Tartalomjegyzék. 12. Az Intézményi Tanács és az intézmény kapcsolattartásának rendje Integrációs Pedagógiai Rendszer...

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tartalomjegyzék. 12. Az Intézményi Tanács és az intézmény kapcsolattartásának rendje... 37 13. Integrációs Pedagógiai Rendszer..."

Átírás

1 HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI EÖTVÖS JÓZSEF SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

2 Tartalomjegyzék I. AZ SZMSZ CÉLJA, JOGI ALAPJA ÉS HATÁLYA... 5 II. AZ ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA, ALAPTEVÉKENYSÉGE, JOGÁLLÁSA ÉS GAZDÁLKODÁSI MÓDJA... 6 III. AZ ISKOLA SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE, A VEZETŐK ÉS A SZERVEZETI EGYSÉGEK KÖZÖTTI KAPCSOLATTARTÁS RENDJE, FORMÁJA Az iskola szervezeti felépítése... Hiba! A könyvjelző nem létezik. 2. Az intézményvezető személye, jogköre, felelőssége A tagintézmény-vezető személye, jogköre, felelőssége Az intézményvezető-helyettesek feladatai A tanügyigazgatási intézményvezető-helyettes Oktatásszervezési intézményvezető helyettes Szakmai intézményvezető helyettes Az intézmény igazgatótanácsa, kapcsolattartásának rendje Az iskola igazgatósága, tagintézményekkel való kapcsolattartásának rendje valamint a tagintézmények közötti feladatmegosztás Igazgatóság Kapcsolattartás Feladatmegosztás az intézmények között A Hódmezővásárhelyi Eötvös József Szakképző Iskola képviselete Az intézményegységek képviselete A kiadmányozás szabályai A helyettesítés rendje Az alkalmazotti közösség és kapcsolattartás rendje A közalkalmazottak Az alkalmazotti közösségek és jogaik Az alkalmazotti közösség kapcsolattartásának rendje A tanulói közösségek és kapcsolattartásának rendje Tanulóközösségek: Az osztályközösségek és tanulócsoportok Diákkörök Sportköri csoportok A Diákönkormányzat és működése A diákönkormányzat szervezete A diákönkormányzat működési feltételei A diákönkormányzat és az intézmény közötti kapcsolattartás A szülői közösségek és a kapcsolattartás rendje A szülői szervezetek és a Szülői Munkaközösség A szülői közösséggel való kapcsolattartás A kapcsolattartás egyéb fórumai Az Intézményi Tanács és az intézmény kapcsolattartásának rendje Integrációs Pedagógiai Rendszer IV. A NEVELŐTESTÜLET, MUNKAKÖZÖSSÉGEK ÉS A KAPCSOLATTARTÁS FORMÁI A nevelőtestület... 39

3 2. A kapcsolattartás formái A Szakképző Iskola nevelőtestülete és a tagintézmények nevelőtestületének döntései és határozatai Alkalmazotti értekezlet A nevelők szakmai munkaközösségei Nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházására, továbbá a feladatok ellátásával megbízott beszámolására vonatkozó rendelkezések Kapcsolat a felnőttoktatási tagozattal V. KÜLSŐ KAPCSOLATOK RENDSZERE, FORMÁJA ÉS MÓDJA VI. A MŰKÖDÉS RENDJE A tanév helyi rendje Az intézmény munkarendje Vezetőknek az intézményben való benntartózkodásának rendje A közalkalmazottak munkarendje A pedagógusok munkarendje A nem pedagógus munkakörűek munkarendje A tanulók munkarendje Munkaköri leírás-minták A tanulók fogadásának (nyitva tartás) rendje Belépés és benntartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak jogviszonyban a nevelésioktatási intézménnyel Foglalkozások, tevékenységek rendje és formái Mindennapi testedzés formái Tanórán kívüli foglalkozások szervezeti formái Felnőttoktatás formái Reklámtevékenységek szabályai az iskolában Diákigazolványok és az ezzel kapcsolatos nyomtatványok kezelésének rendje Munkaruhával kapcsolatos szabályozás A tanuló által előállított dolog vagyoni jogára vonatkozó díjazás szabályai Intézményi alapdokumentumok és belső szabályzatok Az elektronikus úton előállított nyomtatványok kezelési, hitelesítési rendje Az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok kezelési rendje Az elektronikus úton előállított, papíralapú nyomtatványok hitelesítési rendje A tanulóval szemben lefolytatott fegyelmi eljárás részletes szabályai A fegyelmi eljárást megelőző egyeztető eljárás részletes szabályai VII. AZ INTÉZMÉNYBEN FOLYÓ BELSŐ ELLENŐRZÉS SZABÁLYAI ÉS A PEDAGÓGIAI MUNKA BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK RENDJE Az intézményben folyó belső ellenőrzés A pedagógiai munka belső ellenőrzése VIII. ÜNNEPÉLYEK, MEGEMLÉKEZÉSEK RENDJE, A HAGYOMÁNYOK ÁPOLÁSÁVAL KAPCSOLATOS FELADATOK... 84

4 1. Tantárgyi hagyományok Értékelési hagyományok Rendezvények Egyéb hagyományaink IX. RENDSZERES EGÉSZSÉGÜGYI FELÜGYELET ÉS ELLÁTÁS RENDJE X. INTÉZMÉNYI VÉDŐ, ÓVÓ ELŐÍRÁSOK Az egyes munkakörökben dolgozók munkavédelmi és tűzvédelmi feladatai Dohányzás tilalma XI. RENDKÍVÜLI ESEMÉNY, BOMBARIADÓ ESETÉN SZÜKSÉGES TEENDŐK Rendkívüli eseménykor szükséges teendők Bombariadó esetén szükséges teendők XII. A SZÜLŐI SZERVEZET VÉLEMÉNYEZÉSI ÉS EGYETÉRTÉSI JOGA XIII. TANULÓI JOGVISZONY, OSZTÁLYOZÓ-, JAVÍTÓ- ÉS AZ EGYÉB VIZSGÁK LEBONYOLÍTÁSÁNAK HELYI HATÁLYAI, VALLÁSGYAKORLÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ JOGOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK A tanulói jogviszony Az osztályozó-, javító- és az egyéb vizsgák lebonyolításának helyi hatályai Vallásgyakorlással összefüggő jogok és kötelezettségek Egyenlő bánásmód XIV. GAZDÁLKODÁS Gazdasági szervezet és feladata A kiadmányozási jogkör gyakorlása Kötelezettségvállalás, utalványozás XV. ISKOLAI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI RENDJE XVI. JOGORVOSLATOK, ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK, ELFOGADÓ NYILATKOZATOK SZÁMÚ MELLÉKLET ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

5 I. AZ SZMSZ CÉLJA, JOGI ALAPJA ÉS HATÁLYA A Szervezeti és Működési Szabályzat határozza meg az intézmény szervezeti felépítését, működésének belső rendjét, a külső és belső kapcsolatára vonatkozó megállapodásokat és azon rendelkezéseket, melyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe. Az SZMSZ a kialakított és működtetett tevékenység-csoportok és folyamatok összehangolt kapcsolati és működési rendszerét tartalmazza. Megalkotása a Nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. Törvény 25. -ában foglalt felhatalmazás alapján történik. A szervezeti és működési szabályzat a köznevelési intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket szabályozza. Rögzít a nevelési-oktatási intézmény működésével összefüggő minden olyan kérdést, amelyet jogszabály rendelkezése alapján készített szabályzatban nem kell, illetve nem lehet szabályozni. E szabályzat rendelkezéseit alkalmazni kell az iskola dolgozóira, tanulóira és mindazokra a személyekre, akik belépnek az intézménybe. A szervezeti és működési szabályzat létrehozásának jogszabályi alapjai az alábbi törvények, kormányrendeletek és miniszteri rendeletek: évi CXC. törvény a Nemzeti köznevelésről (továbbiakban Köznevelési Törvény), a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet, évi CXII. Törvény az információs önrendelkezési jogról és az információs szabadságról, a nemdohányzók védelméről szóló évi XLII. tv évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről, 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról, a nevelési oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet (továbbiakban: R) az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII.30.) Korm. rendelet, a tankönyvpiac rendjéről szóló évi XXXVII. Törvény, és a évi CXXV. Törvény a évi XXXVII. törvény módosításáról 16/2013. (II.28.) EMMI rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről, 26/1997 (IX.3.) NM rendelet az iskola-egészségügyi ellátásról. 5

6 II. AZ ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA, ALAPTEVÉKENYSÉGE, JOGÁLLÁSA ÉS GAZDÁLKODÁSI MÓDJA Az intézmény neve: Hódmezővásárhelyi Eötvös József Szakképző Iskola Rövidített neve: Hódmezővásárhelyi Szakképző Iskola (továbbiakban:hszi) Címe: 6800 Hódmezővásárhely, Szent Antal u Telefon: 62/ Honlap: OM azonosítója: Az intézmény típusa: összetett iskola Az intézmény székhelye: 6800 Hódmezővásárhely, Szent Antal u Az intézmény tagintézményei: Corvin Mátyás Tagintézmény Kalmár Zsigmond Tagintézmény Az intézmény telephelyei: 6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út Hódmezővásárhely, Mária Valéria u Hódmezővásárhely, Bajcsy-Zsilinszky u Hódmezővásárhely, Városház u Hódmezővásárhely, Kossuth tér Hódmezővásárhely, Andrássy út 3/8. Az intézmény alapítója: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata (6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.) Az intézmény fenntartója: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szegedi Tankerülete Az intézmény felügyeleti szerve: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Az intézmény alapítási éve: Alapító okirat kelte, száma: 1. Alapfeladata (feladatellátási hely szerinti bontásban): 1.1. Köznevelési alapfeladatok: - gimnáziumi nevelés-oktatás Eötvös József Szakképző Iskola 4 évfolyamos közoktatási típusú sportiskolai képzés - szakközépiskolai nevelés-oktatás =Országos Képzési Jegyzékben meghatározottak szerint a szakképesítés megnevezése és azonosító száma, szakmacsoportos bontásban Eötvös József Szakképző Iskola 6

