti Szakközépiskola 4400 Nyíregyháza, Búza u. 1-3. Telefon / Fax:42/512-330 E-mail: s.muveszeti@chello.hu Weblap: www.muveszeti-nyh.sulinet.hu és www.muveszetinyh.hu OM azonosító: 033687

Részletesebben

1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA

1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA í é á ü í ó á í ó ő á ó á ö ó é ő 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA A szervezeti és működési szabályzat határozza meg a Bíborvég

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÓVODA NEVE: Gesztenyés Óvoda ÓVODA CÍME: 2900 Komárom, Igmándi út 38. ÓVODA OM AZONOSÍTÓJA: 031681 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Halászné Szeder Anikó óvodavezető 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZABADKÍGYÓSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZABADKÍGYÓSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZABADKÍGYÓSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések 5 1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja 5 2.Az alkalmazottak köre,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Százhalombattai Széchenyi István Szakközépiskola és Gimnázium

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Százhalombattai Széchenyi István Szakközépiskola és Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Százhalombattai Széchenyi István Szakközépiskola és Gimnázium (2440 Százhalombatta, Iskola utca 3.) 1/80 A SZÁZHALOMBATTAI SZÉCHENYI ISTVÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat célja

Szervezeti és működési szabályzat célja I. Szervezeti és működési szabályzat célja A Közoktatási Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata határozza meg az intézmény szervezeti felépítését, az intézményi működés belső rendjét. Tartalmazza

Részletesebben

BAJZA UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 034895. Szervezeti és Működési Szabályzat BUDAPEST 2013.

BAJZA UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 034895. Szervezeti és Működési Szabályzat BUDAPEST 2013. BAJZA UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 034895 Szervezeti és Működési Szabályzat BUDAPEST 2013. Tartalomjegyzék I. Bevezető 4. oldal II. Az intézmény általános jellemzői II./1. A közoktatási intézmény jellemzői

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola 6088 Apostag, Hunyadi u. 9-11. Tel.: 78/428-077 Apostag, 2013. március 30. Jóváhagyta: Dudla Erzsébet intézményvezető Tartalom 1 ÁLTALÁNOS

Részletesebben

KISKUNFÉLEGYHÁZI MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KISKUNFÉLEGYHÁZI MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és Működési Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium Kiskunfélegyháza Oskola

Részletesebben

Perczel Mór Tagiskolája

Perczel Mór Tagiskolája KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Perczel Mór Tagiskolája SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM 031914 2013 Tartalomjegyzék 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat jogi szabályozása...

Részletesebben

ZENGŐ ÓVODA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ZENGŐ ÓVODA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ZENGŐ ÓVODA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...4 1.1 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ JOGSZABÁLYOK...4 1.2 A SZERVEZETI

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 7 1. A SZERVEZETI - ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT /SZMSZ/ CÉLJA, JOGSZABÁLYI ALAPJA... 7

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 7 1. A SZERVEZETI - ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT /SZMSZ/ CÉLJA, JOGSZABÁLYI ALAPJA... 7 Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 7 1. A SZERVEZETI - ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT /SZMSZ/ CÉLJA, JOGSZABÁLYI ALAPJA... 7 2. A SZERVEZETI - ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ELFOGADÁSA, JÓVÁHAGYÁSA, MEGTEKINTÉSE...

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. Marcalvárosi Főigazgatóság Kovács Margit Szakképző Iskola OM azonosító: 030523. 9024 Győr Répce u. 2.

Szervezeti és Működési Szabályzat. Marcalvárosi Főigazgatóság Kovács Margit Szakképző Iskola OM azonosító: 030523. 9024 Győr Répce u. 2. 2013 Szervezeti és Működési Szabályzat Marcalvárosi Főigazgatóság Kovács Margit Szakképző Iskola OM azonosító: 030523 9024 Győr Répce u. 2. 1 Tartalom 1. Általános rendelkezések... 5 1.1. A szervezeti

Részletesebben

Kossuth Lajos Általános Iskola 3441 Mezőkeresztes Összekötő út 28 Telefon: 06-49-530-008, Fax: 06-49-530-009 Email: suli2319@miskolc.sulinet.

