ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 10-i ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. szeptember 10-i ülésére"

Átírás

1 ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 10-i ülésére Tárgy: Az Alapfokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete Szervezeti és Működési szabályzata módosításának jóváhagyása Előadó: Kovárcziné Sárfi Andrea intézmény Előterjesztés tartalma: határozati javaslat Szavazás módja: egyszerű többség Előterjesztés előkészítésében részt vett: Dr. Árpásy Tamás jegyző. Kovárcziné Sárfi Andrea intézmény Előterjesztés előkészítésében közreműködnek: Ügyrendi, Helyi Közéleti, Kistérségi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága; Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság Láttam: dr. Árpásy Tamás jegyző

2 Tisztelt Képviselő-testület! A 327/2008.(XII.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban : Ámrmód) módosította január 1. napjától az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998.(XII.30.) Korm. rendeletet (a továbbiakban : Ámr.) Az Ámrmód 68. (10) bekezdésében foglaltak alapján a módosított Ámr. rendelkezései alapján a szervezeti és működési szabályzat módosításokat szeptember 30-áig kell elvégezni. A módosított Ámr. 13/A. (3) bekezdése szabályozza, hogy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatának a külön jogszabályban meghatározottakon kívül - mit kell tartalmaznia. E jogszabályi hely figyelembe vételével felülvizsgáltuk az Alapfokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete (a továbbiakban GAESZ) szervezeti és működési szabályzatát. A felülvizsgálat eredményeképpen került módosításra a szervezeti és működési szabályzat. A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló évi CV. Törvényben foglaltak alapján módosultak a költségvetési szervek besorolása korábban gazdálkodási jogköre feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján. A korábbi részben önálló költségvetési intézmény elnevezés önállóan működő költségvetési szerv besorolásra módosult. A GAESZ hatályos alapító okirata az alaptevékenységén belül köteles biztosítani: Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde Zirc, Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Zirc, Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Zirc, Stúdió KB. Zirc, Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház Zirc pénzügyi, feladatainak szolgáltatásai szinten történő ellátását. A feladat ellátásra vonatkozóan a GAESZ és költségvetési szervek 1999.január 1-jén már megállapodást kötöttek, mely megállapodás módosításra került a 73/2003.(III:31.) Kt. számú határozattal A jogszabályi módosulásnak megfelelően az együttműködési megállapodást is felül kellett vizsgálni és az elnevezés változásokat át kell vezetni. Mivel azonban ez az egész megállapodást érinti új együttműködési megállapodás került elkészítésre az államháztartás működési rendjéről 217/1998.(XII.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban : Ámr) 14. (7) bekezdésben foglaltak figyelembevételével. Az Ámr. 14. (6) bekezdés b) pontja alapján a képviselő-testület, mint irányító szerv jóváhagyja az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő költségvetési szerv közötti megállapodást, amely a munkamegosztást és a felelősségvállalás rendjét rögzíti. Kérem Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztésem megtárgyalására és a határozati javaslatok elfogadására. Zirc, augusztus 31. Kovárcziné Sárfi Andrea intézmény

3 Határozati javaslatok /2009. (IX.10.) Kt. számú határozat 1. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alapfokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását az előterjesztés 1. számú mellékletében foglaltak jóváhagyja. 2. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja az Alapfokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete intézményjét, hogy a módosított Szervezeti és Működési Szabályzatot hozza nyilvánosságra. Határidő: 1.pont esetében : Ottó Péter polgármester 2.pont esetében : Kovárcziné Sárfi Andrea intézmény 1. pont esetében: azonnal 2. pont esetében: szeptember 15. /2009. (IX.10.) Kt. számú határozat 1. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alapfokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete és az érintett önállóan működő költségvetési szervek között kötendő együttműködési megállapodást az előterjesztés 2. számú mellékletében foglaltak jóváhagyja. 2. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja az érintett költségvetési szervek it a megállapodás aláírására, egyúttal utasítja őket, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzatukhoz annak ként nevezett megállapodást csatolják. Határidő: 1.pont esetében : Ottó Péter polgármester 2.pont esetében : Kovárcziné Sárfi Andrea intézmény, Lingl Zoltán igazgató, Igmándyné Hebling Gabriella intézmény, Benczikné Tóth Magdolna igazgató és STÚDIÓ KB. mb., Illés Ferenc igazgató 1. pont esetében: azonnal 2. pont esetében: szeptember 15.

4 1. számú melléklet Alapfokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete Zirc Szervezeti és Működési Szabályzata

5 I. Fejezet Általános és szervezeti rendelkezések 1. A költségvetési szerv megnevezése: Alapfokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete (továbbiakban: Szervezet) 2. A Szervezet székhelye: Zirc Alkotmány u.1/c. szám 3. A Szervezet működési területe: Zirc Város Önkormányzat közigazgatási területe 4. Adószám: Statisztikai számjel: Számlát hitelintézet neve,címe: Zirci Takarékszövetkezet Zirc József A.u Bankszámlaszám: Telefon: 06/88/ Telefax: 06/88/ Az alapító megnevezése: Zirc Nagyközségi Közös Tanács 12. Az alapítás időpontja: január 01. 9/1982.számú tanácshatározat 13. Az alapító okirat száma: 160/2009.(VI.29.) Kt. számú határozat 2009.július Alaptevékenység: Önkormányzati,valamint többcélú kistérségi társulási intézmények ellátó,kisegítő szolgálatai 2010.január 1-től Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége A költségvetés végrehajtása, a kifizetések ellenőrzése területi szinten Önkormányzatok,valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai. 15.Az alaptevékenységet meghatározó jogszabályok: A Számvitelről szóló 2000.évi C. törvény Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998.(XII.30.)Korm. rendelet Az államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII: törvény A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló évi CV. törvény Az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló Korm. rendelet A költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003.(XI.26.) Korm. rendelet 16. A Szervezet bélyegzője: Kör alakú, a közepén a Magyar Köztársaság címere Felirata: Alapfokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete Zirc

6 A Szervezet jellege, jogköre, képviselete, felügyelete A Szervezet: 1. Zirc Város Önkormányzat intézménye. 2. Fenntartója és felügyeleti szerve: Zirc Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 3. Tevékenységének jellege alapján: közszolgáltató költségvetési szerv, közintézmény 4. Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 5. Önálló jogi személy (költségvetési szerv) egyszemélyi felelős vel. A felelős a Szervezeti és Működési Szabályzatban, a Szervezet ügyrendjében és a feladatkörében meghatározott tevékenységeket ellátásáért. 6. A gazdálkodási jogkörébe utalt önállóan működő költségvetési szervvel munkamegosztás rendjét magállapító megállapodás alapján dolgozik, utasítási jogköre az intézmények vonatkozásában. 7. Hatósági feladatokat nem lát el, de az alaptevékenységbe tartozó pénzügyi, feladatait önálló hatáskörben látja el. 8. Képviseletét a látja el. A Szervezet létszáma: 4 fő - 1 fő - 3 fő pénzügyi előadó Az intézmény szervezeti felépítése A Szervezet feladatai 1. A Szervezet a és pénzügyi feladatokat az érvényben levő és vonatkozó jogszabályok teljes körű betartásával látja el. 2. Munkájának szervezését és közvetlen irányítását a végzi. Kialakítja és folyamatosan ellátja az intézmény könyvviteli, elszámolási, vagyon nyilvántartási rendszerét. 3. A felügyeleti szerv szakmai és irányítása mellett döntően támogatásból látja el feladatait. 4. Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerveknél pénzügyi- tevékenységet az alábbi személyek látnak el: - intézmény - ügyintéző

7 - pénzügyi ügyintéző Feladataik: Intézmény: - Közvetlenül vezeti és ellenőrzi a szervezetet - Gazdasági intézkedéseket hoz - Felelős az önállóan működő és gazdálkodó intézmény gazdálkodásáért - Felelős az intézmény költségvetésének betartásáért,betartatásáért a jogszabályoknak megfelelő ellátásáért - Felelős az intézmény könyvviteli,elszámolási,vagyon nyilvántartási, vagyon védelmi rendjének kialakításáért - Ellenjegyzési jogot gyakorol a költségvetési szervhez rendelt más költségvetési szerv előirányzatai felett. - Ellátja a kötelezettségvállalással,utalványozással kapcsolatos feladatokat Gazdasági ügyintéző: - Ellátja az érvényesítéssel kapcsolatos feladatokat - Ellátja a pénztárellenőrzéssel kapcsolatos feladatokat - Vezeti a tárgyi eszköz nyilvántartást - Részt vesz a leltározásban Pénzügyi ügyintéző: - Feladata a pénztárban tartott készpénz kezelése,megőrzése - Vezeti a pénztárral kapcsolatos nyilvántartásokat és elszámolásokat - Felméri a készpénzszükségletet - Részt vesz a készpénz pénzintézetben történő felvételében - Végzi a számlázással kapcsolatos feladatokat - Vezeti a szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartását - Vezeti a kis értékű eszközök nyilvántartását 5. Az önállóan működő költségvetési szervvel kapcsolatos feladatait a két intézmény közötti a felügyeleti szerv által jóváhagyott- munkamegosztás rendjét tartalmazó megállapodás alapján végzi. 6. A Szervezet ellátó jellegéből adódóan felelős az alábbi önállóan működő intézmények pénzügyi, feladatainak szolgáltatási szinten történő ellátásáért. - Benedek Elek Napközi otthonos Óvoda és Bölcsőde, Zirc - Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Zirc - Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Zirc - Stúdió KB, Zirc - Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház, Zirc A gazdálkodási jogkörébe vont intézmények ellátását az alábbi szakfeladatokon végzi: szakfeladat Óvodai intézményi közétkeztetés szakfeladat Iskolai intézményi közétkeztetés szakfeladat Munkahelyi vendéglátás szakfeladat Utazásszervezés, idegenvezetés szakfeladat Önkormányzati valamint többcélú kistérségi társulási

