VÉNKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS ALAPFOKÚ M

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VÉNKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS ALAPFOKÚ M"

Átírás

1 1 A VÉNKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM

2 2 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, HATÁLYA 1.1. A Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata az intézmény működésére, külső és belső kapcsolataira vonatkozó intézményi rendelkezéseket határozza meg. A szervezeti felépítésére és működésére vonatkozó szabályzatot az intézmény vezetőjének előterjesztése alapján a nevelőtestület fogadja el. Az elfogadáskor a jogszabályban meghatározottak szerint egyetértési jogot gyakorolt az iskolai szülői szervezet és a diákönkormányzat Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat az intézmény fenntartójának jóváhagyásával lép hatályba, és ezzel az ezt megelőző szervezeti és működési szabályzat érvénytelenné válik Az intézményi SZMSZ hatálya kiterjed az intézménnyel jogviszonyban álló dolgozókra, tanulókra, az intézmény területén tartózkodó személyekre a vonatkozó pontok tekintetében. Térbeli hatálya vonatkozik az iskola területére, valamint az iskola által szervezett külső rendezvényekre. A szabályzatot az érintettek kezdeményezésére, jogszabályok változása esetében, de legkésőbb három évenként felül kell vizsgálni. A jogszabályok jegyzéke: - a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.), - a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI.8) MKM rendelet, - a munkavédelemről szóló évi XCIII. törvény, - a munka törvénykönyvéről szóló évi XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.), - a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.), - a Kjt. Végrehajtásáról szóló 138/1992. (X.8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.), - a tankönyvpiac rendjéről szóló évi XXXVII. törvény, - a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás valamint tankönyvellátás rendjéről szóló 23/2004. (VIII.27.) OM rendelet, - az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Kormány rendelet, - a polgári törvénykönyvről szóló évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) - 243/2003. (XII.17.) Kormány rendelet a NAT kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról, - 277/1997. (XII.22.) A pedagógus továbbképzésről, szakvizsgáról. - 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet az iskola-egészségügyi szolgálatról - 20/1997. (II. 13.) Kormány rendelet a közoktatási törvény végrehajtásáról - 37/2001. (X. 12.) OM rendelet a katasztrófák elleni védekezésről - 3/2002. (II.15.) OM rendelet a közoktatás minőségbiztosításáról és minőségfejlesztéséről - 193/2003. (XI. 26.) Kormány rendelet a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről - 44/2007. (XII. 29.) OKM rendelet a katasztrófák elleni védekezés ás a polgári védelem ágazati feladatairól

3 3 1.4.Az iskola nyilvános dokumentumai Pedagógiai Program, Minőségirányítási Program Az intézmény pedagógiai programjáról, a változásokról az osztályfőnökök, óvónők a tanév első szülői értekezletén tájékoztatják a szülőket, a tanulókat az első tanítási napon. A tájékoztatás dokumentuma a szülői értekezletről készült jegyzőkönyv valamint az osztálynaplók. A dokumentumok a honlapon, az iskola könyvtáraiban, a könyvtár nyitvatartási ideje alatt helyben olvashatók. Házirend A házirendet minden iskolánkba beiratkozott tanuló írásban megkapja beiratkozása alkalmával. Megtalálható az intézményi honlapon. A házirend legfontosabb változottpontjaira külön fel kell hívni a figyelmet az első szülői értekezleten, osztályfőnöki órán. Környezet-és egészségnevelési program A dokumentum a honlapon, az intézmény könyvtáraiban, a könyvtár nyitvatartási ideje alatt helyben olvasható. Megvalósításának aktuális eseményeit az éves munkaterv tartalmazza. (honlap) Az intézmény éves munkaterve A munkaterv osztályokra, szülőkre vonatkozó pontjait az osztályfőnökök ismertetik a szülőkkel az első szülői értekezleten, a tanulókkal az első osztályfőnöki órán. A teljes munkaterv a könyvtárakban és a honlapon kerül elhelyezésre. Szervezeti és Működési Szabályzat A Szervezeti és Működési Szabályzata az intézmény működésére, külső és belső kapcsolataira vonatkozó intézményi rendelkezéseket határozza meg, hatálya kiterjed az intézménnyel jogviszonyban álló dolgozókra, tanulókra, az intézmény területén tartózkodó személyekre a vonatkozó pontok tekintetében. Az SZMSZ a könyvtárakban és a honlapon kerül elhelyezésre. 2. AZ INTÉZMÉNY MEGHATÁROZÁSA (AZ ALAPÍTÓ OKIRAT SZERINT) Az intézmény Alapító Okirat szerinti meghatározást az 1. számú függelék tartalmazza. Az intézmény számlaszáma: Bank neve: OTP Észak-alföldi Régió, Debrecen Adóhatósági azonosító száma: Statisztikai számjele: Általános forgalmi adó alanyisága: adóalany Törzskönyvi azonosító szám:

4 Az intézmény által használt Bélyegzők felirata és lenyomata, valamint használatuk szabályozása Az iskola bélyegzőinek lenyomata: a.) Anyaiskolában: hosszú(fej) bélyegző:... körbélyegző:... b.) Tagintézményben: Iskola: hosszú(fej) bélyegző:... körbélyegző:... Óvoda: hosszú(fej) bélyegző:... körbélyegző:...

5 5 Gazdasági Egység: hosszú(fej) bélyegző:... körbélyegző: Az intézményi bélyegzők használatára jogosultak: Beosztás szerint: a.) Anyaiskolában: Hosszú bélyegző: - a mindenkori igazgató - intézményegység-vezető helyettesek - intézményegység-vezető - iskolatitkár - gazdasági összekötő - gazdasági dolgozó - gondnok Körbélyegző: - a mindenkori igazgató - intézményegység-vezető helyettesek - intézményegység-vezető - gazdasági dolgozó (kizárólag a térítési díj beszedésekor) b.) Tagintézményben: Iskola: Hosszú bélyegző: - tagintézmény-vezető - iskolatitkár - gazdasági összekötő Körbélyegző: - tagintézmény-vezető - iskolatitkár (kizárólag térítési díj beszedésekor) - gazdasági összekötő (kizárólag térítési díj beszedéskor Óvoda: Hosszú bélyegző: - intézményegység- vezető Körbélyegző: - intézményegység-vezető c) Gazdasági Egységben: Hosszú bélyegző: Körbélyegző: - titkárnő (adószám nélküli) -gazdaságvezető - számlakészítő (adószámos) - gazdaságvezető-helyettes - titkárnő - pénztáros 2.2.Az intézmény kiadmányozási joga, aláírási jogkör - A Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény nevében aláírásra az intézményigazgató jogosult. A pénzügyi kötelezettséget vállaló iratok

6 6 kivételével egymaga ír alá. Távolléte vagy akadályoztatása esetén az azonnali vagy sürgős intézkedéseket tartalmazó iratokat helyette a helyettesítési rend szerinti vezető írja alá. - Az intézményegység-vezetők aláírási jogköre saját hatáskörben tett intézkedésekre, az iskolában, az óvodában, a diákotthonban tanügyigazgatás körébe tartozó ügyekre terjed ki. A vezetésük alá tartozó egység tevékenységével kapcsolatos levelezést végzik, a leveleket az intézményigazgató írja alá. Hivatalos levél, küldemény iktatás nélkül nem kerülhet ki az intézményből. - Az intézmény gazdálkodásával kapcsolatos pénzügyi kötelezettség vállalásához két jogosult személy aláírása szükséges, két aláíró közül az egyik a gazdasági vezető, másik az intézményigazgató. - Az intézményigazgató aláírása és a gazdaságvezető ellenjegyzése nélkül az intézményt terhelő gazdasági kihatású kötelezettség nem vállalható, követelés nem írható elő, és ilyen intézkedés nem tehető. - Pénzfelvétel, banki forgalom terén, csekk-kibocsátás ügyekben a pénzintézethez bejelentettek közül két személy együttes aláírása szükséges, melyből az egyik az intézményigazgató vagy a gazdaságvezető. - Az intézményigazgató és a gazdasági vezető által aláírt levelet az intézmény körbélyegzőjével kell ellátni. Az intézmény tevékenységei: Az intézmény alaptevékenységét az Alapító Okirat határozza meg. Az alaptevékenység szerinti feladatok ellátására a közoktatásról szóló többször módosított évi LXXIX. törvény, illetve az OM rendeletei vonatkoznak. Az alapfokú művészetoktatás feladataira: A művelődési és közoktatási miniszter 27/1998 (VI. 10.) MKM rendelete vonatkozik. Az intézmény érvényes Pedagógiai Program, Minőségirányítási Program szerint végzi tevékenységét. 3. AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI RENDSZERE, IRÁNYÍTÁSA 3.1. Az intézmény szervezete Az igazgatótanács (IT) Feladata: Az intézményigazgató irányító munkájának segítése, döntésének előkészítése, a szak-alkalmazotti, illetve az összdolgozói értekezletek előkészítése, az intézményegység-vezetők feletti munkáltatói jogok gyakorlása, az intézményegység vezetői pályázat kiírása, elbírálása, az intézményegységek közötti munka összehangolásának segítése. Elnöke: az intézmény igazgatója (egyben az iskolai egység vezetője) Tagjai: - egységvezetők (2 fő) (óvoda, művészeti iskola) - tagintézmény-vezető - az anyaiskola nevelőtestületi képviseletében (1fő) - a művészeti iskola nevelőtestületi képviseletében (1 fő) - az óvodai nevelőtestület képviseletében (1fő) - a tagintézmény nevelőtestület képviseletében (1 fő) - a diák önkormányzati szervek képviseletében (1 fő) - a PSZ képviseletében (1 fő) (érdekképviselet) - a KT képviseletében (1 fő) (érdekképviselet) - gazdasági vezető + 1 fő választott képviselő összesen: 13 fő

