SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA"

Átírás

1 A SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: - Gönyő, augusztus - KISS BÉLA igazgató

2 Intézmény neve: Széchenyi István Általános Iskola Szabályzat típusa: Szervezeti és mőködési szabályzat Intézmény székhelye, címe: Intézmény OM - azonosítója: 9071 Gönyő, Kossuth Lajos utca Intézmény fenntartója: Intézmény vezetıje: Intézményvezetıhelyettes: Gönyő Község Önkormányzata Kiss Béla Vanyóné Pósán Zsuzsanna 2

3 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...3 I. Bevezetés A SZMSZ célja, tartalma Jogszabályi háttér A SZMSZ hatálya... 7 II. Intézményi alapadatok Intézményi azonosítók Az intézmény tevékenységei Az intézmény alaptevékenységei Oktatáshoz kapcsolódó kiegészítı tevékenységek... 9 III. Szervezeti felépítés A SZERVEZETI EGYSÉGEK (INTÉZMÉNYI KÖZÖSSÉGEK) MEGNEVEZÉSE Az iskola igazgatósága Vezetık közötti feladatmegosztás Az iskola vezetısége A helyettesítés rendje Gazdasági szervezet felépítése és feladata Pedagógusok közösségei Tanulók közösségei Szülıi szervezetek (közösségek) AZ IGAZGATÓSÁG ÉS A SZERVEZETI EGYSÉGEK KÖZÖTTI KAPCSOLATTARTÁS FORMÁJA, RENDJE Az igazgatóság és az alkalmazotti közösség közötti kapcsolattartás formái és rendje A szakmai munkaközösségek közötti együttmőködés formái és kapcsolattartásának rendje Az iskolai diákönkormányzat (DÖK), valamint az igazgatóság közötti kapcsolattartás formái és rendje Az intézményi sportkör, valamint az intézmény vezetése közötti kapcsolattartás formái és rendje A vezetık és az iskola Szülıi Munkaközössége közötti kapcsolattartás formája A SZERVEZETI EGYSÉGEK KÖZÖTTI KAPCSOLATTARTÁS RENDJE Pedagógusok közösségei tanulók közösségei Pedagógusok közösségei szülıi munkaközösség A külsı kapcsolatok rendszere IV. A mőködés rendje AZ INTÉZMÉNY MŐKÖDÉSI RENDJE A TANULÓK MULASZTÁSÁNAK IGAZOLÁSA A TANÓRÁN KÍVÜLI FOGLALKOZÁSOK SZERVEZETI FORMÁI AZ ÜNNEPÉLYEK, MEGEMLÉKEZÉSEK RENDJE, A HAGYOMÁNYOK ÁPOLÁSÁVAL KAPCSOLATOS FELADATOK A TANULÓK JUTALMAZÁSA ÉS A VELÜK SZEMBENI FEGYELMEZİ INTÉZKEDÉSEK Jutalmazás

4 5.2. Fegyelmezı intézkedések A pedagógiai munka belsı ellenırzésének rendje A KÖNYVTÁR MŐKÖDÉSE A könyvtár igénybevételének és mőködésének általános szabályai Egyes tankönyvek iskolai könyvtártól való megvásárlásának feltételei TANKÖNYVRENDELÉS, TANKÖNYVELLÁTÁS ÉS TANKÖNYVTÁMOGATÁS Az iskolai tankönyvrendelés elkészítésének helyi rendje Az iskolai tankönyvellátás megszervezésének helyi rendje Az iskolai tanulók tankönyvtámogatása megállapításának helyi rendje AZ INTÉZMÉNY DOLGOZÓINAK FELADATA A TANULÓ- ÉS GYERMEKBALESETEK MEGELİZÉSÉBEN, ILLETVE BALESET ESETÉN (INTÉZMÉNYI VÉDİ ÓVÓ ELİÍRÁSOK) A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje Rendkívüli esemény, bombariadó stb. esetén szükséges teendık Katasztrófa-, tőz- és polgári védelmi tevékenység szervezeti és végrehajtási rendje A BELSİ ELLENİRZÉS RENDJE EGYÉB KÉRDÉSEK A kereset kiegészítés feltételei Tanítási idıkeret A teljesítménypótlék összege meghatározásának elvei Vagyoni jogok átruházásakor a tanulót megilletı díjazás megállapításának szabályai Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség Egyéb, jogszabály vagy intézményi ellenırzés alapján az SZMSZ-be tartozó kérdés INTÉZMÉNYI DOKUMENTUMOK NYILVÁNOSSÁGA V. Záró rendelkezések A SZMSZ HATÁLYBALÉPÉSE A SZMSZ FELÜLVIZSGÁLATA LEGITIMÁCIÓ MELLÉKLETEK számú melléklet: AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR GYŐJTİKÖRI SZABÁLYZATA számú melléklet: A SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE számú melléklet: A SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

5 I. Bevezetés A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 40. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 9071 Gönyő, Kossuth Lajos utca 65. belsı és külsı kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket jelen szervezeti és mőködési szabályzat (továbbiakban: SZMSZ) határozza meg. 1. A SZMSZ célja, tartalma A SZMSZ célja, hogy a törvényben foglalt jogi magatartások minél hatékonyabban érvényesüljenek az adott közoktatási intézményben. A SZMSZ tartalma nem állhat ellentétben jogszabályokkal, sem egyéb intézményi alapdokumentumokkal, nem vonhat el törvény vagy rendelet által biztosított jogot, nem is szőkítheti azt, kivéve, ha maga a jogszabály erre felhatalmazást ad. 2. Jogszabályi háttér A SZMSZ szabályozási körét meghatározó jogszabályok: a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény (továbbiakban: Kt.) a nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM-rendelet (továbbiakban: R.) az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ámr.) a közalkalmazottakról szóló évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.) a közalkalmazottakról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. r.) a tankönyvpiac rendjérıl szóló évi XXXVII. törvény (továbbiakban: Tpr.) a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjérıl szóló 23/2004. (VIII. 27.) OM-rendelet a képzési kötelezettségrıl és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI. 24.) MKM-rendelet az iskolai rendszerő szakképzésben részt vevı tanulók juttatásairól szóló 4/2002. (II. 26.) OM-rendelet a katasztrófák elleni védekezés és a polgári védelem ágazati feladatairól szóló 44/2007. (XII. 29.) OKM-rendelet 5

6 További, az adott intézmény mőködését meghatározó fontosabb jogszabályok: az alapító okiratban foglaltakat a jogszabályban megjelölt szerv vagy felügyeleti szerv által jóváhagyott SZMSZ-ben részletezni kell [Ámr. 13/A (3) bekezdés] a Magyar Köztársaság költségvetésérıl szóló mindenkor hatályos törvények az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló évi LXXVII. törvény a szakképzésrıl szóló évi LXXVI. törvény a munkavédelemrıl szóló évi XCIII. törvény, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM-rendelettel a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló évi LXXXVI. törvény a diákigazolványról szóló 17/2005. (II. 8.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról szóló 130/1995. (X. 26.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény végrehajtásáról szóló 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról szóló 137/1996. (VIII. 28.) Korm. rendelet a két tanítási nyelvő iskolai oktatás irányelvének kiadásáról szóló 26/1997. (VII. 10.) MKM-rendelet a Kollégiumi nevelés országos alapprogramjának kiadásáról szóló 46/2001. (XII. 22.) OM-rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjérıl, valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról szóló 17/2004. (V. 20.) OM-rendelet a szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeirıl szóló 8/2006. (III. 23.) OM-rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjérıl szóló 20/2007. (V. 21.) SZMM-rendelet az Országos képzési jegyzékrıl szóló 37/2003. (XII. 27.) OM-rendelet, valamint az Országos képzési jegyzékrıl és az Országos képzési jegyzékbe történı felvétel és törlés eljárási rendjérıl szóló 1/2006. (II. 17.) OM-rendelet a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló évi LXXXVI. törvény végrehajtásáról szóló 13/2004. (IV. 27.) OM-rendelet az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX. 3.) NM-rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezésérıl szóló 33/1998. (VI. 24.) NM-rendelet 6

7 3. A SZMSZ hatálya A SZMSZ hatálya kiterjed az intézménnyel jogviszonyban álló személyekre, valamint mindazokra, akik belépnek az intézmény területére, használják helyiségeit, létesítményeit. A SZMSZ elıírásai érvényesek az intézmény területén a benntartózkodás ideje alatt, valamint az intézmény által külsı helyszínen szervezett rendezvényeken a rendezvények ideje alatt. 1. Intézményi azonosítók Név: II. Intézményi alapadatok Széchenyi István Általános Iskola Gönyő Székhely: 9071 Gönyő, Kossuth Lajos utca 65. Telephely: Alapító okirat száma: nincs Alapító okirat kelte: április 23. Az alapítás idıpontja: OM - azonosító: Szakágazati besorolás: 28/2009. (IV. 23.) ÖKT határozat Alapfokú oktatás KSH - azonosító: PIR - azonosító: Adóalanyiság: (nem rendelkezik önálló azonosítóval) nem rendelkezik önálló adószámmal Adószám: (nem rendelkezik önálló azonosítóval) Bankszámlaszám: UNICREDIT BANK GYİR 7

8 2. Az intézmény tevékenységei Jogszabályban meghatározott közfeladata: Az iskola felelıs a tanulók testi, értelmi, érzelmi, erkölcsi fejlıdéséért, a tanulói közösség kialakulásáért és fejlıdéséért. Ennek érdekében a tanulók személyiségének fejlesztésében, képességeinek kibontakoztatásában együttmőködik a szülıvel, a tanulóközösség kialakítása, fejlesztése során a szülık közösségével együttmőködve végzi nevelı-oktató munkáját, felkészíti a tanulót a családi életre. [Ámr. 13/A (3) bekezdés c) pont] 2.1. Az intézmény alaptevékenységei Alaptevékenysége: Biztosítani az általános iskolai nevelést és oktatást. Ennek keretében felkészíteni a tanulókat az alapfokú iskolai végzettség megszerzésére. Az iskola a tanulói részére napközis, menzás és tanulószobai ellátást is nyújt. Integrált módon biztosítja a beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének organikus okra visszavezethetı, vagy vissza nem vezethetı tartós és súlyos rendellenességével küzdı, valamint a tanulásban akadályozott sajátos nevelési igényő tanulók gondozását, valamint a testi, érzékszervi, súlyos-, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényő tanulók különleges formában történı gondozását. Továbbá: o közmővelıdési szolgáltatások nyújtása o logopédiai ellátás o gyógytorna Az intézmény szakágazati besorolása: Alap szakfeladat: december 31-ig: Általános iskolai nappali rendszerő nevelés, oktatás Napközi otthoni és tanulószobai foglalkozás (szorgalmi idıben) január 1-tıl: Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása ( 1-4. évfolyam ) Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása ( 5-8. évfolyam ) Általános iskolai napközi otthoni nevelés Általános iskolai tanulószobai nevelés Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása feladatmutató: forrás: 8