7 9-13. évfolyam szakmacsoportos alapozó képzés Egészségügyi szakmacsoport Ápoló (OKJ ) Fogtechnikus (OKJ ) Művészet, közművelődés, kommunikáció szakmacsoport Közgazdaság szakmacsoport Pénzügyi-számviteli ügyintéző (OKJ ) Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport Marketing- és reklámügyintéző (OKJ ) Corvin Mátyás Tagintézmény évfolyam szakmacsoportos alapozó képzés Vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoport Vendéglős (OKJ ) Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport Kalmár Zsigmond Tagintézmény évfolyam szakmacsoportos alapozó képzés Közlekedés szakmacsoport Autó elektronikai műszerész ( OKJ ) Autószerelő (OKJ ) Művészet, közművelődés, kommunikáció szakmacsoport Porcelánfestő és tervező asszisztens (OKJ ) = szakágazat Eötvös József Szakképző Iskola évfolyam ágazati szakközépiskolai képzés Egészségügy ágazat Gyakorló ápoló ( OKJ Ápoló (OKJ ) Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló (OKJ ) Csecsemő- és gyermekápoló (OKJ ) Egészségügyi technika ágazat Fogtechnikus gyakornok (OKJ ) Fogtechnikus (OKJ ) Közgazdaság ágazat Pénzügyi-számviteli ügyintéző (OKJ ) Vállalkozási és bérügyintéző (OKJ ) Kereskedelem ágazat Logisztikai ügyintéző (OKJ ) Kereskedő (OKJ ) Szépészet ágazat Gyakorló fodrász (OKJ ) Fodrász (OKJ ) Gyakorló kozmetikus (OKJ ) Kozmetikus (OKJ ) Sport ágazat Sportedző (sportág megjelölésével) (OKJ ) 7

8 Fitness-wellnes instruktor (OKJ ) Corvin Mátyás Tagintézmény évfolyam ágazati szakközépiskolai képzés Vendéglátóipar ágazat Vendéglátásszervező-vendéglős (OKJ ) Esti tagozat szakiskolai végzettséggel rendelkezők számára évfolyam Kalmár Zsigmond Tagintézmény Közlekedésgépész ágazat: Autóelektronikai műszerész ( OKJ ) Autószerelő (OKJ ) Képző és iparművészeti ágazat: Kerámiaműves (OKJ ) 10. szakiskolai évfolyamra épülő érettségire történő felkészítés OKJ-s szakképesítésre épülő érettségire történő felkészítés szakiskolai nevelés-oktatás = Országos Képzési Jegyzékben meghatározottak szerint a szakképesítés megnevezése és azonosító száma, szakmacsoportos bontásban Eötvös József Szakképző Iskola évfolyamos képzés (8 osztályra épülő) Szociális szolgáltatások szakmacsoport Szociális gondozó és ápoló (OKJ ) Corvin Mátyás Tagintézmény évfolyam szakmacsoportos alapozó képzés Vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoport Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport évfolyamos képzés Vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoport Cukrász (OKJ ) Pincér (OKJ ) Szakács (OKJ ) Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport Élelmiszer- és vegyi áru eladó (OKJ ) Ruházati eladó (OKJ ) évfolyamos képzés (8 osztályra épülő) Vendéglátás-turisztika szakmacsoport Pincér (OKJ ) Cukrász (OKJ ) Szakács (OKJ ) Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport 8

9 Eladó (OKJ ) Kalmár Zsigmond Tagintézmény évfolyam szakmacsoportos alapozó képzés Művészet, közművelődés, kommunikáció szakmacsoport Gépészet szakmacsoport Építészet szakmacsoport Faipar szakmacsoport Könnyűipar szakmacsoport Egyéb szolgáltatás szakmacsoport évfolyamos képzés Művészet, közművelődés, kommunikáció szakmacsoport Porcelánkészítő és festő (OKJ ) Fazekas (OKJ ) Gépészet szakmacsoport Gépi forgácsoló (OKJ ) Hegesztő (OKJ ) Szerkezetlakatos (OKJ ) Elektronika-elektrotechnika szakmacsoport Villanyszerelő (OKJ ) Építőipar szakmacsoport Ács, állványozó (OKJ ) Festő, díszítő, mázoló és tapétázó (OKJ ) Kőműves (OKJ ) Könnyűipar szakmacsoport Szabó (OKJ ) Faipar szakmacsoport Épületasztalos (OKJ ) Közlekedés szakmacsoport Karosszérialakatos (OKJ ) Egyéb szolgáltatások szakmacsoport Fodrász (OKJ ) évfolyamos képzés (8 osztályra épülő) Építőipar szakmacsoport Bádogos (OKJ ) Ács (OKJ ) Festő, mázoló, tapétázó (OKJ ) Kőműves és hidegburkoló (OKJ ) Szárazépítő (OKJ ) Kályhás (OKJ ) Faipar szakmacsoport Asztalos (OKJ ) 9

10 Könnyűipar szakmacsoport Fehérnemű-készítő és kötöttáru összeállító (OKJ ) Női szabó (OKJ ) Férfi szabó (OKJ ) Gépészet szakmacsoport Gépi forgácsoló (OKJ ) Hegesztő (OKJ ) Szerszámkészítő (OKJ ) Járműipari fémalkatrész-gyártó (OKJ ) Épület- és szerkezetlakatos (OKJ ) CNC gépkezelő (OKJ ) Közlekedés szakmacsoport Járműkarosszéria előkészítő, felületbevonó (OKJ ) Járműkarosszéria készítő, szerelő (OKJ ) Karosszérialakatos (OKJ ) Járműfényező (OKJ ) Művészet közművelődés kommunikáció szakmacsoport Kerámia, porcelánkészítő (a szakmairány megj.) (OKJ ) Népi kézműves (a szakmairány megjelölésével) (OKJ ) Elektronika-elektrotechnika szakmacsoport Villanyszerelő (OKJ ) Köznevelési Hídprogramok keretében folyó nevelés-oktatás Híd II. felnőttoktatás: az alapfeladatoknál meghatározott szakmákban és területeken nappali oktatás esti levelező távoktatás pedagógiai-szakmai szolgáltatás pedagógiai értékelés szaktanácsadás, tantárgygondozás pedagógiai tájékoztatás tanügy-igazgatási szolgáltatás pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése, szervezése tanulmányi, sport- és tehetséggondozó versenyek szervezése, összehangolása tanulótájékoztató, -tanácsadó szolgálat fejlesztő nevelés fejlesztő nevelés-oktatás 10

11 azoknak a sajátos nevelési igényű gyermekeknek, tanulóknak az iskolai, kollégiumi ellátása, akik a többi gyermekkel, tanulóval nem foglalkoztathatók együtt - az iskola biztosítja az enyhe fokban értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényű tanulók speciális szakiskolai nevelését, oktatását többi tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű tanulók iskolai nevelése-oktatása (a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem-vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd 1.2. Gyakorlati képzés megszervezése: Iskolai tanműhelyben: Egészségügyi demonstrációs terem: (6800 Hódmezővásárhely, Szent Antal utca 5-9.) szakközépiskola szakmacsoportos és ágazati képzés Taniroda: (6800 Hódmezővásárhely, Szent Antal utca 5-9.) szakközépiskola szakmacsoportos és ágazati képzés Tanműhely (6800 Hódmezővásárhely, Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 7-9.): szakközépiskola, érettségire épülő szakképzés, szakiskola Tankonyha, tanétterem: (6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 3.) szakközépiskola, szakiskola 1.3. Iskolai könyvtár ellátásának módja: saját szervezeti egységgel történik 1.4. Különleges pedagógiai célok megvalósítása: Arany János Kollégiumi - Szakiskolai Program integrációs felkészítés nyelvi előkészítő képesség-kibontakoztató felkészítés köznevelési típusú sportiskolai feladat 1.5. Speciális jellemzők iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás, vizsgáztatás emelt szintű oktatás végzése meghatározott tantárgyakból iskolai diáksport-tevékenység és támogatása úszásoktatás: sportlétesítménnyel megállapodás alapján utánpótlás nevelés végzése sportosztályt indíthat intézményi étkeztetés megszervezésében részvétel 11

12 egy éves (10 hónapos) felzárkóztató oktatás szervezése azon tanulók részére, akik az általános iskola 7. évfolyamát fejezték be sikeresen két éves felzárkóztató képzés szervezése azon tanulók részére, akik az általános iskola 6. évfolyamát fejezték be sikeresen a középfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása a kábítószer-megelőzés programjainak és tevékenységeinek biztosítása a fogyatékossággal élők iskolai, diáksport-tevékenységének biztosítása víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló szerelés valamint immateriális javak kölcsönzése tevékenységek ellátása speciális szakképesítés nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése kölcsönzés, operatív lízing szakképzési és felnőttképzési támogatások rövid időtartamú közfoglalkozatás bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása egyéb közfoglalkoztatás Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység végzése: M.n.s egyéb szárazföldi személyszállítás Közúti áruszállítás Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése Parkettagyártás Épületasztalos-ipari termék gyártása Lakó- és nem lakó épület építése Épületasztalos-szerkezet szerelése Tetőfedés, tetőszerkezet-építés Műszaki, egyéb üvegtermék gyártása Egyéb ipari eszköz javítása Ipari gép, berendezés üzembe helyezése Egyéb kerámiatermék gyártása Építési, gipsztermék gyártása Hidegen hajlított acélidom gyártása Fémszerkezet gyártása Fém épületelem gyártása Fémtartály gyártása Fémmegmunkálás Ipari gép, berendezés javítása Bontás Építési terület előkészítése Híd, alagút építése Folyadék szállítására szolgáló közmű építése Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése 12

13 42.99 Egyéb m.n.s. építés Egyéb speciális szaképítés m.n.s Villanyszerelés Egyéb épületgépészeti szerelés Vakolás Padló-falburkolás Textilkikészítés Kommunikációs eszköz javítása Lábbeli, egyéb bőráru javítása Egyéb személyi-, háztartási cikk javítása Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése Festés, üvegezés 1419 Egyéb ruházat, kiegészítők gyártása Egyéb személyi, háztartási cikk javítása Az ebből származó bevétele nem haladhatja meg az iskolai éves költségvetés 25%-át Iskolarendszeren kívüli képzésben való részvétel Nyilvántartási szám: szabad kapacitás terhére valósítja meg Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem végezhet. Az iskola iskolaszövetkezetet hozhat létre, annak tagja lehet ÁFA alanyiság ténye: alanya az ÁFÁ-nak Az intézmény számlaszáma: Magyar Államkincstár