7 7 Az egységek (óvoda, iskola, művészeti iskola, tagintézmény, gazdasági) nevelőtestületei titkos szavazással, egyszeri szavazattöbbséggel választják meg képviselőjüket. A delegált tagok megbízását ötévenként meg kell újítani. Visszahívás bármikor megtörténhet, ha a tagok 75%-a kezdeményezi. A társadalmi szervezetek maguk döntenek a delegálás módjáról. Az ülések nyilvánosak. Zárt ülés bármikor elrendelhető, ha a téma azt indokolja (pl. fegyelmi ügy), vagy ha az érintett személy azt kéri (pl. pályázat). A meghívottak tanácskozási joggal vehetnek részt a nyilvános üléseken. Az IT munkaprogramját az intézmény igazgatója állítja össze az igazgatótanács közreműködésével. Az igazgatótanácsot negyedévente az intézmény igazgatója hívja össze a munkaprogram alapján. Rendkívüli IT hívható össze, ha az intézmény igazgatója vagy a tagok közül 5 fő (egyharmad része) indokoltnak látja. Az igazgatótanács akkor határozatképes, ha a tagok kétharmada jelen van. Döntéseit nyílt szavazással, egyszeri szótöbbséggel hozza. Az intézményegység-vezetői megbízáshoz, a megbízás visszavonásához, az egységvezető ellen indítandó fegyelmi vizsgálathoz az igazgatótanácsi tagok kétharmadának titkos szavazata szükséges. Az igazgatótanács dönt: - az igazgatótanács működési rendjéről, - az intézményegység-vezetői pályázat kiírásáról, megbízásról, a megbízás visszavonásáról, a megbízásról történő lemondás elfogadásáról, - az intézményegységek vezetőinek erkölcsi és anyagi elismeréséről. - gyakorolja az intézményegység-vezetők feletti munkáltatói jogokat, - az intézményi kitüntetések, elismerések adományozásáról. Véleményezési jogkört gyakorol: - az erkölcsi és az anyagi elismerésekről, azok módjairól, - a fejlesztési, beruházási, felújítási tervekről, azok sorrendjéről, - az intézményi pedagógiai programról, - a szolgáltatásokról, az intézményi terek és eszközök kiadásáról és azok bérleti díjainak alakulásáról, - a költségvetés tervezésében, a költségvetési tételek esetleges átcsoportosításában, - mindazokban a kérdésekben, amelyekről az intézmény igazgatója állásfoglalást kér, - az alapfunkciót érintő szervezeti változásokról, - a szak-alkalmazotti és az összdolgozói értekezletek elé kerülő témák előkészítéséről, állásfoglalás kialakításáról. - pályáztatáskor a pályázatot elnyerő munkavállaló személyéről.

8 Vezetői testület Az igazgatótanács vezetői testületet hoz létre. A vezetői testület az intézményvezető operatív, döntés-előkészítő, véleményező, javaslattevő szerve, összehangolja az intézményegységek munkáját. Tagjai: -intézményigazgató, intézményegység-vezetők, tagintézmény vezető, általános iskolai intézményegység-vezető helyettesek, gazdasági vezető, Feladata: - dönt a saját munkaprogramjáról, - javaslatot tesz az intézmény éves munkatervének és az igazgatótanács munkaprogramjának összeállítására, - állást foglal a belső szabályzatok tervezetéről a képzési, továbbképzési, szabadságolási tervről, - vizsgálja a személyi és tárgyi körülmények, feltételek alakulását, - negyedévenként beszámoltatja a gazdasági vezetőt a pénzügyi helyzet alakulásáról, évenként egyszer, a nyári felújítás, karbantartás szervezéséről, - véleményez és javaslatot tesz minden olyan kérdésben, amelyben az intézmény igazgatója állásfoglalást kér. A vezetői testület az intézményvezető szervezésében operatív és konzultatív értekezletet tart havonta, melyen - tanácskozási joggal- meghívottak is részt vehetnek Az igazgató Az intézmény felelős vezetője az igazgató, aki vezetői tevékenységét két általános iskolai intézményegység-vezető helyettes, két intézményegység-vezető és egy tagintézmény-vezető, gazdaságvezető közreműködésével látja el. Az igazgató, teljes jogkörrel felel az intézmény jogszerű működéséért. Az igazgató dönt az iskola működésével, a dolgozók alkalmazásával és jogviszonyával kapcsolatos kérdésekben, az iskolai felvételről. Legfontosabb feladatai: a nevelőtestület vezetése, az intézményi döntések előkészítése, végrehajtásának ellenőrzése, a nevelő és oktató munka irányítása és ellenőrzésének megszervezése, a költségvetés, betartása, az intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása, és folyamatos fejlesztése. Részletes feladatait a fenntartó által készített munkaköri leírása tartalmazza. Jogkörébe tartozik: - a pedagógusok, ügyviteli, gazdasági dolgozók, ügyintézők, iskolatitkár, kisegítő dolgozók feletti teljes munkáltatói jogkör gyakorlása (kinevezés, átsorolás, felmentés, jutalmazás) - kötelezettségvállalási és utalványozási jogkör gyakorlása - a közoktatási intézmény képviselete - a nevelőtestület vezetése - a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítése, végrehajtásának szakszerű megszervezése és ellenőrzése - érdekvédelmi szervekkel, diákönkormányzattal, szülői szervezetekkel való együttműködés - a rendelkezésre álló költségvetés alapján a nevelési-oktatási intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása a rendelkezésre álló költségvetés alapján, a gazdaságilag intézményünkhöz kapcsolt intézmények vezetőivel folyamatos kapcsolattartás a gazdasági vezető bevonásával

9 9 - a döntés az egyetértési kötelezettség megtartásával az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, melyet jogszabály vagy kollektív szerződés (közalkalmazotti szabályzat) nem utal más hatáskörébe - tanulók felvétele - az intézményre vonatkozó szerződések megkötése - a tankönyvrendelés szabályozása Az igazgató felelőssége: Az intézmény vezetője (igazgatója) - a közoktatási törvénynek megfelelően egy személyben felelős az alábbiakért: - a szakszerű és törvényes működésért, - az ésszerű és takarékos gazdálkodásért, - a pedagógiai munkáért, - a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásáért, - a nevelő- és oktatómunka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért, - a Munkavédelmi és Tűzvédelmi Szabályzatban meghatározottak végrehajtásáért, - a tanuló- és a gyermekbalesetek megelőzéséért, - a gyermekek egészségügyi vizsgálatainak ellátásáért. Az igazgató jogkörét az intézmény működésének, tevékenységének és feladatellátásának irányát meghatározó, a dolgozók jogviszonyára, élet- és munkakörülményeire vonatkozó döntésnél - az előírt egyeztetési kötelezettség megtartásával, a szakszervezetek munkahelyi szerveit, a Közalkalmazotti Tanácsot, a dolgozók közösségét, a szak-alkalmazotti értekezletet megillető egyetértési, véleményezési jog figyelembevételével gyakorolja. Hatásköréből átruházza: Az általános iskolai intézményegység-vezető helyettesekre, intézményegység-vezetőkre, tagintézmény-vezetőre: - a funkcionális vezetési struktúra szerint az intézményegységek, a tagintézmény illetve szakterületek felelős operatív irányítását, vezetését, a nevelő-oktató munka szakterületi fejlesztését, - a tervezési, szervezési, ellenőrzési és értékelési hatásköröket, - helyettesítések elrendelését, jelenléti ívek ellenőrzését - a közvetlen beosztott közalkalmazottak munkavégzésének irányítását, ellenőrzését, minősítését igazgatói egyetértéssel, - szakmai, nevelési-oktatási és tanügy-igazgatási ügyekben az érintettség függvényében az ügyintézést, az intézmény képviseletét, - az évente, munkatervben rögzített felosztás szerinti munkaközösségek szakmai tevékenységének irányítását, ellenőrzését, értékelését, - a tankönyvellátással kapcsolatos irányítási, vezetési feladatokat, - a munka- és egészségbiztonsági, valamint a tűzvédelmi feladatok intézményi szintű közvetlen/operatív irányítását, végrehajtását, ellenőrzését, - az intézményi fejlesztési koncepciók előterjesztésének elkészítését, pályázatok elkészítését, - szakmai projektek irányítási/vezetési feladatait. A gazdaságvezetőre: - a gazdasági egység felelős operatív irányítását, vezetését, - a tervezési, szervezési, ellenőrzési és értékelési hatásköröket, - helyettesítések elrendelését, jelenléti ívek ellenőrzését,

10 10 - a közvetlen beosztott közalkalmazottak szabadság kiadását, munkavégzésének irányítását, ellenőrzését, minősítését igazgatói egyetértéssel - a gazdasági egységre vonatkozó fejlesztési koncepciók előterjesztésének elkészítését. Munkavédelmi, tűzvédelmi és balesetvédelmi tevékenység közvetlen irányítását és ellenőrzését átruházza az a) anyaiskolában: - a művészeti iskolai intézményegység-vezetőre, b) a tagintézményben: - az iskolában a tagintézmény-vezetőre, - az óvodában az intézményegység-vezetőre, c) gazdasági egységben: - gazdaságvezetőre Az igazgató közvetlen munkatársai: Az igazgató közvetlen munkatársai az intézményegység-vezetők és tagintézményvezető, gazdaságvezető, valamint az általános iskolai intézményegység-vezető helyettesek, és a belső ellenőr. Munkájukat munkaköri leírásuk, valamint az intézményvezető közvetlen irányítása mellett végzik, egymással mellérendeltségi viszonyban vannak. Munkaköri leírásaik a személyi anyagokban találhatók. Az intézményegység-vezetők, a tagintézmény-vezető, a gazdaságvezető, az általános iskolai intézményegység-vezető helyettesek megbízása a törvényi szabályoknak megfelelően történik. Az intézmény vezetője, a intézményegység-vezetők, intézményegység-vezető helyettesek és tagintézmény-vezető, gazdaságvezető kapcsolattartása folyamatos, havi rendszerességgel tartanak vezetői megbeszéléseket. Vezetői értekezletet az intézményvezető az általános munkaidőn belül bármikor összehívhat, melyről írásban emlékeztető feljegyzés készül. A vezetők a napi munkakapcsolat során feladataikat, a felmerülő problémákat személyesen vagy telefonon megbeszélik, és kölcsönösen tájékoztatják egymást. Az intézmény vezetői: intézményegység-vezetők, tagintézmény-vezető, gazdagág-vezető, gazdaság-vezető helyettes, intézményegység-vezető helyettesek és a belső ellenőr vagyonnyilatkozat tételére kötelezettek. Az eljárás rendjét az adatkezelési szabályzat tartalmazza Gazdasági vezető Határozatlan idejű vezetői megbízását az intézményigazgató adja, aki gyakorolja felette a munkáltatói jogokat. - Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv és az önállóan működő költségvetési szervek pénzügyi és gazdasági szervezetének felelős vezetője, aki számviteli és pénzügyi vonatkozású kérdésekben az intézmény egészére kiterjedő érvényű intézkedéseket tesz az intézményigazgató egyetértésével. - Biztosítja az intézmény működésének gazdasági, műszaki, technikai feltételeit. - Irányítja, szervezi és ellenőrzi a gazdasági egység munkáját. Gondoskodik a költségvetés elkészítéséről és betartásáról, szükség szerint módosításáról, az előírt beszámolójelentések elkészítéséről. - Kidolgozza az intézmény belső gazdálkodási szabályait.

