SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT"

Átírás

1 0 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZINI ÁLTALÁNOS ISKOLA

2 1 Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések 2 II. Működési szabályok 4 1. A működés rendje, nyitva tartás, gyermekeknek, a tanulóknak, az alkalmazottaknak és a vezetők intézményben való benntartózkodásának rendje 4 2. A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje 6 3. A vezetők és szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje, formája, vezetők közötti feladatmegosztás, a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje 7 Az intézmény vezetője Az igazgatóhelyettes Az iskolavezetőség 4. Az intézményvezető vagy intézményvezető-helyettes akadályoztatása esetére a helyettesítés rendje 9 5. A vezetők és az iskolai szülői szervezet közötti kapcsolattartás formája A nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházása, a feladatok ellátásával megbízott beszámolására vonatkozó rendelkezések Külső kapcsolatok rendszere, formája, módja /Gyermekjóléti szolgálat, Egészségügyi szolgáltató/ Ünnepélyek, megemlékezések rendje, a hagyományápolással kapcsolatos feladatok11 9. A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje Az intézményi védő, óvó előírások Rendkívüli esemény, bombariadó stb. esetén szükséges teendők Ügyek, amelyekben a szülői szervezetet (közösséget) a szervezeti és működési szabályzat véleményezési, egyetértési joggal ruházza fel A tanulóval szemben lefolytatásra kerülő fegyelmi eljárás részletes szabályai Egyéb foglalkozások célja, szervezeti formái, időkeretei A diák önkormányzati szerv, a diákképviselők és az iskolai vezetők közötti kapcsolattartás formája és rendje, a diákönkormányzat működéséhez szükséges feltételek (helyiségek, berendezések használata, költségvetési támogatás biztosítása) A mindennapos testedzés formái, a sportkör és az iskola vezetése közötti kapcsolattartás formái és rendje A szakmai munkaközösségek együttműködését, kapcsolattartásának rendjét, részvételét a pedagógusok munkájának segítésében Étkeztetésre vonatkozó szabályok Az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok kezelési rendje A gyermekek, tanulók egészségét veszélyeztető helyzetek kezelésére irányuló eljárásrendet Pedagógiai programról való tájékozódás szabályai 19 III. Záró rendelkezések 21 Mellékletek: 1

3 2 I. Általános rendelkezések 1.1 Az intézmény Elnevezése: Szini Általános Iskola Székhelye: Szin, Szabadság út Az intézmény alapító és fenntartó szerve Az alapító okirat kelte: 1.3 Az alapító okirat száma: 1.4 Az intézmény alapítója és fenntartója Klébersberg Intézményfentartó Központ 1055 Budapest, Szalay út Az intézmény jogállása Az intézmény önálló jogi személy. Az alapító okirat rendelkezése szerint gazdálkodási szempontból részben önálló költségvetési szerv Az intézmény tevékenysége Az intézmény a mindenkori hatályos alapító okiratban foglaltak szerint végzi a tevékenységét Vállalkozási tevékenységet nem folytathat Az intézmény közvetlen felelős vezetője Intézményvezető. Az intézményvezető kinevezési joga Az intézményvezetőt a köznevelési törvényben foglaltak szerinti eljárással az oktatásért felelős miniszter bízza meg a vonatkozó jogszabályok betartása mellett Az intézmény képviseletére jogosult: A kinevezett igazgató képviseli az intézményt és gyakorolja a kiadmányozás jogkörét, melyekért teljes anyagi felelősséggel tartozik Az intézménybélyegzőinek felirata és lenyomata: Hosszú bélyegző: Szini Általános Iskola 3761 Szin, Szabadság út 51. Körbélyegző: Intézményvezető, helyettes A felirat körben: Szini Általános Iskola 3761 Szin, Szabadság út 51. (középen a köztársaság címere) 2

4 Az intézmény bélyegző használatára jogosultak: Intézményvezető, Intézményvezető helyettes 1.11 Az intézmény: OM azonosítója: Kiadmányozási és képviseleti jog: Az iskolai ügyekben a kiadmányozás joga az iskola intézményvezetőt illeti meg, amelyet bizonyos területeken átruházhat. Iskolai ügyben kimenő valamennyi ügyirat, levelezés, csak cégjelzéses levélpapíron, vagy az intézmény általános hosszú bélyegzőjével fejlécezett levélpapíron intézhető. A közoktatási intézmény képviselője a köznevelési törvény szerint megbízott intézményvezető, aki esetenként külön megbízást adhat az intézmény képviseletére valamely munkatársának. Az általános aláírásra való jogosultság az alábbiak szerint szabályozott: az intézményvezető valamennyi ügyben, amely az intézménnyel összefügg a helyettes a feladatkörébe tartozó oktatási ügyekben, a tanulói igazolási ügyekben, Az intézményi bélyegzők használatára és aláírásra az alábbi dolgozók jogosultak: Iskolai bizonyítványok, azok másodlata: Ezen okmányok aláírója csak az iskola vezetője, akadályoztatása esetén a helyettes. Az iskolát érintő anyagi kötelezettségvállalásnál: az iskola vezetőjének az aláírása szükséges. Tanulókkal kapcsolatos igazolási ügyekben: az helyettes jogosult az igazolások kiadására Az SZMSZ hatálya, célja, jogszabályi alapjai Hatálya: hatálya kiterjed az intézménnyel tanulói és dolgozói jogviszonyban álló és az ott valamilyen céllal tartózkodó személyekre. Célja: A Szervezeti és Működési Szabályzat határozza meg a közoktatási intézmény szervezeti felépítését, az intézményi működés belső rendjét, a belső és külső kapcsolatokra vonatkozó megállapodásokat és mindazon rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe. A Szervezeti és Működési Szabályzat a kialakított cél- és feladatrendszerek, tevékenységek - csoportok és folyamatok összehangolt működését, racionális és hatékony kapcsolati rendszerét tartalmazza. fontosabb jogszabályok A nemzeti köznevelésről szóló évi törvény (a továbbiakban Nkt.) 25. (1) bekezdése alapján az iskola belső és külső kapcsolataira vonatkozóan rendelkezéseket a szervezeti és működési szabályzat (továbbiakban SZMSZ) határozza meg. A nevelés-oktatási intézmények működéséről, a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban (EMMI rendelet) 94. -a határozza meg az SZMSZ kötelező tartalmi elemeit. 3

5 4 II. Működési szabályok 1. A működés rendje, nyitva tartás, a gyermekeknek, a tanulóknak, az alkalmazottaknak és a vezetők intézményben való benntartózkodásának rendje Az iskola szorgalmi időben hétfőtől péntekig reggel 7 30 órától óráig tart nyitva Az intézményt szombaton, vasárnap és munkaszüneti napokon zárva kell tartani. Rendezvények esetén a nyitva tartásra, valamint a szokásos nyitvatartási rendtől való eltérésre az igazgató ad engedélyt írásbeli kérelem alapján. A reggeli ügyelet legkorábban 7 45 órakor kezdődik és ig tart. A tanítás kezdete 8 00 óra. A tanítási óra 45 perces. A szünetek 10 percesek. A folyosókon és az udvaron től a tanítás kezdetéig, valamint az óraközi szünetekben, az ebédeltetés alatt az ebédlőben, illetve a foglalkozások végéig tanári ügyelet működik. Az iskola kapujában és épületében az óraközi szünetekben, illetve az aulában óráig a diákönkormányzat által biztosított ügyelet működik, a házirendben meghatározott feladatokkal A tanítási idő végén a tanulók csoportosan távoznak az iskolából. A tanuló a tanítási idő alatt csak az osztályfőnöke, távollétében az igazgatóhelyettes vagy az ügyeletes nevelő írásos engedélyével hagyhatja el az iskolát. A tanulók az intézményben csak felügyelet mellett tartózkodhatnak. Hivatalos elfoglaltságukon túl - balesetvédelmi okok miatt - az intézmény területén nem tartózkodhatnak. A hivatalos ügyek intézése az igazgatói irodában történik 8 és 16 óra között. Az épületbe belépő szülőket, illetőleg látogatókat az irodához kell kísérni, melyről a portaszolgálat keretében kell gondoskodni. Az iskola a tanítási szünetekben az ügyeleti rend szerint tart nyitva. Az ügyeleti időn kívül csak a beosztásuk szerint munkát végzők tartózkodhatnak az épületben. A nyári tanítási szünet ügyeleti rendjét az igazgató tanévenként határozza meg. A közalkalmazottak körét a köznevelési törvény rögzíti. Az intézményben dolgozó nem pedagógus közalkalmazottak munkarendjét a fenti jogszabályok betartásával az intézményvezető állapítja meg az intézmény zavartalan működése érdekében. Munkaköri leírásaikat az intézményvezető készíti el a helyettes közreműködésével. A törvényes munkaidő és pihenőidő figyelembevételével a helyettes, munkaközösség vezetők tesznek javaslatot a napi munkarend összehangolt kialakítására, változtatására és a közalkalmazott szabadságának kiadására A pedagógus munkaideje kötött, amelynek mértéke a teljes munkaidő 80%-a. 4

