SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT"

Átírás

1 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT S E M M E L W E I S I G N Á C H U M Á N S Z A K K É P Z Ő I S K O L A Hatályba lépés: szeptember 2.

2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 2-4. I. BEVEZETÉS Az SZMSZ célja, tartalma 5. 2 Az intézmény működésének jogszabályi háttere Az SZMSZ hatálya 6. II. INTÉZMÉNYI ALAPADATOK Intézményi azonosítók Az intézmény tevékenységei 7-9. III. AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 1. A szervezeti egységek megnevezése, engedélyezett létszáma, feladata Az intézmény szervezeti felépítése, szervezeti ágrajza Az iskola vezetési szerkezete A vezetői munka rendje A vezetők közötti feladat- és hatáskörmegosztás és az ezekhez tartozó felelősségi szabályok A helyettesítés rendje A kiadmányozás szabályai, illetve az aláírás rendje Az intézmény képviseletének szabályai A vezetők közötti kapcsolattartás rendje és formái A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje A pedagógusok közösségei A nevelőtestület A nevelőtestület tagjaiból szervezett közösségek Benne: Szakmai munkaközösségek A nevelő-oktató munkát segítő alkalmazottak A tanulók közösségei A szülői szervezetek Az iskolaszék Az intézményi tanács 27. IV. A KAPCSOLATTARTÁS RENDJE, FORMÁI A vezetők és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje, formái A vezetők és az alkalmazotti közösségek közötti kapcsolattartás formái és rendje A diákönkormányzati szerv, a diákképviselők, valamint az intézményi vezetők közötti kapcsolattartás rendje, formái Benne: A diákönkormányzathoz szükséges feltételek biztosítása Az intézményi sportkör, valamint az intézmény vezetése közötti kapcsolattartás 34. formái és rendje A vezetők és az iskolai szülői közösség közötti kapcsolattartás rendje, formái A vezetők és az iskolaszék közötti kapcsolattartás formái A vezetők és az intézményi tanács közötti kapcsolattartás formái A szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje A pedagógusok és a tanulói közösségek közötti kapcsolattartás rendje, formái A pedagógusok közösségei és a szülői szervezetek közötti kapcsolattartás rendje, formái 2

3 Az iskolaszék és az egyéb intézményi közösségek kapcsolattartásának rendje A pedagógusoknak a szülőkkel és a tanulókkal való kapcsolattartás rendje A szakmai munkaközösségek közötti együttműködés formái és kapcsolattartásának rendje 2. A külső kapcsolatok rendszere, formái és módjai Általános szabályok A kapcsolattartás formái, módja A külső kapcsolatok rendszere Benne: gyermekjóléti szolgálatokkal A gyakorlati képzést biztosítókkal Intézmény-egészségügyi ellátást biztosító egészségügyi szolgáltatóval V. A MŰKÖDÉS RENDJE 1. Az intézmény működési rendje A tanítási év rendje A tanulók fogadásának rendje, nyitva tartás Az iskola munkarendje A vezetők intézményben való tartózkodásának rendje A pedagógusok és a pedagógiai munkát segítő alkalmazottak munkarendje A belépés és a bent tartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak jogviszonyban a nevelési-oktatási intézménnyel 3. Az egyéb foglalkozások célja, szervezeti formái, időkeretei A tantárgyfelosztásban rögzített egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások A tantárgyfelosztásban nem rögzített, időszakos egyéb foglalkozások A felnőttoktatás formái Az ünnepélyek, megemlékezések rendje, a hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok Az ünnepélyek, megemlékezések rendje Az ünnepélyek, megemlékezések formái Iskolai rendezvények Az iskolai hagyományok ápolásának formái Az intézményi dokumentumok nyilvánossága Az intézményi dokumentumok közzétételének módja, megtekinthetősége Az intézményi dokumentumokkal kapcsolatos további tájékoztatás biztosításának 62. rendje 7. A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje A tanulók iskola-egészségügyi ellátása Az iskolában dolgozó alkalmazottak egészségügyi ellátása Az intézményi védő, óvó előírások A tanulói balesetek megelőzésének feladatai A dolgozók feladatai a tanulóbalesetek megelőzésében és baleset esetén A dolgozók és a tanulók munka-, baleset- és tűzvédelmi oktatása VI. ELJÁRÁSRENDEK 1. A tanulók egészségét veszélyeztető helyzetek kezelésére irányuló eljárásrend A rendkívüli esemény esetén szükséges teendők A bombariadó esetén szükséges teendők Az egyéb rendkívüli események bekövetkeztekor szükséges teendők A katasztrófa-, tűz- és polgári védelmi tevékenység szervezeti és végrehajtási rendje 3. A tanulóval szemben lefolytatásra kerülő fegyelmi eljárás szabályai A fegyelmi eljárás szabályai A fegyelmi eljárást megelőző egyeztető eljárás szabályai A fegyelmi tárgyalás szabályai 70. 3

4 4. Az elektronikusan előállított dokumentumok kezelésének rendje Az intézményben elektronikusan előállított dokumentumok fajtái Az elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványok hitelesítésének rendje Az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok kezelési rendje 5. A vagyoni jogok átruházásakor a tanulót megillető díjazás megállapításának szabályai 6. Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség A pedagógus számára használatba adott informatikai eszközök A nevelési-oktatási intézményben folytatható reklámtevékenység szabályai Az állami nyelvvizsga-bizonyítványnak az iskolai tanulmányokba való 74. beszámítása 10. A gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásának rendje A kereset-kiegészítés feltételei 75. VII. A HATÁSKÖRÖK ÁTRUHÁZÁSÁRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK 1. Az intézményvezető feladat- és hatásköréből leadott feladat- és hatáskörök A nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházása, valamint a feladatok ellátásával megbízottak beszámoltatására vonatkozó rendelkezések 3. A szülői szervezet véleményezési joggal való felruházása 77. V. MUNKAKÖRILEÍRÁS-MINTÁK VI. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK MELLÉKLETEK 1. sz. Iratkezelési szabályzat 2. sz. Az iskolai könyvtár Szervezeti és működési szabályzata 4

5 I. BEVEZETÉS A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 25. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a SEMMELWEIS IGNÁC HUMÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA 1194 Budapest, Csengő utca 1. belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket jelen Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban SZMSZ) határozza meg. (Nkt. 25. (1) bek.) 1. Az SZMSZ célja, tartalma Az SZMSZ célja, hogy a törvénybe foglalt jogi magatartások minél hatékonyabban érvényesüljenek az intézményben. Az SZMSZ tartalma nem állhat ellentétben jogszabályokkal, sem egyéb intézményi alapdokumentumokkal, nem vonhat el törvény vagy rendelet által biztosított jogot, nem is szűkítheti azt, kivéve, ha maga a jogszabály erre felhatalmazást ad. 2. Jogszabályi háttér Az SZMSZ szabályozási körét meghatározó jogszabályok: évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (továbbiakban: Nkt.) a 20/2012. (VIII. 30.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról (továbbiakban: R.) évi LXXIX. törvény a közoktatásról (továbbiakban: Kt.) egyes részei szeptember 1-jéig 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet a közalkalmazottakról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben a évi XXXVII. törvény a tankönyvpiac rendjéről (Tpr.) a 16/2013. (II. 28.) EMMI rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendszeréről 4/2010. (I. 19.) OKM rendelet a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról 4/2002. (II. 26.) OM rendelet az iskolai rendszerű szakképzésben részt vevő tanulók juttatásairól 44/2007. (XII. 29.) OKM rendelet a katasztrófák elleni védekezés és a polgári védelem ágazati feladatairól További, az intézmény működését meghatározó fontosabb jogszabályok: A Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló mindenkor hatályos törvények évi CXCV. törvény az államháztartásról (Áht.) évi CLII. törvény egyes vagyontételi kötelezettségekről évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról évi IX. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásáról évi LXXVII. törvény a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről évi XCIII. törvény a munkavédelemről egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MÜM rendelettel évi CLV. törvény a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet az oktatási igazolványokról 5

6 243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról (kimenő rendszerben) 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról (felmenő rendszerben) 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelési törvény végrehatásáról 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról 40/2002. (V. 24.) OM rendelet az érettségi vizsga részletes követelményeiről Az oktatási miniszter 10/2003. (IV. 28.) OM rendelete a kerettantervek kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 28/2000. (IX. 21.) OM rendelet módosításáról (kimenő rendszerben) A kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet (felmenő rendszerben) 8/2006. (III. 23.) OM rendelet a szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeiről 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet az iskola-egészségügyi ellátásról 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről a évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról az évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól 16/2004. (V. 18.) OM GyISM együttes rendelet az iskolai sporttevékenységről 3. Az SZMSZ hatálya Az SZMSZ hatálya kiterjed az intézménnyel jogviszonyban álló személyekre, az intézményben dolgozó GSZ alkalmazottakra, valamint mindazokra, akik belépnek az intézmény területére, használják helyiségeit, létesítményeit. Az SZMSZ előírásai érvényesek az intézmény területén a benntartózkodás ideje alatt, valamint az intézmény által külső helyszínen szervezett rendezvényeken a rendezvények ideje alatt. II. INTÉZMÉNYI ALAPADATOK 1. Intézményi azonosítók a) Az intézmény neve: Semmelweis Ignác Humán Szakképző Iskola b) Székhelye: Budapest, XIX., Csengő u. 1. c) Telephelye(i): - d) Az intézmény létrehozásáról szóló határozat száma: nem áll rendelkezésre a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az intézményt a Budapest XIX. kerületi Tanács VB alapította 1965-ben Általános Iskola és Egészségügyi Szakközépiskola néven e) Az intézmény törzskönyvi azonosítója: f) Az alapító okirat kelte: első: (keltezés nélküli) utolsó módosítás: október 31. hatályba lépés: december 30. g) Az alapító okirat azonosítója: 2289/2012. (X. 31.) h) Az alapítás időpontja: (Budapest XIX. kerületi Tanács VB alapító okirat nélkül), illetve 1230/C/1992. VII. 55. Főv. Kgy. határozat (első alapító okirat) i) OM azonosító: j) Címkód: k) KSH azonosító: l) PIR azonosító: m) Adóalanyiság: nem adóalany 6