14 III. AZ ISKOLA SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE, A VEZETŐK ÉS A SZERVEZETI EGYSÉGEK KÖZÖTTI KAPCSOLATTARTÁS RENDJE, FORMÁJA 1.Az iskola szervezeti felépítése Intézményi Tanács Marketing munkaközösség Intézményvezető Gazdasági és humánpolitikai csoportvezető Közalkalmazotti Tanács Tanügyigazgatási intézményvezető-helyettes Oktatás szervezési intézményvezető-helyettes Szakmai intézményvezető-helyettes Corvin Mátyás Tagintézmény tagintézményvezetője Ált. tagint. vez.h. Szakm ai tagint. vez. h. Kalmár Zsigmond Tagintézmény tagintézmény vezetője Tagintézményvezetőhelyettes 14

15 Eötvös József Szakképző Iskola szervezeti felépítése: Intézményvezető Tanügyigazgatási intézményvezető helyettes Lemorzsolódást csökkentő munkaközösség-vezető Mérési, minőségügyi munkaközösség-vezető Oktatásszervezési intézményvezető helyettes Közismereti munkaközösség-vezető Testnevelés, sport munkaközösség-vezető Diákmozgalmat segítő tanár Iskolatitkár Szakmai intézményvezető helyettes Szakmai munkaközösség-vezető Könyvtáros A Szülői Tanács segítő tanára Sportkör Takarítók, gondnok 15

16 A Corvin Mátyás Tagintézmény szervezeti felépítése: Tagintézmény-vezető Közismereti munkaközösség-vezető Fejlesztő pedagógus Diákmozgalmat segítő tanár Iskolatitkár Könyvtáros Általános tagintézmény-vezető helyettes Felnőttoktatási felelős Portás Takarítók Szakmai tagintézmény-vezető helyettes Szakmai munkaközösség-vezető Gyakorlóhelyek ÉKT raktáros 16

17 A Kalmár Zsigmond Tagintézmény szervezeti felépítése: Tagintézmény-vezető Közismereti munkaközösség-vezető Iskolatitkár Fejlesztő pedagógus Diákmozgalmat segítő tanár Tagintézmény-vezető helyettes Szakmai munkaközösség-vezető Takarítók Portás-fűtő Tanműhely 17

18 2. Az intézményvezető személye, jogköre, felelőssége A HSZI felelős vezetője az intézményvezető, aki munkáját a magasabb jogszabályok, a fenntartó, valamint az iskola belső szabályzatai által előírtak szerint végzi. Megbízatása a magasabb jogszabályokban megfogalmazott módon és időtartamra történik. Ha az intézményvezetői feladatok ellátására szóló megbízás határidejének lejártát megelőzően megszűnik a munkaviszonya, akkor - a fenntartó által kiírt pályázat lezárásáig az intézményvezetőt a tanügyigazgatási intézményvezető-helyettes helyettesíti illetve az intézmény megfelelő végzettséggel rendelkező közalkalmazott pedagógusa is megbízható az intézményvezetői feladatok ellátására. Az intézményvezető - felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért; - felelős a takarékos gazdálkodásért; - dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály vagy közalkalmazotti szabályzat nem utal más hatáskörébe; - az alkalmazottak foglalkoztatására, élet- és munkakörülményeire vonatkozó kérdések tekintetében jogkörét jogszabályban előírt egyeztetési kötelezettség megtartásával gyakorolja; - felel a pedagógiai munkáért, az intézmény ellenőrzési, mérési értékelési és minőségirányítási programjának működéséért, a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért, a nevelő oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért, a tanuló- és gyermekbaleset megelőzéséért, a tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért; - képviseli az iskolát az állami szervek, társadalmi szervezetek, vállalatok, intézmények és magánszemélyek előtt; - gyakorolja a munkáltatói jogokat; - rendkívüli szünetet rendelhet el, ha rendkívüli időjárás, járvány, természeti csapás vagy más elháríthatatlan ok miatt a nevelési-oktatási intézmény működtetése nem biztosítható, vagy az intézkedés elmaradása jelentős veszéllyel, illetve helyrehozhatatlan kárral járna; - intézkedéséhez be kell szerezni a fenntartó egyetértését, illetve ha ez nem lehetséges, a fenntartót haladéktalanul értesíteni kell. - a HSZI nevelőtestület döntési jogkörébe tartozó programokat előkészíti, végrehajtását szakszerűen megszervezi és ellenőrzi; - ellenőrzi és véleményezi a tagintézmények tantárgyfelosztását és vitás esetekben dönt; - dönt az igazgatók javaslata alapján a szakmai munkaközösségek szervezéséről, átalakulásáról, esetleges megszűnéséről; - gyakorolja az első fokú tanügy-igazgatási hatáskörét, a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos vitás kérdésekben dönt, - szakmai értekezletet hív össze a köznevelési intézmény működésével kapcsolatos feladatok megoldásához szükséges szakmai vélemények, javaslatok megismerése, az operatív feladatok irányítása céljából. Az intézményvezető feladatkörébe tartozik: stratégiai és éves tervezési folyamat menedzselése, a tervek elkészítése, végrehajtásuk irányítása, ellenőrzése, humán és egyéb erőforrás-gazdálkodás menedzselése, 18

19 a tagintézmények oktató-nevelő munkájához kapcsolódó tevékenységének összehangolása, pályaválasztási, marketing tevékenység menedzselése; marketing munkaközösség közvetlen irányítása, minőségirányítási feladatok menedzselése, nyilvántartási, adatszolgáltatási, statisztikai tevékenység összehangolása, kapcsolattartás a munkavállalói érdekképviseleti szervezettel, a külső kapcsolattartás, ill. annak menedzselése, a munka-, tűzvédelmi, HACCP és biztonságtechnikai feladatok menedzselése, informatikai feladatok, fejlesztések menedzselése, nemzetközi kapcsolatok összehangolása, hazai és nemzetközi projektek menedzselése, pályázati tevékenység menedzselése, az intézmény iratainak kezelése, ill. az intézményegységek felé továbbítása, kimenő iratok gyűjtése, továbbítása, a HSZI nevelőtestület vezetése, a nevelő és oktató munka irányítása és ellenőrzése, a HSZI nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítése, végrehajtásuk szakszerű megszervezése és ellenőrzése, a HSZI képviselete, a rendelkezésre álló költségvetés alapján az iskola működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása, diákönkormányzattal, közalkalmazotti tanáccsal, szakszervezettel illetve szülői szervezettel való együttműködés, a munkáltatói, valamint a kötelezettségvállalási jogkör gyakorlása, a HSZI igazgatótanácsának összehívása, a vezetői értekezletek összehívása, levezetése, döntés az egyetértési kötelezettség megtartásával az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály vagy a SZMSZ nem utal más hatáskörbe. A nevelő-oktató munka irányításával, szervezésével, ellenőrzésével kapcsolatos feladatai: előkészíti a HSZI nevelőtestület döntési körébe tartozó éves munkatervet, távlati tervet, az iskolai munkát összefoglaló elemzéseket, értékeléseket; ellenőrzi az alapdokumentumok (tanórai és tanórán kívüli nevelés terve) tervezését és végrehajtását, a nevelőtestületi határozatok teljesítését; látogatja a tanórai és tanórán kívüli foglalkozásokat, a tapasztalatokat az érdekelt tanárokkal megbeszéli; szakmai kérdésekről konzultál a munkaközösségek vezetőivel; gondoskodik a vezetők, tervszerű és folyamatos szakmai, pedagógiai továbbképzéséről; figyelemmel kíséri a tanulói közösségek életét, fejlődését, támogatja a tanulók szabadidejének kulturált eltöltését, a testi és szellemi fejlődésüket; megteremti az iskolai diákkörök közösségi életének feltételeit, gondoskodik a szülői szervezet és választmány megalakulásáról, szervezteti az iskola és a család kapcsolatait; 19

20 intézkedik az iskola munkatervében nem rögzített feladatok megoldásáról; a kollégium igazgatójával összehangolja a tagintézmények oktató-nevelő munkáját; segíti a HSZI nevelőtestületében a munkatársi kapcsolatok kialakulását és megerősítését. 3. A tagintézmény-vezető személye, jogköre, felelőssége A tagintézmény-vezetői beosztást beleértve a megbízás meghosszabbítását is nyilvános pályázat útján kell betölteni, a megbízás 5 tanévre szól. A pályázati eljárás előkészítésével összefüggő előkészítő feladatokat - ide nem értve a pályázati feltételek meghatározását - az intézményvezető látja el. A pályázati feltételekről, a megbízás és a megbízás visszavonásáról a fenntartó dönt, a vezetői programját a tagintézmény nevelőtestülete és alkalmazotti közössége véleményezi. Az egyéb munkáltatói jogokat az intézményvezető gyakorolja. Feladata a tagintézmény feladat-ellátási kötelezettségének, működésének jogszabályokban rögzített, ill. a fenntartó rendeletei, határozatai szerinti biztosítása. Irányítja, szervezi a tagintézmény szakmai munkáját, szakmai ügyekben képviseli az intézményegységet. Az intézmény belső szabályzataiban szereplő valamennyi területen együttműködik a többi vezetővel. A tagintézmény irányítása, vezetése keretében felelős - a nevelőtestület vezetéséért, - a nevelő- és oktatómunka irányításáért, ellenőrzéséért, - látogatja a tanórai és tanórán kívüli foglalkozásokat, a tapasztalatokat az érdekelt tanárokkal megbeszéli, - a PP helyi tantervének végrehajtásáért, a szükséges módosítás előkészítéséért, - a tantárgyfelosztás, órarend elkészítéséért, - az - ifjúságvédelmi feladatok, - nevelési feladatok, - iskolai hagyományápolás, - tankönyvtámogatás, - tehetséggondozás, felzárkóztatás, - közismereti és szakmai versenyek, - könyvtári munka, - rendszergazdai feladatok ellátásáért, - az érettségi és szakmai vizsgák, szintvizsgák szervezéséért, - a kompetencia- és egyéb mérések megszervezéséért, - a tanügyigazgatási, statisztikai feladatok ellátásáért, - a - pályaválasztási feladatok, - statisztikai feladatok, - marketingfeladatok 20