9 További szakfeladatok A SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA szakfeladat: nincs 2.2. Oktatáshoz kapcsolódó kiegészítı tevékenységek tevékenység: nincs 2.3. Vállalkozási tevékenység tevékenység: nincs Az intézmény az állami feladatok ellátása mellett vállalkozási tevékenységet nem folytat Az iskola bélyegzõi Az iskolában mindegyik bélyegzıtípusból 2-2 db található, 1-1 db az igazgatói irodában és 1-1 db az iskolatitkári irodában. A bélyegzıket az elhelyezés helyérıl az igazgató engedélyével lehet elvinni. A felsorolt bélyegzık lenyomata:

10 1. A SZERVEZETI EGYSÉGEK MEGNEVEZÉSE III. Szervezeti felépítés 1.1. Az iskola igazgatósága Az iskola igazgatóságát az igazgató, valamint az igazgatóhelyettes alkotja. Az igazgató: Az iskola felelıs vezetıje az igazgató, akit nyilvános pályázat útján a képviselıtestület bíz meg legalább 5 (öt) és legfeljebb 10 (tíz) évre a jogszabályban (Kt. - ben) meghatározott képesítési követelmények megléte esetén. Az igazgató felett a munkáltatói jogokat az egyéb munkáltatói jogok kivételével a képviselı-testület gyakorolja. Az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. Az intézmény-vezetıi megbízás magasabb vezetıi megbízásnak minısül. Az igazgató a munkáját a magasabb jogszabályok, a fenntartó, valamint az iskola belsı szabályzatai által elıírtak szerint végzi. Az igazgatóhelyettes: Az igazgató munkáját az igazgatóhelyettes segíti. Az igazgatóhelyettes megbízását a tantestület véleményének kikérésével az igazgató adja. Igazgatóhelyettes csak az iskola határozatlan idıre alkalmazott pedagógusa lehet. Az igazgatóhelyettesi megbízás határozatlan idıre szól. Az igazgatóhelyettes a munkaköri leírás, valamint az igazgató közvetlen irányítása alapján végzi a munkáját. Az igazgatóhelyettes a Kjt. alapján magasabb vezetınek minısül Vezetık közötti feladatmegosztás Az igazgató és az igazgatóhelyettes, a vonatkozó munkaköri leírás alapján végzi a munkáját, mely egyúttal a vezetık közötti munkamegosztást is rögzíti Az iskola vezetısége Az iskola vezetıségének tagjai: igazgató, igazgatóhelyettes, a munkaközösségek vezetıi, a diákönkormányzatot segítı pedagógus. Az iskola vezetısége az iskolai élet egészére kiterjedı konzultatív, véleményezı és javaslattevı joggal rendelkezik. Az iskola vezetısége rendszeresen tart megbeszélést az aktuális feladatokról. A megbeszélésrıl írásban emlékeztetı készül. Az iskola vezetısége megbeszéléseit az igazgató készíti elı és vezeti. Az iskola vezetıségének tagjai a belsı ellenırzési szabályzatban foglaltak szerint ellenırzési feladatokat is ellátnak. 10

11 1.4. A helyettesítés rendje Az igazgató és helyettesének távollétében az alábbi helyettesítési rendet kell alkalmazni! 1. Elıre látható esetben Az igazgatót távollétében teljes jogkörrel az igazgatóhelyettes helyettesíti. Amennyiben az igazgató és helyettese rendkívüli és halaszthatatlan ok miatt nem tud az iskolában tartózkodni, a szükséges intézkedések megtételére a nevelıtestület egyik tagját kell megbízni. A megbízást írásban kell a dolgozók tudomására hozni (Intézkedı ügyeletes). 2. Elıre nem látható esetben Az igazgatót távollétében teljes jogkörrel az igazgatóhelyettes helyettesíti. Amennyiben az igazgató és helyettese rendkívüli és halaszthatatlan ok miatt nem tud az iskolában tartózkodni, a szükséges intézkedések megtételére intézkedı ügyeletesi megbízás lép életbe, az alábbi sorrend alkalmazásával. 1. A munkaközösségek vezetıi abc sorrendben. 2. A DÖK pedagógus segítıje. 3. A nevelıtestület tagjai (a gyakornoki idıt töltı pedagógus kivételével) abc sorrendben A szükséges intézkedések megtétele: A helyettesítı közalkalmazott felelıssége, intézkedési jogköre az intézmény mőködésével, a tanulók biztonságának megóvásával összefüggı azonnali döntést igénylı ügyekre terjed ki Gazdasági szervezet felépítése és feladata Besorolása: - A tevékenység jellege alapján: közszolgáltató költségvetési szerv közintézmény - Feladatellátáshoz kapcsolódó funkció szerint: önállóan mőködı költségvetési szerv A pénzügyi-gazdasági feladatait Gönyő Község Polgármesteri Hivatala - mint önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerve - látja el. Elıirányzatok feletti rendelkezési jogosultság: Teljes jogkörrel rendelkezik. Költségvetése Gönyő Község Polgármesteri Hivatala, mint önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésébe épül be. A feladatellátást szolgáló vagyon: A Gönyő, Kossuth L. u. 65. szám alatti beépített terület, a rajta lévı épületekkel és a leltár szerint nyilvántartott tárgyi eszköz állomány. 11

12 A vagyon feletti rendelkezés joga: A vagyon feletti rendelkezési jogot az Önkormányzat gyakorolja. A vagyonnal történı gazdálkodás rendjét, szabályait az Önkormányzat vagyonáról való rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló, módosított 13/1996.(X.1.) ÖKT. rendelet tartalmazza. Jogi személyiségő szervezeti egység adatai: Nincs jogi személyiségő szervezeti egysége Pedagógusok közösségei A nevelıtestület A nevelıtestület tagja az iskola valamennyi pedagógus munkakört betöltı alkalmazottja. A nevelıtestület létszámát a fenntartó évente, a költségvetési rendeletében határozza meg. A nevelıtestület a magasabb jogszabályokban megfogalmazott döntési jogkörökkel rendelkezik. A nevelıtestület véleményét ki kell kérni a magasabb jogszabályokban megfogalmazott esetekben. A nevelıtestület véleményt nyilváníthat, vagy javaslatot tehet az iskola mőködésével kapcsolatos valamennyi kérdésben. Egy tanév során a nevelıtestület az alábbi értekezleteket tartja: alakuló értekezlet a tanév indítása elıtt tanévnyitó értekezlet félévi értekezlet tanévzáró értekezlet félévi és év végi osztályozó értekezlet munkatervben meghatározott tantestületi értekezlet alkalomszerően nevelési értekezlet rendkívüli nevelıtestületi értekezlet Rendkívüli nevelıtestületi értekezletet kell összehívni, ha a nevelıtestület tagjainak egyharmada kéri, illetve ha az iskola igazgatója vagy vezetısége ezt indokoltnak tartja. A nevelıtestületi értekezlet akkor határozatképes, ha azon tagjainak több mint 75 % - a jelen van. A nevelıtestület döntéseit nyílt szavazással, egyszerő szótöbbséggel hozza. A nevelıtestület személyi kérdésekben - a nevelıtestület többségének kérésére - titkos szavazással is dönthet. A nevelıtestületi értekezletrıl jegyzıkönyvet kell vezetni. A nevelıtestületi értekezletekre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni akkor, ha az aktuális feladatok miatt csak a nevelıtestület egy része vesz részt egy-egy értekezleten. Ilyen értekezlet lehet: egy osztályban tanító nevelık értekezlete alsó tagozat nevelıinek értekezlete felsı tagozat nevelıinek értekezlete napközis nevelık értekezlete 12

13 egyéb, az iskolai munkára és a tanulók tevékenységére vonatkozó kérdésben összehívott értekezlet A nevelıtestület a feladatkörébe tartozó ügyek elıkészítésére vagy eldöntésére tagjaiból meghatározott idıre vagy alkalmilag bizottságot hozhat létre, illetve egyes jogköreinek gyakorlását átruházhatja a munkaközösségre, vagy a diákönkormányzatra. Az átruházott jogkör gyakorlója a nevelıtestületet tájékoztatni köteles a nevelıtestület által meghatározott idıközönként és módon azokról az ügyekrıl, amelyekben a nevelıtestület megbízásából eljár. E rendelkezéseket nem lehet alkalmazni a pedagógiai program, továbbá a szervezeti és mőködési szabályzat, a házirend és az intézményi minıségirányítási program elfogadásánál A nevelık szakmai munkaközösségei A nevelési-oktatási intézmény pedagógusai szakmai munkaközösségeket hozhatnak létre. A munkaközösség szakmai, módszertani kérdésekben segítséget ad a nevelésioktatási intézményben folyó nevelı és oktató munka tervezéséhez, szervezéséhez, értékeléséhez és ellenırzéséhez. Szakmai munkaközösség hozható létre a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok, a szabadidı hasznos eltöltésével összefüggı feladatok, a sajátos nevelési igényő és a halmozottan hátrányos helyzető tanulók integrációját szolgáló feladatok segítéséhez is. A szakmai munkaközösség éves terv szerint részt vesz az intézményben folyó szakmai munka belsı ellenırzésében. A szakmai munkaközösség tagja és vezetıje a belsı értékelésben és ellenırzésben akkor is részt vehet, ha nem szerepel az Országos szakértıi névjegyzékben. Az iskolában az azonos feladatok ellátására, illetve tantárgyanként vagy mőveltségi területenként egy szakmai munkaközösség hozható létre. Az iskolában a szakmai munkaközösség önszervezıdéssel jön létre a tanév kezdetén, egy, vagy több tanévnyi idıtartamra. Egymással párhuzamosan, több munkaközösség szervezhetı, mőködtethetı, melyek maximális száma nem haladhatja meg a négyet. Létrehozását kezdeményezheti a nevelıtestület bármely tagja. Létrejöttéhez szükséges: a nevelıtestület megismerje és több mint ötven százaléka támogassa céljait, feladatait, mőködési és beszámolási rendjét minimum három, maximum hat nevelıtestületi tag, aki rész kíván venni a munkaközösség munkájában és nem tagja másik munkaközösségnek. A szakmai munkaközösségek a magasabb jogszabályokban megfogalmazott jogkörökkel rendelkeznek. A szakmai munkaközösségek feladatai a szakterületükön belül: szakmai, módszertani kérdésekben segítik az iskola munkáját, részt vesznek az iskolai oktató-nevelı munka belsı fejlesztésében (tartalmi és módszertani korszerősítés), egységes követelményrendszer kialakítása: a tanulók ismeretszintjének folyamatos mérése, értékelése, 13