11 11 - Rendszeres kapcsolatot tart az önállóan működő költségvetési szervek vezetőivel, velük szorosan együttműködik, (az ott folyó gazdasági munkát irányítja és ellenőrzi). - Átruházott hatáskörben ellátja a munka- és tűzvédelemmel kapcsolatos feladatokat. - Tevékenységéről az intézményigazgatót folyamatosan tájékoztatja. - Menedzseli az intézményt. - Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv és az irányító szerv által meghatározott önállóan működő költségvetési szervek pénzügyi és gazdálkodási feladatait irányítja és ellenőrzi. - Kötelezettségvállalás és utalványozás ellenjegyzését végezi. - A szakmai szervezeti egységek gazdasági munkájához iránymutatást ad, ellenőrzi azt. - Felelős a gazdasági feladatok jogszabályoknak megfelelő ellátásáért Intézményegység-vezetők, tagintézmény-vezető (magasabb vezetők) Az intézményegységek munkáját az egységvezető irányítja. Az egységvezetői megbízatás 5 évre adható. A megbízásra és a pályázati eljárásra a nevelési-oktatási intézmények igazgatói számára előírt jogszabályokat kell alkalmazni. - A vezetői pályázatokról az igazgatótanács dönt. Az egységvezető megbízásához az igazgatótanács tagjainak kétharmados igenlő szavazata szükséges. Az általános iskolai egységvezető munkáját, tevékenységét általános iskolai intézményegység-vezető helyettesek segítik. - Irányítják, szervezik intézményegységük szakmai munkáját, szakmai ügyekben képviselik az egységüket. - Döntenek az egységük működésével kapcsolatos minden olyan kérdésben, amelyek előzetes egyeztetése nem tartozik az intézmény más egységeihez. - Gondoskodnak a pedagógus munkaerő-gazdálkodási feladatok ellátásáról, melynek során egyeztetnek a gazdasági vezetővel és az intézményvezetővel. - Az intézményegység-vezetők az intézményigazgató által átruházott hatáskörökben korlátozott gazdálkodói és munkáltatói jogkörrel rendelkeznek. - Eleget tesznek a gazdálkodási és szakmai területeken a vezetők részére előírt ellenőrzési kötelességeiknek. - Vezetik saját testületüket, felelősek az alapfunkció színvonalas megvalósításáért, a hozzájuk beosztott dolgozók folyamatos munkavégzéséért, egyéni fejlődésük munkahelyi kibontakoztatásáért. - Felelősek feladataik ellátásáért, az általuk vezetett intézményegység szakmai munkájáért és a korlátozott gazdálkodói jogkörökben tett intézkedésekért, valamint a vezetésük alatt álló egység vagyonáért. - Felelősek a munkavédelmi és tűzvédelmi előírások betartásáért, illetve betartatásáért Általános iskolai intézményegység-vezető helyettesek (vezetők) Az általános iskolai intézményegység-vezető helyettesek jogköre és felelőssége Az intézményegység-vezető helyettesek munkájukat munkaköri leírásuk alapján az intézményvezető közvetlen irányítása mellett végzik. Az intézményegység-vezető helyettesek feladat- és hatásköre, kiterjed egész munkakörükre. Az intézményegység-vezető helyetteseket az intézmény igazgatója az érintett testületek véleményének kikérése után - bízza meg. Munkájukat az intézményvezető irányításával, vele szorosan együttműködve végzik, munkaköri leírás szerint. A helyettesek száma és a vezetésben való közreműködésük formái, hatáskörük, egymáshoz való viszonyuk az egység

12 12 nagyságától és alapfunkciójától függően - a mindenkor hatályos rendeletnek megfelelően - változhatnak. Az intézményegység-vezető helyettesek felelőssége kiterjed a munkaköri leírásukban található feladatkörökre, ezen túlmenően személyes felelősséggel tartoznak az intézményvezetőnek. Az intézményegység-vezető helyettesek beszámolási kötelezettsége kiterjed az intézmény egész működésére és pedagógiai munkájára, a belső ellenőrzések tapasztalataira, valamint az intézményt érintő megoldandó problémák jelzésére Belső ellenőr A belső ellenőr az intézményigazgató közvetlen felügyelete és irányítása alatt működik. Feladata, hogy segítse az intézményvezetés döntéseinek, intézkedéseinek megfelelő előkészítését, végrehajtását. Vizsgálja az önállóan működő és gazdálkodó, és a irányító szerv által meghatározott, önállóan működő költségvetési szervek részjogkörrel rendelkező költségvetési szervek működésének szabályozottságát, a tevékenységek és a gazdálkodás rendjét, hatékonyságát és szabályszerűségét. Ellenőrzi a takarékosság érvényesítését, a bizonylati rend és okmányfegyelem betartását, valamint a vagyon védelmét. A belső ellenőr éves munkaterv szerint dolgozik. Írásba foglalt megállapításai alapján a szükséges intézkedést az intézmény igazgatója teszi meg. A belső ellenőrzéssel kapcsolatos részletes szabályokat, feladatokat a belső ellenőrzési szabályzat és a belső ellenőr munkaköri leírása tartalmazza Az intézmény dolgozói Az intézmény dolgozóit a magasabb jogszabályok előírásai alapján megállapított munkakörökre, a fenntartó által engedélyezett, Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának mindenkor hatályos költségvetési rendeletében meghatározott létszámban az intézmény igazgatója alkalmazza. Az intézmény dolgozói munkájukat munkaköri leírásuk alapján végzik. Az intézményben való tartózkodásukat jelenléti íven rögzítik. A pedagógusok a tanítási időkeretben jelölik a teljesített órákat, foglalkozásokat, melyeket kéthavonta leadnak Az intézmény szervezeti egységei Az intézmény az alábbi szervezeti egységekre tagolódik az alapfeladatok tekintetében: Óvodai nevelés Általános iskolai oktatás (anyaintézményben, tagintézményben): alsó tagozat felső tagozat Alapfokú művészetoktatás előképző alapfok továbbképző

13 13 Nem közoktatási feladatot ellátó egysége: Gazdasági egység A vezetők és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje, formája, a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje: Az általános iskola igazgatói feladatait a magasabb vezető beosztású intézményvezető látja el, az óvoda és a művészeti iskola élén magasabb vezető beosztású egységvezető áll, a tagintézményt tagintézmény-vezető, a gazdasági egységet a gazdaságvezető irányítja. Az intézményegységek, a tagintézmény az intézményi pedagógiai program és házirend alapján önállóan végzik munkájukat. A házirend előírásai nyilvánosak, azt minden érintettnek /tanuló, szülő, egyéb alkalmazott/ meg kell ismernie. A házirend egy példányát a közoktatási törvény előírásainak megfelelően az iskolába, óvodába történő beiratkozáskor a szülőnek, illetve a tanulónak át kell adni. Az intézményegységek intézményi szinten együtt tartják az alakuló, tanévnyitó, tanévzáró nevelési értekezleteket. Intézményegységenként külön tartják az osztályozó konferenciákat. A tagintézmény, az óvodai egység külön-külön, az általános iskolai intézményegység és a művészeti iskolai intézményegység együtt tartják a hagyományos iskolai ünnepségeket (tanévnyitó, tanévzáró, nemzeti ünnepek, karácsony...) A munkáltatói jogkört a közös igazgatású közoktatási intézmény igazgatója gyakorolja. Közalkalmazotti jogviszony létesítése, jogviszony megszüntetése, kitüntetés, elismerés, fegyelmi esetén az egységvezetőknek javaslattételi joga van. Az intézményi éves munkaterv alapján a munkaközösségek éves munkatervet (programtervet vagy feladattervet) készítenek, melyhez rendezvény/esemény/ naptárt mellékelnek. Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény Gazdasági egysége ellátja az irányító szerv által, az Alapító Okiratban meghatározott önállóan működő költségvetési szervek gazdálkodási feladatait (1. függelék) A köztük lévő munkamegosztást az Alapító okirat mellékletét képező Együttműködési megállapodás tartalmazza. Az önállóan gazdálkodó és az önállóan működő intézmények évente 3 alkalommal közös értekezletet tartanak a gazdálkodási kérdésekkel kapcsolatosan.

14 14 Az intézmény irányítási, szervezeti struktúrája Intézményvezető DÖK, KT, Szakszervezet Anyaintézmény Tagintézmény Általános iskola intézményegység Művészeti iskolai intézményegység Gazdasági egység Óvodai intézményegység Általános iskola tagintézmény Egységvezető-helyettes IEgységvezető-helyettes Intézményegység-vezető Gazdasági vezető Belső ellenőr Intézményegység-vezető Munkaközösségv ezetők Kisegítő dolgozók Tagintézmény-vezető Iskolatitkár Munkaközösségv ezetők Kisegítő dolgozók Munkaközösségvezetők Munkaközösségvezetők Munkaközösségvezetők Gondnok Gazdasági dolgozók Fejlesztő Pedagógusok Könyvtáros Pszichológus Szabadidő szervező Kisegítő dolgozók Ügyviteli dolgozók Nevelőtestület Szülők Gyermekek, tanulók

15 15 A gazdasági egység szervezeti felépítése: Gazdasági egység vezető intézményigazgató Belső ellenőr Gazdaságvezető Gazdaságvezető-helyettes Pénzügyi csoport - Pénztáros - Számlázó - Pénztár ellenőr - Pénzügyi előadók Számviteli csoport - Főkönyvi könyvelők - Anyagkönyvelők - Adó tanácsadó Munkaügyi csoport - Munkaügyi előadók

