Szervezeti és Működési Szabályzat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szervezeti és Működési Szabályzat"

Átírás

1 Dunakanyar Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Munkaszervezete Szervezeti és Működési Szabályzat Jóváhagyva a 24/2009. (V. 22.) számú DTÖKT határozattal. Dr. Bóth János elnök Dunakanyar Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás május 22.

2 Dunakanyar Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Munkaszervezetének Szervezeti és Működési Szabályzata A Dunakanyar Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Munkaszervezete (továbbiakban: Munkaszervezet) az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 88. -ának, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet 10. -ának figyelembevételével, valamint a Társulási Megállapodás IX. fejezetében és a Társulási Tanács Szervezeti és Működési Szabályzatának IV. 11. fejezetében foglaltak alapján a Munkaszervezet feladatainak meghatározását jelen ügyrend tartalmazza: I. Általános rendelkezések I.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja: A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, hogy meghatározza a Munkaszervezet szervezeti felépítését, rögzítse a költségvetési szervként működő kistérségi iroda alapvető működési szabályait. I.2. Az SZMSZ ennek megfelelően tartalmazza a következőket: - a szervezeti és működési szabályzat hatályát, - az SZMSZ elkészítésének rendjét, - az SZMSZ nyilvánosságát, - a Munkaszervezet adatait, - a Munkaszervezet felépítését, szervezetét, - a működés egyes szabályait. I.3. A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya: a) A Szervezeti és Működési Szabályzat személyi hatálya kiterjed a közalkalmazotti jogviszonyban, valamint az egyéb jogviszonyban foglalkoztatottakra. b) A Szervezeti és Működési Szabályzat időbeli hatálya a személyi hatálynál meghatározott személyekre és intézményekre a szabályzat jóváhagyásával kezdődik, és hatályon kívüli helyezésével szűnik meg. I.4. Az SZMSZ elkészítésének rendje a) A Munkaszervezetnek a mindenkori jogszabályi előírásoknak megfelelően el kell készítenie a Szervezeti és Működési Szabályzatát. b) Az SZMSZ elkészítéséért a Munkaszervezet vezetője a felelős. c) A szabályzat a Munkaszervezet fenntartójának azaz a Dunakanyar Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulása jóváhagyásával válik érvényessé. d) A szabályzat készítésekor figyelembe vett jogszabályok: évi XXXVIII. törvény az államháztartásról, - 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet, az államháztartás működési rendjéről, 2

3 évi CVII. törvény a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról, évi CXXXV. törvény a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről. I.5. Az SZMSZ nyilvánossága a) Az SZMSZ-t a fenntartói jóváhagyást követően nyilvánosságra kell hozni, meg kell ismertetni a foglalkoztatottakkal. b) Az SZMSZ-t a Munkaszervezet belső hirdetőtábláján is el kell helyezni. c) Az SZMSZ módosításakor a nyilvánosságra hozatalról ismételten gondoskodni kell. II. A Munkaszervezet adatai (az alapító okirat részletezése) Költségvetési szerv megnevezése: Dunakanyar Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Munkaszervezete Székhelye: 2600 Vác, Március 15. tér 11. Tel.: 27/ Telephelye: 2600 Vác, Dr. Csányi László körút 47. I. emelet Alapítás éve: Alapító: Jogállása: Gazdálkodása: Képviselete: Felügyeleti szerve: Dunakanyar Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Önálló jogi személy. - Jellege szerint: Közhatalmi költségvetési szerv. - Funkciója szerint: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. Munkaszervezet vezető. Dunakanyar Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Tanácsa Gazdálkodásának belső ellenőrzése: Belső ellenőrzési vezető és az Ellenőrzési Bizottság. Munkaszervezet tevékenysége: Általános közigazgatás (TEÁOR ) Építményüzemeltetés (TEÁOR ) Könyvtári, levéltári tevékenység (TEÁOR ) Szakágazat : Területfejlesztési szakigazgatási tevékenysége Feladata: A Társulás Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak szerint. A vagyon felett rendelkező szerv: Dunakanyar Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás A vállalkozási tevékenység köre, mértéke: vállalkozási tevékenységet nem folytat. Vezetőjének kinevezési rendje: A Dunakanyar Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Tanácsa nevezi ki határozatlan időre. 3

4 Záradék: A Dunakanyar Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Tanácsa 48/2006. (VII. 13.) számú határozatával megerősítésre került a Társulás Munkaszervezetének létrehozásáról szóló Alapító Okirat. III. Működési szabályok III.1. A Munkaszervezet irányítása A Munkaszervezetet a Társulási Tanács döntései és saját hatáskörében jogszabályi felhatalmazás alapján a Társulás Elnöke irányítja. E feladatkörben a Társulás elnöke: a) A Munkaszervezet vezetőjének javaslatát figyelembe véve meghatározza a Munkaszervezet feladatait a Társulás munkájának szervezésében, a döntések előkészítésében, a végrehajtásban. b) Dönt a hatáskörébe utalt ügyekben. c) Hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét. d) Gyakorolja a munkáltatói jogokat a Munkaszervezet tagjai tekintetében. A Társulási Tanács elnökét a munkájában az alelnökök segítik, és akadályoztatása esetén az általa megjelölt alelnök helyettesíti. III.2. A Munkaszervezet vezetése A Munkaszervezetet a Munkaszervezet vezetője vezeti. E feladatkörében: a) Gondoskodik a Társulás működésével kapcsolatos feladatok ellátásáról. b) Felelős a társulási előterjesztések és döntések szakszerű és jogszerű előkészítéséért, végrehajtásáért. c) Biztosítja a Munkaszervezet és azok belső szervezeti egységeinek szakszerű és törvényes működését. d) Dönt a hatáskörébe utalt ügyekben. e) Hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét. f) Döntésre előkészíti a Társulás Elnökének hatáskörébe utalt ügyeket. III.3. A Munkaszervezet vezetőjének kinevezési/megbízási rendje A költségvetési szerv vezetőjének Munkaszervezet vezetőjének a kinevezési, megbízási rendje a mindenkori jogszabályoknak megfelelően az alábbiak szerint alakul: a) A pályáztatás A Munkaszervezet vezetői állást nyilvános pályázat útján kell betölteni. A pályázati eljárás előkészítésével és lefolyásával kapcsolatos feladatokat intézményfenntartóként a Dunakanyar Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Tanácsa köteles elvégezni. A pályázati felhívást közzé kell tenni. A pályázati felhívásnak tartalmaznia kell legalább a következőket: - a vezető feladatait, - az állás betöltésének feltételeit, - az elbírálásnál előnyt jelentő szempontokat. b) A Munkaszervezet vezetői megbízás 4

5 A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény értelmében határozatlan idejű Munkaszervezet vezetői megbízást adhat az alapító. Helyettesítés céljából vagy meghatározott munka elvégzésére határozott idejű kinevezést adhat az alapító. III.4. A Munkaszervezet megszüntetése A Munkaszervezetet a jogszabály által nevesített esetekben az alapító Dunakanyar Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Tanácsa jogosult megszüntetni. A megszüntetésről az alapító határozattal dönt. III.5. A Munkaszervezet hatásköre A Munkaszervezet hatáskörét - törvény, - kormány - miniszter rendelete, - a Társulás Társulási Megállapodása és SZMSZ-e állapítja meg. III.6. A Munkaszervezet költségvetése A feladatellátás költségvetési előirányzatait a Dunakanyar Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás költségvetési határozata állapítja meg. A Munkaszervezet kiadásait feladatonként és kiemelt előirányzatonként kell szerepeltetni a Társulás költségvetésében. III.7. Kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, utalványozás, érvényesítés, teljesítés igazolás, utalványozás szabályai Kötelezettségvállalás A költségvetési szervként működő Dunakanyar Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás feladatainak ellátása során fizetési vagy más teljesítési kötelezettségvállalásra jogosult: - a Társulás Elnöke vagy az általa írásban megbízott személy, ,- Ft értékhatár alatt a Munkaszervezet vezetője is. A kötelezettségvállaláshoz kapcsolódóan analitikus nyilvántartást kell vezetni, melyből megállapítható az évenkénti kötelezettségvállalás összege. A kötelezettségvállalás csak az ellenjegyző, vagy az általa írásban megbízott személy ellenjegyzése után kizárólag írásban történhet. Ellenjegyzés A kötelezettségvállalás, valamint az utalványozás ellenjegyzésére jogosult: - a Társulás Munkaszervezet vezetője, ,- Ft értékhatár alatt a gazdasági vezető is. Az ellenjegyzésre jogosultnak az ellenjegyzést megelőzően meg kell győződnie arról, hogy - a jóváhagyott költségvetés fel nem használt, illetve le nem kötött, a kötelezettségvállalás tárgyával összefüggő kiadási előirányzata biztosítja-e a fedezetet, - a kötelezettségvállalás nem sérti-e a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat. Érvényesítés Érvényesítésre a Munkaszervezet gazdasági vezetője jogosult. Szakmai teljesítés igazolása A szakmai teljesítés igazolását végzi: - a Társulás elnöke, ,- Ft értékhatár alatt a Munkaszervezet vezető is. 5