21 tagintézményi szintű ellátásáért, - a tagintézményi adatszolgáltatásért, - a, tagintézmény ellenőrzési, mérési, értékelési, és minőségirányítási feladatainak elvégzéséért, - a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítéséért, végrehajtásuk szakszerű végrehajtásáért, ellenőrzéséért, - a diákközgyűlés összehívásáért. - Felelősséggel közreműködik a gyermek- és tanulóbalesetek megelőzésében. - Tagintézményi szinten elkészíti a munkatervet, ellenőrzési tervet, és összeállítja az eseménynaptárt. - Irányítja a helyi tankönyvjegyzék összeállítását, és a tankönyvek megrendelését, átadását, az ingyenes tankönyvjuttatást. Az iskolai tankönyvellátással kapcsolatban a szakmai munkaközösségek véleményének kikérésével a szükséges döntéseket meghozza. - Irányítja projektek írását, végrehajtását. - Eleget tesz a szakszervezeti és a Közalkalmazotti Tanácsi egyeztetéseknek. - Eleget tesz a diákönkormányzati és szülői munkaközösségi egyeztetéseknek. - Szervezi az együttműködést külső szervekkel, civil szervezetekkel. - Felel a tagintézményi nevelőtestületi értekezlet és az alkalmazotti közösség értekezleteinek előkészítéséért, vezetéséért, dokumentálásáért. - Szakmai kérdésekről konzultál a munkaközösségek vezetőivel. - Ellenőrzi az iskolai alapdokumentumokban foglaltak végrehajtását, a nevelőtestületi határozatok teljesítését. - Felügyeli az intézményben működő őrző-védő elektronikus rendszereket és az őrzésvédelemmel foglalkozó vállalkozó ezzel kapcsolatos intézményi feladatait. Tevékenységét az intézmény vezetéséért, irányításáért felelős intézményvezetővel, ill. helyetteseivel együttműködve, a kialakított keretek között végzi. Dönt - tagintézményi keretek között a tanulók felvételével, a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos kérdésekben, a jogszabályban meghatározottak szerint végzi tanügyigazgatási, illetőleg más, törvényben előírt kötelezettségeit, - a tagintézmény működésével kapcsolatos minden olyan szakmai kérdésben, amelyek előzetes egyeztetése nem tartozik az intézményvezetéshez ill. amelyekben a döntés nem tartozik az intézményegység más közösségének hatáskörébe, - az iskolába felvett tanulók osztályba vagy csoportba sorolásáról (a szakmai munkaközösség javaslatának figyelembevételével), - tanulók felmentéséről, tanulmányi idő megrövidítéséről, osztályozó vizsgára, záróvizsgára (érettségi) való jelentkezésről, - összefüggő szakmai gyakorlat teljesítéséről igazolt mulasztás esetén más iskolából javító vizsgára jelentkezésről, - a vizsgák időpontjának megváltoztatásáról, - a károkozás kivizsgálása után a kár megtérítéséről, - a tanuló más iskolából történő átvételéről. Munkaerő-gazdálkodás területén: - Felelős azért, hogy a tagintézmény működéséhez szükséges személyi ellátottság biztosított legyen, figyelemmel kíséri a változásokat, kezdeményezi a munkaügyi intézkedések megtételét. Ezek során egyeztet az intézményvezetővel. 21

22 - Javaslatot tesz a hozzá kapcsolódó munkavállalók elismerésére, fegyelmező intézkedésre. - Gyakorolja az egyetértési jogot a tagintézmény alapfeladatára létesített munkakörre benyújtott pályázat elbírálásakor. - Közreműködik a pedagógusok továbbképzési programjának, valamint beiskolázási tervének elkészítésében, a teljesítés nyilvántartásában, a gyakornoki rendszer működtetésében. - Felel a pedagógusok helyi továbbképzésének megszervezéséért. Gazdálkodás, pénzkezelés területén: - Az intézményvezető által átruházott hatáskörben a pénzügyi-gazdálkodási szabályok betartásával korlátozott gazdálkodási és pénzkezelési jogkörrel rendelkezik Végzi a gazdálkodás területén a vezetők részére előírt, valamint a munka- és tűzvédelmi és HACCP szabályzatban előírt ellenőrzéseket. Felelősséggel közreműködik a biztonságos és egészséges munkafeltételek megteremtésében. - Felel a tagintézményi szintű karbantartó, állagmegóvó, felújítási feladatok feltárásáért, a munkák végrehajtásának ellenőrzéséért. - Felügyeli a titkárság tevékenységét (iskolatitkár). - Felel a nemdohányzók védelmére előírt feltételek biztosításáért. - Felel a döntések, állásfoglalások végrehajtásának megszervezéséért, ellenőrzéséért. A munkaköri leírása tagintézményenként eltérő további feladatokat is tartalmazhat. 4. Az intézményvezető-helyettesek feladatai Az intézményvezetőt munkájában a tanügyigazgatási-, oktatásszervezési- és a szakmai intézményvezető-helyettes segíti A tanügyigazgatási intézményvezető-helyettes - Pályázat útján az intézményvezető helyettesi megbízást az intézményvezető adja, aki gyakorolja felette a munkáltatói jogokat is. - Az intézményvezető általános helyettesítője. - Az intézményvezető 1 hónapnál hosszabb akadályoztatása esetén intézményvezetői jogkörrel rendelkezik, de ekkor- hosszabb távra szóló szervezeti, bér- és gazdasági döntéseit az Igazgatótanáccsal egyetértésben hozhatja. - Szervezi és levezeti az IT üléseit az Igazgatótanács ügyrendje szerint. - Szervezi, koordinálja, felügyeli: - a tantárgyfelosztás, órarend azonos elvek szerinti elkészítését, - közismereti-, nevelési munkaközösségek intézményi szintű együttműködését, - a lemorzsolódási munkaközösség tevékenységét, - a mérési, minőségügyi munkaközösség tevékenységét, - tanügyi, statisztikai feladatok ellátását, - szakmai vizsgák szervezését, - a közismereti tankönyvjegyzék összeállítását, a tankönyvek megrendelését, 22

23 - az Igazgatótanács jogkörébe tartozó döntések végrehajtását, - a 9. évfolyamon történő beiskolázást. - Összehangolja a tagintézmények szakmai tevékenységét az alábbi területeken: - ifjúságvédelmi feladatok, nevelési feladatok, - iskolai hagyományok, - tankönyvtámogatás, - tehetséggondozás, felzárkóztatás, - közismereti versenyek, - könyvtári munka, - informatikai háttértevékenység. - Felelős: - A pedagógiai program általános (nevelési program) részének és a helyi tanterv közismereti részének kidolgozásáért, tagintézményi használatának ellenőrzéséért, értékeléséért. - Az SZMSZ és a Házirend aktualizálásáért. - Az általa felügyelt területen az intézményi szintű adatszolgáltatásért. - Az intézményi szintű tanulói és szülői szervezetekkel történő kapcsolattartásért, annak dokumentálásáért. - Az Intézményi Tanáccsal való kapcsolattartásért. - Az intézményi szintű dolgozói szervezetekkel (szakszervezet, KT) való munkaügyi kapcsolattartásért, annak dokumentálásáért. - Az intézményi szintű rendezvények, nevelési értekezletek megszervezéséért. - Az intézményi szintű statisztika elkészítéséért. - Részt vesz a munkaterv, ellenőrzési terv, feladatellátási terv összeállításában. - Részt vesz a közvetlenül alárendelt dolgozók kiválasztásában, értékelésében. Javaslatot tesz a hozzá kapcsolódó munkavállalók elismerésére, fegyelmező intézkedésre. - Az irányított területet illetően részt vesz az intézményi önértékelésben. - Felügyeli és ellenőrzi az igazgatók munkáját. - Teljesíti a KLIK illetékes tankerületi igazgatója által kért adatszolgáltatást Oktatásszervezési intézményvezető helyettes - Pályázat útján az intézményvezető helyettesi megbízást az intézményvezető adja, aki gyakorolja felette a munkáltatói jogokat is. - Szervezi, koordinálja, felügyeli: - az érettségi vizsgák szervezését, - kompetencia és egyéb méréseket, szűréseket, - a közismereti, nevelési projektek, pályázatok írását, végrehajtását, - a testnevelés, sport munkaközösség munkáját, 23

24 - a gondnok tevékenységét. Felel az intézményi szintű karbantartó, állagmegóvó, felújítási feladatok feltárásáért, ütemezett elvégzéséért. - Felelős az intézményi szintű informatikai feladatok ellátásáért. - Felügyeli az informatikai vezető munkáját. - Részt vesz a munkaterv, ellenőrzési terv összeállításában. - Részt vesz a közvetlenül alárendelt dolgozók kiválasztásában, értékelésében. Javaslatot tesz a hozzá kapcsolódó munkavállalók elismerésére, fegyelmező intézkedésre. - Az irányított területet illetően részt vesz az intézményi önértékelésben. - Összehangolja a tagintézmények informatikai háttértevékenységét. - Ellátja Az Eötvös József Szakképző Iskola tagintézmény-vezetői feladatait is az operatív intézményirányítással kapcsolatos valamennyi területen a 3. pontban megjelölt tagintézmény vezetőnél leírtak alapján Szakmai intézményvezető helyettes - Pályázat útján az intézményvezető helyettesi megbízást az intézményvezető adja, aki gyakorolja felette a munkáltatói jogokat is. - Szervezi, koordinálja, felügyeli: - a tagintézmények pedagógiai programban meghatározott szakmai együttműködését, - a szakmai munkaközösségek intézményi szintű munkáját, - irányítja szakmai pályázati projektek írását, végrehajtását, - Összehangolja a, tagintézmények szakmai tevékenységét az alábbi területeken: - üzemi gyakorlat megszervezése (a tagintézmény-vezető helyettesekkel együtt), - pályaválasztási feladatok(a tagintézmény-vezető helyettesekkel együtt), - szakmai versenyek, (a tagintézmény-vezető helyettesekkel együtt), - szintvizsgák szervezése, (a tagintézmény-vezető helyettesekkel együtt), - marketing feladatok, (marketing munkaközösségre átruházva), - internetes megjelenés (marketing munkaközösségre átruházva). - Felelős - a pedagógiai program helyi tanterve szakmai részének kidolgozásáért, tagiskolai használatának ellenőrzéséért, értékeléséért; - a munka, tűzvédelmi, HACCP illetőleg a katasztrófavédelemmel kapcsolatos feladatok végrehajtásáért. - az intézményi pályaválasztási kiadványok elkészítéséért, a marketing tevékenységért (marketing munkaközösségre átruházva), - a felnőttképzés jogszerű irányításáért, működtetéséért. - Részt vesz a munkaterv, ellenőrzési terv összeállításában. - Részt vesz a közvetlenül alárendelt dolgozók kiválasztásában, értékelésében. Javaslatot tesz a hozzá kapcsolódó munkavállalók elismerésére, fegyelmező intézkedésre. - Az irányított területet illetően részt vesz az intézményi önértékelésben. 24