16 16 4. AZ INTÉZMÉNY KÖZÖSSÉGEI, EZEK KAPCSOLATA EGYMÁSSAL ÉS A VEZETÉSSEL 4.1. Az óvodaközösség Az óvodaközösséget az óvoda dolgozói, a szülők és a gyermekek alkotják. Az óvodaközösség tagjai érdekeiket, jogosítványaikat az e fejezetben felsorolt közösségek révén és módon érvényesíthetik 4.2. Az iskolaközösség Az iskolaközösséget az iskola dolgozói, a szülők és a tanulók alkotják. Az iskolaközösség tagjai érdekeiket, jogosítványaikat az e fejezetben felsorolt közösségek révén és módon érvényesíthetik Az intézmény alkalmazotti közössége Az intézményi alkalmazottak közösségét az intézménnyel közalkalmazotti jogviszonyban, illetve munkaviszonyban álló dolgozók alkotják. Az intézményi közalkalmazottak jogait és kötelességeit, juttatásait, valamint iskolán belüli érdekérvényesítési lehetőségeit a magasabb jogszabályok (Mt, Kjt, és ezekhez kapcsolódó rendeletek) valamint az intézmény közalkalmazotti szabályzata és kollektív szerződése rögzíti A nevelők közösségei A nevelőtestület A nevelőtestület "a nevelési-oktatási intézmény pedagógusainak közössége, nevelési és oktatási kérdésekben az intézmény legfontosabb tanácskozó és határozathozó szerve". A nevelőtestület tagja a nevelési-oktatási intézmény valamennyi pedagógus-munkakört betöltő alkalmazottja, gazdaságvezetője, valamint a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő felsőfokú végzettségű dolgozója. A nevelőtestület a feladatkörébe tartozó ügyek előkészítésére vagy eldöntésére tagjaiból - meghatározott időre vagy alkalmilag - bizottságot hozhat létre, illetve egyes jogköreinek gyakorlását átruházhatja a szakmai munkaközösségre, vagy a szülői munkaközösségre, vagy a diákönkormányzatra. Az átruházott jogkör gyakorlója a nevelőtestületet tájékoztatni köteles - a nevelőtestület által maghatározott időközönként és módon- azokról az ügyekről, amelyekben a nevelőtestület megbízásából eljár. A nevelőtestület döntési jogkörei: - A pedagógiai program és módosításának elfogadása. - Az iskola éves munkatervének elfogadása. - A pedagógiai munkát átfogó elemzések, értékelések, beszámolók elfogadása. - A nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógus kiválasztása. - A házirend, intézményi minőségirányítási program elfogadása. - Az intézményvezetői, intézményegység-vezetői pályázathoz készített vezetői programmal összefüggő szakmai vélemény kialakítása. - A tanulók magasabb évfolyamba lépésének megállapítása.

17 17 - A tanulók fegyelmi ügyében való döntés. - A tanulók osztályozó vizsgára bocsátása. - Az alapfeladatokon kívüli vállalkozás indítása, a feltételek meghatározása, az így keletkezett bevételek felhasználási jogcímének megállapítása. - A Szervezeti és Működési Szabályzat és módosításának elfogadása. - A pedagógiai program, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzat jóváhagyásának megtagadása esetén a döntés ellen a bírósághoz történő kereset benyújtásáról. A tantestület véleményt nyilváníthat és javaslatot tehet minden, az iskolát érintő kérdésben. A tantestület véleményt nyilvánít: - A tantárgyfelosztás elfogadásában. - Egyes pedagógusok külön megbízásának elosztása során. - Az intézményegység-vezető helyettesek megbízása, ill. a megbízás visszavonása előtt. A nevelőtestület értekezletei: - tanévnyitó, tanévzáró, - félévi és év végi osztályozó, - őszi és tavaszi nevelési értekezlet. Amennyiben a nevelőtestület tagjainak 1/3-a, valamint az intézmény igazgatója vagy igazgatótanácsa szükségesnek látja, rendkívüli nevelőtestületi értekezlet hívható össze az intézmény lényeges problémáinak megoldására. Az értekezletet tanítási időn kívül, a kezdeményezéstől számított nyolc napon belül össze kell hívni. Az egységvezetők a rendkívüli nevelőtestületi értekezletek összehívásáról a napirend három nappal előbb történő kihirdetésével intézkednek. A nevelőtestület értekezletein jegyzőkönyv készül az elhangzottakról. A nevelőtestület döntései és határozatai az intézmény iktatott iratanyagába kerülnek. A nevelőtestület az általa átruházott feladatkörök ellátására az alábbi állandó szervezeteket hozta létre: Szakmai Munkaközösségek, Szakszervezeti Bizottság, Közalkalmazotti Tanács. Az intézmény és az SZB együttműködését a Kollektív Szerződés szabályozza, a KT működését saját szabályzatában rögzíti A nevelők szakmai munkaközösségei A munkaközösségek az alábbi módon szerveződtek: Anyaiskola Alsó tagozati első, második évfolyam Alsó tagozati harmadik, negyedik évfolyam Napközis első, második évfolyam Napközis harmadik, negyedik évfolyam, felsős csoport Matematika, fizika, informatika, kémia munkaközösség

18 18 Magyar, történelem, ének munkaközösség Osztályfőnöki munkaközösség Testnevelés, biológia, földrajz munkaközösség Idegen nyelvi munkaközösség Művészeti, technika munkaközösség Tehetségfejlesztő munkaközösség Tagintézményben Óvodai munkaközösség Iskolai munkaközösség A szakmai munkaközösségek tevékenysége A szakmai munkaközösségek meghatározzák működésük rendjét, elfogadják munkatervüket, döntéseiket egyszerű szótöbbséggel hozzák A szakmai munkaközösségek feladatait az intézmény pedagógiai programja és éves munkaterve irányozza elő. A szakmai munkaközösségek vezetőjét az intézmény igazgatója bízza meg, az intézményegység-vezetők és a tagintézmény-vezető a szakmai munkaközösség kezdeményezése alapján. A megbízás többször meghosszabbítható. A szakmai munkaközösség dönt működési rendjéről és munkaprogramjáról. A nevelőtestület feladat átruházása alapján a szakmai munkaközösségek az alábbi tevékenységeket folytatják: - javítják az intézményben folyó nevelő-oktató munka színvonalát, minőségét; - fejlesztik a szaktantárgyi oktatás tartalmát, tökéletesítik a módszertani eljárásokat; - végzik a tantárgycsoportjukkal kapcsolatos pályázatok és tanulmányi versenyek kiírását, lebonyolítását, ezek elbírálását, valamint az eredmények kihirdetését; - kialakítják az egységes követelményrendszert, felmérik és értékelik a tanulók ismeretszintjét; - szervezik a pedagógusok továbbképzését; - az intézmény fejlődése érdekében pedagógiai kísérleteket végeznek; - javaslatokat adnak a költségvetésben rendelkezésre álló szakmai előirányzatok felhasználására; - támogatják a pályakezdő és új pedagógusok munkáját a gyakornoki szabályzat és Dolgozók felvételének szabályzata alapján, - részt vesznek a dolgozók teljesítményértékelésében. A szakmai munkaközösség- vezető A munkaközösség munkáját munkaközösség-vezető irányítja. A munkaközösség-vezetőjét a munkaközösség tagjainak javaslatára az igazgató bízza meg. - összeállítja az intézmény pedagógiai programja és munkaterve alapján a munkaközösség éves programját; - összefoglaló elemzést, értékelést, beszámolót készít a nevelőtestület számára igény szerint az intézményvezető részére a munkaközösség tevékenységéről; - elbírálja és jóváhagyásra javasolja a munkaközösség tagjainak tanmeneteit; - módszertani és szaktantárgyi értekezleteket tart, bemutató foglalkozásokat (tanórákat) szervez;

19 19 - irányítja a munkaközösség tagjainak szakmai fejlődését, segíti a szakirodalom tanulmányozását és felhasználását, a továbbképzést; - javasolja az igazgatónak a munkaközösségi tagok jutalmazását, kitüntetését - képviseli a munkaközösséget az intézményen belül és kívül; - ellenőrzi a munkaközösségi tagok szakmai munkáját és munkafegyelmét; - felügyeli a tantervek és tanmenetek szerinti előrehaladást és a követelményrendszernek való megfelelést. - ellenőrzi munkaközössége tagjainak adminisztrációs tevékenységét, - havonta legalább 1 alkalommal óralátogatást végez, arról értékelést ad Alkalmi feladatokra alakult munkacsoportok Az intézményi munka egyes aktuális feladatainak megoldására a nevelőtestület tagjaiból munkacsoportok alakulnak a nevelőtestület vagy az igazgatóság döntése alapján. Amennyiben az alkalmi munkacsoportot az igazgatóság hozza létre, erről tájékoztatni kell a nevelőtestületet. Munkacsoportok: 1. Minőségirányítási csoport Feladata: az IMIP szerint az intézmény működésének, szolgáltatásainak önértékelésére épülő indikátormutatókkal bizonyított minőségfejlesztése. Vezetője: minőségirányítási vezető Tagja: 6 fő 2. MENTA TEAM Feladata: olyan ismeretek és probléma-kezelési technikák közvetítése, amelyek segítségével megóvható és javítható a gyerekek, dolgozók lelki egészsége. Vezetője: pszichológus Tagjai: ifjúságvédelmi felelős, szabadidő szervező, orvos asszisztens, védőnő 4.4. A szülők közösségei Az intézményben a szülők jogainak érvényesítése, kötelességük teljesítése érdekében szülői közösségek működnek. A csoportok és osztályok szülői közösségét az egy csoportba, osztályba járó gyermekek és tanulók szülei alkotják. A csoportok és osztályok szülői közösségei maguk közül két tisztségviselőt választanak az intézményi szülői közösség választmányába. A választmány tagjai maguk közül elnököt és elnökhelyettest választanak. A szülői szervezet legmagasabb szintű döntéshozó szerve a szülői szervezet vezetősége. A csoport SZM működésében az óvónő, az osztály SZM működésében az osztályfőnök vesz részt. Az intézményi SZM választmányban intézményegység-vezető képviseli az óvodát, az igazgató és a tagintézmény-vezető képviseli az iskolát. Az intézményi szülői szervezet elnöke közvetlenül az intézmény igazgatójával, valamint a tagintézmény-vezetővel tart kapcsolatot. Az intézmény szülői választmánya akkor határozatképes, ha azon az érdekelteknek több mint ötven %-a jelen van. Döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Az intézmény szülői választmányát az intézmény igazgatójának tanévenként legalább két alkalommal össze kell hívnia, és itt tájékoztatást kell adnia az iskola feladatairól, tevékenységéről. Az intézményi szülői szervezetet az alábbi döntési, véleményezési, egyetértési jogok illetik meg:

20 20 - megválasztja saját tisztségviselőit - kialakítja saját működési rendjét - az iskolai munkatervhez igazodva elkészíti saját munkatervét - képviseli a szülőket és a tanulókat az oktatási törvényben megfogalmazott jogaik érvényesítésében - véleményezi az intézmény pedagógiai programját, minőségirányítási programját, házirendjét, munkatervét, valamint a szervezeti és működési szabályzat azon pontjait, amelyek a szülőkkel, illetve a tanulókkal kapcsolatosak - véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a szülőkkel és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben. A szülőközösség a gyermekek, tanulók nagyobb csoportját érintő bármely kérdésben tájékoztatást kérhet a nevelési oktatási intézmény vezetőjétől. Az e körbe tartozó ügyek tárgyalásakor képviselője tanácskozási joggal részt vehet a nevelőtestület értekezletein A gyermekek, tanulók közösségei Csoportközösség Az adott csoportba járó gyermekek csoportközösséget alkotnak Az osztályközösségek Az azonos évfolyamra járó, közös tanulócsoportot alkotó tanulók osztályközösséget alkotnak. Az osztályközösség élén - mint pedagógusvezető - az osztályfőnök áll. Az osztályfőnököt ezzel a feladattal az igazgató bízza meg. Az osztályfőnökök osztályfőnöki tevékenységüket munkaköri leírásuk alapján végzik. Az osztályközösség az intézmény diákönkormányzatának legkisebb egységeként küldötteket delegál az intézmény diákönkormányzatának vezetőségébe. Az osztályközösség ily módon önmaga diákképviseletéről dönt Diákönkormányzat A tanulók érdekeinek képviseletére diákönkormányzatot hoztak létre. A diákönkormányzat tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed. A Diákönkormányzat Szervezeti és Működési szabályzatát a tanulóközösség fogadja el és a nevelőtestület hagyja jóvá. A Szervezeti és Működési szabályzat jóváhagyása csak akkor tagadható meg, ha az jogszabálysértő vagy ellentétes az iskola szervezeti és működési szabályzatával, illetve házirendjével. A Szervezeti és Működési szabályzat jóváhagyásáról a nevelőtestületnek a beterjesztést követő 30 napon belül nyilatkoznia kell. Amennyiben a nevelőtestület 30 napon belül nem nyilatkozik, akkor a szabályzatot jóváhagyottnak kell tekinteni. Az intézmény diákönkormányzatának a nevelőtestület által jóváhagyott szervezeti és működési rendje az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának mellékletét képezi. Ez a felépítési és működési rend határozza meg a diákönkormányzat döntési, egyetértési, javaslattevő és véleményezési jogkörét. A diákönkormányzat élén megbízott felnőtt vezető, és választott gyermekvezetők állnak. A diákönkormányzat döntési jogköre: - a nevelőtestület véleményének meghallgatásával, saját közösségi életük tervezése, szervezése, tisztségviselőik megválasztása, - dönt saját működéséről,

21 21 - az anyaiskolában működéséhez biztosított anyagi eszközök felhasználásáról, - hatáskörei gyakorlásáról, - egy tanítás nélküli munkanap programjáról, - az intézményi diákönkormányzat tájékoztatási rendszerének létrehozásáról, és működéséről, - az iskolaújság, iskolarádió szerkesztősége tanulói vezetőjének, felelős szerkesztőjének, munkatársainak megbízásáról. A diákönkormányzat egyetértési jogot gyakorol a tanulókat érintő következő kérdésekben: - a jogszabályban meghatározott ügyekben az intézmény szervezeti és működési szabályzata elfogadásakor és módosításakor, - a tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározásakor, - az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor, - az iskolai házirend elfogadásakor illetve módosításakor. A diákönkormányzat véleményét ki kell kérni: - A tanulók nagyobb közösségét érintő kérdések meghozatalánál. - A tanulók helyzetét elemző, értékelő beszámolók elkészítéséhez, elfogadásához. - A tanulói pályázatok, versenyek meghirdetéséhez, megszervezéséhez. - Az iskolai sportkör működési rendjének megállapításához. - A tanórán kívüli tevékenység formáinak meghatározásához. - A napközi és tanulószobai foglalkozásokra való felvételi kérelmek elbírálása, elveinek meghatározásához. - A könyvtár, a sportlétesítmények működési rendjének kialakításához. Az iskola tanulóinak tájékoztató és tájékozódó fóruma az iskolagyűlés. Az évi rendes diákközgyűlés összehívását a diákönkormányzat vezetője kezdeményezi, a tanév helyi rendjében meghatározottak szerint. Az iskolagyűlésen a diákönkormányzat és az iskola képviselője beszámol az előző gyűlés óta eltelt időszak munkájáról különös tekintettel a tanulói jogok helyzetéről és érvényesüléséről. A diákgyűlésen a tanulók az iskola életét érintő ügyekben kérdéseket intézhetnek a diákönkormányzat illetve az iskola vezetéséhez. A diákgyűlés napirendi pontjait a gyűlés megrendezése előtt 15 nappal nyilvánosságra kell hozni. Azokban az ügyekben, amelyekben a diákönkormányzat véleményének kikérése kötelező, illetőleg amelyekben egyetértési jogot gyakorol, továbbá a diákönkormányzat képviselőjét a tárgyalásra meg kell hívni, az előterjesztést, a meghívót a határidő előtt legalább 15 nappal meg kell küldeni a diákönkormányzat részére. A diákönkormányzat véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet az iskola működésével és a tanulókkal kapcsolatos minden kérdésben. A diákönkormányzatok jogosultak szövetséget létesíteni, illetve ilyenhez csatlakozni. A szövetség az iskolában a diákönkormányzat jogait nem gyakorolhatja Művészeti csoportok Az alapfokú művészetoktatás különböző tanszakain, műhelyeiben azonos tevékenységet folytató gyerekekből áll, ahol sem osztály, sem évfolyam korlátok nincsenek.

22 22 A művészeti csoportok vezetője az adott tanszak műhelyvezető pedagógusa, aki az osztályfőnöki feladatokat is ellátja Az intézmény közösségeinek kapcsolattartása Az igazgatótanács és a nevelőtestület A nevelőtestület különböző közösségeinek kapcsolattartása az igazgató segítségével a megbízott pedagógusvezetők és a választott képviselők útján valósul meg. Kapcsolattartási formái: - az igazgatótanács ülései - az igazgatótanács vezető testületének ülése - különböző értekezletek - megbeszélések Ezen fórumok időpontját az iskolai munkaterv határozza meg. A vezetőség az aktuális feladatokról a nevelői szobában elhelyezett hirdetőtáblán, valamint írásbeli tájékoztatókon keresztül értesíti a nevelőket. Az intézményvezetőség tagjai kötelesek a vezetőség ülései után tájékoztatni az irányításuk alá tartozó pedagógusokat az ülés döntéseiről, határozatairól. Kötelesek továbbá az irányításuk alá tartozó pedagógusok kérdéseit, véleményét, javaslatait közvetíteni az intézményvezetőség felé. A nevelők kérdéseiket, véleményeiket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy munkaköri vezetőjük, illetve választott képviselőjük útján közölhetik az intézmény vezetőségével. Szakmai munkaközösségek kapcsolattartása Az intézményben működő szakmai munkaközösségek szorosan együttműködnek egymással. Az együttműködésük: - az azonos témában közös munkaközösségi foglalkozásokat szervezésénél, - elméleti gyakorlati tapasztalatok átadásával, - egyéb közös rendezvények szervezésével (versenyek, bemutató óra.) valósul meg. Az adott tanévi konkrét együttműködést az éves intézményi munkaterv tartalmazza. A nevelők és a tanulók Az intézmény egészének életéről, az intézményi munkatervről, az aktuális feladatokról az igazgató, az iskolai diákönkormányzat vezetőségi ülésén, valamint a diákközgyűlésen évente legalább egy alkalommal tájékoztatja a tanulókat. Az osztályfőnökök az osztályfőnöki órákon tájékoztatják a tanulókat. A tanulót és a tanuló szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról a szaktanároknak folyamatosan szóban és írásban tájékoztatnia kell. A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy választott képviselőik, tisztségviselők útján közölhetik az iskola igazgatóságával, a nevelőkkel, a nevelőtestülettel. A nevelők és a szülők A szülőket az intézmény egészének életéről, az intézményi munkatervről, az aktuális feladatokról az igazgató a szülői munkaközösség választmányi ülésén, az osztályfőnökök az osztály szülői értekezletén, az óvónők a csoport szülői értekezletén tájékoztatják. Az egyéni haladással kapcsolatos tájékoztatásra az alábbi fórumok szolgálnak:

23 23 - szülői értekezletek, - fogadóórák, - nyílt napok, - írásbeli tájékoztatók a tájékoztató füzetben. A szülői értekezletek és fogadóórák időpontját az intézményi munkaterv évenként tartalmazza. A szülői értekezletek A szülők a tanév-nevelési év rendjéről, feladatairól a szeptemberi szülői értekezleten kapnak tájékoztatást az iskolában gyermekük osztályfőnökétől, az óvodában az óvodapedagógusoktól. A leendő első évfolyamosok szüleit a felvételi értesítőn tájékoztatjuk a beiratkozás időpontjáról. Beiratkozás alkalmával tájékoztatást kapnak az első szülői értekezlet időpontjáról, a tanévkezdéssel kapcsolatos teendőkről, átveszik az intézmény házirendjét. A tanév-nevelési év során csoportonként és osztályonként 3-3 szülői értekezletet tartunk. Amennyiben az osztályfőnök vagy a szülői munkaközösség szükségesnek látja, rendkívüli szülői értekezletet hívnak össze. Az alapfokú művészetoktatásban résztvevő tanulók szüleinek hasonló módon évi 3 szülői értekezletet tart a művészeti csoport vezetője. Szülői fogadóórák Az intézmény valamennyi pedagógusa (az ellenőrzőbe beírt időpontban) szülői fogadóórát tart kivéve azokat a hónapokat, amelyekben szülői értekezlet van. Az első és második évfolyamon meghívásos fogadó órák vannak. Amennyiben a gondviselő a fogadóórán kívüli időpontban is találkozni szeretne gyermeke pedagógusával, telefonon vagy írásban időpontot kell egyeztetnie az érintett pedagógussal. Írásbeli tájékoztatók a tájékoztató füzetben Valamennyi pedagógus köteles a tanulóra vonatkozó minden érdemjegyet és írásos bejegyzést az osztálynaplón kívül a tanuló tájékoztató füzetében is feltüntetni. A tájékoztató füzetben a pedagógusnak minden bejegyzést kézjeggyel kell ellátni (a szóbeli feleleteket aznap, az írásbeli teljesítményeket a kiosztás napján). Amennyiben a tanuló tájékoztató füzete hiányzik, a hiányt az osztály e célra, a napló végében létrehozott részébe dátummal és kézjeggyel ellátva be kell jegyezni. A rendszeres visszajelzés szükségessége miatt a heti fél, 1 vagy 2 órás tantárgyakból félévenként minimum 3-4, a heti 3 vagy ennél nagyobb óraszámú tantárgyaknál havonta legalább 1-2 érdemjegy alapján osztályozható a tanuló. A szülők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola igazgatóságával, nevelőtestületével. A szülők és más érdeklődők az intézmény pedagógiai programjáról, szervezeti és működési szabályzatáról és házirendjéről az intézmény igazgatójától, valamint az általános iskolai intézményegység-vezető helyettesektől, az intézményegységek vezetőitől, a tagintézményvezetőtől, a nevelőtestület tagjaitól az iskolai munkatervben évenként meghatározott