6 Utalványozás A kiadás teljesítésének, a bevétel beszedésének vagy elszámolásának elrendelésére érvényesített okmány alapján a Társulás elnöke vagy az általa, illetve a költségvetési szerv vezető testülete által írásban felhatalmazott személy jogosult. A III.7. pont alatt nevesített jogosultak írásos meghatalmazás alapján átruházhatják jogosultságukat a Társulási Tanács tagjaira, illetve a Munkaszervezet tagjaira. III.8. A kiadmányozás rendje a) A kiadmányozás joga a Társulás Elnökét és a Munkaszervezet vezetőjét illeti meg. b) A Társulás Elnöke és a Munkaszervezet vezetője jogosult - a Társulási Tanács kizárólagos hatáskörébe nem tartozó - a Munkaszervezet működésére illetve munkavállalókra vonatkozó szabályzatok, rendelkezések kiadására. c) A kiadmányozás joga írásos meghatalmazás alapján átruházható a Társulási Tanács tagjaira, illetve a Munkaszervezet tagjaira. III.9. Bélyegző-használat, nyilvántartás a) A Dunakanyar Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás feliratú körbélyegzők használatára a Társulás Elnöke, a Munkaszervezet vezetője és gazdasági vezetője saját személyükben jogosultak. b) A hivatalos bélyegző lenyomatát csak a kiadmányozásra jogosult aláírásával ellátott kiadmányokon lehet használni. c) A bélyegzők és pecsétek megrendeléséről a Munkaszervezet vezetője gondoskodik. d) A bélyegzőkről a Munkaszervezet vezetője nyilvántartást vezet, és évente ellenőrzi a bélyegzők, pecsétek meglétét. e) A bélyegző átvételét - átadását a munkavállaló a bélyegző nyilvántartásban saját kezű aláírásával igazolja. f) A bélyegzőt a munkavállaló magánál tartja, a munkaidő letelte után azokat elzárja. g) A bélyegző kezelője anyagi, fegyelmi és büntetőjogi felelőséggel tartozik a bélyegző jogszerű használatáért. III.10. Értekezletek a) A Társulás Elnöke szükség szerint, de legalább évente két alkalommal munkaértekezletet tart a Munkaszervezet dolgozói részére. b) A Munkaszervezet vezetője a munkavállalók teljes vagy szűkebb köre részére, szükség szerint, de havonta egyszer munkaértekezletet hív össze. c) A Társulás Elnöke, a Munkaszervezet vezetője és gazdasági vezetője kéthavonta vezetői megbeszélést tartanak. 6

7 III.11. Ügyiratkezelés és irattározás a) Postabontás, szignálás - a Társulás Elnöke, a Munkaszervezet vezetője a nevükre szóló postát bontják, majd szignálják, - a Munkaszervezet címére érkező, valamint a nevére szóló leveleket, küldeményeket a Munkaszervezet vezetője bontja és szignálja, - a Társulás címére érkező leveleket, küldeményeket a Munkaszervezet vezetője bontja, a Társulás Elnöke szignálja, - a Munkaszervezet vezető távollétében a Munkaszervezet tagjai postabontásra jogosultak. b) Az iktatás rendje: Az ügyiratkezelés általános szabályait, az ügyirat-nyilvántartás követelményeit is figyelembe véve a Munkaszervezet vezetőjének utasítása határozza meg. c) A küldemények továbbítása: A postai küldemények naponkénti továbbítását az asszisztens végzi. d) Irattározás Az irattározás szabályairól az Irattározási Szabályzat rendelkezik. IV. 1. A munkáltatói jogok gyakorlása IV. A munkaviszonyhoz kapcsolódó szabályok A Munkaszervezet dolgozói a Társulással állnak munkaviszonyban, a Társulás elnöke gyakorolja a munkáltatói jogokat, mely jogok egy részét jelen SZMSZ-ben, valamint a Munkaszervezet vezető munkaköri leírásában meghatározottak szerint átruházhatja. A munkáltatói jogok gyakorlására vonatkozó szabályok: - a Társulás elnöke gyakorolja valamennyi foglalkoztatott esetében a következő jogokat: kinevezés, átsorolás, jogviszony módosítás, jogviszony megszüntetése, fegyelmi jogkör gyakorlása, - a Társulás elnökének joga, hogy egyes feladatok ellátására tartós, vagy alkalmi szerződéses kapcsolatot alakítson, a szerződéseket megújítsa, módosítsa, megszüntesse, - a Munkaszervezet vezető véleményének előzetes kikérését követően dönt: jutalmazásról, egyes rendszeres és nem rendszeres személyi juttatásokról (beiskolázási támogatás, üdülési támogatás stb.), fizetés nélküli szabadság engedélyezéséről az adható juttatások szabályairól szóló jogszabály alapján. IV. 2. A vezetői utasítások rendje A dolgozók számára az intézményi működés harmonikus és átlátható rendszere érdekében utasítást csak a közvetlen felettes Társulás elnöke, Munkaszervezet vezetője adhat konkrét feladat ellátására, a végrehajtás módjára. 7

8 IV. 3. A munkaviszony, a munkavégzésre irányuló jogviszony létrejötte A Munkaszervezet dolgozói közalkalmazottak, a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény hatálya alá tartoznak, egyéb dolgozók a Munka Törvénykönyve hatály alá tartoznak. Az iroda az alkalmazottak esetében a munkaviszonyt a belépéskor határozatlan idejű kinevezéssel határozza meg próbaidő kikötésének lehetőségével, a munka törvénykönyve szerint dolgozót határozott idejű munkaszerződéssel alkalmazza, kimondja, hogy az alkalmazottat milyen munkakörben, milyen feltételekkel és milyen mértékű alapbérrel foglalkoztatja. A Munkaszervezet feladatainak ellátására megbízásos jogviszony keretében is foglalkoztathat külsős személyeket. A Munkaszervezet megbízási szerződést köthet saját dolgozójával munkakörén kívül eső feladatra, határozott időre, átmeneti időszakra az ide vonatkozó jogszabály alapján. IV. 4. A Társulással munkaviszonyban álló dolgozók díjazása A munka díjazására vonatkozó megállapodásokat kinevezési okiratban kell rögzíteni. A minőségi vagy mennyiségi többletmunkát végző dolgozók jutalomban részesíthetők. IV. 5. Munkaköri leírások A Munkaszervezetben foglalkoztatott dolgozók feladatainak leírását a munkaköri leírások tartalmazzák. A munkaköri leírásoknak tartalmazniuk kell a foglalkoztatott dolgozók jogállását, a szervezetben elfoglalt munkakörnek megfelelően feladatait, jogait és kötelezettségeit névre szólóan. A munkaköri leírásokat a szervezeti egység módosulás, személyi változás, valamint feladat változása esetén azok bekövetkezésétől számított 15 napon belül módosítani kell. A munkaköri leírások elkészítéséért és aktualizálásáért a Munkaszervezet vezető a felelős. A Munkaszervezet vezető gondoskodik a munkaköri leírások elkészítéséről és évente legalább 1 alkalommal történő aktualizálásáról. IV. 6. A munkakörök végleges, illetve ideiglenes átadása-átvétele A munkakörök átadás-átvételéről adott dolgozó munkaviszony megszüntetésekor, vagy tartós távollét esetén a Munkaszervezet vezető, illetve az általa kijelölt személy gondoskodik. Az átadás-átvételről jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyvet meg kell őrizni. A jegyzőkönyv kötelező tartalmi elemei: - az átadás-átvétel időpontja, - a munkakörrel kapcsolatos fontosabb információ, tájékoztatás, - a munka ellátása során folyamatban levő feladatok, ügyek, stb., - az átadó és az átvevő észrevételei, véleményei, - a jelenlévők aláírása. A pénz- és értékkezelésben résztvevő dolgozók a vonatkozó belső szabályzatok szerint kötelesek az adott munkakör átadás-átvételi jegyzőkönyvvel történő ideiglenes átadására. 8

