AUDI HUNGARIA ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AUDI HUNGARIA ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA"

Átírás

1 AUDI HUNGARIA ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Győr, március 1. Készítette: Tálos Katalin intézményegység-vezető

2 2 Tartalom I.INTÉZMÉNYI SZINTŰ SZERVEZETI, MŰKÖDÉSI JELLEMZŐK A szervezeti és működési szabályzat célja, feladata Az SZMSZ alapjául szolgáló hatályos jogszabályok Az SZMSZ általános rendelkezései: alapító okirat Az alapító okirat kezelésére vonatkozó szabályok Az intézmény egyéb jellemzői Az SZMSZ és az intézményegységek más belső szabályainak összefüggései, kapcsolata Az AUDI Hungaria Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium jellege, az intézmény-egységek feladatai Az AHI vezetési szerkezete, a vezetők közötti feladatmegosztás Az AHI főigazgató feladata, hatásköre: Intézményegység-vezetők: A gazdasági vezető A helyettesítés rendje Az intézmény kötelezettségvállalása Döntési, véleményezési, javaslattevő jogkörrel felruházott vezetői, szakmai testületek, közösségek A vezetői testület Szakalkalmazotti közösség Az összalkalmazotti közösség Az AHI alapfeladatainak ellátásával összefüggő munkakörök Kapcsolattartás rendje A működés rendje; a nyitva tartás Ünnepélyek, megemlékezések, hagyományos programok A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje Intézményi védő, óvó előírások Tűz- és bombariadó esetén szükséges teendők II. AZ AUDI HUNGARIA ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM NÉMET-MAGYAR NEMZETISÉGI ÓVODÁJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Az intézményegység általános jellemzői A gyermekek fogadása (nyitva tartás), a vezetők benntartózkodása A pedagógiai munka belső ellenőrzése A feladatmegosztás és az egységek közötti kapcsolattartás formái A helyettesítés rendje A vezető és az óvodai szülői szervezet közötti kapcsolat formái A külső kapcsolatok rendszere, formája és módja Az ünnepek, megemlékezések rendje, a hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok: III. AZ AUDI HUNGARIAÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM ISKOLAI INTÉZMÉNYEGYSÉGEINEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Az iskolai intézményegységek általános jellemzői Az iskola szervezeti rendszere, irányítása

3 3 2.1 Az általános iskola és gimnázium szervezete a nemzetiségi német-magyar intézményegységben Az általános iskola és gimnázium irányítása: Az általános iskola és gimnázium vezetősége: Az általános iskola és gimnázium dolgozói: Az általános iskola és gimnázium közösségei, kapcsolatuk egymással és a vezetéssel A nevelők közösségei A szülők közösségei A tanulók közösségei Az iskola közösségeinek kapcsolattartása Az iskola vezetésének és közösségeinek külső kapcsolatai Az általános iskola és gimnázium munkarendje Az általános iskola és gimnázium működési rendje, a vezetők munkarendje Egyéb foglalkozások A pedagógusok munkarendje Az intézmény tanulóinak munkarendje, a házirend Az iskola helyiségeinek használói felelősek: A tanév helyi rendje Az osztályozóvizsgák rendje, kedvezmények, átjárhatóság A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje A pedagógiai munka belső ellenőrzésének feladatai A nevelő és oktató munka belső ellenőrzésére jogosultak: Kiemelt ellenőrzési szempontok a nevelő-oktató munka belső ellenőrzése során: A mindennapi testedzés formái A tanulóval szemben lefolytatásra kerülő fegyelmi eljárás III. GAZDASÁGI - MŰSZAKI ELLÁTÓ SZERVEZET IV. AZ AUDI HUNGARIA ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM KÖNYVTÁRÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Az intézmény könyvtárának mikrokörnyezete AZ ISKOLA KÖNYVTÁRÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA V. ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Általános rendelkezések Adatkezelési szabályzatunk jogszabályi alapja és célja Az adatkezelési szabályzat elfogadása, jóváhagyása, megtekintése Az adatkezelési szabályzat személyi és időbeli hatálya Az intézményben nyilvántartott adatok köre Az alkalmazottak nyilvántartott és kezelt adatai A tanulók nyilvántartott és kezelt adatai Az adatok továbbításának rendje A pedagógusok adatainak továbbítása A tanulók adatainak továbbítása Az adatkezeléssel foglalkozó alkalmazottak körének meghatalmazása Az adatkezelés technikai lebonyolítása Az adatkezelés általános módszerei Az alkalmazottak személyi iratainak vezetése... 3

4 Személyi iratok A tanulók személyi adatainak vezetése Az adatnyilvántartásban érintett alkalmazottak, tanulók és szülők jogai és érvényesítésük rendje VI. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK VII. ZÁRADÉK

5 I.INTÉZMÉNYI SZINTŰ SZERVEZETI, MŰKÖDÉSI JELLEMZŐK 1.A szervezeti és működési szabályzat célja, feladata 5 A szervezeti és működési szabályzat (továbbiakban: SZMSZ) határozza meg az intézmény szervezeti felépítését, működésének belső rendjét, a külső és belső kapcsolatára vonatkozó megállapodásokat, és azon rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe. Az SZMSZ a kialakított és működtetett tevékenységcsoportok és folyamatok összehangolt kapcsolati és működési rendszerét tartalmazza. E szabályzat elsősorban arra hivatott, hogy a többfunkciójú, több egységből álló intézmény legcélszerűbb, legeredményesebb működését szolgálja. Az egész intézményre, minden funkcionális csoportjára egyformán érvényes a szervezeti és működési szabályzat. Ezért jóváhagyása, megváltoztatása, módosítása a szakalkalmazotti értekezlet jogosítványa. 2.Az SZMSZ alapjául szolgáló hatályos jogszabályok évi LXXIX. törvény: a közoktatásról, évi LXXVII. törvény: a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól, évi CXC. törvény a köznevelésről - 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 3. Az SZMSZ általános rendelkezései: alapító okirat 1. Intézmény neve: Német nyelven: AUDI Hungaria Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium AUDI Hungaria Schule und Kindergarten 2. OM azonosítója: Székhelye: 9026 Győr, Bácsai u Alapítója: Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Intézményfenntartó és Működtető Közalapítvány 5. Alapításának időpontja: március9. 6. Fenntartója: Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Intézményfenntartó és Működtető Közalapítvány 7. Fenntartó székhelye: 6500 Baja, Duna u Működési terület: Magyarország 9. Ellátási köre: a közoktatás terén: a hazai németség és a magyarországi fiatalok 3-22 éves korosztálya, a nem magyar állampolgárságú tanulók, közülük elsősorban az AUDI HUNGÁRIA MOTOR Kft. alkalmazottai gyermekeinek német nyelvű óvodai és iskolai nevelése és oktatása 5

6 6 10. Intézmény típusa: óvoda, iskola 11. Intézményegységekelnevezése: Német nyelven: - AUDI HUNGARIA Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium, Nemzetiségi Német - Magyar Óvodája Győr, - AUDI HUNGARIA Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium, Német Általános Iskolája és Gimnáziuma Győr, - AUDI HUNGARIA Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Nemzetiségi Német - Magyar Általános Iskolája és Gimnáziuma Győr - AUDI HUNGARIA Schule und Kindergarten, Deutsch-Ungarischer Nationalitätenkindergarten, Győr - AUDI HUNGARIA Schule und Kindergarten, Deutsche Schule, Győr - AUDI HUNGARIA Schule und Kindergarten, Deutsch-Ungarische Nationalitätengrundschule und Nationalitätengymnasium, Győr 12. Az óvodai ill. iskolai évfolyamok száma az intézmény székhelyén: A német nyelvű intézményegységben: a. általános iskola: négy (1-4. évfolyam) b. gimnázium: hat (5-10. évfolyam) A nemzetiségi német-magyarintézményegységben: c. óvoda három évfolyam d. általános iskola: nyolc (1-8. évfolyam) e. gimnázium: négy (9/N-12/N. évfolyam) f. gimnázium: öt (9/N-13/N. évfolyam) 13. Az oktatás munkarendje: a. óvoda napi 8 órát meghaladó nyitva tartás b. általános iskola: nappali c. gimnázium: nappali 14. Az intézmény által felvehető maximális gyermek és tanuló létszám: összesen: 1140 fő Ebből a német nyelvű intézményegységbe: a. általános iskola: 1-4. évfolyamra 110 fő b. gimnázium: évfolyamra 180 fő összesen: 290 fő 6

7 Ebből a nemzetiségi német magyar intézményegységbe: a. óvodába 150 fő b. általános iskola: 1-8. évfolyamra 400 fő c. gimnázium: 9/N-12/N. évfolyamra 300 fő összesen: 850 fő vehető fel. 15. Intézmény jogállása: 7 Több célú, közös igazgatású közoktatási intézmény, külföldi jog szerint működő intézményegységgel. Jogutódja a Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja (6500 Baja, Duna u. 33. OM azonosító: ) tagintézményeként illetve tagozataként működő MNÁMK AUDI HUNGARIA Német Általános Iskola és Gimnázium, Győr és MNÁMK AUDI HUNGARIA Nemzetiségi Német - Magyar Általános Iskolai és Gimnáziumi Tagozata, Győr intézményegységeknek. 16. Az intézmény felügyeleti szerve és címe: a. Kultuszminiszteri Konferencia, Berlin, Taubenstraße 10 b. NSZK Szövetségi Közigazgatási Hivatal Külföldi Oktatásért Felelős Osztálya, Köln c. Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 9021 Győr, Árpád út Alaptevékenysége (cél szerinti tevékenysége): - a magyar közoktatási intézményektől eltérő szerkezetű, baden-württembergi tanterv szerint működő német nyelvű, külföldi iskolának minősülő évfolyamos általános iskola és gimnázium - nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése: nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás: a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig tartó, a teljes óvodai életet átívelő foglalkozásokat és a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat is magában foglaló óvodai nevelési tevékenység (kisebbségi nevelést folytató kétnyelvű óvoda), - nemzetiséghez tartozók általános iskolai nevelése-oktatása: nemzetiségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása: az általános iskola 1-4. évfolyamán, meghatározott időkeretekben az iskola pedagógiai programja szerint (a kötelező tanórák, a nem kötelező tanórák, a tanórán kívüli foglalkozások) végzett nevelés-oktatás, továbbá az iskolaotthonos oktatás (kétnyelvű kisebbségi oktatás), nemzetiségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása: az általános iskola 5-8. évfolyamán, meghatározott időkeretekben az iskola pedagógiai programja szerint (a kötelező tanórák, a nem kötelező tanórák, a tanórán kívüli foglalkozások) végzett nevelés-oktatás (kétnyelvű kisebbségi oktatás) nemzetiséghez tartozó tanulók napközi otthonos nevelése: a közoktatási törvény alapján szervezett napközis foglalkozások keretében a nemzeti és etnikai kisebbségi gyermekek speciális ellátása nemzetiséghez tatozó tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése: a köz-oktatási törvény alapján szervezett napközis foglalkozások keretében a nemzeti és etnikai kisebbségi gyermekek speciális ellátása 7

