A HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM"

Átírás

1 A HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZMSZ/

2 TARTALOMJEGYZÉK..2 AZ SZMSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja Az intézmény jellemzői az alapító okirat alapján 6 2. AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI RENDSZERE, IRÁNYÍTÁSA Az intézmény szervezete Az igazgatóság Az iskola vezetősége Az iskola dolgozói Az intézmény egységei Az intézmény szervezeti egységei Képzési formák AZ INTÉZMÉNY KÖZÖSSÉGEI, EZEK KAPCSOLATA Az intézményi közösség Az alkalmazottak (közalkalmazottak ) közössége A nevelők közösségei A nevelőtestület A nevelők szakmai munkaközösségei Alkalmi feladatokra alakult munkacsoportok Az iskolaszék (gimnázium) Az iskolaszék tagjai Az iskolaszék tagjainak megválasztása Az iskolaszék működése A szülők közösségei A tanulók közösségei A tanulók nagyobb csoportja: Az osztályközösség Az osztályfőnök A diákkörök Az intézményegység, a tagintézmények diákönkormányzatai: Az intézményi diákközgyűlés: Az iskola közösségeinek kapcsolattartása Az igazgatóság és a nevelőtestület Az iskolaszék A nevelők és a tanulók A nevelők és a szülők AZ INTÉZMÉNY VEZETÉSÉNEK ÉS KÖZÖSSÉGEINEK KÜLSŐ KAPCSOLATAI AZ ISKOLA MŰKÖDÉSÉNEK ÉS HASZNÁLATÁNAK RENDJE A törvényes működés alapdokumentumai Éves munkaterv Tantárgyfelosztás, órarend A dolgozók munkarendje A pedagógusok munkarendje Az épületek nyitva tartása Tanítási idő A napközis és egész napos csoportok munkarendje A tanórán kívüli foglalkozások munkarendje 24 2

3 5.6. Ügyeleti munka Hivatalos ügyek intézése A diákigazolvánnyal kapcsolatos feladatok Az épületek helyiségeinek használata A tankönyvtámogatás és az iskolai tankönyvellátás rendje A tankönyvellátás célja és feladata A tankönyvfelelős megbízása A tankönyvtámogatás iránti igény felmérés A tankönyvtámogatás módjának maghatározása A tankönyvrendelés elkészítése A PEDAGÓGIAI MUNKA BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK RENDJE A belső ellenőrzés feladatai A belső ellenőrzésére jogosult személyek Kiemelt ellenőrzési szempontok A belső ellenőrzés dokumentumai Belső ellenőrzési szabályzat FEUVE/ Belső ellenőrzési terv TANULÓI JOGVISZONY Felvétel az intézménybe, évfolyamváltás A tanulói jogviszony megszűnése TANÓRÁN KÍVÜLI FOGLALKOZÁSOK Tanórán kívüli rendszeres foglalkozások A napközi otthon működésére vonatkozó általános szabályok Az egyéb tanórán kívüli foglalkozásokra vonatkozó általános szabályok Egyéb foglalkozások AZ ISKOLAI KÖNYVTÁRAK MŰKÖDÉSI RENDJE Az iskolai könyvtárak szolgáltatásai Nyitva tartás Az iskolai könyvtárak dokumentumainak kölcsönzése A MINDENNAPI TESTEDZÉS FORMÁI Mindennapi testedzés Délutáni sportfoglalkozások AZ ISKOLAI HAGYOMÁNYOK ÁPOLÁSÁVAL KAPCSOLATOS FELADATOK Ünnepségek, megemlékezések, rendezvények Kitüntetések a pedagógusok és tanulók körében Radnóti és Hunyadi díj A TANULÓK RENDSZERES EGÉSZSÉGÜGYI FELÜGYELETE ÉS ELLÁTÁSA A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje Iskola egészségügyi feladatok Közegészségügyi és járványügyi feladatok: Elsősegélynyújtás: Részvétel az iskolai egészséges életmódra nevelésben: Környezet-egészségügyi feladatok ellátása:

4 13. AZ INTÉZMÉNY DOLGOZÓINAK FELADATAI A TANULÓI- ÉS GYERMEKBALESETEK MEGELŐZÉSÉBEN, ILLETVE BALESET ESETÉN (INTÉZMÉNYI VÉDŐ, ÓVÓ ELŐÍRÁSOK) Az iskola dolgozóinak feladatai a tanuló- és gyermekbaleset megelőzésével kapcsolatosan Az intézmény dolgozóinak feladatai a tanulóbalesetek esetén RENDKÍVÜLI ESEMÉNY ESETÉN SZÜKSÉGES TEENDŐK Rendkívüli esemény Intézkedések Tűz- és bombariadó terv ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

5 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI A Hunyadi János Általános Iskola Gimnázium Szakközépiskola és Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak megtartása nem csak az intézmény dolgozóira nézve kötelezőek, hanem előírásai a szolgáltatásait igénybe vevőkre tanulókra és szüleikre is vonatkoznak. 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja Célja: A szervezeti és működési szabályzat meghatározza az intézmény szervezeti felépítését, az intézmény működésének belső rendjét, a külső kapcsolatokra vonatkozó megállapításokat és azokat a rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe. Az SZMSZ az intézmény pedagógiai programjában rögzített cél- és feladatrendszer racionális és hatékony megvalósítását szabályozza. A Szervezeti és Működési Szabályzat a következő törvények alapján készült: évi XXXIII. törvény: A közalkalmazottak jogállásáról /Kjt./ évi LXI. törvény: A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi törvény módosításáról évi LXXIX. törvény: A közoktatásról / és módosításai: 2006.évi CXXI évi LXXXVII. törv./ évi XXXVIII. törvény Az államháztartásról évi XXII. törvény: A munka törvénykönyve évi XXXVII. törvény: A tankönyvpiac rendjéről / jún. módosítás / A Szervezeti és Működési Szabályzat alapjául szolgáló rendeletek a következők: - 138/1992. évi (X. 8.) Korm. rendelet a Kjt. végrehajtásáról - 11/1994. évi (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények műk.-ről - 16/2008. (IV.30.) OKM rendelet az évi (VI. 8.) MKM rend. módosításáról - 30/1999. (II. 14.) Korm. rendelet a diákigazolványról /1995. (X. 26.) Korm. rendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról /2007. (VII. 31.) kormányrendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet módosításáról - 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló és LXXIX. törvény végrehajtásáról. - 23/2004. (VIII. 27.) OM rendelet a tankönyvrendelés elkészítésének és az iskolai tankönyvellátás rendjéről. - 28/2000. (IX. 21.) OM rendelet a kerettantervek kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról /1998 (XII. 30.) Korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről /2003. (XI. 26.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről. 5

6 1.2. Az intézmény jellemzői az alapító okirat alapján Az iskola székhelye: 6440 Jánoshalma, Radnóti Miklós utca 13. Tel.és fax : 77/ OM: Az iskola vezetője: Az iskola fenntartója: Somogyiné Sági Piroska igazgató Jánoshalma Város Önkormányzata Alaptevékenységek, szakfeladatok: Többcélú intézményünk közös igazgatású közoktatási intézmény, melyben az általános iskola és a gimnázium egységes iskolaként működik évfolyamokon. Tevékenysége kibővül a szakközépiskola tevékenységével, a gimnáziumi felnőttoktatással. Tagintézménye a kéleshalmi Arany János Általános Iskola 1-4. összevont évfolyammal és a helyi kollégium. Az egységes középiskola pedagógiai munkája a Kt. 8. -a alapján valósul meg, mint az iskolai nevelés-oktatás általános műveltséget megalapozó szakasza. Az alapfokú nevelést-oktatást biztosítja az általános iskola 8 évfolyama. A középfokú nevelést oktatást biztosítja gimnázium 4 évfolyama, tevékenysége kiegészül a 0. nyelvi előkészítő évfolyammal, a nyolcosztályos gimnáziummal. A szakképesítés megszerzésére felkészítést a szakközépiskolai 2 évfolyam látja el. A kollégium feladata megteremteni a feltételeket a fenti iskolai tanulmányokhoz azoknak a tanulóknak, akiket a felvételre a Kt a feljogosít. Az évfolyamos egységes középiskola a különböző típusú iskolák feladatait egységes pedagógiai programjának a helyi tantervi részhez kapcsolódó, iskolatípus szerint elkülönülő tananyag és követelményrendszer alkalmazásával látja el. /Kt.33. (3)/ Ez összhangban van a kollégiumi pedagógiai programmal, a szakképzés helyi tantervével és a felnőttképzés dokumentumaival. Részletesen: Általános iskolai oktatás Összevont osztály működtetése Iskola-otthonos, napközis és tanulószobai ellátás Német nemzetiségi nyelvoktatás Cigány nyelvoktató és kisebbségi kiegészítő oktatás Gyermek-és ifjúságvédelem Egyéni fejlesztő foglalkozások biztosítása Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű integrált általános iskolai nevelése, oktatása Tanulásban akadályozott tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása értelmileg akadályozottak integrálásával Általános iskolai felnőttoktatás 8 osztályos gimnázium 6

7 Általános középfokú oktatás Drámatagozat évfolyamokon Nappali rendszerű gimnáziumi nevelés, oktatás és Gimnáziumi felnőttoktatás Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű középiskolai nevelése, oktatása Szakiskolai oktatás, szakképzés Nappali rendszerű szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatás Egyéb oktatás Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás Oktatáshoz kapcsolódó egyéb tevékenységek Intézményi közétkeztetés Diákotthoni, kollégiumi ellátás / sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók számára is / Diáksport Könyvtári tevékenység Az eredeti Alapító Okirat az I. számú mellékletben található. Bélyegzők használatára jogosultak: Körbélyegző és hosszú bélyegző: igazgató tagintézmény-vezető tagintézmény-vezető helyettes igazgatóhelyettes kollégium vezető gazdasági vezető iskolatitkárok A könyvtári egységek is rendelkeznek a nyilvántartást is segítő bélyegzővel./ számmal jelölve, a könyvtárosok használják./ 7

