SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT"

Átírás

1 Bocskai István Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola, Kollégium és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 4110 Biharkeresztes, Hősök tere 15. Tel.: (54) ; Tel/fax: (54) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT március

2 A Bocskai István Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola, Kollégium és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Szervezeti és Működési Szabályzata TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, JOGSZABÁLYI ALAPJA A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ELFOGADÁSA, JÓVÁHAGYÁSA: A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZEMÉLYI ÉS IDŐBELI HATÁLYA:... 7 III. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 7 IV. AZ INTÉZMÉNY VEZETÉSE IGAZGATÓTANÁCS AZ INTÉZMÉNY VEZETŐJE A NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNY VEZETŐJÉNEK FELADATKÖRE Az intézményvezető által átadott feladat- és hatáskörök AZ INTÉZMÉNYVEZETŐ KÖZVETLEN MUNKATÁRSAI AZ INTÉZMÉNY VEZETŐSÉGE: AZ INTÉZMÉNY FÜGGŐSÉGI KAPCSOLATAI V. AZ INTÉZMÉNY MUNKARENDJE A KÖZALKALMAZOTTAK MUNKARENDJE A NEVELŐ OKTATÓ MUNKÁT KÖZVETLENÜL SEGÍTŐ ÉS MÁS KÖZALKALMAZOTTAK MUNKARENDJE PEDAGÓGUSOK MUNKARENDJE AZ INTÉZMÉNY TANULÓINAK MUNKARENDJE A TANÉV HELYI RENDJE A TANÍTÁSI (FOGLALKOZÁSI) ÓRÁK, ÓRAKÖZI SZÜNETEK RENDJE, IDŐTARTAMA EGYÉB, A MUNKARENDDEL ÖSSZEFÜGGŐ SZABÁLYOK A PEDAGÓGUSOK JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI A KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNNYEL KÖZALKALMAZOTTI ÉS TANULÓI JOGVISZONYBAN NEM ÁLLÓK RÉSZÉRE AZ INTÉZMÉNY LÁTOGATÁSA AZ INTÉZMÉNY LÉTESÍTMÉNYEINEK ÉS HELYISÉGEINEK HASZNÁLATI RENDJE VI. A VEZETŐK ÉS A KÖZÖTTI ELADATMEGOSZTÁS 6 SZERVEZETI EGYSÉGEK KÖZÖTTI KAPCSOLATTARTÁS RENDJE, A VEZETŐK 1. AZ ISKOLÁBAN MŰKÖDŐ SZERVEZETI EGYSÉGEK A VEZETŐK KÖZÖTTI KAPCSOLATTARTÁS RENDJE ÉS FORMÁJA VII. AZ INTÉZMÉNY NEVELŐTESTÜLETE ÉS A SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK AZ INTÉZMÉNY NEVELŐTESTÜLETE: A NEVELŐTESTÜLET ÁLTAL ÁTRUHÁZOTT FELADATKÖRÖK ÉS AZ INTÉZMÉNY ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGAI A NEVELŐTESTÜLET SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEI A NEVELŐTESTÜLET CSOPORTJAI A GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI FELELŐSÖK FELADATAI VIII. AZ INTÉZMÉNY KÖZÖSSÉGEI, VALAMINT A KAPCSOLATTARTÁS FORMÁI ÉS RENDJE F 2 2

3 A Bocskai István Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola, Kollégium és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Szervezeti és Működési Szabályzata AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉG AZ ALKALMAZOTTI KÖZÖSSÉG IGAZGATÓTANÁCS A SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉG A NEVELŐTESTÜLET A DIÁKÖNKORMÁNYZAT AZ OSZTÁLYKÖZÖSSÉG NAPKÖZIS KÖZÖSSÉG, TANULÓSZOBA KOLLÉGIUMI TANULÓCSOPORT A BELSŐ KAPCSOLATTARTÁS ÁLTALÁNOS FORMÁI ÉS RENDJE A DIÁKÖNKORMÁNYZAT, A DIÁKKÉPVISELŐK, VALAMINT AZ ISKOLAI VEZETŐK KÖZÖTTI KAPCSOLATTARTÁS FORMÁJA ÉS RENDJE, A DIÁKÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSÉHEZ SZÜKSÉGES FELTÉTELEK BIZTOSÍTÁSA IX. AZ ISKOLA KÜLSŐ KAPCSOLATAI A KAPCSOLATTARTÁS FORMÁI ÉS MÓDJA AZ INTÉZMÉNY KAPCSOLTAI A TÖBBI SZERVEZETTEL A fegyelmi eljárást megelőző egyeztető eljárás részletes szabályai X. TANULÓK SZERVEZETT VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSÁNAK RENDJE ÉS FORMÁJA, A TANULÓK RENDSZERES TÁJÉKOZTATÁSÁNAK RENDJE ÉS FORMÁJA XI. A TANÓRÁN KÍVÜLI FOGLALKOZÁSOK SZERVEZETI FORMÁJA ÉS RENDJE A TANÓRÁN KÍVÜLI FOGLALKOZÁSOK AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁKBAN A TANÓRÁN KÍVÜLI FOGLALKOZÁSOK A KÖZÉPISKOLÁBAN A KOLLÉGIUMI FOGLALKOZÁSI TERV TANTÁRGYI SZAKKÖRÖK DIÁKSPORTKÖR KÉPESSÉGFEJLESZTŐ FOGLALKOZÁSOK VERSENYEK, BAJNOKSÁGOK TANULMÁNYI ÉS SPORTVERSENYEK ISKOLAI ÉNEKKAR IRODALMI SZÍNPAD, SZÍNJÁTSZÓKÖR KIRÁNDULÁSOK EGYÉB PROGRAMOK TANFOLYAMOK HITOKTATÁS XII. A MINDENNAPI TESTEDZÉS FORMÁI, AZ ISKOLAI SPORTKÖR, VALAMINT AZ ISKOLAVEZETÉS KÖZTI KAPCSOLATTARTÁS RENDJE XIII. A PEDAGÓGIAI MUNKA BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK RENDJE AZ ISKOLA BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK FUNKCIÓI A BELSŐ ELLENŐRZÉST VÉGZŐ ALKALMAZOTT JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI A SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK RENDJE XIV. AZ INTÉZMÉNYI HAGYOMÁNYOK ÁPOLÁSA HAGYOMÁNYÁPOLÁS AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI INTÉZMÉNYEGYSÉGEKBEN A KÖZÉPISKOLAI INTÉZMÉNYEGYSÉGBEN JELKÉPEK XV. AZ ISKOLAI TANKÖNYVVÁLASZTÁS RENDJE ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK A TANKÖNYVVÁLASZTÁS ELVEI XVI. AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI RENDJE AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

4 A Bocskai István Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola, Kollégium és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Szervezeti és Működési Szabályzata sz. melléklet az iskolai könyvtár SzMSz-éhez sz. melléklet az iskolai könyvtár SzMSz-éhez sz. melléklet az iskolai könyvtár SzMSz-éhez sz. melléklet az iskolai könyvtár SzMSz-éhez sz. melléklet az iskolai könyvtár SzMSz-éhez Munkaköri leírás az iskolai könyvtáros számára AZ ELEKTRONIKUS ÉS AZ ELEKTRONIKUS ÚTON ELŐÁLLÍTOTT NYOMTATVÁNYOK KEZELÉSI RENDJE XVII. A FELNŐTTOKTATÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK XVIII. RENDKÍVÜLI ESEMÉNYEK ESETÉN SZÜKSÉGES TEENDŐK XIX. AZ INTÉZMÉNY DOLGOZÓINAK FELADATA A TANULÓ-BALESETEK MEGELŐZÉSÉBEN, IILETVE A BALESET ESETÉN A FENNTARTÓ FELADATA A NEVELÉSI - OKTATÁSI INTÉZMÉNY FELADATA AZ IGAZGATÓ/INTÉZMÉNYEGYSÉG VEZETŐ/TAGINTÉZMÉNY-VEZETŐK FELADATA A VEZETŐSÉG FELADATAI A SZEMÉLYI FELTÉTELEK BIZTOSÍTÁSA EGYÉB FELADATOK AZ ISKOLA DOLGOZÓINAK FELADATAI A TANULÓ ÉS GYERMEKBALESETEK MEGELŐZÉSÉVEL KAPCSOLATBAN A PEDAGÓGUS FELADATAI A TAKARÍTÓ MUNKAVÁLLALÓK FELADATAI A KARBANTARTÓK FELADATAI MINDEN MUNKAVÁLLALÓRA VONATKOZÓ FELADATOK A TANULÓ FELADATAI XX. A RENDSZERES EGÉSZSÉGÜGYI FELÜGYELET ÉS ELLÁTÁS RENDJE TANULÓI ELLÁTÁS AZ ISKOLAORVOS ÁLTAL ELLÁTANDÓ FELADATOK A VÉDŐNŐ FELADATA FOGÁSZATI FELADATOK A FELNŐTT DOLGOZÓK EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSA A SZÜLŐK ÉRTESÍTÉSE A VIZSGÁLATOKRÓL, VÉDŐOLTÁSOKRÓL XXI. EGYÉB RENDELKEZÉSEK A NEMDOHÁNYZÓK VÉDELMÉRE TETT INTÉZKEDÉSEK A DIÁKIGAZOLVÁNYOK KIADÁSÁVAL, BEVONÁSÁVAL, NYILVÁNTARTÁSÁVAL ÉS KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK A REKLÁMTEVÉKENYSÉG ISKOLAI SZABÁLYAI A KIEMELT MUNKAVÉGZÉSÉRT ADHATÓ KERESET-KIEGÉSZÍTÉS ELOSZTÁSÁNAK BELSŐ SZABÁLYOZÁSA A TANULÓK JOGÁLLÁSA A TANULÓ TÁVOLMARADÁSÁNAK IGAZOLÁSA XXII. A PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT MŰKÖDÉSI RENDJE XXIII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK XXIV. LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK A KÖZALKALMAZOTTAK KÉPVISELETÉBEN NYILATKOZOM ARRÓL, HOGY AZ SZMSZ ELKÉSZÍTÉSE SORÁN VÉLEMÉNYEZÉSI JOGUNKAT GYAKOROLHATTUK ZÁRADÉK V A ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELETÉBEN NYILATKOZOM ARRÓL, HOGY AZ SZMSZ ELKÉSZÍTÉSE SORÁN VÉLEMÉNYEZÉSI JOGUNKAT GYAKOROLHATTUK SZERVEZETI ÁBRA