25 - Felügyeli az intézményben működő őrző-védő elektronikus rendszereket és az őrzésvédelemmel foglalkozó vállalkozó ezzel kapcsolatos intézményi feladatait. - Felelős a munkaruha rendelés elkészítéséért. - Ellátja Az Eötvös József Szakképző Iskola tagintézmény-vezető helyettesi feladatait is az operatív intézményirányítással kapcsolatos valamennyi területen. 5. Az intézmény igazgatótanácsa, kapcsolattartásának rendje Az iskola igazgatótanácsának tagjai: intézményvezető intézményvezető helyettesek tagintézmény-vezetők tagintézmény-vezető helyettesek a szakmai munkaközösségek vezetői a diákmozgalmat segítő pedagógusok a közalkalmazotti tanács elnöke a szülői szervezet vezetője szakszervezeti vezetők Az igazgatótanács az iskolai élet egészére kiterjedő konzultatív, véleményező és javaslattevő joggal rendelkezik és dönt azokban az ügyekben, amelyekben az intézményvezető saját jogköréből ezt szükségesnek látja. Az igazgatótanács igény szerint megbeszélést (értekezletet) tart, melyről írásban emlékeztető készül. Az igazgatótanácsi értekezlet funkciója: - az intézmény működésének aktuális elemzése; a kiemelkedő teljesítmények, a helyes tendenciák erősítése, a problémák feltárása és megoldási módok, javaslatok kimunkálása, - az iskola személyi, tárgyi, pénzügyi helyzetének folyamatos vizsgálata, döntések, tervek előkészítése, - az iskola rövid- és középtávú terveinek felvázolása, - a diákok, nevelők, szülők ötleteinek, javaslatainak megvitatása. Az igazgatótanács megbeszéléseit az intézményvezető hívja össze. 6. Az iskola igazgatósága, tagintézményekkel való kapcsolattartásának rendje valamint a tagintézmények közötti feladatmegosztás 6.1. Igazgatóság Az iskola igazgatóságát az intézményvezető, valamint közvetlen munkatársai alkotják. Az intézményvezető közvetlen munkatársait az alábbi vezető beosztású dolgozók adják: tanügyigazgatási intézményvezető-helyettes oktatásszervezési intézményvezető-helyettes szakmai intézményvezető-helyettes tagintézmények vezetői tagintézményvezető-helyettesek gazdasági vezető. 25

26 A tagintézmény-vezető munkáját közvetlenül a tagintézményvezető-helyettes(ek) segíti(k). Intézményvezető-helyettes és tagintézmény-vezető csak az iskola határozatlan időre alkalmazott pedagógusa lehet. A tagintézmények vezetői illetvevezetőhelyettesi megbízása pályázat útján tölthető be. Az intézményvezető-helyettesek és a tagintézmények vezetői a munkájukat munkaköri leírások alapján végzik Kapcsolattartás Az igazgatóság rendszeresen, hetente egyszer (hétfői napokon) tart megbeszélést az aktuális feladatokról. Ha indokolt, rendkívüli vezetőségi értekezletet hívhat össze az intézményvezető az általános munkaidőn belül. Az igazgatóság megbeszéléseit az intézményvezető vezeti. Az intézményvezető-helyettesek, tagintézményi vezetők, -helyettesek rendszeresen beszámolnak az intézményvezetőnek a végzett munkáról és a tapasztalatokról. A gazdasági területen felmerült kérdésekre, problémákra a gazdasági vezető reflektál. Az igazgatósági értekezleteken felvetett eredményeket, problémákat, megoldási javaslatokat, feladatokat, ill. a nevelőtestületet érintő döntéseket, információkat folyamatosan továbbítani kell a tantestületnek (nevelőtestületi tájékoztató értekezlet, táblára kiírás; irat, felhívás tanáriba való kifüggesztése, , elektronikus üzenőfal) Feladatmegosztás az intézmények között Székhelyintézmény Az intézmény működésének, feladatellátási kötelezettségének biztosítása. Ennek érdekében: - Stratégiai és éves tervezési folyamat menedzselése, a tervek elkészítése, végrehajtásuk irányítása, ellenőrzése. - Humán és egyéb erőforrás-gazdálkodás menedzselése. - A tagintézmények, intézményegységek oktató-nevelő munkájához kapcsolódó tevékenységének összehangolása. - Beiskolázási tevékenység összehangolása. - Tanulók számára különböző tanulási utak biztosítása. - Vizsgák szervezésével kapcsolatos feladatok összehangolása. - Szintvizsgák, versenyek szervezésének összehangolása. - Mérések szervezésének összehangolása. - Pályaválasztási, marketing tevékenység menedzselése. - Minőségirányítási feladatok menedzselése. - Nyilvántartási, adatszolgáltatási, statisztikai tevékenység összehangolása. - Az igazgatótanács működésének biztosítása. - Kapcsolattartás az intézményi szintű közalkalmazotti-, szülői-, tanulói szervezetekkel. - Kapcsolattartás a munkavállalói érdekképviseleti szervezettel. - A külső kapcsolattartás, ill. annak menedzselése. - Az infrastruktúra működtetése, fejlesztése, állagmegóvás. 26

27 - A munka-, tűzvédelmi, HACCP és biztonságtechnikai feladatok menedzselése. - Informatikai feladatok, fejlesztések menedzselése. - Nemzetközi kapcsolatok összehangolása. - Hazai és nemzetközi projektek menedzselése. - Pályázati tevékenység menedzselése. - Az intézmény iratainak kezelése, ill. az intézményegységek felé továbbítása, kimenő iratok gyűjtése, továbbítása. - A fentiekkel kapcsolatos adminisztratív tevékenység Gazdasági tevékenység: - az üzemeltetéssel, fenntartással, működtetéssel, beruházással, a vagyon használatával, hasznosításával, - a bér- és munkaerő-gazdálkodással, - a beszámolási, valamint a FEUVE-i kötelezettséggel, - fejlesztési támogatással kapcsolatos feladatok menedzselése Munkaügyi tevékenység: - az állások pályáztatásával, - közalkalmazotti jogviszony, munkaviszony létesítésével, megszűnésével - megbízással, besorolással, átsorolásokkal, munkaköri leírással, fegyelmi eljárással, - munkaügyi adatszolgáltatással, - számfejtéssel, többlettanítás óradíjával, - jutalmazással, természetbeni juttatásokkal kapcsolatos tevékenységek, - távollétek, szabadságok nyilvántartása, - továbbtanulással, továbbképzéssel kapcsolatos feladatok menedzselése Gondnoki feladatok: - Az intézmények, karbantartó, állagmegóvó, felújítási feladatainak feltárása és továbbítása a fenntartó felé Tagintézmények feladatai Alapító okiratban meghatározott alapfeladatok Alaptevékenységen belül kisegítő, kiegészítő tevékenység: - Kapcsolattartás a tagintézmények között - Felzárkóztatás, fejlesztés, tehetséggondozás, egyéni foglalkozás szervezése. - Speciális fejlesztő pedagógiai tevékenység a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatása érdekében. - Iskolai könyvtári feladatok ellátása. - Szakmai és érettségi vizsgabizottság működtetése. - Oktatási, nevelési módszertani feladatok végzése. - Szabadidő eltöltését szolgáló foglalkozások szervezése (szakkör, érdeklődési kör) Egyéb feladatok: 27

28 - Tanulói adatok jogszabály szerinti nyilvántartása, kezelése. - Nyilvántartási, adatszolgáltatási, statisztikai tevékenység. - Szintvizsgák, versenyek szervezése. - Mérések szervezése. - A szakirányú külső kapcsolattartás. - Tagintézményi nemzetközi kapcsolatok menedzselése. - Hazai és nemzetközi projektek szakmai megvalósítása. - Közreműködés a stratégiai és éves tervezési folyamatban. - Közreműködés beiskolázási, marketing tevékenységben. - Közreműködés a minőségirányítási feladatok végrehajtásában. - Közreműködés a munka-, tűzvédelmi, HACCP és biztonságtechnikai feladatok megvalósításában. - Közreműködés az informatikai feladatok, fejlesztések megvalósításában. - Közreműködés pályázati tevékenységben. - Iratkezelés titkársági feladatok, valamint iskolatitkári feladatok ellátása Tagintézményi szintű gazdasági, munkaügyi feladatok ellátása: - Közreműködés projektek pénzügyi elszámolásával kapcsolatban. - Közreműködés bevételekhez kapcsolódó bérbeadási, hasznosítási, felnőttképzési tevékenységben. - Közreműködés térítési és tandíj beszedésben. - Közreműködés fejlesztési támogatással kapcsolatos tevékenységben. - Többlettanítás nyilvántartása és ellenőrzése, ügyelet, készenlét, távollétek, szabadságok jelentése, továbbtanulással, továbbképzéssel kapcsolatos szervezési és nyilvántartási feladatok ellátása. - Bevételekhez kapcsolódó bérbeadási, hasznosítási, felnőttképzési tevékenységek ellátása. - Gazdasági feladatokkal kapcsolatos adatszolgáltatás. - Gyermekétkeztetéssel kapcsolatos feladatok ellátása A műszaki feladatok ellátása: - Közreműködés az üzemeltetéssel, fenntartással, működtetéssel, beruházással, közbeszerzéssel, a vagyon használatával, hasznosításával kapcsolatos feladatok ellátásában. - Közreműködés a tagintézmények, állagmegóvó, felújítási feladatainak feltárásában, ütemezett elvégzésében. - A külső és belső szakemberek által elvégzett feladatok szakmai tartalmának ellenőrzése. - A tanműhelyek, a tanétterem és a tankonyha működtetéséhez az anyagbeszerzési feladatok ellátása A Hódmezővásárhelyi Eötvös József Szakképző Iskola képviselete Az intézményt az intézményvezető képviseli harmadik személyekkel szemben, valamint bíróságok és más hatóságok előtt. 28