Kossuth Lajos Általános Iskola 3441 Mezőkeresztes Összekötő út 28 Telefon: 06-49-530-008, Fax: 06-49-530-009 Email: suli2319@miskolc.sulinet. Kossuth Lajos Általános Iskola 3441 Mezőkeresztes Összekötő út 28 Telefon: 06-49-530-008, Fax: 06-49-530-009 Email: suli2319@miskolc.sulinet.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Mezőkeresztes, 2011. Tartalomjegyzék

Részletesebben

SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III. SZ. NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 8230 BALATONFÜRED NOSZLOPY LTP. SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 4 I. 1. AZ ALAPTEVÉKENYSÉGRE ÉS MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK

Részletesebben

A SZABOLCS VEZÉR GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA - 1 -

A SZABOLCS VEZÉR GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA - 1 - A SZABOLCS VEZÉR GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA - 1 - I. BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. (2) bekezdésében

Részletesebben

A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015.

A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 6 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 1.1 A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) célja,

Részletesebben

A Kövy Sándor Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2006.

A Kövy Sándor Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2006. A Kövy Sándor Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2006. A Kövy Sándor Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK ELFOGADÁSA ÉS JÓVÁHAGYÁSA A Kövy Sándor Általános Iskola Szervezeti

Részletesebben

MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM 2014.

MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM 2014. MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM 2014. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A pedagógiai programban megfogalmazott célok elérését, illetve a nevelő-oktató munka eredményes megvalósulását segítő iskolai szervezet, valamint

Részletesebben

ARANYLÓ NAPRAFORGÓ ALAPÍTVÁNYI ÓVODA ÉS TELEPHELYEI: SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ARANYLÓ NAPRAFORGÓ ALAPÍTVÁNYI ÓVODA ÉS TELEPHELYEI: SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ARANYLÓ NAPRAFORGÓ ALAPÍTVÁNYI ÓVODA (1149 Budapest, Pósa L. u. 61.) ÉS TELEPHELYEI: MEGGYESKERT ÓVODA (3530 Miskolc, Meggyesalja u. 31.) CSIPERKE ÓVODA (8000 Székesfehérvár, Gorkij utca 32.) KÉK PINGVIN

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Bocskai István Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola, Kollégium és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 4110 Biharkeresztes, Hősök tere 15. Tel.: (54) 430-038.; Tel/fax: (54) 541-010 e-mail:

Részletesebben

Fekete István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 1. I. rész

Fekete István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 1. I. rész Fekete István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 1 I. rész A Szervezeti és Működési Szabályzat olyan alapokmány, amely összefoglalja az iskola szervezetére, működésére, a pedagógusok, szülők,

Részletesebben

PUSZTADOBOSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

PUSZTADOBOSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 0 PUSZTADOBOSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015 Tartalomjegyzék A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya... 4 Az intézmény általános jellemzői...

Részletesebben

Szervezeti Működési Szabályzat

Szervezeti Működési Szabályzat Szervezeti Működési Szabályzat Készült a Kenderföld-Somági Általános Iskola részére Hatályos: 2013. szeptember 1-jétől 1 I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 4 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM 2015.

MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM 2015. MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM 2015. A Móri Táncsics Mihály Gimnázium/Táncsics-Mihály-Gymnasium Moor SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK ELFOGADÁSA ÉS JÓVÁHAGYÁSA A Móri Táncsics Mihály Gimnázium/ Táncsics-Mihály-Gymnasium

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. III. Az Oladi ÁMK Teleki Blanka Középiskolája és Szakiskolája Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzat. III. Az Oladi ÁMK Teleki Blanka Középiskolája és Szakiskolája Szervezeti és Működési Szabályzata Szervezeti és Működési Szabályzat Oladi Általános Művelődési Központ OM azonosító: 200897 III. Az Oladi ÁMK Teleki Blanka Középiskolája és Szakiskolája Szervezeti és Működési Szabályzata Szombathely 2011.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2 0 1 5. Gólyafészek Óvoda 2217 Gomba, Bajcsy Zsilinszky u. 6. Intézmény OM azonosítója: 033015 Intézményvezető:.. aláírás Legitimációs eljárás Elfogadta: Véleménynyilvánítók:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 5300 Karcag, Kálvin u. 2. : 59/503 206 Fax: 59/400 577 E-mail: anna.ilona@freemail.hu OM azonosító: 035861 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 TARTALOMJEGYZÉK A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK SZERVEZETI

Részletesebben

Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Kékvirág Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Kékvirág Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Kékvirág Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1107 Budapest, Kékvirág u. 5. 2010 Készítette: Béres Péterné óvodavezető 2 Tartalomjegyzék I. Szervezet

Részletesebben

ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 8900 ZALAEGERSZEG, Rákóczi u. 4-8.

ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 8900 ZALAEGERSZEG, Rákóczi u. 4-8. SCHOOL OF BUSINESS ZALAEGERSZEG ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 8900 ZALAEGERSZEG, Rákóczi u. 4-8. Tel.: 92/510-591; 30/541-6406 www.uzletizala.hu ; zalaegerszeg@sob.hu OM: 037660 Ny.sz.:E-000642/2014 2014 Szervezeti

Részletesebben

KIVI Baptista Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközép- és Szakiskola SZMSZ

KIVI Baptista Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközép- és Szakiskola SZMSZ KIVI Baptista Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközép- és Szakiskola SZMSZ 1 Tartalomjegyzék 1 Bevezetés... 4 1.1 Az SZMSZ célja, tartalma... 4 1.2 Jogszabályi háttér... 5 1.3 Az SZMSZ

Részletesebben

FALLER JENŐ SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Várpalota, 2013. március 25.

FALLER JENŐ SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Várpalota, 2013. március 25. FALLER JENŐ SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Várpalota, 2013. március 25. 1 Intézmény neve: Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium Intézmény címe: 8100 Várpalota, Szent

Részletesebben

Kispesti Napraforgó Óvoda 1194 Budapest, Karinthy Frigyes u. 6. Tel.: 2824526 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Kispesti Napraforgó Óvoda 1194 Budapest, Karinthy Frigyes u. 6. Tel.: 2824526 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Kispesti Napraforgó Óvoda 1194 Budapest, Karinthy Frigyes u. 6. Tel.: 2824526 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 034696.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás

Részletesebben

A Kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnázium (Kiskunfélegyháza, Kossuth Lajos u. 9.) Szervezeti és Működési Szabályzata 2014.

A Kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnázium (Kiskunfélegyháza, Kossuth Lajos u. 9.) Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. i.sz.: 106-8/2014 A Kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnázium (Kiskunfélegyháza, Kossuth Lajos u. 9.) Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 3 II. Az intézmény

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata A Könnyűipari Szakképző Iskola és Speciális Szakiskola 4027 Debrecen, Sétakert u. 1-3. OM azonosító: 031249 Szervezeti és Működési Szabályzata Érvényes: A kihirdetés napjától Készítette: Kovácsné Győrfi

Részletesebben

Györffy István Katolikus Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata. Fenntartó által jóváhagyva: a számú határozat alapján

Györffy István Katolikus Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata. Fenntartó által jóváhagyva: a számú határozat alapján Györffy István Katolikus Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2015 Fenntartó által jóváhagyva: a számú határozat alapján Tartalomjegyzék 1. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI... 4 1.1.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Az intézmény adatai... 5 1.1. Az iskola neve... 5 1.2. Az iskola székhelye... 5 1.3. Az iskola OM azonosítója... 5 1.4. Az intézmény jogszabályban

