SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA"

Átírás

1 Kidolgozta: Szymczak Judit Lap: 1/35 A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A használó neve: Érvényes: április 1. P.H.... Készítette: Szymczak Judit Jóváhagyta:

2 Kidolgozta: Szymczak Judit Lap: 2/35 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések A szervezeti és működési szabályzat célja, tartalma Az jogszabályi alapja Az személyi és időbeli hatálya Az intézmény képviselete Az intézmény legfontosabb azonosító adatai: Az intézmény bélyegzőinek felirata és lenyomata Az intézet alaptevékenysége Az intézmény vezetési szerkezete, a vezetők közötti feladatmegosztás, a működés rendje Az intézmény vezetője az igazgató Az igazgató közvetlen munkatársai Igazgatóhelyettes Minőségirányítási vezető Részleg-gazdaságvezető Felnőttképzési vezető A titkárság vezetője (ügyviteli alkalmazott) az intézet titkárságán az alábbi feladatokat látja el: A helyettesítés rendje Az intézet szervezeti működési rendszere Az intézet munkarendje Az intézmény dolgozóinak kötelességei Az intézmény dolgozóinak jogosultsága A kiemelkedő munkavégzésért járó keresetkiegészítés A munkavégzés szabályai Az intézményben való tartózkodás rendje, nyitvatartás Az intézmény helyiségeinek és eszközeinek bérbeadási, kölcsönzési rendje Kártérítési felelősség Rendkívüli helyzetek kezelése A reklámtevékenység szabályozása Az egészségügyi ellátás rendje A kötelezettségvállalás szabályai Az alapító okiratban meghatározott alaptevékenység körében végzett szolgáltatásokkal kapcsolatos kötelezettségvállalás szabályai Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 2/2013. (II.11.) szabályzata a kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, teljesítésigazolás, érvényesítés, utalványozás eljárásrendjéről 1. sz melléklete alapján történő kötelezettségvállalás szabályai A kötelezettségvállalás formái A kötelezettségvállalás rendje A kötelezettségvállalás ellenjegyzése A kötelezettségvállalásban megjelölt feladat teljesítése Az érvényesítés rendje Az utalványozás rendje Számlák kezelése A pénzügyi teljesítés...22

3 Kidolgozta: Szymczak Judit Lap: 3/35 4. A szaktanácsadók, mentorok, képzők foglalkoztatásának, díjazásuk megállapításának, költségeik elszámolásának szabályai A szaktanácsadói, mentori, szakmai konzultánsi rendszer szervezésének és működésének fő elvei Szaktanácsadók, mentorok, szakmai konzultánsok feladatai A névjegyzéken szereplő szaktanácsadók, a nyilvántartott mentorok, szakmai konzultánsok, képzők foglalkoztatása, díjazása A belső kapcsolattartás formái, testületei A külső kapcsolatok formái, rendszere, kapcsolattartás a köznevelési intézményekkel Belső kontrollrendszer Az ellenőrzés célja Az ellenőrzés módszerei Az intézet belső ellenőrzési rendszere A JNSZMPI információs központja - könyvtár Információs Rendszer Pedagógiai szakkönyvtár A pedagógiai szakkönyvtár fenntartása és felügyelete A pedagógiai szakkönyvtár feladatai A pedagógiai könyvtár tevékenysége a gyűjtemény gondozása kapcsán Az iskolai/kollégiumi könyvtárak tevékenységének segítése A pedagógiai szakkönyvtár működésének szabályai A könyvtár nyitva tartási, kölcsönzési ideje A pedagógiai szakkönyvtár kapcsolatai Záró rendelkezések...35 Záradék...35

4 Kidolgozta: Szymczak Judit Lap: 4/35 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, tartalma A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: ) határozza meg 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet a pedagógiai - szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai - szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai- szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről 22. (1) bekezdés alapján a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet, mint köznevelési intézmény szervezeti felépítését, működésének belső rendjét, az alapító okiratban meghatározott alaptevékenysége körében végzett szolgáltatásokkal kapcsolatos kötelezettségvállalás szabályait, a szaktanácsadók foglalkoztatásának, díjazásuk megállapításának, költségeik elszámolásának szabályait, a nevelési oktatási intézményekkel való kapcsolattartás formáit és módját, a belső ellenőrzés rendjét, a külső kapcsolatok rendszerét, formáját és módját, valamint mindazon rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe. Az a kialakított és működtetett tevékenység-csoportok, valamint folyamatok összehangolt kapcsolati - működési rendszerét tartalmazza Az jogszabályi alapja évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet a pedagógiai - szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai - szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai- szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről évi XXXIII. törvény (Kjt.) a közalkalmazottak jogállásáról 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről évi I. tv. a Munka Törvénykönyvéről évi C. törvény a számvitelről 249/2000. (XII.31.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról évi CVIII törvény a közbeszerzésekről évi CXCV.. törvény (Áht.) az államháztartásról 368/2011. (XII.31) Korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről 278/2005. (XII. 20.) Korm. rendelet a belföldi hivatalos kiküldetést teljesítő munkavállaló élelmezési költségtérítéséről 2008.évi CV. törvény a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról Az intézet munkáját szabályozza továbbá a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet Alapító Okirata valamint a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ szabályzatai Az személyi és időbeli hatálya

5 Kidolgozta: Szymczak Judit Lap: 5/35 A szervezeti és működési szabályzat valamint a mellékletét képező egyéb belső szabályzatok, igazgatói utasítások betartása az intézmény valamennyi közalkalmazottjára nézve kötelező érvényűek, illetve azoknak is kötelessége, akik munkakapcsolatba kerülnek az intézettel, részt vesznek feladatai megvalósításában, illetőleg igénybe veszik szolgáltatásait, használják helyiségeit. Őket a rájuk vonatkozó rendelkezésekről a velük kapcsolatban lévő munkatársak tájékoztatják. Az -ben foglaltak betartása az alkalmazotti kör közös érdeke, ezért a benne foglaltak vétkes megszegése esetén az alkalmazottakkal szemben az igazgató fegyelmi intézkedést kezdeményezhet a fegyelmi intézkedésekre felhatalmazott munkáltatói jogok gyakorlójánál. A szervezeti és működési szabályzat a szakalkalmazotti közösség elfogadása után a fenntartó jóváhagyásával lép hatályba és határozatlan időre szól. Ezzel egyidejűleg hatályát veszti az intézmény előző szervezeti és működési szabályzata. A szervezeti és működési szabályzatot az intézet az alkalmazottak számára a titkárságon, az intézményegységekben, a könyvtárban, a belső honlapon teszi elérhetővé, partnerei részére a weblapon és az intézet könyvtárában hozza nyilvánosságra Az intézmény képviselete Az intézetet a köznevelési törvény szerint az intézményvezető képviseli, aki esetenként külön megbízást adhat az intézmény képviseletére valamely munkatársnak Az intézmény legfontosabb azonosító adatai: Felnőttképzési nyilvántartási szám: Intézmény akkreditációs lajstromszám: AL -110 Az intézmény törzsszáma: Adószáma: A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet Költségvetési szerv neve Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet Székhelye 5000 Szolnok, Mária utca 19. OM azonosító Létrehozásának éve 1984 Létrehozását elrendelte Közfeladata Alaptevékenysége Működési köre 49/1983.(XII. 28.) tanácshatározat Oktatást kiegészítő tevékenység Oktatást kiegészítő tevékenység Magyarország

6 Kidolgozta: Szymczak Judit Lap: 6/35 Alapító szerv Irányító szerv Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Tanács Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Az irányító szerv székhelye, címe Budapest Szalay u Az irányító szerv vezetője Klebelsberg Intézményfenntartó Központ elnöke Irányító szerv Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szolnoki Tankerület Az irányító szerv székhelye, címe 5000 Szolnok Kossuth tér 1. Az irányító szerv vezetője Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szolnoki Tankerület igazgatója A költségvetési szerv gazdálkodási jogköre: - önállóan működő,- Bankszámlarend Költségvetési elszámolási számlával nem rendelkezik, a banki forgalma az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervnél kerül lebonyolításra A költségvetési szerv vezetője megbízásának rendje: Az intézményt egyszemélyi felelős igazgató vezeti, akit a köznevelésért felelős miniszter - nyilvános pályázat útján a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ elnökének javaslatára a vonatkozó jogszabályokban meghatározott időtartamra bíz meg. Az igazgató felett a munkáltatói jogkört, vezetői megbízás a vezetői megbízás visszavonása tekintetében a köznevelésért felelős miniszter gyakorolja. Az igazgató felett a munkáltatói jogkört, a felmentés, az összeférhetetlenség megállapítása, fegyelmi eljárás megindítása, a fegyelmi büntetés kiszabása és egyéb munkáltatói jogok tekintetében a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ elnöke által felhatalmazott személy gyakorolja. A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése: a Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény, a Munka Törvénykönyvéről szóló évi I. Törvény. Kisegítő és vállalkozási tevékenység: A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat. Szabad kapacitását alaptevékenysége körében hasznosítja a Szervezeti és Működési Szabályzatában felsorolt tevékenységek körében január elsejétől érvényes szakfeladatrend TEÁOR 08 Szakfeladat száma Szakfeladat megnevezése

7 Kidolgozta: Szymczak Judit Lap: 7/ Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység Pedagógiai szakmai szolgáltatás Egyéb oktatási kiegészítő tevékenység Szakmai továbbképzések Máshová nem sorolt, egyéb felnőttoktatás Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme Könyvtári szolgáltatások Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása Nemzetközi oktatási együttműködések Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása Nyomdai és egyéb sokszorosítási tevékenység 1.6. Az intézmény bélyegzőinek felirata és lenyomata Körbélyegző: Bélyegző felirata Bélyegző lenyomata Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet Szolnok (1.sz.) Fejbélyegző: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet,,Szolnok 5000 Szolnok, Mária u. 19. Pf. 176.