5 A Bocskai István Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola, Kollégium és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Szervezeti és Működési Szabályzata I. BEVEZETŐ A Bocskai István Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola, Kollégium és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat augusztus 1-je óta működik jelenlegi szerkezetében. Az intézményt a Bocskai István Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és a Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium jogutódjaként, összeolvadással alapította Biharkeresztes Város Önkormányzata, valamint Ártánd, Told, Bojt, Nagykereki és Berekböszörmény községek önkormányzatai. Ebből fakadóan a több intézményegység működési szabályozásának összehangolására van szükség. Az összehangolt pedagógiai programban megfogalmazott célok elérését, illetve a nevelő-oktató munka eredményes megvalósítását célozza a szervezeti és működési szabályzat, illetve az ezzel összehangoltan, a mindennapok működésének rendjét meghatározó iskolai házirend. Az intézmény szervezeti és működési szabályzatának a magasabb szintű jogszabályok rendelkezésein túl elveiben és tartalmában illeszkednie kell az iskola más belső szabályzataihoz, alapdokumentumaihoz is. E dokumentumok a közös igazgatású intézményünk esetében a következők: 1. Az intézmény tartalmi munkáját és működését meghatározó helyi szabályok: Alapító okirat Pedagógiai program Minőségirányítási program Házirend Belső szabályzatok 2. Munkaügyi, munkajogi helyi (belső) szabályok: Közalkalmazotti szabályzat Esélyegyenlőségi terv 3. Az alapdokumentumokhoz kapcsolódnak az iskola egyes közösségeinek egyedi szabályzatai: A Szülői Választmány szervezeti és működési szabályzata A diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata (a DÖK szervezeti és működési szabályzatának elfogadásakor a nevelőtestületnek egyetértési joga van). Az alapító okirat a fenntartó határozata az adott nevelési és oktatási intézmény létrehozásáról, működtetéséről. A fenntartó ebben meghatározza a közoktatási intézmény típusát, feladatait, csoportszámát, felvehető létszámát és dönt a működés feltételeinek biztosításáról. Az alapító okiratban szereplő alap-, és kiegészítő feladatok alapján az iskola nevelőtestülete készíti el az intézmény pedagógiai programját, amely az intézményben folyó nevelő-oktató munka szakmai-tartalmi szabályozója. Az intézmény minőségirányítási programja a folyamatos fejlesztés érdekében meghatározza a minőségpolitikát és a minőségfejlesztési rendszert. A házirend a tanulói és szülői jogok és kötelességek érvényesülésének, gyakorlásának, az iskola élet-és munkarendjének operatív szabályait rögzíti. Az intézmény szervezeti és működési szabályzatának legfontosabb feladata, hogy olyan a magasabb szintű jogszabályok előírásainak megfelelő szervezetet működtessen, amely a legoptimálisabban biztosítja a pedagógiai programban kitűzött célok elérését, valamint az ott meghatározott feladatok végrehajtását. 5

6 A Bocskai István Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola, Kollégium és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Szervezeti és Működési Szabályzata A szervezeti és működési szabályzat alapján az intézmény eredményes és hatékony működéséhez az iskolai élet egyes területeire vonatkozóan az intézmény vezetője további belső szabályzatokat készíthet. Ilyen önálló szabályzatok a következők: alkalmazottak munkaköri leírásai, a belső ellenőrzési szabályzat, iratkezelési szabályzat, adatkezelési szabályzat, munkavédelmi szabályzat, tűzvédelmi utasítás és tűzriadó-terv, az informatikai adat-, és szoftvervédelmi szabályzat, a tankönyvellátás rendjére vonatkozó eljárásrendet, a kockázatelemzés és viselés szabályzatát, esélyegyenlőségi terv. II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja a) A szervezeti és működési szabályzat határozza meg a közoktatási intézmény szervezeti felépítését, az intézményi működés belső rendjét, a belső és külső kapcsolatokra vonatkozó megállapításokat és mindazon rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe. A 11/1994.(VI.8.) MKM rendelet A nevelési oktatási intézmények működéséről rendelkezik a szervezeti és működési szabályzat tartalmáról. A szervezeti és működési szabályzat a kialakított cél- és feladatrendszerek, tevékenység-csoportok és folyamatok összehangolt működését, racionális és hatékony kapcsolati rendszerét tartalmazza. b) A szervezeti és működési szabályzat létrehozásának jogszabályi alapját az alábbi törvények és rendeletek képezik: A 100/1997.(VI.13.) korm. rendelet az érettségi vizsgáról, valamint annak módosításai (277/1999.(XII.22.) korm. rendelet és a 16/2000.(II.11.) korm. rendelet, évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról, évi LXXIX. törvény a közoktatásról. valamint annak módosításai, a augusztus 31-ig hatályban lévő 118. (12) évi LXXVI. törvény a szakképzésről, 7/1993.(XI.30.) MÜM. sz. rendelet az OKJ szakmákról, a többször módosított 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet a nevelési oktatási intézmények működéséről, XXXVII törvény az Államháztartásról, és annak módosításai, évi C. törvény a számvitelről, és annak módosításai, évi XXIX. törvény a szakképzési törvény módosításáról, évi CI. törvény a felnőttképzésről, 10/1993. (XII. 30.) MüM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályai évi CXC. Törvény a nemzeti köznevelésről 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet, és a március 23-án hatályba lépő módosításai 6

7 A Bocskai István Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola, Kollégium és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Szervezeti és Működési Szabályzata A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása: A Bocskai István Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola, Kollgégium és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat közös igazgatású közoktatási intézmény szervezeti felépítésére és működésére vonatkozó szabályzat e változatát az intézmény vezetőjének előterjesztése alapján a nevelőtestület elfogadta. 3. A szervezeti és működési szabályzat személyi és időbeli hatálya: A szervezeti és működési szabályzat, illetve az ahhoz kapcsolódó, de önálló szabályzatok, betartása az intézmény valamennyi közalkalmazottjára nézve kötelező érvényűek. A szervezeti és működési szabályzat a fenntartó jóváhagyásával lép hatályba, és határozatlan időre szól. A szervezeti és működési szabályzat egy példánya és az intézményműködést meghatározó alapdokumentumok megtalálhatók: az igazgatói irodában, az intézményegységek vezetőinél, iskolai könyvtárakban, az iskola honlapján A szervezeti és működési szabályzat és a házirend fontos előírásait, ill. az intézmény alapdokumentumainak hozzáférhetőségét a beiratkozó tanulókkal és a szülőkkel ismertetni kell. A házirendet valamennyi tanuló (illetve a korlátozottan cselekvőképes jogokkal rendelkező diákok esetén a szülők) beiratkozáskor, illetve annak lényeges változásakor egy-egy példányban megkapják. A szülői értekezleteken az intézmény működését meghatározó dokumentumokról a belépő tanulók szüleinek tájékoztatót tartanak az osztályfőnökök, illetve a kollégiumi csoportvezető nevelők. III. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI 1. Az intézmény hivatalos megnevezése, címe: Bocskai István Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola, Kollégium és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 4110 Biharkeresztes, Hősök tere Rövid neve: Bocskai István Oktatási Központ 3. Törzsszáma: 4. OM azonosítója: Az intézmény intézményegységei, tagintézményei, telephelyei: Egységes Pedagógiai Szakszolgálat intézményegység Biharkeresztes, Széchenyi u. 61. Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola, Kollégium intézményegység Biharkeresztes Ady E. u. 2. 7

8 A Bocskai István Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola, Kollégium és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Szervezeti és Működési Szabályzata Szakiskolai gyakorlóhely Biharkeresztes Táncsics u. 34. Petőfi Sándor Tagiskola Bojt, Ady Endre u. 4. Bojt Ady Endre u. 1. Bocskai István Tagiskola Nagykereki, Rákóczi u. 2. Bocskai István Tagiskola tornaszoba Nagykereki, Kossuth utca Az intézmény székhelyének telefonszáma: 54/ Telefax: 54/ Honlap: Az intézmény egyéb jellemzői: a) Típus: többcélú intézmény közös igazgatású közoktatási intézmény Az intézmény alaptevékenysége: a jogszabályokban és az alapító okiratban meghatározottak szerint Az intézmény alapító okirat száma: 157/2011. (V. 30.) számú BVKt határozat 92/2011. (V.30.) számú ÁKt határozat 155/2011. (V.30.) számú ÖNK Határozat 78/2011. (V.30.) számú NKÖK határozat 73/2011. (V.30.) számú TKt határozat 56/2011. (V.30.)számú BKt határozat kelte: Az intézmény működési területe: Biharkeresztes közigazgatási területe, külön megállapodás alapján alapfokú általános iskolai oktatás nevelési Ártánd, Bojt, Nagykereki és Told közigazgatási területe, a pedagógiai szakszolgálat tekintetében pedig Biharkeresztes, Ártánd, Bojt, Told, Berekböszörmény és Nagykereki közigazgatási területe. Hajdú-Bihar Megye a gimnáziumi, szakközépiskolai, szakiskolai és kollégiumi ellátás esetében Fenntartó szerve: KIK Felügyeleti szerve: KIK Az intézmény vezetője: az iskola igazgatója. Az intézmény vezetésére adott megbízás magasabb vezetői beosztásnak minősül, ezért azt nyilvános pályázat útján kell betölteni. A pályázati felhívás közzétételére, tartalmára, a pályázati eljárásra a közalkalmazottak jogállásáról szóló többszörösen módosított évi XXXIII. Törvény és a végrehajtásáról szóló, 138/1992. (X. 8.) korm. Rendelet és 11/1994. (VII. 08.) számú rendeletben foglaltak az irányadók. 8

9 A Bocskai István Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola, Kollégium és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Szervezeti és Működési Szabályzata Az intézmény jogállása: Önálló jogi személy, többcélú, közös igazgatású közoktatási közintézmény. Az intézmény bélyegzőinek felirata és lenyomata: Az intézményi bélyegzők használatára a következő munkakörben dolgozók Jogosultak: igazgató, intézményegység-vezetői, igazgatóhelyettes, intézményegység vezetőihelyettes, tagintézmény-vezetők, gyakorlati oktatásvezető, iskolatitkárok. Körbélyegző: Felirata: Bocskai István Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola, Kollégium és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 4110 Biharkeresztes Hősök tere 15 a kör közepén köztársaságunk címere áll. A székhely intézmény a körbélyegző 1., 2. lenyomatát használja, a körbélyegző 3. lenyomatát az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, 4. lenyomatát a Bocskai István Tagiskola (Nagykereki), az 5. lenyomatát a Petőfi Sándor Tagiskola (Bojt), a 6. és 7. lenyomatát a Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium intézményegység használja. Fejbélyegző: Felirata: Bocskai István Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola, Kollégium és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 4110 Biharkeresztes Hősök tere 15 A fejbélyegző 1. lenyomatát a székhely intézmény, a 2. lenyomatát a Bocskai István Tagiskola Nagykereki, a 3. lenyomatát a Petőfi Sándor Tagiskola Bojt, a 4. lenyomatát a Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium intézményegység használja. IV. AZ INTÉZMÉNY VEZETÉSE 1. Igazgatótanács A Bocskai István Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola, Kollégium és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat igazgatótanácsa saját SZMSZ alapján végzi a tevékenységét, mely jelen Szervezeti és Működési Szabályzat 1. számú függeléke. 9