8 intézmények ellátó, kisegítő szolgálatai szakfeladat Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai szakfeladat Óvodai nevelés szakfeladat Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése szakfeladat Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás szakfeladat Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű, általános iskolai nevelése, oktatása szakfeladat Általános iskolai felnőttoktatás szakfeladat Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás (szorgalmi időben) szakfeladat Pedagógiai szakszolgálat szakfeladat Bölcsődei ellátás szakfeladat Televízió műsorszolgáltatása szakfeladat Művelődési központok, házak tevékenysége szakfeladat Közművelődési könyvtári tevékenység szakfeladat Múzeumi tevékenység JANUÁR 1-től szakfeladat Éttermi, mozgó vendéglátás szakfeladat Óvodai intézményi étkeztetés szakfeladat Iskolai intézményi étkeztetés szakfeladat Munkahelyi étkeztetés szakfeladat Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése szakfeladat Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása szakfeladat Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) szakfeladat Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) szakfeladat Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) szakfeladat Általános iskolai felnőttoktatás (1-4. évfolyam) szakfeladat Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) szakfeladat Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) szakfeladat Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) szakfeladat Általános iskolai felnőttoktatás (5-8. évfolyam) szakfeladat Általános iskolai napközi otthoni nevelés szakfeladat Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése szakfeladat Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók napközi otthoni nevelése szakfeladat Általános iskolai tanulószobai nevelés

9 szakfeladat Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése szakfeladat Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése szakfeladat Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakfeladat Bölcsődei ellátás szakfeladat Óvodai intézményi étkeztetés szakfeladat Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása szakfeladat Óvodai nevelés, ellátás szakfeladat Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása szakfeladat Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás szakfeladat Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakfeladat Korai fejlesztés, gondozás szakfeladat Múzeumi gyűjteményi tevékenység szakfeladat Múzeumi tudományos fel és publikációs tevékenység szakfeladat Múzeumi kiállítási tevékenység szakfeladat Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység szakfeladat Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás szakfeladat Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása szakfeladat Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme szakfeladat Könyvtári szolgáltatás szakfeladat Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése szakfeladat Egyéb foglalás szakfeladat Közművelődési tevékenységek és támogatásuk szakfeladat Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése szakfeladat Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás szakfeladat Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása szakfeladat Reklámügynöki tevékenység szakfeladat Médiareklám szakfeladat Önkormányzatok és többcélú társulások igazgatási tevékenysége szakfeladat A költségvetés végrehajtása, a kifizetések ellenőrzése területi szinten szakfeladat Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai 7. A Szervezet a 6. pontban felsorolt intézmények ellátása érdekében az önállóan működő intézmény jének bevonásával elvégzi: - az előirányzatok tervezése és módosítása - pénzellátási, - költségvetési gazdálkodási, - vagyonnal való gazdálkodási,

10 - beszámolási - - adatszolgáltatási feladatokat. 8. Az önállóan működő költségvetési szerveknél pénzügyi- tevékenységet az alábbi személyek látnak el: - intézmény - ügyintéző - pénzügyi ügyintéző Feladataik: Intézmény: - Felelős az önállóan működő intézmény gazdálkodásáért - Felelős az intézmény költségvetésének betartásáért,betartatásáért - Felelős az intézmény könyvviteli,elszámolási,vagyon nyilvántartási, vagyon védelmi rendjének kialakításáért - Végzi a kötelezettségvállalással,ellenjegyzéssel kapcsolatos feladatokat Gazdasági ügyintéző: - Ellátja az érvényesítéssel kapcsolatos feladatokat - Ellátja a pénztárellenőrzéssel kapcsolatos feladatokat - Vezeti a tárgyi eszköz nyilvántartást - Részt vesz a leltározásban Pénzügyi ügyintéző: - Feladata a pénztárban tartott készpénz kezelése,megőrzése - Vezeti a pénztárral kapcsolatos nyilvántartásokat és elszámolásokat - Felméri a készpénzszükségletet - Részt vesz a készpénz pénzintézetben történő felvételében - Végzi a számlázással kapcsolatos feladatokat - Vezeti a szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartását - Vezeti a kis értékű eszközök nyilvántartását 9. A feladatait az államháztartásról szóló többször módosított 1992.évi XXXVIII. törvény, a Számvitelről szóló évi C. törvény, valamint a Korm. rendelet előírásainak megfelelően köteles ellátni. A Szervezet jének jogállása, felelőssége, feladatai 1. Mint a Szervezet egyszemélyi felelős je köteles megtenni mindent, ami lehetővé teszi a zavartalan működést, a Szervezet tevékenységi körébe utalt valamennyi feladat maradéktalan végrehajtását. 2. Biztosítja az intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket. 3. Képviseli az intézményt külső szervek előtt. 4. Tervezi,szervezi,irányítja és ellenőrzi az intézmény szakmai és működésének valamennyi területét.

11 5. Az önállóan működő költségvetési szerv je számára a megalapozott és szakmai érdekeket is figyelembe vevő döntések meghozatala érdekében adatot szolgáltat Megállapodás. 6. Korm. rendelet alapján információt nyújt a felügyeleti szervének. 7. Felelős a folyamatba épített, előzetes és utólagos i ellenőrzés (FEUVE) megszervezéséért és hatékony működéséért. 8. Elkészíti az intézmény SZMSZ-ét, kötelezően előírt szabályzatait, továbbá az intézmény működését segítő egyéb szabályzatokat. 9. Az önkormányzati gazdálkodás irányításához szükséges információ megszerzése céljából esetenként beszámol a Szervezet gazdálkodásáról. 10. A Szervezet i felett gyakorolja a munkáltatói jogokat, dönt a k besorolásáról és munkaköri feladatairól. E döntésnél köteles betartani az érvényesés vonatkozó előírásokat. II. Fejezet Az intézmény működésének főbb szabályai 1. Az intézmény munkavégzéssel kapcsolatos szabályai 1.1.A közalkalmazotti jogviszony létrejötte Az intézmény az alkalmazottak esetében a belépéskor munkaszerződésben, vagy határozatlan idejű kinevezésben határozza meg, hogy az alkalmazottat milyen munkakörben,milyen feltételekkel és milyen mértékű illetménnyel foglalkoztatja. 1.2 Az intézménnyel közalkalmazotti jogviszonyban álló k díjazása Rendszeres személyi juttatások A rendszeres személyi juttatások körébe tartozik a foglalkoztatottak alapilletménye,illetménykiegészítése,illetménypótléka és mindazon juttatások,amelyek rendszeresen ismétlődve kerülnek kifizetésre. A közalkalmazottat illetményének megállapítása érdekében fizetési osztályba és fizetési fokozatba kell besorolni. A munka díjazására vonatkozó megállapodásokat munkaszerződésben,vagy kinevezési okiratban kell rögzíteni. Az illetményt,a tárgyhót követő hó 03 napjáig-ha az munkaszüneti napra esik az azt megelőző munkanapon-(legkésőbb a tárgyhó követő10-ig) kell kifizetni.

12 1.2.2.Nem rendszeres személyi juttatások A személyi juttatások előirányzatai közül a rendszeres személyi juttatások,a munkavégzéshez kapcsolódó juttatások előirányzat maradványa használható fel év közben,illetve a következő évben a pénzmaradvány jóváhagyását követően jutalom kifizetésére. A munkáltató köteles a munkába járás költségeit,annak meghatározott százalékát a vonatkozó rendelkezésék értelmében megtéríteni. Ha a alkalmazása után a munkába járás körülményeiben változás áll be, azt az intézmény részére azonnal be kell jelenteni. Az intézmény valamennyi ja jogosult étkezési hozzájárulásra A Személyi jövedelemadóról szóló többször módosított 1995.évi CXVII. törvény 1.sz. melléklet pontja alapján. 1.3.A munkavégzés teljesítése,munkaköri kötelezettségek,hivatali titkok megőrzése A munkavégzés teljesítése az intézmény je által kijelölt munkahelyen, az ott érvényben lévő szabályok és a munkaszerződésben vagy kinevezési okmányban leírtak történik. A köteles a munkakörébe tartozó munkát képességei kifejtésével,az elvárható szakértelemmel és pontossággal végezni, a hivatali titkot megtartani. Ezen túlmenően nem közölhet illetéktelen személlyel olyan adatot, amely a munkaköre betöltésével összefüggésben jutott tudomására és amelynek közlése a munkáltatóra,vagy más személyre hátrányos következménnyel járhat. A munkáját az arra vonatkozó szabályoknak és előírásoknak,a munkahelyi je utasításainak,valamint a szakmai elvárásoknak megfelelően köteles végezni. A hivatali titok megsértése fegyelmi vétségnek minősül. Az intézmény valamennyi ja köteles a tudomására jutott hivatali titkot mindaddig megőrizni,amíg annak közlésére az illetékes felettesétől engedélyt nem kap. 1.4.A munkaidő beosztása A heti munkaidő 40 óra Az intézményben a munkavállalók munkaideje hétfőtől csütörtökig 7,30 órától 16,00 óráig, pénteken 7,30 órától 13,30 óráig tart. A munkaközi szünet időtartamára a munkavállalókat díjazás illeti meg.

13 1.5.Szabadság A k éves rendes szabadságának mértékét a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben foglaltak kell megállapítani. A kat megillető és kivett szabadságról nyilvántartást kell vezetni. 1.6.Helyetteítés rendje Az intézményben folyó munkát a időleges vagy tartós távolléte nem akadályozhatja. A k távolléte esetére helyettesítés rendszerének kidolgozása az intézmény jének feladata. 1.7.Munkakörök átadása A k munkakörének átadásáról illetve átvételéről változás esetén jegyzőkönyvet kell felvenni. 1.8.Egyéb szabályok - Telefonhasználat Az intézményben lévő telefonokat magáncélra csak térítés ellenében lehet használni. - Dokumentumok kiadásának szabályai Az intézményi dokumentumok (személyi anyag,szabályzatok,stb.)kiadása csak az intézmény engedélyével történhet. 2. Saját gépkocsi használata A saját tulajdonú gépjárművek használatának díját és elszámolási rendszerét a mindenkor érvényes központi előírások rendelkezései,illetve az adójogszabályok kell kialakítani. Saját gépkocsit hivatali célra az intézmény előzetes engedélyével lehet igénybe venni. 3. Kártérítési kötelezettség A közalkalmazott a közalkalmazotti jogviszonyból eredő kötelezettségének vétkes megszegésével okozott kárért kártérítési felelősséggel tartozik. Szándékos károkozás esetés a közalkalmazott a teljes kárt köteles megtéríteni.

