SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT"

Átírás

1 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 8314 Vonyarcvashegy, Fő út 84/1. Tel: Mail: 0

2 Tartalomjegyzék 1 Általános rendelkezések A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A szervezeti és működési szabályzat nyilvánossága Az intézmény szakmai alapdokumentuma A működés rendje Iskolai foglalkozások Egyéb használat A tanulók intézményben tartózkodásának rendje Az alkalmazottak intézményben tartózkodásának rendje A vezetők intézményben való benntartózkodásának rendje A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje Az intézménnyel jogviszonyban nem állók belépése, benntartózkodása A tagintézménnyel való kapcsolattartás rendje Szervezeti felépítés Az intézmény vezetője Az intézmény vezetősége Az intézmény szervezeti felépítése Szervezeti egységek Kapcsolattartás rendje, formája Vezetők közötti feladatmegosztás A kiadmányozás és a képviselet szabályai Az intézmény bélyegzőinek lenyomata Helyettesítés rendje Intézményvezető helyettesítése Igazgatóhelyettes helyettesítése Tagintézmény-vezető helyettesítése Vezetők és az intézményi tanács, szülői szervezet közötti kapcsolattartás formája, rendje Nevelőtestületi feladatok átruházása, az ellátással megbízottak beszámolása Külső kapcsolatok Szakmai szervezetek Intézmények, társadalmi szervezetek Ünnepélyek, megemlékezések, hagyományok ápolása

3 11.1 Az intézményi hagyományok, ápolásukkal kapcsolatos feladatok Székhelyiskola hagyományai dr. Nagy Endre Tagiskola hagyományai Szakmai munkaközösségek Együttműködés Kapcsolattartás rendje A pedagógusok munkájának segítése Rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje Intézményi védő, óvó előírások Rendkívüli esemény esetén szükséges teendők A rendkívüli esemény Épület kiürítése Tájékoztatás a pedagógiai programról Szülői szervezet véleményezési jogai Tanulóval szembeni fegyelmi eljárás A fegyelmi eljárást megelőző egyeztető eljárás szabályai A fegyelmi eljárás szabályai Az elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványok hitelesítésének rendje Az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok kezelési rendje Feladat- és hatáskörök Az intézményvezető feladat-és hatásköréből leadott feladat- és hatáskörök Munkaköri leírás-minták Egyéb foglalkozások Célja Szervezeti formái Időkeretei Diákönkormányzat A Diákönkormányzat és a vezetők közötti kapcsolattartás formái, rendje A működéshez szükséges feltételek Az iskolai sportkör és a vezetők közötti kapcsolattartás formái, rendje A könyvtár szervezeti és működési szabályzata A könyvtár működésének célja, a működés feltételei Iskolai könyvtárunk alapfeladatai és kiegészítő feladatai

4 25.3 Az iskolai tankönyvellátás megszervezésével kapcsolatos feladatok A könyvtár működésével kapcsolatos szabályok sz. melléklet az iskolai könyvtár SzMSz-éhez sz. melléklet az iskolai könyvtár SzMSz-éhez sz. melléklet az iskolai könyvtár SzMSz-éhez sz. melléklet az iskolai könyvtár SzMSz-éhez sz. melléklet az iskolai könyvtár SzMSz-éhez A szülőkre, az intézménnyel jogviszonyban nem állókra vonatkozó szabályok Záró rendelkezések Nyilatkozatok Elfogadás Módosítás

5 1 Általános rendelkezések 1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A köznevelési intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a szervezeti és működési szabályzat határozza meg. Megalkotása a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 25. -ában foglalt felhatalmazás alapján történik. A szervezeti és működési szabályzat határozza meg a köznevelési intézmény szervezeti felépítését, továbbá a működésre vonatkozó mindazon rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe. A szervezeti és működési szabályzat a kialakított cél- és feladatrendszerek, tevékenység-csoportok és folyamatok összehangolt működését, racionális és hatékony kapcsolati rendszerét tartalmazza. A szervezeti és működési szabályzat létrehozásának jogszabályi alapjai az alábbi törvények, kormányrendeletek és miniszteri rendeletek: évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (Nkt.) évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról (Kjt.) évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról (KjtVhr.) 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról (NktVhr.) 26/1997. (IX.3.) NM-rendelet iskola-egészségügyi ellátásról 1.2 A szervezeti és működési szabályzat nyilvánossága Jelen szervezeti és működési szabályzatot a tanulók, szüleik, a munkavállalók és más érdeklődők megtekinthetik az igazgatói irodában, illetve a tagintézmény-vezetői irodában munkaidőben, továbbá az intézmény honlapján. A szervezeti és működési szabályzat és mellékleteinek betartása az intézmény valamennyi munkavállalójára, tanulójára nézve kötelező érvényű 1.3 Az intézmény szakmai alapdokumentuma Az intézmény megnevezései Az intézmény hivatalos neve: OM azonosítója: Az intézmény feladat-ellátási helyei Székhelye: 8314 Vonyarcvashegy, Fő út 84/1. Tagintézmény megnevezése: dr. Nagy Endre Tagiskolája Ügyviteli telephelye: 8312 Balatonederics, Kossuth utca

6 1.3.3 Alapító és fenntartó neve és székhelye Alapító szerv neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma Alapító jogkör gyakorlója: emberi erőforrások minisztere Alapító székhelye: 1054 Budapest, Akadémia utca 3. Fenntartó neve: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (Továbbiakban: KLIK) Fenntartó székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca Az intézmény típusa Általános iskola Az intézmény köznevelési és egyéb alapfeladata Az intézmény mindkét feladat-ellátási helyén ugyanazokat a feladatokat látja el, az alábbiak szerint: általános iskolai nevelés-oktatás o nappali rendszerű iskolai oktatás o alsó tagozat, felső tagozat o sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása (mozgásszervi fogyatékos, érzékszervi fogyatékos, beszédfogyatékos, egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdők) iskolák maximális létszáma fő iskolai könyvtár saját szervezeti egységgel A feladatellátást szolgáló vagyon, és a felette való rendelkezés és használat joga 8314 Vonyarcvashegy, Fő út 84/1. Helyrajzi száma: 112 Hasznos alapterülete: nettó 2682 m 2 Intézmény jogköre: ingyenes használati jog KLIK jogköre: ingyenes használati jog Működtető neve: Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata Működtető székhelye: 8314 Vonyarcvashegy, Kossuth L. utca Balatonederics, Kossuth L. utca 115. Helyrajzi száma: 217 Hasznos alapterülete: nettó 835 m 2 Intézmény jogköre: ingyenes használati jog KLIK jogköre: vagyonkezelői jog Az intézmény vállalkozási tevékenysége Vállalkozási tevékenységet nem folytathat 2 A működés rendje 2.1 Iskolai foglalkozások Az Nkt. ben meghatározottakkal összhangban iskolai foglalkozásnak minősül a tanórai foglalkozás, az egyéb foglalkozás, a tanulók felügyelete, 5

7 az iskola munkatervében meghatározott program, rendezvény. Az iskola szorgalmi időben általában reggel 7 00 órától az iskolai foglalkozások befejezéséig, de legalább óráig van nyitva. Az intézmény tanítási szünetekben ügyeleti rend szerint tart nyitva, munkanapokon ig. Az iskolát szombaton, vasárnap és munkaszüneti napokon iskolai foglalkozások és egyéb használat hiányában zárva kell tartani. A szokásos nyitvatartási rendtől való eltérésre az éves munkatervben szereplő iskolai foglalkozások, illetve előre nem tervezett tanulókkal kapcsolatos foglalkozások esetére az igazgató ad engedélyt. 2.2 Egyéb használat Egyéb használatnak minősül minden olyan program, amely tanítási napokon óra után, nem tanítási napokon bármely időben történik és nem iskolai foglalkozás. Egyéb használatot a működtető engedélyez, az épület/épületrész, udvar bérbe adási jogát gyakorolja. Egyéb használat során a biztonsági és tűzvédelmi szabályok, a rendeltetésszerű használat betartásának és betartatásának felelőssége a működtetőt terheli. Ezt a felelősségét írásos bérleti szerződésben átruházhatja. 2.3 A tanulók intézményben tartózkodásának rendje A tanulók az intézmény iskolai foglalkozások keretében tartózkodhatnak, az iskola létesítményeit, helyiségeit csak pedagógusi felügyelettel használhatják. Az iskola tantermeit, szaktantermeit, könyvtárát, tornatermét, számítástechnikai felszereléseit, stb. a diákok elsősorban a tanórai foglalkozásokon, illetve az egyéb foglalkozásokon használhatják. A foglalkozásokat követően pedagógus felügyelete mellett lehetőség van az iskola minden felszerelésének használatára. A szaktantermek, könyvtár, tornaterem, stb. használatának rendjét a házirendhez kapcsolódó belső szabályzatok tartalmazzák, amelyek betartása a tanulók és a pedagógusok számára is kötelező. Amennyiben az iskola tanulói egyéb használatnak minősülő programokon vesznek részt az iskola épületében, úgy ezt tanulói jogviszonyuktól függetlenül teszik. 2.4 Az alkalmazottak intézményben tartózkodásának rendje Az intézmény pedagógus alkalmazottai az Nkt. 62. (5) bekezdése szerinti kötött munkaidejükön felül munkanapokon egyéb feladataik ellátás céljából 7 00 és között az iskola épületében tartózkodhatnak. Ezen időponton túl külön meghatározott feladat ellátása céljából tartózkodhatnak az épületben. A nem pedagógus alkalmazottak munkaidő beosztásuk szerint, illetve külön meghatározott feladat ellátása idejére tartózkodhatnak az iskola épületében. 2.5 A vezetők intézményben való benntartózkodásának rendje A KjtVhr. 26. (1) bekezdése a vezetők benntartózkodására vonatkozó előírásainak betartása az alábbiak szerint történik: Az intézmény székhelyén, tanítási napokon közötti időszakban a vezető beosztású közalkalmazottak (igazgató, igazgatóhelyettes) egyikének az intézményben kell tartózkodnia. A tagintézményben a tagintézmény-vezetőnek vagy a tagintézmény-vezető helyettesítését ellátó (7.3 pont) személynek a tagintézményben kell tartózkodnia. 6