6 5 A pedagógusok jogait és kötelességeit a köznevelési törvény rögzíti. A pedagógusok munkakörbe tartozó feladatok a kollektív szerződés tartalmazza. A Köznevelési törvény szerint a nevelési-oktatási intézményekben dolgozó pedagógus heti teljes munkaideje a kötelező órából, valamint a nevelő, illetve a nevelő-oktató munkával vagy a gyerekekkel, tanulókkal, a szakfeladatának megfelelő foglalkozással összefüggő feladatok ellátásához szükséges időből áll. A pedagógusok napi munkarendjét, a felügyeletet és helyettesítést a vezető és helyettes állapítják meg az intézmény foglalkozási és tanóra rendjének függvényében. A konkrét napi munkabeosztások összeállításánál az intézmény feladatellátásának, zavartalan működésének biztosítását kell figyelembe venni. Az intézményvezetőség tagjai a fenti alapelv betartása mellett javaslatokat tehetnek egyéb szempontok, kérések figyelembe vételére. Az iskolában a pedagógus kötelező óraszáma óra. A pedagógus köteles 15 perccel tanítási, foglalkozási, az iskolában ügyeleti beosztása előtt pedig 5 perccel a munkahelyén (illetve a tanítás nélküli munkanapok programjának kezdete előtt annak helyén) megjelenni. A pedagógus munkából való rendkívüli távolmaradása esetén, annak okát lehetőleg előző nap, de legkésőbb az adott munkanapon 7 óra 30 percig köteles jelenteni az intézmény vezetőjének, helyettesének, hogy közvetlen munkahelyi vezetője helyettesítéséről intézkedhessen. A hiányzó pedagógus köteles hiányzásának kezdetére a tanítási anyagot, várható hosszabb hiányzás esetében a tanmenetet, az helyetteshez eljuttatni, hogy a helyettesítő tanár biztosíthassa a tanulók számára a tanmenet szerinti előrehaladást. A pedagógus az intézményvezetőtől kérhet engedélyt legalább 3 nappal előbb a tanóra (foglalkozás) elhagyására, a tanmenettől eltérő tartalmú tanóra (foglalkozás) megtartására. A tanórák (foglalkozások) elcserélését a helyettes engedélyezi. A fentiektől való eltérésre rendkívüli esetben, az intézményvezető adhat engedélyt. Az iskolában a tantervi anyagban való lemaradás elkerülése érdekében hiányzások esetén szakszerű helyettesítést kell tartani, amelyet a tankerület megbízott pedagógusa lát el. A pedagógusok számára kötelező óraszámon felüli a nevelő-oktató munkával összefüggő rendszeres vagy esetenkénti feladatokra a megbízást vagy kijelölést az intézményvezető adja a helyettes és a munkaközösség-vezetők javaslatának meghallgatása után. A megbízások alapelvei: a rátermettség, a szaktudás, az egyenletes terhelés. Az iskolában a tanári ügyeleti rendet a felsős munkaközösség vezető, a helyettes felügyeletével, a tantestület közreműködésével féléves bontásban készíti el, és mindenki számára jó látható helyen kifüggeszti a beosztást. Az ügyeletes pedagógusok a tanítási órák előtt és a szünetekben a tanulók között tartózkodik az udvaron vagy az aulában (időjárás függvényében), úgy, hogy az iskola tanulói segítségkérés céljából megtalálják. A vezetők benntartózkodása Az iskola nyitvatartási idején belül reggel 7 30 óra és du óra között az igazgató és helyettese közül egy vezetőnek az intézményben kell tartózkodnia. A reggeli nyitva tartás kezdetétől a vezető beérkezéséig az ügyeletre beosztott pedagógus jogosult és köteles az intézmény működési körében szükségessé váló halaszthatatlan intézkedések megtételére. A kor távozó vezető után a szervezett foglalkozást tartó pedagógus tartozik felelősséggel az intézmény rendjéért. 5

7 6 Külső látogatók az iskolában folyó nevelő-oktató munkát nem zavarhatják. A szülők gyermekeiket a tanítás kezdete előtt az iskola kapujáig, az elsősök szeptember hónapban az osztálytermek bejáratáig. A tanítási órák után a gyermekeket ugyanígy lehet megvárni. A hivatali nyitvatartási időben ügyintézés miatt az igazgató és igazgatóhelyettes óra között fogadja az iskolával jogviszonyban nem álló, külső személyeket. Az iskolába érkező külső személyeknek a bejáratnál be kell jelenteniük jövetelük célját, illetve azt, hogy kit keresnek. A fenntartó képviselőit, a pedagógiai szakmai szolgáltató és a pedagógiai szakszolgáltató szervektől érkezőket, illetve más hivatalos személyeket elsősorban az igazgató fogadja, abban az estben is, ha a tárgyalást vagy közös munkát vezetői feladatmegosztás szerint más vezetővel kell elvégezni. A tanórák látogatására kívülálló személyek részére az igazgató ad engedélyt. A szülők az óvodavezető, vagy az óvodapedagógus engedélyével részt vehetnek az óvodai foglalkozásokon, az ott folyó oktató nevelő munkát azonban nem zavarhatják. Az intézményvezető által engedélyezett rendezvények közönségét a kijelölt helyen kell fogadni. 2. A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje A nevelő- oktató munka belső ellenőrzése A nevelő-oktató munka belső ellenőrzésének megszervezéséért és működtetéséért az igazgató felelős. Az ellenőrzés területeit, konkrét tartalmát, módszerét és ütemezését a félévenként elkészítendő ellenőrzési terv tartalmazza. Az ellenőrzési tervet nyilvánosságra kell hozni. Az ellenőrzési tervben nem szereplő, eseti ellenőrzések lefolytatásáról az igazgató dönt. A nevelő-oktató munka belső ellenőrzésére jogosultak: az igazgató az igazgatóhelyettes a munkaközösség-vezető a munkaközösségi tagok külön megbízás szerint Az igazgató az intézményben folyó valamennyi tevékenységet ellenőrizheti. Közvetlenül ellenőrzi az igazgatóhelyettes és a tagintézmény vezető munkáját. Ennek egyik eszköze a beszámoltatás. A vezetők ellenőrzési tevékenységüket a vezetői feladatmegosztásból következő saját területükön végzik. A munkaközösség- vezetők az ellenőrzési feladatokat a munkaközösség tagjainál látják el. Tapasztalataikról folyamatosan tájékoztatják az igazgatóhelyettest. Az ellenőrzés módszerei: a tanórák, tanórán kívüli foglalkozások látogatása 6

8 7 írásos dokumentumok vizsgálata tanulói munkák vizsgálata beszámoltatás szóban, írásban Az ellenőrzés formája lehet: dokumentum elemzése helyszíni vizsgálat óralátogatás törvényességi ellenőrzés Az ellenőrzés tapasztalatait a pedagógusokkal egyénileg, szükség esetén a munkaközösség tagjaival meg kell beszélni. A megbeszélés következménye lehet: a hiányosságok pótlása következtetések levonása új feladat pedagógusoknak, illetve a munka közösségeknek. Az általánosítható tapasztalatokat - a feladatok egyidejű meghatározásával - tantestületi értekezleten összegezni és értékelni kell. Az ellenőrzés tapasztalatai felhasználhatók : -nevelési értekezleteken, -tantestületi értekezleteken, -jutalmazásoknál Az ellenőrzési terv tartalmazza az ellenőrzés - területeit, - módszereit, - ütemezését. 3. A vezetők és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje, formája, a vezetők közötti feladatmegosztás, a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje Az intézmény szervezeti felépítését és vezetési szerkezetét az SZMSZ 1.sz. melléklete tartalmazza. A nevelőtestület működésére, valamint a szakmai munkaközösségekre vonatkozó általános szabályokat a 2. számú melléklete tartalmazza. Az intézmény vezetője Az iskola élén az igazgató áll, aki vezetői tevékenységét egy igazgatóhelyettes és egy tagintézmény vezető közreműködésével látja el. Az igazgató jogállását a magasabb vezető beosztás ellátásával megbízott közalkalmazottakra vonatkozó rendelkezések határozzák meg. Az igazgatónak az intézmény vezetésében fennálló felelősségét, képviseleti és döntési jogkörét az évi LXXIX. számú törvény a közoktatásról állapítja meg. 7

9 8 A nevelési- oktatási intézmény vezetőjének feladatkörébe tartozik: a nevelőtestület vezetése; a nevelő- és oktató munka irányítása és ellenőrzése; az intézmény ellenőrzési, mérési, értékelési és minőségbiztosítási rendszerének a működtetése; a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítése, végrehajtásuk szakszerű megszervezése és ellenőrzése; a rendelkezésre álló költségvetés alapján a nevelési-oktatási intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása, gazdálkodói és fegyelmi jogkör gyakorlása; szülői munkaközösséggel, a munkavállalói érdekképviseleti szervekkel és a közösségi munka szervezőivel való együttműködés; a nemzeti és iskolai ünnepek munkarendhez igazodó, méltó megszervezése; a gyermek- és ifjúságvédelmi munka irányítása; a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzésével kapcsolatos tevékenység irányítása; a munka- és tűzvédelmi feladatok irányítása és ellenőrzése; képviseli az iskolát és kapcsolatot tart a fenntartóval. A felsőbb és egyéb szervekkel, szervezetekkel. Ellátja továbbá a jogszabályok által a vezető hatáskörébe utalt és át nem ruházott feladatokat. Felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért a pedagógiai munkáért a munkavédelmi törvény betartásáért az ésszerű és takarékos gazdálkodásért Gyakorolja a munkáltatói jogokat Dönt: az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,amelyet jogszabály vagy Kollektív Szerződés(Közalkalmazotti Szabályzat)nem utal más hatáskörbe. a tanulói jogviszony létesítéséről Az alkalmazottak foglalkoztatására,élet- és munkakörülményeire vonatkozó kérdések tekintetében jogkörét jogszabályban előirt egyeztetési kötelezettség megtartásával gyakorolja Kizárólagos jogkörébe tartozik a dolgozók feletti teljes munkáltatói, valamint a kötelezettségvállalási jogkör gyakorlása, továbbá a külön megállapított ügyekben a kiadmányozás. Hatásköréből átruházza A helyettesre a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítése, végrehajtásuk szakszerű megszervezése, ellenőrzése a diákmozgalommal való együttműködés a nemzeti és iskolai ünnepek munkarendhez igazodó méltó megszervezése, ellenőrzése. 8

10 9 Az igazgatóhelyettes A vezető beosztás ellátásával megbízott igazgatóhelyettes vezetői tevékenységét az igazgató irányítása mellett látja el. Részletes feladatát az SZMSZ melléklete szerinti munkaköri leírás tartalmazza. Az igazgatóhelyettes az igazgató akadályoztatása esetén ellátja az igazgató helyettesítését, átruházott hatáskörben képviseli az iskolát, közvetlenül irányítja: a kisegítő dolgozók az alsó tagozatos munkaközösség munkáját felelős: az alsó tagozat pedagógiai munkájáért az intézményi vagyon működtetéséért Az iskolavezetőség Az igazgató döntés előkészítő, véleményező, javaslattevő testülete. A szakmai vezetőség tagjai: az igazgató az igazgatóhelyettes a munkaközösség vezetők Az igazgató által megállapított munkaprogram alapján kéthavonta tanácskoznak. Az ülések összehívása az igazgató feladata. Az ülésre napirendi ponttól függően - tanácskozási joggal meghívható a diákönkormányzat vezetője, a közalkalmazotti tanács elnöke és az iskolai érdekképviseleti szervek vezetői. Az operatív vezetési ügyekben az igazgató, az igazgatóhelyettes a hét első munkanapjánmegbeszélést tart. Szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje: az iskola pedagógiai szervezeti egységei közti rendszeres szakmai kapcsolattartás a munkaterv szerint ütemezett közös nevelőtestületi értekezleteken,illetve a rendkívüli nevelőtestületi értekezleteken valósul meg. az iskolai pedagógiai,valamint a funkcionális és szervezeti egységei közti kapcsolattartás színtere az alkalmazotti közösség értekezlete. 4. Az intézményvezető vagy intézményvezető-helyettes akadályoztatása esetére a helyettesítés rendje Az igazgatót akadályoztatása esetén- az azonnali döntést nem igénylő kizárólagos hatáskörében, valamint a gazdálkodási jogkörbe tartozó ügyek kivételével - teljes felelősséggel az igazgatóhelyettes helyettesíti. Az igazgató tartós távolléte esetén gyakorolja a kizárólagos jogköreként fenntartott hatásköröket is. Tartós távollétnek minősül a legalább kéthetes, folyamatos távollét. Mindkét vezető távolléte esetén - ha a helyettesítésre más nem kapott megbízást - az igazgatót az alsós munkaközösség vezetője helyettesíti. 9