14 4. Anyagi felelősség Az intézmény valamennyi ja felelős a berendezési,felszerelési tárgyak rendeltetésszerű használatáért,a gépek,eszközök stb. megóvásáért Költségvetés tervezés, pénzellátás 1. A Szervezet költségvetési javaslatának elkészítéséhez a keretszámokat az Önkormányzat határozza meg. A költségvetési tervezet elkészítéséhez az Önkormányzat által meghatározott szempontok az önállóan működő költségvetési intézmény az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerven keresztül szolgáltat adatot a felügyeleti szervnek. 2. A pénzellátást az Önkormányzat biztosítja a Takarékszövetkezetnél vezetett költségvetési számlájára. Költségvetés gazdálkodás,végrahajtás 1. A Szervezet önálló hatáskörben bonyolítja le: a saját alkalmazási jogkörében foglalkoztatott k személyi és dologi költségekkel kapcsolatos, valamint az adminisztratív és teendők kapcsán felmerülő előirányzatait. 2. Az intézményk érdemi döntése és megbízása alapján bonyolítja a Szervezet az alábbi előirányzatok felhasználását: - személyi juttatások - munkaadókat terhelő járulékok - dologi kiadások - szakmai tevékenységgel összefüggő speciális kiadások - különféle kiadások, befizetések 3. Az intézményk közvetlenül és saját hatáskörben döntenek az intézmények munkaerőinek bérfejlesztéséről és jutalmazásáról. Nyilvántartások vezetése 1. A Szervezet vezeti: a.) - a befektetett eszközöket - a tárgyi eszközök - a munka- és védőruha (intézményi bontásban) - a tüzelőanyag - hajtó- és kenőanyag nyilvántartásokat

15 b.) a PM által előírt egyéb nyilvántartásokat. 2. Az intézmények vezetik: - a könyvtári állomány alakulásával, - a szakmai anyag (a technika oktatásához szükséges), - térítési díjakkal kapcsolatos - az élelmezéssel kapcsolatos nyilvántartásokat. Bankszámlák feletti rendelkezés A banknál vezetett számla feletti rendelkezési jogosultakat aláírás bejelentési kartonon a számla hitelintézetnél be kell jelenteni. Az aláírás bejelentő kartonok egy-egy példányát a köteles őrizni. Kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, utalványozás, érvényesítés rendje Kötelezettségvállalás Intézményk vagy megbízottjaik intézményük teljes vonatkozásában. Ellenjegyző: Ha a kötelezettségvállaló az intézmény, akkor a Szervezet je vagy megbízottja. Ha a kötelezettségvállaló a Szervezet je, akkor a Szervezet könyvelője. Utalványozó: Intézményk. Érvényesítő: A Szervezet könyvelője. Az általános forgalmi adó elszámolásának ügyvitele Intézményünk az általános forgalmi adónak nem alanya, nyilvántartási kötelezettsége csak a kimenő és beérkező számlák esetében van. Az önállóan működő intézmények esetében, amennyiben az általános forgalmi adónak nem alanya a kimenő és beérkező számlák esetében a nyilvántartásokat az önállóan működő és gazdálkodó vezeti intézményenként.

16 Az önállóan működő intézmények esetében, amennyiben az általános forgalmi adónak alanya, az általános forgalmi adóval kapcsolatos nyilvántartási kötelezettség az önállóan működő és gazdálkodót terheli. Az önállóan működő és gazdálkodó a TATIGAZD programon belül önállóan működő intézményenként vezeti az általános forgalmi adóval kapcsolatos nyilvántartásokat.. Állami vagyon kezelése A Szervezet és az intézmények kötelesek a leltár i átadott vagyon kezelését és védelmét a jogszabályi előírások biztosítani. A Szervezet leltározási teendőire a leltározási Szabályzat az irányadó. Munkaerő gazdálkodás A Szervezet jét a képviselőtestület nevezi ki, a Szervezet i tekintetében a kinevezési és munkáltatói jogokat a Szervezet je gyakorolja. Beszámoló a gazdálkodásról A Szervezet a PM által előírt beszámolási rendszernek megfelelően teljes körűen készíti el a költségvetés végrehajtásáról számot adó félévi és éves számszaki beszámolót. és bizonylati rend A számvitel bizonylati rendjéről szóló hatályos PM rendelet előírásai és az annak alapján készített Bizonylati Szabályzat az irányadó a Szervezet és az intézmények vonatkozásában egyaránt. Adatszolgáltatás A Szervezet je az önkormányzati gazdálkodás irányításához szükséges információ biztosítása céljából szükség köteles tájékoztatást adni az egyes költségvetési előirányzatok alakulásáról, a gazdálkodási folyamatok állásáról.

17 Ellenőrzés Az intézmény je a gazdálkodás folyamatára és sajátosságaira tekintettel köteles kialakítani,működtetni és fejleszteni a folyamatba épített,előzetes és utólagos i ellenőrzést (FEUVE). Az ellenőrzések tapasztalatait az intézmény folyamatosan értékeli és azok alapján a szükséges intézkedéseket megteszi,illetve kezdeményezi. Az intézmény köteles elkészíteni az intézmény ellenőrzési nyomvonalát,amely a szervezet tervezési,pénzügyi lebonyolítási és ellenőrzési folyamatainak szöveges illetve táblázatba foglalt és folyamatábrákkal szemléltetett leírása. Kockázatkezelés Az intézmény je köteles a kockázati tényezők figyelembevételével kockázatelemzést végezni, és kockázatkezelési rendszert működtetni. A kockázatelemzés során fel kell mérni és meg kell állapítani az intézmény tevékenységében,gazdálkodásában rejlő kockázatokat. A kockázatkezelés rendjének kialakítása során meg kell határozni azon intézkedéseket és megtételük módját,amelyek csökkentik illetve megszüntetik a kockázatot.

18 III. fejezet Záró rendelkezések Az SZMSZ...jóváhagyásával..napján lép hatályba és visszavonásig érvényes. Jelen SZMSZ hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a 92/1997.(XII.22.)Kt számú határozatával életbelépett Szervezeti Működési Szabályzat. Az SZMSZ inek naprakész állapotban tartásáról az intézmény je gondoskodik. Zirc, szeptember Kovárcziné Sárfi Andrea mb.

19 FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE Az Alapfokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete Folyamatba épített, előzetes és utólagos i ellenőrzés rendszerét (a továbbiakban FEUVE ) az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény., az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rend., illetve a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI. 26. ) Korm. rendelet alapján a következők határozom meg. I. ÁLTALÁNOS RÉSZ Az államháztartási törvény alapján a költségvetési szerv je felelős: - a feladatai ellátásához a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételéért - az alapító okiratában előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáért, - az intézmény gazdálkodásában a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért, - a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettség teljesítéséért, annak teljességéért és hitelességéért, - a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáért, az intézményi rendért, - a folyamatba épített, előzetes és utólagos i ellenőrzés, valamint a belső ellenőrzés megszervezéséért és hatékony működtetéséért. A költségvetési szerv je évente az éves költségvetési beszámoló keretében beszámol a költségvetési szerv folyamatba épített előzetes és utólagos i ellenőrzésének, valamint a belső ellenőrzésének működtetéséről. Az Áht.-ban meghatározott kötelezettség, a költségvetési szerv jének feladata, a szervezeti struktúrában meghatározott egységek i hatáskörének, felelősségének és beszámoltathatóságának szabályozottságán valamint jelen szabályzaton keresztül valósul meg. 1

20 1. A FEUVE rendszerének célja, tartalma A folyamatba épített, előzetes és utólagos i ellenőrzés a szervezeten belül a gazdálkodásért felelős szervezeti egység által folytatott első szintű pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszer, amelynek létrehozásáért, működtetéséért és fejlesztéséért a költségvetési szerv je felelős a pénzügyminiszter által közzétett irányelvek figyelembevételével. A költségvetési szerv je köteles olyan szabályzatot kiadni, folyamatokat kialakítani és működtetni a szervezeten belül, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források szabályszerű, szabályozott, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását. A pénzügyi irányítási és ellenőrzési feladatok magukba foglalják: - a pénzügyi döntések dokumentumainak elkészítését ( ideértve a költségvetési tervezés, a kötelezettségvállalások, a szerződések, a kifizetések, a szabálytalanság miatti visszafizettetések dokumentumait is,) - az előzetes és utólagos pénzügyi ellenőrzést, a pénzügyi döntések szabályszerűségi és szabályozottság szempontból történő jóváhagyását, illetve ellenjegyzését, - a események elszámolását (a hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvvezetés és beszámolás). A felsorolt tevékenységek feladatköri elkülönítését biztosítani kell. A pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszernek biztosítani kell, hogy - a költségvetési szerv valamennyi, gazdálkodással kapcsolatos tevékenysége és célja összhangban legyen a szabályszerűség, szabályozottság és megbízható gazdálkodás elveivel, - az eszközökkel és forrásokkal való gazdálkodásban ne kerüljön sor pazarlásra, visszaélésre, rendeltetésellenes felhasználásra, - megfelelő, pontos és naprakész információk álljanak rendelkezésre a költségvetési szerv gazdálkodásával kapcsolatosan, - a folyamatba épített, előzetes és utólagos i ellenőrzés harmonizációjára és összehangolására vonatkozó irányelvek végrehajtásra kerüljenek, - a rendelkezésre álló eszközök és források a szabályszerűség, szabályozottság és megbízható gazdálkodás elveivel összhangban kerüljenek felhasználásra. A FEUVE rendszer az alábbi három fő területet szabályozza: - az ellenőrzési nyomvonal kialakításának kötelezettsége, - a kockázatkezelés - a szabálytalanságokkal kapcsolatos eljárásrend kialakításának kötelezettsége. Az intézmény az éves költségvetési beszámoló keretében beszámol a költségvetési szerv folyamatba épített, előzetes és utólagos i ellenőrzésének, valamint belső ellenőrzésének működtetéséről. 2