10 A Bocskai István Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola, Kollégium és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Szervezeti és Működési Szabályzata Az intézmény igazgatótanácsa 12 tagból áll, az alábbiak szerint: igazgató (1fő) A Bocskai István Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola, Kollégium és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Bocskai István Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat intézményegység-vezető helyettese és az egység nevelőtestülete által delegált tagok (3 fő) A Bocskai István Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola, Kollégium és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Bocskai István Általános Iskola Petőfi Sándor Tagiskolájának és a Bocskai István Tagiskolájának tagintézmény-vezetői (2 fő) A Bocskai István Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola, Kollégium és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola, Kollégium intézményegységének vezetője és intézményegységének vezető helyettese és az egyes egységek által delegált tagok (6 fő) 2. Az intézmény vezetője Az intézmény élén az igazgató áll, jogállását a magasabb vezetői beosztás ellátásával megbízott közalkalmazottakra vonatkozó rendelkezések határozzák meg. Az igazgatónak az intézmény vezetésében fennálló felelősségét képviseleti és döntési jogkörét a közoktatási törvény állapítja meg. A közoktatási intézmény vezetője a felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, az ésszerű és takarékos gazdálkodásáért, gyakorolja a munkáltatói jogokat, és dönt az intézmény működésével kapcsolatosan minden olyan ügyben, amelyet jogszabály vagy a közalkalmazotti szabályzat nem utal más hatáskörbe. A dolgozók foglalkoztatására, élet- és munkakörülményeire vonatkozó kérdések tekintetében jogkörét jogszabályban előírt egyeztetési kötelezettség megtartásával gyakorolja. A nevelési-oktatási intézmény vezetője felel továbbá: a nevelő-oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért a pedagógiai munkáért, az intézményműködés ellenőrzéséért, az intézmény mérési, értékelési rendszerének működéséért, minőségirányítási programjának megvalósításáért, a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért, a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzéséért, a gyermekek, tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért. A nevelési-oktatási intézmény vezetője rendkívüli szünetet rendelhet el, ha rendkívüli időjárás, járvány, természeti csapás vagy más elháríthatatlan ok miatt a nevelési-oktatási intézmény működtetése nem biztosítható, vagy az intézkedés elmaradása jelentős veszéllyel, illetve helyrehozhatatlan kárral járna. Intézkedéséhez be kell szerezni a fenntartó egyetértését, illetve, ha ez nem lehetséges, a fenntartót haladéktalanul értesítenie kell. A közoktatási intézmény vezetője képviseli az intézményt. 10

11 A Bocskai István Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola, Kollégium és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Szervezeti és Működési Szabályzata Jogkörét esetenként vagy az ügyek meghatározott körében helyettesére vagy az intézmény más alkalmazottjára átruházhatja. a) Az intézményvezetőt helyettesítheti (sorrendben): - az igazgató általános helyettese - az intézményegység-vezető - az intézményegységvezető-helyettes - távolléte esetén az osztályfőnöki munkaközösség vezetője helyettesíti. Az intézményvezető tartós távolléte esetén a teljes vezetői jogkör gyakorlására külön írásos intézkedésben ad felhatalmazást. b) A tagintézmény-vezetők tartós távolléte esetén a helyettesítéséről az igazgató gondoskodik. c) Az intézményegység vezető helyettesítése (sorrendben): - az intézményegységvezető-helyettes - gyakorlati oktatásvezető - az intézményegység vezető által megbízott pedagógus. - a kollégiumban az intézményegységvezető-helyettes mint kollégiumvezető távolléte esetén az általa megbízott nevelőtanár 3. A nevelési oktatási intézmény vezetőjének feladatköre a nevelőtestület vezetése, a nevelő és oktató munka tervezése, irányítása és ellenőrzése, a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítése, végrehajtásuk szakszerű megszervezése és ellenőrzése, a rendelkezésre álló költségvetés alapján a nevelési-oktatási intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása, a diákönkormányzattal, szülői szervezettel való együttműködés, a gyermek- és ifjúságvédelmi munka irányítása, a tanuló- és gyermekbaleset megelőzésével kapcsolatos tevékenység irányítása, a tanórán kívüli tevékenység szervezése, a nemzeti és iskolai ünnepek munkarendhez igazodó, méltó megszervezése, az intézmény belföldi és külföldi kapcsolatainak ápolása. Az intézményvezető által átadott feladat- és hatáskörök Az intézményvezető a jogszabályok által számára biztosított feladat- és hatásköreiből átadja az alábbiakat. az igazgatóhelyettes számára: 11

12 A Bocskai István Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola, Kollégium és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Szervezeti és Működési Szabályzata az órarend készítésével kapcsolatos döntések jogát, a választott tantárgyak meghirdetésének jogát, a tantárgyválasztással kapcsolatos tanulói módosítási kérelmekkel kapcsolatos döntések jogát, 4. Az intézményvezető közvetlen munkatársai a) Az igazgató feladatait közvetlen munkatársai közreműködésével látja el. Közvetlen munkatársai: az általános igazgatóhelyettes, aki a kollégiumvezető is intézményegység vezető intézményegységvezető-helyettes az általános iskolák tagintézmény-vezetői a gyakorlati oktatásvezető, az iskolatitkár b) A pályáztatás és a megbízás során a pályázati eljárásra a közalkalmazottak jogállásáról szóló többszörösen módosított évi XXXIII. törvény és a végrehajtásáról szóló, 138/1992. (X.8.) Korm. rendelet és 11/1994. (VII.08.) számú rendeletben foglaltak az irányadóak. c) Az igazgatóhelyettes és intézményegységvezető-helyettes megbízását a tantestület véleményezési jogkör megtartásával az igazgató adja. Igazgatóhelyettesi megbízást az intézmény határozatlan időre alkalmazott pedagógusa kaphat, a megbízás 5 év határozott időre szól. d) Az igazgatóhelyettesek feladat- és hatásköre, valamint egyéni felelőssége mindazon területre kiterjed, amelyet munkakörük tartalmaz. e) Az iskolatitkárok szakirányú képesítéssel rendelkező személyek, hatáskörük és felelősségük kiterjed a munkakörük szerinti feladatokra. Egyéb munkatársak: diákönkormányzat segítője, közalkalmazotti tanács elnöke, munkaközösség-vezetők, ifjúságvédelmi felelősök. Az igazgató közvetlen munkatársai munkájukat munkaköri leírásuk, valamint az intézményvezető közvetlen irányítása mellett végzik. Az intézményvezető közvetlen munkatársai az igazgatónak tartoznak felelősséggel és beszámolási kötelezettséggel. 5. Az intézmény vezetősége: a) Az intézmény vezetőinek munkáját (irányító, tervező, szervező, ellenőrző, értékelő tevékenység) középvezetők segítik, meghatározott feladatokkal, jogokkal és kötelezettségekkel. A középvezetők az intézmény vezetőségének tagjai. 12

13 A Bocskai István Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola, Kollégium és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Szervezeti és Működési Szabályzata Az intézmény vezetőségének tagjai: - az igazgató, - az igazgatóhelyettes, - intézményegység-vezető - intézményegységvezető-helyettes - a tagintézmény-vezetők - a gyakorlati oktatásvezető, valamint - a diákönkormányzat tanár vezetője, - az intézmény közalkalmazottainak választott érdekképviselői: a közalkalmazotti tanács elnöke, - a munkaközösségek vezetői, ha a munkaterületük napirendre kerül. b) Az intézmény vezetősége, mint testület konzultatív, véleményező és javaslattevő joggal rendelkezik. Az iskola szűkebb vezetősége rendszeresen (általában hetente egyszer) megbeszélést tart, a tagintézmény-vezetőkkel kiegészített vezetőség havonta ülésezik, melyről szükség szerint - írásban emlékeztető feljegyzés készül. A kiadmányozás szabályai Az intézményben bármilyen területen kiadmányozásra, a kiadványok továbbküldhetőségének és irattárazásának engedélyezésére az intézményvezető jogosult. Kimenő leveleket csak az intézmény vezetője írhat alá. Az intézményvezető akadályoztatása esetén a kiadmányozási jog gyakorlója az intézményvezető által aláírásával és az intézmény bélyegzőjével ellátott írásos nyilatkozatban megjelölt magasabb vezető beosztású alkalmazottja az intézménynek. Az intézmény ügyintézésével kapcsolatban keletkező ügyiratoknak az alábbiakat kell tartalmazniuk: az intézmény adatai (név, cím, irányítószám, telefonszám, faxszám, cím), az irat iktatószáma, az ügyintéző neve. A kiadvány jobb felső részében a következőket kell feltüntetni: az irat tárgya, az esetleges hivatkozási szám, a mellékletek száma. A kiadványokat eredeti aláírással vagy hitelesített kiadványként lehet elküldeni. Ha a kiadványozó eredeti aláírására van szükség, a kiadvány szövegének végén, a keltezés alatt, a kiadványozó nevét, alatta pedig a hivatali beosztását kell feltüntetni. A hitelesítést a kiadvány jobb oldalán kell elvégezni. A keltezés alatt a kiadványozó nevét s.k." toldattal valamint alatta a hivatali beosztását kell szerepeltetni. Bal oldalon A kiadvány hiteles" záradékkal kell ellátni. A hitelesítést végző a záradékot aláírásával és bélyegzővel hitelesíti. A képviselet szabályai A köznevelési intézmény képviseletére az intézményvezető jogosult, aki ezt a jogát meghatározott esetekben átruházhatja más személyre vagy szervezetre. Az intézmény képviseletéről a fenntartó indokolt esetben meghatározott ügyek tekintetében saját döntése alapján rendelkezhet. Az intézményvezető a képviseleti jogát aláírásával és az intézmény bélyegzőjével ellátott írásos nyilatkozatában az általa kijelölt személyre ruházhatja át, 13