8 Kidolgozta: Szymczak Judit Lap: 8/35 Bélyegző felirata Adószám: (2.sz.) Bélyegző lenyomata Postabélyegző: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet, 5000 Szolnok, Mária u. 19. Pf. 176 (3.sz.) Könyvtári tulajdon bélyegző: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet, KÖNYVTÁRA Szolnok (4.sz.) Az intézményi bélyegzők használatára a következő beosztásban az alábbi dolgozók jogosultak és kezelésükért felelősek: bélyegző használatára jogosult elhelyezve 1.sz. igazgató, igazgatóhelyettes, részleg-gazdaságvezető titkárság, részleg-gazdaságvezető 2.sz. igazgató, részleg-gazdaságvezető, gazdasági és személyügyi részleg-gazdaságvezető, pénztár, ügyintéző könyvtár 3. sz. a postát előkészítő dolgozók postázó munkatársak munkaszobája 4.sz. információs központ vezetője könyvtár 1.7. Az intézet alaptevékenysége Az intézmény alaptevékenységét a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Alapító Okirata írja elő. E szerint alaptevékenysége: Oktatást kiegészítő tevékenység A évi CXC törvény a köznevelésről 19. és a 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet a pedagógiai - szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai - szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai- szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről szóló rendeletben, valamint az alapító okiratban meghatározott szakmai szolgáltatási tevékenységek.

9 Kidolgozta: Szymczak Judit Lap: 9/35 A szolgáltatás feladatait az intézet munkatársai és külső szakemberek közreműködésével látja el, A külső szakemberek országos szaktanácsadói listán szereplő szaktanácsadók, intézeti nyilvántartásban szereplő mentorok, képzők. 2. Az intézmény vezetési szerkezete, a vezetők közötti feladatmegosztás, a működés rendje 2.1. Az intézmény vezetője az igazgató Jogköre és felelőssége - különös tekintettel a évi CXCV tv. az államháztartásról valamint a évi CXC. tv a nemzeti köznevelésről előírásaira - az intézetet érintő valamennyi jogviszonyra a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ szabályzatainak korlátozásával terjed ki. Feladatköre Az intézet stratégiájának, valamint minőségpolitikájának megfogalmazása, különös tekintettel a köznevelési intézmények és intézményfenntartók pedagógiai szakmai szolgáltatással kapcsolatos igényeire, elvárásaira, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet mint központi szakmai irányító szerv útmutatásaira, valamint a jogszabályokban és fenntartói döntésekben megfogalmazottakra. A stratégia és az intézményi minőségpolitika időszakos felülvizsgálata, szükség szerinti módosítása. Az intézet éves munkatervének a fenti pontban foglaltakkal összehangolt elkészítése, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézethez benyújtása egyetértés végett, és a szakalkalmazotti értekezlet elfogadása után, a fenntartónak történő benyújtása. A tényleges végrehajtás ellenőrzése, szakmai elemzése, értékelése. Az intézet minőségügyi tevékenységének ellenőrzése, nyomon követése, a fejlesztési irányok meghatározása. Az egyes szakterületekre vonatkozó fejlesztési koncepciók jóváhagyása. Gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat, Klebelsberg Intézményfenntartó Központ szabályzataiban leadott korlátozott hatáskörrel. Előkészíti az intézet együttműködési és egyéb szerződéseinek megkötését. Rendszeres kapcsolattartás - szükség szerinti egyeztetés - a fenntartóval és egyes partnerekkel az intézet működését érintő kérdésekben. Hatásköre Képviseli az intézetet, jogkörét esetenként vagy meghatározott ügykörben az igazgatóhelyettesre vagy más munkatársra átruházhatja. Szakmai programokban, éves munkatervben elfogadott feladatok végrehajtásának ellenőrzése, az időközben szükségessé váló módosítások kezdeményezése a fenntartónál. A munkáltatói jogok Klebelsberg Intézményfenntartó Központ szabályzataiban leadott korlátozott hatáskörrel.körben való gyakorlása. Az intézmény vezetője felelős az Áht a alapján: az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáért. A munkavédelmi, vagyon és tűzvédelmi feladatait a fenntartó által megbízott intézeten kívüli szakember megbízása útján gyakorolja.

10 Kidolgozta: Szymczak Judit Lap: 10/35 Egészségvédelemmel kapcsolatos feladatai ellátása körében gondoskodik a megfelelő munkakörnyezet biztosításáról, dohányzás tilalmáról Az igazgató döntés előkészítő munkájában épít a munkatársak javaslatára. A közalkalmazotti képviselővel jogszabályban rögzítettek szerint egyeztet. Kiadmányozás: A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ elnökének 1/2013. (I. 02.) utasítása 12. alapján Az igazgató közvetlen munkatársai Igazgatóhelyettes Munkáltatói jogkörének gyakorlása során az igazgató javaslatára a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ munkáltatói jogok gyakorlásával felruházott vezetője bízza meg. Az igazgató helyettese magasabb vezető beosztású dolgozó. Szakmai munkamegosztásból adódó pedagógiai-szakmai szolgáltatás területén ellátott feladatát a KJT 23. (1) alapján a kinevezés szerinti munkaköre mellett látja el. Feladatköre Az igazgató helyettesítése annak távollétében, illetve megbízás alapján. A közoktatás tartalmi modernizációja, szakmai projektek, fejlesztések megyei szolgáltatói úton való irányítása. Részvétel a belső ellenőrzés feladataiban Aktív részvétel az intézet minőségügyi tevékenységében. A munkavédelmi, vagyon és tűzvédelmi feladatok ellátásának irányítása. A honlap üzemeltetésének átfogó ellenőrzése, a megjelenítésre javasolt információk, szakmai anyagok listájának (szükség szerint tartalmának) áttekintése, a megjelenítés engedélyezése. Hatásköre Az igazgatót távollétében helyettesíti. Az igazgató távollétében, akadályoztatása esetén, illetve megbízás alapján - feladataiból eredően - képviseli az intézetet külső szerveknél, intézményeknél. A feladatköréhez tartozó területeken jogosult a szakmai feladatok megvalósításának figyelemmel kísérésére, e területeken tartalmi munkát és munkaszervezést érintő változtatásokat, fejlesztéseket kezdeményezni Kezdeményezi és szervezi a vezetői belső ellenőrzés során tapasztalt hiányosságok megszűntetését. Közreműködik a humán erőforrás tervezésében, szervezésében, ellenőrzésében. Közreműködik az intézmény dolgozóira vonatkozóan a munkájuk értékelésével, elismerésével, esetleges felelősségrevonásukkal és jutalmazásukkal kapcsolatos munkáltatói feladatokban Minőségirányítási vezető

11 Kidolgozta: Szymczak Judit Lap: 11/35 E feladatában az igazgató, vagy az igazgatót távollétében helyettesítő igazgatóhelyettes közvetlen és kizárólagos alárendeltségében dolgozó munkatárs. Megbízás alapján irányítja az intézet minőségfejlesztési tevékenységét és a minőségirányítási rendszer működését. Feladatát pedagógiai szakértő munkakörben látja el. Feladatköre Az intézet vezetői programjával és stratégiájával összhangban kialakított minőségpolitika érvényesülésének, valamint a minőségirányítási programban kitűzött minőségcélok megvalósulásának elősegítése. Ennek érdekében az intézet minőségügyi szervezetének vezetése, a minőségkezelési feladatok irányítása. Utóbbin belül a MSZ EN ISO 9001:2001 szabványkövetelmények szerint kiépített minőségirányítási rendszer üzemeltetésének, karbantartásának irányítása. A rendszerfejlesztési elképzelések megvalósítási feladatainak szervezése, összehangolása, szakmai irányítása. A működés folyamatos nyomon követése, az esetleges eltérések, nem megfelelőségek kezelése. A belső auditok tervezése, koordinációja és ellenőrzése. Felkészülés a tanúsító és ellenőrző felülvizsgálatokra, illetve azok végrehajtásának elősegítése. A dokumentációs rendszer karbantartása és előírásszerű használatának ellenőrzése. A vezetőség rendszeres tájékoztatása az intézeti minőségkezelés aktuális kérdéseiről. Minden kompetenciái közé tartozó kérdésben, szükség és igény szerint - tájékoztatja az igazgatót. Hatásköre Véleményével segíti a jövőkép, a minőségpolitika, a minőségcél hierarchia és az intézeti stratégia minőségügyi vonatkozásainak kialakítását. A minőségügy szempontjából véleményezi az éves munkaterv tartalmi elemeit, valamint az aktuális intézményi feladatokat. Véleményt nyilvánít a minőségfejlesztési célokkal, a nem megfelelőségek kezelésével, a megelőzéssel és helyesbítéssel, valamint a minőségügyi szervezet tevékenységének értékelésével kapcsolatban. Véleményezi a minőségügyi projekt elképzeléseket. Tervezési, szervezési, végrehajtási és ellenőrzési feladataiban egyeztet az igazgatóval, illetve szükség szerint a vezetőség és az alkalmazotti közösség érintett tagjaival. Egyezteti a külső auditorokkal a felülvizsgálati eljárások lebonyolításának körülményeit, teendőit. Dönt a minőségügyi szervezet napi operatív és szakmai jellegű kérdéseiben, a minőségkezelés saját hatáskörben megvalósítható megoldásában. Rendszeresen ellenőrzi a dokumentációs rendszer állapotát, karbantartottságát és időszerűségét. Kiadmányozás Kizárólagos joga és felelőssége a minőségirányítási dokumentumok, elsősorban a Minőségirányítási Kézikönyv, az Eljárási Utasítások és a Bizonylati Album elemeinek elosztása, visszavonása.