9 A pénz és érték kezelők teljes anyagi felelőssége megköveteli, hogy amennyiben ideiglenesen nem látják el munkakörüket az általuk kezelt pénz és érték megfelelően átadásra-átvételre kerüljön. A vonatkozó jegyzőkönyv tartalma eltér a munkakör végleges átvételekor alkalmazandó jegyzőkönyvtől, tartalmát a vonatkozó belső szabályzat határozza meg. IV. 7. A helyettesítés rendje A Munkaszervezet vezető köteles a munkaköri leírások rendszerét úgy kialakítani, hogy abban szerepeljen az, hogy mely munkakör milyen munkakört helyettesíthet. A helyettesítést elrendeléséről, figyelemmel kíséréséről a Munkaszervezet vezetőnek kell gondoskodnia. A Munkaszervezet vezetőjét a gazdasági vezető helyettesíti. IV. 8. Munkaidő, munkarend a) A Munkaszervezet munkarendje: A Dunakanyar Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Munkaszervezetének munkarendje igazodik Vác Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának munkarendjéhez, mely az alábbiak szerint alakul: hétfő: kedd: szerda: csütörtök: péntek: A munkaközi szünet időtartama a napi 6 órán túl foglalkoztatott közalkalmazott esetében 30 perc, mely ig tart. b) A Munkaszervezet ügyfélfogadási rendje folyamatos. c) A munkából való távolmaradásról minden hó 5-ig a szabadság-nyilvántartás és jelenléti ív alapján a gazdasági vezető jelentést küld az illetményszámfejtő hely felé. IV. 9. A munkába járás, a munkavégzés költségeinek megtérítése A munkáltató köteles a munkába járás költségeit, annak meghatározott százalékát a vonatkozó rendelkezések értelmében megtéríteni. Ha a dolgozónak alkalmazása után a munkába járás körülményeiben változás állt be, azt a Munkaszervezet vezető részére azonnal be kell jelenteni. IV. 10. A munkavállalókra vonatkozó általános szabályok A dolgozók kötelesek a munkaköri leírásuknak, valamint az intézmény belső szabályzataiban, valamint a szakmai irányelveknek, elvárásoknak megfelelően végezni feladatukat. A dolgozók kötelesek munkájukat: - a Munkaszervezet vezető által meghatározott munkahelyen, - a számukra meghatározott munkarend szerint, 9

10 - elvárható, és fokozottan javuló szakértelemmel, pontossággal, - a személyi jogokat és az adatvédelmi szabályokat tiszteletben tartva végezni. IV. 11. A szabadság A szabadságot a Munkaszervezet működőképességének figyelembevételével az esedékesség évében kell biztosítani. A munkáltató kivételesen fontos szolgálati érdek esetén a szabadságot legkésőbb a tárgyévet követő év március 31-ig adhatja ki. A szabadságolásokról az intézmény zavartalan, folyamatos működtetése érdekében minden év elején szabadságolási tervet kell készíteni. A tervnek munkakörönkénti csoportosításban kell tartalmaznia a tervezett szabadságokat, hogy a helyettesítés rendje átlátható, megoldható legyen. A rendes szabadságot a szabadságolási terv szerint kell kiadni, melynek kiadására a közvetlen felettes jogosult. A rendkívüli, illetve a fizetetlen szabadságokat a Társulás elnöke engedélyezi. A szabadságokról szabadság nyilvántartást kell vezetni. Az asszisztens vezeti a munkavállalók szabadság-nyilvántartását. V. A Munkaszervezet belső tagozódása, feladatkörei V. 1. A Munkaszervezet belső tagozódása a) Munkaszervezet vezető b) Gazdasági vezető c) Kistérségi referens d) Asszisztens V. 2. A Munkaszervezet általános feladatai, jogai és kötelessége Ellátja a Társuláshoz telepített, és a Társulási Tanács által a Munkaszervezetre ruházott feladatokat. Előkészíti a Társulási Tanács és bizottságai elé kerülő előterjesztéseket. Végrehajtja a Társulási Tanács és bizottságainak határozatait. Biztosítja a Tanács és Bizottságok működésének technikai feltételeit. Gondoskodik a Tanács, a bizottságok tagjainak és a Társulás Elnökének tevékenységével kapcsolatos ügyviteli teendők ellátásáról. Ellátja a Társulás gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat. Ellátja a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott és ebből ráháruló feladatokat. 10

11 A munkakörébe tartozó feladatait a tőle elvárható legnagyobb szakértelemmel és pontossággal, a vonatkozó szabályoknak és előírásoknak megfelelően, határidőre köteles elvégezni. Köteles elvégezni az itt fel nem sorolt minden egyéb, értelemszerűen feladatkörébe tartozó munkát, amivel felettesei megbízzák. Köteles megjelenni és munkáját végezni a munkarenden kívüli társulási, illetve bizottsági üléseken, a Társulás tevékenységével kapcsolatos rendezvényeken, melyről felettesei szóban értesítik. Munkáját a Társulás mindenkori elnökének közvetlen irányítása és felügyelete mellett, illetve a hatályos jogszabályok és rendelkezések szerint kell végeznie. Köteles a munkahelyén naponta munkaképes állapotban megjelenni és munkát végezni. A munkahelyre történő érkezését és távozását a tényleges időpontnak megfelelően saját kezűleg kell a jelenléti ívbe bejegyeznie. A napi hat órán túl foglalkoztatott közalkalmazottnak joga van a napi 30 perces munkaközi szünet eltöltésére, mely ig tart. Betegség miatti távolmaradását köteles dokumentumokkal alátámasztani. A szabadságot köteles közvetlen munkahelyi felettesével egyeztetni, írásban bejelenteni. A munkavégzés során tudomására jutott hivatali titkokat, egyéb információkat megőrzi és azért felelősséggel tartozik, ennek megfelelően munkájáról idegeneknek csak felettesei engedélyével adhat tájékoztatást. Személyi alapbérét, jutalmát a Társulás mindenkori elnöke állapítja meg. Felette a fegyelmi jogkört és az anyagi felelősségre vonást a Társulás mindenkori elnöke gyakorolja. Munkahelyére vonatkozó munkavédelmi, baleseti és tűzvédelmi rendelkezéseket köteles megtartani. Az általa használt elektromos berendezéseket köteles rendeltetésszerűen használni. Bármely rendellenesség észlelése esetén - áramtalanítás, tűz és balesetveszély elhárítása mellett - haladéktalanul köteles munkahelyi felettesét értesíteni. A munka befejeztével gondoskodik az iroda helyiségeiben található elektromos berendezések áramtalanításáról, a birtokában lévő kulcsokkal az ablakok, ajtók bezárásáról. V. 3. Munkaszervezet vezető A Munkaszervezet vezető a Munkaszervezetet vezeti. A Társulás Munkaszervezetének feladatai: ellátja a Társulás működésével kapcsolatos szakmai, gazdálkodási, adminisztratív és titkársági feladatokat, ellátja a Társulás döntés-előkészítő és végrehajtó feladatait, részt vesz a kistérségi projektek menedzselésében. A Munkaszervezet vezető irányításával a Munkaszervezet, mint operatív szervezet elvégzi a végrehajtáshoz szükséges pénzügyi-gazdálkodási műveleteket, 11

12 biztosítja az ülések lebonyolításának személyi és tárgyi feltételeit, koordinációs munkát végez a Társulás tagjai között az ülések előkészítésében, elkészíti az ülések jegyzőkönyveit és a hozott döntésekről nyilvántartást vezet, közreműködik az előterjesztések, döntési javaslatok elkészítésében, illetve elkészíttetésében, gondoskodik a döntések előkészítéséhez és végrehajtásához szükséges adatok, információk gyűjtéséről a Társulás tagjaitól és egyéb szervektől, figyelemmel kíséri a térség társadalmi-gazdasági helyzetét, folyamatosan értékeli a változásokat, forrás-koordinációt végez, elkészíti az erre irányuló megállapodásokat, ellenőrzi a döntések végrehajtását és azokról a Társulási Tanács részére tájékoztatást ad, a Társulás részére beszámolási kötelezettségeként tájékoztató jelentéseket készít. Ezen belül a Munkaszervezet vezető szervezi a Társulás általános tevékenységét: elvégzi a bizottsági és társulási ülések előkészítésével, megszervezésével és lebonyolításával kapcsolatos teendőket, felelős az előterjesztések, döntési javaslatok előkészítéséért, kidolgozásáért, felelős a Társulási Tanács döntéseinek végrehajtásáért, felelős felettese utasításainak végrehajtásáért, felelős a saját hatáskörében tett intézkedéseiért, felelős a jogszabályok betartásáért és betartatásáért, felelős a szabályzatok aktualizálásáért, felelős az éves költségvetés elkészítéséért és teljesítéséért, gyakorolja az ellenjegyzési jogokat, évente részt vesz a leltározásban, tartja a kapcsolatot a kistérségi hálózatok vezetőivel, részt vesz a munkájához kapcsolódó képzéseken, konferenciákon, tájékoztatató jelentést készít munkájáról és az elvégzett feladatokról, a közszolgáltatási feladatok esetében: szakmai és etikai felelősséget vállal a szakszerű és valamennyi érintett kedvezményezett felé egyaránt elfogulatlan közszolgálat teljesítésére, feladata a Társulás által vállalt feladatok ellátásának megszervezése, annak koordinálása, folyamatos kapcsolattartás a Társulás tagjaival, a feladatellátásban érintett önkormányzatokkal, intézményekkel, egyéb szereplőkkel, felelős a feladatellátással kapcsolatos adatgyűjtésért, adatbázisok elkészítéséért, azok aktualizálásáért, felelős a Társulást megillető normatív támogatás alapjául szolgáló adatok összeállításáért, feladata a feladatellátással kapcsolatos megállapodások, szerződések előkészítése, 12

