A Németvölgyi Általános Iskola SZABÁLYZATA. Budapest Hegyvidék március

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Németvölgyi Általános Iskola SZABÁLYZATA. Budapest Hegyvidék 2013. március"

Átírás

1 A Németvölgyi Általános Iskola SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Budapest Hegyvidék március

2 Németvölgyi Általános Iskola Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Bevezető... 5 Az iskola adatai Az SZMSZ általános rendelkezései, az SZMSZ hatálya Az iskola szervezeti rendszere és irányítása Az iskola szervezete Az iskola közösségei, ezek kapcsolata egymással és a vezetőséggel Az iskolaközösség Az iskolai alkalmazottak (közalkalmazottak) közössége Az iskola vezetési szerkezete A nevelők közösségei A nevelőtestület A nevelők szakmai munkaközösségei Alkalmi feladatokra alakult munkacsoportok A szülők közösségei A tanulók közösségei Az iskola közösségeinek kapcsolattartása Az iskola vezetésének és közösségeinek külső kapcsolatai Az iskola működési rendje A tanórán kívüli foglalkozások Az iskolai könyv és médiatár működése A mindennapi testedzés formái Az iskola dolgozóinak feladatai a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzésében, illetve baleset esetén (intézményi védő óvó előírások) Az iskola dolgozóinak feladatai a tanuló- és gyermekbaleset megelőzésével kapcsolatosan: Az iskola dolgozóinak feladatai tanulóbalesetek esetén A tankönyvellátás rendje Az iskolai hagyományok és a hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok Az iskolában történő reklámozás szabályai Záró rendelkezések / 34

3 Németvölgyi Általános Iskola A Németvölgyi Általános Iskola dokumentumai és azok egymáshoz való viszonya 1. A tartalmi munkát és működést meghatározó helyi szabályok: Alapító okirat Pedagógiai program (helyi tanterv) Szervezeti és Működési Szabályzat Belső szabályzatok Belső ellenőrzési szabályzat Iratkezelési Szabályzat Adatkezelési és Informatikai Biztonsági Szabályzat 2. Munkaügyi, munkajogi helyi szabályok: Közalkalmazotti Szabályzat Gyakornoki Szabályzat Munkabiztonsági és Tűzvédelmi Szabályzat, Tűzriadó terv Házirend 3. Az iskola egyes közösségeiből szerveződő testületek működését meghatározó szabályok: A Németvölgyi Általános Iskola Szülők Tanácsának Szervezeti és Működési Szabályzata A Németvölgyi Általános Iskola Diákönkormányzatának Alkotmánya Az iskolai Diáksportkör Szervezeti és Működési Szabályzata 3 / 34

4 Németvölgyi Általános Iskola A Németvölgyi Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzatának összeállításánál a következő (többször módosított), magasabb szintű jogszabályokat vettük figyelembe: az évi LXXIX. tv. - törvény a közoktatásról, évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről az évi XXXIII. tv. - törvény a közalkalmazottak jogállásáról, a évi XXXVII. törvény a tankönyvellátás rendjéről, a 138/1992 (X. 8.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. tv. végrehajtásáról a közoktatási intézményekben, 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet az oktatási igazolványokról, 202/2012. (VII. 27.) Korm. Rendelet A Klebelsberg Intézményfenntartó Központról, a 11/1994 (VI. 8.) MKM rendelet a nevelő oktatási intézmények működéséről, 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról, 16/2013. (II. 28.) EMMI rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről a 388/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet a közalkalmazotti pályázatnak a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv honlapján történő közzétételére vonatkozó részletes szabályokról, évi CXCV. törvény az államháztartásról, 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról. 4 / 34

5 Németvölgyi Általános Iskola Bevezető Az iskola adatai Az iskola neve: Németvölgyi Általános Iskola Telephelye: 1126 Budapest, Németvölgyi út Székhelye: 1126 Budapest, Németvölgyi út Tel: ; Fax: ; Fenntartója: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1123 Budapest XII. kerület Hertelendy u. 13. KLIK azonosító: Működtetője a Budapest XII. kerület Hegyvidék Önkormányzata 1123 Budapest, Böszörményi út Alapfeladata: 8 évfolyamos alapfokú, általános iskolai nevelés oktatás Alapítás éve: 1932 Az alapítás az évi XXXIII. törvény 10. alapján történt. Alapító okiratának száma: XII/PH/9 Az alapító okirat elfogadó határozatainak száma: 66/1994 (II. 17.) Bp. XII. ker. Ök. határozat Módosítva: a 405/1996. (XII.12.) XII. ker. Kt. h.; a 371/1997. (VII. 31.) Bp. Főv. XII. ker. Kt. h.; a 75/1998. (III. 12.) Bp. Főv. XII. ker. Kt. h.; a 263/2000. (XI. 16.) Bp. Főv. XII. ker. Kt. h.; a 87/2001. (III. 22.) Bp. Hegyv. XII. ker. Kt. h.; a 168/2002. (VII. 18.) Bp. Hegyv. XII. ker. Kt. h.; a 233/2003. (VII. 17.) Bp. Hegyvidék XII. ker. Kt.; a 80/2004. (IV. 15.) Bp. Hegyvidék XII. ker. Kt.; a 168/2005. (VII. 28.) Bp. Hegyvidék XII. ker. Kt. h. és a 127/2007. (VI. 12.) Bp. XII. ker. Hegyvidék Kt. h.; a 115/2008. (VI. 12.), a 117/2009. (VI. 12.), a 67/2009. V. 14.) és a 185/2009. IX. 17.); a 282/201. (XII. 09.) és az 50/2011. (IV. 28.) Bp. XII. ker. Hegyvidéki Önk. Kt. számú határozatokkal. A hatályos alapító okirat kelte: április 28. OM azonosító száma: Törzskönyvi azonosító száma: Jogállása: önálló jogi személy A költségvetési szerv típus szerinti besorolása: A tevékenységének jellege alapján: közszolgáltató költségvetési szerv A közszolgáltató szerv fajtája szerint: közintézmény Az iskola pecsétjének leírása: Az iskola pecsétje kör alakú, melynek külső peremén a NÉ- METVÖLGYI ÁLTALÁNOS ISKOLA KLIK XII. TENKERÜLET Bp. Németvölgyi út 46. szöveg, közepén a magyar nemzeti címer található. Szakágazati besorolás: Az iskola honlapjának címe: 5 / 34

6 Németvölgyi Általános Iskola 1. Az SZMSZ általános rendelkezései, az SZMSZ hatálya 1.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: SZMSZ) célja, hogy meghatározza az iskola alapító okiratában meghatározott feladatokhoz rendelten a működésének szervezeti kereteit, előírja a működés szabályait, meghatározza az egyes szervezeti egységek belső kapcsolatait, jogosítványait, hatásköreit, az azokhoz tartozó felelősségi köröket, az ellenőrzés feladatait, formáit Az iskola jogi személy A Németvölgyi Általános Iskola szervezeti felépítésére és működésére vonatkozó szabályzatot az iskola igazgatójának előterjesztése alapján a nevelőtestület március 14-én fogadta el. Az elfogadáskor a jogszabályban meghatározottak szerint egyetértési jogot gyakorolt a diákönkormányzat és a Szülők Tanácsa Jelen szabályzat április 1-én lép hatályba és ezzel egyidejűleg az ezt megelőző szervezeti és működési szabályzat hatályát veszti A szervezeti és működési szabályzat és a mellékletekben szereplő egyéb belső szabályzatok betartása az iskola minden dolgozójára és tanulójára, valamint az iskolában ideiglenesen tartózkodókra nézve kötelező A közalkalmazott, a tanuló, a szülő az iskolai élet bármely területével kapcsolatban tájékoztatást kérhet. A kérés közlésétől számított 10 munkanapon belül arra érdemi választ kell kapjon. A választ külön kérésre írásban kell elkészíteni. 2. Az iskola szervezeti rendszere és irányítása 2.1. Az iskola szervezete Az iskola vezetője Az iskola egyszemélyi felelős vezető az igazgató, akit a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (továbbiakban KLIK) elnöke bíz meg a vezetői feladatok ellátásával. Vezetői megbízása határozott időre szól. Az igazgató felett a jogviszony létesítése, megszüntetése és a fegyelmi ügyeket kivéve a munkáltatói jogokat a XII. kerület Tankerület igazgatója gyakorolja. Az igazgató magasabb vezető beosztású közalkalmazott, megbízása pályázat útján történik. A vezetői megbízásra benyújtott pályázatot véleményezi a nevelőtestület, a Szülők Tanácsa és az iskolai Diákönkormányzat. A pályázatot és az arról a véleményezők által kialakított véleményeket az iskola honlapján közzé kell tenni. Az igazgató munkáját a magasabb jogszabályok, a fenntartó, valamint az iskola belső szabályzatai által előírtak szerint végzi Az iskola igazgatósága Az iskola igazgatóságát az igazgató, valamint közvetlen munkatársai alkotják. Az igazgató közvetlen munkatársait az alábbi vezető beosztású dolgozók alkotják: az igazgatóhelyettesek (két fő) Az igazgató munkáját igazgatóhelyettesek segítik. Az igazgatóhelyettesek megbízását - a tantestület véleményének kikérésével - az igazgató adja. 6 / 34