8 2. AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI RENDSZERE, IRÁNYÍTÁSA 2.1. Az intézmény szervezete Az igazgatóság Az intézmény igazgatóságát az igazgató, valamint közvetlen munkatársai alkotják. Az igazgató közvetlen munkatársai közé a gazdasági vezető, az igazgatóhelyettes, a tagintézmény-vezetők, és tagintézmény-vezető helyettes, a gyakorlati oktatásvezető tartoznak: gimnázium igazgatóhelyettese az általános iskola tagintézmény-vezetője az általános iskola tagintézmény-vezető helyettese a kollégium tagintézmény vezetője Kéleshalom tagintézmény-vezetője gazdasági vezető élelmezésvezető Az intézmény felelős vezetője az igazgató, aki munkáját a magasabb jogszabályok, a fenntartó, valamint a belső szabályzatok által előírtak szerint végzi. Megbízatása a magasabb jogszabályokban megfogalmazott módon és időtartamra történik. Az igazgató munkáját a tagintézmény-vezetők, az igazgatóhelyettes, a gazdasági vezető, a tagintézmény-vezető helyettes, valamint a gyakorlati oktatásvezető segítik. A tagintézmény-vezetők, az igazgatóhelyettes, a tagintézmény-vezető helyettes, a gazdasági vezető, valamint a gyakorlati oktatásvezető megbízását a tantestület véleményének kikérésével az igazgató adja. A vezetők munkájukat a munkaköri leírásuk, valamint az igazgató közvetlen irányítása alapján végzik. Az igazgatót távollétében az alábbi jogkörök kivételével: munkáltatói tanügyi gazdálkodási az igazgatóhelyettes, és az általános iskolai tagintézmény-vezető helyettesíti. A tagintézmény-vezetők helyettesítéséről,- ahol nincs helyettes-, az igazgató rendelkezik. Az igazgatóság rendszeresen /hetente egyszer/ tart megbeszélést az aktuális feladatokról. A megbeszéléseket az igazgató vezeti, melyről emlékeztető készül. Az igazgatóság feladata, feladatmegosztás: Igazgató: Kizárólagos hatáskörébe tartozik: a nevelőtestület vezetése a nevelő és oktató munka irányítása és ellenőrzése intézményi szinten a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések, azok végrehajtásának szakszerű előkészítése, ellenőrzése nevelő-oktató munkát segítők alkalmazása a munkáltatói feladatok ellátása az intézmény egészére vonatkozó kötelezettségvállalás az intézmény gazdálkodásával kapcsolatos döntések Hatásköréből átruházza az intézményegység-vezetőre, tagintézmény-vezetőkre: a nevelő oktató munka ellenőrzését, intézményi szintű megszervezését a tanári továbbképzések koordinálását a tantárgyfelosztások elkészítését 8

9 a nemzeti és iskolai ünnepségek megszervezését, koordinálását az iskolai, tanári és diákügyelet szervezését a szakmai munkaközösségek munkájának koordinálását a tanulmányi versenyek, a tehetséggondozás, felzárkóztatás koordinálását a szakmai, oktatási eszközök, információhordozók megújítását az iskolai Minőségirányítási Programmal kapcsolatos teendők koordinálását A gazdasági vezető feladatköre: az intézmény ésszerű és takarékos gazdálkodása a költségvetési és gazdálkodási terv, beszámolók, adatszolgáltatások helyessége a számviteli, pénzügyi, adó és társadalombiztosítási jogszabályok betartása a vagyonvédelem körébe tartozó intézkedések a munka-, tűz-, és balesetvédelmi előírások megtartása az épület tisztasága, egészségügyi előírások megtartása. Munkáját az igazgató közvetlen irányítása alatt végzi Az iskola vezetősége Az iskola vezetőségének a tagjai: igazgató igazgatóhelyettes tagintézmény-vezetők tagintézmény-vezető helyettes a szakmai munkaközösségek vezetői a diákönkormányzat munkáját segítő nevelő a közalkalmazotti tanács elnöke szülői szervezet elnöke az iskolaszék elnöke a reprezentatív szakszervezet vezetője az élelmezésvezető Az iskola vezetősége az iskolai élet egészére kiterjedő konzultatív, véleményező és javaslattevő joggal rendelkező testület. Az iskola vezetősége legalább kéthavonként tart megbeszélést az aktuális feladatokról. Erről írásos emlékeztető készül/het/. Az iskolavezetőség megbeszéléseit az igazgató készíti elő és vezeti le. Az iskola vezetőségének tagjai a belső ellenőrzési szabályzatban foglaltak szerint ellenőrzési feladatokat is ellátnak Az iskola dolgozói Az iskola dolgozóit a magasabb jogszabályok előírásai alapján megállapított munkakörökre, a fenntartó által engedélyezett létszámban az iskola igazgatója alkalmazza. Az iskola dolgozói munkájukat munkaköri leírásaik alapján végzik Az intézmény egységei 9

10 TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY Általános Iskola Középiskola Kollégium Szakképzés évf évfolyam évfolyam Német nemzetiségi tagozat Cigány kisebbségi oktatás évfolyam nyelvi előkészítő évfolyam TAK tagozat Kéleshalom 1-4 összevont D i á k é l e l m e z é s 10

11 Az intézmény szervezeti egységei Az iskola szervezeti egységei élén az igazgatóhelyettes, a tagintézmény-vezetők állnak Képzési formák Alapfokú képzés 1-4. évfolyam általános tantervű képzés 4. évfolyam ÉKP tantervű, APÁCZAI- tantervű képzés /2009/2010/ 5-8. évfolyam: általános tantervű képzés 1-8. évfolyam: német nemzetiségi tagozat cigány kisebbségi oktatás Középfokú képzés 9. nyelvi előkészítő évfolyam: általános tantervű képzés évfolyam szakképzés Felnőttképzés / igény szerint általános iskolai és középiskolai oktatás/ 3. AZ INTÉZMÉNY KÖZÖSSÉGEI, EZEK KAPCSOLATA EGYMÁSSAL ÉS A VEZETÉSSEL 3.1. Az intézményi közösség Az intézményi közösséget az iskola dolgozói, a szülők és a tanulók alkotják. Tagjai érdekeiket, jogosítványaikat az e fejezetben felsorolt közösségek révén és benne foglaltak szerint érvényesíthetik Az alkalmazottak (közalkalmazottak ) közössége Az alkalmazottak közösségét az intézménnyel közalkalmazotti jogviszonyban, illetve munkaviszonyban álló dolgozók alkotják. Pedagógusok, technikai és az oktató-nevelő munkát segítő dolgozók. Munkájukat az írásban megkapott munkaköri leírásban foglaltak szerint végzik. A közalkalmazottak jogait és kötelességeit, juttatásait, valamint iskolán belüli érdekérvényesítési lehetőségeit a magasabb jogszabályok (Mt. Kjt. és ezekhez kapcsolódó rendeletek), valamint az intézmény közalkalmazotti szabályzata és kollektív szerződése rögzíti. Kötelező a KT. véleményét kikérni: - Az iskola vezetőjének megbízásával és megbízásának visszavonásával kapcsolatos döntés előtt. - Az iskola megszüntetésével, átszervezésével, feladatának megváltoztatásával, nevének megállapításával kapcsolatos fenntartói döntés előtt. - Az iskola költségvetésének meghatározása és módosítása előtt. Döntéséhez köteles mástól véleményt kérni: A nevelőtestülettől, az igazgatói megbízással kapcsolatos alkalmazotti értekezleten hozott döntés előtt A nevelők közösségei A nevelőtestület a) A nevelőtestület tagja az intézmény valamennyi pedagógus munkakört betöltő alkalmazottja, az iskola gazdasági vezetője valamint az oktató-nevelő munkát közvetlenül segítő alábbi felsőfokú végzettségű dolgozók: 11

12 - gyermek- és ifjúságvédelmi felelős, - iskolatitkárok - fejlesztő pedagógus (gyógypedagógus) b) A nevelőtestület véleményt nyilváníthat, vagy javaslatot tehet az iskola működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben. c) A tanulók fegyelmi ügyeiben való döntéshez a nevelőtestület fegyelmi bizottságot hoz létre. Állandó tagjai az iskola igazgatója, az egyik vezetője (a tagozatnak, iskolának megfelelően) és a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős. Változó tagjai a tanuló osztályfőnöke és az a pedagógus, aki a tanulót a legmagasabb óraszámban tanítja. d) Egy tanév során a nevelőtestület az alábbi értekezleteket tartja: - tanévnyitó értekezlet - tanévzáró értekezlet - félévi és év végi osztályozó értekezlet, nevelőtestületi értekezlet - 2 alkalommal nevelési értekezlet - legalább kéthavonta munkaértekezlet. A tanévnyitó, félévzáró, tanévzáró és nevelési értekezletekről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvet az igazgató által megbízott iskolatitkár vezeti, s azt az értekezletet követő három napon belül kell elkészíteni, melyet az igazgató, a jegyzőkönyvvezető és két hitelesítő nevelőtestületi tag ír alá. A nevelőtestületi értekezlet akkor határozatképes, ha azon a tagjainak több mint ötven százaléka jelen van. A nevelőtestület döntéseit - ha erről magasabb jogszabály másként nem rendelkezik - nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. A nevelőtestület személyi kérdésekben titkos szavazással dönt. A nevelőtestületi értekezletről jegyzőkönyvet vagy emlékeztetőt kell vezetni. A nevelőtestületi értekezletekre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni abban az esetben is, ha az aktuális feladatok miatt csak a tantestület egy része, többnyire az azonos beosztásban dolgozók vesznek részt egy-egy értekezleten. Ilyen lehet: - az egy osztályban tanító nevelők értekezlete - az 1-4., 5-8., évfolyamok nevelőinek értekezlete - a telephely nevelőinek értekezlete - alkalmi munkacsoportok értekezlete. Rendkívüli nevelőtestületi értekezletet kell összehívni, ha a nevelőtestület tagjainak 50 százaléka kéri, illetve ha az iskola igazgatója vagy vezetősége ezt indokoltnak tartja. d) A nevelőtestület az igazgató javaslatára évente felvételi bizottságokat hoz létre, úgy az alapfokú, mint a középfokú oktatás terén. A felvételi eljárás rendjét a pedagógiai program szabályozza. Az igazgató indokolt esetben egyedi döntéssel eltérhet a felvételi szabályzattól A pedagógus Felelősséggel és önállóan a tanulók nevelése érdekében végzi munkáját, munkaköri kötelességének tartalmát és kereteit a Közoktatási törvény az iskola pedagógiai programja, a munkaközösségi munkatervek, az éves munkaterv, továbbá az igazgató utasításai alkotják. A nevelő-oktató munkáját egységes elvek alapján, módszereinek szabad megválasztásával végzi. Alaptevékenysége azokat a tanóra és tanórán kívüli tevékenységeket foglalja magába, amelyek mindenkori színtere az intézmény és a nevelő munka terén minden tanárra kötelezően vonatkoznak. 12