14 pályázatok, tanulmányi versenyek kiírása, szervezése, lebonyolítása, szervezik a pedagógusok továbbképzését, segítséget nyújtanak a nevelık önképzéséhez, összeállítják a tantárgyakhoz kapcsolódó év végi felméréseket (elméleti, gyakorlati tantárgyak), javaslatot tesznek és véleményezik a költségvetésben rendelkezésre álló szakmai elıirányzatok felhasználását, segítik a pályakezdı pedagógusok munkáját, javaslatot tesznek az igazgatónak a munkaközösség vezetı személyére, segítséget nyújtanak a munkaközösség vezetıjének a munkaterv, valamint a munkaközösség tevékenységérıl készülı elemzések, értékelések elkészítéséhez. A szakmai munkaközösség az iskola pedagógiai programja, munkaterve és a munkaközösség tagjainak javaslatai alapján összeállított 1 évre szóló munkaterv szerint tevékenykedik. A szakmai munkaközösségek munkáját a munkaközösség-vezetı irányítja. A munkaközösség vezetıjét a munkaközösség tagjainak javaslatára az igazgató bízza meg. A munkaközösség vezetık a munkaköri leírásban foglaltak szerint végzik a munkájukat Alkalmi feladatokra alakult munkacsoportok Az iskolai munka egyes aktuális feladatainak megoldására a tantestület tagjaiból munkacsoportok alakulhatnak a nevelıtestület vagy az igazgatóság döntése alapján. Amennyiben az alkalmi munkacsoportot az igazgatóság hozza létre, errıl tájékoztatnia kell a nevelıtestületet. Az alkalmi munkacsoportok tagjait vagy a nevelıtestület választja, vagy az bízza meg. igazgató 1.7. Tanulók közösségei Osztály - osztályközösség Az iskolába felvételt nyert, azonos feladatellátási helyre járó tanulókból meghatározott közös pedagógiai feladatok végrehajtásához legalább egy tanévre alkotott oktatásszervezési egység az iskolai osztály. Az iskolai osztályokat a Kt. által meghatározott módon kell megszervezni. Az osztály élén, mint pedagógusvezetı, az osztályfınök áll. Az iskola közalkalmazott pedagógusát az osztályfınöki feladattal az igazgató bízza meg. Az osztályfınök a munkaköri leírásban foglaltak szerint végzi a munkáját. Az osztályközösség az alábbi tisztségviselıket választja meg: 14

15 - képviselı, az iskolai diákönkormányzat vezetıségébe - egyéb tisztségviselık, az osztályközösség feladatai szerint Diákönkormányzat (DÖK) A tanulók érdekeik képviseletére diákönkormányzatot hozhatnak létre. A diákönkormányzat tevékenysége a tanulókat érintı valamennyi kérdésre kiterjed. A diákönkormányzat munkáját a tanulók által felkért nagykorú személy segíti, aki a diákönkormányzat megbízása alapján eljárhat a diákönkormányzat képviseletében is. Az iskolai diákönkormányzat munkáját segítı pedagógust a diákönkormányzat felkérése alapján, a nevelıtestület egyetértésével, az igazgató bízza meg. A diákönkormányzat a döntési, egyetértési, véleményezési és javaslattételi jogosultságát a Kt., a R. és a saját szervezeti és mőködési szabályzata által meghatározottak szerint gyakorolja. A diákönkormányzat szervezeti és mőködési szabályzatát a választó tanulóközösség fogadja el, és a nevelıtestület hagyja jóvá. A szervezeti és mőködési szabályzat jóváhagyása csak akkor tagadható meg, ha az jogszabálysértı, vagy ellentétes az iskola szervezeti és mőködési szabályzatával, illetve házirendjével. A szervezeti és mőködési szabályzat jóváhagyásáról a nevelıtestületnek beterjesztést követı harminc napon belül nyilatkoznia kell. A szervezeti és mőködési szabályzatot, illetve módosítását jóváhagyottnak kell tekinteni, ha a nevelıtestület harminc napon belül nem nyilatkozik. Az iskolában évente legalább egy alkalommal diákközgyőlést kell szervezni a diákönkormányzat mőködésének és a tanulói jogok érvényesülésének áttekintése céljából Szülıi szervezetek Az iskolában a szülık, jogaik érvényesítése, kötelességük teljesítése érdekében szülıi szervezetet (közösséget) hozhatnak létre. Iskolánkban a szülıi közösség Szülıi Munkaközösség (a továbbiakban: SzM) néven mőködik. Az SzM dönt saját mőködési rendjérıl, munkatervének elfogadásáról, tisztségviselıinek megválasztásáról. Az SzM döntési, egyetértési, véleményezési és javaslattételi jogosultságát a Kt., a R. és a saját szervezeti és mőködési szabályzata által meghatározottak szerint gyakorolja. Az SzM kezdeményezheti az iskolaszék létrehozását, továbbá dönt arról, hogy ki lássa el a szülık képviseletét az iskolaszékben. Az SzM figyelemmel kíséri a tanulói jogok érvényesülését, a pedagógiai munka eredményességét. Megállapításairól tájékoztatja a nevelıtestületet és a fenntartót. A tanulók nagyobb csoportját érintı bármely kérdésben tájékoztatást kérhet a nevelésioktatási intézmény vezetıjétıl, az e körbe tartozó ügyek tárgyalásakor képviselıje tanácskozási joggal részt vehet a nevelıtestület értekezletein. A nevelési-oktatási intézmény házirendjében kell meghatározni, mit kell érteni a tanulók nagyobb csoportja alatt. 15

16 2. AZ IGAZGATÓSÁG ÉS A SZERVEZETI EGYSÉGEK KÖZÖTTI KAPCSOLATTARTÁS FORMÁJA, RENDJE 2.1. Az igazgatóság és az alkalmazotti közösség közötti kapcsolattartás formái és rendje Alkalmazotti közösség: A közoktatási intézményben közalkalmazotti jogviszony, munkaviszony keretében foglalkoztatottak közössége. A kapcsolattartás formája: alkalmazotti értekezlet tárgyalás a közalkalmazotti tanáccsal A kapcsolattartás rendje: alkalmazotti értekezlet Alkalmazotti értekezletet kell összehívni, ha azt jogszabály elıírja, továbbá, ha az alkalmazotti közösség tagjainak egyharmada kéri, illetve ha a közalkalmazotti tanács elnöke, vagy az iskola igazgatója ezt indokoltnak tartja. Az alkalmazotti értekezlet akkor határozatképes, ha azon tagjainak több mint 75 % -a jelen van. Az alkalmazotti értekezlet döntéseit nyílt szavazással, egyszerő szótöbbséggel hozza, személyi kérdésekben az alkalmazotti értekezlet többségének kérésére - titkos szavazással is dönthet. A értekezletrıl jegyzıkönyvet kell vezetni. tárgyalás a közalkalmazotti tanáccsal Tárgyalást kell tartani, ha azt jogszabály elıírja, továbbá, ha a közalkalmazotti tanács elnöke, vagy az iskola igazgatója ezt indokoltnak tartja. A tárgyalásról feljegyzést kell készíteni, vagy jegyzıkönyvet kell vezetni, melyet az érintett felek aláírásukkal látnak el A szakmai munkaközösségek közötti együttmőködés formái és kapcsolattartásának rendje Az együttmőködés formái: a szakmai munkaközösségek vezetıinek értekezlete egyes szakmai munkaközösségek vezetıinek megbeszélése egyes szakmai munkaközösségek együttes értekezlete Az együttmőködés rendje: Értekezletet, vagy megbeszélést kell tartani, ha azt jogszabály elıírja, továbbá, ha bármelyik szakmai munkaközösség vezetıje, vagy az iskola igazgatója ezt kezdeményezi. Az értekezletekrıl, vagy megbeszélésekrıl feljegyzést kell készíteni, melyet az érintett felek aláírásukkal látnak el. 16

17 2.3. Az iskolai diákönkormányzat (DÖK), valamint az igazgatóság közötti kapcsolattartás formái és rendje részvétel a diákközgyőlésen szükség szerint részvétel a DÖK győlésein megbeszélés a DÖK választott tanuló vezetıjével és a DÖK munkáját segítı pedagógussal megbeszélés a DÖK munkáját segítı pedagógussal A kapcsolattartás bármelyik formája szükség szerint, bármelyik fél kezdeményezésére létrejöhet. A diákönkormányzat feladatainak ellátásához térítésmentesen használhatja az iskola helyiségeit, berendezéseit, ha ezzel nem korlátozza az iskola mőködését Az intézményi sportkör, valamint az intézmény vezetése közötti kapcsolattartás formái és rendje részvétel a sportköri győlésen szükség szerint részvétel az iskolai sportkör vezetıségi ülésén megbeszélés az iskolai sportkör megbízott vezetıjével A kapcsolattartás bármelyik formája, szükség szerint, bármelyik fél kezdeményezésére létrejöhet. Az iskolai sportkör feladatainak ellátásához térítésmentesen használhatja az iskola helyiségeit, berendezéseit, ha ezzel nem korlátozza az iskola mőködését. Mindennapi testedzés Annak érdekében, hogy az egészséges testmozgás hatékonyan megvalósuljon, az iskola pedagógiai programjának részeként elkészült az Iskolai egészségnevelési program, amely részletesen szabályozza a mindennapi testedzésre vonatkozó feladatokat. (Pedagógiai program: fejezet) A program megvalósításába bevont tanítók és szaktanárok éves programot készítenek, melynek teljesítését az adott osztály haladási naplójában a pontos idıtartam megjelölésével eltérı színnel rögzítenek és aláírásukkal hitelesítenek. A mindennapos iskolai testedzés program iskolánkban alkalmazandó oktatás szervezési modellje Alsó tagozat (1.-2. évfolyam) Az osztálytanító a törvényi elıírásokat betartva, éves terve és tapasztalatai alapján valósítja meg a testmozgás programot a testnevelés órát nem tartalmazó tanítási napokon. 17