13 a területfejlesztési feladatok esetében feladata a Társulás által elfogadott stratégiai és operatív programok megvalósításának szervezése, szakmai koordináció az érintett területfejlesztési szereplők között, figyelemmel kíséri az érintett szervezetek által kibocsátott információkat, pályázati lehetőségeket és azokat szakszerűen közvetíti az érintettekhez, részt vesz a pályázatokkal kapcsolatos adminisztratív teendők elvégzésében, a pályázati anyag kidolgozásában, kapcsolatot tart a kistérségben tevékenykedő önkormányzatokkal, intézményekkel, egyéb szereplőkkel, szervezetekkel, az érintett ágazati és kistérségi partnerekkel, kapcsolatot tart a szomszédos kistérségek képviselőjével, az érintett megyei, regionális és országos valamint nemzetközi szervezetekkel. V. 4. Gazdasági vezető Általános feladatai: biztosítja a Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság működéséhez szükséges ügyviteli, adminisztrációs feltételeket. Végzi a Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság előterjesztéseinek, tájékoztatóinak szakmai előkészítését. részt vesz a Társulás éves költségvetési koncepciójának elkészítésében. Előkészíti a Társulás éves költségvetési határozatát, segíti és koordinálja a költségvetési határozati javaslat egyeztetési munkálatait, gondoskodik a Társulás költségvetésének végrehajtásáról. tájékoztatást ad a Társulás Elnökének és a Pénzügyi Ellenőrzési Bizottságnak a Társulás évközi gazdálkodásáról, a költségvetési előirányzatok alakulásáról, a költségvetési egyensúly helyzetéről. A törvényi rendelkezések alapján részt vesz a beszámolók, tájékoztatók elkészítésében. bonyolítja a közszolgáltatások rendszerében az intézményfinanszírozást, az éves költségvetés időbeli ütemezés alapján a Társulás és a Munkaszervezet működési, felújítási és felhalmozási feladatainak pénzügyi megvalósítását. közreműködik a Társulás vagyongazdálkodás feladataiban, a vagyongazdálkodással összefüggő számviteli rendszer működtetésében, az ezzel összefüggő nyilvántartások vezetésében. Költségvetési tervezéshez, végrehajtásához, és beszámolóhoz kapcsolódó főbb feladatai: számszaki előkészítő munkát végez az éves költségvetési koncepcióhoz kapcsolódóan (előzetes mérlegszámok kialakítása normatív állami hozzájárulás modellszámításai átengedett bevételek modellszámításai, intézmények és a Munkaszervezet működési és felhalmozási kiadásainak prognosztizálása). számszaki előkészítő munkát végeznek az éves költségvetési határozathoz kapcsolódóan (intézményi bevételek, Társulási bevételek, átengedett bevételek, központi költségvetési támogatások, átvett pénzeszközök számszerűsítése, költségvetési szervek kiadásainak, Munkaszervezet működési és felhalmozási kiadásainak, átadott pénzeszközeinek számszerűsítése, létszámkeretek megtervezése, gördülő tervek készítése, költségvetést megalapozó kimutatások, táblázatok, ábrák koordinálása). 13

14 az elfogadott költségvetésről információt szolgáltat a MÁK-on keresztül a központi költségvetés számára (intézményi költségvetési füzetek felülvizsgálata, az önkormányzati költségvetési füzet elkészítése és összesítésük). számszakilag előkészíti a költségvetési határozat módosításokat, évközi és év végi tájékoztatókat a Társulási Tanács részére. kezeli a társulási költségvetési elszámolási számlát és a kapcsolódó alszámlákat. biztosítja az intézmények finanszírozását, pénzellátását. folyamatosan és naprakészen megbízható adatokat szolgáltat a vezetésnek a bevételek mindenkori helyzetéről, a kintlévőségről, a behajtások állásáról. gazdálkodik, illetve figyelemmel kíséri - a likviditási finanszírozási tervek alapján - az átmenetileg szabad pénzeszközöket. figyelemmel kíséri a pénzforgalom nélküli, a nem végleges (függő átfutó, kiegyenlítő) és az általános forgalmi adó bevételek alakulását. figyelemmel kíséri a kiadások - rendelkezésre álló pénzeszközök és kiadási előirányzatok - cél szerinti felhasználását (működési kiadások, felhalmozási kiadások, pénzforgalom nélküli kiadások). biztosítja a költségvetési gazdálkodás vertikális folyamatainak szigorú sorrendjét (kötelezettségvállalás, érvényesítés, ellenjegyzés, utalványozás). gazdálkodik a tevékenységet közvetve vagy közvetlenül szolgáló tárgyi eszközökkel és vezeti az ahhoz kapcsolódó nyilvántartásokat (térítésmentes átadás-átvétel, értékesítés, bérbeadás). nyilvántartja a befektetett pénzügyi eszközöket (részesedések, értékpapírok, adott kölcsönök, bankbetétek). kialakítja, felügyeli és szükség szerint módosítja az önkormányzati költségvetési szervek törzskönyvi nyilvántartásait (törlés, felvétel, átvezetés stb). számszakilag előkészíti a testületek és az állam részére a Társulás éves és féléves beszámolójához kapcsolódó határozati javaslatot, továbbá az első féléves beszámolót és az I-III. negyedéves tájékoztatót (mérleg, pénzforgalmi jelentés pénzforgalom előirányzatok egyeztetése, pénzmaradvány és eredmény kimutatás, normatív állami hozzájárulás, céltámogatások és központosított előirányzatok elszámolása, kiegészítő mellékletek). A költségvetési gazdálkodáshoz kapcsolódó főbb feladatai a Munkaszervezet hatáskörébe tartozó bevételek beszedésére tett intézkedés kapcsán kiállítja az értékesített termékekről, szolgáltatásokról a számlát. analitikus nyilvántartást vezet a bevételekről; a függő, átfutó, kiegyenlítő bevételekről, vevőkről, szállítókról; beérkezett számlákról; immateriális javakról, tárgyi eszközökről, készletről; szigorú számadási kötelezettség körébe bevont bizonylatok nyilvántartásáról és elszámoltatásáról; a Társulás, illetve a Munkaszervezet által kötött szerződésekről kontírozza a banki és pénztári kivonatokban befolyt bevételeket. negyedévente térítési díj-hátralék-kimutatást készít. egyeztet a főkönyvi könyvelés adataival. nyilvántartást vezet az előirányzatokról és azok változásairól. 14

15 elvégzi a feladatkörébe tartozó címszámok terhére vállalt kötelezettségek ellenjegyzését, és arról analitikus nyilvántartást vezet. elvégzi az utalványrendelettel felszerelt számlák kontírozását. a kiadásokról címenként, azon belül kiemelt előirányzatonként főkönyvi számla mélységű analitikus nyilvántartást vezet. egyeztet a főkönyvi könyvelés adataival, a teljesített bevételekről és kiadásokról információt szolgáltat (pénzforgalmi információ, féléves, háromnegyed éves, éves beszámoló, egyéb információ). bér és létszámnyilvántartás, személyi nyilvántartások, vezeti az ÁFA nyilvántartást, elvégzi az SZJA nyilvántartó lapok vezetését, a TATIGAZD könyvelési rendszerben vezetett ÁFA nyilvántartás alapján elkészíti az ÁFA bevallást, továbbá bevallást ad a fizetendő kulturális járulék és egyéb adójellegű befizetések összegéről, elvégzi a főkönyvi számlák és az ÁFA nyilvántartás egyeztetését. elkészíti és továbbítja a személyi anyagokat, a MÁK felé, elvégzi továbbá a Munkaszervezet dolgozóinak a szabadság-nyilvántartását, továbbá a hivatal dolgozói táppénzes napjainak a nyilvántartását. A bérszámfejtéshez adatot szolgáltat minden hónap 10.-ig a MÁK felé. elvégzi az immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek, kis értékű tárgyi eszközök bevételezését, állománycsökkenési bizonylatok kiállítását. Az immateriális javak, a tárgyi eszközök év végi állománya után elszámolja az értékcsökkenést, feladja a főkönyvi könyvelés részére. Az analitikus nyilvántartás adatait egyezteti a főkönyvi könyvelés adataival és a vagyonkataszter nyilvántartással. Leltározási szabályzatban meghatározott időközönként elvégzi a leltározást és a leltár kiértékelését. Időszakonként megállapítja a készlet értékváltozást és feladja a főkönyvi könyvelés felé. részt vesz a selejtezési munkálatokban és a feleslegessé vált készletek hasznosításában. feladatkörébe tartozik továbbá a Munkaszervezet házipénztárának a működtetése, amelynek rendje külön szabályzatban van rögzítve. elvégzi a pénztári bizonylatok kontírozását és gépi adatrögzítését. Költségvetési ellenőrzéssel összefüggő feladatok az ellenőrzési feladat munkafolyamatba épített ellenőrzés keretében valósul meg. A csoportvezető, illetve helyettese végzi a banki és pénztári ki- és befizetések ellenjegyzését, ezzel egyidőben a bizonylatok ellenőrzését és a napi pénztár-ellenőrzési feladatokat. elvégzi a leltározási feladatok kapcsán a leltározás ellenőrzésével kapcsolatos munkálatokat. folyamatosan ellenőrzi az előirányzati és teljesítési adatok alakulását. Egyéb feladatok vagyonbiztosításhoz kapcsolódó feladatok, a Társulás kötelező statisztikai adatszolgáltatások elkészítése, magán nyugdíjpénztári adminisztráció, 15