14 A Bocskai István Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola, Kollégium és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Szervezeti és Működési Szabályzata kivéve a jogviszony létesítésével, módosításával és megszüntetésével kapcsolatos nyilatkozatok megtételét. A képviseleti jog átruházásáról szóló nyilatkozat hiányában amennyiben az ügy elintézése azonnali intézkedést igényel a nyilatkozattételre az a személy jogosult, akit erre a szervezeti és működési szabályzat helyettesítésről szóló rendelkezései az intézményvezető helyett történő eljárásra feljogosítanak. A képviseleti jog az alábbi területekre terjed ki: - jognyilatkozatok megtétele az intézmény nevében tanulói jogviszonnyal, az intézmény és más személyek közötti szerződések megkötésével, módosításával és felbontásával, munkáltatói jogkörrel összefüggésben; - az intézmény képviselete személyesen vagy meghatalmazott útján hivatalos ügyekben: települési önkormányzatokkal való ügyintézés során, állami szervek, hatóságok és bíróság előtt, az intézményfenntartó előtt; Intézményi közösségekkel, szervezetekkel való kapcsolattartás során: a nevelési-oktatási intézményben működő egyeztető fórumokkal, így a nevelőtestülettel, a szakmai munkaközösségekkel, a szülői szervezettel, a diákönkormányzattal, más köznevelési intézményekkel, szakmai szervezetekkel, nemzetiségi önkormányzatokkal, az Intézmény fenntartásában és működtetésében érdekelt gazdasági és civil szervezetekkel, az intézmény belső és külső partnereivel, megyei, helyi gazdasági kamarával, az intézmény székhelye szerinti egyházakkal, munkavállalói érdekképviseleti szervekkel. Sajtónyilatkozat megtétele az intézményről a nyomtatott vagy elektronikus média részére kifejezett rendelkezéssel arról, hogy mit és hogyan hozhatnak a nyilatkozatból nyilvánosságra. Erre az intézményben az igazgató jogosult. Az intézményben tudományos kutatás vagy szépirodalmi művek elkészítésének céljából történő információgyűjtés engedélyezéséről szóló nyilatkozat megtételére az igazgató jogosult. Az anyagi kötelezettségvállalással járó jogügyletekben való jognyilatkozat-tételről, annak szabályairól fenntartói, működtetői döntés vagy külön szabályzat rendelkezik. Ha jogszabály úgy rendelkezik, hogy a jognyilatkozat érvényességéhez két képviseleti joggal rendelkező személy nyilatkozata szükséges, azon az intézmény igazgatója és valamelyik magasabb vezetői beosztásban lévő alkalmazottjának együttes aláírását kell érteni. Aláírási-, bélyegzőhasználati jog az intézmény képviseletekor az intézményi bélyegzők használatára az alábbi beosztásban dolgozó alkalmazottak jogosultak (a munkakörükkel összefüggő dokumentumok kiállításakor): igazgató, igazgatóhelyettesek, Tagintézmény-vezetők gyakorlati oktatásvezető, felnőttképzési tagozatvezető, 14

15 A Bocskai István Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola, Kollégium és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Szervezeti és Működési Szabályzata gazdasági vezető, iskolatitkárok, osztályfőnökök. Az osztályfőnökök kizárólag az osztályfőnöki adminisztráció során, az intézmény irodájában, valamint az igazgatói titkárságon használhatják az iskola bélyegzőjét. 6. Az intézmény függőségi kapcsolatai Az intézmény szerveztei és függelmi kapcsolatait a szervezeti felépítése határozza meg. Minden szervezeti egység egy vezetővel áll függőségi kapcsolatban.minden dolgozó csak közvetlen felettesétől kaphat utasítást, és minden vezető csak a közvetlen beosztottainak adhat utasítást. A szolgálati út betartása kötelező. Ez alól kivételt képez az igazgató, aki az intézmény bármely dolgozóját utasíthatja. A szolgálati úttól eltérni csak sürgős esetben (kárbalesetelhárítás, balesetmeglőzés) szabad, de ezt utólag közölni kell az illetékes vezetővel. Az áttanító pedagógus a munkavégzése során azon egység szabályzatait és utasításait köteles betartani, ahol éppen a munkáját végzi. V. AZ INTÉZMÉNY MUNKARENDJE 1. A közalkalmazottak munkarendje a) A közoktatásban alkalmazottak körét a közoktatási törvény 15. -a, az alkalmazási feltételeket és a munkavégzés egyes szabályait a 16.. és a 17.. rögzíti. b) A közalkalmazottak munkarendjét, feladat- és hatáskörét, munkavégzésének és díjazásának egyes szabályait összhangban az évi XXII. törvény (Munka Törvénykönyve), valamint az évi XXXIII. törvénye (A közalkalmazottak jogállásáról) rendelkezéseivel illetve a közalkalmazotti szabályzat tartalmával személyre szóló munkaköri leírás tartalmazza. 2. A nevelő oktató munkát közvetlenül segítő és más közalkalmazottak munkarendje a) Az intézményben a nem pedagógus közalkalmazottak munkarendjét a fenti jogszabályok betartásával az intézményvezető állapítja meg az intézmény zavartalan működése érdekében. A törvényes munkaidő és pihenő idő figyelembevételével az egyes vezetők (igazgatóhelyettes, intézményegység vezetői, intézményegység vezetői helyettes, általános iskolai tagintézményvezetők) tesznek javaslatot a napi munkarend összehangolt kialakítására, módosítására és a közalkalmazottak munkáltatói hatáskörben meghatározott szabadság részének kiadására. A pedagógusok és pedagógiai munkát segítők foglalkoztatása az intézmény székhelyén kívül valamennyi telephelyen történhet. 15

16 A Bocskai István Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola, Kollégium és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Szervezeti és Működési Szabályzata Pedagógusok munkarendje a) A pedagógusok munkarendje és benntartózkodását az alábbi dokumentumok tartalmazzák: - órarend, - tantárgyfelosztás, - éves munkaterv, - ügyeleti terv, - munkaköri leírások. b) A pedagógusok jogait és kötelességeit a jogszabály rögzíti. A pedagógus munkakörbe tartozó feladatok leírását a túlórák és megbízások pénzügyi vonzata miatt a közalkalmazotti szabályzat, valamint a vonatkozó jogszabályok tartalmazzák. c) A törvény szerint a nevelési-oktatási intézményben dolgozó pedagógus heti teljes munkaideje a kötelező órákból, valamint a nevelő illetve a nevelő oktató munkával vagy a gyermekekkel, tanulókkal, a szakfeladatának megfelelő foglalkozással összefüggő feladatok ellátásához szükséges időből áll. d) A pedagógusok napi munkarendjét, a felügyeleti és helyettesítési rendet az igazgatóhelyettes, illetve az intézményegységvezető-helyettes és a tagintézmény vezetők állapítják meg, az intézmény órarendjének (foglalkozási rendjének) függvényében az ügyeleti rend tartalmazza. A konkrét napi munkabeosztások összeállításánál az intézmény feladatellátásának, zavartalan működésének biztosítását kell figyelembe venni. e) A pedagógus köteles 15 perccel a tanítási, foglalkozási és az ügyeleti beosztása előtt a munkahelyen (illetve a tanítás nélküli munkanapok programjának kezdete előtt annak helyszínén) megjelenni. A pedagógus a munkából való rendkívüli távolmaradást, annak okát lehetőleg előző nap, de legkésőbb az adott munkanapon 7,30 óráig köteles jelenteni az igazgatónak vagy helyettesének, intézményegység vezetőnek vagy helyettesének, tagintézmény-vezetőnek, hogy helyettesítéséről intézkedhessenek. A hiányzó pedagógus köteles hiányzásának kezdetekor tanmeneteit az igazgatóhelyetteshez, intézményegység vezető- helyetteshez, tagintézményvezetőhöz eljuttatni, hogy akadályoztatása esetén a helyettesítő tanár biztosíthassa a tanulók számára a tanmenet szerinti előrehaladást (ez alól a rendkívüli okból történt hiányzás pl. hirtelen megbetegedés, családi tragédia, stb. jelenthet kivételt). f) Egyéb esetben a pedagógus az igazgatótól kérhet engedélyt legalább egy nappal előbb a tanóra (foglalkozás) elhagyására, a tanmenettől eltérő tartalmú tanóra (foglalkozás) megtartása. A tanórák (foglalkozások) elcserélését a középiskolában az igazgatóhelyettes illetve a gyakorlati oktatásvezető engedélyezi. Az általános iskolában és a kollégiumban az intézményegység vezetőjének jogköre ugyanez. g) A tantervi anyagban való lemaradás elkerülése érdekében hiányzások esetén lehetőség szerint szakszerű helyettesítést kell tartani. Ha a helyettesítő pedagógust legalább egy nappal a tanóra (foglalkozás) megtartása előtt bízták meg, úgy köteles a tanmenet szerint előrehaladni. h) A pedagógusok számára a kötelező óraszámon felüli a nevelő oktató munkával összefüggő rendszeres vagy esetenkénti feladatokra a megbízást vagy kijelölést az igazgató, a középiskolai intézményegységben az intézményegység-vezető adja az igazgatóhelyettes, az intézményegységvezető-helyettes és a munkaközösség-vezetők javaslatainak meghallgatása után. 16

17 A Bocskai István Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola, Kollégium és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Szervezeti és Működési Szabályzata Az intézmény tanulóinak munkarendje Az intézményi rendszabályok (házirend) tartalmazzák a tanulók jogait és kötelességeit, valamint a tanulók belső munkarendjének részletes szabályozását. A házirend betartása a tanulók számára kötelező. Erre elsősorban minden tanuló saját maga, másodsorban a pedagógusok és a beosztott tanulók ügyelnek. Az ügyeleti rend megszervezése az általános iskolában az igazgatóhelyettes, a tagiskolákban a tagintézmény-vezető feladata, a középiskolai ügyelet és a kollégiumi nevelőtanári beosztás megszervezése az intézményegységvezetői-helyettes feladata. 5. A tanév helyi rendje A tanév rendjét minden tanévben az Oktatási Közlöny által nyilvánosságra hozott aktuális miniszteri rendelet szabályozza. A tanítási év a középiskolában csak azokon az évfolyamokon rövidebb, ahol a szorgalmi időszakot vizsgák (alap- érettségi, szakmai) követik. A szorgalmi idő az ünnepélyes tanévnyitóval kezdődik, és a tanévzáró ünnepéllyel fejeződik be. A tanév helyi rendjét, programjait a nevelőtestület határozza meg az éves munkatervben. Ennek megfelelően az alábbiakról dönt: a nevelő oktató munka lényeges tartalmi változásairól, (pedagógiai program módosításáról, az új tanév feladatairól) az iskolai szintű rendezvények és ünnepélyek tartalmáról és időpontjáról, a tanítás nélküli munkanapok időpontjáról és programjáról, a vizsgák rendjéről, a tanév tanórán kívüli foglalkozásairól, az éves munkaterv jóváhagyásáról, a házirend módosításáról, beiskolázási tervről. Az intézményi rendezvényekre (ünnepélyekre, tanulmányi és sportrendezvényekre) történő felkészülés során fontos szempont, hogy a pedagógusok és a tanulók számára egyenletes, képességeket és a rátermettséget figyelembevevő terhelés érvényesüljön. Az intézményi (tagintézményi) szintű ünnepélyeken, rendezvényeken a pedagógusok és a tanulók jelenléte kötelező. A tanév helyi rendjében jelentős események az intézmény által szervezett vizsgák (felvételi, érettségi, alap-, köztes-, záró, OKJ-s). A vizsgarendet szintén a munkatervben kell rögzíteni. Az iskolai ünnepeket és a tanítás nélküli munkanapokat az iskola mindenkori éves munkaterve tartalmazza. A tanítás nélküli munkanapok számát jogszabály határozza meg. A tanítás nélküli munkanapok közül egy nap a diákönkormányzatot illeti, e nap programját a DÖK vezetése határozza meg. A tanév rendjét, az intézmény rendszabályait (házirend) és a balesetvédelmi előírásokat az osztályfőnökök az első tanítási héten ismertetik a tanulókkal, az első szülői értekezleten pedig a szülőkkel. 17

