SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT"

Átírás

1 II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola Szécsény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT május

2 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) CÉLJA, JOGI ALAPJA, HATÁLYA INTÉZMÉNYI ADATOK ÉS FELADATOK AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSI RENDJE A PEDAGÓGIAI MUNKA BELSŐ ELLENŐRZÉS RENDJE BELÉPÉS ÉS BENNTARTÓZKODÁS RENDJE AZOK RÉSZÉRE, AKIK NEM ÁLLNAK JOGVISZONYBAN A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNNYEL AZ INTÉZMÉNYEGYSÉGGEL VALÓ KAPCSOLATTARTÁS RENDJE A VEZETŐK ÉS A SZERVEZETI EGYSÉGEK (TELEPHELYEK) KÖZÖTTI KAPCSOLATTARTÁS RENDJE, FORMÁI, FELADATMEGOSZTÁS AZ INTÉZMÉNYVEZETŐ VAGY INTÉZMÉNYVEZETŐ-HELYETTESEK AKADÁLYOZTATÁSA ESETÉN A HELYETTESÍTÉS RENDJE A VEZETŐK ÉS A SZÜLŐI SZERVEZET KÖZÖTTI KAPCSOLATTARTÁS FORMÁI A NEVELŐTESTÜLET FELADATKÖRÉBE TARTOZÓ ÜGYEK ÁTRUHÁZÁSÁRA, TOVÁBBÁ A FELADATOK ELLÁTÁSÁVAL MEGBÍZOTT BESZÁMOLÁSÁRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK A KÜLSŐ KAPCSOLATOK RENDSZERE, FORMÁJA ÉS MÓDJA AZ ÜNNEPÉLYEK, MEGEMLÉKEZÉSEK RENDJE, A HAGYOMÁNYOK ÁPOLÁSA A RENDSZERES EGÉSZSÉGÜGYI FELÜGYELET ÉS ELLÁTÁS RENDJE AZ INTÉZMÉNYI VÉDŐ, ÓVÓ ELŐÍRÁSOK RENDKÍVÜLI ESEMÉNY, BOMBARIADÓ, KATASZTRÓFA, TŰZ, STB. ESETÉN SZÜKSÉGES TEENDŐK VÉLEMÉNYEZÉSI, EGYETÉRTÉSI JOGOK EGYÉB, AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ KÉRDÉSEK A TANÓRÁN KÍVÜLI FOGLALKOZÁSOK SZERVEZETI FORMÁI A FELNŐTTOKTATÁS FORMÁI A DIÁKÖNKORMÁNYZATI SZERV, A DIÁKKÉPVISELŐ, VALAMINT AZ ISKOLAI VEZETŐK KÖZÖTTI KAPCSOLATTARTÁS FORMÁJA ÉS RENDJE A MINDENNAPI TESTEDZÉS FORMÁI ÉS AZ ISKOLAI SPORTKÖR, VALAMINT AZ ISKOLA VEZETÉSE KÖZÖTTI KAPCSOLATTARTÁS FORMÁI ÉS RENDJE AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSE TÁJÉKOZTATÁS KÉRÉSE AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS MEGSZERVEZÉSÉNEK, A TANKÖNYVRENDELÉS ELKÉSZÍTÉSÉNEK HELYI RENDJE AZ INTÉZMÉNYBEN FOLYÓ REKLÁMTEVÉKENYSÉG SZABÁLYAI POLITIKAI RENDEZVÉNYEK SZABÁLYOZÁSA ALÁÍRÁS ÉS PECSÉTHASZNÁLATI JOGKÖR ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK NYILATKOZATOK... 36

3 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja, hatálya A(z) SZMSZ célja: Biztosítsa: az intézmény zavartalan működését, a nevelő - oktató munka nyugodt feltételeihez szükséges körülményeket, a gyermekek és tanulók védelmét, az intézményi vagyon megóvását, az intézmény vezetőjének, illetve felelősének az intézmény működéséért, a tanulók biztonságáért, az intézmény vagyonállagának megóvásáért felelős személy tájékozottságát. Az SZMSZ az intézmény pedagógiai programjában rögzített cél és feladatrendszer racionális és hatékony megvalósítását szabályozza. 1.2 A(z) SZMSZ törvényi háttere: A(z) SZMSZ a módosított kt. 40. (1) bekezdése és az egyéb hatályos jogszabályok alapján készült. A működést meghatározó jogszabályok: o o évi LXXIX. törvény a közoktatásról évi LXXVI. törvény a szakképzésről o évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról o 11/1994.MKM rendelet 1.3 A(z) SZMSZ tartalma: A(z) SZMSZ olyan helyi dokumentum, amely meghatározza az intézmény szervezeti felépítését, működésének rendjét, belső és külső kapcsolatokra vonatkozó megállapításokat, s mindazon rendelkezéseket, melyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe. 1.4 Hatálya: o A szabályzatot az intézményvezető előterjesztése alapján a nevelőtestület március 31. fogadta el, az Szülői Szervezet és a diákönkormányzat egyetértési jogának gyakorlása mellett. Módosítva: május 9-én, 126/2011.(IV.21.) számú módosító határozattal egybeszerkesztve. o A(z) SZMSZ és a mellékletként csatolt egyéb belső szabályzatok betartása kötelező érvényű az intézmény minden közalkalmazottjára és a szerződéses jogviszonyban állókra is. o Ezen szabályzat a fenntartó jóváhagyásával lép hatályba és határozatlan időre szól. A 2006-ban elfogadott SZMSZ hatályát veszti.

4 4 2. Intézményi adatok és feladatok Az intézmény alapítása, megnevezése, adatai Az intézmény neve: II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola Székhelye: 3170 Szécsény, Rákóczi út 90. Fenntartója: Szécsény-Nagylóc-Nógrádszakál Közoktatási Intézményfenntartói Társulás Alapító okirat kelte: július 1. Alapító okirat határozatának száma: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete 112/2007.(VI..14.) számú, Nagylóc Község Önkormányzata a 49/2007.(V.21.) számú, Nógrádszakál Község Önkormányzata a 22/2007.(V.22.) számú határozata Alapító okirat módosítása: Az alapító okirat módosítását (így az egységes szerkezetű alapító okiratot) Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete 55/2009.(V.26.) számú határozatával, Nagylóc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 61/2009.(VI.03.), Nógrádszakál Község Önkormányzata Képviselő-testülete 31/2009.(VII.20.) számú határozatával fogadta el. Az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat július 1-jétől hatályos. Módosító határozatok: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 106/2009.(VIII.18.), 66/2010.(V.25.), 107/2010.(VIII.31.), 37/2011.(II.08.), 55/2011.(II.22.) és 126/2011.(IV.21.) számú határozata. Egységes szerkezetbe foglalt szöveg május 1. napjától hatályos. Az intézmény OM azonosítója: Az intézmény felügyeleti szerve: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete, 3170 Szécsény, Rákóczi út 84. Az intézmény intézményegységei: - Szécsényi Óvoda és Bölcsőde 3170 Szécsény, Magyar utca Szécsény 8 évfolyamos általános iskola, 5-13 gimnázium és szakközépiskola 3170 Szécsény, Rákóczi út Szécsény, Magyar utca 15. Az intézmény telephelyei: - Nagylóc, 1-4. évfolyamokon Tagiskola és Óvoda 3175 Nagylóc, Rákóczi út Nagylóc, Rákóczi út Nógrádszakál 1-4. évfolyamokon Tagiskola és Óvoda 3187 Nógrádszakál, Palóc út Nógrádszakál, Dózsa György út 13. Az intézmény számlaszámai: Elszámolási számla: Szakképzési elkülönített számla: Egyéb elkülönített számla: Az intézmény törzsszáma:

5 5 Az intézmény adóazonosító száma: Az intézmény statisztikai számjele: Az intézmény TB: Az intézmény típusa: többcélú, közös igazgatású közoktatási intézmény (összetett iskolatípusú) Az intézmény jogállása: jogi személy: önállóan gazdálkodó, költségvetési előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkező önkormányzati maradványérdekeltségű költségvetési szerv, önálló bérgazdálkodási jogkörrel. Az intézmény engedélyezett létszáma: A mindenkor hatályos önkormányzati költségvetési rendeletben engedélyezett létszám. Feladata: az alaptevékenység ellátása, illetve annak segítése az Alapító Okiratban megjelölt alapfeladatok és kiegészítő tevékenységeknek megfelelően. Az intézmény alapító okiratban meghatározott feladatai Alaptevékenysége Bölcsődei ellátást 18 hónapos kortól 3 éves korig egészséges gyermekek részére biztosítja. Óvodai ellátás, óvodai integrált nevelés, az alábbi fogyatékossági körben történik: Tanulásban akadályozott, megismerés és viselkedés fejlődésének rendellenessége (figyelem, magatartás, részképesség zavar, enyhe mozgáskorlátozottság). Beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethető tartós és súlyos rendellenessége, illetve a megismerő funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethető tartós, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése. Etnikai kisebbségi óvodai nevelési feladatok elvégzése. Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek integrált óvodai nevelése. Az általános iskolában alapfokú nevelés-oktatás folyik, a tanuló felkészül a középiskolai, illetve szakiskolai továbbtanulásra, a társadalomba való beilleszkedésre. Kínálatában életmódéletvitel, testnevelés, matematika-informatika-kommunikáció oktatása szerepel. Integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók ellátása; Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók fejlesztése az integrációs- és képességkibontakoztató program alapján. A középiskolában középfokú nevelés, oktatás folyik, a tanuló felkészül a felsőfokú tanulmányokra, illetve középiskolai végzettséghez kapcsolódó szakmatanulásra. Kínálatában szerepel az angol és német nyelv és az informatika, valamint a második idegen nyelv emelt szintű oktatása, és a szakmai alapozó oktatás (informatika és ügyvitel). Az intézmény alapvető szakfeladatai január 1-jétől: Alapvető szakágazat: Alapfokú oktatás (alapfokú művészetoktatás kivételével)

6 6 TEAOR Megnevezés Szakfeladat száma Óvodai intézményi étkezés Iskolai intézményi étkezés Munkahelyi étkeztetés Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Tornaterem, tantermek bérbeadása Óvodai nevelés, ellátás Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4.évfolyam) Logopédiai ellátás, gyógytestnevelési feladatok, különleges gondozás keretében nyújtott gyógyped.ellátás, képességkibontakoztató felkészítés, integrációs felkészítés, Konduktív pedagógiai feladatok Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8.évfolyam) Logopédiai ellátás, gyógytestnevelési feladatok, különleges gondozás keretében nyújtott gyógyped.ellátás, képességkibontakoztató felkészítés, integrációs felkészítés, Konduktív pedagógiai feladatok Különleges helyzetben lévő gyermekek, tanulók neveléseoktatása: Integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítésben résztvevő nappali tanulók oktatása Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyam) Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű gimnázium oktatása (9-12/13. évfolyam) Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai oktatása (9-12/13. évfolyam) Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon Szakközépiskolai osztályban a középiskolai évfolyamon a nevelés és az oktatás a 9. évfolyamon kezdődik és a 12. évfolyamon fejeződik be (informatikai, ügyviteli szakmacsoport. Szakmai, elméleti és gyakorlati képzés iskolai szaktanteremben Üzemi szaktanteremben és műhelyben Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felnőttoktatás

7 7 Dolgozók gimnáziumának működtetése levelező, esti tagozaton Sport, szabadidős képzés Diáksport Általános iskolai napközi otthoni nevelés Napközi otthoni, iskolaotthonos és tanulószobai foglalkozás (szorgalmi időben) Általános iskolai tanulószobai nevelés Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás Iskolarendszeren kívüli költségtérítéses tanfolyam, továbbképzés szervezése M.n.s egyéb felnőttoktatás M.n.s. egyéb felnőttoktatás Iskolarendszeren kívüli szakképzés (TEÁOR szám: 85.59) Informatikai alkalmazásfejlesztő (OKJ ) Internetes alkalmazásfejlesztő (OKJ ) Fejlesztő felkészítés Továbbtanulásra való felkészítés, korrepetálás Tehetséggondozás, felzárkóztatás Bölcsődei ellátás Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása Egyéb közfoglalkoztatás Könyvtári szolgáltatások Iskolai könyvtári szolgáltatás Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése M.n.s.egyéb közösségi, társadalmi tevékenység Szakkörök működtetése Tanulmányi kirándulások és szabadidős tevékenységek szervezése Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat. Az intézmény rendelkezésére álló helyiségeket a hatályos jogszabályok szerint bérletbe adhatja. A bérletbe adásra akkor van lehetősége, ha az nem akadályozza az intézményben folyó szakmai munkát.

8 8 3. Az intézmény szervezeti felépítése IGAZGATÓ IGAZGATÓ TANÁCS 1. INT.EGYS.VEZ. /ÓVODA, BÖLCSŐDE/ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2. INTÉZMÉNYEGYSÉG GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA GAZDASÁGVEZ. INT.EGYS.VEZ. HELY. SZERVEZÉSI IGH. NEVELÉSI IGH. SZERVEZÉSI IGH. ÁLTALÁNOS IGH. NAGYLÓCI KOORDINÁTOR NÓGRÁDSZAKÁLI KOORDINÁTOR NAGYLÓCI KOORDINÁTOR NÓGRÁDSZAKÁLI KOORDINÁTOR o Az intézmény két intézményegységből áll: Óvodai/ bölcsőde és óvoda/ és iskolai /általános és középiskola/. Az intézményegység vezetőt, az igazgatóhelyetteseket és a telephelyi koordinátorokat a nevelőtestület véleményének kikérése után az igazgató bízza meg. (Az első két esetben pályázat útján történik a vezető helyettesi munkakör betöltése.) Az intézményegység vezető, az igazgatóhelyettesek, telephelyi koordinátorok az intézményben határozatlan idejű kinevezéssel rendelkező közalkalmazottak. o Az óvodai intézményegység-vezető és az általános igazgatóhelyettes valamint az igazgatóhelyettesek és a telephelyi koordinátorok az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet a jogszabály vagy kollektív szereződés /közalkalmazotti szabályzat / nem utal más hatáskörbe döntést hozhatnak. Felelősek az intézményegység, telephelyek törvényes és szakszerű működéséért. Képviselhetik az intézményt. Feladatuk a nevelő-oktató munka szervezése, irányítása, ellenőrzése, a takarékos gazdálkodás segítése, közreműködés az iskolai és nemzeti ünnepek méltó megszervezésében.

9 9 4. Az intézmény működési rendje Az óvodai intézményegység működési rendjét a melléklet tartalmazza. 4.1 A tanulói felvétel rendje: Az intézményben történő felvételnél a közoktatási törvény rendelkezései az irányadóak. Az évfolyamokon az osztályok szervezését is a közoktatási törvény előírásai szerint végezzük. 4.2 Az iskola nyitva tartása, tanulók érkezése: Az iskola épületei szorgalmi időben hétfőtől péntekig reggel 6.30-tól, este óráig vannak nyitva. o A tanuló az órarend szerinti első órája előtt 15 perccel érkezzen az iskolába (általános iskola), a középiskolában első órája előtt 10 perccel. Becsengetéskor a tanteremben, vagy a szaktanterem előtt a helyén fegyelmezetten várja a tanárt. o Az általános iskolában az alsó tagozat a szünetek végén az udvaron sorakozik, és a pedagógus irányításával megy osztálytermébe. o Az osztályteremben az óra kezdetén a tanárt a tanulók felállással üdvözlik. o Egy-egy osztály (csoport) megbízott felelőse a hetes. A hetes feladatai: - tanítási óra előtt számba veszi a hiányzókat és jelenti az órát tartó tanárnak, - gondoskodik a tanterem szellőztetéséről és a tábla tisztaságáról, valamint a krétáról, - ha becsengetés után 5 perccel nem jelenik meg az órát tartó tanár, jelenti az igazgatóhelyetteseknek, - a gimnáziumban a tanítás megkezdésének legkorábbi időpontja 7 óra 15 perc. Ez az ún. 0. óra 40 perces. Az iskola csengetési rendje a következő: Gimnázium (Rákóczi út 90.) Általános Iskola (Magyar út 15.) 0. óra: óra: óra: óra: óra: óra: óra: óra: óra: óra: óra: óra: óra: óra: Az általános iskolában a délutáni foglalkozások óra és között kerülnek megrendezésre az alábbiak szerint: 1.foglalkozás: foglalkozás: foglalkozás:

10 10 Az intézményben a 2009/2010-es tanévtől bevezetésre került a tantárgytömbös oktatás, ebben az esetben a csengetési rend eltérhet, a hatályos jogszabályok figyelembe vételével az órát tartó pedagógus határozza meg. o A nagylóci és a nógrádszakáli telephelyen ig tart nyitva az intézmény. o Az iskola igazgatójával történt előzetes egyeztetés alapján az épületek ettől eltérő időpontban, illetve szombaton és vasárnap is nyitva tarthatóak. o A tanítási szünetekben (őszi, téli, tavaszi, nyári) az iskola nyitva tartása az épületekben kifüggesztett rend szerint történik. o Az iskolában tartózkodó tanulók felügyeletét az iskola reggel 7 15 órától a tanítás végéig, illetve a tanórán kívüli foglalkozások idejére tudja biztosítani, legkésőbb óráig. o Az iskolába a tanulóknak az első tanítási óra előtt 10 (Rákóczi úti épület) ill.15 (Magyar úti épület, nógrádszakáli, nagylóci épület) perccel kell megérkezniük.. o Az iskola helyiségeit a hivatalos nyitvatartási időn túl és a tanítási szünetekben külső igénylőknek külön megállapodás alapján át lehet engedni, ha ez az iskolai foglalkozásokat, rendezvényeket nem zavarja. o Az iskola helyiségeit, épületét az igazgatósági döntés alapján igénybe lehet venni. 4.3 A vezetők benntartózkodása o iskola igazgatójának vagy egy helyettesnek szorgalmi időben hétfőtől péntekig a nyitva tartás idején belül 7.15 óra és 16 óra között az iskolában kell tartózkodnia. 4.4 A közalkalmazottak munkarendje o Az intézmény zavartalan működése érdekében a közalkalmazottak munkarendjét az idevonatkozó jogszabályok alapján az igazgató állapítja meg. 4.5 A létesítmény használati rendje Az iskola minden tanulója és dolgozója felelős: o az iskola tulajdonának védelméért, rendeltetésszerű használatáért, állagának megőrzéséért, o az iskola rendjének, tisztaságának megőrzéséért, o az energiafelhasználással való takarékoskodásért, o a tűz- és munkavédelmi szabályok betartásáért, o Az iskola berendezéseit, felszereléseit, eszközeit elvinni csak az igazgató engedélyével, átvételi elismervény ellenében lehet. o Bérbeadás rendje:bérleti szerződés alapján az igazgató vagy az igazgatóhelyettesek engedélyével. 4.6 A pedagógusok munkarendje o A pedagógusok munkaideje heti 40 óra, melyet a tanórai, tanórán kívüli foglalkozások, illetve a pedagógiai munkával összefüggő egyéb feladatok ellátása töltenek ki. o A pedagógus napi munkarendje az órarend, a helyettesítési és az ügyeleti rend függvényében alakul, úgy, hogy az intézmény zavartalan működése biztosított legyen. A helyettesítés és az ügyelet összeállítását az igazgatóhelyettesek végzik. o A pedagógus köteles 15 perccel a munkakezdése előtt megjelenni. o Rendkívüli távolmaradását és annak okát az előző nap, de legalább az adott munkanapon 7.30-ig köteles jelenteni az intézmény vezetőjének vagy helyettesének.

