A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA"

Átírás

1 A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Karcag, Gyökeres Sándor igazgató Fenntartó: Budapest,

2 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések A Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmát meghatározó jogszabályok A Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása, megtekintése A Szervezeti és Működési Szabályzat személyi és időbeli hatálya Az iskola alapadatai Tevékenységi jogkör szerinti tevékenységek Az iskola jogosítványai Az intézmény bélyegzőjének felirata: Az iskola szervezeti rendje, irányítása Az iskola szervezete, felépítésének vázlata Az iskola vezetősége Az intézményvezető akadályoztatása esetén érvényes helyettesítési rend A pedagógiai munka ellenőrzése Az iskola dolgozói Az iskola szervezeti egységei Munkaköri leírásminták Gazdasági igazgató munkaköri leírás-mintája Az intézményvezető-helyettes (Szakképzési igazgatóhelyettes) munkaköri leírás-mintája Kollégiumvezető munkaköri leírás-mintája Gyakorlati oktatásvezető munkaköri leírás-mintája Kollégiumi nevelő munkaköri leírás-mintája Könyvtáros tanár munkaköri leírás-mintája Gyermek- és ifjúságvédelmi felelős kiegészítő munkaköri leírás-mintája Gazdasági ügyintéző munkaköri leírás-mintája Pénztáros munkaköri leírás-minta Takarító munkaköri leírás-mintája Az intézmény működési rendjét meghatározó iskolai dokumentumok Az iskola tartalmi munkáját keretbe foglaló dokumentumok Belső szabályzatok Az iskolai tankönyvellátás rendje Az elektronikus és az elektronikus úton előállított nyomtatványok kezelési rendje 61 2

3 Az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok kezelési rendje Az elektronikus úton előállított, papíralapú nyomtatványok hitelesítési rendje Az iskolában alkalmazható különleges záradékok Az intézmény működési rendje A tanulók benntartózkodásának rendje Az iskolavezetés munkarendjének szabályozása Pedagógusok munkarendjével kapcsolatos előírások Az intézmény nem pedagógus munkavállalóinak munkarendje Az intézménnyel jogviszonyban nem lévők benntartózkodási rendje Az intézmény létesítményeinek és helyiségeinek használati rendje Tanulóbalesetek megelőzésével kapcsolatos feladatok Teendők rendkívüli helyzetekben Bombariadó esetén szükséges teendők Járványos megbetegedések esetén szükséges teendők A mindennapos testnevelés szervezése Egyéb, a tantárgyfelosztásban tervezhető rendszeres nem tanórai foglalkozások Nevelőtestület, szakmai munkaközösségek Az intézmény nevelőtestülete A nevelőtestület értekezletei A nevelőtestület szakmai munkaközösségei Szakmai munkaközösségek tevékenysége Az intézményi közösségek, a kapcsolattartás formái és rendje Az iskolaközösség Az iskolai alkalmazottak közössége Intézményi tanács A szülői munkaközösség A Diákönkormányzat Az osztályközösségek A szülők, érdeklődők tájékoztatásának formái A külső kapcsolatok rendszere Az igazgató és az iskolaorvos kapcsolatának rendszere Az iskolai védőnő feladatai Gyermek- és Ifjúságvédelmi feladatok ellátása Pártokkal, és vallási felekezetekkel való kapcsolat 81 3

4 7. A tanulók ügyeinek kezelésével kapcsolatos szabályok Kedvezmények nyelvvizsgára, versenyekre, nyílt napra A tanuló által elkészített dologért járó díjazás A tanulóval szemben lefolytatott fegyelmi eljárás részletes szabályai A fegyelmi eljárást megelőző egyeztető eljárás részletes szabályai A felnőttoktatás formái Az intézményi hagyományok ápolása Az iskolai könyvtár működési szabályzata Az iskolai könyvtár működési szabályzata Az iskolai könyvtár működési szabályzatának alapdokumentumai Az iskolai könyvtárra vonatkozó adatok A könyvtár fenntartása és felügyelete Szakmai szolgáltatások Az iskolai könyvtár gazdálkodása A könyvtár feladatai Az iskolai könyvtár gyűjtőköre, állományának alakítása A könyvtári állomány elhelyezése, tagolása, letétek Az iskolai könyvtár szolgáltatásai Általános szabályok Záradék Mellékletek Záró rendelkezések Mellékletek 118 ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT A szabályzat jogszabályi környezete A szabályozás célja Fogalmak, értelmezések Az adatok védelmének és kezelésének alapelvei Az intézményben nyilvántartott, kezelt személyes adatok Adatok kezelésével, védelmével kapcsolatos jogok, kötelezettségek Személyes adatok kezelésével kapcsolatos felelősségi viszonyok szabályai Az adatkezelés intézményi rendje Az intézményi adatkezelés végrehajtásának szabályai 142 4

5 10. Az adatkezelés ügyvitele, dokumentumai A személyi iratok Az intézményi dolgozók személyi anyagának adattartalma A személyi iratokba történő betekintés A személyi iratok kezelésének feladatai A személyi iratok iktatása, tárolása Személyi iratok nyilvántartása Személyi adatokban történő változások kezelése Közérdekű adat A köznevelés információs rendszere (KIR) A közoktatás információs rendszere Pedagógus igazolvány Diákigazolvány Tanulói nyilvántartás Adatkezelésre vonatkozó biztonsági előírások Az adatbiztonság követelménye A számítógéppel vezetett közalkalmazotti alapnyilvántartás fizikai védelmének szabályai Az üzemeltetés biztonsági szabályai A technikai biztonság szabályai Záró rendelkezések Mellékletek 159 5

6 1. Általános rendelkezések 1.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmát meghatározó jogszabályok A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban: SZMSZ) az a helyi dokumentum, amely meghatározza az intézmény szervezeti felépítését, működésének belső rendjét és a külső kapcsolatokra vonatkozó rendelkezéseket, továbbá a működésre vonatkozó mindazon rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe. Megalkotása a Nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 25. -ában foglalt felhatalmazás alapján történik. A szervezeti és működési szabályzat létrehozásának jogszabályi alapjai az alábbi törvények, kormányrendeletek és miniszteri rendeletek: évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, évi CLXXXVII. évi törvény a szakképzésről, évi CXCV. törvény az államháztartásról 368/2011. kormányrendelet az államháztartásról szólótörvény végrehajtásáról évi I. törvény a munka törvénykönyvéről, évi XCIII. törvény a munkavédelemről, évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról, 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról, 370/2011. (XII. 31.) kormányrendelet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről évi XXXVII. törvény a tankönyvpiac rendjéről, 44/2007. (XII. 29.) OKM rendelet a katasztrófák elleni védekezés és a polgári védelem ágazati feladatairól évi CXXV. törvény a tankönyvpiac rendjéről szóló évi XXXVII. törvény módosításáról, évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról, 26/1997. (IX.3.) NM rendelet iskola-egészségügyi ellátásról. 6

7 1.2. A Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása, megtekintése A karcagi Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium szervezeti felépítésére és működésére vonatkozó szabályzatot az intézmény vezetőjének előterjesztése alapján a nevelőtestület ellenszavazat és tartózkodás nélkül fogadta el. Az elfogadáskor a jogszabályokban előírtaknak megfelelően véleményezési jogot gyakorolt a diákönkormányzat és a szülői szervezet. Jelen szervezeti és működési szabályzatot a fenntartó, a Vidékfejlesztési Minisztérium ellenőrzi. Az SZMSZ-t el kell helyezni az iskola irattárában, könyvtárában, tanári szobájában, továbbá az intézmény honlapján. Az elfogadott és jóváhagyott SZMSZ-t az osztályfőnökök a tanulók, a vezetők, a beosztottak körében ismertetik a jóváhagyást követő 1 héten belül A Szervezeti és Működési Szabályzat személyi és időbeli hatálya Az SZMSZ és a mellékleteket képző szabályzatok, igazgatói utasítások betartása az intézmény valamennyi tanulójára és közalkalmazottjára kötelező érvényű. A szabályzat a nevelőtestületi elfogadását követő fenntartói ellenőrzéssel lép hatályba és határozatlan időre szól. Ezzel egyidejűleg az intézmény előző szervezeti és működési szabályzata hatályát veszti. Az SZMSZ-t kötelező módosítani jogszabályi változás, az Alapító Okirat és iskola szervezeti felépítésének változása esetén. Felülvizsgálatot, módosítást kezdeményezhet a tantestület, szülői szervezet és diákönkormányzat. A módosításról a tantestület a kezdeményezéstől számított 30 napon belül dönt, szavazás nyilvános módon történik, az SZMSZ elfogadásához kétharmados igenlő szavazat szükséges. Az intézmény általános jellemzői: 7

8 1.4. Az iskola alapadatai Az intézmény megnevezése: Az intézmény rövid neve: Az intézmény idegen neve: Székhelye: Közfeladatai: Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Szentannai Középiskola Szentannai Sámuel Grammar School, Secondary School and Student s Hostel Karcag, Szentannai Sámuel utca Közoktatási intézmény, amely nevelő-oktató munkát folytat. Alapító okirat száma: KGF/67/3/2013 Alapító okirat kelte: Irányító és fenntartó: Gazdálkodási jogköre: Működési köre: Törvényességi felügyeleti szerve: Az intézmény típusa: Az intézménybe felvehető maximális tanulói létszám: A kollégiumba felvehető maximális tanulólétszám: Vidékfejlesztési Minisztérium 1055 Budapest, Kossuth tér 11. Önállóan működő és gazdálkodó központi költségvetési szerv Országos Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal középiskola nappali képzésben: levelező képzésben: esti képzésben: 130 fő 600 fő 140 fő 30 fő 8

9 További alapadatok: ÁHT azonosító: OM azonosító: Törzskönyvi szám: Tb. törzsszám: Szakágazati besorolás: Adószám: Szakmai középfokú oktatás Statisztikai számjel: Működési engedély száma: /2011. Számlavezető pénzintézet: Előirányzat-felhasználási keretszámla: Magyar Államkincstár Intézményi kártyafedezeti számla:

10 1.5. Tevékenységi jogkör szerinti tevékenységek Alaptevékenység: Szakmai középfokú oktatás Szakfeladat Megnevezés Kollégiumi szálláshely-nyújtás közoktatásban tanulók számára Iskolai intézményi étkeztetés Tanulók kollégiumi étkeztetése Munkahelyi étkeztetés Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyam) Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9-12/13. évfolyam) Szakközépiskolai felnőttoktatás (9-12/13. évfolyam) Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felnőttoktatás Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati felnőttoktatás Emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatás a szakképzési évfolyamokon Emelt szintű szakközépiskolai felnőtt szakképzés Felsőfokú szakképzés Felsőfokú végzettségi szintet nem biztosító egyéb képzés Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók kollégiumi, externátusi nevelése Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás Foglalkoztatást elősegítő képzések Szakmai továbbképzések Kötelező felkészítő képzések M.n.s. egyéb felnőttoktatás Szakképzési és felnőttképzési támogatások Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása 10

11 Egyéb közfoglalkoztatás Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme Könyvtári szolgáltatások Alaptevékenység leírása: általános műveltséget megalapozó, érettségi vizsgára és felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére felkészítő gimnáziumi, illetve szakközépiskolai nevelés és oktatás (nappali formában) Gimnáziumi képzés Belügyi rendészeti pályára előkészítő képzés Emelt szintű német nyelv-oktatás Emelt szintű angol nyelv-oktatás Szakképzés 2013/2014. tanévben kifutó szakképzések: szakközépiskolai szakképzési évfolyamokon (13-14.évf.) középiskolai végzettséghez kötött modulrendszerű szakképzés (nappali formában) Gépészet szakmacsoport OKJ Egyéb szolgáltatások szakmacsoport OKJ Mezőgazdasági gépésztechnikus Műszaki informatikai mérnökasszisztens Környezetvédelem- vízgazdálkodási szakmacsoport OKJ szeptemberétől induló szakképzések Természet- és környezetvédelmi technikus évfolyam A Nemzeti Alaptantervre épülő kerettanterv szerinti közismereti oktatással párhuzamosan folyó, az ágazati szakképzési kerettanterv szerinti elméleti és gyakorlati oktatás. Szakközépiskolai ágazatok: XIII Informatika XXIII Környezetvédelem-vízgazdálkodás XXXI Mezőgazdasági gépész XXXIII Mezőgazdaság 11

12 5/13. évfolyam Érettségi végzettséghez kötött, az OKJ-ban meghatározottak szerint a szakmai érettségi vizsga ágazatához tartozó szakképesítés komplex szakmai vizsgájára felkészítő szakképzések. Informatika szakmacsoport OKJ Szoftverfejlesztő Mezőgazdaság szakmacsoport OKJ Mezőgazdasági technikus OKJ Mezőgazdasági gépésztechnikus OKJ Agrár áruforgalmazó szaktechnikus OKJ Vidékfejlesztési szaktechnikus Környezetvédelem- vízgazdálkodás szakmacsoport OKJ Környezetvédelmi technikus Vendéglátás-turisztikai szakmacsoport OKJ Lovastúra-vezető 1/13-2/14. évfolyam A szakképesítés ágazata szerinti szakmai érettségi vizsgával nem rendelkező, érettségi végzettséget szerzett tanulóknak a fenti szakképesítésekre felkészítő képzése. szakképző évfolyamokon tanulók iskolai tanműhelyben történő oktatása szakképzés felnőttoktatás keretében (levelező formában) iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás és vizsgáztatás felsőfokú akkreditált képzésben való részvétel középfokú képzésben résztvevők kollégiumi ellátása tanulói étkeztetés az intézmény tanulói részére tankönyvellátás biztosítása a jogszabályi előírások alapján iskolai könyvtár működtetése Vállalkozási tevékenysége: A Szentannai Középiskola szabad kapacitásinak hasznosítása érdekében, az Áht.46. (2) bekezdésében foglaltak szerint vállalkozhat, feltéve, hogy ez nem veszélyezteti az alapító okiratban meghatározott alaptevékenységét és ebből fakadó kötelezettségeinek teljesítését. A Szentannai Középiskola vállalkozási tevékenységéből származó éves bevétel nem haladhatja meg a költségvetési szerv összkiadásainak 25 %-át. 12

13 1.6. Az iskola jogosítványai Gazdálkodási jogkör szerint: költségvetési szerv, gazdasági szervezettel rendelkezik. Előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság: teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv. A költségvetési szerv igazgatóját a vidékfejlesztési miniszter bízza meg határozott, legfeljebb öt évig terjedő időtartamra, és vonja vissza a megbízást, valamint gyakorolja felette a munkáltatói jogokat. Az intézmény alkalmazottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése: - közalkalmazotti jogviszony, - Munka Törvénykönyve szerinti jogviszony, - közfoglalkoztatási jogviszony, - megbízásos jogviszony, A vagyonkezelés módja: Karcag Városi Önkormányzat és a Vidékfejlesztési Minisztérium között létrejött megállapodás alapján a Karcag Városi Önkormányzat tulajdonában lévő, a Vidékfejlesztési Minisztérium által használatra átvett ingó és ingatlan vagyont a Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium a feladatai ellátása érdekében a Vidékfejlesztési Minisztérium által meghatározott módon használja. A költségvetési szerv a rendelkezésére álló vagyontárgyakkal feladatainak ellátása érdekében önállóan gazdálkodik. Az alapító okirat melléklete tartalmazza a költségvetési szerv feladatellátását szolgáló ingatlanok felsorolását. A feladatellátást szolgáló állami ingatlanok jegyzéke: Helység, utca Helyrajzi szám Ingatlan megnevezése külterület szántó külterület szántó külterület erdő belterület 4810/6 szántó belterület 4810/9 szántó belterület 4810/10 szántó belterület 5310 beépítetlen terület belterület 5313 lakóház, udvar belterület 5319 beépítetlen terület belterület 4815/1 iskola belterület 4815/2 beépítetlen terület belterület 4818 sporttelep 13

14 1.7. Az intézmény bélyegzőjének felirata: Hosszú bélyegző: Rövid bélyegző: Körbélyegző: Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 5301 Karcag, Szentannai S. utca 18.; Pf: 53 Adószám: Tel./fax: 59/ , Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 5300 Karcag, Szentannai Sámuel u. 18. Társadalombiztosítási kifizetőhely Nyilvántartási szám: Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 5300 Karcag, Szentannai Sámuel u. 18. Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium CÍMER 1-től 5-ig sorszám Karcag Szentannai Középiskola 6 sorszám Karcag Az intézményi bélyegzők használatára munkaköri feladataik ellátásához a következő dolgozók jogosultak: igazgató, gazdasági igazgató; szakképzési igazgatóhelyettes, általános igazgatóhelyettes, kollégiumvezető, gyakorlati oktatásvezető, titkárság, élelmezésvezető, gépkocsivezető, TB-ügyintéző, könyvelők, könyvtáros. 14

15 2. Az iskola szervezeti rendje, irányítása 2.1. Az iskola szervezete, felépítésének vázlata A tűz- és munkavédelmi, illetve a belső ellenőri feladatokat szerződés alapján külső vállalkozás látja el. Az iskola engedélyezett létszáma: 77 fő Az iskola vezetősége Az iskola vezetőségének tagjai: igazgató, gazdasági igazgató, szakképzési igazgatóhelyettes, általános igazgatóhelyettes, kollégiumvezető, gyakorlati oktatásvezető, ifjúságvédelmi felelős, munkaközösségek vezetői, diákönkormányzat vezetője. 15

16 Az iskola vezetősége az iskolai élet egészére kiterjedő konzultatív, véleményező és javaslattételi joggal rendelkezik. Az iskola vezetősége havi rendszerességgel ülésezik. Az üléseket az igazgató készíti elő. Vagyonnyilatkozat tételre kötelezettek Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló évi CLII. törvény értelmében az intézményben vagyonnyilatkozat tételre az alábbi munkakörben dolgozó közalkalmazottak kötelezettek: igazgató, gazdasági igazgató, intézményvezető-helyettesek, intézményegység-vezető, (kollégiumvezető) gyakorlati oktatásvezető. A vagyonnyilatkozat tétellel kapcsolatos feladatok végrehajtásában a törvényi szabályozásnak megfelelően járunk el. Vezetők közötti feladatmegosztás Intézményvezető (igazgató) Az iskola felelős vezetője az igazgató, aki munkáját a jogszabályok, a fenntartó, valamint az iskola belső szabályzatai által előírtak szerint végzi. A Köznevelési törvény 69. (1) alapján felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, ésszerű és takarékos gazdálkodásáért, gyakorolja a munkáltatói jogokat és dönt az intézmény működésével kapcsolatosan minden olyan ügyben, amelyet jogszabály vagy kollektív szerződés nem utal más hatáskörbe, jóváhagyja az intézmény pedagógiai programját, képviseli az intézményt. A dolgozók foglalkoztatására, élet- és munkakörülményeire vonatkozó kérdések tekintetében jogkörét jogszabályban előírt egyeztetési kötelezettség megtartásával gyakorolja. Jogkörét esetenként vagy az ügyek meghatározott körében helyettesére vagy az intézmény más alkalmazottjára átruházhatja. Az iskolát az igazgató, a közismereti tantárgyak oktatását szervező intézményvezető-helyettes (általános igazgatóhelyettes), a szakmai tantárgyak oktatását (szakmai elméleti és szakmai gyakorlatok) szervező intézményvezető-helyettes (szakmai igazgatóhelyettes), a gazdasági igazgató és az intézményegység-vezető (együttesen iskolavezetés) irányítja és ellenőrzi. 16

