Intézmény neve: Szabályzat típusa: Intézmény székhelye, címe: 2083 Solymár, Templom tér 26. Pf.: 2. Intézmény OM-azonosítója:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Intézmény neve: Szabályzat típusa: Intézmény székhelye, címe: 2083 Solymár, Templom tér 26. Pf.: 2. Intézmény OM-azonosítója: 032454."

Átírás

1 Intézmény neve: Szabályzat típusa: Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi Általános és Művészeti Alapiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Szervezeti és működési szabályzat minta Intézmény székhelye, címe: 2083 Solymár, Templom tér 26. Pf.: 2. Intézmény OM-azonosítója: Intézmény fenntartója: Solymár Nagyközség Önkormányzata Intézmény vezetője: Intézményvezető-helyettes(ek): Marlokné Cservenyi Magdolna Lóczi Edit Marlokné Somogyi Ildikó Buzás Bálint

2 Tartalomjegyzék I. Bevezetés 1. A SZMSZ célja, tartalma 2. Jogszabályi háttér 3. A SZMSZ hatálya II. Intézményi alapadatok 1. Intézményi azonosítók 2. Az intézmény tevékenységei Az intézmény alaptevékenységei Oktatáshoz kapcsolódó kiegészítő tevékenységek Vállalkozási tevékenység III. Szervezeti felépítés 1. A szervezeti egységek (intézményi közösségek) megnevezése 1.1 Vezetők, vezetőség Az igazgató Az általános pedagógiai igazgatóhelyettes A pedagógiai felsős igazgatóhelyettes Művészetoktatási igazgatóhelyettes Pedagógiai Szakszolgálat igazgató helyettese A minőségirányítási vezető feladata, hatásköre 1.2 Az intézmény szervezeti vázrajza A vezetők helyettesítésének rendje Az igazgató és az általános pedagógiai igazgatóhelyettes Gazdasági ügyekben Az igazgató a vezetők Az igazgatóhelyettesek Az igazgatóhelyettesek öt napot meghaladó helyettesítéséről A gazdasági vezetőt 1.3 Gazdasági szervezet felépítése és feladata A gazdasági vezető 1.4 Az iskola közösség Az iskolai alkalmazottak (közalkalmazottak) közössége Pedagógusok közösségei Szakmai munkaközösségek A munkaközösség vezető Intézményünkben működő munkaközösségek Az iskolai minőségfejlesztés irányítócsoport Alkalmi feladatokra alakult munkacsoportok Gyermek és ifjúságvédelmi felelős A szabadidőszervező A könyvtárostanár 1.5 Az iskola tanügyi igazgatást segítő alkalmazottak Iskolatitkár 1.6 Tanulók közösségei

3 Szervezeti formák Az osztályközösség Napközi otthon Tanulószoba A szakkörök Az énekkar 1.7 Szülői szervezetek (közösségek) Iskolánkban Szülői Munkaközösség működik Az iskolaszék 2. A vezetők és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje, formája 2.1. szülői testületek Az iskolaszékkel való együttműködés A szülői szervezet (SZMK) PSZSZ és a szülők 2.2. A vezetők és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje, formája Vezetői megbeszélés Rendszeres szakmai kapcsolattartás Nevelőtestületi értekezletet Munkaértekezlet Mikroértekezlet 2.3. Az alkalmazotti közösség értekezlete 2.4 A szakmai munkaközösségek közötti együttműködés formái és kapcsolattartásának rendje 2.5 A diák-önkormányzati szerv, a diákképviselők, valamint az intézményi vezetők közötti kapcsolattartás formái és rendje 2.6 A tanulók véleménynyilvánításának, a tanulók rendszeres tájékoztatásának rendje, formája A tanulók rendszeres tájékoztatását Iskola honlapja Az intézmény tájékoztató eszköze az intézményi rádió Az intézmény valamennyi tanulójának joga Diákközgyűlés A tanulók ügyeinek elintézésé A tanulók ügyeinek intézése a B épületben 2.7. Az intézményi sportkör, valamint az intézmény vezetése közötti kapcsolattartás formái és rendje 2.8. Nevelők és szülők kapcsolattartási rendje 3.4 A külső kapcsolatok rendszere, formája és módja Az iskolát a külső kapcsolatokban ki képviseli A gyermekjóléti szolgálattal Az iskola-egészségügyi szolgáltatóval Az országos hatáskörű és illetékességű Az intézmény szabadidő-szervezője A művészetoktatási intézményekkel A PSzSz-ben Az iskola közvetlen és közvetett partnereivel

4 IV. A működés rendje 1. Az intézmény működési rendje 2. A belépés és bent tartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak jogviszonyban a nevelésioktatási intézménnyel 3. A tanórán kívüli foglalkozások szervezeti formái 3.1 A napköziotthon működésére vonatkozó általános szabályok 3.2.Az egyéb tanórán kívüli foglalkozásokra vonatkozó általános szabályok 4. Az ünnepélyek, megemlékezések rendje, a hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok 4.1. A nemzeti ünnep 4.2. Az intézmény hagyományai A hagyományápolás tartalmi vonatkozásai A hagyományápolás külsőségei 5. A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje 5.1 A nevelő-oktató munka belső ellenőrzése kiterjed 5.2. A nevelő-oktató munka belső ellenőrzésére jogosultak 5.3 Kiemelt ellenőrzési szempontok a nevelő-oktató munka belső ellenőrzése során 5.4 Az igazgató belső ellenőrzése 5.5 Az ellenőrzés módszerei 5.6. Az ellenőrzés tapasztalatai 5.7. Összegzés 5.8. Értékelési rendszerét, a teljesítményértékelés szabályzatát 6. Az iskolai könyvtár 6.1 Egyes tankönyvek iskolai könyvtártól való megvásárlásának feltételei 7. Tankönyvrendelés, tankönyvellátás és tankönyvtámogatás 7.1 Az iskolai tankönyvrendelés elkészítésének helyi rendje 7.2 Az iskolai tankönyvellátás megszervezésének helyi rendje 7.3 Az iskolai tanulók tankönyvtámogatása megállapításának helyi rendje 8. Intézményi védő, óvó előírások 8.1 A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje 8.2 A dolgozók feladatai a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzésében és baleset esetén 8.3 Rendkívüli esemény, bombariadó stb. esetén szükséges teendők 8.4 Katasztrófa-, tűz- és polgári védelmi tevékenység szervezeti és végrehajtási rendje 9. Nevelési-oktatási intézményen belül működő pedagógiai szakszolgálat 10. Egyéb kérdések 10.1 A kereset kiegészítés feltételei 10.2 Kéthavi tanítási időkeret 10.3 A teljesítménypótlék összege meghatározásának elvei 10.4 Vagyoni jogok átruházásakor a tanulót megillető díjazás megállapításának szabályai 10.5 Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség 10.6 Egyéb, jogszabály vagy intézményi ellenőrzés alapján az SZMSZ-be tartozó kérdés 11. Intézményi dokumentumok nyilvánossága V. Záró rendelkezések 1. A SZMSZ hatálybalépése 2. A SZMSZ felülvizsgálata

5 Mellékletek Adatkezelési szabályzat A 2010 jan.1.-től hatályba lépő igényelhető támogatások szakágazati számai Tartalom

6 I. Bevezetés A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 40. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi Általános és Művészeti Alapiskola Solymár Templom tér 26 (intézmény alapító okiratban meghatározott neve, címe) belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket jelen szervezeti és működési szabályzat (továbbiakban: SZMSZ) határozza meg. [Kt. 40. (1) bekezdés] 1. A SZMSZ célja, tartalma A SZMSZ célja, hogy a törvényben foglalt jogi magatartások minél hatékonyabban érvényesüljenek az adott közoktatási intézményben. A SZMSZ tartalma nem állhat ellentétben jogszabályokkal, sem egyéb intézményi alapdokumentumokkal, nem vonhat el törvény vagy rendelet által biztosított jogot, nem is szűkítheti azt, kivéve, ha maga a jogszabály erre felhatalmazást ad. 2. Jogszabályi háttér A SZMSZ szabályozási körét meghatározó jogszabályok: a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény (továbbiakban: Kt.) a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM-rendelet (továbbiakban: R.) az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ámr.) a közalkalmazottakról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. r.) a tankönyvpiac rendjéről szóló évi XXXVII. törvény (továbbiakban: Tpr.) a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló 23/2004. (VIII. 27.) OM-rendelet a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI. 24.) MKMrendelet a katasztrófák elleni védekezés és a polgári védelem ágazati feladatairól szóló 44/2007. (XII. 29.) OKM-rendelet

7 További, az adott intézmény működését meghatározó fontosabb jogszabályok: az alapító okiratban foglaltakat a jogszabályban megjelölt szerv vagy felügyeleti szerv által jóváhagyott SZMSZ-ben részletezni kell [Ámr. 13/A (3) bekezdés] a Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló mindenkor hatályos törvények az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló évi LXXVII. törvény a munkavédelemről szóló évi XCIII. törvény, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM-rendelettel a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló évi LXXXVI. törvény a diákigazolványról szóló 17/2005. (II. 8.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról szóló 130/1995. (X. 26.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény végrehajtásáról szóló 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelvének kiadásáról szóló 26/1997. (VII. 10.) MKMrendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről, valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról szóló 17/2004. (V. 20.) OM-rendelet az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX. 3.) NM-rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM-rendelet A Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi Általános és Művészeti Alapiskola Alapító okirata Solymári Önkormányzat Polgármesteri Hivatala az intézmény működésére vonatkozó rendeletei Az iskolában folytatott tevékenységeket, a jogokat és kötelezettségeket a jogszabályoknak megfelelően, az Szmsz.-ben leírt szervezeti keretek és szabályok, valamint az iskola Házirendjében foglalt szabályok betartásával kell gyakorolni. Az iskola Házirendje szabályozza egyebek között a szünetek idejét, valamint a tanulói ügyelet rendjét a napközis és tanulószobai felvételre vonatkozó szabályokat, a tanulók távolmaradásának engedélyezési rendjét, a mulasztás igazolására vonatkozó szabályokat, az igazolatlan mulasztás miatti intézkedések rendjét, a tanítás rendjét és a munkarenddel kapcsolatos szabályokat. a térítési díjak megállapításának, be- és visszafizetésének szabályait, A tanulókra vonatkozó anyagi kártérítési felelősség szabályait Tanulói használatba adott, de az iskola tulajdonát képező tankönyvekkel kapcsolatos tudnivalókat a tanulók rendszeres tájékoztatásának formáit és rendjét, a tanulók jogait és kötelességeit