21 II. AZ ELLENŐRZÉSI NYOMVONAL 1. Az ellenőrzési nyomvonal fogalma Az Ámr. rendelkezései az ellenőrzési nyomvonal a költségvetési szerv végrehajtási, pénzügyi lebonyolítási és ellenőrzési folyamatainak szöveges, vagy táblázatba foglalt, vagy folyamatábrákkal szemléltetett leírása. 2. A költségvetési szerv jének kötelezettsége az ellenőrzési nyomvonal kialakítása során Az intézmény köteles elkészíteni a költségvetési szerv ellenőrzési nyomvonalát, amely a költségvetési szerv tervezési, pénzügyi lebonyolítási és ellenőrzési folyamatainak szöveges, táblázatba foglalt leírása. Az ellenőrzési nyomvonal az intézmény szervezeti és működési szabályzatának mellékletét képezi. 3. Az ellenőrzési nyomvonal jelentősége a költségvetési szerv működésében Az ellenőrzési nyomvonal a folyamatokra vonatkozó egyes tevékenységeket, a tevékenységek jogi alapját, felelősét, ellenőrzését, nyomon követését, a kapcsolódó dokumentumokat öleli fel: - a költségvetési szerv működésének, egyes tevékenységeinek egymásra épülő eljárásrendjeit egységes folyamatként mutatja, teljes egészében tartalmazza az ellenőrzési pontok összességét, - kialakításával a költségvetési szervre jellemző valamennyi tevékenység, valamennyi szereplő, funkció együttes koordinálására kerül sor, - valamennyi résztvevő számára írott és átlátható formában válik ( követendő eljárásként) feladattá az eljárások és módszerek betartása, miközben a dokumentumtípusok és az eljárások is egységessé válnak, - megmutatja a szervezet folyamatba épített ellenőrzési rendszerének hiányosságait, így felgyorsítja a pénzügyi irányítás folyamatainak megfelelő átalakítását, és a működtetés színvonalának, a nyújtott szolgáltatások értéknövekedését segíti elő. 3

22 4. Az ellenőrzési nyomvonal jelentősége a felelősségi szintek területén Az ellenőrzési nyomvonal egy standardot jelent, eljárások együttesét, amelyek alapján meghatározhatók valamennyi folyamatban a felelősök, az ellenőrzési pontok. Az ellenőrzési nyomvonal segítségével könnyen és gyorsan azonosítható a hibás működés, a hozzá tartozó felelős. Az ellenőrzési nyomvonal megmutatja, hogy a teljes folyamat minősége az egyes résztevékenységekért felelős közreműködőkön is múlik. 5. Az ellenőrzési nyomvonal jelentősége a szervezeten belüli együttműködés erősítése területén A különböző szervezeti egységek kapcsolatában nagyobb rugalmasság, jobb együttműködés, koordináció várható az ellenőrzési nyomvonal kialakításától. Az ellenőrzési nyomvonal a teljes feladatellátására kiterjed, vagyis a működtetés jobbításának fontos eszköze. 6. Az ellenőrzési nyomvonal jelentősége a szervezeti működés területén A megbízható ellenőrzési nyomvonal kialakításának jelentősége abban áll, hogy segítségével feltérképezhető a szervezet összes folyamatában rejlő működési kockázat. A hibásan kialakított ellenőrzési nyomvonal gátolhatja a szervezet folyamatainak pontos ismeretét, így a működtetését. Az ellenőrzési pontok elégtelensége vagy az átfedések kialakulása működési zavarokhoz vezethet. 7. Az ellenőrzési nyomvonal elkészítése Az ellenőrzési nyomvonal készítésének kötelezettsége felöleli a költségvetési szerv tevékenységét jellemző összes folyamatot. A költségvetési szerv működési folyamatai a szervezet célkitűzéseinek elérése érdekében kerülnek kialakításra és ennek (a működési folyamatoknak) megfelelően kell a költségvetési szervet működtetni. Az ellenőrzési nyomvonalat ezekhez a működési folyamatokhoz ( eseménykehez) kell hozzárendelni. A megfelelő irányítási szinteken folyó szabályozott tevékenységek részletes információkat nyújtanak az egyes, a költségvetési szerv tevékenységére vonatkozó eseményekről, műveletekről, a műveletekben résztvevőkről, a felelősségeikről, a pénzügyi tranzakciókról, a folyamatot kísérő dokumentumokról. A szabályszerűen vezetett és dokumentált folyamatok megmutatják a művelettel kapcsolatos információkat, a művelet időpontját, a feladat ellátásának módját, az alátámasztó (beérkező és kimenő) dokumentumokat. 4

23 Az ellenőrzési nyomvonal kialakítása a költségvetési szerv teljes tevékenységére vonatkozik, az intézmény szervezetét, struktúráját jellemző működési folyamatokkal, illetve a folyamatokat működtető folyamatgazdákkal együtt, vagyis azon személyekkel, akik a szervezeten belül elsődlegesen felelősek az adott folyamat végrehajtásáért. A működési folyamatok pontos és teljes körű meghatározás, a szabályzatokban való rögzítése az intézmény felelőssége és kötelezettsége. 8. Az egyes eseményekkel kapcsolatos ellenőrzési nyomvonal kialakításának gyakorlati megvalósítása A költségvetési szerv gazdálkodásának, működési sajátosságainak fegyelembe vételével szükséges az ellenőrzési nyomvonalat kialakítani. Rendszeres időközönként a már érvényben lévő ellenőrzési nyomvonalakat felül kell vizsgálni, folyamatosan aktualizálni kell. Az ellenőrzési nyomvonal felülvizsgálatáért és folyamatos aktualizálásáért felelős: Kovárcziné Sárfi Andrea mb. Az ellenőrzési nyomvonal kialakításának első lépése a folyamatok és folyamatgazdák azonosítása. A költségvetési szerv működési folyamatait a főfolyamatok mentén kell csoportosítani, majd a főfolyamatokat részfolyamatokká kell bontani. A működési folyamatok szabályozottságára lehet alapozni az ellenőrzési pontok, nyomvonalak elkészítését. Az ellenőrzési nyomvonal kialakítása során különféle ellenőrzési pontokat kell beiktatni. Az ellenőrzési pontok meghatározása és működtetése, annak minősége, a FEUVE erősségeit, illetve gyengeségeit mutatja meg. Az ellenőrzési pontok lehetnek: - i ellenőrzési pontok - szervezeti ellenőrzési pontok - jóváhagyási ellenőrzési pontok - működési ellenőrzési pontok - hozzáférési ellenőrzési pontok - megszakítási ellenőrzési pontok Az intézmény ellenőrzési nyomvonalának kialakításakor a események sorrendiségének kiválasztásában a költségvetési szervre vonatkozó legjellemzőbb folyamat az elsődleges szempont. A esemény, folyamat meghatározása alapján kerül sor az intézmény ellenőrzési nyomvonalának táblázatba történő foglalására. 5

24 9. Az ellenőrzési nyomvonal kialakításánál alkalmazott táblarendszer A eseményekre vonatkozó táblarendszer elsősorban az érintett szervezet felelősségi és az információs szintjeit tartalmazza, a kapcsolódásokat, az irányítási és ellenőrzési folyamatot. A táblarendszer fejlécének adatai, melyet valamennyi esemény leírásánál egységesen használunk: - sorszám - tevékenység, feladat - jogszabályi alap - előkészítés - keletkező dokumentum - felelős/kötelezettségvállaló - határidő - ellenőrzés/érvényesítés - utalványozás/ellenjegyzés - pénzügyi tejesítés - könyvvezetésben való megjelenés A táblázatok elkészítése során hivatkozni kell az érvényben lévő szabályzatokra a táblázatok egyes rovatain belül. A táblarendszer az egyes eseményekkel kapcsolatosan a teljes folyamatot írja le, vagyis a tervezéstől a végrehajtáson át a beszámolás fázisáig, megjelölve a folyamatot és a felelőst, ellenőrzési pontot, a dokumentumokat (adatbázist), amelyet az adott folyamat használ és az ezekért való felelősségeket. A eseménycsoportok, mint alapfolyamatok esetében az egyes szakaszokhoz hozzárendelhető az adott tevékenység felelőse (ellenőrzési pont), a beérkező dokumentum típus, valamint a tevékenység következtében előálló és már a következő feladat inputját képező dokumentum jellege. Az intézmény ellenőrzési nyomvonalát, táblarendszerét a szabályzat 1. számú tartalmazza. 6

25 III. KOCKÁZATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Az államháztartás működési rendjéről szóló- többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján a költségvetési szerv je köteles a kockázati tényezők figyelembevételével kockázatelemzést végezni, és kockázatkezelési rendszert működtetni. A kockázatelemzés során fel kell mérni, és meg kell állapítani a költségvetési szerv tevékenységében, gazdálkodásában rejlő kockázatokat. A kockázatkezelés rendjének kialakítása során meg kell határozni azon intézkedéseket és megtételük módját, amelyek csökkentik, illetve megszüntetik a kockázatokat. A kockázatkezelés, mint módszer a vezetési gyakorlati eszköze, a tervezés és döntéshozatal, a végrehajtás alapvető része. A knek külön figyelmet kell fordítani arra, hogy a kockázatkezelést minden folyamatba beépítsék, és a szervezet minden tagja megértse a kockázatkezelés értékét. Fontos figyelembe venni, hogy a kockázatkezelés elsősorban a szervezet feladatellátását támogató belső folyamat, és nem az adott költségvetési szerven kívüli szervezetek, hatóságok igényeit szolgálja. 1. A kockázat fogalma Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998.(XII. 30.) Korm. rendelet pontja meghatározza a kockázat fogalmát: kockázat a költségvetési szerv gazdálkodása tekintetében mindazon elemek és események bekövetkeztének a valószínűsége, amelyek hátrányosan érinthetik a szerv működését. A kockázat lehet egy esemény vagy következmény, amely lényegi befolyással van egy szervezet célkitűzéseire. A kockázat lehet véletlenszerű esemény, hiányos ismeret vagy információ. Eredendő kockázat, amely szabálytalanságok vagy a megvalósítás során fellépő hibák előfordulásának kockázata. Ellenőrzési kockázat: az ezen hibákat vagy szabálytalanságokat meg nem előző illetve fel nem táró folyamatba be nem épített ellenőrzési eljárásból fakadó kockázat. 2.A kockázatkezelés, a kockázat kezelő A kockázatkezelésért felelős költségvetési szerv jének tevékenységében támaszkodnia kell a belső ellenőrzés ajánlásaira, javaslataira. 7