12 Kidolgozta: Szymczak Judit Lap: 12/ Részleg-gazdaságvezető A részleg-gazdaságvezető kinevezett vezető. Feladatát az igazgató közvetlen irányítása és ellenőrzése mellett látja el. Szakmailag önállóan szervezi az intézmény gazdálkodását és az intézmény működésével, anyagellátásával, valamint a munkatársak foglalkoztatásával, az illetmény előmeneteli rendszerrel kapcsolatos intézményi hatáskörben megoldandó feladatokat. Irányítja a gazdasági és a műszaki ügyintéző munkáját. Távollétében a gazdasági ügyintéző teljes felelősséggel és intézkedési jogkörrel helyettesíti. Feladatköre Elvégzi a gazdasági események vezetésével összefüggő feladatok irányítását, szervezését, ellenőrzését; folyamatos, rendszeres kapcsolatot tart és egyeztet az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervvel az együttműködési megállapodás alapján; projektek pénzügyi tervezése, részellenőrzése, zárása; elkészíti, egyezteti és nyomon követi az intézmény gazdasági terveinek javaslatait és annak módosítását, megvalósulását, biztosítja a pénzügyi szabályoknak megfelelő törvényes gazdasági működést; elkészíti a havi pénzellátási tervet; A új dolgozók kinevezésével kapcsolatos ügyiratok elkészítése. A dolgozók személyi anyagának vezetése, kezelése: o a közalkalmazotti jogviszony létesítésével és megszüntetésével kapcsolatban; o a soros előrelépőkről; o a kreditpontok vagy iskolai végzettség megszerzései miatti előrelépőkről; o a jubileumi jutalmak kifizetéséről; o A felvett munkabér előlegek analitikájának vezetése, annak negyedévenkénti egyeztetése a főkönyvi számlákkal. A személyi juttatás kifizetésére irányuló kötelezettségvállalásokat ellenjegyzésre megküldése az önállóan gazdálkodónak. A létszám- és bérgazdálkodásra vonatkozó nyilvántartások vezetése. Költségvetés készítésekor adatok kidolgozása. Az intézményi adatszolgáltatás előkészítése. Végzi az intézeti munkakörök betöltésének adminisztratív előkészítésével és nyomon követésével kapcsolatos feladatokat. Okiratok megküldése a Magyar Államkincstár (MÁK) Területi Igazgatóságának: o hónap utolsó munkanapja rendszeres jelentés a nem rendszeres kifizetésekről, o tárgyhónapot követő 10. napjáig távollétjelentés a szabadságok igénybevételéről, a változóbérekről, a betegszabadság igénybevételéről, a táppénzes állományokról, o az iratok megküldése (kinevezés, átsorolás, értesítés illetményváltozásról és munkaviszony megszüntető); o minden, az KIR -rendszer használatát igénylő feladat elvégzése, jelentés és könyvelési bizonylat megküldése, adatfeldolgozás, munkáltatói igazoláshoz átlagkereset kiszámítása, változások esetén az elkészített dokumentumokról o biztosítottak bejelentése, illetve törlése az illetményszámfejtő hely felé;

13 Kidolgozta: Szymczak Judit Lap: 13/35 o a nem központosított számfejtés körébe történő illetmények számfejtése (változó bérek, a külső munkatársak személyi juttatásának bérszámfejtése, jubileumi jutalmak, stb.); o a dolgozók személyi, családi és szolgálati adataiban bekövetkezett változások jelentése. Az illetmények, társadalombiztosítási ellátások és egyéb járandóságok folyósítására vonatkozó dokumentumok továbbítása. Pedagógus igazolványok, vasúti kedvezmények biztosítása. Tanulmányi szerződések elkészítése. A készletbeszerzésre vagy szolgáltatásra vonatkozó beszerzések előkészítése gondoskodik a vagyonvédelemről, az intézeti vagyon rendeltetésszerű működtetéséről, karbantartások, kisebb műszaki hibák elhárításának megszervezéséről; előkészíti és szervezi az engedélyezett felújításokat és építési beruházásokat; a bizonylati fegyelem betartásának ellenőrzése; aktívan részt vesz az intézet minőségügyi tevékenységében; részt vesz a belső ellenőrzésben; segédkezik intézeti rendezvények lebonyolításában; A leltározás megszervezése és lebonyolítása a leltározási csoport tagjaként közreműködés az intézeti vagyonleltár felvételében. Hatásköre A gazdasági ügyekkel kapcsolatos tevékenységéből származó leveleket, aláírja. Feladatköréből eredően az igazgató vagy az igazgatóhelyettes felhatalmazása alapján képviseli az intézetet külső szerveknél, intézményeknél Felnőttképzési vezető Munkáltatói jogkörének gyakorlása során az igazgató javaslatára a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ munkáltatói jogok gyakorlásával felruházott vezetője bízza meg. A felnőttképzési vezető vezető beosztású dolgozó. Feladatköre A felnőttképzés szakmai irányítása. Az intézet felnőttképzési tervének elkészítése, megvalósításának folyamatos figyelemmel kísérése, ellenőrzése. Az intézet felnőttoktatási tevékenységének közvetlen irányítása. Belső ellenőrzés megszervezése, lebonyolítása a szakterületén. Aktív részvétel az intézet minőségügyi tevékenységében. Hatásköre Az igazgató megbízás alapján - feladataiból eredően - képviseli az intézetet külső szerveknél, intézményeknél. A feladatköréhez tartozó területeken jogosult a szakmai feladatok megvalósításának figyelemmel kísérésére, e területeken tartalmi munkát és munka szervezést érintő változtatásokat, fejlesztéseket kezdeményezni.

14 Kidolgozta: Szymczak Judit Lap: 14/35 Kezdeményezi és szervezi a vezetői belső ellenőrzés során tapasztalt hiányosságok megszűntetését. Közreműködik a humán erőforrás tervezésében, szervezésében, ellenőrzésében a felnőttképzés területén A titkárság vezetője (ügyviteli alkalmazott) az intézet titkárságán az alábbi feladatokat látja el: intézeti iktatás, hivatalos levelezés vezetése, az irattári anyagok szakszerű kezelése; az igazgató elfoglaltságnak, munkarendjének számon tartása, a megbeszélések időpontjainak egyeztetése; az elektronikus levelezés napi rendszerességgel való figyelemmel kísérése, az információk továbbítása; irattári rendezési terv elkészítése; a fénymásoló aktuális szervizelése, szakszerű használatának irányítása A helyettesítés rendje Az igazgatót akadályoztatása, vagy távolléte esetén az igazgatóhelyettes helyettesíti. Az igazgató és az igazgatóhelyettes egyidejű akadályoztatása, vagy távolléte esetén a helyettesi feladatokat a részleggazdaságvezető látja el Minden megjelölt helyettesítő egyidejű távolléte, ill. akadályoztatása esetén a minőségirányítási vezető, az ő távollétében, ill. akadályoztatása esetén pedagógiai szakértőt kell megbízni a helyettesítéssel Az intézet szervezeti működési rendszere Az intézmény engedélyezett közalkalmazotti létszáma: 14 Az intézmény szervezeti struktúrája lineáris. A pedagógiai szakértők az intézményvezetés szakmai iránymutatásai alapján, az egyes szakterületek fejlődési irányaira tekintettel, szakmailag önállóan szervezik és végzik feladataikat. Tevékenységüket az igazgató irányítja Az intézet munkarendje Az intézet és a vele jogviszonyban álló munkavállalók jogait és kötelességeit a munkavégzéssel kapcsolatos általános és speciális jogszabályok tartalmazzák Az intézmény dolgozóinak kötelességei Minden intézeti dolgozó köteles eleget tenni a következőknek.

15 Kidolgozta: Szymczak Judit Lap: 15/35 A munkaköri leírásban foglalt feladatot szakmailag magas szinten, az intézeti szolgáltatói filozófia alapján teljesíteni, partnerkapcsolatai során az intézetet hitelesen, magas színvonalon képviselni, szakterületén a megyében szakmai elismertséget elérni. A szakterületén, a szakmai folyamatok elemzéséhez, értékeléséhez és fejlesztéséhez szükséges szakmai, elméleti felkészültséggel rendelkezni, szakmai ismereteit folyamatosan továbbfejleszteni. A munkaköre ellátására vonatkozó jogszabályokat, intézeti belső szabályzatokat, utasításokat megismerni és munkája során alkalmazni azokat. A korszerű informatikai eszközöket a napi munkájában felhasználói szinten alkalmazni. A munkaköri feladatai ellátása közben tudomására jutott, az intézmény, az egyes személy és az intézménnyel kapcsolatban álló más intézmények, személyek szakmai és anyagi érdekeit érintő információkat körültekintően kezelni az S 23 Adatkezelési szabályzat szerint. A feladatvégzéshez rendelkezésére bocsátott eszközöket, helyiségeket rendeltetésszerűen használni és biztonságosan megőrizni. Munkaköréből adódóan az intézetet érintő kérdésekben folytatott tárgyalások tartalmáról, eredményéről közvetlen felettesét tájékoztatni. Az intézet minőségkezelési tevékenységében részt venni Az intézmény dolgozóinak jogosultsága Munkakörétől függetlenül, minden dolgozó jogosult a következőkre. Az intézet célkitűzéseit, terveit megismerni, ezek kialakításában és fejlesztésében közreműködni. Az eredményesebb munkavégzést kezdeményezni. A hatáskörébe tartozó ügyekben dönteni, saját tevékenységét önállóan végezni. A szolgáltatások és a pedagógiai tevékenység hatékonyságának fejlesztése érdekében munkatársaival és az érdekelt partnerekkel szoros együttműködést kialakítani. A folyamatos munkavégzés lehetőségét, az ahhoz szükséges szervezeti és tárgyi feltételeket, információkat igényelni. A jogszabályban és az intézmény dokumentumaiban meghatározottak szerint munkájáról értékelést, elemzést, munkája ellentételezéseként juttatást kapni A kiemelkedő munkavégzésért járó keresetkiegészítés A munkatársak teljesítményértékelésben elért eredménye és a javaslatok alapján az igazgató dönti el, hogy hogyan osztja fel a minőségi munkáért járó keresetkiegészítésre fordítható összeget. Az intézet költségvetésében a kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítésre az adott gazdasági évre biztosított összegből az intézet dolgozói az alábbi feltételek alapján részesedhetnek: a dolgozó feladatát jó színvonalon, maradéktalanul, határidőre látja el (teljesítményének átlaga a teljesítményértékelési rendszer I. pontjában Kiemelkedő, átlag feletti teljesítményt, vagy Átlagos, jó teljesítményt nyújt, ezen belül legalább a 4,3 pontot eléri), saját területén kiemelkedő szakmai fejlesztési tevékenységet folytat, az intézeten belül a minőségfejlesztésben (a minőségi munka fejlesztésében) aktívan részt vesz,