8 a tanulók véleménynyilvánításának formáit és rendjét, a tanulók jutalmazásának elveit és formáit. A gépterem rendjét 3. A SZMSZ hatálya A SZMSZ hatálya kiterjed az intézménnyel jogviszonyban álló személyekre, valamint mindazokra, akik belépnek az intézmény területére, használják helyiségeit, létesítményeit. A SZMSZ előírásai érvényesek az intézmény területén a benntartózkodás ideje alatt, valamint az intézmény által külső helyszínen szervezett rendezvényeken a rendezvények ideje alatt. 1. Intézményi azonosítók II. Intézményi alapadatok Név :Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi Általános és Művészeti Alapiskola Székhely: 2083 Solymár, Templom tér 26 [Ámr. 13/A (3) bekezdés] Telephely: központi A épület (2083 Solymár, Templom tér 26.) /itt működő felső tagozattal, szükség szerint alsó tagozatos osztályokkal, a művészeti iskola tanszakaival, napközi otthonos ellátással, valamint tanulószobai, fejlesztő és gyógytornai foglalkoztatással/ B épület (2083 Solymár, Bajcsy-Zs. u. 30.)[Ámr. 13/A (3) bekezdés] (alsó tagozattal, művészeti tanszakokkal, napközi foglalkoztatással, fejlesztő és logopédiai foglalkoztatással/ Apáczai Csere János Művelődési Ház (2083 Solymár, Templom tér 25.) /alsó tagozat, felső tagozat, művészeti oktatás/ Egyéb bérelt helyiség a Sportcsarnokban (2083 Solymár, Terstyánszky út 89/ Központ /Testnevelés órák/ alapító okirat száma 67/2009 (V.29.) [Ámr. 13/A (3) bekezdés a) pont] alapító okirat kelte 2009.május.29.[Ámr. 13/A (3) bekezdés b) pont] alapítás időpontja június 4. német nyelvű felekezeti iskola (mai A épület elődje) [Ámr. 13/A (3) bekezdés b) pont] Intézmény jogállása: önálló jogi személyiségű helyi önkormányzati költségvetési szerv munkáltatói és szakmai szempontból Intézmény fenntartója: Solymár Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Intézmény működési köre: A, Solymár Nagyközség valamint a vonzáskörében található községek, budapesti kerületek B, Pilis- Buda-Zsámbék Többcélú Kistérségi Társulás társult önkormányzatainak közigazgatási területe a pedagógiai szakszolgálatok vonatkozásában OM-azonosító

9 KSH-azonosító: PIR-azonosító: Adóalanyiság : 2007 évi CXXVII.törvény az általános forgalmi adóról 5. (1)bek. 85. (1) bek. i.pontja adószám: bankszámlaszám pályázatok elkülönítésére szolgáló számlaszám: Az intézmény hivatalos bélyegzői Hosszú (fej) bélyegző: Körbélyegző: 2. Az intézmény tevékenységei A tevékenység jellege alapján: Közszolgáltató intézmény Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján: önállóan működő és gazdálkodó Az intézmény típusa: Többcélú oktatási intézmény Általános műveltséget megalapozó általános iskolai oktatás és nevelés Nemzetiségi oktatás és nevelés Alapfokú művészeti oktatás Pedagógiai szakszolgáltatás (logopédia, gyógytestnevelés) Az intézmény nem alanya az áfának. Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat. Az intézmény helyiségeit, eszközeit az alaptevékenység sérelme nélkül, az Önkormányzat vagyonrendeletében foglaltak szerint bérbe adhatja. Az intézmény kiadványozási joga az intézményvezetőt illeti meg. [Ámr. 13/A (3) bekezdés c) pont] 2.1 Az intézmény alaptevékenységei Az intézmény szakágazati besorolása: Alapfokú oktatás TEAOR száma 8520 Alapfokú oktatás Az intézmény alaptevékenysége az alapító okiratában megállapított: nyolc évfolyamos általános iskolai alapfokú nevelés és oktatás ellátása nappali munkarend szerint Alaptevékenység alapvető szakfeladata: Alapfokú művészet oktatás Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása

10 Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás Ellátandó alaptevékenységek Nappali rendszerű általános műveltséget megalapozó alapfokú nevelés és oktatás Német nemzetiségi oktatás és nevelés Két tanítási nyelvű(német) oktatás Kibővített német nemzetiségi oktatás heti max. 8 órval. Tanórán kívüli oktatási ellátás: korrepetálás, tehetséggondozás (szakkörök, versenyfelkészítés, középiskolai előkészítő, nívócsoportos oktatás) Fejlesztés logopédiai foglalkoztatás, magántanulók foglalkoztatása Önkormányzati engedéllyel és szülői igények alapján iskolai előkészitő foglalkozástatás iskolaotthonos ellátással Iskolai könyvtár működtetése Különleges gondozás keretében nyújtott ellátás: Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése oktatása Iskolánk ellátja a sajátos nevelési igényű a többi tanulóval együtt nevelhető tanulók nevelését és oktatását is egyéni fejlesztési terv alapján Pedagógiai szakszolgálat Gyógytestnevelés oktatása Logopédiai fejlesztés Alapfokú művészetoktatás (Zenei előképzés, hangszeres oktatás alapfokon, továbbképző, képző- és iparművészeti ág, táncművészeti ág, szín és bábművészeti ág drámajáték) - iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás, vizsgáztatás Napköziotthoni és tanulószobai foglalkoztatás (szorgalmi időben) feladatmutató: [Ámr. 13/A (3) bekezdés c) pont] forrás: [Ámr. 13/A (3) bekezdés] További szakfeladatok szakfeladat: feladatmutató: [Ámr. 13/A (3) bekezdés c) pont] forrás: [Ámr. 13/A (3) bek]...

11 2.2 Oktatáshoz kapcsolódó kiegészítő tevékenységek Oktatási kiegészítő tevékenység: Az 1-8. évfolyamon biztosított Szülői kérelemre a tanuló jó tanulmányi eredménye esetén második idegen nyelv oktatása 5.évfolyamtól (angol-német) Külföldi állampolgárok oktatása a törvényi szabályozás szerint. Diáksport Magántanulók foglalkoztatása Erdei iskola, tanulmányi kirándulások, külföldi meghívások, fesztiválok, táboroztatás szervezése, lebonyolítása Tanulók tankönyvvel való ellátásának megszervezése, lebonyolítása 8010 Önköltséges tanórán kívüli foglalkoztatás szülői igény szerint Kiadói tevékenység (dokumentálás: kiadványok, videó, hangkazetta készítése; kiadványok értékesítése) Ingatlan bérbeadása (tanterem, tornaterem) Az intézmény a kapacitások fokozott kihasználása érdekében, nem nyereségszerzési célból adhatja bérbe a helyiségeket. Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése oktatás és sport tevékenységre (helyiségek bérbeadása, legfeljebb 1 tanév időtartamra a székhelyen) Máshová nem sorolt kulturális tevékenység Iskolai intézményi közétkeztetés tevékenység: feladatmutató: forrás: 2.3 Vállalkozási tevékenység Nincs [Ámr. 13/A (3) bekezdés c) pont] Az intézmény az állami feladatok ellátása mellett vállalkozási tevékenységet nem folytat.

12 III. Szervezeti felépítés [Ámr. 13/A (3) bekezdés e) pont] 1. A szervezeti egységek (intézményi közösségek) megnevezése 1.1 Vezetők, vezetőség Az igazgató a) felelős: az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, a takarékos gazdálkodásért, a pedagógiai munkáért, a tantárgyfelosztásért az intézmény ellenőrzési, mérés, értékelési és minőségbiztosítási programjaink működéséért, a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért, az étkezési, térítési díjak ellenőrzéséért a nevelő és oktató munka biztonságos feltételeinek megteremtéséért, a tanulóbalesetek megelőzéséért, a tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért, a középtávú pedagógus-továbbképzési program és az éves beiskolázási terv elkészítéséért, és a továbbképzéssel kapcsolatos feladatok végrehajtásáért, az intézményi tankönyvellátás rendjének megszervezéséért, és a tankönyvrendelés lebonyolításáért, a közoktatási információs rendszerrel kapcsolatos tájékoztatási feladatokért, az intézmény ügyintézésének, iratkezelésének és tanügyi nyilvántartásai kezelésének szabályosságáért, a tanulmányok alatti vizsgák (osztályozó, különbözeti, javító, művészeti alapvizsga, művészeti záróvizsga) lebonyolításáért és rendjéért, a nevelő- és oktatómunkához a következő tanévben szükséges tankönyvekre, tanulmányi segédletekre, taneszközökre, ruházati és más felszerelésekre vonatkozó szülői tájékoztatásért, a jogszabályok által a vezetőhöz utalt feladatok ellátásáért; b) gyakorolja a munkáltatói, a kötelezettségvállalási és az utalványozási jogkört; c) dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály vagy kollektív szerződés (közalkalmazotti szabályzat) nem utal más hatáskörébe; d) képviseli az intézményt. e) Az igazgató feladatkörébe tartozik különösen: a nevelőtestület vezetése, a nevelő-és oktatómunka irányítása és ellenőrzése, az intézményi nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítése, végrehajtásuk megszervezése és ellenőrzése,