26 A kockázat azonosítással a megfelelő válaszlépések kialakíthatók, így a kockázatok mérsékelhetők. A költségvetési évre szóló munkaterv végrehajtását megakadályozó tényezők, kockázatok azonosítását követően a kockázatok kiküszöbölésére vonatkozó válasz/intézkedés meghatározása szükséges. A választott intézkedés, kockázatkezelés hatását is szükséges felmérni, a felmérés eredményét szükséges összevetni az adott művelettel, tevékenységgel kapcsolatos eredetileg tervezett végeredménnyel. A kiemelt nagy kockázatú tevékenységek esetében az intézmény intézkedik a legmagasabb kockázatú terület/tevékenység ellenőrzéséről, folyamatos jelentést, beszámolót kér vagy helyszíni vizsgálatot tart, vagy felkéri a belső ellenőrzést vizsgálat elvégzésére. A hatékony folyamatba épített ellenőrzés a legjobb eszköz a kockázatok kezelésére. A folyamatba épített ellenőrzés hatékonyságát támogatja az ellenőrzési nyomvonal kialakítása. Az ellenőrzési nyomvonal kiépítése alapján lehet a megfelelő kockázatelemzési tevékenységet ellátni. A kockázatkezelést intézményünkben az intézmény je végzi. 3. A kockázatkezelési hatókör A költségvetési szerv jének felelőssége és kötelessége az éves költségvetési terv kialakítása, végrehajtása és folyamatba épített ellenőrzése, illetve a tevékenységről való beszámolás során a kockázati tényezők, elemek azonosítása, a kockázatok bekövetkezésének valószínűsítése, a kockázati hatás mérése és semlegesítése. Az intézmény elkészíti a területe célkitűzéseinek végrehajtását akadályozó kockázatok elemzését (azonosítás, értékelés), annak kezelési módját. Az intézmény felméri, mi jelenthet kockázatot az adott területen, és mekkora kockázatnagyságokkal lehet számolni, és a meghatározott kockázati nagyság alapján milyen intézkedéseket kell elvégezni. 4. Az intézményi kockázatok kezelésének folyamata Az intézmény működésének alapvető érdeke, hogy elérje célkitűzéseit. Az intézmény a szervezeti cél érdekében végzett tevékenysége, működése során különféle kockázatokkal szembesül. Az intézmény vezetésének feladata az, hogy a kockázatokra, amelyek lényegi befolyással lehetnek a célkitűzésekre, tudjon válaszolni oly módon, hogy lehetőség elősegítse a szervezet eredeti céljainak elérhetőségének, teljesítésének valószínűségét, s ezzel egy időben minimálisra csökkentse az ezt veszélyeztető tényezők bekövetkeztének esélyét, lehetséges hatását. Ezt kockázatkezeléssel érheti el az intézmény. A kockázatok elsődleges okai együtt vagy külön-külön az alábbiak lehetnek: - véletlenszerű események, 8

27 - hiányos ismeret vagy információ, - ellenőrzés hiánya és/vagy az ellenőrzések gyengesége a szervezetben. A kockázatkezelés állandó, ciklikus folyamat, amely az alábbi lépéseket tartalmazza: - a kockázatok felmérése, - a kockázat azonosítása és az azonosításra alkalmas keretek meghatározása, - a kockázatok értékelése, - az elfogadható kockázati szint meghatározása (szervezet vagy vezetés számára) - a kockázathoz kapcsolódó lehetséges reakciók azonosítása, - a kockázatokra adható válaszok megvalósíthatóságának mérlegelése, meggyőződés a tervezett válaszintézkedések hatékonyságáról, gazdaságosságáról, - a válaszintézkedés beépítése és a kialakított keret rendszeres felülvizsgálata A kockázatok felmérése A kockázatfelmérés célja a kockázatok megállapítása és jelentőségük i sorba állítása annak alapján, hogy mekkora az egyes kockázatok bekövetkezési valószínűsége, és azok milyen hatással lehetnek az intézményre, ha valóban felmerülnek. Az intézmény évről évre köteles meghatározni és aktualizálni az intézmény előtt álló rövid és középtávú prioritásokat, célkitűzéseket és feladatterveket. Ezeket a célokat, célkitűzéseket az éves tervben rögzíteni. Az éves munkaterv elkészítését átfogó kockázatfelméréssel kell összekötni, a feladatokat egy időben kell végrehajtani A kockázat azonosítása és az azonosításra alkalmas módszerek meghatározása A kockázat azonosítás célja annak megállapítása, hogy melyek az intézmény célkitűzéseit veszélyeztető fő kockázatok. Az azonosítás meghatározó eleme a tevékenység jellege. A kockázatok azonosítását a költségvetési szerv je végzi. A két leggyakrabban alkalmazott módszer a kockázatvizsgálat vagy a kockázati önértékelés. A kockázati önértékelés során a szervezet valamennyi területén munkatárs részt vesz a tevékenységek kockázati szempontú vizsgálatában. 9

28 Ez többféle módon történhet: - kérdőívek segítségével, - interjúk, vagy - tapasztalt szakértők által levezényelt munkamegbeszélések során. Az alábbi táblázat bemutat néhány kockázati kategóriát. KÜLSŐ KOCKÁZATOK Jogi és szabályozási A jogszabályok elégtelensége vagy hibája megakadályozhatja a normális működést. PÉNZÜGYI KOCKÁZATOK Költségvetési A kívánt tevékenység ellátására nem elég a rendelkezésre álló forrás. TEVÉKENYSÉGI KOCKÁZATOK Információ A döntéshozatalhoz nem megfelelő információ a szükségesnél kevesebb ismeretre alapozott döntést eredményez Az intézmény a kockázatazonosítás során a kockázati önértékelés módszerét alkalmazza. 10

29 IV. A SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK RENDJE Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998.(XII.30.)145/A. (5) bekezdésének megfelelően a költségvetési szerv jének kötelessége a szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjét kialakítani. A szabálytalanságok fogalomköre széles, a korrigálható mulasztások vagy hiányosságok, a fegyelmi-, büntető-, szabálysértési-, illetve kártérítési, eljárás megindítására okot adó cselekmények egyaránt beletartoznak. A szabálytalanság valamely létező szabálytól (törvény, rendelet, utasítás, szabályzat, stb.) való eltérést jelent, az államháztartás működési rendjében, a költségvetési gazdálkodás bármely eseményében, az állami feladatellátás bármely tevékenységében, az egyes műveletekben előfordulhat. 1. A szabálytalanságok alapesetei - a szándékosan okozott szabálytalanságok (félrevezetés, csalás, sikkasztás, megvesztegetés, szándékosan okozott szabálytalan kifizetés stb.) - a nem szándékosan okozott szabálytalanságok (figyelmetlenségből, hanyag magatartásból, helytelenül vezetett nyilvántartásból, stb. származó szabálytalanság) 2. A szabálytalanságok megelőzése A szabályozottság biztosítása, a szabálytalanságok megakadályozása elsődlegesen az intézmény felelőssége. A szabálytalanságok megelőzésével kapcsolatosan az intézmény felelőssége, hogy: - a jogszabályoknak megfelelő szabályzatok alapján működjön az intézmény - a szabályozottságot, illetve a szabályok betartását folyamatosan kísérje figyelemmel a, - szabálytalanság esetén hatékony intézkedés szülessék, a szabálytalanságok korrigálásra kerüljenek. 11

30 A szabálytalanságokkal kapcsolatos intézkedések általános célja, hogy: - megakadályozza a különböző jogszabályokban és szabályzatokban meghatározott előírások megszegését - keretet biztosítson ahhoz, hogy azok sérülése, megsértése esetén a megfelelő állapot helyreállításra kerüljön, a hibák, hiányosságok, tévedések korrigálása, a felelősség megállapítása, az intézkedések foganatosítása megtörténjen. 3. A szabálytalanságok észlelése a FEUVE rendszerében A szabálytalanságok észlelése a folyamatba épített előzetes és utólagos i ellenőrzés rendszerében történhet a munkavállaló és munkáltató részéről egyaránt Az intézmény valamely munkatársa észlel szabálytalanságot Amennyiben a szabálytalanságot az intézmény valamely munkatársa észleli, köteles értesíteni az intézmény jét. Amennyiben az intézmény je az adott ügyben érintett, a munkatársnak a felettesét, annak érintettsége esetén a felügyeleti szervet kell értesíteni. A költségvetési szerv jének kötelessége gondoskodni a megfelelő intézkedések meghozataláról, illetve indokolt esetben a szükséges eljárások megindításáról Az intézmény belső ellenőrzése észleli a szabálytalanságot Amennyiben a belső ellenőr ellenőrzési tevékenysége során szabálytalanságot tapasztal, a 193/2003.(XI. 26.)Korm. rendelet rendelkezéseinek megfelelően jár el. A költségvetési szervnek intézkedési tervet kell kidolgoznia a belső ellenőrzés megállapításai alapján, az intézkedési tervet végre kell hajtani Külső ellenőrzési szerv észleli a szabálytalanságot A külső ellenőrzési szerv szabálytalanságra vonatkozó megállapításait az ellenőrzési jelentés tartalmazza. A szabálytalanságra vonatkozó megállapítások alapján az intézménynek intézkedési tervet kell kidolgozni. 4. A szabálytalanság észlelését követő szükséges intézkedések, eljárások megindítása Az intézmény felelős a szükséges intézkedések végrehajtásáért. Büntető- vagy szabálysértési ügyekben a szükséges intézkedések meghozatala az arra illetékes szervek értesítését jelenti annak érdekében, hogy megalapozottság esetén az illetékes szerv a megfelelő eljárásokat megindítsa. Fegyelmi ügyekben az intézmény vizsgálatot rendel el a tényállás tisztázására. A vizsgálatban való részvételre munkatársakat (indokolt esetben külső szakértőt) kér fel a munkajogi szabályok tiszteletben tartásával. 12