7 Németvölgyi Általános Iskola Igazgatóhelyettes csak az iskola határozatlan időre kinevezett pedagógusa lehet. Az igazgatóhelyettesi megbízás az igazgatói megbízás időtartamával megegyező, határozott időre, legfeljebb öt évre szól. Az igazgatóhelyettesek és a többi vezető beosztású dolgozó munkáját munkaköri leírások, valamint az igazgató közvetlen irányítása alapján végzik. Az igazgatót távollétében teljes jogkörrel az általános igazgatóhelyettes helyettesíti. Amennyiben az általános igazgatóhelyettes is távol van a helyettesi feladatokat az alsós igazgatóhelyettes, akadályoztatása esetén az iskolában tartózkodó egyik munkaközösség-vezető látja el. A helyettesítő vezető hatásköre az operatív ügyekben való eljárásra terjed ki, kötelezettségvállalásra csak az iskola igazgatója a KLIK XII. kerület Tankerület jóváhagyásával kerülhet sor. A nem vezető beosztású ügyeletes közalkalmazott hatásköre kiterjed: az iskola működésével és a gyermekek, tanulók biztonságának megóvásával összefüggő, azonnali döntést igénylő ügyekre. Az igazgatóság rendszeresen hetente egyszer, illetve igény szerint tart megbeszélést az aktuális feladatokról. Az igazgatóság megbeszéléseit az igazgató vezeti Az iskolavezetőség Az iskolavezetőség tagjai: igazgató, igazgatóhelyettesek, a szakmai munkaközösségek vezetői, a diákönkormányzat vezetője, a közalkalmazotti tanács vezetője. Az igazgató az iskola vezetőségének üléseire tanácskozási joggal meghívhatja a Szülők Tanácsának elnökét, illetve az iskolában működő szakszervezetek képviselőit. Az iskola vezetősége az iskolai élet egészére kiterjedő konzultatív, véleményező és javaslattevő joggal rendelkezik. Az iskola vezetősége rendszeresen, havonta egyszer tart megbeszélést aktuális feladatokról. A megbeszélésekről írásban emlékeztető készülhet. A megbeszéléseket az igazgató készíti elő és vezeti. Az iskola vezetőségének tagjai a belső ellenőrzési szabályzatban foglaltak szerint ellenőrzési feladatokat is ellátnak. A belső ellenőrzési szabályzatot az SZMSZ melléklete tartalmazza Az iskola dolgozói Az iskola dolgozóit a magasabb jogszabályok előírásai és a fenntartó engedélyezése alapján megállapított munkakörökre az iskola igazgatója alkalmazza. Közalkalmazotti jogviszony három hónapos próbaidő kikötése mellett csak pályázat alapján létesíthető. Azon dolgozók esetében, akikre a törvény gyakornoki idő megállapítását írja elő, az SZMSZ mellékletében szereplő Gyakornoki Szabályzat előírásait kell követni. 7 / 34

8 Németvölgyi Általános Iskola Az iskola minden közalkalmazottja munkaköri leírás szerint látja el feladatát. A munkaköri leírások tartalmazzák az egyes munkakörökhöz kapcsolódó feladatokat, hatásköröket, jogosultságokat, alá és fölérendeltségi viszonyokat, kötelezettségeket. A munkaköri leírások elkészítése az igazgató feladata. A munkaköri leírásokat az igazgató egyoldalúan is módosíthatja Az iskola szervezeti egységei Az iskola szervezeti egysége Az egység élén álló felelős beosztású dolgozó felső tagozat általános igazgatóhelyettes alsó tagozat, napközi otthon alsós igazgatóhelyettes Az iskolában 1-8. osztályig tagozatként, logopédiai osztályok működnek. A logopédiai tagozat munkáját az igazgató elvi irányítása mellett az alsós igazgatóhelyettes vezeti. 3. Az iskola közösségei, ezek kapcsolata egymással és a vezetőséggel 3.1. Az iskolaközösség Az iskolaközösséget az alkalmazottak, a szülők és a tanulók alkotják Az iskolaközösség tagjai érdekeiket, jogosítványaikat az e fejezetben felsorolt közösségek révén és módon érvényesíthetik Az iskolai alkalmazottak (közalkalmazottak) közössége Az iskolai alkalmazottak közössége az iskolával közalkalmazotti jogviszonyban álló munkavállalókból tevődik össze Az iskolai közalkalmazottak jogait és kötelességeit, juttatásait, valamint iskolán belüli érdekérvényesítési lehetőségeit a magasabb jogszabályok (Mt., Kjt. és az ezekhez kapcsolódó rendeletek) valamint az intézmény Közalkalmazotti Szabályzata és (amennyiben ilyen létezik) a Kollektív Szerződése rögzíti. 8 / 34

9 Németvölgyi Általános Iskola 3.3. Az iskola vezetési szerkezete Partnerek Fenntartó Szülők Tanácsa Adminisztráció Igazgató Igazgatóság Iskolavezetőség Általános igazgatóhelyettes Alsós igazgatóhelyettes Szaktanárok Tanítók és napközis nevelők T a n u l ó k é s k ö z a l k a l m a z o t t a k T a n u l ó k é s k ö z a l k a l m a z o t t a k 3.4. A nevelők közösségei A nevelőtestület A nevelőtestület tagja az iskola valamennyi pedagógus-, illetve a pedagógus munkát közvetlenül segítő munkakört betöltő alkalmazottja. A nevelőtestület a magasabb jogszabályokban megfogalmazott döntési jogkörökkel rendelkezik. A nevelőtestület az alábbi jogköreit adja át más szervezeti egységeknek: a tanulók továbbhaladásának engedélyezése az osztályban tanítók közössége; a tanulók magatartása és szorgalmának értékelése az osztályban tanítók közössége. A fenti döntéseket az osztályozó értekezleten kell meghozni. A döntésekről az igazgatóhelyettesek a félévi illetve év végi értekezleteken tájékoztatják a nevelőtestületet. A tanuló javítóvizsgára bocsátásának kettőnél több elégtelen osztályzat esetén történő engedélyezését csak a nevelőtestület engedélyezheti. A nevelőtestület véleményét ki kell kérni a magasabb jogszabályokban megfogalmazott esetekben. A nevelőtestület véleményt nyilváníthat, vagy javaslatot tehet az iskola működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben. Egy tanév során a nevelőtestület az alábbi értekezleteket tartja: alakuló értekezlet tanévnyitó értekezlet 9 / 34

10 Németvölgyi Általános Iskola tanévzáró értekezlet egy alkalommal nevelési értekezlet. A nevelőtestület félévi és év végi osztályozó értekezletet tart - külön az alsó és külön a felső tagozat - a tanulók továbbhaladásának eldöntése érdekében. Az osztályozó konferenciáról jegyzőkönyv nem készül. Rendkívüli nevelőtestületi értekezletet kell összehívni, ha a nevelőtestület tagjainak 20 %-a kéri, illetve ha az iskola igazgatója vagy vezetősége ezt indokoltnak tartja. A magasabb jogszabályokban megfogalmazottak szerint: a nevelőtestületi értekezlet akkor határozatképes, ha azon tagjainak több mint 50 százaléka jelen van, a nevelőtestület döntéseit nyílt szavazással, egyszerű többséggel hozza. A nevelőtestület személyi kérdésekben - a testület többségének kérésére - titkos szavazással is dönthet. A nevelőtestületi értekezletekről jegyzőkönyvet illetve emlékeztetőt kell vezetni. A testületi értekezletekre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni akkor, ha az aktuális feladatok miatt csak a testület egy része vesz részt egy-egy értekezleten. Ilyenek: egy osztályban tanítók értekezlete, alsó, illetve felső tagozat nevelőinek értekezlete, A nevelők szakmai munkaközösségei Az iskolában az alábbi szakmai munkaközösségek működnek: a) alsós munkaközösség (tagjai: az alsó tagozaton tanítók és a napközis foglalkozásokat vezető pedagógusok) b) társadalomtudományi munkaközösség (tagjai: a magyar nyelv és irodalom, az idegen nyelv, a történelem, az ének-zene, a rajz tárgyakat oktató nevelők) c) természettudományos munkaközösség (tagjai: a matematika, a fizika, a kémia, az informatika, a földrajz, a biológia, a természetismeret, a testnevelés és a gyógytestnevelés tárgyakat oktató nevelők) d) idegen nyelvi munkaközösség (tagjai: az idegen nyelvet oktató tanári és tanítói idegen nyelvi speciálkollégiumi végzettséggel rendelkező pedagógusok) e) osztályfőnöki munkaközösség (tagjai: valamennyi osztályfőnök és osztályfőnök-helyettes) f) napközis munkaközösség (tagjai: a napközis munkakörben foglalkoztatottak) 10 / 34

11 Németvölgyi Általános Iskola A szakmai munkaközösségek a magasabb jogszabályokban megfogalmazott jogkörökkel rendelkeznek. A szakmai munkaközösségek feladatai a szakterületükön belül: szakmai módszertani kérdésekben segítik az iskola munkáját, részt vesznek az iskolai oktató-nevelő munka belső fejlesztésében (tartalmi és módszertani korszerűsítés), egységes követelményrendszer kialakítása: a tanulók ismeretszintjének folyamatos mérése, értékelése, pályázatok, tanulmányi versenyek kiírása, szervezése, lebonyolítása, magasabb szintű szaktárgyi versenyekre felkészítés, szervezik a pedagógusok továbbképzését (a továbbképzési tervvel összhangban), segítséget nyújtanak a nevelők önképzéséhez, összeállítják a javító, osztályozó és különbözeti vizsgák tételsorait, ezeket értékelik, javaslatot tesznek és véleményezik a költségvetésben rendelkezésre álló szakmai előirányzatok felhasználására, segítik a pályakezdő és az újonnan érkező pedagógusok munkáját, megválasztják a munkaközösség vezetőjét, segítséget nyújtanak a munkaközösség-vezetőjének az éves munkaterv, valamint a munkaközösség tevékenységéről készülő elemzések, értékelések elkészítéséhez, részt vesznek éves munkaterv szerint az iskolában folyó szakmai munka értékelésében és ellenőrzésében. A munkaközösség vezetője részt vesz a munkaközösségébe tartozó pedagógusok értékelésében. segítik a pedagógus munkakörben foglalkoztatottak szakmai munkáját. A szakmai munkaközösség az iskola pedagógiai programja, munkaterve és a munkaközösség tagjainak javaslatai alapján összeállított, egy tanítási évre szóló munkaterv szerint tevékenykedik. A szakmai munkaközösség munkáját a munkaközösség-vezető irányítja. A munkaközösség vezetőjét az igazgató egyetértésével a munkaközösség tagjai választják. A munkaközösség-vezetők munkájukat az SZMSZ mellékletében található munkaköri leírásuk alapján végzik Alkalmi feladatokra alakult munkacsoportok Az iskolai munka egyes aktuális feladatainak megoldására a tantestület tagjaiból munkacsoportok alakulhatnak a nevelőtestület vagy az igazgatóság döntése alapján. Amennyiben az alkalmi munkacsoportot az igazgatóság hozza létre, erről tájékoztatnia kell a nevelőtestületet. Az alkalmi munkacsoportok tagjait vagy a nevelőtestület választja, vagy az igazgató bízza meg. 11 / 34