13 az intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása, az iskolaszékkel, a munkavállalói érdekképviseleti szervekkel és a diákönkormányzatokkal, illetve a szülői szervezetekkel (közösséggel) való együttműködés, a nemzeti és iskolai ünnepek munkarendhez igazodó, méltó megszervezése, a gyermek- és ifjúságvédelmi munka irányítása, a tanuló- és gyermekbaleset megelőzésével kapcsolatos tevékenység irányítása. nemzetiségi hagyományok ápolásának támogatása f.) Kizárólagos jogkörébe tartozik: a pedagógusok feletti teljes munkáltatói jogkör, a kötelezettségvállalási jogkör gyakorlása, a külön megállapított ügyekben a fenntartó előtti képviselet. g.) Közvetlenül irányítja az igazgatóhelyetteseket és a gazdasági vezetőt, a minőségirányítási vezetőt valamint a gyermek- és ifjúságvédelmi felelőst, a személyi- és munkaügyi előadó és az iskolatitkár munkáját. A diákönkormányzatot segítő tanár közvetlenül hozzá fordulhat. h, heti óraszáma: oktatási törvényben meghatározott óraszámban a fenntartó által engedélyezett tantárgy felosztás alapján oktató nevelő munkát lát el. Melyet az éves munkaterv tartalmaz Az általános pedagógiai igazgatóhelyettes a) Az igazgató akadályoztatása esetén korlátozott, átruházott jogkörben el nem halasztható ügyek intézése, döntések meghozatala ellátja az igazgató helyettesítését; Az igazgató tartós kettő hetet meghaladó távollétében teljes jogkörrel helyettesíti az igazgatót. b) további feladatai közvetlenül irányítja a B épületben, az iskola 1-4. évfolyamán és a napköziben folyó munkát, folyamatos kapcsolatot tart a pedagógiai és a művészeti igazgatóhelyettessel, ellátja a B épülethez tartozó feladatok operatív irányítását, felügyeli, és segíti a B épületben a technikai dolgozók tevékenységét, szakmai területén segíti az igazgató vezetői tevékenységét, kapcsolatot tart a település óvodavezetőivel a beiskolázással összefüggő szakmai munkában, és erről tájékoztatja az igazgatót közvetlenül irányítja az intézményi adatszolgáltatás tekintetében az iskolatitkárt, amelyről az igazgatót rendszeresen tájékoztatja. c) Felelős:

14 az 1-4. évfolyamon folyó pedagógiai, szakmai munkáért, a szervezett napközis foglalkozásokért; az igazgató irányítása szerint a tantárgyfelosztás alapján az órarend elkészíttetéséért, a tanulóbalesetek megelőzéséért, óvó, védő intézkedések betartásáért, betartatásáért, a rendkívüli események esetén tett intézkedésekért, átruházott jogkörben a tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezésért, az iskolaorvossal, a védőnővel való együttműködésért, az intézmény ügyintézésének, iratkezelésének és tanügyi nyilvántartásai kezelésének szabályosságáért, az intézményi adatszolgáltatásért és az adattovábbítás rendjéért, szertárfejlesztési és eszközbővítési tervek elkészíttetéséért az együttműködésért a napi operatív tevékenységek ellátásában és a feladatellátáshoz, szervezéshez szükséges információáramlás biztosításában a B épületben az intézményi hagyományok őrzésével összefüggő feladatok szervezéséért, koordinálásáért az alsó tagozatban A pedagógiai felsős igazgatóhelyettes a) Az igazgató akadályoztatása esetén korlátozott, átruházott jogkörben el nem halasztható ügyek intézése, döntések meghozatala ellátja az igazgató helyettesítését; Az igazgató tartós kettő hetet meghaladó távollétében teljes jogkörrel helyettesíti az igazgatót. b) Közvetlenül irányítja: az 5-8. évfolyamon az intézmény pedagógiai programjában meghatározott pedagógiai tevékenységet, a nevelőtestületi értekezletek szervezését, irányítását, az intézményi minőségfejlesztési programot az iskolai továbbtanulási, pályaválasztási tevékenységet, tanulószobai tevékenységet az intézményi hagyományok őrzésével kapcsolatos feladatokat átruházott jogkörben, a szervezést, koordinálást a felső tagozatban az szabadidős tevékenységet (5-8. évf.) a diákigazolványokkal kapcsolatos jogszabályok által meghatározott feladatok felügyeletét, amelyekről az igazgatót rendszeresen tájékoztatja, irányítja és ellenőrzi a felsős tanulószoba munkáját felügyeli, és segíti az A épületben a technikai dolgozók tevékenységét c) Felelős: az 5-8. évfolyamon folyó pedagógiai, szakmai, igazgatási munkáért, a közvetlen irányítása alá tartozó feladatok ellátásáért, az alsós igazgatóhelyettessel együttműködve a középtávú pedagógus-továbbképzési program és az éves beiskolázási terv elkészítéséért, és a továbbképzéssel kapcsolatos feladatok végrehajtásáért, d) Képviseli az iskolát

15 esetenként, az igazgató felhatalmazása alapján a szülői szervezet, az iskolaszék, a diákönkormányzat ülésein, egyéb az igazgató által meghatározott fórumokon Művészetoktatási igazgatóhelyettes a) átruházott hatáskörben irányítja az alapfokú művészetoktatás pedagógiai, szakmai és igazgatási munkáját, szakmai fórumokon képviseli az intézményt, szakmai területén segíti az igazgató vezetői tevékenységét, elkészíti elfogadásra az alapfokú művészetoktatás munkatervét, az iskola igazgatójával egyeztetve a dolgozók munkaköri feladatait, órarendjét, előkészíti és megszervezi az alapfokú művészeti felvételi alkalmassági vizsgákat (meghallgatásokat), a magasabb évfolyamra történő jelentkezésnél a különbözeti vizsgákat, továbbá az osztályozó- és javítóvizsgákat, a tanszakvezetők véleményének figyelembevételével beosztja az új tanulókat az oktatást végző tanárokhoz, kialakítja a kötelező tantárgyak tanulócsoportjait, engedélyezi a tanulók beosztását más tanárokhoz, javaslatot tesz az igazgató részére a felvételi és a tanév végi meghallgatás (vizsga) rendjének meghatározására, a vizsgabizottság összeállítására, a tanuló kérelmére egy vagy több tantárgy követelményeinek egy tanévben, illetve az előírtnál rövidebb idő alatt történő teljesítésének engedélyezésére, valamint egyes tantárgyak tanulása alóli felmentésre, a tanulói jogviszony megszüntetésére a Kt a alapján, közreműködik a művészeti alapvizsga és záróvizsga előkészítésében, valamint a vizsgáztatás lebonyolítása során jelentkező feladatokban, közvetlen szakmai kapcsolatot tart az alsós igazgatóhelyettessel az igazgatási feladatok végrehajtásában, s a munkarendhez kapcsolódó feladatokban, együttműködik a gazdasági vezetővel az alapfokú művészetoktatás költségvetési tervezési feladataiban, az igazgatóhelyettesek délutáni távolléte esetén az igazgatóval egyeztetve helyettesíti őket. b) Felelős: az alapfokú művészetoktatás szakmai munkájáért, az alapfokú művészetoktatás munkatervben meghatározott feladatainak végrehajtásáért, végrehajtásért, az alapfokú művészetoktatás területéről készített beszámolók, jelentések, tanügyi nyilvántartások, adatszolgáltatás, térítési díj nyilvántartás elkészítéséért, vezetéséért, az alapfokú művészetoktatás területén a beiskolázásért, a felvételi és a tanulmányok alatti vizsgák szervezéséért, a tanulói jogviszony megszüntetésével kapcsolatos intézkedések jogszerűségéért, az alapfokú művészetoktatás taneszköz szükségletének biztosításáért, könyvtár- és szertárfejlesztési tervek elkészítéséért,

16 versenyek, bemutatók szervezéséért, a pedagógiai és alsós igazgatóhelyettessel együttműködve a középtávú pedagógustovábbképzési program és az éves beiskolázási terv elkészítéséért, a továbbképzéssel kapcsolatos feladatok végrehajtásáért Pedagógiai Szakszolgálat igazgató helyettese. a.) szakmai fórumokon képviselje az intézményt szervezze meg a hozzátartozó pedagógusok munkáját Segítse a vezetői utasítások végrehajtását. Segítse elő a szakmai feladatok minél teljesebb elvégzését, kielégítését. Segítse a szakmai, gazdálkodási és egyéb feladatok legésszerűbb, leggazdaságosabb ellátását, továbbá a belső rendet. Támogassa a helyes kezdeményezéseket, ugyanakkor kellő időben jelezzen a működés során felmerülő megalapozatlan, vagy helytelennek minősülő intézkedésekre, tévedésekre. Járuljon hozzá a hibák, hiányosságok, szabálytalanságok megelőzéséhez, a gazdálkodási fegyelem és a gazdálkodás javításához. Az ellenőrzés tapasztalatait a szakemberekkel, szakdolgozókkal egyénileg, általánosítható tapasztalatok esetén a szak alkalmazotti közösség tagjaival beszélje meg. Az ellenőrzési kötelezettségeinek eleget téve, a tapasztalatait-hiányosságait közvetítse az igazgató felé. Teljesíti tervezési, beszámolási és információszolgáltatási kötelezettségét. A Szakszolgálat vezetője ellátja a foglalkozások beosztásával kapcsolatos feladatokat tekintettel kell lenni az alábbiakra: b.)felelős: szakmai munkájáért, éves munkatervben meghatározott feladatainak végrehajtásáért, a szakterületének ellenőrzéséért A minőségirányítási vezető feladata, hatásköre A minőségirányítási vezetőt az igazgató bízza meg. A feladat-ellátáshoz, az iránynak megfelelő legmagasabb képzettséggel, kompetenciával szükséges rendelkeznie a pedagógusnak. Feladata az intézményben folyó minőségbiztosítási munka szervezése, végrehajtásának ellenőrzése, a minőségirányítási csoport irányítása. éves munkatervet készít az IMIP működtetésére, partneri igény és elégedettségvizsgálat szervezése, irányítása, tájékoztatás az eredményekről, irányított önértékelés szervezése, irányítása, minőségügyi csoportok szervezése, munkájuk ellenőrzése,

17 minőségbiztosítási rendszer adatgyűjtésének megszervezése, kapcsolattartás az intézményvezetővel a bejövő információk alapján az intézményvezetővel prevenciós vagy fejlesztő intézkedések, intézkedési tervek kidolgozása, intézkedési tervek készítése, azok végrehajtásának ellenőrzése, értékelése, az iskolavezetés tagjaként részt vesz a vezetői értekezleteken, megbeszéléseken, vezetői döntés alapján részt vesz a vezetői ellenőrzésekben, értékelésekben, év végén beszámolási kötelezettsége van az elvégzett munkáról Kiemelt feladatai: Beszámolási kötelezettsége: az intézményvezető felé írásban adott év januárjában és júniusában; nevelőtestület felé a testületi értekezleteken szóban. Irányítja: a fejlesztő csoport munkáját; az adott téma köré szervezett teamek (minőségi körök) munkáját. Felelős: a minőségfejlesztési csoport munkájának tervezettségéért, előkészítéséért; a fejlesztési feladatokban a testületi döntések előkészítéséért; a fejlesztés eredményeinek dokumentálásáért; a IMIP-ben leírtaknak megfelelő rendszer működéséért; a beszámoló elkészítéséért a hatáskörébe átruházott területről; a beszámolóiban leírtak hitelességéért. Döntést hoz: a fejlesztő csoport munkaszervezésének ügyeiben. Vezetők közötti feladatmegosztás [R. 4. (1) bekezdés e) pont] 1.3 AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI VÁZRAJZA