11 11 o Egyéb esetben a pedagógus az igazgatótól kérhet engedélyt legalább 2 nappal előbb a távolmaradásra. o Mindennemű hiányzást, óracserét a vezető/vezető helyettes tudtára kell hozni. 4.7 Az iskola nem pedagógus közalkalmazottainak munkarendje: o A nem pedagógus közalkalmazottak munkarendjét a vonatkozó jogszabályok alapján, az igazgató állapítja meg az intézmény zavartalan működésének biztosítását szem előtt tartva. A további szabályozást a kollektív szerződés tartalmazza. 4.8 A tanulók munkarendje o Az iskola Házirendje tartalmazza a tanulók jogait és kötelességeit, a tanulók belső munkarendjének részletes szabályozását. o A tanulók az intézmény létesítményeit, helyiségeit csak pedagógus felügyeletével használhatják o Tanítási órák után tanuló csak szervezett foglalkozás keretében tartózkodhat az iskolában..a bejáró tanulók a busz indulásáig a kijelölt helyen várakozhatnak. A foglalkozás megkezdéséig a foglalkozást vezető engedélyével várakozhat. o A magántanulóknak lehetőségük van az iskolában tartózkodni és akkor kötelesek részt venni az évfolyamuknak megfelelő tanítási órákon. 4.9 A tanév helyi rendje o A helyi rend kialakítását a mindenkori tanév rendjéről szóló OKM rendelet függvényében a nevelőtestület határozza meg és rögzíti az éves munkatervben. o A munkatervhez ki kell kérni: - az iskolai szülői szervezet, - a tanulókat érintő programok vonatkozásában az iskolai diákönkormányzat véleményét o Az iskolai tanév helyi rendjében meg kell határozni: - az iskolai tanítás nélküli munkanapok időpontját, felhasználását, - a szünetek időtartamát, - a megemlékezések, a nemzeti, az iskolai ünnepek megünneplésének időpontját, - az évi rendes DÖK választó gyűlés idejét, - a nevelőtestületi értekezletek időpontját A tanítási napok rendje o Az iskolában a tanítási órákat a helyi tanterv alapján óra/rákóczi úti épület/ óra /Magyar úti épület/ óra /nógrádszakáli és nagylóci telephelyek/ között kell megszervezni. A nem kötelező (a tanulók által választható) tanórák a fent felsorolt időpontok után is megtarthatók. o A tanítási órák (foglalkozások) látogatására engedély nélkül csak a tantestület tagjai jogosultak. Minden egyéb esetben a látogatásra az igazgató adhat engedélyt. A tanítási órák megkezdésük után nem zavarhatók, kivételt indokolt esetben az igazgató és az igazgató- helyettes tehetnek. o A tanítási órák hossza 45 perc, az óraközi szünetek hossza: 10 illetve 20 percesek. o A tanuló a tanítási órák idején csak a szülő személyes, vagy írásbeli kérésére, az osztályfőnöke (távollétében az igazgató vagy az igazgató- helyettes), illetve a részére órát tartó szaktanár(ok) engedélyével hagyhatja el az iskola épületét.

12 12 o Rendkívüli esetben szülői kérés hiányában az iskola elhagyására csak az igazgató, vagy az igazgató helyettes vagy osztályfőnök adhat engedélyt. o A napközis csoportok munkarendje a délelőtti tanítási órák végeztével a csoportba járó tanulók órarendjéhez igazodva kezdődik és óráig tart. o A szülők és gyermekek igényeinek megfelelően az összevont ügyelet óráig tart. o A tanórán kívüli foglalkozásokat 13.30órától óráig kell megszervezni. Ettől eltérni csak az igazgató beleegyezésével lehet Az intézményi pedagógiai ügyelet szabályai o A reggeli nyitva tartás kezdetétől a vezető beérkezéséig az ügyeletes nevelő, a délután távozó vezető után a még osztályprogramot, (foglalkozást) tartó pedagógus, egyéb esetben a portás felelős az iskola működésének rendjéért, valamint ő jogosult és köteles a szükségessé váló intézkedések megtételére. o Az iskolában reggel órától és az óraközi szünetek idején tanári ügyelet működik. Az ügyeletes nevelő köteles a rábízott épületrészben, illetve az udvaron a tanulók magatartását, az épületek rendjének, tisztaságának megőrzését, a balesetvédelmi szabályok betartását ellenőrizni. Az ügyeleti beosztást minden tanév elején az igazgató helyettesek végzik el. o A tanítás nélküli munkanapokon akkor tartunk ügyeletet, ha azt az intézmény tanulói közül legalább 10 tanuló számára igénylik a szülők. o Az ügyeletes pedagógusok munkáját a tanulói-ügyeleti rendszer segítheti, melynek beosztásáért a DÖK felel. 5. A pedagógiai munka belső ellenőrzés rendje A pedagógiai munka belső ellenőrzése: a nevelési-oktatási intézmény valamennyi pedagógiai tevékenységére kiterjed. 5.1 A belső ellenőrzés célja A pedagógiai munka belső ellenőrzésének célja egyrészt az esetlegesen előforduló hibák mielőbbi feltárása, majd a feltárást követő helyes gyakorlat megteremtése, másrészt a pedagógiai munka hatékonyságának fokozása. o Biztosítsa az intézmény felelős vezetői számára az információt az intézményben folyó nevelő - oktató munka tartalmáról és annak színvonaláról. o Segítse a vezetői irányítást, a döntések előkészítését és megalapozását, biztosítsa az intézmény törvényes, belső utasításokban előírt pedagógiai, működését. o Megszilárdítsa a belső rendet és fegyelmet. o 5.2 A pedagógiai munka belső ellenőrzésével szemben támasztott követelmények: o fogja át a pedagógiai munka egészét, o segítse elő valamennyi pedagógiai munka emelkedő színvonalú ellátását, o a tantervi követelményekhez igazodva mérje és értékelje a pedagógus által elért eredményeket, ösztönözzön a minél jobb eredmény elérésére, o támogassa az egyes pedagógiai munka legcélszerűbb, leghatékonyabb, tanulóbarát ellátását,

13 13 o a szülői közösség, és a tanuló közösség (diákönkormányzat) észrevételei kapcsán elfogulatlan ellenőrzéssel segítse az oktatás valamennyi szereplőjének megfelelő pedagógiai módszer megtalálását, o támogassa a különféle szintű vezetői utasítások, rendelkezések következetes végrehajtását, megtartását, o hatékonyan működjön a megelőző szerepe. 5.3 Az ellenőrzési ütemterv o A pedagógiai munka belső ellenőrzése kiterjed a tanítási órákra és a tanítási órákon kívüli más foglalkozásokra is. A belső ellenőrzés megszervezéséért és hatékony működtetéséért az igazgató a felelős. o Az ellenőrzés területeit, tárgyát, módszerét és ütemezését az egy tanévre elkészítendő ellenőrzési terv tartalmazza o Az ellenőrzési ütemtervet az iskola igazgatója készíti el, bevonva az igazgató helyettest és munkaközösség vezetőket. o Az ellenőrzési tervet nyilvánosságra kell hozni. o Az ellenőrzési tervben nem szereplő eseti ellenőrzések lefolytatásáról az igazgató dönt. 5.4 A belső ellenőrzés fő területei:: o A Pedagógiai programban rögzített nevelési - oktatási feladatainak végrehajtása, projektek megvalósításának ellenőrzése. o A tanév munkatervi feladatainak megvalósítása, a pedagógusok ezzel kapcsolatos tevékenységének vizsgálata. o A nevelő, oktató munka tartalmának és színvonalának viszonyítása a követelményekhez, a pedagógusok szakmai és módszertani felkészültségének vizsgálata. o Tanórai munka: - A tanítás minősége - Tanóra eredményessége - A tanulók tudásának, képességének (rendszeres) mérése, magatartásának és szorgalmának, értékelése, trendvizsgálat - Tanár-diák kapcsolat - Közösségalakítás-fejlesztés o A tanórán kívüli tevékenységek, foglalkozások hatékonyságának vizsgálata, a (napközi, szakköri és fejlesztő foglalkozások ) o Adminisztrációs tevékenység: - Határidők pontos betartása - Az törzskönyvek, osztálynaplók, szakköri, felzárkóztató naplók folyamatos, szabályszerű vezetése - A szakmai munkaközösségek felszereléseinek, a szertárak, tantermek, könyvtár berendezéseinek szabályszerű használata. - A tantervi követelmények szerinti taneszközök, audiovizuális eszközök megléte, azok használata, kihasználtsága, szakszerű tárolásuk biztosításának megoldása, szervízellátás. 5.5 A belső ellenőrzésre jogosult személyek o Igazgató, igazgató helyettes(ek) o Munkaközösség-vezetők o A nevelőtestület tagjai külön felkérés és megbízás esetén o Az igazgató az intézményben folyó valamennyi tevékenységet ellenőrizheti. Közvetlenül ellenőrzi az igazgató helyettes(ek) és a gazdasági ügyintéző(k) munkáját.

14 14 o Az igazgató helyettes(ek) ellenőrzési tevékenységét a vezetői munkamegosztásból és a munkaköri leírásokból adódó területeken végzik. o A munkaközösség-vezetők a pedagógiai munkát csak az érintett szakmai vonalon jogosultak ellenőrizni. 5.6 Az ellenőrzés területei o Tanórák, tanórán kívüli foglalkozások látogatása o Írásos dokumentumok vizsgálata és elemzése o Tanulói munkák, dokumentumok vizsgálata és elemzése o Az óralátogatások tapasztalatait a pedagógusokkal egyénileg, szükség szerint a munkaközösség vezetőjével kell megbeszélni. o Amennyiben egy pedagógus tevékenységével kapcsolatban osztályfőnöki, szülői vagy tanulói jelzések alapján probléma érzékelhető, akkor az igazgató és az igazgató helyettes hosszabb időszakban látogatja az órákat. 5.7 Az ellenőrzés formái: o szóbeli beszámoltatás, írásbeli beszámoltatás, o dokumentumellenőrzés, óralátogatás, foglalkozás-látogatás, o felmérések, tesztek, vizsgálatok. 6. Belépés és benntartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak jogviszonyban a nevelési-oktatási intézménnyel Szülők és hozzátartozók intézménybe lépése és ott tartózkodása: o Külön engedély és felügyelet nélkül tartózkodhat az intézményben a gyermeket hozó és a tanuló elvitelére jogosult személy az erre szükséges időtartamig. o Külön engedély és felügyelet mellett tartózkodhat az intézményben: a gyermeket hozó és a gyermek elvitelére jogosult személy akkor, ha nem az intézmény nyitvatartási rendjében meghatározott időben érkezik az intézménybe. o A külön engedélyt az iskola dolgozójától kell kérni. Csak az általa adott szóbeli engedély, és szükség szerint egy dolgozó felügyelete mellett lehet az intézményben tartózkodni. Helyiségek bérbeadásakor belépőkre vonatkozó szabályok: o Az intézmény vezetője, a tanórai és tanórán kívüli foglalkozások befejezése után szabaddá vált tantermeket és egyéb helyiségeket bérbe adhatja. A tantermek oktatás céljára történő bérbeadása esetén, az intézmény helyiségeinek használatára vonatkozó szabályokat a bérleti szerződésben kell rögzíteni. o Az intézménnyel tanulói vagy alkalmazotti jogviszonyban állók, illetve a szülőkön kívül az intézmény területén csak azok tartózkodhatnak, akik pl. a bérleti szerződés szerinti oktatáson vesznek részt, illetve esetenként valamilyen rendezvény résztvevői (pl. termékbemutató, lakossági fórum stb.) o Az eseti rendezvények résztvevői a rendezvény megkezdése előtt fél órával korábban foglalhatják el a kijelölt helyiséget, s a rendezvény befejezése után el kell hagyniuk az intézmény területét. Az intézményen belül csak a kijelölt termet, valamint a mosdó helyiségeket használhatják.

