Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út )

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.)"

Átírás

1 1.532/2013. Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út ) Szervezeti és működési szabályzata Intézmény OM - azonosítója: Intézményvezető: Fehér Dalma Emese Legitimációs eljárás 3/2013. (III.26.) határozatszámon elfogadta: Szathmári Tamás sk. nevelőtestület nevében Véleménynyilvánítók:.. Lajosiné Végvári Ágnes sk. szülők közössége nevében Fejes Andrea Tünde sk. alkalmazotti közösség nevében 4/2013. (III.16.) határozatszámon jóváhagyta: Fehér Dalma Emese sk. intézményvezető aláírás Egyetértését kinyilvánító: fenntartó nevében Ph A dokumentum jellege: Nyilvános Megtalálható: Érvényes: A kihirdetés napjától visszavonásig Verziószám: 1/2013. Készült: eredeti példány

2 Tartalomjegyzék I. Bevezetés A SzMSz célja, tartalma Jogszabályi háttér Az SzMSz hatálya... 5 II. Intézményi alapadatok Intézményi azonosítók Az intézmény tevékenységei... 5 Az intézmény alaptevékenységei... 5 Az intézmény további szakfeladatai... 6 Vállalkozási tevékenység... 6 Egyéb tevékenység... 6 III. Szervezeti felépítés A szervezeti egységek (intézményi közösségek) megnevezése... 9 a) Vezetők, vezetőség... 9 b) Pedagógusok közösségei (90 fő) c) Nevelő-oktató munkát segítő alkalmazottak (6 fő) A. Év eleji feladatok B. Foglalkozások tartása d) Tanulók közösségei e) Szülői szervezetek (közösségek) A vezetők és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje, formája a) A vezetők és az alkalmazotti közösségek közötti kapcsolattartás formái és rendje b) A szakmai munkaközösségek közötti együttműködés formái és rendje c) A diák-önkormányzati szerv, a diákképviselők, valamint az intézményi vezetők közötti kapcsolattartás formái és rendje d) Az intézményi sportkör, valamint az intézmény vezetése közötti kapcsolattartás formái és rendje e) A vezetők és az iskolai szülői szervezet (közösség) közötti kapcsolattartás formája A szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje a) Pedagógusok közösségei tanulók közösségei b) Pedagógusok közösségei szülő szervezetek (közösségek) c) A gyakorlati képzést folyatókkal és szervezőkkel való kapcsolattartás A külső kapcsolatok rendszere, formája és módja IV. Működés rendje

3 1. Az intézmény működési rendje A belépés és bent tartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak jogviszonyban a nevelésioktatási intézménnyel A tanórán kívüli egyéb foglalkozások szervezeti formái A felnőttoktatás, felnőttképzés formái Az ünnepélyek, megemlékezések rendje, a hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje A könyvtár működése Tankönyvrendelés, tankönyvellátás és tankönyvtámogatás a) Az iskolai tankönyvrendelés elkészítésének helyi rendje b) Az iskolai tankönyvellátás megszervezésének helyi rendje c) Az iskolai tanulók tankönyvtámogatása megállapításának helyi rendje Intézményi védő, óvó előírások a) A tanulók egészségét veszélyeztető helyzetek b) A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje c) A dolgozók feladatai a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzésében és a baleset esetén d) A rendkívüli esemény, bombariadó stb. esetén szükséges teendők e) Katasztrófa-, tűz- és polgári védelmi tevékenység szervezeti és végrehajtási rendje f) Az iskolában működő örző védő szolgálat feladatai g) Liftek használata Egyéb kérdések a) A nevelési-oktatási intézményben folyó reklámtevékenység szabályai b) A kereset-kiegészítés feltételei c) A teljesítménypótlék összege meghatározásának elvei d) Vagyoni jogok átruházásakor a tanulót megillető díjazás megállapításának szabályai e) Munkaruha kihordási ideje, tisztán tartásának szabályai f) Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség Intézményi dokumentumok nyilvánossága V. Záró rendelkezések A SzMSz hatálybalépése Az SZMSZ felülvizsgálata Mellékletek

4 I. Bevezetés A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 25. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola 1138 Budapest, Váci út belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket jelen Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: SzMSz) határozza meg. 1. A SzMSz célja, tartalma Az SzMSz célja, hogy a törvénybe foglalt jogi magatartások minél hatékonyabban érvényesüljenek az intézményben. Jogszabályban megállapított keretek között meghatározza a közoktatási intézmény szervezeti felépítését, működésének szabályait, valamint mindazon rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe. Az SzMSz tartalma összhangban van a vonatkozó jogszabályokkal, az egyéb intézményi alapdokumentumokkal, nem von el törvény, rendelet által biztosított jogot, nem is szűkíti azt, kivéve, ha maga a jogszabály erre felhatalmazást ad. Az SzMSz-ben foglaltak megismerése, megtartása és megtartatása feladata és kötelessége az iskola minden vezetőjének, pedagógusának, egyéb alkalmazottjának, az iskola tanulóinak. A szervezeti és működési szabályzatban foglaltak megismerése és megtartása azoknak is kötelessége, akik kapcsolatba kerülnek az intézménnyel, részt vesznek feladatainak megvalósításában, illetőleg igénybe veszik, használják létesítményeit, helyiségeit. A szervezeti és működési szabályzat előírásainak, rendelkezéseinek megszegése esetén: az alkalmazottakkal szemben az igazgató intézkedik munkáltatói jogkörében eljárva; a tanulókkal szemben fegyelmező intézkedés, illetőleg fegyelmi büntetés kiszabására van lehetőség; a szülőt vagy más, nem az iskolában dolgozó, illetve tanuló személyt az intézmény dolgozójának tájékoztatnia kell a szabályzatban foglaltakról, kérve annak megtartását, és ha ez nem vezet eredményre, az igazgatót, vagy az ügyeletes vezetőt kell értesítenie, aki felszólítja a rendelkezések megszegőjét az intézmény elhagyására. 3

5 2. Jogszabályi háttér Az SzMSz szabályozási körét meghatározó jogszabályok: A mindenkor hatályos törvények évi XXXIII. törvény évi XCIII. törvény évi CLXXXVII. törvény évi CXC törvény évi CXXXV. törvény évi LXXIX. törvény évi XXXI. törvény évi CXL. törvény évi XLII. törvény évi XXXVII. törvény évi CI. törvény 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 130/1995. (X. 26.) Korm. rendelet 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet 36/2011. (VI. 12.) Korm. rendelet 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 4/2010 (I. 19.) OKM rendelet 28/2000. (IX. 21.) OM rendelet 4/2002. (II. 26.) OM rendelet 37/2003. (XII. 27.) OM rendelet 17/2004. (V. 20.) OM rendelet 23/2004. (VIII. 27.) OM rendelet 8/2006. (III. 23.) OM rendelet 16/2004. (V. 18.) OM-GyISM rend. 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet 20/2007. (V. 21.) SzMM rendelet 44/2007. (XII.29.) OKM rendelet a Magyar Köztársaság költségvetéséről a közalkalmazottak jogállásáról (továbbiakban: Kjt.) a munkavédelemről (egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel) a szakképzésről (továbbiakban: Szt.) a nemzeti köznevelésről : Nkt a szakképzésről szóló évi LXXVI. törvény módosításáról a közoktatásról (továbbiakban: Kt.) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól a tankönyvpiac rendjéről (továbbiakban: Tpr.) a felnőttképzésről a közalkalmazottakról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben (továbbiakban: Korm. R.) a Nemzeti alaptanterv kiadásáról az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról a nemzeti köznevelésről szóló. törvény végrehajtásáról a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus szakvizsgáról valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásáról és kedvezményeiről az oktatási igazolványokról a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról (továbbiakban: R.) a pedagógiai szakszolgálatokról a kerettantervek kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról az iskolai rendszerű szakképzésben részt vevő tanulók juttatásairól az Országos Képzési Jegyzékről a kerettantervek kiadásáról és jóváhagyásának rendjéről, valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről a szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeiről az iskolai sporttevékenységről az iskola-egészségügyi ellátásról a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről a katasztrófák elleni védekezés és a polgári védelem ágazati feladatairól 4

6 3. Az SzMSz hatálya Az SzMSz hatálya kiterjed az intézménnyel jogviszonyban álló személyekre, valamint mindazokra, akik belépnek az intézmény területére, használják helyiségeit, létesítményeit. Az SzMSz előírásai érvényesek az intézmény területén a benntartózkodás ideje alatt, valamint az intézmény által külső helyszínen szervezett rendezvényeken a rendezvények ideje alatt. II. Intézményi alapadatok 1. Intézményi azonosítók a) név: Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola b) székhely: 1138 Budapest, XIII., Váci út c) telephely: d) Alapító okirat száma:2850/2012.(xii.12.) Főv. Kgy. határozat e) Alapító okirat kelte: Budapest, december 21. f) Alapítás időpontja:1950 g) OM azonosító: h) KSH azonosító: Intézeti számjel KSH: i) PIR azonosító: j) Adóalanyiság: nem adóalany k) Adószám: l) Bankszámlaszám: Az intézmény tevékenységei Az intézmény alaptevékenységei Az intézmény szakágazati besorolása: Szakmai középfokú oktatás Alap szakfeladat: Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon További szakfeladatok: Iskolai intézményi étkeztetés Munkahelyi étkeztetés Nappali rendszerű szakközépiskolai nevelés, oktatás (9-12/13. évfolyam) Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai oktatása (9-12/13. évfolyam) Szakközépiskolai felnőttoktatás (9-12/13. évfolyam) Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9-10. évfolyam) Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9-10. évfolyam) Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon 5