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM: 030796 Derecske 2015 TARTALOM 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 1.1. Az SZMSZ célja... 6 1.2. Az SZMSZ jogszabályi

Részletesebben

VÉNKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS ALAPFOKÚ M

VÉNKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS ALAPFOKÚ M 1 A VÉNKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM 031096 2 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT VÁCSZENTLÁSZLÓI SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA VÁCSZENTLÁSZLÓ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Pető Vilmosné Vácszentlászló, 2014 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1./ A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Szegedi Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Szegedi Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szegedi Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola 2014 1 Tartalom 1. Általános rendelkezések... 5 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Pitypang Sport Óvoda 2092 Budakeszi, Zichy Péter u. 31. Tel. /fax: 06-23/ 451-505 E-mail: postmaster@pitypangovi.t-online.hu OM 032936 Szervezeti és Működési Szabályzata Budakeszi, 2015. február 12. 0

Részletesebben

NYERGESÚJFALUI NAPSUGÁR ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

NYERGESÚJFALUI NAPSUGÁR ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA NYERGESÚJFALUI NAPSUGÁR ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Érvényes: Rábl Krisztina 2015. szeptember 01-től 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1.Az alaptevékenységre vonatkozó jogszabályok

Részletesebben

A HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

A HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM A HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZMSZ/2009. 1 TARTALOMJEGYZÉK..2 AZ SZMSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI...5 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Karcag, 2015... Gyökeres Sándor igazgató Fenntartó: Budapest, 2015... 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. A Drégelyvár Gimnázium Esti Tagozat Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzat. A Drégelyvár Gimnázium Esti Tagozat Szervezeti és Működési Szabályzata Szervezeti és Működési Szabályzat A Drégelyvár Gimnázium Esti Tagozat Szervezeti és Működési Szabályzata A közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, valamint a végrehajtására kiadott,

Részletesebben

SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szentpétery Zsigmond Általános Iskola OM azonosító: 033526 4563 Rohod, Jókai utca 6. Telefon:/fax: 44/584-008 E-mail: rohodiiskola@freemail.hu SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Rohod, 2014. november 25. Dobos

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PETŐFI SÁNDOR GIMNÁZIUM, GÉPÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 2170 ASZÓD, HATVANI ÚT 3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ASZÓD 2013 2 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS 5 1. A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM: 201529 Cserhátsurány, Szabadság út 28. 2013. Készítette: Bóta Bernadett igazgató Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK, AZ INTÉZMÉNY ADATAI...4 1. A szabályzat

Részletesebben

Erkel Ferenc Általános Iskola. Szervezeti és működési szabályzat

Erkel Ferenc Általános Iskola. Szervezeti és működési szabályzat Erkel Ferenc Általános Iskola Szervezeti és működési szabályzat Gödöllő, 2013. 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ...5 1. AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE...6 1.1. Szervezeti egységek...6 1.2. Az intézmény szervezeti

Részletesebben

9.5. Az intézményvezető munkaideje... 14 10. Az intézményvezető akadályoztatása esetén érvényes helyettesítési rendje... 15 10.1. Az intézményvezető

9.5. Az intézményvezető munkaideje... 14 10. Az intézményvezető akadályoztatása esetén érvényes helyettesítési rendje... 15 10.1. Az intézményvezető I. Tartalomjegyzék II. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 6 1. A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) célja, jogszabályi alapja,... 6 1.1. A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) célja... 6 1.2. A szervezeti és

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. A szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései... 3 2. Az

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 4 1.2 A szervezeti és működési szabályzat elfogadása,

Részletesebben

KINCSEM ÓVODA OM AZONOSÍTÓ: 032821

KINCSEM ÓVODA OM AZONOSÍTÓ: 032821 KINCSEM ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM AZONOSÍTÓ: 032821 Készítette: Szőke Zsófia óvodavezető 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1 I. Általános szabályozási felhatalmazás 3. II. Az intézmény általános