24 24 fogadóórákon kérhetnek tájékoztatást. Az iskola pedagógiai programja, SZMSZ-e, munkaterve, házirendje nyilvános, minden érdeklődő számára elérhető, megtekinthető az intézmény honlapján, az iskola könyvtárában és az igazgatói, tagintézmény-vezetői, óvodavezető irodájában. 5. AZ INTÉZMÉNY VEZETÉSÉNEK ÉS KÖZÖSSÉGEINEK KÜLSŐ KAPCSOLATAI Az intézményi munka megfelelő szintű irányításának érdekében az intézmény igazgatóságának állandó munkakapcsolatban kell állnia a következő intézményekkel: - a fenntartóval Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlése Debrecen, Piac u a polgármesteri hivatallal:debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Debrecen, Piac u. 20. Debrecen, Kálvin tér Pedagógiai intézetekkel: Hajdú - Bihar Megyei Pedagógiai Intézet Debrecen, Piac u Hunniareg Pedagógiai Intézet Debrecen, Zákány u Debrecen város óvodáinak, oktatási intézményeinek vezetőivel - alapfokú művészetoktatást végző általános iskolák, középiskolák vezetőivel - szakszolgálattal: Városi Pedagógiai Szakszolgálat Debrecen, Bajcsy - Zsilinszky u gyermek- illetve ifjúsági szervezetekkel: Hajdú - Bihar Megyei Gyermek- és Ifjúságvédő Intézet Debrecen, Vármegyeháza u Családsegítő Szolgálat és Módszertani Gyermekjóléti Központ Debrecen, Böszörményi út 68. Gyámhivatal - művelődési intézmények: Belvárosi Művelődési Központ Újkerti Közösségi Ház Vojtina Bábszínház Csokonai Színház Debreceni Művelődési Központ - alapítványok: Alapítvány a Vénkerti Iskoláért Közoktatási Közalapítvány - egyéb kapcsolatok: bázisiskola: Apáczai Könyvkiadó és Könyvterjesztő Kft. Oktatási Hivatal MOBILITÁS AKSD Városi és Megyei Diáksport Szövetség VDSE Diószegi Sámuel Oktatóközpont Tehetséggondozó Társaság Debreceni Egyetem Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola A munkakapcsolat megszervezéséért, felügyeletéért az igazgató a felelős.

A Budapest XXI. Kerületi 2015/ 2016

A Budapest XXI. Kerületi 2015/ 2016 A Budapest XXI. Kerületi Karácsony Sándor Általános Iskola a 2015/ 2016 1 Tartalomjegyzék 1. A célja és feladata 4 2. A alapjául szolgáló jogszabályok 4 3. Az SZMSZ általános rendelkezései, az SZMSZ hatálya

Részletesebben

SZENT JÁNOS KATOLIKUS ÓVODA, EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZENT JÁNOS KATOLIKUS ÓVODA, EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZENT JÁNOS KATOLIKUS ÓVODA, EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EGYEK 2015 TARTALOMJEGYZÉK Tartalom Bevezetés... 5 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, HATÁLYA 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja

Részletesebben

Az I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ)

Az I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ) Az I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ) Az alapító okiratunk fenntartói megváltoztatása értelmében e dokumentumban: 1. Minden olyan rendelkezés, amely

Részletesebben

A HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

A HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM A HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZMSZ/2009. 1 TARTALOMJEGYZÉK..2 AZ SZMSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI...5 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 2014. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szervezeti és működési szabályzat A Hajdúdorogi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola SzMSz-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola 9062 Kisbajcs, Arany János út 20. Tel./Fax.: 96 / 560-016 vorosmartyiskola@freemail.hu Kisbajcsi Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TELEKI BLANKA KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1095 Budapest, Mester u.23 Telefon/Fax: 215-9254 Levelezési cím: 1450 Budapest, Pf.: 178 E-mail: titkarsag@teleki-bp.sulinet.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

T A R T A L O M J E G Y Z É K

T A R T A L O M J E G Y Z É K R IMÓCI S ZE N T I S T VÁN Á LTALÁNOS I S KOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM A Z O N O S Í T Ó: 032248 TARTALOMJEGYZÉ K I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA....

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Debreceni SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskolája és Szakiskolája 4027 Debrecen, Vénkert u.2. (52) 413113, (52) 413255, fax: (52) 413113 Email: kereskedelmi.debrecen@gmail.com,suli430@keridebr.sulinet.hu,

Részletesebben

A Orczy Anna Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat 2015.09.01.

A Orczy Anna Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat 2015.09.01. A Orczy Anna Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 2015.09.01. 1. Az intézmény... 5 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya... 5 1.1.1 A Szervezeti és

Részletesebben

PÓKASZEPETKI FESTETICS KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA SZMSZ. Igazgató

PÓKASZEPETKI FESTETICS KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA SZMSZ. Igazgató PÓKASZEPETKI FESTETICS KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Kovács Árpádné Igazgató 1 Az alábbi Szervezeti és Működési Szabályzatot a Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános

Részletesebben

Gazdag Erzsi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata

Gazdag Erzsi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Gazdag Erzsi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Szombathely, 2015. 01. 05. Készítette: Molnár Anikó óvodavezető Elfogadta: Nevelőtestület - 1 - TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK II. AZ INTÉZMÉNY

Részletesebben

A Nagy Lajos Általános Művelődési Központ. Szervezeti és Működési Szabályzata

A Nagy Lajos Általános Művelődési Központ. Szervezeti és Működési Szabályzata A Nagy Lajos Általános Művelődési Központ Szervezeti és Működési Szabályzata 2009. Készítette: Dudla Erzsébet 1 Az intézmény adatai: I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Elnevezése: Nagy Lajos Általános Művelődési Központ

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KODÁLY ZOLTÁN ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA KOMLÓ, TEMPLOM TÉR 2. TEL / FAX: 72/481-272 E-mail: komlo.kodaly@gmail.com TARTALOMJEGYZÉK 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...6

Részletesebben

Felsőgallai Széchenyi István Általános Iskola

Felsőgallai Széchenyi István Általános Iskola Ápold a múltat, őrizd a jelent, nézz a jövőbe! (Neumann János) A Felsőgallai Széchenyi István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Készült: Tatabánya, 2013. március 31. Módosítva: Tatabánya,

Részletesebben

BAJZA UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 034895. Szervezeti és Működési Szabályzat BUDAPEST 2013.

BAJZA UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 034895. Szervezeti és Működési Szabályzat BUDAPEST 2013. BAJZA UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 034895 Szervezeti és Működési Szabályzat BUDAPEST 2013. Tartalomjegyzék I. Bevezető 4. oldal II. Az intézmény általános jellemzői II./1. A közoktatási intézmény jellemzői

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kerekerdő Óvoda 1097. Budapest, Vágóhíd u. 35-37. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A nevelőtestület közreműködésével készítette: Szencz Mátyásné óvodavezető Budapest 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

PUSZTADOBOSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

PUSZTADOBOSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 0 PUSZTADOBOSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015 Tartalomjegyzék A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya... 4 Az intézmény általános jellemzői...

Részletesebben

RÁKOSMENTI MÁKVIRÁG ÓVODA

RÁKOSMENTI MÁKVIRÁG ÓVODA RÁKOSMENTI MÁKVIRÁG ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ikt. sz.: 40/630/2015 Készítette: Horváth Mária intézményvezető Pedagógiai-szakmai ellenőrzés és pedagógus minősítő szakértő Hatálybalépés dátuma:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1193 Budapest Csokonai u. 5 Intézmény OM - azonosítója: Készítette: 034703.. Benkőné Sipos Erika Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: P.H. 2014/2015.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SIMÁNDY JÓZSEF SPORTISKOLAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. Web: simandy.kistarcsa.hu E-mail: info@simandyaltiskola.hu Tartalom 1. Általános rendelkezések...

Részletesebben

BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA... 4 1.2

Részletesebben

Király-tó Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 030269

Király-tó Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 030269 KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A Tel: 96/242-611 96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.hu Király-tó Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 030269 Szervezeti

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM: 030796 Derecske 2015 TARTALOM 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 1.1. Az SZMSZ célja... 6 1.2. Az SZMSZ jogszabályi

Részletesebben

I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, FELADATA...3 SZMSZ HATÁLYA...5 AZ INTÉZMÉNY ADATAI...6 III. AZ ISKOLA SZERVEZETI RENDSZERE...8 ...

I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, FELADATA...3 SZMSZ HATÁLYA...5 AZ INTÉZMÉNY ADATAI...6 III. AZ ISKOLA SZERVEZETI RENDSZERE...8 ... Tartalomjegyzék I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, FELADATA...3 SZMSZ HATÁLYA...5 AZ INTÉZMÉNY ADATAI...6 III. AZ ISKOLA SZERVEZETI RENDSZERE...8...8 IV. AZ ISKOLA IRÁNYÍTÁSA, VEZETÉSE...8 V.

Részletesebben

A REMÉDIUM ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (2009. évi módosítása) 2010.