8 3 A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje Az intézményben folyó pedagógiai munka belső ellenőrzésének megszervezése, a szakmai feladatok végrehajtásának ellenőrzése az igazgató feladata. Az intézményben az ellenőrzés az igazgató kötelessége és felelőssége. A munkaköri leírásokat legalább háromévente át kell tekinteni. Munkaköri leírásuk kötelezően szabályozza az alábbi feladatkört ellátó vezetők és pedagógusok pedagógiai és egyéb természetű ellenőrzési kötelezettségeit: az igazgatóhelyettes, tagintézmény-vezető, munkaközösség vezetők. A munkavállalók munkaköri leírását az érintettel alá kell íratni, az aláírt példányokat vagy azok másolatát az irattárban kell őrizni. Az igazgatóhelyettes és a munkaközösség-vezetők elsősorban munkaköri leírásuk, továbbá az igazgató utasítása és a munkatervben megfogalmazottak szerint vesznek részt az ellenőrzési feladatokban. Az intézmény vezetőségének tagjai és a munkatervben a pedagógus teljesítményértékelésben való közreműködéssel megbízott pedagógusok szükség esetén az igazgató külön megbízására ellenőrzési feladatokat is elláthatnak. A rájuk bízott ellenőrzési feladatok kizárólag szakmai jellegűek lehetnek. A tanév során végrehajtandó ellenőrzési területeket a feladatokkal adekvát módon kell meghatározni. Az ellenőrzési területek kijelölésekor a célszerűség és az integrativitás a meghatározó elem. Minden tanévben ellenőrzési kötelezettséggel bírnak a következő területek: tanítási órák ellenőrzése (igazgató, igazgatóhelyettes, tagintézmény-vezető), a naplók folyamatos ellenőrzése, az igazolt és igazolatlan tanulói hiányzások ellenőrzése, az SzMSz-ben előírtak betartásának ellenőrzése az osztályfőnöki, tanári intézkedések folyamán, a tanítási órák kezdésének és befejezésének ellenőrzése. 4 Az intézménnyel jogviszonyban nem állók belépése, benntartózkodása A köznevelési intézménnyel munkavállalói és tanulói jogviszonyban nem állók (kivéve az iskolába járó tanulók szüleit és a fenntartó, működtető képviselőit) vagyonbiztonsági okok miatt csak az elfoglaltságuk idejére tartózkodhatnak az épületben. 5 A tagintézménnyel való kapcsolattartás rendje Az intézményt alkotó feladat-ellátási helyek a jogszabályokban meghatározott feladataikat egymással együttműködve, tevékenységüket összehangolva látják el. Az intézmény működési alapelveit, a feladat-ellátási helyek együttműködésének elveit részletesen tartalmazza az intézmény hosszútávra szóló pedagógiai programja. A feladatok összehangolásának egyik színtere a vezetők értekezlete. Az intézmény igazgatója a tagintézmény-vezetővel a napi kapcsolatot telefonon, illetve e- mailben tartja. A kapcsolattartás hetente legalább egy alkalommal személyes. Az intézmény igazgatóját a tagintézmény értekezleteire meg kell hívni, illetve azokon saját döntésétől függően vesz részt. 7

9 6 Szervezeti felépítés 6.1 Az intézmény vezetője Az intézmény élén magasabb vezető beosztású közalkalmazottként az igazgató áll. Az intézmény vezetőjét a nevelőtestület, és a működtető települési önkormányzat, véleményének kikérésével - az oktatásért felelős miniszter bízza meg öt évre. A megbízás visszavonásáról a megbízási jogkör gyakorlója dönt. Feladatai, hatásköre, felelőssége az Nkt ban meghatározottak szerint terjed ki. Az intézmény vezetője az Nkt értelmében felel az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, a működtetővel kötött szerződésben foglaltak végrehajtásáért, illetve a fenntartó által rendelkezésére bocsátott eszközök tőle elvárható gondossággal való kezeléséért, dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály, kollektív szerződés, közalkalmazotti szabályzat nem utal más hatáskörébe, felelős az intézményi szabályzatok elkészítéséért, jóváhagyja az intézmény pedagógiai programját, képviseli az intézményt. Az intézmény vezetője felelős a pedagógiai munkáért, a nevelőtestület vezetéséért, a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítéséért, végrehajtásuk szakszerű megszervezéséért és ellenőrzéséért, a nemzeti és iskolai ünnepek munkarendhez igazodó, méltó megszervezéséért, a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért, a nevelő és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért, a diákönkormányzatokkal, szülői szervezetekkel való megfelelő együttműködésért, a tanuló- és gyermekbaleset megelőzéséért, a gyermekek, tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért, a pedagógus etika normáinak betartásáért és betartatásáért. Az intézmény vezetője munkaideje felhasználását és beosztását, a tanórák, foglalkozások megtartásának kötelezettségén kívül maga jogosult meghatározni. 6.2 Az intézmény vezetősége Az intézmény vezetőségét az igazgató, valamint közvetlen munkatársai alkotják. Az igazgató közvetlen munkatársai: az igazgatóhelyettes, a tagintézmény-vezető. Az intézmény vezetőségét az alábbi időpontokban kell összehívni, melyre az igazgató jogosult: augusztus hónapban a tanév tervezése tárgyában, január hónapban a félévzárás tárgyában, május hónapban a tanévzárás, valamint a tanév-előkészítés tárgyában, azon alkalmakkor és tárgyban, amelyekben az igazgató szükségesnek ítéli. Az intézmény vezetősége, mint testület konzultatív, véleményező és javaslattevő joggal rendelkezik, tovább dönt a rá átruházott jogkörökben. Az intézmény vezetősége amennyiben az igazgató 8

10 szükségesnek ítéli kibővített ülést tart. A kibővített ülésre meg kell hívni a munkaközösségvezetőket. Ebben az esetben a munkaközösség-vezetők teljes tanácskozási és döntési joggal vesznek részt a vezetőség munkájában. 6.3 Az intézmény szervezeti felépítése Működtető Igazgató Igazgatóhelyettes Iskolatitkár Tagintézmény-vezető Munkaközösség vezető (osztályfőnöki) Munkaközösség vezető (tanítói) Munkaközösség vezető (term.tud.) Munkaközösség vezető (osztályfőnöki) Pedagógusok Pedagógusok Takarítók Takarítók 6.4 Szervezeti egységek Az intézmény két fő szervezeti egységét a kettő feladat-ellátási hely jelenti. 6.5 Kapcsolattartás rendje, formája A kapcsolattartás rendje, formája megegyezik az (5 pontban) leírtakkal. 6.6 Vezetők közötti feladatmegosztás Igazgatóhelyettes Vezetői megbízatásáról a tankerületi igazgató dönt, felette a munkáltatói jogokat a KLIK SzMSz-e szerint látják el az arra jogosultak. Munkáját az igazgató közvetlen irányításával és ellenőrzése mellett végzi. 9

11 Intézményi szinten: az igazgató akadályoztatása esetén ellátja az igazgató helyettesítését, felelős az előforduló gyermek és tanulóbalesetek dokumentálásáért felelős a sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelésével kapcsolatos valamennyi dokumentáció elkészíttetéséért, figyelemmel kíséri a felülvizsgálatok ütemezését. A székhelyiskolában: közreműködik a tantárgyfelosztás tervezetének elkészítésében elkészíti az órarendet, összeállítja a pedagógusok ügyeleti rendjét, az ebédeltetési beosztást, gondoskodik a pedagógusok szükség szerinti helyettesítéséről, vezeti a helyettesítési naplót közvetlenül irányítja az egyéb foglalkozásokon folyó munkát, szervezi, felügyeli a májusi kompetencia-mérést Tagintézmény-vezető Vezetői megbízatásáról a tankerületi igazgató dönt, felette a munkáltatói jogokat a KLIK SzMSz-e szerint látják el az arra jogosultak. Munkáját az igazgató közvetlen irányításával és ellenőrzése mellett végzi. Irányítja, szervezi a tagintézmény szakmai munkáját, szakmai ügyekben képviseli a tagintézményt. Ellátja az igazgató által átruházott jogkörökbe tartozó feladatokat. Felelőssége a feladatai ellátásáért, az általa vezetett tagintézmény szakmai munkájáért és a megtett intézkedésekért áll fenn. A jogszabályokban meghatározottak szerint végzi a tanügy-igazgatási feladatokat. Felelős a tagintézmény pedagógiai munkájáért, az ellenőrzési, és értékelési rendszer működéséért, a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásáért, a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzéséért, a gyermekek, tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért. 6.7 A kiadmányozás és a képviselet szabályai Az intézmény nevében aláírásra az igazgató jogosult. Távolléte, vagy akadályoztatása esetén az azonnali vagy sürgős intézkedéseket tartalmazó iratokat az igazgatóhelyettes írja alá. Az igazgató által aláírt leveleket az 1. számú melléklet szerinti fejléccel kell ellátni. Egyéb iratokon fejbélyegzőként az intézmény hosszúbélyegzőjét kell használni. Az igazgató az aláírása mellett az intézmény körbélyegzőjét használja. A tagintézmény-vezető aláírási jogköre a vezetése alá tartozó egység szakmai tevékenységével kapcsolatos levelekre, a saját hatáskörben tett intézkedésekre, a tanügyigazgatás hatáskörébe tartozó ügyekre terjed ki. A tagintézményben keletkező leveleket a tagintézményt feltüntető fejbélyegzővel, illetve a 2. számú melléklet szerinti fejléccel kell ellátni. A tagintézmény-vezető az aláírása mellett a tagintézmény körbélyegzőjét használja. Az iskolatitkár aláírási jogköre küldemények átvételének igazolására, valamint a munkakörébe tartozó nyomtatványok esetében a kitöltésért felelős aláírására jogosult. Ezekben az esetekben használhatja az intézmény körbélyegzőjét. 10