31 5. Intézkedések, eljárások nyomon követése Az intézmény je: - nyomon követi az elrendelt vizsgálatokat, a meghozott döntéseket, a megindított eljárások helyzetét - figyelemmel kíséri az általa és a vizsgálatok során készített javaslatok végrehajtását. 6. A szabálytalanság/intézkedés nyilvántartása Az intézmény feladata: - a szabálytalanságokkal kapcsolatos iratanyagok nyilvántartásának naprakész vezetéséről gondoskodik - nyilvántartja a megtett intézkedéseket, az azokhoz kapcsolódó határidőket - a pályázati úton felhasználásra kerülő források, költségvetési előirányzatok tekintetében figyelembe veszi az Európai Unió Strukturális Alapjai és a Kohéziós Alap támogatásainak fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási, és ellenőrzési rendszerek kialakításáról szóló 233/2003.(XII.16.) Korm. rend. VII. Szabálytalanságok kezelése című fejezetében meghatározottakat. 7. Záró rendelkezés Az Alapfokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezet Folyamatba Épített Előzetes és Utólagos Vezetői Ellenőrzés Rendszere 2009.napjától lép hatályba. A szabályzatot jogszabályváltozás, belső szervezeti változás vagy feladatváltozás során módosítani kell. Dátum:

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Dunakanyar Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Munkaszervezete Szervezeti és Működési Szabályzat Jóváhagyva a 24/2009. (V. 22.) számú DTÖKT határozattal. Dr. Bóth János elnök Dunakanyar Többcélú

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Polgár Város Önkormányzatának Városgondnoksága 4090 Polgár, Fürdı u. 2. Telefonszám: 52/391-188 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2009. 10. 01. -tıl I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSE 1./A Szervezeti

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZABADKÍGYÓS. 2015. november

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZABADKÍGYÓS. 2015. november SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZABADKÍGYÓS 2015. november 1 TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 1. A szervezeti és működési szabályzat célja 2. Alapelvek 3. Az intézmény

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. november 27-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. november 27-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. november 27-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 3. napirendi pont: Előterjesztés a Soproni Szociális Foglalkoztató

Részletesebben

K i v o n a t. a Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2014. július 9-i ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. a Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2014. július 9-i ülésének jegyzőkönyvéből Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2014. K i v o n a t a Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2014. július 9-i ülésének jegyzőkönyvéből /Kihagyva a kihagyandókat!/ Kiskunmajsa

Részletesebben

A KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2 Tartalom I. BEVEZETÉS... 5 II. INTÉZMÉNYI ALAPADATOK... 5 1. Az intézmény tevékenységei az érvényes hatályban lévő Alapító Okirat

Részletesebben

A MAGYAR MEZİGAZDASÁGI MÚZEUM JOGÁLLÁSA, ALAPADATA

A MAGYAR MEZİGAZDASÁGI MÚZEUM JOGÁLLÁSA, ALAPADATA I. FEJEZET A MAGYAR MEZİGAZDASÁGI MÚZEUM JOGÁLLÁSA, ALAPADATA 1. A Magyar Mezıgazdasági Múzeum jogállása 1.1. A Magyar Mezıgazdasági Múzeum (a továbbiakban: Múzeum) a vidékfejlesztési miniszter által irányított,

Részletesebben

CSANÁDPALOTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

CSANÁDPALOTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA CSNÁDPLOT NGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZT POLGÁRMESTERI HIVTLÁNK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZBÁLYZT Záradék: Ezen Szervezeti és Működési Szabályzatot Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 50/2007.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Katona József Művelődési Központ- Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény 5500 Gyomaendrőd, Kossuth út 9. Tel: 06/66/386-524 E-mail: tajhaz@gyomaendrod.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette:

Részletesebben

2005. december 20. 13. szám. Tartalomjegyzék RENDELET. 18/2005. (XII. 20.) Kgy. Az átmeneti gazdálkodás 2006. évi szabályairól

2005. december 20. 13. szám. Tartalomjegyzék RENDELET. 18/2005. (XII. 20.) Kgy. Az átmeneti gazdálkodás 2006. évi szabályairól 2005. december 20. 13. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 162/2005. (XII. 15.) Kgy. Delegálás a PANNON-TISZK Intézményirányítási Testületébe 3 és Megyei Koordinációs Testületébe 18/2005.

Részletesebben

AUDI HUNGARIA ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AUDI HUNGARIA ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AUDI HUNGARIA ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Győr, 2013. március 1. Készítette: Tálos Katalin intézményegység-vezető 2 Tartalom I.INTÉZMÉNYI SZINTŰ SZERVEZETI,

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJa A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban SZMSZ) célja, hogy rögzítse az intézmény adatait és szervezeti felépítését,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KELEBIA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SZENT ERZSÉBET OTTHONHÁZA Kelebia, József A. u. 75. 2 Tartalom: I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A szervezeti és működési szabályzat célja

Részletesebben

Holdfény Utcai Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat

Holdfény Utcai Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat Székhely: 2040 Budaörs, Holdfény u.31. OM azonosító: 201162 Szervezeti és Működési Szabályzat Hatályos: Határozatlan időre Készítette: Maksainé Gecse Erika óvodavezető Hatálybalépés időpontja: Kelt: 2008.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest XII. Tankerülete N Y I T O T T V I L Á G F E J L E S Z T Ő I S K O L A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST 2015. Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...

Részletesebben

Ü G Y R E N D SZÉCSÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 1 GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA

Ü G Y R E N D SZÉCSÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 1 GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA 8. melléklet a 12/2011.(IV.20.) önkormányzati rendelethez Ü G Y R E N D SZÉCSÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 1 GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA 1 A megnevezést módosította

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola Szécsény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. május 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ)

Részletesebben

POLGÁRMESTERI HIVATAL ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET. GAZDÁLKODÁSI ÜGYREND Érvényes: 2010.01.01.-től

POLGÁRMESTERI HIVATAL ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET. GAZDÁLKODÁSI ÜGYREND Érvényes: 2010.01.01.-től POLGÁRMESTERI HIVATAL ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET GAZDÁLKODÁSI ÜGYREND Érvényes: 2010.01.01.-től Ü G Y R E N D A Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezetének feladatait az államháztartásról

Részletesebben

Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75.

Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75. Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75. OM: 200650 MADÁCH MUSICAL TÁNC-ÉS ZENEMŰVÉSZETI ISKOLA Alapfokú Művészetoktatási

Részletesebben

Intézmények Gazdasági Szolgálata SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Intézmények Gazdasági Szolgálata SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Intézmények Gazdasági Szolgálata Sopron, Magyar u. 19. Tel./Fax: 99/505-410 e-mail: ugyfelszolgalat@igsz.t-online.hu Intézmények Gazdasági Szolgálata SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Ellenőrizte:

Részletesebben

Fertőrákosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat

Fertőrákosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Fertőrákosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 1 BEVEZETŐ Az intézmény a jogszabályi előírásoknak megfelelendő alapító okiratában foglaltakat e szervezeti és működési

Részletesebben

DÉVAVÁNYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

DÉVAVÁNYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA DÉVAVÁNYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Dévaványa, 2014. június. Valánszki Róbert polgármester Kovács Mária polgármester Balogh Csilla jegyző DÉVAVÁNYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató

... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató OM: 200183 A Telegdi Kata Szakiskola és Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató A nevelőtestület a 2013. augusztus 24-én megtartott nevelőtestületi

Részletesebben

BORONKAY GYÖRGY MŰSZAKI KÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Németh László u. 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

BORONKAY GYÖRGY MŰSZAKI KÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Németh László u. 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BORONKAY GYÖRGY MŰSZAKI KÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Németh László u. 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT V Á C 2012 -2- A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv., az 1996. évi LXII.

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA

A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA Elfogadás: 2011. november 15. I. Fejezet Általános szabályok 1. Jelen Közalkalmazotti szabályzatot egyrészről a Nyíregyházi Főiskola (képviseli az intézmény

Részletesebben

A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 1 Általános rendelkezések 1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A közoktatási intézmény működésére,

Részletesebben

RENDÉSZETI és VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZATA

RENDÉSZETI és VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZATA ELTE TANÍTÓ ÉS ÓVÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR RENDÉSZETI és VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZATA 2004. TARTALOMJEGYZÉK Rendészeti és vagyonvédelmi szabályzat I. Általános rendelkezések 3. oldal II. Az ELTE Tanító-és Óvóképző

Részletesebben

JÁTÉKORSZÁG ÓVODA 2721 PILIS, RÁKÓCZI ÚT 42. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Legitimációs eljárás. Jóváhagyta. Ph.

JÁTÉKORSZÁG ÓVODA 2721 PILIS, RÁKÓCZI ÚT 42. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Legitimációs eljárás. Jóváhagyta. Ph. JÁTÉKORSZÁG ÓVODA 2721 PILIS, RÁKÓCZI ÚT 42. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM azonosító: 033032 Bársonyné Pálinkás Éva intézményvezető Legitimációs eljárás Elfogadta: Játékország Óvoda nevelőtestülete

Részletesebben

Játéksziget Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Játéksziget Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata Játéksziget Óvoda Készítette: Gugcsóné Nagy Judit óvodavezető Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete Véleményezte: a Szülői Közösség 1 Tartalom Bevezető 1. Az alapító okiratban foglaltak részletezése

Részletesebben

Dunavecsei Református Kollégium Bella István Általános Iskola, Szakközépiskola és Szakgimnázium

Dunavecsei Református Kollégium Bella István Általános Iskola, Szakközépiskola és Szakgimnázium Dunavecsei Református Kollégium Bella István Általános Iskola, Szakközépiskola és Szakgimnázium SZE RVE ZETI ÉS M ŰKÖD ÉSI SZABÁL YZATA 2016. TARTALOMJEGYZÉK Preambulum... 1 Általános rendelkezések...