18 Alsó tagozat (3.-4. évfolyam) Azokon a napokon, amikor nincs testnevelés óra, a testmozgás program megvalósítását az alábbiakban szabályozzuk: A második óra utolsó 5 percében és az azt követı óraközi szünet elsı tíz percében (20 perces szünet), egybefüggı 15 perces frissítı testmozgást vezet az adott osztályban a második órát tartó tanító. A negyedik óra utolsó 10 percében és az azt követı óraközi szünet elsı 5 percében (10perces szünet), egybefüggı 15 perces frissítı testmozgást vezet az adott osztályban a negyedik órát tartó tanító. A testmozgás programot - amennyiben az idıjárási körülmények engedik a szabad levegın kell elvégezni. A 3.4. évfolyam osztályfınökei az általuk közösen elkészített éves terv alapján tevékenykednek. Felsı tagozat (5.-8. évfolyam) Az ISK sportcsoportjaiban és tömegsport foglalkozásain adjuk meg tanulóink számára annak a lehetıségét, hogy azokon a napokon is mozoghassanak, sportolhassanak, amikor nincs órarend szerinti testnevelés órájuk A vezetık és az iskola Szülıi Munkaközössége közötti kapcsolattartás formája szükség szerint részvétel a SzM győlésein megbeszélés az SzM választott vezetıjével, vezetıségével A kapcsolattartás bármelyik formája, szükség szerint, bármelyik fél kezdeményezésére létrejöhet. Az SzM feladatainak ellátásához térítésmentesen használhatja az iskola helyiségeit, berendezéseit, ha ezzel nem korlátozza az iskola mőködését. Az iskola egészének életérıl, az iskolai munkatervrıl, az aktuális feladatokról igazgató: o a szülıi munkaközösség választmányi ülésén o az alkalmanként megjelenı írásbeli tájékoztatón keresztül tájékoztatja a szülıket. az A szülık kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy választott képviselıik, tisztségviselıik útján közölhetik az iskola igazgatóságával. A szülık és más érdeklıdık az iskola pedagógiai programjáról, szervezeti és mőködési szabályzatáról és házirendjérıl az iskola igazgatójától, valamint igazgatóhelyettesétıl kérhetnek tájékoztatást. 18

19 3. A SZERVEZETI EGYSÉGEK KÖZÖTTI KAPCSOLATTARTÁS RENDJE A nevelési-oktatási intézmény szervezeti és mőködési szabályzatában kell meghatározni a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendjét! 3.1. Pedagógusok közösségei tanulók közösségei A pedagógusok és a tanulók közösségei a másik közösséget is érintı kérdésben hozott döntéseikrıl kölcsönösen tájékoztatják egymást. A tájékoztatást a DÖK pedagógus segítıje, valamint az igazgató, illetve az általa megbízott személy adhatja. Az iskola egészének életérıl, az iskolai munkatervrıl, az aktuális feladatokról az igazgató az iskolai diákönkormányzat vezetıségi ülésén az osztályfınökök az osztályfınöki órákon tájékoztatja a tanulókat. A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy választott képviselıik, tisztségviselık útján közölhetik az iskola igazgatóságával, a nevelıkkel, a nevelıtestülettel Pedagógusok közösségei szülıi munkaközösség A pedagógusok közösségei és az SzM a másik közösséget is érintı kérdésben hozott döntésérıl kölcsönösen tájékoztatja a másikat. A tájékoztatást az SzM elnöke, valamint az igazgató, illetve az általa megbízott személy adhatja. Az iskola egészének életérıl, az iskolai munkatervrıl, az aktuális feladatokról az igazgató o a szülıi munkaközösség választmányi ülésén o az alkalmanként megjelenı írásbeli tájékoztatón keresztül az osztályfınökök o az osztályszülıi értekezleten tájékoztatják a szülıket. Az iskola pedagógusai, a tanulók egyéni haladásával kapcsolatosan, az alábbi módon adnak tájékoztatást a szülıknek: o családlátogatások o szülıi értekezletek o fogadóórák o nyílt napok o írásbeli tájékoztatók a tájékoztató füzetben o a szülıi kérés esetén, egyeztetett idıpontban történı találkozás. 19

20 A szülıi értekezletek és fogadóórák idejét az iskolai munkaterv évenként tartalmazza. A szülık kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy választott képviselıik, tisztségviselıik útján közölhetik az iskola igazgatóságával, nevelıtestületével. A szülık és más érdeklıdık az iskola pedagógiai programjáról, szervezeti és mőködési szabályzatáról és házirendjérıl az iskola igazgatójától, valamint igazgatóhelyettesétıl kérhetnek tájékoztatást. A házirendrıl az iskola nevelıtestületének tagjai is adhatnak felvilágosítást. Az iskola pedagógiai programja, szervezeti és mőködési szabályzata és házirendje nyilvános. Minden érdeklıdı számára elérhetı, megtekinthetı. A pedagógiai program egy-egy példánya a következı személyeknél, illetve intézményeknél található meg: o az iskola fenntartójánál, o az iskola irattárában, o az iskola tanári szobájában, o az iskola weblapján ( o az iskola igazgatójánál és az igazgatóhelyettesnél A külsı kapcsolatok rendszere Az iskola igazgatóságának állandó kapcsolatban kell állnia: - a fenntartóval Gönyő Község Önkormányzat Képviselı - testülete, (9071 Gönyő, Kossuth L. u. 67.) - a Polgármesteri Hivatallal (9071 Gönyő, Kossuth L. u. 67.) Az iskola igazgatóságának rendszeres kapcsolatban kell állnia: - a Kék Duna Óvoda vezetıségével ( 9071 Gönyő, Bem J. u. 6-8.) - Gyıri Többcélú Kistérségi Társulás gyermekjóléti szolgáltatását ellátó személlyel (9071 Gönyő, Kossuth L. u. 75. ) - a településen mőködı egészségügyi szolgáltatások vezetıivel, akiknek a segítségével megszervezi a tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatát. A kapcsolattartás részletes módját az SZMSZ 9.1. pontja szabályozza. Az iskola igazgatósága szükség szerint kapcsolatot tart fenn: - az iskolát támogató alapítványok kuratóriumaival - a helyi társadalmi egyesületekkel - a helyi termelı, gazdálkodó szervezetekkel, egyénekkel 20

21 A tanulók veszélyeztetettségének megelızése, valamint a gyermek és ifjúságvédelmi feladatok ellátása érdekében az iskola gyermek és ifjúságvédelmi felelıse rendszeres kapcsolatot tart fenn a településen gyermekjóléti szolgáltatását ellátó szervezettel, személlyel. Az egyes intézményekkel, szervezetekkel kapcsolatot tarthatnak a nevelıtestület tagjai is. A külsı kapcsolatok megszervezéséért, fenntartásáért és felügyeletéért az igazgatóság a felelıs. Az iskola helyiségeit, épületét az igazgatóság döntése alapján térítés mentesen használhatják a törvényesen bejegyzett gyermek- illetve ifjúsági szervezetek helyi csoportjai. A közoktatási törvény 39 (4) bekezdése alapján az iskolában párt vagy párthoz kötıdı társadalmi szervezet nem mőködhet. 21

22 IV. A mőködés rendje 1. AZ INTÉZMÉNY MŐKÖDÉSI RENDJE Az iskola épülete szorgalmi idıben hétfıtıl péntekig reggel hét órától délután tizennyolc óráig tart nyitva. Az iskola igazgatójával történt elızetes egyeztetés alapján az épület ettıl eltérı idıpontban, illetve szombaton és vasárnap is nyitva tartható. Szorgalmi idıben hétfıtıl péntekig, a nyitva tartás idején belül reggel nyolc óra és délután az utolsó iskolai foglalkozás befejezéséig, az iskola igazgatójának vagy helyettesének az iskolában kell tartózkodnia. A vezetık benntartózkodásának rendjét az órarendben kell meghatározni. Az iskolában a tanítási órákat a helyi tanterv alapján 8 00 és óra között kell megszervezni. A tanítási órák hossza 45 perc, az óraközi szünetek hossza 10, illetve 20 perc. Az iskolában a tanítási órák és az óraközi szünetek rendje a következı: 1. óra óra óra óra óra óra Az iskolába a tanulóknak reggel között kell megérkezniük! Jó idı esetén, az udvaron, rossz idı esetén az iskola épületének zsibongójában és földszinti folyosóján kell gyülekezniük! A tanítás és az órák kezdete elıtt az osztályoknak az udvaron sorakozniuk kell, majd az ügyeletes nevelık utasítása szerint az osztálytermekbe kell vonulniuk. Az iskolában reggel 7 30 órától és az óraközi szünetek idején tanári ügyelet mőködik. Az ügyeletes nevelık kötelesek a rájuk bízott épületben, épületrészben, udvaron a tanulók magatartását, az épületek rendjének, tisztaságának megırzését, a balesetvédelmi szabályok betartását ellenırizni. Az iskolában egyidejőleg 4 fı (7 30 -tól ig 1 fı) ügyeletes nevelı - rossz idı esetén, illetve a második (tízórai) szünetben öt fı - kerül beosztásra. Az ügyeletes nevelık felelısségi területét az órarend tartalmazza. A tanulóknak reggel, valamint az óraközi szünetekben kivéve a második szünetet lehetıség szerint az udvaron kell tartózkodniuk. Rossz idı esetén az ügyeletes nevelık egyöntető utasítása alapján járnak el. A második óraközi szünet a tízórai szünet. Ekkor a tanulók a teremcsere lebonyolítása után a tantermekben étkeznek. 22