11 10 5. A vezetők és az iskolai szülői szervezet közötti kapcsolattartás formája. A szülői munkaközösség iskolaszintű képviselőjével az iskola igazgatója és a két munkaközösség vezető tart kapcsolatot. Azokban az ügyekben, amelyekben a szülői munkaközösségnek az SZMSZ vagy jogszabály véleményezési jogot biztosít, a véleményt az igazgató kéri meg az írásos anyagok átadásával. A szülői munkaközösség képviselőjét a nevelőtestületi értekezlet véleményezéssel érintett napirendi pontjainak tárgyalásához meg kell hívni. Az intézményi szülői munkaközösség részére az iskola igazgatója tanévenként legalább egy alkalommal tájékoztatást ad az intézmény munkájáról. Az osztályok szülői munkaközösségeivel az osztályfőnökök tartanak kapcsolatot. A szülők tájékoztatásának formái: 1. szóbeli tájékoztatás: szülői értekezletek fogadó órák 2. írásbeli tájékoztatás: - tájékoztató füzetben, levélben 3. az osztály szülői közössége számára a szülői értekezletet az osztályfőnök tarthatja. Az iskola tanévenként legalább 2 szülői értekezletet hív össze. 4. rendkívüli szülői értekezletet az osztályfőnök, a szülők közössége hívhat össze, a felmerülő problémák megoldására. 5. szülői fogadóórák 6. az iskola valamennyi pedagógusa tanévenként legalább 4 alkalommal (november, március, április, május) tart szülői fogadóórát. 7. valamennyi pedagógus köteles a tanulóra vonatkozó minden érdemjegyet és írásos bejegyzést az osztálynaplón kívül a tanuló tájékoztató füzetében is feltüntetni. 8. a rendszeres visszajelzés szükségessége miatt a heti 1-2 órás tantárgyakból félévenként minimum 3-4, a heti három, vagy ennél nagyobb óraszám esetében havonta legalább 1-2 érdemjegy alapján osztályozható a tanuló 9. családlátogatás 6. A nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházása, a beszámolás rendje A nevelőtestület a Köznevelési törvényben, valamint a Vhr. alapján meghatározott jogköréből a szakmai munkaközösségre ruházza: a tantárgyfelosztás előtti, a pedagógusok külön megbízásainak elosztásával kapcsolatos, az iskolai felvételi követelmények meghatározásához biztosított véleményezési jogkörét. képesség-kibontakoztató és integrációs program értékelő esetmegbeszélése 7. Külső kapcsolatok rendszere, formája, módja Az intézményt a külső kapcsolatokban az igazgató képviseli. Az igazgatóhelyettes a vezetői feladatmegosztás szerint tart kapcsolatot a külső szervekkel. Az intézmény rendszeres kapcsolatot tart: a fenntartóval 10

12 11 a környező települések iskoláival, óvodáival a nevelési tanácsadóval a szülői szervezettel, szülői közösséggel az egészségügyi szolgáltatóval a gyermekjóléti szolgálattal az egyházak képviselőivel intézményi tanács Az intézményi tanács működése, valamint az intézményi tanács és a vezetők közötti kapcsolattartás formája, rendje Az intézményi tanács a helyi közösségek érdekeinek képviseletére a szülők, a nevelőtestület, az intézmény székhelye szerinti települési önkormányzat képviselőiből alakult egyeztető fórum, mely a nevelési-oktatási intézmény működését érintő valamennyi lényeges kérdésben véleménynyilvánítási joggal rendelkezik a jogszabályban meghatározottak szerint. Az iskola intézményi tanáccsal való kapcsolattartásáért az igazgató a felelős. Az intézményi tanácsot az ügyrendjében megnevezett tisztségviselője illetve tagja képviseli az iskolával való kapcsolattartás során. Az igazgató félévenként egy alkalommal beszámol az intézményi tanácsnak az iskola működéséről. Az intézményi tanács elnöke számára az igazgató a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott határidőn belül elküldi a nevelőtestület félévi és a tanévi pedagógiai munkájának hatékonyságáról szóló elemzését elvégző nevelőtestületi értekezletről készített jegyzőkönyvet. Az intézményi tanács képviselőjét meg kell hívni a szülői választmány és a diákönkormányzat vezetősége valamint az iskolaszék vezetője részére tartandó tájékoztató értekezletre, melyet az iskola igazgatója és helyettese(i) évente három alkalommal (tanév elején, félév végén és a tanév szorgalmi időszakának végén) hívnak össze. Az értekezleten az igazgató véleményezteti az éves iskolai munkatervet, a tanév helyi rendjéről szóló nevelőtestületi javaslatot, szól a tanév kiemelt feladatairól, valamint a tanulmányi munka értékeléséről, a munkatervben rögzített feladatok teljesítéséről. Szükséges esetben az intézményi tanács képviselője az iskolavezetőség, valamint a nevelőtestület értekezleteire is meghívható. Az intézményi tanács és az iskola vezetősége közötti kapcsolattartás egyéb szabályait az éves iskolai munkaterv és az intézményi tanács ügyrendje, valamint éves munkaprogramja határozza meg. 8. Ünnepélyek, megemlékezések rendje, hagyományápolással kapcsolatos feladatok A hagyományápolás tartalmi vonatkozásai Az intézmény hagyományainak ápolása, ezek fejlesztése és bővítése, valamint az intézmény jó hírnevének megőrzése, öregbítése a közösség minden tagjának joga és kötelessége. A hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatokat, továbbá az ünnepélyekre, megemlékezésekre, rendezvényekre vonatkozó időpontokat, valamint a szervezési felelősöket a nevelőtestület az éves munkatervben határozza meg. Az intézmény hagyományos kulturális és ünnepi rendezvényei: Tanévnyitó Október 6. Aradi vértanúk Október 23.-ai forradalom 11

13 12 December 6. Mikulás December utolsó tanítási napján karácsonyi ünnepély február 25.: megemlékezés a kommunista és egyéb diktatúra áldozatairól Március 15. megemlékezés az as szabadságharcról március 16.: megemlékezés a Holokausztról nemzeti Összetartozás Napja, június 4. Június Ballagás, Évzáró Iskolaszintű versenyek és szórakoztató rendezvények Házi versenyek: - mesemondás versmondás olvasás táblajáték sport (akadályverseny, futball, kézilabda, kerékpár) Szórakoztató rendezvények: Farsang (február) Madarak és fák napja Gyermeknap (május) Évszakonkénti kirándulások szervezése A tanulóknak az iskolában lehetőségük van az iskolai faliújság szerkesztésére. Az iskola vezetősége minden olyan kezdeményezést támogat, amely az iskolához tartozás érzését erősíti. Kötelező ünnepi viselet: lányoknak sötét szoknya fehér blúz, fiúknak öltöny, nyakkendő A hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatokat, továbbá az ünnepélyekre, megemlékezésekre, rendezvényekre vonatkozó időpontokat, valamint a szervezési felelősöket a nevelőtestület az éves munkatervben határozza meg. 9. A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje Kapcsolat az orvossal, védőnővel Az intézmény egészségügyi orvosi ellátását a székhelyközség mindenkori háziorvosa látja el. Egészségügyi szabályok Az iskolai tanév megkezdését követően folyamatosan minden páros évfolyam vizsgálatát a helyi orvosi rendelőben végzi el. Szükség szerint szakrendelői ellátásra utalja a megvizsgált gyermeket. A tanulók egészségügyi állapotának ellenőrzését, szűrését az alábbi területeken:, belgyógyászati vizsgálat: évente1 alkalommal az adott előírt korcsoportnak szemészet: évente 1 alkalommal, az előírt korcsoportnál hallásvizsgálat: évente 1 alkalommal, az előírt korcsoportnál mozgásszervek: évente 1 alkalommal, az előírt korcsoportnál a továbbtanulás, pályaválasztás előtt álló tanulók általános orvosi vizsgálatát, a tanulóknak a körzeti védőnő által végzett higiéniai - tisztasági szűrővizsgálatát: évente az előírt protokoll szerint. 12

14 13 2,4,6,8. osztályban a protokoll által előírt vizsgálatokat 4. osztályban színlátás-szűrést, 4. osztályban golyvaszűrést, egészségnevelő és felvilágosító előadások tartása valamennyi osztályban egyeztetett témában és időpontban kiszűrt gyerekek, szakrendelésre irányítása ellenőrzését, oltások szervezését, lebonyolítását. A szűrővizsgálatok idejére az iskola nevelői felügyeletet biztosít. A védőnő rendszeres látogatása az intézményben. Tisztasági vizsgálatokat végez és egészségügyi felvilágosító tevékenységet folytat. Az orvosi igazolást a tájékoztató füzetben kell feltüntetni 10. Intézményi védő, óvó előírások az iskolában: A közoktatási törvény jogot biztosít a tanulónak arra, hogy az iskolában biztonságban, és egészséges környezetben neveljék és oktassák. A nevelő és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtése, a tanulóbalesetek megelőzése érdekében teendő intézkedések az igazgató feladatkörébe tartoznak. Az iskolai helyzet értékelését a megelőzés érdekében az intézmény vezető szervei rendszeresen napirendre tűzik. Minden pedagógusnak törvényből következő kötelessége, hogy a rábízott tanulók részére az egészségük, testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket átadja, és ezek elsajátításáról meggyőződjön. Minden tanév első tanítási napján az osztályfőnök és a szaktanárok baleseti oktatást tart, melyet köteles dokumentálni. A tanév folyamán történő osztály-vagy tanulmányi kirándulás alkalmával külön oktatást kell az osztályfőnöknek tartani az utazással és egyéb baleseti forrásokkal kapcsolatban. Az elhangzott oktatásról jegyzőkönyvet kell felvenni, és a titkárságra a kirándulás előtt le kell adni. Ha a tanulót baleset éri, a vele foglalkozást tartó pedagógus kötelessége az elsősegélynyújtás, intézkedés és a baleseti jegyzőkönyv felvétele, melyet a munkavédelmi felelősnek le kell adni. Az iskolán kívüli rendezvények előtt a kísérő tanár kötelessége a veszélyforrásokra és az elvárható magatartási formákra a tanulók figyelmeztetése. Amennyiben a balesetet az intézmény nem pedagógus munkakörben foglalkoztatott alkalmazottja észleli, az elsősegélynyújtást és a szükséges intézkedéseket neki is azonnal meg kell tenni. A tanulói baleset veszélyének észlelésekor annak elhárítása érdekében mindenki köteles az azonnali intézkedéseket megtenni, ha erre nincs szükség, akkor a veszélyforrásra a munkavédelmi felelős figyelmét kell felhívni. 13