29 Az intézményvezető e jogkört az ügyek meghatározott csoportjára nézve az intézmény dolgozóira az alábbiak szerint ruházza át: - a tagintézmények vezetőire, a szakmai képviseletet abban az esetben, ha a képviselet nem haladja meg az érintett intézményegység illetékességét, - bármely ügyben, intézményi szabályzat vagy egyedi meghatalmazás rendelkezése alapján. A képviselet főbb elvei, szabályai: - Az intézményt a nyilvánosság előtt képviselő csak olyan kérdésekről nyilatkozhat, amelyekről van információja és nyilatkozattételre jogosult. A jogosultságot jelen SZMSZ fejezetei tartalmazzák. - Az intézmény egészét, terveit, stratégiai céljait illetően az intézményvezető jogosult nyilatkozni. - Az alkalmazottak csak az intézményvezető vagy illetékességi területén a tagintézmény vezetője engedélyével nyilatkozhatnak. - Nem adható nyilatkozat a titoktartási körbe tartozó tényekről, adatokról. - A közölt adatok valódiságáért, a tények objektív ismertetéséért a nyilatkozatot adó a felelős. - A nyilatkozattevő nem járulhat hozzá nyilatkozatának közléséhez annak tartalma előzetes megismerése nélkül. - A nyilatkozattevő kötelessége a nyilvánosság előtt az intézmény jó hírnevének megőrzése Az intézményegységek képviselete A tagintézmények szakmai képviseletét abban az esetben, ha a képviselet nem haladja meg a tagintézmények illetékességét, a tagintézmény vezetője látja el. A tagintézmény-vezető e jogkört a tagintézmény dolgozóira az alábbiak szerint ruházza át: - Akadályoztatása esetén helyettesére. - Képviseleti jogát írásbeli meghatalmazás alapján az intézményegység más dolgozójára A kiadmányozás szabályai Az intézményvezető a feladatok ellátásához szükséges kiadmányozási jogot a jogszabályokban, illetve a KLIK kiadmányozási és helyettesítési rendjéről szóló 2/2013. (I.15.) KLIKE utasításban foglaltak szerint gyakorolja, a jogszabályban meghatározott kiadmányozási jogát a köznevelési intézmény közalkalmazottjára átruházhatja. Az intézményvezető kötelezettségvállalási jogosultságát a KLIK kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, teljesítésigazolás, érvényesítés, utalványozás rendjéről szóló szabályzata tartalmazza. 29

30 7. A helyettesítés rendje Az intézményvezetőt távollétében teljes jogkörrel a tanügyigazgatási intézményvezetőhelyettes helyettesíti elsősorban, az oktatásszervezési intézményvezető-helyettes másodsorban. Egyidejű akadályoztatásuk esetén a vezetői, vezető-helyettesi feladatokat az intézményvezető által kijelölt vezető, helyettes vagy munkaközösség-vezető látja el. A tagintézmény vezetőjét elsősorban a tagintézmény tagintézmény-vezető helyettese helyettesíti, másodsorban a helyettesítéssel megbízott munkaközösség-vezető vagy közalkalmazott. A vezetők helyettesítését ellátó közalkalmazott felel a nevelési-oktatási intézmény biztonságos működéséért, felelőssége, intézkedési jogköre az intézményvezető eltérő írásbeli intézkedésének hiányában az intézmény működésével, a tanulók biztonságának megóvásával összefüggő azonnali döntést igénylő ügyekre terjed ki. A vezető helyettesítését ellátó közalkalmazott a vezető akadályoztatásának megszűnése után haladéktalanul köteles beszámolni a helyettesítés ellátása során tett intézkedéseiről. Az intézményvezető tartós távollétére a teljes vezetői jogkör gyakorlására külön írásban ad felhatalmazást. Ha a pedagógus betegség vagy egyéb ok miatt nem tudja az órarendben kijelölt óráját megtartani, a, tagintézmény vezetője gondoskodik az eseti helyettesítésről, amelyet a helyettesítő pedagógus és az osztály a hirdetőtáblán elhelyezett tájékoztatóból ismer meg, illetőleg az érintett osztály osztályfőnöke is köteles osztályát tájékoztatni. Ha a pedagógus távolmaradása előreláthatóan az egy hónapot meghaladja, akkor az intézmény szükség szerint az órarend módosításával gondoskodik arról, hogy a távollévő pedagógust azonos szakos pedagógus tudja tartósan helyettesíteni. 8. Az alkalmazotti közösség és kapcsolattartás rendje 8.1. A közalkalmazottak Az intézmény dolgozói közalkalmazottak, ezért munkavégzésükkel kapcsolatos kötelességeiket és jogaikat a Munka Törvénykönyve mellett a Közalkalmazotti Törvény szabályozza. Az alkalmazottak egy része oktató-nevelő munkát végző pedagógus, a többi dolgozó az oktató-nevelő munkát közvetlenül vagy közvetetten segítő más közalkalmazott. A pedagógusok és a felsőfokú végzettséggel rendelkező nevelő-oktató munkát végző közalkalmazott dolgozók alkotják a Szakképző Iskola nevelőtestületét. A nevelőtestület (tagintézmények tantestülete) határozza meg alapvetően az intézmény tartalmi munkáját, melynek tevékenységével az SZMSZ önálló fejezete foglalkozik. Az iskolai közalkalmazottak jogait és kötelességeit, juttatásait, valamint iskolán belüli érdekérvényesítési lehetőségeit a magasabb jogszabályok, valamint a tagintézmények közalkalmazotti szabályzata rögzíti. 30

II. Rákóczi Ferenc Katolikus Mezőgazdasági, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Kiskunhalas SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

II. Rákóczi Ferenc Katolikus Mezőgazdasági, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Kiskunhalas SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. Rákóczi Ferenc Katolikus Mezőgazdasági, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Kiskunhalas SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1. A szervezeti

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 33 2013. Szervezeti és működési szabályzat Az Esterházy Miklós Szakképző Iskola,Speciális Szakiskola és Kollégium SzMSz-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket

Részletesebben

TAPOLCA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

TAPOLCA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Széchenyi István Szakképző Iskolája TAPOLCA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 0 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 1.1 Az alkalmazottakkal szembeni alapvető

Részletesebben

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... Dankó Pista Egységes Óvoda-Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium, Kollégium és AMI 4235 Biri, Mező Imre út 21., OM szám: 200446 E-mail: info@dankop.hu, Tel/Fax: 42/263-137, www.dankop.hu

Részletesebben

A JÁSZBERÉNYI NAGYBOLDOGASSZONY KÉTTANNYELVŰ KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A JÁSZBERÉNYI NAGYBOLDOGASSZONY KÉTTANNYELVŰ KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A JÁSZBERÉNYI NAGYBOLDOGASSZONY KÉTTANNYELVŰ KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1. Általános

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Debreceni Tankerülete 082064 Szilágyi Dániel Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola, Szakiskola 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.)

Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.) 1.532/2013. Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.) Szervezeti és működési szabályzata Intézmény OM - azonosítója: 035391 Intézményvezető: Fehér

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 2014. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szervezeti és működési szabályzat A Hajdúdorogi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola SzMSz-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT S E M M E L W E I S I G N Á C H U M Á N S Z A K K É P Z Ő I S K O L A Hatályba lépés: 2013. szeptember 2. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 2-4. I. BEVEZETÉS 5-6. 1. Az

Részletesebben

Egri Szakképzési Centrum Bornemissza Gergely Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma

Egri Szakképzési Centrum Bornemissza Gergely Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Egri Szakképzési Centrum Bornemissza Gergely Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma EGER Hatálybalépés dátuma: 2013.05.06. Tervezett felülvizsgálat időpontja: 2018.

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat Szervezeti és működési szabályzat ÁFEOSZ Kereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium 2013 Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 6 1. A SZMSZ célja, tartalma... 6 2. Jogszabályi háttér... 6 Az SZMSZ

Részletesebben

KISKUNFÉLEGYHÁZI MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KISKUNFÉLEGYHÁZI MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és Működési Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium Kiskunfélegyháza Oskola

Részletesebben

Hatályos 2013. november 25-től

Hatályos 2013. november 25-től Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium Balatonfűzfő OM: 037218 Szervezeti és Működési Szabályzat "Az oktatás célja nem az, hogy befejezett tudást adjon, hanem az, hogy szilárd alapot teremtsen

Részletesebben

AZ ÁRPÁD SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ ÁRPÁD SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ ÁRPÁD SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. 1 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 5 1.1 Az intézmény meghatározása az Alapító Okirat (Alapdokumentuma) szerint... 5 1.2 Az

Részletesebben

Tartalom 1. Általános rendelkezések 2. Az intézmény feladata 3. Az intézmény szervezeti felépítése

Tartalom 1. Általános rendelkezések 2. Az intézmény feladata 3. Az intézmény szervezeti felépítése Tartalom 1. Általános rendelkezések 2 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja 2 1.2 A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása, megtekintése 3 2. Az intézmény

Részletesebben

SZONDI GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZONDI GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZONDI GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Bevezetés A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 40. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás

Részletesebben

EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK 2/2015. SZÁMÚ HATÁROZATA

EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK 2/2015. SZÁMÚ HATÁROZATA EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK 2/2015. SZÁMÚ HATÁROZATA Az egységes szerkezetbe foglalt SZMSZ MÓDOSÍTÁSÁRÓL Budapest, 2015. augusztus

Részletesebben

A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Karcag, 2013... Gyökeres Sándor igazgató Fenntartó: Budapest, 2013... 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

SZÉKELY MIHÁLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, NYILVÁNOS KÖNYVTÁR

SZÉKELY MIHÁLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, NYILVÁNOS KÖNYVTÁR SZÉKELY MIHÁLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, NYILVÁNOS KÖNYVTÁR Szervezeti és Működési Szabályzata 2012 Módosítva a TÁMOP-3.3.2-08/2-2008-0045. sz. projekt keretében az Alsófokú

Részletesebben

A SZOMBATHELYI MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZÉSI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015.

A SZOMBATHELYI MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZÉSI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. A SZOMBATHELYI MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZÉSI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. 1 Tartalom 1. Általános rendelkezések... 5 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 5 1.2

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. A szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései... 3 2. Az

Részletesebben

A Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnázium

A Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnázium A Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015-2017 Elfogadás időpontja: 2015. 09.. Bevezetés időpontja: 2015. 10.01. Felülvizsgálat időpontja: 2017.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Gyula Város Önkormányzatának Alapfokú Oktatási, Művészetoktatási, Sportiskolai és Pedagógiai Szakszolgálati Intézménye SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Tartalomjegyzék I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

5310 Kisújszállás, Arany János utca 1/A 59/321-329 OM azonosító: 201732 www.illessy.sulinet.hu

5310 Kisújszállás, Arany János utca 1/A 59/321-329 OM azonosító: 201732 www.illessy.sulinet.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. április 5310 Kisújszállás, Arany János utca 1/A 59/321-329 OM azonosító: 201732 www.illessy.sulinet.hu Tartalom 1. Bevezető... 5 1.1. A működés szabályozásához alkalmazott

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata A Könnyűipari Szakképző Iskola és Speciális Szakiskola 4027 Debrecen, Sétakert u. 1-3. OM azonosító: 031249 Szervezeti és Működési Szabályzata Érvényes: A kihirdetés napjától Készítette: Kovácsné Győrfi

Részletesebben

T A R T A L O M J E G Y Z É K

T A R T A L O M J E G Y Z É K R IMÓCI S ZE N T I S T VÁN Á LTALÁNOS I S KOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM A Z O N O S Í T Ó: 032248 TARTALOMJEGYZÉ K I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA....