8 8 - nemzetiség gimnáziumi nevelés-oktatása: Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű, általános műveltségét megalapozó rendszeres nevelése-oktatása, érettségi vizsgára és felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére történő felkészítés (9-12/13. évfolyam, kétnyelvű kisebbségi oktatás), Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű, általános műveltségét megalapozó rendszeres nevelése-oktatása, érettségi vizsgára és felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére történő felkészítés a301/2011. (XII. 23.) Korm. rendelettel kihirdetett német magyar kormányközi megállapodásban meghatározottak alapján (9-12/13. évfolyam, kétnyelvű kisebbségi oktatás), Nemzeti és etnikai kisebbségek közösségi, kulturális tevékenységének támogatása: közművelődési, kulturális és egyéb szórakoztatási tevékenység (német nemzetiségi hagyományőrző programok szervezése, komolyzenei hangversenyek, képző-, ipar- fotó- és egyéb művészeti kiállítások, városi, megyei, országos, nemzetközi szintű nagyrendezvények szervezése, nemzetközi kulturális kapcsolatok teremtése és fenntartása), a német nemzetiség identitástudatának, kulturális hagyományainak meg-őrzése, ápolása, és fejlesztése, Könyvtári szolgáltatások: közművelődési és iskolai könyvtár működtetése Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Óvodai intézményi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Munkahelyi étkeztetés Sportlétesítmény működtetése és fejlesztése Sport-és szabadidős tevékenység szervezése, diáksport, tömegsport rendezvények szervezése, (cél szerinti tevékenység) - az intézménybe járó gyerekek, tanulók egészségügyi ellátása, - tanulók kedvezményes és nem kedvezményes tankönyvvel való ellátása, - intézmény minőségfejlesztésével kapcsolatos feladatok ellátása, - pedagógusok szakvizsgájának, továbbképzésének támogatása, - bejáró tanulók ellátása. Az intézmény kiegészítő tevékenysége: Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás: tanfolyamok szervezése, (cél szerinti tevékenység) Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás Foglalkoztatást elősegítő képzések Szakmai továbbképzések Munkahelyi étkeztetés Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése: helyiségek eseti bérbeadása, (cél szerinti tevékenység) Máshova nem sorolt, egyéb szálláshely-szolgáltatás (cél szerinti tevékenység) Fénymásolás, sokszorosítás Parkolási szolgáltatás Számviteli tevékenység:adatfeldolgozás, bérkönyvelés Könyv-kiskereskedelem: könyv-, újság-, papíráru kiskereskedelem, tankönyv-kereskedelem 18. Az intézmény feladatellátását szolgáló vagyon és a vagyon feletti rendelkezési jog: 8

9 9 a.) Ingatlan: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata augusztus hó 1. napjától a Közalapítvány térítésmentes használatába adja 10 tanítási év határozott időre a tulajdonát képező, a Szent Györgyi Albert Általános Iskola, Középiskola és Kollégium 9026 Győr Bácsai u. 55. (hrsz: 11865/1, OM azonosító:030703) mindenkori szükséglet szerinti oktatási és közösségi helyiségeit. Ennek részletes feltételeit a Használati szerződés tartalmazza. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata augusztus hó 1. napjától a Közalapítvány térítésmentes használatába adja a tulajdonát képező 9026 Győr, Bácsai u. 55. szám (hrsz: 11865/1) alatti ingatlanban lévő szakközépiskola helyiségeit a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Magyarországi Németek Általános Művelődési Központ Intézményfenntartó és Működtető Közalapítvány és a Tulipános Általános Iskola között létrejött ingyenes használati szerződés feltételei szerint. b.) Ingóságok: külön leltár szerinti berendezések és eszközök. Az intézmény vonatkozásában a vagyon feletti rendelkezési jog kizárólag a Közalapítvány által biztosított berendezésekre és eszközökre terjed ki, a augusztus 31-i leltár szerint. c.) Bevételek: - normatív költségvetési hozzájárulás, egyéb állami támogatás, - az AUDI HUNGARIA MOTOR Kft. támogatása, - Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának az iskolaépület üzemeltetésében megnyilvánuló támogatása - saját bevételek - adományok. d.) A Közalapítvány kuratóriuma, mint fenntartó az a- b. pontokban felsorolt tárgyi eszközöket az intézmény ingyenes használatába adja. Az intézmény a rábízott vagyonnal a hatályos jogszabályi előírások betartásával vállalkozási tevékenységet folytathat. A vállalkozási tevékenység azonban nem veszélyeztetheti alapfeladatait. A vállalkozási tevékenységből származó eredményt az intézmény feladatellátására kell, hogy fordítsa. Az intézmény részt vehet olyan gazdálkodó szervezetben, vagy olyan szervezetet alapíthat, amelyben felelőssége nem haladja meg a vagyoni hozzájárulásának mértékét, és amelyben kivéve, ha a törvény más feltételeket nem határoz meg legalább többségi befolyással (Ptk. 685/B. ) rendelkezik. 19. A gazdálkodással összefüggő jogosítványok: A közalapítvány kuratóriuma által elfogadott éves költségvetés alapján az intézmény önállóan gazdálkodik. 20. Az intézményvezető kinevezési rendje: Az intézményvezetőt határozott időre, a kuratórium elnökének javaslatára, a közalapítvány kuratóriuma nevezi ki. 9

10 10 4.Az alapító okirat kezelésére vonatkozó szabályok Az alapító okiratban szereplő adatok nyilvánosak. A bejegyzett adatokban történő változásokat 30 napon belül be kell jelenteni a Bács-Kiskun Megyei Főjegyzőjének, illetve a Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatóságának. 5. Az intézmény egyéb jellemzői Az intézmény hosszú bélyegzőjének felirata: Körbélyegző: AUDI HUNGARIA Általános Iskola és Gimnázium AUDI HUNGARIA Schule und Kindergarten 9026 Győr, Bácsai u. 55. AUDI HUNGARIA Általános Iskola és Gimnázium 9026 Győr, Bácsai u. 55. Adószám: Bsz: AUDI HUNGARIA Általános Iskola és Gimnázium, Győr AUDI HUNGARIA Schule und Kindergarten, Győr A bélyegzők nyilvántartását, használati rendjét a gazdálkodás ügyrendje tartalmazza. Az intézmény kiadmányozási rendje: Az intézmény kiadmányozási rendjét az iratkezelési szabályzat tartalmazza. Az intézmény irányítása: Az intézmény szakmai tekintetben önálló. Szervezetével és működésével kapcsolatban önállóan dönt olyan ügyekben, amelyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe. Az intézmény irányítása a hatályos jogszabályok alapján történik. 6. Az SZMSZ és az intézményegységek más belső szabályainak összefüggései, kapcsolata A évi CXC. számú, a köznevelésről szóló törvény 25.. alapján az intézményműködésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket az SZMSZ határozza meg, melyet az intézmény vezetője és az intézményegységek vezetői készítenek el. A nevelés-oktatási intézmények működéséről, a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 4. -a határozza meg az SZMSZ kötelező tartalmi elemeit. 7. Az AUDI Hungaria Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium jellege, az intézményegységek feladatai Az AUDI Hungaria Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium intézményegységek jogszabályban meghatározott feladatait egymással együttműködő, tevékenységüket összehangoló intézményegységek révén a gazdasági hivatal segítségével látja el. - Óvodai intézményegység 10

11 - Nemzetiségi általános iskolai és gimnáziumi intézményegység - Gazdasági hivatal külföldi iskolaként működő intézményegység: - Német általános iskolai és gimnáziumi intézményegység 11 Az SZMSZ tartalmazza a közös működés szabályait és intézményegységenként külön-külön az egyes intézményegységek működését meghatározó előírásokat. Intézményegység létrehozásáról a fenntartó dönt. Megszüntetése, funkciójának módosítása az intézményegységben dolgozók véleményének kikérése után - a fenntartó jóváhagyásával - történhet. Titkárság: Ellátja az AHI-ba érkező posta és iratok bontását és az intézményegységekhez és a gazdasági hivatalhoz való továbbítását, valamint az AHI főigazgatói levelezés és egyéb iratok iktatását és az irattárazást. Végzi az AHI vezető és szakmai testületei összehívásával kapcsolatos adminisztrációs feladatokat, vezeti az ülések jegyzőkönyveit, nyilvántartja az állásfoglalásokat és a határidőket. A titkárság dolgozóinak részletes feladatait munkaköri leírás határozza meg. Az intézmény jogállása: Több célú, közös igazgatású közoktatási intézmény, külföldi jog szerint működő intézményegységgel. Jogutódja a Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja (6500 Baja, Duna u. 33. OM azonosító: ) tagintézményeként illetve tagozataként működő MNÁMK AUDI HUNGARIA Német Általános Iskola és Gimnázium, Győr és MNÁMK AUDI HUNGARIA Nemzetiségi Német - Magyar Általános Iskolai és Gimnáziumi Tagozata, Győr intézményegységeknek. 8. Az AHI vezetési szerkezete, a vezetők közötti feladatmegosztás Az AHI-ban a vezetéssel kapcsolatos feladatokat a főigazgató, a gazdasági vezető, az intézményegység-vezetők: az óvodavezető, az iskolavezetők valamint a helyettesük látja el. Munkájukat a szakmai tanács segíti. Az AHI testületei: VEZETŐI TESTÜLET: főigazgató, intézményegység-vezetők, intézményegység-vezető helyettes, gazdasági vezető ISKOLAVEZETÉS: főigazgató, iskolai intézményegység-vezetők, intézményegység-vezető helyettes, gazdasági vezető, SZAKMAI TANÁCS: főigazgató, iskolai intézményegység-vezetők, intézményegység-vezető helyettes, munkaközösség-vezetők, 8.1.Az AHI főigazgató feladata, hatásköre: - Az intézmény egyszemélyi felelős vezetője. 11