15 Rendkívüli esemény, bombariadó stb. esetén szükséges teendők Rendkívüli esemény esetén szükséges teendők A bejelentésről az intézmény vezetőjét, távollétében a helyettesét azonnal tájékoztatni kell. Intézkedésére az iskola munkavédelmi felelőse is jogosult. Bombariadó esetén a rendőrséget a 107-es telefonszámon azonnal értesíteni kell. A továbbiakban a riasztás végrehajtása: szaggatott csengetéssel. A Tűzriadó tervben foglaltak szerint az épületet a tanulócsoportoknak, felnőtteknek a legrövidebb időn belül pánikmentesen el kell hagyni. (Tanulócsoportonkénti útvonal) Amíg a rendőrség átvizsgálja az épületet, a tanulókra nevelőik felügyelnek az ÁFÉSZ bolt előtti téren, illetve az óvoda udvarán. 12. Ügyek, amelyekben a szülői szervezetet (közösséget) a szervezeti és működési szabályzat véleményezési, egyetértési joggal ruházza fel A köznevelési törvény rendelkezik a szülők közösségéről. Ennek alapján az intézményben (székhelyen és telephelyen) a szülők meghatározott jogaik érvényesítésére, a kötelességük teljesítése érdekében munkaközösséget hozhatnak létre. Az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata az alábbi jogokat állapítja meg a szülői munkaközösség számára: o Egyetértés a kirándulások megszervezésében, minden anyagi terhet jelentő feladat elhatározásában. o Dönt saját szervezeti és működési rendjéről, képviseletéről (szülői választmány). A szülői szervezet véleményezési jogot gyakorol a Szervezeti és Működési Szabályzatnak: o a gyermek fogadásának o a vezető és a szülők közötti kapcsolattartás o az ünnepélyek rendjét szabályozó részeiben o a munkatervben o a házirend megállapításában 13. A tanulóval szemben lefolytatásra kerülő fegyelmi eljárás részletes szabályai. A fegyelmező intézkedést általában a szaktanár vagy az osztályfőnök, fegyelmi büntetést az intézményvezető és/vagy a tantestület hoz a fegyelmi eljárás során. A fegyelmi eljárás során szülői szervezet kérésére biztosítjuk, hogy az intézményekben fegyelmi eljárás előtt egyeztetés történhessen. Ezen egyeztetés célja a kötelességszegéshez elvezető események feldolgozása, értékelése, ennek alapján a kötelességszegő és a sértett közötti megállapodás létrehozása a sérelem orvoslása érdekében. Az egyeztető eljárásra akkor van lehetőség, ha a sértett gyermek, valamint a kötelességszegő gyermek szülője egyetért. Egyeztető eljárás tagjainak kiválasztási rendje: Az osztályfőnök felkérése az egyeztető csoport tagjainak a megválasztására. Az egyeztető csoport tagjai lehetnek: osztályfőnök, diákönkormányzat képviselője, iskola pedagógusa. 14

16 15 Az egyeztető eljárás tagjainak hatásköre, feladatai: Értesíteni a feleket, a felek szüleit. Minden alkalommal jegyzőkönyv készítése az elhangzottakról. Nyilatkozat, irat, tanúvallomás begyűjtése, szemle, szakértő igénybevétele, ha szükséges. Az eset kivizsgálása, a sértettek meghallgatása. Szóbeli vélemény kifejezése a felek megegyezésének elősegítésére, a béke helyreállítása megtorlás és büntetés nélkül. Egyeztető eljárás működése: A fegyelmi eljárás megindításáról szóló értesítésben a kötelességszegő gyermek szülőjének figyelmét felhívjuk az egyeztető eljárás igénybevételének lehetőségére, feltéve, hogy ehhez a sértett gyermek szülője hozzájárul. A szülő az értesítés kézhezvételétől számított öt tanítási napon belül írásban bejelenti, ha kéri az egyeztető eljárás lefolytatását. A fegyelmi eljárást folytatni kell, ha az egyeztető eljárás lefolytatását nem kérik, továbbá, ha a bejelentés történő megérkezéstől számított tizenöt napon belül az egyeztető eljárás nem vezetett eredményre. Egyeztető eljárás döntési mechanizmusa: Ha kötelességszegő és a sértett az egyeztetési eljárásban megállapodott a sérelem orvoslásában, közös kezdeményezésükre a fegyelmi eljárást a sérelem orvoslásához szükséges időre, de legfeljebb három hónapra fel kell függeszteni. Ha a felfüggesztés ideje alatt a sértett gyermek szülője nem kérte a fegyelmi eljárás folytatását, a fegyelmi eljárást meg kell szüntetni. Ha a sérelem orvoslására kötött írásbeli megállapodásban a felek kikötik, az egyeztető eljárás megállapításait és a megállapodásban foglaltakat a kötelességszegő tanuló osztályközösségében meg lehet vitatni, illetve az iskola közössége előtt nyilvánosságra lehet hozni. A döntés tartalmi, formai szabályai: A döntést írásban kell meghozni, amelynek hitelesítését a bizottság tagjai végzik, és a szülők és a tanulók aláírásával zárják. A döntés része a jegyzőkönyv, amely a kérdés feltárását tartalmazza. A végrehajtás nyomon követését az osztályfőnök végzi, aki egyben köteles visszacsatolást adni a diákönkormányzat-vezető részére az eredményességről. A DÖK vezető ezt féléves és éves beszámolójában ismerteti a tantestülettel (54-től ). 14 Egyéb foglalkozások célja, szervezeti formái, időkeretei. Az iskola a kötelező tanórai foglalkozások mellett a tanulók érdeklődése, igényei, szükségletei szerint egyéb, tanórán kívüli foglalkozásokat szervez. Az iskolában az alábbi egyéb foglalkozási formák létezhetnek: felzárkóztatás, képességkibontakoztató felkészítés, szakkörök, iskolai sportkör, hittan, fejlesztő foglalkozás, napközi ellátás, tanulószoba, cigány kulturális tevékenység, tanulmányi és sportversenyek, kulturális rendezvények, felkészítők. A fenti foglalkozások helyét és időtartamát a helyettes rögzíti a tanórán kívüli órarendben, terembeosztással együtt. Egyéb foglalkozások céljára a évi CXC törvény 6. melléklet CA pontja által engedélyezett finanszírozott heti foglalkozási időkeret áll rendelkezésre. Az egyéb foglalkozások indításáról minden tanév kezdetén a nevelőtestület dönt, a tanulók érdeklődését, igényeit figyelembe véve. 15

17 16 I. Felzárkóztatás, képesség-kibontakoztató felkészítés A felzárkóztatás célja az alapkészségek fejlesztése és a tantervi követelményekhez való felzárkóztatás. Az osztályokban a felzárkóztatás differenciált foglalkoztatással, egyes tanulókra, vagy az egész osztályra kötelező jelleggel tantárgyakban a tanterv által meghatározottak szerint történhet. A felzárkóztatás ingyenes. A képesség-kibontakoztató felkészítés az IPR elemeit tartalmazó, minden tanév elején felülvizsgálatra kerülő Képesség kibontakoztató program alapján történik. A foglalkozások órarendbe illesztett időpontban, illetve órarenden kívül az osztályfőnök javaslatára kötelező jelleggel történnek. II. Szakkör Szakkörüket a tanulói érdeklődéstől függően az iskolai tantárgyfelosztás lehetőségeinek figyelembevételével a munkaközösség vezetők javaslata alapján indítjuk. A szakkörbe való jelentkezéshez szülői hozzájárulás szükséges. A jelentkezés egész évre szól. A szakkörök vezetőit az igazgató bízza meg. A foglalkozások előre meghatározott tematika alapján történnek. A látogatásról szakköri naplót kell vezetni. A szakkörök térítésmentesek. III. Iskolai sportkör A gyermekek mozgásigényének kielégítésére a mozgás, a sport megszerettetését biztosítja. Az iskolai sportköri foglalkozásokat oly módon kell megszervezni, hogy a tanulók részére biztosítva legyen naponta legalább 45 perc időtartamban a testmozgás, sportolás lehetősége. Az iskola a mindennapi testedzést a tornaórai foglalkozások mellett a diáksportkörök működésének támogatásával biztosítja. Az iskola biztosítja, hogy őszi és tavaszi időszakban a sportudvar, téli időszakban a tornaterem, a testnevelő tanár felügyelete mellett a tanulók rendelkezésére álljon naponként 1 órás időtartamban. Az igazgató gondoskodik, hogy az országos, körzeti, helyi, vagy a házi versenyeken győztes, illetve helyezést elérő tanulók eredményes szereplését az egész iskolaközösség megismerje. IV. Hittan A tanulók önkéntesen vehetnek részt hit- és vallásoktatáson. Az intézmény együttműködik a területileg illetékes történelmi egyházakkal. Megfelelő létszámú foglalkozáshoz tantermet biztosít, az intézmény tanítási rendjéhez igazodva. A fiatalok hit- és vallásoktatását az egyházi jogi személy által kijelölt hitoktató végzi V. A napközis és a tanulószobai foglalkozások rendje Az iskola a szülői igények alapján megszervezi a napközis és a tanulószobai foglalkozásokat. A napközis, illetve a tanulószobai foglalkozásokat olyan módon kell megszervezni, hogy a szülők igényei szerint eleget tudjon tenni az iskolai felkészítéssel és a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatoknak. A napközis és a tanulószobai foglalkozásokra való felvételt, valamint a napközis és tanulószobás tanulók házirendjét az iskolai tanulói Házirend tartalmazza. 16