7 Sajátos nevelési igényű tanulók emelt szintű nappali rendszerű szakmai szakközépiskolai szakmai oktatása a szakképzési évfolyamokon Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felnőttoktatás Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati felnőttoktatás Emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatás a szakképzési évfolyamokon Emelt szintű szakközépiskolai felnőtt szakképzés Középiskolai, szakiskolai tanulószobai nevelés Sajátos nevelési igényű középiskolai, szakiskolai tanulók tanulószobai nevelése Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Alap, illetve speciális feladatai Sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatása. Szakmai képzés Ágazat: Gépészet, Épületgépészet, Közlekedés, Közlekedésgépész Szakmacsoport: Gépészet, Közlekedés Új osztályok: Szakmacsoportokon belül indítható szakmák és létszámok meghatározásáról a fenntartó a tanév tervezésének időszakában dönt. Az intézmény saját tanulói mellett a szakképzési évfolyamán részben felkészíti a szakképzési évfolyam követelményeire az együttműködési megállapodásunkban rögzítettek szerint a közös tantárgyakban, modulokban az Arany János Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola, a Csonka János Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola, a Katona József, Szakközépiskola és Felnőttoktatási Gimnázium és a Magyar Hajózási Szakközépiskola végzett tanulóit. Az intézmény további szakfeladatai Szabad kapacitás kihasználása érdekében végzett alaptevékenységek M.n.s. egyéb felnőttoktatás Iskolarendszeren kívüli ISCED 2 szintű OKJ-s képzés Iskolarendszeren kívüli ISCED 3 szintű OKJ-s képzés Iskolarendszeren kívüli ISCED 4 szintű OKJ-s képzés Iskolarendszeren kívüli ISCED 5 szintű OKJ-s képzés Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása Egyéb oktatási kiegészítő tevékenység Iskolai diáksport-tevékenység és támogatása Vállalkozási tevékenység Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat. Egyéb tevékenység A HEFOP P /1.0 és HEFOP P /1.0 azonosító számú uniós projektek fenntartásával járó feladatok, valamint egyéb pályázati feladatok ellátása. 6

8 Gyermek és ifjúságvédelmi, szabadidőszervezői feladatok koordinálása, szakmai segítése, valamint pályázati feladatok és pedagógiai munkát segítő egyéb feladatok ellátása az alábbi intézményi körre: Arany János Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola, Bolyai János Műszaki Szakközépiskola és Kollégium, Corvin Mátyás Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola, Csonka János Műszaki Szakközépiskola, Katona József Szakközépiskola és Felnőttoktatási Gimnázium, Magyar Hajózási Szakközépiskola, Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola, Verebély László Szakközépiskola és Szakiskola. 7

9 III. Szervezeti felépítés Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola Iskola Titkár Igazgató KIK Tanügyigazgatási igazgatóhelyettes Közismereti és felnõttoktatási igazgatóhelyettes Szakképzési igazgatóhelyettes Mûszaki vezetõ Tanulmányi iroda Iskolatitkár Pedagógiai asszisztensek Felnõttképzés felnõttoktatás Innováció Marketing Pályázatok Közlekedési szakmacsoport Gépészet szakmacsoport Gyakorlati oktatásvezetõ Minõségirányítás Oktatástechnológia Iskolai egészségügyi szolgáltatás Ifjúságvédelem Tanulói fegyelmi ügyek Rendszergazda Osztályfõnöki munkaközösség Fejlesztés, Szabadidõ, Pszichológus Könyvtár Tankönyvellátás Közismereti munkaközösségek Szakmai elméleti munkaközösségek Szakmai gyakorlati munkaközösségek 8

10 1. A szervezeti egységek (intézményi közösségek) megnevezése a) Vezetők, vezetőség Az intézmény vezetőségét az igazgató, valamint vezető beosztású munkatársai alkotják: igazgatóhelyettesek, (3 fő) műszaki vezető, (1 fö) 1.1. Igazgató Az intézmény egyszemélyi felelős vezetője, aki képviseli az intézményt, és e minőségében aláírási jogosultsággal rendelkezik a következőkben: a jogviszony létesítése, a jogviszony megszüntetése, a fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása kivételével, az intézmény közalkalmazottaival kapcsolatos munkáltatói intézkedések iratai; a tankerületi igazgatóval történt előzetes egyeztetést követően az intézményben helyettesítés céljából, határozott időre történő jogviszony létesítésére irányuló munkáltatói intézkedés; az egyéb szabályzatban meghatározott, a szervezeti egység jogi személyiséghez kapcsolódó kötelezettségvállalások; az intézmény működéséhez kapcsolódó döntések, tájékoztatók, megkeresések, egyéb levelek; az intézmény szakmai feladatai ellátásához kapcsolódó azon döntések, amelyek kiadmányozási jogát a KLIK elnöke a maga vagy a KLIK központi szerve, szervezeti egysége, illetve a tankerületi igazgató számára nem tartotta fenn a rendszeres statisztikai jelentések, érdemi döntést nem igénylő továbbítandó iratok, a központi, illetve tankerületi szerv által kért adatszolgáltatások. Az igazgató helyettesítése Az igazgató akadályoztatása/tartós távolléte esetén a vezetői teendők ellátása elsősorban az tanügyi igazgatóhelyettes feladata Mindkettőjük akadályoztatása/távolléte esetén a vezetői feladatokat a közismereti és felnőttoktatási igazgatóhelyettes látja el. Amennyiben a közismereti és felnőttoktatási igazgatóhelyettes sem tudja ellátni a vezetői feladatokat, úgy a szakképzési igazgatóhelyettes veszi át az iskola vezetését. Az igazgató a fenti sorrendtől eltekintve, az előrelátható távolléte esetére a vezetői jogkör gyakorlására írásos megbízást adhat az iskola bármely igazgatóhelyettesének Igazgatóhelyettesek (3 fő) Az igazgatóhelyettesek egy-egy meghatározott területen folyó munka felelős vezetői, munkájukat az igazgató közvetlen irányítása mellett, egymással együttműködve, mellérendeltségi viszonyban látják el, operatív intézkedéseikről kötelesek egymást kölcsönösen tájékoztatni. Feladat- és hatáskörük, valamint egyéni felelősségük mindazon területekre kiterjed, amelyet munkaköri leírásuk tartalmaz. Személyesen felelnek az igazgató által rájuk bízott feladatokért. Az igazgatóhelyettesek megbízását - a tantestület véleményének kikérésével - az igazgató adja. Igazgatóhelyettes csak az iskola határozatlan időre kinevezett pedagógusa lehet, megbízása határozott időre szól. 9

11 Az igazgató munkáját az alábbi igazgatóhelyettesek segítik: tanügyi, közismereti és felnőttoktatási, szakképzési. Az igazgatóhelyettesek általános feladatai: közreműködnek az intézményi koncepciók kidolgozásában, fejlesztési források felkutatása, stratégiai tervezés, pályázatfigyelés, a szakképzéssel kapcsolatos intézményi pályázatok előkészítése, koordinálása, megvalósításában való részvétel, elkészítik a szervezetük működéséhez szükséges rövid és hosszú távú terveket, az adott szakmacsoportra vonatkozó képzések marketing tevékenységének kidolgozása, megvalósítása, ápolják az intézmény meglévő partneri kapcsolatait, illetve szakterületüknek megfelelően új kapcsolatokat alakítanak ki, saját szervezeti egységeikben ellenőrzik a feladatok végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi feltételek meglétét, javaslatot tesznek a fejlesztésre, meghatározzák az irányításuk alá tartozó közalkalmazottak feladatát, felelősségét, ellenőrzik munkájukat, közvetlenül irányítják a szervezetükben működő munkaközösségek, alkalmi munkacsoportok tevékenységét, összeállítják az intézmény belső ellenőrzési tervének vonatkozó fejezetét, szervezetükre vonatkozóan kiegészítik az intézmény munkavédelmi szabályzatát, és az intézmény tűzvédelmi szabályzatát, munkájukról rendszeresen beszámolnak az igazgatónak, a tanév végén értékelő, elemző jelentést készítenek a tanévben végzett munkáról, aláírási joguk van bizonyítványokon, törzslapokon, tanulói igazolásokon, a tanulók jogviszonyával kapcsolatos leveleken, teljes körű raktári utalványozásokon. a szakmai koordináció informatikai feltételrendszerének kialakítása, fejlesztése (pl. iskolai honlap), digitális tananyagfejlesztés szakmai irányítása, szaktárgyi feladatbank létrehozása, Az igazgatóhelyettesek felelősek: a munkaköri leírásban részletezett feladatok végrehajtásáért, szervezeti egységeik (iskola, tanműhely, stb.) eredményes működéséért, az egységeikben folyó tevékenységek folyamatos ellenőrzéséért és a rájuk vonatkozó jogszabályok és szabályzatok (tanügy-igazgatási, munkavédelmi, tűzvédelmi, óvóvédő stb.) betartásáért és betartatásáért, a rendelkezésre álló épületek, helyiségek, berendezések, eszközök rendeltetésszerű használatáért, a társadalmi tulajdon védelméért, az irányításuk alá tartozó alkalmazottak javaslatainak elbírálásáért, a megvalósítható javaslatokhoz szükséges intézkedések megtételéért Műszaki vezető (1 fő) Feladatai: Az intézményi logisztika megtervezése: a gyakorlati képzéshez, az intézmény működtetéséhez kapcsolódó folyamatok hatékonyabbá tétele, a költségek csökkentése, az oktatás-képzés műszaki feltételeinek folyamatos javítása, az értékesítés támogatása, az 10

12 értéknövelő szolgáltatások biztosítása, a vállalkozási tevékenység színvonalának emelése. Beszerzési (ellátási) logisztika: a bemeneti készletek megtervezése: - anyagigénylés, - anyagbeszerzés, - anyaggazdálkodás, - energiagazdálkodás, Termelési (gyártási) logisztika, az anyagáramlás zökkenőmentes megvalósítása. Értékesítési logisztika - minőségellenőrzés, - raktározás, - szállítás. Hulladékkezelési logisztika: gyűjtés, tárolás, újrahasznosítás megszervezése, szerződésekkel kapcsolatos tevékenység: az intézmény műszaki működtetése, üzemeltetése, karbantartás megszervezése, ellenőrzése, kártérítési ügyek rendezésének előkészítése. Felelős tevékenységének oly módon való ellátásáért (a 9M elv szerint), hogy a megfelelő információ, a megfelelő anyag, a megfelelő energia, a megfelelő személy(ek) - a megfelelő mennyiségben, - a megfelelő minőségben, - a megfelelő időpontban, - a megfelelő helyre, - a megfelelő költséggel jusson el Gyakorlati oktatásvezető (1 fő) A gyakorlati oktatásvezető tevékenységét a szakképzési igazgatóhelyettes közvetlenül irányítja. A gyakorlati oktatásvezető szervezi, irányítja és ellenőrzi az intézmény tanműhelyében folyó gyakorlati oktatást, koordinálja a tanműhelyen kívüli gyakorlati oktatást. Feladatai: közreműködik az intézményi tervek kidolgozásában, elkészíti az iskolai tanműhely éves gyakorlati képzésére vonatkozó nevelési-oktatási tervét, szervezi, irányítja és ellenőrzi a hozzá tartozó közalkalmazottak tevékenységét, gondoskodik a tanműhely karbantartási és eszközfejlesztési terveinek kidolgozásáról, részt vesz az intézmény éves költségvetése tanműhelyre vonatkozó részének elkészítésében, értékeli a tanműhely oktatási és gyakorlati tevékenységét, jelentést készít az elvégzett munkáról. Felelős: a szakmai gyakorlati képzés eredményes megvalósításáért, a szükséges ismeretek, kompetenciák, jártasságok, készségek kifejlesztéséért, a szakoktatók munkájának szervezéséért, irányításáért és ellenőrzéséért, 11