12 12 - Munkáját jogszabályok, a fenntartó, valamint az AHI belső szabályzatai által előírtak szerint végzi. Megbízatása a jogszabályokban megfogalmazott módon és időtartamra történik. - Irányítja és ellenőrzi, koordinálja az AHI igazgatási, szakmai és gazdasági tevékenységét. - Jogköre révén gondoskodik a pedagógiai program végrehajtásáról. - Koordinálja az intézményegységek tevékenységét. - Munkaköri leírásokban rögzíti a vezetők feladatait. - Az AHI egészére kiterjedően gyakorolja a bér- és munkaerő-gazdálkodás jogát, valamint a munkáltatói jogokat. - Az elemzések és tapasztalatok, valamint a vezetők és felelősök beszámolói alapján a tanév végén rendszeresen, a munkatervben meghatározott alkalmakkor pedig külön is értékeli az AHI szakmai munkáját. - A kiemelkedő, illetve tartósan jó munkát végző dolgozókat az intézmény belső szabályzataiban rögzített egyeztetési kötelezettségek betartásával jegyzőkönyvi dicséretben, pénzjutalomban, béremelésben részesítheti, kitüntetésre felterjesztheti. Személyzeti, munkáltatói feladatai: - Elkészíti az intézmény munkaerő-gazdálkodási tervét. - Külön jogszabályban előírt feltételek szerint kinevezi az intézmény dolgozóit, gyakorolja felettük a munkáltatói jogkört. Költségvetéssel, vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatai: - A gazdálkodási év előkészítéseként - a gazdasági vezetővel - elkészíti a következő évi költségvetés tervezetét, amit benyújt a fenntartónak. - Az év folyamán rendszeresen figyelemmel kíséri az előirányzatok teljesítését, előkészíti a szükséges módosításokat. - Folyamatosan gondoskodik az intézmény takarékos gazdálkodásáról. - Évente beszámol a költségvetés teljesítéséről a fenntartónak. - A költségvetésben előírt bevétel teljesítését követően az intézmény kollektívája véleményének figyelembe vételével önállóan rendelkezik a plusz bevétel felhasználásáról, az intézmény tereinek és eszközeinek hasznosításáról, szerződéses bérbeadásáról. Dönt a többletbevételek és tartalékok felosztásáról. - Gyakorolja az aláírási, utalványozási, kiadmányozási és rendelkezési jogkört. - Elkészíti, majd felügyeli az intézmény vagyonáról készült leltárt, ellenőrzi annak naprakészségét. Lebonyolítja az esedékes selejtezési eljárásokat - az erre vonatkozó jogszabályok betartása, betartatása mellett. 8.2 Intézményegység-vezetők: A német iskolai és a nemzetiségi német-magyar óvodai és iskolai intézményegység-vezetők: A szervezeti egységek munkáját az intézményegység-vezetők: óvodavezető ésiskolai intézményegység-vezető irányítják. A vezetői megbízás 5 évre adható. Az intézményegységek vezetőit az AHI főigazgató bízza meg. Az intézményegység-vezető dönt az intézményegység működésével kapcsolatos minden olyan kérdésben, amelyek előzetes egyeztetése nem tartozik az AHI vezetői tanácsának ill. az iskola vezetőségének döntési jogkörébe. Az intézményegység más közösségének jogkörébe tartozó ügyekben eleget tesz az egyeztetési, véleményezési jogkörének. Az óvodai és az iskolai intézményegység vezetője jogszabályban meghatározottak szerint végzi a tanügy-igazgatási feladatokat. 12

13 13 Felelősek feladataik ellátásáért, az általuk vezetett intézményegység szakmai munkájáért. Végzik a gazdálkodás területén a vezetők részére előírt ellenőrzéseket, valamint az AHI Munkavédelmi Szabályzatában és a Tűzvédelmi Szabályzatban előírt feladatokat, ellátják, illetve irányítják a pedagógiai, szakmai munka belső ellenőrzését az intézményegység működési szabályzatában foglaltak szerint. Az eredményes gazdálkodás segítése érdekében az éves költségvetés tervezésének időszakában felmérik, és a gazdasági vezetőhöz eljuttatják az intézményegység következő évi személyi és dologi jellegű igényeit. A nemzetiségi német-magyar iskolai intézményegység-vezetőhelyettes: Az intézményegység-vezető tevékenységét helyettes segíti. Az intézményegység-vezetőhelyettest az AHI főigazgató bízza meg, az intézményegység-vezető egyetértésével, ő az intézményegység-vezető közvetlen munkatársa. Az intézményegység-vezető irányításával, vele szorosan együttműködve végzi feladatait a munkaköri leírás szerint. A helyettesek száma és a vezetésben való közreműködésük formái, hatáskörük, egymáshoz való viszonyuk az egység nagyságától - jogszabályoktól, fenntartói döntésektől - függően változhatnak. Megbízásuk öt évre adható. 8.3A gazdasági vezető A gazdasági - szolgáltató egységhez kapcsolódó vezetői feladatokat látja el. Határozatlan idejű vezetői megbízását a főigazgató adja, aki gyakorolja felette a munkáltatói jogokat. Az AHI pénzügyi és gazdasági szervezetének felelős vezetője, aki számviteli és pénzügyi vonatkozású kérdésekben az intézmény egészére kiterjedő érvényű intézkedéseket tehet a főigazgató egyetértésével. Irányítja, szervezi és ellenőrzi a gazdasági hivatal munkáját. Kidolgozza az AHI belső gazdálkodási szabályait, a könyvviteli, elszámolási, vagyonnyilvántartási és bizonylati rendet. Ellenjegyzési és meghatározott körben kötelezettségvállalási jogkört gyakorol. Rendszeres kapcsolatot tart a költséghelyek vezetőivel. Átruházott hatáskörben ellátja a munka- és tűzvédelmi szervezet közvetlen irányítását. Tevékenységéről a főigazgatót folyamatosan tájékoztatja. 8.4A helyettesítés rendje A főigazgatót távollétében az általános helyettesi jogkörrel megbízott, az AHI székhelyén működő iskolai intézményegység nemzetiségi német-magyarvezetője helyettesíti. Pénzügyi és gazdálkodási ügyekben helyettesítését a gazdasági vezető látja el. Az AHI főigazgató és az általános helyettesítésével megbízott intézményegység-vezető egyidejű akadályoztatása esetén a helyettesítés a nemzetiségi német-magyar intézményegység-vezetőhelyettes feladata. Az intézményegység-vezetők és a gazdasági vezető tartós távolléte esetén az AHI főigazgató a munkajogi szabályoknak megfelelően külön intézkedik a helyettesítés ellátásáról. 8.5 Az intézmény kötelezettségvállalása Kötelezettségvállalásra, az intézmény képviseletére a főigazgató önállóan, a nemzetiségi német-magyar intézményegység-vezető és a gazdasági vezető pedig együttesen jogosultak az aláírási címpéldánynak megfelelően. 13

14 14 9. Döntési, véleményezési, javaslattevő jogkörrel felruházott vezetői, szakmai testületek, közösségek 9.1A vezetői testület Operatív ügyekben a főigazgató döntés-előkészítő, véleményező, javaslattevő szerve, amely a más testületek elé nem tartozó belső szabályzatok megállapításában, valamint a főigazgató által meghatározott ügyekben döntéshozó testületként is működik. Vezetője: az AHI főigazgató Tagjai: intézményegység-vezetők, intézményegység-vezető helyettes, gazdaságivezető Feladatköre: - dönt saját munkaprogramjáról - javaslatot tesz az AHI éves munkatervének összeállítására, ajánlást tehet a szakmai tanács által vizsgálandó kérdésekre - véleményezi és elfogadja a belső szabályzatokat és a terveket - vizsgálja a személyi és tárgyi feltételek alakulását - negyedévenként meghallgatja a gazdasági vezető tájékoztatását a pénzügyi helyzet alakulásáról, évenként egyszer a tűz- és munkavédelmi helyzetről, a nyári felújítás, karbantartás, nagytakarítás megszervezéséről - állást foglal, illetve dönt mindazon kérdésekben, amelyeket a főigazgató előterjeszt A vezetői testület - munkaprogramja szerint negyedévente - meghatározott napon tartja értekezleteit. 9.2 Szakalkalmazotti közösség Tagjai az intézmény teljes állású valamint részmunkaidős pedagógus munkakörben alkalmazott munkavállalói A szakalkalmazotti értekezlet döntési jogkörébe tartozik: - az AHI pedagógiai programjának elfogadása - az AHI szervezeti és működési szabályzatának elfogadása és módosítása, - az AHI munkáját összefoglaló elemzések, értékelések, beszámolók elfogadása A szakalkalmazotti értekezlet véleményt nyilváníthat, vagy javaslatot tehet az AHI működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben. A szakalkalmazotti értekezletet általában évente legalább háromszor össze kell hívni. Össze kell hívni akkor is, ha azt a napirend megjelölésével az AHI más vezető testülete, vagy a szakalkalmazottak egyharmada kéri a főigazgatótól. A szakalkalmazotti értekezlet akkor határozatképes, ha tagjainak több mint fele jelen van. Döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Ha a szakalkalmazotti értekezlet az intézmény működését érintő bármely kérdésben véleményt nyilvánított, vagy javaslatot tett, az intézmény főigazgatója azt megvizsgálja, és arra 30 napon belül írásbeli választ ad, amelynek megfelelő közzétételéről az intézményegység-vezetők gondoskodnak. 14