12 Az intézmény további dolgozói aláírásuk mellett körbélyegző használatára nem jogosultak, ez alól kivétel a félévi értesítők osztályfőnökök általi aláírása. 6.8 Az intézmény bélyegzőinek lenyomata 7 Helyettesítés rendje 7.1 Intézményvezető helyettesítése Az igazgatót távollétében az igazgatóhelyettes teljes hatáskörében helyettesíti. 7.2 Igazgatóhelyettes helyettesítése Az igazgató és az általános igazgatóhelyettes egyidejű akadályoztatása esetén a helyettesítő megbízásáról az igazgató gondoskodik. Ha a helyettesítésről nem történt intézkedés, az igazgató helyettesítését a tagintézmény-vezető látja el. 7.3 Tagintézmény-vezető helyettesítése A tagintézmény-vezető helyettesítését maximum kettő munkanap időtartamra a tagintézmény osztályfőnöki munkaközösségének vezetője látja el. A tagintézmény-vezető kettő napot meghaladó távolléte esetén a helyettesítés ellátásáról az igazgató írásban intézkedik. 11

13 8 Vezetők és az intézményi tanács, szülői szervezet közötti kapcsolattartás formája, rendje A szülőket az intézmény életéről, az intézményi munkatervről, az aktuális feladatokról az igazgató, illetve a tagintézmény-vezető: a szülői szervezet (közösség) vezetőségi ülésén évi kettő alkalommal, a szülői értekezleten tanévenként legalább egy alkalommal, a folyosón elhelyezett hirdetőtáblán keresztül, az időközönként megjelenő írásbeli tájékoztatón keresztül, az osztályfőnökök: az osztály szülői értekezletein legalább évi három alkalommal fogadóórákon tájékoztatják. A szülők számára a gyermekek, tanulók egyéni haladásával kapcsolatos tájékoztatásra az alábbi lehetőségek szolgálnak: családlátogatások, szülői értekezletek, a nevelők fogadóórái, a nyílt tanítási napok, az írásbeli tájékoztatók a tájékoztató füzetben, illetve ellenőrző könyvben. A szülők a saját a jogszabályokban, valamint az intézmény belső szabályzataiban biztosított jogaiknak az érvényesítése érdekében szóban vagy írásban, közvetlenül vagy választott képviselőik, tisztségviselőik útján az intézmény igazgatójához, tagintézmény-vezetőhöz, az adott ügyben érintett gyermek osztályfőnökéhez, az intézmény nevelőihez, a diákönkormányzathoz vagy az intézményi tanácshoz megkereséssel fordulhatnak. A megkeresést az intézmény székhelyén lévő titkárságra, vagy a tagintézmény-vezetőhöz kell eljuttatni. 9 Nevelőtestületi feladatok átruházása, az ellátással megbízottak beszámolása A nevelőtestület az Nkt ban biztosított döntési jogköréből átruházza: Fegyelmi jogkörét egy általa megválasztott bizottságra, melynek tagjai o az igazgató, o az igazgatóhelyettes vagy tagintézmény-vezető, o diákönkormányzat képviselője, o gyermek- és ifjúságvédelmi felelős, o 2 fő, a gyermekkel közvetlenül foglalkozó pedagógus. A tanulók magasabb évfolyamba lépésének megállapítása, osztályozóvizsgára bocsátása ügyében a döntést a székhelyiskola, illetve a tagiskola nevelői közösségére. A tagintézmény-vezetői pályázathoz készített vezetési programmal összefüggő szakmai vélemény kialakítását a tagintézményben dolgozó pedagógusok közösségére. Az intézmény éves munkatervének elfogadását a vezetői értekezletre, oly módon, hogy az elfogadás előtt a feladat-ellátási helyek nevelői közösségeinek külön-külön el kell fogadniuk azt. 12

14 10 Külső kapcsolatok Az intézmény szakmai feladatainak teljesítése, az irányítás feladatainak maradéktalan ellátása, a folyamatos innováció megvalósítása, a gyermekek szociális ellátásának érdekében rendszeres munkakapcsolatot tart fenn intézményekkel, szervezetekkel, gazdálkodó egységekkel. A munkakapcsolat megszervezéséért, irányításáért az igazgató, illetve a tagintézmény-vezető a felelős Szakmai szervezetek Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelési Államtitkársága Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Keszthelyi Tankerülete Zala Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Keszthelyi Tagintézménye Zala Megyei Pedagógiai Intézet Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Zalaszántó Együtt Egymásért Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat, Lesencetomaj Keszthely Város Sportirodája Festetics György Zeneiskola Keszthely Keszthely város és városkörnyék nevelési-oktatási intézményei Tapolca város és vonzáskörzetének általános iskolái Balaton-Felvidéki Iskolák Szövetsége Vonyarcvashegyi Nyitnikék Óvoda Balatonedericsi Óvoda 10.2 Intézmények, társadalmi szervezetek A Vonyarcvashegyi Iskola Tanulóiért, a Tehetségekért Közalapítvány, Vonyarcvashegy Zalai Balaton-part Ifjúsági Fúvószenekar Közalapítvány, Vonyarcvashegy Művelődési Ház és Könyvtár, Vonyarcvashegy Bertha Bulcsú Művelődési Ház és Könyvtár, Balatongyörök Művelődési Ház és Könyvtár, Balatonederics Sportegyesület, Vonyarcvashegy Sportegyesület, Balatonederics Nők a Balatonért Egyesület Szent Mihály-hegy Védő és Vendégváró Egyesület, Vonyarcvashegy Turisztikai Egyesület, Vonyarcvashegy, Balatongyörök, Balatonederics Afrika Múzeum, Balatonederics 11 Ünnepélyek, megemlékezések, hagyományok ápolása A tanulók számára kötelező rendezvények: Tanévnyitó ünnepély Október 6-i megemlékezés Október 23-i ünnepély Karácsonyi ünnepség Március 15-i megemlékezés Eötvös-hét záróünnepsége (csak Vonyarcvashegyen) Ballagás tanévzáró 13

15 11.1 Az intézményi hagyományok, ápolásukkal kapcsolatos feladatok A hagyományok célja: az iskolai közösség építése, egymás iránti tisztelet, megbecsülés növelése, a hazaszeretet elmélyítése. A hagyományápolás eszközei: ünnepségek, rendezvények, kulturális bemutatók, vetélkedők, sportversenyek, egyéb eszközök jelképek használata kiadványok, újságok elismerések Az intézmény hagyományainak ápolása, azok fejlesztése és bővítése, valamint az intézmény jó hírnevének őrzése, öregbítése az intézmény minden tagjának joga és kötelessége. A hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatokat, időpontokat, valamint a felelősöket a nevelőtestület az éves munkatervben és a diákönkormányzat munkatervében határozza meg. A feladat-ellátási helyek eltérő hagyományait azok autonómiájaként tiszteletben kell tartani, a főbb események időpontjait intézményi szinten kell koordinálni Székhelyiskola hagyományai A hagyományápolás külsőségei a) Az intézmény zászlója A zászló leírása: kék-fehér alapon, fehér-kék betűvel az intézmény neve A zászló őrzésének helye: az igazgatói iroda. A zászlót az alábbi ünnepségekre el kell vinni: o tanévnyitó ünnepség, o tanévzáró-ballagási ünnepség, o az október 23-i ünnepségre, o a március 15-i ünnepségre A zászlóvivő tanulók megbízásának rendje: a zászlóvivő tanulókat a nevelőtestület határozza meg a diákönkormányzat javaslata alapján. b.) Az intézmény címere (jelvénye) Leírása: kör alakú, kék mezőben nyitott könyv, rajta az iskola épületének képe, a szélén az iskola neve, székhelye. c.) Az intézmény évkönyve 10 évenkénti megjelentetéséért az igazgató a felelős. d.) Iskolaújság A iskolaújságja a Padtárs, megjelentetéséért az igazgató a felelős. 14