13 a rendelkezésre bocsátott épületek, helyiségek berendezések, eszközök rendeltetésszerű használatáért, a baleset-megelőzés érdekében a munkavédelmi oktatás megtartásáért és a munkavédelmi szabályok betartatásáért, az egyéni védőeszközök használatáért, a személyi és tárgyi feltételek folyamatos fejlesztéséért, a szakmai gyakorlati munkaközösség-vezetők irányításáért és beszámoltatásáért, a munkaközösség-vezetők által továbbított javaslatok elbírálásáért, kivizsgálásáért és a megvalósítható javaslatokhoz szükséges intézkedések megtételéért Szakmacsoport vezetők: - k özlekedés, - g épészet. Munkájukat az szakképzési igazgatóhelyettes közvetlen irányításával végzik. Szakmacsoport vezetők feladatai: az elméleti- és gyakorlati képzés koherenciájának megteremtése a külső képzőhelyekkel való rendszeres, folyamatos kapcsolattartással, szakképzési hozzájárulással kapcsolatos jogszabályi figyelés, folyamatos kapcsolattartás, az együttműködés elősegítése az intézményünket támogató gazdálkodó szervezetekkel, szakképzési konferenciák, a szakképzést és foglalkoztatást összekapcsoló egyeztető fórumok szervezése Kibővített vezetőség A kibővített vezetőség az iskolai élet egészére kiterjedő konzultatív, véleményező és javaslattevő joggal rendelkező testület. A kibővített vezetőség tagjai az intézmény vezetőinek munkáját, irányító, tervező, szervező, ellenőrző, értékelő tevékenységét segítő középvezetők, akik a belső ellenőrzési szabályzatban és munkaköri leírásukban foglaltak alapján ellenőrzési feladatokat is ellátnak. A kibővített vezetőség tagjai igazgató, igazgatóhelyettesek, műszaki vezető, gyakorlati oktatásvezető szakmacsoport vezetők, szakmai munkaközösség-vezetők. közalkalmazotti tanács elnöke, diákmozgalmat segítő tanár, iskolai szülői szervezet elnöke, diákönkormányzat elnöke. A kibővített vezetőség rendszeresen, az igazgató kezdeményezésére tart megbeszélést az aktuális feladatokról. A megbeszélésről írásbeli emlékeztető készül. Az intézményvezetés évente legalább kétszer beszámol a testületnek a végzett munkáról, elemzi a nevelőtestület és a vezetés tevékenységét. 12

14 b) Pedagógusok közösségei (90 fő) 1. A nevelőtestület A nevelőtestület az intézmény pedagógusainak közössége - nevelési és oktatási kérdésekben az intézmény legfontosabb tanácskozó és határozathozó szerve. A nevelőtestületnek tagja az intézmény valamennyi pedagógus-munkakört betöltő alkalmazottja, a koordinációs iroda munkatársai, valamint az oktató-nevelő munkát közvetlenül segítő felsőfokú végzettségű alkalmazottja. A nevelőtestület jogállását, döntési, véleményezési és javaslattételi jogkörét a Nkt. 70., valamint az R paragrafusa tartalmazza A nevelőtestület értekezletei A nevelőtestület értekezleteit az iskola munkatervében meghatározott napirenddel és időpontban az iskola igazgatója hívja össze. A tanév során a nevelőtestület állandó, rendkívüli és munkaértekezleteket tart Állandó értekezletek tanévnyitó, félévi- és év végi osztályozó, tanévzáró, őszi és tavaszi nevelési értekezlet Rendkívüli nevelőtestületi értekezlet Szükség szerinti összehívásáról az igazgató intézkedik. Rendkívüli nevelőtestületi értekezlet összehívását a nevelőtestület is kezdeményezheti tagjai egyharmadának aláírásával, valamint az ok és a cél megjelölésével. Ha az iskolai szülői szervezet, diákönkormányzat kezdeményezi a nevelőtestület összehívását, a kezdeményezés elfogadásáról a nevelőtestület dönt. Az értekezletet - tanítási időn kívül - a kezdeményezéstől számított 8 napon belül össze kell hívni Munkaértekezlet Általában a nevelőtestület kisebb közösségeinek, csoportjainak értekezlete. Ilyenek: egy-egy osztályközösség tanulmányi munkájának, neveltségi szintjének elemzése, értékelése, az osztályközösség problémáinak megbeszélése az ott tanítók közössége számára; munkaközösségi, munkaközösségek közötti megbeszélés, szakmai konzultáció; alkalmi (célfeladatra szerveződött) munkacsoportok, bizottságok ülései, tanácskozásai. kibővített vezetői értekezlet Ismerjük meg egymás szakterületét kihelyezett csapat építő tréning (félévente egy alkalom A nevelőtestület értekezletein emlékeztető feljegyzés készül az elhangzottakról. Jegyzőkönyvet kell készíteni azokon az értekezleteken, amelyeken a testület határozatot hoz, valamint a félévi és az év végi záró értekezleten. A nevelőtestület akkor határozatképes, ha azon tagjainak több mint ötven százaléka jelen van, döntéseit és határozatait a jogszabályokban meghatározottak kivételével nyílt 13

15 szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. A szavazatok egyenlősége esetén az igazgató szavazata dönt. A nevelőtestület személyi kérdésekben titkos szavazással dönt A nevelőtestület döntési jogköre 1 E körbe tartozik: a pedagógiai program és módosításának elfogadása; a szervezeti és működési szabályzat és módosításának elfogadása; az intézmény éves munkatervének elfogadása; az intézmény munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók elfogadása; a nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógus kiválasztása; a házirend, az intézményi minőségirányítási program elfogadása; a tanulók magasabb évfolyamba lépésének megállapítását, valamint osztályozó vizsgára bocsátásának ügyeiben való döntési jogkörét a nevelőtestület a következők szerint gyakorolja: a szakközépiskola 9-13., valamint a szakiskola évfolyamán tanulók esetében az adott évfolyamokon érdekelt nevelők, szakképzésben részt vevő tanulók esetében a szakképző évfolyamokon tanítóoktató pedagógusok közössége hozza meg a döntést; a tanulók fegyelmi ügyeiben való döntés az intézményvezetői, intézményegység-vezetői pályázathoz készített vezetési programmal összefüggő szakmai vélemény kialakítása; a továbbképzési program elfogadása; jogszabályban meghatározott más ügyek. Az óraadó tanár szavazati joggal csak az alábbi esetekben rendelkezik: a tanulók magasabb évfolyamba lépésének megállapítása, a tanulók fegyelmi ügyeiben való döntés, osztályozóvizsgára bocsátás. A nevelőtestület a feladatkörébe tartozó ügyek előkészítésére vagy eldöntésére tagjaiból meghatározott időre vagy alkalmilag bizottságot hozhat létre, illetve egyes jogköreinek gyakorlását átruházhatja a szakmai munkaközösségre vagy a diákönkormányzatra. Az átruházott jogkör gyakorlója köteles a nevelőtestületet tájékoztatni az elvégzett munkáról a félévi és év végi nevelési értekezleten. 2 A nevelőtestület átruházza 1 Nkt 70. (2) 2 R 117. (1) az igazgatóra az intézmény helyiségeinek bérbeadására vonatkozó döntést, a szakmai munkaközösségekre a tantárgyfelosztására vonatkozó javaslattétel jogát; a pedagógiai tervek megvalósításához szükséges taneszközök, tankönyvek kiválasztását; a tanmenet tanévenkénti kiegészítését, módosítását, és jóváhagyását; a továbbképzéshez, átképzéshez való javaslattétel jogát; a helyi szakmaimódszertani programok összeállítását; a munkaközösség tagjainak jutalmazására, soron kívüli béremelésére, kitüntetésére való javaslattételi jogát, a felvételi bizottságra az évi rendes tanulófelvételekkel kapcsolatos feladatok előkészítését és elvégzését. 14

16 a tanulók fegyelmi ügyeiben való döntést az érintett tanulót tanító/oktató pedagógusok közösségére: A fegyelmi eljárás előkészítését, a jegyzőkönyv vezetését az érintett tanuló osztályfőnöke végzi, az osztályfőnöki munkaközösség-vezető és a fegyelmi ügyeket koordináló pedagógus, illetve az eset jellegétől függően ifjúságvédelmi felelős, szakértő és/vagy mediátor közreműködésével, a tanügyigazgatási igazgatóhelyettes felügyeletével. A szülői szervezetet felruházza a jogszabályban biztosított véleményezési jogkörébe tartozó ügyeken kívül a véleményezés jogával a munkaterv, ezen belül a tanév rendjének meghatározásakor, a szervezeti és működési szabályzat, valamint a házirend szülőket is érintő rendelkezéseinek megállapításakor, a fakultatív foglalkozások iskolai programjának kialakításakor A nevelőtestület véleményezési jogköre Kiterjed: az intézmény költségvetésében a szakmai célokra rendelkezésre álló pénzeszközök felhasználásának megtervezésére, az intézmény beruházási és fejlesztési terveinek megállapítására, az iskolai felvételi követelmények meghatározására, a tantárgyfelosztás elfogadására, az egyes pedagógusok külön megbízásainak elosztására, az igazgatóhelyettesek megbízására, illetve a megbízás visszavonására, külön jogszabályban meghatározott ügyekre. A nevelőtestület véleményt nyilváníthat vagy javaslatot tehet az iskola működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben. A nevelőtestület a feladatkörébe tartozó ügyek előkészítésére vagy eldöntésére tagjaiból - meghatározott időre vagy alkalmilag - bizottságot hozhat létre A nevelők szakmai munkaközösségei A szakmai munkaközösségek az R a szerinti döntési, javaslattételi és véleményezési jogkörük gyakorlásával kapcsolódnak be az iskola vezetésébe. Szakmai, módszertani kérdésekben segítséget adnak a nevelő-oktató munka tervezéséhez, szervezéséhez, ellenőrzéséhez. Feladatuk a munkaközösség tevékenységének szervezése, irányítása, koordinálása, eredményeik rögzítése, az információáramlás biztosítása a vezetés, a többi munkaközösség és a pedagógusok között. Éves munkaterv szerint részt vesznek az intézményben folyó szakmai munka belső ellenőrzésében. A szakmai munkaközösség meghatározza működési rendjét, elfogadja munkatervét, elkészíti éves szakmai ellenőrzési tervét. A munkaközösség programjának meghatározásakor figyelembe veszi az iskola munkatervét, pedagógiai programját, a nevelőtestület által átruházott feladatok ellátását, valamint az adott munkaközösség tagjainak javaslatait. A munkaközösség vezetője az azonos tantárgyat, tantárgy-csoportot oktató, illetőleg az azonos nevelési feladatot ellátó pedagógusok javaslatára az iskola igazgatója által megbízott pedagógus. A munkaközösség-vezetők munkájukat munkaköri leírás alapján végzik, jogszabályban megállapított mértékű pótlékot és a kötelező óraszámból órakedvezményt kapnak. 15