16 Kidolgozta: Szymczak Judit Lap: 16/35 az intézet érdekeit és filozófiáját képes a mindennapokban képviselni. (A feltételek együttes teljesítése nem elvárás.) A kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés maximum egy tanévre havonta, vagy egy összegben adható a dolgozók részére a folyamatosan végzett, valamint a munkaköri leírásokban megfogalmazott többletfeladatok ellátásának elismeréseképpen. Javaslatot tehet írásban, indoklással (összeg megjelölésével) a döntést megelőzően 10 nappal: - a dolgozók 5 fős csoportja - közvetlen munkahelyi vezető (igazgató helyettes részleg-gazdaságvezető); minőségirányítási vezető Döntési határidő: - a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által meghatározott határidő A teljesítménymotivációs rendszer a kiemelt munkavégzésért járó kereset kiegészítésen kívül egyéb elismerési és juttatási módokat is meghatároz A munkavégzés szabályai A munkavégzés szabályait a munkaköri leírások tartalmazzák, melyeket a közalkalmazottak közvetlen felettese készít el és az igazgató hagy jóvá. A munkába érkezés és az onnan való távozás rendje, a kiküldetés A munkába érkezés és az onnan való távozás tényét a nem pedagógus állományban lévő dolgozók az igazgatói titkárságon elhelyezett jelenléti íven kötelesek regisztrálni, a napközbeni, intézeten kívüli munkavégzés tényét az igazgatóval egyeztetni, a heti munkabeosztásra vonatkozó táblázaton, valamint a jelenléti és távolléti íven szükséges rögzíteni. A munkatársak hivatalos távollétét (konferencia, szakmai szolgáltatás, szabadság, tanulmányok folytatása miatti távollét), egyeztetés után az igazgatósági titkárságon regisztráljuk. Az intézeten kívüli munkavégzéshez az igazgató előzetes engedélyét kell kérni. A hivatalos kiküldetést az igazgató engedélyezi. A kiküldetés eredményéről, a végzett tevékenységről, programról az igazgatót vagy helyettesét tájékoztatni kell. A heti munkabeosztásra és távollétre vonatkozó regisztrációt a titkárságon az ügyfelek korrekt tájékoztatásának segítése céljából a titkárság vezetője kezeli. Helyettesítés és a munkakörök átadása, átvétele Szabadságon, kiküldetésben vagy bármely ok miatt tartósan távol lévő munkatársat - a leírtak szerint - helyettesíteni kell. A helyettesítés megszervezése az igazgatóhelyettes és a részleggazdaságvezető feladata. A helyettesítés rendjét a munkaköri leírások tartalmazzák. A munkakörök, szakmai feladatok átadása-átvétele, az intézményegység vezető, illetve a részleggazdaságvezető jelenlétében emlékeztető vezetésével történik. Rendkívüli munkavégzés elrendelése A dolgozók heti törvényes munkaidején túli munkavégzés elrendelésére az igazgató, az igazgatóhelyettes, és a gazdasági részlegvezető jogosultak. A túlmunka elrendelése írásban, indoklással történik /Rendkívüli munka elrendelése (B 62110)/, mértéke a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő. A túlórákat a dolgozók a jelenléti íven rögzítik. Kifizetésre munkaelszámolás alkalmával kerül sor. A munkatársakat megillető szabadság

17 Kidolgozta: Szymczak Judit Lap: 17/35 A szabadság kiadásának és igénybevételének ütemezésére szolgáló szabadságolási tervet az intézményegység vezetők készíti a fő szabadságolási időszakot megelőzően egy hónappal, melyet az igazgató hagy jóvá. A szabadságolás fő időszaka a tanév rendjéhez igazodik. A szabadság pénzben nem váltható meg, a jogosultság évében azt ki kell venni, illetve adni, hacsak a dolgozót valamely különleges eset (pl. táppénz stb.) ebben nem gátolja. A munkáltató a tárgy évben fel nem használt szabadságot különösen indokolt esetben, a következő év március 31.-ig ütemezheti át. A munkáltató hivatkozhat egyrészt a kivételesen fontos gazdasági érdekre, másrészt a működési körét közvetlenül és jelentősen befolyásoló tényezőre Munkarend A szakalkalmazottak munkarendje Az intézet alkalmazottainak heti törvényes munkaideje 40 óra. A munkaidő hétfőtől - csütörtökig 7,45 16,30-ig, pénteken 7,45 14,30-ig tart, az ettől való eltérést a munkaköri leírások tartalmazzák, illetve esetileg az igazgató engedélyezi. A heti munkaidő egyenlőtlenül is beosztható. Az egyenlőtlen beosztást az intézet munkatársai a heti program tervezésekor kezdeményezhetik, melyet az igazgató hagy jóvá. Két hónap átlagában a ledolgozott összes munkaidőnek meg kell egyeznie a munkában eltöltendő összes munkaidővel. Az egy munkanapon eltöltött munkaidő napi 4 óránál nem lehet kevesebb, és a napi 12 órát nem haladhatja meg. A szombati és vasárnapi munkaidő beszámításánál a Munkatörvénykönyve szerint járunk el; a munkaidő-beosztás szerinti napi munkaidőt meghaladóan, illetve a munkaidőkereten felül végzett munka esetén a pótlék mértéke 50%. A pihenőnapon végzett munka esetén a pótlék mértéke 100%). Az intézmény munkatársai a munkaköri feladatok szerint munkaidejüket épületen kívül, külső helyszínen, ill. más településen is teljesíthetik Az intézményben való tartózkodás rendje, nyitvatartás Az intézet szolgáltatásai általában a nyitva tartás szerint, ill. külön pedagógiai szakmai szolgáltatásra kötött szerződés alapján, a szerződésben foglaltak szerint, vehetők igénybe. Az intézmény helyiségei munkavégzés céljából hétfőtől-péntekig 7, ig vehetők igénybe után csak vezetői engedéllyel lehet az épületben tartózkodni. Az ettől eltérő használatba vételt az igazgató engedélyezi. A pedagógiai információs központ (könyvtár) külön nyitva tartási rend szerint működik. A tanítási szünetekben az intézmény szakszolgálatok által nyújtott szolgáltatásai a jogszabályokban rögzítetteknek megfelelően vehetők igénybe. Az intézet helyiségeinek nyitvatartási időn kívül történő igénybe vétele igazgatói engedélyhez kötött. Ez idő alatt az intézet ügyeletet biztosít.

18 Kidolgozta: Szymczak Judit Lap: 18/ Az intézmény helyiségeinek és eszközeinek bérbeadási, kölcsönzési rendje Az intézmény termei, eszközei külön megállapodás alapján esetenként bérbe adhatók. A termek bérbe adása fenntartói engedélyhez kötött. Az eszközök (írásvetítő, laptop, projektor, videokamera stb.) esetenkénti bérbe vételét külső igénylők számára a fenntartó engedélyezheti. Az intézet munkatársai az eszközöket, munkavégzés céljából ill. magáncélú használatra a rendszergazdától vehetik igénybe. A magáncélú használatbavétel lehetőségét a teljesítménymotivációs rendszer rögzíti. Az eszközök használatára vonatkozó előírásokat A technikai eszközök kölcsönzésének szabályozása (E 652), valamint az S 16 Informatika biztonsági szabályzat rögzíti Kártérítési felelősség A dolgozó szándékos vagy gondatlan károkozás bekövetkezése esetén a jogszabályban meghatározott kártérítést fizet, melyet az igazgató állapít meg Rendkívüli helyzetek kezelése A rendkívüli esemény esetén alkalmazandó teendőket az intézet tűz és katasztrófavédelmi szabályzata tartalmazza, ennek megfelelően kell eljárni. Bomba- és tűzriadó esetén az intézet összes dolgozója és (a képzésen, könyvtárban, egyéb ügyintézés miatt) az épületben tartózkodó összes jelenlévő a lehető legrövidebb idő alatt a kijelölt útvonalon (a bomba és tűzriadó tervnek megfelelően) köteles elhagyni az épületet. Az intézet vezetése tűz esetén azonnal értesíti a tűzoltóságot, robbantással történő fenyegetés esetén a rendőrséget, személyes sérülés esetén a mentőket illetve egyéb katasztrófavédelmi szerveket, ha az szükséges. A rendvédelmi és katasztrófavédelmi szervek illetékes képviselőjét az igazgató köteles az eseményről és az addig megtett intézkedésekről tájékoztatni. Az intézet munkatársai a bombariadó alkalmával történő intézkedésekről az éves munkavédelmi oktatás keretében kapnak tájékoztatást. (Tűz- és bombariadó terv.) A reklámtevékenység szabályozása Az intézetben az intézet profiljától eltérő termékekre vonatkozó reklámtevékenység tilos, ez alól az intézet igazgatója felmentést adhat, amennyiben az adott reklám az egészséges életmóddal, a környezetvédelemmel, a társadalmi, közéleti tevékenységgel függ össze. Az igazgató által jóváhagyott reklámanyag közzétételéről a megbízott munkatárs gondoskodik az intézeti honlapon, kör- ben, hírlevélben, az intézet faliújságján. Kereskedelmi és napilapokban hirdetést közzétenni az intézet nevében csak az igazgató jogosult a fenntartó engedélyével. 12. Az egészségügyi ellátás rendje