16 e.) Eötvös plakett kitüntetés Odaítélésének részletes szabályait a díj alapításáról szóló irat tartalmazza. Átadása a tanévzáró-ballagás keretében történik Az iskola hagyományos kulturális, sport és ünnepi rendezvényei a.) A nevelőtestület szervezésében: tanévnyitó ünnepély zenei világnap október 6-i megemlékezés október 23-i megemlékezés karácsonyi koncert március 15-i megemlékezés Eötvös-hét programja 8. osztályosok búcsúztatása tanévzáró ünnepély b.) A diákönkormányzat rendezvényei túra Mikulás nap karácsonyi ünnepély farsangi karnevál gyermeknap 11.3 dr. Nagy Endre Tagiskola hagyományai A hagyományápolás külsőségei a) A tagiskola zászlója A zászló leírása: alapszíne zöld, benne az iskola címere sárga színnel A zászló őrzésének helye: a tagintézmény-vezetői iroda. A zászlót az alábbi ünnepségekre el kell vinni tanévnyitó ünnepség, tanévzáró-ballagási ünnepség, az október 23-i ünnepségre, a március 15-i ünnepségre A zászlóvivő tanulók megbízásának rendje: a zászlóvivő tanulókat a nevelőtestület határozza meg a diákönkormányzat javaslata alapján. b.) A tagiskola jelvénye A tagiskola megőrizve a jogelőd intézmény hagyományát jelvényt használ. A jelvény leírása: az iskola stilizált főbejárati homlokzatát ábrázolja, alatta a jogelőd intézmény névadójának munkásságára utaló szimbolikusan megrajzolt fehérfejű halászsas látható. c.) Iskolaújság A Balatonedericsi Tagiskola iskolaújságja a Csacsogó, megjelentetéséért a tagintézményvezető a felelős. d.) dr. Nagy Endre díj 15

17 Odaítélésének részletes szabályait a díj alapításáról szóló irat tartalmazza. Átadása a tanévzáró-ballagási ünnepség keretében történik Az iskola hagyományos kulturális, sport és ünnepi rendezvényei Ünnepélyek, megemlékezések tanévnyitó ünnepély október 6-i megemlékezés október 23-i megemlékezés magyar kultúra napja március 15-i ünnepély költészet napja Föld napja 8. osztályosok búcsúztatása tanévzáró ünnepély Kulturális és sport rendezvények: szüreti felvonulás DÖK-napi túra Mikulás karácsonyi műsor gyermeknap fordított nap paradicsompróba Dr. Nagy Endre napok (kétévente szeptemberben) Farsang Ki Mit Tud? (háromévenként) 12 Szakmai munkaközösségek Az intézményben négy munkaközösség működik. Osztályfőnöki Székhelyen Tanítói Székhelyen Osztályfőnöki Tagintézményben Természettudományi Intézményi szinten 12.1 Együttműködés Együttműködnek egymással az iskolai nevelő-oktató munka színvonalának javítása, a gyorsabb információáramlás biztosítása érdekében. A munkaközösségek közötti együttműködések legfőbb koordinátorai a munkaközösségek vezetői. A munkaközösség-vezető feladata és jogai: Összeállítja az intézmény pedagógiai programja és aktuális feladatai alapján a munkaközösség éves munkatervét. Irányítja a munkaközösség tevékenységét, a munkaközösség szakmai és pedagógiai munkáját. 16

18 Az igazgató által kijelölt időpontban munkaközösség-vezető társai jelenlétében beszámol a munkaközösségben folyó munka eredményeiről, gondjairól és tapasztalatairól. Módszertani és szaktárgyi megbeszéléseket tart, segíti a szakirodalom használatát. Az igazgató megbízására a pedagógus teljesítményértékelés rendszerében szakmai ellenőrző munkát, továbbá óralátogatásokat végez, tapasztalatairól beszámol az intézmény vezetésének. Képviseli állásfoglalásaival a munkaközösséget az intézmény vezetősége előtt. Kérésre összefoglaló elemzést, értékelést, beszámolót készít a munkaközösség tevékenységéről a nevelőtestület számára. Állásfoglalása, javaslata, véleménynyilvánítása előtt köteles meghallgatni a munkaközösség tagjait; kellő időt kell biztosítani számára a munkaközösségen belüli egyeztetésre, mert a közösség álláspontját a többségi vélemény alapján kell képviselnie. Ha a munkaközösség véleményét kéri az igazgató, akkor a munkaközösség-vezető köteles tájékozódni a munkaközösség tagjainak véleményéről, ha a munkaközösségvezető személyes véleményét, akkor ez számára nem kötelező Kapcsolattartás rendje A munkaközösség-vezetők rendszeresen konzultálnak egymással és az intézmény vezetőjével. Az intézmény vezetője a munkaközösség-vezetőket legalább évi gyakorisággal beszámoltatja A pedagógusok munkájának segítése A munkaközösségek a pedagógusok szakmai munkájának segítése érdekében: Fejlesztik a szaktárgyi oktatás tartalmát, tökéletesítik a módszertani eljárásokat Kezdeményezik a helyi pályázatok és tanulmányi versenyek kiírását, propagálják a megyei és országos versenyeket. Háziversenyeket szerveznek tanulóink tudásának fejlesztése céljából. Támogatják a pályakezdő pedagógusok munkáját, fejlesztik a munkatársi közösséget, javaslatot tesznek az iskolában gyakorló tanítást végző főiskolai és egyetemi hallgatók szakirányításának ellátására. Figyelemmel kísérik az intézményvezető kijelölése alapján a gyakornokok munkáját, támogató szakmai vezetők munkáját, segítik a gyakornokok beilleszkedését. 13 Rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje A tanulók rendszeres egészségügyi felügyelete és ellátása érdekében az intézmény együttműködik a területileg illetékes gyermekorvosi, illetve háziorvosi, fogorvosi ellátást biztosító egészségügyi szolgáltatóval. A szűrővizsgálatok idejére az iskola nevelői felügyeletet biztosít. 14 Intézményi védő, óvó előírások A tanulók kötelesek betartani a balesetvédelmi és tűzrendészeti szabályokat, és haladéktalanul jelenteni valamely pedagógusnak, ha bármilyen veszélyeztető tevékenységet, viselkedést, állapotot, illetve balesetet észlel. 17

19 Tűz- vagy bombariadó esetén a tanulók a pedagógus utasításait követve a kijelölt menekülési útvonalon fegyelmezetten és azonnal hagyják el az épületet, és a számukra kijelölt helyen gyülekezzenek. 15 Rendkívüli esemény esetén szükséges teendők 15.1 A rendkívüli esemény Az iskola működésében rendkívüli eseménynek kell minősíteni minden olyan előre nem látható eseményt, amely a nevelő és oktató munka szokásos menetét akadályozza, az iskola tanulóinak és dolgozóinak biztonságát és egészségét, valamint az intézmény épületét, felszerelését veszélyezteti. Rendkívüli eseménynek minősül különösen: a természeti katasztrófa (pl. villámcsapás, földrengés, árvíz, belvíz, stb.) a tűz, a robbantással történő fenyegetés. Amennyiben az intézmény bármely tanulójának vagy dolgozójának az intézmény valamelyik épületét vagy a benne tartózkodó személyek biztonságát fenyegető rendkívüli eseményre utaló tény jut a tudomására, köteles azt azonnal közölni az intézmény igazgatójával, illetve valamely intézkedésre jogosult felelős vezetővel. Rendkívüli esemény esetén intézkedésre jogosult felelős vezetők: igazgató, igazgatóhelyettes, tagintézmény-vezető, a vezetők helyettesítésének rendjében meghatározott közalkalmazott. A rendkívüli eseményről azonnal értesíteni kell: az intézmény fenntartóját, az épület tulajdonosát, tűz esetén a tűzoltóságot, robbantással történő fenyegetés esetén a rendőrséget, személyi sérülés esetén a mentőket, egyéb esetekben az esemény jellegének megfelelő rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szerveket, ha azt az intézmény igazgatója szükségesnek tartja. Ha a rendkívüli esemény alaptalan riasztás következménye, úgy a kiesett tanítási órákat a nevelőtestület által meghatározott időpontban be kell pótolni, a riasztás körülményeit ki kell vizsgálni Épület kiürítése A rendkívüli esemény észlelése után az igazgató vagy az intézkedésre jogosult felelős vezető utasítására az épületben tartózkodó személyeket hangjelzéssel értesíteni (riasztani) kell, valamint haladéktalanul hozzá kell látni a veszélyeztetett épület kiürítéséhez. A veszélyeztetett épületet a benntartózkodó csoportoknak a tűzriadó terv és a bombariadó terv mellékleteiben található Kiürítési terv alapján kell elhagyniuk. 18

20 A gyermek-, tanulócsoportoknak a veszélyeztetett épületből való kivezetéséért és a kijelölt területen történő gyülekezésért, valamint a várakozás alatti felügyeletért a rendkívüli esemény észlelésének időpontjában a gyermekek felügyeletét ellátó pedagógus a felelős. A veszélyeztetett épület kiürítése során fokozottan ügyelni kell a következőkre: Az épületből minden tanulónak távoznia kell, ezért a felügyeletet ellátó nevelőnek a tantermen kívül (pl. mosdóban, szertárban, stb.) tartózkodó gyermekekre kivonulására is ügyelnie kell! A kiürítés során a mozgásban, cselekvésben korlátozott személyeket az épület elhagyásában segíteni kell! A foglalkozás helyszínét és a veszélyeztetett épületet a foglalkozást tartó nevelő hagyhatja el utoljára, hogy meg tudjon győződni arról, nem maradt-e esetlegesen valamelyik gyermek az épületben. A várakozási helyre történő megérkezéskor a nevelőnek az osztály/foglalkozási-napló alapján létszámellenőrzést kell tartania! Az igazgatónak, illetve az intézkedésre jogosult felelős vezetőnek a veszélyeztetett épület kiürítésével egyidejűleg felelős dolgozók kijelölésével gondoskodnia kell az alábbi feladatokról: a kiürítési tervben szereplő kijáratok kinyitásáról, a közművezetékek (gáz, elektromos áram) elzárásáról, a vízszerzési helyek szabaddá tételéről, az elsősegélynyújtás megszervezéséről, a rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szervek (rendőrség, tűzoltóság, tűzszerészek, stb.) fogadásáról. Az épületbe érkező rendvédelmi, katasztrófaelhárító szerv vezetőjét az intézmény igazgatójának vagy az őt helyettesítő dolgozónak tájékoztatnia kell az alábbiakról: a rendkívüli esemény kezdete óta lezajlott eseményekről, a veszélyeztetett épület jellemzőiről, helyszínrajzáról, az épületben található veszélyes anyagokról (mérgekről), a közmű (víz, gáz, elektromos, stb.) vezetékek helyéről, az épületben tartózkodó személyek létszámáról, életkoráról, az épület kiürítéséről. A rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szervek helyszínre érkezését követően a rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szerv illetékes vezetőjének igénye szerint kell eljárni a további biztonsági intézkedésekkel kapcsolatosan. A rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szerv vezetőjének utasításait az intézmény minden dolgozója és tanulója köteles betartani! A tűz esetén szükséges teendők részletes intézményi szabályozását a Tűzriadó terv c. igazgatói utasítás tartalmazza. A robbantással történő fenyegetés esetén az épület kiürítésének teendői megegyeznek a Tűzriadó tervben foglaltakkal. A tűzriadó terv elkészítéséért, a tanulókkal és a dolgozókkal történő megismertetéséért, valamint évenkénti felülvizsgálatáért az intézmény igazgatója a felelős. Az épületek kiürítését a tűzriadó tervben és a bombariadó tervben szereplő kiürítési terv alapján évente legalább egy alkalommal gyakorolni kell. A gyakorlat megszervezéséért az igazgatóhelyettes, illetve a tagintézmény-vezető a felelős. 19