7 n) Adószám: adószámmal nem rendelkezik p) Bankszámlaszám: bankszámlaszámmal nem rendelkezik A költségvetési szerv fenntartója, irányító, felügyeleti szerve: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest, V. Szalay u A költségvetési szerv működési köre: Pest megye, Budapest A költségvetési szerv besorolása: Jogállása: önálló jogi személy Gazdálkodás szerinti besorolása: önállóan működő költségvetési szerv Önállóan rendelkezik a munkáltatói jogokkal, a személyi juttatás és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzataival. Gazdálkodási feladatait a Fővárosi Önkormányzat által az oktatási ágazathoz alapított gazdasági szervezet látja el. 2. A költségvetési szerv tevékenységei a) Alaptevékenységei Szakágazati besorolása: általános középfokú oktatás Alap szakfeladat: nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9-12/13. évfolyam) Feladatmutató: a tanulók létszáma (fő) Forrás: költségvetési támogatás További szakfeladatai: Szakfeladat: Feladatmutató: Forrás: Szakfeladat: Feladatmutató: Forrás: iskolai intézményi étkeztetés intézményi étkezést igénybe vevők létszáma (fő) költségvetési támogatás és az étkezők által befizetett térítési díj munkahelyi étkeztetés az étkezést igénybe vevők létszáma (fő) az étkezők által befizetett térítési díj Szakfeladat: sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai oktatása (9-12/13. évfolyam) Feladatmutató: sajátos nevelési igényű tanulók létszáma (fő) Forrás: költségvetési támogatás Szakfeladat: Feladatmutató: Forrás: Szakfeladat: Feladatmutató: Forrás: szakközépiskolai felnőttoktatás (9-12/13. évfolyam) az iskolarendszerű felnőttoktatásban részt vevő tanulók létszáma (fő) költségvetési támogatás, illetve a jogszabályok szerinti térítési vagy tandíj nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9-10. évfolyam) a tanulók létszáma (fő) költségvetési támogatás Szakfeladat: sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9-10. évfolyam) Feladatmutató: sajátos nevelési igényű tanulók súlyozott létszáma (fő) Forrás: költségvetési támogatás Szakfeladat: szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon Feladatmutató: a tanulók létszáma (fő) Forrás: költségvetési támogatás, illetve a jogszabályok szerinti térítési vagy tandíj 7

8 Szakfeladat: Feladatmutató: Forrás: Szakfeladat: Feladatmutató: Forrás: Szakfeladat: Feladatmutató: Forrás: Szakfeladat: Feladatmutató: Forrás: Szakfeladat: Feladatmutató: Forrás: Szakfeladat: Feladatmutató: Forrás: Szakfeladat: Feladatmutató: Forrás: Szakfeladat: Feladatmutató: Forrás: Szakfeladat: Feladatmutató: Forrás: Szakfeladat: Feladatmutató: Forrás: Szakfeladat: Forrás: sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon a tanulók súlyozott létszáma (fő) költségvetési támogatás, illetve a jogszabályok szerinti térítési vagy tandíj szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felnőttoktatás tanulók létszáma (fő) költségvetési támogatás, illetve a jogszabályok szerinti térítési vagy tandíj szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon a tanulók létszáma (fő) költségvetési támogatás, illetve a jogszabályok szerinti térítési vagy tandíj sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon a sajátos nevelési igényű tanulók súlyozott létszáma (fő) költségvetési támogatás, illetve a jogszabályok szerinti térítési vagy tandíj szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati felnőttoktatás tanulók létszáma (fő) költségvetési támogatás, illetve a jogszabályok szerinti térítési vagy tandíj emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatás a szakképzési évfolyamokon a tanulók létszáma (fő) költségvetési támogatás, illetve a jogszabályok szerinti térítési vagy tandíj sajátos nevelési igényű tanulók emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatása a szakképzési évfolyamokon a sajátos nevelési igényű tanulók súlyozott létszáma (fő) költségvetési támogatás, illetve a jogszabályok szerinti térítési vagy tandíj emelt szintű szakközépiskolai felnőtt-szakképzés a tanulók létszáma (fő) a jogszabályok szerinti tandíj középiskolai, szakiskolai tanulószobai nevelés a foglalkozásokon részt vevők létszáma (fő) költségvetési támogatás, illetve a jogszabályok szerinti térítési díj sajátos nevelési igényű középiskolai, szakiskolai tanulók tanulószobai nevelése a foglalkozásokon részt vevők súlyozott létszáma (fő) költségvetési támogatás, illetve a jogszabályok szerinti térítési díj könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása költségvetési támogatás 8

9 Alap-, illetve speciális feladatai: A szakértői bizottság szakértői véleménye alapján különleges bánásmódot igénylő, sajátos nevelési igényű, egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, a többi tanulóval együtt nevelhető tanulók ellátása. A Fővárosi Közgyűlés Oktatási bizottságának 127/2005. (VI. 1.) OB számú határozata szerint kötelező felvételt biztosító iskola. b) A szabad kapacitás kihasználása érdekében végzett alaptevékenységek: Szakfeladat: Feladatmutató: Forrás: Szakfeladat: Feladatmutató: Forrás: Szakfeladat: Feladatmutató: Forrás: oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása a foglalkozásokon részt vevők létszáma (fő) a jogszabályok szerinti térítési díj egyéb oktatást kiegészítő tevékenység a foglalkozásokon részt vevők létszáma (fő) a jogszabályok szerinti térítési díj Iskolai, diáksport-tevékenység támogatása a foglalkozásokon részt vevők létszáma (fő) költségvetési támogatás c) Vállalkozási tevékenység Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat. d) Szakmai képzés Ágazat: Szakmacsoport: egészségügy szociális szolgáltatások környezetvédelem-vízgazdálkodás egészségügy szociális szolgáltatások környezetvédelem-vízgazdálkodás Az új osztályok, szakmacsoportokon belül indítandó szakmák és létszámok meghatározásáról a fenntartó a tanév tervezésének időszakában dönt. e) A költségvetési szerv feladatellátását szolgáló nemzeti vagyon Budapest XIX. kerület /72 helyrajzi szám alatt felvett, 5992 m2 területű, valóságban Budapest XIX. Csengő u. 1. szám alatt lévő, a Fővárosi Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező, korlátozottan forgalomképes felépítményes ingatlan használata. Vagyoni értékű jogok, tárgyi eszközök (gépek, berendezések, felszerelések, járművek) használata leltár szerint. A költségvetési szerv feladatellátására szolgáló vagyonnal való rendelkezési jogot a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló mindenkor hatályos önkormányzati rendeletben szabályozott módon és feltételekkel az oktatási ágazathoz alapított gazdasági szervezet gyakorolja a gazdasági szervezetek mindenkor hatályos alapító okiratában rögzítetteknek megfelelően, a közte és a költségvetési szerv között létrejött együttműködési megállapodás figyelembe vételével. 9

10 III. AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 1. A szervezeti egységek (intézményi közösségek) megnevezése, engedélyezett létszáma, feladata Az intézmény szervezeti ágrajza: Az iskola szervezeti egységei és engedélyezett létszáma: (jelen SZMSZ elfogadásakor) - iskolavezetőség (3 fő, illetve a mindenkori fenntartói döntés alapján) - nevelőtestület - pedagógusok (az éves tantárgyfelosztás alapján) - szakmai munkaközösségek (hat) - a nevelő-oktató munkát segítő alkalmazottak (2 álláshely, illetve a mindenkori fenntartói döntés alapján) - tanügyi adminisztrációs közalkalmazottak (2 álláshely, illetve a mindenkori fenntartói döntés alapján) - a tanulók közösségei (650 fő nappali tagozat, 150 fő felnőttoktatás) - szülői szervezet (közösség) Az engedélyezett szakmai létszám az éves tantárgyfelosztás függvényében tanévenként változhat Az iskola vezetési szerkezete: Az iskolavezetés tagjai (vezetők): - intézményvezető, - általános intézményvezető-helyettes (jelen SZMSZ elfogadásakor a környezetvédelem-vízgazdálkodás szakmacsoportos oktatás gyakorlatioktatás-vezetői feladatait is ellátja), - szakmai intézményvezető-helyettes (jelen SZMSZ elfogadásakor az egészségügyi és a szociális szakmacsoportos oktatás gyakorlatioktatás-vezetői feladatait is ellátja). 10

11 A döntés-előkészítő testület (iskolavezetőség) tagjai a vezetőkön kívül: - a közalkalmazotti tanács elnöke és tagjai - szakszervezeti titkár, - a diákönkormányzatot segítő tanár, - gyermek- és ifjúságvédelmi felelősi feladatokkal megbízott pedagógus, - a szakmai munkaközösségek vezetői. 2. A vezetői munka rendje A vezetők közötti feladat- és hatáskörmegosztás - Az intézményvezető és az intézményvezető-helyettesek jogállását a magasabb vezető közalkalmazottakra vonatkozó rendelkezések határozzák meg. - A vezetők feladat- és hatáskörét részletesen a munkaköri leírások szabályozzák, amelyek szerint az alábbi feladat- és hatáskör-megosztás érvényesül a vezetők között: Az intézményvezető az intézmény egyszemélyi felelős vezetője, feladat- és jogkörét alapvetően a nemzeti köznevelésről szóló CXC. törvény, a szakképzésről szóló évi CLXXXVII. törvény, a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet, valamint a fenntartó által meghatározott munkaköri leírás és a fenntartó által kiadott szabályzatok, rendelkezések szabályozzák Az intézményvezető feladat- és hatásköréből leadott feladat- és hatáskörök Az intézményvezető egyszemélyi felelősségének érvényesülése mellett átruházza A) az általános intézményvezető-helyettesre - a természettudományi és a környezetvédelem-vízgazdálkodás szakmacsoportos tantárgyakat tanító pedagógusok és külső előadók közvetlen irányítását, - a pedagógusok adminisztrációs munkájának megszervezését és ellenőrzését, - a pedagógusok szabadságolási nyilvántartásainak vezetését és továbbítását a gazdasági ügyintéző felé, - a tanulókkal kapcsolatos tanügy-igazgatási ügyek koordinálását a tanulói jogviszony kivételével, - a környezetvédelmi szakmacsoportos oktatás megszervezését, szakmai irányítását és felügyeletét, - az óraadói megbízások előkészítését és az abban foglaltak teljesítésének ellenőrzését a környezetvédelmi szakmacsoportos oktatás vonatkozásában, - a TÁMOP-projekt fenntarthatósági időszakában a Petrik TISZK-kel való koordinációs feladatok ellátását, B) a szakmai intézményvezető-helyettesre - az egészségügyi és a szociális szolgáltatások szakmacsoportos oktatás vonatkozásában a szakoktatók és a külső előadók, valamint a testnevelő tanárok közvetlen irányítását, - az intézményvezetői jogkört a felnőttoktatásban részt vevő tanulók tekintetében a tanulói jogviszony megszűnésének kivételével, - az egészségügyi és a szociális szolgáltatások szakmacsoportos oktatás, valamint a mindennapos testedzés megszervezését, szakmai irányítását és felügyeletét, - a nevelő és oktató munka egészséges feltételeinek felügyeletét, - a felnőttoktatáshoz tartozó tanügy-igazgatási és adatszolgáltatási feladatok ellátását, - az óraadók megbízásainak előkészítését és az abban foglaltak teljesítésének ellenőrzését az egészségügyi és a szociális szolgáltatások szakmacsoport vonatkozásában, - a tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezésében az iskolaorvos és a védőnő munkájának segítését, ellenőrzését, - a nemzeti és iskolai ünnepek méltó megrendezésének koordinálását, - a TÁMOP-projekt fenntarthatósági időszakában a Humán TISZK-kel való koordinációs feladatok ellátását. 11