16 lakossági folyószámlával kapcsolatos feladatok. regisztrál az Ügyfélkapun, ezen keresztül veszi igénybe az e-ügyintézést az e- szolgáltatást nyújtó intézményeknél (APEH stb.). V. 5. Kistérségi referens A Társulás által vállalt feladatok ellátásának megszervezése, kiemelten a közoktatási intézményi és szakszolgálati, gyermekjóléti, szociális és közművelődési feladatok terén. Folyamatos kapcsolattartás a feladatellátásban érintett önkormányzatokkal, intézményekkel, egyéb szereplőkkel. V. 6. Asszisztens Feladata a feladatellátással kapcsolatos adatgyűjtés, létszám-felmérés, adatbázisok elkészítése, azok folyamatos frissítése. Felelős a Társulást megillető normatív támogatás alapjául szolgáló adatok összeállításáért. A feladatellátással kapcsolatos megállapodások, szerződések előkészítése. A feladatellátással kapcsolatos jogszabályváltozások figyelemmel kísérése, azok alkalmazása. Elvégzi az Oktatási, Szociális és Egészségügyi Bizottságának munkájával kapcsolatos teendőket. Részt vesz a társulási és bizottsági ülések előkészítésében, lebonyolításában. Közreműködik az előterjesztések, döntési javaslatok előkészítésében, kidolgozásában. Részt vesz a Társulási Tanács döntéseinek végrehajtásában. Folyamatosan figyelemmel kíséri a pályázati kiírásokat, azokról tájékoztatást ad a Társulási Tanács tagjai részére, részt vesz a pályázati anyagok kidolgozásában. Részt vesz a feladatköréhez kapcsolódó képzéseken, konferenciákon, azokról tájékoztatást ad. Havi rendszerességgel tájékoztató jelentéseket készít munkájáról felettesei részére. Részt vesz a Társulás működésével kapcsolatos mindennapi teendők elvégzésében. Évente részt vesz a leltározásban. Kapcsolattartás a kistérségi hálózatok vezetőivel. Elvégzi a Társulás és a Munkaszervezet működésével kapcsolatos ügyviteli és adminisztrációs munkákat (levelezés, iktatás stb.). Részt vesz a Társulás működésével kapcsolatos mindennapi teendők elvégzésében. Részt vesz a társulási és bizottsági ülések előkészítésében, lebonyolításában, azokról jegyzőkönyvet készít. Elvégzi a Társulás Sport-koordinációs Bizottságának munkájával kapcsolatos teendőket. Gondoskodik a Munkaszervezet és a Társulás részére történő megrendelések elkészítéséről és lebonyolításáról. Gondoskodik a számlák bevételezéséről, kifizetésre történő előkészítéséről. 16

17 Elvégzi az átutalások teljesítését. Kapcsolatot tart az önkormányzatokkal, intézményekkel, egyéb szereplőkkel. Részt vesz a pályázatokkal kapcsolatos adminisztratív teendők elvégzésében. Részt vesz a Társulási Tanács döntéseinek végrehajtásában. Évente részt vesz a leltározásban. Végzi a Társulás működésével kapcsolatos adatgyűjtést. Ellátja a pénztárosi feladatokat: o A házipénztár kezelési szabályzatainak megfelelően gondoskodik a kedvezményezettek részére történő utalásokról. Biztosítja az illetmények és egyéb kifizetésekhez szükséges összegeket, elvégzi az illetmények borítékolását és szabályszerű kifizetését. o A szabályzatnak megfelelően gondoskodik a pénz- és egyéb értékek kezeléséről, védelméről, betartja a pénzszállításra vonatkozó előírásokat. o A szabályzatnak megfelelően jár el az idegen pénzek és értékek kezelése, a szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartása, kezelése, elszámolása és őrzése tekintetében. o A házipénztár forgalmával kapcsolatos naplót folyamatosan vezeti. VI. Záró rendelkezések VI. 1. A Munkaszervezet munkavállalóinak munkaköri leírását a Munkaszervezet vezetője a Szervezeti és Működési Szabályzat jóváhagyását követő 30 napon belül köteles elkészíteni, és a munkavállalóknak írásban kiadni. VI. 2. A Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak hatályosulását a Társulás Elnöke és a Munkaszervezet vezetője folyamatosan figyelemmel kíséri, az indokolt változtatásokra a szükséges intézkedést megteszi. VI. 3. Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat a Dunakanyar Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Tanácsa által történő elfogadás után lép hatályba. VI. 4. Az SZMSZ nyilvánosságra hozataláról a Munkaszervezet vezető gondoskodik. Vác, május 22. P.H. Tordai Orsolya Dr. Bóth János h. munkaszervezet vezető elnök Dunakanyar Többcélú Önkormányzati Dunakanyar Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Munkaszervezete Kistérségi Társulás 17

18 A Dunakanyar Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Munkaszervezetének Szervezeti és Működési Szabályzata a Dunakanyar Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Tanácsának 24/2009. (V. 22.) számú határozatával került jóváhagyásra. A Dunakanyar Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Munkaszervezete Szervezeti és Működési Szabályzatában foglalt előírásokat a Dunakanyar Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Munkaszervezetének tagjai megismerték, annak tényét a szabályzathoz csatolt íven aláírásukkal igazolják, a hatálybalépés napjával egyidejűleg. Vác, május 22. Tordai Orsolya h. munkaszervezet vezető Dunakanyar Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Munkaszervezete Csernák Hajnalka gazdasági vezető Dunakanyar Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Munkaszervezete Dianné Menyes Krisztina kistérségi referens Dunakanyar Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Munkaszervezete Prohászkáné Szőke Tünde asszisztens Dunakanyar Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Munkaszervezete 18

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. szeptember 10-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. szeptember 10-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 10-i ülésére Tárgy: Az Alapfokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete Szervezeti és Működési szabályzata módosításának

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Katona József Művelődési Központ- Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény 5500 Gyomaendrőd, Kossuth út 9. Tel: 06/66/386-524 E-mail: tajhaz@gyomaendrod.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette:

Részletesebben

K i v o n a t. a Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2014. július 9-i ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. a Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2014. július 9-i ülésének jegyzőkönyvéből Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2014. K i v o n a t a Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2014. július 9-i ülésének jegyzőkönyvéből /Kihagyva a kihagyandókat!/ Kiskunmajsa

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJa A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban SZMSZ) célja, hogy rögzítse az intézmény adatait és szervezeti felépítését,

Részletesebben

POLGÁRMESTERI HIVATAL ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET. GAZDÁLKODÁSI ÜGYREND Érvényes: 2010.01.01.-től

POLGÁRMESTERI HIVATAL ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET. GAZDÁLKODÁSI ÜGYREND Érvényes: 2010.01.01.-től POLGÁRMESTERI HIVATAL ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET GAZDÁLKODÁSI ÜGYREND Érvényes: 2010.01.01.-től Ü G Y R E N D A Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezetének feladatait az államháztartásról

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 4. sz. melléklet Gazdasági Ellátó Szolgálat (a továbbiakban: GESZ) 1126 Budapest, Királyhágó u. 18. Szervezeti és Működési Szabályzat (Módosításokkal

Részletesebben

Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75.

Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75. Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75. OM: 200650 MADÁCH MUSICAL TÁNC-ÉS ZENEMŰVÉSZETI ISKOLA Alapfokú Művészetoktatási

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. I. Általános rendelkezések 3. II. Szervezeti szabályok 6. III. Működési szabályok 7. IV. Záró rendelkezések 10.