21 A tűzriadó tervben megfogalmazottak az intézmény minden tanulójára és dolgozójára kötelező érvényűek. A tűzriadó tervet és a bombariadó tervet lezárt borítékban az intézmény alábbi helyiségében kell elhelyezni: igazgatói iroda tagintézmény-vezetői iroda 16 Tájékoztatás a pedagógiai programról A szülők és más érdeklődők az iskola pedagógiai programjáról, szervezeti és működési szabályzatáról, illetve házirendjéről az iskola igazgatójától, igazgatóhelyettestől, illetve a tagintézmény-vezetőtől kérhetnek tájékoztatást. 17 Szülői szervezet véleményezési jogai Az iskolai szülői szervezetet (közösséget) az alábbi döntési, véleményezési, egyetértési jogok illetik meg: megválasztja saját tisztségviselőit, kialakítja saját működési rendjét, az iskolai munkatervhez igazodva elkészíti saját munkatervét, képviseli a szülőket és a tanulókat a köznevelési törvényben megfogalmazott jogaik érvényesítésében, véleményezi az iskola pedagógiai programját, házirendjét, munkatervét, valamint a szervezeti és működési szabályzat azon pontjait, amelyek a szülőkkel, illetve a tanulókkal kapcsolatosak, véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a szülőkkel és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben. 18 Tanulóval szembeni fegyelmi eljárás 18.1 A fegyelmi eljárást megelőző egyeztető eljárás szabályai A fegyelmi eljárást a köznevelési törvény 53. -ában szereplő felhatalmazás alapján egyeztető eljárás előzheti meg, amelynek célja a kötelességszegéshez elvezető események feldolgozása, értékelése, ennek alapján a kötelességszegéssel gyanúsított és a sérelmet elszenvedő közötti megállapodás létrehozása a sérelem orvoslása érdekében. Az egyeztető eljárás célja a kötelességét megszegő tanuló és a sértett tanuló közötti megállapodás létrehozása a sérelem orvoslása érdekében. Az egyeztető eljárás részletes szabályait az alábbiak szerint határozzuk meg: az intézmény vezetője a fegyelmi eljárás megindítását megelőzően személyes találkozó révén ad információt a fegyelmi eljárás várható menetéről, valamint a fegyelmi eljárást megelőző egyeztető eljárás lehetőségéről a fegyelmi eljárást megindító határozatban tájékoztatni kell a tanulót és a szülőt a fegyelmi eljárást megelőző egyeztető eljárás lehetőségéről, a tájékoztatásban meg kell jelölni az egyeztető eljárásban történő megállapodás határidejét az egyeztető eljárás kezdeményezése az intézményvezető kötelezettsége 20

22 a harmadik kötelezettségszegéskor indított fegyelmi eljárásban az iskola a fegyelmi eljárást megelőző egyeztető eljárást nem alkalmazza, ebben az esetben erről a tanulót és a szülőt nem kell értesíteni az egyeztető eljárás időpontját az érdekeltekkel egyeztetve az intézmény igazgatója tűzi ki, az egyeztető eljárás időpontjáról és helyszínéről, az egyeztető eljárás vezetésével megbízott pedagógus személyéről elektronikus úton és írásban értesíti az érintett feleket az egyeztető eljárás lefolytatására az intézmény vezetője olyan helyiséget jelöl ki, ahol biztosíthatók a zavartalan tárgyalás feltételei az intézmény vezetője az egyeztető eljárás lebonyolítására írásos megbízásban az intézmény bármely pedagógusát felkérheti a feladat ellátását a megbízandó személy csak személyes érintettségre hivatkozva utasíthatja vissza az egyeztető személy az egyeztető eljárás előtt legalább egy-egy alkalommal köteles a sértett és a sérelmet elszenvedő féllel külön-külön egyeztetést folytatni, amelynek célja az álláspontok tisztázása és a felek álláspontjának közelítése ha az egyeztető eljárás alkalmazásával a sértett és a sérelmet elszenvedő fél azzal egyetért, az intézmény vezetője a fegyelmi eljárást a szükséges időre, de legföljebb három hónapra felfüggeszti az egyeztetést vezetőnek és az intézmény vezetőjének arra kell törekednie, hogy az egyeztető eljárás lehetőség szerint 30 napon belül írásos megállapodással lezáruljon az egyeztető eljárás lezárásakor a sérelem orvoslásáról írásos megállapodás készül, amelyet az érdekelt felek és az egyeztetést vezető pedagógus írnak alá az egyeztető eljárás időszakában annak folyamatáról a sértett és a sérelmet okozó tanuló osztályközösségében kizárólag tájékoztatási céllal és az ennek megfelelő mélységben lehet információt adni, hogy elkerülhető legyen a két fél közötti nézetkülönbség fokozódása az egyeztető eljárás során jegyzőkönyv vezetésétől el lehet tekinteni, ha a jegyzőkönyvezéshez egyik fél sem ragaszkodik. a sérelem orvoslásáról kötött írásbeli megállapodásban foglaltakat a kötelességszegő tanuló osztályközösségében meg lehet vitatni, továbbá az írásbeli megállapodásban meghatározott körben nyilvánosságra lehet hozni A fegyelmi eljárás szabályai A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 4. (1)/q szakaszában foglaltak alapján a tanulóval szemben lefolytatott fegyelmi eljárás részletes szabályait az alábbiakban határozzuk meg. A fegyelmi eljárás megindítása a tanuló terhére rótt kötelességszegést követő 30 napon belül történik meg, kivételt képez az az eset, amikor a kötelességszegés ténye nem derül ki azonnal. Ebben az esetben a kötelességszegésről szóló információ megszerzését követő 30. nap a fegyelmi eljárás megindításának határnapja. A fegyelmi eljárás megindításakor az érintett tanulót és szülőt személyes megbeszélés révén kell tájékoztatni az elkövetett kötelességszegés tényéről, valamint a fegyelmi eljárás megindításáról és a fegyelmi eljárás lehetséges kimeneteléről. 21

23 A 9 pontban meghatározottak szerinti fegyelmi bizottságot a nevelőtestület bízza meg, a nevelőtestület ezzel kapcsolatos döntését jegyzőkönyvezni kell. A bizottság jogosult a fegyelmi tárgyalás lebonyolítására és a fegyelmi határozat meghozatalára. A nevelőtestület nem jogosult a bizottság elnökének megválasztására, de arra vonatkozóan javaslatot tehet. A fegyelmi tárgyaláson a vélt kötelességszegést elkövető tanuló, szülője (szülei), a fegyelmi bizottság tagjai, a jegyzőkönyv vezetője, továbbá a bizonyítási céllal meghívott egyéb személyek lehetnek jelen. A bizonyítás érdekében meghívott személyek csak a bizonyítás érdekében szükséges időtartamig tartózkodhatnak a tárgyalás céljára szolgáló teremben. A fegyelmi tárgyalásról és a bizonyítási eljárásról írásos jegyzőkönyv készül, amelyet a tárgyalást követő három munkanapon belül el kell készíteni és el kell juttatni az intézmény igazgatójának, a fegyelmi bizottság tagjainak és a fegyelmi eljárásban érintett tanulónak és szülőjének. A fegyelmi tárgyalás jegyzőkönyvét a fegyelmi eljárás dokumentumaihoz kell csatolni, az iratot az iskola irattárában kell elhelyezni. A fegyelmi tárgyalást követően az elsőfokú határozat meghozatalát célzó értekezlet időpontját a fegyelmi tárgyalást követő ötödik és nyolcadik nap közé kell kitűzni. A fegyelmi eljárással kapcsolatos iratok elválaszthatatlanságának biztosítására az iratokat egyetlen irattári számmal kell iktatni, amely után (törtvonal beiktatásával) meg kell jelölni az irat ezen belüli sorszámát. 19 Az elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványok hitelesítésének rendje Az iskolánkban használatos digitális napló elektronikusan előállított, papíralapon tárolt adatként kezelendő, mert a rendszer nem rendelkezik az ágazat irányításáért felelős miniszter engedélyével. Az elektronikus naplóba az adatokat digitális úton viszik be az iskola vezetői, tanárai és az adminisztrációért felelős alkalmazottak. Az adatok tárolása ideiglenesen az iskola e célra használatos szerverén történik, a frissítés legalább egyórányi gyakorisággal történik. A digitális napló elektronikus úton tárolja a tanulók adatait, osztályzatait, a tanítási órák tananyagát, a hiányzókat, valamint a tanulókkal kapcsolatos intézkedéseket, a szülők értesítését. Havi gyakorisággal ki kell nyomtatni a pedagógusok által bejegyzett órákat, azokat elsődlegesen pedagógusonként, másodsorban dátum szerint sorba rendezve ki kell nyomtatni. A pedagógusok a havonta megtartott óráikat kötelesek aláírni, az aláíráskor nem kell minden megtartott órát külön aláírni, de az aláírásnak át kell nyúlnia az aláírt tartományon. Havi gyakorisággal ki kell nyomtatni a pedagógusok által az adott hónapban megtartott órák, túlórák, helyettesítések, stb. számáról készített kimutatást, azt az intézmény igazgatójának vagy oktatási igazgatóhelyettesének alá kell írnia, az intézmény körbélyegzőjével le kell pecsételni és irattárba kell helyezni. Féléves gyakorisággal kell kinyomtatni a tanulók által elért félévi, év végi eredményeket, a tanulók igazolt és igazolatlan óráit, a tanulói záradékokat. Félévkor a tanuló előbb felsorolt adatait tartalmazó kivonatot ki kell nyomtatni, azt az osztályfőnöknek alá kell írnia, az iskola 22

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 2014. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szervezeti és működési szabályzat A Hajdúdorogi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola SzMSz-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hajdúsámson, 2015. május 12. Sándorné Sas Ildikó igazgató 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A közoktatási intézmény

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 33. Szervezeti és működési szabályzat A Dunaharaszti Hunyadi János Német Nemzetiségi Általános Iskola SzMSz-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket

Részletesebben

1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA

1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA í é á ü í ó á í ó ő á ó á ö ó é ő 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA A szervezeti és működési szabályzat határozza meg a Bíborvég

Részletesebben

Bereczki Máté Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

Bereczki Máté Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Bereczki Máté Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. 1 TARTALOM BEVEZETÉS... 5. 1. AZ INTÉZMÉNY SZAKMAI ALAPDOKUMENTUMA... 5. 2. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA... 8. 3. AZ

Részletesebben

SZABÓ PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2013. március

SZABÓ PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2013. március SZABÓ PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. március Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogszabályi alapja:... 5 1.2.

Részletesebben

Petőfiszállási. Petőfi Sándor. Általános Iskola

Petőfiszállási. Petőfi Sándor. Általános Iskola Petőfiszállási Petőfi Sándor Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata TARTALOMJEGYZÉK 2. oldal TARTALOMJEGYZÉK 2 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 7 I.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SzMSz) célja,

Részletesebben

Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola

Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola A mecseknádasdi Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Program 2015 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

A MEZŐSZEMEREI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Érvényes: 2013. 09. 01-től

A MEZŐSZEMEREI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Érvényes: 2013. 09. 01-től A MEZŐSZEMEREI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: 2013. 09. 01-től Jóváhagyta: PH... igazgató 0 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A szervezeti

Részletesebben

AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA. Szervezeti és működési szabályzat 2013.

AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA. Szervezeti és működési szabályzat 2013. AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA Szervezeti és működési szabályzat 2013. 0 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 3

Részletesebben

MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM 2015.

MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM 2015. MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM 2015. A Móri Táncsics Mihály Gimnázium/Táncsics-Mihály-Gymnasium Moor SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK ELFOGADÁSA ÉS JÓVÁHAGYÁSA A Móri Táncsics Mihály Gimnázium/ Táncsics-Mihály-Gymnasium

Részletesebben

Miskolc-Diósgyőri Református Általános Iskola és Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat. 1.példány

Miskolc-Diósgyőri Református Általános Iskola és Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat. 1.példány Miskolc-Diósgyőri Református Általános Iskola és Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 1.példány 1 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 1. Általános rendelkezések... 6 1.1. A Szervezeti és működési

Részletesebben

SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szentpétery Zsigmond Általános Iskola OM azonosító: 033526 4563 Rohod, Jókai utca 6. Telefon:/fax: 44/584-008 E-mail: rohodiiskola@freemail.hu SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Rohod, 2014. november 25. Dobos

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Segesd-Taranvi IV. Béla Király Általános Iskola 7562 Segesd, Iskola u. 1. IV. BÉLA KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA TARANYI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 201315 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 1 TARTALOMJEGYZÉK 1.

Részletesebben

SZMSZ Ágasegyháza-Orgovány Általános Iskola és Alapfokú Művészeti iskola 2013.

SZMSZ Ágasegyháza-Orgovány Általános Iskola és Alapfokú Művészeti iskola 2013. SZMSZ Ágasegyháza-Orgovány Általános Iskola és Alapfokú Művészeti iskola 2013. 0 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 3

Részletesebben

Erkel Ferenc Általános Iskola. Szervezeti és működési szabályzat

Erkel Ferenc Általános Iskola. Szervezeti és működési szabályzat Erkel Ferenc Általános Iskola Szervezeti és működési szabályzat Gödöllő, 2013. 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ...5 1. AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE...6 1.1. Szervezeti egységek...6 1.2. Az intézmény szervezeti

Részletesebben

PUSZTADOBOSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

PUSZTADOBOSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 0 PUSZTADOBOSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015 Tartalomjegyzék A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya... 4 Az intézmény általános jellemzői...

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat Szervezeti és működési szabályzat A Celldömölki Városi Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat SZMSZ-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Iktatószám: 2013-27/266. Komáromi Jókai Mór Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Szabóné dr. Mühlenkampf Erika igazgató Komárom, 2013. szeptember 10. Érvényes: 2013. szeptember 17-től

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Ikt. sz.: 941/2014/SZM.12.08. D R. F E J É R P A T A K Y L Á S Z L Ó Á L T A L Á N O S I S K O L A É S A L A P F O K Ú M Ű V É S Z E T I I S K O L A 1 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Ezen SZMSZ tartalmazza

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 4 1.2 A szervezeti és működési szabályzat elfogadása,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 33 2015. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT a Munkácsy Mihály Szakközépiskola és Szakiskola SZMSZ-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket Zalaegerszegi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZABADKÍGYÓSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZABADKÍGYÓSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZABADKÍGYÓSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések 5 1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja 5 2.Az alkalmazottak köre,

Részletesebben

Tartalomjegyzék - 2 -

Tartalomjegyzék - 2 - Tartalomjegyzék 1 Általános rendelkezések...4 1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja...4 1.2 A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása, megtekintése...4 2 Az

Részletesebben

A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015.

A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 6 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 1.1 A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) célja,

Részletesebben

A MIKLÓSFAI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.

A MIKLÓSFAI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. A MIKLÓSFAI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A köznevelési intézmény működésére, belső

Részletesebben

MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM 2014.

MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM 2014. MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM 2014. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A pedagógiai programban megfogalmazott célok elérését, illetve a nevelő-oktató munka eredményes megvalósulását segítő iskolai szervezet, valamint

Részletesebben

A A GYŐRI NÁDORVÁROSI ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A A GYŐRI NÁDORVÁROSI ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A A GYŐRI NÁDORVÁROSI ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 202991 Szervezeti egységkód: 074077 Cím: 9024 Győr, Kálvária utca 20. E-mail cím: nador@nvarosi-gyor.sulinet.hu

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 33 2013. Szervezeti és működési szabályzat Az Esterházy Miklós Szakképző Iskola,Speciális Szakiskola és Kollégium SzMSz-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket

Részletesebben

Somssich Imre Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Készült: 2013.11.20.

Somssich Imre Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Készült: 2013.11.20. Somssich Imre Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készült: 2013.11.20. 1 Tartalomjegyzék I. A szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései, a szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat 1 Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola OM: 031090 KLIK szervezeti kód: 082046 4030 Debrecen, Szabó Kálmán u. 3-5. Szervezeti és Működési Szabályzat 2015 2 Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola 4030

Részletesebben

BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA... 4 1.2

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata A Könnyűipari Szakképző Iskola és Speciális Szakiskola 4027 Debrecen, Sétakert u. 1-3. OM azonosító: 031249 Szervezeti és Működési Szabályzata Érvényes: A kihirdetés napjától Készítette: Kovácsné Győrfi

Részletesebben

BUDAPEST XXI. KERÜLETI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

BUDAPEST XXI. KERÜLETI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. BUDAPEST XXI. KERÜLETI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A közoktatási

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI Nyíregyházi Művészeti Szakközépiskola 4400 Nyíregyháza, Búza u. 1-3. Telefon / Fax:42/512-330 E-mail: s.muveszeti@chello.hu Weblap: www.muveszeti-nyh.sulinet.hu és www.muveszetinyh.hu OM azonosító: 033687

Részletesebben

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Makói Tankerület. Apátfalvi Dózsa György Általános Iskola

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Makói Tankerület. Apátfalvi Dózsa György Általános Iskola A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Makói Tankerület Apátfalvi Dózsa György Általános Iskola Szervezeti és működési szabályzata Készítette a Dózsa György Általános iskola nevelőtestülete 2013. Apátfalva

Részletesebben

KISKUNFÉLEGYHÁZI MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KISKUNFÉLEGYHÁZI MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és Működési Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium Kiskunfélegyháza Oskola

Részletesebben

Tartalomjegyzék 1 BEVEZETÉS Általános rendelkezések... 6 1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 6 1.