12 Az iskola operatív irányításával kapcsolatos feladatmegosztás A) Tervezés döntés-előkészítés a) A nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítése, illetve az iskolai szabályzatok, programok elkészítése és módosítása az intézményvezető feladata, aki e munkája során rendszeresen konzultál a vezetőkkel, az elkészült tervezeteket, mielőtt a nevelőtestület elé terjesztené, egyezteti az iskolavezetőség tagjaival. b) Az intézményvezető a speciális szakértelmet kívánó döntések előkészítésével, illetve az iskolai dokumentumok egyes részeinek kidolgozásával megbízhatja az adott területért felelős, kompetens vezetőt, aki e munkáját az intézményvezető irányítása és folyamatos egyeztetés mellett végzi. c) Az egészségfejlesztési programok megvalósításának ütemezése a szakmai intézményvezetőhelyettes, a környezetnevelési programoké az általános intézményvezető-helyettes feladata. d) A szakmai fejlesztési tervjavaslatok készítésében közreműködnek a szakmacsoportos képzésért felelős vezetők, akik javaslatot tesznek a szakmai szertárak, a demonstrációs termek és a laboratóriumok tervszerű fejlesztésére. e) A nevelő-oktató munka személyi feltételeinek biztosítása a fenntartóval előzetesen egyeztetve az intézményvezető felelőssége, a létszámtervezést, a pályáztatást, illetve a pályázók meghallgatását és kiválasztását az iskolavezetés tagjai közösen végzik. A külső előadók esetleges alkalmazására a szakmacsoportos oktatásért felelős vezetők tesznek javaslatot. f) Az éves iskolai terveket (munka-, ellenőrzési, beiskolázási stb.) az iskolavezetőség és a munkaközösség-vezetők javaslatai alapján az intézményvezető állítja össze. g) Az éves tantárgyfelosztás megtervezésekor a vezetők a következő feladatmegosztás szerint segítik az intézményvezető munkáját: - egészségügyi és szociális szakmacsoportos tantárgyak szakmai intézményvezetőhelyettes, - természettudományi és környezetvédelmi szakmacsoportos tantárgyak általános intézményvezető-helyettes. h) A tanítási órák helyettesítési rendjét a nappali tagozaton az általános, a felnőttoktatásban a szakmai intézményvezető-helyettes dolgozza ki. i) Az osztályok állandó terem- és szekrénybeosztását a szakmai, a tanítás órák terembeosztását az általános intézményvezető-helyettes állítja össze. B) Szervezés a) A vezetők a napi szervezési, tanügy-igazgatási és adminisztrációs feladatokat (levelezés, helyettesítések kiírása stb.) az ügyeleti beosztás, illetve a helyettesítési rend szerint látják el az SZMSZ-ben, illetve a munkaköri leírásukban meghatározott hatáskörrel. b) Az oktatómunka megszervezése a következő feladatmegosztás szerint történik: - a tizedikes és a tizenegyedikes tanulók tantárgyválasztása során - a tanulók és a szülők tájékoztatása intézményvezető, - a jelentkezések megszervezése, a nyilatkozatok dokumentálása és összesítése általános intézményvezető-helyettes, - a felnőttoktatás óráinak megszervezése, ütemezése, a helyettesítés biztosítása szakmai intézményvezető-helyettes, - a bemutató-órákat és az óralátogatásokat a tantárgyért felelős vezető szervezi meg és ütemezi munkaközösség-vezetőkkel együttműködve. c) A záróvizsgák előkészítéséért és törvényes lebonyolításáért az intézményvezető a felelős, munkáját az alábbi területeken segíti az általános intézményvezető-helyettes: - az érettségi írásbeli vizsga tanulói csoportjainak és ügyeletének beosztása, - az érettségi vizsga megfelelő körülményeinek (segédeszközök stb.) biztosítása. d) Az évközi vizsgák megszervezése és lebonyolítása az alábbi feladatmegosztás szerint történik: - javítóvizsga (ütemezés, ügyelet, terembeosztás, vizsgabizottságok, dokumentáció) általános intézményvezető-helyettes, - osztályozó vizsga (ütemezés, a tanuló, illetve a szülő értesítése, ügyelet, vizsgabizottságok, dokumentáció) magántanulók esetében az általános intézményvezető-helyettes, egyébként a tantárgyért felelős vezető, 12

13 - különbözeti vizsga (ütemezés, a tanuló, illetve a szülő értesítése, ügyelet, vizsgabizottságok, dokumentáció) a tantárgyért felelős vezető, - kisvizsgák munkaközösség-vezetők a tantárgyért felelős vezető irányítása mellett. e) A mérések megszervezése és lebonyolítása az alábbi feladatmegosztás szerint történik: - országos kompetenciamérés általános intézményvezető-helyettes, - iskolai egységes, évfolyamszintű mérések munkaközösség-vezetők a tantárgyért felelős vezető irányítása mellett. f) A versenyek megszervezése és lebonyolítása az alábbi feladatmegosztás szerint történik: - külső és az iskolai tanulmányi versenyek a munkaközösség-vezetők a tantárgyért felelős vezető irányítása mellett, - sportversenyek, kulturális és egyéb vetélkedők szakmai intézményvezető-helyettes, - a versenyeredmények nyilvántartása, illetve a jutalmazások előkészítése a szakmai intézményvezető-helyettes feladata. g) Az iskola szabadidős programjainak koordinálása, illetve a diákönkormányzat tevékenységének segítése a szakmai intézményvezető-helyettes feladata. h) Az iskola pályázati tevékenységét a fenntartóval történt egyeztetést követően - a vezetők a következő feladatmegosztás szerint végzik: - az oktatómunka fejlesztését segítő pályázatok munkaközösség-vezetők az intézményvezető irányítása mellett, - az egészségneveléssel kapcsolatos pályázatok szakmai intézményvezető-helyettes, - a környezetneveléssel kapcsolatos pályázatok általános intézményvezető-helyettes, - kulturális pályázatok munkaközösség-vezetők intézményvezető irányítása mellett, - sportpályázatok testnevelők a szakmai intézményvezető-helyettes irányítása mellett, - tanulói ösztöndíjpályázatok a gyermek- és ifjúságvédelmért felelős pedagógiai asszisztens a szakmai intézményvezető-helyettes irányítása mellett. i) A vezetők a beiskolázási tevékenységet az intézményvezető irányítása mellett a következő feladatmegosztás szerint végzik: - a felvételi eljárás lebonyolítása intézményvezető, - a beiskolázási rendezvények megszervezése szakmai intézményvezető-helyettes, - a szakmacsoportos oktatás bemutatása a területért felelős intézményvezetőhelyettes. j) Az iskolai rendezvények előkészítését, megszervezését és lebonyolítását a vezetők az alábbi feladatmegosztás szerint irányítják és ellenőrzik: - iskolai ünnepélyek, megemlékezések szakmai intézményvezető-helyettes, - a diákönkormányzat által szervezett programok szakmai intézményvezető-helyettes, - a mindennapos testneveléssel kapcsolatos programok szakmai intézményvezetőhelyettes, - az egészségneveléssel kapcsolatos programok szakmai intézményvezető-helyettes, - a környezetneveléssel kapcsolatos programok általános intézményvezető-helyettes, - kirándulások, túrák, táborok általános intézményvezető-helyettes. k) A tanulók egészségügyi ellátásával, illetve a munka- és balesetvédelmével kapcsolatos feladatokat az intézményvezető felelőssége mellett az SZMSZ 7-8. fejezetében meghatározott munkamegosztás szerint végzik a vezetők. l) A tanulók szociális juttatásaival kapcsolatos ügyek koordinálása az intézményvezető feladata. m) A TÁMOP-projektek fenntarthatósági időszakában a közös programok és a szakmai munka szervezésének koordinációs feladatait a Humán TISZK vonatkozásában a szakmai, a Petrik TISZK vonatkozásában az általános intézményvezető-helyettes látja el. C) Kapcsolattartás A vezetők és az iskola szervezeti egységei közötti, illetve a külső szervekkel való kapcsolattartás az SZMSZ IV. fejezetében meghatározott feladatmegosztás szerint történik. D) Ellenőrzés értékelés a) A vezetők a pedagógiai munka belső ellenőrzését az SZMSZ 6. fejezetében meghatározott feladat- és hatáskör-megosztás szerint végzik. b) Az iskola pedagógiai munkájának értékelését, illetve a jelentések, beszámolók és a statisztikai kimutatások elkészítését a következő feladatmegosztás szerint végzik a vezetők: - éves beszámoló intézményvezető, 13