15 15 7. Az intézményegységgel való kapcsolattartás rendje 7.1 A kapcsolattartás rendje A kapcsolattartás rendjével szemben támasztott követelmények: o Az intézménynek az intézményegységgel folyamatos, napi kapcsolatot kell fenntartania. o A napi kapcsolattartásnál az intézményvezető és az intézményegység vezetőnek is kezdeményeznie kell a kapcsolatfelvételt. o A rendszeres megbeszélések heti egy alkalommal történnek. o Az intézményvezető a kapcsolattartásnál köteles figyelembe venni az alábbiakat: - az egyes vezetői döntéseinél, ill. vezetői jogkörében eljárva az intézményegységet, ill. annak dolgozóit hátrányos megkülönböztetés nem érheti, - az intézmény munkáját, rendezvényeit úgy kell megszerveznie, irányítania, hogy az intézményegység is megfelelő súlyt kapjon. o Az intézményegység vezetője köteles minden intézményvezetői jogkörrel kapcsolatos fontos eseményt, körülményt, tényt időben jelezni az intézményvezető felé. 7.2 A kapcsolattartás formái: o személyes megbeszélés, tájékoztatás, o telefonos egyeztetés, jelzés, o írásos tájékoztatás, o értekezlet, o az intézményegység ellenőrzése, stb. 8. A vezetők és a szervezeti egységek (telephelyek) közötti kapcsolattartás rendje, formái, feladatmegosztás Az iskola közösségei és szervezeti egységei, és a közöttük való kapcsolattartás rendje Alkalmazotti közösség: tagja az iskola minden közalkalmazotti jogviszonyban álló dolgozója. A tanév elején közös alakuló értekezleten és tűz- valamint munkavédelmi oktatáson vesz részt, illetve azokon az értekezleteken, ahol a jogszabályban előírt jogait gyakorolhatja. Nevelőtestület A nevelőtestület az iskolát érintő legfontosabb nevelési, módszertani kérdésekkel foglalkozik. Ezek témáját és előterjesztését az iskolaközösség javaslatai alapján a munkatervben kell ütemezni. A tanév során a nevelőtestület az alábbi értekezleteket tartja: - tanévnyitó, félévi és tanévzáró; - félévi és év végi osztályozó; - őszi és tavaszi nevelési értekezlet; - havi egy, az éves munkatervben kijelölt napon, egész tantestületet érintő vagy általános iskolai 1-4. évfolyam, vagy 5-8. évfolyam, vagy évfolyam számára tartott értekezlet; - aktuális feladatokkal kapcsolatos értekezletek;

16 16 Amennyiben a nevelőtestület tagjainak 1/3-a, az intézmény igazgatója, a vezetősége, vagy az érdekképviseleti szervek vezetője szükségesnek látja, rendkívüli nevelőtestületi értekezlet hívható össze az intézmény lényeges problémáinak megoldására. A nevelőtestület értekezletein jegyzőkönyv készül az elhangzottakról. A nevelőtestület döntései és határozatai az intézmény iktatott iratanyagába kerülnek. A nevelőtestület feladatai és jogai: A nevelőtestület legfontosabb feladata a pedagógiai program létrehozása és egységes megvalósítása,- ezáltal a tanulók magas színvonalú nevelése és oktatása. Az intézmény nevelőtestületének feladata az integrált pedagógiai program (IPR) alkalmazása, a HHH-s tanulók fejlesztése érdekében, a hatékonyabb működés érdekében a program megvalósítására szakmai teameket hoznak létre. Az IPR programban résztvevő tanulók előrehaladásáról három havonta egyeztetnek a tanulók nevelésében, oktatásában közreműködő pedagógusok, s a programot segítő szakemberek, a tanulóval és gondviselőjével. A nevelőtestület véleményező és javaslattevő jogkörrel rendelkezik minden, az intézményt érintő ügyben. A nevelőtestület egyetértési joga szükséges a diákönkormányzat működésével kapcsolatban. A nevelőtestület döntési jogköre: - a PP, a MIP, az SzMSz és a házirend elfogadása - a tanév munkatervének jóváhagyása, - átfogó értékelések és beszámolók elfogadása - a tanulók magasabb évfolyamba lépésének megállapítása, - a tanulók fegyelmi ügyeiben való eljárás, - az intézményvezetői programok szakmai véleményezése, - a nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógus kiválasztása, - saját feladataink és jogaink részleges átruházása Szakmai munkaközösség Az azonos műveltségi területen tevékenykedő pedagógusok a közös minőségi és szakmai munkára, annak tervezésére, szervezésére és ellenőrzésére szakmai munkaközösségeket hozhatnak létre. Működő munkaközösségek: - Nagylóci telephely mk. - Nógrádszakáli telephelyi mk évfolyam:magyar, matematika évfolyam: osztályfőnöki, gyógypedagógiai (Magyar úti épületben) évfolyam: osztályfőnöki (Rákóczi úti épületben) évfolyam közös: idegen nyelvi, testnevelési. társadalomtudományi, természettudományi, nem szakrendszerű oktatás, informatika A szakmai munkaközösség vezetője képviseli a munkaközösséget az intézmény vezetője felé és az iskolán kívül. Állásfoglalásai, javaslatai előtt köteles meghallgatni a munkaközösség tagjait. Ezen túlmenően tájékoztatja őket a vezetői értekezletek napirendi pontjaival kapcsolatban. A munkaközösség vezető feladatait a munkaköri leírás tartalmazza. A szakmai munkaközösség-vezetőket a munkaközösség tagjai közül, az igazgató jóváhagyásával, a munkaközösség választja, és az intézményvezető bízza meg a feladatok ellátásával.

17 17 A szakmai munkaközösség feladatai: - a szakmai munkaközösség munkáját a munkaközösség-vezető irányítja, - a munkaközösség tagjainak javaslata alapján összeállított egy évre szóló munkaterv alapján tevékenykedik, - fejleszti az adott szakterület pedagógiai oktató munkáját, - javaslatot tesz a speciális irányok megválasztására - javaslatot tesz a költségvetés szakmai előirányzataink felhasználására, - javaslatot tesz a szükséges tankönyvekre és taneszközökre, - javaslatot tesz a pedagógusok továbbképzésére, - támogatja a pályakezdő pedagógusok munkáját a gyakornoki szabályzat egyes pontjai alapján, - összehangolja az egységes intézményi követelményrendszert, - felméri és értékeli a tanulók tudásszintjét, - összeállítja a vizsgák feladatait és tételsorait, - kiírja és lebonyolítja a pályázatokat és a tanulmányi versenyeket, - végzi a nevelőtestület által átruházott feladatokat, - javaslatot tesz a tanulók emelt szintű osztályokba való felvételére, - felügyeli a pedagógiai pályázatokat, - véleményezési jogkörébe tartozik szakterületének minden olyan kérdése, amelyben a nevelőtestületnek véleményező jogköre van, Iskolavezetés Az iskola vezetését az igazgatótanács: igazgató, intézményegység-vezető, igazgatóhelyettesek, gazdaságvezető, közalkalmazotti tanács vezetője alkotják. Meghívottak: o telephelyi kapcsolattartók Az igazgatótanács elnöke az igazgató. Az igazgatótanács dönt: o Az intézményegység-vezetői pályázat kiírásáról és a pályázat feltételeiről. o Az intézményegységek feladatainak összehangolásáról. Állást foglal: Az intézmény egészének működését befolyásoló személyi és tárgyi feltételeket érintő javaslatokról, továbbá mindarról, amiről az igazgató állásfoglalást kér. Az igazgatótanács véleményezi: o Az intézményegység vezetői megbízásokat, a megbízások visszavonását. o Az intézményegység-vezetővel szembeni fegyelmi eljárás megindítását, a vezetői megbízás lemondás elfogadását. o Az alkalmazottak erkölcsi és anyagi elismerésével kapcsolatos kérdéseket. o Az intézmény éves költségvetési javaslatát, fejlesztési, beruházási és felújítási terveket. Javaslatot tesz: Az intézmény működésével kapcsolatos minden további kérdésben. Az igazgatótanácsot az általa elfogadott munkaterv szerint negyedévenként az igazgató hívja össze. Rendkívüli igazgatótanácsi értekezlet összehívására kerül sor, ha azt a tagok fele az okok megjelölésével indítványozza vagy ha az igazgató szükségesnek ítéli meg.

18 18 Az igazgatótanács akkor határozatképes, ha a tagjainak több mint a fele jelen van. Döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Az iskola felelős vezetője az igazgató. Jogállását a magasabb vezető beosztás ellátásával megbízott közalkalmazottakra vonatkozó jogszabályok, a fenntartó, valamint az iskola belső szabályzatai által előírtak határozzák meg. Az igazgató felelős: o a szakszerű és törvényes működésért, o a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítéséért, végrehajtásuk szakszerű megszervezéséért, ellenőrzéséért, o a takarékos gazdálkodásért, o az ellenőrzési, mérési, értékelési és minőségbiztosítási rendszer működéséért, o a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért, o a nevelő és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért, a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzéséért, o a tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért, o az intézmény képviseletéért, o együttműködés biztosításáért a szülői szervezettel, a munkavállalói érdekképviseleti szervezettel, a szülők és diákok képviselőivel, o rendkívüli szünet elrendeléséért, ha rendkívüli időjárás, járvány, természeti csapás, vagy más elháríthatatlan ok miatt a nevelési-oktatási intézmény működtetése nem biztosítható, vagy az intézkedés elmaradása jelentős veszéllyel, ill. helyrehozhatatlan kárral járna. Intézkedéséhez be kell szerezni a fenntartó egyetértését, illetve, ha ez nem lehetséges, a fenntartót értesíteni kell. Kizárólagos hatásköre: o a munkáltatói, valamint utalványozási jogkör gyakorlása, kötelezettségvállalás o személyi és munkaügyi feladatok ellátása o döntés az egyetértési kötelezettség megtartásával az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály vagy a Kollektív Szerződés (Közalkalmazotti Szabályzat) nem utal más hatáskörébe. Az igazgató munkáját az igazgatóhelyettesek segítik. Az igazgatóhelyettes megbízását a tantestület véleményének kikérésével az igazgató adja. Az igazgatóhelyettesi megbízás határozatlan időre szól. Az igazgatóhelyettesek, gazdasági vezető, iskolatitkárok, ügyintéző munkáját az igazgató közvetlen irányítása alatt végzik. Az iskolavezetés rendszeresen tart megbeszélést az aktuális feladatokról, melyet az igazgató vezet. A kibővített iskolavezetés Tagjai: o iskolavezetés, gazdaságvezető o szakmai munkaközösségek vezetői Meghívottak (témától függően): o a közalkalmazotti tanács elnöke, o a szakszervezet helyi szervezetének vezetője, o az iskolai szülői szervezet vezetője, o a DÖK vezetője

19 19 A kibővített iskolavezetés az iskolai élet egészére kiterjedő konzultatív, véleményező és javaslattevő joggal rendelkezik. Szükség szerint megbeszélést tart az aktuális feladatokról, melyet az igazgató készít elő és vezet. A megbeszélésről emlékeztető készül. A vezetők közötti feladatmegosztás A vezetők közötti munkamegosztást az igazgató és az igazgató-helyettesek munkaköri leírása tartalmazza. A vezetők és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje, formái Szervezeti egységek lehetnek: o Szakmai munkaközösségek o Minőségfejlesztési team, csoportok o Alkalmi feladatokra alakult munkacsoportok Vezetők Szervezeti egységek Rendje és formája Egyéb Igazgató igazgatóhelyettesek 1. számú szervezeti egység, - neve: Szakmai munkaközösségek - Együttes értekezletek ideje, rendszeressége:havonta - Csoportos megbeszélések ideje, rendszeressége:alkalomszerű - Vezetői megbeszélgetések, tájékoztatók ideje, rendszeressége:havonta - Egyéb írásbeli kapcsolattartás ideje, rendszeressége:évente 2 alkalom 2. számú szervezeti egység - neve: Minőségfejlesztési team - Együttes értekezletek ideje, rendszeressége: havonta - Csoportos megbeszélések ideje, rendszeressége: alkalomszerű - Vezetői megbeszélgetések, tájékoztatók ideje, rendszeressége: havonta - Egyéb írásbeli kapcsolattartás ideje, rendszeressége: évente 1 alkalom 3. számú szervezeti egység - neve:alkalmi feladatokra alakult munkacsoportok Együttes értekezletek ideje, rendszeressége:feladattól függően

20 20 9. Az intézményvezető vagy intézményvezető-helyettesek akadályoztatása esetén a helyettesítés rendje o Az igazgatót akadályoztatása esetén teljes felelősséggel az igazgatóhelyettesek helyettesítik. Az igazgató tartós távolléte (a legalább három hetes, folyamatos távollét) esetén a teljes vezetői jogkör gyakorlására, külön írásos intézkedésben ad felhatalmazást. o A vezető és helyettesei közül egyiküknek a nevelési-oktatási intézményben kell tartózkodniuk. o Az igazgató és igazgató helyettesek egyidejű akadályoztatása esetén a helyettesítés az általuk megbízott közalkalmazott feladata. A megbízást a dolgozók tudomására kell hozni. Ezen időszak alatt a kijelölt munkavállaló felelőssége, intézkedési jogköre (az SzMsz, ill. a munkáltató eltérő intézkedéseinek hiányában) kizárólag az intézmény zökkenőmentes működésével, a gyermekek, tanulók biztonságának megóvásával összefüggő azonnali döntést igénylő ügyekre terjed ki. A helyettesítés során a helyettes a jogszabály, illetve az intézmény belső szabályzataiban, rendelkezéseiben kizárólag a vezető jogkörébe utalt ügyekben nem dönthet. A helyettesítés sorrendje: - Általános igazgatóhelyettes - Szervezési helyettes /középiskola/ - Nevelési igazgatóhelyettes/általános iskola/ - Szervezési helyettes/általános iskola/ - Munkaközösség-vezetők: a) Osztályfőnöki (Rákóczi út Magyar út) b) Matematika c) Társadalomtudományi d) Természettudományi e) Informatika f) Testnevelés g) Nem szakrendszerű h) Alsós munkaközösség vezető (magyar matematika) i) Gyógypedagógiai j) TÁMOP es pályázat végrehajtására szerveződött szakmai munkaközösség középiskola k) TÁMOP es pályázat végrehajtására szerveződött szakmai munkaközösség-általános iskola Amennyiben az előbb felsoroltak közül mindenki akadályoztatva van, a legmagasabb fizetési fokozatban lévő közalkalmazott betűrendben. 10. A vezetők és a szülői szervezet közötti kapcsolattartás formái 10.1 Az intézményben iskolaszék nem működik A vezetők és a szülői szervezet A vezetőknek biztosítani kell, hogy a szülői szervezet: o az iskolai tanév rendjét annak elfogadása előtt véleményezze a nevelési év rendjére vonatkozó dokumentumot a szülői szervezetnek úgy kell átadni, hogy legalább 3 nap rendelkezésre álljon a véleményalkotásra;

21 21 o véleményt mondhasson a nevelési-oktatási intézményben folyó hit- és vallásoktatás idejének és helyének meghatározásáról. A véleményalkotásra legalább 3 napot kell biztosítani; A szülői szervezet köteles a véleményezési jogkörében eljárva írásban nyilatkozni. 11. A nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházására, továbbá a feladatok ellátásával megbízott beszámolására vonatkozó rendelkezések A nevelőtestület egyes jogköreinek gyakorlását átruházhatja: o az igazgatóra o a szakmai munkaközösségre, o a szülői szervezetre vagy a diákönkormányzatra. A nevelőtestület nem ruházhatja át a következő jogköreit: o pedagógiai program elfogadása, o a házirend elfogadása; o a szervezeti és működési szabályzat elfogadása, o a nevelési-oktatási intézmény munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók elfogadása, o a MIP elfogadása, o a nevelési-oktatási intézmény éves munkatervének elfogadása, stb. 12. A külső kapcsolatok rendszere, formája és módja Az intézményt támogató szervezetekkel való kapcsolattartás A kapcsolattartás kiemelt szempontjai az alábbiak: o a támogató megfelelő tájékoztatást kapjon az intézmény anyagi helyzetéről, - támogatással megvalósítandó elképzeléséről, és annak előnyeiről, o az intézmény a kapott támogatásról és annak felhasználásáról olyan nyilvántartást vezessen, hogy abból a támogatás felhasználásának módja, célszerűsége stb. egyértelműen megállapítható legyen; a támogató ilyen irányú információigénye kielégíthető legyen. Az intézményvezető feladata, hogy az intézmény számára minél több támogatót szerezzen, s azokat megtartsa.

22 22 Együttműködő partner Az együttműködés tartalma az intézmény aspektusából Az együttműködés formái, módja (rendszere) 1. Fenntartó önkormányzat Kistérségi társulás o o o Fenntartói irányítás, törvényesség biztosítása gazdálkodási, működési törvényességi ellenőrzés, szakmai munka segítése, értékelése Értekezletek Eseti megbeszélések szóbeli tájékoztatás adás, írásbeli beszámoló adása, egyeztető tárgyaláson való részvétel, 2. Általános iskolák Szakmai segítségnyújtás Szakmai, kulturális, sport és egyéb jellegű 3.Középiskolák Középfokú beiskolázás, versenyek 4. Gyermekjóléti szolgálat Az intézmény pedagógusai közreműködnek a veszélyeztetettség feltárásában, jelzi a problémákat. Az intézmény segítséget kér a gyermekjóléti szolgálattól, ha a gyermeket veszélyeztető okokat pedagógiai eszközökkel nem tudja megszüntetni. Az intézmény a gyermekjóléti szolgálattal közvetlen kapcsolatot tart fenn. A gyermekjóléti szolgálattal közvetlen kapcsolatot az igazgatóhelyettesek és az ifjúságvédelmi felelős tartja. o o o o értesítés ha az intézmény a szolgálat beavatkozását szükségesnek látja, esetmegbeszélés a gyermekjóléti szolgálat címének és telefonszámának intézményben való kihelyezése, lehetővé téve a közvetlen elérhetőséget, előadásokon, rendezvényeken való részvétel 5.Egészségügyi szolgáltató A tanulók rendszeres egészségügyi felügyelete A kapcsolattartás részletes formáját, módját szolgáltatási szerződés rögzíti. 6.Nógrád Megyei Pedagógiai Szakmai Szolgáltató és Szakszolgálati Intézet, Heves Megyei Pedagógiai Intézet, BAZ Megyei Pedagógiai Intézet, Miskolc Város Pedagógiai Intézete 7.TISZK Szakmai szolgáltatásokkal történő segítése Szakmai kérdésekben együttműködés, tanácsadás, véleményezés Az intézmény szakképzésének kialakításában, fejlesztésében való együttműködés. Kapcsolattartás részletes formáját az együttműködési megállapodások rögzítik. Az együttműködés részletes formáit a megállapodás rögzíti. 8. Krúdy Gyula Művelődési Központ és Könyvtár 9.Kubinyi Ferenc Múzeum 10.Civil szervezetek 11.Városi Rendőrkapitányság 12.Egyházak 13.Szakértők, érettségi elnökök 14.az intézményt támogató vállalatok,vállalkozók és civil személyek Közösségi tevékenységek, könyvtári órák, kulturális tevékenység múzeumi órák, múzeumlátogatás kulturális és sport tevékenység DADA program, közbiztonsági munkacsoport tevékenysége, versenyek, Vallás és hitoktatásban való együttműködés Szakmai találkozók, iskolai rendezvények Rendezvények, programok

23 Az ünnepélyek, megemlékezések rendje, a hagyományok Az ünnepélyek, megemlékezések rendje ápolása Az intézményben az ünnepélyek, megemlékezések rendje évenként ismétlődő jelleggel, a korábbi hagyományokat ápolva kerül meghatározásra. Az ünnepélyek, megemlékezések pontos időpontját, a rendezvényekkel kapcsolatos feladatokat és felelősöket a nevelőtestület az éves munkatervében határozza meg. A hagyományápolással kapcsolatos feladatok A hagyományápolással kapcsolatos feladatok célja az intézmény meglévő hírnevének megőrzése, illetve növelése. A hagyományápolás elsősorban a nevelőtestület feladata, mely tagjai közreműködése révén gondoskodik arról, hogy az intézmény hagyományai fennmaradjanak. Programjaink szinten tartása, megújítása, ezzel is az iskola jó hírnevének megőrzése, öregbítése - az iskolaközösség minden tagjának joga és kötelessége. A hagyományok ápolásával kapcsolatos fő feladatokat, programokat, rendezvényeket és a felelősöket az éves munkaterv tartalmazza. Hagyományos iskolai rendezvények: Ezek az alábbiak: Tanévnyitó és- záró ünnepségek Gólyaavató (1.5.9.évfolyamok) Szalagavató (12.évfolyam) Iskolai karácsony Idegennyelvi karácsony Diákfarsang Iskolai napok Diáknap Ballagás (8.12. évfolyam) Iskolai szintű társadalmi ünnepek,megemlékezések: Október 6. Október 23. Február 25. Március 15. Április 16. A hagyományápolás eszközei: o ünnepségek, rendezvények, o műveltségi vetélkedő o tudományos kiselőadások o egyéb eszközök pl.: évkönyv,újságok,iskolarádió

24 24 Nevelőtestület hagyományai: o új kollégák fogadása, bemutatása a tanévnyitó értekezleten o kirándulás o karácsonyi ünnepély o pedagógus napi ünnepély o nyugdíjas és GYES-en lévők meghívása pedagógusnap alkalmából, illetve a kirándulásra A rendezvények időpontja és felelőse az éves munkatervben kerül rögzítésre. Szülői közösség: o a leendő 1. évfolyamosok szüleinek előzetes értekezlet o a leendő 5. és 9. évfolyamosok szüleinek tájékoztatása a nyílt nap alkalmából o iskolai rendezvényeken, ünnepélyeken való részvétel Iskolai elismerés (díj) adományozása, szempontok: A tanulókra vonatkozóan a házirend szabályozza,a pedagógusokra vonatkozóan a kollektív szerződés szabályozza. A hagyományápolás érvényesülhet továbbá az alábbiakkal: o jelkép használatával (zászló, jelvény ) o tanulók ünnepi viseletével, (a házirendben szabályozva) Az iskola szórakoztató programjai Az iskola szórakoztató rendezvényeit, programjait a Diákönkormányzat szervezi és a DÖK éves munkatervében kerül meghatározásra. 14. A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje A tanulónak joga, hogy rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljön. Ezt a jogot az intézmény biztosítani köteles. Az iskola-egészségügyi ellátás az iskolaorvos és a védőnő együttes szolgáltatásából áll. Az ellátásban közreműködik még a fogorvos és a fogászati asszisztens. A tanulók iskola-egészségügyi ellátását az iskolaorvos és a védőnő a tanuló háziorvosával, illetve körzeti védőnőjével egyeztetve és vele együttműködve végzi. A tanulók rendszeres egészségügyi felügyelete és ellátása érdekében az iskola fenntartója megállapodást köt az illetékes hatóság vezetőjével. Az iskolaorvos és a védőnő munkáját iskola-egészségügyi munkaterv alapján végzi, amely tartalmazza: o az iskolaorvosi rendelés időpontját, o a tanulók egészségügyi szűrésének, ellenőrzésének ütemtervét. Az iskola biztosítja előre egyeztetett időpont szerint a tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának előkészítését, megszervezését (a tanulók iskola-orvoshoz, fogorvoshoz kisérése, felügyeletének ellátása).

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 1135 BUDAPEST CSATA U. 20. Szervezeti és működési szabályzat Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013. 10. 1 1. A Szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései, hatálya 1.

Részletesebben

Rázsó Imre. Szakközépiskola és Szakiskola

Rázsó Imre. Szakközépiskola és Szakiskola Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT A nevelőtestület elfogadta: 2012.12.14-i értekezletén. Jóváhagyta: 2012.12.15. Egyed Gyula igazgató SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Tolna Megyei Önkormányzat Móra Ferenc Általános Iskolája 7200 Dombóvár, Szabadság u. 18. Tel./Fax.: 74/466-326 E-mail: moradomb@freemail.hu Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette: Krauss Péter igazgató

Részletesebben

A Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata. A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata

A Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata. A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata 2005 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések....1 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...1 2.1. Az SZMSZ...1 2.2.

Részletesebben

A DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA...

A DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA... 1 A DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA... I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) CÉLJA, JOGI ALAPJA ÉS HATÁLYA A Szervezeti és Működési Szabályzat meghatározza

Részletesebben

A LADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Készítette: Kovácsné Vanderer Ágota Igazgató 2013.

A LADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Készítette: Kovácsné Vanderer Ágota Igazgató 2013. A LADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Kovácsné Vanderer Ágota Igazgató 2013. 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011 A BOCSKAI ISTVÁN GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ÉS SZAKMAI SZOLGÁLTATÓ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011 Szerencs, 2011. augusztus 18. Dr. Gál András igazgató MELLÉKLET

Részletesebben

Honlap: altisk-tokod.sulinet.hu e-mail cím: hegyeskoiskola@gmail.com

Honlap: altisk-tokod.sulinet.hu e-mail cím: hegyeskoiskola@gmail.com HEGYESKŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA (2531 TOKOD, BÉKE U. 26.) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA O M a z o n o s í t ó : 2 0 1 6 0 3 Jóváhagyta: Kornokovics Attiláné igazgató Hatálybalépés: 2013. szeptember 1. Honlap:

Részletesebben

Fertőrákosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat

Fertőrákosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Fertőrákosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 1 BEVEZETŐ Az intézmény a jogszabályi előírásoknak megfelelendő alapító okiratában foglaltakat e szervezeti és működési

Részletesebben

A KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2 Tartalom I. BEVEZETÉS... 5 II. INTÉZMÉNYI ALAPADATOK... 5 1. Az intézmény tevékenységei az érvényes hatályban lévő Alapító Okirat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. 2 Forray Máté Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény OM azonosító: 201538 A szabályzat érvényes: visszavonásig 3 TARTALOM 1. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5

TARTALOMJEGYZÉK II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 Gregor József Általános Iskola 1172 Budapest, Hısök tere 19-20. OM azonosító: 035107 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. Szervezeti és mőködési szabályzat 2/43 TARTALOMJEGYZÉK Tartalom I.1. A SZERVEZETI

Részletesebben

A TATÁRSZENTGYÖRGYI HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS KONYHA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TATÁRSZENTGYÖRGYI HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS KONYHA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TATÁRSZENTGYÖRGYI HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS KONYHA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2 Tartalomjegyzék I.ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ügyiratszám: I/248/2013. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1106 Budapest, Maglódi út 8. 2013 Készítette: Zsemlye Istvánné óvodavezető 2 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDSÉI SZABÁLYZAT

Részletesebben

7 4. Az iskola közösségei - a nevelők közösségei - a szülők közösségei - a tanulók közösségei 5. Az intézmény működési rendje

7 4. Az iskola közösségei - a nevelők közösségei - a szülők közösségei - a tanulók közösségei 5. Az intézmény működési rendje TARTALOMJEGYZÉK Oldal 1. Az SZMSZ általános rendelkezései, hatálya 2 2. Az intézmény szervezeti felépítése, működési rendszere, a szervezeti 3 egységek megnevezése, engedélyezett létszáma, feladatai 3.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: - Gönyő, 2009. augusztus - KISS BÉLA igazgató Intézmény neve: Széchenyi István Általános Iskola Szabályzat típusa: Szervezeti

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Balatonszemesi Reich Károly Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Balatonszemes, 2013. március Boór Miklós igazgató 1 Szervezeti és

Részletesebben

Tel.: 34/342-375 Fax: 34/342-375 Pf.: 8. E-mail: kultsartitkar@freemail.hu Webcím: www.kultsar.hu

Tel.: 34/342-375 Fax: 34/342-375 Pf.: 8. E-mail: kultsartitkar@freemail.hu Webcím: www.kultsar.hu KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI Kultsár István Szakközépiskola és Szakiskola Tel.: 34/342-375 Fax: 34/342-375 Pf.: 8. E-mail: kultsartitkar@freemail.hu Webcím: www.kultsar.hu KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KULTSÁR

Részletesebben

Babaház Óvoda 1141 Budapest, Cinkotai út 69./B Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. óvodavezető

Babaház Óvoda 1141 Budapest, Cinkotai út 69./B Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. óvodavezető 2013. Budapest, 2013. augusztus 28. Készítette: Siska Móré Edina óvodavezető 1 A tartalmát meghatározó jogszabályok A közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. Tv. (Ktv.), Nemzeti Köznevelésről

Részletesebben

A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának

A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010 Színmagyarázat: Integrált Pedagógiai Rendszer működtetése Kompetencia alapú oktatás bevezetése (TÁMOP 3.1.4-08/2)

Részletesebben

... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató

... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató OM: 200183 A Telegdi Kata Szakiskola és Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató A nevelőtestület a 2013. augusztus 24-én megtartott nevelőtestületi

Részletesebben

A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TERVEZET

A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TERVEZET Rumi Rajki István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 1 A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TERVEZET Rumi Rajki István Általános Iskola Szervezeti és

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BESZÉLJ VELEM ALAPÍTVÁNYI EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A nevelőtestület elfogadta 2013. 02.15. A kuratórium jóváhagyta 2013. 02. 20. Horváthné Ligeti

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskola a 2013 Tartalom 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 4 1.2. Az SZMSZ célja és

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzat 2011. Balatonalmádi 2 I. Általános rendelkezések 1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja a) A szervezeti

Részletesebben

Erzsébetvárosi Általános Iskola és Informatikai Szakközépiskola

Erzsébetvárosi Általános Iskola és Informatikai Szakközépiskola Erzsébetvárosi Általános Iskola és Informatikai Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2009 1 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 A gazdasági szervezet felépítése és feladata...

Részletesebben

A Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

A Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata A Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Az alapító okirat okiratszáma: 1816883/2015 4.3.) A költségvetési szerv alaptevékenysége: 4.3.1.) A gyermek hároméves korától a tankötelezettség

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BARANGOLÓ ÓVODA 2017 PÓCSMEGYER, TÁNCSICS u. 26. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kelt: 2006. január 24. Készítette: Papp István Lőrincné Danyi Zsuzsánna óvodavezető A közoktatásról szóló többször módosított

Részletesebben

A Karácsony Sándor Rózsatéri Református Általános Iskola és Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata

A Karácsony Sándor Rózsatéri Református Általános Iskola és Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata A Karácsony Sándor Rózsatéri Református Általános Iskola és Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1. RÉSZ... 4 1.1. Általános rendelkezések... 4 1.1.1. A közös igazgatású intézmény... 4 1.1.2. Az intézmény

Részletesebben

Dózsa György Általános Iskola

Dózsa György Általános Iskola 037037 Dózsa György Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Megismerte, véleményezte és elfogadta a Dózsa György Általános Iskola Tantestülete, 2013. márc. 31. Készítette: Veszprém, 2013. márc.

Részletesebben

Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT. A nevelőtestület elfogadta: 2014.03.31-i értekezletén.

Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT. A nevelőtestület elfogadta: 2014.03.31-i értekezletén. Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT A nevelőtestület elfogadta: 2014.03.31-i értekezletén. Tartalomjegyzék I. rész... 4 A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat 2015/2016

Szervezeti és Működési Szabályzat 2015/2016 Szervezeti é s M űködési Szabályzat Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium (036379) Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium Székhelye: 7200 Dombóvár, Bajcsy-Zs. utca 2. Iktatószám:.. Ügyintéző: Dr. Szenyéri Zoltán

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Vásárosdombói Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 2014. 1 Vásárosdombói Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 7362 Vásárosdombó, Szabadság tér 16. Intézményvezető:

Részletesebben

Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat

Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 2014 Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola SZOLNOKI KŐRÖSI CSOMA

Részletesebben

A KLEBELSBERG KUNO A LTALA NOS ISKOLA E S GIMNA ZIUM SZERVEZETI E S MU KO DE SI SZABA LYZATA

A KLEBELSBERG KUNO A LTALA NOS ISKOLA E S GIMNA ZIUM SZERVEZETI E S MU KO DE SI SZABA LYZATA A KLEBELSBERG KUNO A LTALA NOS ISKOLA E S GIMNA ZIUM (1028 Budapest, Szabadsa g utca 23.) OM azonosí to : 035327 SZERVEZETI E S MU KO DE SI SZABA LYZATA Jo va hagyta: Budapest, 2015. szeptember 08. Ro

Részletesebben

2016. Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető

2016. Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető Ügyirat szám:ii/11/63/2016 Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat 2016. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette: Ráczné Sisa Ágnes igazgató Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket (Márk 10: 14-15) TARTALOM 1.ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1.A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSE SZABÁLYZAT

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SARKAD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Ady Endre - Bay Zoltán Középiskola és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. fejezet 1.. Az intézmény: (1) Az intézmény neve: Sarkad Város Önkormányzata Ady Endre -

Részletesebben

- egységes szerkezetben a módosításokkal -

- egységes szerkezetben a módosításokkal - Iktatószám: 5677/2012. II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola Alapító Okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT . SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Dunaharaszti Mese Óvoda OM: 032976 2330 Dunaharaszti, Temető u. 26. 06-24/531-760 mese@dunaharaszti.hu Intézmény OM - azonosítója: Készítette: Tóthné Szatmári Ágnes..

Részletesebben

Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75.

Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75. Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75. OM: 200650 MADÁCH MUSICAL TÁNC-ÉS ZENEMŰVÉSZETI ISKOLA Alapfokú Művészetoktatási

Részletesebben

Győrújbaráti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

Győrújbaráti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Győrújbaráti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. 2 észítette: IIKészítette: Győrújbaráti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Dátum: Érvényesség: határozatlan

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ)

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ) Suli Harmónia Általános Iskola és Óvoda 8767 Felsőrajk, Szabadság u. 46. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ) Suli Harmónia 2007 Gyermekeket Segítő Alapítvány 2013. március 31. 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

2011. szeptember 29. 1

2011. szeptember 29. 1 2011. szeptember 29. 1 I. Bevezetés A működési szabályzat a közoktatásról szóló l993. évi LXXIX. törvény 40. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Dobos C. József Vendéglátóipari Szakképző Iskola

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ADY ENDRE NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BERHIDA 2013. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 4 1.1 A szervezeti és

Részletesebben

KORÁNYI FRIGYES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KORÁNYI FRIGYES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KORÁNYI FRIGYES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készült: 2013. május 21. Készítette: Bobonka Gyula igazgató Tartalom 1 Bevezető rész... 4 1.1 A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.03.19. Módosítás: ÉRD, 2014. november 12., 2015.február 25., 2015. december 8. Összeállította és jóváhagyásra benyújtja:

Részletesebben

A TÖRÖK FLÓRIS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TÖRÖK FLÓRIS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TÖRÖK FLÓRIS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 Az SZMSZ alapjául szolgáló jogszabályok 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 1992.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KONSTANTIN ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 5000. Szolnok, Nagy Imre krt. 20. Szerkesztés:

Részletesebben

ELTE GYETYÁNFFY ISTVÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ELTE GYETYÁNFFY ISTVÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ELTE GYETYÁNFFY ISTVÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 Tartalomjegyzék: 1. Az intézmény adatai 4 1.1. Székhely, telephely megjelölése 4 1.2. Jogelőd intézményei 4 1.3.

Részletesebben

I. BEVEZETÉS... 2 II. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS... 4 III. AZ ISKOLA MUNKATÁRSAI... 5 IV. A VEZETŐK KÖZTI KAPCSOLATTARTÁS, SZAKMAI TESTÜLETEK...

I. BEVEZETÉS... 2 II. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS... 4 III. AZ ISKOLA MUNKATÁRSAI... 5 IV. A VEZETŐK KÖZTI KAPCSOLATTARTÁS, SZAKMAI TESTÜLETEK... Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 2 II. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS... 4 III. AZ ISKOLA MUNKATÁRSAI... 5 IV. A VEZETŐK KÖZTI KAPCSOLATTARTÁS, SZAKMAI TESTÜLETEK... 10 V AZ INTÉZMÉNYI KÖZÖSSÉGEK... 11 VI. A PEDAGÓGIAI

Részletesebben

VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata

VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 2013 TARTALOMJEGYÉK 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 6 1.1. AZ ISKOLA FELADATA... 6 1.2. AZ SZMSZ ELKÉSZÍTÉSÉRE VONATKOZÓ

Részletesebben

Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium Szervezeti és működési szabályzat

Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium Szervezeti és működési szabályzat Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium Szervezeti és működési szabályzat Intézmény székhelye, címe: Kaposvár, Bajcsy Zs.u.17. Telefon: 82-512-128 Fax.: 82-410-312 e-mail: iskola@tancsics.hu webcím: www.tancsics.hu

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat módosítással egységes szerkezetben

Szervezeti és Működési Szabályzat módosítással egységes szerkezetben 1108 B u d a p e s t Újhegyi sétány 5-7. Ügyiratszám: 467-I/2013 Szervezeti és Működési Szabályzat módosítással egységes szerkezetben 2013. szeptember 30. Baloghné Stadler Irén óvodavezető Budapest, 2

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zalavári Óvoda

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zalavári Óvoda SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zalavári Óvoda 2013. Tartalom Általános rendelkezések 3 A célja 3 A jogszabályi alapjai 3 A A hatálya 3 1 Az intézmény általános jellemzői 4 1.1 Az óvoda legfontosabb

Részletesebben

Intézmény neve: BOKRÉTA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE. Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési szabályzat. Intézmény OM-azonosítója: 031393

Intézmény neve: BOKRÉTA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE. Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési szabályzat. Intézmény OM-azonosítója: 031393 Intézmény neve: BOKRÉTA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési szabályzat Intézmény székhelye, címe: 3035 Gyöngyöspata, Fő út 65/a. Intézmény OM-azonosítója: 031393 Intézmény

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata A Kittenberger Kálmán Általános és Művészeti Iskola a Készült: 2011. augusztus 25. Tartalomjegyzék Függelék... 4 Mellékletek jegyzéke:... 4 1. A célja, jogszabályi alapja... 5 1.1. A célja... 5 1.2. A

Részletesebben

A Gógánfai Fekete István Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. március 31.

A Gógánfai Fekete István Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. március 31. 1 A Gógánfai Fekete István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. március 31. 2 TARTALOMJEGYZÉK A szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései, a szervezeti és működési

Részletesebben

LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI (FŰTŐHÁZ UTCAI ÓVODA ÉS SZÉP UTCAI ÓVODA) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI (FŰTŐHÁZ UTCAI ÓVODA ÉS SZÉP UTCAI ÓVODA) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI (FŰTŐHÁZ UTCAI ÓVODA ÉS SZÉP UTCAI ÓVODA) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM. Azonosító: 037698 Készítette: Huszti Lászlóné óvodavezető 2013. 09.02. 2 Az intézmény

Részletesebben

ERZSÉBETVÁROSI NEVELÉSI TANÁCSADÓ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ERZSÉBETVÁROSI NEVELÉSI TANÁCSADÓ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ERZSÉBETVÁROSI NEVELÉSI TNÁCSDÓ 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 10. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZBÁLYZT 2009. 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZBÁLYZT CÉLJ, TRTLM,

Részletesebben

AUDI HUNGARIA ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AUDI HUNGARIA ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AUDI HUNGARIA ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Győr, 2013. március 1. Készítette: Tálos Katalin intézményegység-vezető 2 Tartalom I.INTÉZMÉNYI SZINTŰ SZERVEZETI,

Részletesebben

BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA... 4 1.2

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Miskolci Petőfi Sándor Középiskolai Fiúkollégiuma OM azonosító: 039237 Székhelye: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky E. u. 33. Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette:

Részletesebben

S Z A B Á L Y Z A T A

S Z A B Á L Y Z A T A OM azonosító: 032015 S Z E R V E Z E T I É S MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T A 2013. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, hatálya... 3 1.2. Az

Részletesebben

A Zrínyi Ilona Gimnázium Szervezeti és Mőködési Szabályzata

A Zrínyi Ilona Gimnázium Szervezeti és Mőködési Szabályzata TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 A Szervezeti és Mőködési Szabályzat célja... 3 Az intézmény törvényes mőködését meghatározó dokumentumok... 3 Az intézmény legfontosabb adatai az Alapító

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. Napsugár Óvoda 1112 Budapest Menyecske utca 2.

Szervezeti és Működési Szabályzat. Napsugár Óvoda 1112 Budapest Menyecske utca 2. Szervezeti és Működési Szabályzat Napsugár Óvoda 1112 Budapest Menyecske utca 2. Az intézmény OM azonosítója: 034456 Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: 2013/5. (III.25.) Adamovszky Anita név Intézményvezetői

Részletesebben

Szivárvány Baptista Gimnázium, Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Szivárvány Baptista Gimnázium, Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény A Szivárvány Baptista Gimnázium, Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Elfogadta a az Intézmény NEVELŐTESTÜLETE 2014.

Részletesebben

8.3 A szülői munkaközösség... 39 8.4 Az iskolaszék... 39 8.5 Az intézményi tanács... 39 8.6 A diákönkormányzat... 39 8.7 Az osztályközösségek...

8.3 A szülői munkaközösség... 39 8.4 Az iskolaszék... 39 8.5 Az intézményi tanács... 39 8.6 A diákönkormányzat... 39 8.7 Az osztályközösségek... S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T D I Ó S G Y Ő R I G I M N Á Z I U M OM azonosító: 029 262 S z é k h e l y : 3534 Miskolc, Kiss tábornok u. 42. Fenntartó neve: Klebelsberg Intézményfenntartó

Részletesebben

Jókai Mór Német Nemzetiségi Általános Iskola H-1125 Budapest, Diana u. 4. Tel: (36-1) 395-8167 Fax: (36-1) 275-4009 e-mail: jokai@jokaiiskola.