18 17 VI. Cigány kulturális tevékenység Kézműves, néptánc, népzenei foglalkozások, részvétel cigány kulturális rendezvényen, azokra való felkészülés, író-olvasó találkozó stb. 15. A diák önkormányzati szerv, a diákképviselők és az iskolai vezetők közötti kapcsolattartás formája és rendje, a diákönkormányzat működéséhez szükséges feltételek A tanulók, a tanulóközösségek és a diákkörök a tanulók érdekeinek képviseletére diákönkormányzatot hozhatnak létre. A diákönkormányzat tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed a nevelési-oktatási intézmény egészét érintő ügyekben, amelyek megválaszolásában legtöbb tanuló részt vehet, feltéve, hogy ily módon a tanulók több mint 50 %-ának képviselete biztosított. A diákönkormányzat a saját hatáskörébe tartozó döntések meghozatala előtt a nevelőtestület véleményét, illetve SZMSZ.-ének jóváhagyását a diákönkormányzatot segítő tanár közreműködésével az igazgató útján kéri meg. A Köznevelési törvény vonatkozó bekezdéseiben valamint a jogszabályban meghatározott esetekben a diákönkormányzat véleményének megszerzéséről az igazgató gondoskodik az előterjesztés legalább 15 nappal korábban történő átadásával. Az igazgató a véleményeztetésre kerülő anyagok tervezeteinek előkészítésébe a diákönkormányzat képviselőit bevonhatja, tőlük javaslatot kérhet. A diákönkormányzat véleményét a nevelőtestületi értekezleten a diákönkormányzatot segítő tanár képviseli. A nevelőtestület értekezletére a diákképviselő is meghívható. Az iskolai tanulók összességét érintő ügyekben a diákönkormányzat - a segítő tanár támogatásával - az igazgatóhoz fordulhat. A diákönkormányzat véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet, a nevelési-oktatási intézmény működésévelés a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben. Az iskolai diákönkormányzat egyetértési jogot gyakorol a tanulókat érintő kérdésekben: az iskolai házirend elfogadásakor, illetve módosításakor. A diákönkormányzat részére az iskola helyiséget biztosít. Az iskola más helyiségeinek használatához előzetes engedély szükséges. A diákönkormányzat használhatja az iskola épületében lévő telefont, fénymásolót, internet-et valamint az iskola költségvetése terhére bonyolíthatja levelezését. 16. A mindennapi testedzés formái, a sportkör és az iskolavezetés közötti kapcsolattartás formái és rendje Az iskola a mindennapi testedzést a tanórai foglalkozások mellett a diáksportkörök támogatásával biztosítja. Az iskolai sportkör célja, segíteni a mindennapi testedzést, bővíteni a tanulók mozgáslehetőségeit, fejleszteni küzdeni tudásukat, lelki és szellemi teherbírásukat. A sportkör tagjai használhatják a sportkör rendelkezésére álló sportlétesítményeket, eszközöket, felszereléseket. Az iskola biztosítja, hogy őszi és tavaszi időszakban használhatja a sportudvart, a téli időszakban a tornatermet, a testnevelő tanár felügyelete mellett. A tanulók rendelkezésére álljon délutánonként legalább 1 óra időtartamban a testnevelő tanár által összeállított program. 17

19 18 Az iskolában működő DSK kapcsolattartását együttműködési megállapodás rögzíti, melyet minden tanév elején felül kell vizsgálni, és az igényeknek megfelelően módosítani. 17. A szakmai munkaközösségek együttműködése, kapcsolattartásának rendje, részvétele a pedagógusok munkájának segítésében 1. A munkaközösségek célja Az azonos műveltségi területen tevékenykedő pedagógusok a közös minőségi és szakmai munkára, annak tervezésére, szervezésére és ellenőrzésére szakmai munkaközösségeket hoznak létre. A szakmai munkaközösség tagjai közül évenként a munkaközösség saját tevékenységének irányítására, koordinálására munkaközösség-vezetőt választ, akit az intézményvezető bíz meg a feladatok ellátásával. 2. A szakmai munkaközösségek feladatai A munkaközösség tagjai a magas színvonalú munkavégzés érdekében: - fejlesztik a szakterület módszertanát és az oktató munkát - kialakítják az egységes követelményrendszert, felmérik és értékelik a tanulók ismeretszintjét - javaslatot tesznek a speciális irányok megválasztására és a költségvetés szakmai előirányzatainak felhasználására - szervezik a pedagógusok továbbképzését - támogatják a pályakezdő pedagógusok munkáját - összehangolják az egységes szaktárgy intézményi követelmény-rendszert - felmérik és értékelik a tanulók tudásszintjét - összeállítják a vizsgák (osztályozó-, javító-, helyi-, stb.) feladatait és tételsorait - kiírják és lebonyolítják a pályázatokat, a tanulmányi versenyeket az igazgató engedélyével 3. Együttműködés, kapcsolattartás rendje Munkaközösség vezetők tanév elején egyeztetik a munkaterv tervezeteket. A munkatervbe együttes foglalkozásokat is beterveznek. Alkalmanként közös módszertani megbeszéléseket tartanak. Közösen feladatbankot működtetnek, jó gyakorlatok gyűjteményét hozzák létre ezzel is segítve az egyes pedagógusok munkáját. Közös esetmegbeszéléseket tartanak 18. Étkeztetésre vonatkozó szabályok A gyermekek étkeztetését az Önkormányzat Szin Konyha biztosítja. Az étkezés helye az iskola ebédlője. Az étkezési térítési díjakat a Községi Önkormányzat Szin rendeletben állapítja meg. 18

20 Az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok kezelési rendje Az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok kezelési rendje Intézményünk az oktatási ágazat irányítási rendszerével a Közoktatási Információs Rendszer (KIR) révén tartott elektronikus kapcsolatban elektronikusan előállított, hitelesített és tárolt dokumentumrendszert alkalmaz a 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet előírásainak megfelelően. A rendszerben alkalmazott fokozott biztonságú elektronikus aláírást az intézmény vezetője alkalmazhatja a dokumentumok hitelesítésére. Az elektronikus rendszer használata során ki kell nyomtatni és az irattárban kell elhelyezni az alábbi dokumentumok papír alapú másolatát: az intézménytörzsre vonatkozó adatok módosítása, az alkalmazott pedagógusokra, óraadó tanárokra vonatkozó adatbejelentések, a tanulói jogviszonyra vonatkozó bejelentések, az október 1-jei pedagógus és tanulói lista. Az elektronikus úton előállított fent felsorolt nyomtatványokat az intézmény pecsétjével és az intézményvezető aláírásával hitelesített formában kell tárolni. Az egyéb elektronikusan megküldött adatok írásbeli tárolása, hitelesítése nem szükséges. A dokumentumokat a KIR rendszerében, továbbá elektronikus adathordozón lementett formában tároljuk. Az adatokhoz kizárólag az intézményvezető által felhatalmazott személyek férhetnek hozzá. 20. A gyermekek, tanulók egészségét veszélyeztető helyzetek kezelésére irányuló eljárásrendet Az iskolába menő gyerekek státuszvizsgálata alkalmával évenként egy alkalommal a község orvosa megvizsgálja a gyerekeket. A törvény szerint az iskolai tanulóinak egészségügyi ellátása az alábbiak szerint történik: A gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatát a háziorvos, az iskolai fogászati szakrendelést a körzeti fogászati szakrendelő látja el. Tanévenként az iskolaorvos vizsgálatot végez a tanulók között az általa meghatározott témában, amelynek tapasztalatairól szükség szerint tájékoztatja az intézményvezetést. Az egészséges környezet biztosítása érdekében tett javaslataikat az intézmény lehetőségei függvényében megvalósítja. A tanulók rendszeres fogorvosi szűrése területén az alábbiakat biztosítja az intézmény: a tanulóknak biztosítja a lehetőséget, hogy az iskolai fogászati szűrésen évente egy alkalommal megjelenjen. 21. Pedagógiai programról való tájékozódás szabályai a) A szülők az iskola pedagógiai programjáról, az SZMSZ-ról és az iskolai házirendről a következőkben foglaltak szerint kaphatnak tájékoztatást: Az iskolában működő szülői szervezetek a felsorolt szabályzatok tartalmáról, azok érvénybe lépése előtt részletes tájékoztatást kapnak. Az iskola a szülői szervezet tagjainak rendelkezésére bocsátja az említett dokumentumok másolatát legalább 1 héttel a szervezeti gyűlés előtt. Ezért az intézmény vezetője a felelős. A szervezeti gyűlésen mindezekről a szülői szervezet tagjai és az érdeklődő szülők részletes tájékoztatást kapnak az intézmény vezetőitől és a munkaközösségvezetőktől. 19

21 20 Javaslatokat tehetnek, véleményt nyilvánítanak, amit a szabályzatok elkészítéséért felelős személyek a végleges forma kialakításánál figyelembe vesznek. Bármely szülő kérheti az iskola igazgatójától, hogy előre egyeztetett időpontban és meghatározott időtartamra bocsássa rendelkezésére a dokumentumok másolatát. Egy megbeszélt időpontban választ kaphat kérdéseire az iskola igazgatójától. Az intézmény pedagógiai programját, nevelési tervét, szervezeti és működési szabályzatát, valamint a házirendjét az igazgató által hitelesített 1-1 másolati példányban a községi könyvtárban kell elhelyezni, hogy azokat a szülők és a tanulók a könyvtár nyitvatartási idejében bármikor szabadon megtekinthessék. A dokumentumok egy-egy példánya rendelkezésre áll a tanári szobában s. b) A gyermek fejlődéséről, tanulmányi előmeneteléről való tájékoztatás formái: Az osztályfőnökök, szaktanárok és az igazgató minden héten fogadóórát tart. Időpontjáról a szülők az ellenőrző könyvben kapnak tájékoztatást. A szülők a gyermek neveléséhez, fejlesztéséhez tanácsokat kapnak a fogadóórán. Ha kívánják, órát látogathatnak az igazgató és a nevelő engedélyével. Kérdéseivel a tanítóhoz, tanárhoz fordulhat. 20

22 21 III. Záró rendelkezések 1. Jelen szervezeti és működési szabályzat módosítása A Szervezeti és Működési Szabályzatot csak a pedagógus testület által történt elfogadtatással, a jelzett közösségek (az intézmény nevelőtestülete, a diákönkormányzat, az intézményi tanács, szülői szervezet) véleményezési jogának biztosításával lehet módosítani. 2. További rendelkezések Az intézmény eredményes és hatékony működéséhez szükséges további rendelkezéseket önálló szabályzatok tartalmazzák. Ezek a Szervezeti és Működési Szabályzatnak mellékletei, függelékei. 3. A mellékletben található szabályzatok A mellékletben található szabályzatok mint vezetői utasítások jelen SzMSz változtatása nélkül is módosíthatók, amennyiben jogszabályi előírások, belső intézményi megfontolások, vagy az iskola felelős vezetőjének megítélése ezt szükségessé teszi, azonban azon szabályzatok, amelyek igénylik a pedagógustestület véleményét, vagy pedagógiailag érintik a gyerekeket, továbbá a dolgozók munka-, életkörülményeire hatással lehetnek, csak a tantestület illetve alkalmazotti kör jóváhagyásával módosíthatók. 4. Az SZMSZ hatálya Jelen szabályzat hatályba lépésével e szabályzat vonatkozik az intézmény valamennyi dolgozójára és tanulójára. 5. Az SZMSZ-t a nevelőtestület a én tartott ülésén jóváhagyta. Szin, március 27. Timkó Bálint intézményvezető 21