15 Az összalkalmazotti közösség Tagjai az AHI-ban munkaszerződéssel foglalkoztatott valamennyi munkavállaló. Az alkalmazotti közösséget véleményezési jog illeti meg az AHI átszervezésével (megszüntetésével), feladatának megváltoztatásával összefüggő döntésekben. A véleményezési jog gyakorlásának fóruma az összalkalmazotti értekezlet. Az összalkalmazotti értekezletet a véleményezési jogkörébe tartozó fenntartói döntések meghozatala előtt kell összehívni. Össze kell hívni akkor is, ha azt a vezetői testület valamely kérdés megtárgyalására elhatározza. Az összalkalmazotti értekezlet összehívását az alkalmazottak egynegyede a napirend megjelölésével kezdeményezheti, amelynek elfogadásáról a vezetői testület dönt. Az összalkalmazotti értekezleten a dolgozók legalább 2/3-os jelenléte szükséges. Az összalkalmazotti értekezlet maga határozza meg, hogy milyen módon alakítja ki véleményét. 10. Az AHI alapfeladatainak ellátásával összefüggő munkakörök Az AHI alkalmazottai: Az intézmény dolgozói a jogszabályok előírásai és a fenntartó engedélyezése alapján következők: Szakalkalmazottak: - szaktanárok, - tanítók, - óvónők, - gyermek- és ifjúságvédelmi felügyelő, - könyvtáros, - gazdasági vezető, Ügyviteli dolgozók: - iskolatitkár, - adminisztrátor Gazdasági, pénzügyi dolgozók: - munkaügyi előadó, - könyvelő, - pénztáros. Kisegítő (műszaki, technikai) dolgozók: - dajkák, - rendszergazda, - karbantartók, - takarítók, - portás. 11.Kapcsolattartás rendje Az intézményegységek együttműködésének szabályai, a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje: Az AHI működésének szakmai alapelveit, az intézményegységek tartalmi együttműködését az 15

16 AHI pedagógiai programja tartalmazza, az éves feladatok ütemezését a munkaterv rögzíti. 16 Az iskolai és az óvodai nevelőtestületi értekezleten részt vesznek a főigazgató napirendtől függően a gazdasági vezető. Az intézményegységek feladatainak összehangolásában a vezetői testület rendelkezik döntési jogkörrel. Az operatív ügyek egyeztetése a vezetői testületben történik. Az intézményegységek vezetői és a gazdasági hivatal közötti együttműködést és kapcsolattartást az AHI Számviteli és Pénzügyi Szabályzata tartalmazza. A szülői szervezetekkel: Az iskolai és óvodai intézményegységekben működő szülői szervezet részére a főigazgató évente egy alkalommal ad tájékoztatást az intézmény munkájáról. Az intézményegységvezetők tartanak kapcsolatot az intézményegységek szülői szervezetével. Az AHI főigazgató folyamatos érdemi munkakapcsolatot tart: - vezetői testülettel, iskolavezetéssel és a szakmai tanáccsal, - a fenntartó közalapítvány képviselőivel, - az intézményegység-vezetőkön keresztül a szülők szervezetével, - az intézmény érdekében létrehozott alapítvány(-ok) kuratóriumával, - a pedagógiai szakmai szolgáltatást, szakszolgálatot és ellenőrzést végző intézményekkel, - alsó- és középfokú oktatási intézmények, közművelődési intézmények és közgyűjtemények vezetőivel, - az intézménnyel kapcsolatban álló egyéb szakmai és helyi társadalmi szervezetekkel, - az iskolaorvossal, - az AUDI HUNGARIA MOTOR Kft,-vel - az államigazgatás központi és helyi szerveivel. 12. A működés rendje; a nyitva tartás Az intézmény üzemelése folyamatos. Az egyes intézményegységek nyitva tartása az egyes intézményegységek szervezeti és működési szabályzatában található. A látogatók intézményben való tartózkodásának rendje: Általános szabály: Az intézményt nyitvatartási időben előzetes bejelentkezés után bárki látogathatja. Az egyes egységek saját működési szabályzatukban ettől eltérő módon határozhatnak. Csak azok látogatását kell megtiltani, akik a társadalmi normát súlyosan megsértő viselkedést tanúsítottak, vagy kárt okoztak. Az intézmény épületeit, helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően kell használni. Azintézmény helyiségeinek használói felelősek: - az intézmény tulajdonának megóvásáért, védelméért, - az intézmény rendjének, tisztaságának megőrzéséért, - a tűz- és balesetvédelem, valamint a munkavédelmi szabályok betartásáért, - az intézményi és intézményegységi SZMSZ-ben és a házirendben megfogalmazott előírások betartásáért. 16

17 Ünnepélyek, megemlékezések, hagyományos programok Az AHI közös rendezvényei: - Tanévnyitó - Karácsonyi ünnepély - Tanévzáró További rendelkezés az intézményegységek önálló szabályzatában. 14.A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje Az AHI a fenntartó és a házi gyermekorvosi szolgálat közötti megállapodás alapján biztosítja az iskolai tanulók és az óvodai gyermekek rendszeres egészségügyi felügyeletét. 15.Intézményi védő, óvó előírások A gyermekek biztonságos és egészséges környezetben történő nevelése érdekében a szükséges feltételrendszer vizsgálata, a feltételek javítása állandó feladat. Mindenpedagógus köznevelési törvényben meghatározott feladatát képezi az, hogy a rábízott gyermekek, fiatalok részére az egészségük, testi és lelki épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket átadja, és ezek elsajátításáról meggyőződjék, továbbá, ha észleli, hogy a gyermek balesetet szenved, vagy ennek veszélye fennáll, a szükséges intézkedéseket megtegye. Ezért: Minden nevelési ill. tanítási év kezdetén, valamint kirándulások előtt és egyéb esetekben szükség szerint minden óvodai csoportban és tanulócsoportban - a gyermekek életkorának megfelelően - ismertetni kell az egészségük és testi és lelki épségük védelmére vonatkozó előírásokat, veszélyforrásokat és az elvárható magatartásformát. Ha a gyermeket baleset éri, a vele foglalkozó pedagógus kötelessége az elsősegélynyújtás. A gyermek- és tanulóbalesettel kapcsolatos jegyzőkönyvezési, nyilvántartási és jelentési kötelezettség teljesítését az intézményegység-vezetők ellenőrzik. 16.Tűz- és bombariadó esetén szükséges teendők Bombariadó esetén az AHI főigazgató intézkedhet. Akadályoztatás esetén az SZMSZ-ben szabályozott helyettesítési rend szerint kell eljárni. Az épület kiürítése a tűzriadó terv szerint történik. Az épület kiürítésének időtartamáról, a gyermekek elhelyezéséről az intézkedést vezető hatóság információja alapján az AHI főigazgató, akadályoztatása esetén az intézkedéssel megbízott személy dönt. A bombariadóról és a hozott intézkedésekről a felelős rendkívüli jelentésben értesíti a fenntartót. 17

18 18 II. AZ AUDI HUNGARIA ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM NÉMET-MAGYAR NEMZETISÉGI ÓVODÁJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1.Az intézményegység általános jellemzői Az intézményegység neve: AUDI HUNGARIA Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium, Nemzetiségi Német-Magyar Óvodája AUDI HungariaSchule und Kindergarten, Deutsch-Ungarischer Nationalitätenkindergarten Az intézményegység bélyegzőjének felirata: Hosszú bélyegző: Körbélyegző: AUDI HUNGARIA Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium, Nemzetiségi Német-Magyar Óvodája AUDI HUNGARIA Schule und Kindergarten, Deutsch-Ungarischer Nationalitätenkindergarten 9024 Győr, Bácsai u. 55. AUDI HUNGARIA Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium, Nemzetiségi Német-Magyar Óvodája, Győr AUDI HUNGARIA Schule und Kindergarten, Deutsch-Ungarischer Nationalitätenkindergarten, Győr Az intézményegység irányítása: Az intézményegység szakmai tekintetben önálló. Szervezetével és működésével kapcsolatban önállóan dönt olyan ügyekben, amelyeket az AHI szervezeti és működési szabályzata nem von saját hatáskörébe. Az intézményegység irányítása a hatályos jogszabályok alapján történik. Az intézményegység felelős vezetője az óvodavezető. 2. A gyermekek fogadása (nyitva tartás), a vezetők benntartózkodása Az óvoda hétfőtől péntekig tartó ötnapos munkarenddel, egész éven át folyamatosan működik. Üzemeltetése a fenntartó által meghatározott nyári zárva tartás alatt szünetel (4 hét). Ilyenkor történik az óvoda szükség szerinti felújítása, karbantartása, valamint a nagytakarítás. A nyári zárás előtt 30 nappal össze kell gyűjteni a gyermekek elhelyezésére vonatkozó igényeket és a szülőket, a gyermekeket fogadó óvodáról a zárást megelőzően tájékoztatni kell. A nyitvatartási idő: A dajkák munkaideje: napi 10,5 óra, reggel tól óráig tól óráig. Rendezvények esetén a nyitvatartási időtől való eltérést az óvodavezető engedélyezi. 18

19 19 Az óvoda nyitvatartási ideje alatt az óvodavezetőnek az óvodában kell tartózkodnia. A vezető akadályoztatása esetén a helyettesítés rendje szerint történik a vezetői feladatok ellátása. 3. A pedagógiai munka belső ellenőrzése A belső ellenőrzés legfontosabb feladata az óvodában folyó pedagógiai tevékenység hatékonyságának mérése. Az ellenőrzési tervet a vezető-helyettes és a nevelőtestület javaslatai alapján az óvodavezető készíti el. Az ellenőrzési terv tartalmazza az ellenőrzés területeit, módszerét és ütemezését. Az ellenőrzési tervet az óvodában nyilvánosságra kell hozni. Az ellenőrzési tervben nem szereplő, rendkívüli ellenőrzésről az óvodavezető dönt. Rendkívüli ellenőrzést kezdeményezhet: - a főigazgató, - a szülői munkaközösség. Az óvodavezető minden óvodapedagógus munkáját legalább egy alkalommal értékeli a nevelési év során. Az egyes nevelési területek ellenőrzésébe bevonhatja: - a főigazgatót, illetve a nevelőtestület tagjait. Az ellenőrzés tapasztalatait az érintett óvodapedagógussal ismertetni kell, aki arra írásban észrevételt tehet. A nevelési évzáró értekezletén értékelni kell a pedagógiai munka belső ellenőrzésének eredményeit, illetőleg az ellenőrzés általánosítható tapasztalatait, megállapítva az esetleges hiányosságok megszüntetéséhez szükséges intézkedéseket. 3. A feladatmegosztás és az egységek közötti kapcsolattartás formái Az intézmény élén az óvodavezető áll. Az óvodavezető felel: - az intézményegység szakszerű és törvényes működéséért, - a takarékos gazdálkodásért, - a pedagógiai munkáért, - a gyermekvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért, - a nevelőmunka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért, - a gyermekbalesetek megelőzéséért, - a gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért, - a pedagógusi középtávú továbbképzési program, valamint az éves beiskolázási terv elkészítéséért, - a pedagógusok továbbképzésének megszervezéséért. Az óvodavezető feladata: - a nevelőtestületi értekezlet és az alkalmazotti közösség értekezletének előkészítése, vezetése, - a döntések (állásfoglalások) végrehajtásának megszervezése és ellenőrzése, - a nevelőmunka irányítása és ellenőrzése, - a rendelkezésre álló költségvetés alapján az intézményegység működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása, - a munkavállaló érdekképviseleti szervekkel, a szülői szervezetekkel való 19