18 AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI VÁZRAJZA Működés: az Alapító Okirat, a közoktatási törvény, Fenntartó Önkormányzat Német Kisebbségi Önkormányzat a Munkatörvénykönyv és az iskola Pedagógiai programja, illetve az aktuális miniszteri rendeletek szerint. /Polgármesteri Hivatal/ polgármester - jegyző Gazdasági vezető Az iskola igazgatója Külső kapcsolatok - Okt. Minisztérium - Pedagógiai Intézetek pénztáros pénzügyi ea.. - Nevelési Tanácsadók KAT - Egészségügyi intézmények. - Gyermekjóléti Szolgálat Ügyviteli dolgozók Technikai dolgozók Iskolaszék SZMK Diákönk. Minügyi.vez - Egyházak - Művelődési ház - Heimatverein (Falukör) humánpol. üi iskolatitkár I. takarítók gondnokok - Derelye Bt. (élelmezés) iskolatitkár II. - óvodák - Waldorf (óvoda, iskola) - középiskolák Igazgatóhelyettesek Szakmai munkaközösség vezetők Irányító csop - Alapítványok (auditorok, teamek, minőségi körök) (Corvinus,Patrona Solymaris) - Vállalkozók Egyesülete - külföldi cserekapcsolatok Általános peagógiai (alsós) igh. pedagógiai (felsős) igh. zeneiskolai igh. PSZSZ igh. (Wüstenrot) alsó tagozat 1-4. évf évf., ügyelet (A épület), humán, reál, (művészeti képzés) (ügyelet B épület),napközi, informatika, osztályfőnöki, idegennyelvi mk., zeneiskolai tanszakok napközis mk., testnevelés mk, gyermekvédelmi felelős, pályaválasztási f. zenekarok, előképző, alsós mk., logopédus, gyógytestnev., alapfokú képzés felzárkóztató ped., napi kapcsolat az I-IV. továbbképző egészségüggyel Felső iskolavezetés: igazgató, igazgatóhelyettesek, gazdasági vezető, minügyi.vez

19 Középszintű iskolavezetés: igazgató, igazgatóhelyettesek, minügyi.vez, szakmai mkv, gazdasági vezető, a diákönkormányzat vezetője, KAT-elnök (* A gazdasági vezető csak az iskolát érintő gazdasági ügyek esetén résztvevője az értekezleteknek, megbeszéléseknek.) Kibővített iskolavezetés: igazgató, igazgatóhelyettesek, gazdasági vezető, minügyi.vez, szakmai mkv., KAT-elnök, a diákönkormányzat vezetője, az SZMK vezetője, az Iskolaszék elnöke

20 1.2.1 A vezetők helyettesítésének rendje Az igazgatót akadályoztatása esetén az azonnali döntést nem igénylő, kizárólagos hatáskörébe, valamint a gazdálkodási jogkörbe tartozó ügyek kivételével teljes felelősséggel az általános pedagógiai igazgatóhelyettes helyettesíti. Az igazgató tartós távolléte esetén gyakorolja a kizárólagos jogkörébe fenntartott hatásköröket is. Tartós távollétnek minősül a legalább kéthetes, folyamatos távollét. Gazdálkodási és pénzügyi kérdésekben az igazgató helyettesítését a gazdasági vezető látja el Az igazgató és az általános pedagógiai igazgatóhelyettes egyidejű akadályoztatása esetén az igazgató helyettesítése a pedagógiai vagy felsős igazgatóhelyettes feladata. Amennyiben az általános pedagógiai igazgatóhelyettes jelenléte is akadályozott az átruházott feladatokat a művészeti igazgatóhelyettes látja el Gazdasági ügyekben, költségvetést érintő kérdésekben az igazgató tartós távolléte esetén a szükséges napi működés feltételeinek biztosítása érdekében az igazgató írásbeli hozzájárulásával a gazdasági vezető helyettesítheti Az igazgató a vezetők egyidejű akadályoztatásakor esetenként másnak is adhat megbízást Az igazgatóhelyettesek egymást helyettesítik, egyidejű távollétük esetén korlátozott jogkörben helyettesítésüket megbízás alapján a munkaközösség-vezetők, illetőleg a tanszakvezetők látják el Az igazgatóhelyettesek öt napot meghaladó helyettesítéséről az igazgató intézkedik A gazdasági vezetőt az ezzel írásban meghatározott intézkedési jogkörrel megbízott pénzügyi előadó helyettesítheti. Helyettesítés rendje [R. 4. (1) bekezdés f) pont] [Korm. r. 7. (2) bekezdés b) pont] 1.3 Gazdasági szervezet felépítése és feladata Az intézmény önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervezet. A gazdasági vezető A vezetőbeosztás ellátásával az igazgató bízza meg. Az intézmény működésével összefüggő gazdasági és pénzügyi feladatok tekintetében az igazgató helyettese, e területeken képviselheti az intézményt. Az igazgató tartós távollétében gazdasági ügyekben helyettesíti az igazgatót. Jogszabályokban és az állami irányítás egyéb jogi eszközeiben, fenntartói rendelkezésekben és az intézmény belső szabályzataiban meghatározottak szerint tervezi, irányítja, felügyeli és ellenőrzi az intézmény költségvetési, ellátási, fenntartási, gazdálkodási rendszerét, tevékenységét. Közvetlenül irányítja a Gazdasági Iroda munkáját. a) Felelős:

21 az intézmény belső gazdálkodási szabályainak, könyvviteli. Elszámolási, vagyonnyilvántartási és bizonylati rendjének kidolgozásáért, a bérgazdálkodásért, a költségvetési és gazdálkodási terv, beszámolók, adatszolgáltatások helyességéért, a számviteli, pénzügyi, adó- és társadalombiztosítási jogszabályok betartásáért, a leltározás és selejtezés szabályosságáért, a vagyonvédelem körébe tartozó intézkedésekért, a felújítási és karbantartási feladatok végrehajtásáért, a térítési díjak, a tandíjak önkormányzati rendelet szerinti megállapításáért, a befizetések ellenőrzéséért és a többletbefizetések visszatérítéséért. b) Gyakorolja az ellenjegyzési jogkört kötelezettségvállalás és utalványozás esetén, Könyvelés, számla ellenőrzést a pénztár kezelés szabályosságának ellenőrzést [Ámr. 17. (4) bekezdés] az ellenőrzési jogkört az igazgatótól átruházott területeken a technikai dolgozók felett. a pénzügyi-gazdasági tevékenységet ellátó személyek feladatkörét, munkakörét meghatározza és ellenőrzi. [Ámr. 13/A (3) bekezdés h) pont] a szervezeti egységek vezetőjének azon jogosítványai, amelyek körében a költségvetési szerv képviselőjeként járhat el [Ámr. 13/A (3) bekezdés g) pont] a költségvetés tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos különleges előírások, feltételek [Ámr. 13/A (3) bekezdés j) pont] az intézményhez rendelt részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek (ezen belül az itt dolgozó pénzügyi-gazdasági tevékenységet ellátó személyek feladatköre, munkaköre) [Ámr. 13/A (3) bekezdés h) pont] a belső ellenőrzési kötelezettség, az ellenőrzést végző személy, egység vagy szervezet jogállása, feladatai [193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről) 1.4 Az iskola közösség Az iskolaközösséget az iskola dolgozói, a szülők és a tanulók alkotják. Az iskolaközösség tagjai érdekeiket, jogosítványaikat az e fejezetben felsorolt közösségek révén és módon érvényesíthetik Az iskolai alkalmazottak (közalkalmazottak) közössége Az iskolai alkalmazottak közösségét az intézménnyel közalkalmazotti jogviszonyban, valamint munkaviszonyban álló dolgozók alkotják. Az iskolai közalkalmazottak jogait és kötelességeit, juttatásait, valamint az iskolán belüli érdekérvényesítési lehetőségeit a magasabb jogszabályok (elsősorban a Munka Törvénykönyve, a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény, a közoktatásról szóló törvény, illetve az ezekhez kapcsolódó rendeletek), valamint az intézmény közalkalmazotti szabályzata és kollektív szerződése rögzítik Pedagógusok közösségei A nevelőtestület

22 Közoktatási törvény 56. (1) A nevelőtestület a nevelési-oktatási intézmény pedagógusainak közössége, nevelési és oktatási kérdésekben az intézmény legfontosabb tanácskozó és határozathozó szerve. (2) A nevelőtestület tagjai a nevelési-oktatási intézmény valamennyi pedagógus-munkakört betöltő alkalmazottja, valamint a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő pedagógiai szakellátást végző felsőfokú iskolai végzettségű közalkalmazottja. (3) A nevelési-oktatási intézmény nevelőtestülete a nevelési és oktatási kérdésekben, a nevelési-oktatási intézmény működésével kapcsolatos ügyekben, valamint e törvényben és más jogszabályokban meghatározott kérdésekben döntési, egyébként pedig véleményező és javaslattevő jogkörrel rendelkezik. 57. (1) A nevelőtestület döntési jogkörébe tartozik a nevelési, illetve a pedagógiai program és módosításának elfogadása; a szervezeti és működési szabályzat és módosításának elfogadása; a nevelési-oktatási intézmény éves munkatervének elkészítése; és elfogadása a nevelési-oktatási intézmény munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók elfogadása; a nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógus kiválasztása; a házirend elfogadása; a tanulók magasabb évfolyamba lépésének megállapítása; a tanulók fegyelmi ügyeiben való döntés, a tanulók osztályozóvizsgára bocsátása; az intézményvezetői, intézményegység-vezetői pályázathoz készített vezetési programmal összefüggő szakmai vélemény kialakítása; jogszabályban meghatározott más ügyek. (2) A nevelőtestület véleményét nyilváníthat vagy javaslatot tehet a nevelési-oktatási intézmény működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben. Ki kell kérni a nevelőtestület véleményét a tantárgyfelosztás elfogadása előtt, az egyes pedagógusok külön megbízásainak elosztása során, az igazgatóhelyettesek megbízása, a megbízás visszavonása előtt. (3) A nevelőtestület a feladatkörébe tartozó ügyek előkészítésére vagy eldöntésére tagjaiból meghatározott időre vagy alkalmilag bizottságot hozhat létre, illetve egyes jogköreinek gyakorlását átruházhatja a szakmai munkaközösségre, az intézményen belüli érdekképviseleti szervekre vagy a diákönkormányzatra. Az átruházott jogkör gyakorlója a nevelőtestületet tájékoztatni köteles a nevelőtestület által meghatározott időközönként és módon azokról az ügyekről, amelyekben a nevelőtestület megbízásából eljár. E rendelkezéseket nem lehet alkalmazni a foglalkozási, illetve a pedagógiai program, továbbá a szervezeti és működési szabályzat elfogadásánál. [R. 4. (1) bekezdés h) pont].