17 Szakmai munkaközösségek: humán: magyar nyelv és irodalom történelem művészetek angol nyelv német nyelv reál: matematika fizika kémia biológia földrajz testnevelés ISK informatika osztályfőnöki járműfényező-karosszérialakatos elmélet, pályaorientáció, karosszérialakatos, járműfényező, járműfényező-karosszérialakatos gyakorlat szakmacsoportos alapozó oktatás, karosszérialakatos, járműfényező, autószerelő-autóelektronikai műszerész elmélet autóelektronikai műszerész, autószerelő, autótechnikus, autószerelő-autóelektronikai műszerész gyakorlat szakmai alapozó gyakorlatok, autóelektronikai műszerész gyakorlat, autószerelő gyakorlat, autótechnikus gyakorlat, A szakmai munkaközösségek feladatai: a pedagógiai, szakmai és módszertani tevékenység, az iskolai nevelő és oktató munka színvonalának, minőségének javítása, korszerűsítése, a szaktárgyi oktatás tartalmának fejlesztése, a módszertani eljárások tökéletesítése, egységes követelményrendszer kialakítása: a tanulók tudásszintjének folyamatos ellenőrzése, mérése, értékelése, helyi pályázatok, tanulmányi versenyek kiírása, szervezése, lebonyolítása, kerületi, budapesti, országos tanulmányi- és sportversenyek propagálása, a pedagógusok helyi továbbképzésének, önképzésének szervezése, segítése, 16

18 az érettségi-, szakmai-, javító- és osztályozó vizsgák tételsorainak összeállítása, fejlesztése, értékelése, javaslattétel a költségvetésben rendelkezésre álló szakmai előirányzatok felhasználására, az előirányzat véleményezése, a pályakezdő és az újonnan belépő pedagógusok munkájának segítése, támogatása; a munkatársi közösség fejlesztése, javaslattétel a munkaközösség-vezető személyére, segítségnyújtás a munkaközösség vezetőjének az éves munkaterv, valamint a munkaközösség tevékenységéről készülő elemzések, értékelések elkészítéséhez. Szakterületén véleményezi: a nevelési, illetve pedagógiai programot, az intézmény éves szakmai ellenőrzési tervét, az intézményben folyó pedagógiai munka eredményességét, javaslatot tesz továbbfejlesztésére. A munkaközösség véleményezési és döntési jogkörének bizonyos feladatait átruházhatja a munkaközösség-vezetőkre A munkaközösség-vezető feladatai: összeállítja az intézmény pedagógiai programja és aktuális feladatai alapján a munkaközösség éves tervét, évente legalább három alkalommal munkaközösségi értekezletet tart, irányítja a munkaközösség tevékenységét, a munkaközösség tagjainak szakmai és pedagógiai munkáját, módszertani és szaktárgyi értekezleteket tart, önkéntesen vállalt bemutató foglalkozásokat szervez, segíti a szakirodalom felhasználását, figyelemmel kíséri a tagok munkáját, különös tekintettel a pályakezdőkre, illetve az újonnan belépő pedagógusokra, bírálja és jóváhagyásra javasolja a tanmeneteket, javaslatot tesz a szakterületét érintő taneszközök, tankönyvek, segédkönyvek és tanulmányi segédletek kiválasztására, javaslataival segíti, támogatja a munkaközösség tagjainak szakmai-pedagógiai fejlődését, kezdeményezi továbbképzését, önképzését, javaslatot tesz a tantárgyfelosztásra, a tagok jutalmazására és kitüntetésére, tájékozódik a munkaközösség tagjainak szakmai munkájáról, munkafegyelméről, szükség szerint intézkedést kezdeményez az igazgatónál, a munkaközösség minden tagjánál órát látogat, az óralátogatások tapasztalatainak megbeszélésével, értékelésével, a tapasztalatok átadásával segíti a munkaközösség tagjainak munkáját, fejlődését, munkaközösségi értekezlet alkalmával értékeli a tanmenet szerinti haladást és a követelményrendszernek való megfelelést a tagok beszámolója és ellenőrzése alapján, állásfoglalásaival képviseli a munkaközösséget az intézmény vezetősége előtt és az intézményen kívül, összefoglaló elemzést, értékelést, beszámolót készít a munkaközösség tevékenységéről a nevelőtestület számára, igény szerint az intézményvezetés részére, szervezi az iskolai versenyeket, magasabb szintű versenyekre való felkészítést, a munkaközösség által meghatározott vizsgákat, kidolgozza az egységes tantárgyi- és értékelési követelményeket, gondoskodik alkalmazásáról, 17

19 gyakorolja a nevelőtestülettől, a munkaközösségtől átruházott jogokat, az igazgató megbízására szakmai ellenőrző munkát végez, szervezi a belső ellenőrzést A munkaközösség-vezető felelőssége Felelős: a munkaközösség éves programjának összeállításáért, az intézmény éves munkaterve - munkaközösségre eső részének - végrehajtásáért, az iskola szakmai, szervezési feladatainak végrehajtásáért a munkaközösség területén, munkaközösségen belül a szakmai ellenőrzési terv elkészítésért és végrehajtásáért Az osztályfőnöki munkaközösség Az osztályfőnöki munkaközösség tagjai felelősek: az osztályfőnöki nevelőmunka eredményes végzéséért, az osztályfőnöki órákon és a szülői értekezleteken felvetett konstruktív javaslatok megvalósításáért. Az osztályfőnöki munkaközösség-vezető főbb feladatai: a pedagógiai program alapján az egyes képzési formák, évfolyamok konkrét nevelési programjának kidolgozása, az osztályfőnöki munkatervek, tanmenetek ellenőrzése, a nevelési program egységes és következetes végrehajtása, végrehajtatása, állandó kapcsolat fenntartása a nevelőmunkában érdekelt más, intézményen belüli (ifjúságvédelem, diákönkormányzat, szülői szervezet) és kívüli szervezetekkel. Az osztályfőnöki munkaközösség-vezető az illetékes (a munkaköri leírásban meghatározott) igazgatóhelyettes irányítása alatt működik, tevékenységéről rendszeresen beszámol vezetőjének és a nevelőtestületnek. Az osztályközösség vezetője: az osztályfőnök Az osztályfőnököt az osztályfőnöki munkaközösség vezetőjével konzultálva az igazgató bízza meg minden tanév május-júniusában, elsősorban a felmenő rendszer elvét figyelembe véve. Az osztályfőnök feladatai és hatásköre: Az iskola pedagógiai programjának szellemében neveli osztályának tanulóit, különös tekintettel a személyiség- és közösségfejlesztés követelményeire. Nevelő-oktató munkájához munkatervet, foglalkozási tervet készít. Együttműködik az osztály diákbizottságával, segíti a tanulóközösség kialakulását, fejlődését. Segíti és koordinálja az osztályban tanító-oktató pedagógusok munkáját. Kapcsolatot tart az osztály szülői munkaközösségével. Figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét, az osztály fegyelmi helyzetét. Szülői értekezletet, fogadóórát tart. Ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli teendőket: osztálynapló, vezetése, ellenőrzése, félévi és év végi statisztikai adatok szolgáltatása,; törzslap, bizonyítványok megírása, továbbtanulással, hiányzások igazolásával kapcsolatos adminisztráció elvégzése, Segíti és nyomon követi osztálya kötelező orvosi vizsgálatát. Kiemelt figyelmet fordít az osztályban végzendő ifjúságvédelmi feladatokra. 18