12 Németvölgyi Általános Iskola A csoport munkájának végeztével (a feladat megvalósulásával) automatikusan megszűnik. Az alkalmi munkacsoportok, illetve bizottságok vezetőt választanak, aki köteles a nevelőtestület által meghatározott időpontban és tartalommal a nevelőtestület tájékoztatni a végzett munkáról A szülők közösségei Az iskolában a szülőknek az oktatási törvényben meghatározott jogaik érvényesítésére, kötelességük teljesítése érdekében szülői munkaközösségek (SZMK) működnek Az osztályok szülői munkaközösségeit az egy osztályba járó tanulók szülei alkotják Az osztályok szülői munkaközösségei a szülők köréből a következő tisztségviselőket választják: elnök elnökhelyettes Az osztályok szülői munkaközösségei kérdéseiket, véleményeiket, javaslataikat a választott osztály szülői munkaközösségének elnöke vagy az osztályfőnök segítségével juttatják el az iskolavezetőséghez Az iskolai szülői munkaközösség legmagasabb szintű döntéshozó szerve a Szülők Tanácsa. A Szülők Tanácsának munkájában az osztályok szülői munkaközösségének elnökei vesznek részt. Az osztályt a választmányban szükség esetén az osztály szülői munkaközösségének elnökhelyettese is képviselheti. Az iskolai Szülők Tanácsa a szülők javaslatai alapján megválasztja a Szülők Tanácsának alábbi tisztségviselőjét: elnök elnökhelyettes A Szülők Tanácsának elnöke közvetlenül az iskola igazgatójával tart kapcsolatot. A Szülők Tanácsának értekezlete akkor határozatképes, ha azon az érdekeltek több mint 50 százaléka jelen van, döntéseit nyílt szavazással, egyszerű többséggel hozza. A Szülők Tanácsát az iskola igazgatójának tanévenként legalább három alkalommal össze kell hívnia, és itt tájékoztatást kell adnia az iskola munkatervéről, a tanulók által elért eredményekről, a gyerekek fejlődéséről, az iskola feladatairól, tevékenységéről A Szülők Tanácsát az alábbi jogok illetik meg: megválasztja saját tisztségviselőit, megválasztja a szülők képviselőit az intézményi tanácsba (amennyiben azt létre kívánják hozni), kialakítja saját működési rendjét, 12 / 34

13 Németvölgyi Általános Iskola az iskolai munkatervhez igazodva elkészíti saját munkatervét, képviseli a szülőket az oktatási törvényben megfogalmazott jogaik érvényesítésében, véleményezi az iskola pedagógiai programját, házirendjét, munkatervét, valamint az SZMSZ azon pontjait, amelyek a szülőkkel, illetve a tanulókkal kapcsolatosak, egyetértési jog az SZMSZ és Házirend vonatkozásában, ezek: a minisztériumi tankönyvjegyzékén nem szereplő tankönyvek rendelése, a legmagasabb beszerzési ár a megrendelt tankönyvek vonatkozásában, tankönyvellátási szerződés megkötése, a szociális támogatásának elvei, a tanuló betegség miatti mulasztása esetén a szülők által igazolható napok száma és megoszlása, a tanulóknak az iskolában és ünnepélyeken való öltözködése (ünnepi viselet), a térítéses foglakozások esetén a maximális térítési díj mértéke, az osztálykirándulások maximális önköltsége, a tanulói fegyelmi tárgyalást megelőző egyeztetési eljárás szabályainak kialakításában. véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a szülőkkel és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben A tanulók közösségei Az azonos évfolyamra járó, közös tanulócsoportot alkotó tanulók osztályközösséget alkotnak. Az osztály tagjai közül megválasztja az osztály diákönkormányzati vezetőjét. Az osztály diákönkormányzati vezetőjének megbízása egy tanévre szól, de a közösség e megbízást meghosszabbíthatja. Az osztályközösség megválasztja tagjaiból a két diákönkormányzati képviselőt (küldött) az iskolai diákönkormányzat vezetőségébe A tanulók közös tevékenységük megszervezésére diákköröket hozhatnak létre. Az iskolában működő diákköröket és azoknak az iskolával való kapcsolatát a Házirend tartalmazza. A diákkörök - tagjaik közül - egy-egy képviselőt választhatnak az iskolai diákönkormányzat vezetőségébe. 13 / 34

14 Németvölgyi Általános Iskola A tanulók, a tanulóközösségek és a diákkörök érdekeinek képviseletét az iskolai diákönkormányzat látja el. Az iskolai diákönkormányzat vezetőségének tagjai az osztályok diák-önkormányzati küldöttei. A diákönkormányzat vezetősége saját tagjaiból az alábbi tisztségviselőket választja: elnök elnökhelyettes Az iskolai diákönkormányzat jogosítványait az iskolai diákönkormányzat vezetősége érvényesíti. A diákönkormányzat előzetes felhatalmazása alapján konkrét esetekben az érdekérvényesítést a diákönkormányzatot segítő tanár is elláthatja Az iskolai diákönkormányzat a magasabb jogszabályokban megfogalmazott jogkörökkel rendelkezik. Az iskolai diákönkormányzat tevékenységét saját szervezeti és működési szabályzata "alkotmánya" szerint folytatja. Az iskolai diákönkormányzat munkáját segítő nevelőt, a diákönkormányzat vezetőségének javaslata alapján, a nevelőtestület egyetértésével az igazgató bízza meg Az iskolai diákönkormányzat működéséhez szükséges feltételeket az iskola vezetője biztosítja. Ezen belül: rendelkezésre bocsátja az iskola helyiségeit, biztosítja a diákönkormányzat működéséhez szükséges eszközöket, költségvetési támogatást biztosít a diákönkormányzat működéséhez szükséges és az általa szervezett programok lebonyolításához A tanulók fegyelmi eljárásának szabályai Azzal a tanulóval szemben, aki vétkesen és súlyosan megszegi kötelezettségeit, fegyelmi eljárás kezdeményezhető. A fegyelmi eljárás célja a tanuló viselkedésének pozitív befolyásolása, az okozott sérelem orvoslása, a további kötelezettségszegés megakadályozása Fegyelmi eljárás csak azzal a tanulóval szemben kezdeményezhető, aki a fokozatosság elvének megfelelően már nevelőtestületi megrovásban részesült, vagy kirívóan súlyos, közösségellenes magatartást tanúsított (súlyosan agresszív viselkedés) Fegyelmi eljárás megindítására a nevelőtestület tehet javaslatot. A fegyelmi eljárás megindításáról az igazgató dönt A fegyelmi eljárás megindítása előtt egyeztető eljárás kezdeményezhető. Az egyeztető eljárást kezdeményezheti az érintett tanuló, (szülő), az igazgató. Az egyeztető eljárás lefolytatására akkor van lehetőség, ha azzal a tanuló (szülő) egyetért. Az egyez- 14 / 34

15 Németvölgyi Általános Iskola tető eljárás lefolytatására az igazgató kéri fel a nevelőtestület egy olyan tagját, aki nem érintett az adott ügyben. Az egyeztető eljárásba be lehet vonni az oktatásügyi közvetítői szolgálat közvetítőjét Amennyiben az egyezető eljárás valamely oknál fogva meghiúsult, vagy nem járt eredménnyel, fegyelmi tárgyalást kell tartani. A fegyelmi tárgyalást az iskolában kell lefolytatni. A szükséges feltételekről (elkülönített, a tárgyalásra alkalmas terem, a jegyzőkönyv vezetéséhez szükséges eszközök, stb.) biztosítása az igazgató feladata A fegyelmi eljárás lefolytatására, az igazgató a nevelőtestület javaslata alapján, a tagjaiból álló háromfős bizottságot hoz létre, melynek egyik tagja ellátja az elnöki feladatokat. Az elnök felelős a fegyelmi eljárás törvényi előírásoknak megfelelő lefolytatásáért. A fegyelmi tárgyalást az elnök vezeti. A tárgyalásról szabályos jegyzőkönyvet kell felvenni, melynek elkészíttetéséért az elnök a fellelős A fegyelmi tárgyaláson meg kell hallgatni minden olyan résztvevőt, akinek az ügy kimenetelére hatása volt. A kiskorú gyermek meghallgatására meg kell hívni annak szülőjét. A meghallgatáson jelen lehet és véleményt nyilváníthat az iskolai diákönkormányzat képviselője A fegyelmi eljárás megszüntetéséről, lezárásáról, a tanuló fegyelmi büntetésről a bizottság dönt. A fegyelmi döntést határozatba kell foglalni és szóban a tárgyalás lezárásakor ki kell hirdetni. A határozatot írásban kell megküldeni a tanulónak (szülőnek), felhívva a figyelmet a jogorvoslati élehetőségekre Az iskola közösségeinek kapcsolattartása Az igazgatóság és a nevelőtestület A nevelőtestület különböző közösségeinek kapcsolattartása az igazgató segítségével a megbízott pedagógusvezetők és a választott képviselők útján valósul meg. A kapcsolattartás fórumai: az igazgatósági ülés az iskolavezetőségi ülései a különböző értekezletek megbeszélések E fórumok időpontját az iskola munkaterve határozza meg. Az igazgatóság az aktuális feladatokról a tanári szobában elhelyezett hirdetőtáblán, valamint írásbeli tájékoztatókon keresztül értesíti a nevelőket. 15 / 34

16 Németvölgyi Általános Iskola Az iskolavezetőség tagjai kötelesek: az iskolavezetőség ülése után tájékoztatni az irányításuk alá tartozó pedagógusokat az ülés döntéseiről, határozatairól. az irányításuk alá tartozó pedagógusok kérdéseit, véleményét, javaslatait közvetíteni az igazgatóság, az iskolavezetőség felé. A nevelők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy munkaköri vezetőjük, illetve választott képviselőik útján közölhetik az igazgatósággal, az iskola vezetőségével és a Szülők Tanácsával A Szülők Tanácsa kapcsolatai A Szülők Tanácsa az iskola közösségeivel a Tanács teljes jogú tagjain és a meghívottakon keresztül tartja a kapcsolatot. A Szülők Tanácsának tagjai rendszeres időközönként tájékoztatják az őket megválasztó szülői közösséget a Tanács tevékenységéről, az általuk képviselt közösség kérdéseit, véleményét, javaslatait a Tanács tevékenységével kapcsolatban a Tanácsnak a felvetést követő ülésén a Tanács elé tárják. A Szülők Tanácsának ülésein állandó meghívottként részt vesz az iskola igazgatója A nevelők és szülők kapcsolattartása Az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról az igazgató - a Szülők Tanácsának ülésén - a földszinten elhelyezett hirdető táblán keresztül - az alkalmanként megjelenő írásbeli tájékoztatón keresztül az osztályfőnökök - az osztályszülői értekezleten tájékoztatják a szülőket. A tanulók egyéni haladásával kapcsolatos tájékoztatásra az alábbi fórumok szolgálnak: családlátogatások, szülői értekezletek, fogadóórák, nyílt napok, írásbeli tájékoztatók az ellenőrző könyvben, illetve üzenő füzetben, levél. A szülői értekezletek és fogadóórák időpontját az iskolai éves munkaterv tartalmazza. 16 / 34