20 20 együttműködés, - az intézményegység működésével kapcsolatban minden olyan ügyben való döntés, amelyet jogszabály vagy kollektív szerződés (üzemi szabályzat) nem utal más hatáskörébe, - a jogszabályban előírt egyeztetési kötelezettség betartása az alkalmazottak foglalkoztatására, élet- és munkakörülményeire vonatkozó kérdésekben, - az intézményegység külső szervek előtti teljes képviselete azon lehetőség figyelembe-vételével, hogy a képviseletre meghatározott ügyekben eseti vagy állandó megbízást adhat, - a jogszabályok által a vezető hatáskörébe utalt - és át nem ruházott - feladatok ellátása. A nevelőtestület és a dajkák csoportja közötti kapcsolattartás az óvodai munka egészét, valamint az óvoda valamennyi alkalmazottját érintő ügyekben a félévente egy alkalommal összehívott, valamennyi alkalmazott részvételével tartott alkalmazotti értekezleten valósul meg. Az egyes tervezési időszakok feladatait a csoport óvónője rendszeresen megbeszéli a csoporthoz beosztott dajkával. 4.A helyettesítés rendje Az óvodavezető akadályoztatása esetén helyettesítését az óvodavezető által adott megbízás alapján egyhelyettes látja el teljes felelősséggel. Kivételt képeznek ez alól azok az ügyek, amelyek azonnali döntést nem igényelnek, illetve amelyek a vezető kizárólagos hatáskörébe tartoznak. Az óvodavezető tartós távolléte esetén a helyettesítés teljes körű, kivéve, ha a munkáltató másként intézkedik. Tartós távollétnek a két hét, illetve az ennél hosszabb időtartam minősül. 5. A vezető és az óvodai szülői szervezet közötti kapcsolat formái Az óvodai szülői közösség vezetőjével az óvodavezető, a csoportszintű ügyekben a csoport szülői közösségének képviselőivel az óvodapedagógus, az óvodapedagógus területét meghaladó ügyekben az óvodavezető tart kapcsolatot. Az óvodai szintű szülői közösség vezetőjét meg kell hívni a nevelőtestületi értekezlet azon napirendi pontjainak tárgyalásához, amely ügyekben jogszabály vagy az óvoda szervezeti és működési szabályzata a szülői közösség részére véleményezési jogot biztosított. A meghívás a napirendi pont írásos anyagának legalább 8 nappal korábbi átadásával történhet. Az óvoda vezetője a szülői közösség vezetőjét legalább félévente tájékoztatja az óvodában folyó nevelőmunkáról és a gyermekeket érintő kérdésekről. A szülői közösség részére biztosított jogok: A szülői közösség véleményezési jogot gyakorol: - a szervezeti és működési szabályzatnak: - a gyermekek fogadását, - a vezetők és a szülői közösség közötti kapcsolattartás módját, - az ünnepélyek, megemlékezések rendjét szabályozó részeiben, 20

21 - a házirend megállapításában, - a szülőket anyagilag is érintő ügyekben, - az óvoda és a család kapcsolattartási rendjének kialakításában, - a munkatervnek a szülőket is érintő részében A külső kapcsolatok rendszere, formája és módja Az óvodavezető kapcsolatot tart a pedagógiai szakmai szolgáltatások ellátására létrehozott intézményekkel. A gyermekek fejlesztésében, iskolaérettségének elbírálásában szükség szerint közreműködő nevelési tanácsadóval és a tanulási képességet vizsgáló szakértői bizottsággal az óvodavezető állapodik meg az együttműködés formáiban. Az óvodavezető együttműködik a városi bölcsődék és általános iskolák vezetőivel. Az óvoda gyermekvédelmi felelőse folyamatos kapcsolatot tart a gyermekjóléti szolgálattal, az iskolai mentálhigiénés szakemberrel, amelyről az óvodavezetőnek rendszeresen beszámol. A kapcsolattartást vezetői szinten a vezető-helyettes gondozza. Az egészségügyi szolgáltatóval, a szakmai szervezetekkel és az egyházak képviselőivel való kapcsolattartás is az óvodavezető feladata. 7. Az ünnepek, megemlékezések rendje, a hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok: A hagyományok egy része a gyermekcsoportokban zajlik (névnap, születésnap, eszközkészítés valamilyen eseményre, kirándulás, színházlátogatás, stb.) 21

22 22 III. AZ AUDI HUNGARIAÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM ISKOLAI INTÉZMÉNYEGYSÉGEINEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. Az iskolai intézményegységek általános jellemzői Az intézményegységek neve: - AUDI HUNGARIA Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium, Német Általános Iskolája és Gimnáziuma - AUDI HUNGARIA Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Nemzetiségi Német - Magyar Általános Iskolája és Gimnáziuma Az intézményegységek közös bélyegzőinek feliratai: Hosszú bélyegző: AUDI HUNGARIA Általános Iskola és Gimnázium AUDI HUNGARIA Schule und Kindergarten 9026 Győr, Bácsai u. 55. Körbélyegző: AUDI HUNGARIA Általános Iskola és Gimnázium 9026 Győr, Bácsai u. 55. Adószám: Bsz: AUDI HUNGARIA Általános Iskola és Gimnázium, Győr AUDI HUNGARIA Schule und Kindergarten, Győr Az intézményegységek évfolyamosak, ezért a jogszabályokban előírt tanügyi dokumentumain az alábbi feliratú bélyegzők használata engedélyezett: Német intézményegység: Hosszú bélyegző: Körbélyegző: AUDI HUNGARIA Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Német Általános Iskolája és Gimnáziuma AUDI HUNGARIA Schule und Kindergarten, Deutsche Schule 9026 Győr, Bácsai u. 55. AUDI HUNGARIA Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Német Általános Iskolája és Gimnáziuma, Győr AUDI HUNGARIA Schule und Kindergarten, Deutsche Schule, Győr 22

23 23 Nemzetiségi német-magyar intézményegység: AUDI HUNGARIA Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Nemzetiségi Német-Magyar Általános Iskolája és Gimnáziuma AUDI HUNGARIA Schule und Kindergarten, Deutsch-Ungarische Nationalitätengrundschule und Nationalitätengymnasium 9026 Győr, Bácsai u. 55. Körbélyegző: AUDI HUNGARIA Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Nemzetiségi Német- Magyar Általános Iskolája és Gimnáziuma, Győr AUDI HUNGARIA Schule und Kindergarten, Deutsch-Ungarische Nationalitätengrundschule und Nationalitätengymnasium, Győr 2. Az iskola szervezeti rendszere, irányítása Az intézményegységek szakmai tekintetben önálló, a nemzetiségi német magyar intézményegységben 1-13ill. a német intézményegységben 1-10 évfolyamos általános iskola és gimnázium. Szervezetükkel és működésükkel kapcsolatban önállóan döntenek olyan ügyekben, amelyeket az AHI szervezeti és működési szabályzata nem von saját hatáskörébe. Az intézményegységek irányítása a hatályos jogszabályok alapján történik, az intézményegységek felelős vezetői az intézményegység-vezetők. A nemzetiségi németmagyar intézményegység-vezető helyettese az intézményvezető-helyettes. 2.1 Az általános iskola és gimnázium szervezete a nemzetiségi német-magyar intézményegységben Az iskolában 1-8. évfolyamos nemzetiségi német-magyar általános iskola, évfolyamos és évfolyamos gimnázium (nemzetiségi német-magyar tagozat, német-magyar tagozat). A német-magyar tagozat működését a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya és a Magyar Köztársaság Kormánya közötti iskolai együttműködésről szóló egyezményben foglaltak határozzák meg (301/2011. (XII. 23) Kormányrendelet. 2.2Az általános iskola és gimnázium irányítása: Az iskolai munka irányítását német-magyar intézményegységben egy intézményegységvezető végzi, a nemzetiségi német-magyar intézményegységben pedig egy intézményegységvezető és egy intézményegység-vezető helyettes. Az intézményegységek felelős vezetői az intézményvezetők, akik munkájukat a jogszabályok, a fenntartó, az AHI vezetésének határozatai, valamint az iskolabelső szabályzatai által előírtak szerint végzik. Az intézményegység-vezetőhelyettes megbízását az intézményegység-vezető javaslatára, a tantestület véleményének kikérésével, az AHI főigazgató adja. 23

24 24 Az intézményegység-vezetőhelyettes csak az iskola határozatlan időre alkalmazott pedagógusa lehet. Az intézményegység-vezetőhelyettes megbízása 5 évre szólhat. Az intézményegység-vezető távollétében teljes jogkörrel az intézményegység-vezető helyettes jár el. 2.3 Az általános iskola és gimnázium vezetősége: ISKOLAVEZETÉS: főigazgató, intézményegység-vezetők, intézményegység-vezető helyettes, gazdasági vezető SZAKMAI TANÁCS: főigazgató, iskolai intézményegység-vezetők, intézményegység-vezető helyettes, munkaközösség-vezetők, További tisztségviselők: - a diákönkormányzatot segítő pedagógusok, - gyermek és ifjúságvédelmi felügyelő, - a szülői tanács elnöke, vagy képviselője, Az iskola vezetés az iskolai élet egészére kiterjedő konzultatív, véleményező és javaslattevő és döntési joggal rendelkező testület. Az iskola vezetése rendszeresen tart megbeszélést az aktuális feladatokról. Az iskola vezetésének megbeszéléseit az intézményegység-vezetők készítik elő és vezetik. A Szakmai Tanácstagjai a belső ellenőrzési szabályzatban foglaltak szerint ellenőrzési feladatokat is ellátnak. 2.4 Az általános iskola és gimnázium dolgozói: Az általános iskola és gimnázium dolgozóit a jogszabályok előírásai alapján megállapított munkakörökre, a fenntartó által engedélyezett létszámban az intézményegység-vezető javaslatára az AHI főigazgatója alkalmazza. Az iskola dolgozói munkájukat munkaköri leírásaik alapján végzik. A németországi tanárok felvételéről a német intézményegység-vezető javaslatára szintén az AHI főigazgató dönt. 3. Az általános iskola és gimnázium közösségei, kapcsolatuk egymással és a vezetéssel 3.1 A nevelők közösségei A nevelőtestület: A nevelőtestület tagjai munkaviszony keretében pedagógus munkakörben, valamint felsőfokú végzettséggel rendelkező, nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak közössége továbbá a 301/2011. (XII.23.) Kormányrendelet alapján az intézményben tanító, munkavállalási engedéllyel rendelkező német állampolgárságú tanárok. A nevelőtestület a jogszabályokban megfogalmazott döntési jogkörökkel rendelkezik. A nevelőtestület véleményt nyilváníthat, vagy javaslatot tehet az iskola működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben. Egy tanév során a nevelőtestület az alábbi értekezleteket tartja: - alakuló értekezlet - tanévnyitó értekezlet, - tanévzáró értekezlet, 24