TARTALOMJEGYZÉK. I. Általános rendelkezések 3. II. Szervezeti szabályok 6. III. Működési szabályok 7. IV. Záró rendelkezések 10. VERESEGYHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HATÁLYOS: 2016. március 1-től TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3. II. Szervezeti szabályok 6. III. Működési szabályok 7.

Részletesebben

DÉVAVÁNYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

DÉVAVÁNYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA DÉVAVÁNYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Dévaványa, 2014. június. Valánszki Róbert polgármester Kovács Mária polgármester Balogh Csilla jegyző DÉVAVÁNYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. november 27-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. november 27-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. november 27-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 3. napirendi pont: Előterjesztés a Soproni Szociális Foglalkoztató

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Polgár Város Önkormányzatának Városgondnoksága 4090 Polgár, Fürdı u. 2. Telefonszám: 52/391-188 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2009. 10. 01. -tıl I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSE 1./A Szervezeti

Részletesebben

BÉLA MÚZEUM. .. /2013.( ) határozatával Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága

BÉLA MÚZEUM. .. /2013.( ) határozatával Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága 4. melléklet A DORNYAYD BÉLA MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Dr. Szirácsik Éva igazgató Elfogadta: Jóváhagyta: Érvényes:.. /2013.( ) határozatával Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének

Részletesebben

A MAGYAR MEZİGAZDASÁGI MÚZEUM JOGÁLLÁSA, ALAPADATA

A MAGYAR MEZİGAZDASÁGI MÚZEUM JOGÁLLÁSA, ALAPADATA I. FEJEZET A MAGYAR MEZİGAZDASÁGI MÚZEUM JOGÁLLÁSA, ALAPADATA 1. A Magyar Mezıgazdasági Múzeum jogállása 1.1. A Magyar Mezıgazdasági Múzeum (a továbbiakban: Múzeum) a vidékfejlesztési miniszter által irányított,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat 2015/2016

Szervezeti és Működési Szabályzat 2015/2016 Szervezeti é s M űködési Szabályzat Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium (036379) Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium Székhelye: 7200 Dombóvár, Bajcsy-Zs. utca 2. Iktatószám:.. Ügyintéző: Dr. Szenyéri Zoltán

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KELEBIA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SZENT ERZSÉBET OTTHONHÁZA Kelebia, József A. u. 75. 2 Tartalom: I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A szervezeti és működési szabályzat célja

Részletesebben

Intézmények Gazdasági Szolgálata SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Intézmények Gazdasági Szolgálata SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Intézmények Gazdasági Szolgálata Sopron, Magyar u. 19. Tel./Fax: 99/505-410 e-mail: ugyfelszolgalat@igsz.t-online.hu Intézmények Gazdasági Szolgálata SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Ellenőrizte:

Részletesebben

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS ÁLLAMIGAZGATÁSI HIVATAL VEZETŐJÉNEK. 4/2009. (II. 1.) számú rendelkezése

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS ÁLLAMIGAZGATÁSI HIVATAL VEZETŐJÉNEK. 4/2009. (II. 1.) számú rendelkezése A NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS ÁLLAMIGAZGATÁSI HIVATAL VEZETŐJÉNEK 4/2009. (II. 1.) számú rendelkezése A Nyugat-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Egységes Közszolgálati Szabályzata 2 Tartalomjegyzék:

Részletesebben

A VASVÁRI FICÁNKOLÓ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A VASVÁRI FICÁNKOLÓ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A VASVÁRI FICÁNKOLÓ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések... 4 1. A költségvetési szerv neve, székhelye, telephelye, alapítása... 4 2. A költségvetési

Részletesebben

CSANÁDPALOTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

CSANÁDPALOTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA CSNÁDPLOT NGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZT POLGÁRMESTERI HIVTLÁNK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZBÁLYZT Záradék: Ezen Szervezeti és Működési Szabályzatot Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 50/2007.

Részletesebben

Dunavecsei Református Kollégium Bella István Általános Iskola, Szakközépiskola és Szakgimnázium

Dunavecsei Református Kollégium Bella István Általános Iskola, Szakközépiskola és Szakgimnázium Dunavecsei Református Kollégium Bella István Általános Iskola, Szakközépiskola és Szakgimnázium SZE RVE ZETI ÉS M ŰKÖD ÉSI SZABÁL YZATA 2016. TARTALOMJEGYZÉK Preambulum... 1 Általános rendelkezések...

Részletesebben

Petőfi Sándor Általános Iskola. Komárom. Szervezeti és Működési Szabályzat

Petőfi Sándor Általános Iskola. Komárom. Szervezeti és Működési Szabályzat Komárom Jóváhagyta: Komárom, 2013. Szabó Tamásné igazgató 1. TARTALOMJEGYZÉK 1. TARTALOMJEGYZÉK... 1 2. Általános rendelkezések... 5 2.1. A szervezeti működési szabályzat célja, tartalma, jogszabályi alapja...

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata 2. sz. melléklet Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályos: 2011. március 15. napjától (a módosításokkal egységes szerkezetben) Módosítva a IV-100/22.310-1/2011.

Részletesebben

Mezõberény Város Önkormányzata Polgármesteri HivatalaSzervezeti és Mûködési Szabályzata. I. fejezet Általános rendelkezések

Mezõberény Város Önkormányzata Polgármesteri HivatalaSzervezeti és Mûködési Szabályzata. I. fejezet Általános rendelkezések Mezõberény Város Önkormányzata Polgármesteri HivatalaSzervezeti és Mûködési Szabályzata I. fejezet Általános rendelkezések 1. A Hivatal megnevezése: Mezőberény Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

AZ ÁDÁNDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

AZ ÁDÁNDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL AZ ÁDÁNDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2016. február 2-ától Jóváhagyta Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 14./2016.(II.02.) Kt. határozatával, valamint

Részletesebben

Játéksziget Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Játéksziget Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata Játéksziget Óvoda Készítette: Gugcsóné Nagy Judit óvodavezető Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete Véleményezte: a Szülői Közösség 1 Tartalom Bevezető 1. Az alapító okiratban foglaltak részletezése

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Tartalomjegyzék Bevezetés Általános rész 1. A Társaság főbb adatai a hatályos Alapító Okirat szerint

Tartalomjegyzék. Tartalomjegyzék Bevezetés Általános rész 1. A Társaság főbb adatai a hatályos Alapító Okirat szerint 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Bevezetés Általános rész 1. A Társaság főbb adatai a hatályos Alapító Okirat szerint 2. A Társaság célja, tevékenységi körei 3. A Társaság jogállása 4. A Társaság szervezete

Részletesebben

A KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2 Tartalom I. BEVEZETÉS... 5 II. INTÉZMÉNYI ALAPADATOK... 5 1. Az intézmény tevékenységei az érvényes hatályban lévő Alapító Okirat

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Tolna Megyei Önkormányzat Móra Ferenc Általános Iskolája 7200 Dombóvár, Szabadság u. 18. Tel./Fax.: 74/466-326 E-mail: moradomb@freemail.hu Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette: Krauss Péter igazgató

Részletesebben

TESZ VESZ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

TESZ VESZ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TESZ VESZ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KÉSZÍTETTE: SZABÓ ENDERÉNÉ ÓVODAVEZETŐ 2005. 2 Tartalom I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 5. oldal II. AZ ALAPÍTÓ OKIRATBAN FOGLALTAK RÉSZLETEZÉSE II/1. Az alapító szerv

Részletesebben

Ü G Y R E N D SZÉCSÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 1 GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA

Ü G Y R E N D SZÉCSÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 1 GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA 8. melléklet a 12/2011.(IV.20.) önkormányzati rendelethez Ü G Y R E N D SZÉCSÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 1 GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA 1 A megnevezést módosította

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Maci Alapítványi Óvoda, Fejlesztő Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Szervezeti és Működési Szabályzat Érvényes 2013. szeptember 1-től Összeállította: Dobó Katalin igazgató Tartalomjegyzék Általános

Részletesebben

Fertőrákosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat

Fertőrákosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Fertőrákosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 1 BEVEZETŐ Az intézmény a jogszabályi előírásoknak megfelelendő alapító okiratában foglaltakat e szervezeti és működési

Részletesebben

A Bárányka Keresztyén Óvoda Szervezeti és működési szabályzata

A Bárányka Keresztyén Óvoda Szervezeti és működési szabályzata Bárányka Keresztyén Óvoda 6000 Kecskemét, Szent-Györgyi Albert utca 23. OM azonosító: 201155 Telefon: +36 20/562-60-52 email: baranyka.ovi@kbgy.hu honlap: http://www.baranykaovi.hu/ A Bárányka Keresztyén

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kidolgozta: Szymczak Judit Lap: 1/35 A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A használó neve: Érvényes: 2013. április 1. P.H.... Készítette: Szymczak Judit Jóváhagyta: Kidolgozta:

Részletesebben

A Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala köztisztvisel i Közszolgálati Szabályzata

A Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala köztisztvisel i Közszolgálati Szabályzata Polgármesteri Hivatal Szervezeti M ködési Szabályzata 9. függeléke A Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala köztisztvisel i Közszolgálati Szabályzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZABADKÍGYÓS. 2015. november

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZABADKÍGYÓS. 2015. november SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZABADKÍGYÓS 2015. november 1 TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 1. A szervezeti és működési szabályzat célja 2. Alapelvek 3. Az intézmény

Részletesebben

Kollektív szerződés. Hatályos: 2014. január 1-jétől. Preambulum

Kollektív szerződés. Hatályos: 2014. január 1-jétől. Preambulum Kollektív szerződés Hatályos: 2014. január 1-jétől Preambulum A Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza és a Színházi Dolgozók Szakszervezete Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza helyi alapszervezete

Részletesebben

Biatorbágyi Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat. Szervezeti és Működési Szabályzata

Biatorbágyi Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat. Szervezeti és Működési Szabályzata A Biatorbágyi Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzata 1 1. Az intézmény alapítója és fenntartója: Alapító okirat: Az intézményt a 149/1998. (12.03.) Öh. sz. határozattal

Részletesebben

KORÁNYI FRIGYES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KORÁNYI FRIGYES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KORÁNYI FRIGYES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készült: 2013. május 21. Készítette: Bobonka Gyula igazgató Tartalom 1 Bevezető rész... 4 1.1 A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Szervezeti és Mőködési Szabályzat Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézmény 6724 Szeged, Kálvária sgt. 45. Tel.: 62/425-177, fax: 62/321-700 e-mail: egyszocint@int.ritek.hu Szervezeti és Mőködési Szabályzat Érvényes:

Részletesebben

Ludwig Múzeum Kortárs Művészeti Múzeum

Ludwig Múzeum Kortárs Művészeti Múzeum A Ludwig Múzeum Kortárs Művészeti Múzeum SZERVEZETI ÉS M Ű KÖDÉSI SZABÁLYZATA Az Intézmény vezetője: Jóváhagyom: Bencsik Barnabás Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgató mint az Alapító képviselője

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ADY ENDRE NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BERHIDA 2013. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 4 1.1 A szervezeti és

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 75. (3) bekezdésében, valamint az államháztartásról

Részletesebben

A Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Közszolgálati Szabályzata

A Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Közszolgálati Szabályzata Polgármesteri Hivatal Szervezeti Működési Szabályzata 9. sz. függeléke A Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Közszolgálati Szabályzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

A Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

A Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata A Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Az alapító okirat okiratszáma: 1816883/2015 4.3.) A költségvetési szerv alaptevékenysége: 4.3.1.) A gyermek hároméves korától a tankötelezettség

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ügyiratszám: I/248/2013. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1106 Budapest, Maglódi út 8. 2013 Készítette: Zsemlye Istvánné óvodavezető 2 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDSÉI SZABÁLYZAT

Részletesebben

Hétszínvirág Baptista Óvoda

Hétszínvirág Baptista Óvoda Hétszínvirág Baptista Óvoda Seregélyes, Templom köz 1. Hétszínvirág Baptista Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. Tartalom I. FEJEZET... 5 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1.1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata 1 A Solymári Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Solymár 2013. 2 Tartalom 1. Bevezetés... 5 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM BIZONYLATI SZABÁLYZAT

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM BIZONYLATI SZABÁLYZAT SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM BIZONYLATI SZABÁLYZAT Szeged, 2015. november 30. Jogszabályi háttér A számvitelről szóló többször módosított 2000. évi C. törvényben foglaltak valamint az államháztartás számviteléről

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BARANGOLÓ ÓVODA 2017 PÓCSMEGYER, TÁNCSICS u. 26. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kelt: 2006. január 24. Készítette: Papp István Lőrincné Danyi Zsuzsánna óvodavezető A közoktatásról szóló többször módosított

Részletesebben

Lágymányosi Bárdos Lajos Kéttanyelvű Általános Iskola és Gimnázium. Szervezeti és működési szabályzat

Lágymányosi Bárdos Lajos Kéttanyelvű Általános Iskola és Gimnázium. Szervezeti és működési szabályzat Lágymányosi Bárdos Lajos Kéttanyelvű Általános Iskola és Gimnázium Szervezeti és működési szabályzat 2013 1 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapjai

Részletesebben

VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata

VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 2013 TARTALOMJEGYÉK 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 6 1.1. AZ ISKOLA FELADATA... 6 1.2. AZ SZMSZ ELKÉSZÍTÉSÉRE VONATKOZÓ

Részletesebben

EUROKT-AKADÉMIA. SzakképzőIskola

EUROKT-AKADÉMIA. SzakképzőIskola Az EUROKT-AKADÉMIA SzakképzőIskola 2500 Esztergom, Kis-Duna sétány 11. Tel.: 33/414-866; fax: 33/401-674 e-mail: eurokt@eurokt-akademia.hu web: http://www.eurokt-akademia.hu A működés helyi rendjét meghatározó

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 281. MELLÉKLET: db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzat (Ügyrend és munkarend) módosítása E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD

Részletesebben

Bevezetés A szabályzatot a kapcsolódó a szabályzat hatályba lépésének időpontjában, azaz 2016. 03.08-án

Bevezetés A szabályzatot a kapcsolódó a szabályzat hatályba lépésének időpontjában, azaz 2016. 03.08-án Bevezetés A számvitelről szóló, módosított 2000. évi C. törvényben foglalt előírás értelmében a törvény hatálya alá tartozó vállalkozásoknak a törvényben rögzített alapelvek alapján a számviteli politika

Részletesebben

S Z A B Á L Y Z A T A

S Z A B Á L Y Z A T A OM azonosító: 032015 S Z E R V E Z E T I É S MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T A 2013. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, hatálya... 3 1.2. Az

Részletesebben

KERTVÁROS" GYÁLI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA

KERTVÁROS GYÁLI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA KERTVÁROS" GYÁLI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA 3. sz. melléklet A Gyáli kistérség társult önkormányzatai a helyi önkormányzatok társulásáról és együttmőködésérıl szóló

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 33/2012.(XII.21.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról

Részletesebben

Eötvös József Gimnázium és Kollégium. 2890 Tata, Tanoda tér 5. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Eötvös József Gimnázium és Kollégium. 2890 Tata, Tanoda tér 5. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Eötvös József Gimnázium és Kollégium 2890 Tata, Tanoda tér 5. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 1. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SARKAD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Ady Endre - Bay Zoltán Középiskola és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. fejezet 1.. Az intézmény: (1) Az intézmény neve: Sarkad Város Önkormányzata Ady Endre -

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Napfény Óvoda Szervezeti és Működési

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Nyírtávhő Kft. Arday Balázs TARTALOMJEGYZÉK oldal BEVEZETÉS.... 3. SZERVEZETI ÁBRA....... 4. 1. ÁLTALÁNOS ADATOK...... 5. 1.1. A társaság alapadatai.. 5. 1.2. A társaság

Részletesebben

Szervezeti és Működési. Szabályzat. Készítette: Hollendusné Bíró Anett óvodavezető

Szervezeti és Működési. Szabályzat. Készítette: Hollendusné Bíró Anett óvodavezető Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette: Hollendusné Bíró Anett óvodavezető 1 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...5 1. Az SZMSZ célja...5 2. Az SZMSZ jogszabályi alapja...5 3. Az SZMSZ személyi, tárgyi

Részletesebben

REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ)

REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) 2015 OM azonosító: 034800 1028 Budapest, Máriaremetei u. 71. Tel.: 06-1-397-4402, 06-1-275-8675 Fax.: 06-1-391-6944 Internet:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SOMOGY MEGYEI SZERETET SZOCIÁLIS OTTHON SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Általános és bevezető szabályok 1. A költségvetési szerv neve: Somogy Megyei Szeretet Szociális Otthon 2. A költségvetési

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ)

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ) Suli Harmónia Általános Iskola és Óvoda 8767 Felsőrajk, Szabadság u. 46. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ) Suli Harmónia 2007 Gyermekeket Segítő Alapítvány 2013. március 31. 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola Szécsény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. május 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ)

Részletesebben

A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM - azonosító: 201062 A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK Bevezető 3. Jogszabályi háttér 4. 1. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI 5. 1.1 AZ INTÉZMÉNY

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest 03 Tankerület Budapest III. Kerületi Szent Miklós Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Kollégium és Gyermekotthon 1035 Budapest,

Részletesebben

AZ EMŐDI II.RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EMŐD 2013.

AZ EMŐDI II.RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EMŐD 2013. 1 AZ EMŐDI II.RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EMŐD 2013. 2 Tartalomjegyzék A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK...