23 22 MELLÉKLETEK JEGYZÉKE 1 sz. melléklet Szervezeti vázrajz Igazgató Igazgatóhelyettes Alsós munkaközösség vezető Technikai dolgozók Felsős munkaközösség vezető Tanítók szaktanárok 22

24 23 2. sz melléklet: Munkaköri leírás minták A munkakör célja: A tanító munkaköri leírása Az iskoláztatás kezdő szakaszában a gyerekek iskolai életre szocializálása, kötelességtudatuk és feladattartásuk kialakítása, alapkészségek fejlesztése. Az egészséges életmódnak megfelelő szokások, követelmények megismertetése, gyakoroltatása a gyerekekkel. A tanulók - életkornak megfelelő - fejlesztő foglalkoztatása a NAT követelményeinek, a kerettantervnek és az iskola pedagógiai programjának szellemében. Alapvető felelősségek és feladatok: -A tanító felelős a rábízott gyerekek tanulmányi és erkölcsi fejlődésért, jogait és kötelességeit a Közoktatási törvény 19. -a tartalmazza, de kötelezőek rá nézve is a Közoktatási törvény végrehajtási rendeletei, az intézmény pedagógiai programja és belső szabályzatai. - -Osztálytanítóként osztályában minden tantárgyat ő tanít. -Törvény adta jogánál fogva a tanításhoz maga választhatja meg a felhasználni kívánt taneszközöket és módszereket. Választásánál azonban tekintettel kell lennie arra, hogy munkájával a tantestület által kialakított pedagógiai koncepciót szolgálja.ennek érdekében konzultál a szakmai munkaközösség vezetőjével is. - A felelős taneszköz és módszerválasztás feltétele, hogy a tanító megismerje a rendelkezésre álló tanítási programokat és eszközöket, folyamatos önképzéssel kell tájékozódnia az új szakmai törekvésekről. -Tanóráira és tanórán kívül foglalkozásaira rendszeresen felkészül, nagy gondot fordít a gyerekek életkori sajátosságainak megfelelő fejlesztő foglalkoztatásra, a rendelkezésre álló idő optimális kihasználására. -Tanórái munkáját a gyerekek adottságainak, haladási tempójának megfelelően differenciáltan szervezi. A lemaradó tanulók számára felzárkóztató foglalkozásokat szervez, egyéni segítségnyújtással biztosítja továbbhaladásukat. Szükség esetén időben szakértői bizottsági vizsgálatot kezdeményez annak érdekében, hogy minden tanuló képességeinek megfelelő intézményben folytathassa tanulmányait. Gondot fordít a tehetséges tanulók megfelelő foglalkoztatására is, amit a tanórai differenciáláson kívül szakkörbe való javaslat, tanulmányi versenyekre való felkészítés formájában is megtehet. -Gondoskodik arról, hogy minden tanuló - ha különböző ütemben is - megszerezze a NAT és a Kerettanterv követelményeiben meghatározott alapkészségeket, a képességeinek megfelelő ismereteket. -A tanító a tanórai és a tanórán kívül szervezett foglalkozásokon a felügyeletére bízott tanulókat semmilyen indokkal nem hagyhatja magukra, különös tekintettel a balesetveszélyes foglalkozásokra (pl.: testnevelés, technika, rajz). - A gyerekek tanulmányi fejlődését egyéni foglalkoztatással, sokoldalú szemléltetéssel szolgálja. Maga gondoskodik az általa használt szemléltető és technikai eszközök helyes tárolásáról, épségüknek megőrzéséről. 23

Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola

Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola A mecseknádasdi Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Program 2015 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Iktatószám: 2013-27/266. Komáromi Jókai Mór Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Szabóné dr. Mühlenkampf Erika igazgató Komárom, 2013. szeptember 10. Érvényes: 2013. szeptember 17-től

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 3 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) CÉLJA, JOGI ALAPJA ÉS HATÁLYA... 3 2. AZ INTÉZMÉNY JELLEMZŐI, JOGÁLLÁSA...

Részletesebben

Perczel Mór Tagiskolája

Perczel Mór Tagiskolája KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Perczel Mór Tagiskolája SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM 031914 2013 Tartalomjegyzék 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat jogi szabályozása...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI Nyíregyházi Művészeti Szakközépiskola 4400 Nyíregyháza, Búza u. 1-3. Telefon / Fax:42/512-330 E-mail: s.muveszeti@chello.hu Weblap: www.muveszeti-nyh.sulinet.hu és www.muveszetinyh.hu OM azonosító: 033687

Részletesebben

Györffy István Katolikus Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata. Fenntartó által jóváhagyva: a számú határozat alapján

Györffy István Katolikus Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata. Fenntartó által jóváhagyva: a számú határozat alapján Györffy István Katolikus Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2015 Fenntartó által jóváhagyva: a számú határozat alapján Tartalomjegyzék 1. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI... 4 1.1.

Részletesebben

Földváry Miklós Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti Működési Szabályzat

Földváry Miklós Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti Működési Szabályzat Földváry Miklós AMI 2711.Tápiószentmárton, Kossuth Lajos út. 11. Tel : (29)423-490 Földváry Miklós Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti Működési Szabályzat Alkalmazotti közösség jóváhagyta: A fenntartóhoz

Részletesebben

A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015.

A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 6 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 1.1 A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) célja,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat 1 Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola OM: 031090 KLIK szervezeti kód: 082046 4030 Debrecen, Szabó Kálmán u. 3-5. Szervezeti és Működési Szabályzat 2015 2 Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola 4030

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola 6088 Apostag, Hunyadi u. 9-11. Tel.: 78/428-077 Apostag, 2013. március 30. Jóváhagyta: Dudla Erzsébet intézményvezető Tartalom 1 ÁLTALÁNOS

Részletesebben

APAGYI ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA

APAGYI ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA APAGYI ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA 4553 Apagy, Béke u. 2.. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM: 033559. 1 TARTALOM 1. A működés rendje, ezen belül a gyermekeknek, a tanulóknak, az alkalmazottaknak

Részletesebben

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... Dankó Pista Egységes Óvoda-Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium, Kollégium és AMI 4235 Biri, Mező Imre út 21., OM szám: 200446 E-mail: info@dankop.hu, Tel/Fax: 42/263-137, www.dankop.hu

Részletesebben

1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA

1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA í é á ü í ó á í ó ő á ó á ö ó é ő 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA A szervezeti és működési szabályzat határozza meg a Bíborvég

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 6041 Kerekegyháza Szent István tér 6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2008. TARTALOMJEGYZÉK A Szervezeti és Működési Szabályzat célja

Részletesebben

A BÁRCZI GÉZA ÁLTALÁNOS

A BÁRCZI GÉZA ÁLTALÁNOS Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat B á r c z i G é z a Á l t a l á n o s I s k o l a 1039 Budapest, Bárczi Géza u. 2. 243-1509 453-2039 Ema il: ba rcz i-a@kszk i.ob uda.h u Honlap unk: www.bar czigai.s ulinet.hu

Részletesebben

BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA... 4 1.2

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 33. Szervezeti és működési szabályzat A Dunaharaszti Hunyadi János Német Nemzetiségi Általános Iskola SzMSz-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 4 1.2 A szervezeti és működési szabályzat elfogadása,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Bocskai István Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola, Kollégium és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 4110 Biharkeresztes, Hősök tere 15. Tel.: (54) 430-038.; Tel/fax: (54) 541-010 e-mail:

Részletesebben

Tapolcai Kertvárosi Óvoda 8300 Tapolca, Darányi u. 4. OM azonosító: 201169 TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Tapolcai Kertvárosi Óvoda 8300 Tapolca, Darányi u. 4. OM azonosító: 201169 TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tapolcai Kertvárosi Óvoda 8300 Tapolca, Darányi u. 4. OM azonosító: 201169 TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A Szervezeti

Részletesebben

T A R T A L O M J E G Y Z É K

T A R T A L O M J E G Y Z É K R IMÓCI S ZE N T I S T VÁN Á LTALÁNOS I S KOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM A Z O N O S Í T Ó: 032248 TARTALOMJEGYZÉ K I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA....

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Dankó Pista Egységes Óvoda-Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium 4235 Biri, Mező Imre út 21. E-mail: info@dankop.hu, Tel/Fax: 42/263-137 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

Návay Lajos Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015.

Návay Lajos Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. T A R T A L O M J E G Y Z É K I. A működés rendje, nyitva tartás... 3 I.1 Nyitva tartás, ügyelet, munkarend...3 I.2 A belépés és benntartózkodás rendje, a pedagógiai

Részletesebben

HUNYADI JÁNOS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA

HUNYADI JÁNOS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA HUNYADI JÁNOS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA (5561 Békésszentandrás, Bethlen G. u. 19.) OM: 201738 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető... 5 1.1. Jogszabályi háttér...5 1.2.

Részletesebben

AZ OROSZLÁNYI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA

AZ OROSZLÁNYI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA AZ OROSZLÁNYI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ) Érvényes 2013. augusztus 1-től. 2 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ... 5 1.A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ)

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Százhalombattai Széchenyi István Szakközépiskola és Gimnázium

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Százhalombattai Széchenyi István Szakközépiskola és Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Százhalombattai Széchenyi István Szakközépiskola és Gimnázium (2440 Százhalombatta, Iskola utca 3.) 1/80 A SZÁZHALOMBATTAI SZÉCHENYI ISTVÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

Részletesebben

PUSZTADOBOSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

PUSZTADOBOSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 0 PUSZTADOBOSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015 Tartalomjegyzék A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya... 4 Az intézmény általános jellemzői...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MECSEKALJAI ISKOLA TESTNEVELÉSI ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A Mecsekaljai Iskola Testnevelési Általános és Középiskolája Szervezeti és Működési Szabályzatát Pécs Megyei

Részletesebben

Somssich Imre Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Készült: 2013.11.20.

Somssich Imre Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Készült: 2013.11.20. Somssich Imre Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készült: 2013.11.20. 1 Tartalomjegyzék I. A szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései, a szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

SZENT JÁNOS KATOLIKUS ÓVODA, EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZENT JÁNOS KATOLIKUS ÓVODA, EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZENT JÁNOS KATOLIKUS ÓVODA, EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EGYEK 2015 TARTALOMJEGYZÉK Tartalom Bevezetés... 5 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...

Részletesebben

A szervezeti és működési szabályzat tartalma, szabályozási köre [a közoktatási törvény 40. (1) bekezdéséhez és az R. 4. (1) bekezdésének r) pontjához]

A szervezeti és működési szabályzat tartalma, szabályozási köre [a közoktatási törvény 40. (1) bekezdéséhez és az R. 4. (1) bekezdésének r) pontjához] A szervezeti és működési szabályzat tartalma, szabályozási köre [a közoktatási törvény 40. (1) bekezdéséhez és az R. 4. (1) bekezdésének r) pontjához] 1. A szervezeti és működési szabályzat az intézmény

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A PESTÚJHELYI ÁLTALÁNOS ISKOLA RÉSZÉRE Budapest, 2013. március 27. 1 A Pestújhelyi Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata az alábbi jogszabályok figyelembe

Részletesebben

A Szolnok Városi Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szolnok Városi Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata A Szolnok Városi Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. október Tartalomjegyzék I. A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya II. III. IV. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti

Részletesebben

Sárbogárdi Zengő Óvoda. Szervezeti és Működési. Készítette: Huszárné Kovács Márta

Sárbogárdi Zengő Óvoda. Szervezeti és Működési. Készítette: Huszárné Kovács Márta Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 Készítette: Huszárné Kovács Márta 1 S zerveze ti és működési szabályzat TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés...3 II. Intézményi alapadatok...6 III. A működés rendje...8 IV.

Részletesebben

Landorhegyi Általános Iskola, Sportiskola

Landorhegyi Általános Iskola, Sportiskola A zalaegerszegi Landorhegyi Általános Iskola, Sportiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 Tartalomjegyzék Törvényi háttér (törvények, rendeletek)... 5 1. Az intézmény alapító okirata, feladatai...

Részletesebben

GYÁLI TULIPÁN ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

GYÁLI TULIPÁN ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Határozati szám: 3/2015 Iktató szám: 518/2015. GYÁLI TULIPÁN ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tartalomjegyzék 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. 1. Célja, tartalma 4 I. 2. Jogszabályi háttér 4 I.

Részletesebben

A Székesfehérvári Vörösmarty Mihály Általános Iskola szervezeti és működési szabályzata

A Székesfehérvári Vörösmarty Mihály Általános Iskola szervezeti és működési szabályzata A Székesfehérvári Vörösmarty Mihály Általános Iskola szervezeti és működési szabályzata 2013 1. A szervezeti és működési szabályzat hatálya a. Jelen szervezeti és működési szabályzat kiterjed az iskolában

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Terézvárosi Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola 1064 Budapest VI. Szondi utca 41. Tel: 06 1 332 5771, 06 1 413 2770 Fax: 06 1 332 1362 Honlap

Részletesebben

SZMSZ Ágasegyháza-Orgovány Általános Iskola és Alapfokú Művészeti iskola 2013.

SZMSZ Ágasegyháza-Orgovány Általános Iskola és Alapfokú Művészeti iskola 2013. SZMSZ Ágasegyháza-Orgovány Általános Iskola és Alapfokú Művészeti iskola 2013. 0 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 3

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. III. Az Oladi ÁMK Teleki Blanka Középiskolája és Szakiskolája Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzat. III. Az Oladi ÁMK Teleki Blanka Középiskolája és Szakiskolája Szervezeti és Működési Szabályzata Szervezeti és Működési Szabályzat Oladi Általános Művelődési Központ OM azonosító: 200897 III. Az Oladi ÁMK Teleki Blanka Középiskolája és Szakiskolája Szervezeti és Működési Szabályzata Szombathely 2011.

Részletesebben

KISKUNFÉLEGYHÁZI MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KISKUNFÉLEGYHÁZI MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és Működési Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium Kiskunfélegyháza Oskola

Részletesebben

MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM 2014.

MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM 2014. MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM 2014. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A pedagógiai programban megfogalmazott célok elérését, illetve a nevelő-oktató munka eredményes megvalósulását segítő iskolai szervezet, valamint

Részletesebben

A Orczy Anna Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat 2015.09.01.

A Orczy Anna Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat 2015.09.01. A Orczy Anna Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 2015.09.01. 1. Az intézmény... 5 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya... 5 1.1.1 A Szervezeti és

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZABADKÍGYÓSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZABADKÍGYÓSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZABADKÍGYÓSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések 5 1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja 5 2.Az alkalmazottak köre,

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 2014. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szervezeti és működési szabályzat A Hajdúdorogi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola SzMSz-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső

Részletesebben

Kossuth Lajos Általános Iskola 3441 Mezőkeresztes Összekötő út 28 Telefon: 06-49-530-008, Fax: 06-49-530-009 Email: suli2319@miskolc.sulinet.

Kossuth Lajos Általános Iskola 3441 Mezőkeresztes Összekötő út 28 Telefon: 06-49-530-008, Fax: 06-49-530-009 Email: suli2319@miskolc.sulinet. Kossuth Lajos Általános Iskola 3441 Mezőkeresztes Összekötő út 28 Telefon: 06-49-530-008, Fax: 06-49-530-009 Email: suli2319@miskolc.sulinet.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Mezőkeresztes, 2011. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Az intézmény adatai... 5 1.1. Az iskola neve... 5 1.2. Az iskola székhelye... 5 1.3. Az iskola OM azonosítója... 5 1.4. Az intézmény jogszabályban

Részletesebben

MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM 2015.

MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM 2015. MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM 2015. A Móri Táncsics Mihály Gimnázium/Táncsics-Mihály-Gymnasium Moor SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK ELFOGADÁSA ÉS JÓVÁHAGYÁSA A Móri Táncsics Mihály Gimnázium/ Táncsics-Mihály-Gymnasium

Részletesebben

PÓKASZEPETKI FESTETICS KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA SZMSZ. Igazgató

PÓKASZEPETKI FESTETICS KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA SZMSZ. Igazgató PÓKASZEPETKI FESTETICS KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Kovács Árpádné Igazgató 1 Az alábbi Szervezeti és Működési Szabályzatot a Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános

Részletesebben

NYERGESÚJFALUI NAPSUGÁR ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

NYERGESÚJFALUI NAPSUGÁR ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA NYERGESÚJFALUI NAPSUGÁR ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Érvényes: Rábl Krisztina 2015. szeptember 01-től 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1.Az alaptevékenységre vonatkozó jogszabályok

Részletesebben

Szervezeti Működési Szabályzat

Szervezeti Működési Szabályzat Szervezeti Működési Szabályzat Készült a Kenderföld-Somági Általános Iskola részére Hatályos: 2013. szeptember 1-jétől 1 I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 4 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

A SZÉKESFEHÉRVÁRI BELVÁROSI BRUNSZVIK TERÉZ ÓVODA ÉS A TULIPÁNOS TAGÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZÉKESFEHÉRVÁRI BELVÁROSI BRUNSZVIK TERÉZ ÓVODA ÉS A TULIPÁNOS TAGÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZÉKESFEHÉRVÁRI BELVÁROSI BRUNSZVIK TERÉZ ÓVODA ÉS A TULIPÁNOS TAGÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatálya kiterjed: A Belvárosi Brunszvik Teréz Óvoda minden dolgozójára, a megbízott vagy együttműködő

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SIMÁNDY JÓZSEF SPORTISKOLAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. Web: simandy.kistarcsa.hu E-mail: info@simandyaltiskola.hu Tartalom 1. Általános rendelkezések...

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Általános rendelkezések A Szervezeti és Működési Szabályzat személyi és időbeli hatálya A Szervezeti és Működési Szabályzat, a mellékletét képező egyéb belső szabályzatok, igazgatói utasítások betartása

Részletesebben

Ybl Miklós Középiskola Szervezeti és Működési Szabályzata

Ybl Miklós Középiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Ybl Miklós Középiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Érvényes: 2010. szeptember 1-től Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2015. 0 Hatálya kiterjed: A Lakhegy Erdőszéli Óvoda minden dolgozójára, a megbízott vagy együttműködő partnereire. Bevezető Az intézmény a jogszabályi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest XIII. Kerületi Pannónia Német Nemzetiségi Kétnyelvű és Angol Nyelvet Oktató Általános Iskola 1133 Budapest Tutaj u. 7-11. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2015. március 31. Varga Márta

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Borzavári Manókert Óvoda 8428 Borzavár, Hóvirág u. 8. Tel.:88/468-021 Szervezeti és Működési Szabályzat Intézmény OM - azonosítója: 036973 Készítette: A nevelőtestület Legitimációs eljárás - Az érvényességet

Részletesebben

5310 Kisújszállás, Arany János utca 1/A 59/321-329 OM azonosító: 201732 www.illessy.sulinet.hu

5310 Kisújszállás, Arany János utca 1/A 59/321-329 OM azonosító: 201732 www.illessy.sulinet.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. április 5310 Kisújszállás, Arany János utca 1/A 59/321-329 OM azonosító: 201732 www.illessy.sulinet.hu Tartalom 1. Bevezető... 5 1.1. A működés szabályozásához alkalmazott

Részletesebben

A Danubia Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2013. április 1.

A Danubia Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2013. április 1. A Danubia Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. április 1. 1 A Danubia Alapfokú Művészeti Iskola nevelőtestülete a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. -ában valamint

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ujhelyi Imre Általános Iskola Mosonmagyaróvár, 2015. szeptember 30. Tartalom 1. A szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései, a szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest IX. tankerület Telepy Károly Testnevelési Általános Iskola és Gimnázium 1096 Budapest, Telepy u. 17. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ez a szervezeti és működési szabályzat (a továbbiakban: SzMSz)

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862

DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 2013 1 A Szervezeti és Működés Szabályzat tartalomjegyzéke Bevezetés 3 1.Az SZMSZ célja, tartalma 3 2.Jogszabályi

Részletesebben

Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Középiskolája. Szervezeti és működési szabályzat 2015.

Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Középiskolája. Szervezeti és működési szabályzat 2015. Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Középiskolája Szervezeti és működési szabályzat 2015. Tartalomjegyzék PREAMBULUM... 4 KÜLDETÉSNYILATKOZAT... 5 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

A BARTÓK BÉLA ZENEISKOLA Alapfokú Művészeti Iskola SZOMBATHELY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.

A BARTÓK BÉLA ZENEISKOLA Alapfokú Művészeti Iskola SZOMBATHELY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. A BARTÓK BÉLA ZENEISKOLA Alapfokú Művészeti Iskola SZOMBATHELY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. 1 Bevezető rész 3 Az intézmény jogállása, gazdálkodása, tevékenysége 4 Az iskola vezetése, hatáskörök

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzata

Szervezeti és működési szabályzata Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és működési szabályzata Újszász, 2013. szeptember 30. Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 4 2. Az intézmény általános jellemzői és általános rendelkezései... 4 2.1.