13 Oktató-nevelő munkáját tervszerűen végzi, tanmenet alapján dolgozik, a tanmenetet a meghatározott időpontban az előírásnak megfelelően bemutatja. Saját tanmenettel minden nevelőnek rendelkeznie kell. A pályaválasztásban, a továbbtanulásban az iskola segítséget nyújt a tanulóknak és szüleinek. Az intézmény egészére háruló feladatok közül az alábbiakat az igazgató megbízása alapján az arra kijelölt pedagógus munkaköri feladatként látja el: szertárfelelősi megbízatás versenyekre való felkészítés tanulói kíséret igény esetén tanulói kirándulás szervezése sportversenyeken való részvétel szakmai utak előkészítése, megszervezése minden olyan feladat, mellyel a Pedagógiai Programból adódóan az intézmény igazgatója megbízza. A pedagógusok számára a kötelező órákon felüli feladatokra megbízást az intézményvezető, valamint a vezetőtársai adhatnak. Az intézményi szintű rendezvényeken, ünnepélyeken, értekezleteken, megbeszéléseken a pedagógusi jelenlét kötelező Gyermek- és ifjúságvédelemi felelős: Az igazgató a gyermek-és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatainak személyesen vagy megbízottjain keresztül tesz eleget. A gyermek-és ifjúságvédelmi megbízott tevékenységét az igazgató közvetlen irányítása alatt az éves munkaterv részét képező terv alapján végzi. A gyermekvédelmi felelős személyéről a tanulókat és azok szüleit a tanév kezdetekor írásban kell értesíteni, továbbá arról, hogy mely időpontban és hol kereshető fel. Feladatai: - segíti a nevelőtestület gyermek-és ifjúságvédelmi munkáját - tájékoztatja a tanulókat arról, hogy problémáikkal mikor fordulhatnak hozzá, az iskolán kívül milyen gyermekvédelmi feladatot ellátó intézményt kereshetnek fel - veszélyeztetett tanuló esetében igyekszik családlátogatáson megismerni a családi környezetet, az okok feltárása érdekében - értesíti a gyermekjóléti szolgálatot, ha gyermekbántalmazás történik, illetőleg ha pedagógiai eszközökkel meg nem szüntethető egyéb veszélyeztető tényező áll fenn - kezdeményezi az illetékes szervnél a tanuló anyagi veszélyeztetettsége esetén a rendkívüli vagy a rendszeres támogatás megállapítását - tanulók, és a szülők számára az iskolában jól látható helyen nyilvánosságra hozza a gyermekvédelmi feladatokat ellátó fontosabb intézmények nevét, címét, telefonszámát - tájékoztatást nyújt a gyermekek részére szervezett szabadidős programokról Könyvtárosok Az intézményben a nevelő-oktató munka és a tanulók önálló ismeretszerzésének elősegítése érdekében 3 iskolai könyvtári részleg működik. Az iskolai könyvtárak működtetéséért, feladatainak ellátásáért a könyvtárostanár/tanító a felelős. A könyvtáros-tanár/tanító részletes feladatait munkaköri leírások tartalmazzák. Feladataik: - A tanításhoz és a tanuláshoz szükséges dokumentumok rendszeres gyűjtése, feltárása, nyilvántartása, őrzése, gondozása, e dokumentumok helyben használatának biztosítása, kölcsönzése, valamint tanórai és tanórán kívüli foglalkozások tartása. 13

14 - Tartós tankönyveket és a tanulók által alkalmazott segédkönyveket szereznek be, melyeket a rászoruló tanulók számára egy-egy tanévre kikölcsönöznek. - A könyvtár gyűjteményének gyarapítása a kollégák és a szakmai munkaközösségek javaslatának figyelembe vételével A fejlesztő pedagógus Feladatai: - A gyermekek teljesítményében, tanulási képességében és haladási ütemében meglévő különbségekre épülő pedagógiai tevékenység ellátása. - A tanulási zavar, akadályozottság és magatartás zavarok lehetséges mértékű csökkentése a szocializáció és továbbhaladás elősegítése. - Tevékenységét az egyéni bánásmódra és az egyéni haladási ütemre szoruló gyermekek szükségleteinek megfelelően szervezi. - Munkája a kollégákkal közös diagnosztizálással, ok- feltárással kezdődik és a segítés módjának megszervezésével folytatódik. - Részt vesz az osztályfőnöki és pedagógiai munkaközösségek tanácskozásain. - Rendszeresen részt vesz a munkáját segítő továbbképzéseken, önképzéséről folyamatosan gondoskodik. - Az igazgató által meghatározott módon beszámol a fejlesztő munkába bevont tanulók előmeneteléről A nevelők szakmai munkaközösségei A szakmai munkaközösségek az iskola pedagógiai programja, munkaterve, valamint az adott munkaközösség tagjainak javaslatai alapján összeállított egy évre szóló munkaterv szerint tevékenykednek. Az intézményben az alábbi szakmai munkaközösségek működnek: - alsó tagozatos humán és reál munkaközösség - felső tagozatos humán és reál munkaközösség - idegen nyelvi munkaközösség, német nemzetiségi munkaközösség - TAK-on tanítók munkaközössége - gimnáziumi humán és reál munkaközösség - testnevelési munkaközösség - művészetek munkaközössége (rajz, ének, technika) A szakmai munkaközösségek a magasabb jogszabályokban megfogalmazott jogkörökkel rendelkeznek. A szakmai munkaközösségekre a magasabb jogszabályokban megfogalmazott jogkörökön kívül a nevelőtestület az alábbi jogköröket ruházza át: Döntési hatáskörök - Saját működési rendjéről és munkatervéről. - Továbbképzési programokról. - Iskolai tanulmányi versenyek programjáról. Kötelező a véleményét kikérni: - Az iskolába felvett tanulók osztályokra, csoportokra beosztásról hozandó igazgatói döntés előtt. - Szakterületét érintően a pedagógiai program nevelőtestületi elfogadásakor. - Szakterületét érintően a taneszközök, tankönyvek, segédkönyvek és tanulmányi segédletek kiválasztásakor. 14

15 Kezdeményezési jog A szakmai munkaközösség kezdeményezheti a munkaközösség vezetőjének megbízását az igazgatónál. Általános javaslattételi és véleményezési jog Szakterületét érintően a pedagógiai munka eredményességének iskolai értékelésekor és továbbfejlesztésekor. A szakmai munkaközösségek feladatai az adott szakterületen belül: - a pedagógiai, szakmai és módszertani tevékenység irányítása, ellenőrzése - az iskolai nevelő és oktató munka belső fejlesztése, korszerűsítése - egységes követelményrendszer kialakítása: a tanulók ismeretszintjének folyamatos ellenőrzése, mérése, értékelése - pályázatok, tanulmányi versenyek kiírása, szervezése, lebonyolítása - a pedagógusok továbbképzésének, önképzésének szervezése, segítése - a költségvetésben rendelkezésre álló szakmai előirányzatok véleményezése, felhasználása - a pályakezdő pedagógusok munkájának segítése - a munkaközösség vezetőjének megválasztása, A szakmai munkaközösség munkáját munkaközösség-vezető irányítja. A munkaközösség vezetőjét a munkaközösség tagjainak javaslatára az igazgató bízza meg. Együttműködésük és kapcsolattartásuk rendje: Kapcsolattartásért felelős Munkaközösségvezetők Intézmény vezetősége Kapcsolattartás módja Szervezett megbeszéléseken és napi munkakapcsolatban Kapcsolattartás gyakorisága Kibővített vezetőségi értekezleteken, munkaközösségvezetői megbeszéléseken, napi gyakorlatban folyamatosan Ellenőrzés, értékelés Ellenőrzést végző vezetők, igazgató Értékelés szóban, és az éves pedagógus minősítésnél írásban Dokumentálás módja Feljegyzés, jelenléti ív A munkaközösség vezetőjének feladata: - elbírálja és jóváhagyja a munkaközösség tagjainak tanmeneteit, felügyeli a tanmenetek szerinti előrehaladást, a követelményrendszernek való megfelelést - javaslatot tesz a tantárgyfelosztásra, és a kiemelt munkavégzésért járó keresetkiegészítésre - lehetőség szerint ellenőrzi a munkaközösségi tagok szakmai munkáját, munkafegyelmét - összefoglaló elemzést, értékelést, beszámolót készít a munkaközösség tevékenységéről a nevelőtestület és az intézményvezető részére Állásfoglalása előtt köteles meghallgatni a munkaközösség tagjait Alkalmi feladatokra alakult munkacsoportok Az iskolai munka egyes aktuális feladatainak megoldására a tantestület tagjaiból munkacsoportok alakulhatnak a nevelőtestület vagy az igazgatóság döntése alapján. 15

16 Amennyiben az alkalmi munkacsoportot az igazgatóság hozza létre, erről tájékoztatnia kell a nevelőtestületet. Az alkalmi munkacsoportok tagjait vagy a nevelőtestület választja, vagy az igazgató bízza meg Az iskolaszék (gimnázium) Az iskolaszék tagjai Az iskolaszék létszáma összesen: fenntartót szülőket nevelőtestületet iskolai diákönkormányzatot 7 fő 1 fő, 2 fő, 2 fő, 2 fő képviseli Az iskolaszék tagjainak megválasztása - A szülők képviselőit, a szülők javaslatainak összegyűjtése után a szülői szervezet iskolai választmánya nyílt szavazással választja meg, egyszerű többséggel. - Az iskolai diákönkormányzat képviselője az iskolai DÖK SZMSZ-e alapján kerül megválasztásra. - A tantestület képviselőit a pedagógusok javaslatainak összegyűjtése után a tantestület nyílt szavazással választja meg. - Ha az iskolaszék szülői illetve nevelői képviselői helye megüresedik, az újabb választás előkészítéséért 30 napon belül az iskola igazgatója felelős Az iskolaszék működése Az iskolaszék saját szervezeti és működési szabályzata valamint, ügyrendje alapján működik. Értesülési jog: Jegyzőkönyv megküldésével kell értesítenie az iskolaszéket, a nevelőtestület pedagógiai munkájának elemzéséről, értékeléséről, hatékonyságának vizsgálatáról, az első és a második félév lezárását követően A szülők közösségei Az általános iskolában a szülőknek a közoktatási törvényben meghatározott jogaik érvényesítése, illetve kötelességük teljesítése érdekében szülői szervezet működik. Az osztályok szülői szervezeteit az egy osztályba járó tanulók szülei alkotják. Az osztályok szülői szervezetei a szülők köréből a következő tisztségviselőket választják: - elnök - elnökhelyettes - gazdasági felelős Az osztályok szülői szervezetei kérdéseiket, véleményeiket, javaslataikat az osztályban választott elnök vagy az osztályfőnök segítségével juttathatják el az iskola vezetőségéhez. A szülői szervezet jogosítványai: Dönt: saját működési rendjéről, munkatervének elfogadásáról, tisztségviselőinek megválasztásáról. Kezdeményezheti iskolaszék létrehozását, szülő képviseletét az iskolaszékben. Egyetértési jogot gyakorol az egyes fakultatív tantárgyak meghatározásában és minden anyagi terhet jelentő feladat lehatározásában. 16