17 Németvölgyi Általános Iskola A szülők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg, vagy választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola igazgatóságával, a nevelőtestülettel vagy a Szülők Tanácsával. A szülők és más érdeklődők az iskola pedagógiai programjáról, szervezeti és működési szabályzatáról és házirendjéről az iskola igazgatójától, igazgatóhelyetteseitől az iskolai munkatervben évenként meghatározott igazgatói, igazgatóhelyettesi fogadóórákon kérhetnek tájékoztatást. Az iskola pedagógiai programja nyilvános, minden érdeklődő számára elérhető és megtekinthető. A pedagógiai program egy-egy elektronikus példánya a következő személyeknél, illetve intézményeknél található meg: az iskola fenntartójánál, az iskola irattárában, az iskola könyvtárában, az iskola titkárságán (nyomtatva is). Az iskolai dokumentumokkal (PP, SZMSZ, Házirend, stb.) kapcsolatosan további tájékoztatást kaphatnak az érdeklődők előzetesen egyeztetett időpontokban az igazgatótól, igazgatóhelyettesektől A munkaközösségek belső kapcsolatai Az iskolában dolgozó munkaközösségek tagjai együttműködnek az iskola pedagógiai programjának végrehajtása érdekében, ezen felül kiemelt kapcsolatot tartanak: az iskola pedagógiai programjában megfogalmazott célok elérése érdekében szoros kapcsolatot tartanak egymással, az osztályfőnöki munkaközösség az iskola gyermek- és ifjúságvédelmi felelősével, a természettudományos munkaközösség a környezetvédelmi munkacsoporttal, az alsós munkaközösség a napközis munkaközösséggel és a körzetünkben található óvodákkal A munkaközösségek külső kapcsolatai A munkaközösségek az alábbi, iskolán kívüli szervezetekkel tartanak kapcsolatot: a Hunniareg Pedagógiai Szolgáltató Intézet Budai Szolgáltató központjával, az iskola körzetébe tartozó óvodákkal, a XII. kerületi Nevelési Tanácsadóval, a XII. kerületi középiskolákkal, az I. sz. Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői Bizottsággal, A Beszédvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottsággal, A Fekete István Általános Iskola logopédiai tagozatával. 17 / 34

18 Németvölgyi Általános Iskola A kapcsolattartásért a munkaközösség-vezető a felelős, aki a kapcsolatok alakulásáról évente legalább két alkalommal, illetve szükség szerint beszámol az igazgatónak A kapcsolattartás formái A munkaközösségek kapcsolattartásában az alábbi formákat részesítjük előnyben: értekezletek, megbeszélések, beszámolók, közös programok, (erdei iskola, akadályversenyek, bemutató órák, stb.) bemutató órák, belső továbbképzések, tanulmányi versenyek szervezése, lebonyolítása A kapcsolatok tartalma A kapcsolatok az alábbi tartalmi elemekre épülnek: tantárgyi koncentráció, ökológiai szemlélet kialakítása, egységes nevelői ráhatás elvének érvényesítése, az egységes követelmények biztosítása, az iskolai és munkaközösségi munkatervek összehangolása, az alsó-felső átmenet zökkenőmentessé tétele. 4. Az iskola vezetésének és közösségeinek külső kapcsolatai 4.1. Az iskolai munka megfelelő szintű irányításának érdekében az iskola igazgatóságának állandó munkakapcsolatban kell állnia a következő intézményekkel: Partner A kapcsolat tartalma Felelős XII. kerületi Tankerület Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 1126 Budapest, Böszörményi út XII. kerületi Polgármesteri Hivatal Oktatási és Közművelődési Iroda 1126 Budapest, Böszörményi út Tel.: , Fax.: a Fővárosi Pedagógiai Intézet 1088 Budapest, Vas u. 10. Tel./Fax.: /144 fenntartói szakmai irányítás közoktatás-irányítás, elsőfokú hatóság, szociális ellátás a működési feltételek szakmai segítség, továbbképzés igazgató igazgató, gyermek- és ifjúságvédelmi felelős igazgató igazgató, munkaközösség-vezetők 18 / 34

19 Németvölgyi Általános Iskola Hunniareg Pedagógiai Intézet Budai Módszertani Központ szakmai segítés, támogatás, mérés 19 / 34 igazgató, munkaközösség-vezetők XII. kerületi Igazgatói Kamara vezetői-szakmai fórum igazgató XII. kerületi Szabadidő és Sportközpont 1122 Budapest, Városmajor u. 29. Tel: XII. kerületi Nevelési Tanácsadó 1124 Budapest, Böszörményi u. Tel.: Budapest Hegyvidék XII. kerületi Gyámhivatal 1126 Böszörményi út 40. Tel: Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Gyermekjóléti Szolgálat Solti György Zeneiskola 1125 Budapest, Moszkva tér 20. Tel.: Mackós Óvoda 1126 Budapest, Németvölgyi út 46. Tel: ; Zölderdő Óvoda 1125 Budapest, Szilágyi E. fasor 26. Tel.: XII. kerületi Iskola-egészségügyi Szolgálat (iskolaorvos, védőnő) 1124 Budapest, Böszörményi út. 42. sportversenyek, úszásoktatás szakszolgálat hatósági intézkedés a tanulóval kapcsolatban intézkedés a tanuló szociális problémáinak megoldásához hangszeres zeneoktatás segítése beiskolázás logopédiai osztályok beiskolázása logopédiai vizsgálatok a tanulók egészségügyi felügyelete, vizsgálata 4.2. A munkakapcsolat megszervezéséért, irányításáért az igazgató a felelős. igazgató testnevelők igazgató, alsós igazgatóhelyettes igazgató gyermek- és ifjúságvédelmi felelős igazgató gyermek- és ifjúságvédelmi felelős, osztályfőnökök igazgató igazgató, alsós igazgatóhelyettes igazgató alsós igazgatóhelyettes igazgató osztályfőnökök gyermek- és ifjúságvédelmi felelős 4.3. A tanulók veszélyeztetettségének megelőzése, valamint a gyermek és ifjúságvédelmi feladatok eredményesebb ellátása érdekében az iskola gyermek és ifjúságvédelmi felelőse rendszeres kapcsolatot tart fenn a Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat Gyermekjóléti Szolgálatával, illetve Népjóléti Irodájával. A gyermek és ifjúságvédelmi felelős munkáját a gyermekvédelmi törvény előírásai szerint, munkaköri leírás alapján végzi. A munkakapcsolat felügyeletéért az igazgató a felelős Amennyiben az iskola, a tanulót veszélyeztetető okokat pedagógiai eszközökkel nem tudja megszüntetni, vagy a tanulók közösség védelme érdekében arra szükség van, segítséget kérhet a XII. kerületi Gyermekjóléti Szolgálattól, illetve az oktatásügyi közvetítő szolgálattól. A segítség kéréséről gyermek- és ifjúságvédelmi felelős javaslata alapján az igazgató dönt.

20 Németvölgyi Általános Iskola 4.5. Az iskola helyiségeit használhatják - évenként meghatározott rend szerint - a Solti György Zeneiskola oktatói és tanulói A nevelők szakmai munkájának segítéséért, fejlesztéséért az iskolában működő szakmai munkaközösségek közül az alábbiak kapcsolódnak be a kerületi szakmai munkaközösségek munkájába: alsós munkaközösség, napközis munkaközösség, természettudományi munkaközösség, társadalomtudományi munkaközösség, idegen nyelvi munkaközösség, osztályfőnöki munkaközösség Az iskolában párt, vagy párthoz kötődő társadalmi szervezet nem működhet A kapcsolattartás formái lehetnek: személyes találkozás (értekezletek, látogatások, továbbképzések, megbeszélések), írásos dokumentum (levél, fax, stb.), telefonhívás. A kapcsolattartó felelős köteles az igazgatónak, a nevelőtestületnek, illetve a munkaközösségnek rendszeresen beszámolni az általa felügyelt kapcsolat eseményeiről, a kapcsolatok alakulásáról. 5. Az iskola működési rendje 5.1. Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig reggel 6.00 órától délután óráig tart nyitva. Az iskola igazgatójával történt előzetes egyeztetés alapján az épület ettől eltérő időpontban, illetve szombaton és vasárnap is nyitva tartható. Tanulók felügyeletét az iskola reggel 7.00 órától, délután óráig biztosítja Szorgalmi időben hétfőtől péntekig a nyitva tartás idején belül reggel 7.30 óra és óra között az iskola igazgatójának vagy egyik helyettesének az iskolában kell tartózkodnia. A vezetők benntartózkodásának rendjét az éves munkaterv mellékletében kell féléves időtartamra meghatározni A reggeli nyitva tartás kezdetétől a vezető megérkezéséig az ügyeletes nevelő, a délután távozó vezető után a foglalkozást tartó pedagógus felelős az iskola működésének rendjéért, valamint ő jogosult és köteles a szükségessé váló intézkedések megtételére. Az ügyeletes nevelők munkabeosztását az éves munkaterv tartalmazza Amennyiben az igazgató vagy helyettesei közül rendkívüli és halaszthatatlan ok miatt egyikük sem tud az iskolában tartózkodni, az esetlegesen szükséges intézkedések megtételére a bent tartózkodó egyik munkaközösség-vezetőt kell megbízni. A megbízást a dolgozók tudomására kell hozni. 20 / 34