20 Tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról, azok megoldására mozgósít; közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében, felügyeletében. Javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, büntetésére, segélyezésére. Részt vesz az osztályfőnöki munkaközösség munkájában, segíti a közös feladatok megoldását. Órát látogat az osztályában tanító-oktató pedagógusoknál Célfeladatokra/alkalmi feladatokra alakult munkacsoportok Az iskolai munka egyes aktuális feladatainak megoldására a tantestület tagjaiból munkacsoportok alakulhatnak a nevelőtestület vagy az igazgatóság döntése alapján. Amennyiben az alkalmi munkacsoportot az iskolavezetés hozza létre, erről tájékoztatnia kell a nevelőtestületet. Az alkalmi munkacsoportok tagjait a nevelőtestület választja, vagy az igazgató bízza meg Közalkalmazotti tanács A közalkalmazottak részvétele az intézmény vezetésében a közalkalmazotti tanácson keresztül valósul meg. A közalkalmazotti tanács a Kjt. és az Mt. alapján működik, jogszabályban biztosított egyetértési-, véleményezési-, és a tájékozódáshoz való jogosítványait a közalkalmazotti szabályzat alapján gyakorolja. A munkáltatóval való közvetlen kapcsolattartás az elnök feladata. c) Nevelő-oktató munkát segítő alkalmazottak (10 fő) 1. Ifjúságvédelmi felelős- (1 fő) Feladatai: összegyűjti és feldolgozza a statisztikai adatokat, a mindenkor hatályos adatvédelmi rendelkezéseknek megfelelően begyűjti, tárolja, szükség esetén felhasználja a hátrányos és veszélyeztetett tanulókról készült kimutatásokat, igény szerint szakmai segítséget nyújt a pszichológusnak szociometriai háló elkészítéséhez, alkalmazásához, értelmezéséhez, Az igazolatlan hiányzások kapcsán szükséges hivatalos eljárást megindítja, folyamatos tájékoztatást a szülő, illetve kollégista tanuló esetében a kollégium vezetője felé, figyelemmel kíséri a hivatalos eljárásba, illetve gondozásba került tanulók esetkezelését, szakmai segítséget nyújt, közreműködik az egészségnevelés területén, kiemelten: kábítószer, alkohol, dohányzás, szexualitás témájában, szakmai adatbázist készít olyan civil, önkéntes, és egyéb szervezetekről, amelyek különféle prevenciós tevékenységet (különösen a pályaorientáció, önismeret- és személyiségfejlesztés, munkavállalói kompetenciák, szenvedélybetegségek, szexualitás, életközi krízis-helyzetek kezelése terén) folytatnak, igény és szükség esetén becsatornázza a megfelelő szakmai szereplőket, veszélyeztetett tanulóknál feltárja a veszélyeztetettség okait, egyéni és csoportfoglalkozást tart, aktívan részt vesz a gyermek és ifjúságvédelemmel foglalkozó pedagógusok részére szervezett konferenciákon, rendszeres szupervíziókon, 19

21 Jogai: tematikus szakmai fórumokat szervez az iskola tanulói- és szükség esetén pedagógusai számára, az iskola pedagógusait, osztályait és tanulóit rendszeresen tájékoztatja arról, hogy milyen problémával fordulhatnak hozzá, tájékoztatást nyújt a gyerekvédelmi alap és szakellátásról, részt vesz esetmegbeszéléseken, együttműködik a pszichológussal, szabadidőszervezővel, fejlesztőpedagógussal valamint az osztályfőnökökkel, rendhagyó osztályfőnöki órát tart, szükség esetén heti rendszerességgel csoportfoglalkozást vezet, kapcsolatot tart a családdal, kollégiummal, az alap és szakellátás szakembereivel, pártfogó felügyelettel, rendőrséggel, gyámhivatallal, részt vesz a tehetséggondozásban, képviseli a gyermeket, érvényesíti a gyermeki jogokat, részt vesz a fegyelmi intézkedésekben, figyeli a gyermek-és ifjúságvédelmi jogszabály változásait, és ezekről naprakész tájékoztatást nyújt, tudásbázist dolgoz ki: szakterületén azonnali, pontos és naprakész információkkal rendelkezik, adott eljárások tekintetében egységes, protokoll folyamatokat dolgoz ki, részt vesz az iskola fogadóóráin. A munkavállaló jogosult feladatainak jobb ellátása érdekében javaslattételre közvetlen felettesének. További jogait a Kjt. ide vonatkozó rendelkezései szabályozzák. Kötelezettségei: a hivatali és szolgálati titok megőrzése; ennek megszegés esetén fegyelmi és büntetőjogi felelősséggel tartozik; a mindenkori tűzvédelmi, munkavédelmi, közegészségügyi előírásokat betartása; az intézmény vagyonának gondos kezelése; az intézeti vagyont sértő, károsító bármely cselekmény, mulasztás esetén bejelentés megtételére; anyagi felelősség a nem körültekintően végzett munkavégzése során okozott károkért és hibákért; felelős az általa használt informatikai eszközök szakszerű üzemeltetéséért és azok rendeltetésszerű használatáért. 2. Szabadidő-szervező- (1 fő) Feladatai: A. Év eleji feladatok 20

22 Tevékenyen részt vesz az osztályfőnöki, humán munkaközösségek ülésén, igény szerint további szakmai munkaközösségekén. Felmérések alapján éves munkatervet készít, melyet egyeztet a munkaközösség-vezetőkkel, valamint a DÖK munkát segítő tanárral. Az intézmény éves munkatervével összhangban elkészíti munkatervét a szabadidős és kulturális igények és szükségletek szerint. Elkészíti a szabadidős programok lebonyolításhoz szükséges anyagiakra vonatkozó költségvetési tervet. B. Programszervezés Rendszeres kapcsolatot tart az osztályfőnökökkel és a szaktárgyi munkaközösségekkel az aktuális igények felmérésére. Előkészíti és szervezi az iskola pedagógiai programjához kapcsolódó tanórán kívüli foglalkozásokat, programokat. Segíti a környezeti neveléssel, egészséges életmódra neveléssel összefüggő tevékenységeket, külső meghívottakkal, előadókkal egyeztet, biztosítja a kapcsolattartást, intézi a meghívást. Aktív részt vállal az egészséges életmód kialakításához szükséges tevékenységek szervezésében. Szükség és igény esetén felkér szakembereket o a pedagógiai programhoz kapcsolódó tanórán kívüli foglalkozások, előadások megtartására, o a pedagógiai programhoz nem kötődő szabadidős tevékenységek vezetésére. Az osztályfőnökökkel együtt előkészíti az osztályok tanórán kívüli programjait, kísérőként részt vesz azok lebonyolításában Szervezi az iskolai ünnepélyeket, az osztályfőnökökkel közreműködve.. Igény szerint terepfeladatokat lát el (jegyvásárlás, szervezési feladatok). Tájékoztatást nyújt a tanulók-, munkaközösség-vezetők- és DÖK munkát segítő tanár részére az általa szervezett szabadidős programokról. Igény szerint önismereti és képességfejlesztő tréninget szervez és vezet. Feladatot vállal a környezeti kultúra fejlesztésében, az aula díszítésében, az iskola arculatának változtatásában, fejlesztésében. Szükség esetén szervezési segítséget nyújt kirándulást, táborozást szervező tanároknak. Szervezi a kirándulásokat, táborokat. Részt vesz az iskola fogadóóráin. C. Prevenció Kapcsolatot tart az iskola gyermek- és ifjúságvédelmi felelősével, munkáját támogatja. Kapcsolatot tart az iskolapszichológussal és a fejlesztő pedagógussal, munkájukat támogatja. D. Pályázatok Figyelemmel kíséri a pályázati lehetőségeket, és ezekről tájékoztatást ad a közvetlen felettesének. 21

23 E. Diákönkormányzatok szervezése Tevékeny részvételével segíti a diákönkormányzat működését. Jogai: A munkavállaló jogosult feladatainak jobb ellátása érdekében javaslattételre közvetlen felettesének. További jogait a Kjt. ide vonatkozó rendelkezései szabályozzák. Kötelezettségei: a hivatali és szolgálati titok megőrzése; ennek megszegés esetén fegyelmi és büntetőjogi felelősséggel tartozik; a mindenkori tűzvédelmi, munkavédelmi, közegészségügyi előírásokat betartása; az intézmény vagyonának gondos kezelése; az intézeti vagyont sértő, károsító bármely cselekmény, mulasztás esetén bejelentés megtételére; anyagi felelősség a nem körültekintően végzett munkavégzése során okozott károkért és hibákért; felelős az általa használt informatikai eszközök szakszerű üzemeltetéséért és azok rendeltetésszerű használatáért. 3. Iskolapszichológus- (1 fő) Feladatai: A. Konzultációs feladatkör: a. Előzetesen egyeztetett fogadó időben egyéni tanácsadást, konkrét probléma esetén elsődleges prevenciót biztosít a tanulók számára. b. Megfelelő létszám és érdeklődés esetén csoportos tanácsadást szervez a tanulók számára. c. Az iskolával egyeztetett keretek között telefonos és es elérhetőséget, indokolt esetben személyes konzultációs lehetőséget biztosít a pedagógusok számára nevelési, oktatáspszichológiai kérdésekben. d. A kijelölt fogadó idejében konzultációs lehetőséget biztosít a szülők számára a hatékony problémamegoldás érdekében. B. Irányító feladatkör: a. Súlyos probléma, erősen terhelt pszichés állapot (pszichotikus tünetek, suicidum veszély, személyiség zavarok, abusus, veszélyeztetettség, tiltott szerekkel való visszaélés, gyermekvédelmi ügyek, stb.) esetén a megfelelő képzettségű és módszertani felkészültségű külső szakemberhez, vagy intézményhez irányítja a klienst. b. A kijelölt fogadó idő keretein belül nem megoldható, konzultációs ülésnél hosszabb együttműködést igénylő esetekben külső, kompetens szakemberhez irányítja a klienst. 22

24 Jogai: c. A pszichológus munkája során bevonja azokat a szakembereket a segítségnyújtásba, akik az adott problémában illetékesek és kompetensek lehetnek (pl. gyermekvédelmi felelős, iskolaorvos, védőnő, stb.). C. Intervenciós feladatkör: a. Krízishelyzet (haláleset, trauma, suicidum kísérlet, stb.) esetén rendelkezésre áll, meghatározott időn belül segítséget nyújt a krízishelyzet megoldásában. Ha a helyzet megkívánja, a klienst a megfelelő ellátó helyre irányítja, és részt vesz a krízis utógondozásában. b. Súlyos esetben az illetékes kapcsolattartó pedagóguson keresztül telefonon elérhető. D. Információ-szolgáltatási feladatkör: a. Az iskola, vagy a diákok kérésére a pszichológus mentálhigiénés, pszichológiai témájú ismeretterjesztő, tudományos anyagokat állít össze, és helyez el az intézmény faliújságjain, vagy honlapján. b. Igény esetén, előzetes egyeztetés után a pszichológus részt vesz az erre a célra kijelölt osztályfőnöki órán, ahol a diákokkal az adott témát közösen feldolgozza. c. A diákok közötti igények felmérése után lehetőséget biztosít önismereti és speciális problémákat feldolgozó tematikus csoportok szervezésére. d. Lehetőséget biztosít a pedagógusok számára esetmegbeszélő csoporton való részvételre. E. Kapcsolattartás, rendelkezésre állás a. A pszichológus a diákoktól, illetve a pedagógusoktól érkező megkeresésekre a kijelölt fogadó időben, érdemben reagál, szükség esetén konzultációs időpontot egyeztet. b. ben érkező megkeresésekre 3 munkanapon belül reagál, felveszi a kapcsolatot a szükséges személyekkel, intézményekkel. c. Krízishelyzet esetén 1 munkanapon belül érdemi segítséget próbál nyújtani. F. Egyéb feladatai: a. Az osztályfőnök kérésére szociometriai hálót készít az adott osztályról. b. Az osztályokban állapot- és státuszfelmérést végez a tanulók és az osztály erős oldalainak, pszichológiai erőforrásainak megismerésére és a problémák azonosítására. c. Felkészülés konzultációs ülésekre (esetáttekintés, tesztértékelés, szakirodalmi tájékozódás, esetmegbeszélés, szupervízió) d. Operatív feladatok (levelezés, telefonos egyeztetés, intézményi kommunikáció) e. Adminisztráció f. Részt vesz az iskola fogadóóráin 23