18 A Bocskai István Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola, Kollégium és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Szervezeti és Működési Szabályzata A tanítási (foglalkozási) órák, óraközi szünetek rendje, időtartama A középiskola munkarendje: Az iskola szorgalmi időben hétfőtől péntekig tart nyitva, a nyitva tartási idő a felnőttoktatás kivételével óra, a felnőttoktatásban résztvevők számára a számukra szervezett tanítási napokon óráig. Azok a tanulók, akik a környező településekről tömegközlekedési eszközzel érkeznek az iskolába, től ig a porta előtti részen tartózkodhatnak, a portai dolgozó felügyelete mellett. A belső udvar az óraközi szünetekben, ig van nyitva. Az iskola helyiségei tanítási napokon, nyitvatartási időn kívül a intézményegység vezető előzetes engedélye alapján használhatók. Nem tanítási napokon az iskola intézményegység vezetőjének előzetes engedélye alapján nyitva tartható az iskola sportudvara, illetve szervezhető közösségi rendezvény az intézmény területén. Az iskolában az oktatás nappali munkarend szerint folyik. A gimnáziumi felnőttoktatásban az oktatás heti két alkalommal (hétfő, csütörtök), levelező munkarend szerint történik. Az iskolában - a felnőttoktatás kivételével - az elméleti tanítási órák és a gyakorlati foglalkozások 8 órától óráig szervezhetők, a tanítási órák időtartama: 45 perc. Az első elméleti tanítási óra és gyakorlati foglalkozás az iskolai szülői szervezet és az iskolai diákönkormányzat egyetértésével 45 perccel korábban is elkezdhető. A felnőttoktatásban tanítási órák 13 órától 18 óráig szervezhetők, a tanítási órák időtartama: 40 perc. A tanítási órák és a tanórán kívüli foglalkozások között a tanulók számára szünetet kell tartani, amit a Házirend szabályoz. A szakközépiskola és a szakiskola szakmai gyakorlati munkájának rendjére a Szakképzési Törvény előírásai vonatkoznak. A szakmai gyakorlat óráinak időtartama 60 perc. A tanulók ebédeltetésének rendje: től óráig. A tanulók iskolában való tartózkodásával, viselkedésével kapcsolatos előírásokat a Házirend tartalmazza. A szorgalmi idő előkészítése augusztus 15-től a tanév rendjéhez igazodva történik. Ebben az időszakban kell megszervezni a javító és különbözeti vizsgákat. Indokolt esetben, kérelemre a intézményegység vezető a különbözeti vizsgákra halasztást engedélyezhet. A tanítási szünetekben a tanulók ügyeinek intézésére szerdánként óráig az intézmény ügyeletet tart. Az ügyeletet az igazgató, illetve az általa megbízott helyettese, valamint az iskolatitkár látja el. A szakképzésben résztvevő tanulók közismereti és szakmai elméleti órái az iskola tantermeiben, szakmai gyakorlati órái az iskola tanműhelyeiben, gyakorló helyein és szaktantermeiben szervezhetők. Szakmai gyakorlat a tantervi előírásoknak megfelelően az iskolán kívül is szervezhető a Szakképzési Törvény előírásainak betartásával, előzetes szerződés vagy együttműködési megállapodás alapján. Hétfőtől csütörtökig tól ig, pénteken tól ig az igazgatónak, vagy a helyettesítési rendben szereplő valamelyik vezetőnek vagy pedagógusnak az iskolában kell tartózkodni. A felnőttoktatásban résztvevők számára szervezett tanítási napokon tól az utolsó tanítási óra befejezéséig a felnőttoktatási tagozatvezetőnek az iskolában kell tartózkodni. Ha az intézményben olyan időszakban van tanulói foglalkozás, amikor nincs jelen az intézményegység vezető, illetve a helyettesítési rendben lévő másik vezető vagy pedagógus, akkor rendkívüli esemény esetén a foglalkozást vezető pedagógus haladéktalanul értesíti az intézményegység vezetőt, és egyidejűleg megteszi a szükséges intézkedéseket. Az iskola tanárainak első tanórájuk megkezdése előtt 15 perccel kell megjelenni az iskolában. A szakoktatóknak első gyakorlati foglalkozásuk megkezdése előtt 15 perccel kell megjelenniük a gyakorlati foglalkozás helyszínén. 18

19 A Bocskai István Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola, Kollégium és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Szervezeti és Működési Szabályzata Az adminisztrációs irodán a tanulói ügyfélfogadás hétfőtől csütörtökig tól ig, a többi ügyfélnek ig, pénteken tól ig tart. Az iskolába történő tanulói felvétel szempontjai: A 9. évfolyamra történő felvétel eljárási rendje a mindenkori tanév rendje rendeletben és a hatályos jogszabályokban meghatározottak szerint történik. Felvételi vizsgát nem tartunk. Az iskolába jelentkező tanulók rangsorolása a magyar irodalom, magyar nyelv, történelem, idegen nyelv, matematika, fizika, kémia, biológia, földrajz, informatika tantárgyak 7. osztály év végi és 8. osztály első félévi osztályzatainak átlaga alapján történik. A szakiskolába felvett tanulók különböző szakmacsoportoknak megfelelő alapozó képzésbe való besorolásánál lehetőség szerint figyelembe vesszük a tanulók érdeklődési körét is. A nappali rendszerű gimnáziumi felvételnél fellebbezésre 3, osztályismétlésre 4 férőhelyet tartalékolunk. A szakközépiskolai felvételnél fellebbezésre 1 férőhelyet tartalékolunk. A szakiskolába való felvételnél fellebbezésre 1 férőhelyet tartalékolunk. Fellebbezés esetén a hatályos jogszabályoknak megfelelően járunk el. A felnőttoktatásra, illetve a szakképzési évfolyamokra történő felvétel a jelentkezés sorrendjében, az előképzettségek követelményeinek figyelembevételével történik az adott létszámhatár eléréséig. A tanulók átvételével kapcsolatos elveket a hatályos jogszabályok és az intézmény pedagógiai programjában meghatározottak tartalmazzák. Az általános iskolák munkarendje: Az intézmény a tanév szorgalmi ideje alatt tanítási napokon: 6:50 órától 16:30 óráig tart nyitva. Az intézményegység hivatalos munkaideje tanítási napokon: 7:45 órától 16:00 óráig tart. A szokásos nyitvatartási rendtől való eltérésre az intézményegység vezetője adhat engedélyt az igazgató egyetértésével - eseti kérelmek alapján. Tanítási szünetek alatt, valamint szombaton és vasárnap a nyitva tartás csak az igazgató által engedélyezett szervezett programokhoz kapcsolódik. Az intézményt egyébként zárva kell tartani. Az intézmény tanítási szünetekben ügyeleti rend szerint tart nyitva. Az oktatás és nevelés az óratervnek megfelelően, a tantárgyfelosztással összhangban, órarend alapján történik a pedagógusok vezetésével a kijelölt tantermekben, az alábbiak szerint: - a napi tanítási idő 8:00 órától 13:30 óráig tart, - a fakultációs tanórákat 16:30 óráig be kell fejezni, - indokolt esetben az igazgató rövidített órákat és szüneteket rendelhet el, - a tanítási órák időtartama 45 perc, - az első tanítási óra reggel 8:00 órakor kezdődik. A tanítási órák (foglalkozások) látogatására engedély nélkül csak a tantestület tagjai jogosultak. Minden egyéb esetben a látogatásra csak az igazgató adhat engedélyt. A tanítási órák megkezdésük után nem zavarhatók, kivételt indokolt esetben az igazgató és a helyettes tehetnek. A tanítási órák tanulókra vonatkozó szabályait a házirend tartalmazza. A Petőfi Sándor Tagiskolában az iskola a tanév szorgalmi ideje alatt tanítási napokon: órától óráig tart nyitva. 19

20 A Bocskai István Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola, Kollégium és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Szervezeti és Működési Szabályzata Az intézmény hivatalos munkaideje tanítási napokon: o Délelőtt 7 30 órától óráig o Délután órától óráig A szokásos nyitva tartási rendtől való eltérésre az igazgató adhat engedélyt eseti kérelmek alapján. A reggeli nyitva tartás kezdetétől a tagintézmény-vezető beérkezéséig az ügyeletre beosztott pedagógus jogosult és köteles az intézmény működési körében szükségessé váló, halaszthatatlan intézkedések megtételére. A napi tanítási idő délelőtt: 7 30 órától óráig o délután: órától óráig tart. Az első tanítási óra reggel 7:45 órakor kezdődik. Az ügyeleti rend kiterjed a tanítás (foglalkozás) előtti és utáni alábbi időszakokra: reggel: 7:30 órától 13:15 óráig o délután: 13:15 órától 15:30 óráig a napközis és tanulószobás pedagógus látja el a tanulók felügyeletét. A tanítás nélküli munkanapokon akkor kell tartani gyermekfelügyeletet, ha azt az intézmény tanulói közül legalább 15 tanuló számára alapos indokok alapján igénylik a szülők. Az intézményi felügyelet egyéb szabályait az ügyeleti rend tartalmazza. Az intézmény munkarendje az intézmény- tanítási időtől független hivatalos munkaideje: Hétfőtől péntekig: 7:30 órától 16:00 óráig a technikai dolgozó (hivatalsegéd) munkaideje: Hétfőtől péntekig délután: 13:00 órától 17:00 óráig Bocskai István Tagiskolában a működési rendje: A tanulók fogadásának rendje, az iskola nyitva tartása, az intézmény használata: A tanév során az iskola hétfőtől péntekig 7:30 és 16:30 óra között tart nyitva. 7:30-8:00 között, illetve a tanítási órák közötti szünetekben a pedagógusok ügyeletet tartanak az ügyeleti beosztás szerint. A tanítók valamennyi szünetet a tanulók között töltik. Az ügyeletes tanárok 7:30-ra, a többiek legkésőbb 7:45-re érkeznek az iskolába. Idegen személy az iskola nyitva tartási ideje alatt csak az ügyeletes vagy valamely iskolai dolgozó jelenlétében tartózkodhat. Az intézménybe járó tanulók az órarendjükben szereplő utolsó tanítási óra után legkésőbb 10 perccel elhagyják az iskola területét. Az épületek bejárati ajtóit, minden ablakot, az utcakaput a nyitva tartási időn kívül zárva kell tartani. Ezért felelősek az épületeket záró hivatalsegédek. A tanulószobai foglalkozás a tanítási órák befejeztével kezdődnek. A tanulószobát vezető pedagógus 12,30-16,30-ig látja el munkaköri feladatát. Az iskolai tanítási szünetben, a helyben szokásos módon közzétett ügyeleti rend szerint tart nyitva. 20