19 Kidolgozta: Szymczak Judit Lap: 19/35 Az intézet az előírt foglalkozás-egészségügyi ellátást a fenntartó által szervezetten valamennyi dolgozója részére biztosítja. Az intézet minden alkalmazottja évente köteles tüdőszűrő vizsgálaton megjelenni, annak eredményét az igazgatói titkárság vezetőjénél bemutatni. 3.A kötelezettségvállalás szabályai 3.1.Az alapító okiratban meghatározott alaptevékenység körében végzett szolgáltatásokkal kapcsolatos kötelezettségvállalás szabályai Az önállóan működő Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet vezetőjének a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (II.11.) szabályzata a kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, teljesítésigazolás, érvényesítés, utalványozás eljárásrendjéről 1. sz melléklete alapján kötelezettséget vállalhat: személyi juttatások tekintetében a kiadmányozás rendjében szabályozottak szerint pályázatok benyújtása és támogatási szerződések megkötése kizárólag szakmai együttműködésre, képzésen való részvételre, valamint az 5 millió Ft támogatási összeget meg nem haladó, 100%-os támogatási intenzitású projektek esetében Az alaptevékenység körében végzett alábbi szolgáltatásokkal összefüggésben kötelezettséget nem vállalhat. a pedagógiai értékelés, a szaktanácsadás, tantárgygondozás, a pedagógiai tájékoztatás, a tanügy-igazgatási szolgáltatás, a pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése, szervezése, a tanulmányi, sport- és tehetséggondozó versenyek szervezése, összehangolása, a tanulótájékoztató, -tanácsadó szolgálat. Kötelezettségvállalással kapcsolatban ellátott feladatok árajánlatok kérésének előkészítése megrendelések előkészítése szerződéskötések előkészítése A keletkezett dokumentumok iktatása, nyilvántartása Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 2/2013. (II.11.) szabályzata a kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, teljesítésigazolás, érvényesítés, utalványozás eljárásrendjéről 1. sz melléklete alapján történő kötelezettségvállalás szabályai A kötelezettségvállalás formái Szerződés: az intézet és a partner, illetve a szolgáltatást teljesítő természetes és jogi személyek között. A két fél kölcsönös megállapodása szakmai szolgáltatási tevékenységről vagy pályázatban

20 Kidolgozta: Szymczak Judit Lap: 20/35 való közös részvételről, a végzendő tevékenység célja, tartalma, időtartama, résztvevői, költségei egyedi igény szerint. Megrendelés-visszaigazolás: a partneri körből érkező szolgáltatási igény, rendezvényre jelentkezés, kiadvány megrendelések írásos visszaigazolása (a helyszín, időpont, a szolgáltatást végző személyéről, a költségekről). Az alaptevékenységgel kapcsolatos pedagógiai szakmai szolgáltatások térítése elveit a megyei közgyűlési rendelet (6/2001.(II.26.) szabályozza. A térítési díj - a közgyűlési rendelet alapján - a mindenkori pénzügyi lehetőségekhez igazodik. A pedagógiai szakmai szolgáltatások térítéses, csökkentett díjas és térítésmentes kategóriákba sorolhatók. A szolgáltatások körét, és a díj mértékét az intézet közzé teszi (szolgáltatási kínálatban, a továbbképzési kínálatban), A kötelezettségvállalás rendje A kötelezettségvállalás és teljesítése az önállóan működő és gazdálkodó szerv előírásai, valamint az MSZ EN ISO 9001:2001 szabványnak megfelelő minőségügyi szabályozásra - az EU 721, valamint az EU EU 759 eljárási utasítások alapján történik. Kötelezettségvállalás előtt a kötelezettséget vállalóknak meg kell győződni arról, hogy a kiadás teljesítésére rendelkezésre áll-e a fedezet. Kötelezettségvállalás csak írásban történhet. Az igazgató a készletbeszerzésre vagy szolgáltatás nyújtására irányuló megrendeléseket, személyi juttatás kifizetésére irányuló kötelezettségvállalásait ellenjegyzés végett megküldi az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervnek. Ha a kötelezettségvállalásnak van fedezete, akkor ott ellenjegyzik Amennyiben a kötelezettségvállalásra az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv szerint nincs fedezet, nem teljesíthető fedezethiány miatt megjegyzéssel visszaküldi az igazgatónak. Az önállóan működős és gazdálkodó költségvetési szerv mindkét esetben két munkanapon belül nyilatkozik A kötelezettségvállalás ellenjegyzése Az igazgató és az igazgatóhelyettes által vállalt kötelezettségek ellenjegyzésére az önállóan gazdálkodó szervezet vezetője által kijelölt személy jogosult. A kötelezettségvállalásra a kötelezettségvállalás ellenjegyzése után kerülhet sor. Az ellenjegyzési jogkör gyakorlója a kötelezettségvállalás ellenjegyzése előtt meggyőződik arról, hogy a szükséges fedezet rendelkezésre áll-e, amennyiben valamilyen szabálytalanságot tapasztal, megtagadja az ellenjegyzést és ennek tényét, valamint indokait írásban közli az igazgatóval A kötelezettségvállalásban megjelölt feladat teljesítése

21 Kidolgozta: Szymczak Judit Lap: 21/35 A kötelezettségvállalás minőségügyi szabályozását a Beszerzés (EU 741) eljárási utasítás részletesen tartalmazza. A kötelezettségvállalásban megjelölt munkavégzés, megrendelt szolgáltatás megtörténtét a szolgáltatás lebonyolításáért felelős szakmai kolléga illetve az igazgató/igazgatóhelyettes aláírásával igazolja. Eszközvásárlás esetén az átvételt az munkatársak igazolják. Az intézet a teljesült kötelezettségvállalásról az utalványozás útján tájékoztatja az önállóan gazdálkodót. A kötelezettségvállalás-nyilvántartás az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervnél és az intézetnél azonos tartalommal és szerkezetben történik. A nyilvántartás naprakészen mutatja a folyamatban lévő kötelezettségvállalásokat, illetve ezek időszak végi állományát, amit az önállóan gazdálkodó az intézettel a havi zárást követően egyeztet Az érvényesítés rendje Az érvényesítést és az ellenjegyzést az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv írásban megbízott, pénzügyi-számviteli végzettségű dolgozója egy személyben végzi. Amennyiben az érvényesítést végző dolgozó kifogásolja a jogosultságot, az összegszerűséget, a fedezet meglétét, az alaki, formai követelmények betartását (csak teljesen felszerelt utalványrendeletet fogadhat el), vagy a szakmai teljesítést, a minőségi-mennyiségi átvételt, akkor az utalványrendeletet érvényesítés nélkül hiánypótlás céljára, a kifogásolt hiányosság megjelölésével visszaküldi az intézetnek Az utalványozás rendje Az utalványozás a kiadások vagy bevételek teljesítésének elrendelése. Az igazgató illetve távollétében az általános igazgatóhelyettes folyamatosan gyakorolja utalványozási jogkörét annak érdekében, hogy a kifizetések fizetési határidőben megtörténhessenek, Az utalványozás minden esetben írásban, utalványrendelet felhasználásával, történik Számlák kezelése A számlák nyilvántartásba vétele előtt az átvevő ellenőrzi, hogy a számla számszakilag helyes-e és az alaki, tartalmi követelményeknek megfelel-e, az utalványozott bizonylatot átvételi elismervényen kell az önállóan gazdálkodóhoz eljuttatni. A számlát a kötelezettségvállalás nyilvántartásával történt összevetés után az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv gazdasági vezetője ellenjegyzi és egyúttal intézkedik a kifizetésről. Az utalványozás ellenjegyzése a kötelezettségvállalás ellenjegyzésével azonos módon történik. Ha az utalványozás ellenjegyzője szabálytalanságot tapasztal, vagy nincs a kifizetésnek fedezete, megtagadja az ellenjegyzést. Ha az utalványozó ennek ellenére is ragaszkodik a teljesítéshez, felvezeti az utalványra, hogy az ellenjegyzés utasításra történt és egyúttal írásban értesíti a fenntartót a részletes indoklás egyidejű kifejtésével.

22 Kidolgozta: Szymczak Judit Lap: 22/35 Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv előirányzat-felhasználásába nem tartozó kifizetések és a bevételek utalványozása az intézet igazgatójának hatáskörébe tartozik A pénzügyi teljesítés Érvényesítés - utalványozás - utalványozás ellenjegyzése - után kerülhet sor a pénzügyi teljesítésre, az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv és az intézet által kötött együttműködési megállapodás alapján. A banki anyagok szerelése, illetve analitikában történő rögzítése az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv feladata. 4. A szaktanácsadók, mentorok, képzők foglalkoztatásának, díjazásuk megállapításának, költségeik elszámolásának szabályai A 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet a pedagógiai - szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai - szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai- szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről rendelkezései alapján szaktanácsadóként csak az foglalkoztatható, aki az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet által kezelt listán szerepel. A szaktanácsadó egy-egy pedagógiai terület, tantárgy nagy tapasztalattal, áttekintő képességgel rendelkező szakembere, aki képes tanácsot adni, információt, segítséget nyújtani az intézeti szolgáltatást igénylő intézményeknek, pedagógusoknak, önkormányzatoknak és - például jogi, diákjogi tanácsadást biztosítani - szülőknek, tanulóknak. A szakmai konzultáns a közoktatásban zajló folyamatok facilitátora, saját szakterületén felkészült, elismert szakember, aki tanácsaival, információkkal, összefüggések feltárásával segíti a közoktatási intézményeket és fenntartóikat. A mentor tapasztalt tanácsadó, aki jól ismeri a közoktatási intézményrendszer kultúráját, a struktúrát és a benne zajló folyamatokat; elkötelezett a szakma iránt; kitűnő szakember; tudásátadó, empátiás és kapcsolatteremtési képessége kiváló; segíti a mentorált szakmai és személyes fejlődését; katalizátor egy program sikerre vitelének folyamatában A szaktanácsadói, mentori, szakmai konzultánsi rendszer szervezésének és működésének fő elvei Tartalmában követi a NAT műveltség- és részműveltség területeinek, a kerettantervek tantárgyrendszerének, kompetenciaterületeinek valamint az óvodapedagógiai, gyógypedagógiai, a tanítói, a kollégiumi, a pedagógiai és a vezetői munkát segítő tématerületek speciális igényeit. Struktúrájában differenciált, az egyes pedagógiai szakaszok egységben kezelése mellett figyelembe veszi az alapműveltségi és az érettségi vizsgára felkészítés speciális igényeit, az intézmények minőségfejlesztéssel kapcsolatos igényeit, a vezetés-, és szervezetfejlesztés iránti igényeket. Működésében feladatorientált, intézmény közeli és rugalmas.