23 A tanuló tanítási idı alatt az iskola épületét csak a szülı személyes, vagy írásbeli kérésére az osztályfınök engedélyével hagyhatja el, rendkívüli esetben szülıi kérés hiányában az iskolából való távozásra az igazgató vagy az igazgatóhelyettes adhat engedélyt. A tanítási órát csak nagyon indokolt esetben, igazgatói engedéllyel lehet zavarni. Tanítási napokon a hivatalos ügyek intézése az iskolatitkári irodában történik óra között. Az iskola a tanítási szünetekben a hivatalos ügyek intézésére külön ügyeleti rend szerint tart nyitva. Az ügyeleti rendet az iskola igazgatója határozza meg, és azt a szünet megkezdése elıtt a szülık, a tanulók és a nevelık tudomására hozza. A tanulók az iskola létesítményeit, helyiségeit csak tanári felügyelet mellett használhatják. Ez alól felmentést csak az iskola igazgatója adhat. Az iskola helyiségeit rendeltetésüknek megfelelıen kell használni. Az iskola helyiségeinek használói felelısek: o az iskola tulajdonának megóvásáért, védelméért o az iskola rendjének, tisztaságának megırzéséért o a tőz- és balesetvédelmi, valamint a munkavédelmi szabályok betartásáért o az iskolai SZMSZ-ben és a tanulói házirendben megfogalmazott elıírások betartásáért. Az iskola épületében az iskolai dolgozókon és a tanulókon kívül csak a hivatalos ügyet intézık tartózkodhatnak, illetve azok, akik erre az iskola igazgatójától engedélyt kaptak. Az iskola épületébe érkezık belépését a portaszolgálat ellenırzi és nyilvántartja. Az iskola berendezéseit, felszereléseit, eszközeit elvinni csak az igazgató engedélyével, átvételi elismervény ellenében lehet. Az iskola helyiségeit, elsısorban a hivatalos nyitvatartási idın túl és a tanítási szünetekben, külsı igénylıknek, külön megállapodás alapján át lehet engedni, ha ez az iskolai foglalkozásokat, rendezvényeket nem zavarja. Az iskola létesítményeit, helyiségeit használó külsı igénybe vevı csak a megállapodás szerinti idıben és helyen (iskolai területen) tartózkodhat. 2. A TANULÓK MULASZTÁSÁNAK IGAZOLÁSA A tanuló tanítási óráról való távolmaradását az osztálynaplóba az órát tartó pedagógus köteles bejegyezni az óra megkezdését követıen. Amennyiben a tanuló az aznapi elsı tanítási óra megkezdése után érkezik (elkésik), a tanítási órát követıen a lehetı legrövidebb idın belül köteles a késés okát az osztályfınökével közölni, azt igazolni. Az elkésı tanulót a tanóráról nem lehet kizárni! 23

24 A tanuló - a szülı elızetes engedélykérése nélkül - csak indokolt esetben maradhat távol az iskolától. A szülı ilyen esetben is köteles a lehetı leghamarabb bejelenteni a mulasztás okát az osztályfınöknek. Amennyiben ez elmarad, az osztályfınök kötelessége a mulasztás okának felderítése a mulasztás megkezdésétıl számított egy munkanapon belül Amennyiben a felderítés során igazolatlan mulasztásra utaló jeleket észlel, köteles a legrövidebb idın belül maximum kettı munkanap családlátogatáson meggyızıdni a mulasztás okairól. Amennyiben a családlátogatás során a szülı nem tudja érdemben igazolni gyermeke mulasztását, úgy az igazolatlan mulasztásnak minısül. A tanulók mulasztásait az osztályfınöknek a napló kell! megfelelı rovatában összesíteni A tanuló tanítási órákról, valamint a tanórán kívüli foglalkozásokról történı hiányzását igazolni kell! A szülı egy tanév folyamán gyermekének három nap hiányzását igazolhatja. Ez alól mentesítést az iskola igazgatója adhat. A mulasztó tanuló iskolába jövetelének elsı napján, de legkésıbb öt tanítási napon belül három napig terjedı mulasztás esetén szülıi, három napon túli mulasztás esetén pedig orvosi vagy egyéb hivatalos igazolással köteles igazolni mulasztását. Mulasztás esetén az igazolást az osztályfınöknek kell bemutatni. Indokolt esetben az osztályfınök az igazolás elfogadásáról dönthet. A tanuló órái igazolatlannak minısülnek, ha az elıírt határidı alatt nem igazolja távolmaradását. Igazolatlan mulasztásokkal kapcsolatos teendık ellátása az osztályfınök feladata. Az osztályfınök köteles a szülıt írásban értesíteni a tanköteles tanuló elsı igazolatlan mulasztásakor. Az értesítésben fel kell hívni a szülı figyelmét az igazolatlan mulasztás következményeire. Ha az iskola értesítése eredménytelen maradt, és a tanuló ismételten igazolatlanul mulaszt, az iskola a gyermekjóléti szolgálat közremőködését igénybe véve megkeresi a tanuló szülıjét. Ha a tanköteles egy tanítási évben tíz óránál igazolatlanul többet mulaszt, az iskola igazgatója értesíti a tanuló lakóhelye szerint illetékes jegyzıt. Az igazolatlanul mulasztott tanulót az SZMSZ-ben meghatározott iskolai büntetések megfelelı (általa még nem kapott) fokozatában kell részesíteni, és ezt írásban kell a szülı tudomására hozni! 24

25 Ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen a) a közoktatási törvényben meghatározott iskolai nevelés-oktatás általános mőveltséget megalapozó szakaszában a kettıszázötven tanítási órát, b) egy adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát meghaladja és emiatt a tanuló teljesítménye tanítási év közben nem volt érdemjeggyel értékelhetı, a tanítási év végén nem osztályozható, kivéve, ha a nevelıtestület engedélyezi, hogy osztályozóvizsgát tegyen. A nevelıtestület az osztályozóvizsga letételét akkor tagadhatja meg, ha az igazolatlan mulasztások száma meghaladja az igazolt mulasztások számát, és az iskola eleget tett a meghatározott értesítési kötelezettségének. Ha a tanuló a tanítási év végén nem osztályozható, tanulmányait évfolyamismétléssel folytathatja. Ha a tanuló mulasztásainak száma már az elsı félév végére meghaladja a meghatározott mértéket, és emiatt teljesítménye nem volt érdemjeggyel értékelhetı, félévkor osztályozóvizsgát kell tennie! 3. A TANÓRÁN KÍVÜLI FOGLALKOZÁSOK SZERVEZETI FORMÁI Az iskola a tanulók számára a tanórai foglalkozások mellett a pedagógiai programban meghatározottak szerint tanórán kívüli foglalkozásokat szervez. Az iskola az alábbi - általa szervezett- tanórán kívüli foglalkozásokat mőködteti: napközis foglalkozás tanulószobai foglalkozás egyéb tanórán kívüli foglalkozások o szakkörök o énekkar o iskolai sportkör o felzárkóztató foglalkozások o tehetségfejlesztı foglalkozások o továbbtanulást elıkészítı foglalkozások A tanórán kívüli foglalkozások megszervezését (a foglalkozások megnevezését, óraszámát, a vezetıje nevét, mőködésének idıpontját és helyszínét) minden tanév elején az iskola tantárgyfelosztásában kell rögzíteni. A tanórán kívüli foglalkozások vezetıit az igazgató bízza meg. Az igazgató engedélyével tanórán kívüli foglalkozást vezethet az is, aki nem az iskola pedagógusa. A délutáni tanórán kívüli foglalkozásokat az iskola nevelıi a tanítási órákat követıen ig szervezik meg. A foglalkozások idıpontjáról a szülıket félévenként, elıre értesíteni kell! 25

26 A tanórán kívüli foglalkozásokra való tanulói jelentkezés a felzárkóztató foglalkozások kivételével önkéntes. A tanórán kívüli foglalkozásokra a tanulónak az adott tanév elején kell jelentkeznie, és a jelentkezés egy tanévre szól. A tanórán kívüli foglalkozásokról történı távolmaradást is igazolni kell! A tanórán kívüli foglalkozásokról ismételten igazolatlanul mulasztó tanuló az igazgató engedélyével a foglalkozásról kizárható. A kizárás tényérıl a szülıt írásban értesíteni kell! a) A tanulók/szülık az intézmény által meghirdetett nem kötelezı tantárgyak közül választhatnak. Az iskola igazgatója minden évben közzéteszi a következı tanévben választható nem kötelezı tantárgyak évfolyamonkénti listáját, majd összegyőjti az azokra történı jelentkezéseket, legkésıbb május 31-ig. A szorgalmi idıszak végéig értesíti a tanulókat/szülıket az adott tantárgy következı tanévi tanulásának lehetıségérıl. b) A felzárkóztató foglalkozásra a tanulókat képességeik, tanulmányi eredményeik alapján a tanítók, szaktanárok jelölik ki. A tanulók részvétele a felzárkóztató foglalkozásokon kötelezı, ez alól felmentést csak a szülı írásbeli kérelmére az iskola igazgatója adhat. c) Az iskolai könyvtár a tanulók számára - tanítási napokon - a meghirdetett nyitvatartási idıben tart nyitva. A könyvtár szolgáltatásainak igénybevétele a könyvtár mőködési szabályzata alapján történik. d) Az iskola az alábbi - alkalmanként szervezett- tanórán kívüli foglalkozásokat szervezhet: a tanulmányi, kulturális verseny, házi bajnokságok, iskolák közötti versenyek, bajnokságok, az iskola pedagógiai programjában rögzített, a tanítási órák keretében meg nem valósítható osztály- vagy csoportfoglalkozás, így különösen a tanulmányi kirándulás, környezeti nevelés, a kulturális, illetıleg sportrendezvény. Ezek rendjét az éves munkaterv tartalmazza e) A napközi otthonra és a tanulószobára vonatkozó szabályok A napközi otthonba és a tanulószobai foglalkozásra történı felvétel a szülı írásbeli kérésére történik. A napközi otthonba az elsı évfolyamra történı beiratkozáskor, illetve évente május 31-ig kell jelentkezni. A szülı tanév közben is kérheti gyermeke napközi otthoni elhelyezését. A tanulószobai foglalkozásra a tanév kezdetekor, szeptember 10-ig, lehet írásban jelentkezni. A szülı tanév közben is kérheti gyermeke tanulószobai felvételét. Az iskola a napközi otthonba és a tanulószobára minden hátrányos helyzető, valamint felügyeletre szoruló tanulót felvesz. 26