A REMÉDIUM ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (2009. évi módosítása) 2010. Remédium Általános Iskola és Szakiskola 2800 Tatabánya, Kossuth u. 6. e-mail: remediumiskola@freemail.hu www.remedium.suli.hu A REMÉDIUM ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

A BÁRCZI GÉZA ÁLTALÁNOS

A BÁRCZI GÉZA ÁLTALÁNOS Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat B á r c z i G é z a Á l t a l á n o s I s k o l a 1039 Budapest, Bárczi Géza u. 2. 243-1509 453-2039 Ema il: ba rcz i-a@kszk i.ob uda.h u Honlap unk: www.bar czigai.s ulinet.hu

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Pitypang Sport Óvoda 2092 Budakeszi, Zichy Péter u. 31. Tel. /fax: 06-23/ 451-505 E-mail: postmaster@pitypangovi.t-online.hu OM 032936 Szervezeti és Működési Szabályzata Budakeszi, 2015. február 12. 0

Részletesebben

A szervezeti és működési szabályzat tartalma, szabályozási köre [a közoktatási törvény 40. (1) bekezdéséhez és az R. 4. (1) bekezdésének r) pontjához]

A szervezeti és működési szabályzat tartalma, szabályozási köre [a közoktatási törvény 40. (1) bekezdéséhez és az R. 4. (1) bekezdésének r) pontjához] A szervezeti és működési szabályzat tartalma, szabályozási köre [a közoktatási törvény 40. (1) bekezdéséhez és az R. 4. (1) bekezdésének r) pontjához] 1. A szervezeti és működési szabályzat az intézmény

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete Oktatási, Kulturális és Sport Bizottságának 2015. október 27-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete Oktatási, Kulturális és Sport Bizottságának 2015. október 27-i ülésére Tárgy: Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása Előkészítette: Koszecz Sándor Igazgató Sorszám: 6 Döntéshozatal módja: Egyszerű

Részletesebben

9.5. Az intézményvezető munkaideje... 14 10. Az intézményvezető akadályoztatása esetén érvényes helyettesítési rendje... 15 10.1. Az intézményvezető

9.5. Az intézményvezető munkaideje... 14 10. Az intézményvezető akadályoztatása esetén érvényes helyettesítési rendje... 15 10.1. Az intézményvezető I. Tartalomjegyzék II. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 6 1. A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) célja, jogszabályi alapja,... 6 1.1. A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) célja... 6 1.2. A szervezeti és

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Budapesti Egyesített Középiskolai Kollégium 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés 4 1. A SZMSZ célja, tartalma 4 2. Jogszabályi háttér 4 3. Az SZMSZ hatálya 5 II. Intézményi

Részletesebben

A Danubia Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2013. április 1.

A Danubia Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2013. április 1. A Danubia Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. április 1. 1 A Danubia Alapfokú Művészeti Iskola nevelőtestülete a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. -ában valamint

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 3 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) CÉLJA, JOGI ALAPJA ÉS HATÁLYA... 3 2. AZ INTÉZMÉNY JELLEMZŐI, JOGÁLLÁSA...

Részletesebben

Kaposvári Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata

Kaposvári Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata KAPOSVÁRI BAJCSY- ZSILINSZKY UTCAI KÖZPONTI ÓVODA 7400 KAPOSVÁR, BAJCSY- ZS. U. 20. OM: 033742 bajcsy.ovoda@cbn.hu Tel. Fax.: 0682/526-764 Kaposvári Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvoda Szervezeti és

Részletesebben

Návay Lajos Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015.

Návay Lajos Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. T A R T A L O M J E G Y Z É K I. A működés rendje, nyitva tartás... 3 I.1 Nyitva tartás, ügyelet, munkarend...3 I.2 A belépés és benntartózkodás rendje, a pedagógiai

Részletesebben

A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium. Szervezeti és Működési Szabályzata 2011.

A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium. Szervezeti és Működési Szabályzata 2011. A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata 2011. 1. I. Bevezetés A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 40. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás

Részletesebben

1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA

1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA í é á ü í ó á í ó ő á ó á ö ó é ő 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA A szervezeti és működési szabályzat határozza meg a Bíborvég

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzata

Szervezeti és működési szabályzata OM azonosító: 033665 A Szent Imre Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Kollégium, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és működési szabályzata Tartalom 1. Általános rendelkezések... 10 1.1.

Részletesebben

Többsincs Ó voda és Bölcs őde. 2 1 9 4. Tura, D ózsa György út 2. Tel efon : 06 28 580 495 06-30/638 4601

Többsincs Ó voda és Bölcs őde. 2 1 9 4. Tura, D ózsa György út 2. Tel efon : 06 28 580 495 06-30/638 4601 Többsincs Ó voda és Bölcs őde 2 1 9 4. Tura, D ózsa György út 2 Tel efon : 06 28 580 495 06-30/638 4601 E - m ai l : t obbsi n csov i @tura.hu OM azonosító: 201261 S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S

Részletesebben

KISPESTI ZÖLD ÁGACSKA ÓVODA. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az intézmény OM azonosítója: 034689

KISPESTI ZÖLD ÁGACSKA ÓVODA. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az intézmény OM azonosítója: 034689 KISPESTI ZÖLD ÁGACSKA ÓVODA 1191. Budapest Berzsenyi u. 6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az intézmény OM azonosítója: 034689 Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: 08 / 2015. ( 12.14.) nevelőtestület

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CSEPREGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY. Csepreg, 2013. március 06.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CSEPREGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY. Csepreg, 2013. március 06. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CSEPREGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY Csepreg, 2013. március 06. TARTALOM JEGYZÉK: I. Általános rendelkezések 1. Óvoda 2. Bölcsőde 3. Az intézmény

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Pécsi Leőwey Klára Gimnázium 2013. december 10. 1 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 5. oldal 1.1. Az SZMSZ célja, tartalma 5. oldal 1.2. Az SZMSZ hatálya

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Iktatószám: 2013-27/266. Komáromi Jókai Mór Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Szabóné dr. Mühlenkampf Erika igazgató Komárom, 2013. szeptember 10. Érvényes: 2013. szeptember 17-től

Részletesebben

Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.)

Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.) 1.532/2013. Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.) Szervezeti és működési szabályzata Intézmény OM - azonosítója: 035391 Intézményvezető: Fehér

Részletesebben

SZÉKELY MIHÁLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, NYILVÁNOS KÖNYVTÁR

SZÉKELY MIHÁLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, NYILVÁNOS KÖNYVTÁR SZÉKELY MIHÁLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, NYILVÁNOS KÖNYVTÁR Szervezeti és Működési Szabályzata 2012 Módosítva a TÁMOP-3.3.2-08/2-2008-0045. sz. projekt keretében az Alsófokú

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Békési Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Összeállította: Farkas Lászlóné Igazgató 2010. 1 TARTALOMJEGYZÉK I.

Részletesebben

E sé ly K ö ve ssi E rz sé b e t Sz a k k é p z ő Isk o la é s G i m ná z i um

E sé ly K ö ve ssi E rz sé b e t Sz a k k é p z ő Isk o la é s G i m ná z i um Köö vv eessssi i Errzzsséébeet t Szzaakkéépzzőő II sskoo laa l ééss Gimnáázzi ium OM azonosító: 038245., 1089 Budapest, Dugonics u. 17-21. Tel./Fax: 303-0317, 284-2662, 283-0951 E-mail: esely@nete verest.hu

Részletesebben

Készítette: Pete Istvánné tagintézmény vezető

Készítette: Pete Istvánné tagintézmény vezető Göcsej Kapuja Bak Általános Művelődési Központ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Garamvölgyi György igazgató Oláh István igazgatóhelyettes Pete Istvánné tagintézmény vezető Gaálné Farkas Valéria

Részletesebben

Bátai Hunyadi János Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Bátai Hunyadi János Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Bátai Hunyadi János Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. A szervezeti és működési szabályzat célja A Szervezeti és Működési Szabályzat a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény és

Részletesebben

DUNAKESZI PIROS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

DUNAKESZI PIROS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA DUNAKESZI PIROS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 037 265 DUNAKESZI, 2015. december 12. Tartalom I. Általános rendelkezések, a működés célja, a nevelési intézmény általános jellemzői:

Részletesebben

Csontváry Általános- és Alapfokú Művészeti Iskola 8308 Zalahaláp Iskola utca 3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

Csontváry Általános- és Alapfokú Művészeti Iskola 8308 Zalahaláp Iskola utca 3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Csontváry Általános- és Alapfokú Művészeti Iskola 8308 Zalahaláp Iskola utca 3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. - 2 - Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 4 1. A SZERVEZETI ÉS

Részletesebben

A Németvölgyi Általános Iskola SZABÁLYZATA. Budapest Hegyvidék 2013. március

A Németvölgyi Általános Iskola SZABÁLYZATA. Budapest Hegyvidék 2013. március A Németvölgyi Általános Iskola SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Budapest Hegyvidék 2013. március Németvölgyi Általános Iskola Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Bevezető... 5 Az iskola adatai... 5

Részletesebben

SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szentpétery Zsigmond Általános Iskola OM azonosító: 033526 4563 Rohod, Jókai utca 6. Telefon:/fax: 44/584-008 E-mail: rohodiiskola@freemail.hu SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Rohod, 2014. november 25. Dobos

Részletesebben

Bereczki Máté Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

Bereczki Máté Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Bereczki Máté Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. 1 TARTALOM BEVEZETÉS... 5. 1. AZ INTÉZMÉNY SZAKMAI ALAPDOKUMENTUMA... 5. 2. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA... 8. 3. AZ

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 0 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZINI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013 0 1 Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések 2 II. Működési szabályok 4 1. A működés rendje, nyitva tartás, gyermekeknek, a tanulóknak,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Czövek Olivér Református Óvoda 2220 Vecsés, Árpád u. 6. / Fax: 29/357-697 E-mail: refovoda14@gmail.com OM azonosító: 200230 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015 TARTALOMJEGYZÉK A CZÖVEK OLIVÉR REFORMÁTUS

Részletesebben

Ybl Miklós Középiskola Szervezeti és Működési Szabályzata

Ybl Miklós Középiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Ybl Miklós Középiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Érvényes: 2010. szeptember 1-től Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja...

Részletesebben

Egri Szakképzési Centrum Bornemissza Gergely Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma

Egri Szakképzési Centrum Bornemissza Gergely Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Egri Szakképzési Centrum Bornemissza Gergely Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma EGER Hatálybalépés dátuma: 2013.05.06. Tervezett felülvizsgálat időpontja: 2018.

Részletesebben

Landorhegyi Általános Iskola, Sportiskola

Landorhegyi Általános Iskola, Sportiskola A zalaegerszegi Landorhegyi Általános Iskola, Sportiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 Tartalomjegyzék Törvényi háttér (törvények, rendeletek)... 5 1. Az intézmény alapító okirata, feladatai...

Részletesebben

Egri Farkas Ferenc Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola 3300 Eger Dobó István tér 13.