21 A Bocskai István Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola, Kollégium és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Szervezeti és Működési Szabályzata A kollégium munkarendje: 1. A kollégium a tanulókat a hét első tanítási napját megelőző napon 17:00 órától 19:30 óráig fogadja. A tanulók a kollégiumot a szorgalmi idő utolsó napját követő nap 15:00 óráig kötelesek elhagyni, érettségizők és szakmai vizsgát tevő tanulók a vizsgát záró napot követően 15:00 óráig. 1. Munkanapokon a kollégium folyamatosan üzemel. 2. Az intézmény portája ellátja a kollégiumi portai ügyeleti feladatokat is. 3. Az ügyeletet ellátó pedagógus jogosult és köteles a vezetői tevékenység körébe tartozóan is ellátni minden olyan tevékenységet és megtenni minden olyan halaszthatatlan intézkedést, amely az intézet, illetőleg az intézményben élő tanulók biztonságának megóvása érdekében szükséges. 4. A tanulók étkeztetését az intézmény épületében folyamatosan működő melegkonyha biztosítja. 5. A kollégium napirendjét a kollégiumi házirend szabályozza, a felkészítő foglalkozások 50 percesek, 10 perc szünettel, a többi foglalkozás 60 perces. 6. A kollégium szabad kapacitása idegenforgalmi célokra, térítés ellenében felhasználható. 7. A kollégiumban csak kollégiumi tanulók tartózkodhatnak. A kollégiumot tanítási időben zárva kell tartani. Az ettől való eltérést az igazgató, a kollégium vezetője és ügyeletes nevelő tanára engedélyezhetik. Látogatókat óra, illetve óra között fogadhatnak a tanulók, a kollégiumi házirend szabályainak megfelelően. 8. A kollégium telefonját tanulók egyéni célra nem használhatják. 10. A kollégium tanulói a kollégium eszközeit, felszerelését használhatják, annak megóvását kötelesek elősegíteni. A kollégium területén folyamatos felügyeletet kell biztosítani. 11. A szakképzésben résztvevő kollégiumi tanulók nyári szakmai gyakorlat idejére a kollégiumot igénybe vehetik. Erre az időszakra felügyeletet kell biztosítani. 12. A kollégiumba való tanulói felvétel szempontjai: 9. évfolyam tanulói: - sikeres iskolai felvétel - tanulmányi átlag - szociális és családi helyzet - egészségügyi alkalmasság - bejárási lehetőség mérlegelése - szabad férőhely évfolyam tanulói: - tanulmányi munka az előző tanév tapasztalatai alapján - korlátozott szabad férőhely esetén az évismétlő, vagy bukott tanulók nem nyernek elhelyezést, viszont a kollégiumi tantestület és DÖK méltányossági javaslatot tehet az intézmény igazgatója felé ettől eltérő döntés meghozatalára - magatartás, közösségi munka - egészségügyi alkalmasság - más iskolából érkező felsőbb éves tanulóra szabad férőhely esetén a 9. évfolyam tanulóira vonatkozó feltételek érvényesülnek Érettségi utáni szakképzési évfolyamok tanulói: - szabad férőhely esetén: - elsősorban volt kollégisták (korábbi kollégiumi közösségi munkát tekintve) - egészségügyi alkalmasság 21

AZ OROSZLÁNYI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA

AZ OROSZLÁNYI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA AZ OROSZLÁNYI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ) Érvényes 2013. augusztus 1-től. 2 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ... 5 1.A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ)

Részletesebben

Návay Lajos Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015.

Návay Lajos Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. T A R T A L O M J E G Y Z É K I. A működés rendje, nyitva tartás... 3 I.1 Nyitva tartás, ügyelet, munkarend...3 I.2 A belépés és benntartózkodás rendje, a pedagógiai

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 2014. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szervezeti és működési szabályzat A Hajdúdorogi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola SzMSz-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső

Részletesebben

Sárbogárdi Zengő Óvoda. Szervezeti és Működési. Készítette: Huszárné Kovács Márta

Sárbogárdi Zengő Óvoda. Szervezeti és Működési. Készítette: Huszárné Kovács Márta Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 Készítette: Huszárné Kovács Márta 1 S zerveze ti és működési szabályzat TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés...3 II. Intézményi alapadatok...6 III. A működés rendje...8 IV.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat 1 Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola OM: 031090 KLIK szervezeti kód: 082046 4030 Debrecen, Szabó Kálmán u. 3-5. Szervezeti és Működési Szabályzat 2015 2 Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola 4030

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Iktatószám: 2013-27/266. Komáromi Jókai Mór Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Szabóné dr. Mühlenkampf Erika igazgató Komárom, 2013. szeptember 10. Érvényes: 2013. szeptember 17-től

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI Nyíregyházi Művészeti Szakközépiskola 4400 Nyíregyháza, Búza u. 1-3. Telefon / Fax:42/512-330 E-mail: s.muveszeti@chello.hu Weblap: www.muveszeti-nyh.sulinet.hu és www.muveszetinyh.hu OM azonosító: 033687

Részletesebben

EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK 2/2015. SZÁMÚ HATÁROZATA

EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK 2/2015. SZÁMÚ HATÁROZATA EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK 2/2015. SZÁMÚ HATÁROZATA Az egységes szerkezetbe foglalt SZMSZ MÓDOSÍTÁSÁRÓL Budapest, 2015. augusztus

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 0 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZINI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013 0 1 Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések 2 II. Működési szabályok 4 1. A működés rendje, nyitva tartás, gyermekeknek, a tanulóknak,

Részletesebben

A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015.

A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 6 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 1.1 A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) célja,

Részletesebben

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... Dankó Pista Egységes Óvoda-Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium, Kollégium és AMI 4235 Biri, Mező Imre út 21., OM szám: 200446 E-mail: info@dankop.hu, Tel/Fax: 42/263-137, www.dankop.hu

Részletesebben

Petőfiszállási. Petőfi Sándor. Általános Iskola

Petőfiszállási. Petőfi Sándor. Általános Iskola Petőfiszállási Petőfi Sándor Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata TARTALOMJEGYZÉK 2. oldal TARTALOMJEGYZÉK 2 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 7 I.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SzMSz) célja,

Részletesebben

1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA

1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA í é á ü í ó á í ó ő á ó á ö ó é ő 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA A szervezeti és működési szabályzat határozza meg a Bíborvég

Részletesebben

Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola

Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola A mecseknádasdi Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Program 2015 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

PÓKASZEPETKI FESTETICS KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA SZMSZ. Igazgató

PÓKASZEPETKI FESTETICS KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA SZMSZ. Igazgató PÓKASZEPETKI FESTETICS KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Kovács Árpádné Igazgató 1 Az alábbi Szervezeti és Működési Szabályzatot a Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Debreceni Tankerülete 082064 Szilágyi Dániel Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola, Szakiskola 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA... 4 1.2

Részletesebben

Györffy István Katolikus Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata. Fenntartó által jóváhagyva: a számú határozat alapján

Györffy István Katolikus Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata. Fenntartó által jóváhagyva: a számú határozat alapján Györffy István Katolikus Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2015 Fenntartó által jóváhagyva: a számú határozat alapján Tartalomjegyzék 1. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI... 4 1.1.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata 2013.

Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. SZINERGIA Üzleti Szakképző Iskola és Tagintézményei Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. 1 A SZINERGIA ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Dankó Pista Egységes Óvoda-Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium 4235 Biri, Mező Imre út 21. E-mail: info@dankop.hu, Tel/Fax: 42/263-137 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

KÓSA GYÖRGY VÁROSI ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI- ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KÓSA GYÖRGY VÁROSI ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI- ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KÓSA GYÖRGY VÁROSI ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI- ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 2 Tartalomjegyzék I. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja és hatálya... 3 II. Az intézmény jellemzői,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata A Könnyűipari Szakképző Iskola és Speciális Szakiskola 4027 Debrecen, Sétakert u. 1-3. OM azonosító: 031249 Szervezeti és Működési Szabályzata Érvényes: A kihirdetés napjától Készítette: Kovácsné Győrfi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2013. szeptember 1 jétől* *Az intézmény 2012. szeptember 1-jén hatályba lépett SZMSZ-e helyébe lép az 2011. évi CXC. törvény 97. 14) bekezdésében foglaltak alapján

Részletesebben

Ybl Miklós Középiskola Szervezeti és Működési Szabályzata

Ybl Miklós Középiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Ybl Miklós Középiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Érvényes: 2010. szeptember 1-től Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MECSEKALJAI ISKOLA TESTNEVELÉSI ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A Mecsekaljai Iskola Testnevelési Általános és Középiskolája Szervezeti és Működési Szabályzatát Pécs Megyei

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola 9062 Kisbajcs, Arany János út 20. Tel./Fax.: 96 / 560-016 vorosmartyiskola@freemail.hu Kisbajcsi Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

A Budapest XXI. Kerületi 2015/ 2016

A Budapest XXI. Kerületi 2015/ 2016 A Budapest XXI. Kerületi Karácsony Sándor Általános Iskola a 2015/ 2016 1 Tartalomjegyzék 1. A célja és feladata 4 2. A alapjául szolgáló jogszabályok 4 3. Az SZMSZ általános rendelkezései, az SZMSZ hatálya

Részletesebben

Kispesti Napraforgó Óvoda 1194 Budapest, Karinthy Frigyes u. 6. Tel.: 2824526 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Kispesti Napraforgó Óvoda 1194 Budapest, Karinthy Frigyes u. 6. Tel.: 2824526 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Kispesti Napraforgó Óvoda 1194 Budapest, Karinthy Frigyes u. 6. Tel.: 2824526 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 034696.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás

Részletesebben

PUSZTADOBOSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

PUSZTADOBOSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 0 PUSZTADOBOSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015 Tartalomjegyzék A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya... 4 Az intézmény általános jellemzői...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT 082019 EPRESKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 4030 Debrecen, Epreskert u. 80. OM: 200020 Elkészítette: Elfogadta: Véleményezte: Intézményvezető

Részletesebben

Gazdag Erzsi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata

Gazdag Erzsi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Gazdag Erzsi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Szombathely, 2015. 01. 05. Készítette: Molnár Anikó óvodavezető Elfogadta: Nevelőtestület - 1 - TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK II. AZ INTÉZMÉNY

Részletesebben

Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde

Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata OM: 202346 Székhely: 7940 Szentlőrinc, Liszt Ferenc utca 2. Telephely: 7940 Szentlőrinc, Arany János utca 22. Tagóvodák: Szentlőrinci

Részletesebben

A szervezeti és működési szabályzat tartalma, szabályozási köre [a közoktatási törvény 40. (1) bekezdéséhez és az R. 4. (1) bekezdésének r) pontjához]

A szervezeti és működési szabályzat tartalma, szabályozási köre [a közoktatási törvény 40. (1) bekezdéséhez és az R. 4. (1) bekezdésének r) pontjához] A szervezeti és működési szabályzat tartalma, szabályozási köre [a közoktatási törvény 40. (1) bekezdéséhez és az R. 4. (1) bekezdésének r) pontjához] 1. A szervezeti és működési szabályzat az intézmény

Részletesebben

KISKUNFÉLEGYHÁZI MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KISKUNFÉLEGYHÁZI MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és Működési Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium Kiskunfélegyháza Oskola

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Gyula Város Önkormányzatának Alapfokú Oktatási, Művészetoktatási, Sportiskolai és Pedagógiai Szakszolgálati Intézménye SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Tartalomjegyzék I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. A szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései... 3 2. Az

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Debreceni SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskolája és Szakiskolája 4027 Debrecen, Vénkert u.2. (52) 413113, (52) 413255, fax: (52) 413113 Email: kereskedelmi.debrecen@gmail.com,suli430@keridebr.sulinet.hu,

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 2013 Szervezeti és működési szabályzat AQUINCUM Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Aquincum Bilingual Primary School 1031 Budapest Arató Emil tér 1. TARTALOM 1. BEVEZETÉS...5 2. AZ INTÉZMÉNY MEGHATÁROZÁSA...5

Részletesebben

FÓ TI Ó KUMENIKUS Á LTÁLÁ NÓS ISKÓLÁ E S GIMNÁ ZIUM

FÓ TI Ó KUMENIKUS Á LTÁLÁ NÓS ISKÓLÁ E S GIMNÁ ZIUM FÓ TI Ó KUMENIKUS Á LTÁLÁ NÓS ISKÓLÁ E S GIMNÁ ZIUM 2151 Fót, Vörösmarty u.4. OM azonosító: 032353 Szervezeti e s Mű kö de si Szaba lyzata 1. oldal 2. oldal Tartalömjegyze k Tartalom 1. Általános rendelkezések...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SIMÁNDY JÓZSEF SPORTISKOLAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. Web: simandy.kistarcsa.hu E-mail: info@simandyaltiskola.hu Tartalom 1. Általános rendelkezések...

Részletesebben

Pusztakovácsi Általános Iskola KLIK 140013 OM 200855. 8707 Pusztakovácsi, Fő utca 114. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015.

Pusztakovácsi Általános Iskola KLIK 140013 OM 200855. 8707 Pusztakovácsi, Fő utca 114. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. Pusztakovácsi Általános Iskola KLIK 140013 OM 200855 8707 Pusztakovácsi, Fő utca 114. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. 1 Tartalom 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3. 2 AZ INTÉZMÉNY ALAPADATAI... 5.

Részletesebben

Egri Farkas Ferenc Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola 3300 Eger Dobó István tér 13.

Egri Farkas Ferenc Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola 3300 Eger Dobó István tér 13. Egri Farkas Ferenc Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola 3300 Eger Dobó István tér 13. Telefon, fax: (36) 310-275 Igazgatói közvetlen telefon: 36/411-072 E-mail: farkaszene@gmail.com Honlap: www.egerzene.hu;

Részletesebben

Kőbányai Hárslevelű Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat Módosítással egységes szerkezetben

Kőbányai Hárslevelű Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat Módosítással egységes szerkezetben Ügyirat szám: 639/2/2015. Kőbányai Hárslevelű Óvoda 1106 Budapest Hárslevelű u. 5. Tel: 06/1/262-4171 Email: harslevelu@freemail.hu Honlap: www.harsleveluovoda.kobanya.hu Kőbányai Hárslevelű Óvoda Szervezeti

Részletesebben

KINCSEM ÓVODA OM AZONOSÍTÓ: 032821

KINCSEM ÓVODA OM AZONOSÍTÓ: 032821 KINCSEM ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM AZONOSÍTÓ: 032821 Készítette: Szőke Zsófia óvodavezető 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1 I. Általános szabályozási felhatalmazás 3. II. Az intézmény általános

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Százhalombattai Széchenyi István Szakközépiskola és Gimnázium

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Százhalombattai Széchenyi István Szakközépiskola és Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Százhalombattai Széchenyi István Szakközépiskola és Gimnázium (2440 Százhalombatta, Iskola utca 3.) 1/80 A SZÁZHALOMBATTAI SZÉCHENYI ISTVÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

Részletesebben

BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT NAGY LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT NAGY LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT NAGY LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK I. Az intézmény és szervezeti tagozódása 1 II. A működés

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola 6088 Apostag, Hunyadi u. 9-11. Tel.: 78/428-077 Apostag, 2013. március 30. Jóváhagyta: Dudla Erzsébet intézményvezető Tartalom 1 ÁLTALÁNOS

Részletesebben

A Szolnok Városi Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szolnok Városi Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata A Szolnok Városi Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. október Tartalomjegyzék I. A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya II. III. IV. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 6041 Kerekegyháza Szent István tér 6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2008. TARTALOMJEGYZÉK A Szervezeti és Működési Szabályzat célja

Részletesebben

Készült: 2013. március 28. Iktatószám: /2013.

Készült: 2013. március 28. Iktatószám: /2013. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: 2013. március 28. Iktatószám: /2013. PH. Legitimációs eljárás OM AZONOSÍTÓ: 033144 Székhely: A nevelőtestület nevében: intézményvezető aláírása A szülő szervezet

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Terézvárosi Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola 1064 Budapest VI. Szondi utca 41. Tel: 06 1 332 5771, 06 1 413 2770 Fax: 06 1 332 1362 Honlap

Részletesebben

T A R T A L O M J E G Y Z É K

T A R T A L O M J E G Y Z É K R IMÓCI S ZE N T I S T VÁN Á LTALÁNOS I S KOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM A Z O N O S Í T Ó: 032248 TARTALOMJEGYZÉ K I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA....

Részletesebben

Budapest XX. Kerületi Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.

Budapest XX. Kerületi Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. Lajtha László Alapfokú László Lajtha School of Művészeti Iskola Elementary Arts H-1204 Budapest Ady Endre u.98. Ady Endre u.98. Budapest H-1204 Tel. / Fax: 06-1-285-3420 Tel. / Fax: (+36)1-285-3420 Budapest

Részletesebben

MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM 2015.

MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM 2015. MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM 2015. A Móri Táncsics Mihály Gimnázium/Táncsics-Mihály-Gymnasium Moor SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK ELFOGADÁSA ÉS JÓVÁHAGYÁSA A Móri Táncsics Mihály Gimnázium/ Táncsics-Mihály-Gymnasium

Részletesebben

SZÉKELY MIHÁLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, NYILVÁNOS KÖNYVTÁR

SZÉKELY MIHÁLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, NYILVÁNOS KÖNYVTÁR SZÉKELY MIHÁLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, NYILVÁNOS KÖNYVTÁR Szervezeti és Működési Szabályzata 2012 Módosítva a TÁMOP-3.3.2-08/2-2008-0045. sz. projekt keretében az Alsófokú

Részletesebben

SZIGLIGETI KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZIGLIGETI KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZIGLIGETI KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szervezeti és működési szabályzat I. Általános rendelkezések 1. A Szigligeti Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 3 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) CÉLJA, JOGI ALAPJA ÉS HATÁLYA... 3 2. AZ INTÉZMÉNY JELLEMZŐI, JOGÁLLÁSA...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest XIII. Kerületi Pannónia Német Nemzetiségi Kétnyelvű és Angol Nyelvet Oktató Általános Iskola 1133 Budapest Tutaj u. 7-11. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2015. március 31. Varga Márta

Részletesebben

A BÁRCZI GÉZA ÁLTALÁNOS

A BÁRCZI GÉZA ÁLTALÁNOS Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat B á r c z i G é z a Á l t a l á n o s I s k o l a 1039 Budapest, Bárczi Géza u. 2. 243-1509 453-2039 Ema il: ba rcz i-a@kszk i.ob uda.h u Honlap unk: www.bar czigai.s ulinet.hu

Részletesebben

A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Karcag, 2015... Gyökeres Sándor igazgató Fenntartó: Budapest, 2015... 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 33. Szervezeti és működési szabályzat A Dunaharaszti Hunyadi János Német Nemzetiségi Általános Iskola SzMSz-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket

Részletesebben

Keszthelyi Életfa Óvoda 8360 Keszthely, Vaszary Kolos u. 12. Szervezeti és Működési Szabályzat. Életfa Óvoda

Keszthelyi Életfa Óvoda 8360 Keszthely, Vaszary Kolos u. 12. Szervezeti és Működési Szabályzat. Életfa Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat Életfa Óvoda 2013 Keszthelyi Életfa Óvoda Intézmény OM - azonosítója: Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások:

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5

TARTALOMJEGYZÉK II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 Gregor József Általános Iskola 1172 Budapest, Hısök tere 19-20. OM azonosító: 035107 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. Szervezeti és mőködési szabályzat 2/43 TARTALOMJEGYZÉK Tartalom I.1. A SZERVEZETI

Részletesebben

SZMSZ Ágasegyháza-Orgovány Általános Iskola és Alapfokú Művészeti iskola 2013.