27 Amennyiben a napközis vagy tanulószobai csoportok létszáma meghaladná a közoktatási törvényben elıírt létszámot, a felvételi kérelmek elbírálásánál elınyt élveznek azok a tanulók, o akiknek mindkét szülıje dolgozik, o akik állami gondozottak és o akiknek szociális helyzete azt indokolttá teszi. A napközis foglalkozás a délelıtti tanítási órák végeztével a csoportba járó tanulók órarendjéhez igazodva kezdıdik és a tantárgyfelosztásban szereplı idıpontig tart. A tanulószobai foglalkozás a délelıtti tanítási órák végeztével a tanulószobára járó tanulók órarendjéhez igazodva kezdıdik és a tantárgyfelosztásban rögzített idıpontig tart. A tanuló a napközis vagy a tanulószobai foglalkozásról csak a szülı személyes vagy írásbeli kérelme alapján távozhat el. Rendkívüli esetben szülıi kérés hiányában a tanuló eltávozására az igazgató vagy az igazgatóhelyettes adhat engedélyt. A napközis csoportokban a napközis csoportvezetı és a tanulók által közösen meghatározott tanulói felelısök tevékenykednek. f) Az iskola nevelıi a tantervi követelmények eredményesebb teljesülése, a nevelımunka elısegítése céljából az osztályok számára évente egy alkalommal tanulmányi kirándulást szerveznek. A tanulmányi kiránduláson való részvétel önkéntes, a felmerülı költségeket a szülıknek kell fedezniük. A tanulmányi kirándulások engedélyezett idıtartama: 1-7. évfolyam 1 tanítási nap 8. évfolyam 2 tanítási nap A tanulmányi kiránduláson legalább kettı fı pedagógusnak kell kísérni a kirándulókat! A kirándulás tervezett helyét, idejét az osztályfınököknek az osztályfınöki munkatervükben kell rögzíteniük. g) A szabadidı hasznos és kulturált eltöltésére kívánja a nevelıtestület a tanulókat azzal felkészíteni, hogy a felmerülı igényekhez és a szülık anyagi helyzetéhez igazodva különféle szabadidıs programokat szervez (pl. túrák, kirándulások, táborok, színház- és múzeumlátogatások, klubdélutánok, táncos rendezvények stb.). A szabadidıs rendezvényeken való részvétel önkéntes, a felmerülı költségeket a szülıknek kell fedezniük. Az iskola a tehetséges tanulók fejlıdésének elısegítése érdekében tanulmányi, sport és kulturális versenyeket, vetélkedıket szervez az éves munkatervben rögzítetteknek megfelelıen. h) Az iskola az igénylı tanulók számára étkezési lehetıséget (menzát) biztosít. Az étkezést az iskolatitkárnál, az elıre meghirdetett befizetési és pótbefizetési idıpontokban, a tárgyhónapot követı munkanapokra történı befizetéssel lehet igényelni. 27

28 Az általános iskolai napközisek és menzások az ebédlıben étkeznek. A napközisek részére a tízórait és az uzsonnát az iskola ebédlıjében becsomagolva, csoportonként tálcára vagy kosárba helyezve tálalják fel, ahonnan a gyermekek elveszik, és az asztaloknál helyet foglalva saját textil szalvétájukon fogyasztják el. A tízóraihoz járó italt szintén az ebédlıben, poharakba kiadagolva osztják ki. A tányérokba kiadagolt ebédet az ebédlıben fogyasztják el a menzások és napközisek. Az étkezések idıpontja: Tízórai Ebéd Uzsonna kor Az intézmény dolgozói az iskola felnıtt étkezıjében fogyaszthatják el az ott felszolgált ebédet. Az étkezés igénybevételének megrendelése, vagy lemondása a tárgynapot megelızı napon ig lehetséges, személyesen, illetve telefonon az iskolatitkárnál. Az iskola dolgozói a tanulók helyett (kivéve a szülı ez irányú, írásbeli kérése esetén) nem igényelhetnek, és nem mondhatnak le étkezést! Az étkezést igénybe vevı tanulók a napközis illetve tanulószobai csoport vezetıjének irányításával étkeznek. i) Az iskolában a területileg illetékes bejegyzett egyházak hit - és vallásoktatást szervezhetnek. A hit- és vallásoktatáson való részvétel a tanulók számára önkéntes. Az iskola a foglalkozásokhoz tantermet biztosít az intézmény órarendjéhez igazodva. A tanulók hit-és vallásoktatását az egyház által kijelölt személy végzi. 4. AZ ÜNNEPÉLYEK, MEGEMLÉKEZÉSEK RENDJE, A HAGYOMÁNYOK ÁPOLÁSÁVAL KAPCSOLATOS FELADATOK Az iskolai megemlékezések szervezésének rendje: (idıpontjukat az éves munkatervben kell rögzíteni!) Tanévnyitó Idıpont: Felelıs: Közremőködı: OKM rendelet szerint 1.és 7. évfolyam osztályfınökei 1. és 7. évfolyam tanulói Megemlékezés a pákozdi csatáról (túranap) Idıpont: szeptember 29-hez közeli péntek (idıjárásfüggı) Felelıs: DÖK segítı pedagógus, osztályfınökök Közremőködı: többi pedagógus, 1-8. évfolyam tanulói 28

A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának

A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010 Színmagyarázat: Integrált Pedagógiai Rendszer működtetése Kompetencia alapú oktatás bevezetése (TÁMOP 3.1.4-08/2)

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ARANY JÁNOS ÉPÜLETGÉPÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1072 Budapest, Nyár u. 9. Tel.: 06 1 342 1320 Tel./fax: 06 1 322 6005 e-mail: arany@arany-epuletgepesz.sulinet.hu honlap: www.arany-epuletgepesz.sulinet.hu

Részletesebben

7 4. Az iskola közösségei - a nevelők közösségei - a szülők közösségei - a tanulók közösségei 5. Az intézmény működési rendje

7 4. Az iskola közösségei - a nevelők közösségei - a szülők közösségei - a tanulók közösségei 5. Az intézmény működési rendje TARTALOMJEGYZÉK Oldal 1. Az SZMSZ általános rendelkezései, hatálya 2 2. Az intézmény szervezeti felépítése, működési rendszere, a szervezeti 3 egységek megnevezése, engedélyezett létszáma, feladatai 3.

Részletesebben

Szervezeti és M ködési Szabályzata

Szervezeti és M ködési Szabályzata Battonyai József Attila M vel dési Központ és Alapfokú M vészeti Iskola Szervezeti és M ködési Szabályzata 2009 év..hó.napján Jóváhagyta:. Fenntartó PH. 1 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM 4. oldal I. A József

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata 1 A Solymári Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Solymár 2013. 2 Tartalom 1. Bevezetés... 5 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

A LADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Készítette: Kovácsné Vanderer Ágota Igazgató 2013.

A LADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Készítette: Kovácsné Vanderer Ágota Igazgató 2013. A LADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Kovácsné Vanderer Ágota Igazgató 2013. 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Óvoda, Általános Iskola és Gyermekotthon PILIS Szervezeti és Működési Szabályzat Készült: 2009. február 16. 1 TARTALOM I. Általános rendelkezései... 8 1. Bevezetés... 9 1.1. Az SZMSZ célja, tartalma...

Részletesebben

Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium Szervezeti és működési szabályzat

Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium Szervezeti és működési szabályzat Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium Szervezeti és működési szabályzat Intézmény székhelye, címe: Kaposvár, Bajcsy Zs.u.17. Telefon: 82-512-128 Fax.: 82-410-312 e-mail: iskola@tancsics.hu webcím: www.tancsics.hu

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat Apáczai Csere János Általános Iskola 2013.

Szervezeti és Működési Szabályzat Apáczai Csere János Általános Iskola 2013. Szervezeti és Működési Szabályzat Apáczai Csere János Általános Iskola 2013. 1 Apáczai Csere János Általános Iskola OM:036702 Intézménykód: 168003 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2 Bevezető TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

2011. szeptember 29. 1

2011. szeptember 29. 1 2011. szeptember 29. 1 I. Bevezetés A működési szabályzat a közoktatásról szóló l993. évi LXXIX. törvény 40. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Dobos C. József Vendéglátóipari Szakképző Iskola

Részletesebben

Honlap: altisk-tokod.sulinet.hu e-mail cím: hegyeskoiskola@gmail.com

Honlap: altisk-tokod.sulinet.hu e-mail cím: hegyeskoiskola@gmail.com HEGYESKŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA (2531 TOKOD, BÉKE U. 26.) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA O M a z o n o s í t ó : 2 0 1 6 0 3 Jóváhagyta: Kornokovics Attiláné igazgató Hatálybalépés: 2013. szeptember 1. Honlap:

Részletesebben

AZ EMŐDI II.RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EMŐD 2013.

AZ EMŐDI II.RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EMŐD 2013. 1 AZ EMŐDI II.RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EMŐD 2013. 2 Tartalomjegyzék A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK...

Részletesebben

A Gógánfai Fekete István Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. március 31.

A Gógánfai Fekete István Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. március 31. 1 A Gógánfai Fekete István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. március 31. 2 TARTALOMJEGYZÉK A szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései, a szervezeti és működési

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola Szécsény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. május 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ)

Részletesebben

Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola. Szervezeti és működési szabályzat

Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola. Szervezeti és működési szabályzat Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola Szervezeti és működési szabályzat 2009 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 2 2. A MŰKÖDÉS JOGI KERETEI... 2 3. AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Maci Alapítványi Óvoda, Fejlesztő Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Szervezeti és Működési Szabályzat Érvényes 2013. szeptember 1-től Összeállította: Dobó Katalin igazgató Tartalomjegyzék Általános

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ)

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ) Suli Harmónia Általános Iskola és Óvoda 8767 Felsőrajk, Szabadság u. 46. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ) Suli Harmónia 2007 Gyermekeket Segítő Alapítvány 2013. március 31. 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

József Attila Középiskolai Kollégium 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata

József Attila Középiskolai Kollégium 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata 2014 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés 1. Az SZMSZ célja, tartalma.4 2. Jogszabályi háttér..4 3. Az SZMSZ hatálya 5 II. Intézményi Alapadatok.5

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskola a 2013 Tartalom 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 4 1.2. Az SZMSZ célja és

Részletesebben

Petőfi Sándor Általános Iskola. Komárom. Szervezeti és Működési Szabályzat

Petőfi Sándor Általános Iskola. Komárom. Szervezeti és Működési Szabályzat Komárom Jóváhagyta: Komárom, 2013. Szabó Tamásné igazgató 1. TARTALOMJEGYZÉK 1. TARTALOMJEGYZÉK... 1 2. Általános rendelkezések... 5 2.1. A szervezeti működési szabályzat célja, tartalma, jogszabályi alapja...