Tartalomjegyzék 1 BEVEZETÉS Általános rendelkezések... 6 1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 6 1. FF 1 Tartalomjegyzék 1 BEVEZETÉS Általános rendelkezések... 6 1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 6 1.2 A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása, megtekintése...

Részletesebben

A HEVESY GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA

A HEVESY GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 A HEVESY GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK A köznevelési intézmények szervezeti és működési szabályzatára vonatkozó jogszabályi előírások.4 A szervezeti

Részletesebben

Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Középiskolája. Szervezeti és működési szabályzat 2015.

Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Középiskolája. Szervezeti és működési szabályzat 2015. Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Középiskolája Szervezeti és működési szabályzat 2015. Tartalomjegyzék PREAMBULUM... 4 KÜLDETÉSNYILATKOZAT... 5 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. HATVAN, GÉZA FEJEDELEM UTCA 2.

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. HATVAN, GÉZA FEJEDELEM UTCA 2. A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. HATVAN, GÉZA FEJEDELEM UTCA 2. Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 I.1. A NEVELÉSI- OKTATÁSI INTÉZMÉNY... 6 I.1.1. A Szervezeti

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Budapest XVI. Kerületi Kölcsey Ferenc Általános Iskola 1161 Budapest, Hősök tere 1.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Budapest XVI. Kerületi Kölcsey Ferenc Általános Iskola 1161 Budapest, Hősök tere 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest XVI. Kerületi Kölcsey Ferenc Általános Iskola 1161 Budapest, Hősök tere 1. 2013. -1- Tartalomjegyzék: 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3. 1.1. AZ SZMSZ célja 1.2.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Százhalombattai Széchenyi István Szakközépiskola és Gimnázium

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Százhalombattai Széchenyi István Szakközépiskola és Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Százhalombattai Széchenyi István Szakközépiskola és Gimnázium (2440 Százhalombatta, Iskola utca 3.) 1/80 A SZÁZHALOMBATTAI SZÉCHENYI ISTVÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Terézvárosi Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola 1064 Budapest VI. Szondi utca 41. Tel: 06 1 332 5771, 06 1 413 2770 Fax: 06 1 332 1362 Honlap

Részletesebben

T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M

T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A 2 0 1 5 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

NYITOTT VILÁG ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

NYITOTT VILÁG ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA NYITOTT VILÁG ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 1 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A köznevelési intézmény működésére,

Részletesebben

ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 8900 ZALAEGERSZEG, Rákóczi u. 4-8.

ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 8900 ZALAEGERSZEG, Rákóczi u. 4-8. SCHOOL OF BUSINESS ZALAEGERSZEG ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 8900 ZALAEGERSZEG, Rákóczi u. 4-8. Tel.: 92/510-591; 30/541-6406 www.uzletizala.hu ; zalaegerszeg@sob.hu OM: 037660 Ny.sz.:E-000642/2014 2014 Szervezeti

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 0 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZINI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013 0 1 Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések 2 II. Működési szabályok 4 1. A működés rendje, nyitva tartás, gyermekeknek, a tanulóknak,

Részletesebben

Csontváry Általános- és Alapfokú Művészeti Iskola 8308 Zalahaláp Iskola utca 3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

Csontváry Általános- és Alapfokú Művészeti Iskola 8308 Zalahaláp Iskola utca 3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Csontváry Általános- és Alapfokú Művészeti Iskola 8308 Zalahaláp Iskola utca 3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. - 2 - Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 4 1. A SZERVEZETI ÉS

Részletesebben

PÓKASZEPETKI FESTETICS KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA SZMSZ. Igazgató

PÓKASZEPETKI FESTETICS KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA SZMSZ. Igazgató PÓKASZEPETKI FESTETICS KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Kovács Árpádné Igazgató 1 Az alábbi Szervezeti és Működési Szabályzatot a Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános

Részletesebben

Szegedi Zrínyi Ilona Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat

Szegedi Zrínyi Ilona Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat Szegedi Zrínyi Ilona Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat Szeged, 2014. szeptember 01. Jóváhagyta:. Doroginé Bíró Irén intézményvezető, főtanácsos . Tartalom 1 A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Fejér Megyei Gárdonyi Géza Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. szeptember 01. y belső és külső kapcsolataira

Részletesebben

FÓ TI Ó KUMENIKUS Á LTÁLÁ NÓS ISKÓLÁ E S GIMNÁ ZIUM

FÓ TI Ó KUMENIKUS Á LTÁLÁ NÓS ISKÓLÁ E S GIMNÁ ZIUM FÓ TI Ó KUMENIKUS Á LTÁLÁ NÓS ISKÓLÁ E S GIMNÁ ZIUM 2151 Fót, Vörösmarty u.4. OM azonosító: 032353 Szervezeti e s Mű kö de si Szaba lyzata 1. oldal 2. oldal Tartalömjegyze k Tartalom 1. Általános rendelkezések...

Részletesebben

9.5. Az intézményvezető munkaideje... 14 10. Az intézményvezető akadályoztatása esetén érvényes helyettesítési rendje... 15 10.1. Az intézményvezető

9.5. Az intézményvezető munkaideje... 14 10. Az intézményvezető akadályoztatása esetén érvényes helyettesítési rendje... 15 10.1. Az intézményvezető I. Tartalomjegyzék II. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 6 1. A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) célja, jogszabályi alapja,... 6 1.1. A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) célja... 6 1.2. A szervezeti és

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Katolikus Mezőgazdasági, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Kiskunhalas SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

II. Rákóczi Ferenc Katolikus Mezőgazdasági, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Kiskunhalas SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. Rákóczi Ferenc Katolikus Mezőgazdasági, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Kiskunhalas SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1. A szervezeti

Részletesebben

BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÀLYZAT

BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÀLYZAT BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÀLYZAT Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 1 1. A SZMSZ célja, tartalma... 1 2. Jogszabályi háttér... 1 3. A SZMSZ hatálya...

Részletesebben

Tartalom 1. Általános rendelkezések 2. Az intézmény feladata 3. Az intézmény szervezeti felépítése

Tartalom 1. Általános rendelkezések 2. Az intézmény feladata 3. Az intézmény szervezeti felépítése Tartalom 1. Általános rendelkezések 2 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja 2 1.2 A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása, megtekintése 3 2. Az intézmény

Részletesebben

5.3.2. Az elektronikus úton előállított, papíralapú nyomtatványok hitelesítési rendje... 21 5.4. Teendők bombariadó és egyéb rendkívüli események

5.3.2. Az elektronikus úton előállított, papíralapú nyomtatványok hitelesítési rendje... 21 5.4. Teendők bombariadó és egyéb rendkívüli események Tartalom 1. Általános rendelkezések... 7 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 7 1.2. A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása, megtekintése... 8 2. Az

Részletesebben

Hatályos 2013. november 25-től

Hatályos 2013. november 25-től Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium Balatonfűzfő OM: 037218 Szervezeti és Működési Szabályzat "Az oktatás célja nem az, hogy befejezett tudást adjon, hanem az, hogy szilárd alapot teremtsen

Részletesebben

A Budapesti Ward Mária Általános Iskola és a Budapesti Ward Mária Gimnázium

A Budapesti Ward Mária Általános Iskola és a Budapesti Ward Mária Gimnázium A Budapesti Ward Mária Általános Iskola és a Budapesti Ward Mária Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata TUDÁS - LELKISÉG - SZOLGÁLAT 2013 Tartalom TARTALOM... 2 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 1.1.

Részletesebben

Elfogadta a nevelőtestület 2013. március 26 án

Elfogadta a nevelőtestület 2013. március 26 án 1 9 6 3 1 SZILÁGYI DEZSŐ ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Elfogadta a nevelőtestület 2013. március 26 án 2 0 1 3 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola 6088 Apostag, Hunyadi u. 9-11. Tel.: 78/428-077 Apostag, 2013. március 30. Jóváhagyta: Dudla Erzsébet intézményvezető Tartalom 1 ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Tapolcai Kertvárosi Óvoda 8300 Tapolca, Darányi u. 4. OM azonosító: 201169 TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Tapolcai Kertvárosi Óvoda 8300 Tapolca, Darányi u. 4. OM azonosító: 201169 TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tapolcai Kertvárosi Óvoda 8300 Tapolca, Darányi u. 4. OM azonosító: 201169 TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A Szervezeti

Részletesebben

A SZOMBATHELYI MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZÉSI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015.

A SZOMBATHELYI MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZÉSI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. A SZOMBATHELYI MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZÉSI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. 1 Tartalom 1. Általános rendelkezések... 5 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 5 1.2

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT DARUS UTCAI MAGYAR- NÉMET KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAPEST, XVIII. KERÜLET DARUS U. 3.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT DARUS UTCAI MAGYAR- NÉMET KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAPEST, XVIII. KERÜLET DARUS U. 3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT DARUS UTCAI MAGYAR- NÉMET KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAPEST, XVIII. KERÜLET DARUS U. 3. Készítette: Bakos Péterné intézményvezető Budapest, 2015. október 12. Tartalom

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Pitvaros Térségi Petőfi Sándor Napközi Otthonos Óvoda, és Egységes Óvoda- Bölcsőde (6914 Pitvaros, Petőfi tér 1.) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. 09. 01-től 1 1. A szervezeti és működési

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 5300 Karcag, Kálvin u. 2. : 59/503 206 Fax: 59/400 577 E-mail: anna.ilona@freemail.hu OM azonosító: 035861 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 TARTALOMJEGYZÉK A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK SZERVEZETI

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzata

Szervezeti és működési szabályzata OM azonosító: 033665 A Szent Imre Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Kollégium, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és működési szabályzata Tartalom 1. Általános rendelkezések... 10 1.1.