SZMSZ Ágasegyháza-Orgovány Általános Iskola és Alapfokú Művészeti iskola 2013. SZMSZ Ágasegyháza-Orgovány Általános Iskola és Alapfokú Művészeti iskola 2013. 0 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 3

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Pető András Főiskola Általános Iskola, Egységes Konduktív Pedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata 2015 Készítette: Bányainé Bejczi Erika Fehér Gyöngyi Sélley Péterné

Részletesebben

MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM 2014.

MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM 2014. MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM 2014. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A pedagógiai programban megfogalmazott célok elérését, illetve a nevelő-oktató munka eredményes megvalósulását segítő iskolai szervezet, valamint

Részletesebben

430/2015. (XI.19.) Kt. határozat melléklete ALGYŐI SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 2015. November 03.

430/2015. (XI.19.) Kt. határozat melléklete ALGYŐI SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 2015. November 03. 430/2015. (XI.19.) Kt. határozat melléklete ALGYŐI SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. November 03. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Algyői Szivárvány Óvoda 6750 Algyő, Kastélykert

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Pitvaros Térségi Petőfi Sándor Napközi Otthonos Óvoda, és Egységes Óvoda- Bölcsőde (6914 Pitvaros, Petőfi tér 1.) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. 09. 01-től 1 1. A szervezeti és működési

Részletesebben

5.3.2. Az elektronikus úton előállított, papíralapú nyomtatványok hitelesítési rendje... 21 5.4. Teendők bombariadó és egyéb rendkívüli események

5.3.2. Az elektronikus úton előállított, papíralapú nyomtatványok hitelesítési rendje... 21 5.4. Teendők bombariadó és egyéb rendkívüli események Tartalom 1. Általános rendelkezések... 7 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 7 1.2. A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása, megtekintése... 8 2. Az

Részletesebben

Ménfőcsanaki Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3. 1. AZ SZMSZ célja, jogi alapjai, hatálya...

Ménfőcsanaki Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3. 1. AZ SZMSZ célja, jogi alapjai, hatálya... Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. AZ SZMSZ célja, jogi alapjai, hatálya... 3 2. Az intézményi dokumentumok; nyilvánosságával kapcsolatos rendelkezések... 4 2.1. Az alapító okirat... 4 2.2. Óvodai

Részletesebben

Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda

Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat Hatályos: 2013. április 01. Készítette: Aradvári Mihályné óvodavezető Kelt: Tatabánya, 2013. március 22. Intézmény neve: Bánhidai Szent Erzsébet

Részletesebben

I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, FELADATA...3 SZMSZ HATÁLYA...5 AZ INTÉZMÉNY ADATAI...6 III. AZ ISKOLA SZERVEZETI RENDSZERE...8 ...

I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, FELADATA...3 SZMSZ HATÁLYA...5 AZ INTÉZMÉNY ADATAI...6 III. AZ ISKOLA SZERVEZETI RENDSZERE...8 ... Tartalomjegyzék I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, FELADATA...3 SZMSZ HATÁLYA...5 AZ INTÉZMÉNY ADATAI...6 III. AZ ISKOLA SZERVEZETI RENDSZERE...8...8 IV. AZ ISKOLA IRÁNYÍTÁSA, VEZETÉSE...8 V.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat Tett Szakképző Iskola és Gimnázium (OM:200766) Érvényes 2013.04.01.-től. Tartalomjegyzék

Szervezeti és Működési Szabályzat Tett Szakképző Iskola és Gimnázium (OM:200766) Érvényes 2013.04.01.-től. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések 1.1.A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja 1.2. A szervezeti és működési szabályzat hatálya, elfogadása, megtekintése 1.2.3. Megtekintése

Részletesebben

1.A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA

1.A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ELFOGADTA A MIHÁLY DÉNES SZAKKÉPZŐ ISKOLA NEVELŐTESTÜLETE 2011. ÉV SZEPTEMBER HÓ 30. NAPJÁN. 1.A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ADY ENDRE NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BERHIDA 2013. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 4 1.1 A szervezeti és

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat Szervezeti és működési szabályzat 1 Tartalomjegyzék 1.Általános rendelkezések 1.1.A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja 1.2. A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM: 030796 Derecske 2015 TARTALOM 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 1.1. Az SZMSZ célja... 6 1.2. Az SZMSZ jogszabályi

Részletesebben

Elfogadta a nevelőtestület 2013. március 26 án

Elfogadta a nevelőtestület 2013. március 26 án 1 9 6 3 1 SZILÁGYI DEZSŐ ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Elfogadta a nevelőtestület 2013. március 26 án 2 0 1 3 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések...

Részletesebben

A VAS- ÉS VILLAMOSIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A VAS- ÉS VILLAMOSIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A VAS- ÉS VILLAMOSIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOM I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK II. RÉSZ AZ ISKOLA VEZETÉSI SZERKEZETE, A VEZETŐK KÖZÖTTI FELA- DATMEGOSZTÁS,

Részletesebben

KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM. Szervezeti Működési Szabályzat

KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM. Szervezeti Működési Szabályzat Szervezeti Működési Szabályzat 2011 Tartalomjegyzék I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 4 1.1. Az SzMSz személyi hatálya... 4 1.2. Az SzMSz területi hatálya... 4 1.3. Az SzMSz tárgyi hatálya... 4 1.4. Az SzMSz

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Kiszombor Mikrotérség Karátson Emília Napköziotthonos Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat 2015. TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések 1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi

Részletesebben

A KISKUNHALASI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA és a GY. SZABÓ BÉLA TAGISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

A KISKUNHALASI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA és a GY. SZABÓ BÉLA TAGISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A KISKUNHALASI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA és a GY. SZABÓ BÉLA TAGISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015 Bevezető 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM: 201529 Cserhátsurány, Szabadság út 28. 2013. Készítette: Bóta Bernadett igazgató Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK, AZ INTÉZMÉNY ADATAI...4 1. A szabályzat

Részletesebben

Miskolc-Diósgyőri Református Általános Iskola és Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat. 1.példány

Miskolc-Diósgyőri Református Általános Iskola és Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat. 1.példány Miskolc-Diósgyőri Református Általános Iskola és Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 1.példány 1 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 1. Általános rendelkezések... 6 1.1. A Szervezeti és működési

Részletesebben

E sé ly K ö ve ssi E rz sé b e t Sz a k k é p z ő Isk o la é s G i m ná z i um

E sé ly K ö ve ssi E rz sé b e t Sz a k k é p z ő Isk o la é s G i m ná z i um Köö vv eessssi i Errzzsséébeet t Szzaakkéépzzőő II sskoo laa l ééss Gimnáázzi ium OM azonosító: 038245., 1089 Budapest, Dugonics u. 17-21. Tel./Fax: 303-0317, 284-2662, 283-0951 E-mail: esely@nete verest.hu

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ)

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ) Suli Harmónia Általános Iskola és Óvoda 8767 Felsőrajk, Szabadság u. 46. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ) Suli Harmónia 2007 Gyermekeket Segítő Alapítvány 2013. március 31. 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT VÁCSZENTLÁSZLÓI SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA VÁCSZENTLÁSZLÓ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Pető Vilmosné Vácszentlászló, 2014 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1./ A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Katolikus Mezőgazdasági, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Kiskunhalas SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

II. Rákóczi Ferenc Katolikus Mezőgazdasági, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Kiskunhalas SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. Rákóczi Ferenc Katolikus Mezőgazdasági, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Kiskunhalas SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1. A szervezeti

Részletesebben

Perczel Mór Tagiskolája

Perczel Mór Tagiskolája KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Perczel Mór Tagiskolája SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM 031914 2013 Tartalomjegyzék 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat jogi szabályozása...

Részletesebben

BUDAPEST XXI. KERÜLETI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

BUDAPEST XXI. KERÜLETI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. BUDAPEST XXI. KERÜLETI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A közoktatási

Részletesebben

KIVI Baptista Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközép- és Szakiskola SZMSZ

KIVI Baptista Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközép- és Szakiskola SZMSZ KIVI Baptista Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközép- és Szakiskola SZMSZ 1 Tartalomjegyzék 1 Bevezetés... 4 1.1 Az SZMSZ célja, tartalma... 4 1.2 Jogszabályi háttér... 5 1.3 Az SZMSZ

Részletesebben

AZ ÖRÖMHÍRVÉTEL GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata

AZ ÖRÖMHÍRVÉTEL GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata AZ ÖRÖMHÍRVÉTEL GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata Készítette: Tóth Ottóné óvodavezető Sárospatak, 2015 Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.1 A szabályzat hatályba lépése:...

Részletesebben

NYITOTT VILÁG ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

NYITOTT VILÁG ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA NYITOTT VILÁG ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 1 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A köznevelési intézmény működésére,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 5300 Karcag, Kálvin u. 2. : 59/503 206 Fax: 59/400 577 E-mail: anna.ilona@freemail.hu OM azonosító: 035861 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 TARTALOMJEGYZÉK A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK SZERVEZETI

Részletesebben

A HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

A HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM A HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZMSZ/2009. 1 TARTALOMJEGYZÉK..2 AZ SZMSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI...5 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 2013 Hrvatski vrtić, osnovna škola, gimnazija i učenički dom Miroslava Krleže, Pečuh - Miroslav Krleža Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium, Pécs Szervezeti és működési szabályzat 1 2

Részletesebben

4220 Hajdúböszörmény, Enyingi T. B. u. 5/a. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. SZEPTEMBER 9.

4220 Hajdúböszörmény, Enyingi T. B. u. 5/a. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. SZEPTEMBER 9. VERESS FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA 4220 Hajdúböszörmény, Enyingi T. B. u. 5/a. OM azonosító: 031 243 Intézmény fenntartója: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Intézmény vezetője: Rózsáné Ócsai Edit megbízott

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kerekerdő Óvoda 1097. Budapest, Vágóhíd u. 35-37. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A nevelőtestület közreműködésével készítette: Szencz Mátyásné óvodavezető Budapest 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

A A GYŐRI NÁDORVÁROSI ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A A GYŐRI NÁDORVÁROSI ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A A GYŐRI NÁDORVÁROSI ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 202991 Szervezeti egységkód: 074077 Cím: 9024 Győr, Kálvária utca 20. E-mail cím: nador@nvarosi-gyor.sulinet.hu

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Összeállította: Lovász Beatrix igazgató Kisújszállás, 2013. március Módosítva: Kisújszállás, 2015. augusztus 24. Hatályos: 2015. szeptember 1. Tartalom Bevezetés... 4 I. Általános rendelkezések... 5 1.

Részletesebben