17 Az iskolavezetés tagjai a munkamegosztáson alapuló munkakör szerint végzik munkájukat. Személyi felelősséggel döntésük előtt- szükség szerint konzultálnak az intézményvezetővel. A megtett intézkedésekről, a szerzett információkról rendszeresen tájékoztatják az igazgatót. Az intézmény vezetője az éves költségvetési beszámoló keretében beszámol a költségvetési szerv folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzésének, valamint a gazdálkodás belső ellenőrzésének működtetéséről. Az iskola oktató-nevelő munkáját teljes felelősséggel irányítja, és rendszeresen ellenőrzi. A gazdasági hivatal tevékenységét ellenőrzi. Gazdasági igazgató Irányítja és ellenőrzi a gazdasági szervezetet, felelős, az Ávr 9. (2) bekezdése alapján: az intézmény költségvetésének előirányzatai tekintetében a gazdálkodással, könyvvezetéssel és az adatszolgáltatással kapcsolatos feladatok végrehajtásáért, az intézmény működtetésével, üzemeltetésével, a vagyongazdálkodás körében a beruházással, a vagyon használatával, hasznosításával, védelmével kapcsolatos feladatokért, a más szervezeti egységhez beosztott, a gazdálkodási, könyvvezetési, adatszolgáltatási feladatok ellátásáért felelős alkalmazottaknak iránymutatást ad. Közvetlen irányítja a iskolai konyha munkáját, beosztottja az élelmezésvezető Gazdasági intézkedéseket hoz. Területén megvalósítja a munkafolyamatokba beépítve működő folyamatos funkcionális ellenőrzést. Az intézményvezető távollétében őt teljes jogkörrel helyettesíti. Feladatai részletesen a munkaköri leírás-mintában szerepelnek. 17

18 Intézményvezető-helyettes (szakképzési igazgatóhelyettes) A vezetése alá tartozó szakmai munkaközösségekkel együttműködve irányítja a szakmai oktatással kapcsolatos összes nevelési, oktatási és egyéb teendőket. Ellenőrzi a szakképzéssel kapcsolatosan a szaktanári dokumentumok elkészítését, vezetését. Elkészíti a szakképzési tantárgyfelosztást. Szervezi az iskola felnőtt szakképzési tevékenységét, tanfolyamok indítását. Elkészíti a tanári ügyelet beosztását. Kapcsolatot tart a Jász-Nagykun-Szolnok Térségi Integrált Szakképző Központtal. Aktívan részt vesz az iskola pályázati tevékenységében. Szervezi az intézmény beiskolázási tevékenységét, gondoskodik a megfelelő fórumokon történő iskolai megjelenésről, megszervezi az iskola képviseletét a pályaválasztási szülői értekezleteken, beiskolázási körutakat szervez, előkészíti és lebonyolítja az iskola nyílt napjait. Gondoskodik a szakmai különbözeti vizsgák szervezéséről, lebonyolításáról. Rendszeresen frissíti a szakképzéshez kapcsolódó iskolai dokumentumokat. Szükség esetén a szakképzéshez kapcsolódóan szerződéseket köt (Együttműködési megállapodás), illetve előkészíti, menedzseli tanulószerződés megkötését. Kapcsolatot tart külső vállalkozásokkal, szervezetekkel. Ellátja a szakképzés tárgyi feltételeinek felügyeletét, és fejlesztési tervet készít. Kapcsolatot tart az intézménnyel szerződéses viszonyban lévő felsőoktatási intézményekkel. Felügyeli és szervezi a testvériskolai kapcsolatokat. Ellenőrzési, irányítási feladatot lát el a tanterületi tevékenység és az iskolai karbantartó tevékenység fölött. Megszervezi a szakmai vizsgákat, és azok lebonyolítását. Eleget tesz iskolánk szakképzéssel kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségeinek. 18

19 Intézményvezető-helyettes (általános igazgatóhelyettes) feladat- és jogköre Közvetlen felügyelete alá tartozik: Osztályfőnöki Munkaközösség, Társadalomtudományi Munkaközösség, Természettudományi Munkaközösség, Könyvtár. Irányítja: a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős, valamint a diákönkormányzat munkáját segítő tanár tevékenységét. Szervezi és ellenőrzi: Az elsőéves tanulók beiskolázását, illetve beiratkozását. Az érettségire való jelentkezést, a vizsgákat. A tantárgyfelosztást, az órarend készítését, a felügyeleti rendet, a szaktantermek beosztását. Az irányítása alá tartozó munkaterületen a helyettesítéseket. A munkaközösség-vezetőkkel együttesen, munkaterületén a szakköröket. A felzárkóztatást, korrepetálást. A félévi és tanév végi osztályozó értekezleteket. Az iskolai ünnepélyeket és rendezvényeket. A jogszabályoknak megfelelően foglalkozik a tanulók fegyelmi ügyeivel. Rendszeresen ellenőrzi: Az e-naplót, a tanulók nyilvántartásával kapcsolatos dokumentumokat. Az órák pontos kezdését, megtartását, befejezését, a felügyeletek ellátását mulasztás esetén azonnal intézkedik. Munkaterületén gondoskodik: A bizonylati fegyelem betartásáról. A köztulajdon védelméről. Heti egy alkalommal vezetői ügyeletet lát el. Feladata a közismereti tantárgyi versenyek előkészítése, az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyre (a továbbiakban OKTV) való felkészítés irányítása a szakmai munkaközösségekkel együttműködve. Időszakosan ellenőrzi: a munkaközösségi tervet, a haladási naplót, a tanügyi dokumentációt. 19

20 Felelős az irányítása alá tartozó területen a tűz- és munkavédelmi előírások betartásáért. Hatásköre a beosztott dolgozókra terjed ki. Az intézményvezetőhelyettes és a többi vezető beosztású dolgozó munkáját munkaköri leírás alapján végzi. A tantestület az intézményvezető-helyettes személyéről nyílt szavazással nyilvánít véleményt. intézményvezető-helyettes az iskola határozatlan időre alkalmazott pedagógusa lehet. A 326/2013 (VIII.30.) Korm. rendelet 21. alapján magasabb vezetőnek minősül, és megbízása a jogszabályban megjelölt, legfeljebb öt évig terjedő határozott időre szól. Az igazgató az intézmény működésének biztosítása érdekében konkrét feladatok ellátására határozott időre is megbízhat igazgatóhelyettesnek a nevelőtestület tagjai közül az adott feladatok ellátására alkalmas, megfelelő végzettségű személyt vagy személyeket. Intézményegység-vezető (kollégiumvezető) A Kollégium élén a kollégiumvezető áll, aki a 326/2013 (VIII.30.) Korm. rendelet 21. alapján magasabb vezetőnek minősül, és megbízása a jogszabályban megjelölt, legfeljebb öt év. Teljes felelősséggel vezeti a kollégium nevelő-oktató munkáját. Összefogja, irányítja a nevelőtanárok nevelő-oktató tevékenységét. Elkészíti a kollégiumi nevelők foglalkoztatási tervét és az éjszakai ügyeleti beosztását. Gondoskodik a kollégiumi diákönkormányzati szervek működési rendjéről. Rendszeres kapcsolatot tart az intézményvezetővel, az intézményvezetőhelyettesekkel és a tanulók osztályfőnökeivel. Évente felülvizsgálja a kollégium napirendjét, szervezi és irányítja a kollégium sportéletét, kulturális nevelőmunkáját. Igazolja a kollégiumi nevelők éjszakai ügyeletét. A kollégiumban a munkavédelmi feladatokkal kapcsolatos előírások betartását rendszeresen ellenőrzi. Az ifjúságvédelmi felelős tanárral szoros együttműködésben figyelemmel kíséri a hátrányos helyzetű tanulók élet- és tanulmányi körülményeit. Az iskolai tanítás nélküli munkanapokkal összhangban kollégiumi foglalkozás nélküli munkanapot tart, gondoskodik a tanulók felügyeletéről és foglalkoztatásáról. Hatáskörébe tartozik a kollégiumi mulasztások, távolmaradások, igazolások ellenőrzése. 20

21 Az intézményegység-vezető a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (a továbbiakban gyermekvédelemről szóló törvény) 40. -ában foglaltakra figyelemmel állandó kapcsolatot tart a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ Gyermekjóléti Szolgálatával. Fontos a megelőző, védő és óvó tevékenység azoknak a veszélyhelyzeteknek feltárása, megszüntetése és csökkentése, amelyek lehetetlenné tehetik a gyermek, a tanuló egészséges, jó irányú fejlődését, képességeinek kibontakoztatását. A Köznevelési törvény 25. (5) bekezdése szerint a nevelési-oktatási intézménynek gondoskodnia kell a rábízott gyermekek, tanulók egészségének megóvásáról. Ennek megvalósulásáról a kollégiumvezető az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997.(IX. 3.) NM. rendeletben foglalt rendelkezések figyelembevételével gondoskodik. Hatásköre a beosztott dolgozókra terjed ki. Külön figyelmet fordít a szenvedélybetegségek megelőzésére. Ellenőrzi a kollégiumban a tanulói nyilvántartás szakszerű vezetését. Biztosítja a diákönkormányzat működéséhez szükséges feltételeket (helyiségek, berendezések használata). Gondoskodik a kollégiumi diákönkormányzat közgyűlés összehívásáról, amelyen a diákok diákképviselőt választanak. Szükség esetén rendkívüli diákközgyűlés összehívását javasolja az intézményvezetőnek. Gondoskodik arról, hogy a diákközgyűlés napirendi pontjait a közgyűlés megrendezése előtt 15 nappal nyilvánosságra hozzák. Károkozás esetén köteles a károkozás körülményeit kivizsgálni, az okozott kár értékét felmérni, és lehetőség szerint a károkozó és a felügyeletét ellátó személy kilétét megállapítani. A vizsgálatról köteles a tanuló szüleit értesíteni és a kár megtérítésére felszólítani a jogszabályban előírt mértékig. Tanuló által okozott, de el nem ismert kár esetén a szülővel szemben polgári peres eljárást kezdeményezésére tesz javaslatot. Fokozottan ellenőrzi a kimenőre vonatkozó előírások betartását. 21