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 75. (3) bekezdésében, valamint az államháztartásról

Részletesebben

1. A gazdasági szervezet által ellátandó pénzügyi-gazdálkodási feladatok

1. A gazdasági szervezet által ellátandó pénzügyi-gazdálkodási feladatok A Polgármesteri Hivatal gazdasági szervezetének ÜGYRENDJE a 292/2009. (XII.19) Korm rendelet 15. (6) bekezdése alapján. 37/2011.(III.08.) KT határozattal elfogadva, a 147/2011.(VI.21.) KT határozattal

Részletesebben

A VASVÁRI FICÁNKOLÓ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A VASVÁRI FICÁNKOLÓ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A VASVÁRI FICÁNKOLÓ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések... 4 1. A költségvetési szerv neve, székhelye, telephelye, alapítása... 4 2. A költségvetési

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Maci Alapítványi Óvoda, Fejlesztő Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Szervezeti és Működési Szabályzat Érvényes 2013. szeptember 1-től Összeállította: Dobó Katalin igazgató Tartalomjegyzék Általános

Részletesebben

Landorhegyi és Pais Dezsı Általános Iskola, Sportiskola vezetıi ellenırzés (FEUVE) szabályzata

Landorhegyi és Pais Dezsı Általános Iskola, Sportiskola vezetıi ellenırzés (FEUVE) szabályzata 6. sz. melléklet Landorhegyi és Pais Dezsı Általános Iskola, Sportiskola i ellenırzés (FEUVE) szabályzata Zalaegerszeg, 2005. június Tartalom Bevezetés I. Folyamatba épített, elızetes és utólagos i ellenırzésre

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kidolgozta: Szymczak Judit Lap: 1/35 A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A használó neve: Érvényes: 2013. április 1. P.H.... Készítette: Szymczak Judit Jóváhagyta: Kidolgozta:

Részletesebben

Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskola 034183

Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskola 034183 Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskola 034183 Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. március SZMSZ 73/1 I Tartalomjegyzék I Tartalomjegyzék... 2 II Általános rendelkezések... 4 II.1 A Szervezeti

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Nyírtávhő Kft. Arday Balázs TARTALOMJEGYZÉK oldal BEVEZETÉS.... 3. SZERVEZETI ÁBRA....... 4. 1. ÁLTALÁNOS ADATOK...... 5. 1.1. A társaság alapadatai.. 5. 1.2. A társaság

Részletesebben

BÉLA MÚZEUM. .. /2013.( ) határozatával Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága

BÉLA MÚZEUM. .. /2013.( ) határozatával Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága 4. melléklet A DORNYAYD BÉLA MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Dr. Szirácsik Éva igazgató Elfogadta: Jóváhagyta: Érvényes:.. /2013.( ) határozatával Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA BELSŐ KONTROLLRENDSZER SZABÁLYZAT MS6202

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA BELSŐ KONTROLLRENDSZER SZABÁLYZAT MS6202 ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA BELSŐ KONTROLLRENDSZER SZABÁLYZAT MS6202 2015. 2 Tartalomjegyzék I. RÉSZ... 4 A BELSŐ KONTROLLRENDSZER... 4 1. A belső kontrollrendszer fogalma... 4 II. RÉSZ... 5 KONTROLLKÖRNYEZET...

Részletesebben

Remény Szociális Alapszolgáltató Központ Szervezeti és Működési Szabályzat 2011.

Remény Szociális Alapszolgáltató Központ Szervezeti és Működési Szabályzat 2011. 1 Remény Szociális Alapszolgáltató Központ Szervezeti és Működési Szabályzat 2011. Hatályos 2011.. napjától. 2 I. Az intézmény szervezeti felépítésének leírása Az intézmény neve: (intézmény) Rövid neve:

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. a) közreműködés az Önkormányzat által megállapított költségvetési keretszámok költségvetési szervenkénti elosztásában, összesítésében,

MEGÁLLAPODÁS. a) közreműködés az Önkormányzat által megállapított költségvetési keretszámok költségvetési szervenkénti elosztásában, összesítésében, SZMSZ 4/b. számú függeléke MEGÁLLAPODÁS amely egyrészről a Ráckeve Város Önkormányzata székhely: Ráckeve, Szent István tér 4 adószám: 15393238-2-13 képviseli: Szadai József polgármester (a továbbiakban:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015 Tartalomjegyzék I. Jogszabályi háttér 2 II. Az intézmény elnevezése, besorolása, jogi státusza, alaptevékenysége kormányzati funkció szerint 3 III. Az intézmény

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Előterjeszti: Vinczéné Szunyogh Judit

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA Miskolc, 2010. 6.3.5. sz. Egyetemi szabályzat MISKOLCI EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA Szenátusának 339/2010.. sz. határozata.

Részletesebben

8.3 A szülői munkaközösség... 39 8.4 Az iskolaszék... 39 8.5 Az intézményi tanács... 39 8.6 A diákönkormányzat... 39 8.7 Az osztályközösségek...

8.3 A szülői munkaközösség... 39 8.4 Az iskolaszék... 39 8.5 Az intézményi tanács... 39 8.6 A diákönkormányzat... 39 8.7 Az osztályközösségek... S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T D I Ó S G Y Ő R I G I M N Á Z I U M OM azonosító: 029 262 S z é k h e l y : 3534 Miskolc, Kiss tábornok u. 42. Fenntartó neve: Klebelsberg Intézményfenntartó

Részletesebben

Petőfi Sándor Általános Iskola. Komárom. Szervezeti és Működési Szabályzat

Petőfi Sándor Általános Iskola. Komárom. Szervezeti és Működési Szabályzat Komárom Jóváhagyta: Komárom, 2013. Szabó Tamásné igazgató 1. TARTALOMJEGYZÉK 1. TARTALOMJEGYZÉK... 1 2. Általános rendelkezések... 5 2.1. A szervezeti működési szabályzat célja, tartalma, jogszabályi alapja...

Részletesebben

EUROKT-AKADÉMIA. SzakképzőIskola

EUROKT-AKADÉMIA. SzakképzőIskola Az EUROKT-AKADÉMIA SzakképzőIskola 2500 Esztergom, Kis-Duna sétány 11. Tel.: 33/414-866; fax: 33/401-674 e-mail: eurokt@eurokt-akademia.hu web: http://www.eurokt-akademia.hu A működés helyi rendjét meghatározó

Részletesebben

A TATABÁNYAI INTEGRÁLT SZAKISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TATABÁNYAI INTEGRÁLT SZAKISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TATABÁNYAI INTEGRÁLT SZAKISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Pallos János igazgató Tatabánya, 2013.augusztus 27. A Szervezeti és Működési Szabályzatot az összintézményi

Részletesebben

A Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata. A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata

A Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata. A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata 2005 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések....1 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...1 2.1. Az SZMSZ...1 2.2.

Részletesebben

ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT A köznevelési intézmény jelen szabályzatban határozza meg az intézményi adatkezelés és adatvédelem helyi szabályait. A szabályzat meghatározásakor figyelembe vételre

Részletesebben

AZ ÁDÁNDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

AZ ÁDÁNDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL AZ ÁDÁNDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2016. február 2-ától Jóváhagyta Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 14./2016.(II.02.) Kt. határozatával, valamint

Részletesebben

A TATÁRSZENTGYÖRGYI HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS KONYHA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TATÁRSZENTGYÖRGYI HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS KONYHA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TATÁRSZENTGYÖRGYI HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS KONYHA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2 Tartalomjegyzék I.ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogi

Részletesebben

Budapest XIII. Tankerülete Fischer Annie Zenei Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2015. március

Budapest XIII. Tankerülete Fischer Annie Zenei Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2015. március 1 Budapest XIII. Tankerülete Fischer Annie Zenei Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2015. március 2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS 3 I.RÉSZ: Általános rendelkezések 4 II.RÉSZ: Az intézmény

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Tartalomjegyzék Bevezetés Általános rész 1. A Társaság főbb adatai a hatályos Alapító Okirat szerint

Tartalomjegyzék. Tartalomjegyzék Bevezetés Általános rész 1. A Társaság főbb adatai a hatályos Alapító Okirat szerint 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Bevezetés Általános rész 1. A Társaság főbb adatai a hatályos Alapító Okirat szerint 2. A Társaság célja, tevékenységi körei 3. A Társaság jogállása 4. A Társaság szervezete

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. Napsugár Óvoda 1112 Budapest Menyecske utca 2.

Szervezeti és Működési Szabályzat. Napsugár Óvoda 1112 Budapest Menyecske utca 2. Szervezeti és Működési Szabályzat Napsugár Óvoda 1112 Budapest Menyecske utca 2. Az intézmény OM azonosítója: 034456 Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: 2013/5. (III.25.) Adamovszky Anita név Intézményvezetői

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. Az intézmény OM azonosítója: 034244 Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: Intézményvezető: Ph Szülői szervezet nevében véleményezte: A dokumentum

Részletesebben

ÜGYREND. Érvényes: 2010. január 1. Pappné Beke Judit igazgató. Összeállította: Németh Mária

ÜGYREND. Érvényes: 2010. január 1. Pappné Beke Judit igazgató. Összeállította: Németh Mária Fejér György Városi Könyvtár 1. sz. melléklet ÜGYREND Érvényes: 2010. január 1. Pappné Beke Judit igazgató Összeállította: Németh Mária Fejér György Városi Könyvtár (továbbiakban: intézmény) gazdasági

Részletesebben

Lágymányosi Bárdos Lajos Kéttanyelvű Általános Iskola és Gimnázium. Szervezeti és működési szabályzat

Lágymányosi Bárdos Lajos Kéttanyelvű Általános Iskola és Gimnázium. Szervezeti és működési szabályzat Lágymányosi Bárdos Lajos Kéttanyelvű Általános Iskola és Gimnázium Szervezeti és működési szabályzat 2013 1 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapjai

Részletesebben

TESZ VESZ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

TESZ VESZ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TESZ VESZ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KÉSZÍTETTE: SZABÓ ENDERÉNÉ ÓVODAVEZETŐ 2005. 2 Tartalom I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 5. oldal II. AZ ALAPÍTÓ OKIRATBAN FOGLALTAK RÉSZLETEZÉSE II/1. Az alapító szerv

Részletesebben

Együttműködési megállapodás minta

Együttműködési megállapodás minta Együttműködési megállapodás minta mely létrejött egyrészről Önkormányzata Képviselő-testülete (székhelye: adószáma:.., törzskönyvi nyilvántartási száma, képviseli. polgármester) a továbbiakban helyi önkormányzat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ügyiratszám: I/248/2013. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1106 Budapest, Maglódi út 8. 2013 Készítette: Zsemlye Istvánné óvodavezető 2 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDSÉI SZABÁLYZAT

Részletesebben

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Tel/ Fax: 06-66/441-351 Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2014. év január hó 1. naptól Jóváhagyta:..