21 Németvölgyi Általános Iskola 5.5. Az iskolában a kötelező és nem kötelező tanórákat a helyi tanterv alapján 8.00 óra és óra között kell megszervezni. Fejlesztő foglakozás és a logopédiai osztályokban tanórai foglalkozás 14 óra után, de legkésőbb 15 óráig is szervezhető (a testnevelés kivételével) A tanítási órák hossza 45 perc, az óraközi szünetek hossza az első három szünetben 15 perc,a negyedik és ötödik szünet időtartama perc A napközis csoportok munkarendje a délelőtti tanítási órák végeztével a csoportba járó tanulók órarendjéhez igazodva kezdődik és óráig tart Az iskolában reggel 7.30 órától a tanítás megkezdéséig és az óraközi szünetek idején tanári ügyelet működik. Az ügyeletes nevelők munkabeosztását az éves munkaterv tartalmazza. Az ügyeletes nevelő köteles a rábízott épületrészben a házirend alapján a tanulók magatartását felügyelni, az épület rendjét, tisztaságát megtartatni, a balesetvédelmi szabályok betartását ellenőrizni Az iskolában egyidejűleg 5, az udvari szünetben (3. szünet) 6 ügyeletes nevelő kerül beosztásra, az egyes ügyeletes nevelők felelősségi területe az alábbi épületrészekre terjed ki: A épület első emelet termei és folyosója A épület második emelet termei és folyosója A épület harmadik emelet termei és folyosója B épület földszint (az átjáró szintje) termei és folyosója, B épület emeleti termei és folyosója nagyszünetben az udvar teljes területe. Az emeleteken ügyeletesek az első óra előtt 15 perccel kezdik munkájukat és becsöngetéskor fejezik be, valamint a szünet teljes időtartama alatt végzik munkájukat. Az ügyeletes nevelő köteles megvárni a következő órát tartó tanárt. Az iskolában tanuló nem maradhat felügyelet nélkül. Az A épület tornatermének előterében és a B épület alagsorának termeiben az ott éppen órát tartó pedagógus látja el az ügyeletesi feladatokat Tanuló az iskola területét tanítási időben nem hagyhatja el. Erre engedélyt adni csak a szülő személyes, vagy írásbeli kérése alapján, az osztályfőnök, távolléte esetén az igazgató vagy a helyettese adhat, aki tájékozatja döntéséről a tanuló részére órát tartó szaktanárt Rendkívüli esetben - szülői kérés hiányában - az iskola elhagyására csak az igazgató, vagy az igazgatóhelyettes adhat engedélyt A tanórán kívüli foglalkozásokat órától óráig kell megszervezni. Ettől eltérni csak az igazgató beleegyezésével lehet Szorgalmi időben a nevelői és tanulói hivatalos ügyek intézése az iskolatitkár illetve a gazdasági vezető irodájában történik óra és óra között. A tanítási óra alatt hi- 21 / 34

22 Németvölgyi Általános Iskola vatalos ügyintézést a tanuló nem kérhet, arra való hivatkozással a tanóráról nem hiányozhat A szülők és egyéb látogatók hivatalos ügyeiket 7.30 és között intézhetik a titkárságon Az iskola a tanítási szünetekben a hivatalos ügyek intézésére külön ügyeleti rend szerint tart nyitva. Az ügyeleti rendet az iskola igazgatója a fenntartó igényeinek megfelelően határozza meg, és azt a szünet megkezdése előtt a szülők, a tanulók és a nevelők tudomására hozza. A nyári szünetben az ügyeletet kéthetente kell megszervezni. A nyári ügyeleti napok rendjét fel kell tenni az iskola honlapjára és a bejárat melletti faliújságra Az iskola épületeit, helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően kell használni. Az iskola helyiségeinek használói felelősek: az iskola tulajdonának megóvásáért, védelméért, az iskola rendjének, tisztaságának megőrzéséért, a tűz- és balesetvédelmi, valamint a munkavédelmi szabályok megtartásáért, az iskolai SZMSZ-ben és tanulói házirendben megfogalmazott előírások megtartásáért A tanulók az iskola létesítményeit, helyiségeit csak pedagógus felügyeletével használhatják. Ez alól csak az iskola igazgatója adhat felmentést Az iskolába behozott, de a tanuláshoz nem szükséges eszközökért, (ékszerek, mobil telefon, játék, stb.) tárgyakért az iskola felelősséget nem vállal, kivéve a testnevelés órák idejére a nevelőnek megőrzésre átadott tárgyakat. Kártérítési összeget csak a tantervi követelmények teljesítéséhez szükséges eszközökben, illetve a tanulók ruházatában bekövetkező kárért tudunk megállapítani Az iskola épületébe érkező szülők illetve idegenek belépését a portaszolgálat ellenőrzi. Az iskola épületében az iskolai dolgozókon és tanulókon kívül csak hivatalos ügyet intézők tartózkodhatnak. A szülők iskolaépületben való tartózkodása, illetve a pedagógusokkal történő kapcsolattartás nem zavarhatja a tanórák és más iskolai foglalkozások munkáját, rendjét A tanórákon és foglalkozásokon a szülők, érdeklődők, látogatók csak az igazgató, vagy helyettesének előzetes engedélyével vehetnek részt Az iskola berendezéseit, felszereléseit elvinni csak az igazgató engedélyével, átvételi elismervény ellenében lehet Az iskola helyiségeit külső igénylőknek elsősorban a hivatalos nyitvatartási időn túl és a tanítási szünetekben, külön megállapodás alapján át lehet engedni, ha az iskolai foglalkozásokat, rendezvényeket nem zavarja. Az iskola helyiségeit használó külső igénybe vevő csak a megállapodás szerinti időben és helyiségekben tartózkodhat az épületben. A fog- 22 / 34

23 Németvölgyi Általános Iskola lalkozás végeztével a szülők megérkezéséig a gyerekek felügyeletéért a foglalkozás vezetője felelős Az iskolai ünnepélyeken a tanulók részvétele kötelező. Az ünnepélyek napján az igazgató engedélyezheti rövidített tanórák megtartását. A rövidített tanórák időtartama 30 perc, az óraközi szünetek időtartama egységesen 10 perc Az a tanuló, aki államilag elismert nyelvvizsgával rendelkezik (angol, német nyelvből), felmenthető a számára kötelezően előírt nyelv óráinak értékelése alól. A felmentésről (a nyelvvizsga bizonyítvány bemutatása és a tanuló, szülő írásbeli kérelme alapján) az igazgató dönt. Az ilyen módon felmentett tanuló az órák látogatása alól csak az első és utolsó órán menthető fel, és erről a szülőt írásban értesíteni kell A tanuló távolmaradásának, illetve a mulasztás igazolásának rendjét, módját, formáját a Házirend tartalmazza A tanulók diákigazolványaival kapcsolatos dokumentumok kezelésének és nyilvántartásának általános szabályait, valamint a kiadmányozás rendjét az iskola Ügyviteli és Iratkezelési Szabályzata tartalmazza Az iskola gazdálkodási tevékenységet nem folytat, ugyanakkor az átmenetileg feleslegessé váló kapacitását bérbe adhatja a hatékonyabb működtetés érdekében. A helyiségek bérbeadását a XII. kerületi Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodája végzi Az iskola egész területén a dohányzás tilos. A dohányzással kapcsolatos szabályok (részletesen a Munkabiztonsági és Tűzvédelmi Szabályzatban) betartásáért és betartatásáért az igazgató a felelős A tantervi követelmények teljesítéséhez szükséges, a tanulók által készített alkotások munkák amennyiben az előállításhoz szükséges anyagokat, eszközöket az iskola biztosította az iskola tulajdonát képezik. Minden más alkotás, munkadarab, modell, stb. a tanuló tulajdona, azzal szabadon rendelkezik. Az ily módon készült alkotásokat a tanuló az iskolának térítés nélkül felajánlhatja. Az iskola a tanulók által készített alkotásokat nem forgalmazza, nem értékesíti. 6. A tanórán kívüli foglalkozások 6.1. Az iskola a nevelési céljainak elérése, a tanulók eredményesebb felkészítése, a szabadidejük hasznos eltöltése érdekében tanórán kívüli foglalkozásokat szervez. Az intézményben a tanulók számára az alábbi tanórán kívüli rendszeres foglalkozások működnek: a) napközi otthon b) egyéb tanórán kívüli foglalkozások szakkörök, iskolai énekkar, művészeti csoport, kulturális rendezvény, 23 / 34

24 Németvölgyi Általános Iskola iskolai diáksportkör, sportversenyek, felzárkóztató foglalkozások (korrepetálás), tehetségfejlesztő foglalkozások, iskolai és iskolán kívüli versenyek, bajnokságok, témanapok, diáknapok A napközi otthonra vonatkozó általános szabályok a) A napközi otthonba történő felvétel a szülő írásbeli kérésére történik a magasabb jogszabályok előírásai alapján. b) A napközi otthon munkarendjét a Házirend tartalmazza. c) A napközis foglalkozásról való eltávozás csak a szülő személyes, vagy írásbeli kérelme alapján történhet a napközis nevelő engedélyével. Rendkívüli esetben - szülői kérés hiányában - az eltávozásra az igazgató, vagy igazgatóhelyettes adhat engedélyt Az egyéb tanórán kívüli foglalkozásokra vonatkozó általános szabályok a) A tanórán kívüli foglalkozásokra való tanulói jelentkezés - a felzárkóztató foglalkozások kivételével - önkéntes. A tanórán kívüli foglalkozásokra történő jelentkezés tanév elején történik, és egy tanévre szól. A felzárkóztató foglalkozásokra (a szülővel előzetesen egyeztetett módon) kötelezett tanulókat képességeik, tanulmányi eredményük alapján a tanítók, szaktanárok jelölik ki, részvételük a felzárkóztató foglalkozáson kötelező. b) A tanórán kívüli foglalkozások megszervezését (a foglalkozások megnevezését, heti óraszámát, a vezető nevét, működésének időtartamát) minden tanév elején az iskola tantárgyfelosztásában, illetve órarendjében rögzíteni kell. c) A tanórán kívüli foglalkozások megszervezésénél a tanulói, szülői, nevelői igényeket a lehetőségek szerint figyelembe kell venni. d) A tanórán kívüli foglalkozások vezetőit az igazgató bízza meg, akik munkájukat az SZMSZ mellékletében található munkaköri leírásuk alapján végzik. Tanórán kívüli foglalkozást vezethet az is, aki nem az iskola pedagógusa, erre engedélyt az igazgató adhat Az osztályfőnökök a tantervi követelmények teljesülése, a nevelőmunka elősegítése érdekében évente egy alkalommal a tanév végén osztályaik számára tanulmányi kirándulást szerveznek. A tanulmányi kirándulás önköltséges. Az adott osztály szülői munkaközössége meghatározhatja a kirándulás legmagasabb összegét. A tanulmányi kirándulásra rendelkezésre álló tanítás nélküli munkanapok számát az iskola éves munkatervében kell meghatározni. A kirándulás tervezett helyét, idejét az osztályfőnöknek az osztályfőnöki munkatervükben kell rögzíteniük. A kiránduláson való részvétel, amennyiben az tanítási napra esik, a tanuló számára kötelező, felmentést szülői kérésre az osztályfőnök adhat. 24 / 34