17 Kötelező véleményét kikérni: - tankönyvvásárlási támogatás módjával kapcsolatos nevelői döntés előtt, - az iskola vezetőjének megbízásával és megbízásának visszavonása előtt. Az iskolai szülői szervezet legmagasabb szintű döntéshozó szerve az iskola szülői szervezet választmánya. Az iskolai szülői szervezet választmánya vezetőségének munkájában az osztály szülői szervezetek elnökei, elnökhelyettesei vehetnek részt. Az iskolai szülői szervezet választmánya akkor határozatképes, ha azon az érdekelteknek több mint ötven százaléka jelen van. Döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Az iskolai szülői szervezet választmányát az iskola igazgatójának tanévenként legalább 2 alkalommal össze kell hívnia, és itt tájékoztatást kell adnia az iskola feladatairól, tevékenységéről. Az iskolai szülői szervezet elnöke közvetlenül az iskola tagintézmény-vezetőjével tart kapcsolatot A tanulók közösségei A tanulók nagyobb csoportja: A diákönkormányzat döntése alapján a tanulók nagyobb csoportját az osztályok, valamint az intézmény tanulólétszámának 51%-a alkotja Az osztályközösség Az azonos évfolyamra járó, közös tanulócsoportot alkotó tanulók osztályközösséget alkotnak. Az osztályközösség diákjai a tanórák (foglalkozások) túlnyomó többségét az órarend szerint közösen látogatják. Az osztályközösség véleményezési jog szempontjából nagyobb közösségnek számít. Az osztály tanulói maguk közül az osztály képviseletére, valamint közösségi munkájának szervezésére az alábbi tisztségviselőket választják meg: osztálytitkár egy fő képviselő (küldött) az iskolai diákönkormányzat vezetőségébe Az osztályfőnök Az osztályközösség vezetője: az osztályfőnök. Az osztályfőnököt ezzel a feladattal az igazgató bízza meg. Az osztályfőnökök osztályfőnöki tevékenységüket munkaköri leírásuk alapján végzik. Az osztályfőnök jogosult az egy osztályban tanító pedagógusok mikroértekezletének összehívására. Az osztályfőnök feladatai és hatásköre: - alaposan ismerni kell tanítványait - az intézmény pedagógiai elvei szerint neveli osztályának tanulóit, figyelembe veszi a személyiségfejlődés tényezőit - segíti a tanulóközösségek kialakulását - koordinálja és segíti az osztályban tanító pedagógusok munkáját, és hospitál óráikon - aktív pedagógiai kapcsolatot tart fenn az osztály szülői munkaközösségével, a tanítványaival foglalkozó tanárokkal, a tanulók életét, tanulmányait segítő személyekkel (pszichológus, logopédus, gyógy-testnevelő, gyermekvédelmi felelős, gyámügyi munkatárs) - figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét, az osztály fegyelmi helyzetét, különös gondot fordít a hátrányos helyzetű tanulók segítésére - minősíti a tanulók magatartását, szorgalmát, minősítési javaslatát a nevelőtestület elé terjeszti 17

18 - mikro- és szülői értekezletet tart, szükség esetén családot látogat, az ellenőrző könyv útján rendszeresen - havonta - tájékoztatja a szülőket a tanuló magatartásáról, tanulmányi előmeneteléről - a bukásra álló tanulók szüleit félévkor és év végén a zárás előtt írásban tájékoztatja - ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli feladatokat (az osztálynapló precíz vezetését, anyakönyvek kitöltését, bizonyítványok megírását félévkor és év végén, az októberi, félévi és év végi statisztikai adatok szolgáltatását, a továbbtanulással kapcsolatos adminisztrációt) - szülői igazolással saját hatáskörében évi három nap távollétet engedélyezhet osztálya tanulójának - gondoskodik osztálya kötelező orvosi vizsgálatáról - tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról, azok megoldására mozgósít, közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében - az érdekeltekkel egyetértésben javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, segélyezésére, büntetésére - részt vesz az osztályfőnöki munkaközösség munkájában, javaslataival és észrevételeivel, a kijelölt feladatok elvégzésével elősegíti a közösség tevékenységének eredményességét - tanmenetet készít a nevelő-oktató munkájához - külön foglalkozik a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatásával (szaktanárral, szülővel, gyermek- és ifjúságvédelmi felelőssel rendszeres kapcsolattartás; a felzárkóztató foglalkozáson való részvétel ellenőrzése) - segíti a tanulói balesetek megelőzését A diákkörök Az iskolában a tanulók igényeinek, érdeklődésének kielégítésére diákkörök működnek. A diákkör lehet: szakkör, érdeklődési kör, önképzőkör, művészeti csoport stb. A diákkörök létrehozására javaslatot tehet az iskola igazgatójának az adott tanévet megelőző tanév végéig bármely tanuló, szülő, nevelő, illetve a diákönkormányzat, a szülői közösség iskolai vezetősége. A javasolt diákkör létrehozásáról minden tanév elején az adott lehetőségek figyelembevételével a tantárgyfelosztás, valamint az éves munkaterv elfogadásakor a nevelőtestület dönt. A diákköröket pedagógus, szülő vagy az iskola által felkért nagykorú személy vezeti Az intézményegység, a tagintézmények diákönkormányzatai: A tanulók és a tanulóközösségek, kollégisták érdekeiknek képviseletére, a tanulók tanórán kívüli, szabadidős tevékenységének segítésére az iskolákban és a kollégiumban diákönkormányzat működik A diákönkormányzat tevékenységét az osztályokban megválasztott küldöttekből álló diákönkormányzat-vezetőség irányítja. Az iskolai diákönkormányzat képviseletét az iskolai diákönkormányzatot segítő pedagógusok látják el. A diákönkormányzatot megillető javaslattételi, véleményezési és egyetértési jog gyakorlása előtt a diákönkormányzatot segítő tanároknak ki kell kérnie az adott diákönkormányzat vezetőségének véleményét. Az épületek helyiségeit, berendezéseit, felszereléseit a nevelőtestület vagy az igazgató döntése alapján a DÖK térítésmentesen használhatja. Az intézményi diákközgyűlés: Tanévenként legalább egy alkalommal intézményi diákközgyűlést kell összehívni. Az évi rendes diákközgyűlés összehívását a diákönkormányzat vezetői kezdeményezik, a tanév 18

19 helyi rendjében meghatározottak szerint. A diákközgyűlés összehívásáért az intézmény igazgatója a felelős. A diákközgyűlésen minden tanulónak joga van részt venni. A diákközgyűlésen a diákönkormányzatot segítő nevelők, valamint a diákönkormányzat gyermekvezetői beszámolnak az előző diákközgyűlés óta eltelt időszak munkájáról, valamint az igazgató tájékoztatást ad az intézményi élet egészéről, az éves munkatervről, a tanulói jogok helyzetéről és érvényesüléséről, a házirendben meghatározottak végrehajtásának tapasztalatairól. A felvetődött kérdésekre érdemi választ kell adni a közgyűlésen, vagy ha ott nem lehetséges, egy héten belül írásban Az iskola közösségeinek kapcsolattartása Az igazgatóság és a nevelőtestület A nevelőtestület különböző közösségeinek kapcsolattartása az igazgató segítségével a megbízott pedagógus-vezetők, és a választott képviselők útján valósul meg. A kapcsolattartás fórumai: - az igazgatóság ülései - az iskolavezetőség ülései - a különböző értekezletek - megbeszélések A fórumok időpontját az iskolai munkaterv határozza meg. Az igazgatóság az aktuális feladatokról a nevelői szobában elhelyezett hirdetőtáblán, valamint írásbeli tájékoztatókon keresztül értesíti a nevelőket. Az iskolavezetőség tagjai kötelesek: - Az iskolavezetőség ülései után tájékoztatni az irányításuk alá tartozó pedagógusokat az ülés döntéseiről, határozatairól. - Az irányításuk alá tartozó pedagógusok kérdéseit, véleményét, javaslatait közvetíteni az igazgatóság, az iskolavezetőség felé. A pedagógusok kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy munkaköri vezetőjük illetve választott képviselőik útján közölhetik az igazgatósággal, az iskola vezetőségével és az iskolaszékkel Az iskolaszék Az iskolaszék az iskola közösségeivel, az iskolaszék teljes jogú tagjain és a meghívottakon keresztül tartja a kapcsolatot. Az iskolaszék tagjai kötelesek: - rendszeres időközönként (évente legalább 3 alkalommal) tájékoztatni az őket megválasztókat az iskolaszék tevékenységéről - az őket megválasztók kérdéseit, véleményét, javaslatait az iskolaszék elé tárni. Az iskolaszék ülésein állandó meghívottként az alábbiak vehetnek részt: - az igazgató - az igazgatóhelyettes Az intézmény egészének életéről, a munkatervről az igazgató rendszeresen (évente legalább 3 alkalommal) tájékoztatja az iskolaszéket A nevelők és a tanulók Az intézmény egészének életéről, az éves munkatervről, az aktuális feladatokról - az igazgató, a diákönkormányzat vezetőségi ülésén és a diákközgyűlésen rendszeresen (évente legalább 1 alkalommal) 19

20 - az osztályfőnökök az osztályfőnöki órákon tájékoztatják a tanulókat. A tanulót és a tanuló szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról a szaktanároknak folyamatosan szóban és írásban tájékoztatnia kell. A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy választott képviselőik, tisztségviselők útján közölhetik az iskola igazgatóságával, a nevelőkkel, a nevelőtestülettel vagy az iskolaszékkel A nevelők és a szülők A szülőknek az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról tájékoztatást ad: a) az igazgató: - a szülői munkaközösség választmányi ülésén és az iskolai szülői értekezleten, évente 2 alkalommal - az aulában elhelyezett hirdető táblán keresztül, honlapon - az alkalmanként megjelenő írásbeli tájékoztatón keresztül - a tanévnyitó és tanévzáró ünnepélyen b) Az osztályfőnökök: - az osztály szülői értekezleten - rendkívüli értekezleten - egyéni fogadóórákon A tanulók egyéni haladásával kapcsolatos tájékoztatásra az alábbi fórumok szolgálnak: - családlátogatások - szülői értekezletek - fogadó órák - nyílt napok - írásbeli tájékoztatók a tájékoztató füzetben, elektronikus naplóban - megbeszélés a nevelővel előre egyeztetett időpontban A szülői értekezletek félévenként, a fogadó órák időpontjai negyedévenként vannak, heti rendszerességgel a pedagógusok kijelölt lyukas óráján. Az osztályfőnök vagy az igazgatóság bármikor tarthat rendkívüli szülői értekezletet. A szülők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az igazgatósággal,a nevelőtestülettel, vagy az iskolaszékkel. 4. AZ INTÉZMÉNY VEZETÉSÉNEK ÉS KÖZÖSSÉGEINEK KÜLSŐ KAPCSOLATAI a) Az iskolai munka megfelelő szintű irányításának érdekében az iskolának állandó munkakapcsolatban kell állnia a következő intézményekkel: - A fenntartóval: Jánoshalma Város Önkormányzata 6440 Jánoshalma Béke tér 1. - A Városi Polgármesteri Hivatal Művelődési és Sport Osztály: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1. - Városi Könyvtár - Bács-K. megyei Pedagógusház - A helyi pedagógiai szakszolgálat - A helyi oktatási intézmények (óvodák, katolikus általános iskola, szakiskola) vezetői és tantestületei - A művészeti iskolák 20