14 - a pedagógiai munka általános értékelése a félévi és az év végi nevelőtestületi értekezleten intézményvezető, - a szakmacsoportos oktatás helyzetének értékelése a félévi és az év végi nevelőtestületi értekezleten a területért felelős intézményvezető-helyettes, - a félévi és év végi tantárgyi statisztikai kimutatások elkészítése általános intézményvezető-helyettes, - a jelenléti fegyelemmel és a magatartással kapcsolatos statisztikai kimutatások, jelentések elkészítése szakmai intézményvezető-helyettes, - a szakmacsoportos oktatásra vonatkozó kimutatások, jelentések elkészítése a területért felelős intézményvezető-helyettes A helyettesítés rendje és az ehhez kapcsolódó felelősségi szabályok a) Az intézményvezető akadályoztatása esetén az általános intézményvezető-helyettes látja el az intézményvezetői feladatokat, az ő akadályoztatása esetén a szakmai intézményvezetőhelyettes. Az egész iskolavezetés akadályoztatása esetén a helyettesítést a munkaközösség-vezetők látják el az alábbi sorrendben: - a magyar munkaközösség vezetője, - a társadalomtudományi munkaközösség vezetője. b) A helyettesítő vezető, illetve pedagógus felelőssége, intézkedési jogköre az intézmény működésével és a tanulók biztonságának megóvásával összefüggő, azonnali döntést igénylő ügyekre terjed ki. c) Az intézményvezető hosszabb távolléte esetén az intézményvezető feladatokat megbízás alapján kell elláttatni. Ha az intézményvezető a szükséges intézkedéseket nem tudta megtenni, a vezetői feladatokat az SZMSZ-ben fentebb meghatározott rendben kell ellátni. d) A vezetőket akadályoztatásuk esetén a munkaköri, illetve az ügyeletes vezetői feladataik ellátásában az alábbi rend szerint helyettesítik: - az általános intézményvezető-helyettest a szakmai intézményvezető-helyettes, akadályoztatása esetén a fenti rend szerint, illetve a környezetvédelmi szakmacsoportos oktatás tekintetében a természettudományi munkaközösség vezetője, - a szakmai intézményvezető-helyettest az általános intézményvezető-helyettes, akadályoztatása esetén a fenti rend szerint, illetve az egészségügyi szakmacsoportos oktatás tekintetében az egészségügyi munkaközösség vezetője. e) A Térségi Integrált Szakképző Központok Koordináló Testületében az intézményvezető tartós akadályozatása esetén vagy eseti jelleggel írásbeli meghatalmazás alapján a következő rend szerint helyettesítik a vezetők: - Humán TISZK - szakmai intézményvezető-helyettes, - Petrik TISZK - általános intézményvezető-helyettes. f) A TÁMOP-projektek fenntarthatósági időszakában a közös szakmai rendezvényeken és megbeszéléseken az intézményvezetőt a Humán TISZK-ben a szakmai, a Petrik TISZK-ben az általános intézményvezető-helyettes helyettesítheti A kiadmányozás szabályai A kiadmányozás, illetve az aláírásra való jogosultság rendje: a) Az intézményvezető kiadmányozási jogát a KLIK kiadmányozási és helyettesítési rendjéről szóló 2/2013. (I. 15.) KLIKE utasításban foglaltak szerint gyakorolja, az iskola képviseletében általában minden kiadmányt (hivatalos iratot) az intézményvezető ír alá, a fokozott biztonságú elektronikus aláírásra kizárólag az intézményvezető jogosult. b) Az intézményvezető kiadmányozási, aláírási jogosultságáról a kötelezettségvállalásnál a KILIK kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, teljesítésigazolás, érvényesítés, utalványozás rendjéről szóló szabályzata rendelkezik. c) Az intézményvezető hosszabb távolléte esetén az intézményvezetői feladatokat megbízás alapján kell elláttatni, így a megbízott vezető az intézményvezető teljes kiadmányozási, aláírási jogkörét gyakorolja. d) Az intézményvezető tartós távollétében ha a kiadmányozás vagy az ügy elintézése nem tűr halasztást az általános intézményvezető-helyettes gyakorolja az intézményvezető 14

15 kiadmányozási jogkörét, ha lehetőség van rá, az ügy vagy az irat tartalmának az intézményvezetővel való előzetes egyeztetése és engedélye alapján. e) Ha az intézményvezető tartós távollétében az általános intézményvezető-helyettes is tartósan távol van, a szakmai intézményvezető-helyettes gyakorolja a kiadmányozási, aláírási jogkört a d) pontban meghatározottak szerint. f) A fent előírtakon túlmenően a kiadmányozás, aláírás jogkörét az intézményvezető az alábbiak szerint ruházza át: - a szakmai szervezetekkel való levelezés, jelentések, beszámolók szakmai ügyekben hatáskör szerinti intézményvezető-helyettes, - az évközi vizsgák jegyzőkönyvei hatáskör szerinti intézményvezető-helyettes, - jelentkezések a tanulmányi versenyekre hatáskör szerinti intézményvezetőhelyettes, - szakmai elemzések, beszámolók, jelentések munkaközösség-vezetők, - iskolalátogatási igazolás osztályfőnök (távollétében az osztályfőnök-helyettes), - munkavállalási engedély diákmunkához osztályfőnök, - pedagógiai vélemény a tanulókról osztályfőnök. g) A d-f) pont szerint átruházott hatáskör tovább nem delegálható A kiadmányozás módja: a) Külső szervhez vagy személyhez kiadmányt (hivatalos iratot) csak hitelesen lehet továbbítani. Akkor hiteles a kiadmány, ha - a kiadmányozó saját kezűleg aláírta, - feltüntette a beosztását, - az aláírás mellett szerepel az intézmény hivatalos bélyegzőlenyomata, - az iratot iktatószámmal látták el. b) Ha az intézményvezető tartós távollétében az intézményvezető-helyettes végzi a kiadmányozást, a saját kezű aláírása mellett fel kell tüntetnie, hogy az intézményvezető nevében vagy megbízásából történt a kiadmányozás. c) Nem minősül hivatalos iratnak, ezért tilos az intézmény fejléces papírjára írni, illetve az intézmény bélyegzőlenyomatával ellátni - a pedagógusok szülőknek szóló leveleit, tájékoztatását stb., - a tanulók szabadidős programjainak szervezéséhez kapcsolódó leveleket, megrendeléseket stb., - egy tanulócsoport vagy osztály nevében intézett olyan levelezést, megrendelést stb., amely a szülők számára fizetési kötelezettséggel jár. d) A kiadmányozás, iratkezelés részletes szabályait az SZMSZ mellékletét képező Iratkezelési szabályzat tartalmazza Az intézmény képviseletének szabályai a) Az intézményt hivatalosan általában az intézményvezető képviseli, az iskolavezetés tagjai, illetve az egyes pedagógiai területekért felelős pedagógusok az SZMSZ 4. fejezetében meghatározott feladatmegosztás szerint látják el ez irányú tevékenységüket. b) Az intézményt érintő kérdésekben a tájékoztatásra, illetve nyilatkozatadásra az intézményvezető vagy az általa esetenként megbízott személy jogosult. c) A közölt adatok szakszerűségéért és pontosságáért, a tények objektív ismertetéséért a nyilatkozó felel. A tájékoztatás vagy nyilatkozat megtételekor minden esetben tekintettel kell lenni az intézmény jó hírnevére és érdekeire. d) Nem adható tájékoztatás vagy nyilatkozat olyan üggyel, ténnyel és körülménnyel kapcsolatban, amelynek idő előtti nyilvánosságra hozatala az intézmény tevékenységében zavart, az intézménynek anyagi vagy erkölcsi kárt okozna, továbbá olyan kérdésekről, amelyeknél a döntés nem a nyilatkozattevő hatáskörébe tartozik A vezetők közötti kapcsolattartás rendje és formái a) Az iskolavezetés tagjai közvetlen kapcsolatban állnak egymással, munkájukat az iskolai munkatervvel összhangban az intézményvezető koordinálja. 15

16 b) A vezetők munkájuk összehangolása érdekében minden hétfőn, a tanév elején rögzített időpontban operatív megbeszélést tartanak, amelyen beszámolnak egymásnak az előző héten végzett munkáról, illetve egyeztetik és ütemezik a következő hét feladatait. c) Az intézményvezető rendkívüli vezetői megbeszélést hív össze: - az iskola működését befolyásoló, váratlan esemény bekövetkeztekor a gyors intézkedés érdekében, - az előre nem tervezhető, azonnali döntést igénylő ügyekben konzultációs céllal, - a sürgős tájékoztatást vagy beszámoltatást igénylő kérdések megbeszélése végett. d) Az iskolavezetés az iskolai dokumentumok, szabályzatok, programok kidolgozásakor és módosításakor, illetve a különböző tervek készítésekor rendszeresen tart konzultációs megbeszélést, amelyre meghívja az érintett szervezeti egységek vezetőjét, illetve tagjait. e) A vezetők az éves munkatervben ütemezett témák szerint havonta kibővített iskolavezetőségi értekezleteket tartanak, amely döntés-előkészítő, illetve beszámolási-beszámoltatási feladatokat lát el. f) A vezetők a hatáskörükön kívül eső, tudomásukra jutott iskolai ügyekről különösen, ha azok intézkedést igényelnek lehetőleg azonnal tájékoztatják az illetékes vezetőt, az egész iskolát vagy a tanulói jogviszonyt érintő ügyekről, illetve a munkáltatói jogkörbe tartozó kérdésekről az intézményvezetőt A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje A pedagógiai munka belső ellenőrzésének célja, feladatai A belső ellenőrzés célja, hogy - biztosítsa a pedagógiai munka minőségét, - növelje a nevelő-oktató munka eredményességét és hatékonyságát, - nyújtson segítséget a tanítási-tanulási folyamat optimalizálásában, - segítse elő az iskola hatékony működését, - garantálja a jogszabályi előírások, a törvényesség betartását. Feladata, hogy - az iskolavezetés kapjon minél átfogóbb és árnyaltabb képet az iskolában folyó pedagógiai munkáról, - a folyamatos visszajelzések révén segítse a pedagógiai munka színvonalának növelését, - nyújtson segítséget az esetleges hiányosságok feltárásában, ismétlődésük kiküszöbölésében, - a problémák, illetve azok okainak, körülményeinek diagnosztizálása révén segítse elő a pedagógiai munka eredményességét növelő eljárások kidolgozását, alkalmazását, - biztosítsa a helyi tantervekben meghatározott, egységes követelmény- és értékelési rendszer érvényesítését, - segítse elő a Pedagógiai programban meghatározott fejlesztési célok megvalósulását, - segítse a korszerű pedagógiai eljárások és módszertani kultúra elsajátítását és alkalmazását, - az eredményeknek az elérendő célokkal való összehasonlítása és az összefüggések elemzése révén adjon megbízható képet arról, hogy reális-e a célrendszer, illetve segítse a minél hatékonyabb beavatkozást, esetleg a célok korrekcióját Az ellenőrzés általános elvei a) Az ellenőrzésnek tervszerűen és hatékonyan kell átfognia az iskola pedagógiai munkájának egészét, szervesen illeszkedve annak folyamatába. b) Az ellenőrzés során törekedni kell arra, hogy a tanév során az iskolavezetés lehetőleg minden osztály, illetve minden pedagógus munkájáról sokoldalú és árnyalt információkat szerezzen, illetve folyamatos visszajelzéseket adjon. b) Az ellenőrzés adott tanévre vonatkozó kiemelt szempontjait, módszereit és ütemezését az éves munkaterv, illetve a Pedagógiai program hangsúlyos feladatainak és fejlesztési irányainak függvényében a tanév elején ki kell dolgozni, és a nevelőtestület számára nyilvánossá kell tenni. Az ellenőrzési tervet az intézményvezető dolgozza ki a munkaközösség-vezetők javaslatai alapján. c) Az ellenőrzés tapasztalatait minden esetben értékelni kell, az érintett pedagógussal egyénileg meg kell beszélni, illetve szükség esetén a munkaközösség tagjaival konzultációt kell tartani. 16