22 Gyakorlati oktatásvezető A gyakorlati oktatás vezetőjének a jogszabályban előírt egyetemi (főiskolai), szakmai és pedagógiai képesítéssel kell rendelkeznie. Feladata és jogköre: A gyakorlóhelyek szakmai irányítója és az ott folyó oktató-nevelő munka felelős vezetője. A műszaki vezető munkáját irányítja és ellenőrzi. Minden tanév elején elkészíti a gyakorlati oktatással kapcsolatos évi foglalkoztatási és beosztási tervet, jóváhagyásra bemutatja az igazgatónak, illetve a szakmai igazgatóhelyettesnek. Rendszeresen ellenőrzi az e-naplóban a gyakorlati érdemjegy rovatot. Nagyobb témakörök lezárásakor megbeszélést tart a szakmai elméletet tanító tanárokkal és a gyakorlati oktatókkal a nevelés-oktatás eredményeiről, a további feladatokról. Gondoskodik a szakmai gyakorlati oktatás megfelelő színvonaláról. Ügyel az elméleti és gyakorlati oktatás összhangjára, a szakmai nevelés hatékonyságára. Óra- és foglalkozás - látogatásokkal, valamint egyéb módon ellenőrzi a gyakorlati oktatók tevékenységét, tanácsokkal támogatja őket és szakmai, pedagógiai továbbképzésüket segíti. Megszervezi a gyakorlati vizsgákat és a tanulók nyári összefüggő szakmai gyakorlatát. Rendszeres kapcsolatot tart fenn a gazdálkodóegységek megbízottaival, részt vesz a gazdálkodóegységek és az iskola közötti megállapodások, szerződések előkészítésében. Biztosítja a gyakorlati oktatás tárgyi feltételeit. Mulasztás, szabálytalanság, képzési hiányosság esetén intézkedéseket kezdeményez. Évfolyamonként megtervezi az üzemlátogatásokat, illetve erre munkaközösségi értekezleten javaslatot tesz. Gondoskodik a tanulók pótgyakorlatának megszervezéséről. Javaslatot tehet a közvetlen munkatársai egyetértésével a tanterület és a tanműhely dolgozóinak kinevezésére, áthelyezésére, felelősségre vonására, valamint egyéb személyi vonatkozású ügyeire. Javaslatot tehet a szakmai munkaközösség-vezető megbízására és a megbízatás visszavonására. Ellátja a munkavédelem és baleset-elhárítás feladatait. Részt vesz a munkavédelmi szemléken. 22

23 Biztosítja a biztonságos munkakörülményeket, illetve vizsgálja azokat a balesetek megelőzése céljából. Közvetlen veszély vagy baleset esetén a gépet, berendezést, munkafolyamatot haladéktalanul leállítja, a munkavégzést beszünteti, és kezdeményezi a baleseti veszélyforrás megszüntetését. Távollétében a műszaki vezető intézkedik. Ellenőrzi az ismétlődő munkavédelmi oktatások megtartását és az ellenőrzési rovatot kézjegyével látja el. Súlyos vagy tömeges baleset esetén értesíti az igazgatót. Részt vesz a balesetek okainak kivizsgálásában. Felelősséget vállal azért, hogy a laboratóriumokban és a tanműhelyekben tanuló csak tanári felügyelet mellett tartózkodjon Az intézményvezető akadályoztatása esetén érvényes helyettesítési rend Távollétében alkalmazandó helyettesítési rend (ebben a sorrendben): a gazdasági igazgató, az intézményvezető-helyettesek, a gyakorlati oktatásvezető, az intézményegység-vezető. Az intézményvezető-helyettesek hatásköre az intézményvezető helyettesítésekor saját munkaköri leírásukban meghatározott feladatok mellett az azonnali intézkedést igénylő döntések meghozatalára, az ilyen jellegű feladatok végrehajtására terjed ki. Az intézményvezető döntési és egyéb jogait (pl. felvételi döntések esetén) részben vagy egészben átruházhatja az intézményvezető-helyettesekre, az iskolavezetés vagy a tantestület más tagjaira. A döntési jog átruházása minden esetben írásban történik, kivéve az intézményvezető-helyettesek felhatalmazását A pedagógiai munka ellenőrzése Az intézményben folyó pedagógiai munka belső ellenőrzésének megszervezése, a szakmai feladatok végrehajtásának ellenőrzése az intézményvezető feladata. Az intézményben az ellenőrzés az intézményvezető kötelessége és felelőssége. A hatékony és jogszerű működéshez azonban rendszeres és jól szabályozott ellenőrzési rendszer működtetése szükséges. E rendszer alapjait az e szabályzatban foglaltak mellett az intézmény vezetőinek és pedagógusainak munkaköri leírása teremti meg. A munkavállalók munkaköri leírását az érintettel alá kell íratni, az aláírt példányokat vagy azok másolatát az irattárban kell őrizni. Az intézményvezető-helyettesek és a munkaközösség-vezetők elsősorban munkaköri leírásuk, továbbá az igazgató utasítása és a munkatervben megfogalmazottak szerint részt vesznek az ellenőrzési feladatokban. 23

24 A pedagógiai munka belső ellenőrzését az intézmény éves munkatervében meghatározott ellenőrzési terv szerint az igazgató és helyettesei végzik, a szakmai munkaközösségek vezetői segítik. A nevelő-oktató munka belső ellenőrzésére jogosultak: intézményvezető, intézményvezető-helyettesek, intézményegység-vezető, gyakorlati oktatásvezető, munkaközösség-vezetők. Az intézményvezető közvetlenül ellenőrzi az intézményvezető-helyettesek nevelő-oktató munkáját. Ellenőrzés területei: tanórák, gyakorlati foglalkozások, tanórán kívüli foglalkozások látogatása, a digitális napló folyamatos ellenőrzése, az osztályfőnökök által vezetett igazolt és igazolatlan tanulói hiányzások adminisztrációjának ellenőrzése, az SzMSz-ben előírtak betartásának ellenőrzése az osztályfőnöki, tanári intézkedések folyamán, a tanítási órák kezdésének és befejezésének ellenőrzése, adminisztratív /írásos/ munkák, dokumentumok vizsgálata. Az ellenőrzés célja tájékozódás, segítségnyújtás, feladatok, utasítások végrehajtásának ellenőrzése, eredményesség és problémák feltárása. Az ellenőrzés tapasztalatait egyénileg a pedagógusokkal kell megbeszélni, az általános tapasztalatokat pedig tantestületi értekezleten kell összegezni. A belső ellenőrzés során feltárt hiányosságok megszüntetésére az igazgató haladéktalanul megteszi a szükséges intézkedéseket Az iskola dolgozói Az intézmény alkalmazottai a Kjt., a évi CXC. törvény valamint az azoknak a végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó közalkalmazottak, akik felett a munkáltatói jogokat az intézmény vezetője gyakorolja. Az intézmény egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a Munka Törvénykönyvéről szóló évi I. törvény az irányadó. Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény (pl. megbízási jogviszony) az irányadó. Az iskola dolgozói munkájukat munkaköri leírásaik alapján végzik. 24

25 2.6. Az iskola szervezeti egységei A Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium élén az igazgató áll. Az igazgató munkáját segítik: Általános műveltséget megalapozó oktató-nevelő munkát végző pedagógusok szervezeti egysége. Irányítja és ellenőrzi az általános igazgatóhelyettes. A szakképzésben részt vevő pedagógusok, az oktatást segítő alkalmazottak és a kiszolgáló tevékenységet végzők szervezeti egysége. Irányítja és ellenőrzi a szakképzési igazgatóhelyettes. Munkáját a Gyakorlati oktatásvezető és műszaki vezető segíti. Tangazdaság. Irányítja a műszaki vezető. Kollégium (kollégiumi nevelők) Vezetője az intézmény-egységvezető (kollégiumvezető). Gazdasági Szervezet. Tagjai a gazdasági ügyintézők, könyvelő, pénztáros, raktárkezelő, gépkocsivezető, konyhai alkalmazottak az élelmezésügyi vezetővel. Vezetője a gazdasági igazgató. A szervezeti ábrán szereplő egyéb munkakörök feladatkörének meghatározása: Az osztályfőnök feladatai Az osztályra vonatkozó nevelési feladatok tervezése. Kapcsolattartás a szülőkkel. Az osztály tanulóinak megismerése, személyiségük, képességük alakulásának figyelemmel kísérése. Tapasztalatszerzés óralátogatásokon, gyakorlati foglalkozásokon. Az osztályban tanító pedagógusok munkájának nevelésszempontú koordinálása. Egyéni bánásmód alkalmazása. Fegyelmező intézkedés, fegyelmi eljárás kezdeményezése, illetve arra érdemes tanulók dicsérete. Osztályszintű megemlékezések, ünnepségek, klubfoglalkozások szervezése. Pályaválasztás, munkavállalás, továbbtanulás segítése. Az elektronikus napló, a törzslapok, a bizonyítványok vezetése. A hiányzások pontos nyilvántartása, igazolások intézése, intézkedés a Házirend előírásai szerint. A belső ellenőrzés feladatai (vállalkozási szerződéssel látjuk el) A belső ellenőrzés feladatainak ellátása során elemzéseket készít, információkat gyűjt és értékel, ajánlásokat tesz és tanácsokat ad az intézmény vezetője számára a vizsgált folyamatokról. Bizonyságot ad arról, hogy az iskola kockázatkezelési, ellenőrzési és irányítási rendszere megfelelően működik. 25

26 Ezen belül vizsgálja a működési kockázatokat felismerő és kezelő szervezeti képességeket, a vezetők és vezetői csoportok közti együttműködést, információáramlást, a pénzügyi-, irányítási-, és operatív működésre vonatkozó adatokat, beszámolókat, az alkalmazottak jogszabályokban és belső szabályzatokban rögzített tevékenységét, az eszközökkel, forrásokkal történő takarékos és hatékony gazdálkodást, a kidolgozott programok, tervek, és célkitűzések-vállalások megvalósulását. Vizsgálja a Folyamatba épített Előzetes és Utólagos Vezetői Ellenőrzési rendszer működését, az intézményt érintő jogszabályok, illetve kötelező érvényű szabályok változásaira való időbeni reagálást. A belső ellenőrzési vezető az intézmény vezetője számára év közben folyamatos információt biztosít az ellenőrzési tervben rögzített feladatok teljesítéséről. Évente átfogó értékelést ad az iskola irányítási, ellenőrzési valamint kockázatkezelési rendszeréről, annak megfelelőségéről és hatékonyságáról. A könyvtáros feladatai A beszerzett dokumentumok nyilvántartása a könyvtári szabályzatban meghatározott módon. Nyilvántartások naprakész állapotban tartása. A felesleges, elhasználódott, tartamilag elavult művek a rendeleti előírásoknak megfelelő törlése az állományból. Felelős a könyvtár rendeltetésszerű használatáért. Állományellenőrzés, rendeleti előírások szerint az Igazgató utasítására előkészíti a leltározást, valamint részt vesz a leltározás lebonyolításában. Pontosan vezeti a kölcsönzési nyilvántartást. A könyvtárban található informatikai eszközök és szoftverek megfelelő üzemeltetése, karbantartása, felügyelete. Az iskolai tankönyvellátás megszervezése a munkaközösségekkel, szaktanárokkal együttműködve, az iskolai szabályozásnak megfelelően. Az iskolai oktatásban, a tanmenetekben tervezett könyvtárhasználattal kapcsolatos tanórákat köteles megtartani. Munkája során köteles betartani a munkavédelmi, tűzvédelmi, érintésvédelmi előírásokat. A rendszergazda feladatai Az iskolai számítógépes hálózat szakszerű, biztonságos üzemeltetése, felügyelete. Az iskolában található számítógépek rendszeres ellenőrzése, karbantartása. Iskolai számítógépek meghibásodásainak elhárítása, gépek javítása, alkatrészek beszerzésének költséghatékony szervezése. Az iskolai gépeken alkalmazandó szoftverek jogtiszta beszerzésének szakmai irányítása. Szoftverek frissítésének rendszeres, időszakos elvégzése. Szoftverek telepítése, beállítása, az adott feladatkörhöz megfelelően. Vírustámadások elleni védelem biztosítása. Szakmai kapcsolattartás számítástechnikai cégekkel. 26