Egri Farkas Ferenc Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola 3300 Eger Dobó István tér 13. Egri Farkas Ferenc Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola 3300 Eger Dobó István tér 13. Telefon, fax: (36) 310-275 Igazgatói közvetlen telefon: 36/411-072 E-mail: farkaszene@gmail.com Honlap: www.egerzene.hu;

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 6041 Kerekegyháza Szent István tér 6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2008. TARTALOMJEGYZÉK A Szervezeti és Működési Szabályzat célja

Részletesebben

FÓ TI Ó KUMENIKUS Á LTÁLÁ NÓS ISKÓLÁ E S GIMNÁ ZIUM

FÓ TI Ó KUMENIKUS Á LTÁLÁ NÓS ISKÓLÁ E S GIMNÁ ZIUM FÓ TI Ó KUMENIKUS Á LTÁLÁ NÓS ISKÓLÁ E S GIMNÁ ZIUM 2151 Fót, Vörösmarty u.4. OM azonosító: 032353 Szervezeti e s Mű kö de si Szaba lyzata 1. oldal 2. oldal Tartalömjegyze k Tartalom 1. Általános rendelkezések...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 031202 Tartalomjegyzék BEVEZETŐ...3 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...4 II. AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSI RENDJE...6

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Dankó Pista Egységes Óvoda-Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium 4235 Biri, Mező Imre út 21. E-mail: info@dankop.hu, Tel/Fax: 42/263-137 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola 6088 Apostag, Hunyadi u. 9-11. Tel.: 78/428-077 Apostag, 2013. március 30. Jóváhagyta: Dudla Erzsébet intézményvezető Tartalom 1 ÁLTALÁNOS

Részletesebben

T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M

T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A 2 0 1 5 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Gyula Város Önkormányzatának Alapfokú Oktatási, Művészetoktatási, Sportiskolai és Pedagógiai Szakszolgálati Intézménye SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Tartalomjegyzék I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. Marcalvárosi Főigazgatóság Kovács Margit Szakképző Iskola OM azonosító: 030523. 9024 Győr Répce u. 2.

Szervezeti és Működési Szabályzat. Marcalvárosi Főigazgatóság Kovács Margit Szakképző Iskola OM azonosító: 030523. 9024 Győr Répce u. 2. 2013 Szervezeti és Működési Szabályzat Marcalvárosi Főigazgatóság Kovács Margit Szakképző Iskola OM azonosító: 030523 9024 Győr Répce u. 2. 1 Tartalom 1. Általános rendelkezések... 5 1.1. A szervezeti

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. A szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései... 3 2. Az

Részletesebben

Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde

Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata OM: 202346 Székhely: 7940 Szentlőrinc, Liszt Ferenc utca 2. Telephely: 7940 Szentlőrinc, Arany János utca 22. Tagóvodák: Szentlőrinci

Részletesebben

BÁCSALMÁS KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

BÁCSALMÁS KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BÁCSALMÁS KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011 Tartalomjegyzék BÁCSALMÁS KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS...1 ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE...1 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Szervezeti és Mőködési Szabályzat Szervezeti és Mőködési Szabályzat Békési Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Mővészeti Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Összeállította: Farkas Lászlóné igazgató 1 TARTALOMJEGYZÉK I. RÉSZ ÁLTALÁNOS

Részletesebben

S Z E R V E Z E T I É S MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T

S Z E R V E Z E T I É S MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T K A S T É L Y Ó V O D A S Z E R V E Z E T I É S MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 4 II. Az intézmény általános jellemzői... 5 III. Az SZMSZ hatálya... 6 IV. Az intézmény

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ)

Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 029635 Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) Érvényes: 2010. január 29-étől TARTALOMJEGYZÉK Téma Oldal BEVEZETÉS 5 I. RÉSZ A KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY ADATAI

Részletesebben

Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola

Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola A mecseknádasdi Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Program 2015 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

A Zrínyi Ilona Gimnázium Szervezeti és Mőködési Szabályzata

A Zrínyi Ilona Gimnázium Szervezeti és Mőködési Szabályzata TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 A Szervezeti és Mőködési Szabályzat célja... 3 Az intézmény törvényes mőködését meghatározó dokumentumok... 3 Az intézmény legfontosabb adatai az Alapító

Részletesebben

ZENGŐ ÓVODA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ZENGŐ ÓVODA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ZENGŐ ÓVODA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...4 1.1 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ JOGSZABÁLYOK...4 1.2 A SZERVEZETI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 5300 Karcag, Kálvin u. 2. : 59/503 206 Fax: 59/400 577 E-mail: anna.ilona@freemail.hu OM azonosító: 035861 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 TARTALOMJEGYZÉK A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK SZERVEZETI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM: 201529 Cserhátsurány, Szabadság út 28. 2013. Készítette: Bóta Bernadett igazgató Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK, AZ INTÉZMÉNY ADATAI...4 1. A szabályzat

Részletesebben

Györffy István Katolikus Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata. Fenntartó által jóváhagyva: a számú határozat alapján

Györffy István Katolikus Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata. Fenntartó által jóváhagyva: a számú határozat alapján Györffy István Katolikus Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2015 Fenntartó által jóváhagyva: a számú határozat alapján Tartalomjegyzék 1. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI... 4 1.1.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata A Könnyűipari Szakképző Iskola és Speciális Szakiskola 4027 Debrecen, Sétakert u. 1-3. OM azonosító: 031249 Szervezeti és Működési Szabályzata Érvényes: A kihirdetés napjától Készítette: Kovácsné Győrfi

Részletesebben

AZ OROSZLÁNYI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA

AZ OROSZLÁNYI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA AZ OROSZLÁNYI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ) Érvényes 2013. augusztus 1-től. 2 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ... 5 1.A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ)

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZABADKÍGYÓSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZABADKÍGYÓSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZABADKÍGYÓSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések 5 1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja 5 2.Az alkalmazottak köre,

Részletesebben

A NÉPRAJZI MÚZEUM AZONOSÍTÓ ADATAI, JOGÁLLÁSA, TEVÉKENYSÉGI KÖRE...

A NÉPRAJZI MÚZEUM AZONOSÍTÓ ADATAI, JOGÁLLÁSA, TEVÉKENYSÉGI KÖRE... Tartalom I. A NÉPRAJZI MÚZEUM AZONOSÍTÓ ADATAI, JOGÁLLÁSA, TEVÉKENYSÉGI KÖRE... 4 1 AZ INTÉZMÉNY ALAPADATAI... 4 2 AZ INTÉZMÉNYHEZ TARTOZÓ TELEPHELY NEVE ÉS SZÉKHELYE... 4 3 AZ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓJA, JOGÁLLÁSA...

Részletesebben

PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁN MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁN MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁN MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés...4 1.1. Az SZMSZ általános rendelkezései, hatálya...4 1.1.1. Az SZMSZ

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Gyengénlátók Általános Iskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Diákotthona 1147 Budapest, Miskolci út 77 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BUDAPEST, 2009 Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

Sárbogárdi Zengő Óvoda. Szervezeti és Működési. Készítette: Huszárné Kovács Márta

Sárbogárdi Zengő Óvoda. Szervezeti és Működési. Készítette: Huszárné Kovács Márta Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 Készítette: Huszárné Kovács Márta 1 S zerveze ti és működési szabályzat TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés...3 II. Intézményi alapadatok...6 III. A működés rendje...8 IV.

Részletesebben

A Kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnázium (Kiskunfélegyháza, Kossuth Lajos u. 9.) Szervezeti és Működési Szabályzata 2014.

A Kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnázium (Kiskunfélegyháza, Kossuth Lajos u. 9.) Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. i.sz.: 106-8/2014 A Kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnázium (Kiskunfélegyháza, Kossuth Lajos u. 9.) Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 3 II. Az intézmény

Részletesebben

A Tompa Mihály Református Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

A Tompa Mihály Református Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata A Tompa Mihály Református Általános Iskola 1 A Tompa Mihály Református Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata A Tompa Mihály Református Általános Iskola 2 A TOMPA MIHÁLY REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Kékvirág Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Kékvirág Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Kékvirág Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1107 Budapest, Kékvirág u. 5. 2010 Készítette: Béres Péterné óvodavezető 2 Tartalomjegyzék I. Szervezet

Részletesebben

HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA 4031. Debrecen, Angyalföld tér 4. OM azonosító: 030914

HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA 4031. Debrecen, Angyalföld tér 4. OM azonosító: 030914 HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA 4031. Debrecen, Angyalföld tér 4. OM azonosító: 030914 SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATA Debrecen, 2013. március 25. A Szervezeti és Működési Szabályzat az alábbi jogszabályok és rendeletek

Részletesebben

Napköziotthonos Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Napköziotthonos Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napköziotthonos Óvoda 3044 Szirák Róth Johanna út 1. Tel.: 32/485-035 email: szirakovi @citromail.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szirák, 2013. március 4. Készítette: Bajnócziné Bognár Erika Óvodavezető

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÓVODA NEVE: Gesztenyés Óvoda ÓVODA CÍME: 2900 Komárom, Igmándi út 38. ÓVODA OM AZONOSÍTÓJA: 031681 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Halászné Szeder Anikó óvodavezető 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

Tunyogi Pedagógiai Szakszakszolgálat

Tunyogi Pedagógiai Szakszakszolgálat Tunyogi Erzsébet Gyógyító Játszóház Alapítvány a Halmozottan Sérült Gyermekekért (1077 Budapest Bethlen Gábor utca 8. I/6 fenntartásában lévő Tunyogi Pedagógiai Szakszakszolgálat (1064 Budapest, Rózsa

Részletesebben

ARANYLÓ NAPRAFORGÓ ALAPÍTVÁNYI ÓVODA ÉS TELEPHELYEI: SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ARANYLÓ NAPRAFORGÓ ALAPÍTVÁNYI ÓVODA ÉS TELEPHELYEI: SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ARANYLÓ NAPRAFORGÓ ALAPÍTVÁNYI ÓVODA (1149 Budapest, Pósa L. u. 61.) ÉS TELEPHELYEI: MEGGYESKERT ÓVODA (3530 Miskolc, Meggyesalja u. 31.) CSIPERKE ÓVODA (8000 Székesfehérvár, Gorkij utca 32.) KÉK PINGVIN

Részletesebben

BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÀLYZAT

BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÀLYZAT BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÀLYZAT Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 1 1. A SZMSZ célja, tartalma... 1 2. Jogszabályi háttér... 1 3. A SZMSZ hatálya...

Részletesebben

Fekete István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 1. I. rész

Fekete István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 1. I. rész Fekete István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 1 I. rész A Szervezeti és Működési Szabályzat olyan alapokmány, amely összefoglalja az iskola szervezetére, működésére, a pedagógusok, szülők,

Részletesebben

A komáromi Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata

A komáromi Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata A komáromi Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata OM: 031821 A nevelőtestület elfogadta: 2013. március 11. Jóváhagyta:. TARTALOMJEGYZÉK INTÉZMÉNYÜNK SZERVEZETI

Részletesebben