17 Az értékelés általában szóban történik, de indokolt esetben feljegyzés is készíthető, amelyet az érintett pedagógusnak is át kell adni, aki észrevételét rávezetheti a feljegyzésre. d) Az értékelés alapvető követelményei: - objektivitás a személyes érzelmek, illetve a pedagógiai munkával össze nem függő körülmények kizárása, - tényszerűség a konkrét helyzet vizsgálata, az általánosító és a minősítő megállapítások kerülése, - megbízhatóság sokoldalú információkra való alapozás, - következetesség a normákhoz és a kijelölt szempontokhoz való igazodás, - szakmai kompetencia az ellenőrzést az ellenőrzött területhez leginkább értő vezető végezze, - komplex megközelítés az összefüggések elemzése az okok és a következmények feltárásával, - folyamatba ágyazottság a kiindulópont és a konkrét helyzet összehasonlítása, az eredmények és az elérendő cél együttes vizsgálata, - kiegyensúlyozottság, arányosság a fontossági sorrend szem előtt tartása, a lényeges kérdések kiemelése, - segítő, javító szándék a korrekció lehetőségeinek és a fejlődés irányainak megfogalmazása Az ellenőrzés ütemezése a) Minden tanév elején szeptember 15-éig ellenőrzési terv készül, amelynek összeállítása a munkaközösség-vezetőkkel való előzetes egyeztetés után az intézményvezető feladata. Az ellenőrzési terv az iskolai munkatervvel összhangban tartalmazza az ellenőrzés területeit, konkrét tartalmát, módszereit, kiemelt szempontjait és ütemezését. Az ellenőrzési tervet a nevelőtestülettel ismertetni kell, illetve egy példányát a tanári szobában el kell helyezni. b) Indokolt esetben rendkívüli ellenőrzést kérhetnek az intézményvezetőtől a szakmai munkaközösségek, a szülői közösség, illetve saját órájának látogatását a pedagógus. c) Az óralátogatások célcsoportját vagy célterületét a havi ütemterv tartalmazza, az érintett pedagógusokkal az iskolavezetőség legalább egy héttel korábban egyezteti a pontos időpontot. Probléma esetén az iskolavezetőség ettől eltérően is látogathat foglalkozásokat, de az óralátogatást legkésőbb az előző nap be kell jelentenie. d) A tanórán kívüli foglalkozások látogatottságának, a folyosóügyelet és a helyettesítések ellátásának ellenőrzése szúrópróbaszerűen is történhet, a pedagógusok adminisztrációs munkáját rendszeresen ellenőrzi az iskolavezetés. e) A munkaközösség-vezetők és az osztályfőnökök a hatáskörükhöz tartozó ellenőrző tevékenységüket saját munkaterveikben ütemezik, az óralátogatások időpontját előzetesen egyeztetniük kell az érintett kollégákkal Az ellenőrzés területei - a pedagógusok szakmai munkájának minősége, hatékonysága, eredményessége, - az egyes tanulócsoportok vagy évfolyamok kompetenciáinak és tárgyi tudásának mérése, neveltségi helyzetének feltárása és a problémák diagnosztizálása, - az egyes tantárgyak tanulmányi helyzete, - az iskolai és a munkaközösségi munkatervben meghatározott feladatok végrehajtása, - a tanórán kívüli foglalkozások megtartása, illetve a tanulók általi látogatottsága, - tanmenetek, foglalkozási tervek helyi tantervnek való megfelelése, - a záróvizsgákra és a tanulmányi versenyekre való felkészítés, - a pályázatok megvalósulása, - a nevelő-oktató tevékenység írásbeli dokumentációja, adminisztrációs munka, - a munkarend betartása (munkába érkezés, órakezdés- és befejezés), - a folyosóügyelet és a helyettesítések teljesítése, - a tantermek rendje, a taneszközök állapota. 17

18 Az ellenőrzés formái, módszerei A) A tanítási órák látogatása a) A vezetők általában a hatáskörükbe tartozó tanárok, illetve gyakornokok óráját látogatják, a bemutató órákon lehetőség szerint minden vezető részt vesz. Ha a vezető nem szakos pedagógus, az óralátogatást lehetőleg úgy kell megszerveznie, hogy az órára az érintett munkaközösség-vezető is elkísérhesse. b) Az óraelemzések szempontjai (az ellenőrzés céljának megfelelően változhatnak): - az egységes követelményrendszer megvalósulása, - a tantervi követelmények teljesítése, - az óra felépítése, illetve annak tudatossága, tervezettsége, - a tanár irányító szerepe, a tanulók aktivizálása, - a tanulói önállóság, öntevékenység érvényesülése, - a fegyelmezett munka biztosítása, - az alkalmazott módszertani eljárások, azok hatékonysága, korszerűsége, - az oktatási segéd- és taneszközök használata, szemléltetés, - az értékelés lehetőségeinek kihasználása, - az értékelés összhangja a Pedagógiai Programban előírtakkal, - a kreativitás, a problémamegoldó gondolkodás fejlesztése, - a differenciálás elvének érvényesülése a célokban, a követelményekben, a tananyagtartalomban, a módszerekben és a képességfejlesztésben, - a készségfejlesztés hatékonysága, - a tanulók otthoni munkájának előkészítése, a házi feladatok kijelölése, - az óra hatékonysága, eredményessége. B) Az egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások látogatása Az elemzés szempontjai a tanítási órákon leírtakon kívül: - a tanulók egyéni szükségleteinek és képességeinek figyelembe vétele, - a foglalkozás céljának való megfelelés (felzárkóztatás, képességfejlesztés, tehetséggondozás), - hatékonyság a tanulók részvételi aránya. C) Az évközi vizsgák látogatása a) Az évközi vizsgákat (osztályozó, különbözeti, javító) és az érettségi tárgyakból szervezett kisvizsgákat a munkaközösség-vezetők és az iskolavezetés tagjai a köztük lévő munkamegosztás szerint látogatják, lehetőség szerint olyan időtartamban, hogy minél objektívebb képet szerezhessenek a tanulók felkészültségéről. A munkaközösség-vezető a vizsgán tapasztaltakról beszámol a felelős vezetőnek. b) Az elemzés szempontjai: - a törvényesség betartása, - a vizsga megszervezésének körülményei, - az egységes követelményrendszer megvalósulása, - a tantervi követelmények teljesülése, - a tételsor összeállítása, - a tanulók felkészültsége, - a pedagógus kérdezési technikája. D) Beszámoltatás a) A pedagógiai munka belső ellenőrzése megvalósulhat közvetett formában is, a pedagógusok, az osztályfőnökök és a munkaközösség-vezetők beszámoltatásával. A beszámoltatás ütemezését az iskolai munkaterv és az ellenőrzési terv tartalmazza, de probléma esetén az iskolavezetés más alkalommal is beszámoltathatja az érintett pedagógust az időpont előzetes egyeztetésével. b) Az iskolavezetőségi értekezleten számolnak be a munkatervben ütemezett módon: - a vezetők a hatáskörükbe tartozó feladatok előkészítéséről, illetve elvégzéséről, 18

19 - a munkaközösség-vezetők a munkaközösségük munkájáról a megadott szempont alapján, - a feladatcsoportok vezetője vagy egy feladattal megbízott pedagógus a munka előkészítéséről, illetve elvégzéséről, - az osztályfőnökök az új osztályok beilleszkedéséről, helyzetéről, - a végzős osztályok osztályfőnökei a záróvizsgákra való felkészülés helyzetéről, - a nyelvi munkaközösség vezetője a fenntartó által finanszírozott nyelvtanfolyamokon végzett munkáról, - a gyermek- és ifjúságvédelmi felelősi feladatokkal megbízott pedagógus a gyermekvédelmi tevékenységéről, - a feladatfelelősök az adott időszak szabadidős tevékenységéről, - a diákönkormányzatot segítő tanár a diákönkormányzat által szervezett programok előkészítéséről, illetve megvalósulásukról, - a könyvtárostanár a könyvtár helyzetéről, látogatottságáról és a könyvtárismereti órák tapasztalatairól. c) A nevelőtestületi értekezleten az iskolavezetés tagjain kívül részletes beszámolót tart a félév, illetve a tanév során végzett pedagógiai munkáról és annak eredményeiről: - a munkaközösség-vezetők, - a diákönkormányzatot segítő tanár, - gyermek- és ifjúságvédelmi felelősi feladatokkal megbízott pedagógus, - az ODK-tanár. d) A nevelőtestület érintett tagjaitól az adott terület jellegétől függően szóbeli vagy írásbeli beszámolót kérhet az iskolavezetés a következő esetekben: - az intézményvezetői beszámolók, jelentések elkészítéséhez egy részterületre vonatkozóan, - komplex vizsgálat esetén a mérések és a háttértényezős kérdőívek eredményeinek összesítéséről, értékeléséről, adott szempontú elemzéséről, - a külső vagy iskolai tantárgyi mérések eredményeinek értékeléséről, elemzéséről, - a munkaközösségi értekezleten elhangzott értékelésekről, javaslatokról, problémákról, illetve az előzetesen kiadott szempontokkal kapcsolatban kialakított véleményről, - a szülői értekezleteken elhangzott javaslatokról, problémákról, illetve az iskola működését érintő kérdésekben a szülők által kialakított véleményről, - az iskola tanulóinak nagyobb csoportját vagy az iskola működését érintő kérdésekben a diákönkormányzat által megfogalmazott véleményről. E) A pedagógiai munka belső ellenőrzése a tanulók munkáján, illetve eredményein keresztül a) A pedagógiai munka belső ellenőrzése megvalósulhat a tanulói teljesítmények adott szempontú vagy átfogó vizsgálatával, elemzésével, összehasonlításával, értékelésével. Ennek formái: - az országos kompetenciamérések eredményeinek összehasonlító elemzése, - a témazáró dolgozatok eredményeinek elemzése, - az osztály- vagy évfolyamszintű belső mérések elemzése, - a félévi és az év végi tanulmányi eredmények statisztikai szempontú elemzése, - komplex vizsgálat feladatlapok, illetve háttértényezős kérdőívek segítségével. b) A mérés-vizsgálat az alábbi területekre terjedhet ki: - kulcskompetenciák, - egy műveltségi terület, - egy adott tantárgy, - neveltségi szint, - szociokulturális háttér. c) A mérés-vizsgálat szempontja szerint lehet: - fejlődésorientált a jelenlegi állapotnak egy korábbihoz való viszonyítása, - normaorientált az iskolai teljesítményeknek az országos standardekkel való összehasonlítása, - kritériumorientált a tanulók teljesítményének a pedagógiai programban meghatározott célokhoz, követelményekhez való viszonyítása. d) A pedagógiai munka belső ellenőrzésének közvetett módja a tanulók munkáinak (dolgozatainak, házi feladatainak) ellenőrzése. Az ellenőrzést munkaköri feladatként 19