Részletesebben

ZENGŐ ÓVODA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ZENGŐ ÓVODA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ZENGŐ ÓVODA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...4 1.1 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ JOGSZABÁLYOK...4 1.2 A SZERVEZETI

Részletesebben

BAJZA UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 034895. Szervezeti és Működési Szabályzat BUDAPEST 2013.

BAJZA UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 034895. Szervezeti és Működési Szabályzat BUDAPEST 2013. BAJZA UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 034895 Szervezeti és Működési Szabályzat BUDAPEST 2013. Tartalomjegyzék I. Bevezető 4. oldal II. Az intézmény általános jellemzői II./1. A közoktatási intézmény jellemzői

Részletesebben

KINCSEM ÓVODA OM AZONOSÍTÓ: 032821

KINCSEM ÓVODA OM AZONOSÍTÓ: 032821 KINCSEM ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM AZONOSÍTÓ: 032821 Készítette: Szőke Zsófia óvodavezető 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1 I. Általános szabályozási felhatalmazás 3. II. Az intézmény általános

Részletesebben

Hőgyészi Somvirág Óvoda 7191 Hőgyész, Fő u. 27. Szervezeti és Működési Szabályzat

Hőgyészi Somvirág Óvoda 7191 Hőgyész, Fő u. 27. Szervezeti és Működési Szabályzat Hőgyészi Somvirág Óvoda 7191 Hőgyész, Fő u. 27 Szervezeti és Működési Szabályzat Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 3 1.. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) CÉLJA, JOGI ALAPJA

Részletesebben

Intézmény neve: Óvoda. Mesevirág- Gyermekvilág. Szabályzat típusa:

Intézmény neve: Óvoda. Mesevirág- Gyermekvilág. Szabályzat típusa: Intézmény neve: Mesevirág-Gyermekvilág Óvoda Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési szabályzat- a dőlt betűs módosításokkal egységes szerkezetben Intézmény székhelye, címe: 2000 Szentendre, Rózsa

Részletesebben

A SZÉKESFEHÉRVÁRI VÁCI MIHÁLY IPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZÉKESFEHÉRVÁRI VÁCI MIHÁLY IPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZÉKESFEHÉRVÁRI VÁCI MIHÁLY IPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. március 27. Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 4 1. Általános rendelkezések... 4 1.1 Az SZMSZ célja...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2009. 1 TARTALOMJEGYZÉK Az intézmény működési rendje... 8 A tanév helyi rendje... 8 A tanítási napok rendje... 10 Az intézmény vezetése, a nevelőtestület és a szakmai

Részletesebben

A VAS- ÉS VILLAMOSIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A VAS- ÉS VILLAMOSIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A VAS- ÉS VILLAMOSIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOM I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK II. RÉSZ AZ ISKOLA VEZETÉSI SZERKEZETE, A VEZETŐK KÖZÖTTI FELA- DATMEGOSZTÁS,

Részletesebben

KÓSA GYÖRGY VÁROSI ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI- ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KÓSA GYÖRGY VÁROSI ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI- ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KÓSA GYÖRGY VÁROSI ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI- ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 2 Tartalomjegyzék I. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja és hatálya... 3 II. Az intézmény jellemzői,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 5300 Karcag, Kálvin u. 2. : 59/503 206 Fax: 59/400 577 E-mail: anna.ilona@freemail.hu OM azonosító: 035861 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 TARTALOMJEGYZÉK A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK SZERVEZETI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 33 2013. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 8314 Vonyarcvashegy, Fő út 84/1. Tel: 83-348-018 Mail: iskola@eotvosvonyarc.sulinet.hu 0 Tartalomjegyzék 1 Általános rendelkezések ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

FÓ TI Ó KUMENIKUS Á LTÁLÁ NÓS ISKÓLÁ E S GIMNÁ ZIUM

FÓ TI Ó KUMENIKUS Á LTÁLÁ NÓS ISKÓLÁ E S GIMNÁ ZIUM FÓ TI Ó KUMENIKUS Á LTÁLÁ NÓS ISKÓLÁ E S GIMNÁ ZIUM 2151 Fót, Vörösmarty u.4. OM azonosító: 032353 Szervezeti e s Mű kö de si Szaba lyzata 1. oldal 2. oldal Tartalömjegyze k Tartalom 1. Általános rendelkezések...

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...2 II. Az iskola szervezeti rendszere, irányítása...8 1. Az intézmény vezetője...8 2.

TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...2 II. Az iskola szervezeti rendszere, irányítása...8 1. Az intézmény vezetője...8 2. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...2 II. Az iskola szervezeti rendszere, irányítása...8 1. Az intézmény vezetője....8 2. Az igazgatóhelyettes...8 4. Gazdasági ügyintéző...8 6. Az iskola vezetősége:...9

Részletesebben

Budapest XX. Kerületi Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.

Budapest XX. Kerületi Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. Lajtha László Alapfokú László Lajtha School of Művészeti Iskola Elementary Arts H-1204 Budapest Ady Endre u.98. Ady Endre u.98. Budapest H-1204 Tel. / Fax: 06-1-285-3420 Tel. / Fax: (+36)1-285-3420 Budapest

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM: 201529 Cserhátsurány, Szabadság út 28. 2013. Készítette: Bóta Bernadett igazgató Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK, AZ INTÉZMÉNY ADATAI...4 1. A szabályzat

Részletesebben

S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T. Kós Károly Alapfokú Művészeti Iskola

S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T. Kós Károly Alapfokú Művészeti Iskola S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T Kós Károly Alapfokú Művészeti Iskola 2 0 1 3. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető rész... 4 A szervezeti és működési szabályzat tartalma, szabályozási

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Debreceni Tankerülete 082064 Szilágyi Dániel Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola, Szakiskola 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

Szegedi Zrínyi Ilona Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat

Szegedi Zrínyi Ilona Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat Szegedi Zrínyi Ilona Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat Szeged, 2014. szeptember 01. Jóváhagyta:. Doroginé Bíró Irén intézményvezető, főtanácsos . Tartalom 1 A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szentpétery Zsigmond Általános Iskola OM azonosító: 033526 4563 Rohod, Jókai utca 6. Telefon:/fax: 44/584-008 E-mail: rohodiiskola@freemail.hu SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Rohod, 2014. november 25. Dobos

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Pitypang Sport Óvoda 2092 Budakeszi, Zichy Péter u. 31. Tel. /fax: 06-23/ 451-505 E-mail: postmaster@pitypangovi.t-online.hu OM 032936 Szervezeti és Működési Szabályzata Budakeszi, 2015. február 12. 0

Részletesebben

Csontváry Általános- és Alapfokú Művészeti Iskola 8308 Zalahaláp Iskola utca 3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

Csontváry Általános- és Alapfokú Művészeti Iskola 8308 Zalahaláp Iskola utca 3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Csontváry Általános- és Alapfokú Művészeti Iskola 8308 Zalahaláp Iskola utca 3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. - 2 - Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 4 1. A SZERVEZETI ÉS

Részletesebben

Napköziotthonos Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Napköziotthonos Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napköziotthonos Óvoda 3044 Szirák Róth Johanna út 1. Tel.: 32/485-035 email: szirakovi @citromail.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szirák, 2013. március 4. Készítette: Bajnócziné Bognár Erika Óvodavezető

Részletesebben

AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA. Szervezeti és működési szabályzat 2013.

AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA. Szervezeti és működési szabályzat 2013. AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA Szervezeti és működési szabályzat 2013. 0 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 3

Részletesebben

SZIGLIGETI KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZIGLIGETI KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZIGLIGETI KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szervezeti és működési szabályzat I. Általános rendelkezések 1. A Szigligeti Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda

Részletesebben

Kispesti Napraforgó Óvoda 1194 Budapest, Karinthy Frigyes u. 6. Tel.: 2824526 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Kispesti Napraforgó Óvoda 1194 Budapest, Karinthy Frigyes u. 6. Tel.: 2824526 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Kispesti Napraforgó Óvoda 1194 Budapest, Karinthy Frigyes u. 6. Tel.: 2824526 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 034696.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Iktatószám: 159/2013. Az Egressy Béni Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Egressy Béni Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola Komárom, 2900 Klapka György. út 54. 1 A 2011.

Részletesebben

Gazdag Erzsi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata

Gazdag Erzsi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Gazdag Erzsi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Szombathely, 2015. 01. 05. Készítette: Molnár Anikó óvodavezető Elfogadta: Nevelőtestület - 1 - TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK II. AZ INTÉZMÉNY

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tulipán ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Kápolnásiné Sági Andrea óvodavezető 2009. 2 Tartalomjegyzék 1. RÉSZ 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, hatálya 4. 1.1. Törvényi

Részletesebben

Petőfi Sándor Általános Iskola. Komárom. Szervezeti és Működési Szabályzat

Petőfi Sándor Általános Iskola. Komárom. Szervezeti és Működési Szabályzat Komárom Jóváhagyta: Komárom, 2013. Szabó Tamásné igazgató 1. TARTALOMJEGYZÉK 1. TARTALOMJEGYZÉK... 1 2. Általános rendelkezések... 5 2.1. A szervezeti működési szabályzat célja, tartalma, jogszabályi alapja...

Részletesebben

5525 Füzesgyarmat. Széchenyi u. 8. Önkormányzata. Károlyi Zsigmondné 2013.

5525 Füzesgyarmat. Széchenyi u. 8. Önkormányzata. Károlyi Zsigmondné 2013. Intézmény neve: LURKÓFALVA Óvoda Füzesgyarmat Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési Szabályzat Intézmény székhelye, címe: 5525 Füzesgyarmat Széchenyi u. 8. Intézmény OM-azonosítója: 201933 Intézmény

Részletesebben

A A GYŐRI NÁDORVÁROSI ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A A GYŐRI NÁDORVÁROSI ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A A GYŐRI NÁDORVÁROSI ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 202991 Szervezeti egységkód: 074077 Cím: 9024 Győr, Kálvária utca 20. E-mail cím: nador@nvarosi-gyor.sulinet.hu

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT VÁCSZENTLÁSZLÓI SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA VÁCSZENTLÁSZLÓ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Pető Vilmosné Vácszentlászló, 2014 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1./ A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Körösladányi ÁMK Zöldág Napköziotthonos Óvodája SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Körösladány, 2013. szeptember 01. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája 5516 Körösladány,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata 2013.

Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. Lábodi Csicsergő Óvoda 7551 Lábod, Vasút u. 7. Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. Intézmény OM - azonosítója: 202217 Készítette: Vida Tünde óvodavezető Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló

Részletesebben