Jókai Mór Német Nemzetiségi Általános Iskola H-1125 Budapest, Diana u. 4. Tel: (36-1) 395-8167 Fax: (36-1) 275-4009 e-mail: jokai@jokaiiskola. Jókai Mór Német Nemzetiségi Általános Iskola H-1125 Budapest, Diana u. 4. Tel: (36-1) 395-8167 Fax: (36-1) 275-4009 e-mail: jokai@jokaiiskola.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Mátészalkai Szakképzési Centrum SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Nagy József igazgató 2015. 1 Tartalomjegyzék: I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI.4. oldal 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TERÉZVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA és MAGYAR-ANGOL, MAGYAR- NÉMET KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA, PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 1065 Budapest Pethő Sándor utca 4. OM-azonosító: 035264 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

A VASVÁRI FICÁNKOLÓ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A VASVÁRI FICÁNKOLÓ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A VASVÁRI FICÁNKOLÓ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések... 4 1. A költségvetési szerv neve, székhelye, telephelye, alapítása... 4 2. A költségvetési

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. Az intézmény OM azonosítója: 034244 Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: Intézményvezető: Ph Szülői szervezet nevében véleményezte: A dokumentum

Részletesebben

Budapest XIII. Tankerülete Gárdonyi Géza Általános Iskola. Székhely: 1137 Budapest, Radnóti Miklós u. 8-10.

Budapest XIII. Tankerülete Gárdonyi Géza Általános Iskola. Székhely: 1137 Budapest, Radnóti Miklós u. 8-10. Budapest XIII. Tankerülete Gárdonyi Géza Általános Iskola Székhely: 1137 Budapest, Radnóti Miklós u. 8-10. telephely: Herman Ottó Tagiskola 1137 Budapest Radnóti Miklós u. 35. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ARANY JÁNOS ÉPÜLETGÉPÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1072 Budapest, Nyár u. 9. Tel.: 06 1 342 1320 Tel./fax: 06 1 322 6005 e-mail: arany@arany-epuletgepesz.sulinet.hu honlap: www.arany-epuletgepesz.sulinet.hu

Részletesebben

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21.

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

Bartók Béla Zeneiskola PÁPA, Korona utca 27. Telefon: 89/313 116 Igazgató: 89/510-345 www.bartokzi-papa.hu e-mail: bartokzeneiskolapapa@gmail.

Bartók Béla Zeneiskola PÁPA, Korona utca 27. Telefon: 89/313 116 Igazgató: 89/510-345 www.bartokzi-papa.hu e-mail: bartokzeneiskolapapa@gmail. Bartók Béla Zeneiskola PÁPA, Korona utca 27. Telefon: 89/313 116 Igazgató: 89/510-345 www.bartokzi-papa.hu e-mail: bartokzeneiskolapapa@gmail.com BARTÓK BÉLA ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI

Részletesebben

KACAGÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KACAGÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KACAGÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Intézmény OM - azonosítója: Készítette: 036 943 Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások:.határozatszámon elfogadta: Véleménynyilvánítók:

Részletesebben

EUROKT-AKADÉMIA. SzakképzőIskola

EUROKT-AKADÉMIA. SzakképzőIskola Az EUROKT-AKADÉMIA SzakképzőIskola 2500 Esztergom, Kis-Duna sétány 11. Tel.: 33/414-866; fax: 33/401-674 e-mail: eurokt@eurokt-akademia.hu web: http://www.eurokt-akademia.hu A működés helyi rendjét meghatározó

Részletesebben

Művészeti Iskola Martonvásár. Szervezeti és Működési Szabályzat

Művészeti Iskola Martonvásár. Szervezeti és Működési Szabályzat 1 Művészeti Iskola Martonvásár Szervezeti és Működési Szabályzat 2 Tartalom Tartalom I. A SZABÁLYZAT TARTALMA ÉS HATÁLYA... 4 II. INTÉZMÉNYI JELLEMZŐK, DOKUMENTÁCIÓ... 5 2. Jogállás, gazdálkodás, szakfeladatok...

Részletesebben

EURÓPAI Üzleti Szakképző Iskola és Gimnázium. 7632 PÉCS, Kertváros u. 2. Igazgató: Németh Eszter SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015.

EURÓPAI Üzleti Szakképző Iskola és Gimnázium. 7632 PÉCS, Kertváros u. 2. Igazgató: Németh Eszter SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. EURÓPAI Üzleti Szakképző Iskola és Gimnázium 7632 PÉCS, Kertváros u. 2. Igazgató: Németh Eszter SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. Hatályos: 2015.09.01 - től 1 Tartalom I. BEVEZETÉS... 5 II. A SZERVEZETI

Részletesebben

Játéksziget Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Játéksziget Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata Játéksziget Óvoda Készítette: Gugcsóné Nagy Judit óvodavezető Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete Véleményezte: a Szülői Közösség 1 Tartalom Bevezető 1. Az alapító okiratban foglaltak részletezése

Részletesebben

REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ)

REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) 2015 OM azonosító: 034800 1028 Budapest, Máriaremetei u. 71. Tel.: 06-1-397-4402, 06-1-275-8675 Fax.: 06-1-391-6944 Internet:

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje Szervezeti és Működési Szabályzat OM azonosító: 027488 Készítette: Katus Györgyné Kalocsa, 2014. augusztus 04. TARTALOM Tartalomjegyzék BEVEZETŐ...3 1.Az SZMSZ hatálya,

Részletesebben

Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata

Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Összeállította: Fejér Zsolt ig.h. Készítette: Fejér Zsolt ig.h. Tóth Jánosné gazd.vez. Lenkey Csaba igazgató beterjesztése alapján,

Részletesebben

K L E B E L S B E R G I N T É Z M É N Y F E N N T A R T Ó

K L E B E L S B E R G I N T É Z M É N Y F E N N T A R T Ó K L E B E L S B E R G I N T É Z M É N Y F E N N T A R T Ó K Ö Z P O N T Ú J S Z Á S Z I V Ö R Ö S M A R T Y M I H Á L Y Á L T A L Á N O S I S K O L A H Á Z I R E N D Újszász, 2013. szeptember Tartalomjegyzék

Részletesebben

Petőfi Sándor Általános Iskola. Komárom. Szervezeti és Működési Szabályzat

Petőfi Sándor Általános Iskola. Komárom. Szervezeti és Működési Szabályzat Komárom Jóváhagyta: Komárom, 2013. Szabó Tamásné igazgató 1. TARTALOMJEGYZÉK 1. TARTALOMJEGYZÉK... 1 2. Általános rendelkezések... 5 2.1. A szervezeti működési szabályzat célja, tartalma, jogszabályi alapja...

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS GIMNÁZIUM ZALAEGERSZEG

ZRÍNYI MIKLÓS GIMNÁZIUM ZALAEGERSZEG ZRÍNYI MIKLÓS GIMNÁZIUM ZALAEGERSZEG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zalaegerszeg, 2010. március 22. Horváth Attila igazgató 1 A zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

Holdfény Utcai Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat

Holdfény Utcai Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat Székhely: 2040 Budaörs, Holdfény u.31. OM azonosító: 201162 Szervezeti és Működési Szabályzat Hatályos: Határozatlan időre Készítette: Maksainé Gecse Erika óvodavezető Hatálybalépés időpontja: Kelt: 2008.

Részletesebben

Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskola 034183

Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskola 034183 Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskola 034183 Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. március SZMSZ 73/1 I Tartalomjegyzék I Tartalomjegyzék... 2 II Általános rendelkezések... 4 II.1 A Szervezeti

Részletesebben

Intézmény neve: Napközi Otthonos Óvoda. Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat. Intézmény címe: Rétság, Mikszáth u 6

Intézmény neve: Napközi Otthonos Óvoda. Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat. Intézmény címe: Rétság, Mikszáth u 6 Intézmény neve: Napközi Otthonos Óvoda Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat Intézmény címe: Rétság, Mikszáth u 6 Intézmény OM-azonosítója: 032044 Intézmény fenntartója: Rétság Város Önkormányzata

Részletesebben

TESZ VESZ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

TESZ VESZ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TESZ VESZ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KÉSZÍTETTE: SZABÓ ENDERÉNÉ ÓVODAVEZETŐ 2005. 2 Tartalom I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 5. oldal II. AZ ALAPÍTÓ OKIRATBAN FOGLALTAK RÉSZLETEZÉSE II/1. Az alapító szerv

Részletesebben

Életfácska Református Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata. Életfácska református Óvoda 2483. Gárdony, Posta u. 20. 2014.

Életfácska Református Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata. Életfácska református Óvoda 2483. Gárdony, Posta u. 20. 2014. Életfácska Református Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Életfácska református Óvoda 2483. Gárdony, Posta u. 20 2014. Gárdony Tartalomjegyzék Általános rendelkezések 1.1 A szervezeti és működési

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2132 Göd, Ifjúság köz 1-3. OM azonosító: 032351 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. 1 Tartalomjegyzék 1. INTÉZMÉNYI ADATOK... 5 2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 2.1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

AZ EMŐDI II.RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EMŐD 2013.

AZ EMŐDI II.RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EMŐD 2013. 1 AZ EMŐDI II.RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EMŐD 2013. 2 Tartalomjegyzék A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK...

Részletesebben

Czimra Gyula Általános Iskola 1174 Budapest, Kép u. 14 HÁZIREND

Czimra Gyula Általános Iskola 1174 Budapest, Kép u. 14 HÁZIREND 1174 Budapest, Kép u. 14 HÁZIREND TARTALOM I. BEVEZETŐ... 3 II. A HÁZIREND CÉLJA, FELADATA, HATÁLYA... 3 1. A HÁZIREND CÉLJA, FELADATA... 3 2. A HÁZIREND HATÁLYA... 3 3. A HÁZIREND ÉRVÉNYESSÉGE, NYILVÁNOSSÁGA...

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA 2013 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 4 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja,

Részletesebben

CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA

CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA 201 901 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JOGI HÁTTERE 1.1 Hatályba lépése 1.2 Az SZMSZ kiterjedése 2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ikt.sz.: 333/2015 Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum Öveges József Szakközépiskolája és Szakiskolája 1117 Budapest, Fehérvári út 10. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT I. BEVEZETÉS A nemzeti köznevelésről

Részletesebben

Eötvös József Gimnázium és Kollégium. 2890 Tata, Tanoda tér 5. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Eötvös József Gimnázium és Kollégium. 2890 Tata, Tanoda tér 5. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Eötvös József Gimnázium és Kollégium 2890 Tata, Tanoda tér 5. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 1. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja

Részletesebben