27 Pályázati lehetőségek figyelése, informatikai pályázatok készítésében aktív részvétel, és segítségnyújtás. Szakmai javaslatok előkészítése iskolai informatikai fejlesztésekhez. Új számítógépek és hálózati berendezések üzembe helyezése. Hálózati, hálózatbővítési feladatok megoldása. Számítástechnikai eszközökkel támogatott rendezvények technikai hátterének biztosításában aktív részvétel, segítségnyújtás. Informatikai oktatás, és számítógéppel segített oktatás szakmai támogatása. Számítástechnikai gyakorlaton és tanórán az eszközök előkészítése, működésük biztosítása, gyakorlati feladatok során a szaktanár munkájának segítése. Számítógépes adminisztráció és adatrögzítési, valamint statisztikai feladatok elvégzése, fénymásolás. Oktatási szemléltetőeszközök, feladatlapok készítése, demonstrációs programok írása, szövegszerkesztés, kiadványszerkesztés, meghívók és iskolai évkönyv anyagának gépre vitele. Az iskolatitkár feladatai Munkáját a törvényes ügyviteli előírásoknak és az iskolaigazgató utasításának betartásával végzi. Levelezés bonyolítása. Az irattári anyagok szakszerű vezetése és tárolása. Információk beszerzése és továbbítása. A nyilvántartások kézbentartása (a diákokra vonatkozó információk a felvételtől a záróbizonyítványig). A beiskolázási tevékenység segítése. A beiratkozás segítése. Tanügyi nyomtatványok rendelése és kezelése. Bizonyítvány másodlatok kiadása, információk továbbítása, közszolgálati munka, diákigazolvány ügyintézés. Kezeli az iskola telefon-alközpontját. Ezen belül feladata a telefonon vett üzenetek, táviratok időben való átadása. A távhívásba be nem kapcsolt településekre a magánbeszélgetésekről nyilvántartást vezet, és gondoskodik a díjbefizetéséről. A távhívásba bekapcsolt településekre magánbeszélgetést az iskola készülékéről nem engedélyezhet. A telefonközpont vagy bármelyik telefonkészülék meghibásodása esetén gondoskodik az erre illetékes szerelő értesítéséről és ezen keresztül a hiba elhárításáról. Feladata az iskola hivatalos postaküldeményeinek bélyeggel való ellátása, a postakönyvbe történő beírása. Gondoskodik a postabélyeg címletenkénti megrendeléséről. Havonta lezárja a küldemények postakönyvét és elkészíti a bélyegelszámolást. Az iskolás tanulók és dolgozók által leadott küldeményeket összegyűjti és átadja a hivatalsegédnek. A postától átvett névre szóló küldeményeket /ajánlott levél, csomag, pénz/ a közvetett kézbesítőkönyvön keresztül aláírás ellenében átadja a címzettnek. A fentiek mellett elvégzi a kapott gépírási munkákat. Az iskolatitkár távollétében az érkezett postát rendszerezi, továbbítja, valamint a hivatalos leveleket beiktatja és átadja az ügyintézőnek. 27

28 A műszaki vezető feladatai A gyakorlati oktatásvezető közvetlen elvi irányítása mellett biztosítja a növénytermesztési, gyakorlatok tárgyi feltételeit. Mindennapi munkájában a termelés mellett messzemenőkig figyelembe veszi a tantervi célkitűzéseket. A tanterületi munkára beosztott tanulócsoportok feladatát a gyakorlatvezető tanárral együttműködve meghatározza, munkájukat ellenőrzi és értékeli. Mindennapi munkájában a termelés mellett messzemenőkig figyelembe veszi a tantervi célkitűzéseket. A növénytermesztés személyzetének, munkairányítása, szervezése, ellenőrzése. A hozzá beosztott dolgozók munkáját önállóan, felelősséggel szervezi és irányítja. A tanterületen a növénytermesztési munkákat úgy irányítja, hogy azt a szakszerűség követelményeinek megfelelően mindig időben és jó minőségben elvégezzék. A tanterületi, agronómiai munkák tervezése, szervezése, irányítása és a végrehajtás közvetlen ellenőrzése. Részt vesz az éves termelési terv elkészítésében. Gondoskodik a tanterületi termeléshez szükséges eszközök és anyagok időben történő beszerzéséről, továbbá a tanulók által használt kéziszerszámok folyamatos javíttatásáról és pótlásáról. Meghatározza az iskola területére vonatkozóan a növényvédelmi munkák idejét és megszervezi annak szakszerű végrehajtását az egészségvédelmi óvórendszabályok maradéktalan betartása mellett. A növényvédelmi munkákba bevont dolgozóknak az előírt orvosi vizsgán való megjelenést biztosítja. Biztosítja a tanterületi termékek előkészítését és folyamatos értékesítését. Gondoskodik a növénytermesztési termékek szakszerű és megbízható tárolásáról. A tanterületi gazdálkodás adminisztratív munkáinak végzése. Naprakészen tartja a terület dolgozóival kapcsolatos nyilvántartásokat. Javaslatot tesz a hozzá beosztott dolgozók kitüntetésére, jutalmazására, illetve felelősségre vonására. Irányítja, szervezi az intézmény épületeinek karbantartási munkáit. Szervezi az oda beosztott dolgozók munkáját. Folyamatosan vezeti a termékek bevételezési és értékesítési bizonylatokat, biztosítva a nyilvántartás naprakészségét. Naprakészen vezeti a táblatörzskönyvet. Beosztja és nyilvántartja a hozzá beosztott dolgozók évi szabadságát, engedélyezi az esetenkénti eltávozásokat. Irányítja az iskolai park ápolását. A felügyelete alá tartozó területen lévő eszközökért és anyagokért leltárilag felelős. Munkája felett az intézmény igazgatója, gazdasági igazgatója és az igazgatóhelyettese és a gyakorlati oktatásvezető ellenőrzési joggal rendelkezik. Mint vezetőnek kötelessége az iskolai élet bármely területén tapasztalt eredmények és rendellenességek jelzése az igazgatóság felé. A végzett munkáról tantervi és tanterületi terv teljesítéséről időnként beszámolni köteles. 28

29 A műszaki dolgozók (gépszerelők) feladatai A gépek berendezések karbantartása, felügyelete: A rábízott /iskola tulajdonát képező/ gépeket és egyéb berendezéseket legjobb tudása szerint és a karbantartási és üzemeltetési utasítás alapján üzemelteti és ápolja. Gondoskodik a szakszerű tárolásról. Önállóan elvégzi a kisebb javításokat /a munkák ütemezése miatt a többórás javítást egyezteti a műszaki vezetővel/. Az észlelt komolyabb károsodásról /lehetőleg/ meghibásodás előtt értesíti a műszaki vezetőt. A felügyeletére bízott gépeket az előírt műszaki szemlékre előkészíti, azokon részt vesz. A gépjavítási munkákban való részvétel: Elvégzi az iskola területén az egyes gépeknél, berendezéseknél adódó lakatos, szerelő és forgácsolási munkákat /szükség szerint/. Részt vesz a gépjavítási munkákban. Munkáját a műszaki vezető irányítása alapján önállóan, vagy csoportban végzi. A javítás során szükséges anyagok megvásárlásához /a takarékosság szem előtt tartásával/ az igényt a műszaki vezetőnek leadja. A műszaki dolgozó (karbantartó) feladatai Fő feladata az intézmény összes víz-, szennyvíz-munkáinak elvégzése. Az iskola egész területén a víz- és szennyvízhálózat általános karbantartása, javítása, berendezések hibaelhárítása és egyéb építőipari szakipari karbantartás és javítás. A munkaterületéhez tartozó rendellenességeket köteles közvetlen vezetőjének jelezni. Munkáját mindenkor legjobb tudása szerint becsülettel, a takarékosság szem előtt tartásával köteles végezni a műszaki vezető irányítása mellett. Feladatai ellátásában különös figyelmet kell fordítani a tűz- és balesetvédelmi szabályok szigorú betartására, műhelyének rend és tisztaságára, gépek rendeltetésszerű használatára. Munkaköri feladatának ellátásához illetve megoldásához szükséges pénzügyi fedezet biztosítását a műszaki vezetővel történt egyeztetés után a gazdasági igazgató szervezi meg. A főkönyvi könyvelő feladatai A könyvelés során köteles figyelemmel kísérni a számlák érvényben lévő jogszabályoknak megfelelő kiállítását, az igazolások szabályos megtörténtét. Szabálytalanság, illetve hiányosság esetén intézkedik a szakszerű javítás elvégzésének megkezdéséről és a hiányosság megszüntetéséről. A beérkező számlák - amennyiben fel vannak szerelve a megfelelő mellékletekkel és aláírásokkal - utalványozását ellenjegyzi, illetve a kijelölés alapján érvényesíti, ellenkező esetben hiánypótlásra szólítja fel az érintetteket. Felelős az eszközök analitikus és főkönyvi nyilvántartásáért. A pénztárellenőri feladatokat folyamatosan ellátja. Elkészíti a munkabérutalásokat. 29