Részletesebben

Művészeti Iskola Martonvásár. Szervezeti és Működési Szabályzat

Művészeti Iskola Martonvásár. Szervezeti és Működési Szabályzat 1 Művészeti Iskola Martonvásár Szervezeti és Működési Szabályzat 2 Tartalom Tartalom I. A SZABÁLYZAT TARTALMA ÉS HATÁLYA... 4 II. INTÉZMÉNYI JELLEMZŐK, DOKUMENTÁCIÓ... 5 2. Jogállás, gazdálkodás, szakfeladatok...

Részletesebben

Szervezeti és M ködési Szabályzata

Szervezeti és M ködési Szabályzata Battonyai József Attila M vel dési Központ és Alapfokú M vészeti Iskola Szervezeti és M ködési Szabályzata 2009 év..hó.napján Jóváhagyta:. Fenntartó PH. 1 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM 4. oldal I. A József

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA Miskolc, 2010. 6.3.5. sz. Egyetemi szabályzat MISKOLCI EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA Szenátusának 339/2010.. sz. határozata.

Részletesebben

Együttműködési megállapodás

Együttműködési megállapodás Együttműködési megállapodás 50/2012. (II. 23.) Kt. határozat melléklete Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala, valamint az önállóan működő költségvetési szerv

Részletesebben

LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI (FŰTŐHÁZ UTCAI ÓVODA ÉS SZÉP UTCAI ÓVODA) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI (FŰTŐHÁZ UTCAI ÓVODA ÉS SZÉP UTCAI ÓVODA) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI (FŰTŐHÁZ UTCAI ÓVODA ÉS SZÉP UTCAI ÓVODA) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM. Azonosító: 037698 Készítette: Huszti Lászlóné óvodavezető 2013. 09.02. 2 Az intézmény

Részletesebben

Szent István Király Zeneművészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola 1145 Budapest, Columbus u. 11. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Szent István Király Zeneművészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola 1145 Budapest, Columbus u. 11. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szent István Király Zeneművészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola 1145 Budapest, Columbus u. 11. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kulturális Bizottságának 2011. szeptember 7-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kulturális Bizottságának 2011. szeptember 7-i ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke Szám: 638-3/2011. Melléklet: 1 db. ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kulturális Bizottságának 2011. szeptember 7-i ülésére Tárgy: Baranya

Részletesebben

ERZSÉBETVÁROSI NEVELÉSI TANÁCSADÓ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ERZSÉBETVÁROSI NEVELÉSI TANÁCSADÓ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ERZSÉBETVÁROSI NEVELÉSI TNÁCSDÓ 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 10. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZBÁLYZT 2009. 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZBÁLYZT CÉLJ, TRTLM,

Részletesebben

2005. december 20. 13. szám. Tartalomjegyzék RENDELET. 18/2005. (XII. 20.) Kgy. Az átmeneti gazdálkodás 2006. évi szabályairól

2005. december 20. 13. szám. Tartalomjegyzék RENDELET. 18/2005. (XII. 20.) Kgy. Az átmeneti gazdálkodás 2006. évi szabályairól 2005. december 20. 13. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 162/2005. (XII. 15.) Kgy. Delegálás a PANNON-TISZK Intézményirányítási Testületébe 3 és Megyei Koordinációs Testületébe 18/2005.

Részletesebben

AUDI HUNGARIA ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AUDI HUNGARIA ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AUDI HUNGARIA ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Győr, 2013. március 1. Készítette: Tálos Katalin intézményegység-vezető 2 Tartalom I.INTÉZMÉNYI SZINTŰ SZERVEZETI,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata a MOK B.-A.-Z. Megyei Területi Szervezetének Szervezeti és Működési Szabályzata (a dőlt betűvel szedett legutolsó módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) A 2008. május hó 28. napján kelt, többször

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT. SFÜ Sándorfalva Városfejlesztı és Üzemeltetı Közhasznú Nonprofit Kft.

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT. SFÜ Sándorfalva Városfejlesztı és Üzemeltetı Közhasznú Nonprofit Kft. SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT SFÜ Sándorfalva Városfejlesztı és Üzemeltetı Közhasznú Nonprofit Kft. 1 TARTALOM I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Mőködési Szabályzat célja 2. A Társaság

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Miskolci Petőfi Sándor Középiskolai Fiúkollégiuma OM azonosító: 039237 Székhelye: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky E. u. 33. Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette:

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Intézmény neve: Napraforgó Művészeti Óvoda 1039. Budapest, Pais Dezső u. 2. Hétszínvirág Művészeti Tagóvoda 1039 Budapest Medgyessy Ferenc u. 1. Készítette: Somodiné Kiss

Részletesebben

Budapest XIII. Tankerülete Gárdonyi Géza Általános Iskola. Székhely: 1137 Budapest, Radnóti Miklós u. 8-10.

Budapest XIII. Tankerülete Gárdonyi Géza Általános Iskola. Székhely: 1137 Budapest, Radnóti Miklós u. 8-10. Budapest XIII. Tankerülete Gárdonyi Géza Általános Iskola Székhely: 1137 Budapest, Radnóti Miklós u. 8-10. telephely: Herman Ottó Tagiskola 1137 Budapest Radnóti Miklós u. 35. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 1 Általános rendelkezések 1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A közoktatási intézmény működésére,

Részletesebben

2015. február 19-i együttes ülésére

2015. február 19-i együttes ülésére 3. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szakcs, Várong és Lápafő Község Önkormányzatának Képviselő-testületével közösen tartott 2015. február

Részletesebben

1. Általános rendelkezések Az SZMSZ jogszabályi alapja A Szervezeti és Működési Szabályzat célja:

1. Általános rendelkezések Az SZMSZ jogszabályi alapja A Szervezeti és Működési Szabályzat célja: 1 1. Általános rendelkezések Az SZMSZ jogszabályi alapja A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról (Kt.) 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról

Részletesebben

... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató

... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató OM: 200183 A Telegdi Kata Szakiskola és Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató A nevelőtestület a 2013. augusztus 24-én megtartott nevelőtestületi

Részletesebben

Egységes óvoda és bölcsőde szervezeti és működési szabályzata

Egységes óvoda és bölcsőde szervezeti és működési szabályzata Egységes óvoda és bölcsőde szervezeti és működési szabályzata Tarnaörsi Óvoda és Közművelődési Intézmény OM azonosító:201922 2013. Készítette: Antal Ágnes óvodavezető Tartalomjegyzék 1. Bevezető 2. Az

Részletesebben

Iskolaigazgató munkaköri leírása

Iskolaigazgató munkaköri leírása 2. számú melléklet Az intézmény neve/címe: Iskolaigazgató munkaköri leírása Munkakör megnevezése: Iskolaigazgató FEOR száma: A munkakör felett a munkáltatói jogkör gyakorlója:. Kötelező óraszáma:. A munkakör

Részletesebben

Intézmény neve: BOKRÉTA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE. Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési szabályzat. Intézmény OM-azonosítója: 031393

Intézmény neve: BOKRÉTA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE. Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési szabályzat. Intézmény OM-azonosítója: 031393 Intézmény neve: BOKRÉTA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési szabályzat Intézmény székhelye, címe: 3035 Gyöngyöspata, Fő út 65/a. Intézmény OM-azonosítója: 031393 Intézmény

Részletesebben

2016. Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető

2016. Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető Ügyirat szám:ii/11/63/2016 Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat 2016. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

Részletesebben

Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola

Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola KIK OROSHÁZI TANKERÜLET Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola OROSHÁZA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA... sz. példány Név Beosztás Aláírás Készítette: Liszt F. AMI Fenntartó: KIK Orosházi Tankerület

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Balatonszemesi Reich Károly Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Balatonszemes, 2013. március Boór Miklós igazgató 1 Szervezeti és

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1. kiadás 2. módosítás 1 (35). oldal DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa 31-2010/2011. (2011.06.07). sz. határozatával 2011.06.07-én módosította, hatályos 2011.06.08-tól A szabályzat

Részletesebben

ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT A köznevelési intézmény jelen szabályzatban határozza meg az intézményi adatkezelés és adatvédelem helyi szabályait. A szabályzat meghatározásakor figyelembe vételre

Részletesebben

A Muronyi Önkormányzati Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata

A Muronyi Önkormányzati Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata A Muronyi Önkormányzati Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Az intézmény jogszerű működésének biztosítása, a zavartalan működés garantálása, a gyermeki jogok érvényesülése, a szülők, a gyermekek

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HUNGAROCONTROL MAGYAR LÉGIFORGALMI SZOLGÁLAT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A példány sorszáma:. A példány tulajdonosa:. ÁLTALÁNOS RÉSZ A HungaroControl Zrt. működésére

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. Tartalomjegyzék

Szervezeti és Működési Szabályzat. Tartalomjegyzék SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Nagybajomi Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, 2013 - 2 - Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések...4 1.1. A szervezeti

Részletesebben