Részletesebben

BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA... 4 1.2

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések A PÁPAI SZC GAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: 2015/2016. tanévtől 1 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT GÁL FERENC FŐISKOLA SZARVASI GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GYAKORLÓÓVODA, BÖLCSŐDE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szarvas, 2013. Tartalom 1. Általános rendelkezések... 5 1.1. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Debreceni SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskolája és Szakiskolája 4027 Debrecen, Vénkert u.2. (52) 413113, (52) 413255, fax: (52) 413113 Email: kereskedelmi.debrecen@gmail.com,suli430@keridebr.sulinet.hu,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat Tett Szakképző Iskola és Gimnázium (OM:200766) Érvényes 2013.04.01.-től. Tartalomjegyzék

Szervezeti és Működési Szabályzat Tett Szakképző Iskola és Gimnázium (OM:200766) Érvényes 2013.04.01.-től. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések 1.1.A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja 1.2. A szervezeti és működési szabályzat hatálya, elfogadása, megtekintése 1.2.3. Megtekintése

Részletesebben

Tartalomjegyzék 1 BEVEZETÉS Általános rendelkezések... 6 1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 6 1.

Tartalomjegyzék 1 BEVEZETÉS Általános rendelkezések... 6 1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 6 1. FF 1 Tartalomjegyzék 1 BEVEZETÉS Általános rendelkezések... 6 1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 6 1.2 A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása, megtekintése...

Részletesebben

A Kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnázium (Kiskunfélegyháza, Kossuth Lajos u. 9.) Szervezeti és Működési Szabályzata 2014.

A Kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnázium (Kiskunfélegyháza, Kossuth Lajos u. 9.) Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. i.sz.: 106-8/2014 A Kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnázium (Kiskunfélegyháza, Kossuth Lajos u. 9.) Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 3 II. Az intézmény

Részletesebben

A HUSZÁR GÁL GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS ÓVODA

A HUSZÁR GÁL GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS ÓVODA A HUSZÁR GÁL GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA DEBRECEN 2015 1 Tartalomjegyzék Bevezetés... 7 1.1 A SZMSZ célja és tartalma... 7 1.2 Az

Részletesebben

AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA. Szervezeti és működési szabályzat 2013.

AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA. Szervezeti és működési szabályzat 2013. AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA Szervezeti és működési szabályzat 2013. 0 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 3

Részletesebben

A A GYŐRI NÁDORVÁROSI ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A A GYŐRI NÁDORVÁROSI ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A A GYŐRI NÁDORVÁROSI ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 202991 Szervezeti egységkód: 074077 Cím: 9024 Győr, Kálvária utca 20. E-mail cím: nador@nvarosi-gyor.sulinet.hu

Részletesebben

UNGHVÁRY LÁSZLÓ KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA CEGLÉD SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

UNGHVÁRY LÁSZLÓ KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA CEGLÉD SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT UNGHVÁRY LÁSZLÓ KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA CEGLÉD SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 AZ INTÉZMÉNY AZONOSÍTÓ

Részletesebben

Felsőgallai Széchenyi István Általános Iskola

Felsőgallai Széchenyi István Általános Iskola Ápold a múltat, őrizd a jelent, nézz a jövőbe! (Neumann János) A Felsőgallai Széchenyi István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Készült: Tatabánya, 2013. március 31. Módosítva: Tatabánya,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napsugár Óvoda OM 034658 1188 Budapest Eke u. 16. 295-0495 napsugar@napsugarovoda18.hu Iktató szám: SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Székhely: Napsugár Óvoda 1188. Budapest, Eke utca 16. OM azonosító:

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 2013 Hrvatski vrtić, osnovna škola, gimnazija i učenički dom Miroslava Krleže, Pečuh - Miroslav Krleža Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium, Pécs Szervezeti és működési szabályzat 1 2

Részletesebben

KIVI Baptista Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközép- és Szakiskola SZMSZ

KIVI Baptista Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközép- és Szakiskola SZMSZ KIVI Baptista Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközép- és Szakiskola SZMSZ 1 Tartalomjegyzék 1 Bevezetés... 4 1.1 Az SZMSZ célja, tartalma... 4 1.2 Jogszabályi háttér... 5 1.3 Az SZMSZ

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Pécsi Leőwey Klára Gimnázium 2013. december 10. 1 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 5. oldal 1.1. Az SZMSZ célja, tartalma 5. oldal 1.2. Az SZMSZ hatálya

Részletesebben

Többsincs Ó voda és Bölcs őde. 2 1 9 4. Tura, D ózsa György út 2. Tel efon : 06 28 580 495 06-30/638 4601

Többsincs Ó voda és Bölcs őde. 2 1 9 4. Tura, D ózsa György út 2. Tel efon : 06 28 580 495 06-30/638 4601 Többsincs Ó voda és Bölcs őde 2 1 9 4. Tura, D ózsa György út 2 Tel efon : 06 28 580 495 06-30/638 4601 E - m ai l : t obbsi n csov i @tura.hu OM azonosító: 201261 S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 2015. december 14.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 2015. december 14. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kádas György Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. december 14. Tartalomjegyzék

Részletesebben

A Orczy Anna Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat 2015.09.01.

A Orczy Anna Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat 2015.09.01. A Orczy Anna Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 2015.09.01. 1. Az intézmény... 5 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya... 5 1.1.1 A Szervezeti és

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hajdúsámson, 2015. május 12. Sándorné Sas Ildikó igazgató 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A közoktatási intézmény

Részletesebben

A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Karcag, 2015... Gyökeres Sándor igazgató Fenntartó: Budapest, 2015... 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

SZABÓ PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2013. március

SZABÓ PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2013. március SZABÓ PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. március Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogszabályi alapja:... 5 1.2.

Részletesebben

A SZÉKESFEHÉRVÁRI VÁCI MIHÁLY IPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZÉKESFEHÉRVÁRI VÁCI MIHÁLY IPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZÉKESFEHÉRVÁRI VÁCI MIHÁLY IPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. március 27. Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 4 1. Általános rendelkezések... 4 1.1 Az SZMSZ célja...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Dankó Pista Egységes Óvoda-Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium 4235 Biri, Mező Imre út 21. E-mail: info@dankop.hu, Tel/Fax: 42/263-137 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT NAGY LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT NAGY LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT NAGY LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK I. Az intézmény és szervezeti tagozódása 1 II. A működés

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola 9062 Kisbajcs, Arany János út 20. Tel./Fax.: 96 / 560-016 vorosmartyiskola@freemail.hu Kisbajcsi Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata

VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 2013 TARTALOMJEGYÉK 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 6 1.1. AZ ISKOLA FELADATA... 6 1.2. AZ SZMSZ ELKÉSZÍTÉSÉRE VONATKOZÓ

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PETŐFI SÁNDOR GIMNÁZIUM, GÉPÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 2170 ASZÓD, HATVANI ÚT 3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ASZÓD 2013 2 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS 5 1. A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TELEKI BLANKA KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1095 Budapest, Mester u.23 Telefon/Fax: 215-9254 Levelezési cím: 1450 Budapest, Pf.: 178 E-mail: titkarsag@teleki-bp.sulinet.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

FÁY ANDRÁS KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZETI, MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

FÁY ANDRÁS KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZETI, MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA FÁY ANDRÁS KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZETI, MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS 1.1. Intézmény neve, címe, fenntartójának és működtetőjének megnevezése 1.2. Ellátandó

Részletesebben

FALLER JENŐ SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Várpalota, 2013. március 25.

FALLER JENŐ SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Várpalota, 2013. március 25. FALLER JENŐ SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Várpalota, 2013. március 25. 1 Intézmény neve: Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium Intézmény címe: 8100 Várpalota, Szent

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Budapesti Egyesített Középiskolai Kollégium 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés 4 1. A SZMSZ célja, tartalma 4 2. Jogszabályi háttér 4 3. Az SZMSZ hatálya 5 II. Intézményi

Részletesebben

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. HATVAN, GÉZA FEJEDELEM UTCA 2.

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. HATVAN, GÉZA FEJEDELEM UTCA 2. A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. HATVAN, GÉZA FEJEDELEM UTCA 2. Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 I.1. A NEVELÉSI- OKTATÁSI INTÉZMÉNY... 6 I.1.1. A Szervezeti

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZABADKÍGYÓSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZABADKÍGYÓSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZABADKÍGYÓSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések 5 1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja 5 2.Az alkalmazottak köre,

Részletesebben

T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M

T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A 2 0 1 5 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A MEZŐSZEMEREI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Érvényes: 2013. 09. 01-től

A MEZŐSZEMEREI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Érvényes: 2013. 09. 01-től A MEZŐSZEMEREI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: 2013. 09. 01-től Jóváhagyta: PH... igazgató 0 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A szervezeti

Részletesebben

Egri Farkas Ferenc Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola 3300 Eger Dobó István tér 13.