Részletesebben

Szegvári Forray Máté Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti Működési Szabályzat

Szegvári Forray Máté Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti Működési Szabályzat í 2013 Szegvári Forray Máté Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti Működési Szabályzat Tartalomjegyzék 1 Bevezetés... 4 1.1 Intézmény adatai... 4 1.2 Alaptevékenységek... 4 1.3 A szervezeti

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ujhelyi Imre Általános Iskola Mosonmagyaróvár, 2015. szeptember 30. Tartalom 1. A szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései, a szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

Györffy István Katolikus Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata. Fenntartó által jóváhagyva: a számú határozat alapján

Györffy István Katolikus Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata. Fenntartó által jóváhagyva: a számú határozat alapján Györffy István Katolikus Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2015 Fenntartó által jóváhagyva: a számú határozat alapján Tartalomjegyzék 1. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI... 4 1.1.

Részletesebben

AZ ÖRÖMHÍRVÉTEL GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata

AZ ÖRÖMHÍRVÉTEL GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata AZ ÖRÖMHÍRVÉTEL GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata Készítette: Tóth Ottóné óvodavezető Sárospatak, 2015 Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.1 A szabályzat hatályba lépése:...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A PESTÚJHELYI ÁLTALÁNOS ISKOLA RÉSZÉRE Budapest, 2013. március 27. 1 A Pestújhelyi Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata az alábbi jogszabályok figyelembe

Részletesebben

A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Karcag, 2015... Gyökeres Sándor igazgató Fenntartó: Budapest, 2015... 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

Ybl Miklós Középiskola Szervezeti és Működési Szabályzata

Ybl Miklós Középiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Ybl Miklós Középiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Érvényes: 2010. szeptember 1-től Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja...

Részletesebben

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... Dankó Pista Egységes Óvoda-Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium, Kollégium és AMI 4235 Biri, Mező Imre út 21., OM szám: 200446 E-mail: info@dankop.hu, Tel/Fax: 42/263-137, www.dankop.hu

Részletesebben

A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Karcag, 2013... Gyökeres Sándor igazgató Fenntartó: Budapest, 2013... 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

A Munkácsy Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény szervezeti és működési szabályzata

A Munkácsy Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény szervezeti és működési szabályzata A Munkácsy Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény szervezeti és működési szabályzata 1/119 Tartalomjegyzék Munkácsy Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A Munkácsy

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Szegedi Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Szegedi Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szegedi Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola 2014 1 Tartalom 1. Általános rendelkezések... 5 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi

Részletesebben

Egri Farkas Ferenc Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola 3300 Eger Dobó István tér 13.

Egri Farkas Ferenc Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola 3300 Eger Dobó István tér 13. Egri Farkas Ferenc Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola 3300 Eger Dobó István tér 13. Telefon, fax: (36) 310-275 Igazgatói közvetlen telefon: 36/411-072 E-mail: farkaszene@gmail.com Honlap: www.egerzene.hu;

Részletesebben

A Kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnázium (Kiskunfélegyháza, Kossuth Lajos u. 9.) Szervezeti és Működési Szabályzata 2014.

A Kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnázium (Kiskunfélegyháza, Kossuth Lajos u. 9.) Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. i.sz.: 106-8/2014 A Kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnázium (Kiskunfélegyháza, Kossuth Lajos u. 9.) Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 3 II. Az intézmény

Részletesebben

Hőgyészi Somvirág Óvoda 7191 Hőgyész, Fő u. 27. Szervezeti és Működési Szabályzat

Hőgyészi Somvirág Óvoda 7191 Hőgyész, Fő u. 27. Szervezeti és Működési Szabályzat Hőgyészi Somvirág Óvoda 7191 Hőgyész, Fő u. 27 Szervezeti és Működési Szabályzat Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 3 1.. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) CÉLJA, JOGI ALAPJA

Részletesebben

6. Az iskola vezetésének és közösségeinek külső kapcsolatai

6. Az iskola vezetésének és közösségeinek külső kapcsolatai 6. Az iskola vezetésének és közösségeinek külső kapcsolatai 6.1. Az iskolai munka megfelelő szintű irányításának érdekében az iskola igazgatóságának állandó munkakapcsolatban kell állnia a következő intézményekkel:

Részletesebben

KINCSEM ÓVODA OM AZONOSÍTÓ: 032821

KINCSEM ÓVODA OM AZONOSÍTÓ: 032821 KINCSEM ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM AZONOSÍTÓ: 032821 Készítette: Szőke Zsófia óvodavezető 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1 I. Általános szabályozási felhatalmazás 3. II. Az intézmény általános

Részletesebben

A CSONGRÁD MEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. (2015. április 10-én kelt módosítással egységben foglalva)

A CSONGRÁD MEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. (2015. április 10-én kelt módosítással egységben foglalva) A CSONGRÁD MEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (2015. április 10-én kelt módosítással egységben foglalva) 1 Tartalom 1 Bevezetés... 3 2 Az SZMSZ hatálya és nyilvánossága...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT GÁL FERENC FŐISKOLA SZARVASI GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GYAKORLÓÓVODA, BÖLCSŐDE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szarvas, 2013. Tartalom 1. Általános rendelkezések... 5 1.1. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

A BÁRCZI GÉZA ÁLTALÁNOS

A BÁRCZI GÉZA ÁLTALÁNOS Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat B á r c z i G é z a Á l t a l á n o s I s k o l a 1039 Budapest, Bárczi Géza u. 2. 243-1509 453-2039 Ema il: ba rcz i-a@kszk i.ob uda.h u Honlap unk: www.bar czigai.s ulinet.hu

Részletesebben

A SZÉKESFEHÉRVÁRI VÁCI MIHÁLY IPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZÉKESFEHÉRVÁRI VÁCI MIHÁLY IPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZÉKESFEHÉRVÁRI VÁCI MIHÁLY IPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. március 27. Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 4 1. Általános rendelkezések... 4 1.1 Az SZMSZ célja...

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Kiszombor Mikrotérség Karátson Emília Napköziotthonos Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat 2015. TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések 1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi

Részletesebben

A HUSZÁR GÁL GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS ÓVODA

A HUSZÁR GÁL GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS ÓVODA A HUSZÁR GÁL GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA DEBRECEN 2015 1 Tartalomjegyzék Bevezetés... 7 1.1 A SZMSZ célja és tartalma... 7 1.2 Az

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SIMÁNDY JÓZSEF SPORTISKOLAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. Web: simandy.kistarcsa.hu E-mail: info@simandyaltiskola.hu Tartalom 1. Általános rendelkezések...

Részletesebben

A SZABOLCS VEZÉR GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA - 1 -

A SZABOLCS VEZÉR GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA - 1 - A SZABOLCS VEZÉR GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA - 1 - I. BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. (2) bekezdésében

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. Marcalvárosi Főigazgatóság Kovács Margit Szakképző Iskola OM azonosító: 030523. 9024 Győr Répce u. 2.

Szervezeti és Működési Szabályzat. Marcalvárosi Főigazgatóság Kovács Margit Szakképző Iskola OM azonosító: 030523. 9024 Győr Répce u. 2. 2013 Szervezeti és Működési Szabályzat Marcalvárosi Főigazgatóság Kovács Margit Szakképző Iskola OM azonosító: 030523 9024 Győr Répce u. 2. 1 Tartalom 1. Általános rendelkezések... 5 1.1. A szervezeti

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Az intézmény adatai... 5 1.1. Az iskola neve... 5 1.2. Az iskola székhelye... 5 1.3. Az iskola OM azonosítója... 5 1.4. Az intézmény jogszabályban

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÓVODA NEVE: Gesztenyés Óvoda ÓVODA CÍME: 2900 Komárom, Igmándi út 38. ÓVODA OM AZONOSÍTÓJA: 031681 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Halászné Szeder Anikó óvodavezető 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

Pusztakovácsi Általános Iskola KLIK 140013 OM 200855. 8707 Pusztakovácsi, Fő utca 114. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015.

Pusztakovácsi Általános Iskola KLIK 140013 OM 200855. 8707 Pusztakovácsi, Fő utca 114. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. Pusztakovácsi Általános Iskola KLIK 140013 OM 200855 8707 Pusztakovácsi, Fő utca 114. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. 1 Tartalom 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3. 2 AZ INTÉZMÉNY ALAPADATAI... 5.

Részletesebben

Egri Szakképzési Centrum Bornemissza Gergely Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma

Egri Szakképzési Centrum Bornemissza Gergely Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Egri Szakképzési Centrum Bornemissza Gergely Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma EGER Hatálybalépés dátuma: 2013.05.06. Tervezett felülvizsgálat időpontja: 2018.

Részletesebben

2. Az intézmény feladat, jogállása és gazdálkodási módja 7. (Az alapító okirat alapján)

2. Az intézmény feladat, jogállása és gazdálkodási módja 7. (Az alapító okirat alapján) 1 Tartalomjegyzék: oldalszámok I. Az intézmény általános jellemzői 6. 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya 1.1.) A Szervezeti és Működési Szabályzat célja 1.2.)

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS

ÁLTALÁNOS ISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS Mezőhegyesi József Attila Általános Iskola, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola 5820 Mezőhegyes, Béke park 1. Pf: 46 Tel./Fax: 06-68-466-103 vagy 06-30-445-5432 www.mezohegyesamk.hu, E-mail: mezohegyesiskola@gmail.com

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 2014. szeptember 01. Szervezeti és működési szabályzat Az Aranykéz Középiskola és Szakiskola SzMSz-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket Aranykéz

Részletesebben