23 (4) Az óraadó tanár a nevelőtestület döntési jogkörébe tartozó ügyekben az (1) bekezdés g) h) pontjába tartozó ügyek kivételével nem rendelkezik szavazati joggal Szakmai munkaközösségek Közoktatási törvény 58. (1) A nevelési-oktatási intézmény pedagógusai szakmai munkaközösségeket hozhatnak létre. A munkaközösség szakmai, módszertani kérdésekben segítséget ad a nevelési-oktatási intézményben folyó nevelő és oktató munka tervezéséhez, szervezéséhez, ellenőrzéséhez. A pedagógusok kezdeményezésére intézmények közötti munkaközösség is létrehozható. (2) Az óvodában, iskolában, kollégiumban az azonos feladatok ellátására, illetve tantárgyanként vagy műveltségi területenként egy szakmai munkaközösség hozható létre. Külön szakmai munkaközösség működhet a tagintézményekben és a tagozaton. A munkaközösségek éves munkaterv szerint dolgoznak. Céljuk: Az oktató-nevelő munka fejlesztése, összehangolása A tagok továbbképzésének segítése Az adott területen a munka összehangolása A szaktanterem kialakítása és gondozása A tankönyvek kiválasztása A tanmenet összehangolása Feladatuk Véleményezni a szaktanárok tanmeneteit. A felmérések eredményeit értékelni A felmerült problémák megoldására ütemtervet készíteni A kollégák különös tekintettel a pályakezdőkre, segítése Szakmai ellenőrzések, óralátogatások tervezése, lebonyolítása és elemzése A szakmai munkaközösségek feladatai az adott szakmai-pedagógiai területen belül: a pedagógiai, szakmai és módszertani tevékenység irányítása, ellenőrzése, az iskolai nevelő és oktató munka belső fejlesztése, korszerűsítése, egységes követelményrendszer kialakítása: a tanulók ismeretszintjének folyamatos ellenőrzése, mérése, értékelése, pályázatok, tanulmányi versenyek kiírása, szervezése, lebonyolítása, a pedagógusok továbbképzésének, önképzésének szervezése, segítése, a költségvetésben rendelkezésre álló szakmai előirányzatok véleményezése, felhasználása, a pályakezdő pedagógusok munkájának segítése, javaslattétel az iskola igazgatójának a munkaközösség-vezető személyére, segítségnyújtás a munkaközösség vezetője részére az éves munkaterv, valamint a munkaközösség tevékenységéről készülő elemzések, értékelések A munkaközösség vezetők az oktatási törvényben (és a kjt 1993 évi LXXIX törvényben 58.) szabályozott módon órakedvezményben és illetmény pótlékban részesülnek.

24 A munkaközösség vezető ( kjt 58 ) A munkaközösségek határozott időre 3 évre választják a következő szempontok figyelembe vételével Pedagógiailag felkészült alkotó pedagógus Jó szervező Közösségi munkában együttműködő Szakmai munkában az iskolavezetést támogató Tervező szervező munkáját a munkaközösség tagjai elfogadják és támogassák Ha a feladatainak teljesítését különböző okok miatt ellátni nem tudja a megbízatás alól felmenthető a munkaközösség jóváhagyásával. Kiemelt feladataik: Az iskolai munkaterv alapján a mk. éves programjának összeállítása A végrehajtás ellenőrzése A mk. döntése alapján a továbbképzési tervek és a tanulmányi versenyek programjának elkészítése Ellenőrzi a tantárgyak, nevelési területek eredményességét az éves munkaterv alapján Javaslatot tesz a továbbfejlesztésre Segíti az iskolavezetést a tanulók neveltségi és tudásszintjének mérésében ellenőrzésében. Segíti és ellenőrzi a mk. tagok tanmenetét véleményével ellátva aláírásra átadja az igazgatónak. Javaslatot tesz a tantervek korszerűsítésére a tantervi anyag ésszerű átrendezésére, kiegészítő programokra, taneszközökre Javaslatot tesz központi alternatív programok választására helyi alkalmazására fakultáció és tanórán kívüli foglalkozások programjaira. Kötelességeik Kapcsolatot tart a munkaközösségek között Gondoskodik a pályakezdő valamint az új kollégák beilleszkedéséről szakmai szokások átadásáról. Jogai Folyamatos önképzés A fent leirt feladatok maradéktalan teljesítése Iskolavezetés figyelmét felhívni a hiányosságokra Véleményt mondani az iskola életét érintő kérdésekben Szakmai ellenőrzést folytatni a munkaközösségen belül Javaslatot tenni a munkaközösségi tagok jutalmazására, kitüntetésére, bérfejlesztésére Utasításokat adni a munkaközösség által hozott döntések végrehajtására Intézményünkben működő munkaközösségek Alsós mk a megbízott munkaközösségvezető irányításával, Napközis mk a megbízott munkaközösségvezető irányításával, Osztályfőnöki mk a megbízott munkaközösségvezető irányításával,

25 Reál és informatika mk a megbízott munkaközösségvezető irányításával, Humán a megbízott munkaközösségvezető irányításával, Természetismeret a megbízott munkaközösségvezető irányításával, Német nyelvi a megbízott munkaközösségvezető irányításával, Angol nyelvi a megbízott munkaközösségvezető irányításával, Nemszakrendszerű oktatás a megbízott munkaközösségvezető irányításával, Fejlesztő a megbízott munkaközösségvezető irányításával, Testnevelés és művészet a megbízott munkaközösségvezető irányításával, Vonós a megbízott munkaközösségvezető irányításával, Szolfézs, zongora és egyéb a megbízott munkaközösségvezető irányításával, Fúvós a megbízott munkaközösségvezető irányításával, Kamara zenélés a megbízott munkaközösségvezető irányításával, Logopédiai a megbízott munkaközösségvezető irányításával, Gyógytestnevelési a megbízott munkaközösségvezető irányításával, 1.4.4Az iskolai minőségfejlesztés irányítócsoport (I.Cs.) A minőségirányítási vezető irányításával az éves munkatervben pontosított feladatok alapján ellátják a Minőségirányítási programban megfogalmazott minőségfejlesztési tevékenységet, amelynek feltételeit minden tanévben az iskola igazgatójával egyeztetik, illetve határozzák meg Alkalmi feladatokra alakult munkacsoportok Az iskolai munka egyes aktuális feladatainak megoldására a tantestület tagjaiból munkacsoportok alakulhatnak a nevelőtestület vagy az igazgatóság döntése alapján. Amennyiben az alkalmi munkacsoportot az igazgatóság hozza létre, erről tájékoztatnia kell a nevelőtestületet. Az alkalmi munkacsoportok tagjait vagy a nevelőtestület választja, vagy az igazgató bízza meg. És egyúttal kinevezi a csoport vezetőjét is.(pl.: ped. pr., szabályzatok felülvizsgálata.) Az iskola nevelőtestülete a tanulókkal kapcsolatos fegyelmi jogkörének ellátására háromfős bizottságot hoz létre, amely bizottság jogosult a fegyelmi ügy elbírálására. a) Döntéséről a következő nevelőtestületi értekezleten tájékoztatja a tantestületet. b) Az iskolából való kizárás, továbbá a más tanulócsoportba helyezés esetén a bizottság a javaslatát az ügy ismertetésével együtt a nevelőtestület rendkívüli értekezlete elé tárja, majd a nevelőtestület dönt. A bizottságok működésére a nevelőtestületi döntéshozatalra vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. A hozott döntésekről és a bizottság tevékenységéről a bizottság a munkatervben meghatározott időben és módon, illetve a következő nevelőtestületi értekezleten ad tájékoztatást az iskolai munkát segítő kiemelten fontos szervezet : a gyermek és ifjúságvédelmi felelős, felettese az igazgató a szabadidőszervező, felettese az adott területen érintett igazgatóhelyettes, a könyvtárostanár, felettese a pedagógiai igazgatóhelyettes. 1.5 Az iskola tanügyi igazgatást segítő alkalmazottak Iskolatitkár

26 Feladat. végzi az iktatást, figyelemmel kíséri az ügyiratok bonyolítási rendjét és a határidő betartását, vezeti a postakönyvet, kimutatásokat, tájékoztatókat készít, rendez, ellátja a telefonügyeletet és egyezteti a postahivatallal a beszélgetéseket, végzi az ebéd térítési díjak begyűjtését, összesítését stb., rendezi, kezeli a Oktatási és Kulturális Közlöny egyes példányait körözvények eljuttatását, láttamozását számon tartja, felelős környezete tisztaságáért, esztétikusságáért, fentieken kívül elvégzi mindazokat a feladatokat, amivel az igazgató megbízza. 1.6 Tanulók közösségei Az iskolánkban az alábbi közösségek a jellemzőek: Szervezeti formák: osztály napközi otthon, amely a szülők igénye alapján kötelező, tanulószoba (külön igény szerint kötelező), szakkörök, énekkar, növendékhangversenyek, tanszaki bemutatók, gálahangversenyek zenekarok DÖK tánc csoprtok iskolai sportkör (közoktatási törvény szerint kötelező), téli sítáborok tanulmányi, szakmai (intézményi, iskolák közötti, területi, országos) kulturális verseny, házi bajnokság, iskolák közötti versenyek, diáknap, tanulmányi kirándulások, környezeti nevelés célját szolgáló osztály- vagy csoportfoglalkozások, kulturális, illetőleg sportrendezvények művészeti táborok (tánc, zene, kézművesség, képzőművészeti), idegennyelvi táborok, külföldi cserekapcsolatok, tanulmányi utak Érdeklődési kör,, művészeti csoport a tanulók és a szülők igényei szerint szervezhetők. 1.1 Az osztályközösség Az azonos évfolyamra járó, közös tanulócsoportot alkotó tanulók osztályközösséget alkotnak. Az osztályközösség élén mint pedagógus-vezető az osztályfőnök áll. Az osztályfőnököt ezzel a feladattal az igazgató bízza meg. Az osztályfőnökök osztályfőnöki tevékenységüket munkaköri leírásuk alapján végzik. Díjazásuk a törvényi szabályozásnak megfelelően történik. Az osztályközösség tagjaiból egyes feladatok vagy megbízatások ellátására felelőst, illetve képviselőt választhat.