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Vásárosdombói Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 2014. 1 Vásárosdombói Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 7362 Vásárosdombó, Szabadság tér 16. Intézményvezető:

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 1135 BUDAPEST CSATA U. 20. Szervezeti és működési szabályzat Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013. 10. 1 1. A Szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései, hatálya 1.

Részletesebben

8.3 A szülői munkaközösség... 39 8.4 Az iskolaszék... 39 8.5 Az intézményi tanács... 39 8.6 A diákönkormányzat... 39 8.7 Az osztályközösségek...

8.3 A szülői munkaközösség... 39 8.4 Az iskolaszék... 39 8.5 Az intézményi tanács... 39 8.6 A diákönkormányzat... 39 8.7 Az osztályközösségek... S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T D I Ó S G Y Ő R I G I M N Á Z I U M OM azonosító: 029 262 S z é k h e l y : 3534 Miskolc, Kiss tábornok u. 42. Fenntartó neve: Klebelsberg Intézményfenntartó

Részletesebben

Gundel Károly Vendéglátóipari és. Idegenforgalmi Szakképző Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata

Gundel Károly Vendéglátóipari és. Idegenforgalmi Szakképző Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata A Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2010 1/83 I. Bevezetés...4 1. A SZMSZ célja, tartalma... 4 2. Jogszabályi háttér... 4 3. A SZMSZ hatálya...

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat SIÓFOK VÁROS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE Szervezeti és Működési Szabályzat Összeállította: Jogszabályi, szakmai megfelelőséget vizsgálta, jóváhagyta: Kálócziné Juhász Ilona Simkó Dorottya Kolumbán Ilona Somogyi

Részletesebben

A KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2 Tartalom I. BEVEZETÉS... 5 II. INTÉZMÉNYI ALAPADATOK... 5 1. Az intézmény tevékenységei az érvényes hatályban lévő Alapító Okirat

Részletesebben

VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata

VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 2013 TARTALOMJEGYÉK 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 6 1.1. AZ ISKOLA FELADATA... 6 1.2. AZ SZMSZ ELKÉSZÍTÉSÉRE VONATKOZÓ

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5

TARTALOMJEGYZÉK II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 Gregor József Általános Iskola 1172 Budapest, Hısök tere 19-20. OM azonosító: 035107 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. Szervezeti és mőködési szabályzat 2/43 TARTALOMJEGYZÉK Tartalom I.1. A SZERVEZETI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. 2 Forray Máté Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény OM azonosító: 201538 A szabályzat érvényes: visszavonásig 3 TARTALOM 1. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

A Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata. A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata

A Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata. A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata 2005 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések....1 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...1 2.1. Az SZMSZ...1 2.2.

Részletesebben

Széchenyi István Gyakorló Kereskedelemi Szakközépiskola 1088 Budapest, Vas utca 9-11.

Széchenyi István Gyakorló Kereskedelemi Szakközépiskola 1088 Budapest, Vas utca 9-11. I. BEVEZETÉS A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 40. (2)bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Széchenyi István Gyakorló Kereskedelemi Szakközépiskola 1088 Budapest, Vas utca 9-11. belső

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA 2013 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 4 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja,

Részletesebben

Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskola 034183

Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskola 034183 Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskola 034183 Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. március SZMSZ 73/1 I Tartalomjegyzék I Tartalomjegyzék... 2 II Általános rendelkezések... 4 II.1 A Szervezeti

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TERÉZVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA és MAGYAR-ANGOL, MAGYAR- NÉMET KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA, PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 1065 Budapest Pethő Sándor utca 4. OM-azonosító: 035264 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI (FŰTŐHÁZ UTCAI ÓVODA ÉS SZÉP UTCAI ÓVODA) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI (FŰTŐHÁZ UTCAI ÓVODA ÉS SZÉP UTCAI ÓVODA) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI (FŰTŐHÁZ UTCAI ÓVODA ÉS SZÉP UTCAI ÓVODA) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM. Azonosító: 037698 Készítette: Huszti Lászlóné óvodavezető 2013. 09.02. 2 Az intézmény

Részletesebben

Intézmény neve: Napközi Otthonos Óvoda. Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat. Intézmény címe: Rétság, Mikszáth u 6

Intézmény neve: Napközi Otthonos Óvoda. Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat. Intézmény címe: Rétság, Mikszáth u 6 Intézmény neve: Napközi Otthonos Óvoda Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat Intézmény címe: Rétság, Mikszáth u 6 Intézmény OM-azonosítója: 032044 Intézmény fenntartója: Rétság Város Önkormányzata

Részletesebben

S Z A B Á L Y Z A T A

S Z A B Á L Y Z A T A OM azonosító: 032015 S Z E R V E Z E T I É S MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T A 2013. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, hatálya... 3 1.2. Az

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ikt.sz.: 333/2015 Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum Öveges József Szakközépiskolája és Szakiskolája 1117 Budapest, Fehérvári út 10. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT I. BEVEZETÉS A nemzeti köznevelésről

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat 2015/2016

Szervezeti és Működési Szabályzat 2015/2016 Szervezeti é s M űködési Szabályzat Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium (036379) Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium Székhelye: 7200 Dombóvár, Bajcsy-Zs. utca 2. Iktatószám:.. Ügyintéző: Dr. Szenyéri Zoltán

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, HATÁLYA 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja

Részletesebben

A TATABÁNYAI INTEGRÁLT SZAKISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TATABÁNYAI INTEGRÁLT SZAKISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TATABÁNYAI INTEGRÁLT SZAKISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Pallos János igazgató Tatabánya, 2013.augusztus 27. A Szervezeti és Működési Szabályzatot az összintézményi

Részletesebben

Nagyasszonyunk Köznevelési Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata

Nagyasszonyunk Köznevelési Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata Nagyasszonyunk Köznevelési Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata 0 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 3 1.2 A szervezeti

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA Elfogadva: 133/2009.(VI. 18.)KT. határozattal Székelyné Drahos Mária óvodavezetı A Szervezeti és Mőködési Szabályzat (

Részletesebben

TESZ VESZ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

TESZ VESZ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TESZ VESZ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KÉSZÍTETTE: SZABÓ ENDERÉNÉ ÓVODAVEZETŐ 2005. 2 Tartalom I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 5. oldal II. AZ ALAPÍTÓ OKIRATBAN FOGLALTAK RÉSZLETEZÉSE II/1. Az alapító szerv

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat Intézmény neve: V. István Katolikus Szakközépiskola és Gimnázium, Árpád-házi Szent Margit Általános Iskola Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat Intézmény székhelye, címe: 3980 Sátoraljaújhely,

Részletesebben

A TATÁRSZENTGYÖRGYI HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS KONYHA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TATÁRSZENTGYÖRGYI HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS KONYHA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TATÁRSZENTGYÖRGYI HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS KONYHA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2 Tartalomjegyzék I.ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogi

Részletesebben

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.03.19. Módosítás: ÉRD, 2014. november 12., 2015.február 25., 2015. december 8. Összeállította és jóváhagyásra benyújtja:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT . SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Dunaharaszti Mese Óvoda OM: 032976 2330 Dunaharaszti, Temető u. 26. 06-24/531-760 mese@dunaharaszti.hu Intézmény OM - azonosítója: Készítette: Tóthné Szatmári Ágnes..

Részletesebben

Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata

Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata Cím: 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. Telephely: 1061 Budapest, Weiner Leó u. 6. 2010.

Részletesebben

Lágymányosi Bárdos Lajos Kéttanyelvű Általános Iskola és Gimnázium. Szervezeti és működési szabályzat

Lágymányosi Bárdos Lajos Kéttanyelvű Általános Iskola és Gimnázium. Szervezeti és működési szabályzat Lágymányosi Bárdos Lajos Kéttanyelvű Általános Iskola és Gimnázium Szervezeti és működési szabályzat 2013 1 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapjai

Részletesebben

A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TERVEZET

A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TERVEZET Rumi Rajki István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 1 A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TERVEZET Rumi Rajki István Általános Iskola Szervezeti és

Részletesebben

Széchenyi István Általános Iskola és

Széchenyi István Általános Iskola és Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja A szervezeti

Részletesebben

1. Általános rendelkezések Az SZMSZ jogszabályi alapja A Szervezeti és Működési Szabályzat célja:

1. Általános rendelkezések Az SZMSZ jogszabályi alapja A Szervezeti és Működési Szabályzat célja: 1 1. Általános rendelkezések Az SZMSZ jogszabályi alapja A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról (Kt.) 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Debreceni Gönczy Pál Általános Iskola 4225 Debrecen, Gönczy Pál u. 1-3. Ikt.sz.: I/8-605/2015. Ügyintéző: Fodorné Magyar Ágnes Debrecen, 2015. november 16. Agárdiné Burger

Részletesebben

Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata

Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata Cím: 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. Telephely: 1061 Budapest, Weiner Leó u. 6. 2009.

Részletesebben

Méhecske Óvoda. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Méhecske Óvoda. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Méhecske Óvoda 1091 Budapest, Ifjúmunkás utca 30. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A nevelőtestület közreműködésével készítette: Némethné Faragó Ibolya óvodavezető Budapest 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Napfény Óvoda Szervezeti és Működési

Részletesebben

A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 5 1.1. A szervezeti és működési

Részletesebben

Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015 1 Tartalom Bevezető...7 Általános rendelkezések...7 I. Fejezet...7 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

Holdfény Utcai Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat

Holdfény Utcai Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat Székhely: 2040 Budaörs, Holdfény u.31. OM azonosító: 201162 Szervezeti és Működési Szabályzat Hatályos: Határozatlan időre Készítette: Maksainé Gecse Erika óvodavezető Hatálybalépés időpontja: Kelt: 2008.