25 25 - félévi és év végi osztályozó értekezlet, - nevelési értekezlet, - tájékoztató és munkaértekezlet, - rendkívüli értekezlet (szükség szerint). Rendkívüli nevelőtestületi értekezletet kell összehívni, ha a nevelőtestület tagjainak több mint egyharmada kéri, illetve ha az AHI vezető testülete vagy az iskolavezetés ezt indokoltnak tartja. A jogszabályokban megfogalmazottak szerint: - A nevelőtestületi értekezlet akkor határozatképes, ha azon tagjainak több mint fele jelen van. - A nevelőtestület döntéseit - ha erről jogszabály, illetve a szervezeti és működési szabályzat másként nem rendelkezik- nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. - A nevelőtestület személyi kérdésekben - a nevelőtestület többségének kérésére -, titkos szavazással is dönthet. - A nevelőtestületi értekezletről jegyzőkönyvet vagy emlékeztetőt kell vezetni, amelyet iktatni kell. - A nevelőtestületi értekezletekre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni abban az esetben is, ha az aktuális feladatok miatt csak a tantestület egy része, többnyire az azonos beosztásban dolgozók vesznek részt egy-egy értekezleten. Ilyen értekezlet lehet: - általános iskolában vagy gimnáziumban tanítók értekezlete, - kétnyelvű nemzetiségi tagozat nevelőinek értekezlete, - német-magyar tagozat nevelőinek értekezlete, - alsó, felső tagozat nevelőinek értekezlete, - egy osztályban tanító nevelők értekezlete, - szakmai munkaközösségek értekezlete. A nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházásáról szavazás útján, egyszerű többséggel dönt. Az átruházott feladatok ellátásával megbízott személy vagy szervezet a munkájáról nevelőtestületi értekezleten számol be. A nevelők szakmai munkaközösségei: A szakmai munkaközösségek a jogszabályokban megfogalmazott jogkörökkel rendelkeznek. A szakmai munkaközösségek feladatai az adott szakterületen belül: - a pedagógiai, szakmai és módszertani tevékenység irányítása, ellenőrzése, - az iskolai nevelő és oktató munka belső fejlesztése, korszerűsítése, - egységes követelményrendszer kialakítása: a tanulók ismeretszintjének folyamatos ellenőrzése, mérése, értékelése, - pályázatok, tanulmányi versenyek kiírása, szervezése, lebonyolítása, - a pedagógusok továbbképzésének, önképzésének szervezése, segítése, - a költségvetésben rendelkezésre álló szakmai előirányzatok véleményezése, felhasználása, - a pályakezdő pedagógusok munkájának segítése, A szakmai munkaközösségek az iskola pedagógiai programja, munkaterve, valamint az adott munkaközösség tagjainak javaslatai alapján összeállított tanévre szóló munkaterv szerint tevékenykednek. Egy adott munkaközösség munkájában önkéntes alapon a nevelőtestület 25

BORONKAY GYÖRGY MŰSZAKI KÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Németh László u. 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

BORONKAY GYÖRGY MŰSZAKI KÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Németh László u. 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BORONKAY GYÖRGY MŰSZAKI KÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Németh László u. 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT V Á C 2012 -2- A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv., az 1996. évi LXII.

Részletesebben

Petőfi Sándor Általános Iskola. Komárom. Szervezeti és Működési Szabályzat

Petőfi Sándor Általános Iskola. Komárom. Szervezeti és Működési Szabályzat Komárom Jóváhagyta: Komárom, 2013. Szabó Tamásné igazgató 1. TARTALOMJEGYZÉK 1. TARTALOMJEGYZÉK... 1 2. Általános rendelkezések... 5 2.1. A szervezeti működési szabályzat célja, tartalma, jogszabályi alapja...

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata 1 A Solymári Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Solymár 2013. 2 Tartalom 1. Bevezetés... 5 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.03.19. Módosítás: ÉRD, 2014. november 12., 2015.február 25., 2015. december 8. Összeállította és jóváhagyásra benyújtja:

Részletesebben

LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI (FŰTŐHÁZ UTCAI ÓVODA ÉS SZÉP UTCAI ÓVODA) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI (FŰTŐHÁZ UTCAI ÓVODA ÉS SZÉP UTCAI ÓVODA) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI (FŰTŐHÁZ UTCAI ÓVODA ÉS SZÉP UTCAI ÓVODA) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM. Azonosító: 037698 Készítette: Huszti Lászlóné óvodavezető 2013. 09.02. 2 Az intézmény

Részletesebben

Győrújbaráti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

Győrújbaráti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Győrújbaráti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. 2 észítette: IIKészítette: Győrújbaráti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Dátum: Érvényesség: határozatlan

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BARANGOLÓ ÓVODA 2017 PÓCSMEGYER, TÁNCSICS u. 26. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kelt: 2006. január 24. Készítette: Papp István Lőrincné Danyi Zsuzsánna óvodavezető A közoktatásról szóló többször módosított

Részletesebben

A Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata. A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata

A Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata. A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata 2005 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések....1 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...1 2.1. Az SZMSZ...1 2.2.

Részletesebben

A Tündérvár Óvoda Kunsziget Szervezeti és Működési Szabályzata. A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja

A Tündérvár Óvoda Kunsziget Szervezeti és Működési Szabályzata. A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja A Tündérvár Óvoda Kunsziget Szervezeti és Működési Szabályzata A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja _ 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről _ 2012. évi CXXIV. törvény

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat 2015/2016

Szervezeti és Működési Szabályzat 2015/2016 Szervezeti é s M űködési Szabályzat Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium (036379) Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium Székhelye: 7200 Dombóvár, Bajcsy-Zs. utca 2. Iktatószám:.. Ügyintéző: Dr. Szenyéri Zoltán

Részletesebben

Rázsó Imre. Szakközépiskola és Szakiskola

Rázsó Imre. Szakközépiskola és Szakiskola Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT A nevelőtestület elfogadta: 2012.12.14-i értekezletén. Jóváhagyta: 2012.12.15. Egyed Gyula igazgató SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató

... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató OM: 200183 A Telegdi Kata Szakiskola és Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató A nevelőtestület a 2013. augusztus 24-én megtartott nevelőtestületi

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Napfény Óvoda Szervezeti és Működési

Részletesebben

A Zrínyi Ilona Gimnázium Szervezeti és Mőködési Szabályzata

A Zrínyi Ilona Gimnázium Szervezeti és Mőködési Szabályzata TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 A Szervezeti és Mőködési Szabályzat célja... 3 Az intézmény törvényes mőködését meghatározó dokumentumok... 3 Az intézmény legfontosabb adatai az Alapító

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5

TARTALOMJEGYZÉK II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 Gregor József Általános Iskola 1172 Budapest, Hısök tere 19-20. OM azonosító: 035107 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. Szervezeti és mőködési szabályzat 2/43 TARTALOMJEGYZÉK Tartalom I.1. A SZERVEZETI

Részletesebben

Lágymányosi Bárdos Lajos Kéttanyelvű Általános Iskola és Gimnázium. Szervezeti és működési szabályzat

Lágymányosi Bárdos Lajos Kéttanyelvű Általános Iskola és Gimnázium. Szervezeti és működési szabályzat Lágymányosi Bárdos Lajos Kéttanyelvű Általános Iskola és Gimnázium Szervezeti és működési szabályzat 2013 1 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapjai

Részletesebben

A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 5 1.1. A szervezeti és működési

Részletesebben

Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75.

Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75. Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75. OM: 200650 MADÁCH MUSICAL TÁNC-ÉS ZENEMŰVÉSZETI ISKOLA Alapfokú Művészetoktatási

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA 2013 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 4 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja,

Részletesebben

A KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BORZAVÁR-PORVA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BORZAVÁR-PORVA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BORZAVÁR-PORVA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.2.Az SZMSZ hatálya... 4 1.3.Az SZMSZ felülvizsgálatának módja...

Részletesebben

A TATABÁNYAI INTEGRÁLT SZAKISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TATABÁNYAI INTEGRÁLT SZAKISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TATABÁNYAI INTEGRÁLT SZAKISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Pallos János igazgató Tatabánya, 2013.augusztus 27. A Szervezeti és Működési Szabályzatot az összintézményi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Sylvester János Református Gimnázium 1149 Budapest, Pillangó park 3-5. / Fax: 1/363 2612 E-mail: sylvester@sylvester.hu OM azonosító: 101138 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 A budapesti Sylvester

Részletesebben

Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT. A nevelőtestület elfogadta: 2014.03.31-i értekezletén.

Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT. A nevelőtestület elfogadta: 2014.03.31-i értekezletén. Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT A nevelőtestület elfogadta: 2014.03.31-i értekezletén. Tartalomjegyzék I. rész... 4 A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

Hétszínvirág Baptista Óvoda

Hétszínvirág Baptista Óvoda Hétszínvirág Baptista Óvoda Seregélyes, Templom köz 1. Hétszínvirág Baptista Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. Tartalom I. FEJEZET... 5 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1.1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Dunavecsei Református Kollégium Bella István Általános Iskola, Szakközépiskola és Szakgimnázium

Dunavecsei Református Kollégium Bella István Általános Iskola, Szakközépiskola és Szakgimnázium Dunavecsei Református Kollégium Bella István Általános Iskola, Szakközépiskola és Szakgimnázium SZE RVE ZETI ÉS M ŰKÖD ÉSI SZABÁL YZATA 2016. TARTALOMJEGYZÉK Preambulum... 1 Általános rendelkezések...