20 általában a munkaközösség-vezető végzi, de probléma esetén az iskolavezetés bekérheti az érintett pedagógustól a tanulók dolgozatait. F) Az adminisztrációs munka ellenőrzése a) A pedagógusok munkaköri leírásukban meghatározott adminisztrációs munkájának ellenőrzése a vezetők közötti feladatmegosztás alapján, az SZMSZ 6.6. fejezetében leírtak, illetve az ellenőrzési terv ütemezése szerint folyik. b) Az ellenőrzés során tapasztaltak értékelése az ellenőrzött területtől függően történhet: - szóban, az érintett pedagógussal való megbeszélés formájában, - az osztálynaplóba való bejegyzéssel, - általánosan jellemző hiányosságok vagy hibák esetén a nevelőtestületi értekezleten, vagy az információs füzeten keresztül, - rendkívüli esetben feljegyzés készül. c) A pedagógus a vezetők által észlelt hiányosságokat köteles lehetőleg még aznap pótolni, illetve a hibákat kijavítani, és ennek tényét a vezetőnek jelenteni A belső ellenőrzésre jogosult vezetők közötti feladatmegosztás a) A pedagógiai munka ellenőrzésének teljes körű megszervezéséért, folyamatos és hatékony működéséért, valamint az ellenőrzés tapasztalatainak hasznosításáért az intézményvezető a felelős. b) Az ügyeleti beosztás szerinti vezető ellenőrzi az iskola napi munkatevékenységét, a pontos munkavégzést, a tanári és a diákügyelet, gondoskodik róla és ellenőrzi, hogy a tanórai és a tanórán kívüli foglalkozások az SZMSZ-ben, illetve az iskolai Házirendben rögzített szabályok szerint folyjanak. c) A vezetők ellenőrző tevékenysége a munkaköri leírásban rögzített területre vonatkozik. Az intézményvezető közvetlenül vagy beszámoltatás útján ellenőrzi a munkájukat, de a súlyos mulasztást kötelesek azonnal jelenteni. A) Az intézményvezető ellenőrzési területei - folyamatosan ellenőrzi az alapdokumentumok (törvények, rendeletek, szabályzatok) betartását, végrehajtását, - havonta történő beszámoltatással ellenőrzi a vezetők munkáját, - folyamatában ellenőrzi a vállalt feladatok, megbízatások teljesítését, - az iskolai munkaterv szerint beszámoltatja a szakmai munkaközösségeket, illetve a feladatcsoportokat a végzett munkáról, - folyamatában ellenőrzi a gyakornoki program megvalósulását, - látogatja a pedagógusok óráit, - évente többször szúrópróbaszerűen ellenőrzi az iskolai szabályok betartását, - folyamatosan ellenőrzi a mulasztó tanulók szüleinek jogszabályok szerinti értesítését, - legalább negyedévente beszámoltatja a gyermek- és ifjúságvédelmi, valamint a szabadidőfelelősi feladatokkal megbízott pedagógust a végzett munkájáról, - folyamatában ellenőrzi a tanulói balesetek megelőzését célzó tevékenység végrehajtását, - folyamatában ellenőrzi a titkárság adminisztrációs munkáját, - évente többször ellenőrzi a tanügyi-igazgatási és az adminisztrációs feladatok végrehajtását (az osztályfőnökök adminisztrációs munkája, az osztálynaplók, a törzslapok, a bizonyítványok kitöltése, vezetése), - a munkaközösség-vezetők jóváhagyása után ellenőrzi a magyar, a társadalomtudományi és az idegen nyelvi vizsgatételeket, illetve a tanmeneteket, - folyamatában ellenőrzi a tankönyvrendelés és ellátás megszervezését, lebonyolítását, - az összesítés elkészülte után ellenőrzi a normatív és a kedvezményes tankönyvtámogatásra való jogosultság megállapítását, - szúrópróbaszerűen ellenőrzi az iskolai könyvtár rendjét, a tankönyvkölcsönzés dokumentálását és a könyvtári állomány feldolgozottságának állapotát, - beszámoltatja az egyes tanulói közösségeket helyzetükről, problémáikról. 20

Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.)

Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.) 1.532/2013. Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.) Szervezeti és működési szabályzata Intézmény OM - azonosítója: 035391 Intézményvezető: Fehér

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Budapesti Egyesített Középiskolai Kollégium 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés 4 1. A SZMSZ célja, tartalma 4 2. Jogszabályi háttér 4 3. Az SZMSZ hatálya 5 II. Intézményi

Részletesebben

T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M

T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A 2 0 1 5 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

4220 Hajdúböszörmény, Enyingi T. B. u. 5/a. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. SZEPTEMBER 9.

4220 Hajdúböszörmény, Enyingi T. B. u. 5/a. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. SZEPTEMBER 9. VERESS FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA 4220 Hajdúböszörmény, Enyingi T. B. u. 5/a. OM azonosító: 031 243 Intézmény fenntartója: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Intézmény vezetője: Rózsáné Ócsai Edit megbízott

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TREFORT ÁGOSTON KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ SZAKKÖZÉPISKOLA 1191 BUDAPEST, KOSSUTH TÉR 12. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 5 1.1. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR...5 1.2. INTÉZMÉNYI AZONOSÍTÓK...6

Részletesebben

MODELL DIVATISKOLA IPARMŰVÉSZETI, RUHA- ÉS BŐRIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA. Szervezeti és Működési Szabályzata

MODELL DIVATISKOLA IPARMŰVÉSZETI, RUHA- ÉS BŐRIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA. Szervezeti és Működési Szabályzata MODELL DIVATISKOLA IPARMŰVÉSZETI, RUHA- ÉS BŐRIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 2013 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 3 1. Az SZMSZ hatálya... 3 2. Intézményi azonosítók... 3 3. Az intézmény tevékenységei...

Részletesebben

A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Karcag, 2013... Gyökeres Sándor igazgató Fenntartó: Budapest, 2013... 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TELEKI BLANKA KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1095 Budapest, Mester u.23 Telefon/Fax: 215-9254 Levelezési cím: 1450 Budapest, Pf.: 178 E-mail: titkarsag@teleki-bp.sulinet.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Gyengénlátók Általános Iskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Diákotthona 1147 Budapest, Miskolci út 77 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BUDAPEST, 2009 Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Pécsi Leőwey Klára Gimnázium 2013. december 10. 1 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 5. oldal 1.1. Az SZMSZ célja, tartalma 5. oldal 1.2. Az SZMSZ hatálya

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. A szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései... 3 2. Az

Részletesebben

Pesterzsébeti. Közgazdasági Szakközépiskola. Szervezeti és. Működési Szabályzata

Pesterzsébeti. Közgazdasági Szakközépiskola. Szervezeti és. Működési Szabályzata A Pesterzsébeti Közgazdasági Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata M ó d o s í t á s : 2 0 1 3. 1 1. Bevezető rész A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25 (1) bekezdésében

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat Tett Szakképző Iskola és Gimnázium (OM:200766) Érvényes 2013.04.01.-től. Tartalomjegyzék

Szervezeti és Működési Szabályzat Tett Szakképző Iskola és Gimnázium (OM:200766) Érvényes 2013.04.01.-től. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések 1.1.A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja 1.2. A szervezeti és működési szabályzat hatálya, elfogadása, megtekintése 1.2.3. Megtekintése

Részletesebben

Evangélikus Mezőgazdasági Kereskedelmi Informatikai Szakképző Iskola és Kollégium

Evangélikus Mezőgazdasági Kereskedelmi Informatikai Szakképző Iskola és Kollégium Magyarországi Evangélikus Egyház Evangélikus Mezőgazdasági Kereskedelmi Informatikai Szakképző Iskola és Kollégium Székhely (Szakképző Iskola): 9730 Kőszeg, Árpád tér 1. Telephely (Kollégium): 9730 Kőszeg,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Terézvárosi Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola 1064 Budapest VI. Szondi utca 41. Tel: 06 1 332 5771, 06 1 413 2770 Fax: 06 1 332 1362 Honlap

Részletesebben

UNGHVÁRY LÁSZLÓ KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA CEGLÉD SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

UNGHVÁRY LÁSZLÓ KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA CEGLÉD SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT UNGHVÁRY LÁSZLÓ KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA CEGLÉD SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 AZ INTÉZMÉNY AZONOSÍTÓ

Részletesebben

Gundel Károly Vendéglátóipari és. Idegenforgalmi Szakképző Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata

Gundel Károly Vendéglátóipari és. Idegenforgalmi Szakképző Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata A Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2010 1/83 I. Bevezetés...4 1. A SZMSZ célja, tartalma... 4 2. Jogszabályi háttér... 4 3. A SZMSZ hatálya...

Részletesebben

FÁY ANDRÁS KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZETI, MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

FÁY ANDRÁS KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZETI, MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA FÁY ANDRÁS KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZETI, MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS 1.1. Intézmény neve, címe, fenntartójának és működtetőjének megnevezése 1.2. Ellátandó

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon, 1089 Budapest, Diószeghy Sámuel utca 25. 2010. 2 I. BEVEZETÉS A közoktatásról

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat Intézmény neve: V. István Katolikus Szakközépiskola és Gimnázium, Árpád-házi Szent Margit Általános Iskola Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat Intézmény székhelye, címe: 3980 Sátoraljaújhely,

Részletesebben

A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium. Szervezeti és Működési Szabályzata 2011.

A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium. Szervezeti és Működési Szabályzata 2011. A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata 2011. 1. I. Bevezetés A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 40. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás

Részletesebben

A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Karcag, 2015... Gyökeres Sándor igazgató Fenntartó: Budapest, 2015... 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat Szervezeti és működési szabályzat ÁFEOSZ Kereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium 2013 Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 6 1. A SZMSZ célja, tartalma... 6 2. Jogszabályi háttér... 6 Az SZMSZ

Részletesebben

Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata

Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata Cím: 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. Telephely: 1061 Budapest, Weiner Leó u. 6. 2009.

Részletesebben

Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata

Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata Cím: 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. Telephely: 1061 Budapest, Weiner Leó u. 6. 2010.

Részletesebben

A WESTSIK VILMOS ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A WESTSIK VILMOS ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A WESTSIK VILMOS ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Nyíregyháza 205 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja és feladata 4.. A Szervezeti

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 2015. december 14.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 2015. december 14. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kádas György Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. december 14. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 12. Az Intézményi Tanács és az intézmény kapcsolattartásának rendje... 37 13. Integrációs Pedagógiai Rendszer...

Tartalomjegyzék. 12. Az Intézményi Tanács és az intézmény kapcsolattartásának rendje... 37 13. Integrációs Pedagógiai Rendszer... HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI EÖTVÖS JÓZSEF SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tartalomjegyzék I. AZ SZMSZ CÉLJA, JOGI ALAPJA ÉS HATÁLYA... 5 II. AZ ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA, ALAPTEVÉKENYSÉGE, JOGÁLLÁSA

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata 2013.

Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. SZINERGIA Üzleti Szakképző Iskola és Tagintézményei Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. 1 A SZINERGIA ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések...