23 Kidolgozta: Szymczak Judit Lap: 23/ Szaktanácsadók, mentorok, szakmai konzultánsok feladatai Új oktatási, pedagógiai módszerek megismertetése, publikálása, terjesztése. Szakmai információk nyújtása. Tankönyvek, taneszközök, programok megismertetése. Pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése, szervezése Tanulmányi és tehetséggondozó versenyek összehangolása, szervezése. Pedagógiai értékelés, mérés. Intenzív szakmai kapcsolat kialakítása, ápolása, a megyei, országos szinten és külföldön mindazokkal, akik a megye közoktatás-fejlesztését segíthetik. A szakmai tevékenységükkel összefüggő adminisztrációs feladatok elvégezése. Megbízó szerint szakmai projektek vezetése, projektben való közreműködése. A szaktanácsadók, mentorok, szakmai konzultánsok tevékenységét az intézet ezzel a feladattal megbízott munkatársai koordinálják. Az intézet a szaktanácsadók, mentorok, szakmai konzultánsok belső továbbképzését lehetőségei szerint szervezi, biztosítja A névjegyzéken szereplő szaktanácsadók, a nyilvántartott mentorok, szakmai konzultánsok, képzők foglalkoztatása, díjazása Az intézet (a megrendelők igényei szerint, amelyet a munkatervében megjelenít) a szaktanácsadói névjegyzéken szereplő szaktanácsadóit, nyilvántartott mentorait, szakmai konzultánsait, képzőit a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által elkészített szabályozás alapján alkalmazza és díjazza. Az alkalmazás feltételeit, a megbízás, a teljesítés, a teljesítés igazolás és a megfelelő dokumentálás szabályait a fenntartó szabályzata mellett az intézet Szaktanácsadás, tanácsadás (EU 751) eljárási utasítása részletesen tartalmazza. A szaktanácsadókat és a mentorokat a szakmai szolgáltatásokat szervező munkatársa közvetíti ki a megrendelések alapján. Teljesítményüket a megrendelő a B 7516 Szolgáltatás teljesítését igazoló/értékelő lapon értékeli. A szaktanácsadók minősítése a Beszállítók minősítése (E 7411) előírás szerint történik. A tanfolyami képzésekhez a képzőket az intézet felnőttképzési vezetője választja ki és bízza meg. Teljesítményük értékelése a tanfolyami értékelő lapok alapján történik. 5. A belső kapcsolattartás formái, testületei Vezetői egyeztetés A munkatervi feladatok teljesítése és a szervezet működésének biztosítása céljából heti rendszerességű egyeztetés az igazgató, az igazgatóhelyettes és minőségügyi vezető részvételével. Szakalkalmazotti, alkalmazotti értekezlet Az igazgató évente legalább kétszer szakalkalmazotti értekezleten értékeli a pedagógiai szakmai szolgáltatás munkáját. A munkatervi feladatok tervezése, értékelése alkalmazotti értekezleten is történhet.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ügyiratszám: I/248/2013. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1106 Budapest, Maglódi út 8. 2013 Készítette: Zsemlye Istvánné óvodavezető 2 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDSÉI SZABÁLYZAT

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest XII. Tankerülete N Y I T O T T V I L Á G F E J L E S Z T Ő I S K O L A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST 2015. Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...

Részletesebben

REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ)

REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) 2015 OM azonosító: 034800 1028 Budapest, Máriaremetei u. 71. Tel.: 06-1-397-4402, 06-1-275-8675 Fax.: 06-1-391-6944 Internet:

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat módosítással egységes szerkezetben

Szervezeti és Működési Szabályzat módosítással egységes szerkezetben 1108 B u d a p e s t Újhegyi sétány 5-7. Ügyiratszám: 467-I/2013 Szervezeti és Működési Szabályzat módosítással egységes szerkezetben 2013. szeptember 30. Baloghné Stadler Irén óvodavezető Budapest, 2

Részletesebben

... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató

... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató OM: 200183 A Telegdi Kata Szakiskola és Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató A nevelőtestület a 2013. augusztus 24-én megtartott nevelőtestületi

Részletesebben

CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA

CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA 201 901 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JOGI HÁTTERE 1.1 Hatályba lépése 1.2 Az SZMSZ kiterjedése 2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ)

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ) Suli Harmónia Általános Iskola és Óvoda 8767 Felsőrajk, Szabadság u. 46. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ) Suli Harmónia 2007 Gyermekeket Segítő Alapítvány 2013. március 31. 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A MAGYAR MEZİGAZDASÁGI MÚZEUM JOGÁLLÁSA, ALAPADATA

A MAGYAR MEZİGAZDASÁGI MÚZEUM JOGÁLLÁSA, ALAPADATA I. FEJEZET A MAGYAR MEZİGAZDASÁGI MÚZEUM JOGÁLLÁSA, ALAPADATA 1. A Magyar Mezıgazdasági Múzeum jogállása 1.1. A Magyar Mezıgazdasági Múzeum (a továbbiakban: Múzeum) a vidékfejlesztési miniszter által irányított,

Részletesebben

Petőfi Sándor Általános Iskola. Komárom. Szervezeti és Működési Szabályzat

Petőfi Sándor Általános Iskola. Komárom. Szervezeti és Működési Szabályzat Komárom Jóváhagyta: Komárom, 2013. Szabó Tamásné igazgató 1. TARTALOMJEGYZÉK 1. TARTALOMJEGYZÉK... 1 2. Általános rendelkezések... 5 2.1. A szervezeti működési szabályzat célja, tartalma, jogszabályi alapja...

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Miskolci Petőfi Sándor Középiskolai Fiúkollégiuma OM azonosító: 039237 Székhelye: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky E. u. 33. Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette:

Részletesebben

A TATABÁNYAI INTEGRÁLT SZAKISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TATABÁNYAI INTEGRÁLT SZAKISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TATABÁNYAI INTEGRÁLT SZAKISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Pallos János igazgató Tatabánya, 2013.augusztus 27. A Szervezeti és Működési Szabályzatot az összintézményi

Részletesebben

Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT. A nevelőtestület elfogadta: 2014.03.31-i értekezletén.

Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT. A nevelőtestület elfogadta: 2014.03.31-i értekezletén. Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT A nevelőtestület elfogadta: 2014.03.31-i értekezletén. Tartalomjegyzék I. rész... 4 A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TERVEZET

A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TERVEZET Rumi Rajki István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 1 A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TERVEZET Rumi Rajki István Általános Iskola Szervezeti és

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Maci Alapítványi Óvoda, Fejlesztő Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Szervezeti és Működési Szabályzat Érvényes 2013. szeptember 1-től Összeállította: Dobó Katalin igazgató Tartalomjegyzék Általános

Részletesebben

A LADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Készítette: Kovácsné Vanderer Ágota Igazgató 2013.

A LADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Készítette: Kovácsné Vanderer Ágota Igazgató 2013. A LADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Kovácsné Vanderer Ágota Igazgató 2013. 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zalavári Óvoda

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zalavári Óvoda SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zalavári Óvoda 2013. Tartalom Általános rendelkezések 3 A célja 3 A jogszabályi alapjai 3 A A hatálya 3 1 Az intézmény általános jellemzői 4 1.1 Az óvoda legfontosabb

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Sikéné Pfeiffer Éva igazgató Budapest, 2015. augusztus 24. ~ 1 ~ Tartalom I. Bevezetés, általános rendelkezések... 4 II. Az intézmény alaptevékenységének konkrét leírása...

Részletesebben

A VASVÁRI FICÁNKOLÓ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A VASVÁRI FICÁNKOLÓ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A VASVÁRI FICÁNKOLÓ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések... 4 1. A költségvetési szerv neve, székhelye, telephelye, alapítása... 4 2. A költségvetési

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ADY ENDRE NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BERHIDA 2013. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 4 1.1 A szervezeti és

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 1135 BUDAPEST CSATA U. 20. Szervezeti és működési szabályzat Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013. 10. 1 1. A Szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései, hatálya 1.

Részletesebben

DÉVAVÁNYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

DÉVAVÁNYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA DÉVAVÁNYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Dévaványa, 2014. június. Valánszki Róbert polgármester Kovács Mária polgármester Balogh Csilla jegyző DÉVAVÁNYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

2016. Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető

2016. Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető Ügyirat szám:ii/11/63/2016 Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat 2016. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

Részletesebben

Játéksziget Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Játéksziget Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata Játéksziget Óvoda Készítette: Gugcsóné Nagy Judit óvodavezető Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete Véleményezte: a Szülői Közösség 1 Tartalom Bevezető 1. Az alapító okiratban foglaltak részletezése

Részletesebben

Budapest XIII. Tankerülete Gárdonyi Géza Általános Iskola. Székhely: 1137 Budapest, Radnóti Miklós u. 8-10.

Budapest XIII. Tankerülete Gárdonyi Géza Általános Iskola. Székhely: 1137 Budapest, Radnóti Miklós u. 8-10. Budapest XIII. Tankerülete Gárdonyi Géza Általános Iskola Székhely: 1137 Budapest, Radnóti Miklós u. 8-10. telephely: Herman Ottó Tagiskola 1137 Budapest Radnóti Miklós u. 35. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Dunakanyar Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Munkaszervezete Szervezeti és Működési Szabályzat Jóváhagyva a 24/2009. (V. 22.) számú DTÖKT határozattal. Dr. Bóth János elnök Dunakanyar Többcélú

Részletesebben

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.03.19. Módosítás: ÉRD, 2014. november 12., 2015.február 25., 2015. december 8. Összeállította és jóváhagyásra benyújtja:

Részletesebben

ZALA MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014.

ZALA MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. ZALA MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ZALA MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET 2014.. Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, TARTALMA...

Részletesebben

A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 1 Általános rendelkezések 1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A közoktatási intézmény működésére,

Részletesebben

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21.