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola 9062 Kisbajcs, Arany János út 20. Tel./Fax.: 96 / 560-016 vorosmartyiskola@freemail.hu Kisbajcsi Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CSEPREGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY. Csepreg, 2013. március 06.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CSEPREGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY. Csepreg, 2013. március 06. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CSEPREGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY Csepreg, 2013. március 06. TARTALOM JEGYZÉK: I. Általános rendelkezések 1. Óvoda 2. Bölcsőde 3. Az intézmény

Részletesebben

Bereczki Máté Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

Bereczki Máté Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Bereczki Máté Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. 1 TARTALOM BEVEZETÉS... 5. 1. AZ INTÉZMÉNY SZAKMAI ALAPDOKUMENTUMA... 5. 2. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA... 8. 3. AZ

Részletesebben

ZÖLD ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BÁLYZATA

ZÖLD ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BÁLYZATA ZÖLD ÓVODA 2100, GÖDÖLLő,BATTHYÁNY L.U.34-36. TEL: 06 28 510-750 06 20 9 173 423 E-MAIL:ZOLDOVI@GMAIL.COM ZÖLD ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BÁLYZATA KÉSZÍTETTE: TIBORCZNÉ GARAI KATALIN ÓVODAVEZETő

Részletesebben

A Szolnok Városi Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szolnok Városi Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata A Szolnok Városi Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. október Tartalomjegyzék I. A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya II. III. IV. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 2014. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szervezeti és működési szabályzat A Hajdúdorogi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola SzMSz-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső

Részletesebben

A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Karcag, 2013... Gyökeres Sándor igazgató Fenntartó: Budapest, 2013... 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

Budapest XX. Kerületi Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.

Budapest XX. Kerületi Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. Lajtha László Alapfokú László Lajtha School of Művészeti Iskola Elementary Arts H-1204 Budapest Ady Endre u.98. Ady Endre u.98. Budapest H-1204 Tel. / Fax: 06-1-285-3420 Tel. / Fax: (+36)1-285-3420 Budapest

Részletesebben

GYÁLI TULIPÁN ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

GYÁLI TULIPÁN ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Határozati szám: 3/2015 Iktató szám: 518/2015. GYÁLI TULIPÁN ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tartalomjegyzék 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. 1. Célja, tartalma 4 I. 2. Jogszabályi háttér 4 I.

Részletesebben

AZ OROSZLÁNYI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA

AZ OROSZLÁNYI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA AZ OROSZLÁNYI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ) Érvényes 2013. augusztus 1-től. 2 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ... 5 1.A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ)

Részletesebben

Sárbogárdi Zengő Óvoda. Szervezeti és Működési. Készítette: Huszárné Kovács Márta

Sárbogárdi Zengő Óvoda. Szervezeti és Működési. Készítette: Huszárné Kovács Márta Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 Készítette: Huszárné Kovács Márta 1 S zerveze ti és működési szabályzat TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés...3 II. Intézményi alapadatok...6 III. A működés rendje...8 IV.

Részletesebben

HUNYADI JÁNOS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA

HUNYADI JÁNOS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA HUNYADI JÁNOS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA (5561 Békésszentandrás, Bethlen G. u. 19.) OM: 201738 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető... 5 1.1. Jogszabályi háttér...5 1.2.

Részletesebben

A szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései, a szervezeti és működési szabályzat hatálya... 4 I. rész Az alapító okiratban foglaltak

A szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései, a szervezeti és működési szabályzat hatálya... 4 I. rész Az alapító okiratban foglaltak T A R T A L O M J E G Y Z É K A szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései, a szervezeti és működési szabályzat hatálya... 4 I. rész Az alapító okiratban foglaltak részletezése és egyéb

Részletesebben

BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT NAGY LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT NAGY LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT NAGY LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK I. Az intézmény és szervezeti tagozódása 1 II. A működés

Részletesebben