25 Németvölgyi Általános Iskola 6.5. Egy évben egy alkalommal az osztálytanító legfeljebb öt nap időtartamban, erdei iskolai foglakozást szervezhet. Az erdei iskola önköltséges. A szociálisan rászoruló tanulónak a Korszerű iskoláért Alapítvány vagy más szervezet támogatást nyújthat Az iskola nevelői, szülői, az igazgató előzetes engedélyével a tanulók számára túrákat, kirándulásokat, táborokat szervezhetnek. A programok írásos tájékoztatóján fel kell tüntetni, hogy az adott program az iskola szervezésében valósul meg, illetve a szóbeli tájékoztatókon erre a szülők figyelmét fel kell hívni Az iskola a tehetséges tanulók fejlődésének elősegítése érdekében tanulmányi, sport és kulturális versenyeket, vetélkedőket szervez. A versenyek megszervezéséért, a résztvevő tanulók felkészítéséért a szakmai munkaközösségek, illetve a tanítók, szaktanárok a felelősek Az iskola az igénylő tanulók számára étkezési lehetőséget biztosít Az iskolában a területileg illetékes bejegyzett egyházak az etika óraszáma terhére hit- és vallásoktatást szervezhetnek. A hit- és vallásoktatáson való részvétel a tanulók számára önkéntes. Felmerülő - a tanév elején bejelentett - igény esetén az iskola a foglalkozásokhoz tantermet biztosít az intézmény órarendjéhez igazodva. A tanulók hit- és vallásoktatását az egyház által kijelölt hitoktató végzi. 7. A pedagógiai munka belső ellenőrzése Az iskolában folyó pedagógiai munka belső ellenőrzésének részletes szabályait a Belsőellenőrzési Szabályzat tartalmazza, mely e szabályzat mellékletét képezi. 8. Az iskolai könyv és médiatár működése 8.1. Az iskolában az oktató-nevelő munka és a tanulók önálló ismeretszerzésének, önképzésének, egyéni tanulásának elősegítése érdekében könyv és médiatár működik Az iskolai könyv és médiatár feladata a tanításhoz és a tanuláshoz szükséges dokumentumok rendszeres gyűjtése, feltárása, nyilvántartása, őrzése, gondozása, e dokumentumok helyben használatának biztosítása, kölcsönzése, tanórai és tanórán kívüli foglalkozások tartása Az iskolai könyv és médiatár tartós tankönyveket és a tanulók által használt segédkönyveket - melyeket a rászoruló tanulók számára egy tanévre kölcsönöz, valamint a tanítás során alkalmazott egyéb dokumentumokat (videó film, számítógépes program, stb.) szerez be Az iskolai könyv és médiatár vezetője a könyvtáros, aki rendszeres kapcsolatot tart fenn az alábbi könyvtárakkal: Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, Fővárosi Szabó Ervin könyvtár XII. kerületi Fiókja, 25 / 34

26 Németvölgyi Általános Iskola a kerületi oktatási intézmények könyvtáraival Az iskolai könyv és médiatár működtetéséért, feladatainak ellátásáért a könyvtáros a felelős Az iskolai könyv és médiatár gyűjteményének gyarapítása az Iskolai Könyvtár Működési Szabályzatának mellékletében található gyűjtőköri szabályzat alapján a nevelők és a szakmai munkaközösségek javaslatainak figyelembe vételével történik Az iskolai könyv és médiatár szolgáltatásait ingyenesen igénybe vehetik az iskola dolgozói, a tanulók és azok csoportjai. A könyvtárhasználók kötelesek betartani a Könyvtári Szabályzat, valamint a Házirend létesítményhasználatra vonatkozó előírásait. E szabályok egy példányát a könyvtárban, jól látható helyen el kell helyezni Az iskolai könyv és médiatár szolgáltatásai: tájékoztatás az iskolai könyv és médiatár dokumentumairól és szolgáltatásairól, tanórai és tanórán kívüli foglalkozások tartása, a könyvtári dokumentumok helyben történő használatának biztosítása, könyvtári dokumentumok kölcsönzése, számítógépes informatikai szolgáltatások biztosítása, (számítógép-használat) tájékoztatás nyújtása más könyvtárak szolgáltatásairól és dokumentumairól, valamint más könyvtárak által nyújtott szolgáltatások elérésének segítése A könyv és médiatár szolgáltatásait csak az az iskolai dolgozó és tanuló veheti igénybe, aki az iskolai könyvtárba beiratkozott. A beiratkozás év elején, egyénileg történik, és egy tanévre szól. A beiratkozáskor közölt adatokban történt változásokat az érintett dolgozónak, illetve tanulónak haladéktalanul a könyvtáros-tanárnak be kell jelenteni Az iskolai könyv és médiatár tanítási napokon az iskolai Könyvtári Szabályzatban meghatározott ideig van nyitva, ebben az időszakban a dokumentumok kölcsönözhetők. A nyitva tartási rendet úgy kell kialakítani, hogy az lehetővé tegye a délelőtti és tanítás utáni könyvtárhasználatot is A nevelőknek az iskolai könyvtárban, illetve a könyvtáros-tanár közreműködésével tervezett tanórai és tanórán kívüli foglalkozások várható időpontját, témáját, az igényelt szolgáltatások körét a tanév elején a nevelők a munkaközösséggel egyeztetett tanmenetükben tervezik meg. A könyvtáros-tanárral a foglalkozások időpontját, témáját, a szükséges eszközök listáját a munkaközösség-vezetők egyeztetik Az iskolai könyv és médiatár dokumentumait (a tartós tankönyvek és a tanulók által használt segédkönyvek kivételével) 2 hét időtartamra lehet kikölcsönözni. A kölcsönzési idő egy alkalommal meghosszabbítható Az iskolai könyv és médiatárból a tanulók részére az alábbi dokumentumok nem kölcsönözhetők: 26 / 34

A HEVESY GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA

A HEVESY GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 A HEVESY GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK A köznevelési intézmények szervezeti és működési szabályzatára vonatkozó jogszabályi előírások.4 A szervezeti

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS

ÁLTALÁNOS ISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS Mezőhegyesi József Attila Általános Iskola, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola 5820 Mezőhegyes, Béke park 1. Pf: 46 Tel./Fax: 06-68-466-103 vagy 06-30-445-5432 www.mezohegyesamk.hu, E-mail: mezohegyesiskola@gmail.com

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola 9062 Kisbajcs, Arany János út 20. Tel./Fax.: 96 / 560-016 vorosmartyiskola@freemail.hu Kisbajcsi Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 5300 Karcag, Kálvin u. 2. : 59/503 206 Fax: 59/400 577 E-mail: anna.ilona@freemail.hu OM azonosító: 035861 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 TARTALOMJEGYZÉK A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK SZERVEZETI

Részletesebben

A Budapest XXI. Kerületi 2015/ 2016

A Budapest XXI. Kerületi 2015/ 2016 A Budapest XXI. Kerületi Karácsony Sándor Általános Iskola a 2015/ 2016 1 Tartalomjegyzék 1. A célja és feladata 4 2. A alapjául szolgáló jogszabályok 4 3. Az SZMSZ általános rendelkezései, az SZMSZ hatálya

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ELFOGADTA A Galgahévízi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola NEVELŐTESTÜLETE 2013. év 03. hó 26. napján. 2 A Galgahévízi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola SZERVEZETI

Részletesebben

II.AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI RENDSZERE, IRÁNYÍTÁSA

II.AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI RENDSZERE, IRÁNYÍTÁSA II.AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI RENDSZERE, IRÁNYÍTÁSA II. 1. Az intézmény igazgatósága. Az intézmény igazgatóságát az igazgató, valamint közvetlen munkatársai alkotják. Az igazgató közvetlen munkatársai az

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ujhelyi Imre Általános Iskola Mosonmagyaróvár, 2015. szeptember 30. Tartalom 1. A szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései, a szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

A HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

A HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM A HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZMSZ/2009. 1 TARTALOMJEGYZÉK..2 AZ SZMSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI...5 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Debreceni SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskolája és Szakiskolája 4027 Debrecen, Vénkert u.2. (52) 413113, (52) 413255, fax: (52) 413113 Email: kereskedelmi.debrecen@gmail.com,suli430@keridebr.sulinet.hu,

Részletesebben

AZ OROSZLÁNYI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA

AZ OROSZLÁNYI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA AZ OROSZLÁNYI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ) Érvényes 2013. augusztus 1-től. 2 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ... 5 1.A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ)

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Pécsi Leőwey Klára Gimnázium 2013. december 10. 1 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 5. oldal 1.1. Az SZMSZ célja, tartalma 5. oldal 1.2. Az SZMSZ hatálya

Részletesebben

A Kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnázium (Kiskunfélegyháza, Kossuth Lajos u. 9.) Szervezeti és Működési Szabályzata 2014.

A Kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnázium (Kiskunfélegyháza, Kossuth Lajos u. 9.) Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. i.sz.: 106-8/2014 A Kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnázium (Kiskunfélegyháza, Kossuth Lajos u. 9.) Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 3 II. Az intézmény

Részletesebben

MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM 2014.

MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM 2014. MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM 2014. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A pedagógiai programban megfogalmazott célok elérését, illetve a nevelő-oktató munka eredményes megvalósulását segítő iskolai szervezet, valamint

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest XIII. Kerületi Pannónia Német Nemzetiségi Kétnyelvű és Angol Nyelvet Oktató Általános Iskola 1133 Budapest Tutaj u. 7-11. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2015. március 31. Varga Márta

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat 1 Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola OM: 031090 KLIK szervezeti kód: 082046 4030 Debrecen, Szabó Kálmán u. 3-5. Szervezeti és Működési Szabályzat 2015 2 Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola 4030

Részletesebben

A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015.

A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 6 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 1.1 A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) célja,

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 2014. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szervezeti és működési szabályzat A Hajdúdorogi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola SzMSz-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső

Részletesebben

T A R T A L O M J E G Y Z É K

T A R T A L O M J E G Y Z É K R IMÓCI S ZE N T I S T VÁN Á LTALÁNOS I S KOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM A Z O N O S Í T Ó: 032248 TARTALOMJEGYZÉ K I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA....

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest IX. tankerület Telepy Károly Testnevelési Általános Iskola és Gimnázium 1096 Budapest, Telepy u. 17. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ez a szervezeti és működési szabályzat (a továbbiakban: SzMSz)

Részletesebben

FALLER JENŐ SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Várpalota, 2013. március 25.

FALLER JENŐ SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Várpalota, 2013. március 25. FALLER JENŐ SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Várpalota, 2013. március 25. 1 Intézmény neve: Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium Intézmény címe: 8100 Várpalota, Szent

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SIMÁNDY JÓZSEF SPORTISKOLAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. Web: simandy.kistarcsa.hu E-mail: info@simandyaltiskola.hu Tartalom 1. Általános rendelkezések...

Részletesebben

Az I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ)

Az I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ) Az I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ) Az alapító okiratunk fenntartói megváltoztatása értelmében e dokumentumban: 1. Minden olyan rendelkezés, amely

Részletesebben

I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, FELADATA...3 SZMSZ HATÁLYA...5 AZ INTÉZMÉNY ADATAI...6 III. AZ ISKOLA SZERVEZETI RENDSZERE...8 ...