Egri Farkas Ferenc Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola 3300 Eger Dobó István tér 13. Egri Farkas Ferenc Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola 3300 Eger Dobó István tér 13. Telefon, fax: (36) 310-275 Igazgatói közvetlen telefon: 36/411-072 E-mail: farkaszene@gmail.com Honlap: www.egerzene.hu;

Részletesebben

A Budapest XXI. Kerületi 2015/ 2016

A Budapest XXI. Kerületi 2015/ 2016 A Budapest XXI. Kerületi Karácsony Sándor Általános Iskola a 2015/ 2016 1 Tartalomjegyzék 1. A célja és feladata 4 2. A alapjául szolgáló jogszabályok 4 3. Az SZMSZ általános rendelkezései, az SZMSZ hatálya

Részletesebben

Szegedi Zrínyi Ilona Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat

Szegedi Zrínyi Ilona Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat Szegedi Zrínyi Ilona Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat Szeged, 2014. szeptember 01. Jóváhagyta:. Doroginé Bíró Irén intézményvezető, főtanácsos . Tartalom 1 A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

Evangélikus Mezőgazdasági Kereskedelmi Informatikai Szakképző Iskola és Kollégium

Evangélikus Mezőgazdasági Kereskedelmi Informatikai Szakképző Iskola és Kollégium Magyarországi Evangélikus Egyház Evangélikus Mezőgazdasági Kereskedelmi Informatikai Szakképző Iskola és Kollégium Székhely (Szakképző Iskola): 9730 Kőszeg, Árpád tér 1. Telephely (Kollégium): 9730 Kőszeg,

Részletesebben

4220 Hajdúböszörmény, Enyingi T. B. u. 5/a. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. SZEPTEMBER 9.

4220 Hajdúböszörmény, Enyingi T. B. u. 5/a. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. SZEPTEMBER 9. VERESS FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA 4220 Hajdúböszörmény, Enyingi T. B. u. 5/a. OM azonosító: 031 243 Intézmény fenntartója: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Intézmény vezetője: Rózsáné Ócsai Edit megbízott

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzata

Szervezeti és működési szabályzata OM azonosító: 033665 A Szent Imre Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Kollégium, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és működési szabályzata Tartalom 1. Általános rendelkezések... 10 1.1.

Részletesebben

AZ ARANY JÁNOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015.

AZ ARANY JÁNOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. AZ ARANY JÁNOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA (2750 Nagykőrös, Hősök tere 8.) OM: 037715 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. TARTALOM AZ ARANY JÁNOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS

Részletesebben

SZENT JÁNOS KATOLIKUS ÓVODA, EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZENT JÁNOS KATOLIKUS ÓVODA, EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZENT JÁNOS KATOLIKUS ÓVODA, EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EGYEK 2015 TARTALOMJEGYZÉK Tartalom Bevezetés... 5 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...

Részletesebben

ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 8900 ZALAEGERSZEG, Rákóczi u. 4-8.

ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 8900 ZALAEGERSZEG, Rákóczi u. 4-8. SCHOOL OF BUSINESS ZALAEGERSZEG ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 8900 ZALAEGERSZEG, Rákóczi u. 4-8. Tel.: 92/510-591; 30/541-6406 www.uzletizala.hu ; zalaegerszeg@sob.hu OM: 037660 Ny.sz.:E-000642/2014 2014 Szervezeti

Részletesebben

BAJZA UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 034895. Szervezeti és Működési Szabályzat BUDAPEST 2013.

BAJZA UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 034895. Szervezeti és Működési Szabályzat BUDAPEST 2013. BAJZA UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 034895 Szervezeti és Működési Szabályzat BUDAPEST 2013. Tartalomjegyzék I. Bevezető 4. oldal II. Az intézmény általános jellemzői II./1. A közoktatási intézmény jellemzői

Részletesebben

KISKUNFÉLEGYHÁZI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KISKUNFÉLEGYHÁZI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kiskunfélegyházi Középiskola, Szakiskola Speciális Szakiskola és Kollégium Kiskunfélegyháza Kossuth Lajos utca 34. 6100 KISKUNFÉLEGYHÁZI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI

Részletesebben

Pusztakovácsi Általános Iskola KLIK 140013 OM 200855. 8707 Pusztakovácsi, Fő utca 114. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015.

Pusztakovácsi Általános Iskola KLIK 140013 OM 200855. 8707 Pusztakovácsi, Fő utca 114. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. Pusztakovácsi Általános Iskola KLIK 140013 OM 200855 8707 Pusztakovácsi, Fő utca 114. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. 1 Tartalom 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3. 2 AZ INTÉZMÉNY ALAPADATAI... 5.

Részletesebben

MODELL DIVATISKOLA IPARMŰVÉSZETI, RUHA- ÉS BŐRIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA. Szervezeti és Működési Szabályzata

MODELL DIVATISKOLA IPARMŰVÉSZETI, RUHA- ÉS BŐRIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA. Szervezeti és Működési Szabályzata MODELL DIVATISKOLA IPARMŰVÉSZETI, RUHA- ÉS BŐRIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 2013 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 3 1. Az SZMSZ hatálya... 3 2. Intézményi azonosítók... 3 3. Az intézmény tevékenységei...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2015. augusztus 03. készítette: Buc-Horváth Gabriella óvodavezető I. Bevezetés A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 24. (1) bekezdésében kapott

Részletesebben

A WESTSIK VILMOS ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A WESTSIK VILMOS ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A WESTSIK VILMOS ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Nyíregyháza 205 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja és feladata 4.. A Szervezeti

Részletesebben

A Szolnok Városi Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szolnok Városi Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata A Szolnok Városi Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. október Tartalomjegyzék I. A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya II. III. IV. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI Nyíregyházi Művészeti Szakközépiskola 4400 Nyíregyháza, Búza u. 1-3. Telefon / Fax:42/512-330 E-mail: s.muveszeti@chello.hu Weblap: www.muveszeti-nyh.sulinet.hu és www.muveszetinyh.hu OM azonosító: 033687

Részletesebben

A TAPOLCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 201170

A TAPOLCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 201170 A TAPOLCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 201170 Készült: 2013. március 28. Hatályba lépett: 2013. szeptember 1. Nevelőtestület elfogadta: 2013. március 28. Igazgató jóváhagyta: 2013. március 28. Következő felülvizsgálat

Részletesebben

A HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

A HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM A HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZMSZ/2009. 1 TARTALOMJEGYZÉK..2 AZ SZMSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI...5 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat Szervezeti és működési szabályzat A Celldömölki Városi Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat SZMSZ-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket

Részletesebben

PUSZTADOBOSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

PUSZTADOBOSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 0 PUSZTADOBOSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015 Tartalomjegyzék A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya... 4 Az intézmény általános jellemzői...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Fejér Megyei Gárdonyi Géza Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. szeptember 01. y belső és külső kapcsolataira

Részletesebben

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat nyírbátori Bethlen Gábor Szakképző Iskola és Kollégium Alapító Okirata megállapításáról

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat nyírbátori Bethlen Gábor Szakképző Iskola és Kollégium Alapító Okirata megállapításáról KIVONAT a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2009. április 29-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Dr. Bugya László igazgató 2011 1 I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya 1. Az SZMSZ

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM: 030796 Derecske 2015 TARTALOM 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 1.1. Az SZMSZ célja... 6 1.2. Az SZMSZ jogszabályi

Részletesebben

A Székesfehérvári Táncsics Mihály Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

A Székesfehérvári Táncsics Mihály Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata A Székesfehérvári Táncsics Mihály Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Készítette:Csimáné Kiss Ilona Igazgató Hatályba lépése: 2013. december 21. Székhelye: Székesfehérvár, Batthyány u.1.

Részletesebben

Miskolc-Diósgyőri Református Általános Iskola és Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat. 1.példány

Miskolc-Diósgyőri Református Általános Iskola és Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat. 1.példány Miskolc-Diósgyőri Református Általános Iskola és Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 1.példány 1 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 1. Általános rendelkezések... 6 1.1. A Szervezeti és működési

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 030500 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA MOSONMAGYARÓVÁR Mosonmagyaróvár, 2013. február Tartalomjegyzék 1. Általános bevezetés... 5 1.1. Általános rendelkezés... 5 1.2. Az

Részletesebben

Ybl Miklós Középiskola Szervezeti és Működési Szabályzata

Ybl Miklós Középiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Ybl Miklós Középiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Érvényes: 2010. szeptember 1-től Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Bocskai István Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola, Kollégium és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 4110 Biharkeresztes, Hősök tere 15. Tel.: (54) 430-038.; Tel/fax: (54) 541-010 e-mail:

Részletesebben

Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde

Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata OM: 202346 Székhely: 7940 Szentlőrinc, Liszt Ferenc utca 2. Telephely: 7940 Szentlőrinc, Arany János utca 22. Tagóvodák: Szentlőrinci

Részletesebben

IV.1. A pedagógiai munka ellenőrzése és értékelése... 31 IV.1.1. A Szakközépiskolában folyó szakmai munka belső ellenőrzésének célja... 32 IV.1.2.

IV.1. A pedagógiai munka ellenőrzése és értékelése... 31 IV.1.1. A Szakközépiskolában folyó szakmai munka belső ellenőrzésének célja... 32 IV.1.2. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 3 I.1. Az SZMSZ célja, tartalma... 3 I.2. Jogszabályi háttér... 3 I.3. Az SZMSZ hatálya... 4 I.4. Az SZMSZ elfogadása, jóváhagyása, közzététele... 4 II. AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI

Részletesebben

a MIOK JÓZSEF NÁDOR GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ( 3530 Miskolc, Meggyesalja utca 26. )

a MIOK JÓZSEF NÁDOR GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ( 3530 Miskolc, Meggyesalja utca 26. ) a MIOK JÓZSEF NÁDOR GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ( 3530 Miskolc, Meggyesalja utca 26. ) ALAPÍTÓ OKIRATA Érvényes: 2013. év szeptember hó 01. napjától 1. Intézmény neve: MIOK József Nádor Gimnázium és

Részletesebben

Bereczki Máté Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

Bereczki Máté Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Bereczki Máté Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. 1 TARTALOM BEVEZETÉS... 5. 1. AZ INTÉZMÉNY SZAKMAI ALAPDOKUMENTUMA... 5. 2. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA... 8. 3. AZ

Részletesebben

PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁN MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁN MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁN MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés...4 1.1. Az SZMSZ általános rendelkezései, hatálya...4 1.1.1. Az SZMSZ

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat Szervezeti és működési szabályzat Az 2011. évi CXC. törvény a köznevelésről, továbbá a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet megfelelő bekezdéseiben foglalt felhatalmazás alapján a Vásárhelyi Pál Szakközépiskola

Részletesebben

A tiszafüredi Szent Imre Katolikus Általános Iskola és. Háromkirályok Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata. Tiszafüred, 2013.

A tiszafüredi Szent Imre Katolikus Általános Iskola és. Háromkirályok Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata. Tiszafüred, 2013. A tiszafüredi Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Háromkirályok Óvoda Tiszafüred, 2013. Tartalomjegyzék I.A Szervezeti és Működési Szabályzat célja... 5 II. Az oktatási intézmény meghatározása...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SIMÁNDY JÓZSEF SPORTISKOLAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. Web: simandy.kistarcsa.hu E-mail: info@simandyaltiskola.hu Tartalom 1. Általános rendelkezések...

Részletesebben