27 4. osztálytól 2 fő választott képviselőt küldhet az iskola diákönkormányzatába Napközi otthon Napközi otthon a szülők kérésétől függően minden évfolyamon működhet lehetőség szerint. Szervezése elsősorban az 1-4. évfolyamon történik. A csoportok kialakításának szempontja az évfolyamok szerinti működtetés.( A létszám figyelembe vételével) Az őszi téli és a tavaszi szünetben, valamint a tanítás nélküli munkanapokon a létszám függvényében a napközis csoportok összevonhatók Tanulószoba A tanulószoba szervezése elsősorban a felső tagozatban történik A tanulószoba a szorgalmi időszak alatt működik tanítási napokon 13 órától 17 óráig, az erre a célra kijelölt tantermekben. A tanulószobai foglalkozást tartó tanár feladata, hogy segítse a tanulókat az önálló tanulási módszerek kialakításában, a tananyag elsajátításában. Külön gondot kell fordítani a hiányos felkészültségű tanulókra A szakkörök Az intézmény a hagyományainak megfelelő (idegennyelvi, természettudományos, technikai, környezetvédelmi, művészeti, informatika, madarász, kézműves) szakköröket hirdeti meg, de a tanulók és a szülők újak szervezését is kezdeményezheti. A szakköri foglalkozásokra a szorgalmi időszak keretén belül lehet jelentkezni. A szakkörök indításáról és arról, hogy mely szakköri foglalkozás legyen ingyenesen igénybe vehető, a szakmai munkaközösség és a szülői közösség véleményének meghallgatásával az igazgató dönt. A szakköri foglalkozások legkésőbb október 15én kezdődnek és a szorgalmi időszak végéig tartanak. A foglalkozás időtartama heti 1-2 tanóra (45 perc) Az énekkar Az énekkar a szorgalmi időszak alatt, órarendben rögzített időpontban, heti kétszer 45 perces időbeosztással működhet. A tanulók önkéntesen jelentkeznek, kiválasztásukról, illetve felvételükről a karvezető dönt. 1.7 Szülői szervezetek (közösségek) Iskolánkban Szülői Munkaközösség működik. Működése önálló szabályzat és az éves munkaterve szerint történik. A közoktatási törvény 59. (6) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján a jelen szervezeti és működési szabályzat a szülői szervezet (közösség) részére a következő jogokat biztosítja: Az intézményi szülői szervezet (SZMK) véleményezési jogkört gyakorol: a szervezeti és működési szabályzatnak a szülőket is érintő rendelkezéseiben, a szülői értekezletek napirendjének meghatározásában, az intézmény és a családok közötti kapcsolattartás rendjének kialakításában.

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat Intézmény neve: V. István Katolikus Szakközépiskola és Gimnázium, Árpád-házi Szent Margit Általános Iskola Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat Intézmény székhelye, címe: 3980 Sátoraljaújhely,

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Összeállította: A solymári Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi Általános és Művészeti Alapiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Igazgatója és Minőségirányítási Team-je

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Gyengénlátók Általános Iskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Diákotthona 1147 Budapest, Miskolci út 77 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BUDAPEST, 2009 Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

A BÁRCZI GÉZA ÁLTALÁNOS

A BÁRCZI GÉZA ÁLTALÁNOS Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat B á r c z i G é z a Á l t a l á n o s I s k o l a 1039 Budapest, Bárczi Géza u. 2. 243-1509 453-2039 Ema il: ba rcz i-a@kszk i.ob uda.h u Honlap unk: www.bar czigai.s ulinet.hu

Részletesebben

A HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

A HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM A HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZMSZ/2009. 1 TARTALOMJEGYZÉK..2 AZ SZMSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI...5 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT S E M M E L W E I S I G N Á C H U M Á N S Z A K K É P Z Ő I S K O L A Hatályba lépés: 2013. szeptember 2. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 2-4. I. BEVEZETÉS 5-6. 1. Az

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TELEKI BLANKA KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1095 Budapest, Mester u.23 Telefon/Fax: 215-9254 Levelezési cím: 1450 Budapest, Pf.: 178 E-mail: titkarsag@teleki-bp.sulinet.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÀLYZAT

BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÀLYZAT BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÀLYZAT Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 1 1. A SZMSZ célja, tartalma... 1 2. Jogszabályi háttér... 1 3. A SZMSZ hatálya...

Részletesebben

Egri Farkas Ferenc Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola 3300 Eger Dobó István tér 13.

Egri Farkas Ferenc Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola 3300 Eger Dobó István tér 13. Egri Farkas Ferenc Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola 3300 Eger Dobó István tér 13. Telefon, fax: (36) 310-275 Igazgatói közvetlen telefon: 36/411-072 E-mail: farkaszene@gmail.com Honlap: www.egerzene.hu;

Részletesebben

SOKORÓPÁTKAI EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SOKORÓPÁTKAI EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SOKORÓPÁTKAI EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 1 Tartalom 1.BEVEZETÉS... 5 2.A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT... 5 2.1. Jogi háttere... 5 2.2.

Részletesebben

A SZOMBATHELYI MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZÉSI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015.

A SZOMBATHELYI MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZÉSI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. A SZOMBATHELYI MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZÉSI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. 1 Tartalom 1. Általános rendelkezések... 5 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 5 1.2

Részletesebben

BAJZA UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 034895. Szervezeti és Működési Szabályzat BUDAPEST 2013.

BAJZA UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 034895. Szervezeti és Működési Szabályzat BUDAPEST 2013. BAJZA UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 034895 Szervezeti és Működési Szabályzat BUDAPEST 2013. Tartalomjegyzék I. Bevezető 4. oldal II. Az intézmény általános jellemzői II./1. A közoktatási intézmény jellemzői

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: - Gönyő, 2009. augusztus - KISS BÉLA igazgató Intézmény neve: Széchenyi István Általános Iskola Szabályzat típusa: Szervezeti

Részletesebben

A GÖNDÖCS BENEDEK KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUMAI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A GÖNDÖCS BENEDEK KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUMAI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A GÖNDÖCS BENEDEK KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUMAI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Göndöcs Benedek Középiskola, Szakiskola és Kollégiumai Szervezeti és Működési Szabályzata 2 I, Általános rendelkezések

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PETŐFI SÁNDOR GIMNÁZIUM, GÉPÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 2170 ASZÓD, HATVANI ÚT 3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ASZÓD 2013 2 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS 5 1. A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

Pesterzsébeti. Közgazdasági Szakközépiskola. Szervezeti és. Működési Szabályzata

Pesterzsébeti. Közgazdasági Szakközépiskola. Szervezeti és. Működési Szabályzata A Pesterzsébeti Közgazdasági Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata M ó d o s í t á s : 2 0 1 3. 1 1. Bevezető rész A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25 (1) bekezdésében

Részletesebben

Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.)

Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.) 1.532/2013. Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.) Szervezeti és működési szabályzata Intézmény OM - azonosítója: 035391 Intézményvezető: Fehér

Részletesebben

A Budapesti Ward Mária Általános Iskola és a Budapesti Ward Mária Gimnázium

A Budapesti Ward Mária Általános Iskola és a Budapesti Ward Mária Gimnázium A Budapesti Ward Mária Általános Iskola és a Budapesti Ward Mária Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata TUDÁS - LELKISÉG - SZOLGÁLAT 2013 Tartalom TARTALOM... 2 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 1.1.

Részletesebben

SZÉKELY MIHÁLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, NYILVÁNOS KÖNYVTÁR

SZÉKELY MIHÁLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, NYILVÁNOS KÖNYVTÁR SZÉKELY MIHÁLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, NYILVÁNOS KÖNYVTÁR Szervezeti és Működési Szabályzata 2012 Módosítva a TÁMOP-3.3.2-08/2-2008-0045. sz. projekt keretében az Alsófokú

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat Szervezeti és működési szabályzat ÁFEOSZ Kereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium 2013 Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 6 1. A SZMSZ célja, tartalma... 6 2. Jogszabályi háttér... 6 Az SZMSZ

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Katolikus Mezőgazdasági, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Kiskunhalas SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

II. Rákóczi Ferenc Katolikus Mezőgazdasági, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Kiskunhalas SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. Rákóczi Ferenc Katolikus Mezőgazdasági, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Kiskunhalas SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1. A szervezeti

Részletesebben

A Danubia Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2013. április 1.

A Danubia Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2013. április 1. A Danubia Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. április 1. 1 A Danubia Alapfokú Művészeti Iskola nevelőtestülete a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. -ában valamint

Részletesebben

Bátai Hunyadi János Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Bátai Hunyadi János Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Bátai Hunyadi János Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. A szervezeti és működési szabályzat célja A Szervezeti és Működési Szabályzat a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény és

Részletesebben

SZENT JÁNOS KATOLIKUS ÓVODA, EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZENT JÁNOS KATOLIKUS ÓVODA, EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZENT JÁNOS KATOLIKUS ÓVODA, EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EGYEK 2015 TARTALOMJEGYZÉK Tartalom Bevezetés... 5 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...

Részletesebben

A Nagy Lajos Általános Művelődési Központ. Szervezeti és Működési Szabályzata

A Nagy Lajos Általános Művelődési Központ. Szervezeti és Működési Szabályzata A Nagy Lajos Általános Művelődési Központ Szervezeti és Működési Szabályzata 2009. Készítette: Dudla Erzsébet 1 Az intézmény adatai: I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Elnevezése: Nagy Lajos Általános Művelődési Központ

Részletesebben

T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M

T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A 2 0 1 5 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Karcag, 2013... Gyökeres Sándor igazgató Fenntartó: Budapest, 2013... 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

Evangélikus Mezőgazdasági Kereskedelmi Informatikai Szakképző Iskola és Kollégium

Evangélikus Mezőgazdasági Kereskedelmi Informatikai Szakképző Iskola és Kollégium Magyarországi Evangélikus Egyház Evangélikus Mezőgazdasági Kereskedelmi Informatikai Szakképző Iskola és Kollégium Székhely (Szakképző Iskola): 9730 Kőszeg, Árpád tér 1. Telephely (Kollégium): 9730 Kőszeg,

Részletesebben

Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata

Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata Cím: 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. Telephely: 1061 Budapest, Weiner Leó u. 6. 2009.