21 - Testvériskolai kapcsolatunk: Petőfi Sándor Általános Iskola Csíkszereda Petőfi S. u Hargita megye b) A tanuló egészségi állapotának megóvásáért az iskola igazgatósága rendszeres kapcsolatot tart fenn az Jánoshalma Városi Önkormányzat Rendelőintézetével, (6440 Jánoshalma Arany J. u.) és segítségével megszervezi a tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatát. A tanulók egészségügyi ellátását az orvosok, fogorvosok és a védőnő az intézmény vezetőjével vagy megbízottjával egyeztetett rend szerint végzi. A tanóra védelmére való tekintettel a kölcsönösség figyelembevételével - azt a legkedvezőbb időpontokban kell megállapítani. Amennyiben az egészségügyi ellátásra az iskolán kívül kerül sor, a tanulókat az osztályfőnök, az órát tartó nevelő vagy a pedagógiai asszisztens kísérheti el. c) A tanulók veszélyezettségének megelőzése, valamint a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok eredményesebb ellátása érdekében az iskola gyermek- és ifjúságvédelmi felelőse rendszeres kapcsolatot tart fenn a Gyermekjóléti Szolgálattal./ Pelikán KHT/ A munkakapcsolat felügyeletéért az igazgató vagy az intézmény- illetve a tagintézményvezetők a felelősek. Élő a munkakapcsolat a helyi Rendőrséggel, mely dolgozói a közlekedési ismeretek oktatásába is besegítenek. d) Az egyházi iskola és az óvoda szakmai munkaközösségeivel élő kapcsolatot folytatunk. 5. AZ ISKOLA MŰKÖDÉSÉNEK ÉS HASZNÁLATÁNAK RENDJE 5.1. A törvényes működés alapdokumentumai Az intézmény törvényes működését az alábbi - hatályos jogszabályokkal összhangban álló - alapdokumentumok határozzák meg: - Alapító Okirat, - Pedagógiai Program - Szervezeti és Működési Szabályzat - Minőségirányítási Program - Házirend - Éves munkaterv - Kollektív Szerződés - Közalkalmazotti Szabályzat - Esélyegyenlőségi terv - FEUVE Szabályzat A Pedagógiai Program, a Minőségirányítási Program, a Házirend és az SZMSZ nyilvános. Minden érdeklődő számára elérhető, megtekinthető, tanulmányozható a titkárságokon, a tanári szobákban. A dokumentumok tartalmát a honlapon, a könyvtárakban és a közös tanár számítógépes dokumentumban elhelyezett példányok segítségével bárki megismerheti Éves munkaterv A munkaterv határozza meg az iskolai tanév helyi rendjét, az Oktatási Minisztérium által kiadott, a tanév rendjére vonatkozó rendelet alapján. A munkatervbe kell foglalni a következőket: - az iskolai tanítás nélküli munkanapok időpontját, felhasználását - a szünetek időtartamát - ünnepélyek, megemlékezések rendjét - nevelőtestületi értekezletek időpontját - iskolanapok programját 21

22 - szülői értekezletek, fogadóórák rendjét - egyéb rendezvényeket Tantárgyfelosztás, órarend A tantárgyfelosztás az érvényes tantervek és a pedagógusok kötelező óraszámai alapján készül, a következő elvek figyelembe vételével: - kötelező óraszámok, órakedvezmények - az osztályfőnök saját osztályában lehetőleg minden általa tanítható tárgyat tanítson - a folyamatosság biztosítása felmenő rendszerben - a pedagógus személyisége és az osztály közössége feleljenek meg egymásnak - arányos terhelés - egyéni kívánságok (továbbtanulók, átképzősök). A tantárgyfelosztást az igazgató és a vezetőtársai a munkaközösség-vezetők javaslata alapján készítik el. Az órarend a tantárgyfelosztás alapján készül. Alsó tagozaton az osztálytanítók, felső tagozaton az e feladattal megbízott pedagógusok készítik a következők figyelembe vételével: - tanulócsoportok heti optimális terhelése - napi egyenletes terhelés - speciális tantárgyi követelmények - tömbösítési kérések - bontott csoportok szervezése (idegen nyelv, nem szakrendszerű oktatás, iskolaotthon) 5.2. A dolgozók munkarendje Az SZMSZ az intézmény közalkalmazotti jogviszonyban álló felnőtt alkalmazottainak helyi munkarendjét szabályozza. A tanulók munkarendjét a Házirend szabályozza A közalkalmazottak munkarendje A közoktatásban alkalmazottak körét a közoktatási törvény 15. -a, az alkalmazási feltételeket és a munkavégzés szabályait a 16. és 17. -a, a pedagógusok jogait és kötelességeit a törvény 19. -a rögzíti. A közalkalmazottak munkarendjét, a munkavégzésének és díjazásának egyes szabályait a Kollektív Szerződés, illetve a Közalkalmazotti Szabályzat tartalmazza, összhangban a Munka Törvénykönyve és a Közalkalmazotti Törvény rendelkezéseivel A pedagógusok munkarendje A pedagógus munkakörbe tartozó feladatok leírását, a túlórák, és a megbízások pénzügyi vonzata miatt a kollektív szerződés tartalmazza. A nevelési-oktatási intézményben dolgozó pedagógus heti teljes munkaideje a kötelező óráiból, valamint a nevelő, illetve nevelő-oktató munkával vagy a gyermekekkel, tanulókkal, a szakfeladatának megfelelő foglalkozással összefüggő feladatok ellátásához szükséges időből áll. A pedagógusok napi munkarendjét, a felügyeleti és helyettesítési rendet az igazgató állapítja meg az intézmény tanórarendjének (foglalkozási rendjének) függvényében. A konkrét napi munkabeosztások összeállításánál az intézmény feladatellátásának, zavartalan működésének biztosítását kell figyelembe venni. 22

23 A pedagógus köteles 15 perccel az első tanítási óra előtt, illetve 10 perccel a tanítási, foglalkozási beosztása előtt a munkahelyén (illetve a tanítás nélküli munkanapok programjának kezdete előtt annak helyén) megjelenni. A pedagógus a munkából való rendkívüli távolmaradása esetén, annak okát lehetőleg előző nap, de legkésőbb az adott munkanapon 7óra 45 percig köteles jelenteni telephelye vezetőjének és az iskolatitkárnak, hogy közvetlen munkahelyi vezetője helyettesítéséről intézkedhessen. A hiányzó pedagógus köteles hiányzásának kezdetekor tanmeneteit az igazgatóhelyetteshez eljuttatni, hogy akadályoztatása esetén a helyettesítő tanár biztosíthassa a tanulók számára a tanmenet szerinti előrehaladást. Egyéb esetben a pedagógus az iskolája vezetőjétől kérhet engedélyt legalább egy nappal előbb a tanóra (foglalkozás) elhagyására, a tanmenettől eltérő tartalmú tanóra (foglalkozás) megtartására. A tanórák (foglalkozások) elcserélését az igazgatóhelyettes illetve a tagintézmény-vezető engedélyezi. Egy napnál hosszabb távolmaradást az igazgató engedélyezhet. A pedagógusok számára a kötelező óraszámon felül a nevelő-oktató munkával összefüggő rendszeres vagy esetenkénti feladatokra a megbízást vagy kijelölést az intézményvezető adja az igazgatóhelyettes, a tagintézmény-vezető, a helyettese és a munkaközösség-vezetők javaslatainak meghallgatása után. A megbízások alapelvei: a rátermettség, a szaktudás, az egyenletes terhelés. A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő és más alkalmazottak munkarendje Az intézményben közvetlenül segíti a nevelő-oktató munkát az oktatás-technikus. A nem pedagógus közalkalmazottak munkarendjét - a Munka Törvénykönyve és a Közalkalmazotti Törvény rendelkezéseivel összhangban - az intézményvezető állapítja meg az intézmény zavartalan működése érdekében. (KSZ) A törvényes munkaidő és pihenő idő figyelembevételével a gazdasági vezető tesz javaslatot a napi munkarend összehangolt kialakítására, változtatására és a közalkalmazottak szabadságának kiadására Az épületek nyitva tartása a) A Hunyadi János Általános Iskola Gimnázium Szakközépiskola és Kollégium épülete(i) szorgalmi időben hétfőtől péntekig 7 órától 16,30 óráig, a gimnáziumi sportcsarnok 7 órától 17,30 óráig áll a tanulók rendelkezésére. A kollégium vasárnaptól péntekig saját munkarendje szerint üzemel. A tanítási időt követően az általános iskola épületében a keleti szárny zárva van, ott a Lajtha László Művészeti Iskola működik. A sportudvar felől a kollégium kapuja 8 órától 12 óráig zárva van. A Diákélelmezési konyha nyitva tartása: 5, A kéleshalmi telephely 6 órától, és a Hunyadi utcai tagintézmény 7-15,30-ig tart nyitva. Az intézmény igazgatójával történt előzetes egyeztetés alapján az épület(ek) ettől eltérő időpontban, illetve szombaton és vasárnap is nyitva tartható(k). Az általános iskola és gimnázium épületében elektromos kapuzár működik. A szünetekben, jó időben a tantermeket bezárják. A Pénztár nyitva tartási rendje délelőtt délután Hétfő 8,00-12,30 13,30-15,00 Kedd 8,00-12,30 13,30-15,00 Szerda 8,00-12, Csütörtök 8,00-12,30 13,30-15,00 Péntek 8,00-12, b) Szorgalmi időben, hétfőtől péntekig a nyitva tartás idején belül 7 óra 30 perctől 16 óráig az intézmény vezetői közül valakinek az intézmények helyszínein kell tartózkodnia. A 23