I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, FELADATA...3 SZMSZ HATÁLYA...5 AZ INTÉZMÉNY ADATAI...6 III. AZ ISKOLA SZERVEZETI RENDSZERE...8 ... Tartalomjegyzék I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, FELADATA...3 SZMSZ HATÁLYA...5 AZ INTÉZMÉNY ADATAI...6 III. AZ ISKOLA SZERVEZETI RENDSZERE...8...8 IV. AZ ISKOLA IRÁNYÍTÁSA, VEZETÉSE...8 V.

Részletesebben

A BÁRCZI GÉZA ÁLTALÁNOS

A BÁRCZI GÉZA ÁLTALÁNOS Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat B á r c z i G é z a Á l t a l á n o s I s k o l a 1039 Budapest, Bárczi Géza u. 2. 243-1509 453-2039 Ema il: ba rcz i-a@kszk i.ob uda.h u Honlap unk: www.bar czigai.s ulinet.hu

Részletesebben

Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola

Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola A mecseknádasdi Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Program 2015 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

Návay Lajos Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015.

Návay Lajos Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. T A R T A L O M J E G Y Z É K I. A működés rendje, nyitva tartás... 3 I.1 Nyitva tartás, ügyelet, munkarend...3 I.2 A belépés és benntartózkodás rendje, a pedagógiai

Részletesebben

MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM 2015.

MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM 2015. MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM 2015. A Móri Táncsics Mihály Gimnázium/Táncsics-Mihály-Gymnasium Moor SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK ELFOGADÁSA ÉS JÓVÁHAGYÁSA A Móri Táncsics Mihály Gimnázium/ Táncsics-Mihály-Gymnasium

Részletesebben

AZ ILLYÉS GYULA GIMNÁZIUM ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2040 Budaörs, Szabadság út 162. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

AZ ILLYÉS GYULA GIMNÁZIUM ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2040 Budaörs, Szabadság út 162. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 AZ ILLYÉS GYULA GIMNÁZIUM ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2040 Budaörs, Szabadság út 162. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009 2 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI

Részletesebben

PÓKASZEPETKI FESTETICS KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA SZMSZ. Igazgató

PÓKASZEPETKI FESTETICS KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA SZMSZ. Igazgató PÓKASZEPETKI FESTETICS KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Kovács Árpádné Igazgató 1 Az alábbi Szervezeti és Működési Szabályzatot a Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános

Részletesebben

T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M

T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A 2 0 1 5 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Czövek Olivér Református Óvoda 2220 Vecsés, Árpád u. 6. / Fax: 29/357-697 E-mail: refovoda14@gmail.com OM azonosító: 200230 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015 TARTALOMJEGYZÉK A CZÖVEK OLIVÉR REFORMÁTUS

Részletesebben

Szervezeti Működési Szabályzat

Szervezeti Működési Szabályzat Szervezeti Működési Szabályzat Készült a Kenderföld-Somági Általános Iskola részére Hatályos: 2013. szeptember 1-jétől 1 I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 4 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

Fekete István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 1. I. rész

Fekete István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 1. I. rész Fekete István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 1 I. rész A Szervezeti és Működési Szabályzat olyan alapokmány, amely összefoglalja az iskola szervezetére, működésére, a pedagógusok, szülők,

Részletesebben

A Székesfehérvári Vörösmarty Mihály Általános Iskola szervezeti és működési szabályzata

A Székesfehérvári Vörösmarty Mihály Általános Iskola szervezeti és működési szabályzata A Székesfehérvári Vörösmarty Mihály Általános Iskola szervezeti és működési szabályzata 2013 1. A szervezeti és működési szabályzat hatálya a. Jelen szervezeti és működési szabályzat kiterjed az iskolában

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT 082019 EPRESKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 4030 Debrecen, Epreskert u. 80. OM: 200020 Elkészítette: Elfogadta: Véleményezte: Intézményvezető

Részletesebben

A miskolci Földes Ferenc Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012.

A miskolci Földes Ferenc Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. A miskolci Földes Ferenc Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. Tartalom 1. Az SZMSZ tartalmát meghatározó magasabb szintű és helyi jogszabályok... 3 2. A gimnázium szervezeti rendszere, irányítása...

Részletesebben

9.5. Az intézményvezető munkaideje... 14 10. Az intézményvezető akadályoztatása esetén érvényes helyettesítési rendje... 15 10.1. Az intézményvezető

9.5. Az intézményvezető munkaideje... 14 10. Az intézményvezető akadályoztatása esetén érvényes helyettesítési rendje... 15 10.1. Az intézményvezető I. Tartalomjegyzék II. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 6 1. A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) célja, jogszabályi alapja,... 6 1.1. A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) célja... 6 1.2. A szervezeti és

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ)

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ) Suli Harmónia Általános Iskola és Óvoda 8767 Felsőrajk, Szabadság u. 46. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ) Suli Harmónia 2007 Gyermekeket Segítő Alapítvány 2013. március 31. 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A Gógánfai Fekete István Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. március 31.

A Gógánfai Fekete István Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. március 31. 1 A Gógánfai Fekete István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. március 31. 2 TARTALOMJEGYZÉK A szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései, a szervezeti és működési

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzata

Szervezeti és működési szabályzata OM azonosító: 033665 A Szent Imre Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Kollégium, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és működési szabályzata Tartalom 1. Általános rendelkezések... 10 1.1.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hajnóczy József Gimnázium, Humán Szakközépiskola és Kollégium 5430. Tiszaföldvár, Kossuth L. út 122. Tel.: 56/470-038 hajnoczy.tiszafoldvar@gmail.com OM 037923 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 187/2/2015.

Részletesebben

A szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései, a szervezeti és működési szabályzat hatálya... 4 I. rész Az alapító okiratban foglaltak

A szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései, a szervezeti és működési szabályzat hatálya... 4 I. rész Az alapító okiratban foglaltak T A R T A L O M J E G Y Z É K A szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései, a szervezeti és működési szabályzat hatálya... 4 I. rész Az alapító okiratban foglaltak részletezése és egyéb

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A BZSH Scheiber Sándor Általános Iskola és Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Kékes Mária Kovács Bernadett 2013. Az SZMSZ általános rendelkezései, az SZMSZ hatálya A BZSH Scheiber Sándor Gimnázium

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT DARUS UTCAI MAGYAR- NÉMET KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAPEST, XVIII. KERÜLET DARUS U. 3.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT DARUS UTCAI MAGYAR- NÉMET KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAPEST, XVIII. KERÜLET DARUS U. 3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT DARUS UTCAI MAGYAR- NÉMET KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAPEST, XVIII. KERÜLET DARUS U. 3. Készítette: Bakos Péterné intézményvezető Budapest, 2015. október 12. Tartalom

Részletesebben

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... Dankó Pista Egységes Óvoda-Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium, Kollégium és AMI 4235 Biri, Mező Imre út 21., OM szám: 200446 E-mail: info@dankop.hu, Tel/Fax: 42/263-137, www.dankop.hu

Részletesebben

PUSZTADOBOSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

PUSZTADOBOSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 0 PUSZTADOBOSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015 Tartalomjegyzék A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya... 4 Az intézmény általános jellemzői...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Iktatószám: 2013-27/266. Komáromi Jókai Mór Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Szabóné dr. Mühlenkampf Erika igazgató Komárom, 2013. szeptember 10. Érvényes: 2013. szeptember 17-től

Részletesebben

A Kövy Sándor Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2006.

A Kövy Sándor Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2006. A Kövy Sándor Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2006. A Kövy Sándor Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK ELFOGADÁSA ÉS JÓVÁHAGYÁSA A Kövy Sándor Általános Iskola Szervezeti

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Pitypang Sport Óvoda 2092 Budakeszi, Zichy Péter u. 31. Tel. /fax: 06-23/ 451-505 E-mail: postmaster@pitypangovi.t-online.hu OM 032936 Szervezeti és Működési Szabályzata Budakeszi, 2015. február 12. 0

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM: 201529 Cserhátsurány, Szabadság út 28. 2013. Készítette: Bóta Bernadett igazgató Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK, AZ INTÉZMÉNY ADATAI...4 1. A szabályzat

Részletesebben

Honlap: altisk-tokod.sulinet.hu e-mail cím: hegyeskoiskola@gmail.com

Honlap: altisk-tokod.sulinet.hu e-mail cím: hegyeskoiskola@gmail.com HEGYESKŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA (2531 TOKOD, BÉKE U. 26.) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA O M a z o n o s í t ó : 2 0 1 6 0 3 Jóváhagyta: Kornokovics Attiláné igazgató Hatálybalépés: 2013. szeptember 1. Honlap:

Részletesebben

Csontváry Általános- és Alapfokú Művészeti Iskola 8308 Zalahaláp Iskola utca 3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

Csontváry Általános- és Alapfokú Művészeti Iskola 8308 Zalahaláp Iskola utca 3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Csontváry Általános- és Alapfokú Művészeti Iskola 8308 Zalahaláp Iskola utca 3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. - 2 - Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 4 1. A SZERVEZETI ÉS

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Szegedi Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Szegedi Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szegedi Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola 2014 1 Tartalom 1. Általános rendelkezések... 5 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Gimnázium

II. Rákóczi Ferenc Gimnázium II. Rákóczi Ferenc Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzat II. Rákóczi Ferenc Gimnázium, 1024 Budapest, Keleti Károly u. 37. TARTALOM 1. Általános szabályozási felhatalmazás... 5 2. Működés rend, ezen

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hajdúsámson, 2015. május 12. Sándorné Sas Ildikó igazgató 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A közoktatási intézmény

Részletesebben

A Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium szervezeti és működési szabályzata

A Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium szervezeti és működési szabályzata Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium Győr Eötvös tér 1. 9021 Tel: 06-96/ 526-060 Fax: 06-96/ 316935 E-mail: iskola@kazinczy.gyor.hu A Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium szervezeti és működési szabályzata

Részletesebben

7 4. Az iskola közösségei - a nevelők közösségei - a szülők közösségei - a tanulók közösségei 5. Az intézmény működési rendje

7 4. Az iskola közösségei - a nevelők közösségei - a szülők közösségei - a tanulók közösségei 5. Az intézmény működési rendje TARTALOMJEGYZÉK Oldal 1. Az SZMSZ általános rendelkezései, hatálya 2 2. Az intézmény szervezeti felépítése, működési rendszere, a szervezeti 3 egységek megnevezése, engedélyezett létszáma, feladatai 3.