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

FERENCZY IDA ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata

FERENCZY IDA ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata Szervezeti és Működési Szabályzata Tartalom 1 Általános rendelkezések... 5 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogszabályi alapja... 5 1.2 A Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása, jóváhagyása,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2012. decemberében készült, 2014. augusztusában felülvizsgált dokumentum. 1 Tartalomjegyzék 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat jogszabályi háttere... 5 1.1. A szervezeti

Részletesebben

Győrújbaráti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

Győrújbaráti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Győrújbaráti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. 2 észítette: IIKészítette: Győrújbaráti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Dátum: Érvényesség: határozatlan

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. Napsugár Óvoda 1112 Budapest Menyecske utca 2.

Szervezeti és Működési Szabályzat. Napsugár Óvoda 1112 Budapest Menyecske utca 2. Szervezeti és Működési Szabályzat Napsugár Óvoda 1112 Budapest Menyecske utca 2. Az intézmény OM azonosítója: 034456 Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: 2013/5. (III.25.) Adamovszky Anita név Intézményvezetői

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Katona József Művelődési Központ- Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény 5500 Gyomaendrőd, Kossuth út 9. Tel: 06/66/386-524 E-mail: tajhaz@gyomaendrod.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette:

Részletesebben

Eötvös József Gimnázium és Kollégium. 2890 Tata, Tanoda tér 5. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Eötvös József Gimnázium és Kollégium. 2890 Tata, Tanoda tér 5. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Eötvös József Gimnázium és Kollégium 2890 Tata, Tanoda tér 5. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 1. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja

Részletesebben

Babaház Óvoda 1141 Budapest, Cinkotai út 69./B Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. óvodavezető

Babaház Óvoda 1141 Budapest, Cinkotai út 69./B Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. óvodavezető 2013. Budapest, 2013. augusztus 28. Készítette: Siska Móré Edina óvodavezető 1 A tartalmát meghatározó jogszabályok A közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. Tv. (Ktv.), Nemzeti Köznevelésről

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata 1 A Solymári Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Solymár 2013. 2 Tartalom 1. Bevezetés... 5 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

3170/2014. Mottó: mi teremtünk szép, okos lányt. és bátor, értelmes fiút, ki őriz belőlünk egy foszlányt. József Attila. B u d a p e s t 2014.

3170/2014. Mottó: mi teremtünk szép, okos lányt. és bátor, értelmes fiút, ki őriz belőlünk egy foszlányt. József Attila. B u d a p e s t 2014. 3170/2014. A T á n c s i c s M i h á l y T e h e t s é g g o n d o z ó K o l l é g i u m S z e r v e z e t i é s M ű k ö d é s i S z a b á l y z a t a Mottó: mi teremtünk szép, okos lányt és bátor, értelmes

Részletesebben

AZ EMŐDI II.RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EMŐD 2013.

AZ EMŐDI II.RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EMŐD 2013. 1 AZ EMŐDI II.RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EMŐD 2013. 2 Tartalomjegyzék A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK...

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje Szervezeti és Működési Szabályzat OM azonosító: 027488 Készítette: Katus Györgyné Kalocsa, 2014. augusztus 04. TARTALOM Tartalomjegyzék BEVEZETŐ...3 1.Az SZMSZ hatálya,

Részletesebben

Szervezeti és Működési. Szabályzat. Készítette: Hollendusné Bíró Anett óvodavezető

Szervezeti és Működési. Szabályzat. Készítette: Hollendusné Bíró Anett óvodavezető Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette: Hollendusné Bíró Anett óvodavezető 1 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...5 1. Az SZMSZ célja...5 2. Az SZMSZ jogszabályi alapja...5 3. Az SZMSZ személyi, tárgyi

Részletesebben

S Z A B Á L Y Z A T A

S Z A B Á L Y Z A T A OM azonosító: 032015 S Z E R V E Z E T I É S MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T A 2013. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, hatálya... 3 1.2. Az

Részletesebben

VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata

VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 2013 TARTALOMJEGYÉK 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 6 1.1. AZ ISKOLA FELADATA... 6 1.2. AZ SZMSZ ELKÉSZÍTÉSÉRE VONATKOZÓ

Részletesebben

ERZSÉBETVÁROSI NEVELÉSI TANÁCSADÓ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ERZSÉBETVÁROSI NEVELÉSI TANÁCSADÓ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ERZSÉBETVÁROSI NEVELÉSI TNÁCSDÓ 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 10. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZBÁLYZT 2009. 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZBÁLYZT CÉLJ, TRTLM,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. Az intézmény OM azonosítója: 034244 Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: Intézményvezető: Ph Szülői szervezet nevében véleményezte: A dokumentum

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT EÖTVÖS JÓZSEF Általános Iskola MINŐSÉGI OKTATÁSI NEVELÉSI INTÉZMÉNY OM szám: 035036 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ( a 2013. március 27-i módosítással egybeszerkesztett szöveg ) 2013. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskola 034183

Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskola 034183 Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskola 034183 Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. március SZMSZ 73/1 I Tartalomjegyzék I Tartalomjegyzék... 2 II Általános rendelkezések... 4 II.1 A Szervezeti

Részletesebben

Tel.: 34/342-375 Fax: 34/342-375 Pf.: 8. E-mail: kultsartitkar@freemail.hu Webcím: www.kultsar.hu

Tel.: 34/342-375 Fax: 34/342-375 Pf.: 8. E-mail: kultsartitkar@freemail.hu Webcím: www.kultsar.hu KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI Kultsár István Szakközépiskola és Szakiskola Tel.: 34/342-375 Fax: 34/342-375 Pf.: 8. E-mail: kultsartitkar@freemail.hu Webcím: www.kultsar.hu KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KULTSÁR

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. SZEKSZÁRDI I. BÉLA GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezések 0 A Szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

Rázsó Imre. Szakközépiskola és Szakiskola

Rázsó Imre. Szakközépiskola és Szakiskola Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT A nevelőtestület elfogadta: 2012.12.14-i értekezletén. Jóváhagyta: 2012.12.15. Egyed Gyula igazgató SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Lágymányosi Bárdos Lajos Kéttanyelvű Általános Iskola és Gimnázium. Szervezeti és működési szabályzat

Lágymányosi Bárdos Lajos Kéttanyelvű Általános Iskola és Gimnázium. Szervezeti és működési szabályzat Lágymányosi Bárdos Lajos Kéttanyelvű Általános Iskola és Gimnázium Szervezeti és működési szabályzat 2013 1 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapjai

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola Szécsény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. május 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ)

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT í K Ő B Á N Y A I C S O D A P Ó K Ó V O D A 1104 Budapest, Mádi utca 127. Tel/fax: (06-1) 260-33-62 Tel: (06-1) 431-9936 Internet: www. csodapokovoda.kobanya.hu email: csodapok. ovoda@ gmail.com Iktatószám:

Részletesebben

József Attila Középiskolai Kollégium 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata

József Attila Középiskolai Kollégium 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata 2014 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés 1. Az SZMSZ célja, tartalma.4 2. Jogszabályi háttér..4 3. Az SZMSZ hatálya 5 II. Intézményi Alapadatok.5

Részletesebben

Bartók Béla Zeneiskola PÁPA, Korona utca 27. Telefon: 89/313 116 Igazgató: 89/510-345 www.bartokzi-papa.hu e-mail: bartokzeneiskolapapa@gmail.

Bartók Béla Zeneiskola PÁPA, Korona utca 27. Telefon: 89/313 116 Igazgató: 89/510-345 www.bartokzi-papa.hu e-mail: bartokzeneiskolapapa@gmail. Bartók Béla Zeneiskola PÁPA, Korona utca 27. Telefon: 89/313 116 Igazgató: 89/510-345 www.bartokzi-papa.hu e-mail: bartokzeneiskolapapa@gmail.com BARTÓK BÉLA ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI

Részletesebben

S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I

S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I Szegedi Deák Ferenc Gimnázium 6723 Szeged, József Attila sgt. 118-120. Tel.: (36) 62/620-180; Fax: (36) 62/620-186 OM azonosító: 029 744 E-mail: deak.ferenc.gimnazium@gmail.com honlap: www.dfg-szeged.hu

Részletesebben

AUDI HUNGARIA ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AUDI HUNGARIA ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AUDI HUNGARIA ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Győr, 2013. március 1. Készítette: Tálos Katalin intézményegység-vezető 2 Tartalom I.INTÉZMÉNYI SZINTŰ SZERVEZETI,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat Apáczai Csere János Általános Iskola 2013.

Szervezeti és Működési Szabályzat Apáczai Csere János Általános Iskola 2013. Szervezeti és Működési Szabályzat Apáczai Csere János Általános Iskola 2013. 1 Apáczai Csere János Általános Iskola OM:036702 Intézménykód: 168003 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2 Bevezető TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Tolna Megyei Önkormányzat Móra Ferenc Általános Iskolája 7200 Dombóvár, Szabadság u. 18. Tel./Fax.: 74/466-326 E-mail: moradomb@freemail.hu Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette: Krauss Péter igazgató

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Óvoda neve: Szent Erzsébet Óvoda Óvoda címe: 8300 Tapolca, Templomdomb 2. OM azonosító: 036 793 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Kelt: Tapolca, 2015. 12. 31. Készítette: Zöldy Andrásné óvodavezető TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 5 1.1. A szervezeti és működési

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat 2015/2016

Szervezeti és Működési Szabályzat 2015/2016 Szervezeti é s M űködési Szabályzat Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium (036379) Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium Székhelye: 7200 Dombóvár, Bajcsy-Zs. utca 2. Iktatószám:.. Ügyintéző: Dr. Szenyéri Zoltán

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5

TARTALOMJEGYZÉK II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 Gregor József Általános Iskola 1172 Budapest, Hısök tere 19-20. OM azonosító: 035107 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. Szervezeti és mőködési szabályzat 2/43 TARTALOMJEGYZÉK Tartalom I.1. A SZERVEZETI

Részletesebben

A Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

A Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata A Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Az alapító okirat okiratszáma: 1816883/2015 4.3.) A költségvetési szerv alaptevékenysége: 4.3.1.) A gyermek hároméves korától a tankötelezettség