Részletesebben

Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata

Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata Cím: 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. Telephely: 1061 Budapest, Weiner Leó u. 6. 2010.

Részletesebben

Intézmény neve: Csányi Szent György Általános Iskola. Szabályzat típusa: Szervezeti és Működési Szabályzat

Intézmény neve: Csányi Szent György Általános Iskola. Szabályzat típusa: Szervezeti és Működési Szabályzat Intézmény neve: Csányi Szent György Általános Iskola Szabályzat típusa: Szervezeti és Működési Szabályzat Intézmény székhelye, címe: 3015 Csány, Arany János út 6. Intézmény OM-azonosítója: 031556 Intézmény

Részletesebben

AZ ARANY JÁNOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015.

AZ ARANY JÁNOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. AZ ARANY JÁNOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA (2750 Nagykőrös, Hősök tere 8.) OM: 037715 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. TARTALOM AZ ARANY JÁNOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SIMÁNDY JÓZSEF SPORTISKOLAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. Web: simandy.kistarcsa.hu E-mail: info@simandyaltiskola.hu Tartalom 1. Általános rendelkezések...

Részletesebben

A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium. Szervezeti és Működési Szabályzata 2011.

A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium. Szervezeti és Működési Szabályzata 2011. A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata 2011. 1. I. Bevezetés A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 40. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata 1 A Solymári Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Solymár 2013. 2 Tartalom 1. Bevezetés... 5 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon, 1089 Budapest, Diószeghy Sámuel utca 25. 2010. 2 I. BEVEZETÉS A közoktatásról

Részletesebben

SZONDI GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZONDI GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZONDI GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Bevezetés A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 40. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat Tett Szakképző Iskola és Gimnázium (OM:200766) Érvényes 2013.04.01.-től. Tartalomjegyzék

Szervezeti és Működési Szabályzat Tett Szakképző Iskola és Gimnázium (OM:200766) Érvényes 2013.04.01.-től. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések 1.1.A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja 1.2. A szervezeti és működési szabályzat hatálya, elfogadása, megtekintése 1.2.3. Megtekintése

Részletesebben

T A R T A L O M J E G Y Z É K

T A R T A L O M J E G Y Z É K R IMÓCI S ZE N T I S T VÁN Á LTALÁNOS I S KOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM A Z O N O S Í T Ó: 032248 TARTALOMJEGYZÉ K I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA....

Részletesebben

Csontváry Általános- és Alapfokú Művészeti Iskola 8308 Zalahaláp Iskola utca 3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

Csontváry Általános- és Alapfokú Művészeti Iskola 8308 Zalahaláp Iskola utca 3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Csontváry Általános- és Alapfokú Művészeti Iskola 8308 Zalahaláp Iskola utca 3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. - 2 - Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 4 1. A SZERVEZETI ÉS

Részletesebben

4220 Hajdúböszörmény, Enyingi T. B. u. 5/a. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. SZEPTEMBER 9.

4220 Hajdúböszörmény, Enyingi T. B. u. 5/a. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. SZEPTEMBER 9. VERESS FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA 4220 Hajdúböszörmény, Enyingi T. B. u. 5/a. OM azonosító: 031 243 Intézmény fenntartója: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Intézmény vezetője: Rózsáné Ócsai Edit megbízott

Részletesebben

A miskolci Földes Ferenc Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012.

A miskolci Földes Ferenc Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. A miskolci Földes Ferenc Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. Tartalom 1. Az SZMSZ tartalmát meghatározó magasabb szintű és helyi jogszabályok... 3 2. A gimnázium szervezeti rendszere, irányítása...

Részletesebben

A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Karcag, 2015... Gyökeres Sándor igazgató Fenntartó: Budapest, 2015... 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hajdúsámson, 2015. május 12. Sándorné Sas Ildikó igazgató 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A közoktatási intézmény

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ARANY JÁNOS ÉPÜLETGÉPÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1072 Budapest, Nyár u. 9. Tel.: 06 1 342 1320 Tel./fax: 06 1 322 6005 e-mail: arany@arany-epuletgepesz.sulinet.hu honlap: www.arany-epuletgepesz.sulinet.hu

Részletesebben

Návay Lajos Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015.

Návay Lajos Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. T A R T A L O M J E G Y Z É K I. A működés rendje, nyitva tartás... 3 I.1 Nyitva tartás, ügyelet, munkarend...3 I.2 A belépés és benntartózkodás rendje, a pedagógiai

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola 9062 Kisbajcs, Arany János út 20. Tel./Fax.: 96 / 560-016 vorosmartyiskola@freemail.hu Kisbajcsi Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Budapesti Egyesített Középiskolai Kollégium 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés 4 1. A SZMSZ célja, tartalma 4 2. Jogszabályi háttér 4 3. Az SZMSZ hatálya 5 II. Intézményi

Részletesebben

SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szentpétery Zsigmond Általános Iskola OM azonosító: 033526 4563 Rohod, Jókai utca 6. Telefon:/fax: 44/584-008 E-mail: rohodiiskola@freemail.hu SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Rohod, 2014. november 25. Dobos

Részletesebben

- egységes szerkezetben a módosításokkal -

- egységes szerkezetben a módosításokkal - Iktatószám: 5677/2012. II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola Alapító Okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Szervezeti és Működési Szabályzata

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Szervezeti és Működési Szabályzata Vásárhelyi László Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata Készítette: Demarcsek Györgyné igazgató Nyíregyháza, 2009. augusztus 28. Iktatószám: Jóváhagyta: Demarcsek György

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Debreceni SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskolája és Szakiskolája 4027 Debrecen, Vénkert u.2. (52) 413113, (52) 413255, fax: (52) 413113 Email: kereskedelmi.debrecen@gmail.com,suli430@keridebr.sulinet.hu,

Részletesebben

Felsőgallai Széchenyi István Általános Iskola

Felsőgallai Széchenyi István Általános Iskola Ápold a múltat, őrizd a jelent, nézz a jövőbe! (Neumann János) A Felsőgallai Széchenyi István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Készült: Tatabánya, 2013. március 31. Módosítva: Tatabánya,

Részletesebben

A Corvina Óvoda és Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

A Corvina Óvoda és Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata A Corvina Óvoda és Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási és Egyházügyi Bizottsága... számú határozatával jóváhagyta 2009.. hó.- n 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862

DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 2013 1 A Szervezeti és Működés Szabályzat tartalomjegyzéke Bevezetés 3 1.Az SZMSZ célja, tartalma 3 2.Jogszabályi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Budapest XVI. Kerületi Kölcsey Ferenc Általános Iskola 1161 Budapest, Hősök tere 1.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Budapest XVI. Kerületi Kölcsey Ferenc Általános Iskola 1161 Budapest, Hősök tere 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest XVI. Kerületi Kölcsey Ferenc Általános Iskola 1161 Budapest, Hősök tere 1. 2013. -1- Tartalomjegyzék: 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3. 1.1. AZ SZMSZ célja 1.2.

Részletesebben

A HUSZÁR GÁL GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS ÓVODA

A HUSZÁR GÁL GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS ÓVODA A HUSZÁR GÁL GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA DEBRECEN 2015 1 Tartalomjegyzék Bevezetés... 7 1.1 A SZMSZ célja és tartalma... 7 1.2 Az

Részletesebben

Tunyogi Pedagógiai Szakszakszolgálat

Tunyogi Pedagógiai Szakszakszolgálat Tunyogi Erzsébet Gyógyító Játszóház Alapítvány a Halmozottan Sérült Gyermekekért (1077 Budapest Bethlen Gábor utca 8. I/6 fenntartásában lévő Tunyogi Pedagógiai Szakszakszolgálat (1064 Budapest, Rózsa

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT GÁL FERENC FŐISKOLA SZARVASI GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GYAKORLÓÓVODA, BÖLCSŐDE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szarvas, 2013. Tartalom 1. Általános rendelkezések... 5 1.1. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Gundel Károly Vendéglátóipari és. Idegenforgalmi Szakképző Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata

Gundel Károly Vendéglátóipari és. Idegenforgalmi Szakképző Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata A Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2010 1/83 I. Bevezetés...4 1. A SZMSZ célja, tartalma... 4 2. Jogszabályi háttér... 4 3. A SZMSZ hatálya...

Részletesebben

ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 8900 ZALAEGERSZEG, Rákóczi u. 4-8.

ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 8900 ZALAEGERSZEG, Rákóczi u. 4-8. SCHOOL OF BUSINESS ZALAEGERSZEG ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 8900 ZALAEGERSZEG, Rákóczi u. 4-8. Tel.: 92/510-591; 30/541-6406 www.uzletizala.hu ; zalaegerszeg@sob.hu OM: 037660 Ny.sz.:E-000642/2014 2014 Szervezeti

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Pécsi Leőwey Klára Gimnázium 2013. december 10. 1 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 5. oldal 1.1. Az SZMSZ célja, tartalma 5. oldal 1.2. Az SZMSZ hatálya

Részletesebben

Kossuth Lajos Általános Iskola 3441 Mezőkeresztes Összekötő út 28 Telefon: 06-49-530-008, Fax: 06-49-530-009 Email: suli2319@miskolc.sulinet.

Kossuth Lajos Általános Iskola 3441 Mezőkeresztes Összekötő út 28 Telefon: 06-49-530-008, Fax: 06-49-530-009 Email: suli2319@miskolc.sulinet. Kossuth Lajos Általános Iskola 3441 Mezőkeresztes Összekötő út 28 Telefon: 06-49-530-008, Fax: 06-49-530-009 Email: suli2319@miskolc.sulinet.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Mezőkeresztes, 2011. Tartalomjegyzék

Részletesebben

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... Dankó Pista Egységes Óvoda-Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium, Kollégium és AMI 4235 Biri, Mező Imre út 21., OM szám: 200446 E-mail: info@dankop.hu, Tel/Fax: 42/263-137, www.dankop.hu

Részletesebben

Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola

Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola A mecseknádasdi Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Program 2015 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZABADKÍGYÓSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZABADKÍGYÓSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZABADKÍGYÓSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések 5 1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja 5 2.Az alkalmazottak köre,

Részletesebben

TAPOLCA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

TAPOLCA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Széchenyi István Szakképző Iskolája TAPOLCA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 0 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 1.1 Az alkalmazottakkal szembeni alapvető

Részletesebben

Landorhegyi Általános Iskola, Sportiskola

Landorhegyi Általános Iskola, Sportiskola A zalaegerszegi Landorhegyi Általános Iskola, Sportiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 Tartalomjegyzék Törvényi háttér (törvények, rendeletek)... 5 1. Az intézmény alapító okirata, feladatai...