Részletesebben

A Muronyi Önkormányzati Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata

A Muronyi Önkormányzati Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata A Muronyi Önkormányzati Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Az intézmény jogszerű működésének biztosítása, a zavartalan működés garantálása, a gyermeki jogok érvényesülése, a szülők, a gyermekek

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BERECZKI MÁTÉ ÉLELMISZERIPARI ÉS MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS SPORTISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Baja, 2013 1 Tartalom 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT... 4 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató

... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató OM: 200183 A Telegdi Kata Szakiskola és Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató A nevelőtestület a 2013. augusztus 24-én megtartott nevelőtestületi

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Előterjeszti: Vinczéné Szunyogh Judit

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje Szervezeti és Működési Szabályzat OM azonosító: 027488 Készítette: Katus Györgyné Kalocsa, 2014. augusztus 04. TARTALOM Tartalomjegyzék BEVEZETŐ...3 1.Az SZMSZ hatálya,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Debreceni SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskolája és Szakiskolája 4027 Debrecen, Vénkert u.2. (52) 413113, (52) 413255, fax: (52) 413113 Email: kereskedelmi.debrecen@gmail.com,suli430@keridebr.sulinet.hu,

Részletesebben

EUROKT-AKADÉMIA. SzakképzőIskola

EUROKT-AKADÉMIA. SzakképzőIskola Az EUROKT-AKADÉMIA SzakképzőIskola 2500 Esztergom, Kis-Duna sétány 11. Tel.: 33/414-866; fax: 33/401-674 e-mail: eurokt@eurokt-akademia.hu web: http://www.eurokt-akademia.hu A működés helyi rendjét meghatározó

Részletesebben

A Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola - Alapfokú Művészeti Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola - Alapfokú Művészeti Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola - Alapfokú Művészeti Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Elfogadta: Véleményezte: Tóth József, intézményvezető az intézmény

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TELEKI BLANKA KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1095 Budapest, Mester u.23 Telefon/Fax: 215-9254 Levelezési cím: 1450 Budapest, Pf.: 178 E-mail: titkarsag@teleki-bp.sulinet.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat módosítással egységes szerkezetben

Szervezeti és Működési Szabályzat módosítással egységes szerkezetben 1108 B u d a p e s t Újhegyi sétány 5-7. Ügyiratszám: 467-I/2013 Szervezeti és Működési Szabályzat módosítással egységes szerkezetben 2013. szeptember 30. Baloghné Stadler Irén óvodavezető Budapest, 2

Részletesebben

CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA

CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA 201 901 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JOGI HÁTTERE 1.1 Hatályba lépése 1.2 Az SZMSZ kiterjedése 2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT í K Ő B Á N Y A I C S O D A P Ó K Ó V O D A 1104 Budapest, Mádi utca 127. Tel/fax: (06-1) 260-33-62 Tel: (06-1) 431-9936 Internet: www. csodapokovoda.kobanya.hu email: csodapok. ovoda@ gmail.com Iktatószám:

Részletesebben

Dunavecsei Református Kollégium Bella István Általános Iskola, Szakközépiskola és Szakgimnázium

Dunavecsei Református Kollégium Bella István Általános Iskola, Szakközépiskola és Szakgimnázium Dunavecsei Református Kollégium Bella István Általános Iskola, Szakközépiskola és Szakgimnázium SZE RVE ZETI ÉS M ŰKÖD ÉSI SZABÁL YZATA 2016. TARTALOMJEGYZÉK Preambulum... 1 Általános rendelkezések...

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. Tartalomjegyzék

Szervezeti és Működési Szabályzat. Tartalomjegyzék SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Nagybajomi Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, 2013 - 2 - Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések...4 1.1. A szervezeti

Részletesebben

Módosított Szervezeti és Működési Szabályzat 2013.

Módosított Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. Új Budai Alma Mater Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda Módosított Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető rendelkezések... 6 1. Az SZMSZ célja, tartalma...

Részletesebben

Intézmény neve: Szabályzat típusa: Intézmény székhelye, címe: 2083 Solymár, Templom tér 26. Pf.: 2. Intézmény OM-azonosítója: 032454.

Intézmény neve: Szabályzat típusa: Intézmény székhelye, címe: 2083 Solymár, Templom tér 26. Pf.: 2. Intézmény OM-azonosítója: 032454. Intézmény neve: Szabályzat típusa: Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi Általános és Művészeti Alapiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Szervezeti és működési szabályzat minta Intézmény székhelye, címe:

Részletesebben

Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola

Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola KIK OROSHÁZI TANKERÜLET Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola OROSHÁZA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA... sz. példány Név Beosztás Aláírás Készítette: Liszt F. AMI Fenntartó: KIK Orosházi Tankerület

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Miskolci Petőfi Sándor Középiskolai Fiúkollégiuma OM azonosító: 039237 Székhelye: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky E. u. 33. Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. SZEKSZÁRDI I. BÉLA GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezések 0 A Szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011 A BOCSKAI ISTVÁN GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ÉS SZAKMAI SZOLGÁLTATÓ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011 Szerencs, 2011. augusztus 18. Dr. Gál András igazgató MELLÉKLET

Részletesebben

BALATONSZABADI KINCSKERESŐ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

BALATONSZABADI KINCSKERESŐ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT Balatonszabadi Kincskereső Általános Művelődési Központ Szervezeti és Működési Szabályzata BALATONSZABADI KINCSKERESŐ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. Balatonszabadi

Részletesebben

Rázsó Imre. Szakközépiskola és Szakiskola

Rázsó Imre. Szakközépiskola és Szakiskola Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT A nevelőtestület elfogadta: 2012.12.14-i értekezletén. Jóváhagyta: 2012.12.15. Egyed Gyula igazgató SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére 12. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére Tárgy: A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde Szervezeti és Mőködési Szabályzatának, valamint

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KONSTANTIN ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 5000. Szolnok, Nagy Imre krt. 20. Szerkesztés:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Landorhegyi Integrált Óvoda Zalaegerszeg,Űrhajós u. 2. IV. 90-53/2010. számon iktatva SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2010. 1 Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI...3 1. A SZERVEZETI ÉS

Részletesebben

Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat

Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 2014 Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola SZOLNOKI KŐRÖSI CSOMA

Részletesebben

Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata

Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Összeállította: Fejér Zsolt ig.h. Készítette: Fejér Zsolt ig.h. Tóth Jánosné gazd.vez. Lenkey Csaba igazgató beterjesztése alapján,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ADY ENDRE NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BERHIDA 2013. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 4 1.1 A szervezeti és

Részletesebben

Leopold Mozart Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Szervezeti és Működési Szabályzata. Lezárva: 2009. szeptember 1-jén

Leopold Mozart Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Szervezeti és Működési Szabályzata. Lezárva: 2009. szeptember 1-jén A Leopold Mozart Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata Lezárva: 2009. szeptember 1-jén A Leopold Mozart Zeneiskola a 11/1994. MKM r. 51. (6) bek. értelmében

Részletesebben

4220 Hajdúböszörmény, Enyingi T. B. u. 5/a. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. SZEPTEMBER 9.

4220 Hajdúböszörmény, Enyingi T. B. u. 5/a. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. SZEPTEMBER 9. VERESS FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA 4220 Hajdúböszörmény, Enyingi T. B. u. 5/a. OM azonosító: 031 243 Intézmény fenntartója: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Intézmény vezetője: Rózsáné Ócsai Edit megbízott

Részletesebben

S Z E R V E Z E T I ÉS

S Z E R V E Z E T I ÉS 2377 Örkény HUSZKA HERMINA Telefon/fax: +36/29 311 024 Bartók Béla utca 53. ÁLTALÁNOS ISKOLA E_mail: huszkahermina@gmail.com OM azonosító: 032485 Honlap:www.huszkaiskola.hu S Z E R V E Z E T I ÉS M Ű K

Részletesebben

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21.

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 1 Általános rendelkezések 1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A közoktatási intézmény működésére,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Balatonszemesi Reich Károly Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Balatonszemes, 2013. március Boór Miklós igazgató 1 Szervezeti és

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata A Kittenberger Kálmán Általános és Művészeti Iskola a Készült: 2011. augusztus 25. Tartalomjegyzék Függelék... 4 Mellékletek jegyzéke:... 4 1. A célja, jogszabályi alapja... 5 1.1. A célja... 5 1.2. A

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zalavári Óvoda

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zalavári Óvoda SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zalavári Óvoda 2013. Tartalom Általános rendelkezések 3 A célja 3 A jogszabályi alapjai 3 A A hatálya 3 1 Az intézmény általános jellemzői 4 1.1 Az óvoda legfontosabb

Részletesebben

I. BEVEZETÉS... 2 II. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS... 4 III. AZ ISKOLA MUNKATÁRSAI... 5 IV. A VEZETŐK KÖZTI KAPCSOLATTARTÁS, SZAKMAI TESTÜLETEK...

I. BEVEZETÉS... 2 II. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS... 4 III. AZ ISKOLA MUNKATÁRSAI... 5 IV. A VEZETŐK KÖZTI KAPCSOLATTARTÁS, SZAKMAI TESTÜLETEK... Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 2 II. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS... 4 III. AZ ISKOLA MUNKATÁRSAI... 5 IV. A VEZETŐK KÖZTI KAPCSOLATTARTÁS, SZAKMAI TESTÜLETEK... 10 V AZ INTÉZMÉNYI KÖZÖSSÉGEK... 11 VI. A PEDAGÓGIAI

Részletesebben

Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75.

Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75. Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75. OM: 200650 MADÁCH MUSICAL TÁNC-ÉS ZENEMŰVÉSZETI ISKOLA Alapfokú Művészetoktatási

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. Napsugár Óvoda 1112 Budapest Menyecske utca 2.

Szervezeti és Működési Szabályzat. Napsugár Óvoda 1112 Budapest Menyecske utca 2. Szervezeti és Működési Szabályzat Napsugár Óvoda 1112 Budapest Menyecske utca 2. Az intézmény OM azonosítója: 034456 Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: 2013/5. (III.25.) Adamovszky Anita név Intézményvezetői

Részletesebben

A TÖRÖK FLÓRIS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TÖRÖK FLÓRIS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TÖRÖK FLÓRIS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 Az SZMSZ alapjául szolgáló jogszabályok 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 1992.

Részletesebben