Részletesebben

Intézmény neve: Napközi Otthonos Óvoda. Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat. Intézmény címe: Rétság, Mikszáth u 6

Intézmény neve: Napközi Otthonos Óvoda. Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat. Intézmény címe: Rétság, Mikszáth u 6 Intézmény neve: Napközi Otthonos Óvoda Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat Intézmény címe: Rétság, Mikszáth u 6 Intézmény OM-azonosítója: 032044 Intézmény fenntartója: Rétság Város Önkormányzata

Részletesebben

LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI (FŰTŐHÁZ UTCAI ÓVODA ÉS SZÉP UTCAI ÓVODA) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI (FŰTŐHÁZ UTCAI ÓVODA ÉS SZÉP UTCAI ÓVODA) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI (FŰTŐHÁZ UTCAI ÓVODA ÉS SZÉP UTCAI ÓVODA) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM. Azonosító: 037698 Készítette: Huszti Lászlóné óvodavezető 2013. 09.02. 2 Az intézmény

Részletesebben

K i v o n a t. a Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2014. július 9-i ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. a Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2014. július 9-i ülésének jegyzőkönyvéből Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2014. K i v o n a t a Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2014. július 9-i ülésének jegyzőkönyvéből /Kihagyva a kihagyandókat!/ Kiskunmajsa

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BARANGOLÓ ÓVODA 2017 PÓCSMEGYER, TÁNCSICS u. 26. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kelt: 2006. január 24. Készítette: Papp István Lőrincné Danyi Zsuzsánna óvodavezető A közoktatásról szóló többször módosított

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BESZÉLJ VELEM ALAPÍTVÁNYI EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A nevelőtestület elfogadta 2013. 02.15. A kuratórium jóváhagyta 2013. 02. 20. Horváthné Ligeti

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Előterjeszti: Vinczéné Szunyogh Judit

Részletesebben

A Muronyi Önkormányzati Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata

A Muronyi Önkormányzati Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata A Muronyi Önkormányzati Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Az intézmény jogszerű működésének biztosítása, a zavartalan működés garantálása, a gyermeki jogok érvényesülése, a szülők, a gyermekek

Részletesebben

Életfácska Református Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata. Életfácska református Óvoda 2483. Gárdony, Posta u. 20. 2014.

Életfácska Református Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata. Életfácska református Óvoda 2483. Gárdony, Posta u. 20. 2014. Életfácska Református Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Életfácska református Óvoda 2483. Gárdony, Posta u. 20 2014. Gárdony Tartalomjegyzék Általános rendelkezések 1.1 A szervezeti és működési

Részletesebben

S Z E R V E Z E T I ÉS

S Z E R V E Z E T I ÉS 2377 Örkény HUSZKA HERMINA Telefon/fax: +36/29 311 024 Bartók Béla utca 53. ÁLTALÁNOS ISKOLA E_mail: huszkahermina@gmail.com OM azonosító: 032485 Honlap:www.huszkaiskola.hu S Z E R V E Z E T I ÉS M Ű K

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata 2. sz. melléklet Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályos: 2011. március 15. napjától (a módosításokkal egységes szerkezetben) Módosítva a IV-100/22.310-1/2011.

Részletesebben

SZENT ERZSÉBET KATOLIKUS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014.

SZENT ERZSÉBET KATOLIKUS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014. SZENT ERZSÉBET KATOLIKUS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 Az intézmény általános jellemzői... 3 A bélyegzők felirata és lenyomata... 4 I. MŰKÖDÉS... 6

Részletesebben

1/2015. (II. 15.) országos szabályrendelet a Magyarországi Evangélikus Egyház Luther Kiadója szervezetéről és működéséről

1/2015. (II. 15.) országos szabályrendelet a Magyarországi Evangélikus Egyház Luther Kiadója szervezetéről és működéséről 1/2015. (II. 15.) országos szabályrendelet a Magyarországi Evangélikus Egyház Luther Kiadója szervezetéről és működéséről A Magyarországi Evangélikus Egyház az egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII.

Részletesebben

Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75.

Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75. Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75. OM: 200650 MADÁCH MUSICAL TÁNC-ÉS ZENEMŰVÉSZETI ISKOLA Alapfokú Művészetoktatási

Részletesebben

8.3 A szülői munkaközösség... 39 8.4 Az iskolaszék... 39 8.5 Az intézményi tanács... 39 8.6 A diákönkormányzat... 39 8.7 Az osztályközösségek...

8.3 A szülői munkaközösség... 39 8.4 Az iskolaszék... 39 8.5 Az intézményi tanács... 39 8.6 A diákönkormányzat... 39 8.7 Az osztályközösségek... S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T D I Ó S G Y Ő R I G I M N Á Z I U M OM azonosító: 029 262 S z é k h e l y : 3534 Miskolc, Kiss tábornok u. 42. Fenntartó neve: Klebelsberg Intézményfenntartó

Részletesebben

A KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2 Tartalom I. BEVEZETÉS... 5 II. INTÉZMÉNYI ALAPADATOK... 5 1. Az intézmény tevékenységei az érvényes hatályban lévő Alapító Okirat

Részletesebben

Intézmények Gazdasági Szolgálata SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Intézmények Gazdasági Szolgálata SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Intézmények Gazdasági Szolgálata Sopron, Magyar u. 19. Tel./Fax: 99/505-410 e-mail: ugyfelszolgalat@igsz.t-online.hu Intézmények Gazdasági Szolgálata SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Ellenőrizte:

Részletesebben

Magonc Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Magonc Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata 1071 Budapest, Városligeti fasor 39-41. Szervezeti és Működési Szabályzata Az intézmény OM azonosítója: Készítette: 200535 Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma:../2015. ( ) az intézményvezető aláírása

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. szeptember 10-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. szeptember 10-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 10-i ülésére Tárgy: Az Alapfokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete Szervezeti és Működési szabályzata módosításának

Részletesebben

BALATONSZABADI KINCSKERESŐ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

BALATONSZABADI KINCSKERESŐ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT Balatonszabadi Kincskereső Általános Művelődési Központ Szervezeti és Működési Szabályzata BALATONSZABADI KINCSKERESŐ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. Balatonszabadi

Részletesebben

Csodafa Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZTATA

Csodafa Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZTATA Csodafa Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZTATA 1 Általános rendelkezések A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja Az ART ÉRT Alapfokú Művészeti Iskola Csodafa Óvodájának működésére,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskola a 2013 Tartalom 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 4 1.2. Az SZMSZ célja és

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, HATÁLYA 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja

Részletesebben

Dunavecsei Református Kollégium Bella István Általános Iskola, Szakközépiskola és Szakgimnázium

Dunavecsei Református Kollégium Bella István Általános Iskola, Szakközépiskola és Szakgimnázium Dunavecsei Református Kollégium Bella István Általános Iskola, Szakközépiskola és Szakgimnázium SZE RVE ZETI ÉS M ŰKÖD ÉSI SZABÁL YZATA 2016. TARTALOMJEGYZÉK Preambulum... 1 Általános rendelkezések...

Részletesebben

Intézmény neve: BOKRÉTA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE. Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési szabályzat. Intézmény OM-azonosítója: 031393

Intézmény neve: BOKRÉTA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE. Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési szabályzat. Intézmény OM-azonosítója: 031393 Intézmény neve: BOKRÉTA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési szabályzat Intézmény székhelye, címe: 3035 Gyöngyöspata, Fő út 65/a. Intézmény OM-azonosítója: 031393 Intézmény

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 33/2012.(XII.21.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról

Részletesebben

TESZ VESZ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

TESZ VESZ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TESZ VESZ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KÉSZÍTETTE: SZABÓ ENDERÉNÉ ÓVODAVEZETŐ 2005. 2 Tartalom I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 5. oldal II. AZ ALAPÍTÓ OKIRATBAN FOGLALTAK RÉSZLETEZÉSE II/1. Az alapító szerv

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Sylvester János Református Gimnázium 1149 Budapest, Pillangó park 3-5. / Fax: 1/363 2612 E-mail: sylvester@sylvester.hu OM azonosító: 101138 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 A budapesti Sylvester

Részletesebben

Honlap: altisk-tokod.sulinet.hu e-mail cím: hegyeskoiskola@gmail.com

Honlap: altisk-tokod.sulinet.hu e-mail cím: hegyeskoiskola@gmail.com HEGYESKŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA (2531 TOKOD, BÉKE U. 26.) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA O M a z o n o s í t ó : 2 0 1 6 0 3 Jóváhagyta: Kornokovics Attiláné igazgató Hatálybalépés: 2013. szeptember 1. Honlap:

Részletesebben

Iktatószám: 746/2013 IT: 24. ŐI: 10 év A KEMÉNY ZSIGMOND UTCAI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.10.15.

Iktatószám: 746/2013 IT: 24. ŐI: 10 év A KEMÉNY ZSIGMOND UTCAI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.10.15. Iktatószám: 746/2013 IT: 24. ŐI: 10 év A KEMÉNY ZSIGMOND UTCAI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.10.15. Intézmény OM - azonosítója: 030881 Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs

Részletesebben

CSANÁDPALOTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

CSANÁDPALOTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA CSNÁDPLOT NGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZT POLGÁRMESTERI HIVTLÁNK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZBÁLYZT Záradék: Ezen Szervezeti és Működési Szabályzatot Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 50/2007.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SOMOGY MEGYEI SZERETET SZOCIÁLIS OTTHON SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Általános és bevezető szabályok 1. A költségvetési szerv neve: Somogy Megyei Szeretet Szociális Otthon 2. A költségvetési

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Balatonszemesi Reich Károly Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Balatonszemes, 2013. március Boór Miklós igazgató 1 Szervezeti és

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA 2013 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 4 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja,

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 281. MELLÉKLET: db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzat (Ügyrend és munkarend) módosítása E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD

Részletesebben

A KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BORZAVÁR-PORVA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BORZAVÁR-PORVA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BORZAVÁR-PORVA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.2.Az SZMSZ hatálya... 4 1.3.Az SZMSZ felülvizsgálatának módja...

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 75. (3) bekezdésében, valamint az államháztartásról

Részletesebben