Részletesebben

A LADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Készítette: Kovácsné Vanderer Ágota Igazgató 2013.

A LADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Készítette: Kovácsné Vanderer Ágota Igazgató 2013. A LADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Kovácsné Vanderer Ágota Igazgató 2013. 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 3 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) CÉLJA, JOGI ALAPJA ÉS HATÁLYA... 3 2. AZ INTÉZMÉNY JELLEMZŐI, JOGÁLLÁSA...

Részletesebben

A CSONGRÁD MEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. (2015. április 10-én kelt módosítással egységben foglalva)

A CSONGRÁD MEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. (2015. április 10-én kelt módosítással egységben foglalva) A CSONGRÁD MEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (2015. április 10-én kelt módosítással egységben foglalva) 1 Tartalom 1 Bevezetés... 3 2 Az SZMSZ hatálya és nyilvánossága...

Részletesebben

VÉNKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS ALAPFOKÚ M

VÉNKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS ALAPFOKÚ M 1 A VÉNKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM 031096 2 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Bátai Hunyadi János Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Bátai Hunyadi János Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Bátai Hunyadi János Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. A szervezeti és működési szabályzat célja A Szervezeti és Működési Szabályzat a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény és

Részletesebben

Többsincs Ó voda és Bölcs őde. 2 1 9 4. Tura, D ózsa György út 2. Tel efon : 06 28 580 495 06-30/638 4601

Többsincs Ó voda és Bölcs őde. 2 1 9 4. Tura, D ózsa György út 2. Tel efon : 06 28 580 495 06-30/638 4601 Többsincs Ó voda és Bölcs őde 2 1 9 4. Tura, D ózsa György út 2 Tel efon : 06 28 580 495 06-30/638 4601 E - m ai l : t obbsi n csov i @tura.hu OM azonosító: 201261 S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S

Részletesebben

5310 Kisújszállás, Arany János utca 1/A 59/321-329 OM azonosító: 201732 www.illessy.sulinet.hu

5310 Kisújszállás, Arany János utca 1/A 59/321-329 OM azonosító: 201732 www.illessy.sulinet.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. április 5310 Kisújszállás, Arany János utca 1/A 59/321-329 OM azonosító: 201732 www.illessy.sulinet.hu Tartalom 1. Bevezető... 5 1.1. A működés szabályozásához alkalmazott

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Százhalombattai Széchenyi István Szakközépiskola és Gimnázium

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Százhalombattai Széchenyi István Szakközépiskola és Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Százhalombattai Széchenyi István Szakközépiskola és Gimnázium (2440 Százhalombatta, Iskola utca 3.) 1/80 A SZÁZHALOMBATTAI SZÉCHENYI ISTVÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

Részletesebben

Szegedi Zrínyi Ilona Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat

Szegedi Zrínyi Ilona Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat Szegedi Zrínyi Ilona Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat Szeged, 2014. szeptember 01. Jóváhagyta:. Doroginé Bíró Irén intézményvezető, főtanácsos . Tartalom 1 A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

BAJZA UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 034895. Szervezeti és Működési Szabályzat BUDAPEST 2013.

BAJZA UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 034895. Szervezeti és Működési Szabályzat BUDAPEST 2013. BAJZA UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 034895 Szervezeti és Működési Szabályzat BUDAPEST 2013. Tartalomjegyzék I. Bevezető 4. oldal II. Az intézmény általános jellemzői II./1. A közoktatási intézmény jellemzői

Részletesebben

BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÀLYZAT

BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÀLYZAT BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÀLYZAT Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 1 1. A SZMSZ célja, tartalma... 1 2. Jogszabályi háttér... 1 3. A SZMSZ hatálya...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Terézvárosi Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola 1064 Budapest VI. Szondi utca 41. Tel: 06 1 332 5771, 06 1 413 2770 Fax: 06 1 332 1362 Honlap

Részletesebben

Tunyogi Pedagógiai Szakszakszolgálat

Tunyogi Pedagógiai Szakszakszolgálat Tunyogi Erzsébet Gyógyító Játszóház Alapítvány a Halmozottan Sérült Gyermekekért (1077 Budapest Bethlen Gábor utca 8. I/6 fenntartásában lévő Tunyogi Pedagógiai Szakszakszolgálat (1064 Budapest, Rózsa

Részletesebben

A Budapesti Ward Mária Általános Iskola és a Budapesti Ward Mária Gimnázium

A Budapesti Ward Mária Általános Iskola és a Budapesti Ward Mária Gimnázium A Budapesti Ward Mária Általános Iskola és a Budapesti Ward Mária Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata TUDÁS - LELKISÉG - SZOLGÁLAT 2013 Tartalom TARTALOM... 2 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 1.1.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZABADKÍGYÓSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZABADKÍGYÓSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZABADKÍGYÓSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések 5 1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja 5 2.Az alkalmazottak köre,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Dankó Pista Egységes Óvoda-Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium 4235 Biri, Mező Imre út 21. E-mail: info@dankop.hu, Tel/Fax: 42/263-137 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

A Orczy Anna Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat 2015.09.01.

A Orczy Anna Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat 2015.09.01. A Orczy Anna Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 2015.09.01. 1. Az intézmény... 5 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya... 5 1.1.1 A Szervezeti és

Részletesebben

PÉCSI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM. FEHÉRHEGYI SZAKISKOLÁJA és ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA. 7629 Pécs, Pákolitz István u. 33. OM: 203049. Szervezeti egységkód: 023

PÉCSI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM. FEHÉRHEGYI SZAKISKOLÁJA és ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA. 7629 Pécs, Pákolitz István u. 33. OM: 203049. Szervezeti egységkód: 023 FEHÉRHEGYI SZAKISKOLÁJA és ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA 7629 Pécs, Pákolitz István u. 33. Szervezeti egységkód: 023 SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. TARTALOM I. BEVEZETŐ... 3 Az SZMSZ célja, feladata...

Részletesebben

Király-tó Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 030269

Király-tó Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 030269 KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A Tel: 96/242-611 96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.hu Király-tó Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 030269 Szervezeti

Részletesebben

Inczédy György SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

Inczédy György SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Középiskola, Szakiskola és Kollégium Tartalomjegyzék I. A szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései, a szervezeti és működési szabályzat hatálya 1. A szabályzat célja, feladata... 2 1.1.

Részletesebben

AZ EMŐDI II.RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EMŐD 2013.

AZ EMŐDI II.RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EMŐD 2013. 1 AZ EMŐDI II.RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EMŐD 2013. 2 Tartalomjegyzék A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A PESTÚJHELYI ÁLTALÁNOS ISKOLA RÉSZÉRE Budapest, 2013. március 27. 1 A Pestújhelyi Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata az alábbi jogszabályok figyelembe

Részletesebben

A Lovassy László Gimnázium Szervezeti és

A Lovassy László Gimnázium Szervezeti és A Lovassy László Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. április 30. Lovassy László Gimnázium SZMSZ 1. Általános rendelkezések 1.1. A S z e r ve z e t i é s M ű k ö d é si Szabályz a t c é l

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PETŐFI SÁNDOR GIMNÁZIUM, GÉPÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 2170 ASZÓD, HATVANI ÚT 3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ASZÓD 2013 2 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS 5 1. A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

Miskolc-Diósgyőri Református Általános Iskola és Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat. 1.példány

Miskolc-Diósgyőri Református Általános Iskola és Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat. 1.példány Miskolc-Diósgyőri Református Általános Iskola és Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 1.példány 1 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 1. Általános rendelkezések... 6 1.1. A Szervezeti és működési

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 6041 Kerekegyháza Szent István tér 6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2008. TARTALOMJEGYZÉK A Szervezeti és Működési Szabályzat célja

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kerekerdő Óvoda 1097. Budapest, Vágóhíd u. 35-37. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A nevelőtestület közreműködésével készítette: Szencz Mátyásné óvodavezető Budapest 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Segesd-Taranvi IV. Béla Király Általános Iskola 7562 Segesd, Iskola u. 1. IV. BÉLA KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA TARANYI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 201315 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 1 TARTALOMJEGYZÉK 1.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 0 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZINI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013 0 1 Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések 2 II. Működési szabályok 4 1. A működés rendje, nyitva tartás, gyermekeknek, a tanulóknak,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 031202 Tartalomjegyzék BEVEZETŐ...3 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...4 II. AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSI RENDJE...6

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Vásárosdombói Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 2014. 1 Vásárosdombói Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 7362 Vásárosdombó, Szabadság tér 16. Intézményvezető:

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzata

Szervezeti és működési szabályzata Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és működési szabályzata Újszász, 2013. szeptember 30. Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 4 2. Az intézmény általános jellemzői és általános rendelkezései... 4 2.1.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Budapesti Egyesített Középiskolai Kollégium 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés 4 1. A SZMSZ célja, tartalma 4 2. Jogszabályi háttér 4 3. Az SZMSZ hatálya 5 II. Intézményi

Részletesebben

szervezeti és működési szabályzata

szervezeti és működési szabályzata Az Áprily Lajos Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola szervezeti és működési szabályzata Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szentendrei Tankerület KLIK 131001 OM azonosító: 032406 Készítette:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda 3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13. OM azonosító: 028500 Módosított és egységes szerkezetbe foglalt SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Micskiné Bodó Erzsébet

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat 1 Kőbányai Gépmadár Óvoda 1106. B u d a p e s t Gépmadár u. 15. Tel: 06/1/2623482 Tel/Fax: 06/1/4319839 E-mail: gepmadarovoda10@gmail.com Honlap: www.gepmadarovoda.hu Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

Landorhegyi Általános Iskola, Sportiskola

Landorhegyi Általános Iskola, Sportiskola A zalaegerszegi Landorhegyi Általános Iskola, Sportiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 Tartalomjegyzék Törvényi háttér (törvények, rendeletek)... 5 1. Az intézmény alapító okirata, feladatai...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM: 030796 Derecske 2015 TARTALOM 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 1.1. Az SZMSZ célja... 6 1.2. Az SZMSZ jogszabályi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI Nyíregyházi Művészeti Szakközépiskola 4400 Nyíregyháza, Búza u. 1-3. Telefon / Fax:42/512-330 E-mail: s.muveszeti@chello.hu Weblap: www.muveszeti-nyh.sulinet.hu és www.muveszetinyh.hu OM azonosító: 033687

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Debreceni Tankerülete 082064 Szilágyi Dániel Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola, Szakiskola 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁN MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁN MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁN MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés...4 1.1. Az SZMSZ általános rendelkezései, hatálya...4 1.1.1. Az SZMSZ

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA 2013 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 4 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja,

Részletesebben