24 vezetők benntartózkodásának rendjét félévenként előre írásban kell meghatározni. (szeptember 1-ig és február 1-ig) c) A reggeli nyitva tartás kezdetétől a vezető beérkezéséig az ügyeletes nevelő, pedagógiai asszisztens, délután az erre a feladatra kijelölt vezető felelős az iskola működésének rendjéért, valamint ő jogosult és köteles a szükségessé váló intézkedések megtételére. Amennyiben a vezetők közül rendkívüli és halaszthatatlan ok miatt egyikük sem tud az iskolában tartózkodni, az esetleges szükséges intézkedések megtételére a nevelőtestület - az igazgató döntése alapján - egyik tagját kell megbízni. A megbízást a dolgozó tudomására kell hozni Tanítási idő A tanítási órák 8 órakor, a kéleshalmi telephelyen 8 óra 30 perckor kezdődnek.. Az iskolaszék, a szülői szervezet, és a DÖK egyetértésével a 0. óra reggel az általános iskolában 7:00-től 7:45-ig tart, a gimnáziumban 7:15-től 7:55-ig. A tanítási órák hossza 45 perc. A szünetek kezdetét és végét csengetés jelzi. Az óra közi szünetek hossza 5, 10, 15 vagy ebédidőben a gimnazistáknak 25 perc. A csengetési rendet a HÁZIREND tartalmazza. A tanítási órák látogatására engedély nélkül csak a tantestület tagjai jogosultak. Minden egyéb esetben az órák látogatására az igazgató és a vezetőtársai adhatnak engedélyt. A tanítási órák megkezdésük után nem zavarhatók, kivételt indokolt esetben az igazgató, illetve helyettesei tehetnek. A tanuló a tanítási idő alatt csak a szülő személyes, vagy írásbeli kérésére, az osztályfőnöke (távolléte esetén az igazgató vagy a tagintézmény-vezető), illetve a részére órát tartó szaktanár engedélyével hagyhatja el az iskola épületét. Rendkívüli esetben szülői kérés hiányában, az iskola elhagyására csak a megfelelő vezető, illetve az osztályfőnök adhat engedélyt. Rosszullét esetén a szülővel történt előzetes (pl. telefon) egyeztetés után a fentiek szerint kell eljárni A napközis és egész napos csoportok munkarendje A délelőtti tanítási órák végeztével a napközis csoportba járó tanulók órarendjéhez igazodva kezdődik és 16 óráig tart. Az egész napos rendszerben tanulók 15:30-kor indulhatnak haza. Mindkét délutános oktatási formában részt vevőknek 16:30-ig tartunk felügyeletet A tanórán kívüli foglalkozások munkarendje A tanórán kívüli foglalkozásokat 14 órától a délutáni nyitva tartás végéig kell megszervezni. Ettől eltérni csak az igazgató beleegyezésével lehet. A felnőttoktatás tanórái 14 órától negyed hétig tartanak A és B hét szerinti órarenddel, képzési hozzájárulás befizetése jogosítja fel az órák látogatására a résztvevőket Ügyeleti munka Az intézményben reggel 7 óra 30 perctől és az óraközi szünetek idején tanári ügyelet működik. Az általános iskolai tanulók felügyeletét biztonsági őr segíti. Az általános iskolában egyidejűleg 6 ügyeletes nevelő kerül beosztásra, egész héten ügyelnek. Az egyes ügyeletes nevelők felelősségi területe az alábbi épületekre vagy épületrészekre terjed ki: emeletek földszint udvar, sportpálya 24

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola 9062 Kisbajcs, Arany János út 20. Tel./Fax.: 96 / 560-016 vorosmartyiskola@freemail.hu Kisbajcsi Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

A Budapest XXI. Kerületi 2015/ 2016

A Budapest XXI. Kerületi 2015/ 2016 A Budapest XXI. Kerületi Karácsony Sándor Általános Iskola a 2015/ 2016 1 Tartalomjegyzék 1. A célja és feladata 4 2. A alapjául szolgáló jogszabályok 4 3. Az SZMSZ általános rendelkezései, az SZMSZ hatálya

Részletesebben

A HEVESY GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA

A HEVESY GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 A HEVESY GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK A köznevelési intézmények szervezeti és működési szabályzatára vonatkozó jogszabályi előírások.4 A szervezeti

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 5300 Karcag, Kálvin u. 2. : 59/503 206 Fax: 59/400 577 E-mail: anna.ilona@freemail.hu OM azonosító: 035861 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 TARTALOMJEGYZÉK A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK SZERVEZETI

Részletesebben

II.AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI RENDSZERE, IRÁNYÍTÁSA

II.AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI RENDSZERE, IRÁNYÍTÁSA II.AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI RENDSZERE, IRÁNYÍTÁSA II. 1. Az intézmény igazgatósága. Az intézmény igazgatóságát az igazgató, valamint közvetlen munkatársai alkotják. Az igazgató közvetlen munkatársai az

Részletesebben

A Németvölgyi Általános Iskola SZABÁLYZATA. Budapest Hegyvidék 2013. március

A Németvölgyi Általános Iskola SZABÁLYZATA. Budapest Hegyvidék 2013. március A Németvölgyi Általános Iskola SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Budapest Hegyvidék 2013. március Németvölgyi Általános Iskola Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Bevezető... 5 Az iskola adatai... 5

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Debreceni SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskolája és Szakiskolája 4027 Debrecen, Vénkert u.2. (52) 413113, (52) 413255, fax: (52) 413113 Email: kereskedelmi.debrecen@gmail.com,suli430@keridebr.sulinet.hu,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS

ÁLTALÁNOS ISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS Mezőhegyesi József Attila Általános Iskola, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola 5820 Mezőhegyes, Béke park 1. Pf: 46 Tel./Fax: 06-68-466-103 vagy 06-30-445-5432 www.mezohegyesamk.hu, E-mail: mezohegyesiskola@gmail.com

Részletesebben

A BÁRCZI GÉZA ÁLTALÁNOS

A BÁRCZI GÉZA ÁLTALÁNOS Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat B á r c z i G é z a Á l t a l á n o s I s k o l a 1039 Budapest, Bárczi Géza u. 2. 243-1509 453-2039 Ema il: ba rcz i-a@kszk i.ob uda.h u Honlap unk: www.bar czigai.s ulinet.hu

Részletesebben

SZÉKELY MIHÁLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, NYILVÁNOS KÖNYVTÁR

SZÉKELY MIHÁLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, NYILVÁNOS KÖNYVTÁR SZÉKELY MIHÁLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, NYILVÁNOS KÖNYVTÁR Szervezeti és Működési Szabályzata 2012 Módosítva a TÁMOP-3.3.2-08/2-2008-0045. sz. projekt keretében az Alsófokú

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ELFOGADTA A Galgahévízi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola NEVELŐTESTÜLETE 2013. év 03. hó 26. napján. 2 A Galgahévízi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola SZERVEZETI

Részletesebben

SZENT JÁNOS KATOLIKUS ÓVODA, EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZENT JÁNOS KATOLIKUS ÓVODA, EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZENT JÁNOS KATOLIKUS ÓVODA, EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EGYEK 2015 TARTALOMJEGYZÉK Tartalom Bevezetés... 5 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT 082019 EPRESKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 4030 Debrecen, Epreskert u. 80. OM: 200020 Elkészítette: Elfogadta: Véleményezte: Intézményvezető

Részletesebben

T A R T A L O M J E G Y Z É K

T A R T A L O M J E G Y Z É K R IMÓCI S ZE N T I S T VÁN Á LTALÁNOS I S KOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM A Z O N O S Í T Ó: 032248 TARTALOMJEGYZÉ K I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA....

Részletesebben

VÉNKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS ALAPFOKÚ M

VÉNKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS ALAPFOKÚ M 1 A VÉNKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM 031096 2 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Návay Lajos Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015.

Návay Lajos Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. T A R T A L O M J E G Y Z É K I. A működés rendje, nyitva tartás... 3 I.1 Nyitva tartás, ügyelet, munkarend...3 I.2 A belépés és benntartózkodás rendje, a pedagógiai

Részletesebben

A Kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnázium (Kiskunfélegyháza, Kossuth Lajos u. 9.) Szervezeti és Működési Szabályzata 2014.

A Kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnázium (Kiskunfélegyháza, Kossuth Lajos u. 9.) Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. i.sz.: 106-8/2014 A Kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnázium (Kiskunfélegyháza, Kossuth Lajos u. 9.) Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 3 II. Az intézmény

Részletesebben

Az I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ)

Az I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ) Az I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ) Az alapító okiratunk fenntartói megváltoztatása értelmében e dokumentumban: 1. Minden olyan rendelkezés, amely

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 6041 Kerekegyháza Szent István tér 6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2008. TARTALOMJEGYZÉK A Szervezeti és Működési Szabályzat célja

Részletesebben

Felsőgallai Széchenyi István Általános Iskola

Felsőgallai Széchenyi István Általános Iskola Ápold a múltat, őrizd a jelent, nézz a jövőbe! (Neumann János) A Felsőgallai Széchenyi István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Készült: Tatabánya, 2013. március 31. Módosítva: Tatabánya,

Részletesebben

Kossuth Lajos Általános Iskola 3441 Mezőkeresztes Összekötő út 28 Telefon: 06-49-530-008, Fax: 06-49-530-009 Email: suli2319@miskolc.sulinet.

Kossuth Lajos Általános Iskola 3441 Mezőkeresztes Összekötő út 28 Telefon: 06-49-530-008, Fax: 06-49-530-009 Email: suli2319@miskolc.sulinet. Kossuth Lajos Általános Iskola 3441 Mezőkeresztes Összekötő út 28 Telefon: 06-49-530-008, Fax: 06-49-530-009 Email: suli2319@miskolc.sulinet.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Mezőkeresztes, 2011. Tartalomjegyzék

Részletesebben

BAJZA UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 034895. Szervezeti és Működési Szabályzat BUDAPEST 2013.

BAJZA UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 034895. Szervezeti és Működési Szabályzat BUDAPEST 2013. BAJZA UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 034895 Szervezeti és Működési Szabályzat BUDAPEST 2013. Tartalomjegyzék I. Bevezető 4. oldal II. Az intézmény általános jellemzői II./1. A közoktatási intézmény jellemzői

Részletesebben

FALLER JENŐ SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Várpalota, 2013. március 25.

FALLER JENŐ SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Várpalota, 2013. március 25. FALLER JENŐ SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Várpalota, 2013. március 25. 1 Intézmény neve: Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium Intézmény címe: 8100 Várpalota, Szent

Részletesebben

PUSZTADOBOSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

PUSZTADOBOSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 0 PUSZTADOBOSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015 Tartalomjegyzék A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya... 4 Az intézmény általános jellemzői...