Részletesebben

TESZ VESZ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

TESZ VESZ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TESZ VESZ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KÉSZÍTETTE: SZABÓ ENDERÉNÉ ÓVODAVEZETŐ 2005. 2 Tartalom I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 5. oldal II. AZ ALAPÍTÓ OKIRATBAN FOGLALTAK RÉSZLETEZÉSE II/1. Az alapító szerv

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Maci Alapítványi Óvoda, Fejlesztő Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Szervezeti és Működési Szabályzat Érvényes 2013. szeptember 1-től Összeállította: Dobó Katalin igazgató Tartalomjegyzék Általános

Részletesebben

Budapest XIII. Tankerülete Fischer Annie Zenei Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2015. március

Budapest XIII. Tankerülete Fischer Annie Zenei Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2015. március 1 Budapest XIII. Tankerülete Fischer Annie Zenei Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2015. március 2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS 3 I.RÉSZ: Általános rendelkezések 4 II.RÉSZ: Az intézmény

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest XII. Tankerülete N Y I T O T T V I L Á G F E J L E S Z T Ő I S K O L A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST 2015. Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat módosítással egységes szerkezetben

Szervezeti és Működési Szabályzat módosítással egységes szerkezetben 1108 B u d a p e s t Újhegyi sétány 5-7. Ügyiratszám: 467-I/2013 Szervezeti és Működési Szabályzat módosítással egységes szerkezetben 2013. szeptember 30. Baloghné Stadler Irén óvodavezető Budapest, 2

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola Szécsény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. május 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ)

Részletesebben

CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA

CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA 201 901 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JOGI HÁTTERE 1.1 Hatályba lépése 1.2 Az SZMSZ kiterjedése 2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

Eötvös József Gimnázium és Kollégium. 2890 Tata, Tanoda tér 5. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Eötvös József Gimnázium és Kollégium. 2890 Tata, Tanoda tér 5. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Eötvös József Gimnázium és Kollégium 2890 Tata, Tanoda tér 5. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 1. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KONSTANTIN ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 5000. Szolnok, Nagy Imre krt. 20. Szerkesztés:

Részletesebben

Jókai Mór Német Nemzetiségi Általános Iskola H-1125 Budapest, Diana u. 4. Tel: (36-1) 395-8167 Fax: (36-1) 275-4009 e-mail: jokai@jokaiiskola.

Jókai Mór Német Nemzetiségi Általános Iskola H-1125 Budapest, Diana u. 4. Tel: (36-1) 395-8167 Fax: (36-1) 275-4009 e-mail: jokai@jokaiiskola. Jókai Mór Német Nemzetiségi Általános Iskola H-1125 Budapest, Diana u. 4. Tel: (36-1) 395-8167 Fax: (36-1) 275-4009 e-mail: jokai@jokaiiskola.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...

Részletesebben

REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ)

REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) 2015 OM azonosító: 034800 1028 Budapest, Máriaremetei u. 71. Tel.: 06-1-397-4402, 06-1-275-8675 Fax.: 06-1-391-6944 Internet:

Részletesebben

Fertőrákosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat

Fertőrákosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Fertőrákosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 1 BEVEZETŐ Az intézmény a jogszabályi előírásoknak megfelelendő alapító okiratában foglaltakat e szervezeti és működési

Részletesebben

A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 1 Általános rendelkezések 1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A közoktatási intézmény működésére,

Részletesebben

Művészeti Iskola Martonvásár. Szervezeti és Működési Szabályzat

Művészeti Iskola Martonvásár. Szervezeti és Működési Szabályzat 1 Művészeti Iskola Martonvásár Szervezeti és Működési Szabályzat 2 Tartalom Tartalom I. A SZABÁLYZAT TARTALMA ÉS HATÁLYA... 4 II. INTÉZMÉNYI JELLEMZŐK, DOKUMENTÁCIÓ... 5 2. Jogállás, gazdálkodás, szakfeladatok...

Részletesebben

EUROKT-AKADÉMIA. SzakképzőIskola

EUROKT-AKADÉMIA. SzakképzőIskola Az EUROKT-AKADÉMIA SzakképzőIskola 2500 Esztergom, Kis-Duna sétány 11. Tel.: 33/414-866; fax: 33/401-674 e-mail: eurokt@eurokt-akademia.hu web: http://www.eurokt-akademia.hu A működés helyi rendjét meghatározó

Részletesebben

Szivárvány Baptista Gimnázium, Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Szivárvány Baptista Gimnázium, Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény A Szivárvány Baptista Gimnázium, Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Elfogadta a az Intézmény NEVELŐTESTÜLETE 2014.

Részletesebben

1. Általános rendelkezések Az SZMSZ jogszabályi alapja A Szervezeti és Működési Szabályzat célja:

1. Általános rendelkezések Az SZMSZ jogszabályi alapja A Szervezeti és Működési Szabályzat célja: 1 1. Általános rendelkezések Az SZMSZ jogszabályi alapja A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról (Kt.) 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról

Részletesebben

A KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2 Tartalom I. BEVEZETÉS... 5 II. INTÉZMÉNYI ALAPADATOK... 5 1. Az intézmény tevékenységei az érvényes hatályban lévő Alapító Okirat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Sikéné Pfeiffer Éva igazgató Budapest, 2015. augusztus 24. ~ 1 ~ Tartalom I. Bevezetés, általános rendelkezések... 4 II. Az intézmény alaptevékenységének konkrét leírása...

Részletesebben

Módosított Szervezeti és Működési Szabályzat 2013.

Módosított Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. Új Budai Alma Mater Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda Módosított Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető rendelkezések... 6 1. Az SZMSZ célja, tartalma...

Részletesebben

A Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

A Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata A Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Az alapító okirat okiratszáma: 1816883/2015 4.3.) A költségvetési szerv alaptevékenysége: 4.3.1.) A gyermek hároméves korától a tankötelezettség

Részletesebben

A TÖRÖK FLÓRIS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TÖRÖK FLÓRIS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TÖRÖK FLÓRIS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 Az SZMSZ alapjául szolgáló jogszabályok 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 1992.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ)

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ) Suli Harmónia Általános Iskola és Óvoda 8767 Felsőrajk, Szabadság u. 46. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ) Suli Harmónia 2007 Gyermekeket Segítő Alapítvány 2013. március 31. 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat Apáczai Csere János Általános Iskola 2013.

Szervezeti és Működési Szabályzat Apáczai Csere János Általános Iskola 2013. Szervezeti és Működési Szabályzat Apáczai Csere János Általános Iskola 2013. 1 Apáczai Csere János Általános Iskola OM:036702 Intézménykód: 168003 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2 Bevezető TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Előterjeszti: Vinczéné Szunyogh Judit

Részletesebben

Holdfény Utcai Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat

Holdfény Utcai Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat Székhely: 2040 Budaörs, Holdfény u.31. OM azonosító: 201162 Szervezeti és Működési Szabályzat Hatályos: Határozatlan időre Készítette: Maksainé Gecse Erika óvodavezető Hatálybalépés időpontja: Kelt: 2008.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Óvoda neve: Szent Erzsébet Óvoda Óvoda címe: 8300 Tapolca, Templomdomb 2. OM azonosító: 036 793 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Kelt: Tapolca, 2015. 12. 31. Készítette: Zöldy Andrásné óvodavezető TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskola a 2013 Tartalom 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 4 1.2. Az SZMSZ célja és

Részletesebben

AZ EMŐDI II.RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EMŐD 2013.

AZ EMŐDI II.RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EMŐD 2013. 1 AZ EMŐDI II.RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EMŐD 2013. 2 Tartalomjegyzék A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK...

Részletesebben

Intézmény neve: Napközi Otthonos Óvoda. Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat. Intézmény címe: Rétság, Mikszáth u 6

Intézmény neve: Napközi Otthonos Óvoda. Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat. Intézmény címe: Rétság, Mikszáth u 6 Intézmény neve: Napközi Otthonos Óvoda Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat Intézmény címe: Rétság, Mikszáth u 6 Intézmény OM-azonosítója: 032044 Intézmény fenntartója: Rétság Város Önkormányzata

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ügyiratszám: I/248/2013. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1106 Budapest, Maglódi út 8. 2013 Készítette: Zsemlye Istvánné óvodavezető 2 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDSÉI SZABÁLYZAT

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Tolna Megyei Önkormányzat Móra Ferenc Általános Iskolája 7200 Dombóvár, Szabadság u. 18. Tel./Fax.: 74/466-326 E-mail: moradomb@freemail.hu Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette: Krauss Péter igazgató

Részletesebben

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: Kétegyháza,2015.szeptember 01. Készítette: Halmi Zoltán intézményvezető Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések...4 1.1.

Részletesebben

Szervezeti és Működési. Szabályzat. Készítette: Hollendusné Bíró Anett óvodavezető

Szervezeti és Működési. Szabályzat. Készítette: Hollendusné Bíró Anett óvodavezető Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette: Hollendusné Bíró Anett óvodavezető 1 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...5 1. Az SZMSZ célja...5 2. Az SZMSZ jogszabályi alapja...5 3. Az SZMSZ személyi, tárgyi

Részletesebben

Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola. Szervezeti és működési szabályzat

Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola. Szervezeti és működési szabályzat Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola Szervezeti és működési szabályzat 2009 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 2 2. A MŰKÖDÉS JOGI KERETEI... 2 3. AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Bartók Béla Zeneiskola PÁPA, Korona utca 27. Telefon: 89/313 116 Igazgató: 89/510-345 www.bartokzi-papa.hu e-mail: bartokzeneiskolapapa@gmail.

Bartók Béla Zeneiskola PÁPA, Korona utca 27. Telefon: 89/313 116 Igazgató: 89/510-345 www.bartokzi-papa.hu e-mail: bartokzeneiskolapapa@gmail. Bartók Béla Zeneiskola PÁPA, Korona utca 27. Telefon: 89/313 116 Igazgató: 89/510-345 www.bartokzi-papa.hu e-mail: bartokzeneiskolapapa@gmail.com BARTÓK BÉLA ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI

Részletesebben

JÁTÉKORSZÁG ÓVODA 2721 PILIS, RÁKÓCZI ÚT 42. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Legitimációs eljárás. Jóváhagyta. Ph.