30 Egyezteti az ÁFA-kimutatást az analitikus nyilvántartással. Elkészíti az ÁFAbevallást. Közreműködik a költségvetési beszámoló elkészítésében, valamint gondoskodik a beszámoló határidőre történő benyújtásáról. Bank és pénzforgalom rögzítése. Előkészíti a Bank és pénzforgalom adatjelentéseit. Rögzíti a vegyes bizonylatokat. Feldogozza és könyveli negyedévenként az értékcsökkenést. Havi zárás után analitika egyeztetés. Ellenőrzi az Üzemanyag nyilvántartást. Előkészíti a gazdálkodási szabályzatokat. Koordinálja a beszerzéseket, különös tekintettel a tisztítószerekre valamint az irodai eszközökre. Előkészíti az intézményi utalásokat a GIRO rendszeren keresztül. A gazdasági ügyintéző feladatai Munkaügyi adatokat jelenti a Magyar Államkincstár felé, ellenőrzésre átadja, ezt követően postázza. Nyomon követi a jogszabályi változásokat (KJT., MT., SZJA, stb.) Munkaszerződést gépen rögzíti. A felvételhez szükséges iratokat összegyűjti, rendszerezi. Módosításokat, átsorolásokat elkészíti. A megbízási és a vállalkozási szerződéseket előkészíti. Hóközi kifizetéseket (megbízási díjak, jubileumi jutalom, hazautazások) határidőre gépen rögzíti. A változó bérrel és távolléttel kapcsolatos adatokat határidőre továbbítja. Munkáltatói igazolásokat, adóigazolásokat állít ki, bérjegyzéket kiosztja. Egyéb munkaügyi feladatokat ellátja, adatszolgáltatását elvégzi. Ezen belül a szerződés előkészítést, az adatok nyilvántartását, befolyt összegek nyilvántartását, adatszolgáltatást, beszámolók összeállítását. Az önköltség számításhoz adatokat gyűjt, rendszerezi azokat, elektronikusan feldolgozza, véglegesítési. Közreműködik bármely jellegű gazdasági adatgyűjtésben, rendszerezésben. Közreműködik a szerződések előkészítésében, megkötésében. Év végi, évközi leltár előkészítése, a mindenkori ütemtervnek megfelelő nyilvántartások előkészítése. Főkönyvi könyveléshez gazdasági események kontírozása. A számlák kiegyenlítésének, átutalásának előkészítése, utalványoztatása. A pénztáros feladatai Az intézmény készpénz szükségletének felmérése és a készpénz igénylése. A pénztárban tartott készpénz és a rábízott egyéb anyagi értékek kezelése, őrzése, a beszedett készpénz átvétele. Az alapbizonylatok alaki és tartalmi (számszaki) felülvizsgálata. Az utalványozott kifizetések teljesítése. A pénztárral kapcsolatos bizonylatok (bevételi és kiadási pénztárbizonylat) kiállítása, nyilvántartások, elszámolások vezetése. A pénztárjelentés naponkénti elkészítése, a napi pénztárzárást követően a beszedett összeg postázása vagy bankba történő befizetése. A bizonylati fegyelem betartása. Az intézmény működéséhez szükséges szigorú számadású bizonylatainak beszerzése, - szabályzatban előírt nyilvántartás vezetése a beszerzésekről, illetve a kiadásokról. 30

A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Karcag, 2015... Gyökeres Sándor igazgató Fenntartó: Budapest, 2015... 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. A szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései... 3 2. Az

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Katolikus Mezőgazdasági, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Kiskunhalas SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

II. Rákóczi Ferenc Katolikus Mezőgazdasági, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Kiskunhalas SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. Rákóczi Ferenc Katolikus Mezőgazdasági, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Kiskunhalas SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1. A szervezeti

Részletesebben

KISKUNFÉLEGYHÁZI MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KISKUNFÉLEGYHÁZI MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és Működési Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium Kiskunfélegyháza Oskola

Részletesebben

A SZOMBATHELYI MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZÉSI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015.

A SZOMBATHELYI MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZÉSI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. A SZOMBATHELYI MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZÉSI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. 1 Tartalom 1. Általános rendelkezések... 5 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 5 1.2

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT GÁL FERENC FŐISKOLA SZARVASI GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GYAKORLÓÓVODA, BÖLCSŐDE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szarvas, 2013. Tartalom 1. Általános rendelkezések... 5 1.1. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M

T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A 2 0 1 5 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A WESTSIK VILMOS ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A WESTSIK VILMOS ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A WESTSIK VILMOS ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Nyíregyháza 205 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja és feladata 4.. A Szervezeti

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 33 2013. Szervezeti és működési szabályzat Az Esterházy Miklós Szakképző Iskola,Speciális Szakiskola és Kollégium SzMSz-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket

Részletesebben

A JÁSZBERÉNYI NAGYBOLDOGASSZONY KÉTTANNYELVŰ KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A JÁSZBERÉNYI NAGYBOLDOGASSZONY KÉTTANNYELVŰ KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A JÁSZBERÉNYI NAGYBOLDOGASSZONY KÉTTANNYELVŰ KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1. Általános

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 2013 Hrvatski vrtić, osnovna škola, gimnazija i učenički dom Miroslava Krleže, Pečuh - Miroslav Krleža Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium, Pécs Szervezeti és működési szabályzat 1 2

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT S E M M E L W E I S I G N Á C H U M Á N S Z A K K É P Z Ő I S K O L A Hatályba lépés: 2013. szeptember 2. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 2-4. I. BEVEZETÉS 5-6. 1. Az

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat Szervezeti és működési szabályzat ÁFEOSZ Kereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium 2013 Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 6 1. A SZMSZ célja, tartalma... 6 2. Jogszabályi háttér... 6 Az SZMSZ

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Pécsi Leőwey Klára Gimnázium 2013. december 10. 1 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 5. oldal 1.1. Az SZMSZ célja, tartalma 5. oldal 1.2. Az SZMSZ hatálya

Részletesebben

4220 Hajdúböszörmény, Enyingi T. B. u. 5/a. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. SZEPTEMBER 9.

4220 Hajdúböszörmény, Enyingi T. B. u. 5/a. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. SZEPTEMBER 9. VERESS FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA 4220 Hajdúböszörmény, Enyingi T. B. u. 5/a. OM azonosító: 031 243 Intézmény fenntartója: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Intézmény vezetője: Rózsáné Ócsai Edit megbízott

Részletesebben

PUSZTADOBOSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

PUSZTADOBOSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 0 PUSZTADOBOSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015 Tartalomjegyzék A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya... 4 Az intézmény általános jellemzői...

Részletesebben

ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 8900 ZALAEGERSZEG, Rákóczi u. 4-8.

ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 8900 ZALAEGERSZEG, Rákóczi u. 4-8. SCHOOL OF BUSINESS ZALAEGERSZEG ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 8900 ZALAEGERSZEG, Rákóczi u. 4-8. Tel.: 92/510-591; 30/541-6406 www.uzletizala.hu ; zalaegerszeg@sob.hu OM: 037660 Ny.sz.:E-000642/2014 2014 Szervezeti

Részletesebben

Tartalomjegyzék - 2 -

Tartalomjegyzék - 2 - Tartalomjegyzék 1 Általános rendelkezések...4 1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja...4 1.2 A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása, megtekintése...4 2 Az

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1193 Budapest Csokonai u. 5 Intézmény OM - azonosítója: Készítette: 034703.. Benkőné Sipos Erika Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: P.H. 2014/2015.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Budapesti Egyesített Középiskolai Kollégium 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés 4 1. A SZMSZ célja, tartalma 4 2. Jogszabályi háttér 4 3. Az SZMSZ hatálya 5 II. Intézményi

Részletesebben

Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.)

Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.) 1.532/2013. Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.) Szervezeti és működési szabályzata Intézmény OM - azonosítója: 035391 Intézményvezető: Fehér

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 2014. szeptember 01. Szervezeti és működési szabályzat Az Aranykéz Középiskola és Szakiskola SzMSz-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket Aranykéz

Részletesebben

A Budapesti Ward Mária Általános Iskola és a Budapesti Ward Mária Gimnázium

A Budapesti Ward Mária Általános Iskola és a Budapesti Ward Mária Gimnázium A Budapesti Ward Mária Általános Iskola és a Budapesti Ward Mária Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata TUDÁS - LELKISÉG - SZOLGÁLAT 2013 Tartalom TARTALOM... 2 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 1.1.

Részletesebben

5.3.2. Az elektronikus úton előállított, papíralapú nyomtatványok hitelesítési rendje... 21 5.4. Teendők bombariadó és egyéb rendkívüli események

5.3.2. Az elektronikus úton előállított, papíralapú nyomtatványok hitelesítési rendje... 21 5.4. Teendők bombariadó és egyéb rendkívüli események Tartalom 1. Általános rendelkezések... 7 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 7 1.2. A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása, megtekintése... 8 2. Az

Részletesebben

SZENT JÁNOS KATOLIKUS ÓVODA, EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZENT JÁNOS KATOLIKUS ÓVODA, EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZENT JÁNOS KATOLIKUS ÓVODA, EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EGYEK 2015 TARTALOMJEGYZÉK Tartalom Bevezetés... 5 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...

Részletesebben

Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Középiskolája. Szervezeti és működési szabályzat 2015.

Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Középiskolája. Szervezeti és működési szabályzat 2015. Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Középiskolája Szervezeti és működési szabályzat 2015. Tartalomjegyzék PREAMBULUM... 4 KÜLDETÉSNYILATKOZAT... 5 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Fejér Megyei Gárdonyi Géza Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. szeptember 01. y belső és külső kapcsolataira

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 33 2015. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT a Munkácsy Mihály Szakközépiskola és Szakiskola SZMSZ-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket Zalaegerszegi

Részletesebben

SZABÓ PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2013. március

SZABÓ PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2013. március SZABÓ PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. március Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogszabályi alapja:... 5 1.2.

Részletesebben

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... Dankó Pista Egységes Óvoda-Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium, Kollégium és AMI 4235 Biri, Mező Imre út 21., OM szám: 200446 E-mail: info@dankop.hu, Tel/Fax: 42/263-137, www.dankop.hu

Részletesebben

Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda

Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat Hatályos: 2013. április 01. Készítette: Aradvári Mihályné óvodavezető Kelt: Tatabánya, 2013. március 22. Intézmény neve: Bánhidai Szent Erzsébet

Részletesebben

Csontváry Általános- és Alapfokú Művészeti Iskola 8308 Zalahaláp Iskola utca 3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

Csontváry Általános- és Alapfokú Művészeti Iskola 8308 Zalahaláp Iskola utca 3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Csontváry Általános- és Alapfokú Művészeti Iskola 8308 Zalahaláp Iskola utca 3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. - 2 - Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 4 1. A SZERVEZETI ÉS

Részletesebben

Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Kollégium és Pedagógiai Intézet SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Kollégium és Pedagógiai Intézet SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Kollégium és Pedagógiai Intézet SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 4 1. A szervezeti és működési szabályzat célja, feladata,

Részletesebben

GYÁLI TULIPÁN ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

GYÁLI TULIPÁN ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Határozati szám: 3/2015 Iktató szám: 518/2015. GYÁLI TULIPÁN ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tartalomjegyzék 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. 1. Célja, tartalma 4 I. 2. Jogszabályi háttér 4 I.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata A Könnyűipari Szakképző Iskola és Speciális Szakiskola 4027 Debrecen, Sétakert u. 1-3. OM azonosító: 031249 Szervezeti és Működési Szabályzata Érvényes: A kihirdetés napjától Készítette: Kovácsné Győrfi

Részletesebben

TAPOLCA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

TAPOLCA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Széchenyi István Szakképző Iskolája TAPOLCA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 0 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 1.1 Az alkalmazottakkal szembeni alapvető

Részletesebben

szervezeti és működési szabályzata

szervezeti és működési szabályzata Az Áprily Lajos Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola szervezeti és működési szabályzata Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szentendrei Tankerület KLIK 131001 OM azonosító: 032406 Készítette:

Részletesebben

A MEZŐSZEMEREI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Érvényes: 2013. 09. 01-től

A MEZŐSZEMEREI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Érvényes: 2013. 09. 01-től A MEZŐSZEMEREI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: 2013. 09. 01-től Jóváhagyta: PH... igazgató 0 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A szervezeti

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2015. augusztus 03. készítette: Buc-Horváth Gabriella óvodavezető I. Bevezetés A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 24. (1) bekezdésében kapott

Részletesebben

FÓ TI Ó KUMENIKUS Á LTÁLÁ NÓS ISKÓLÁ E S GIMNÁ ZIUM

FÓ TI Ó KUMENIKUS Á LTÁLÁ NÓS ISKÓLÁ E S GIMNÁ ZIUM FÓ TI Ó KUMENIKUS Á LTÁLÁ NÓS ISKÓLÁ E S GIMNÁ ZIUM 2151 Fót, Vörösmarty u.4. OM azonosító: 032353 Szervezeti e s Mű kö de si Szaba lyzata 1. oldal 2. oldal Tartalömjegyze k Tartalom 1. Általános rendelkezések...

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzata

Szervezeti és működési szabályzata OM azonosító: 033665 A Szent Imre Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Kollégium, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és működési szabályzata Tartalom 1. Általános rendelkezések... 10 1.1.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola 9062 Kisbajcs, Arany János út 20. Tel./Fax.: 96 / 560-016 vorosmartyiskola@freemail.hu Kisbajcsi Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

A Székesfehérvári Táncsics Mihály Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

A Székesfehérvári Táncsics Mihály Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata A Székesfehérvári Táncsics Mihály Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Készítette:Csimáné Kiss Ilona Igazgató Hatályba lépése: 2013. december 21. Székhelye: Székesfehérvár, Batthyány u.1.

Részletesebben

Miskolc-Diósgyőri Református Általános Iskola és Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat. 1.példány

Miskolc-Diósgyőri Református Általános Iskola és Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat. 1.példány Miskolc-Diósgyőri Református Általános Iskola és Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 1.példány 1 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 1. Általános rendelkezések... 6 1.1. A Szervezeti és működési

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 7 1. A SZERVEZETI - ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT /SZMSZ/ CÉLJA, JOGSZABÁLYI ALAPJA... 7

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 7 1. A SZERVEZETI - ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT /SZMSZ/ CÉLJA, JOGSZABÁLYI ALAPJA... 7 Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 7 1. A SZERVEZETI - ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT /SZMSZ/ CÉLJA, JOGSZABÁLYI ALAPJA... 7 2. A SZERVEZETI - ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ELFOGADÁSA, JÓVÁHAGYÁSA, MEGTEKINTÉSE...

Részletesebben

Ybl Miklós Középiskola Szervezeti és Működési Szabályzata

Ybl Miklós Középiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Ybl Miklós Középiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Érvényes: 2010. szeptember 1-től Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja...

Részletesebben

9.5. Az intézményvezető munkaideje... 14 10. Az intézményvezető akadályoztatása esetén érvényes helyettesítési rendje... 15 10.1. Az intézményvezető

9.5. Az intézményvezető munkaideje... 14 10. Az intézményvezető akadályoztatása esetén érvényes helyettesítési rendje... 15 10.1. Az intézményvezető I. Tartalomjegyzék II. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 6 1. A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) célja, jogszabályi alapja,... 6 1.1. A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) célja... 6 1.2. A szervezeti és

Részletesebben

BUDAPEST XX. KERÜLETI NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM/ DEUTSCHES NATIONALITÄTENGYMNASIUM UND SCHÜLERWOHNHEIM DES XX. BEZIRKS IN BUDAPEST

BUDAPEST XX. KERÜLETI NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM/ DEUTSCHES NATIONALITÄTENGYMNASIUM UND SCHÜLERWOHNHEIM DES XX. BEZIRKS IN BUDAPEST BUDAPEST XX. KERÜLETI NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM/ DEUTSCHES NATIONALITÄTENGYMNASIUM UND SCHÜLERWOHNHEIM DES XX. BEZIRKS IN BUDAPEST SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT/ SATZUNG Budapest, 2013.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Terézvárosi Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola 1064 Budapest VI. Szondi utca 41. Tel: 06 1 332 5771, 06 1 413 2770 Fax: 06 1 332 1362 Honlap

Részletesebben

Felsőgallai Széchenyi István Általános Iskola

Felsőgallai Széchenyi István Általános Iskola Ápold a múltat, őrizd a jelent, nézz a jövőbe! (Neumann János) A Felsőgallai Széchenyi István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Készült: Tatabánya, 2013. március 31. Módosítva: Tatabánya,

Részletesebben

Prohászka Ottokár Orsolyita Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT GYŐR 2013.

Prohászka Ottokár Orsolyita Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT GYŐR 2013. Prohászka Ottokár Orsolyita Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT GYŐR 2013. TARTALOM 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi

Részletesebben

Evangélikus Mezőgazdasági Kereskedelmi Informatikai Szakképző Iskola és Kollégium

Evangélikus Mezőgazdasági Kereskedelmi Informatikai Szakképző Iskola és Kollégium Magyarországi Evangélikus Egyház Evangélikus Mezőgazdasági Kereskedelmi Informatikai Szakképző Iskola és Kollégium Székhely (Szakképző Iskola): 9730 Kőszeg, Árpád tér 1. Telephely (Kollégium): 9730 Kőszeg,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZABADKÍGYÓSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZABADKÍGYÓSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZABADKÍGYÓSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések 5 1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja 5 2.Az alkalmazottak köre,

Részletesebben

PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁN MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁN MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁN MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés...4 1.1. Az SZMSZ általános rendelkezései, hatálya...4 1.1.1. Az SZMSZ

Részletesebben

A A GYŐRI NÁDORVÁROSI ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A A GYŐRI NÁDORVÁROSI ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A A GYŐRI NÁDORVÁROSI ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 202991 Szervezeti egységkód: 074077 Cím: 9024 Győr, Kálvária utca 20. E-mail cím: nador@nvarosi-gyor.sulinet.hu

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Gyengénlátók Általános Iskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Diákotthona 1147 Budapest, Miskolci út 77 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BUDAPEST, 2009 Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

SZÉKELY MIHÁLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, NYILVÁNOS KÖNYVTÁR

SZÉKELY MIHÁLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, NYILVÁNOS KÖNYVTÁR SZÉKELY MIHÁLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, NYILVÁNOS KÖNYVTÁR Szervezeti és Működési Szabályzata 2012 Módosítva a TÁMOP-3.3.2-08/2-2008-0045. sz. projekt keretében az Alsófokú

Részletesebben

Nefelejcs Óvoda 1078 Budapest, Nefelejcs u. 62. Telefon/fax: 06 1 351 9307 Honlap: www.nefelejcsovi.hu E-mail: info@nefelejcsovi.

Nefelejcs Óvoda 1078 Budapest, Nefelejcs u. 62. Telefon/fax: 06 1 351 9307 Honlap: www.nefelejcsovi.hu E-mail: info@nefelejcsovi. NEFELEJCS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Nefelejcs Óvoda 1078 Budapest, Nefelejcs u. 62. Telefon/fax: 06 1 351 9307 Honlap: www.nefelejcsovi.hu E-mail: info@nefelejcsovi.hu Az intézmény OM azonosítója:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Százhalombattai Széchenyi István Szakközépiskola és Gimnázium

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Százhalombattai Széchenyi István Szakközépiskola és Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Százhalombattai Széchenyi István Szakközépiskola és Gimnázium (2440 Százhalombatta, Iskola utca 3.) 1/80 A SZÁZHALOMBATTAI SZÉCHENYI ISTVÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Kiszombor Mikrotérség Karátson Emília Napköziotthonos Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat 2015. TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések 1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi

Részletesebben

BAJZA UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 034895. Szervezeti és Működési Szabályzat BUDAPEST 2013.

BAJZA UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 034895. Szervezeti és Működési Szabályzat BUDAPEST 2013. BAJZA UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 034895 Szervezeti és Működési Szabályzat BUDAPEST 2013. Tartalomjegyzék I. Bevezető 4. oldal II. Az intézmény általános jellemzői II./1. A közoktatási intézmény jellemzői

Részletesebben

A BÁRCZI GÉZA ÁLTALÁNOS

A BÁRCZI GÉZA ÁLTALÁNOS Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat B á r c z i G é z a Á l t a l á n o s I s k o l a 1039 Budapest, Bárczi Géza u. 2. 243-1509 453-2039 Ema il: ba rcz i-a@kszk i.ob uda.h u Honlap unk: www.bar czigai.s ulinet.hu

Részletesebben

Hatályos 2013. november 25-től

Hatályos 2013. november 25-től Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium Balatonfűzfő OM: 037218 Szervezeti és Működési Szabályzat "Az oktatás célja nem az, hogy befejezett tudást adjon, hanem az, hogy szilárd alapot teremtsen

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat Szervezeti és működési szabályzat 1 Tartalomjegyzék 1.Általános rendelkezések 1.1.A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja 1.2. A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hajdúsámson, 2015. május 12. Sándorné Sas Ildikó igazgató 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A közoktatási intézmény

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat Szervezeti és működési szabályzat A Celldömölki Városi Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat SZMSZ-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket

Részletesebben

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Makói Tankerület. Apátfalvi Dózsa György Általános Iskola

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Makói Tankerület. Apátfalvi Dózsa György Általános Iskola A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Makói Tankerület Apátfalvi Dózsa György Általános Iskola Szervezeti és működési szabályzata Készítette a Dózsa György Általános iskola nevelőtestülete 2013. Apátfalva

Részletesebben

Egri Farkas Ferenc Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola 3300 Eger Dobó István tér 13.

Egri Farkas Ferenc Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola 3300 Eger Dobó István tér 13. Egri Farkas Ferenc Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola 3300 Eger Dobó István tér 13. Telefon, fax: (36) 310-275 Igazgatói közvetlen telefon: 36/411-072 E-mail: farkaszene@gmail.com Honlap: www.egerzene.hu;

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 12. Az Intézményi Tanács és az intézmény kapcsolattartásának rendje... 37 13. Integrációs Pedagógiai Rendszer...

Tartalomjegyzék. 12. Az Intézményi Tanács és az intézmény kapcsolattartásának rendje... 37 13. Integrációs Pedagógiai Rendszer... HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI EÖTVÖS JÓZSEF SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tartalomjegyzék I. AZ SZMSZ CÉLJA, JOGI ALAPJA ÉS HATÁLYA... 5 II. AZ ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA, ALAPTEVÉKENYSÉGE, JOGÁLLÁSA

Részletesebben

BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA... 4 1.2

Részletesebben

430/2015. (XI.19.) Kt. határozat melléklete ALGYŐI SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 2015. November 03.

430/2015. (XI.19.) Kt. határozat melléklete ALGYŐI SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 2015. November 03. 430/2015. (XI.19.) Kt. határozat melléklete ALGYŐI SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. November 03. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Algyői Szivárvány Óvoda 6750 Algyő, Kastélykert

Részletesebben

KIVI Baptista Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközép- és Szakiskola SZMSZ

KIVI Baptista Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközép- és Szakiskola SZMSZ KIVI Baptista Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközép- és Szakiskola SZMSZ 1 Tartalomjegyzék 1 Bevezetés... 4 1.1 Az SZMSZ célja, tartalma... 4 1.2 Jogszabályi háttér... 5 1.3 Az SZMSZ

Részletesebben

OM azonosító: 029991 INTÉZMÉNYI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

OM azonosító: 029991 INTÉZMÉNYI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM azonosító: 029991 INTÉZMÉNYI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Pekarek Istvánné Óvodavezető Jóváhagyta: Alapi Óvoda Nevelőtestülete Hatályos: 2015. 10. 01. Tartalom 1. rész Az alapító okiratban

Részletesebben

Pusztakovácsi Általános Iskola KLIK 140013 OM 200855. 8707 Pusztakovácsi, Fő utca 114. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015.

Pusztakovácsi Általános Iskola KLIK 140013 OM 200855. 8707 Pusztakovácsi, Fő utca 114. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. Pusztakovácsi Általános Iskola KLIK 140013 OM 200855 8707 Pusztakovácsi, Fő utca 114. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. 1 Tartalom 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3. 2 AZ INTÉZMÉNY ALAPADATAI... 5.

Részletesebben

5310 Kisújszállás, Arany János utca 1/A 59/321-329 OM azonosító: 201732 www.illessy.sulinet.hu

5310 Kisújszállás, Arany János utca 1/A 59/321-329 OM azonosító: 201732 www.illessy.sulinet.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. április 5310 Kisújszállás, Arany János utca 1/A 59/321-329 OM azonosító: 201732 www.illessy.sulinet.hu Tartalom 1. Bevezető... 5 1.1. A működés szabályozásához alkalmazott

Részletesebben

SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szentpétery Zsigmond Általános Iskola OM azonosító: 033526 4563 Rohod, Jókai utca 6. Telefon:/fax: 44/584-008 E-mail: rohodiiskola@freemail.hu SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Rohod, 2014. november 25. Dobos

Részletesebben

Györffy István Katolikus Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata. Fenntartó által jóváhagyva: a számú határozat alapján

Györffy István Katolikus Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata. Fenntartó által jóváhagyva: a számú határozat alapján Györffy István Katolikus Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2015 Fenntartó által jóváhagyva: a számú határozat alapján Tartalomjegyzék 1. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI... 4 1.1.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TELEKI BLANKA KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1095 Budapest, Mester u.23 Telefon/Fax: 215-9254 Levelezési cím: 1450 Budapest, Pf.: 178 E-mail: titkarsag@teleki-bp.sulinet.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA. Szervezeti és működési szabályzat 2013.

AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA. Szervezeti és működési szabályzat 2013. AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA Szervezeti és működési szabályzat 2013. 0 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 3

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napsugár Óvoda OM 034658 1188 Budapest Eke u. 16. 295-0495 napsugar@napsugarovoda18.hu Iktató szám: SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Székhely: Napsugár Óvoda 1188. Budapest, Eke utca 16. OM azonosító:

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kerekerdő Óvoda 1097. Budapest, Vágóhíd u. 35-37. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A nevelőtestület közreműködésével készítette: Szencz Mátyásné óvodavezető Budapest 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

AZ ARANY JÁNOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015.

AZ ARANY JÁNOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. AZ ARANY JÁNOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA (2750 Nagykőrös, Hősök tere 8.) OM: 037715 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. TARTALOM AZ ARANY JÁNOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS

Részletesebben

A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium. Szervezeti és Működési Szabályzata 2011.

A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium. Szervezeti és Működési Szabályzata 2011. A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata 2011. 1. I. Bevezetés A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 40. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Budapest XVI. Kerületi Kölcsey Ferenc Általános Iskola 1161 Budapest, Hősök tere 1.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Budapest XVI. Kerületi Kölcsey Ferenc Általános Iskola 1161 Budapest, Hősök tere 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest XVI. Kerületi Kölcsey Ferenc Általános Iskola 1161 Budapest, Hősök tere 1. 2013. -1- Tartalomjegyzék: 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3. 1.1. AZ SZMSZ célja 1.2.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Gyula Város Önkormányzatának Alapfokú Oktatási, Művészetoktatási, Sportiskolai és Pedagógiai Szakszolgálati Intézménye SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Tartalomjegyzék I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

A komáromi Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata

A komáromi Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata A komáromi Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata OM: 031821 A nevelőtestület elfogadta: 2013. március 11. Jóváhagyta:. TARTALOMJEGYZÉK INTÉZMÉNYÜNK SZERVEZETI

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 2014. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szervezeti és működési szabályzat A Hajdúdorogi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola SzMSz-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM: 030796 Derecske 2015 TARTALOM 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 1.1. Az SZMSZ célja... 6 1.2. Az SZMSZ jogszabályi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Iktatószám: 2013-27/266. Komáromi Jókai Mór Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Szabóné dr. Mühlenkampf Erika igazgató Komárom, 2013. szeptember 10. Érvényes: 2013. szeptember 17-től

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Általános rendelkezések... 6 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogi alapja és hatálya... 6 2.1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 6041 Kerekegyháza Szent István tér 6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2008. TARTALOMJEGYZÉK A Szervezeti és Működési Szabályzat célja

Részletesebben

A MIKLÓSFAI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.

A MIKLÓSFAI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. A MIKLÓSFAI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A köznevelési intézmény működésére, belső

Részletesebben

AZ ÁRPÁD SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ ÁRPÁD SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ ÁRPÁD SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. 1 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 5 1.1 Az intézmény meghatározása az Alapító Okirat (Alapdokumentuma) szerint... 5 1.2 Az

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat Intézmény neve: V. István Katolikus Szakközépiskola és Gimnázium, Árpád-házi Szent Margit Általános Iskola Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat Intézmény székhelye, címe: 3980 Sátoraljaújhely,

Részletesebben

Egri Szakképzési Centrum Bornemissza Gergely Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma

Egri Szakképzési Centrum Bornemissza Gergely Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Egri Szakképzési Centrum Bornemissza Gergely Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma EGER Hatálybalépés dátuma: 2013.05.06. Tervezett felülvizsgálat időpontja: 2018.

Részletesebben

UNGHVÁRY LÁSZLÓ KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA CEGLÉD SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

UNGHVÁRY LÁSZLÓ KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA CEGLÉD SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT UNGHVÁRY LÁSZLÓ KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA CEGLÉD SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 AZ INTÉZMÉNY AZONOSÍTÓ

Részletesebben

A HUSZÁR GÁL GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS ÓVODA

A HUSZÁR GÁL GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS ÓVODA A HUSZÁR GÁL GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA DEBRECEN 2015 1 Tartalomjegyzék Bevezetés... 7 1.1 A SZMSZ célja és tartalma... 7 1.2 Az

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Szegedi Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Szegedi Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szegedi Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola 2014 1 Tartalom 1. Általános rendelkezések... 5 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI Nyíregyházi Művészeti Szakközépiskola 4400 Nyíregyháza, Búza u. 1-3. Telefon / Fax:42/512-330 E-mail: s.muveszeti@chello.hu Weblap: www.muveszeti-nyh.sulinet.hu és www.muveszetinyh.hu OM azonosító: 033687

Részletesebben

A Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnázium

A Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnázium A Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015-2017 Elfogadás időpontja: 2015. 09.. Bevezetés időpontja: 2015. 10.01. Felülvizsgálat időpontja: 2017.

Részletesebben