Részletesebben

Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Kékvirág Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Kékvirág Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Kékvirág Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1107 Budapest, Kékvirág u. 5. 2010 Készítette: Béres Péterné óvodavezető 2 Tartalomjegyzék I. Szervezet

Részletesebben

A Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnázium

A Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnázium A Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015-2017 Elfogadás időpontja: 2015. 09.. Bevezetés időpontja: 2015. 10.01. Felülvizsgálat időpontja: 2017.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 3600 Ózd.Újváros tér 1. E-mail: ujvaroster@freemail.hu Tel./Fax:06-48/472620 Web: www.ujvarosteri-ozd.sulinet.hu 1 Tartalom I. Bevezetés... 6 1. Az SZMSZ célja, tartalma...

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ)

Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 029635 Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) Érvényes: 2010. január 29-étől TARTALOMJEGYZÉK Téma Oldal BEVEZETÉS 5 I. RÉSZ A KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY ADATAI

Részletesebben

A szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései, a szervezeti és működési szabályzat hatálya... 4 I. rész Az alapító okiratban foglaltak

A szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései, a szervezeti és működési szabályzat hatálya... 4 I. rész Az alapító okiratban foglaltak T A R T A L O M J E G Y Z É K A szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései, a szervezeti és működési szabályzat hatálya... 4 I. rész Az alapító okiratban foglaltak részletezése és egyéb

Részletesebben

Készítette: Pete Istvánné tagintézmény vezető

Készítette: Pete Istvánné tagintézmény vezető Göcsej Kapuja Bak Általános Művelődési Központ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Garamvölgyi György igazgató Oláh István igazgatóhelyettes Pete Istvánné tagintézmény vezető Gaálné Farkas Valéria

Részletesebben

A komáromi Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata

A komáromi Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata A komáromi Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata OM: 031821 A nevelőtestület elfogadta: 2013. március 11. Jóváhagyta:. TARTALOMJEGYZÉK INTÉZMÉNYÜNK SZERVEZETI

Részletesebben

5.3.2. Az elektronikus úton előállított, papíralapú nyomtatványok hitelesítési rendje... 21 5.4. Teendők bombariadó és egyéb rendkívüli események

5.3.2. Az elektronikus úton előállított, papíralapú nyomtatványok hitelesítési rendje... 21 5.4. Teendők bombariadó és egyéb rendkívüli események Tartalom 1. Általános rendelkezések... 7 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 7 1.2. A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása, megtekintése... 8 2. Az

Részletesebben

Bereczki Máté Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

Bereczki Máté Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Bereczki Máté Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. 1 TARTALOM BEVEZETÉS... 5. 1. AZ INTÉZMÉNY SZAKMAI ALAPDOKUMENTUMA... 5. 2. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA... 8. 3. AZ

Részletesebben

Miskolc-Diósgyőri Református Általános Iskola és Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat. 1.példány

Miskolc-Diósgyőri Református Általános Iskola és Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat. 1.példány Miskolc-Diósgyőri Református Általános Iskola és Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 1.példány 1 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 1. Általános rendelkezések... 6 1.1. A Szervezeti és működési

Részletesebben

I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, FELADATA...3 SZMSZ HATÁLYA...5 AZ INTÉZMÉNY ADATAI...6 III. AZ ISKOLA SZERVEZETI RENDSZERE...8 ...

I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, FELADATA...3 SZMSZ HATÁLYA...5 AZ INTÉZMÉNY ADATAI...6 III. AZ ISKOLA SZERVEZETI RENDSZERE...8 ... Tartalomjegyzék I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, FELADATA...3 SZMSZ HATÁLYA...5 AZ INTÉZMÉNY ADATAI...6 III. AZ ISKOLA SZERVEZETI RENDSZERE...8...8 IV. AZ ISKOLA IRÁNYÍTÁSA, VEZETÉSE...8 V.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Összeállította: Lovász Beatrix igazgató Kisújszállás, 2013. március Módosítva: Kisújszállás, 2015. augusztus 24. Hatályos: 2015. szeptember 1. Tartalom Bevezetés... 4 I. Általános rendelkezések... 5 1.

Részletesebben

Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium Szervezeti és működési szabályzat

Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium Szervezeti és működési szabályzat Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium Szervezeti és működési szabályzat Intézmény székhelye, címe: Kaposvár, Bajcsy Zs.u.17. Telefon: 82-512-128 Fax.: 82-410-312 e-mail: iskola@tancsics.hu webcím: www.tancsics.hu

Részletesebben

KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM. Szervezeti Működési Szabályzat

KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM. Szervezeti Működési Szabályzat Szervezeti Működési Szabályzat 2011 Tartalomjegyzék I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 4 1.1. Az SzMSz személyi hatálya... 4 1.2. Az SzMSz területi hatálya... 4 1.3. Az SzMSz tárgyi hatálya... 4 1.4. Az SzMSz

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TREFORT ÁGOSTON KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ SZAKKÖZÉPISKOLA 1191 BUDAPEST, KOSSUTH TÉR 12. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 5 1.1. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR...5 1.2. INTÉZMÉNYI AZONOSÍTÓK...6

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola 6088 Apostag, Hunyadi u. 9-11. Tel.: 78/428-077 Apostag, 2013. március 30. Jóváhagyta: Dudla Erzsébet intézményvezető Tartalom 1 ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 2013 Hrvatski vrtić, osnovna škola, gimnazija i učenički dom Miroslava Krleže, Pečuh - Miroslav Krleža Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium, Pécs Szervezeti és működési szabályzat 1 2

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SÉF Vendéglátóipari, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakképző Iskola H-8200 Veszprém, Halle utca 3. TeI/Fax.:0036 (88) 569-880, 0036 (88) 569-880 E-mail : sef@sef.hu Keltezés: Iktatószám: Ügyintéző: SZERVEZETI

Részletesebben

A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Közoktatási Intézménye szervezeti és működési szabályzata

A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Közoktatási Intézménye szervezeti és működési szabályzata A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Közoktatási Intézménye szervezeti és működési szabályzata A módosításokkal egységes szerkezetben 2009. január 26. SZKTT Közoktatási Intézménye SZMSZ Tartalomjegyzék

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CSEPREGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY. Csepreg, 2013. március 06.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CSEPREGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY. Csepreg, 2013. március 06. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CSEPREGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY Csepreg, 2013. március 06. TARTALOM JEGYZÉK: I. Általános rendelkezések 1. Óvoda 2. Bölcsőde 3. Az intézmény

Részletesebben

A REMÉDIUM ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (2009. évi módosítása) 2010.

A REMÉDIUM ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (2009. évi módosítása) 2010. Remédium Általános Iskola és Szakiskola 2800 Tatabánya, Kossuth u. 6. e-mail: remediumiskola@freemail.hu www.remedium.suli.hu A REMÉDIUM ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

UNGHVÁRY LÁSZLÓ KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA CEGLÉD SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

UNGHVÁRY LÁSZLÓ KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA CEGLÉD SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT UNGHVÁRY LÁSZLÓ KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA CEGLÉD SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 AZ INTÉZMÉNY AZONOSÍTÓ

Részletesebben

MODELL DIVATISKOLA IPARMŰVÉSZETI, RUHA- ÉS BŐRIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA. Szervezeti és Működési Szabályzata

MODELL DIVATISKOLA IPARMŰVÉSZETI, RUHA- ÉS BŐRIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA. Szervezeti és Működési Szabályzata MODELL DIVATISKOLA IPARMŰVÉSZETI, RUHA- ÉS BŐRIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 2013 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 3 1. Az SZMSZ hatálya... 3 2. Intézményi azonosítók... 3 3. Az intézmény tevékenységei...

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata 2013.

Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. SZINERGIA Üzleti Szakképző Iskola és Tagintézményei Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. 1 A SZINERGIA ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZILÁGYI ERZSÉBET ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. 2 I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZİI... 4 1. A Szervezeti és Mőködési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya...4

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Óvoda, Általános Iskola és Gyermekotthon PILIS Szervezeti és Működési Szabályzat Készült: 2009. február 16. 1 TARTALOM I. Általános rendelkezései... 8 1. Bevezetés... 9 1.1. Az SZMSZ célja, tartalma...

Részletesebben

Tartalomjegyzék 1 BEVEZETÉS Általános rendelkezések... 6 1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 6 1.

Tartalomjegyzék 1 BEVEZETÉS Általános rendelkezések... 6 1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 6 1. FF 1 Tartalomjegyzék 1 BEVEZETÉS Általános rendelkezések... 6 1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 6 1.2 A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása, megtekintése...

Részletesebben

Széchenyi István Gyakorló Kereskedelemi Szakközépiskola 1088 Budapest, Vas utca 9-11.

Széchenyi István Gyakorló Kereskedelemi Szakközépiskola 1088 Budapest, Vas utca 9-11. I. BEVEZETÉS A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 40. (2)bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Széchenyi István Gyakorló Kereskedelemi Szakközépiskola 1088 Budapest, Vas utca 9-11. belső

Részletesebben

2011. szeptember 29. 1

2011. szeptember 29. 1 2011. szeptember 29. 1 I. Bevezetés A működési szabályzat a közoktatásról szóló l993. évi LXXIX. törvény 40. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Dobos C. József Vendéglátóipari Szakképző Iskola

Részletesebben

A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának

A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010 Színmagyarázat: Integrált Pedagógiai Rendszer működtetése Kompetencia alapú oktatás bevezetése (TÁMOP 3.1.4-08/2)

Részletesebben

SZABÓ PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2013. március

SZABÓ PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2013. március SZABÓ PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. március Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogszabályi alapja:... 5 1.2.

Részletesebben

FÓ TI Ó KUMENIKUS Á LTÁLÁ NÓS ISKÓLÁ E S GIMNÁ ZIUM

FÓ TI Ó KUMENIKUS Á LTÁLÁ NÓS ISKÓLÁ E S GIMNÁ ZIUM FÓ TI Ó KUMENIKUS Á LTÁLÁ NÓS ISKÓLÁ E S GIMNÁ ZIUM 2151 Fót, Vörösmarty u.4. OM azonosító: 032353 Szervezeti e s Mű kö de si Szaba lyzata 1. oldal 2. oldal Tartalömjegyze k Tartalom 1. Általános rendelkezések...

Részletesebben