25 A munkavállaló jogosult feladatainak jobb ellátása érdekében javaslattételre közvetlen felettesének. További jogait a Kjt. ide vonatkozó rendelkezései szabályozzák. Kötelezettségei: feladatait a Pszichológusok Szakmai Etikai Kódexének (SZEK) szellemében teljesíti; a hivatali és szolgálati titok megőrzése; ennek megszegés esetén fegyelmi és büntetőjogi felelősséggel tartozik; a mindenkori tűzvédelmi, munkavédelmi, közegészségügyi előírásokat betartása; az intézmény vagyonának gondos kezelése; az intézeti vagyont sértő, károsító bármely cselekmény, mulasztás esetén bejelentés megtételére; anyagi felelősség a nem körültekintően végzett munkavégzése során okozott károkért és hibákért; felelős az általa használt informatikai eszközök szakszerű üzemeltetéséért és azok rendeltetésszerű használatáért. 4. Fejlesztő pedagógus (1 fő) Feladatai: A. Év eleji feladatok a. Felméri az intézmény igényeit b. Tájékoztatást ad a fejlesztő pedagógusi munkakör lehetséges formáiról c. Az iskola, ill. a szaktanárok igényeit figyelembe véve felmérést (szövegértés, nyelvhelyesség, gondolkodás, figyelem) készít a 9. évfolyamokon B. Foglalkozások tartása a. Előzetesen egyeztetett fogadó időben egyéni vagy kiscsoportos fejlesztő foglalkozásokat tart diszlexiás és/vagy diszgráfiás, valamint diszkalkuliás (maradvány)tünetekkel, ill. tanulási nehézséggel rendelkező tanulók részére b. Tanulástechnikai módszerek ismertetése, az adott esetre vonatkozóan a leghatékonyabbak kiválasztása Konzultáció c. Az iskolával egyeztetett keretek között telefonos és es elérhetőséget, személyes konzultációs lehetőséget biztosít a pedagógusok részére d. Igény szerint tájékoztató jellegű előadást tart a pedagógusok számára a részképesség zavarokról, tanulási nehézségről, ezek terápiás lehetőségeiről C. Javaslattétel a. Súlyosabb problémák esetében javaslatot tesz a tanuló szakszolgálatokhoz történő irányítására D. Kapcsolattartás, rendelkezésre állás 24

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT S E M M E L W E I S I G N Á C H U M Á N S Z A K K É P Z Ő I S K O L A Hatályba lépés: 2013. szeptember 2. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 2-4. I. BEVEZETÉS 5-6. 1. Az

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Pécsi Leőwey Klára Gimnázium 2013. december 10. 1 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 5. oldal 1.1. Az SZMSZ célja, tartalma 5. oldal 1.2. Az SZMSZ hatálya

Részletesebben

A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium. Szervezeti és Működési Szabályzata 2011.

A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium. Szervezeti és Működési Szabályzata 2011. A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata 2011. 1. I. Bevezetés A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 40. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás

Részletesebben

4220 Hajdúböszörmény, Enyingi T. B. u. 5/a. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. SZEPTEMBER 9.

4220 Hajdúböszörmény, Enyingi T. B. u. 5/a. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. SZEPTEMBER 9. VERESS FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA 4220 Hajdúböszörmény, Enyingi T. B. u. 5/a. OM azonosító: 031 243 Intézmény fenntartója: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Intézmény vezetője: Rózsáné Ócsai Edit megbízott

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Budapesti Egyesített Középiskolai Kollégium 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés 4 1. A SZMSZ célja, tartalma 4 2. Jogszabályi háttér 4 3. Az SZMSZ hatálya 5 II. Intézményi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TELEKI BLANKA KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1095 Budapest, Mester u.23 Telefon/Fax: 215-9254 Levelezési cím: 1450 Budapest, Pf.: 178 E-mail: titkarsag@teleki-bp.sulinet.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Debreceni SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskolája és Szakiskolája 4027 Debrecen, Vénkert u.2. (52) 413113, (52) 413255, fax: (52) 413113 Email: kereskedelmi.debrecen@gmail.com,suli430@keridebr.sulinet.hu,

Részletesebben

MODELL DIVATISKOLA IPARMŰVÉSZETI, RUHA- ÉS BŐRIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA. Szervezeti és Működési Szabályzata

MODELL DIVATISKOLA IPARMŰVÉSZETI, RUHA- ÉS BŐRIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA. Szervezeti és Működési Szabályzata MODELL DIVATISKOLA IPARMŰVÉSZETI, RUHA- ÉS BŐRIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 2013 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 3 1. Az SZMSZ hatálya... 3 2. Intézményi azonosítók... 3 3. Az intézmény tevékenységei...

Részletesebben

Gundel Károly Vendéglátóipari és. Idegenforgalmi Szakképző Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata

Gundel Károly Vendéglátóipari és. Idegenforgalmi Szakképző Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata A Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2010 1/83 I. Bevezetés...4 1. A SZMSZ célja, tartalma... 4 2. Jogszabályi háttér... 4 3. A SZMSZ hatálya...

Részletesebben

Pesterzsébeti. Közgazdasági Szakközépiskola. Szervezeti és. Működési Szabályzata

Pesterzsébeti. Közgazdasági Szakközépiskola. Szervezeti és. Működési Szabályzata A Pesterzsébeti Közgazdasági Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata M ó d o s í t á s : 2 0 1 3. 1 1. Bevezető rész A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25 (1) bekezdésében

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TREFORT ÁGOSTON KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ SZAKKÖZÉPISKOLA 1191 BUDAPEST, KOSSUTH TÉR 12. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 5 1.1. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR...5 1.2. INTÉZMÉNYI AZONOSÍTÓK...6

Részletesebben

A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Karcag, 2013... Gyökeres Sándor igazgató Fenntartó: Budapest, 2013... 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

FÁY ANDRÁS KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZETI, MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

FÁY ANDRÁS KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZETI, MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA FÁY ANDRÁS KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZETI, MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS 1.1. Intézmény neve, címe, fenntartójának és működtetőjének megnevezése 1.2. Ellátandó

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Terézvárosi Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola 1064 Budapest VI. Szondi utca 41. Tel: 06 1 332 5771, 06 1 413 2770 Fax: 06 1 332 1362 Honlap

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat Tett Szakképző Iskola és Gimnázium (OM:200766) Érvényes 2013.04.01.-től. Tartalomjegyzék

Szervezeti és Működési Szabályzat Tett Szakképző Iskola és Gimnázium (OM:200766) Érvényes 2013.04.01.-től. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések 1.1.A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja 1.2. A szervezeti és működési szabályzat hatálya, elfogadása, megtekintése 1.2.3. Megtekintése

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon, 1089 Budapest, Diószeghy Sámuel utca 25. 2010. 2 I. BEVEZETÉS A közoktatásról

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Katolikus Mezőgazdasági, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Kiskunhalas SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

II. Rákóczi Ferenc Katolikus Mezőgazdasági, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Kiskunhalas SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. Rákóczi Ferenc Katolikus Mezőgazdasági, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Kiskunhalas SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1. A szervezeti

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat Intézmény neve: V. István Katolikus Szakközépiskola és Gimnázium, Árpád-házi Szent Margit Általános Iskola Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat Intézmény székhelye, címe: 3980 Sátoraljaújhely,

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 12. Az Intézményi Tanács és az intézmény kapcsolattartásának rendje... 37 13. Integrációs Pedagógiai Rendszer...

Tartalomjegyzék. 12. Az Intézményi Tanács és az intézmény kapcsolattartásának rendje... 37 13. Integrációs Pedagógiai Rendszer... HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI EÖTVÖS JÓZSEF SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tartalomjegyzék I. AZ SZMSZ CÉLJA, JOGI ALAPJA ÉS HATÁLYA... 5 II. AZ ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA, ALAPTEVÉKENYSÉGE, JOGÁLLÁSA

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. A szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései... 3 2. Az

Részletesebben

KIVI Baptista Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközép- és Szakiskola SZMSZ

KIVI Baptista Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközép- és Szakiskola SZMSZ KIVI Baptista Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközép- és Szakiskola SZMSZ 1 Tartalomjegyzék 1 Bevezetés... 4 1.1 Az SZMSZ célja, tartalma... 4 1.2 Jogszabályi háttér... 5 1.3 Az SZMSZ

Részletesebben

A Budapest XXI. Kerületi 2015/ 2016

A Budapest XXI. Kerületi 2015/ 2016 A Budapest XXI. Kerületi Karácsony Sándor Általános Iskola a 2015/ 2016 1 Tartalomjegyzék 1. A célja és feladata 4 2. A alapjául szolgáló jogszabályok 4 3. Az SZMSZ általános rendelkezései, az SZMSZ hatálya

Részletesebben

2011. szeptember 29. 1

2011. szeptember 29. 1 2011. szeptember 29. 1 I. Bevezetés A működési szabályzat a közoktatásról szóló l993. évi LXXIX. törvény 40. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Dobos C. József Vendéglátóipari Szakképző Iskola

Részletesebben

Széchenyi István Gyakorló Kereskedelemi Szakközépiskola 1088 Budapest, Vas utca 9-11.

Széchenyi István Gyakorló Kereskedelemi Szakközépiskola 1088 Budapest, Vas utca 9-11. I. BEVEZETÉS A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 40. (2)bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Széchenyi István Gyakorló Kereskedelemi Szakközépiskola 1088 Budapest, Vas utca 9-11. belső

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat Szervezeti és működési szabályzat ÁFEOSZ Kereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium 2013 Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 6 1. A SZMSZ célja, tartalma... 6 2. Jogszabályi háttér... 6 Az SZMSZ

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata 2013.

Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. SZINERGIA Üzleti Szakképző Iskola és Tagintézményei Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. 1 A SZINERGIA ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések...

Részletesebben

SZÉKELY MIHÁLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, NYILVÁNOS KÖNYVTÁR

SZÉKELY MIHÁLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, NYILVÁNOS KÖNYVTÁR SZÉKELY MIHÁLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, NYILVÁNOS KÖNYVTÁR Szervezeti és Működési Szabályzata 2012 Módosítva a TÁMOP-3.3.2-08/2-2008-0045. sz. projekt keretében az Alsófokú

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Gyengénlátók Általános Iskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Diákotthona 1147 Budapest, Miskolci út 77 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BUDAPEST, 2009 Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

A JÁSZBERÉNYI NAGYBOLDOGASSZONY KÉTTANNYELVŰ KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A JÁSZBERÉNYI NAGYBOLDOGASSZONY KÉTTANNYELVŰ KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A JÁSZBERÉNYI NAGYBOLDOGASSZONY KÉTTANNYELVŰ KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1. Általános

Részletesebben

A HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

A HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM A HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZMSZ/2009. 1 TARTALOMJEGYZÉK..2 AZ SZMSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI...5 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések A PÁPAI SZC GAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: 2015/2016. tanévtől 1 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi

Részletesebben

BAJZA UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 034895. Szervezeti és Működési Szabályzat BUDAPEST 2013.

BAJZA UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 034895. Szervezeti és Működési Szabályzat BUDAPEST 2013. BAJZA UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 034895 Szervezeti és Működési Szabályzat BUDAPEST 2013. Tartalomjegyzék I. Bevezető 4. oldal II. Az intézmény általános jellemzői II./1. A közoktatási intézmény jellemzői

Részletesebben

UNGHVÁRY LÁSZLÓ KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA CEGLÉD SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

UNGHVÁRY LÁSZLÓ KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA CEGLÉD SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT UNGHVÁRY LÁSZLÓ KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA CEGLÉD SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 AZ INTÉZMÉNY AZONOSÍTÓ

Részletesebben

PETRIK LAJOS KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ VEGYIPARI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

PETRIK LAJOS KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ VEGYIPARI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PETRIK LAJOS KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ VEGYIPARI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Karcag, 2015... Gyökeres Sándor igazgató Fenntartó: Budapest, 2015... 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

Intézmény neve: Csányi Szent György Általános Iskola. Szabályzat típusa: Szervezeti és Működési Szabályzat

Intézmény neve: Csányi Szent György Általános Iskola. Szabályzat típusa: Szervezeti és Működési Szabályzat Intézmény neve: Csányi Szent György Általános Iskola Szabályzat típusa: Szervezeti és Működési Szabályzat Intézmény székhelye, címe: 3015 Csány, Arany János út 6. Intézmény OM-azonosítója: 031556 Intézmény

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Gyula Város Önkormányzatának Alapfokú Oktatási, Művészetoktatási, Sportiskolai és Pedagógiai Szakszolgálati Intézménye SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Tartalomjegyzék I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Evangélikus Mezőgazdasági Kereskedelmi Informatikai Szakképző Iskola és Kollégium

Evangélikus Mezőgazdasági Kereskedelmi Informatikai Szakképző Iskola és Kollégium Magyarországi Evangélikus Egyház Evangélikus Mezőgazdasági Kereskedelmi Informatikai Szakképző Iskola és Kollégium Székhely (Szakképző Iskola): 9730 Kőszeg, Árpád tér 1. Telephely (Kollégium): 9730 Kőszeg,

Részletesebben

Bereczki Máté Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

Bereczki Máté Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Bereczki Máté Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. 1 TARTALOM BEVEZETÉS... 5. 1. AZ INTÉZMÉNY SZAKMAI ALAPDOKUMENTUMA... 5. 2. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA... 8. 3. AZ

Részletesebben

BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÀLYZAT

BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÀLYZAT BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÀLYZAT Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 1 1. A SZMSZ célja, tartalma... 1 2. Jogszabályi háttér... 1 3. A SZMSZ hatálya...

Részletesebben

FALLER JENŐ SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Várpalota, 2013. március 25.

FALLER JENŐ SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Várpalota, 2013. március 25. FALLER JENŐ SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Várpalota, 2013. március 25. 1 Intézmény neve: Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium Intézmény címe: 8100 Várpalota, Szent

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PETŐFI SÁNDOR GIMNÁZIUM, GÉPÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 2170 ASZÓD, HATVANI ÚT 3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ASZÓD 2013 2 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS 5 1. A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

Egri Szakképzési Centrum Bornemissza Gergely Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma

Egri Szakképzési Centrum Bornemissza Gergely Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Egri Szakképzési Centrum Bornemissza Gergely Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma EGER Hatálybalépés dátuma: 2013.05.06. Tervezett felülvizsgálat időpontja: 2018.

Részletesebben

A Kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnázium (Kiskunfélegyháza, Kossuth Lajos u. 9.) Szervezeti és Működési Szabályzata 2014.

A Kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnázium (Kiskunfélegyháza, Kossuth Lajos u. 9.) Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. i.sz.: 106-8/2014 A Kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnázium (Kiskunfélegyháza, Kossuth Lajos u. 9.) Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 3 II. Az intézmény

Részletesebben

Felsőgallai Széchenyi István Általános Iskola

Felsőgallai Széchenyi István Általános Iskola Ápold a múltat, őrizd a jelent, nézz a jövőbe! (Neumann János) A Felsőgallai Széchenyi István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Készült: Tatabánya, 2013. március 31. Módosítva: Tatabánya,

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzata

Szervezeti és működési szabályzata OM azonosító: 033665 A Szent Imre Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Kollégium, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és működési szabályzata Tartalom 1. Általános rendelkezések... 10 1.1.

Részletesebben

Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata

Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata Cím: 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. Telephely: 1061 Budapest, Weiner Leó u. 6. 2009.

Részletesebben

Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata

Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata Cím: 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. Telephely: 1061 Budapest, Weiner Leó u. 6. 2010.

Részletesebben

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... Dankó Pista Egységes Óvoda-Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium, Kollégium és AMI 4235 Biri, Mező Imre út 21., OM szám: 200446 E-mail: info@dankop.hu, Tel/Fax: 42/263-137, www.dankop.hu

Részletesebben

A Szolnok Városi Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szolnok Városi Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata A Szolnok Városi Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. október Tartalomjegyzék I. A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya II. III. IV. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti

Részletesebben

SZENT JÁNOS KATOLIKUS ÓVODA, EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZENT JÁNOS KATOLIKUS ÓVODA, EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZENT JÁNOS KATOLIKUS ÓVODA, EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EGYEK 2015 TARTALOMJEGYZÉK Tartalom Bevezetés... 5 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...

Részletesebben

Az emberi erőforrások minisztere 22/2013. (VII. 5.) EMMI utasítása a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Az emberi erőforrások minisztere 22/2013. (VII. 5.) EMMI utasítása a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról 5546 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő 2013. évi 33. szám Az emberi erőforrások minisztere 22/2013. (VII. 5.) EMMI utasítása a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ és Működési Szabályzatáról A központi

Részletesebben

A miskolci Földes Ferenc Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012.

A miskolci Földes Ferenc Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. A miskolci Földes Ferenc Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. Tartalom 1. Az SZMSZ tartalmát meghatározó magasabb szintű és helyi jogszabályok... 3 2. A gimnázium szervezeti rendszere, irányítása...

Részletesebben

A Lovassy László Gimnázium Szervezeti és

A Lovassy László Gimnázium Szervezeti és A Lovassy László Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. április 30. Lovassy László Gimnázium SZMSZ 1. Általános rendelkezések 1.1. A S z e r ve z e t i é s M ű k ö d é si Szabályz a t c é l

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 2014. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szervezeti és működési szabályzat A Hajdúdorogi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola SzMSz-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső

Részletesebben

A Danubia Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2013. április 1.

A Danubia Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2013. április 1. A Danubia Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. április 1. 1 A Danubia Alapfokú Művészeti Iskola nevelőtestülete a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. -ában valamint

Részletesebben

A komáromi Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata

A komáromi Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata A komáromi Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata OM: 031821 A nevelőtestület elfogadta: 2013. március 11. Jóváhagyta:. TARTALOMJEGYZÉK INTÉZMÉNYÜNK SZERVEZETI

Részletesebben

A WESTSIK VILMOS ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A WESTSIK VILMOS ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A WESTSIK VILMOS ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Nyíregyháza 205 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja és feladata 4.. A Szervezeti

Részletesebben

A SZOMBATHELYI MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZÉSI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015.

A SZOMBATHELYI MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZÉSI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. A SZOMBATHELYI MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZÉSI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. 1 Tartalom 1. Általános rendelkezések... 5 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 5 1.2

Részletesebben

BUDAPEST XX. KERÜLETI NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM/ DEUTSCHES NATIONALITÄTENGYMNASIUM UND SCHÜLERWOHNHEIM DES XX. BEZIRKS IN BUDAPEST

BUDAPEST XX. KERÜLETI NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM/ DEUTSCHES NATIONALITÄTENGYMNASIUM UND SCHÜLERWOHNHEIM DES XX. BEZIRKS IN BUDAPEST BUDAPEST XX. KERÜLETI NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM/ DEUTSCHES NATIONALITÄTENGYMNASIUM UND SCHÜLERWOHNHEIM DES XX. BEZIRKS IN BUDAPEST SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT/ SATZUNG Budapest, 2013.

Részletesebben

KISKUNFÉLEGYHÁZI MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KISKUNFÉLEGYHÁZI MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és Működési Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium Kiskunfélegyháza Oskola

Részletesebben

AZ ÁRPÁD SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ ÁRPÁD SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ ÁRPÁD SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. 1 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 5 1.1 Az intézmény meghatározása az Alapító Okirat (Alapdokumentuma) szerint... 5 1.2 Az

Részletesebben

A Orczy Anna Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat 2015.09.01.