Részletesebben

BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÀLYZAT

BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÀLYZAT BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÀLYZAT Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 1 1. A SZMSZ célja, tartalma... 1 2. Jogszabályi háttér... 1 3. A SZMSZ hatálya...

Részletesebben

PUSZTADOBOSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

PUSZTADOBOSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 0 PUSZTADOBOSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015 Tartalomjegyzék A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya... 4 Az intézmény általános jellemzői...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PETŐFI SÁNDOR GIMNÁZIUM, GÉPÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 2170 ASZÓD, HATVANI ÚT 3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ASZÓD 2013 2 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS 5 1. A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

Felsőgallai Széchenyi István Általános Iskola

Felsőgallai Széchenyi István Általános Iskola Ápold a múltat, őrizd a jelent, nézz a jövőbe! (Neumann János) A Felsőgallai Széchenyi István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Készült: Tatabánya, 2013. március 31. Módosítva: Tatabánya,

Részletesebben

SZENT JÁNOS KATOLIKUS ÓVODA, EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZENT JÁNOS KATOLIKUS ÓVODA, EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZENT JÁNOS KATOLIKUS ÓVODA, EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EGYEK 2015 TARTALOMJEGYZÉK Tartalom Bevezetés... 5 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Fejér Megyei Gárdonyi Géza Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. szeptember 01. y belső és külső kapcsolataira

Részletesebben

AZ ÁRPÁD SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ ÁRPÁD SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ ÁRPÁD SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. 1 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 5 1.1 Az intézmény meghatározása az Alapító Okirat (Alapdokumentuma) szerint... 5 1.2 Az

Részletesebben

szervezeti és működési szabályzata

szervezeti és működési szabályzata Az Áprily Lajos Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola szervezeti és működési szabályzata Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szentendrei Tankerület KLIK 131001 OM azonosító: 032406 Készítette:

Részletesebben

PETRIK LAJOS KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ VEGYIPARI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

PETRIK LAJOS KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ VEGYIPARI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PETRIK LAJOS KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ VEGYIPARI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

2011. szeptember 29. 1

2011. szeptember 29. 1 2011. szeptember 29. 1 I. Bevezetés A működési szabályzat a közoktatásról szóló l993. évi LXXIX. törvény 40. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Dobos C. József Vendéglátóipari Szakképző Iskola

Részletesebben

IV.1. A pedagógiai munka ellenőrzése és értékelése... 31 IV.1.1. A Szakközépiskolában folyó szakmai munka belső ellenőrzésének célja... 32 IV.1.2.

IV.1. A pedagógiai munka ellenőrzése és értékelése... 31 IV.1.1. A Szakközépiskolában folyó szakmai munka belső ellenőrzésének célja... 32 IV.1.2. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 3 I.1. Az SZMSZ célja, tartalma... 3 I.2. Jogszabályi háttér... 3 I.3. Az SZMSZ hatálya... 4 I.4. Az SZMSZ elfogadása, jóváhagyása, közzététele... 4 II. AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI

Részletesebben

Prohászka Ottokár Orsolyita Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT GYŐR 2013.

Prohászka Ottokár Orsolyita Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT GYŐR 2013. Prohászka Ottokár Orsolyita Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT GYŐR 2013. TARTALOM 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi

Részletesebben

KISKUNFÉLEGYHÁZI MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KISKUNFÉLEGYHÁZI MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és Működési Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium Kiskunfélegyháza Oskola

Részletesebben

A SZOMBATHELYI MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZÉSI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015.

A SZOMBATHELYI MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZÉSI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. A SZOMBATHELYI MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZÉSI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. 1 Tartalom 1. Általános rendelkezések... 5 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 5 1.2

Részletesebben

Intézmény neve: Csányi Szent György Általános Iskola. Szabályzat típusa: Szervezeti és Működési Szabályzat

Intézmény neve: Csányi Szent György Általános Iskola. Szabályzat típusa: Szervezeti és Működési Szabályzat Intézmény neve: Csányi Szent György Általános Iskola Szabályzat típusa: Szervezeti és Működési Szabályzat Intézmény székhelye, címe: 3015 Csány, Arany János út 6. Intézmény OM-azonosítója: 031556 Intézmény

Részletesebben

A HUSZÁR GÁL GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS ÓVODA

A HUSZÁR GÁL GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS ÓVODA A HUSZÁR GÁL GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA DEBRECEN 2015 1 Tartalomjegyzék Bevezetés... 7 1.1 A SZMSZ célja és tartalma... 7 1.2 Az

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: 2013. 1 Gyengénlátók Általános Iskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Kollégiuma 1147 Budapest, Miskolci u. 77. Tel./Fax: 252 90 15, 468

Részletesebben

AZ ARANY JÁNOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015.

AZ ARANY JÁNOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. AZ ARANY JÁNOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA (2750 Nagykőrös, Hősök tere 8.) OM: 037715 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. TARTALOM AZ ARANY JÁNOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS

Részletesebben

Intézmény neve: Szabályzat típusa: Intézmény székhelye, címe: 2083 Solymár, Templom tér 26. Pf.: 2. Intézmény OM-azonosítója: 032454.

Intézmény neve: Szabályzat típusa: Intézmény székhelye, címe: 2083 Solymár, Templom tér 26. Pf.: 2. Intézmény OM-azonosítója: 032454. Intézmény neve: Szabályzat típusa: Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi Általános és Művészeti Alapiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Szervezeti és működési szabályzat minta Intézmény székhelye, címe:

Részletesebben

Tunyogi Pedagógiai Szakszakszolgálat

Tunyogi Pedagógiai Szakszakszolgálat Tunyogi Erzsébet Gyógyító Játszóház Alapítvány a Halmozottan Sérült Gyermekekért (1077 Budapest Bethlen Gábor utca 8. I/6 fenntartásában lévő Tunyogi Pedagógiai Szakszakszolgálat (1064 Budapest, Rózsa

Részletesebben

A A GYŐRI NÁDORVÁROSI ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A A GYŐRI NÁDORVÁROSI ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A A GYŐRI NÁDORVÁROSI ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 202991 Szervezeti egységkód: 074077 Cím: 9024 Győr, Kálvária utca 20. E-mail cím: nador@nvarosi-gyor.sulinet.hu

Részletesebben

Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Középiskolája. Szervezeti és működési szabályzat 2015.

Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Középiskolája. Szervezeti és működési szabályzat 2015. Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Középiskolája Szervezeti és működési szabályzat 2015. Tartalomjegyzék PREAMBULUM... 4 KÜLDETÉSNYILATKOZAT... 5 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

A BÁRCZI GÉZA ÁLTALÁNOS

A BÁRCZI GÉZA ÁLTALÁNOS Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat B á r c z i G é z a Á l t a l á n o s I s k o l a 1039 Budapest, Bárczi Géza u. 2. 243-1509 453-2039 Ema il: ba rcz i-a@kszk i.ob uda.h u Honlap unk: www.bar czigai.s ulinet.hu

Részletesebben

A MEZŐSZEMEREI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Érvényes: 2013. 09. 01-től

A MEZŐSZEMEREI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Érvényes: 2013. 09. 01-től A MEZŐSZEMEREI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: 2013. 09. 01-től Jóváhagyta: PH... igazgató 0 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A szervezeti

Részletesebben

5.3.2. Az elektronikus úton előállított, papíralapú nyomtatványok hitelesítési rendje... 21 5.4. Teendők bombariadó és egyéb rendkívüli események

5.3.2. Az elektronikus úton előállított, papíralapú nyomtatványok hitelesítési rendje... 21 5.4. Teendők bombariadó és egyéb rendkívüli események Tartalom 1. Általános rendelkezések... 7 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 7 1.2. A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása, megtekintése... 8 2. Az

Részletesebben

Széchenyi István Gyakorló Kereskedelemi Szakközépiskola 1088 Budapest, Vas utca 9-11.

Széchenyi István Gyakorló Kereskedelemi Szakközépiskola 1088 Budapest, Vas utca 9-11. I. BEVEZETÉS A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 40. (2)bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Széchenyi István Gyakorló Kereskedelemi Szakközépiskola 1088 Budapest, Vas utca 9-11. belső

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 2013 Hrvatski vrtić, osnovna škola, gimnazija i učenički dom Miroslava Krleže, Pečuh - Miroslav Krleža Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium, Pécs Szervezeti és működési szabályzat 1 2

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT GÁL FERENC FŐISKOLA SZARVASI GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GYAKORLÓÓVODA, BÖLCSŐDE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szarvas, 2013. Tartalom 1. Általános rendelkezések... 5 1.1. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Budapest XVI. Kerületi Kölcsey Ferenc Általános Iskola 1161 Budapest, Hősök tere 1.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Budapest XVI. Kerületi Kölcsey Ferenc Általános Iskola 1161 Budapest, Hősök tere 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest XVI. Kerületi Kölcsey Ferenc Általános Iskola 1161 Budapest, Hősök tere 1. 2013. -1- Tartalomjegyzék: 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3. 1.1. AZ SZMSZ célja 1.2.

Részletesebben

Hatályos 2013. november 25-től

Hatályos 2013. november 25-től Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium Balatonfűzfő OM: 037218 Szervezeti és Működési Szabályzat "Az oktatás célja nem az, hogy befejezett tudást adjon, hanem az, hogy szilárd alapot teremtsen

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2015. augusztus 03. készítette: Buc-Horváth Gabriella óvodavezető I. Bevezetés A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 24. (1) bekezdésében kapott

Részletesebben

A Székesfehérvári Táncsics Mihály Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

A Székesfehérvári Táncsics Mihály Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata A Székesfehérvári Táncsics Mihály Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Készítette:Csimáné Kiss Ilona Igazgató Hatályba lépése: 2013. december 21. Székhelye: Székesfehérvár, Batthyány u.1.

Részletesebben

BUDAPEST XX. KERÜLETI NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM/ DEUTSCHES NATIONALITÄTENGYMNASIUM UND SCHÜLERWOHNHEIM DES XX. BEZIRKS IN BUDAPEST

BUDAPEST XX. KERÜLETI NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM/ DEUTSCHES NATIONALITÄTENGYMNASIUM UND SCHÜLERWOHNHEIM DES XX. BEZIRKS IN BUDAPEST BUDAPEST XX. KERÜLETI NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM/ DEUTSCHES NATIONALITÄTENGYMNASIUM UND SCHÜLERWOHNHEIM DES XX. BEZIRKS IN BUDAPEST SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT/ SATZUNG Budapest, 2013.

Részletesebben

Elfogadta a nevelőtestület 2013. március 26 án

Elfogadta a nevelőtestület 2013. március 26 án 1 9 6 3 1 SZILÁGYI DEZSŐ ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Elfogadta a nevelőtestület 2013. március 26 án 2 0 1 3 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések...

Részletesebben

ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 8900 ZALAEGERSZEG, Rákóczi u. 4-8.

ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 8900 ZALAEGERSZEG, Rákóczi u. 4-8. SCHOOL OF BUSINESS ZALAEGERSZEG ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 8900 ZALAEGERSZEG, Rákóczi u. 4-8. Tel.: 92/510-591; 30/541-6406 www.uzletizala.hu ; zalaegerszeg@sob.hu OM: 037660 Ny.sz.:E-000642/2014 2014 Szervezeti

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Debreceni SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskolája és Szakiskolája 4027 Debrecen, Vénkert u.2. (52) 413113, (52) 413255, fax: (52) 413113 Email: kereskedelmi.debrecen@gmail.com,suli430@keridebr.sulinet.hu,

Részletesebben

Csontváry Általános- és Alapfokú Művészeti Iskola 8308 Zalahaláp Iskola utca 3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

Csontváry Általános- és Alapfokú Művészeti Iskola 8308 Zalahaláp Iskola utca 3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Csontváry Általános- és Alapfokú Művészeti Iskola 8308 Zalahaláp Iskola utca 3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. - 2 - Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 4 1. A SZERVEZETI ÉS

Részletesebben

A HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

A HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM A HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZMSZ/2009. 1 TARTALOMJEGYZÉK..2 AZ SZMSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI...5 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Katolikus Mezőgazdasági, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Kiskunhalas SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

II. Rákóczi Ferenc Katolikus Mezőgazdasági, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Kiskunhalas SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. Rákóczi Ferenc Katolikus Mezőgazdasági, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Kiskunhalas SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1. A szervezeti

Részletesebben

Tartalomjegyzék - 2 -

Tartalomjegyzék - 2 - Tartalomjegyzék 1 Általános rendelkezések...4 1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja...4 1.2 A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása, megtekintése...4 2 Az

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzata

Szervezeti és működési szabályzata OM azonosító: 033665 A Szent Imre Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Kollégium, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és működési szabályzata Tartalom 1. Általános rendelkezések... 10 1.1.

Részletesebben

EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK 2/2015. SZÁMÚ HATÁROZATA

EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK 2/2015. SZÁMÚ HATÁROZATA EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK 2/2015. SZÁMÚ HATÁROZATA Az egységes szerkezetbe foglalt SZMSZ MÓDOSÍTÁSÁRÓL Budapest, 2015. augusztus

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862

DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 2013 1 A Szervezeti és Működés Szabályzat tartalomjegyzéke Bevezetés 3 1.Az SZMSZ célja, tartalma 3 2.Jogszabályi

Részletesebben

Iktatószám: 746/2013 IT: 24. ŐI: 10 év A KEMÉNY ZSIGMOND UTCAI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.10.15.

Iktatószám: 746/2013 IT: 24. ŐI: 10 év A KEMÉNY ZSIGMOND UTCAI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.10.15. Iktatószám: 746/2013 IT: 24. ŐI: 10 év A KEMÉNY ZSIGMOND UTCAI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.10.15. Intézmény OM - azonosítója: 030881 Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs

Részletesebben

A Orczy Anna Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat 2015.09.01.

A Orczy Anna Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat 2015.09.01. A Orczy Anna Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 2015.09.01. 1. Az intézmény... 5 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya... 5 1.1.1 A Szervezeti és

Részletesebben

Bereczki Máté Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

Bereczki Máté Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Bereczki Máté Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. 1 TARTALOM BEVEZETÉS... 5. 1. AZ INTÉZMÉNY SZAKMAI ALAPDOKUMENTUMA... 5. 2. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA... 8. 3. AZ

Részletesebben

Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015 1 Tartalom Bevezető...7 Általános rendelkezések...7 I. Fejezet...7 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. Marcalvárosi Főigazgatóság Kovács Margit Szakképző Iskola OM azonosító: 030523. 9024 Győr Répce u. 2.

Szervezeti és Működési Szabályzat. Marcalvárosi Főigazgatóság Kovács Margit Szakképző Iskola OM azonosító: 030523. 9024 Győr Répce u. 2. 2013 Szervezeti és Működési Szabályzat Marcalvárosi Főigazgatóság Kovács Margit Szakképző Iskola OM azonosító: 030523 9024 Győr Répce u. 2. 1 Tartalom 1. Általános rendelkezések... 5 1.1. A szervezeti

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Általános rendelkezések... 6 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogi alapja és hatálya... 6 2.1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 33 2013. Szervezeti és működési szabályzat Az Esterházy Miklós Szakképző Iskola,Speciális Szakiskola és Kollégium SzMSz-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket

Részletesebben

Tartalom 1. Általános rendelkezések 2. Az intézmény feladata 3. Az intézmény szervezeti felépítése

Tartalom 1. Általános rendelkezések 2. Az intézmény feladata 3. Az intézmény szervezeti felépítése Tartalom 1. Általános rendelkezések 2 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja 2 1.2 A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása, megtekintése 3 2. Az intézmény

Részletesebben

A SZÉKESFEHÉRVÁRI VÁCI MIHÁLY IPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZÉKESFEHÉRVÁRI VÁCI MIHÁLY IPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZÉKESFEHÉRVÁRI VÁCI MIHÁLY IPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. március 27. Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 4 1. Általános rendelkezések... 4 1.1 Az SZMSZ célja...

Részletesebben

Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola

Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola A mecseknádasdi Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Program 2015 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

Az emberi erőforrások minisztere 22/2013. (VII. 5.) EMMI utasítása a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Az emberi erőforrások minisztere 22/2013. (VII. 5.) EMMI utasítása a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról 5546 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő 2013. évi 33. szám Az emberi erőforrások minisztere 22/2013. (VII. 5.) EMMI utasítása a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ és Működési Szabályzatáról A központi

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Maci Alapítványi Óvoda, Fejlesztő Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Szervezeti és Működési Szabályzat Érvényes 2013. szeptember 1-től Összeállította: Dobó Katalin igazgató Tartalomjegyzék Általános

Részletesebben

Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Kollégium és Pedagógiai Intézet SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Kollégium és Pedagógiai Intézet SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Kollégium és Pedagógiai Intézet SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 4 1. A szervezeti és működési szabályzat célja, feladata,

Részletesebben

BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT NAGY LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT NAGY LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT NAGY LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK I. Az intézmény és szervezeti tagozódása 1 II. A működés

Részletesebben

Miskolc-Diósgyőri Református Általános Iskola és Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat. 1.példány

Miskolc-Diósgyőri Református Általános Iskola és Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat. 1.példány Miskolc-Diósgyőri Református Általános Iskola és Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 1.példány 1 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 1. Általános rendelkezések... 6 1.1. A Szervezeti és működési

Részletesebben

Egri Szakképzési Centrum Bornemissza Gergely Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma

Egri Szakképzési Centrum Bornemissza Gergely Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Egri Szakképzési Centrum Bornemissza Gergely Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma EGER Hatálybalépés dátuma: 2013.05.06. Tervezett felülvizsgálat időpontja: 2018.

Részletesebben

Egri Farkas Ferenc Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola 3300 Eger Dobó István tér 13.

Egri Farkas Ferenc Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola 3300 Eger Dobó István tér 13. Egri Farkas Ferenc Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola 3300 Eger Dobó István tér 13. Telefon, fax: (36) 310-275 Igazgatói közvetlen telefon: 36/411-072 E-mail: farkaszene@gmail.com Honlap: www.egerzene.hu;

Részletesebben

A TATABÁNYAI INTEGRÁLT SZAKISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TATABÁNYAI INTEGRÁLT SZAKISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TATABÁNYAI INTEGRÁLT SZAKISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Pallos János igazgató Tatabánya, 2013.augusztus 27. A Szervezeti és Működési Szabályzatot az összintézményi

Részletesebben

A komáromi Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata

A komáromi Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata A komáromi Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata OM: 031821 A nevelőtestület elfogadta: 2013. március 11. Jóváhagyta:. TARTALOMJEGYZÉK INTÉZMÉNYÜNK SZERVEZETI

Részletesebben

A JÁSZBERÉNYI NAGYBOLDOGASSZONY KÉTTANNYELVŰ KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A JÁSZBERÉNYI NAGYBOLDOGASSZONY KÉTTANNYELVŰ KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A JÁSZBERÉNYI NAGYBOLDOGASSZONY KÉTTANNYELVŰ KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1. Általános

Részletesebben

A Budapesti Ward Mária Általános Iskola és a Budapesti Ward Mária Gimnázium

A Budapesti Ward Mária Általános Iskola és a Budapesti Ward Mária Gimnázium A Budapesti Ward Mária Általános Iskola és a Budapesti Ward Mária Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata TUDÁS - LELKISÉG - SZOLGÁLAT 2013 Tartalom TARTALOM... 2 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 1.1.

Részletesebben

TAPOLCA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

TAPOLCA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Széchenyi István Szakképző Iskolája TAPOLCA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 0 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 1.1 Az alkalmazottakkal szembeni alapvető

Részletesebben

A CSONGRÁD MEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. (2015. április 10-én kelt módosítással egységben foglalva)

A CSONGRÁD MEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. (2015. április 10-én kelt módosítással egységben foglalva) A CSONGRÁD MEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (2015. április 10-én kelt módosítással egységben foglalva) 1 Tartalom 1 Bevezetés... 3 2 Az SZMSZ hatálya és nyilvánossága...

Részletesebben

9.5. Az intézményvezető munkaideje... 14 10. Az intézményvezető akadályoztatása esetén érvényes helyettesítési rendje... 15 10.1. Az intézményvezető

9.5. Az intézményvezető munkaideje... 14 10. Az intézményvezető akadályoztatása esetén érvényes helyettesítési rendje... 15 10.1. Az intézményvezető I. Tartalomjegyzék II. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 6 1. A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) célja, jogszabályi alapja,... 6 1.1. A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) célja... 6 1.2. A szervezeti és

Részletesebben

SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szentpétery Zsigmond Általános Iskola OM azonosító: 033526 4563 Rohod, Jókai utca 6. Telefon:/fax: 44/584-008 E-mail: rohodiiskola@freemail.hu SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Rohod, 2014. november 25. Dobos

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ikt.sz.: 333/2015 Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum Öveges József Szakközépiskolája és Szakiskolája 1117 Budapest, Fehérvári út 10. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT I. BEVEZETÉS A nemzeti köznevelésről

Részletesebben

A miskolci Földes Ferenc Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012.

A miskolci Földes Ferenc Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. A miskolci Földes Ferenc Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. Tartalom 1. Az SZMSZ tartalmát meghatározó magasabb szintű és helyi jogszabályok... 3 2. A gimnázium szervezeti rendszere, irányítása...

Részletesebben

SZABÓ PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2013. március

SZABÓ PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2013. március SZABÓ PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. március Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogszabályi alapja:... 5 1.2.

Részletesebben