Részletesebben

Bereczki Máté Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

Bereczki Máté Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Bereczki Máté Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. 1 TARTALOM BEVEZETÉS... 5. 1. AZ INTÉZMÉNY SZAKMAI ALAPDOKUMENTUMA... 5. 2. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA... 8. 3. AZ

Részletesebben

I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, FELADATA...3 SZMSZ HATÁLYA...5 AZ INTÉZMÉNY ADATAI...6 III. AZ ISKOLA SZERVEZETI RENDSZERE...8 ...

I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, FELADATA...3 SZMSZ HATÁLYA...5 AZ INTÉZMÉNY ADATAI...6 III. AZ ISKOLA SZERVEZETI RENDSZERE...8 ... Tartalomjegyzék I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, FELADATA...3 SZMSZ HATÁLYA...5 AZ INTÉZMÉNY ADATAI...6 III. AZ ISKOLA SZERVEZETI RENDSZERE...8...8 IV. AZ ISKOLA IRÁNYÍTÁSA, VEZETÉSE...8 V.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ujhelyi Imre Általános Iskola Mosonmagyaróvár, 2015. szeptember 30. Tartalom 1. A szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései, a szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

A Tompa Mihály Református Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

A Tompa Mihály Református Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata A Tompa Mihály Református Általános Iskola 1 A Tompa Mihály Református Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata A Tompa Mihály Református Általános Iskola 2 A TOMPA MIHÁLY REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS

Részletesebben

A REMÉDIUM ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (2009. évi módosítása) 2010.

A REMÉDIUM ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (2009. évi módosítása) 2010. Remédium Általános Iskola és Szakiskola 2800 Tatabánya, Kossuth u. 6. e-mail: remediumiskola@freemail.hu www.remedium.suli.hu A REMÉDIUM ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM: 201529 Cserhátsurány, Szabadság út 28. 2013. Készítette: Bóta Bernadett igazgató Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK, AZ INTÉZMÉNY ADATAI...4 1. A szabályzat

Részletesebben

Fekete István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 1. I. rész

Fekete István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 1. I. rész Fekete István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 1 I. rész A Szervezeti és Működési Szabályzat olyan alapokmány, amely összefoglalja az iskola szervezetére, működésére, a pedagógusok, szülők,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 3 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) CÉLJA, JOGI ALAPJA ÉS HATÁLYA... 3 2. AZ INTÉZMÉNY JELLEMZŐI, JOGÁLLÁSA...

Részletesebben

Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola

Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola A mecseknádasdi Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Program 2015 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 2014. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szervezeti és működési szabályzat A Hajdúdorogi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola SzMSz-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső

Részletesebben

Bátai Hunyadi János Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Bátai Hunyadi János Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Bátai Hunyadi János Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. A szervezeti és működési szabályzat célja A Szervezeti és Működési Szabályzat a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény és

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Budapesti Egyesített Középiskolai Kollégium 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés 4 1. A SZMSZ célja, tartalma 4 2. Jogszabályi háttér 4 3. Az SZMSZ hatálya 5 II. Intézményi

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat 1 Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola OM: 031090 KLIK szervezeti kód: 082046 4030 Debrecen, Szabó Kálmán u. 3-5. Szervezeti és Működési Szabályzat 2015 2 Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola 4030

Részletesebben

SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szentpétery Zsigmond Általános Iskola OM azonosító: 033526 4563 Rohod, Jókai utca 6. Telefon:/fax: 44/584-008 E-mail: rohodiiskola@freemail.hu SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Rohod, 2014. november 25. Dobos

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Pécsi Leőwey Klára Gimnázium 2013. december 10. 1 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 5. oldal 1.1. Az SZMSZ célja, tartalma 5. oldal 1.2. Az SZMSZ hatálya

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. Marcalvárosi Főigazgatóság Kovács Margit Szakképző Iskola OM azonosító: 030523. 9024 Győr Répce u. 2.

Szervezeti és Működési Szabályzat. Marcalvárosi Főigazgatóság Kovács Margit Szakképző Iskola OM azonosító: 030523. 9024 Győr Répce u. 2. 2013 Szervezeti és Működési Szabályzat Marcalvárosi Főigazgatóság Kovács Margit Szakképző Iskola OM azonosító: 030523 9024 Győr Répce u. 2. 1 Tartalom 1. Általános rendelkezések... 5 1.1. A szervezeti

Részletesebben

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. HATVAN, GÉZA FEJEDELEM UTCA 2.

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. HATVAN, GÉZA FEJEDELEM UTCA 2. A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. HATVAN, GÉZA FEJEDELEM UTCA 2. Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 I.1. A NEVELÉSI- OKTATÁSI INTÉZMÉNY... 6 I.1.1. A Szervezeti

Részletesebben

A Kövy Sándor Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2006.

A Kövy Sándor Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2006. A Kövy Sándor Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2006. A Kövy Sándor Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK ELFOGADÁSA ÉS JÓVÁHAGYÁSA A Kövy Sándor Általános Iskola Szervezeti

Részletesebben

Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.)

Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.) 1.532/2013. Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.) Szervezeti és működési szabályzata Intézmény OM - azonosítója: 035391 Intézményvezető: Fehér

Részletesebben

A Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnázium

A Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnázium A Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015-2017 Elfogadás időpontja: 2015. 09.. Bevezetés időpontja: 2015. 10.01. Felülvizsgálat időpontja: 2017.

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat Intézmény neve: V. István Katolikus Szakközépiskola és Gimnázium, Árpád-házi Szent Margit Általános Iskola Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat Intézmény székhelye, címe: 3980 Sátoraljaújhely,

Részletesebben

A Orczy Anna Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat 2015.09.01.

A Orczy Anna Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat 2015.09.01. A Orczy Anna Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 2015.09.01. 1. Az intézmény... 5 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya... 5 1.1.1 A Szervezeti és

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Általános rendelkezések... 6 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogi alapja és hatálya... 6 2.1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

A Nagy Lajos Általános Művelődési Központ. Szervezeti és Működési Szabályzata

A Nagy Lajos Általános Művelődési Központ. Szervezeti és Működési Szabályzata A Nagy Lajos Általános Művelődési Központ Szervezeti és Működési Szabályzata 2009. Készítette: Dudla Erzsébet 1 Az intézmény adatai: I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Elnevezése: Nagy Lajos Általános Művelődési Központ

Részletesebben

Pesterzsébeti. Közgazdasági Szakközépiskola. Szervezeti és. Működési Szabályzata

Pesterzsébeti. Közgazdasági Szakközépiskola. Szervezeti és. Működési Szabályzata A Pesterzsébeti Közgazdasági Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata M ó d o s í t á s : 2 0 1 3. 1 1. Bevezető rész A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25 (1) bekezdésében

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 030500 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA MOSONMAGYARÓVÁR Mosonmagyaróvár, 2013. február Tartalomjegyzék 1. Általános bevezetés... 5 1.1. Általános rendelkezés... 5 1.2. Az

Részletesebben

Intézmény neve: Szabályzat típusa: Intézmény székhelye, címe: 2083 Solymár, Templom tér 26. Pf.: 2. Intézmény OM-azonosítója: 032454.

Intézmény neve: Szabályzat típusa: Intézmény székhelye, címe: 2083 Solymár, Templom tér 26. Pf.: 2. Intézmény OM-azonosítója: 032454. Intézmény neve: Szabályzat típusa: Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi Általános és Művészeti Alapiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Szervezeti és működési szabályzat minta Intézmény székhelye, címe:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Gyula Város Önkormányzatának Alapfokú Oktatási, Művészetoktatási, Sportiskolai és Pedagógiai Szakszolgálati Intézménye SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Tartalomjegyzék I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

AZ OROSZLÁNYI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA

AZ OROSZLÁNYI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA AZ OROSZLÁNYI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ) Érvényes 2013. augusztus 1-től. 2 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ... 5 1.A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ)

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Debreceni Tankerülete 082064 Szilágyi Dániel Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola, Szakiskola 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM. Szervezeti Működési Szabályzat

KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM. Szervezeti Működési Szabályzat Szervezeti Működési Szabályzat 2011 Tartalomjegyzék I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 4 1.1. Az SzMSz személyi hatálya... 4 1.2. Az SzMSz területi hatálya... 4 1.3. Az SzMSz tárgyi hatálya... 4 1.4. Az SzMSz

Részletesebben

Honlap: altisk-tokod.sulinet.hu e-mail cím: hegyeskoiskola@gmail.com

Honlap: altisk-tokod.sulinet.hu e-mail cím: hegyeskoiskola@gmail.com HEGYESKŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA (2531 TOKOD, BÉKE U. 26.) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA O M a z o n o s í t ó : 2 0 1 6 0 3 Jóváhagyta: Kornokovics Attiláné igazgató Hatálybalépés: 2013. szeptember 1. Honlap:

Részletesebben

BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÀLYZAT

BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÀLYZAT BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÀLYZAT Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 1 1. A SZMSZ célja, tartalma... 1 2. Jogszabályi háttér... 1 3. A SZMSZ hatálya...

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Pitypang Sport Óvoda 2092 Budakeszi, Zichy Péter u. 31. Tel. /fax: 06-23/ 451-505 E-mail: postmaster@pitypangovi.t-online.hu OM 032936 Szervezeti és Működési Szabályzata Budakeszi, 2015. február 12. 0

Részletesebben

1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA

1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA í é á ü í ó á í ó ő á ó á ö ó é ő 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA A szervezeti és működési szabályzat határozza meg a Bíborvég

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest XIII. Kerületi Pannónia Német Nemzetiségi Kétnyelvű és Angol Nyelvet Oktató Általános Iskola 1133 Budapest Tutaj u. 7-11. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2015. március 31. Varga Márta

Részletesebben

Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Kékvirág Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Kékvirág Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Kékvirág Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1107 Budapest, Kékvirág u. 5. 2010 Készítette: Béres Péterné óvodavezető 2 Tartalomjegyzék I. Szervezet

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Dankó Pista Egységes Óvoda-Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium 4235 Biri, Mező Imre út 21. E-mail: info@dankop.hu, Tel/Fax: 42/263-137 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Közoktatási Intézménye szervezeti és működési szabályzata

A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Közoktatási Intézménye szervezeti és működési szabályzata A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Közoktatási Intézménye szervezeti és működési szabályzata A módosításokkal egységes szerkezetben 2009. január 26. SZKTT Közoktatási Intézménye SZMSZ Tartalomjegyzék

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Czövek Olivér Református Óvoda 2220 Vecsés, Árpád u. 6. / Fax: 29/357-697 E-mail: refovoda14@gmail.com OM azonosító: 200230 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015 TARTALOMJEGYZÉK A CZÖVEK OLIVÉR REFORMÁTUS

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Iktatószám: 2013-27/266. Komáromi Jókai Mór Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Szabóné dr. Mühlenkampf Erika igazgató Komárom, 2013. szeptember 10. Érvényes: 2013. szeptember 17-től

Részletesebben

szervezeti és működési szabályzata

szervezeti és működési szabályzata Az Áprily Lajos Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola szervezeti és működési szabályzata Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szentendrei Tankerület KLIK 131001 OM azonosító: 032406 Készítette:

Részletesebben

IV.1. A pedagógiai munka ellenőrzése és értékelése... 31 IV.1.1. A Szakközépiskolában folyó szakmai munka belső ellenőrzésének célja... 32 IV.1.2.

IV.1. A pedagógiai munka ellenőrzése és értékelése... 31 IV.1.1. A Szakközépiskolában folyó szakmai munka belső ellenőrzésének célja... 32 IV.1.2. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 3 I.1. Az SZMSZ célja, tartalma... 3 I.2. Jogszabályi háttér... 3 I.3. Az SZMSZ hatálya... 4 I.4. Az SZMSZ elfogadása, jóváhagyása, közzététele... 4 II. AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT DARUS UTCAI MAGYAR- NÉMET KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAPEST, XVIII. KERÜLET DARUS U. 3.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT DARUS UTCAI MAGYAR- NÉMET KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAPEST, XVIII. KERÜLET DARUS U. 3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT DARUS UTCAI MAGYAR- NÉMET KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAPEST, XVIII. KERÜLET DARUS U. 3. Készítette: Bakos Péterné intézményvezető Budapest, 2015. október 12. Tartalom

Részletesebben

A szervezeti és működési szabályzat tartalma, szabályozási köre [a közoktatási törvény 40. (1) bekezdéséhez és az R. 4. (1) bekezdésének r) pontjához]

A szervezeti és működési szabályzat tartalma, szabályozási köre [a közoktatási törvény 40. (1) bekezdéséhez és az R. 4. (1) bekezdésének r) pontjához] A szervezeti és működési szabályzat tartalma, szabályozási köre [a közoktatási törvény 40. (1) bekezdéséhez és az R. 4. (1) bekezdésének r) pontjához] 1. A szervezeti és működési szabályzat az intézmény

Részletesebben

A komáromi Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata

A komáromi Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata A komáromi Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata OM: 031821 A nevelőtestület elfogadta: 2013. március 11. Jóváhagyta:. TARTALOMJEGYZÉK INTÉZMÉNYÜNK SZERVEZETI

Részletesebben

MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM 2014.

MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM 2014. MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM 2014. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A pedagógiai programban megfogalmazott célok elérését, illetve a nevelő-oktató munka eredményes megvalósulását segítő iskolai szervezet, valamint

Részletesebben

Készítette: Erős János igazgató

Készítette: Erős János igazgató SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT K Ö Z P O N T I A L S Ó V Á R O S I M Ű V E L Ő D É S I K Ö Z P O N T Készítette: Erős János igazgató. TARTALOMJEGYZÉK I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI 3 1. Az intézmény

Részletesebben

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... Dankó Pista Egységes Óvoda-Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium, Kollégium és AMI 4235 Biri, Mező Imre út 21., OM szám: 200446 E-mail: info@dankop.hu, Tel/Fax: 42/263-137, www.dankop.hu

Részletesebben

A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium. Szervezeti és Működési Szabályzata 2011.

A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium. Szervezeti és Működési Szabályzata 2011. A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata 2011. 1. I. Bevezetés A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 40. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TELEKI BLANKA KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1095 Budapest, Mester u.23 Telefon/Fax: 215-9254 Levelezési cím: 1450 Budapest, Pf.: 178 E-mail: titkarsag@teleki-bp.sulinet.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KODÁLY ZOLTÁN ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA KOMLÓ, TEMPLOM TÉR 2. TEL / FAX: 72/481-272 E-mail: komlo.kodaly@gmail.com TARTALOMJEGYZÉK 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...6

Részletesebben

AZ ILLYÉS GYULA GIMNÁZIUM ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2040 Budaörs, Szabadság út 162. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

AZ ILLYÉS GYULA GIMNÁZIUM ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2040 Budaörs, Szabadság út 162. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 AZ ILLYÉS GYULA GIMNÁZIUM ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2040 Budaörs, Szabadság út 162. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009 2 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. A szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései... 3 2. Az

Részletesebben

PÓKASZEPETKI FESTETICS KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA SZMSZ. Igazgató

PÓKASZEPETKI FESTETICS KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA SZMSZ. Igazgató PÓKASZEPETKI FESTETICS KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Kovács Árpádné Igazgató 1 Az alábbi Szervezeti és Működési Szabályzatot a Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT S E M M E L W E I S I G N Á C H U M Á N S Z A K K É P Z Ő I S K O L A Hatályba lépés: 2013. szeptember 2. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 2-4. I. BEVEZETÉS 5-6. 1. Az

Részletesebben

MODELL DIVATISKOLA IPARMŰVÉSZETI, RUHA- ÉS BŐRIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA. Szervezeti és Működési Szabályzata

MODELL DIVATISKOLA IPARMŰVÉSZETI, RUHA- ÉS BŐRIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA. Szervezeti és Működési Szabályzata MODELL DIVATISKOLA IPARMŰVÉSZETI, RUHA- ÉS BŐRIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 2013 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 3 1. Az SZMSZ hatálya... 3 2. Intézményi azonosítók... 3 3. Az intézmény tevékenységei...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Székesfehérvári Tankerület 072041 Tartalom SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT... 0 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.1 A szervezeti

Részletesebben

1.A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA

1.A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ELFOGADTA A MIHÁLY DÉNES SZAKKÉPZŐ ISKOLA NEVELŐTESTÜLETE 2011. ÉV SZEPTEMBER HÓ 30. NAPJÁN. 1.A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI

Részletesebben

Györffy István Katolikus Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata. Fenntartó által jóváhagyva: a számú határozat alapján

Györffy István Katolikus Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata. Fenntartó által jóváhagyva: a számú határozat alapján Györffy István Katolikus Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2015 Fenntartó által jóváhagyva: a számú határozat alapján Tartalomjegyzék 1. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI... 4 1.1.

Részletesebben

BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA... 4 1.2

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ)

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ) Suli Harmónia Általános Iskola és Óvoda 8767 Felsőrajk, Szabadság u. 46. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ) Suli Harmónia 2007 Gyermekeket Segítő Alapítvány 2013. március 31. 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TREFORT ÁGOSTON KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ SZAKKÖZÉPISKOLA 1191 BUDAPEST, KOSSUTH TÉR 12. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 5 1.1. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR...5 1.2. INTÉZMÉNYI AZONOSÍTÓK...6

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hajnóczy József Gimnázium, Humán Szakközépiskola és Kollégium 5430. Tiszaföldvár, Kossuth L. út 122. Tel.: 56/470-038 hajnoczy.tiszafoldvar@gmail.com OM 037923 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 187/2/2015.

Részletesebben

MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM 2015.

MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM 2015. MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM 2015. A Móri Táncsics Mihály Gimnázium/Táncsics-Mihály-Gymnasium Moor SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK ELFOGADÁSA ÉS JÓVÁHAGYÁSA A Móri Táncsics Mihály Gimnázium/ Táncsics-Mihály-Gymnasium

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat Szervezeti és működési szabályzat ÁFEOSZ Kereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium 2013 Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 6 1. A SZMSZ célja, tartalma... 6 2. Jogszabályi háttér... 6 Az SZMSZ

Részletesebben

Csontváry Általános- és Alapfokú Művészeti Iskola 8308 Zalahaláp Iskola utca 3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

Csontváry Általános- és Alapfokú Művészeti Iskola 8308 Zalahaláp Iskola utca 3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Csontváry Általános- és Alapfokú Művészeti Iskola 8308 Zalahaláp Iskola utca 3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. - 2 - Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 4 1. A SZERVEZETI ÉS

Részletesebben

Miskolc-Diósgyőri Református Általános Iskola és Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat. 1.példány

Miskolc-Diósgyőri Református Általános Iskola és Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat. 1.példány Miskolc-Diósgyőri Református Általános Iskola és Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 1.példány 1 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 1. Általános rendelkezések... 6 1.1. A Szervezeti és működési

Részletesebben

4220 Hajdúböszörmény, Enyingi T. B. u. 5/a. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. SZEPTEMBER 9.

4220 Hajdúböszörmény, Enyingi T. B. u. 5/a. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. SZEPTEMBER 9. VERESS FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA 4220 Hajdúböszörmény, Enyingi T. B. u. 5/a. OM azonosító: 031 243 Intézmény fenntartója: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Intézmény vezetője: Rózsáné Ócsai Edit megbízott

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. A Drégelyvár Gimnázium Esti Tagozat Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzat. A Drégelyvár Gimnázium Esti Tagozat Szervezeti és Működési Szabályzata Szervezeti és Működési Szabályzat A Drégelyvár Gimnázium Esti Tagozat Szervezeti és Működési Szabályzata A közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, valamint a végrehajtására kiadott,

Részletesebben

Tartalomjegyzék 1 BEVEZETÉS Általános rendelkezések... 6 1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 6 1.

Tartalomjegyzék 1 BEVEZETÉS Általános rendelkezések... 6 1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 6 1. FF 1 Tartalomjegyzék 1 BEVEZETÉS Általános rendelkezések... 6 1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 6 1.2 A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása, megtekintése...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT GÁL FERENC FŐISKOLA SZARVASI GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GYAKORLÓÓVODA, BÖLCSŐDE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szarvas, 2013. Tartalom 1. Általános rendelkezések... 5 1.1. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M

T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A 2 0 1 5 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Egri Farkas Ferenc Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola 3300 Eger Dobó István tér 13.

Egri Farkas Ferenc Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola 3300 Eger Dobó István tér 13. Egri Farkas Ferenc Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola 3300 Eger Dobó István tér 13. Telefon, fax: (36) 310-275 Igazgatói közvetlen telefon: 36/411-072 E-mail: farkaszene@gmail.com Honlap: www.egerzene.hu;

Részletesebben

A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának

A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010 Színmagyarázat: Integrált Pedagógiai Rendszer működtetése Kompetencia alapú oktatás bevezetése (TÁMOP 3.1.4-08/2)

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola 6088 Apostag, Hunyadi u. 9-11. Tel.: 78/428-077 Apostag, 2013. március 30. Jóváhagyta: Dudla Erzsébet intézményvezető Tartalom 1 ÁLTALÁNOS

Részletesebben