A Orczy Anna Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat 2015.09.01. A Orczy Anna Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 2015.09.01. 1. Az intézmény... 5 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya... 5 1.1.1 A Szervezeti és

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 2013 Hrvatski vrtić, osnovna škola, gimnazija i učenički dom Miroslava Krleže, Pečuh - Miroslav Krleža Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium, Pécs Szervezeti és működési szabályzat 1 2

Részletesebben

szervezeti és működési szabályzata

szervezeti és működési szabályzata Az Áprily Lajos Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola szervezeti és működési szabályzata Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szentendrei Tankerület KLIK 131001 OM azonosító: 032406 Készítette:

Részletesebben

KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM. Szervezeti Működési Szabályzat

KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM. Szervezeti Működési Szabályzat Szervezeti Működési Szabályzat 2011 Tartalomjegyzék I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 4 1.1. Az SzMSz személyi hatálya... 4 1.2. Az SzMSz területi hatálya... 4 1.3. Az SzMSz tárgyi hatálya... 4 1.4. Az SzMSz

Részletesebben

Elfogadta a nevelőtestület 2013. március 26 án

Elfogadta a nevelőtestület 2013. március 26 án 1 9 6 3 1 SZILÁGYI DEZSŐ ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Elfogadta a nevelőtestület 2013. március 26 án 2 0 1 3 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések...

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata A Könnyűipari Szakképző Iskola és Speciális Szakiskola 4027 Debrecen, Sétakert u. 1-3. OM azonosító: 031249 Szervezeti és Működési Szabályzata Érvényes: A kihirdetés napjától Készítette: Kovácsné Győrfi

Részletesebben

Többsincs Ó voda és Bölcs őde. 2 1 9 4. Tura, D ózsa György út 2. Tel efon : 06 28 580 495 06-30/638 4601

Többsincs Ó voda és Bölcs őde. 2 1 9 4. Tura, D ózsa György út 2. Tel efon : 06 28 580 495 06-30/638 4601 Többsincs Ó voda és Bölcs őde 2 1 9 4. Tura, D ózsa György út 2 Tel efon : 06 28 580 495 06-30/638 4601 E - m ai l : t obbsi n csov i @tura.hu OM azonosító: 201261 S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kerekerdő Óvoda 1097. Budapest, Vágóhíd u. 35-37. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A nevelőtestület közreműködésével készítette: Szencz Mátyásné óvodavezető Budapest 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. Marcalvárosi Főigazgatóság Kovács Margit Szakképző Iskola OM azonosító: 030523. 9024 Győr Répce u. 2.

Szervezeti és Működési Szabályzat. Marcalvárosi Főigazgatóság Kovács Margit Szakképző Iskola OM azonosító: 030523. 9024 Győr Répce u. 2. 2013 Szervezeti és Működési Szabályzat Marcalvárosi Főigazgatóság Kovács Margit Szakképző Iskola OM azonosító: 030523 9024 Győr Répce u. 2. 1 Tartalom 1. Általános rendelkezések... 5 1.1. A szervezeti

Részletesebben

5310 Kisújszállás, Arany János utca 1/A 59/321-329 OM azonosító: 201732 www.illessy.sulinet.hu

5310 Kisújszállás, Arany János utca 1/A 59/321-329 OM azonosító: 201732 www.illessy.sulinet.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. április 5310 Kisújszállás, Arany János utca 1/A 59/321-329 OM azonosító: 201732 www.illessy.sulinet.hu Tartalom 1. Bevezető... 5 1.1. A működés szabályozásához alkalmazott

Részletesebben

VÉNKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS ALAPFOKÚ M

VÉNKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS ALAPFOKÚ M 1 A VÉNKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM 031096 2 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS

Részletesebben

SZONDI GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZONDI GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZONDI GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Bevezetés A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 40. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás

Részletesebben

PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁN MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁN MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁN MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés...4 1.1. Az SZMSZ általános rendelkezései, hatálya...4 1.1.1. Az SZMSZ

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 030500 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA MOSONMAGYARÓVÁR Mosonmagyaróvár, 2013. február Tartalomjegyzék 1. Általános bevezetés... 5 1.1. Általános rendelkezés... 5 1.2. Az

Részletesebben

Gazdag Erzsi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata

Gazdag Erzsi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Gazdag Erzsi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Szombathely, 2015. 01. 05. Készítette: Molnár Anikó óvodavezető Elfogadta: Nevelőtestület - 1 - TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK II. AZ INTÉZMÉNY

Részletesebben

T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M

T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A 2 0 1 5 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

PUSZTADOBOSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

PUSZTADOBOSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 0 PUSZTADOBOSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015 Tartalomjegyzék A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya... 4 Az intézmény általános jellemzői...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napsugár Óvoda OM 034658 1188 Budapest Eke u. 16. 295-0495 napsugar@napsugarovoda18.hu Iktató szám: SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Székhely: Napsugár Óvoda 1188. Budapest, Eke utca 16. OM azonosító:

Részletesebben

Tunyogi Pedagógiai Szakszakszolgálat

Tunyogi Pedagógiai Szakszakszolgálat Tunyogi Erzsébet Gyógyító Játszóház Alapítvány a Halmozottan Sérült Gyermekekért (1077 Budapest Bethlen Gábor utca 8. I/6 fenntartásában lévő Tunyogi Pedagógiai Szakszakszolgálat (1064 Budapest, Rózsa

Részletesebben

A SZÉKESFEHÉRVÁRI VÁCI MIHÁLY IPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZÉKESFEHÉRVÁRI VÁCI MIHÁLY IPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZÉKESFEHÉRVÁRI VÁCI MIHÁLY IPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. március 27. Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 4 1. Általános rendelkezések... 4 1.1 Az SZMSZ célja...

Részletesebben

A REMÉDIUM ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (2009. évi módosítása) 2010.

A REMÉDIUM ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (2009. évi módosítása) 2010. Remédium Általános Iskola és Szakiskola 2800 Tatabánya, Kossuth u. 6. e-mail: remediumiskola@freemail.hu www.remedium.suli.hu A REMÉDIUM ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Fejér Megyei Gárdonyi Géza Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. szeptember 01. y belső és külső kapcsolataira

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola 9062 Kisbajcs, Arany János út 20. Tel./Fax.: 96 / 560-016 vorosmartyiskola@freemail.hu Kisbajcsi Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

Intézmény neve: Szabályzat típusa: Intézmény székhelye, címe: 2083 Solymár, Templom tér 26. Pf.: 2. Intézmény OM-azonosítója: 032454.

Intézmény neve: Szabályzat típusa: Intézmény székhelye, címe: 2083 Solymár, Templom tér 26. Pf.: 2. Intézmény OM-azonosítója: 032454. Intézmény neve: Szabályzat típusa: Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi Általános és Művészeti Alapiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Szervezeti és működési szabályzat minta Intézmény székhelye, címe:

Részletesebben

BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA... 4 1.2

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat Szervezeti és működési szabályzat Az 2011. évi CXC. törvény a köznevelésről, továbbá a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet megfelelő bekezdéseiben foglalt felhatalmazás alapján a Vásárhelyi Pál Szakközépiskola

Részletesebben

ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 8900 ZALAEGERSZEG, Rákóczi u. 4-8.

ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 8900 ZALAEGERSZEG, Rákóczi u. 4-8. SCHOOL OF BUSINESS ZALAEGERSZEG ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 8900 ZALAEGERSZEG, Rákóczi u. 4-8. Tel.: 92/510-591; 30/541-6406 www.uzletizala.hu ; zalaegerszeg@sob.hu OM: 037660 Ny.sz.:E-000642/2014 2014 Szervezeti

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 6041 Kerekegyháza Szent István tér 6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2008. TARTALOMJEGYZÉK A Szervezeti és Működési Szabályzat célja

Részletesebben

AZ OROSZLÁNYI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA

AZ OROSZLÁNYI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA AZ OROSZLÁNYI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ) Érvényes 2013. augusztus 1-től. 2 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ... 5 1.A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ)

Részletesebben

Hatályos 2013. november 25-től

Hatályos 2013. november 25-től Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium Balatonfűzfő OM: 037218 Szervezeti és Működési Szabályzat "Az oktatás célja nem az, hogy befejezett tudást adjon, hanem az, hogy szilárd alapot teremtsen

Részletesebben

A CSONGRÁD MEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. (2015. április 10-én kelt módosítással egységben foglalva)

A CSONGRÁD MEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. (2015. április 10-én kelt módosítással egységben foglalva) A CSONGRÁD MEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (2015. április 10-én kelt módosítással egységben foglalva) 1 Tartalom 1 Bevezetés... 3 2 Az SZMSZ hatálya és nyilvánossága...

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ)

Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 029635 Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) Érvényes: 2010. január 29-étől TARTALOMJEGYZÉK Téma Oldal BEVEZETÉS 5 I. RÉSZ A KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY ADATAI

Részletesebben

Az I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ)

Az I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ) Az I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ) Az alapító okiratunk fenntartói megváltoztatása értelmében e dokumentumban: 1. Minden olyan rendelkezés, amely

Részletesebben

TAPOLCA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

TAPOLCA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Széchenyi István Szakképző Iskolája TAPOLCA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 0 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 1.1 Az alkalmazottakkal szembeni alapvető

Részletesebben

Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015 1 Tartalom Bevezető...7 Általános rendelkezések...7 I. Fejezet...7 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

5525 Füzesgyarmat. Széchenyi u. 8. Önkormányzata. Károlyi Zsigmondné 2013.

5525 Füzesgyarmat. Széchenyi u. 8. Önkormányzata. Károlyi Zsigmondné 2013. Intézmény neve: LURKÓFALVA Óvoda Füzesgyarmat Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési Szabályzat Intézmény székhelye, címe: 5525 Füzesgyarmat Széchenyi u. 8. Intézmény OM-azonosítója: 201933 Intézmény

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862

DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 2013 1 A Szervezeti és Működés Szabályzat tartalomjegyzéke Bevezetés 3 1.Az SZMSZ célja, tartalma 3 2.Jogszabályi

Részletesebben

A BÁRCZI GÉZA ÁLTALÁNOS

A BÁRCZI GÉZA ÁLTALÁNOS Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat B á r c z i G é z a Á l t a l á n o s I s k o l a 1039 Budapest, Bárczi Géza u. 2. 243-1509 453-2039 Ema il: ba rcz i-a@kszk i.ob uda.h u Honlap unk: www.bar czigai.s ulinet.hu

Részletesebben