Részletesebben

Szent István Király Zeneművészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola 1145 Budapest, Columbus u. 11. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Szent István Király Zeneművészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola 1145 Budapest, Columbus u. 11. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szent István Király Zeneművészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola 1145 Budapest, Columbus u. 11. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Napfény Óvoda Szervezeti és Működési

Részletesebben

Győrújbaráti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

Győrújbaráti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Győrújbaráti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. 2 észítette: IIKészítette: Győrújbaráti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Dátum: Érvényesség: határozatlan

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. I. Általános rendelkezések 3. II. Szervezeti szabályok 6. III. Működési szabályok 7. IV. Záró rendelkezések 10.

TARTALOMJEGYZÉK. I. Általános rendelkezések 3. II. Szervezeti szabályok 6. III. Működési szabályok 7. IV. Záró rendelkezések 10. VERESEGYHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HATÁLYOS: 2016. március 1-től TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3. II. Szervezeti szabályok 6. III. Működési szabályok 7.

Részletesebben

Intézmény neve: BOKRÉTA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE. Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési szabályzat. Intézmény OM-azonosítója: 031393

Intézmény neve: BOKRÉTA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE. Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési szabályzat. Intézmény OM-azonosítója: 031393 Intézmény neve: BOKRÉTA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési szabályzat Intézmény székhelye, címe: 3035 Gyöngyöspata, Fő út 65/a. Intézmény OM-azonosítója: 031393 Intézmény

Részletesebben

Kapuvár Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

Kapuvár Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása Kapuvár Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Kapuvár Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési

Részletesebben

Intézmény neve: Napközi Otthonos Óvoda. Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat. Intézmény címe: Rétság, Mikszáth u 6

Intézmény neve: Napközi Otthonos Óvoda. Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat. Intézmény címe: Rétság, Mikszáth u 6 Intézmény neve: Napközi Otthonos Óvoda Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat Intézmény címe: Rétság, Mikszáth u 6 Intézmény OM-azonosítója: 032044 Intézmény fenntartója: Rétság Város Önkormányzata

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kulturális Bizottságának 2011. szeptember 7-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kulturális Bizottságának 2011. szeptember 7-i ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke Szám: 638-3/2011. Melléklet: 1 db. ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kulturális Bizottságának 2011. szeptember 7-i ülésére Tárgy: Baranya

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ADY ENDRE NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BERHIDA 2013. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 4 1.1 A szervezeti és

Részletesebben

A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 5 1.1. A szervezeti és működési

Részletesebben

BAKONYI TERMÉSZETTUDOMÁNYI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

BAKONYI TERMÉSZETTUDOMÁNYI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 BAKONYI TERMÉSZETTUDOMÁNYI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zirc 2011 2 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja és hatálya 1. 1. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

1. Általános rendelkezések Az SZMSZ jogszabályi alapja A Szervezeti és Működési Szabályzat célja:

1. Általános rendelkezések Az SZMSZ jogszabályi alapja A Szervezeti és Működési Szabályzat célja: 1 1. Általános rendelkezések Az SZMSZ jogszabályi alapja A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról (Kt.) 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról

Részletesebben

A Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala köztisztvisel i Közszolgálati Szabályzata

A Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala köztisztvisel i Közszolgálati Szabályzata Polgármesteri Hivatal Szervezeti M ködési Szabályzata 9. függeléke A Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala köztisztvisel i Közszolgálati Szabályzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri

Részletesebben

Szervezeti és Mőködési Szabályzata. Békés Városi. Jantyik Mátyás Múzeum

Szervezeti és Mőködési Szabályzata. Békés Városi. Jantyik Mátyás Múzeum a Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum 1. Az intézmény adatai: 1.1. Neve: Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum 1.2. Székhelye: 5630 Békés, Széchenyi tér 6. 1.3. Tagintézményei: Békési Galéria - Békés, Széchenyi

Részletesebben

2008. MÁV CARGO ÉRTESÍTŐ 11. szám

2008. MÁV CARGO ÉRTESÍTŐ 11. szám 2008. MÁV CARGO ÉRTESÍTŐ 11. szám 7/2008. (XII. 19.) VIG sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV Cargo Zrt. üzembiztonsági ellenőrzéséről... 2 8/2008. (XII. 19.) VIG sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV Cargo Zrt.

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 30-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Gondozási Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Érvényesség 1 2011. 04.01. Tartalom XVI. KERÜLET KERTVÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA...HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI... 1 I. FEJEZET: ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Miskolci Petőfi Sándor Középiskolai Fiúkollégiuma OM azonosító: 039237 Székhelye: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky E. u. 33. Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette:

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 4. sz. melléklet Gazdasági Ellátó Szolgálat (a továbbiakban: GESZ) 1126 Budapest, Királyhágó u. 18. Szervezeti és Működési Szabályzat (Módosításokkal

Részletesebben

Leopold Mozart Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Szervezeti és Működési Szabályzata. Lezárva: 2009. szeptember 1-jén

Leopold Mozart Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Szervezeti és Működési Szabályzata. Lezárva: 2009. szeptember 1-jén A Leopold Mozart Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata Lezárva: 2009. szeptember 1-jén A Leopold Mozart Zeneiskola a 11/1994. MKM r. 51. (6) bek. értelmében

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (egységes szerkezetben a 2013. október 15-i és a 2014. december 18-i módosításokkal) Nyíregyháza 2014. december

Részletesebben

Kozák Tamás s. k. vezérigazgató

Kozák Tamás s. k. vezérigazgató 1. szám MÁV CARGO ÉRTESÍTŐ 1/2007. (I. 17.) VIG. sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV Cargo Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatáról... 2 2/2007. (I. 17.) VIG. sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV Cargo Zrt.

Részletesebben

Művészeti Iskola Martonvásár. Szervezeti és Működési Szabályzat

Művészeti Iskola Martonvásár. Szervezeti és Működési Szabályzat 1 Művészeti Iskola Martonvásár Szervezeti és Működési Szabályzat 2 Tartalom Tartalom I. A SZABÁLYZAT TARTALMA ÉS HATÁLYA... 4 II. INTÉZMÉNYI JELLEMZŐK, DOKUMENTÁCIÓ... 5 2. Jogállás, gazdálkodás, szakfeladatok...

Részletesebben

Hétszínvirág Baptista Óvoda

Hétszínvirág Baptista Óvoda Hétszínvirág Baptista Óvoda Seregélyes, Templom köz 1. Hétszínvirág Baptista Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. Tartalom I. FEJEZET... 5 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1.1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS ÁLLAMIGAZGATÁSI HIVATAL VEZETŐJÉNEK. 4/2009. (II. 1.) számú rendelkezése

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS ÁLLAMIGAZGATÁSI HIVATAL VEZETŐJÉNEK. 4/2009. (II. 1.) számú rendelkezése A NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS ÁLLAMIGAZGATÁSI HIVATAL VEZETŐJÉNEK 4/2009. (II. 1.) számú rendelkezése A Nyugat-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Egységes Közszolgálati Szabályzata 2 Tartalomjegyzék:

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata 1 A Solymári Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Solymár 2013. 2 Tartalom 1. Bevezetés... 5 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. február 13. Elfogadva:../2013. (II.12.) sz. Kt. határozat 1 I. FEJEZET Általános rendelkezések A közpénzek

Részletesebben

Döntés a 2013. éves ellenőrzési jelentés elfogadásáról

Döntés a 2013. éves ellenőrzési jelentés elfogadásáról Az előterjesztés száma: 69/2014. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. április 30-án 18 órakor megtartandó ülésére Döntés a 2013.

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Intézmény neve: Napraforgó Művészeti Óvoda 1039. Budapest, Pais Dezső u. 2. Hétszínvirág Művészeti Tagóvoda 1039 Budapest Medgyessy Ferenc u. 1. Készítette: Somodiné Kiss

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Landorhegyi Integrált Óvoda Zalaegerszeg,Űrhajós u. 2. IV. 90-53/2010. számon iktatva SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2010. 1 Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI...3 1. A SZERVEZETI ÉS

Részletesebben

A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának

A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010 Színmagyarázat: Integrált Pedagógiai Rendszer működtetése Kompetencia alapú oktatás bevezetése (TÁMOP 3.1.4-08/2)

Részletesebben

S Z A B Á L Y Z A T A

S Z A B Á L Y Z A T A OM azonosító: 032015 S Z E R V E Z E T I É S MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T A 2013. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, hatálya... 3 1.2. Az

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BERECZKI MÁTÉ ÉLELMISZERIPARI ÉS MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS SPORTISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Baja, 2013 1 Tartalom 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT... 4 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest 03 Tankerület Budapest III. Kerületi Szent Miklós Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Kollégium és Gyermekotthon 1035 Budapest,

Részletesebben

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: Kétegyháza,2015.szeptember 01. Készítette: Halmi Zoltán intézményvezető Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések...4 1.1.

Részletesebben

1/2015. (II. 15.) országos szabályrendelet a Magyarországi Evangélikus Egyház Luther Kiadója szervezetéről és működéséről

1/2015. (II. 15.) országos szabályrendelet a Magyarországi Evangélikus Egyház Luther Kiadója szervezetéről és működéséről 1/2015. (II. 15.) országos szabályrendelet a Magyarországi Evangélikus Egyház Luther Kiadója szervezetéről és működéséről A Magyarországi Evangélikus Egyház az egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII.

Részletesebben

Bartók Béla Zeneiskola PÁPA, Korona utca 27. Telefon: 89/313 116 Igazgató: 89/510-345 www.bartokzi-papa.hu e-mail: bartokzeneiskolapapa@gmail.

Bartók Béla Zeneiskola PÁPA, Korona utca 27. Telefon: 89/313 116 Igazgató: 89/510-345 www.bartokzi-papa.hu e-mail: bartokzeneiskolapapa@gmail. Bartók Béla Zeneiskola PÁPA, Korona utca 27. Telefon: 89/313 116 Igazgató: 89/510-345 www.bartokzi-papa.hu e-mail: bartokzeneiskolapapa@gmail.com BARTÓK BÉLA ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI

Részletesebben