JÁTÉKORSZÁG ÓVODA 2721 PILIS, RÁKÓCZI ÚT 42. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Legitimációs eljárás. Jóváhagyta. Ph. JÁTÉKORSZÁG ÓVODA 2721 PILIS, RÁKÓCZI ÚT 42. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM azonosító: 033032 Bársonyné Pálinkás Éva intézményvezető Legitimációs eljárás Elfogadta: Játékország Óvoda nevelőtestülete

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. szeptember 10-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. szeptember 10-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 10-i ülésére Tárgy: Az Alapfokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete Szervezeti és Működési szabályzata módosításának

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT . SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Dunaharaszti Mese Óvoda OM: 032976 2330 Dunaharaszti, Temető u. 26. 06-24/531-760 mese@dunaharaszti.hu Intézmény OM - azonosítója: Készítette: Tóthné Szatmári Ágnes..

Részletesebben

Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata

Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Összeállította: Fejér Zsolt ig.h. Készítette: Fejér Zsolt ig.h. Tóth Jánosné gazd.vez. Lenkey Csaba igazgató beterjesztése alapján,

Részletesebben

I. BEVEZETÉS... 2 II. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS... 4 III. AZ ISKOLA MUNKATÁRSAI... 5 IV. A VEZETŐK KÖZTI KAPCSOLATTARTÁS, SZAKMAI TESTÜLETEK...

I. BEVEZETÉS... 2 II. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS... 4 III. AZ ISKOLA MUNKATÁRSAI... 5 IV. A VEZETŐK KÖZTI KAPCSOLATTARTÁS, SZAKMAI TESTÜLETEK... Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 2 II. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS... 4 III. AZ ISKOLA MUNKATÁRSAI... 5 IV. A VEZETŐK KÖZTI KAPCSOLATTARTÁS, SZAKMAI TESTÜLETEK... 10 V AZ INTÉZMÉNYI KÖZÖSSÉGEK... 11 VI. A PEDAGÓGIAI

Részletesebben

ERZSÉBETVÁROSI NEVELÉSI TANÁCSADÓ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ERZSÉBETVÁROSI NEVELÉSI TANÁCSADÓ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ERZSÉBETVÁROSI NEVELÉSI TNÁCSDÓ 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 10. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZBÁLYZT 2009. 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZBÁLYZT CÉLJ, TRTLM,

Részletesebben

Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskola 034183

Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskola 034183 Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskola 034183 Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. március SZMSZ 73/1 I Tartalomjegyzék I Tartalomjegyzék... 2 II Általános rendelkezések... 4 II.1 A Szervezeti

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Mátészalkai Szakképzési Centrum SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Nagy József igazgató 2015. 1 Tartalomjegyzék: I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI.4. oldal 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja,

Részletesebben

Intézmény neve: BOKRÉTA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE. Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési szabályzat. Intézmény OM-azonosítója: 031393

Intézmény neve: BOKRÉTA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE. Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési szabályzat. Intézmény OM-azonosítója: 031393 Intézmény neve: BOKRÉTA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési szabályzat Intézmény székhelye, címe: 3035 Gyöngyöspata, Fő út 65/a. Intézmény OM-azonosítója: 031393 Intézmény

Részletesebben

8.3 A szülői munkaközösség... 39 8.4 Az iskolaszék... 39 8.5 Az intézményi tanács... 39 8.6 A diákönkormányzat... 39 8.7 Az osztályközösségek...

8.3 A szülői munkaközösség... 39 8.4 Az iskolaszék... 39 8.5 Az intézményi tanács... 39 8.6 A diákönkormányzat... 39 8.7 Az osztályközösségek... S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T D I Ó S G Y Ő R I G I M N Á Z I U M OM azonosító: 029 262 S z é k h e l y : 3534 Miskolc, Kiss tábornok u. 42. Fenntartó neve: Klebelsberg Intézményfenntartó

Részletesebben

Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat

Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 2014 Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola SZOLNOKI KŐRÖSI CSOMA

Részletesebben

Honlap: altisk-tokod.sulinet.hu e-mail cím: hegyeskoiskola@gmail.com

Honlap: altisk-tokod.sulinet.hu e-mail cím: hegyeskoiskola@gmail.com HEGYESKŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA (2531 TOKOD, BÉKE U. 26.) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA O M a z o n o s í t ó : 2 0 1 6 0 3 Jóváhagyta: Kornokovics Attiláné igazgató Hatálybalépés: 2013. szeptember 1. Honlap:

Részletesebben

A Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola - Alapfokú Művészeti Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola - Alapfokú Művészeti Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola - Alapfokú Művészeti Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Elfogadta: Véleményezte: Tóth József, intézményvezető az intézmény

Részletesebben

2016. Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető

2016. Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető Ügyirat szám:ii/11/63/2016 Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat 2016. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

Részletesebben

A Muronyi Önkormányzati Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata

A Muronyi Önkormányzati Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata A Muronyi Önkormányzati Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Az intézmény jogszerű működésének biztosítása, a zavartalan működés garantálása, a gyermeki jogok érvényesülése, a szülők, a gyermekek

Részletesebben

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21.

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és EGYMI Gyömrő, Teleki kastély

Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és EGYMI Gyömrő, Teleki kastély Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és EGYMI Gyömrő, Teleki kastély SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA módosítással egybeszerkesztett Hatályba lép:

Részletesebben

Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium Szervezeti és működési szabályzat

Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium Szervezeti és működési szabályzat Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium Szervezeti és működési szabályzat Intézmény székhelye, címe: Kaposvár, Bajcsy Zs.u.17. Telefon: 82-512-128 Fax.: 82-410-312 e-mail: iskola@tancsics.hu webcím: www.tancsics.hu

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. 2 Forray Máté Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény OM azonosító: 201538 A szabályzat érvényes: visszavonásig 3 TARTALOM 1. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015 1 Tartalom Bevezető...7 Általános rendelkezések...7 I. Fejezet...7 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ARANY JÁNOS ÉPÜLETGÉPÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1072 Budapest, Nyár u. 9. Tel.: 06 1 342 1320 Tel./fax: 06 1 322 6005 e-mail: arany@arany-epuletgepesz.sulinet.hu honlap: www.arany-epuletgepesz.sulinet.hu

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BESZÉLJ VELEM ALAPÍTVÁNYI EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A nevelőtestület elfogadta 2013. 02.15. A kuratórium jóváhagyta 2013. 02. 20. Horváthné Ligeti

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011 A BOCSKAI ISTVÁN GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ÉS SZAKMAI SZOLGÁLTATÓ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011 Szerencs, 2011. augusztus 18. Dr. Gál András igazgató MELLÉKLET

Részletesebben

VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata

VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 2013 TARTALOMJEGYÉK 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 6 1.1. AZ ISKOLA FELADATA... 6 1.2. AZ SZMSZ ELKÉSZÍTÉSÉRE VONATKOZÓ

Részletesebben

S Z A B Á L Y Z A T A

S Z A B Á L Y Z A T A OM azonosító: 032015 S Z E R V E Z E T I É S MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T A 2013. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, hatálya... 3 1.2. Az

Részletesebben

Széchenyi István Általános Iskola és

Széchenyi István Általános Iskola és Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja A szervezeti

Részletesebben

Intézmények Gazdasági Szolgálata SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Intézmények Gazdasági Szolgálata SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Intézmények Gazdasági Szolgálata Sopron, Magyar u. 19. Tel./Fax: 99/505-410 e-mail: ugyfelszolgalat@igsz.t-online.hu Intézmények Gazdasági Szolgálata SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Ellenőrizte:

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Vásárosdombói Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 2014. 1 Vásárosdombói Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 7362 Vásárosdombó, Szabadság tér 16. Intézményvezető:

Részletesebben

BALATONSZABADI KINCSKERESŐ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

BALATONSZABADI KINCSKERESŐ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT Balatonszabadi Kincskereső Általános Művelődési Központ Szervezeti és Működési Szabályzata BALATONSZABADI KINCSKERESŐ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. Balatonszabadi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ADY ENDRE NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BERHIDA 2013. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 4 1.1 A szervezeti és

Részletesebben

Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola

Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola KIK OROSHÁZI TANKERÜLET Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola OROSHÁZA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA... sz. példány Név Beosztás Aláírás Készítette: Liszt F. AMI Fenntartó: KIK Orosházi Tankerület

Részletesebben

Budapest XIII. Tankerülete Gárdonyi Géza Általános Iskola. Székhely: 1137 Budapest, Radnóti Miklós u. 8-10.

Budapest XIII. Tankerülete Gárdonyi Géza Általános Iskola. Székhely: 1137 Budapest, Radnóti Miklós u. 8-10. Budapest XIII. Tankerülete Gárdonyi Géza Általános Iskola Székhely: 1137 Budapest, Radnóti Miklós u. 8-10. telephely: Herman Ottó Tagiskola 1137 Budapest Radnóti Miklós u. 35. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

A DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA...

A DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA... 1 A DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA... I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) CÉLJA, JOGI ALAPJA ÉS HATÁLYA A Szervezeti és Működési Szabályzat meghatározza

Részletesebben

A VASVÁRI FICÁNKOLÓ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A VASVÁRI FICÁNKOLÓ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A VASVÁRI FICÁNKOLÓ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések... 4 1. A költségvetési szerv neve, székhelye, telephelye, alapítása... 4 2. A költségvetési

Részletesebben

BÉLA MÚZEUM. .. /2013.( ) határozatával Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága

BÉLA MÚZEUM. .. /2013.( ) határozatával Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága 4. melléklet A DORNYAYD BÉLA MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Dr. Szirácsik Éva igazgató Elfogadta: Jóváhagyta: Érvényes:.. /2013.( ) határozatával Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének

Részletesebben

József Attila Középiskolai Kollégium 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata

József Attila Középiskolai Kollégium 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata 2014 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés 1. Az SZMSZ célja, tartalma.4 2. Jogszabályi háttér..4 3. Az SZMSZ hatálya 5 II. Intézményi Alapadatok.5

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zalavári Óvoda

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zalavári Óvoda SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zalavári Óvoda 2013. Tartalom Általános rendelkezések 3 A célja 3 A jogszabályi alapjai 3 A A hatálya 3 1 Az intézmény általános jellemzői 4 1.1 Az óvoda legfontosabb

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TERÉZVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA és MAGYAR-ANGOL, MAGYAR- NÉMET KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA, PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 1065 Budapest Pethő Sándor utca 4. OM-azonosító: 035264 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT EÖTVÖS JÓZSEF Általános Iskola MINŐSÉGI OKTATÁSI NEVELÉSI INTÉZMÉNY OM szám: 035036 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ( a 2013. március 27-i módosítással egybeszerkesztett szöveg ) 2013. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben